16.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 308/29


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2002

tat-8 ta' Novembru 2016

li temenda l-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE, l-Anness III tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/470/UE u l-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE dwar il-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' annimali ovini u kaprini u ta' semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina fir-rigward tar-regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

(notifikata bid-dokument C(2016) 7026)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta' Jannar 1991 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju tan-nagħaġ u tal-mogħoż (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta', u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta' saħħa tal-annimali meħtieġa f'regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (2), u b'mod partikolari r-raba' inċiż tal-Artikolu 11(2), l-Artikolu 17(2)(b), l-ewwel inċiż tal-Artikolu 18(1) u l-frażi introduttorja u l-punt (b) tal-Artikolu 19 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/68/KEE tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw l-kummerċ tal-annimali ovini u kaprini fi ħdan l-Unjoni. Hija tipprovdi, fost l-oħrajn, li waqt it-trasport sad-destinazzjoni tagħhom, l-annimali ovini u kaprini jridu jkunu akkumpanjati b'ċertifikat tas-saħħa li jikkonforma mal-Mudell I, II jew III stabbilit fl-Anness E tagħha.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (TSEs) f'annimali bovini, ovini u kaprini. L-Anness VII ta' dak ir-Regolament jistabbilixxi l-miżuri għall-kontroll u l-qerda tat-TSEs. Barra minn hekk, il-Kapitolu A tal-Anness VIII ta' dak ir-Regolament jistabbilixxi, fost l-oħrajn, il-kundizzjonijiet għall-kummerċ intra-Unjoni f'annimali ħajjin.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 ġie riċentement emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1396 (4). Dawn l-emendi jipprovdu, fost l-oħrajn, għal eżenzjoni mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 4.1 tat-Taqsima A tal-Kapitolu A tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, li għandhom l-għan li jipprevjenu t-tixrid tal-iscrapie klassika fl-annimali miżmuma għal skopijiet ta' trobbija fl-azjendi agrikoli, għal annimali ovini u kaprini mċaqilqa esklussivament bejn korpi, istituti jew ċentri kif iddefiniti fl-Artikolu 2(1)(c) tad-Direttiva 92/65/KEE.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2016/1396 jintroduċi wkoll kundizzjonijiet speċifiċi għall-kummerċ intra-Unjoni f'annimali ovini u kaprini ta' razez rari li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-punt 4.1 tat-Taqsima A tal-Kapitolu A tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001. Dawk il-kundizzjonijiet speċifiċi kienu introdotti sabiex tinżamm il-possibbiltà għal skambju regolari ta' dawn l-annimali bejn l-Istati Membri sabiex jiġi evitat it-tnissil konsangwinju u biex tiġi ppreservata d-diversità ġenetika f'popolazzjonijiet tar-razez rari.

(5)

Għalhekk, iċ-ċertifikati tas-saħħa li jikkonformaw mal-Mudelli II u III stabbiliti fl-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE għandhom jiġu emendati sabiex jirriflettu r-rekwiżiti relatati mal-kummerċ intra-Unjoni tal-annimali ovini u kaprini ta' razez rari jew ta' dawk li jiġu mċaqilqa bejn korpi, istituti jew ċentri approvati stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2016/1396.

(6)

Barra minn hekk, xi Stati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar problemi relatati max-xogħol amministrattiv addizzjonali kkawżat mill-obbligu li fil-punt I.31 taċ-ċertifikati tas-saħħa li jikkonformaw mal-Mudelli I, II u III stabbiliti fl-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE jiġu pprovduti dettalji bħar-razza u l-kwantità tal-annimali li jiffurmaw il-kunsinna. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-veterinarji uffiċjali, huwa xieraq li mill-punt I.31 ta' dawk il-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa titneħħa l-informazzjoni dwar ir-razza, billi tali informazzjoni mhijiex meħtieġa fir-rigward tal-istatus tas-saħħa tal-annimali fil-kunsinna, u dwar il-kwantità ta' dawk l-annimali, billi tali informazzjoni diġà hija ddikjarata fil-punt I.20 u numru tal-identifikazzjoni uffiċjali ta' kull annimal individwali jrid jiġi pprovdut fil-punt I.31.

(7)

Barra minn hekk, sabiex jiġu ddikjarati b'mod aktar preċiż il-kundizzjonijiet għall-identifikazzjoni individwali tal-annimali fil-punti II.5 u II.6 taċ-ċertifikati tas-saħħa li jikkonformaw mal-Mudelli II u III fl-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE, huwa neċessarju li f'dawk il-punti tiddaħħal referenza għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (5).

(8)

Id-Direttiva 91/68/KEE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(9)

Id-Direttiva 92/65/KEE tistabbilixxi l-kundizzjonijiet applikabbli għall-kummerċ u l-importazzjoni fl-Unjoni, fost l-oħrajn, tas-semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina.

(10)

L-Anness III tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/470/UE (6) jistabbilixxi mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa għall-kummerċ fi ħdan l-Unjoni, f'kunsinni ta' semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina. Il-Parti A ta' dak l-Anness tistabbilixxi l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għas-semen miġbur wara l-31 ta' Awwissu 2010 u mibgħut minn ċentru approvat tal-ġbir tas-semen tal-oriġini tas-semen.

(11)

L-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE (7) jistabbilixxi, fost l-oħrajn, mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni, ta' kunsinni ta' semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina. Is-Sezzjoni A tal-Parti 2 ta' dak l-Anness tistabbilixxi l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għas-semen mibgħut minn ċentru tal-ġbir tas-semen tal-oriġini approvat tas-semen.

(12)

Il-punt 4.2 tat-Taqsima A tal-Kapitolu A tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet relatati mal-iscrapie li għandhom jiġu ssodisfati għall-kummerċ intra-Unjoni ta' semen ta' annimali ovini u kaprini. Il-Kapitolu H tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet relatati mal-iscrapie li għandhom jiġu ssodisfati għall-importazzjoni ta' semen ta' annimali ovini u kaprini.

(13)

Ir-Regolament (UE) 2016/1396 jintroduċi kundizzjonijiet speċifiċi għaċ-ċentri tal-ġbir tas-semen fost il-kundizzjonijiet li azjenda trid tissodisfa biex tiġi rikonoxxuta bħala li għandha riskju negliġibbli jew riskju kkontrollat tal-iscrapie klassika fil-punti 1.2 u 1.3 tat-Taqsima A tal-Kapitolu A tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, minħabba li r-riskju li l-iscrapie tinxtered permezz ta' annimali ovini u kaprini maskili miżmuma f'ċentri tal-ġbir tas-semen approvati u sorveljati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness D tad-Direttiva 92/65/KEE huwa limitat. Referenza għal dawk il-kundizzjonijiet speċifiċi ġiet introdotta wkoll fil-kundizzjonijiet għall-kummerċ u l-importazzjoni ta' semen ta' annimali ovini u kaprini stabbiliti fl-Annessi VIII u IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 rispettivament.

(14)

Il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ intra-Unjoni f'kunsinni ta' semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stabbilit fil-Parti A tal-Anness III tad-Deċiżjoni 2010/470/UE u l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni, ta' kunsinni tas-semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina, stabbilit fit-Taqsima A tal-Parti 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/472/UE għalhekk għandhom jiġu emendati sabiex jirriflettu r-rekwiżiti relatati maċ-ċentri tal-ġbir tas-semen stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2016/1396,

(15)

Barra minn hekk, il-Kapitolu H tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat bir-Regolament (UE) 2016/1396, jistipula li d-dqiq mil-laħam u l-għadam mitħun għandu jinftiehem kif iddefinit fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) (8), pjuttost milli fil-punt 27 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 142/2011 (9).

(16)

Għalhekk, il-punt II.4.10.4 tal-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni, ta' kunsinni ta' semen ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina, stabbilit fit-Taqsima A tal-Parti 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, għandu jiġi emendat skont id-dispożizzjonijiet emendati tal-Kapitolu H tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(17)

Id-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE għalhekk għandhom jiġu emendati skont dan.

(18)

Ir-Regolament (UE) 2016/1396 jipprevedi li l-emendi magħmula fl-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 u relatati mal-importazzjoni ta' ċerti komoditajiet għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2017. Barra minn hekk, sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil tal-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' kunsinni ta' semen ta' annimali ovini u kaprini, l-użu taċ-ċertifikati maħruġa skont id-Deċiżjoni 2010/472/UE kif applikabbli qabel l-emendi li qed jiġu introdotti b'din id-Deċiżjoni, għandu jiġi awtorizzat matul perjodu tranżitorju soġġett għal ċerti kundizzjonijiet.

(19)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Anness III tad-Deċiżjoni 2010/470/UE huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/472/UE huwa emendat skont l-Anness III ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

L-Artikolu 3 ta' din id-Deċiżjoni għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2017.

Għal perjodu tranżitorju sal-31 ta' Diċembru 2017, il-kunsinni tas-semen ta' annimali ovini u kaprini, akkumpanjati b'ċertifikat tas-saħħa maħruġ skont il-mudell stabbilit fit-Taqsima A tal-Parti 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, kif applikabbli qabel l-emendi magħmula b'din id-Deċiżjoni, għandhom jiġu awtorizzati għall-importazzjoni fl-Unjoni bil-kundizzjoni li ċ-ċertifikat inħareġ mhux aktar tard mit-30 ta' Novembru 2017.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 46, 19.2.1991, p. 19.

(2)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1396 tat-18 ta' Awwissu 2016 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 225, 19.8.2016, p. 76).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/470/UE tas-26 ta' Awwissu 2010 li tistabbilixxi mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni tas-semen, l-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċijiet ekwina, ovina u kaprina u tal-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċi porċina (ĠU L 228, 31.8.2010, p. 15).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE tas-26 ta' Awwissu 2010 dwar l-importazzjonijiet ta' semen, ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina fl-Unjoni (ĠU L 228, 31.8.2010, p. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANNESS I

L-Anness E tad-Direttiva 91/68/KEE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS E

MUDELL I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

ANNESS II

Fl-Anness III tad-Deċiżjoni 2010/470/UE, il-Parti A hija sostitwita b'dan li ġej:

“Parti A

Iċ-ċertifikat mudell tas-saħħa IIIA għall-kummerċ fl-Unjoni f'kunsinni ta' semen ta' annimali tal-ispeċijiet ovini u kaprini miġbura skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE wara l-31 ta' Awwissu 2010 u mibgħuta minn ċentru tal-ġbir tas-semen approvat tal-oriġini tas-semen

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

ANNESS III

Fil-Parti 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, it-Taqsima A hija sostitwita b'dan li ġej:

“Taqsima A

Mudell 1 – Ċertifikat tas-saħħa għas-semen mibgħut minn ċentru tal-ġbir tas-semen approvat tal-oriġini tas-semen

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni