15.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 191/1


REGOLAMENT (UE) 2016/1139 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta' Lulju 2016

li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar (3), li fiha l-Unjoni hija parti kontraenti, tipprevedi obbligi ta' konservazzjoni, inkluż iż-żamma jew l-irkupru tal-popolazzjonijiet ta' speċijiet maqbuda f'livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY).

(2)

Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu adattati r-rati ta' sfruttar tal-bakkaljaw, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar ta' dawk l-istokkijiet jerġgħu jinġabu u jinżammu 'l fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu l-MSY.

(3)

Il-politika komuni tas-sajd (PKS) għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tal-ambjent marittimu, għall-ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet kollha sfruttati kummerċjalment, u b'mod partikolari għall-kisba ta' status ambjentali tajjeb sal-2020, kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jistabbilixxi r-regoli tal-PKS b'mod konformi mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. L-objettivi tal-PKS huma, inter alia, li jkun żgurat li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli għat-terminu twil ta' żmien, li jiġi applikat l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u li jiġi implimentat approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.

(5)

Parir xjentifiku mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (“ICES”) u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) indika li l-isfruttament ta' xi wħud mill-istokkijiet tal-bakkaljaw, il-laċċ ikħal u l-aringi jaqbeż dak meħtieġ biex jinkiseb l-MSY.

(6)

Pjan ta' ġestjoni għall-istokkijiet tal-bakkaljaw ilu jopera mid-dħul fis-seħħ fl-2007 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (6) iżda l-istokkijiet tal-aringi u l-laċċ ikħal għadhom mhumiex soġġetti għal pjanijiet simili. Peress li jeżistu interazzjonijiet bijoloġiċi qawwijin bejn l-istokkijiet tal-bakkaljaw u dawk pelaġiċi, id-daqs tal-istokk tal-bakkaljaw jista' jaffettwa dak tal-istokkijiet tal-aringi u tal-laċċ ikħal u viċi versa. Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-partijiet interessati esprimew appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' ġestjoni għall-istokkijiet ewlenin tal-Baltiku.

(7)

Il-pjan pluriennali stabbilit permezz ta' dan ir-Regolament (“il-pjan”), skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, għandu jkun ibbażat fuq parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku u jkun fih objettivi, miri kwantifikabbli bi skadenzi ċari, punti ta' referenza għall-konservazzjoni u miżuri ta' salvagwardja.

(8)

Huwa xieraq li jiġi stabbilit pjan tas-sajd għal diversi speċijiet li jqis id-dinamiki bejn l-istokkijiet tal-bakkaljaw, l-aringi u l-laċċ ikħal, u li jikkunsidra wkoll l-ispeċijiet tal-qabdiet inċidentali tas-sajd għal dawk l-istokkijiet, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja', tal-barbun, tal-barbun imperjali u tal-barbun lixx.

(9)

L-għan tal-pjan għandu jkun li jikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi tal-PKS, speċjalment il-ksib u ż-żamma tal-MSY għall-istokkijiet ikkonċernati.

(10)

Barra minn hekk, minħabba li l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 daħħal obbligu tal-iżbark, inkluż għall-qabdiet kollha tal-ispeċijiet, li huma soġġetti għal-limiti tal-qbid, il-pjan għandu wkoll jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark għall-bakkaljaw, l-aringi, il-laċċ ikħal u l-barbun tat-tbajja'.

(11)

B'konformità mal-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema u b'żieda mad-deskrittur relatat mas-sajd tad-Direttiva 2008/56/KE, id-deskritturi 1, 4 u 6 huma relevanti għall-ġestjoni tas-sajd.

(12)

L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jitlob li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu ffissati skont il-miri stabbiliti fil-pjanijiet pluriennali.

(13)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-mortalità mis-sajd fil-mira (F) li tikkorrispondi għall-objettiv li jintlaħaq u jinżamm l-MSY bħala meded ta' valuri li huma konsistenti mal-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli (FMSY). Dawk il-meded, ibbażati fuq parir xjentifiku, huma meħtieġa sabiex jipprovdu flessibilità biex jieħdu kont tal-iżviluppi fil-parir xjentifiku, biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' żbark u biex jieħdu kont tal-karatteristiċi tas-sajd imħallat. Il-meded FMSY ġew ikkalkulati mill-ICES abbażi ta' numru ta' kunsiderazzjonijiet. Il-meded huma derivati sabiex jagħtu mhux iktar minn tnaqqis ta' 5 % fir-rendiment fit-tul meta mqabbel mal-MSY. Il-limitu superjuri tal-medda hija limitata, sabiex il-probabilità li l-istokk jaqa' taħt il-limitu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) ma tkunx aktar minn 5 %. Dak il-limitu superjuri jikkonforma wkoll mal-hekk imsejħa regola rakkomandata tal-ICES, li tindika li meta l-bijomassa riproduttiva tal-istokk tkun inqas mil-livell minimu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (MSY Btrigger), F għandu jitnaqqas għal valur li ma jaqbiżx limitu massimu ugwali għall-valur tal-punt FMSY immultiplikat bil-bijomassa riproduttiva tal-istokk fis-sena tat-TAC, diviż bl-MSY Btrigger. L-ICES juża dawk il-kunsiderazzjonijiet u r-regola rakkomandata meta jipprovdi pariri xjentifiċi dwar il-mortalità mis-sajd u l-għażliet ta' qbid.

(14)

Għall-finijiet tal-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd, għandu jkun hemm limitu massimu superjuri għall-meded tal-FMSY fl-użu normali u, sakemm l-istokk ikkonċernat jitqies li jkun fi stat tajjeb ('il fuq mill-MSY Btrigger), limitu superjuri għal ċerti każijiet. Għandu jkun possibbli biss li jiġu ffissati opportunitajiet tas-sajd sal-limitu massimu jekk, abbażi ta' parir xjentifiku jew ta' evidenza xjentifika, ikun meħtieġ għall-ksib tal-objettivi stabbiliti f' dan ir-Regolament fis-sajd imħallat, jew meħtieġ sabiex jiġi evitat id-dannu lil stokk ikkawżat minn dinamiċi fl-istokkijiet ta' speċijiet imħalltin bejniethom u ma' speċijiet oħra, jew sabiex jiġu llimitati l-varjazzjonijiet minn sena għal oħra fl-opportunitajiet tas-sajd. Għall-fini tal-applikazzjoni tal-limitu superjuri, jeħtieġ li jitfakkru l-objettivi stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 li r-rata ta' sfruttament tal-MSY għandha tintlaħaq fi kwalunkwe każ sal-2020.

(15)

Għal stokkijiet li għalihom huma disponibbli, u għall-fini tal-applikazzjoni ta' miżuri ta' salvagwardja, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti punti ta' referenza għall-konservazzjoni espressi bħala MSY Btrigger u Blim. Għandhom jiġu previsti miżuri xierqa ta' salvagwardja fil-każ li d-daqs tal-istokk jaqa' taħt tali livelli kritiċi tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk.

(16)

Il-miżuri ta' salvagwardja għandhom jinkludu t-tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd u miżuri speċifiċi ta' konservazzjoni meta l-parir xjentifiku jindika li xi stokk ikun mhedded. Dawk il-miżuri għandhom jiġu ssupplimentati bil-miżuri xierqa l-oħra kollha.

(17)

Għall-istokkijiet li għalihom il-punti ta' referenza ma jkunux disponibbli, għandu japplika l-approċċ prekawzjonarju.

(18)

Meta l-Kummissjoni tissottometti proposta għall-emenda tal-Annessi għal dan ir-Regolament, huwa importanti għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jistinkaw biex jiżguraw l-adozzjoni rapida tagħhom.

(19)

Fil-każ ta' stokkijiet meħuda bħala qabdiet inċidentali, fin-nuqqas ta' parir xjentifiku dwar il-livelli ta' bijomassa minima ta' riproduzzjoni tat-tali stokkijiet, għandhom jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi meta parir xjentifiku jindika li miżuri ta' rimedju huma meħtieġa.

(20)

Sabiex jiġi implimentat l-obbligu tal-iżbark stabbilit bl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjan għandu jipprevedi miżuri addizzjonali ta' ġestjoni. Tali miżuri għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' atti delegati.

(21)

Il-pjan għandu jipprevedi wkoll ċerti miżuri tekniċi ta' akkumpanjament biex jiġu adottati, permezz ta' atti delegati, sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-pjan, b'mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ta' ħut riproduttiv u ħut żgħir jew biex titjieb is-selettività.

(22)

Sabiex ikun hemm adattament għall-progress tekniku u xjentifiku fil-ħin u b'mod proporzjonat u sabiex tiġi żgurata l-flessibilità u tiġi permessal-evoluzzjoni ta' ċerti miżuri, is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' miżuri ta' rimedju li jikkonċernaw il-barbun tat-tbajja', il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx, l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark u l-miżuri tekniċi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (7). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għall-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti ddelegati.

(23)

Għandha tiġi stabbilita l-iskadenza għas-sottomissjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti mill-Istati Membri kkonċernati, kif meħtieġ skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(24)

Bil-għan li tiġi żgurata konformità mal-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati miżuri speċifiċi ta' kontroll biex jikkumplimentaw dawk previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (8).

(25)

Filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-Baħar Baltiku huwa żona tas-sajd relattivament żgħira fejn bastimenti prinċipalment żgħar iwettqu vjaġġi qosra tas-sajd, l-użu ta' notifika minn qabel, kif meħtieġ taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, għandu jiġi estiż biex ikopri l-bastimenti tas-sajd kollha ta' tul totali ta' tmien metri jew aktar, u n-notifiki minn qabel għandhom jiġu sottomessi tal-inqas siegħa qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port. Madankollu, meta jitqies l-effett limitat ta' vjaġġi tas-sajd li jinvolvu kwantitajiet żgħar ħafna ta' ħut fuq l-istokkijiet ikkonċernati u l-piż amministrattiv ta' notifiki minn qabel relatati ma' tali vjaġġi tas-sajd, huwa xieraq li jiġi stabbilit livell għal tali notifiki minn qabel, meta dawk il-bastimenti jżommu abbord mill-inqas 300 kg ta' bakkaljaw jew żewġ tunnellati ta' speċijiet pelaġiċi.

(26)

Bl-istess mod, l-użu ta' ġurnali ta' abbord tas-sajd kif meħtieġ taħt l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, għandu jiġi estiż għall-bastimenti tas-sajd ta' tul totali ta' tmien metri jew aktar.

(27)

Huwa wkoll xieraq, fir-rigward ta' bastimenti li jiżbarkaw il-qabdiet tagħhom mħallta, li l-marġni ta' tolleranza fl-istimi rreġistrati fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd tal-kwantitajiet miżmuma abbord jiġi adattat.

(28)

Għandhom jiġu stabbiliti limiti għall-qabdiet tal-bakkaljaw, l-aringi u l-laċċ ikħal, li bastiment tas-sajd hu meħtieġ li jiżbarka f'port speċifikat jew f'post viċin il-kosta, skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Barra minn hekk, meta jagħżlu dawk il-portijiet jew postijiet qrib ix-xatt, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji previsti fl-Artikolu 43(5) ta' dak ir-Regolament b'tali mod li jiġi żgurat kontroll effettiv l-iżbark tal-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament.

(29)

Skont l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għall-valutazzjoni perjodika mill-Kummissjoni tal-adegwatezza u l-effettività tal-pjan. Tali valutazzjoni għandha ssegwi u tkun ibbażata fuq evalwazzjoni komparattiva tal-istokkijiet ikkonċernati mwettqa mill-ICES.

(30)

Sabiex tingħata ċertezza legali, huwa xieraq li jiġi ċċarat li l-miżuri ta' waqfien temporanju li ġew adottati sabiex jinkisbu l-objettivi tal-pjan jistgħu jitqiesu bħala eliġibbli għal appoġġ skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(31)

Fid-dawl tal-miżuri adottati minn dan ir-Regolament, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 (10) għandu jiġi emendat. Huwa meħtieġ li jinżammu r-restrizzjonijiet fuq iż-żoni tas-sajd stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1098/2007 sabiex jiġi protett il-ħut riproduttiv u l-ħut żgħir. Huwa wkoll meħtieġ li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn il-pjan u r-Regolament (KE) Nru 2187/2005 fir-rigward ta' miżuri tekniċi u li jiġu stabbiliti proċeduri xierqa għall-adozzjoni ta' miżuri tekniċi fil-kuntest tal-pjanijiet pluriennali. Barra minn hekk, ir-regoli speċifiċi dwar rkaptu li jinżamm abbord minn bastimenti li jistadu għall-bakkaljaw għandhom jitħassru.

(32)

Ir-Regolament (KE) Nru 1098/2007 għandu jiġi revokat.

(33)

L-applikazzjoni tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1396/2014 (11) ma tiġix affettwata bħala riżultat tal-adozzjoni tal-pjan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONJIET

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan pluriennali (“il-pjan”) għall-istokkijiet li ġejjin (“l-istokkijiet ikkonċernati”) fl-ilmijiet tal-Unjoni tal-Baħar Baltiku u għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet ikkonċernati:

(a)

bakkaljaw (Gadus morhua) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-24 (bakkaljaw tal-Baltiku tal-Punent);

(b)

bakkaljaw(Gadus morhua) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICE 25-32 (bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant);

(c)

aringi (Clupea harengus) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 25, 26, 27, 28.2, 29 u 32 (aringi tal-Baltiku Ċentrali);

(d)

aringi (Clupea harengus) fis-Suddiviżjoni tal-ICES 28.1 (aringi tal-Golf ta' Riga);

(e)

aringi (Clupea harengus) fis-Suddiviżjoni tal-ICES 30 (aringi tal-Baħar tal-Botnija);

(f)

aringi (Clupea harengus) fis-Suddiviżjoni tal-ICES 31 (aringi tal-Bajja tal-Botnija);

(g)

aringi (Clupea harengus) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-24 (aringi tal-Baltiku tal-Punent);

(h)

laċċ ikħal (Sprattus sprattus) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-32 (Laċċa kaħla tal-Baltiku).

2.   Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-qabdiet inċidentali tal-barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa), il-barbun (Platichthys flesus), il-barbun imperjali (Scophthalmus maximus) u l-barbun lixx (Scophthalmus rhombus) fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-32 maqbuda meta jsir sajd għall-istokkijiet ikkonċernati.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005 japplikaw. Barra minn hekk, id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw:

(1)

“stokkijiet pelaġiċi” tfisser l-istokkijiet elenkati fil-punti (c) sa (h) tal-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament u kwalunkwe kombinament tagħhom;

(2)

“medda tal-FMSY” tfisser medda tal-valuri fejn il-livelli kollha ta' mortalità mis-sajd fil-limiti xjentifikament indikati ta' dik il-medda, f'sitwazzjonijiet ta' sajd imħallat u bi qbil mal-parir xjentifiku, jirriżultaw f'rendimenti massimi sostenibbli (MSY) fuq medda twila ta' żmien bil-kundizzjonijiet ambjentali eżistenti medji mingħajr ma jiġi affettwat b'mod sinifikanti l-proċess ta' riproduzzjoni għall-istokkijiet ikkonċernati;

(3)

“MSY Flower” u “MSY Fupper” ifissru l-aktar valur baxx u l-ogħla valur fil-medda tal-FMSY, rispettivament;

(4)

“MSY Btrigger” tfisser il-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk li taħtu għandha tittieħed azzjoni speċifika u xierqa ta' ġestjoni sabiex ikun żgurat li r-rati ta' sfruttar flimkien mal-varjazzjonijiet naturali jerġgħu jibnu l-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu MSY fuq medda twila ta' żmien.

(5)

“l-Istati Membri kkonċernati” tfisser l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni diretta, jiġifieri: id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, il-Finlandja u l-Iżvezja.

KAPITOLU II

OBJETTIVI U MIRI

Artikolu 3

Objettivi

1.   Il-pjan għandu jikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi tal-politika komuni tas-sajd (PKS) elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b'mod partikolari billi japplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jimmira li jiżgura li l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin iġib lura u jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu l-MSY.

2.   Il-pjan għandu jikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tar-rimi, billi jiġu evitati u jitnaqqsu, kemm jista' jkun, il-qabdiet mhux mixtieqa, u għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-ispeċi li huma soġġetti għal-limiti tal-qabdiet u li għalihom japplika dan ir-Regolament.

3.   Il-pjan jimplimenta l-approċċ abbażi tal-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex jiżgura li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar jiġu minimizzati. Dan ikun koerenti mal-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-objettiv li jinkiseb stat ambjentali tajjeb sal-2020, kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE.

B'mod partikolari, il-pjan għandu l-għan li:

(a)

jiżgura li l-kundizzjonijiet deskritti fid-deskrittur 3 inkluż fl-Anness I tad-Direttiva 2008/56/KE jiġu ssodisfati; u

(b)

jikkontribwixxi għat-twettiq ta' deskritturi oħra relevanti inklużi fl-Anness I ta' dik id-Direttiva bi proporzjon mar-rwol tas-sajd fl-issodisfar tagħhom.

4.   Il-miżuri taħt il-pjan jittieħdu bi qbil mal-aħjar parir xjentifiku disponibbli.

Artikolu 4

Miri

1.   Il-mortalità mis-sajd fil-mira tintlaħaq mill-aktar fis possibbli u, fuq bażi progressiva u inkrementali, sal-2020 għall-istokkijiet ikkonċernati, u għandu tinżamm minn dakinhar 'il quddiem fil-meded imniżżla fl-Anness I u b'konformità mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

2.   Bi qbil mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu ffissati skont l-objettivi u l-miri tal-pjan u għandhom jikkonformaw mal-meded ta' mortalità mis-sajd fil-mira stipulati fl-Anness I, kolonna A, ta' dan ir-Regolament.

3.   Minkejja l-paragrafi 1 u 2, l-opportunitajiet tas-sajd jistgħu jiġu ffissati f'livelli li jikkorrispondu għal livelli aktar baxxi ta' mortalità mis-sajd minn dawk stipulati fl-Anness I, kolonna A.

4.   Minkejja l-paragrafi 2 u 3, l-opportunitajiet tas-sajd għal stokk jistgħu jiġu ffissati skont il-meded ta' mortalità mis-sajd stipulati fl-Anness I, kolonna B, sakemm l-istokk ikkonċernat ikun ogħla mil-livell minimu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk stabbiliti fl-Anness II, kolonna A:

(a)

jekk, abbażi ta' parir xjentifiku jew ta' evidenza, ikun meħtieġ għall-ksib tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 fil-każ ta' sajd imħallat;

(b)

jekk, abbażi ta' parir xjentifiku jew ta' evidenza, ikun meħtieġ biex jiġi evitat dannu serju lil stokk ikkawżat minn dinamiċi fl-istokkijiet ta' speċijiet imħalltin bejniethom u ma' speċijiet oħra; jew

(c)

sabiex jiġu llimitati l-varjazzjonijiet fl-opportunitajiet tas-sajd bejn snin konsekuttivi għal mhux aktar minn 20 %.

L-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu jiġi spjegat b'referenza għal waħda jew iżjed mill-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (a) sa (c) tal-ewwel subparagrafu.

5.   Meta, skont il-parir xjentifiku, ir-rata tal-MSY tinkiseb għall-istokk ikkonċernat sal-2020, l-opportunitajiet tas-sajd għal dak l-istokk jistgħu jiġu ffissati bi qbil mal-paragrafu 4 minn dakinhar 'il quddiem.

6.   Meta, abbażi tal-parir xjentifiku, il-Kummissjoni tqis li l-meded ta' mortalità mis-sajd stipulati fl-Anness I ma jesprimux iżjed b'mod korrett l-objettivi tal-pjan, il-Kummissjoni tista' bħala kwistjoni urġenti, tissottometti proposta għar-reviżjoni ta' dawk il-meded.

7.   L-opportunitajiet tas-sajd fi kwalunkwe każ jiġu ffissati b'tali mod li jkun żgurat li jkun hemm anqas minn 5 % probabilità li l-bijomassa riproduttiva tal-istokk taqa' taħt il-limitu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) stipulat b'mod partikolari fl-Anness II, kolonna B.

KAPITOLU III

PUNT TA' REFERENZA GĦALL-KONSERVAZZJONI

Artikolu 5

Salvagwardji

1.   Il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni espressi bħala livelli minimi u limiti ta' bijomassa riproduttiva tal-istokk li għandhom jiġu applikati sabiex tiġi ssalvagwardjata l-kapaċità riproduttiva sħiħa għall-istokkijiet ikkonċernati huma stipulati fl-Anness II.

2.   Meta l-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa riproduttiva tal-istokk ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernat tkun taħt il-livell minimu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk kif stabbilit fl-Anness II, kolonna A, ta' dan ir-Regolament, jiġu adottati l-miżuri ta' rimedju xierqa kollha biex ikun żgurat ritorn rapidu tal-istokk ikkonċernat għal-livelli ogħla mil-livell li jista' jipproduċi MSY. B'mod partikolari, b'deroga mill-Artikolu 4(2) u (4) ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, sabiex jinkisbu tali livelli, l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokk ikkonċernat għandhom jiġu ffissati f'livell konsistenti ma' mortalità mis-sajd li jitbaxxa taħt il-medda stipulata fl-Anness I, kolonna B, ta' dan ir-Regolament, b'kunsiderazzjoni tat-tnaqqis fil-bijomassa ta' dak l-istokk.

3.   Meta l-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa riproduttiva tal-istokk ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernati jkun taħt il-limitu tal-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk kif stipulat fl-Anness II, kolonna B, ta' dan ir-Regolament, jittieħdu aktar miżuri ta' rimedju biex jiġi żgurat ir-ritorn rapidu tal-istokk ikkonċernat għal-livelli ogħla mil-livell li jista' jipproduċi MSY, li jistgħu jinkludu, b'deroga mill-Artikolu 4(2) u (4) ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, is-sospensjoni tas-sajd fil-mira għall-istokk ikkonċernat u t-tnaqqis adegwat tal-opportunitajiet tas-sajd.

4.   Il-miżuri ta' rimedju msemmija f'dan l-artikolu jistgħu jinkludu:

(a)

miżuri tal-Kummissjoni f'każ ta' theddida serja għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013,

(b)

miżuri ta' emerġenza tal-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013,

(c)

miżuri skont l-Artikoli 7 u 8 ta' dan ir-Regolament.

5.   L-għażla tal-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu ssir bi qbil man-natura, is-serjetà, it-tul ta' żmien u r-ripetizzjoni tas-sitwazzjoni fejn il-bijomassa riproduttiva tal-istokk tkun taħt il-livelli msemmija fil-paragrafu 1.

6.   Meta, abbażi tal-parir xjentifiku, il-Kummissjoni tqis li l-punti ta' referenza għall-konservazzjoni stipulati fl-Anness II ma jesprimux iżjed b'mod korrett l-objettivi tal-pjan, il-Kummissjoni tista', bħala kwistjoni ta' urġenza, tissottometti proposta għar-reviżjoni ta' dawk il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni.

KAPITOLU IV

MIŻURI SPEĊIFIĊI TA' KONSERVAZZJONI GĦALL-BARBUN TAT-TBAJJA', IL-BARBUN, IL-BARBUN IMPERJALI U L-BARBUN LIXX

Artikolu 6

Miżuri għall-barbun tat-tbajja', barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx maqbudin b'mod inċidentali

1.   Meta l-parir xjentifiku jindika li jkunu meħtieġa miżuri ta' rimedju biex ikun żgurat li l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja', tal-barbun, tal-barbun imperjali jew tal-barbun lixx, li jinqabad b'mod inċidentali waqt is-sajd għall-istokkijiet ikkonċernati, jiġu ġestiti bi qbil mal-objettivi tal-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar:

(a)

il-karatteristiċi tal-irkaptu tas-sajd, b'mod partikolari d-daqs tax-xibka, id-daqs tas-sunnara, il-bini tal-irkaptu, il-ħxuna tal-ispag, id-daqs tal-irkaptu jew l-użu ta' tagħmir ta' selettività, sabiex tkun żgurata jew titjieb is-selettività;

(b)

l-użu tal-irkaptu tas-sajd, b'mod partikolari l-ħin ta' immersjoni u l-fond tal-irkaptu użat sabiex tkun żgurata jew titjieb is-selettività;

(c)

projbizzjoni jew limitazzjoni fuq is-sajd f'żoni speċifiċi sabiex jiġi protett il-ħut riproduttiv jew ħut żgħir jew il-ħut taħt id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni jew l-ispeċijiet ta' ħut mhux fil-mira;

(d)

projbizzjoni jew limitazzjoni fuq is-sajd jew l-użu ta' ċerti tipi ta' rkaptu tas-sajd matul perjodi ta' żmien speċifiċi, sabiex jiġi protett il-ħut riproduttiv jew ħut taħt id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni tal-ħut jew speċijiet ta' ħut mhux fil-mira;

(e)

daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, sabiex tkun żgurata l-protezzjoni ta' ħut żgħir tal-organiżmi tal-baħar;

(f)

karatteristiċi oħra marbuta mas-selettività.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jikkontribwixxu biex jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3.

KAPITOLU V

DIŻPOŻIZZJONIJIET RELATATI MAL-OBBLIGU TAL-IŻBARK

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet relatati mal-obbligu tal-iżbark

1.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-miżuri li ġejjin:

(a)

eżenzjonijiet mill-applikazzjoni tal-obbligu tal-iżbark għal speċijiet li l-evidenza xjentifika għalihom turi rati għolja ta' sopravivenza, b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi tal-irkaptu, tal-prattiki tas-sajd u tal-ekosistema, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark;

(b)

eżenzjonijiet de minimis imsemmijin sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark; tali eżenzjonijiet de minimis jiġu previsti għall-każijiet imsemmija, u għandhom ikunu f'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c) tal-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(c)

dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-dokumentazzjoni tal-qabdiet, b'mod partikolari għall-fini ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark; u

(d)

l-iffissar ta' daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-ħut żgħir tal-organiżmi tal-baħar.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3.

KAPITOLU VI

MIŻURI TEKNIĊI

Artikolu 8

Miżuri tekniċi

1.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-miżuri li ġejjin:

(a)

speċifikazzjonijiet ta' karatteristiċi ta' rkapti tas-sajd u r-regoli għall-użu tagħhom biex tiġi żgurata jew titjieb is-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa jew jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;

(b)

speċifikazzjonijiet ta' modifiki jew apparat addizzjonali mal-irkapti tas-sajd biex tiġi żgurata jew titjieb is-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet mhux mixtieqa jew jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;

(c)

limitazzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti rkapti tas-sajd u dwar l-attivitajiet tas-sajd, f'ċerti żoni jew perjodi sabiex jiġi protett il-ħut riproduttiv, il-ħut taħt id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni jew l-ispeċijiet tal-ħut mhux fil-mira, jew sabiex jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema; u

(d)

l-iffissar ta' daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni għal kwalunkwe mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament, sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ħut żgħir tal-organiżmi tal-baħar.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3.

KAPITOLU VII

REĠJONALIZZAZZJONI

Artikolu 9

Kooperazzjoni reġjonali

1.   L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 japplika għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta' dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti għall-ewwel darba mhux aktar tard mill-21 ta' Lulju 2017 u mbagħad kull 12-il xahar wara kull sottomissjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 15. Huma jistgħu wkoll jissottomettu tali rakkomandazzjonijiet meta jitqies neċessarju mill-Istati Membri kkonċernati, b'mod partikolari fil-każ ta' tibdil f'daqqa fis-sitwazzjoni għal kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament. Ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fir-rigward tal-miżuri li jikkonċernaw sena kalendarja partikolari jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju tas-sena preċedenti.

3.   L-għoti ta' setgħat mogħtija taħt l-Artikoli 6, 7 u 8 ta' dan ir-Regolament ikunu mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont dispożizzjonijiet oħra tal-dritt tal-Unjoni, inklużi dawk taħt ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

KAPITOLU VIII

KONTROLL U INFURZAR

Artikolu 10

Relazzjoni mar-Regolament (KE) Nru 1224/2009

Il-miżuri ta' kontroll previsti f'dan il-Kapitolu japplikaw flimkien ma' dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, ħlief fejn previst mod ieħor f'dan il-Kapitolu.

Artikolu 11

Notifiki minn qabel

1.   B'deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-obbligu ta' notifika minn qabel stabbilit f'dak l-Artikolu japplika għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ta' tul totali ta' tmien metri jew iżjed li jżommu abbord mill-inqas 300 kg bakkaljaw jew żewġ tunnellati stokkijiet pelaġiċi.

2.   B'deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, il-perjodu ta' notifika minn qabel stabbilit f'dak l-Artikolu jkun ta' mill-inqas siegħa qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kostali jistgħu, fuq bażi ta' każ b'każ, jagħtu permess għal dħul aktar bikri fil-port.

Artikolu 12

Il-ġurnali ta' abbord

B'deroga mill-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni b'tul globali ta' tmien metri jew aktar involuti f'sajd fil-mira għall-bakkaljaw iżommu ġurnal ta' abbord tas-sajd dwar l-operazzjonijiet tagħhom bi qbil mal-Artikolu 14 ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 13

Marġni ta' tolleranza fil-ġurnal ta' abbord

B'deroga mill-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, għall-qabdiet li jiġu żbarkati mħallta, il-marġini permess ta' tolleranza fil-kwantitajiet reġistrati fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd tal-kwantitajiet f'kilogrammi ta' ħut miżmuma abbord għandu jkun ta' 10 % tal-kwantità totali miżmuma abbord.

Artikolu 14

Portijiet magħżula

Il-limitu massimu applikabbli għall-piż ħaj ta' speċijiet soġġett għall-pjan, li jekk jinqabeż il-bastiment tas-sajd ikollu jiżbarka l-qabdiet tiegħu f'port magħżul jew f'post qrib ix-xatt kif stipulat fl-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 hu:

(a)

750 kilogramma bakkaljaw;

(b)

5 tunnellati stokkijiet pelaġiċi.

KAPITOLU IX

SEGWITU

Artikolu 15

Evalwazzjoni tal-pjan

Sal-21 ta' Lulju 2019, u kull ħames snin minn dakinhar 'il quddiem, il-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati u l-impatt tal-pjan fuq l-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament u fuq is-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, b'mod partikolari fir-rigward tal-ksib tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 3. Il-Kummissjoni tista' tirrapporta f'data iktar bikrija jekk dan jitqies meħtieġ mill-Istati Membri kollha kkonċernati jew mill-Kummissjoni nnifisha.

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 16

Eżerċizzju tad-delega

1.   Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 6, 7 u 8 tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mill-20 ta' Lulju 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6, 7 u 8 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka ttemm d-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 6, 7 u 8 jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu nfurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU XI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Il-miżuri ta' waqfien temporanju adottati sabiex jinkisbu l-objettivi tal--pjan għandhom jitqiesu bħala waqfien temporanju tal-attivitajiet tas-sajd għall-finijiet tal-punti (a) u (c) tal-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

Artikolu 18

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 2187/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 2187/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 13(3) jitħassar;

(2)

Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 16a

Restrizzjoni għas-sajd skont iż-żona

1.   Huwa projbit li titwettaq kwalunkwe attività tas-sajd mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru fiż-żoni magħluqin bit-tgħaqqid f'sekwenza b'linji ta' rombu tal-pożizzjonijiet li ġejjin, li jitkejlu f'konformità mas-sistema tal-koordinati WGS84:

(a)

Żona 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

(b)

Żona 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

(c)

Żona 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, is-sajd b'għeżul mitfugħa fil-qiegħ, xbieki tat-tħabbil u pariti ta' malji b'daqs ekwivalenti għal 157 mm jew aktar jew bil-lanez tal-mitlaq huwa permess. L-ebda rkaptu ieħor ma jinżamm abbord.”;

(3)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 28aa

Proċedura għall-adozzjoni ta' miżuri tekniċi fil-kuntest ta' pjanijiet pluriennali

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa, għall-finijiet tal-adozzjoni tal-atti msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u għat-tul ta' żmien tiegħu, li tadotta miżuri tekniċi. Tali miżuri tekniċi għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' atti delegati adottati f'konformità mal-Artikolu 28b ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, u jistgħu, meta jkun xieraq, jidderogaw minn dawn li ġejjin:

(a)

l-ispeċifikazzjonijiet tal-ispeċijiet fil-mira, id-daqsijiet tal-malja u d-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni stipulati fl-Annessi II, III u IV għal, u msemmija fl-Artikoli 3 u 4 u l-Artikolu 14(1) ta', dan ir-Regolament;

(b)

l-istrutturi, il-karatteristiċi u r-regoli għall-użu ta' rkapti attivi stabbiliti fl-Artikolu 5(2), (3) u (4) u l-Artikolu 6 ta', u fl-Anness II għal, dan ir-Regolament;

(c)

l-istrutturi, il-karatteristiċi u r-regoli li jirregolaw l-użu ta' rkapti passivi stabbiliti fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament;

(d)

il-lista/i u l-koordinati ta' żoni u perjodi fejn japplikaw projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet tas-sajd kif stabbiliti fl-Artikolu 16 u fl-Artikolu 16a ta' dan ir-Regolament;

(e)

l-ispeċijiet li għalihom japplika l-Artikolu 18a(1) ta' dan ir-Regolament, kif ukoll iż-żoni ġeografiċi u l-perjodi ta' applikazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq is-sajd għal ċerti stokkijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu, kif ukoll id-dettalji tekniċi tad-deroga stabbilita fl-Artikolu 18a(2) ta' dan ir-Regolament.

(*)  Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1).”;"

(4)

Fl-Artikolu 28b(2), (3) u (5), il-kliem “Artikoli 14a u 28a” jiġu sostitwiti bil-kliem “Artikoli 14a, 28a u 28aa”.

Artikolu 19

Revoka tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 1098/2007 huwa revokat. Ir-referenzi għar-Regolament revokat għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-ħames jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-6 ta' Lulju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

I. KORČOK


(1)  ĠU C 230, 14.7.2015, p. 120.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ġunju 2016. (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta' Lulju 2016 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(3)  ĠU L 179, 23.6.1998, p. 3.

(4)  Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ambjent marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tat-18 ta' Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-bakkaljaw fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 779/97 (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1).

(7)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).

(11)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1396/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (ĠU L 370, 30.12.2014, p. 40).


ANNESS I

MORTALITÀ MIS-SAJD FIL-MIRA

(kif imsemmija fl-Artikolu 4)

Stokk

Meded tal-mortalità mis-sajd fil-mira konsistenti mal-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli (FMSY)

 

Kolonna A

(Parti mill-medda tal-FMSY kif imsemmi fl-Artikolu 4(2) u (3))

Kolonna B

(Parti mill-medda tal-FMSY kif imsemmi fl-Artikolu 4(4))

Bakkaljaw tal-Baltiku tal-Punent

0,15 — 0,26

0,26 — 0,45

Bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant

Mhux definit

Mhux definit

Aringa tal-Baltiku Ċentrali

0,16 — 0,22

0,22 — 0,28

Aringa tal-Golf ta' Riga

0,24 — 0,32

0,32 — 0,38

Aringa tal-Baħar tal-Botnija

0,11 — 0,15

0,15 — 0,18

Aringa tal-Bajja tal-Botnija

Mhux definit

Mhux definit

Aringa tal-Baltiku tal-Punent

0,23 — 0,32

0,32 — 0,41

Laċċa kaħla tal-Baltiku

0,19 — 0,26

0,26 — 0,27


ANNESS II

PUNTI TA' REFERENZA GĦALL-KONSERVAZZJONI TA' BIJOMASSA RIPRODUTTIVA TAL-ISTOKK

(kif imsemmija fl-Artikolu 5)

Stokk

Punti ta' referenza għall-konservazzjoni

 

Kolonna A

Punt ta' referenza minimu ta' bijomassa riproduttiva tal-istokk (f'tunnellati) kif imsemmi fl-Artikolu 5(2) (MSY Btrigger)

Kolonna B

Limitu tal-punt ta' referenza ta' bijomassa riproduttiva tal-istokk (f'tunnellati) kif imsemmi fl-Artikolu 5(3) (Blim)

Bakkaljaw tal-Baltiku tal-Punent

38 400

27 400

Bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant

Mhux definit

Mhux definit

Aringa tal-Baltiku Ċentrali

600 000

430 000

Aringa tal-Golf ta' Riga

60 000

Mhux definit

Aringa tal-Baħar tal-Botnija

316 000

Mhux definit

Aringa tal-Bajja tal-Botnija

Mhux definit

Mhux definit

Aringa tal-Baltiku tal-Punent

110 000

90 000

Laċċa kaħla tal-Baltiku

570 000

410 000