15.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 467/1


Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għal Ewropa Inklużiva u Kompetittiva

(2016/C 467/01)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

FILWAQT LI JAGĦRAF IL-KUNTEST ĠDID TA’ POLITIKA fejn:

metodi ġodda ta’ ħidma, awtomatizzazzjoni u robotizzazzjoni qed jaffettwaw it-tip ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi meħtieġa f’dinja dejjem aktar kompetittiva, kumplessa u multikulturali, bosta setturi ekonomiċi għaddejjin minn bidla teknoloġika u strutturali rapida, u saru meħtieġa kompetenza diġitali u ħiliet trasversali biex jingħelbu d-diskrepanzi fil-ħiliet u n-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet u biex il-persuni jkunu jistgħu jwettqu impjiegi futuri u jadattaw għalihom u għal bidliet fis-soċjetà;

livelli baxxi ta’ ħiliet bażiċi, ħiliet trasversali u kompetenza diġitali jipperikolaw l-impjegabbiltà u l-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà;

fl-istess ħin, u f’livelli differenti, partijiet mill-Ewropa huma soġġetti għal fenomeni differenti, bħal perijodi twal ta’ tkabbir baxx ekonomiku u fir-rata tal-impjiegi li jolqtu b’mod partikolari liż-żgħażagħ, tixjiħ demografiku, kif ukoll il-flussi migratorji akbar, livelli baxxi ta’ innovazzjoni u riskji ġodda għas-sigurtà;

1.

JIEĦU NOTA tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa: Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività (1); JILQA’ l-kontribut tagħha għall-isforzi konġunti fil-qasam tal-iżvilupp tal-ħiliet fl-Ewropa u biex jinġabru flimkien id-dinjiet tax-xogħol u tal-edukazzjoni; u JFAKKAR li l-proposti individwali taħt l-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa ser jiġu eżaminati fil-korpi rispettivi tal-Kunsill;

2.

JAQBEL li l-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jiġu ssottolinjati minħabba l-importanza assoluta tagħhom:

(a)

il-missjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija li jħejju mhux biss għas-suq tax-xogħol, iżda wkoll li jikkontribwixxu għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali permezz ta’ żvilupp personali aktar ġenerali tal-individwi u t-taħriġ tul il-ħajja, b’hekk iwasslu għal ċittadini kritiċi, kunfidenti, attivi u indipendenti, kapaċi jifhmu l-kumplessità tas-soċjetà moderna u mħejjija biex jiffaċċaw il-bidliet b’ritmu mgħaġġel li jseħħu fiha. Huwa importanti li wieħed imur lil hinn mill-ħtiġijiet immedjati tas-suq tax-xogħol u jiffoka wkoll fuq dawk l-aspetti tal-edukazzjoni u t-taħriġ li kapaċi jagħtu spinta lill-innovazzjoni, l-intraprenditorija u l-kreattività, isawru s-setturi u joħolqu impiegi u swieq ġodda, jemanċipaw lin-nies (inkluż dawk l-aktar vulnerabbli), jarrikkixxu l-ħajja demokratika, u jiżviluppaw ċittadini impenjati, attivi u ta’ talent. Rigward l-avvenimenti traġiċi reċenti marbuta mar-radikalizzazzjoni f’partijiet tal-Ewropa, attenzjoni partikolari għall-kompetenzi ċiviċi, demokratiċi u interkulturali u l-ħsieb kritiku hija tassew aktar urġenti;

(b)

l-istudenti ta’ kull età jeħtieġu għalliema u ħarrieġa eċċellenti biex jiżviluppaw sett wiesa’ ta’ kompetenzi li jeħtieġu kemm għall-ħajja kif ukoll għax-xogħol futur. L-għalliema u l-ħarrieġa jistgħu jkunu ta’ ispirazzjoni għall-istudenti u jgħinuhom jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi ta’ livell ogħla u aktar rilevanti u jaqdu rwol essenzjali fl-introduzzjoni ta’ metodi ġodda għall-għoti u għall-kisba tat-tagħlim. Madankollu, huma meħtieġa sforzi kontinwi u sostnuti biex jiġu attirati, appoġġati u miżmuma t-talent u l-eċċellenza fil-professjoni tat-tagħlim billi jiġi żgurat li l-għalliema u l-ħarrieġa jkollhom ambjent tax-xogħol adegwat u li huma jinżammu aġġornati bl-aħħar żviluppi u atteġġjament miftuħ għall-bidliet teknoloġiċi u soċjetali li qed iseħħu madwarhom;

(c)

rabtiet aktar mill-qrib bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ u d-dinja tax-xogħol, bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, għandhom rwol kruċjali biex ikun żgurat li jiġi liberat il-potenzjal u t-talent ta’ kull individwu u li dan jikkontribwixxi għall-impjegabbiltà aħjar u l-integrazzjoni kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva tiegħu fis-soċjetà; rabtiet bħal dawn jgħinu wkoll biex jiġi żgurat li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jibqgħu flessibbli u reattivi għall-bidliet fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol. Huwa wkoll importanti li jiġi promoss l-impenn ta’ min iħaddem għat-tagħlim tul il-ħajja tal-impjegati;

(d)

il-kisba ta’ kompetenza diġitali minn età żgħira hija ta’ importanza vitali, iżda jeħtieġ li l-edukazzjoni u t-taħriġ iwieġbu mhux biss għall-bżonnijiet attwali tas-suq tax-xogħol għal ħiliet tekniċi identifikati b’mod speċifiku, iżda wkoll għall-objettiv fit-tul tal-iżvilupp tal-mentalità flessibbli u l-kurżità meħtieġa biex wieħed jadatta ruħu u jikseb għarfien, ħiliet u kompetenzi ġodda, li għadhom mhux identifikati u li ser ikunu meħtieġa biex jiġi orjentat l-iżvilupp teknoloġiku tal-futur;

(e)

il-miżuri deskritti fl-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa għandhom jitwettqu b’mod koerenti mal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2020), peress li dan jiġbor flimkien il-forom kollha tat-tagħlim, jirrispetta b’mod sħiħ is-sussidjarjetà, joffri pjattaforma utli li sservi ta’ sostenn għal-linji ta’ politika tal-Istati Membri u jrawwem il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE, kif ukoll ma’ proċessi rilevanti ta’ politika oħra bħas-Semestru Ewropew. L-arranġamenti għall-koordinazzjoni fil-livell Ewropew fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet u l-kwistjonijiet ta’ rapportar, għandhom ikunu effiċjenti u effettivi, bi ftehim bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Għandu jsir użu sħiħ mill-kompetenzi tal-Istati Membri abbażi ta’ strutturi diġà eżistenti;

(f)

jeħtieġ li titqies id-disponibbiltà tal-finanzjament tal-UE biex tiġi żgurata l-fattibbiltà tal-azzjonijiet miftehma fil-qafas tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa.

3.

JAPPELLA lill-Kummissjoni biex tqis din ir-Riżoluzzjoni meta tippreżenta aktar riżultati tanġibbli fil-qafas tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa.


(1)  Dok. 10038/16.