29.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 171/144


REGOLAMENT (UE) 2016/1013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali ta' servizzi u investiment dirett barrani

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

B'konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(2)

Statistika ta' kwalità għolja u komparabbiltà fir-rigward tal-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-investiment dirett barrani (IDB) huma essenzjali għal dawk responsabbli mill-politika pubblika fl-Unjoni, ir-riċerkaturi u kull ċittadin Ewropew. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tippermetti aċċess online sempliċi u faċli għall-utent għal serje ta' data kif ukoll biex tipprovdi lill-utenti preżentazzjoni intuwittiva tad-data.

(3)

L-istatistika Ewropea dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-IDB hija ta' importanza vitali biex jiġu żgurati tfassil ta' politika ekonomika informata u previżjonijiet ekonomiċi preċiżi.

(4)

Fid-dawl tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), il-Kummissjoni impenjat ruħha, permezz ta' Dikjarazzjoni (5), li tirrevedi, fid-dawl tal-kriterji stabbiliti fit-TFUE, atti leġislattivi li bħalissa fihom referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 fih referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju u għalhekk għandu jiġi rivedut fid-dawl tal-kriterji stabbiliti fit-TFUE.

(6)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 jiġi allinjat mal-Artikoli 290 u 291 TFUE, is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija b'dak ir-Regolament lill-Kummissjoni għandhom jiġu sostitwiti b'setgħat ta' adozzjoni ta' atti delegati u ta' implimentazzjoni.

(7)

Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni meta, bħala riżultat ta' bidliet ekonomiċi jew tekniċi, ikun jeħtieġ li jiġu aġġornati l-livelli tad-disaggregazzjoni ġeografika, il-livelli tad-disaggregazzjoni tas-setturi istituzzjonali u l-livelli tad-disaggregazzjoni tal-attività ekonomika stipulati fit-Tabelli 6, 7 u 8 għall-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 184/2005, dment li tali aġġornamenti la jaffettwaw il-piż tar-rappurtar u lanqas ma jimmodifikaw il-qafas kunċettwali sottostanti applikabbli. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha wkoll tiġi ddelegata lill-Kummissjoni kull meta jkun jeħtieġ li jitneħħew jew jitnaqqsu ċerti rekwiżiti ta' flussi ta' data fl-Anness I għal dak ir-Regolament, dment li tali tneħħija jew tnaqqis ma jnaqqasx il-kwalità tal-istatistika prodotta f'konformità ma' dan ir-Regolament. Tali atti delegati għandhom ikopru wkoll l-estensjoni tal-iskadenza għar-rapport dwar il-konklużjonijiet tal-istudji rigward statistika dwar l-IDB ibbażata fuq il-kunċett ta' sjieda effettiva u istatistika dwar l-IDB li tiddistingwi tranżazzjonijiet ta' IDB f'żona ġdida minn take-overs. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawk l-atti delegati ma jimponux piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri u fuq l-unitajiet rispondenti, li jeċċedu dak li huwa neċessarju għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, jew li jimmodifikaw il-qafas kunċettwali sottostanti applikabbli. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (6). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(8)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 184/2005, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni bil-ħsieb li jiġu armonizzati l-modalitajiet, l-istruttura u l-frekwenza tar-rapporti dwar il-kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(9)

Il-Kumitat tal-Bilanċ tal-Pagamenti msemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 ta konsulenza u assista lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha. Taħt l-istrateġija għal struttura ġdida tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) li għandha l-għan li ttejjeb il-koordinazzjoni u s-sħubija fi struttura piramidali ċara fl-ESS, il-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESSC), stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), għandu jaqdi rwol konsultattiv u jassisti lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha. Għal dak il-għan, ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandu jiġi emendat billi r-referenzi għall-Kumitat tal-Bilanċ tal-Pagamenti jiġu sostituti b'referenzi għall-ESSC.

(10)

Il-kooperazzjoni operattiva tajba eżistenti bejn il-Banek Ċentrali Nazzjonali (BĊN) u l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika (NSIs) u bejn il-Eurostat u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), hija riżorsa li għandha tiġi ppreservata u tiġi żviluppata aktar bil-ħsieb tat-titjib tal-konsistenza globali u l-kwalità tal-istatistika makroekonomika, bħall-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti, l-istatistika finanzjarja, l-istatistika dwar il-finanza pubblika u l-kontijiet nazzjonali. Il-BĊN u l-NSIs għandhom jibqgħu involuti mill-qrib fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet kollha relatati mal-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-istatistika dwar l-IDB, permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-gruppi ta' esperti rilevanti responsabbli għall-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-istatistika dwar l-IDB. Il-kooperazzjoni bejn l-ESS u s-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ hija kkoordinata f'livell strateġiku mal-Forum Ewropew tal-Istatistika, stabbilit bis-saħħa tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-kooperazzjoni bejn il-membri tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika u l-membri tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali ffirmat fl-24 ta' April 2013.

(11)

Sabiex tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-ESS u s-SEBĊ, il-Kummissjoni għandha titlob l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti (CMFB), stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE (8), dwar il-kwistjonijiet kollha li jaqgħu fil-kompetenza tiegħu kif imsemmija f'dik id-Deċiżjoni.

(12)

Skont l-Artikoli 127(4) u 282(5) TFUE, il-BĊE għandu jiġi kkonsultat dwar kwalunkwe att propost tal-Unjoni fl-oqsma tal-kompetenza tiegħu.

(13)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data meħtieġa biex tiġi prodotta l-istatistika Ewropea rigward il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-IDB fil-ħin, fil-forma adatta u tal-kwalità rikjesta.

(14)

Mill-adozzjoni tar-Regolament (KE)Nru 184/2005, il-flussi internazzjonali tal-kapital żdiedu u saru aktar kumplessi. Iż-żieda fl-użu ta' entitajiet bi skop speċjali u l-kostruzzjonijiet legali għat-trasferiment ta' flussi ta' kapital għamluha aktar diffiċli li jiġu mmonitorjati dawn il-flussi sabiex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tagħhom u biex tiġi evitata kontabbiltà doppja jew multipla.

(15)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandu jiġi aġġornat biex jitjiebu t-trasparenza u l-granularità fir-rigward tal-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-IDB.

(16)

Sabiex tinġabar l-informazzjoni adatta meħtieġa skont dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jużaw is-sorsi kollha rilevanti u adatti, inklużi sorsi ta' data amministrattiva bħar-reġistri kummerċjali jew ir-Reġistru tal-EuroGruppi (EGR). It-trasparenza tista' wkoll tittejjeb billi jittieħed vantaġġ mill-innovazzjonijiet reċenti, bħall-identifikatur globali tal-entitajiet ġuridiċi (GLEI), kif ukoll ir-reġistri ta' sjieda benefiċjarja stabbiliti fil-qafas tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(17)

Sabiex tiġi żviluppata statistika dwar l-IDB ibbażata fuq il-kunċett ta' sjieda effettiva u statistika dwar l-IDB li tiddistingwi tranżazzjonijiet ta' IDB f'żona ġdida minn IDB li jirriżulta f'take-overs, li għal perjodu partikolari, ġeneralment, ma jwasslux għal żieda fil-formazzjoni tal-kapital gross fl-Istati Membri, il-metodoloġija adatta għal dawk l-oqsma għandha tiġi żviluppata u mtejba. Dan għandu jsir f'kollaborazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti bħall-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp.

(18)

L-istudji pilota għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet, inkluż il-qafas metodoloġiku għall-introduzzjoni ta' ġbir ta' data ġdida dwar l-istatistika annwali dwar l-IDB u l-valutazzjoni tal-ispejjeż tal-ġbir tad-data relatata, il-kwalità tal-istatistika, kif ukoll il-komparabbiltà bejn pajjiż u ieħor. Ir-riżultati ta' dawk l-istudji għandhom ikunu is-suġġett ta' Rapport ippreparat mill-Kummissjoni u ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(19)

Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tad-data statistika pprovduta mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tuża l-prerogattivi u s-setgħat adatti previsti fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

(20)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 hu emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10 meta, bħala riżultat ta' bidliet ekonomiċi jew tekniċi, ikun jeħtieġ li jiġu aġġornati l-livelli tad-disaggregazzjoni ġeografika, il-livelli tad-disaggregazzjoni tas-setturi istituzzjonali u l-livelli tad-disaggregazzjoni tal-attività ekonomika stipulati fit-Tabelli 6, 7 u 8 tal-Anness I, dment li tali aġġornamenti u speċifikazzjonijiet la jaffettwaw il-piż tar-rappurtar u lanqas ma jimmodifikaw il-qafas kunċettwali sottostanti applikabbli.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10 kull meta jkun jeħtieġ li jitneħħew jew jitnaqqsu ċerti rekwiżiti ta' flussi tad-data fl-Anness I, dment li tali tneħħija jew tnaqqis ma jnaqqasx il-kwalità tal-istatistika prodotta f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Fl-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiġġustifika b'mod dovut l-azzjonijiet previsti f'dawk l-atti delegati, filwaqt li tikkunsidra, fejn ikun adatt, il-kosteffettività, inkluż il-piż fuq ir-rispondenti u l-ispejjeż tal-produzzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

(*)  Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).”."

(2)

L-Artikolu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Kriterji u rapporti dwar il-kwalità

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-kriterji ta' kwalità stipulati fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 għandhom japplikaw għad-data li għandha tintbagħat f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapport lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar il-kwalità tad-data mibgħuta (‘rapport dwar il-kwalità’).

3.   Meta l-kriterji ta' kwalità msemmijin fil-paragrafu 1 jiġu applikati għad-data koperta minn dan ir-Regolament, il-modalitajiet, l-istruttura u l-frekwenza tar-rapporti dwar il-kwalità għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 11(2).

4.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-data mibgħuta abbażi ta' analiżi adatta tar-rapporti dwar il-kwalità bl-għajnuna tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika msemmi fl-Artikolu 11(1), u għandha tħejji u tippubblika rapport dwar il-kwalità tal-istatistika Ewropea koperta b'dan ir-Regolament. Dak ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għall-finijiet ta' informazzjoni.

5.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-bidliet metodoloġiċi prinċipali jew it-tip ta' bidliet oħra li jinfluwenzaw id-data mibgħuta lill-Kummissjoni (Eurostat), mhux aktar tard minn tliet xhur wara li kwalunkwe bidla bħal din issir applikabbli. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri l-oħra bi kwalunkwe tali komunikazzjoni.”

(3)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 5

Flussi ta' data

1.   L-istatistika li għandha tiġi prodotta għandha tiġi raggruppata biex tintbagħat lill-Kummissjoni (Eurostat) skont il-flussi ta' data li ġejjin:

(a)

l-istatistika ta' kull xahar tal-bilanċ tal-pagamenti;

(b)

l-istatistika ta' kull tliet xhur tal-bilanċ tal-pagamenti;

(c)

il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi;

(d)

il-flussi tal-IDB;

(e)

il-pożizzjonijiet tal-IDB.

2.   Il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri, f'kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali rilevanti, għandhom jiżviluppaw il-metodoloġija adatta għall-ġbir ta' statistika dwar l-IDB bbażata fuq il-kunċett ta' sjieda effettiva flimkien mal-prinċipju tal-kontroparti immedjata u statistika dwar l-IDB li tiddistingwi tranżazzjonijiet ta' IDB f'żona ġdida minn take-overs.

3.   Sal-20 ta' Lulju 2018, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tibda studji pilota li għandhom isiru mill-Istati Membri rigward l-istatistika annwali dwar l-IDB ibbażata fuq kunċett ta' sjieda effettiva u statistika dwar l-IDB li tiddistingwi tranżazzjonijiet ta' IDB f'żona ġdida minn take-overs. L-iskop ta' dawn l-istudji għandu jkun li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet, inkluż il-qafas metodoloġiku, għall-introduzzjoni tal-ġbir ta' data ġdida rigward l-istatistika annwali dwar l-IDB, u għall-valutazzjoni tal-ispejjeż tal-ġbir ta' data relatata, il-kwalità konsegwenti tal-istatistika, kif ukoll il-valutazzjoni tal-komparabbiltà bejn pajjiż u ieħor.

4.   Sabiex l-istudji msemmija fil-paragrafu 3 jiġu ffaċilitati, l-Unjoni tista' tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri fil-forma ta' għotjiet skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

5.   Sal-20 ta' Lulju 2019, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tħejji rapport dwar il-konklużjonijiet tal-istudji msemmija fil-paragrafu 3. Dak ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u, jekk ikun adatt, għandu jidentifika l-kondizzjonijiet li jkunu għad iridu jiġu ssodisfati sabiex tiġi żviluppata l-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 2.

6.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10 sabiex testendi bi 12-il xahar l-iskadenza tar-rapportar stabbilita fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu fejn il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-istudji pilota msemmija f'dak il-paragrafu fih tistabbilixxi li l-identifikazzjoni tal-kondizzjonijiet li jkun fadal tkun adatta.

Fl-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiġġustifika b'mod dovut l-azzjonijiet previsti f'dawk l-atti delegati, filwaqt li tikkunsidra, fejn ikun adatt, il-kosteffettività, inkluż il-piż fuq ir-rispondenti u l-ispejjeż tal-produzzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

7.   Mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-data tal-ħruġ tar-rapporti msemmija fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha, fejn adatt, u b'mod partikolari fid-dawl tal-valutazzjoni mill-Kummissjoni tar-riżultati tal-istudji pilota msemmija fil-paragrafu 3, tagħmel proposta għal emendi għal dan ir-Regolament biex jiġu ddefiniti r-rekwiżiti metodoloġiċi u ta' data għall-istatistika annwali dwar l-IDB ibbażata fuq il-kunċett ta' sjieda effettiva u għall-istatistika annwali dwar l-IDB li tiddistingwi tranżazzjonijiet ta' IDB f'żona ġdida minn take-overs.

(**)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).”."

(4)

L-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Disseminazzjoni

1.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tiddissemina l-istatistika Ewropea prodotta skont dan ir-Regolament, bi frekwenza simili għal dik speċifikata fl-Anness I. Dik l-istatistika għandha tkun disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni (Eurostat).

2.   F'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, u mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-istatistika, l-Istati Membri u l-Kummissjoni (Eurostat) għandhom jiżguraw id-disseminazzjoni tad-data u l-metadata mitluba b'dan ir-Regolament kif ukoll il-metodoloġija preċiża użata għall-ġbir tagħha.”.

(5)

L-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 10

Eżerċizzju tad- delega

1.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(3) u 5(6) għal perjodu ta' ħames snin mid-19 ta' Lulju 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien identiċi sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(3) u 5(6) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa mogħtija speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta' atti delegati diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' taddotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (***).

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(3) u 5(6) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux oġġezzjonaw fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dan il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(***)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”."

(6)

L-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 11

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (****).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(****)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”."

(7)

L-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 12

Rapporti dwar l-implimentazzjoni

Sat-28 ta' Frar 2018 u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

B'mod partikolari, dak ir-rapport għandu:

(a)

jevalwa l-kwalità tad-data dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali ta' servizzi u l-IDB;

(b)

jivvaluta l-benefiċċji tal-istatistika prodotta, meta mqabbla mal-ispejjeż, għall-Unjoni, l-Istati Membri, u l-fornituri u l-utenti ta' informazzjoni statistika;

(c)

jidentifika oqsma għal titjib potenzjali u emendi meqjusa neċessarji fid-dawl tar-riżultati miksuba.”.

(8)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 12a

Kooperazzjoni ma' kumitati oħrajn

Fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha li jaqgħu fil-kompetenza tal-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE (*****), il-Kummissjoni għandha titlob l-opinjoni ta' dak il-Kumitat skont dik id-Deċiżjoni.

(*****)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE tat-13 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi Kumitat dwar l-istatistika monetarja, finanzjarja u tal-bilanċ tal-pagamenti (ĠU L 332, 30.11.2006, p. 21).”."

(9)

L-Anness I huwa emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-8 ta' Ġunju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  OJ C 31, 30.1.2015, p. 3.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Mejju 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2016.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta' pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani (ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 19.

(6)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

(8)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE tat-13 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti(ĠU L 332, 30.11.2006, p. 21).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 184/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)

It-test introduttorju għat-Tabella 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Frekwenza: Kull tliet xhur

L-ewwel perjodu ta' referenza: L-ewwel tliet xhur tal-2014

Skadenza: T+85 mill-2014 sal-2016; T+82 mill-2017 (2)

(2)  It-transizzjoni għal T+82 ma għandhiex tkun obbligatorja għal dawk l-Istati Membri li ma jipparteċipawx fl-Unjoni Monetarja”"

(2)

Fit-Tabella 2, taħt il-Parti E “Pożizzjoni tal-investimenti internazzjonali”, l-entrata “Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta' stokks lill-impjegati” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta' stokks lill-impjegati

Skont is-settur residenti (Sez 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

(3)

It-Tabella 4.1 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata “Investiment dirett barrani (IDB) — Tranżazzjonijiet” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett barrani (IDB) — Tranżazzjonijiet

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

l-entrata “Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) — Tranżazzjonijiet” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) — Tranżazzjonijiet

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

tinżdied in-nota tat-tmiem li ġejja:

“(*)

Geo 6: Geo 6 b'tipa grassa, obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem.”.

(4)

It-Tabella 4.2 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata “Investiment dirett barrani (IDB) — Dħul” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett barrani (IDB) — Dħul

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

l-entrata “Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) — Dħul” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) — Dħul

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

Tinżdied in-nota tat-tmiem li ġejja:

“(*)

Geo 6: Geo 6 b'tipa grassa, obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'l quddiem.”.

(5)

It-Tabella 5.1 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata “Investiment dirett barrani (IDB)” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

l-entrata “Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

tinżdied in-nota tat-tmiem li ġejja:

“(*)

Geo 6: Geo 6 b'tipa grassa, obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'l quddiem.”.