11.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 65/49


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/347

tal-10 ta' Marzu 2016

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format preċiż tal-listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, kif ukoll il-format għall-aġġornament tal-listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-emittenti, il-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaformi tal-irkanti, l-irkantaturi jew is-sorveljaturi tal-irkanti, jew kull persuna oħra li taġixxi f'isimhom jew għall-kont tagħhom huma obbligati jfasslu listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata u jżommuhom aġġornati skont format preċiż.

(2)

L-istabbiliment ta' format preċiż, inkluż l-użu ta' mudelli standard, għandu jiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tar-rekwiżit li jitfasslu u jiġu aġġornati listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 596/2014. Għandu wkoll jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti jiġu pprovduti bl-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-kompitu li jipproteġu l-integrità tas-swieq finanzjarji u jinvestigaw abbużi possibbli tas-suq.

(3)

Billi diversi biċċiet ta' informazzjoni privileġġata jistgħu jeżistu f'entità fl-istess ħin, listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandhom jidentifikaw b'mod preċiż il-biċċiet speċifiċi ta' informazzjoni privileġġata li persuni li jaħdmu għall-emittenti, il-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaformi tal-irkanti, l-irkantaturi u s-sorveljatur tal-irkanti kellhom aċċess għalihom (fost l-oħrajn, tranżazzjonijiet, proġetti, avvenimenti korporattivi jew finanzjarji, il-pubblikazzjoni ta' rapporti finanzjarji jew twissijiet dwar il-qligħ). Għal dan l-għan, il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandha tinqasam f'taqsimiet b'taqsima separata għal kull biċċa informazzjoni privileġġata. Kull taqsima għandha telenka l-persuni kollha li jkollhom aċċess għall-istess biċċa speċifika ta' informazzjoni privileġġata.

(4)

Biex ikun evitat li jkun hemm aktar minn entrata waħda rigward l-istess individwi f'taqsimiet differenti ta' listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, l-emittenti, il-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaformi tal-irkanti, l-irkantaturi u s-sorveljatur tal-irkanti, jew persuni li jaġixxu għan-nom tagħhom jew għall-kont tagħhom, jistgħu jiddeċiedu li jfasslu u jżommu aġġornata taqsima supplimentari tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, imsejħa t-taqsima ta' persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti, li hija ta' natura differenti mill-bqija tat-taqsimiet tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, peress li mhijiex maħluqa malli tibda teżisti biċċa informazzjoni privileġġata speċifika. F'każ bħal dan, it-taqsima tal-persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti għandha tinkludi biss lil dawk il-persuni li, minħabba n-natura tal-funzjonijiet jew il-pożizzjoni tagħhom, ikollhom aċċess f'kull ħin għall-informazzjoni privileġġata kollha tal-emittent, il-parteċipant f'suq ta' kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaforma tal-irkanti, l-irkantatur jew is-sorveljatur tal-irkanti.

(5)

Il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandha fil-prinċipju tinkludi dejta personali li tiffaċilita l-identifikazzjoni tal-persuni b'informazzjoni privileġġjata. Tali informazzjoni għandha tinkludi d-data tat-twelid, l-indirizz personali u, fejn applikabbli, in-numru nazzjonali ta' identifikazzjoni tal-individwi kkonċernati.

(6)

Il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandha tinkludi wkoll dejta li tista' tgħin lill-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-investigazzjonijiet biex janalizzaw b'mod rapidu l-imġiba tan-negozjar ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, biex jistabbilixxu konnessjonijiet bejn persuni b'informazzjoni privileġġata u persuni involuti f'negozjar suspettuż, u biex jidentifikaw kuntatti bejniethom fi żminijiet kritiċi. F'dan ir-rigward, in-numri tat-telefon huma essenzjali billi jippermettu lill-awtorità kompetenti sabiex taġixxi malajr u titlob rekords tat-traffiku tad-dejta, jekk ikun meħtieġ. Barra minn hekk, din id-dejta għandha tkun provduta mill-bidu, sabiex l-integrità tal-investigazzjoni ma tkunx kompromessa għaliex l-awtorità kompetenti jkollha, waqt investigazzjoni, tikkuntattja lill-emittent, lill-parteċipant f'suq ta' kwoti tal-emissjonijiet, lill-pjattaforma tal-irkanti, lill-irkantatur, lis-sorveljatur tal-irkanti jew lill-persuna b'informazzjoni privileġġata b'aktar talbiet għal informazzjoni.

(7)

Sabiex jiġi żgurat li l-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tkun tista' titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti malajr kemm jista' jkun, fuq talba tagħha, u sabiex l-investigazzjoni ma tiġix ipperikolata għaliex ikollha tintalab informazzjoni mingħand il-persuni fil-lista tal-persuni b'informazzjoni privileġġata, il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandha titfassal f'format elettroniku u tkun aġġornata f'kull ħin mingħajr dewmien, inkluż meta sseħħ xi waħda miċ-ċirkustanzi speċifikati fir-Regolament (UE) Nru 596/2014 għall-aġġornament tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata.

(8)

L-użu ta' formati elettroniċi speċifiċi għas-sottomissjoni ta' listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, kif determinat mill-awtoritajiet kompetenti għandu wkoll inaqqas il-piż amministrattiv għall-awtoritajiet kompetenti, l-emittenti, il-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaformi tal-irkanti, l-irkantaturi jew is-sorveljatur tal-irkanti u dawk li jaġixxu f'isimhom jew għall-kont tagħhom. Il-formati elettroniċi għandhom jippermettu li l-informazzjoni inkluża fil-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tinżamm kunfidenzjali u li r-regoli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u t-trasferiment ta' tali dejta jiġu rispettati.

(9)

Billi l-emittenti f'suq ta' tkabbir tal-SMEs huma eżentati madankollu mit-tfassil ta' listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata u milli jżommu tali listi aġġornati u, għalhekk, jistgħu jipproduċi u jżommu dik l-informazzjoni f'format ieħor għajr dak elettroniku kif meħtieġ minn dan ir-Regolament għall-bqija tal-emittenti, huwa neċessarju li ma jiġix impost fuq l-emittenti f'suq ta' tkabbir tal-SMEs ir-rekwiżit li jintuża format elettroniku għall-preżentazzjoni tal-listi tal-persuni b'informazzjoni privileġġata lill-awtoritajiet kompetenti. Bl-istess mod, huwa wkoll xieraq li ma tintalabx il-preżentazzjoni ta' ċerta dejta personali fejn din id-dejta ma tkunx disponibbli għal dawk l-emittenti fil-mument li tintalab il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata. Listi ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandhom f'kull każ jiġu ppreżentati b'mod li jiżgura l-kompletezza, il-kunfidenzjalità u l-integrità tal-informazzjoni.

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni.

(11)

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(12)

Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, tapplika d-definizzjoni li ġejja:

 

“mezzi elettroniċi” huma mezzi ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar (inkluża l-kompressjoni diġitali), il-ħżin u t-trażmissjoni ta' dejta, li jkunu jużaw wajers, radju, teknoloġiji ottiċi, jew kull mezz elettromanjetiku ieħor.

Artikolu 2

Format għat-tfassil u l-aġġornament tal-lista tal-persuni b'informazzjoni privileġġata

1.   L-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaformi tal-irkanti, l-irkantaturi u s-sorveljatur tal-irkanti, jew kull persuna li taġixxi f'isimhom jew għall-kont tagħhom, għandhom jiżguraw li l-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tagħhom tkun maqsuma f'taqsimiet differenti relatati ma' informazzjoni privileġġata differenti. Taqsimiet ġodda għandhom jiġu miżjuda mal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata malli tiġi identifikata informazzjoni privileġġata ġdida, kif definita fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014.

Kull taqsima tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata għandha tinkludi biss dettalji ta' individwi li għandhom aċċess għall-informazzjoni privileġġata rilevanti għal dik it-taqsima.

2.   Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jdaħħlu taqsima supplimentari fil-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tagħhom bid-dettalji ta' individwi li jkollhom aċċess, f'kull ħin, għal kull informazzjoni privileġġata (“persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti”).

Id-dettalji ta' persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti inklużi fit-taqsima supplimentari msemmija fl-ewwel subparagrafu ma għandhomx ikunu inklużi fit-taqsimiet l-oħra tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ifasslu l-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata f'format elettroniku u jżommuha aġġornata skont il-Mudell 1 tal-Anness I.

Fejn il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata jkun fiha t-taqsima supplimentari msemmija fil-paragrafu 2, il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ifasslu dik it-taqsima f'format elettroniku u jżommuha aġġornata skont il-Mudell 2 tal-Anness I.

4.   Il-formati elettroniċi msemmija fil-paragrafu 3 għandhom f'kull ħin jiżguraw:

(a)

il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni inkluża billi jiżguraw li l-aċċess għal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata jkun limitat għal persuni identifikati b'mod ċar fl-emittent, il-parteċipant f'suq ta' kwoti tal-emissjonijiet, il-pjattaforma tal-irkanti, l-irkantatur jew is-sorveljatur tal-irkanti, jew kull persuna li taġixxi f'isimhom jew għall-kont tagħhom, li jeħtieġu l-aċċess minħabba n-natura tal-funzjonijiet jew il-pożizzjoni tagħhom;

(b)

l-eżattezza tal-informazzjoni li tinsab fil-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata;

(c)

l-aċċess għal verżjonijiet preċedenti ta' din il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata u l-irkupru tagħhom.

5.   Il-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata bl-użu ta' mezzi elettroniċi speċifikati mill-awtorità kompetenti. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw fuq is-sit elettroniku tagħhom il-mezzi elettroniċi li għandhom jintużaw. Dawk il-mezzi elettroniċi għandhom jiżguraw li l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni jinżammu matul it-trażmissjoni.

Artikolu 3

Emittenti fis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs

Għall-finijiet tal-Artikolu 18(6)(b) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, emittent li l-istrumenti finanzjarji tiegħu jkunu ammessi għan-negozjar f'suq ta' tkabbir tal-SMEs għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti, fuq talba tagħha, b'lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata skont il-mudell fl-Anness II u f'format li jiżgura li l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni jinżammu matul it-trażmissjoni.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mit-3 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS I

MUDELL 1

Lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata: taqsima relatata ma' [Isem tal-informazzjoni privileġġata speċifika għal tranżazzzjoni jew ibbażata fuq avvenimenti]

Data u ħin (tal-ħolqien ta' din it-taqsima tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata, jiġifieri meta din l-informazzjoni privileġġata kienet identifikata): [ ssss-xx-jj; hh:mm UTC (Ħin Universali Koordinat) ]

Data u ħin (l-aħħar aġġornament): [ ssss-xx-jj, hh:mm UTC (Ħin Universali Koordinat) ]

Data tat-trażmissjoni lill-awtorità kompetenti: [ ssss-xx-jj ]

L-ewwel isem/ismijiet tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tat-twelid tal-persuna b'informazzjoni privileġġata (jekk differenti)

Numru/i tat-telefon professjonali (il-linja tat-telefon diretta tax-xogħol u n-numri tal-mowbajl tax-xogħol)

Isem u Indirizz tal-kumpanija

Funzjoni u raġuni għaliex il-persuna għandha informazzjoni privileġġata

Kisba (id-data u l-ħin li fihom dik il-persuna kisbet l-aċċess għal informazzjoni privileġġata)

Waqfien (id-data u l-ħin li fihom dik il-persuna ma baqagħliex aċċess għal informazzjoni privileġġata)

Data tat-twelid

Numru Nazzjonali ta' Identifikazzjoni (jekk applikabbli)

In-numri tat-telefon personali (in-numru tat-telefon tad-dar u dak tat-telefon ċellulari personali)

Indirizz tad-dar sħiħ: isem tat-triq; numru tat-triq; belt; kodiċi postali; pajjiż)

[Test]

[Test]

[Test]

[Numri (ebda spazju)]

[indirizz tal-emittent/parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet/pjattaforma tal-irkant/irkantatur/sorveljatur tal-irkanti jew parti terza tal-persuna b'informazzjoni privileġġata]

[Test li jiddeskrivi r-rwol, il-funzjoni u r-raġuni għall-inklużjoni f'din il-lista]

[ssss-xx-jj, hh:mm UTC]

[ssss-xx-jj, hh:mm UTC]

[ssss-xx-jj]

[Numru u/jew test]

[Numri (ebda spazju)]

[Test: indirizz personali dettaljat tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

L-isem tat-triq u n-numru tat-triq

Belt

Kodiċi postali

Pajjiż]

MUDELL 2

Taqsima tal-persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti tal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata

Data u ħin (tal-ħolqien tat-taqsima tal-persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti) [ ssss-xx-jj, hh:mm UTC (Ħin Universali Koordinat) ]

Data u ħin (l-aħħar aġġornament): [ ssss-xx-jj, hh:mm UTC (Ħin Universali Koordinat) ]

Data tat-trażmissjoni lill-awtorità kompetenti: [ ssss-xx-jj ]

L-ewwel isem/ismijiet tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tat-twelid tal-persuna b'informazzjoni privileġġata (jekk differenti)

Numru/i tat-telefon professjonali (il-linja tat-telefon diretta tax-xogħol u n-numri tal-mowbajl tax-xogħol)

Isem u indirizz tal-kumpanija

Funzjoni u raġuni għaliex il-persuna għandha informazzjoni privileġġata

Inkluż

(id-data u l-ħin li fihom persuna kienet inkluża fit-taqsima ta' persuni b'informazzjoni privileġġata permanenti)

Data tat-twelid

Numru Nazzjonali ta' Identifikazzjoni (jekk applikabbli)

Numri tat-telefon personali (in-numru tat-telefon tad-dar u dak tat-telefon ċellulari personali)

Indirizz tad-dar personali sħiħ

(isem tat-triq; numru tat-triq; belt; kodiċi postali; pajjiż)

[Test]

[Test]

[Test]

[numri (ebda spazju)]

[indirizz tal-emittent/parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet/pjattaforma tal-irkant/irkantatur/sorveljatur tal-irkant jew parti terza tal-persuna b'informazzjoni privileġġata]

[Test li jiddeskrivi r-rwol, il-funzjoni u r-raġuni għall-inklużjoni f'din il-lista]

[ssss-xx-jj, hh:mm UTC]

[ssss-xx-jj]

[Numru u/jew test]

[Numri (ebda spazju)]

[Test: indirizz personali dettaljat tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

L-isem tat-triq u n-numru tat-triq

Belt

Kodiċi postali

Pajjiż]


ANNESS II

Mudell għal-lista ta' persuni b'informazzjoni privileġġata li għandha tiġi ppreżentata minn emittenti ta' strumenti finanzjarji ammessi għan-negozju fis-swieq ta' tkabbir tal-SMEs

Data u ħin (ħolqien): [ ssss-xx-jj, hh:mm UTC (Ħin Universali Koordinat) ]

Data tat-trażmissjoni lill-awtorità kompetenti: [ ssss-xx-jj ]

L-ewwel isem/ismijiet tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

Kunjom(ijiet) tat-twelid tal-persuna b'informazzjoni privileġġata (jekk differenti)

Numru/i tat-telefon professjonali (il-linja tat-telefon diretta tax-xogħol u n-numri tal-mowbajl tax-xogħol)

Isem u indirizz tal-kumpanija

Funzjoni u raġuni għaliex il-persuna għandha informazzjoni privileġġata

Kisba (id-data u l-ħin li fihom dik il-persuna kisbet l-aċċess għal informazzjoni privileġġata)

Waqfien (id-data u l-ħin li fihom dik il-persuna ma baqagħliex aċċess għal informazzjoni privileġġata)

Numru Nazzjonali ta' Identifikazzjoni (jekk applikabbli)

Jew inkella data tat-twelid

Indirizz personali sħiħ tad-dar (l-isem tat-triq; numru tat-triq; belt; kodiċi postali; pajjiż)

(Jekk disponibbli fiż-żmien tat-talba mill-awtorità kompetenti)

Numri tat-telefon personali (in-numru tat-telefon tad-dar u dak tat-telefon ċellulari personali)

(Jekk disponibbli fiż-żmien tat-talba mill-awtorità kompetenti)

[Test]

[Test]

[Test]

[Numri (ebda spazju)]

[Indirizz tal-emittent jew tal-parti terza tal-persuna b'informazzjoni privileġġata]

[Test li jiddeskrivi r-rwol, il-funzjoni u r-raġuni għall-inklużjoni f'din il-lista]

[ssss-xx-jj, hh:mm UTC]

[ssss-xx-jj, hh:mm UTC]

[Numru u/jew test jew ssss-xx-jj għad-data tat-twelid]

[Test: indirizz personali dettaljat tal-persuna b'informazzjoni privileġġata

L-isem tat-triq u n-numru tat-triq

Belt

Kodiċi postali

Pajjiż]

[Numri (ebda spazju)]