26.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/1


REGOLAMENT (UE) 2016/1191 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta' Lulju 2016

dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-Unjoni stipulat l-għan li żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni, li fiha jkun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Sabiex tiżgura ċ-ċirkolazzjoni libera ta' dokumenti pubbliċi fl-Unjoni u, b'hekk, tippromwovi l-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni, l-Unjoni għandha tadotta miżuri konkreti sabiex tissimplifika r-rekwiżiti amministrattivi eżistenti relatati mal-preżentazzjoni fi Stat Membru ta' ċerti dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor.

(2)

L-Istati Membri kollha huma partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta' Ottubru 1961 li Tabolixxi r-Rekwiżit ta' Legalizzazzjoni għad-Dokumenti Pubbliċi Barranin (il-“Konvenzjoni dwar l-Apostille”), li introduċiet sistema għaċ-ċirkolazzjoni simplifikata ta' dokumenti pubbliċi maħruġa minn Stati Kontraenti għal dik il-Konvenzjoni.

(3)

F'konformità mal-prinċipju ta' fiduċja reċiproka u sabiex jiġi promoss il-moviment liberu ta' persuni fl-Unjoni, dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema għal aktar simplifikazzjoni tal-formalitajiet amministrattivi għaċ-ċirkolazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi u l-kopji ċċertifikati tagħhom fejn dawk id-dokumenti pubbliċi u l-kopji ċċertifikati tagħhom jinħarġu minn awtorità ta' Stat Membru għall-preżentazzjoni fi Stat Membru ieħor.

(4)

Is-sistema stabbilita f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li persuni jkomplu jibbenefikaw, jekk jixtiequ, minn sistemi oħrajn li jeżentaw dokumenti pubbliċi mil-legalizzazzjoni jew formalità simili u li huma applikabbli bejn l-Istati Membri. B'mod partikolari, dan ir-Regolament għandu jitqies bħala strument separat u awtonomu mill-Konvenzjoni dwar l-Apostille.

(5)

Il-koeżistenza bejn is-sistema stabbilita f'dan ir-Regolament u sistemi oħrajn applikabbli bejn l-Istati Membri għandha titħares. Fir-rigward tal-Konvenzjoni dwar l-Apostille, filwaqt li ma għandux ikun possibbli li l-awtoritajiet tal-Istati Membri jeħtieġu apostille meta persuna tippreżentalhom dokument pubbliku kopert minn dan ir-Regolament u maħruġ fi Stat Membru ieħor, dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni lill-Istati Membri milli joħorġu apostille meta persuna tagħżel li titlob għaliha. Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma għandux iżomm lil persuna milli tkompli tuża fi Stat Membru apostille maħruġ fi Stat Membru ieħor. Għaldaqstant il-Konvenzjoni dwar l-Apostille tista' tibqa' tintuża, fuq talba ta' persuna, fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri. Fejn persuna titlob apostille fuq dokument pubbliku kopert minn dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali ta' ħruġ għandhom jużaw il-mezzi adatti biex jinformaw lil dik il-persuna li taħt is-sistema stabbilita f'dan ir-Regolament apostille ma għadux meħtieġ jekk dik il-persuna biħsiebha tippreżenta d-dokument fi Stat Membru ieħor. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli bi kwalunkwe mezz adattat.

(6)

Dan ir-Regolament għandu jkopri dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru skont il-liġi nazzjonali tiegħu, u li l-iskop ewlieni tagħhom ikun li jistabbilixxu wieħed minn dawn il-fatti li ġejjin: it-twelid, li persuna hija ħajja, il-mewt, l-isem, żwieġ (inkluż il-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), divorzju, separazzjoni legali jew annullament taż-żwieġ, sħubija reġistrata (inkluż il-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u stat ta' sħubija reġistrata), xoljiment ta' sħubija reġistrata, separazzjoni legali jew annullament ta' sħubija reġistrata, filjazzjoni, adozzjoni, domiċilju u/jew residenza, jew ċittadinanza. Dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll dokumenti pubbliċi maħruġa għal persuna mill-Istat Membru li tiegħu dik il-persuna hija ċittadina sabiex jiġi attestat li dik il-persuna ma għandhiex rekord kriminali. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jkopri dokumenti pubbliċi li l-preżentazzjoni tagħhom tista' tkun meħtieġa ta' ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini meta, f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, jixtiequ jivvutaw jew joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jew fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom.

(7)

Dan ir-Regolament ma għandux jobbliga lill-Istati Membri li joħorġu dokumenti pubbliċi li ma jeżistux taħt il-liġi nazzjonali tagħhom.

(8)

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal kopji ċċertifikati ta' dokumenti pubbliċi li jkunu saru minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun inħareġ id-dokument pubbliku oriġinali. Madankollu, dan ir-Regolament ma għandux ikopri l-kopji ta' kopji ċċertifikati.

(9)

Dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll verżjonijiet elettroniċi ta' dokumenti pubbliċi u formoli standard multilingwi adatti għal skambju elettroniku. Madankollu, kull Stat Membru għandu jiddeċiedi skont il-liġi nazzjonali tiegħu jekk jistgħux jiġu ppreżentati dokumenti pubbliċi u formoli standard multilingwi f'forma elettronika u taħt liema kundizzjonijiet.

(10)

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-passaporti jew il-karti tal-identità maħruġin fi Stat Membru għax dokumenti bħal dawn mhumiex soġġetti għal legalizzazzjoni jew formalità simili meta jiġu ppreżentati fi Stat Membru ieħor.

(11)

Dan ir-Regolament, u partikolarment il-mekkaniżmu għal kooperazzjoni amministrattiva stipulat fih, ma għandux japplika għal dokumenti tal-istat ċivili maħruġin fuq il-bażi tal-Konvenzjonijiet rilevanti tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar l-Istat Ċivili (“ICCS”).

(12)

Dokumenti pubbliċi dwar bidla fl-isem għandhom ukoll jitqiesu bħala dokumenti pubbliċi li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jiġi stabbilit l-isem ta' individwu.

(13)

Il-kunċett ta' “stat ċivili” għandu jiġi interpretat bħala li jirreferi għall-istat ta' individwu li jkun miżżewweġ, separat jew mhux miżżewweġ, inkluż li jkun waħdu, divorzjat jew armel.

(14)

Il-kunċett ta' “filjazzjoni” għandu jiġi interpretat li jfisser ir-relazzjoni legali bejn it-tifel/tifla u l-ġenituri tat-tifel/tifla.

(15)

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-kunċetti ta' “domiċilju”, “residenza” u “ċittadinanza” għandhom jiġu interpretati skont il-liġi nazzjonali.

(16)

Il-kunċett ta' “rekord kriminali” għandu jkun interpretat bħala li jirreferi għar-reġistru jew ir-reġistri nazzjonali fejn jiġu rreġistrati l-kundanni f'konformità mal-liġi nazzjonali. “Kundanna” għandha tiġi interpretata bħala li tirreferi għal kwalunkwe deċiżjoni finali minn qorti kriminali kontra persuna fiżika rigward reat kriminali, sa fejn tali deċiżjonijiet jiddaħħlu fir-rekords kriminali tal-Istat Membru tal-kundanna.

(17)

Is-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni fi Stat Membru ta' dokumenti pubbliċi maħruġin fi Stat Membru ieħor għandha twassal għal benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini tal-Unjoni. Minħabba n-natura ġuridika differenti tagħhom, id-dokumenti maħruġin minn persuni privati għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi għandhom bl-istess mod jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż fejn ikunu diġà ġew aċċettati bħala awtentiċi mill-awtoritajiet ta' Stat Membru. L-esklużjoni ta' dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi għandha tiġi estiża għal kopji ċċertifikati magħmula mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ta' dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' pajjiż terz.

(18)

L-għan ta' dan ir-Regolament mhuwiex li jbiddel il-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata mat-twelid, mal-fatt li persuna hija ħajja, mal-mewt, mal-isem, maż-żwieġ (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), mad-divorzju, mas-separazzjoni legali jew l-annullament ta' żwieġ, mas-sħubija reġistrata (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), max-xoljiment ta' sħubija reġistrata, mas-separazzjoni legali jew mal-annullament ta' sħubija reġistrata, mal-filjazzjoni, mal-adozzjoni, mad-domiċilju u/jew mar-residenza, maċ-ċittadinanza, man-nuqqas ta' rekord kriminali, jew mad-dokumenti pubbliċi li l-preżentazzjoni tagħhom tista' tkun meħtieġa minn Stat Membru minn kandidat fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew jew fl-elezzjonijiet muniċipali jew minn votant f'dawn l-elezzjonijiet, li jkun ċittadin ta' dak l-Istat Membru. Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa r-rikonoxximent fi Stat Membru wieħed ta' effetti legali marbutin mal-kontenut ta' dokument pubbliku maħruġ fi Stat Membru ieħor.

(19)

Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni, id-dokumenti pubbliċi koperti minn dan ir-Regolament u l-kopji ċċertifikati tagħhom għandhom jiġu eżentati minn kull forma ta' legalizzazzjoni u formalità simili.

(20)

Formalitajiet oħrajn, jiġifieri r-rekwiżit li jiġu pprovduti f'kull każ kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet ta' dokumenti pubbliċi, ukoll għandhom jiġu ssimplifikati biex jiffaċilitaw aktar iċ-ċirkolazzjoni ta' dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri.

(21)

Sabiex jingħelbu l-ostakli tal-lingwa u b'hekk tiġi ffaċilitata aktar iċ-ċirkolazzjoni tad-dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri, għandhom jiġu stabbiliti formoli standard multilingwi f'kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għal dokumenti pubbliċi rigward it-twelid, il-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), is-sħubija reġistrata (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew ir-residenza, u n-nuqqas ta' rekord kriminali.

(22)

L-iskop uniku ta' dawn il-formoli standard multilingwi huwa li jiffaċilitaw it-traduzzjoni tad-dokumenti pubbliċi li magħhom ikunu mehmuża. Għaldaqstant dawn il-formoli ma għandhomx jiġu ċċirkolati bħala dokumenti awtonomi bejn l-Istati Membri. Ma għandhomx ikollhom l-istess skop jew jaħdmu għall-istess għanijiet bħal estratti minn, jew kopji verbatim tal-atti tal-istat ċivili ta', estratti multilingwi mill-atti tal-istat ċivili, estratti multilingwi u kkodifikati mill-atti tal-istat ċivili jew ċertifikati multilingwi u kkodifikati tal-istat ċivili stabbiliti mill-Konvenzjoni Nru 2 tal-ICCS dwar il-ħruġ mingħajr ħlas u l-eżenzjoni mil-legalizzazzjoni tal-kopji tal-atti tal-istat ċivili, il-Konvenzjoni Nru 16 tal-ICCS dwar il-ħruġ ta' estratti multilingwi mill-atti tal-istat ċivili u l-Konvenzjoni Nru 34 dwar il-ħruġ ta' estratti multilingwi u kkodifikati mill-atti tal-istat ċivili u ċertifikati tal-istat ċivili multilingwi u kkodifikati.

(23)

Il-formoli standard multilingwi stabbiliti minn dan ir-Regolament għandhom jirriflettu l-kontenut tad-dokumenti pubbliċi li magħhom huma mehmuża u għandhom jeliminaw, sa fejn possibbli, il-ħtieġa għal traduzzjoni ta' dawk id-dokumenti pubbliċi. Madankollu, għal għadd ta' dokumenti pubbliċi li l-kontenut tagħhom ma jistax jiġi rifless sew f'formola standard multilingwi, bħal ċerti kategoriji ta' deċiżjonijiet tal-qorti, l-għan li tiġi eliminata l-ħtieġa għal traduzzjoni ma jistax raġonevolment jintlaħaq. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża formoli standard multilingwi bħala għajnuna xierqa għat-traduzzjoni. L-Istati Membri għandhom jistinkaw biex jehmżu formola standard multilingwi mal-akbar għadd possibbli ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(24)

Persuna li tippreżenta dokument pubbliku akkumpanjat minn formola standard multilingwi ma għandhiex tintalab tipproduċi traduzzjoni ta' dak id-dokument pubbliku. Madankollu, l-awtorità li lilha jiġi ppreżentat id-dokument pubbliku għandha fl-aħħar mill-aħħar tiddeċiedi jekk l-informazzjoni inkluża fil-formola standard multilingwi tkunx biżżejjed għall-iskop tal-ipproċessar ta' dak id-dokument pubbliku.

(25)

L-awtorità li lilha jiġi ppreżentat dokument pubbliku tista' titlob eċċezzjonalment, fejn meħtieġ għall-fini tal-ipproċessar ta' dak id-dokument pubbliku, li l-persuna li tippreżenta dak id-dokument pubbliku akkumpanjat minn formola standard multilingwi tipprovdi wkoll traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut tal-formola standard multilingwi bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tagħha jew, jekk dak l-Istat Membru għandu diversi lingwi uffiċjali, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn id-dokument pubbliku jiġi ppreżentat, fejn dik il-lingwa hija wkoll waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(26)

Għandhom jinħarġu formoli standard multilingwi, fuq talba tagħhom, lil persuni li jkollhom id-dritt jirċievu d-dokumenti pubbliċi li magħhom għandhom jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi. Il-formoli standard multilingwi ma għandhomx jipproduċu effetti ġuridiċi fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kontenut tagħhom fl-Istati Membri fejn jiġu ppreżentati.

(27)

Meta tkun qed tħejji formola standard multilingwi li għandha tiġi mehmuża ma' dokument pubbliku speċifiku, l-awtorità li toħroġ dik il-formola għandha tkun tista' tagħżel l-entrati li jkunu rilevanti għad-dokument pubbliku kkonċernat biss mill-mudell għal dik il-formola standard multilingwi, sabiex jiġi żgurat li l-formola standard multilingwi jkun fiha biss l-informazzjoni inkluża fid-dokument pubbliku li miegħu għandha tkun mehmuża l-formola.

(28)

Għandu jkun possibbli li l-verżjoni elettronika ta' formola standard multilingwi mill-Portal tal-Ġustizzja Elettronika tiġi integrata f'post differenti, aċċessibbli f'livell nazzjonali, u li tinħareġ minn hemm.

(29)

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li joħolqu verżjonijiet elettroniċi tal-formoli standard multilingwi bl-użu ta' teknoloġija li mhijiex dik użata mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, sakemm il-formoli standard multilingwi maħruġin mill-Istati Membri li jużaw dik it-teknoloġija l-oħra jkun fihom l-informazzjoni mitluba minn dan ir-Regolament.

(30)

Għandhom jiġu stabbiliti salvagwardji xierqa għall-prevenzjoni ta' frodi li tinvolvi, u ta' falsifikazzjoni ta', dokumenti pubbliċi, u tal-kopji ċċertifikati tagħhom, li jiċċirkolaw bejn l-Istati Membri.

(31)

Sabiex jippermetti skambju transkonfinali ta' informazzjoni rapidu u sikur u biex jiffaċilita l-għajnuna reċiproka, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmu effettiv għal kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet innominati mill-Istati Membri. L-użu ta' dak il-mekkaniżmu għal kooperazzjoni amministrattiva għandu jsaħħaħ il-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri fi ħdan is-suq intern u għandu jissejjes fuq is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”), stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(32)

Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandu għalhekk jiġi emendat sabiex ċerti dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiżdiedu mal-lista ta' dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva dwar atti tal-Unjoni li huma implimentati permezz tal-IMI kif tinsab fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

(33)

Sabiex jiġi ggarantit livell għoli ta' sigurtà u protezzjoni tad-data fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex tiġi pprevenuta l-frodi, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-IMI tiggarantixxi s-sigurtà tad-dokumenti pubbliċi u tipprovdi mezz sikur biex dawk id-dokumenti jintbagħtu elettronikament. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għodda fl-IMI li tiċċertifika l-informazzjoni skambjata permezz tas-sistema meta tiġi esportata barra mis-sistema. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-Istati Membri li jiskambjaw informazzjoni dwar dokumenti pubbliċi għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1024/2012, id-dokumenti pubbliċi u d-data personali skambjati permezz tal-IMI jinġabru, jiġu pproċessati u jintużaw għal finijiet konformi ma' dawk li għalihom ġew ippreżentati oriġinarjament. Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa biex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali u livell għoli ta' sigurtà u kunfidenzjalità għall-iskambji ta' informazzjoni fl-IMI, u jiddefinixxi r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jistipula wkoll li l-atturi tal-IMI għandhom jagħmlu skambju ta' data personali u jipproċessawha biss għall-iskopijiet iddefiniti fl-att legali tal-Unjoni li jkun imsejjes fuqha l-iskambju u f'konformità mal-iskop li għalih tkun ġiet ippreżentata oriġinarjament.

(34)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ser tirregola l-ipproċessar tad-data personali mwettaq fl-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament skont is-superviżjoni tal-awtoritajiet indipendenti pubbliċi innominati mill-Istati Membri. Kwalunkwe skambju jew trasmissjoni ta' informazzjoni u dokumenti mill-awtoritajiet tal-Istati Membri għandu jkun f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE. Barra minn hekk, dan l-iskambju u t-trasmissjoni għandhom jaqdu l-iskop speċifiku ta' verifika minn dawk l-awtoritajiet tal-awtentiċità ta' dokumenti pubbliċi permezz tal-IMI u tali verifika għandha ssir biss fl-isferi rispettivi ta' kompetenza ta' dawk l-awtoritajiet. Dan ma għandux jipprekludi lill-Istati Membri milli japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali.

(35)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jipprovdu lil xulxin b'assistenza reċiproka sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari rigward l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu għal kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet innominati mill-Istati Membri, fejn l-awtoritajiet ta' Stat Membru li fih jiġi ppreżentat dokument pubbliku jew il-kopja ċċertifikata tiegħu jkollhom dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu.

(36)

Meta l-awtoritajiet ta' Stat Membru li fih dokument pubbliku jew il-kopja ċċertifikata tiegħu hija ppreżentata jkollhom dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità ta' dawk id-dokumenti, huma għandu jkollhom il-possibbiltà li jivverifikaw il-mudelli ta' dokumenti disponibbli fir-repożitorju tal-IMI u, jekk jibqa' dubju, li jippreżentaw talbiet għal informazzjoni permezz tal-IMI lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru fejn inħarġu dawk id-dokumenti, billi jew jibagħtu t-talba direttament lill-awtorità li tkun ħarġet id-dokument pubbliku jew li għamlet il-kopja ċċertifikata, jew billi jikkuntattjaw l-awtorità ċentrali ta' dak l-Istat Membru. L-awtoritajiet li ssirilhom it-talba għandhom iwieġbu għal tali talbiet fl-iqsar żmien possibbli u fi kwalunkwe każ f'perijodu li ma għandux jaqbeż ħamest ijiem ta' xogħol, jew għaxart ijiem ta' xogħol meta t-talba tiġi pproċessata permezz ta' awtorità ċentrali. Il-limitu ta' żmien ta' għaxart ijiem ta' xogħol jista' b'mod partikolari jkopri sitwazzjonijiet fejn l-awtoritajiet li ssirilhom it-talba jkunu għadhom mhux irreġistrati fl-IMI. Fil-każ li dawk il-limiti ta' żmien ma jistgħux jiġu rispettati, estensjoni tal-limitu ta' żmien għandha tinftiehem bejn l-awtorità mitluba u l-awtorità rikjedenti.

(37)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limiti ta' żmien previsti f'dan ir-Regolament, għandu japplika r-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill (5).

(38)

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, huwa possibbli li l-awtoritajiet tal-Istati Membri ma jkunux f'pożizzjoni li jivverifikaw l-awtentiċità ta' dokument pubbliku. Dak għandu jseħħ biss fejn, minħabba ċirkostanzi bħal, pereżempju, il-qerda fiżika jew it-telf ta' kopji ta' dokumenti nazzjonali minħabba, pereżempju, il-qerda ta' arkivji ta' ċertu uffiċċju ta' stat ċivili jew qorti jew in-nuqqas ta' reġistru, dik il-verifika ma tkunx possibbli. Għalhekk, għandu jkun hemm opzjoni ta' tweġiba fl-IMI li tirrifletti din il-possibbiltà.

(39)

Jekk it-tweġiba mill-awtorità mitluba ma tikkonfermax l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu jew jekk ma tasal l-ebda tweġiba minn dik l-awtorità, l-awtorità rikjedenti ma għandhiex tkun obbligata li tipproċessa dak id-dokument pubbliku jew kopja ċċertifikata. Barra minn hekk, f'każijiet bħal dawn, l-awtorità rikjedenti jew il-persuna li ppreżentat id-dokument pubbliku jew il-kopja ċċertifikata għandhom ikunu ħielsa li jużaw kwalunkwe mezz disponibbli biex jivverifikaw jew biex jippruvaw l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu. Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament ikun effettiv, sitwazzjonijiet fejn ma tasal l-ebda tweġiba permezz tal-IMI għandhom jibqgħu eċċezzjoni.

(40)

Fejn meħtieġ, il-koordinatur tal-IMI jew l-awtoritajiet ċentrali rilevanti jistgħu jassistu biex tinstab soluzzjoni għad-diffikultajiet li l-awtoritajiet tal-Istati Membri jistgħu jiltaqgħu magħhom meta jużaw l-IMI, inklużi f'każijiet fejn ma tasal l-ebda tweġiba għal talba għal informazzjoni jew meta ma jkunx possibbli li jsir ftehim dwar estensjoni tal-limitu ta' żmien sabiex tingħata tweġiba.

(41)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jibbenefikaw mill-funzjonalitajiet tal-IMI disponibbli, inkluż il-provvista ta' sistema multilingwi għal komunikazzjonijiet u l-użu ta' mistoqsijiet u tweġibiet standard u tradotti minn qabel, kif ukoll minn repożitorju ta' mudelli ta' dokumenti pubbliċi użati fis-suq intern.

(42)

L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri għandhom jipprovdu assistenza fir-rigward ta' talbiet għal informazzjoni, u għandhom, b'mod partikolari jirċievu, jittrażmettu, u, fejn meħtieġ jirrispondu tali talbiet u jagħtu l-informazzjoni meħtieġa fir-rigward ta' dawk it-talbiet, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet fejn la l-awtorità mitluba u lanqas dik rikjedenti hija reġistrata mal-IMI.

(43)

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ma' xulxin u jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom bl-użu tal-IMI. Il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-istess Stat Membru għandhom iseħħu skont il-proċeduri nazzjonali.

(44)

Ir-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u l-liġi tal-Unjoni eżistenti għandha tiġi ċċarata. F'dak ir-rigward, dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li fih dispożizzjonijiet dwar il-legalizzazzjoni jew formalità simili, jew formalitajiet oħra, bħar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (6). Dan ir-Regolament għandu wkoll ikun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar firem elettroniċi u identifikazzjoni elettronika. Jekk id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ikunu f'konflitt ma' dispożizzjoni ta' att ieħor tal-Unjoni li jirregola aspetti speċifiċi tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' dokumenti pubbliċi, u għas-simplifikazzjoni ulterjuri ta' tali rekwiżiti, bħad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), id-dispożizzjoni tal-att tal-Unjoni li tipprovdi għal simplifikazzjoni ulterjuri għandha tieħu preċedenza.

(45)

Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-użu ta' sistemi oħra ta' kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni li jipprevedu skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri f'oqsma speċifiċi bħad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE (10) jew ir-Regolament (KE) Nru 987/2009. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat f'sinerġija ma' sistemi speċifiċi bħal dawn.

(46)

Sabiex ikun konsistenti mal-objettivi ġenerali tiegħu, dan ir-Regolament għandu, bħal bejn żewġ jew aktar Stati Membri, fir-rigward ta' kwistjonijiet li japplika għalihom usa fejn previst fihom, jieħu preċedenza fuq ftehimiet jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali li għalihom l-Istati Membri huma parti u li jittrattaw kwistjonijiet koperti minnu.

(47)

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jżommu jew jikkonkludu arranġamenti bejn tnejn jew aktar minnhom fi kwistjonijiet li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament bħall-valur probatorju ta' dokumenti pubbliċi, il-formoli standard multilingwi b'valur legali, eżenzjoni mil-legalizzazzjoni ta' tali formoli u eżenzjoni mil-legalizzazzjoni ta' dokumenti pubbliċi f'oqsma oħra għajr dawk koperti minn dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu wkoll ikollhom jew jikkonkludu arranġamenti bil-għan li tiġi ssimplifikata aktar iċ-ċirkolazzjoni ta' dokumenti pubbliċi koperti minn dan ir-Regolament bejn l-Istati Membri.

(48)

Dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, ftehimiet u arranġamenti dwar legalizzazzjoni jew formalità simili fir-rigward ta' dokumenti pubbliċi dwar kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew pajjiżi terzi li għandha tintuża fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati tista' ma taffettwax l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament ma għandux jipprekludi lill-Stati Membri milli jikkonkludu ftehimiet internazzjonali bilaterali jew multilaterali ma' pajjiżi terzi dwar legalizzazzjoni jew formalità simili fir-rigward ta' dokumenti pubbliċi relatati ma' kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament u maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi terzi għall-użu fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati. L-Istati Membri ma għandhomx ukoll ikunu preklużi, sa fejn Stat Membru wieħed jew aktar huma jew jistgħu jiddeċiedu li jsiru parti għal tali ftehimiet u arranġamenti, milli jiddeċiedu dwar l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' partijiet kontraenti ġodda, b'mod partikolari rigward id-dritt li jqajmu u jinnotifikaw oġġezzjonijiet għal adeżjonijiet ġodda kif imsemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar l-Apostille, jew milli japplikaw, jemendaw u jiddeċiedu dwar adeżjonijiet ta' partijiet kontraenti ġodda għall-Konvenzjoni Ewropea tal-1968 dwar l-Abolizzjoni tal-Legalizzazzjoni ta' dokumenti esegwiti minn Aġenti Diplomatiċi jew Uffiċjali Konsulari.

(49)

Peress li l-formoli standard multilingwi skont dan ir-Regolament ma għandhomx valur legali u ma jikkoinċidux mal-formoli standard multilingwi previsti fil-Konvenzjonijiet tal-ICCS Nru 16, Nru 33 u Nru 34 jew maċ-ċertifikati ta' ħajja previsti fil-Konvenzjoni Nru 27 tal-ICCS, dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni ta' dawk il-Konvenzjonijiet bejn l-Istati Membri jew bejn Stat Membru u pajjiż terz.

(50)

Kumitat ad hoc, magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri u ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni, għandu jitwaqqaf bil-ħsieb li jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex tiffaċilita l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari billi tiġi skambjata l-aħjar prattika rigward l-applikazzjoni tar-Regolament bejn l-Istati Membri, il-prevenzjoni ta' frodi li tinvolvi dokumenti pubbliċi, il-kopji ċċertifikati u t-traduzzjonijiet iċċertfikati tagħhom, l-użu ta' verżjonijiet elettroniċi ta' dokumenti pubbliċi, l-użu ta' formoli standard multilingwi, u rigward dokumenti ffalsifikati skoperti.

(51)

Biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom, bil-ħsieb li l-informazzjoni ssir disponibbli għall-pubbliku permezz ta' kwalunkwe mezz adattat u, b'mod partikolari, permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, jipprovdu lill-Kummissjoni permezz tal-IMI bid-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet ċentrali tagħhom, il-mudelli tad-dokumenti pubbliċi li normalment l-aktar jintużaw skont il-liġi nazzjonali tagħhom jew, fejn ma jeżisti l-ebda tali mudell għal dokument, informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' dak id-dokument.

(52)

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ukoll permezz tal-IMI verżjonijiet anonimizzati ta' dokumenti falsifikati li jkunu ġew skoperti u li jistgħu jservu bħala eżempji utli u tipiċi għall-iskoperta ta' falsifikazzjonijiet possibbli. Il-komunikazzjoni ta' tali dokumenti ffalsifikati għandha tkun limitata għal dokumenti ffalsifikati li l-iżvelar tagħhom huwa permess taħt il-liġi nazzjonali, u għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Istati Membri dwar l-iżvelar ta' evidenza miġbura matul proċedimenti kriminali. L-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' dokumenti ffalsifikati ma għandhiex issir pubblika.

(53)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom, bil-ħsieb li l-informazzjoni ssir disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-lingwa jew lingwi li huma jistgħu jaċċettaw għall-preżentazzjoni ta' dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor; lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament; il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni; il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, fejn jeżistu tali listi; lista indikattiva tat-tipi ta' awtoritajiet bis-setgħa skont il-liġi nazzjonali li jagħmlu kopji ċċertifikati; informazzjoni relatata mal-mezzi li bihom jistgħu jiġu identifikati traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati; u l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' kopji ċċertifikati.

(54)

Informazzjoni dwar il-mudelli tad-dokumenti pubbliċi li normalment l-aktar jintużaw jew il-karatteristiċi speċifiċi ta' tali dokumenti jew tal-kopji ċċertifikati tagħhom għandha tkun disponibbli għall-pubbliku biss sa fejn tali informazzjoni tkun diġà disponibbli għall-pubbliku skont il-liġi tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu ħarġu d-dokument pubbliku jew għamlu l-kopja ċċertifikata. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni liema dokumenti huma pubblikament disponibbli skont il-liġi nazzjonali tagħhom. Madankollu, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-informazzjoni dwar karatteristiċi speċifiċi ta' dokumenti pubbliċi jew ta' kopji ċċertifikati tagħhom li għandha tiġi kkomunikata mill-Istati Membri lill-Kummissjoni ma għandhiex tinkludi informazzjoni dwar karatteristiċi ta' sigurtà speċifiċi li mhijiex disponibbli pubblikament skont il-liġi tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu ħarġu d-dokument pubbliku jew għamlu l-kopja ċċertifikata.

(55)

Il-komunikazzjoni minn Stat Membru lill-Kummissjoni ta' lingwa jew lingwi oħra minbarra tiegħu stess li hu jista' jaċċetta għall-preżentazzjoni ta' dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibilità li l-awtoritajiet tiegħu jaċċettaw, f'konformità mal-liġi nazzjonali jew fejn dan ikun permess mill-Istat Membru kkonċernat, kwalunkwe lingwa jew lingwi addizzjonali meta dokument pubbliku maħruġ mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor jiġi ppreżentat lilhom.

(56)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni ta' data personali, id-dritt għaż-żwieġ u d-dritt għat-twaqqif ta' familja, u l-libertà ta' moviment u ta' residenza. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat f'konformità ma' dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(57)

Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni billi tiġi ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tagħha, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jipprevedi, fir-rigward ta' ċerti dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' Stat Membru u li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor, sistema ta':

(a)

eżenzjoni mil-legalizzazzjoni jew formalità simili; u

(b)

simplifikazzjoni ta' formalitajiet oħra.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni lil persuna milli tuża sistemi oħra applikabbli fi Stat Membru dwar il-legalizzazzjoni jew formalità simili.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll formoli standard multilingwi li għandhom jintużaw bħala għajnuna għat-traduzzjoni mehmuża mad-dokumenti pubbliċi rigward it-twelid, il-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), is-sħubiji reġistrati (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew ir-residenza u n-nuqqas ta' rekord kriminali.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għad-dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor u li l-għan primarju tagħhom huwa li jistabbilixxu wieħed jew aktar mill-fatti li ġejjin:

(a)

twelid;

(b)

li persuna hija ħajja;

(c)

mewt;

(d)

isem;

(e)

żwieġ, inklużi l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili;

(f)

divorzju, separazzjoni legali jew annullament taż-żwieġ;

(g)

sħubija reġistrata, inklużi l-possibbiltà li wieħed jidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata;

(h)

xoljiment ta' sħubija reġistrata, separazzjoni legali jew annullament ta' sħubija reġistrata;

(i)

filjazzjoni;

(j)

adozzjoni;

(k)

domiċilju u/jew residenza;

(l)

ċittadinanza;

(m)

in-nuqqas ta' rekord kriminali, sakemm dokumenti pubbliċi li jikkonċernaw dan il-fatt jinħarġu għal ċittadin tal-Unjoni mill-awtoritajiet tal-Istat Membru ta' ċittadinanza ta' dak iċ-ċittadin.

2.   Dan ir-Regolament japplika wkoll għal dokumenti pubbliċi li l-preżentazzjoni tagħhom tista' tkun meħtieġa minn ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini meta dawk iċ-ċittadini jixtiequ jivvutaw jew joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jew fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 93/109/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/80/KE (11) rispettivament.

3.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' pajjiż terz; jew

(b)

kopji ċċertifikati tad-dokumenti msemmija fil-punt (a) magħmula mill-awtoritajiet ta' Stat Membru.

4.   Dan ir-Regolament ma japplikax għar-rikonoxximent fi Stat Membru ta' effetti legali relatati mal-kontenut ta' dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(1)

“dokumenti pubbliċi” tfisser:

(a)

dokumenti li joħorġu minn awtorità jew uffiċjal li jkollu rabta mal-qrati jew t-tribunali ta' Stat Membru, inklużi dawk li ġejjin minn prosekutur pubbliku, reġistratur ta' qorti jew uffiċjal ġudizzjarju (“huissier de justice”);

(b)

dokumenti amministrattivi;

(c)

atti notarili;

(d)

ċertifikati uffiċjali li jitpoġġew fuq dokumenti ffirmati minn persuni fil-kapaċità privata tagħhom, bħal ċertifikati uffiċjali li jikkostitwixxu rekord tar-reġistrazzjoni ta' dokument jew il-fatt li dan kien jeżisti f'data partikolari u awtentikazzjonijiet uffiċjali u notarili tal-firem;

(e)

dokumenti mfassla mill-aġenti diplomatiċi jew konsulari ta' Stat Membru li jaġixxu fit-territorju ta' kwalunkwe Stat fil-kapaċità uffiċjali tagħhom, fejn dawn id-dokumenti jkunu jridu jiġu ppreżentati fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew lill-aġenti diplomatiċi jew konsulari ta' Stat Membru ieħor li jkunu qed jaġixxu fit-territorju ta' Stat terz.

(2)

“awtorità” tfisser awtorità pubblika ta' Stat Membru, jew entità li taġixxi f'kapaċità uffiċjali u awtorizzata skont il-liġi nazzjonali biex toħroġ jew tirċievi dokument pubbliku kopert b'dan ir-Regolament jew kopja ċċertifikata tiegħu;

(3)

“legalizzazzjoni” tfisser il-formalità biex tiġi ċċertifikata l-awtentiċità tal-firma ta' uffiċjal pubbliku, il-kapaċità li fiha l-persuna li tiffirma d-dokument aġixxiet u, fejn xieraq, l-identità tas-siġill jew it-timbru li dan ikollu;

(4)

“formalità simili” tfisser iż-żieda taċ-ċertifikat previst mill-Konvenzjoni dwar l-Apostille;

(5)

“formalitajiet oħra” tfisser ir-rekwiżit li jiġu pprovduti kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet ta' dokumenti pubbliċi;

(6)

“awtorità ċentrali” tfisser l-awtorità jew l-awtoritajiet li ġiet innominata jew li ġew innominati f'konformità mal-Artikolu 15 mill-Istati Membri biex iwettqu funzjonijiet relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(7)

“kopja ċċertifikata” tfisser kopja ta' dokument pubbliku oriġinali li tkun iffirmata u ċċertifikata bħala riproduzzjoni preċiża u kompluta ta' dak id-dokument pubbliku oriġinali minn awtorità, bis-setgħa li tagħmel dan skont il-liġi nazzjonali u tal-istess Stat Membru li ħareġ oriġinarjament id-dokument pubbliku.

KAPITOLU II

EŻENZJONI MIL-LEGALIZZAZZJONI U MINN FORMALITÀ SIMILI, U S-SIMPLIFIKAZZJONI TA' FORMALITAJIET OĦRAJN RELATATI MAL-KOPJI ĊĊERTIFIKATI

Artikolu 4

Eżenzjoni mil-legalizzazzjoni u minn formalità simili

Id-dokumenti pubbliċi koperti b'dan ir-Regolament u l-kopji ċċertifikati tagħhom għandhom ikunu eżentati minn kull forma ta' legalizzazzjoni u formalità simili.

Artikolu 5

Simplifikazzjoni ta' formalitajiet oħrajn rigward kopji ċċertifikati

1.   Fejn Stat Membru jirrikjedi l-preżentazzjoni tal-oriġinal ta' dokument pubbliku maħruġ mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn jiġi ppreżentat id-dokument pubbliku ma għandhomx jirrikjedu wkoll il-preżentazzjoni tal-kopja ċċertifikata tiegħu.

2.   Fejn Stat Membru jippermetti li tiġi ppreżentata kopja ċċertifikata ta' dokument pubbliku, l-awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru għandhom jaċċettaw kopja ċċertifikata magħmula fi Stat Membru ieħor.

KAPITOLU III

SIMPLIFIKAZZJONI TA' FORMALITAJIET OĦRA RIGWARD IT-TRADUZZJONIJIET U FORMOLI STANDARD MULTILINGWI

Artikolu 6

Simplifikazzjoni ta' formalitajiet oħrajn rigward it-traduzzjonijiet

1.   Ma għandhiex tkun meħtieġa traduzzjoni fejn:

(a)

id-dokument pubbliku jkun bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn id-dokument huwa ppreżentat jew, jekk dak l-Istat Membru jkollu diversi lingwi uffiċjali, bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn jiġi ppreżentat id-dokument jew bi kwalunkwe lingwa oħra li dak l-Istat Membru jkun aċċetta b'mod espliċitu; jew

(b)

dokument pubbliku rigward it-twelid, il-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), is-sħubiji reġistrati (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew ir-residenza, jew in-nuqqas ta' rekord kriminali, ikun akkumpanjat, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, formola standard multilingwi, sakemm li l-awtorità li lilha jingħata d-dokument pubbliku tqis li l-informazzjoni inkluża fil-formola standard multilingwi hija biżżejjed għall-ipproċessar tad-dokument pubbliku.

2.   It-traduzzjoni ċertifikata magħmula minn persuna kkwalifikata biex tagħmel dan skont il-liġi ta' Stat Membru, għandha tiġi aċċettata fl-Istati Membri kollha.

Artikolu 7

Formoli standard multilingwi

1.   Dokumenti pubbliċi rigward it-twelid, il-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ, (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), is-sħubija reġistrata (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew ir-residenza u n-nuqqas ta' rekord kriminali, ikkomunikati mill-Istati Membri f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 24(1) għandhom, fuq talba mill-persuna intitolata li tirċievi d-dokument pubbliku, ikunu akkumpanjati minn formola standard multilingwi stabbilita f'konformità ma' dan ir-Regolament.

2.   Il-formoli standard multilingwi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinħarġu minn awtorità u għandu jkollhom fuqhom id-data tal-ħruġ tagħhom kif ukoll il-firma u, fejn applikabbli, is-siġill jew it-timbru tal-awtorità emittenti.

Artikolu 8

Użu tal-formoli standard multilingwi

1.   Il-formoli standard multilingwi msemmija fl-Artikolu 7(1) għandhom ikunu mehmużin mad-dokumenti pubbliċi msemmija f'dak il-paragrafu, għandhom jintużaw bħala għajnuna fit-traduzzjoni u ma għandhom ikollhom l-ebda valur legali awtonomu.

2.   Il-formoli standard multilingwi ma għandhom jikkostitwixxu fl-ebda wieħed mis-segwenti:

(a)

estratti minn atti tal-istat ċivili;

(b)

kopji verbatim ta' atti tal-istat ċivili;

(c)

estratti multilingwi minn atti tal-istat ċivili;

(d)

estratti multilingwi u f'kodiċi minn atti tal-istat ċivili; jew

(e)

ċertifikati tal-istat ċivili multilingwi u f'kodiċi.

3.   Il-formoli standard multilingwi jistgħu jintużaw biss fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru fejn ikunu nħarġu.

Artikolu 9

Kontenut tal-formoli standard multilingwi

1.   Kull formola standard multilingwi għandu jkollha parti standard, magħmula mill-elementi li ġejjin:

(a)

it-titlu tal-formola standard multilingwi;

(b)

il-bażi legali għall-ħruġ tal-formola standard multilingwi;

(c)

referenza għall-Istat Membru fejn il-formola standard multilingwi hi maħruġa;

(d)

kaxxa ta' “Avviż Importanti”;

(e)

kaxxa għall-“Nota għall-awtorità emittenti”;

(f)

numru ta' entrati standard u n-numri tal-kodiċi tagħhom; u

(g)

“Kaxxa tal-iffirmar”.

2.   Il-partijiet standard li għandhom jiġu inklużi fil-formoli standard multilingwi relatati mat-twelid, mal-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża l-kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili), is-sħubija reġistrata (inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew ir-residenza u n-nuqqas ta' rekord kriminali, kif ukoll il-glossarji multilingwi tal-entrati standard, jinsabu fl-Anessi I sa XI rispettivament.

3.   Kull formola standard multilingwi għandu jkollha wkoll, fejn japplika, parti mhijiex standard li tikkonsisti minn entrati speċifiċi għall-pajjiż bl-għan li jirriflettu l-kontenut tad-dokument pubbliku li miegħu għandha tkun mehmuża l-formola standard multilingwi, u n-numri tal-kodiċi ta' dawk l-entrati.

4.   L-entrati speċifiċi għall-pajjiż imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jintbagħtu mill-Istati Membri lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(2).

5.   Kull formola standard multilingwi għandha tinkludi wkoll glossarju multilingwi tal-entrati kemm dawk standard kif ukoll dawk speċifiċi għall-pajjiż fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Artikolu 10

Lingwi tal-ħruġ tal-formoli standard multilingwi

1.   Il-formoli standard multilingwi għandhom jimtlew mill-awtorità emittenti bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tagħha jew, jekk dak l-Istat Membru għandu diversi lingwi uffiċjali, bil-lingwa uffiċjali jew b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn tinħareġ il-formola standard multilingwi.

2.   Il-parti standard u l-entrati speċifiċi għall-pajjiż tal-formoli standard multilingwi għandu jkun biż-żewġ lingwi li ġejjin:

(a)

il-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru li fih tinħareġ il-formola standard multilingwi jew, jekk dak l-Istat Membru għandu diversi lingwi uffiċjali, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn tinħareġ il-formola standard multilingwi, fejn dik il-lingwa hija wkoll waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; u

(b)

il-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn għandu jkun ippreżentat id-dokument pubbliku li miegħu tiġi mehmuża l-formola standard multilingwi jew, jekk dak l-Istat Membru għandu diversi lingwi uffiċjali, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandu jkun ippreżentat id-dokument pubbliku li miegħu tiġi mehmuża l-formola standard multilingwi, fejn dik il-lingwa hija wkoll waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

3.   Il-parti standard u l-entrati speċifiċi għall-pajjiż fiż-żewġ lingwi msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-glossarju multilingwi msemmi fl-Artikolu 9(5) għandhom ikunu inklużi f'formola standard multilingwi waħda.

Artikolu 11

Ħlas biex tinkiseb formola standard multlingwi

Sabiex tkun iffaċilitata aktar iċ-ċirkolazzjoni libera tad-dokumenti pubbliċi fl-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħlas għall-kisba ta' formola standard multilingwi ma għandux jaqbeż l-ispiża tal-produzzjoni tal-formola standard multilingwi jew tad-dokument pubbliku li miegħu tkun mehmuża l-formola, liema minnhom tkun l-aktar baxxa.

Artikolu 12

Verżjonijiet elettroniċi tal-formoli standard multilingwi

Il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika għandu jinkludi, għal kull Stat Membru, formoli standard multilingwi mudelli relatati mat-twelid, mal-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili) u, fejn applikabbli, is-sħubija reġistrata (inkluża l-kapaċità li wieħed jidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew residenza u n-nuqqas ta' rekord kriminali, stabbiliti f'konformità ma' dan ir-Regolament fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u li jinkludu:

(a)

il-partijiet standard li jinsabu fl-Annessi I sa XI; u

(b)

l-entrati speċifiċi għall-pajjiż mibgħuta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(2).

KAPITOLU IV

TALBIET GĦALL-INFORMAZZJONI U KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 13

Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern

Is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandha tintuża għall-finijiet tal-Artikoli 14 u 16 u l-Artikolu 22 (1) u (2) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Talbiet għall-informazzjoni f'każijiet ta' dubju raġonevoli

1.   Meta l-awtoritajiet ta' Stat Membru li fih jiġi ppreżentat dokument pubbliku jew kopja ċċertifikata tiegħu jkollhom dubju raġonevoli rigward l-awtentiċità ta' dak id-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu, huma għandhom jieħdu l-passi li ġejjin sabiex jirrisolvu d-dubju tagħhom:

(a)

jivverifikaw il-mudelli disponibbli ta' dokumenti fir-repożitorju tal-IMI kif imsemmi fl-Artikolu 22;

(b)

jekk jibqa' dubju, jippreżentaw talba għall-informazzjoni permezz tal-IMI:

(i)

lill-awtorità li ħarġet id-dokument pubbliku jew, fejn japplika, lill-awtorità li għamlet il-kopja ċċertifikata, jew lit-tnejn; jew

(ii)

lill-awtorità ċentrali rilevanti.

2.   Dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità ta' dokument pubbliku jew il-kopja ċċertifikata tiegħu kif imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jikkonċerna, b'mod partikolari:

(a)

l-awtentiċità tal-firma;

(b)

il-kapaċità li fiha tkun aġixxiet il-persuna li ffirmat id-dokument;

(c)

l-identità tas-siġill jew it-timbru;

(d)

id-dokument seta' ġie ffalsifikat jew imbagħbas.

3.   It-talbiet għall-informazzjoni li jsiru taħt dan l-Artikolu għandhom jistabbilixxu r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati.

4.   Talbiet għall-informazzjoni magħmula taħt dan l-Artikolu għandhom ikunu akkumpanjati minn kopja tad-dokument pubbliku kkonċernat jew minn kopja ċċertifikata tiegħu, mibgħuta elettronikament permezz tal-IMI. Tali talbiet u kwalunkwe tweġiba oħra għal dawn it-talbiet ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda taxxa, dazju jew imposta.

5.   L-awtoritajiet għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni magħmula taħt dan l-Artikolu fl-iqsar żmien possibbli u fi kwalunkwe każ f'perijodu li ma għandux jaqbeż ħamest ijiem jew għaxart ijiem ta' xogħol fejn it-talba tiġi pproċessata permezz ta' awtorità ċentrali.

F'każijiet eċċezzjonali, fejn l-iskadenzi msemmija fl-ewwel subparagrafu ma jkunx jistgħu jiġu rrispettati, l-awtorità mitluba u l-awtorità rikjedenti għandhom jilħqu qbil rigward estensjoni tal-limitu taż-żmien.

6.   Jekk l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu ma tiġix ikkonfermata, l-awtorità rikjedenti ma għandhiex tkun obbligata tipproċessahom.

Artikolu 15

Nomina tal-awtoritajiet ċentrali

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, kull Stat Membru għandu jinnomina mill-inqas awtorità ċentrali waħda.

2.   Fejn Stat Membru jkun innomina aktar minn awtorità ċentrali waħda, huwa għandu jinnomina l-awtorità ċentrali li lilha jistgħu jiġu ndirizzatati komunikazzjonijiet għal trasmissjoni lill-awtorità xierqa f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 16

Funzjonijiet tal-awtoritajiet ċentrali

L-awtoritajiet ċentrali għandhom jipprovdu assistenza rigward talbiet għall-informazzjoni skont l-Artikolu 14, u b'mod partikolari għandhom:

(a)

jittrasmettu, jirċievu u, fejn meħtieġ, iwieġbu dawn it-talbiet; u

(b)

jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa fir-rigward ta' dawk it-talbiet.

KAPITOLU V

RELAZZJONI MA' DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA TAL-LIĠI TAL-UNJONI U STRUMENTI OĦRA

Artikolu 17

Relazzjoni ma' dispożizzjonijiet oħra tal-liġi tal-Unjoni

1.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi tal-Unjoni dwar il-legalizzazzjoni, formalitajiet simili, jew formalitajiet oħra, u għandu jkun komplimentari għal tali dispożizzjonijiet.

2.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-firem elettroniċi u l-identifikazzjoni elettronika.

3.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-użu ta' sistemi oħra ta' kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni li jipprevedu skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri f'oqsma speċifiċi.

Artikolu 18

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012, jiżdied il-punt li ġej:

“9.

Ir-Regolament (UE) 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (*): l-Artikoli 14 u 16 u l-Artikolu 22(1) u (2).

Artikolu 19

Relazzjoni ma' konvenzjonijiet, ftehimiet u arranġamenti internazzjonali

1.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' konvenzjonijiet internazzjonali li tagħhom jagħmel parti Stat Membru wieħed jew aktar fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u li jittrattaw kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, dan ir-Regolament għandu, b'rabta ma' materji li japplika għalihom, u sa fejn ikun previst fih, jieħu preċedenza fuq dispożizzjonijiet oħra li jinsabu fi ftehimiet jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali konklużi mill-Istati Membri, fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri li huma partijiet għalih.

3.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(1).

4.   Dan ir-Regolament ma għandux jipprekludi Stati Membri milli jinnegozjaw, jikkonkludu, jaderixxu għal, jemendaw jew japplikaw ftehimiet u arranġamenti internazzjonali ma' pajjiżi terzi dwar legalizzazzjoni jew formalità simili fir-rigward ta' dokumenti pubbliċi dwar materji koperti minn dan ir-Regolament u maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stati Membri jew ta' pajjiżi terzi biex jintużaw f'relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati. Dan ir-Regolament ma għandux jipprekludi lill-Istati Membri milli jiddeċiedu dwar l-aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' partijiet kontraenti ġodda għal tali ftehimiet u arranġamenti li tagħhom Stat Membru wieħed jew aktar huwa parti jew jista' jiddeċiedi li jsir.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 20

Limitazzjoni tal-iskop

1.   L-iskambju u t-trasmissjoni ta' informazzjoni u dokumenti mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament għandhom iservu l-iskop uniku ta' verifika tal-awtentiċità tad-dokumenti pubbliċi mill-awtoritajiet kompetenti permezz tal-IMI.

2.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti pubbliċi.

Artikolu 21

Informazzjoni relatata mal-kontenut ta' dan ir-Regolament

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni marbuta mal-kontenut ta' dan ir-Regolament disponibbli bil-mezzi adatti, inkluż permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u s-siti web tal-Awtoritajiet tal-Istati Membri.

Artikolu 22

Informazzjoni dwar l-awtoritajiet ċentrali u d-dettalji ta' kuntatt

1.   Sas-16 ta' Awwissu 2018, l-Istati Membri għandhom jużaw l-IMI biex jikkomunikaw dan li ġej:

(a)

l-awtorità ċentrali jew l-awtoritajiet innominati skont l-Artikolu 15(1) flimkien mad-dettalji ta' kuntatt tagħhom u, fejn rilevanti, l-awtorità innominata skont l-Artikolu 15(2);

(b)

il-mudelli għad-dokumenti pubbliċi li normalment jintużaw l-aktar skont il-liġi nazzjonali rispettivi tagħhom jew, fejn ma jeżisti l-ebda mudell, informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tad-dokument pubbliku kkonċernat; u

(c)

verżjonijiet anonimizzati ta' dokumenti ffalsifikati li jkunu ġew skoperti.

2.   L-Istati Membri għandhom jużaw l-IMI biex jikkomunikaw kwalunkwe bidla sussegwenti għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku permezz ta' kwalunkwe mezz adatt:

(a)

l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1;

(b)

kwalunkwe informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 li hija disponibbli għall-pubbliku taħt il-liġi tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu d-dokument pubbliku.

Artikolu 23

Skambju tal-aħjar prattika

1.   Għandu jiġi stabbilit Kumitat ad hoc magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri u ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.   Il-Kumitat ad hoc imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari billi jiffaċilita l-iskambju u l-aġġornar regolari tal-aħjar prattika rigward:

(a)

l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament bejn l-Istati Membri;

(b)

il-prevenzjoni ta' frodi li tinvolvi dokumenti pubbliċi, kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet ċċertifikati;

(c)

l-użu ta' verżjonijiet elettroniċi ta' dokumenti pubbliċi;

(d)

l-użu ta' formoli standard multilingwi;

(e)

dokumenti ffalsifikati skoperti.

Artikolu 24

Informazzjoni li għandha tintbagħat mill-Istati Membri

1.   Sas-16 ta' Awwissu 2018, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni:

(a)

il-lingwi li ser jaċċettaw għad-dokumenti pubbliċi li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tagħhom skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1);

(b)

lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(c)

il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni;

(d)

il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu;

(e)

lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati;

(f)

informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati; u

(g)

informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati.

2.   Sas-16 ta' Frar 2017, kull Stat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni, bil-lingwa jew lingwi uffiċjali tiegħu, fejn dik il-lingwa jew dawk il-lingwi huma wkoll lingwa jew lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-entrati speċifiċi għall-pajjiż li għandhom jiġu inklużi fil-formoli multilingwi relatati mat-twelid, mal-fatt li persuna hija ħajja, il-mewt, iż-żwieġ (inkluża kapaċità li persuna tiżżewweġ u l-istat ċivili) u, fejn applikabbli, sħubija reġistrata, (inkluża l-kapaċità li wieħed jidħol fi sħubija reġistrata u l-istatus ta' sħubija reġistrata), id-domiċilju u/jew residenza u n-nuqqas ta' rekord kriminali.

3.   Sas-16 ta' Frar 2018, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-listi li tirċievi tal-entrati speċifiċi għall-pajjiż skont il-paragrafu 2 f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika bil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni kull tibdil sussegwenti fl-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

5.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika:

(a)

l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-paragrafu 1; u

(b)

l-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1 li hija disponibbli għall-pubbliku skont il-liġi tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu ħarġu l-kopja ċċertifikata.

Artikolu 25

Emendi tal-entrati speċifiċi għall-pajjiż fil-formoli standard multilingwi

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe emenda tal-entrati speċifiċi għall-pajjiż imsemmija fl-Artikolu 24(2).

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-emendi, kif imsemmi fil-paragrafu 1, fl-entrati speċifiċi għall-pajjiż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-emendi, kif imsemmi fil-paragrafu 1, tal-entrati speċifiċi għall-pajjiż permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u għandha temenda l-mudell tal-formoli standard multilingwi għal kull Stat Membru kif xieraq.

Artikolu 26

Rieżami

1.   Sas-16 ta' Frar 2024, u mill-inqas kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluża evalwazzjoni ta' kwalunkwe esperjenza prattika rilevanti għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali. Dan ir-rapport għandu jkun fih ukoll valutazzjoni tal-adegwatezza ta':

(a)

estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għal dokumenti pubbliċi relatati ma' materji oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 2 u fil-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu;

(b)

fil-każ ta' estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni kif imsemmi fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu, l-istabbiliment ta' formoli standard multilingwi għal dokumenti pubbliċi relatati mal-materji identifikati taħt il-punt (a) ta' dan il-paragrafu li għalihom il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jista' jiġi estiż; u

(c)

l-użu ta' sistemi elettroniċi għat-trasmissjoni diretta tad-dokumenti pubbliċi u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex tiġi eskluża kwalunkwe possibbiltà ta' frodi fir-rigward ta' materji koperti b'dan ir-Regolament.

2.   Sas-16 ta' Frar 2021, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, rapport ta' valutazzjoni dwar l-adegwatezza ta':

(a)

l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għal:

(i)

dokumenti pubbliċi relatati mal-istatus legali u r-rappreżentanza ta' kumpanija jew ta' impriża oħra;

(ii)

diplomi, ċertifikati u evidenza ta' kwalifiki formali oħra; u

(iii)

dokument pubbliċi xhieda ta' diżabbiltà rikonoxxuta uffiċjalment;

(b)

l-istabbiliment ta' formoli standard multilingwi relatati ma':

(i)

dokumenti pubbliċi msemmija fl-Artikolu 2(1) li għalihom formoli standard multilingwi mhumiex stabbiliti minn dan ir-Regolament; u

(ii)

dokumenti pubbliċi relatati mal-materji identifikati taħt il-punt (a) ta' dan il-paragrafu li għalihom il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jista' jiġi estiż;

(c)

l-użu ta' sistemi elettroniċi għat-trasmissjoni diretta tad-dokumenti pubbliċi u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex tiġi eskluża kwalunkwe possibbiltà ta' frodi fir-rigward ta' materji koperti b'dan ir-Regolament.

3.   Ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu akkumpanjati, fejn adatt, minn proposti għal adattamenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għal dokumenti pubbliċi relatati ma' materji ġodda kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u l-punt (a) tal-paragrafu 2, l-istabbiliment ta' formoli standard multilingwi ġodda, kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 u l-punt (b) tal-paragrafu 2 u l-użu ta' sistemi elettroniċi għat-trasmissjoni diretta ta' dokumenti pubbliċi u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri kif imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-punt (c) tal-paragrafu 2.

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mis-16 ta' Frar 2019, bl-eċċezzjoni ta'

(a)

l-Artikolu 24(2) li għandu japplika mis-16 ta' Frar 2017;

(b)

l-Artikolu 12 u l-Artikolu 24(3) li għandhom japplikaw mis-16 ta' Frar 2018; u

(c)

l-Artikolu 22 u l-Artikolu 24(1), li għandhom japplikaw mis-16 ta' Awwissu 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-6 ta' Lulju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

I. KORČOK


(1)  ĠU C 327, 12.11.2013, p. 52.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-10 ta' Marzu 2016 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Mejju 2016.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(5)  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perijodi, dati u limiti ta' żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22).

(8)  Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini (ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34).

(11)  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/80/KE tad-19 ta' Diċembru 1994 li tistipula arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f'elezzjonijiet muniċipali minn ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini (ĠU L 368, 31.12.1994, p. 38).


ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VII

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VIII

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IX

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS X

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni