24.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 167/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1003

tas-17 ta' Ġunju 2016

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-abamektina, għall-aċekinoċil, għall-aċetamiprid, għall-benzovindiflupir, għall-bromossinil, għall-fludijossonil, għall-fluwopikolid, għall-fosetil, għall-mepikwat, għall-prokinażid, għall-propamokarb, għall-proeżadjon u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 16(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-limiti massimi ta' residwi (MRLs) għall-abamektina, għall-aċetamiprid, għall-bromossinil, għall-fludijossonil, għall-propamokarb, għall-proeżadjon u għat-tebukonażol ġew stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-aċekinoċil, għall-fluwopikolid, għall-fosetil, għall-mepikwat u għall-prokinażid ġew stabbiliti MRLs fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għall-benzovindiflupir, ma ġew stipulati ebda MRLs speċifiċi u s-sustanza ma ġietx inkluża fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament, għaldaqstant japplika l-valur prestabbilit ta' 0,01 mg/kg stipulat fl-Artikolu 18(1)(b) tiegħu.

(2)

Fil-kuntest ta' proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva abamektina fuq il-pomu, il-kukurbiti tal-qoxra kommestibbli, il-kaboċċi Ċiniżi, “il-ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalatata” tal-kodiċi numru 0251000, l-ispinaċi, il-fażola u l-piżelli bil-miżwed u l-karfus tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 biex jiġu emendati l-MRLs eżistenti.

(3)

Fir-rigward tal-aċekinoċil, tressqet applikazzjoni bħal din għaċ-ċiras u l-għanbaqar. Fir-rigward tal-aċetamiprid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-brassika bil-weraq. Fir-rigward tal-bromossinil, tressqet applikazzjoni bħal din għall-kurrat selvaġġ. Fir-rigward tal-fluwopikolid, tressqet applikazzjoni bħal din għat-tut, l-ispinaċi u l-burdlieq. Fir-rigward tal-fosetil, tressqet applikazzjoni bħal din għat-tut, il-krafes bl-għeruq u l-bużbież ta' Firenze. Fir-rigward tal-mepikwat, tressqet applikazzjoni bħal din għall-faqqiegħ ikkultivat. Fir-rigward tal-propamokarb, tressqet applikazzjoni bħal din għall-krafes bl-għeruq, il-burdlieq, il-weraq tal-pitravi, il-weraq tal-karfus u l-bużbież ta' Firenze. Fir-rigward tal-prokinażid, tressqet applikazzjoni bħal din għar-ribes. Fir-rigward tat-tebukonażol, tressqet applikazzjoni bħal din għas-segala u l-qamħ.

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, tressqet applikazzjoni għall-fludijossonil użat fuq l-ananas u għall-proeżadjon użat fuq iċ-ċiras. L-applikant jisħaq li l-użi awtorizzati ta' dawk is-sustanzi fuq għelejjel bħal dawn fl-Istati Uniti jwasslu għal residwi ogħla minn dawk stabbiliti għall-MRLs indikati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li jeħtieġ li jkun hemm MRLs ogħla sabiex jiġu evitati l-ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawk l-għelejjel.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta' evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali, u tat l-opinjonijiet motivati tagħha dwar l-MRLs proposti (2). Din għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(7)

Fl-opinjoni motivata tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-użu tal-abamektina fuq “il-ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata”, id-dejta mressqa ma kinitx biżżejjed biex jiġu stabbiliti MRLs ġodda. Għaldaqstant, l-MRLs eżistenti għandhom jinżammu.

(8)

Fir-rigward tal-fosetil fuq it-tut, l-Awtorità rrakkomandat li li l-MRL jiġi stabbilit għall-valur ta' 100 mg/kg. F'konformità mal-linji gwida eżistenti tal-Unjoni dwar l-estrapolazzjoni tal-MRLs, huwa xieraq li jiġi stabbilit dak il-valur tal-MRL għal-lampun.

(9)

Fir-rigward tal-mepikwat, id-dejta li rriżultat mill-monitoraġġ riċenti turi li r-residwi iseħħu fuq il-faqqiegħ ikkultivat mhux ittrattat f'livell ogħla mil-limitu tal-kwantifikazzjoni. Residwi bħal dawn jirriżultaw minn kontaminazzjoni bit-tiben legalment trattat bil-mepikwat. L-Awtorità pproponiet tliet tipi differenti ta' MRLs għal dawk il-prodotti, biex jitqiesu mill-maniġers ta' riskju, li kienu bbażati fuq l-approċċi rakkomandati mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) rispettivament għall-iffissar tal-MRLs ta' residwi fl-ispeċi u ta' MRLs estranji (3). Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell li jikkorrispondi għall-99in perċentil tar-riżultati tal-kampjun kollha. Dan il-MRL huwa stabbilit bħala temporanju validu sal-31 ta' Diċembru 2018. Wara din id-data l-MRL se jkun 0,02 * mg/kg, sakemm ma jkunx modifikat aktar b'Regolament fid-dawl ta' informazzjoni ġdida pprovduta sa mhux aktar tard mit-30 ta' April 2018.

(10)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li ġew issodisfati r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta u li, abbażi ta' valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumaturi għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumaturi, il-modifiki fl-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumaturi. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi bil-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir b'konsum estrem tal-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li jinqabżu l-konsum aċċettabbli ta' kuljum jew id-doża akuta ta' referenza.

(11)

Għall-benzovindiflupir, l-Awtorità ressqet konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tas-sustanza attiva (4). F'dak il-qafas, hija rrakkomandat li jiġu stabbiliti MRLs li jkopru kemm l-użi rappreżentattivi skont il-GAPs fl-Unjoni u kemm it-talbiet għat-tolleranza tal-importazzjoni mill-Brażil. Il-Kummissjoni kkonsultat il-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar il-limiti ta' kwantifikazzjoni xierqa.

(12)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati u l-konklużjoni tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, il-modifiki xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(13)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(14)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli online fuq: http://www.efsa.europa.eu:

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-abamektina f'għadd ta' għelejjel. EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-aċekinoċil fiċ-ċiras u l-għanbaqar. EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwu eżistenti għall-aċetamiprid f'brassika bil-weraq. EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimu ta' residwi (MRL) eżistenti għall-bromossinil fil-kurrat selvaġġ. EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar l-iffissar ta' MLR ġdid għall-fludijossonil fl-ananas). EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-fluwopikolid fit-tut, l-ispinaċi u l-burdlieq. EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-fosetil fit-tut, il-krafes bl-għeruq u l-bużbież ta' Firenze. EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-mepikwat fil-faqqiegħ ikkultivat. EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-prokinażid fil-passolina u r-ibes. EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għaċ-propamokarb f'għelejjelvarji. EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar l-iffissar ta' MLR ġdid għall-proeżadjon fiċ-ċiras. EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 pp.].

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi ta' residwi eżistenti għall-tebukonażol fis-segala u l-qamħ. EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 pp.].

(3)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pp.

(4)  Konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva benzovindiflupir. EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 pp.].


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

il-kolonni għall-abamektina, l-aċetamiprid, l-bromossinil, il-fludijossonil, il-proeżadjon il-propamokarb u t-tebukonażol b'dawn li ġejjin:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-limiti massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Abamektina (it-total abamektina ta' avermektina B1a, avermektina B1b u delta-8,9 isomeru tal-avermektina B1a, espressi bħala avermektina B1a) (F) (R)

Aċetamiprid (R)

Bromossinil u l-imluħa tiegħu, espressi bħala bromossinil

Fludiossonil (F) (R)

Proeżadjon (proeżadjon (aċidu) u l-imluħa tiegħu, espressi bħala kalċju tal-proeżadjon)

Propamokarb (it-total ta' propamokarb u l-imluħ tiegħu espressi bħala propamokarb) (R)

Tebukonażol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Ġewż tas-siġar

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Lewż

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Qastan

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistaċċi

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Ġewż

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Pomu

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Lanġas

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Naspli

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Frott tal-għadma

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Berquq

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Ċiras (ħelu)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Ħawħ

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Għanbaqar

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Oħrajn

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

(b)

frawli

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Tut

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Mirtill

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Cranberries

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Frott — diversi bi

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Tamal

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Tin

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambola

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kaki

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jambolan

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Liċċi

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Oħrajn

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banana

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaja

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Rummien

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Ċerimoja

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Gwava

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durjan

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Oħrajn

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

(a)

patata

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Zunnarija

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Għerq tal-mustarda

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Artiċokks

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Tursin tuberuż

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Ravanell

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Sassefrika

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Swedes

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Kromb

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Oħrajn

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Tewm

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Basal

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Xalotti

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Oħrajn

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

(a)

solanacea

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Tadam

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Brunġiel

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Okra

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Oħrajn

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Qargħabagħli

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Bettieħ

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Qargħa aħmar

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Dulliegħ

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

qamħirrum

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

(a)

Brassika li twarrad

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Pastard

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Oħrajn

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

(b)

brassika bir-ras

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Brussels sprouts

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Kale

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

(d)

ġdur

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Ħass

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Aruka

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Oħrajn

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Spinaċi

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Burdlieq

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

(d)

krexxuni

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Maxxita

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Kurrat selvaġġ

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Weraq tal-karfus

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Tursin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Salvja

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Klin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Sagħtar

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Weraq tar-rand

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Stragun

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Oħrajn

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Legumi

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Għads

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Oħrajn

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Asparagu

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardun

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Krafes

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Qaqoċċ

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Kurrat

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarbru

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Qlub tal-palm

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Oħrajn

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Fażola

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Għads

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Piżelli

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lupini

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Karawett

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Ġulġlien

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Fażola tas-sojja

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Qannebusa

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Frott taż-żejt

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

ĊEREALI

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Xgħir

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Qamħirrum

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Millieġ komuni

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Ħafur

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Ross

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Segala

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Sorgu

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Qamħ

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Oħrajn

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Tejiet

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

(a)

fjuri

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Grupp Ħarrub

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

ĦOPS

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ġinġer

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Tessuti minn

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

(a)

ħnieżer

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskoli

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Tessut xaħmi

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Fwied

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Kliewi

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Oħrajn

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

(b)

bovini

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Muskoli

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Fwied

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Kliewi

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Oħrajn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

(c)

ngħaġ

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Muskoli

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Tessut xaħmi

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Fwied

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Kliewi

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Oħrajn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

(d)

mogħoż

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Muskoli

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Fwied

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Kliewi

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Oħrajn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

(e)

ekwini

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Muskoli

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Fwied

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Kliewi

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Oħrajn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

(f)

pollam

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Muskoli

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Tessut xaħmi

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Fwied

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Kliewi

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Oħrajn

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Muskoli

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Fwied

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Kliewi

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Oħrajn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Ħalib

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Summien

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

(b)

tiżdied il-kolonna li ġejja għall-benzovindiflupir:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-limiti massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Benżovindiflupir

(1)

(2)

(3)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

0,01  (***)

0110000

Frott taċ-ċitru

 

0110010

Grejpfrut

 

0110020

Larinġ

 

0110030

Lumi

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

Ġewż tas-siġar

 

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

Pomu

 

0130010

Tuffieħ

 

0130020

Lanġas

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

0140030

Ħawħ

 

0140040

Għanbaqar

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

0151000

(a)

għeneb

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

0152000

(b)

frawli

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

0154010

Mirtill

 

0154020

Cranberries

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

Frott — diversi bi

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimoja

 

0163070

Gwava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0163100

Durjan

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

0163990

Oħrajn