10.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 153/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/912

tad-9 ta' Ġunju 2016

li jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 1303/2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-“sikurezza fil-mini ferrovjarji” tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) (1), u b'mod partikolari it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1303/2014 (2) fih żball, peress illi Artikolu 7 kien inkluż bi żvista u m'għandux jidher fir-Regolament.

(2)

Għandu għalhekk jiġi kkoreġut ir-Regolament (UE) Nru 1303/2014.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont il-fehma tal-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2014 huwa mħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1303/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-“sikurezza fil-mini ferrovjarji” tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 394).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità qawwija (ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6).