4.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 58/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/300

tad-29 ta' Frar 2016

li jiddetermina l-emolumenti ta' persuni f'karigi pubbliċi għolja tal-UE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 243 u l-Artikolu 286(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kunsill għandu jistabbilixxi s-salarji, il-gratifiki u l-pensjonijiet tal-persuni f'karigi pubbliċi għolja tal-UE (“persuni f'karigi pubbliċi”), inkluż il-President tal-Kunsill Ewropew (1), il-President u l-membri tal-Kummissjoni (2), ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (3), il-Presidenti, l-Imħallfin, l-Avukati-Ġenerali u r-Reġistraturi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (4), il-President u l-membri tal-Qorti tal-Awdituri (5), u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill (6), flimkien ma' kwalunkwe ħlas li għandu jsir minflok remunerazzjoni.

(2)

Huwa xieraq li l-emolumenti u benefiċċji oħrajn ta' persuni f'karigi pubbliċi jirriflettu r-responsabbiltajiet kbar tagħhom, u għaldaqstant dawn l-emolumenti u benefiċċji oħrajn jistgħu jkunu differenti minn dawk imsemmija fir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (“Regolamenti tal-Persunal”).

(3)

Xi aġġustamenti għall-emolumenti u l-benefiċċji l-oħrajn attwali ta' persuni f'karigi pubbliċi huma madankollu xierqa sabiex jiġu riflessi l-iżviluppi istituzzjonali fl-Unjoni u biex tiġi modernizzata l-istruttura tal-emolumenti, b'mod partikolari billi jiġu riflessi, fejn meħtieġ, l-emendi mdaħħla bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) (“Regolamenti tal-Persunal”). Fid-dawl tar-riformi għar-Regolamenti tal-Persunal, jeħtieġ li jsiru diversi emendi għar-Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom. Bl-istess mod, jinħtieġ ukoll li r-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 2290/77 (8) jiġi aġġornat biex jittieħed kont tar-riformi tar-Regolamenti tal-Persunal. Fid-dawl tal-għadd ta' modifiki sostanzjali kemm għar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 2290/77 kif ukoll għar-Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom, li jirregolaw l-emolumenti ta' diversi persuni f'karigi pubbliċi, huwa xieraq li, fl-interess taċ-ċarezza, it-trasparenza u l-prattika leġislattiva tajba, dawn iż-żewġ Regolamenti jiġu magħquda.

(4)

Bil-ħsieb li jitħares bilanċ bejn il-membri tal-persunal tal-UE u l-persuni f'karigi pubbliċi, fir-rigward tal-emolumenti, huwa xieraq li jiġu inklużi miżuri sabiex it-trattament tal-persuni f'karigi pubbliċi jiġi allinjat ma' dak tal-membri tal-persunal tal-UE fis-sitwazzjonijiet fejn dawn tal-aħħar ibbenefikaw minn struttura modernizzata ta' emolumenti, bħal fir-rigward ta' aġġornamenti awtomatiċi tal-gratifiki u tal-possibbiltà li jissieħbu fir-Reġim Komuni tal-Assigurazzjoni tal-Mard, inkluż wara t-tmiem ta' mandat.

(5)

Barra minn hekk, huwa xieraq li r-rata ta' akkumulazzjoni annwali tal-pensjoni tiġi aġġustata u li l-età tal-irtirar tiġi allinjata mal-emendi tar-Regolamenti tal-Persunal u li r-rata ta' akkumulazzjoni applikabbli tiġi determinata b'referenza għar-Regolamenti tal-Persunal, biex jiġi żgurat aġġustament awtomatiku fir-rigward ta' emendi futuri għar-Regolamenti tal-Persunal.

(6)

Emendi oħra għandhom jiżguraw li l-perijodu ta' intitolament ta' persuni li kienu f'karigi pubbliċi għall-gratifika transitorja ta' kull xahar għandu jikkorrispondi b'mod dirett għall-perijodu tas-servizz. Madankollu, dan il-perijodu la għandu jkun inqas minn sitt xhur u lanqas iktar minn sentejn, bil-fehim li l-għan tal-gratifika transitorja għal persuni f'karigi pubbliċi huwa li tiżgura, għal perijodu limitat direttament wara tmiem il-mandat tagħhom, ċertu livell ta' sigurtà finanzjarja sal-impjieg li jmiss tagħhom bi ħlas fuq livell simili ta' remunerazzjoni, jew sors ieħor ta' dħul bħall-pensjoni tagħhom.

(7)

Huwa wkoll xieraq li jiġu allinjati l-gratifiki u r-rimborż tal-ispejjeż dovuti meta tittieħed il-kariga u mat-tmiem tal-mandat ma' dawk imħallsa lill-uffiċjali u aġenti oħra taħt ir-Regolamenti tal-Persunal, filwaqt li tiġi prevista xi flessibbiltà meta meħtieġa, b'mod partikolari fil-każ tar-rimborż ta' spejjeż tal-ġarr b'kont meħud tal-funzjonijiet rappreżentattivi tal-persuni f'karigi pubbliċi.

(8)

Huwa neċessarju li l-kondizzjonijiet ta' kopertura tal-assigurazzjoni kontra l-mard għal persuni f'karigi pubbliċi attwali u persuni li kienu f'karigi pubbliċi jsiru konformi billi jiġu allinjati mal-kondizzjonijiet ta' kopertura tal-assigurazzjoni applikabbli għall-uffiċjali u aġenti oħra taħt l-Artikoli 72 u 73 tar-Regolamenti tal-Persunal.

(9)

Għall-istess raġunijiet, minħabba li r-regoli stabbiliti b'dan ir-Regolament għandhom jissostitwixxu dawk stabbiliti fir-Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom, ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 2290/77, u d-Deċiżjonijiet 2009/909/UE, 2009/910/UE, u 2009/912/UE bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 5 tagħha, dawn l-atti għandhom jiġu mħassra mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni kontinwa tagħhom għall-persuni kollha f'karigi pubbliċi li għalihom japplika wieħed jew aktar minn dawk l-atti u li l-mandati tagħhom ikunu għadhom fis-seħħ fi, jew li jkunu ntemmu qabel, id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-persuni f'karigi pubbliċi għolja tal-UE (“persuni f'karigi pubbliċi”) li ġejjin:

(a)

il-President tal-Kunsill Ewropew;

(b)

il-President u l-membri tal-Kummissjoni Ewropea, inkluż ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà;

(c)

il-President u l-membri, kif ukoll ir-Reġistratur, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk tal-Qorti Ġenerali u ta' tribunali speċjalizzati;

(d)

is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill;

(e)

il-President u l-membri tal-Qorti tal-Awdituri.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-persuni f'karigi pubbliċi kollha li jinħatru jew jinħatru mill-ġdid b'effett wara l-4 ta' Marzu 2016.

3.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, sħubija mhux taż-żwieġ għandha titqies bħala żwieġ dment li jiġu sodisfati l-kondizzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 1(2)(c) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal. Is-sieħeb/sieħba mhux miżżewweġ/miżżewġa ta' persuna f'kariga pubblika jew ta' persuna li kienet f'kariga pubblika għandu/għandha t/jitqies bħala l-konjuġi taħt l-iskema tal-assigurazzjoni kontra l-mard fejn jiġu sodisfati l-kondizzjonijiet stipulati fil-punti (i), (ii) u (iii) tal-paragrafu (2)(c) ta' dak l-Artikolu.

KAPITOLU II

REMUNERAZZJONI

Artikolu 2

Salarji

Mid-data meta jibdew il-kompiti tagħhom sal-aħħar jum tax-xahar fejn ma jibqgħux fil-kariga tagħhom, il-persuni f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolat għal salarju bażiku li għandu jkun daqs l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-perċentwali segwenti għas-salarju bażiku ta' uffiċjal tal-Unjoni fit-tielet skala tal-grad 16:

Salarju

Istituzzjoni

President

Viċi-President

Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Membru

Reġistratur

Segretarju Ġenerali

Kunsill Ewropew

138 %

 

 

 

 

 

Kunsill

 

 

 

 

 

100 %

Kummissjoni Ewropea

138 %

125 %

130 %

112,5 %

 

 

Qorti tal-Ġustizzja

138 %

125 %

 

112,5 %

101 %

 

Qorti Ġenerali

112,5 %

108 %

 

104 %

95 %

 

Tribunali Speċjalizzati

104 %

 

 

100 %

90 %

 

Qorti tal-Awdituri

115 %

 

 

108 %

 

 

Artikolu 3

Taxxa għall-benefiċċju tal-Unjoni — Imposta ta' solidarjetà

1.   Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 (9) għandu japplika għall-persuni f'karigi pubbliċi.

2.   L-Artikolu 66a tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika mutatis mutandis għall-persuni f'karigi pubbliċi.

KAPITOLU III

GRATIFIKI

Artikolu 4

Gratifiki għall-istallazzjoni jew għar-risistemazzjoni — Spejjeż tal-ġarr u tal-ivvjaġġar

Il-persuni f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolati għal:

(a)

gratifika għall-istallazzjoni malli jibdew il-kariga tagħhom kif previst fl-Artikolu 5 tal-Anness VII għar-Regolamenti tal-Persunal li għandu japplika mutatis mutandis;

(b)

gratifika għar-risistemazzjoni malli jtemmu l-kariga tagħhom kif previst fl-Artikolu 24(2) tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea li għandu japplika mutatis mutandis;

(c)

rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar imġarrba għalihom infushom u għall-membri tal-familja tagħhom;

u

(d)

rimborż tal-ispejjeż tal-ġarr tal-affarijiet personali u l-għamara tagħhom, inkluż assigurazzjoni kontra riskji ordinarji, bħal serq, tkissir u nar, sal-livell massimu ffissat għall-uffiċjali tal-istituzzjoni li fiha l-persuni f'karigi pubbliċi jiġu maħtura, skont l-Artikolu 9 tal-Anness VII għar-Regolamenti tal-Persunal. Fuq preżentazzjoni tal-fatturi, l-istituzzjonijiet jistgħu jipprevedu derogi għal rimborż tal-ispejjeż effettivi tal-ġarr li fl-ebda każ ma għandux jaqbeż b'aktar minn 50 % l-livell massimu ffissat mill-istituzzjonijiet korrispondenti għall-persunal tagħhom.

Jekk jiġġedded il-mandat tagħhom, il-persuni f'karigi pubbliċi ma għandhom ikunu intitolati għall-ebda gratifika stabbilita f'dan l-Artikolu. Lanqas ma għandhom ikunu intitolati għaliha jekk jinħatru bħala persuni f'karigi pubbliċi, jew membri eletti, ta' istituzzjoni oħra tal-Unjoni, jekk dik l-istituzzjoni għandha s-sede tagħha fil-belt fejn qabel kienu meħtieġa jirrisjedu minħabba l-kariga tagħhom u, jekk fiż-żmien tal-ħatra l-ġdida jew elezzjoni, ma jkunux diġà wettqu r-risistemazzjoni tagħhom.

Artikolu 5

Gratifika tar-residenza

Mid-data li fiha jibdew il-kompiti tagħhom sal-aħħar jum tax-xahar li fih ma jibqgħux fil-kariga tagħhom, il-persuni f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolati għal gratifika tar-residenza daqs 15 % tas-salarju bażiku tagħhom.

Artikolu 6

Gratifiki tal-familja

Mid-data li fiha jibdew il-kompiti tagħhom sal-aħħar jum tax-xahar li fih ma jibqgħux fil-kariga tagħhom, il-persuni f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolati għal gratifiki tal-familja ffissati b'analoġija bl-Artikolu 67 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikoli 1 sa 3 tal-Anness VII għal dawk ir-Regolamenti.

Artikolu 7

Gratifika għad-divertiment

Il-persuni f'karigi pubbliċi għandhom jirċievu, f'euros, gratifika għad-divertiment fix-xahar li tammonta għal:

Istituzzjoni

President

Viċi-President

Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Membru

Reġistratur

Kunsill Ewropew

1 418,07

 

 

 

 

Kummissjoni Ewropea

1 418,07

911,38

911,38

607,71

 

Qorti tal-Ġustizzja

1 418,07

911,38

 

607,71

554,17

Qorti Ġenerali

607,71

573,98

 

554,17

471,37

Tribunali speċjalizzati

554

 

 

500

400

Artikolu 8

Gratifika speċjali għall-qadi tal-kompiti

L-Imħallfin li jippresjedu l-Kmamar tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Ewwel Avukat Ġenerali għandhom, minbarra l-gratifiki stipulati fl-Artikoli 4 sa 7, jirċievu matul il-mandat tagħhom, gratifika speċjali għall-qadi tal-kompiti fix-xahar, f'euros, kif stipulat fit-tabella li ġejja:

Gratifika speċjali għall-qadi tal-kompiti

Qorti tal-Ġustizzja

Qorti Ġenerali

Tribunali speċjalizzati

L-Imħallfin li jippresjedu u l-Ewwel Avukat Ġenerali

L-Imħallfin li jippresjedu

L-Imħallfin li jippresjedu

810,74

739,47

500

Artikolu 9

Spejjeż tal-missjoni

Il-persuni f'karigi pubbliċi li waqt id-dmirijiet tagħhom ikunu meħtieġa jivvjaġġaw 'il bogħod mis-sede tal-istituzzjoni tagħhom għandhom ikunu intitolati għal:

(a)

rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar;

(b)

rimborż tal-ispejjeż tal-lukanda (kamra, servizzi u taxxi biss);

(c)

gratifika għas-sussistenza għal kull jum waqt il-missjoni, għal kull jum sħiħ ta' assenza, ugwali għal 105 % tal-gratifika għas-sussistenza għal kull jum kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 10

Gratifika transitorja

1.   Mill-ewwel jum tax-xahar wara dak li fih persuna f'kariga pubblika ttemm il-kariga tagħha, għandha titħallas gratifika transitorja fix-xahar. Il-perijodu ta' intitolament għall-gratifika transitorja fix-xahar għandu jkun daqs il-perijodu fil-kariga. Madankollu, dan il-perijodu ma għandux ikun inqas minn sitt xhur jew aktar minn sentejn.

L-ammont tal-gratifika għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tas-salarju bażiku li l-persuna f'kariga pubblika kienet qed tirċievi meta dik il-persuna temmet il-kariga tagħha u għandu jkun kif ġej:

40 % jekk dak il-perijodu ta' servizz ikun inqas minn jew ugwali għal sentejn;

45 % jekk dak il-perijodu huwa aktar minn sentejn iżda inqas minn jew ugwali għal tliet snin;

50 % jekk dak il-perijodu huwa aktar minn tliet snin iżda inqas minn jew ugwali għal ħames snin;

55 % jekk dak il-perijodu huwa aktar minn ħames snin iżda inqas minn jew ugwali għal għaxar snin;

60 % jekk dak il-perijodu huwa aktar minn għaxar snin iżda inqas jew ugwali għal ħmistax-il sena;

65 % jekk dak il-perijodu huwa aktar minn ħmistax-il sena.

2.   L-intitolament għall-gratifika għandu jieqaf jekk persuna li kienet f'kariga pubblika terġa' tinħatar fil-kariga fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni, tiġi eletta fil-Parlament Ewropew, tilħaq l-età tal-irtirar kif definit fl-Artikolu 11, jew jekk tmut. F'każ ta' ħatra mill-ġdid jew ta' tlugħ fil-Parlament Ewropew, il-gratifika għandha titħallas sad-data li fiha tibda l-kompiti tagħha u, f'każ ta' mewt, il-ħlas tax-xahar li fih tkun seħħet il-mewt ikun l-aħħar wieħed.

3.   Jekk, matul il-perijodu li huma jkunu intitolati għall-gratifika transitorja fix-xahar, il-persuni kkonċernati li kienu f'karigi pubbliċi jibdew xi attività bi qligħ, għandu jitnaqqas mill-gratifika l-ammont li bih ir-remunerazzjoni grossa fix-xahar tagħhom (i.e. qabel it-tnaqqis tat-taxxi) flimkien mal-gratifika prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jaqbeż ir-remunerazzjoni, qabel it-tnaqqis tat-taxxi, li kienu qed jirċievu bħala persuni attivi fil-kariga pubblika skont l-Artikoli 2, 5 u 6. Meta jinħadem l-ammont tar-remunerazzjoni riċevuta għall-attività l-ġdida, kull forma ta' remunerazzjoni għandha tiġi inkluża, ħlief dawk li jirrappreżentaw ir-rimborż ta' spejjeż.

4.   Fid-data li fiha jieqfu mill-kariga, fl-1 ta' Jannar ta' kull sena wara dan, u fil-każ ta' kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, il-persuni li kienu f'karigi pubbliċi għandhom jiddikjaraw lill-President tal-istituzzjoni fejn kienu impjegati qabel kull forma ta' remunerazzjoni riċevuta għas-servizzi tagħhom, ħlief dawk li jirrappreżentaw ir-rimborż ta' spejjeż.

Dik id-dikjarazzjoni għandha ssir bona fide u għandha tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali. L-informazzjoni li tkun tinsab f'dik id-dikjarazzjoni ma għandhiex tintuża ħlief għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament u ma għandhiex tiġi kkomunikata lil partijiet terzi.

Remunerazzjoni addizzjonali li l-persuni li kienu f'karigi pubbliċi jkunu rċevew b'mod leġittimu matul il-kariga tagħhom bħala persuni attivi f'kariga pubblika ma għandhiex tkun tista' titnaqqas mill-gratifika transitorja.

5.   Il-persuni li kienu f'karigi pubbliċi li huma intitolati għall-gratifika transitorja għandhom ikunu intitolati għall-gratifiki tal-familja previsti fl-Artikolu 6 jekk huma jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Artikolu.

KAPITOLU IV

PENSJONIJIET

Artikolu 11

Età pensjonabbli

1.   Wara li jieqfu mill-kariga, persuni li kienu f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolati għal pensjoni għal ħajjithom, li titħallas mid-data meta jilħqu l-età tal-pensjoni stabbilita fl-Artikolu 77 tar-Regolamenti tal-Persunal, li għandu japplika mutatis mutandis.

2.   Persuni li kienu f'karigi pubbliċi jistgħu, madankollu, jitolbu li jibdew jiġbdu din il-pensjoni mhux aktar kmieni minn sitt snin qabel jilħqu l-età msemmija fil-paragrafu 1. F'dak il-każ, fil-mument tat-talba, għandu jiġi applikat għall-pensjoni l-koeffiċjent li ġej:

Bejn 6 u 4 snin qabel

0,70

Bejn inqas minn 4 u 3 snin qabel

0,75

Bejn inqas minn 3 u 2 snin qabel

0,80

Bejn inqas minn 2 u 1 snin qabel

0,87

Inqas minn sena qabel

0,95

Artikolu 12

Pensjoni

L-ewwel sentenza tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 77 tar-Regolamenti tal-Persunal għandha tapplika mutatis mutandis. L-ammont tal-pensjoni għandu jkun ugwali għal darbtejn ir-rata msemmija fit-tieni sentenza tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 77 tar-Regolamenti tal-Persunal kif applikata għas-salarju bażiku rċevut l-aħħar għal kull sena sħiħa fil-kariga u wieħed fi tnax ta' dik is-somma għal kull xahar sħiħ.

Meta l-persuni f'karigi pubbliċi kkonċernati jkunu wettqu diversi dmirijiet fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni, is-salarju fuq liema għandha tiġi kkalkulata l-pensjoni tagħhom għandu jkun direttament proporzjonali maż-żmien li servew f'kull dmir rispettivament.

Artikolu 13

Kopertura baġitarja

Il-ħlas tal-benefiċċji skont l-iskema tal-pensjonijiet prevista f'dan ir-Regolament għandu jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu b'mod konġunt il-ħlas ta' dawn il-benefiċċji skont l-iskala mniżżla biex jiffinanzjaw dawn l-ispejjeż.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET SOĊJALI

Artikolu 14

Diżabilità

Persuni f'karigi pubbliċi li jbatu minn diżabilità li titqies bħala totali li tipprevenihom milli jwettqu l-kompiti tagħhom u li, għal dawk ir-raġunijiet, jirriżenjaw jew jiġu sfurzati li jirriżenjaw, għandhom ikunu intitolati, mid-data tar-riżenja jew ir-riżenja furzata tagħhom, għall-benefiċċji li ġejjin:

(a)

fejn id-diżabilità hija rikonoxxuta bħala permanenti, għal pensjoni għal ħajjithom maħduma skont l-Artikolu 12, li ma għandhiex tkun inqas minn 30 % tas-salarju bażiku l-aħħar irċevut. Huma għandhom ikunu intitolati għall-pensjoni massima jekk l-inkapaċità hija r-riżultat ta' diżabilità li seħħet, jew marda li ttieħdet, fil-prestazzjoni tal-kompiti tagħhom;

(b)

fejn id-diżabilità hija temporanja, għaż-żmien tad-diżabilità, għal pensjoni bir-rata ta' 60 % tas-salarju bażiku l-aħħar irċevut, jekk id-diżabilità seħħet, jew marda tkun ittieħdet, fil-prestazzjoni tal-kompiti tagħhom, u 30 % f'każijiet oħrajn. Meta r-riċevitur ta' din il-pensjoni tad-diżabilità jilħaq l-età tal-pensjoni mniżżla fl-Artikolu 11 jew il-pensjoni tad-diżabilità tkun ilha għaddejja għal seba' snin, din għandha tiġi sostitwita b'pensjoni għal ħajtu maħduma skont l-Artikolu 12.

Artikolu 15

Mard u forom oħra ta' assigurazzjoni, u benefiċċji

1.   L-Artikoli 72 u 73 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw mutatis mutandis għal persuni f'karigi pubbliċi. Persuni f'karigi pubbliċi intitolati għall-benefiċċji skont l-Artikolu 72 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiddikjaraw l-ammont ta' kwalunkwe rimborż imħallas, jew li huma jistgħu jitolbu, taħt kwalunkwe skema oħra ta' assigurazzjoni kontra l-mard, prevista bil-liġi jew b'regolament, għalihom infushom jew għal persuni koperti mill-assigurazzjoni tagħhom. Fejn it-total ta' dak li kieku jirċievu bħala rimborż jaqbeż it-total tar-rimborżi previsti fl-Artikolu 72(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, id-differenza għandha titnaqqas mill-ammont li għandu jiġi rimborżat skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, bl-eċċezzjoni ta' rimborżi miksuba taħt skema privata ta' assigurazzjoni supplimentari kontra l-mard li tkopri dik il-parti tal-ispiża li ma tistax tiġi rimborżata mill-iskema ta' assigurazzjoni kontra l-mard tal-Unjoni.

2.   Persuni li kienu f'karigi pubbliċi li jibbenefikaw taħt l-iskema tal-pensjoni prevista fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament, il-gratifika transitorja prevista fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, jew l-iskema tal-pensjoni ta' diżabilità prevista fl-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, jistgħu jitolbu li l-kopertura taħt l-Artikolu 72 tar-Regolamenti tal-Persunal, kif definit fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, tapplika għalihom ukoll.

3.   Persuni li kienu f'karigi pubbliċi li ma jibbenefikawx taħt l-iskema tal-pensjoni prevista fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament, il-gratifika transitorja prevista fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, jew il-pensjoni ta' diżabilità prevista fl-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, jistgħu jitolbu li jkunu koperti mill-Artikolu 72 tar-Regolamenti tal-Persunal, kif definiti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, bil-kondizzjoni li mhumiex qegħdin f'attività bi qligħ. Imbagħad huma għandhom iħallsu l-ammont sħiħ tal-kontribuzzjonijiet meħtieġa għal din il-kopertura. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu kkalkulati fuq il-bażi tal-ammont tal-gratifika transitorja ta' kull xahar skont l-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, filwaqt li jittieħed kont tal-aġġornamenti suċċessivi ta' dan l-ammont.

4.   L-Artikoli 74 u 75 tar-Regolamenti tal-Persunal li jipprovdu, fost oħrajn, għal benefiċċji tat-twelid u tal-mewt għandhom japplikaw mutatis mutandis għal persuni f'karigi pubbliċi.

Artikolu 16

Mewt fis-servizz

Fejn persuna f'kariga pubblika tmut matul iż-żmien tal-kariga, il-konjuġi li jibqa' ħaj jew it-tfal dipendenti għandhom ikunu intitolati, sal-aħħar tat-tielet xahar wara dak meta seħħet il-mewt, għar-rimunerazzjoni li l-persuna f'kariga pubblika kienet tkun intitolata għaliha skont l-Artikoli 2, 5 u 6.

Artikolu 17

Surroga tad-drittijiet

Fejn parti terza tkun responsabbli għad-diżabilità jew il-mewt ta' persuna f'kariga pubblika, id-drittijiet ta' dik il-persuna f'kariga pubblika, jew dawk intitolati taħt dik il-persuna f'kariga pubblika li jibdew proċeduri ġudizzjarji kontra t-terzi, għandhom jiddevolvu fuq l-Unjoni sal-punt tal-obbligi li jaqgħu fuqha skont l-iskema tal-pensjoni.

Artikolu 18

Pensjoni tas-superstiti

1.   Il-konjuġi li jibqa' ħaj u t-tfal dipendenti fiż-żmien tal-mewt tal-persuna f'kariga pubblika jew li kienet f'kariga pubblika li kellha drittijiet għal pensjoni fiż-żmien tal-mewt għandhom ikunu intitolati għal pensjoni tas-superstiti.

Dik il-pensjoni għandha tkun daqs perċentwal tal-pensjoni li kellha dritt għaliha l-persuna f'kariga pubblika jew li kienet f'kariga pubblika skont l-Artikolu 12 fid-data tal-mewt, jiġifieri:

Għal konjuġi li jibqa' ħaj

60 %

Għal kull tifel jew tifla fejn wieħed mill-ġenituri huwa mejjet

10 %

Għal kull tifel jew tifla fejn iż-żewġ ġenituri huma mejta

20 %

Madankollu, meta persuni f'karigi pubbliċi jmutu matul il-mandat tagħhom:

il-pensjoni tas-superstiti tal-konjuġi li jibqa' ħaj għandha tkun ugwali għal 36 % tas-salarju bażiku riċevut fiż-żmien meta sseħħ il-mewt,

il-pensjoni tas-superstiti għall-ewwel wild iltim li jkun ġej miż-żewġ ġenituri ma għandhiex tkun anqas minn 12 % tas-salarju bażiku riċevut fiż-żmien meta sseħħ il-mewt. Fejn jitħallew diversi tfal iltiema li jkunu ġejjin miż-żewġ ġenituri, l-ammont totali tal-pensjoni tas-superstiti għandu jinqasam b'mod ugwali bejn dawk l-iltiema.

2.   L-ammont totali ta' dawn il-pensjonijiet tas-superstiti ma għandux jeċċedi l-ammont tal-pensjoni tal-persuna f'kariga pubblika jew tal-persuna li kienet f'kariga pubblika li fuqha qegħdin jinħadmu. Il-massimu totali tal-pensjonijiet tas-superstiti li jrid jitħallas għandu jinqasam, fejn jgħodd, bejn il-benefiċjarji skont il-perċentwali msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-pensjonijiet tas-superstiti għandhom jingħataw mill-ewwel jum tax-xahar tal-kalendarju wara d-data tal-mewt. Madankollu, fejn l-Artikolu 16 jiġi applikat, l-eliġibilità ma għandhiex tibda sal-ewwel jum tar-raba' xahar wara dak meta seħħet il-mewt.

4.   L-intitolament għal pensjoni tas-superstiti għandha tieqaf fit-tmiem tax-xahar tal-kalendarju meta l-persuna intitolata tmut. Minbarra dan, l-intitolament għal pensjoni tal-iltiema għandha tieqaf fl-aħħar tax-xahar meta t-tfal jilħqu l-età ta' 21 sena. Madankollu, l-intitolament għandu jiġi estiż fejn il-wild qiegħed jirċievi taħriġ edukattiv jew professjonali, iżda mhux aktar mix-xahar meta l-wild jilħaq l-età ta' 25 sena.

Il-pensjoni għandha tibqa' titħallas lil iltim li ma jkunx jista', minħabba mard jew diżabilità, jaqla' l-għajxien tiegħu.

5.   Fejn persuna li kienet f'kariga pubblika tiżżewweġ u fid-data taż-żwieġ ikollha drittijiet ta' pensjoni dovuti lilha taħt dan ir-Regolament, il-konjuġi u kwalunkwe tfal miż-żwieġ ma għandhomx ikunu intitolati għal pensjoni tas-superstiti ħlief fejn iż-żwieġ jippreċedi l-mewt tal-persuna li kienet f'kariga pubblika b'ħames snin jew aktar.

6.   L-intitolament tal-konjuġi li jibqa' ħaj għal pensjoni tas-superstiti għandu jieqaf jekk jerġa' jiżżewweġ. Il-konjuġi li jibqa' ħaj għandu mbagħad ikun intitolat għal ħlas minnufih ta' somma daqs darbtejn l-ammont annwali tal-pensjoni tas-superstiti.

7.   Fejn persuni f'karigi pubbliċi jħallu warajhom konjuġi li jibqgħu ħajjin kif ukoll tfal iltiema minn żwieġ li jkun seħħ qabel, jew persuni li għandhom il-jedd taħthom, jew iltiema li jkunu ġejjin minn żwiġijiet oħrajn, il-pensjoni totali għandha titqassam b'analoġija mal-Artikoli 22, 27 u 28 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal.

8.   Il-konjuġi li jibqa' ħaj u t-tfal dipendenti ta' persuni f'karigi pubbliċi għandhom ikunu intitolati għal benefiċċji tal-mard taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali prevista fir-Regolamenti tal-Persunal.

Huma għandhom jiddikjaraw l-ammont ta' kwalunkwe rimborż imħallas jew li huma jistgħu jitolbu, taħt kwalunkwe skema oħra ta' assigurazzjoni kontra l-mard prevista bil-liġi jew b'regolament għalihom infushom jew għal persuni koperti mill-assigurazzjoni tagħhom. Fejn it-total ta' dak li kieku jirċievu bħala rimborż jaqbeż it-total tar-rimborżi previsti fl-Artikolu 72(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, id-differenza għandha titnaqqas mill-ammont li għandu jiġi rimborżat skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, bl-eċċezzjoni ta' rimborżi miksuba taħt skema privata ta' assigurazzjoni supplimentari kontra l-mard li tkopri dik il-parti tal-ispiża li ma tistax tiġi rimborżata mill-iskema ta' assigurazzjoni kontra l-mard tal-Unjoni.

KAPITOLU VI

AĠĠORNAMENTI U METODI TA' KALKOLU

Artikolu 19

Aġġornament dwar il-pensjonijiet u l-benefiċċji

Il-gratifiki previsti fl-Artikoli 7 u 8 ta' dan ir-Regolament u l-benefiċċji tal-pensjoni previsti fl-Artikoli 12, 14 u 18 ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu aġġornati bl-ammont ta' aġġornament li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 65 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Anness XI għalihom li għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-benefiċċji tal-pensjoni ta' persuni f'karigi pubbliċi li l-mandati tagħhom ikunu għadhom għaddejjin fi, jew intemmu qabel l-4 ta' Marzu 2016.

Artikolu 20

Koeffiċjenti ta' korrezzjoni

Is-salarji bażiċi msemmija fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, il-gratifiki msemmija fl-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, u l-gratifiki tal-familja msemmija fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu ppeżati, fejn applikabbli, skont l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 21

Non-akkumulazzjoni

Il-gratifika transitorja prevista fl-Artikolu 10, il-pensjoni prevista fl-Artikolu 12 u l-pensjonijiet previsti fl-Artikolu 14 ma għandhomx jinġibdu fl-istess żmien mill-istess persuna. Fejn persuna f'kariga pubblika tkun intitolata li titlob benefiċċji taħt aktar minn waħda minn dawk id-dispożizzjonijiet, għandha tgħodd biss dik id-dispożizzjoni l-aktar favorevoli lill-persuna li qed tagħmel it-talba. Madankollu, meta persuna f'kariga pubblika tilħaq l-età tal-pensjoni kif definit fl-Artikolu 11, id-dritt għal gratifika transitorja għandu jieqaf.

KAPITOLU VII

ARRANĠAMENTI GĦALL-ĦLAS

Artikolu 22

Post u operazzjoni tal-ħlas

1.   Il-ħlas tas-somom dovuti taħt l-Artikoli 2, 4, 5, 6, 7, 15 u 16 għandu jsir fil-munita ta', u fil-pajjiż fejn, il-persuni f'karigi pubbliċi jwettqu dmirijiethom jew, fuq talba tagħhom, f'euro f'kont bankarju fl-Unjoni.

2.   L-Artikolu 17(2) sa (4) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika mutatis mutandis għal persuni f'karigi pubbliċi.

3.   Ma għandu jiġi applikat ebda ppeżar għas-somom dovuti taħt l-Artikoli 10, 12, 14 u 18. Dawn is-somom għandhom jitħallsu f'euro lil benefiċjarji li jkunu jgħixu fl-Unjoni, f'kont bankarju fl-Unjoni.

Għall-benefiċjarji li jkunu jgħixu barra l-Unjoni, il-pensjonijiet għandhom jitħallsu, f'euro, f'kont bankarju fl-Unjoni jew fil-pajjiż tar-residenza. B'eċċezzjoni, il-pensjoni tista' titħallas f'munita barranija fil-pajjiż tar-residenza tal-pensjonant, maqluba bir-rati tal-kambju l-aktar aġġornati użati għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropeja.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 23

Skwalifika

Persuni f'karigi pubbliċi li jiġu eżonerati mill-kompiti tagħhom għal raġunijiet ta' mġiba ħażina serja skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati jistgħu għaldaqstant jitilfu kull dritt għal gratifika transitorja jew pensjoni. Madankollu, dan ma għandux jaffettwa lil dawk intitolati taħt dawk il-persuni f'karigi pubbliċi.

Artikolu 24

Klawżola fakultattiva — Dispożizzjonijiet transitorji

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1(2), il-persuni f'karigi pubbliċi li jokkupaw kariga qabel l-4 ta' Marzu 2016, kif ukoll il-persuni li kienu f'karigi pubbliċi qabel dik id-data, jistgħu jitolbu li l-Artikolu 15 japplika għalihom. It-talba għandha ssir fi żmien perijodu ta' sitt xhur mill-4 ta' Marzu 2016.

2.   L-Artikoli 20, 24, 25 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 24a, tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-benefiċjarji tas-somom dovuti taħt l-Artikoli 10, 11, 12, 14 u 18 ta' dan ir-Regolament. Madankollu, id-data tal-1 ta' Jannar 2014 imsemmija fl-Artikolu 24a tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għandha titqies li tkun id-data tal-4 ta' Marzu 2016.

Artikolu 25

Dispożizzjonijiet ta' tħassir u dispożizzjonijiet li jibqgħu fis-seħħ

1.   L-atti li ġejjin huma b'dan imħassra mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni kontinwa tagħhom għal dawk il-persuni f'karigi pubbliċi li l-mandati tagħhom ikunu għadhom għaddejjin fi, jew intemmu qabel l-4 ta' Marzu 2016:

(a)

Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom;

(b)

Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 2290/77;

(c)

Deċiżjoni 2009/909/UE;

(d)

Deċiżjoni 2009/910/UE;

(e)

Deċiżjoni 2009/912/UE, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 5 tagħha.

2.   Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

3.   Ir-Regolamenti tal-Kunsill Nru 63 (KEE) (10) u Nru 14 (KEEA) (11), id-Deċiżjoni tal-Kunsill Speċjali tal-Ministri tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar tat-22 ta' Mejju 1962 (12), u r-Regolament tal-Kunsilli Nru 62 (KEE), 13 (KEEA) (13), bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 20 tiegħu, huma b'dan imħassra.

4.   Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Speċjali tal-Ministri tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar tat-13 u l-14 ta' Ottubru 1958 għandha tibqa' fis-seħħ.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-4 ta' Marzu 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Frar 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

H.G.J. KAMP


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/909/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta' impjieg tal-President tal-Kunsill Ewropew (ĠU L 322, 9.12.2009, p. 35).

(2)  Regolament Nru 422/67/KEE, Nru 5/67/Euratom tal-Kunsill tal-25 ta' Lulju 1967 li jistabbilixxi l-emolumenti tal-President u l-Membri tal-Kummissjoni, u tal-President, tal-Imħallfin, tal-Avukati Ġenerali u tar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, u tal-President, il-Membri u r-Reġistratur tal-Qorti Ġenerali, u tal-President, il-Membri u r-Reġistratur tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 187, 8.8.1967, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/910/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta' impjieg tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (ĠU L 322, 9.12.2009, p. 36).

(4)  Supra nota 2.

(5)  Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 2290/77 tat-18 ta' Ottubru 1977 li jistabbilixxi l-emolumenti tal-membri tal-Qorti tal-Awdituri (ĠU L 268, 20.10.1977, p. 1).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/912/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet ta' impjieg tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 322, 9.12.2009, p. 38).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 15).

(8)  Supra nota 5.

(9)  Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta' Frar 1968 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 8).

(10)  Regolament Nru 63 tal-Kunsill li jiddetermina l-emolumenti ta' membri tal-Kummissjoni (ĠU 62, 19.7.1962, p. 1724/62).

(11)  Regolament Nru 14 tal-Kunsill li jiddetermina l-emolumenti ta' membri tal-Kummissjoni (ĠU 62, 19.7.1962, p. 1730/62).

(12)  Deċiżjoni tal-Kunsill Speċjali tal-Ministri tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar li tiddetermina l-emolumenti ta' membri tal-Awtorità Għolja (ĠU 62, 19.7.1962, p. 1734/62).

(13)  Regolament Nru 62/KEE, Nru 13/KEEA tal-Kunsill li jiddetermina l-emolumenti ta' membri tal-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU 62, 19.7.1962, p. 1713/62).