27.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 260/153


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1701

tad-19 ta' Awwissu 2016

li tistabbilixxi r-regoli dwar il-format għall-preżentazzjoni tal-pjanijiet ta' ħidma għall-ġbir tad-dejta fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura

(notifikata bid-dokument C(2016) 5304)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 22(1)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jitlob lill-Istati Membri sabiex jiġbru d-dejta bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjo-ekonomika meħtieġa għall-ġestjoni tas-sajd.

(2)

Skont l-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni b'mezzi elettroniċi l-pjanijiet ta' ħidma għall-ġbir tad-dejta skont l-Artikolu 4(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 (3) sal-31 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel is-sena minn meta għandu jibda japplika l-pjan ta' ħidma.

(3)

Skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, dawn il-pjanijiet ta' ħidma għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel is-sena minn meta għandu jibda japplika l-pjan ta' ħidma.

(4)

Skont l-Artikolu 22(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, il-Kummissjoni tista' tadotta l-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dwar il-proċeduri, il-format u l-iskedi ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' dawn il-pjanijiet ta' ħidma.

(5)

Huwa xieraq li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-aktar rekwiżiti ta' dejta riċenti meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd kif stabbilit fil-programm pluriennali tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta fis-settur tas-sajd għall-perjodu 2017-2019 (4) u li jiġi indikat x'informazzjoni għandhom jipprovdu l-Istati Membri meta jippreżentaw il-pjanijiet ta' ħidma tagħhom sabiex jiżguraw il-konsistenza mal-programm pluriennali tal-Unjoni u sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni omoġenja tiegħu madwar l-Unjoni.

(6)

Il-Kummissjoni qieset ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF). Ġew ikkonsultati wkoll ir-rappreżentanti tal-Istati Membri miġbura fi gruppi ta' esperti ddedikati.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontenut tal-pjanijiet ta' ħidma

1.   Il-kontenut tal-pjanijiet ta' ħidma għall-ġbir tad-dejta għall-perjodu 2017-2019, kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, għandu jiġi ppreżentat skont il-mudell stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

2.   Għall-fini ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (5), fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 (6), fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u fil-programm pluriennali tal-Unjoni.

3.   Il-pjanijiet ta' ħidma mħejjija mill-Istati Membri għandhom jinkludu deskrizzjoni ta':

(a)

id-dejta li trid tinġabar skont il-programm pluriennali tal-Unjoni;

(b)

id-distribuzzjoni temporali u spazjali u l-frekwenza li biha tinġabar id-dejta;

(c)

is-sors tad-dejta, il-proċeduri u l-metodi għall-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta fis-settijiet ta' dejta li ser jiġu pprovduti lill-utenti finali;

(d)

il-qafas tal-assigurazzjoni tal-kwalità u tal-kontroll tal-kwalità sabiex tiġi żgurata l-kwalità adegwata tad-dejta;

(e)

kif u meta ser tkun disponibbli d-dejta, billi jitqiesu l-ħtiġijiet definiti mill-utenti finali ta' pariri xjentifiċi;

(f)

l-arranġamenti ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni reġjonali u internazzjonali, inklużi ftehimiet bilaterali u multilaterali; kif ukoll

(g)

kif tqiesu l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

4.   Il-kontenut u l-format tad-deskrizzjonijiet imsemmija fuq għandhom isegwu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 2 sa 8 kif speċifikati aktar fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Dejta li għandha tinġabar skont il-programm pluriennali tal-Unjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru d-dejta speċifikata fl-Anness I skont il-programm pluriennali tal-Unjoni.

2.   Il-korrelazzjoni bejn it-tabelli u l-programm pluriennali tal-Unjoni u t-tabelli u t-test għall-pjan ta' ħidma huma stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 3

Distribuzzjoni temporali u spazjali u l-frekwenza li biha tinġabar id-dejta

1.   L-ispeċifikazzjonijiet dwar id-distribuzzjoni temporali u spazjali u l-frekwenza għandhom isegwu r-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu III tal-programm pluriennali tal-Unjoni. Meta ma jiġu stabbiliti ebda rekwiżiti bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jiddeskrivu l-ispeċifikazzjonijiet dwar id-distribuzzjoni temporali u spazjali jew il-frekwenza, billi jqisu s-serje ta' perjodi storiċi, il-kosteffettività, kwalunkwe koordinazzjoni tar-reġjun tal-baħar rilevanti u l-ħtiġijiet tal-utenti finali.

2.   L-ispeċifikazzjonijiet dwar id-distribuzzjoni temporali u spazjali jew il-frekwenza li biha għandha tinġabar id-dejta għandhom jiġu rrapportati f':

(a)

Tabella 4A u Tabella 4B għad-dejta miksuba matul il-kampjunar tas-sajd kummerċjali,

(b)

Tabella 1A u Tabella 1B għad-dejta bijoloġika miksuba minn stħarriġ ta' riċerka u s-sajd kummerċjali,

(c)

Tabella 1D għad-dejta miksuba matul il-kampjunar tas-sajd rikreattiv,

(d)

Tabella 1E għad-dejta miksuba matul il-kampjunar ta' speċijiet anadromi u katadromi,

(e)

Tabella 1G għad-dejta miksuba mill-istħarriġ ta' riċerka,

(f)

Tabella 3A għad-dejta ekonomika u soċjali dwar is-sajd,

(g)

Tabella 3B għad-dejta ekonomika u soċjali dwar is-sajd, u

(h)

Tabella 3C għad-dejta ekonomika u soċjali dwar is-sajd, u

Artikolu 4

Is-sors tad-dejta, il-proċeduri u l-metodi għall-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta

1.   Meta d-dejta tinġabar primarjament permezz tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 199/2008, kif definit fl-Artikolu 1(1)(a) ta' dak ir-Regolament, is-sors tad-dejta għandu jkun deskritt f':

(a)

Tabella 1C,

(b)

Tabella 1D,

(c)

Tabella 1E,

(d)

Tabella 3A,

(e)

Kaxxa Testwali 3A,

(f)

Tabella 3B

(g)

Kaxxa Testwali 3B,

(h)

Tabella 3C, u

(i)

Kaxxa Testwali 3C.

2.   Meta d-dejta tinġabar skont atti legali oħrajn għajr ir-Regolament (KE) Nru 199/2008, kif definit fl-Artikolu 15(1)(a) ta' dak ir-Regolament, is-sors tad-dejta għandu jiġi deskritt fi:

(a)

Tabella 2A,

(b)

Kaxxa Testwali 2A,

(c)

Tabella 3A, fejn rilevanti, u

(d)

Kaxxa Testwali 3A, fejn rilevanti.

3.   Meta l-programm pluriennali tal-Unjoni jirreferi għal studju pilota jew metodoloġija ssimplifikata, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu tali studju, inklużi l-għan, it-tul ta' żmien, il-metodoloġija u r-riżultati mistennija fi:

(a)

Studju Pilota 1 tat-Taqsima 1,

(b)

Studju Pilota 2 tat-Taqsima 1,

(c)

Studju Pilota 3 tat-Taqsima 3, u

(d)

Studju Pilota 4 tat-Taqsima 3.

4.   Id-disinji tal-kampjunar ippjanati għandhom jiġu deskritti fit-Tabella 4A, fil-Kaxxa Testwali 4A u fit-Tabella 4B. Il-popolazzjoni ta' referenza, li ser tintuża għall-għażla tal-popolazzjoni kampjunarja, għandha tiġi deskritta fit-Tabella 4C u fit-Tabella 4D. Meta l-kampjunar jitwettaq minn osservaturi abbord jew fuq l-art, għandha tiġi indikata l-frazzjoni tal-qabda li jittieħdu kampjuni tagħha, sabiex b'hekk jiġi speċifikat jekk humiex koperti l-ispeċijiet kollha, l-ispeċijiet kummerċjali biss jew ċerti gruppi tassonomiċi biss tal-qabda.

5.   Il-metodoloġiji, id-definizzjoni u l-kalkolazzjoni tal-varjabbli ekonomiċi u soċjali għandhom isegwu l-linji gwida aċċettati b'mod komuni minn korpi esperti lill-Kummissjoni Ewropea, fejn ikun rilevanti. Meta dan ma jkunx il-każ, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu b'mod ċar u jiġġustifikaw l-approċċ adottat f':

(a)

Kaxxa Testwali 3A,

(b)

Kaxxa Testwali 3B, u

(c)

Kaxxa Testwali 3C.

6.   L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw bil-ħsieb li jfasslu u jimplimentaw metodi fuq bażi reġjonali jew mal-UE kollha, sabiex jikkoreġu u jimputaw id-dejta għal dawk il-partijiet tal-pjanijiet ta' kampjunar li mhumiex fil-kampjun jew li mhumiex adegwatament fil-kampjun. Il-metodi ta' imputazzjoni għandhom iqisu l-linji gwida u l-metodi adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali tal-istatistika. Id-dejta imputata għandha tiġi mmarkata b'mod ċar meta jsir ir-rappurtar lill-utenti finali.

Artikolu 5

L-assigurazzjoni tal-kwalità u l-kontroll tal-kwalità

1.   Qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità u kontroll tal-kwalità għandu jiġi deskritt fid-dokumenti disponibbli għall-pubbliku msemmija fil-pjanijiet ta' ħidma, fejn ikun xieraq. Dan għandu jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali, il-metodi u l-għodod li jistgħu jipprovdu gwida u evidenza għal approċċ komuni u effettiv fil-livell nazzjonali u Ewropew.

2.   Il-metodi relatati mal-kwalità għandhom jiġu deskritti fi:

(a)

Tabella 5A skemi ta' kampjunar tal-qabdiet, skemi ta' kampjunar għas-sajd rikreattiv, skemi ta' kampjunar għal speċijiet anadromi u katadromi u stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar,

(b)

It-Tabella 5B għall-varjabbli tal-attivitajiet tas-sajd, id-dejta ekonomika u soċjali għas-sajd, id-dejta ekonomika u soċjali għall-akkwakultura għall-industrija tal-ipproċessar,

(c)

Kaxxa Testwali 2A,

(d)

Kaxxa Testwali 3A,

(e)

Kaxxa Testwali 3B, u

(f)

Kaxxa Testwali 3C.

3.   Meta d-dejta trid tinġabar permezz ta' kampjunar, l-Istati Membri għandhom jużaw disinji statistikament tajbin li jsegwu l-linji gwida għal prattika tajba pprovduti mill-Kummissjoni, mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), mill-STECF jew minn korpi esperti oħrajn lill-Kummissjoni Ewropea. Id-deskrizzjoni tal-iskemi ta' kampjunar għandhom jinkludu, iżda ma jkunux limitati għal, l-ispeċifikazzjoni tal-għanijiet, tad-disinn, tad-diffikultajiet mistennija fl-eżekuzzjoni (inkluż in-nuqqas ta' rispons u ċ-ċaħdiet), tal-arkivjar tad-dejta, tal-proċeduri tal-assigurazzjoni tal-kwalità u tal-metodi ta' analiżi. Din id-deskrizzjoni għandha tkopri wkoll id-definizzjoni tal-unitajiet tal-kampjunar, l-oqfsa tal-kampjunar u l-kopertura tagħhom tal-popolazzjoni fil-mira (inklużi l-kriterji użati għall-kopertura), l-iskemi ta' stratifikazzjoni u l-metodi tal-għażla tal-kampjuni għall-unitajiet tal-kampjunar f'livell primarju, sekondarju u aktar baxx. Fejn jistgħu jiġu definiti miri kwantitattivi, dawn jistgħu jiġu speċifikati jew direttament permezz tad-daqsijiet jew ir-rati tal-kampjunar, jew inkella permezz tad-definizzjoni tal-livelli ta' preċiżjoni u ta' kunfidenza li għandhom jinkisbu. Għad-dejta taċ-ċensiment, l-Istati Membri għandhom jindikaw jekk is-segmenti kollha humiex koperti, liema partijiet tal-popolazzjoni totali huma neqsin u kif jiġu stmati dawn il-partijiet. Il-kwalità tad-dejta tal-kampjuni għandha tintwera bl-użu ta' indikaturi tal-kwalità b'rabta mal-preċiżjoni u l-potenzjal għal preġudizzju, fejn xieraq.

Artikolu 6

Id-disponibbiltà tad-dejta għall-utenti finali

Għall-fini tad-deskrizzjoni ta' meta d-dejta ser tkun disponibbli għall-utenti finali, għandha tintuża t-Tabella 6A.

Artikolu 7

Il-kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali u l-arranġamenti ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fit-Tabella 7A f'liema laqgħat reġjonali u internazzjonali rilevanti jipparteċipaw u fit-Tabella 7B dwar kif jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet maqbula fil-livell tar-reġjun tal-baħar jew fil-livell tal-UE kollha, fejn xieraq. Jekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jiġux segwiti, l-Istati Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet fit-taqsima “Kolonni” tat-Tabella 7B. Għandhom jiġu indikati l-effetti li għandhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet fuq il-ġbir tad-dejta.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw fit-Tabella 7C l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-ftehimiet ma' Stati Membri oħrajn. Dan it-tagħrif għandu jidentifika liema Stat Membru jiġbor liema parti tad-dejta u jiżgura li jkun kopert il-ġbir kollu tad-dejta, jispeċifika t-tul tal-ftehim u jidentifika liema Stat Membru ser ikun responsabbli mit-trasmissjoni tad-dejta lill-utenti finali.

3.   Minkejja l-istħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar imsemmi fit-Tabella 10 tal-programm pluriennali tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jieħdu f'kunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-utenti finali meta jippjanaw l-isforz tal-istħarriġ jew id-disinn tal-kampjunar, dment li dan ma jaffettwax b'mod negattiv il-kwalità tar-riżultati u dment li dan jiġi kkoordinat fil-livell tar-reġjun tal-baħar. L-Istati Membri jistgħu jaqblu li jirridistribwixxu ċerti kompiti u kontribuzzjonijiet ma' Stati Membri oħrajn fl-istess reġjun. Jekk jintlaħaq ftehim dwar id-distribuzzjoni tal-kompiti ma' Stati Membri oħrajn, il-parteċipazzjoni (fiżika u/jew finanzjarja) f'kull stħarriġ individwali, kif ukoll l-obbligi ta' rappurtar u trasmissjoni ta' kull Stat Membru għandhom jiġu ddikjarati fil-Kaxxa Testwali 1G.

Artikolu 8

Obbligi internazzjonali

L-Istati Membri għandhom jinkludu r-rekwiżiti rilevanti kollha tal-ġbir tad-dejta li jirriżultaw mill-obbligi internazzjonali tagħhom fit-Tabelli li ġejjin:

(a)

Tabella 1A,

(b)

Tabella 1B,

(c)

Tabella 1C,

(d)

Tabella 4A,

(e)

Tabella 4B,

(f)

Tabella 7B, u

(g)

Tabella 7C.

Dan japplika għall-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO)/Korpi Reġjonali tas-Sajd (RFB) li għalihom dawn l-Istati Membri jew l-Unjoni huma Partijiet Kontraenti, kif ukoll għall-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPA) li abbażi tagħhom joperaw il-flotot tagħhom.

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Awwissu 2016.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 tal-25 ta' Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta' qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 60, 5.3.2008, p. 1).

(4)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 tat-12 ta' Lulju 2016 li tadotta programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' dejta fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakoltura għall-perjodu 2017-2019 (ĠU L 207, 1.8.2016, p. 113).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat- 8 ta' April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1).


ANNESS I

KONTENUT

Taqsima 1:   Dejta Bijoloġika

Tabella 1 A: Lista tal-istokkijiet meħtieġa

Tabella 1B: Ippjanar tal-kampjunar għall-varjabbli bijoloġiċi

Tabella 1C: Intensità tal-kampjunar għall-varjabbli bijoloġiċi

Tabella 1D: Sajd rikreattiv

Studju Pilota 1: Is-sehem relattiv tal-qabdiet tas-sajd rikreattiv meta mqabbla mas-sajd kummerċjali

Tabella 1E: Ġbir ta' dejta dwar speċi anadromi u katadromi fl-ilma ħelu

Kaxxa ta' Kitba 1E: Ġbir ta' dejta dwar speċi anadromi u katadromi fl-ilma ħelu

Tabella 1F: Qabda inċidentali ta' għasafar, mammiferi, rettili u ħut

Studju Pilota 2: Livell tas-sajd u l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq ir-riżorsi bijoloġiċi u l-ekosistema tal-baħar

Tabella 1G: Lista ta' stħarriġiet ta' riċerka fuq il-baħar

Kaxxa ta' Kitba 1G: Lista ta' stħarriġiet ta' riċerka fuq il-baħar

Tabella 1H: Ġbir u disseminazzjoni tad-dejta mill-istħarriġ ta' riċerka

Taqsima 2:   Dejta dwar l-Attività tas-Sajd

Tabella 2 A: Strateġija għall-ġbir tad-dejta dwar il-varjabbli tal-attività tas-sajd

Kaxxa ta' Kitba 2 A: Strateġija għall-ġbir tad-dejta dwar il-varjabbli tal-attività tas-sajd

Taqsima 3:   Dejta Ekonomika u Soċjali

Tabella 3 A: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għas-sajd

Kaxxa ta' Kitba 3 A: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għas-sajd

Studju Pilota 3: Dejta dwar l-impjiegi skont il-livell edukattiv u n-nazzjonalità

Tabella 3B: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-akkwakultura

Kaxxa ta' Kitba 3B: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-akkwakultura

Studju Pilota 4: Dejta ambjentali dwar l-akkwakultura

Tabella 3C: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-industrija tal-ipproċessar

Kaxxa ta' Kitba 3C: Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-industrija tal-ipproċessar

Taqsima 4:   Strateġija ta' Kampjunar għad-Dejta Bijoloġika mis-sajd kummerċjali

Tabella 4 A: Deskrizzjoni tal-pjan ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

Kaxxa ta' Kitba 4 A: Deskrizzjoni tal-pjan ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

Tabella 4B: Deskrizzjoni tal-qafas ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

Tabella 4C: Dejta dwar is-sajd skont l-Istat Membru

Tabella 4D: Postijiet tal-ħatt

Taqsima 5:   Il-kwalità tad-dejta

Tabella 5 A: Qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità għad-dejta bijoloġika

Tabella 5B: Qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità għad-dejta soċjoekonomika

Taqsima 6:   Disponibbiltà tad-Dejta

Tabella 6 A: Disponibbiltà tad-dejta

Taqsima 7:   Koordinazzjoni

Tabella 7 A: Koordinazzjoni reġjonali u internazzjonali ppjanata

Tabella 7B: Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet u l-ftehimiet

Tabella 7C: Ftehimiet bilaterali u multilaterali

TAQSIMA 1

DEJTA BIJOLOĠIKA

Tabella 1A

Lista tal-istokkijiet meħtieġa

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Snin ta' referenza

Speċi

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Żona/Stokk

Magħżul għall-kampjunar (I/L)

Medja tal-iżbarki fis-snin ta' referenza (tunnellati)

TAC tal-UE (jekk hemm) (%)

Sehem (%) tal-iżbarki fl-UE

Limitu (I/L)

Kummenti

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

ICES

IIIa, IV, VIId

Iva

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

It-Tramuntana tal-Atlantiku

ICES

VIIa

Iva

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

It-Tramuntana tal-Atlantiku

ICES

VIIe

Le

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

ICES

IV, FU 33

Iva

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

GSA17

Le

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

GSA06

Iva

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

GSA07

Iva

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 2 punt (a) (i)(ii)(iii) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tagħti ħarsa ġenerali tal-ġbir ta' dejta fil-livell taż-żona/stokk. L-individwi kollha inklużi fil-kampjun għandhom jiġu identifikati fil-livell tal-ispeċi u jitteħdilhom kejl tat-tul, fejn ikun possibbli.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Snin ta' referenza

L-Istat Membru għandu jirrapporta s-sena/snin li għaliha/għalihom attwalment tirreferi d-dejta. L-Istat Membru għandu jagħżel l-aktar 3 snin riċenti b'dejta disponibbli. Agħti s-sena/snin ta' referenza bħala ‘2013-2015’.

Speċi

L-Istat Membru għandu jirrapporta (bil-Latin) l-isem tal-ispeċijiet/stokkijiet li għalihom ikun meħtieġ kampjunar tal-varjabbli bijoloġiċi skont it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni, għaż-żoni kollha fejn tkun qiegħda topera l-flotta tas-sajd tal-Istat Membru.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Żona/Stokk

L-Istat Membru għandu jindika ż-żona tal-ispeċi/stokk imsemmija, skont it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (pereżempju GSA 16; ICES żoni I, II; Iż-żoni tal-ICES IIIa, IV, VIId eċċ).

Magħżula għall-kampjunar (L/I)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-ispeċi/stokk ikunux intgħażlu għall-kampjunar. Indika ‘I’ (iva) jekk l-ispeċi/stokk ikunu ntgħażlu għall-kampjunar għal mill-anqas varjabbli wieħed tat-Tabella 1B ta' dan l-Anness.

Ħatt medju fis-snin ta' referenza (tunnellati)

Il-ħatt medju għal kull speċi u stokk matul l-aktar perjodu ta' referenza riċenti ta' 3 snin. Meta jkun qiegħed idaħħal id-dejta dwar il-ħatt, l-Istat Membru għandu jikkunsidra l-konvenzjonijiet li ġejjin:

 

Jekk l-ispeċi ma tinħattx, f'dak il-każ daħħal ‘Xejn’.

 

Jekk il-ħatt medju jkun ta' anqas minn 200 t, iddaħħalx iċ-ċifra tal-ħatt medju, iżda minflok daħħal ‘< 200’.

 

Jekk il-ħatt medju jaqbeż il-200 t, daħħal iċ-ċifra tal-ħatt medju għall-aktar perjodu ta' referenza riċenti ta' 3 snin. Iċ-ċifri tal-ħatt medju jistgħu jingħataw għad-dritt sal-eqreb 5 jew 10 t.

TAC tal-UE (jekk ikun hemm)

(%)

Tapplika biss għal stokkijiet li jkunu soġġetti għal Regolamenti dwar it-TAC u l-kwoti. F'din il-kolonna l-Istat Membru għandu:

Idaħħal ‘Xejn’, jekk l-Istat Membru ma jkollu l-ebda sehem fit-TAC tal-UE għall-istokk ikkonċernat.

Idaħħal is-sehem eżatt jekk l-Istat Membru jkollu sehem fit-TAC tal-UE għall-istokk ikkonċernat.

Sehem (%) fil-qabdiet li jinħattu l-art tal-UE

Japplika għal (i) l-istokkijiet kollha fil-Mediterran, u (ii) l-istokkijiet kollha barra l-Mediterran li għalihom ikunu għadhom ma ġewx definiti TACs. F'din il-kolonna l-Istat Membru għandu:

Idaħħal ‘Xejn’, jekk l-Istat Membru ma jkollu l-ebda ħatt tal-istokk ikkonċernat.

Idaħħal is-sehem eżatt, jekk l-Istat Membru jkollu ħatt tal-istokk ikkonċernat, f'każ li l-Istat Membru jkun irid jinvoka limitu.

Limitu (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk, għall-ispeċi/stokk irrappurtati, japplikax limitu, skont il-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 1B

Ippjanar tal-kampjunar għall-varjabbli bijoloġiċi

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Speċi

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Żona/Stokk

Frekwenza

Tul

Età

Piż

Proporzjon tas-sessi

Maturità sesswali

Fekondità

Kummenti

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Mhux applikabbli

 

PRT

Nephrops norvegius

North Atlantic

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 2 punt (a) (i)(ii)(iii) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Għall-ispeċijiet elenkati f'din it-Tabella, għandhom jinġabru il-parametri bijoloġiċi (tul, età, piż, proporzjon tas-sessi, maturità u fekondità). Għal kull parametru u sena, daħħal “X” jekk il-ġbir tad-dejta jkun sar jew ikun ippjanat. Din it-Tabella għandha tippermetti li jiġi identifikat f'liema sena/snin se tinġabar id-dejta mill-Istat Membru.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Speċi

L-Istat Membru għandu jirrapporta (bil-Latin) l-isem tal-ispeċijiet/stokkijiet li għalihom ikun meħtieġ kampjunar tal-varjabbli bijoloġiċi skont it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni, għaż-żoni kollha fejn tkun qiegħda topera l-flotta tas-sajd tal-Istat Membru.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Żona/Stokk

L-Istat Membru għandu jindika ż-żona tas-sajd tal-ispeċi/stokk imsemmija (pereżempju GSA 16; ICES żoni I, II; ICES żoni IIIa, IV, VIId eċċ).

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jindika l-frekwenza li biha jkun se jsir il-kampjunar (‘M’ (kull xahar), ‘Q’ (kull tliet xhur), ‘A’ (kull sena), ‘O’ (oħrajn) — jekk jogħġbok speċifika).

Tul

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tat-tul.

Età

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tal-età.

Piż

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tal-piż.

Proporzjon tas-sessi

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tal-proporzjon tas-sessi.

Maturità sesswali

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tal-maturità sesswali.

Fekondità

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li fihom ikunu se jittieħdu kampjuni tal-fekondità.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 1C

Intensità tal-kampjunar għall-varjabbli bijoloġiċi

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

SM li jipparteċipa fil-kampjunar

Sena tal-kampjunar

Speċi

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Żona/Stokk

Varjabbli

Sorsi tad-dejta

L-għadd minimu ppjanat ta' individwi li jrid jitkejjel f'livell nazzjonali

L-għadd minimu ta' individwi li jrid jitkejjel f'livell reġjonali

Kummenti

FRA

FRA-UK-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

età

Kummerċjali

 

 

 

FRA

FRA-UK-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

sess

Stħarriġiet

 

 

 

FRA

FRA-UK-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

maturità

Kummerċjali

 

 

 

FRA

FRA-UK-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

tul

kummerċjali

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

kummerċjali

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Stħarriġiet

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Stħarriġiet

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

GSA09

 

Kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 2 punt (a) (i)(ii)(iii) tal-Kapitolu III, il-Kapitolu IV tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 4 paragrafu 1 u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Spjega l-istrateġija ta' kampjunar ippjanata fir-rigward tal-varjabbli bijoloġiċi.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Stati Membri parteċipanti fil-kampjunar

Jekk l-attività li tagħha jittieħed kampjun tkun twettqet skont programm ikkoordinat b'mod reġjonali, għandhom jiġu elenkati l-Istati Membri kollha parteċipanti. Inkella, għandu jiġi elenkat l-Istat Membru responsabbli għall-kampjunar. Ħolqiet għall-koordinazzjoni reġjonali u internazzjonali ppjanata jew għall-ftehimiet bilaterali jew multilaterali, fejn ikunu disponibbli, għandhom jiġu elenkati fil-‘Kummenti’.

Sena tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jispeċifika s-sena jew is-snin għall-objettivi ppjanati. Snin differenti għandhom jiġu indikati f'ringieli differenti tat-Tabella. Għandhom jiġu inklużi s-snin kollha kkonċernati.

Speċi

L-Istat Membru għandu jirrapporta (bil-Latin) l-isem tal-ispeċijiet/stokkijiet li għalihom ikun meħtieġ kampjunar tal-varjabbli bijoloġiċi skont it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C), għaż-żoni kollha fejn tkun qiegħda topera l-flotta tas-sajd tal-Istat Membru.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Żona/Stokk

L-Istat Membru għandu jindika ż-żona tas-sajd tal-ispeċi/stokk imsemmija (pereżempju GSA 16; ICES żoni I, II; ICES żoni IIIa, IV, VIId eċċ).

Varjabbli

L-Istat Membru għandu jirrapporta l-varjabbli tat-tul, l-età, il-piż, il-proporzjon tas-sessi, il-maturità sesswali u l-fekondità, kif mogħtija fit-Tabella 1B ta' dan l-Anness. Il-kombinazzjoni tal-speċi u l-varjabbli kif indikat fit-Tabella 1B ta' dan l-Anness għandha taqbel ma' din l-informazzjoni.

Sorsi tad-dejta

L-Istat Membru għandu jagħti deskrizzjoni permezz ta' kelma prinċipali tas-sorsi prinċipali tad-dejta (pereżempju Stħarriġ, kampjuni kummerċjali, kampjuni tas-suq, kampjuni tal-qbid skartat, eċċ.). L-Istat Membru għandu jirrapporta separatament il-kampjunar ippjanat għas-‘sajd kummerċjali’ u għall-‘istħarriġ’.

Numru minimu ppjanat ta' individwi li għandhom jitkejlu fuq livell nazzjonali

L-Istat Membru għandu jiddikjara n-numru minimu totali ppjanat ta' ħut li għandu jitkejjel fuq livell nazzjonali. Uża l-‘Kummenti’ sabiex tiddefinixxi fil-qosor il-metodoloġija użata sabiex jinkisbu dawn il-valuri (pereżempju kampjunar preċedenti, simulazzjoni, eċċ.).

Numru minimu ppjanat ta' individwi li għandhom jitkejlu fuq livell reġjonali

L-Istat Membru għandu jiddikjara n-numru minimu ppjanat ta' ħut għall-kampjunar bħala parti minn skema kkoordinata b'mod reġjonali jekk tkun teżisti waħda jew, inkella, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli). Uża l-‘Kummenti’ sabiex tiddefinixxi fil-qosor il-metodoloġija użata sabiex jinkisbu dawn il-valuri (pereżempju kampjunar preċedenti, simulazzjoni, eċċ.).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 1D

Sajd rikreattiv

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Sena tal-kampjunar

Żona/EMU

RFMO/RFO/IO

Speċi

Applikabbli (L-ispeċi huwa preżenti fl-iSM?)

Raġunijiet għan-nuqqas ta' kampjunar

Limitu (I/L)

Stima annwali tal-qabda? (I/L)

Perċentwal annwali tal-qabda rilaxxata? (I/L)

Ġbir ta' dejta dwar il-kompożizzjoni tal-qabda? (I/L)

Tip ta' Stħarriġ

Kummenti

GBR

2017

ll-Baħar tat-Tramuntana u l- Lvant tal-Artiku

ICES

Gadus morhua

I

 

 

I

I

I

Estimi nazzjonali tal-għadd ta' vjaġġi u stħarriġiet fuq il-post dwar il-qabda għal kull sforz ta' unità

 

NLD

2017

Il-Baħar tat-Tramuntana u l- Lvant tal-Artiku

ICES

Anguilla anguilla

I

 

 

I

I

I

Estimi nazzjonali tal-għadd ta' sajjieda bil-qasba u djarji tas-sajjieda bil-qasba

 

GBR

2017

Il-Baħar tat-Tramuntana u l- Lvant tal-Artiku

ICES

Klieb il-baħar

L

 

 

I

I

I

Estimi nazzjonali tal-għadd ta' vjaġġi u stħarriġiet fuq il-post dwar il-qabda għal kull sforz ta' unità

 

DEU

2017

Il-Baħar Baltiku

ICES

Elasmobranchs

I

Ebda qabda

 

L

L

 

 

 

 

 

Il-Baħar Baltiku

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Baħar Baltiku

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tramuntana tal-Atlantiku

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tramuntana tal-Atlantiku

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tramuntana tal-Atlantiku

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 2 punt (a) (iv) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4 paragrafu 1 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 3 tal-programm multiannwali tal-Unjoni, li tinkludi wkoll qabdiet rikreattivi fil-baħar u fl-ilma ħelu għal speċi anadromi u katadromi.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Sena tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jispeċifika s-sena għall-kampjunar ippjanat.

Żona/EMU

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 3 tal-programm multiannwali tal-Unjoni

Fil-każ tas-sallur, għandha tiġi rrappurtata l-Unità ta' Ġestjoni tas-Sallur (EMU).

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Speċi

L-Istat Membru għandu jirrapporta (bil-Latin, fejn ikun possibbli) l-isem tal-ispeċi li għaliha jkun meħtieġ kampjunar tas-sajd rikreattiv skont it-Tabella 3 tal-programm multiannwali tal-Unjoni jew identifikat minn studji pilota u/jew minn ħtiġijiet ta' ġestjoni għas-sajd rikreattiv (skont ir-reġjun). Għandhom jiġu inklużi l-ispeċijiet kollha anki jekk l-ispeċi(jiet) ma tkunx/ikunux preżenti fl-Istat Membru.

Applikabbli (Speċi preżenti fl-Istat Membru?)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-ispeċi tkunx preżenti fl-Istat Membru.

Raġunijiet għan-nuqqas ta' kampjunar

Jekk l-ispeċi tkun preżenti fl-Istat Membru, iżda ma tinġabarx, l-Istat Membru għandu jindika r-raġuni(jiet) (test liberu) għan-nuqqas ta' kampjunar ta' din l-ispeċi, b'referenzi speċifiċi fejn ikun xieraq (pereżempju speċi mhux preżenti fiż-żona, regolamenti/liġijiet fil-pajjiż, tissodisfa l-limitu mitlub, eċċ.).

Limitu (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk, għall-ispeċi msemmija, japplikax limitu, skont il-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Stima totali tal-qabda? (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk, għall-ispeċi msemmija, tkunx ippjanata stima annwali tal-qabda (piż u/jew numri).

Perċentwal annwali ta' qabda rilaxxata? (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk, għall-ispeċi msemmija, ikunx ippjanat il-perċentwal annwali ta' qabda rilaxxata (rata ta' ħut rilaxxat).

Ġbir ta' dejta dwar il-kompożizzjoni tal-qabda? (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk, għall-ispeċi msemmija, tkunx ippjanata l-kompożizzjoni tal-qabda (pereżempju l-istruttura tat-tul).

Tip ta' Stħarriġ

L-Istat Membru għandu jindika t-tipi ta' stħarriġ li se jitwettqu sabiex tinġabar dejta dwar is-sajd rikreattiv (pereżempju stħarriġ fuq il-post, stħarriġ bit-telefon, djarji tas-sajd, eċċ. jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Studju Pilota 1

Is-sehem relattiv tal-qabdiet tas-sajd rikreattiv meta mqabbla mas-sajd kummerċjali

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 4 tal-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 4 paragrafu (3) punt (a) ta' din id-Deċiżjoni.

1.

Għan tal-istudju pilota

2.

Tul ta' żmien tal-istudju pilota

3.

Metodoloġija u riżultati mistennija tal-istudju pilota

(mhux aktar minn 900 kelma)

Tabella 1E

Ġbir ta' dejta dwar speċi anadromi u katadromi fl-ilma ħelu

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Perjodu tal-kampjunar

Żona

RFMO/RFO/IO

Speċi

Applikabbli (I/L)

Raġunijiet għan-nuqqas ta' kampjunar

Korp tal-Ilma

Stadju tal-Ħajja

Ġbir ta' Dejta tas-Sajd/Indipendenti

Metodu

Unità

Ippjanati

Frekwenza

Kummenti

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

NASCO

Salmo salar

 

 

XMARA AAA

parr

I

elettrosajd

n. Siti

40

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

NASCO

Salmo salar

 

 

XMARA AAA

smolt

I

nassa

n. smolts

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

NASCO

Salmo salar

 

 

XMARA AAA

adult

I

counter

n. counter

1

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

NASCO

Salmo salar

 

 

XMARA AAA

adult

S

kampjunar

n. Kampjuni

100

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

ICES

Anguilla anguilla

 

 

XMARA EEE

glass

I

elettrosajd

n. siti

40

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

ICES

Anguilla anguilla

 

 

XMARA EEE

yellow

I

nassa

n. smolts

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Il-Baltiku

ICES

Anguilla anguilla

 

 

XMARA EEE

silver

I

counter

n. counter

1

 

 

GBR

2017-2020

It-Tramuntana tar-Renju Unit

ICES

Anguilla anguilla

 

 

M/A

glass

S

kampjunar

n. Kampjuni

100

 

 

GBR

2017-2020

It-Tramuntana tar-Renju Unit

ICES

Anguilla anguilla

 

 

M/A

yellow

I

nassa

n. Nases

1

 

 

GBR

2017-2020

It-Tramuntana tar-Renju Unit

ICES

Anguilla anguilla

 

 

M/A

silver

I

elettrosajd

n. siti

20

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 2 punti (b) (c) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4 paragrafu (1) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 1(E) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tagħti ħarsa ġeneali tad-dejta li għandha tinġabar dwar is-sajd kummerċjali fl-ilma ħelu għal speċi anadromi u katadromi.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Sena tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jispeċifika l-perjodu għall-kampjunar ippjanat.

Żona

Fil-każ tas-sallur, għandha tiġi rrappurtata l-‘EMU’ (Unità ta' Ġestjoni tas-Sallur).

Għall-każijiet l-oħra kollha, għandu jiġi rrappurtat il-baċir idrografiku.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Speċi

L-Istat Membru għandu jirrapporta (bil-Latin) l-isem tal-ispeċi. Għandhom jiġu rrappurtati l-ispeċijiet kollha anki jekk l-ispeċi(jiet) ma tkunx/ikunux preżenti fl-Istat Membru.

Applikabbli (I/L)

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-ispeċi tkunx preżenti fl-Istat Membru jew jekk is-sajd ta' din l-ispeċi jkunx ipprojbit.

Raġunijiet għan-nuqqas ta' kampjunar

Jekk l-ispeċi tkun preżenti fl-Istat Membru, iżda ma tinġabarx, l-Istat Membru għandu jindika r-raġuni(jiet) (test liberu) għan-nuqqas ta' kampjunar ta' din l-ispeċi (pereżempju speċi mhux preżenti fiż-żona, regolamenti/liġijiet fl-Istat Membru, tissodisfa l-limitu mitlub, eċċ.).

Korp tal-Ilma

L-Istat Membru għandu jimla bl-isem tax-xmara/sistema magħżula (pereżempju x-xmara indiċi).

Stadju tal-ħajja

L-Istat Membru għandu jindika l-istadju tal-ħajja tal-ispeċi (pereżempju adulta, ħġieġ, fidda, eċċ.).

Ġbir ta' dejta mis-Sajd/Indipendenti

L-Istat Membru għandu jindika jekk id-dejta tkunx se tinkiseb minn qabdiet kummerċjali (sajd) jew minn sorsi li mhumiex qabdiet kummerċjali (indipendenti).

Metodu

L-Istat Membru għandu jindika s-sors(i) tad-dejta (pereżempju nassa, counter, ġurnali ta' abbord, eċċ. jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn il-metodi) li minnhom tkun se tinkiseb id-dejta.

Unità

Għal kull metodu, għandha tiġi indikata l-unità ppjanata tar-rappurtar tad-dejta (pereżempju in-numru ta' nases, in-numru ta' counters, in-numru ta' sajd bl-elettriku, eċċ.).

Numri ppjanati

L-Istat Membru għandu jindika l-objettiv kwantitattiv ippjanat (f'numri) għall-unità magħżula.

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jindika l-frekwenza li biha jkun se jsir il-kampjunar (‘M’ (kull xahar), ‘Q’ (kull tliet xhur), ‘A’ (kull sena), ‘O’ (oħrajn) — jekk jogħġbok speċifika).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 1E

Ġbir ta' dejta dwar speċi anadromi u katadromi fl-ilma ħelu

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 2 punti (b) u (c) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni.

Metodu magħżul għall-ġbir tad-dejta.

(mhux aktar minn 250 kelma għal kull Żona)

Tabella 1F

Qabda inċidentali ta' għasafar, mammiferi, rettili u ħut

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Snin ta' Referenza

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Sub-żona/Post għas-sajd

Skema

Kodiċi tal-ID tal-istratum

Grupp ta' speċijiet vulnerabbli

L-għadd mistenni ta' reġistrazzjonijiet

Kummenti

FRA

2017-2018

North Sea and Eastern Arctic

ICES

 

demersali fil-baħar

SCT SD1-5

għasafar

 

 

FRA

2017-2018

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

North Sea and Eastern Arctic

ICES

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 3 punt (a) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 1(D) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Spjega l-istrateġija ppjanata ta' kampjunar

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Perjodu/sena/snin ta' kampjunar

L-Istat Membru għandu jispeċifika l-perjodu għall-kampjunar ippjanat. Agħti s-sena/snin ta' kampjunar bħala ‘2017-2018’.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Subżona/Post għas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika ż-żona tas-sajd tal-ispeċi/stokk imsemmija (pereżempju GSA 16; ICES żoni I, II; ICES żoni IIIa, IV, VIId eċċ).

Skema

L-Istat Membru għandu jindika l-iskema ta' kampjunar: ‘fis-swieq’, ‘fuq il-baħar’, kombinazzjoni taż-żewġ metodi jew ‘oħrajn’. Il-valuri għandhom jaqblu ma' dawk irrappurtati fit-Tabella 4 A u fit-Tabella 4B ta' dan l-Anness, sakemm ma jkunx hemm fis-seħħ skemi diretti.

Kodiċi tal-ID tal-istrat

L-Istat Membru għandu jindika kodiċi uniku għall-identifikazzjoni ta' kull strat fl-iskema. Il-valuri għandhom jaqblu ma' dawk irrappurtati fit-Tabella 4 A u fit-Tabella 4B ta' dan l-Anness, sakemm ma jkunx hemm fis-seħħ skemi diretti.

Grupp ta' speċi vulnerabbli

L-Istati Membri għandhom jindikaw il-grupp tal-ispeċi, abbażi tad-dispożizzjoni 3(a) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Seħħ mistenni ta' reġistrazzjonijiet

L-Istat Membru għandu jindika s-seħħ mistenni ta' reġistrazzjonijiet għall-individwi maqbuda bħala qabdiet aċċidentali, inklużi dawk li jinħelsu, skont it-Tabella 1(D) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Imla b'(+/-) in-numru jew ‘X’.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Studju Pilota 2

Livell tas-sajd u l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq ir-riżorsi bijoloġiċi u l-ekosistema tal-baħar

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 3 punt (c) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 4 paragrafu (3) punt (b) ta' din id-Deċiżjoni.

1.

Għan tal-istudju pilota

2.

Tul ta' żmien tal-istudju pilota

3.

Metodoloġija u riżultati mistennija tal-istudju pilota

(mhux aktar minn 900 kelma)

Tabella 1G

Lista ta' stħarriġiet ta' riċerka fuq il-baħar

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

L-Isem tal-Istħarriġ

Akronimu

Obbligatorju (I/L)

Limitu (I/L)

Maqbula fil-livell tal-RCG

Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri

Żona/i koperta/i

Perjodu (Xahar)

Frekwenza

Jiem fuq il-baħar ippjanati

Tip ta' attivitajiet ta' kampjunar

Mira ppjanata

Mappa

Grupp internazzjonali rilevanti responsabbli mill-ippjanar - RFMO/RFO/IO

Bażi ta' dejta internazzjonali

Kummenti

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IVc

Sett-Ott

Annwali

10

Refgħat ta' ħut

33

Fig 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Lulju

Annwali

15

Echo Nm

50

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Lulju

X

15

Refgħat ta' plankton

15

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Kapitolu IV u l-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3 ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika liema stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar speċifikat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni u liema stħarriġ addizzjonali se jitwettaq mill-Istat Membru.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Isem tal-istħarriġ

L-Istat Membru għandu jagħti l-isem tal-istħarriġ. Għal stħarriġ obbligatorju, l-isem għandu jkun l-istess bħal dak użat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Akronimu

L-Istat Membru għandu jagħti l-akronimu tal-istħarriġ. Għal stħarriġ obbligatorju, l-akronimu għandu jkun l-istess bħal dak użat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Obbligatorju (I/L)

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-istħarriġ ikun inkluż fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Limitu (I/L)

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk japplika limitu, skont id-dispożizzjoni 7 tal-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Jekk ‘I’ (iva), iddeskrivi f'aktar dettall fil-Kaxxa ta' Kitba 1G ta' dan l-Anness.

Maqbul fuq livell ta' RCG

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-istħarriġ ikun maqbul fuq livell ta' reġjun tal-baħar.

Parteċipazzjoni tal-Istati Membri

Indika jekk ikunx/ikunux qed jipparteċipa(w) xi Stat(i) Membru(i) ieħor/oħra fl-istħarriġ u l-forma tal-parteċipazzjoni (‘F’ (finanzjarja), ‘T’ (teknika), ‘E’ (sforz) jew ‘C’ (kombinazzjoni)]. Iddeskrivi f'aktar dettall fil-Kaxxa ta' Kitba 1G ta' dan l-Anness. Jekk l-ebda Stat Membru ieħor ma jkun qiegħed jipparteċipa fl-istħarriġ, din is-sezzjoni għandha timtela b'‘NA’ (mhux applikabbli).

Żona(i) koperta(i)

L-Istat Membru għandu jindika ż-żoni li jkunu ppjanati li jiġu koperti. Għal stħarriġ obbligatorju, iż-żona għandha tkun l-istess bħal dik użata fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Perjodu (Xahar)

L-Istat Membru għandu jindika l-perjodu taż-żmien (f'xhur) li jkun ippjanat li jiġi kopert. Għal stħarriġ obbligatorju, il-perjodu taż-żmien għandu jkun l-istess bħal dak użat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jindika l-frekwenza tal-istħarriġ: ‘Kull sena’, ‘Kull sentejn’, ‘Kull tliet snin’ eċċ.

Jiem fuq il-baħar ippjanati

L-Istat Membru għandu jindika l-jiem fuq il-baħar ippjanati fuq livell nazzjonali.

Tip ta' attivitajiet ta' kampjunar

L-Istat Membru għandu jindika t-tip ta' attivitajiet ewlenin ta' kampjunar. L-attivitajiet ewlenin ta' kampjunar huma dawk maqbula fil-grupp rilevanti responsabbli mill-ippjanar tal-istħarriġ, b'differenza mill-attivitajiet ta' kampjunar addizzjonali. Uża linja separata għal kull tip ta' attività ta' kampjunar. L-Istat Membru huwa mitlub juża l-kategoriji li ġejjin: qabdiet ta' ħut, densità tat-temperatura tal-konduttività (CTD — conductivity temperature density), qabdiet ta' plankton, eċċ.

Mira ppjanata

L-Istat Membru għandu jindika n-numru ta' attivitajiet ippjanati ta' kampjunar.

Mappa

L-Istat Membru għandu jżid referenza għall-mappa, kif inkluża fil-Kaxxa ta' Kitba 1G ta' dan l-Anness.

Grupp internazzjonali rilevanti tal-ippjanar — RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-grupp internazzjonali rilevanti responsabbli mill-ippjanar tal-istħarriġ u l-RFMO/RFO/IO korrispondenti tiegħu.

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Bażi tad-dejta internazzjonali

L-Istat Membru għandu jagħti l-isem tal-bażi tad-dejta internazzjonali, b'rabta mad-dejta miġbura taħt l-istħarriġ ta' riċerka, jew idaħħal ‘l-ebda bażi tad-dejta eżistenti’. Dan japplika għall-eżistenza ta' bażi tad-dejta internazzjonali, mhux għall-fatt li d-dejta tkun imtellgħa (uploaded) jew le.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 1G

Lista ta' stħarriġiet ta' riċerka fuq il-baħar

Kumment Ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-Kapitolu IV tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 7 paragrafu (3) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika liema stħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar stipulat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni jkun se jitwettaq. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw jekk l-istħarriġ ta' riċerka jkunx inkluż fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni jew jekk ikunx stħarriġ addizzjonali.

1.

Għanijiet tal-istħarriġ

2.

Deskrizzjoni tal-metodi użati fl-istħarriġ. Fil-każ ta' stħarriġ obbligatorju, ħolqa għall-manwali. Inkludi rappreżentazzjoni grafika (mappa)

3.

Fil-każ ta' stħarriġ ikkoordinat b'mod internazzjonali, iddeskrivi l-Istati Membri/bastimenti parteċipanti u l-grupp internazzjonali rilevanti responsabbli mill-ippjanar tal-istħarriġ.

4.

Fejn ikun applikabbli, iddeskrivi l-kondiviżjoni internazzjonali tal-kompiti (fiżika u/jew finanzjarja) u l-ftehim użat għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż.

5.

Spjega fejn japplikaw limiti

(mhux aktar minn 450 kelma għal kull stħarriġ)

Tabella 1H

Ġbir u disseminazzjoni ta' dejta mill-istħarriġ ta' riċerka

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

L-isem tal-istħarriġ

Akronimu

Tip ta' dejta miġbura

Varjabbli Ewlieni/Addizzjonali

Użati bħala bażi għall-Pariri (I/L)

Kummenti

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

Dejta bijoloġika għall-Merluzz IVa

C

I

 

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

Dejta bijoloġika għall-Laċċa Kaħla IVa

C

I

 

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

Larvi tal-Aringi

C

I

 

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD b'Refgħa

A

L

 

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

Skart tal-baħar fix-xibka tat-tkarkir

A

L

 

NLD

Il-Baħar tat-Tramuntana IBTS

IBTS_NS_Q1

Benthos fix-xibka tat-tkarkir

A

L

 

NLD

Stħarriġ akustiku internazzjonali dwar l-istokkafixx

BWAS

Dejta akustika/bijoloġika dwar l-istokkafixx

C

I

 

NLD

Stħarriġ internazzjonali dwar l-istokkafixx

BWAS

Osservazzjonijiet ta' Mammali tal-Baħar

A

L

 

NLD

Stħarriġ Internazzjonali dwar il-Bajd tal-Kavalli u tas- Sawrell

MEGS

Il-produzzjoni tal-bajd tal-kavalli

C

I

 

NLD

Stħarriġ Internazzjonali dwar il-Bajd tal-Kavalli u tas- Sawrell

MEGS

CTD b'Refgħa

C

I

 

ITA

Stħarriġ internazzjonali fil- Mediterran dwar it-tkarkir tal-qiegħ

MEDITS

dejta bijoloġika għas-Sawrell

C

I

 

ITA

Stħarriġ internazzjonali fil-Mediterran dwar it-tkarkir tal-qiegħ

MEDITS

dejta bijoloġika għat-trilja tal-faxxi

C

I

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Kapitolu IV tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar fir-rigward tal-istħarriġ ta' riċerka fuq il-baħar deskritt fit-Tabella 1G ta' dan l-Anness.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Isem tal-istħarriġ

L-Istat Membru għandu jagħti l-isem tal-istħarriġ. Għal stħarriġ obbligatorju, l-isem għandu jkun l-istess bħal dak użat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Akronimu

L-Istat Membru għandu jagħti l-akronimu tal-istħarriġ. Għal stħarriġ obbligatorju, l-akronimu għandu jkun l-istess bħal dak użat fit-Tabella 10 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Tip ta' dejta miġbura

L-Istat Membru għandu jindika t-tip ta' dejta miġbura. Uża linja separata għal kull tip ta' dejta miġbura. L-Istat Membru huwa mitlub juża l-kategoriji li ġejjin: dejta bijoloġika għal stokk partikolari, dejta dwar il-larva għal stokk partikolari, produzzjoni tal-bajd għal stokk partikolari, CTD skont il-qabda, skart skont il-qabda, osservazzjonijiet dwar il-mammiferi tal-baħar, il-fkieren u t-tajr tal-baħar, bentos fix-xibka tat-tkarkir, eċċ. Fil-każ ta' stħarriġ dwar ħafna speċijiet, stokkijiet differenti jistgħu jinġabru flimkien.

Varjabbli Ewlenin/Addizzjonali

Il-varjabbli ewlenin huma dawk li jirriżultaw mill-attivitajiet ewlenin ta' kampjunar li jmexxu t-tfassil tal-istħarriġ. Il-varjabbli addizzjonali huma l-oħrajn kollha li jifdal. Ir-rappurtar tal-varjabbli addizzjonali mhuwiex obbligatorju.

Użata bħala bażi għall-parir (I/L)

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk id-dejta miġbura tkun mistennija li se tintuża bħala bażi għall-parir. Fil-‘Kummenti’, l-Istat Membru jista' jispeċifika t-tip ta' parir (valutazzjoni tal-istokk, valutazzjoni integrata tal-ekosistema, parir nazzjonali, eċċ.).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

TAQSIMA 2

DEJTA DWAR L-ATTIVITÀ TAS-SAJD

Tabella 2 A

Strateġija għall-ġbir ta' dejta dwar il-varjabbli tal-attività tas-sajd

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Supra-reġjun

Reġjun

Grupp ta' Varjabbli

Teknika tas-sajd

Klassi tat-tul

Mestieri (livell 6)

Dejta miġbura skont ir-regolament ta' kontroll addattat għal użu xjentifiku (Iva/Le/Insuffiċjenti)

It-tip ta' dejta miġbura skont ir-regolament ta' kontroll użata għall-kalkolazzjoni tal-estimi

Il-kopertura mistennija tad-dejta miġbura skont ir-regolament ta' kontroll (% ta' vjaġġi tas-sajd)

Ġbir ta' dejta addizzjonali (I/L)

Skema ta' ġbir tad-dejta

Kopertura ppjanata tad-dejta miġbura skont il-ġbir tad-dejta kumplimentari (% ta' vjaġġi tas-sajd)

Kummenti

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sforz

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

18-< 24 m

Il-mestieri kollha

Ins.

Noti tal-bejgħ

50 %

I

Stħarriġ ta' kampjunar tal-probabbiltà

5 %

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sforz

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

40 m or larger

OTBDEF8090

Iva

Ġurnali ta' abbord, Dejta tal-VMS, Noti tal-bejgħ

100 %

L

Xejn

M/A

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Żbarki

Bastimenti tas-sajd bl-għeżula tat-tisqif/għeżula mmażrati

12-< 18 m

Il-mestieri kollha

Ins.

Formoli tas-sajd, Noti tal-bejgħ

75 %

I

Stħarriġ Indirett

10 %

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Żbarki

 

 

Il-mestieri kollha

Le

M/A

M/A

I

Stħarriġ ta' kampjunar mhux tal-probabbiltà

5%

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Kapaċità

 

 

Il-mestieri kollha

Ins.

Ġurnali ta' abbord, Noti tal-bejgħ

90 %

I

Stħarriġ taċ-Ċensiment

100 %

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

It-Tramuntana tal-Atlantiku

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa d-dispożizzjoni 4 tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 4 paragrafu (2) punt (a) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tindika u tiddeskrivi l-metodu użat sabiex jinkisbu stimi dwar kampjuni rappreżentattivi meta d-dejta ma tkunx trid tiġi rreġistrata skont ir-Regolament (UE) Nru 1224/2009 jew meta d-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1224/2009 ma tkunx fil-livell korrett ta' aggregazzjoni għall-użu xjentifiku maħsub.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Suprareġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell III). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

Grupp tal-varjabbli

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 4 tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Jista' jiġi speċifikat bil-varjabbli, u mhux bil-grupp tal-varjabbli, jekk jintużaw sorsi differenti għal varjabbli differenti fi ħdan l-istess grupp ta' varjabbli.

Teknika tas-sajd

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(B) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Agħmel asterisk f'każ li s-segment ikun ġie magħqud ma' segment(i) oħra għal skopijiet ta' ġbir tad-dejta. Il-bastimenti inattivi għandhom jiġu inklużi bħala segment separat.

Klassi ta' tul

Mestieri (livell 6)

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 2 tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Għandhom jiġu identifikati biss jekk l-Istat Membru jkollu qafas ta' kampjunar speċifiku definit skont il-“mestieri skont is-segment”. Inkella, l-Istati Membri jistgħu jagħtu “il-mestieri kollha” iżda l-informazzjoni trid tkun rappurtata skont “segment tal-flotta skont il-mestier”.

Id-dejta miġbura taħt ir-regolament ta' kontroll hija adatta għall-użu xjentifiku (Y/N/I)

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva), ‘L’ (le) jew ‘I’ (insuffiċjenti).

Tip ta' dejta miġbura taħt ir-regolament ta' kontroll użata għall-kalkolu tal-istimi

L-Istat Membru għandu jdaħħal it-tip ta' dejta miġbura: ġurnali ta' abbord, noti tal-bejgħ, dejta tal-VMS, formoli tas-sajd, eċċ.

Kopertura mistennija tad-dejta miġbura taħt ir-regolament ta' kontroll (% tal-vjaġġi ta' sajd)

Għal kull wieħed mis-sorsi ta' dejta, il-perċentwal ippjanat ta' kopertura, stmat abbażi tal-vjaġġi ta' sajd, għandu jiġi pprovdut bħala indikaturi tal-assigurazzjoni tal-kwalità u tal-qafas ta' kontroll tal-kwalità.

Ġbir ta' dejta addizzjonali (I/L)

L-Istat Membru għandu jdaħħal ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikun ippjanat ġbir ta' dejta addizzjonali.

Skema tal-ġbir ta' dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-iskema tal-ġbir ta' dejta: stħarriġ permezz ta' kampjuni tal-probabilità, stħarriġ permezz ta' kampjuni mhux tal-probabilità, stħarriġ indirett, stħarriġ permezz ta' ċensiment, xejn, eċċ.

Kopertura ppjanata tad-dejta miġbura taħt ġbir ta' dejta kumplimentari (% tal-vjaġġi ta' sajd)

Għal kull wieħed mis-sorsi ta' dejta, il-perċentwal ippjanat ta' kopertura, stmat abbażi tal-vjaġġi ta' sajd, għandu jiġi pprovdut bħala indikaturi tal-assigurazzjoni tal-kwalità u tal-qafas ta' kontroll tal-kwalità.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 2A

Strateġija għall-ġbir ta' dejta dwar il-varjabbli tal-attività tas-sajd

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 4 tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 4 paragrafu (2) punt (b) u l-Artikolu 5 paragrafu (2) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tiddeskrivi l-metodu użat sabiex jinkisbu l-istimi dwar kampjuni rappreżentattivi meta d-dejta ma tkunx trid tiġi rreġistrata skont ir-Regolament (UE) Nru 1224/2009 jew meta d-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1224/2009 ma tkunx fil-livell korrett ta' aggregazzjoni għall-użu xjentifiku maħsub.

1.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati għall-kontrovalidazzjoni tas-sorsi differenti tad-dejta.

2.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jiġi stmat il-valur tal-qabdiet li jinħattu l-art.

3.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jiġi stmat il-prezz medju (huwa rakkomandat li jintużaw medji ponderati, vjaġġ vjaġġ)

4.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati għall-ippjanar tal-ġbir tad-dejta kumplimentari (metodoloġija għall-ippjanar tal-kampjuni, tip ta' dejta miġbura, frekwenza tal-ġbir, eċċ.)

(mhux aktar minn 900 kelma għal kull Reġjun)

TAQSIMA 3

DEJTA EKONOMIKA U SOĊJALI

Tabella 3 A

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għas-sajd

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Supra-reġjun

Teknika tas-Sajd

Klassi tat-tul

Tip ta' varjabbli (E/S)

Varjabbli

Sors tad-dejta

Tip ta' skema tal-ġbir tad-dejta

Frekwenza

Rata tal-kampjun ippjanata %

Kummenti

ESP

Il-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku, u t-Tramuntana tal-Atlantiku

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

18-< 24 m

E

Il-valur gross tal-iżbarki

kwestjonarji

A - Census

 

 

 

ESP

Il-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku, u t-Tramuntana tal-Atlantiku

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

40 m or larger

E

Dħul ieħor

kwestjonarji

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Bastimenti tas-sajd bl-għeżula tat-tisqif/għeżula mmażrati

12-< 18 m

E

Il-pagi u s-salarji tal-ekwipaġġ

kwestjonarji

C - Non-Probability Sample Survey

 

 

 

 

 

 

 

S

Impjieg skont is-sess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 5 punti (a) u (b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4 paragrafi (1) u (2) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 5(A) u 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tagħti ħarsa ġenerali tal-popolazzjoni għad-dejta ekonomika u soċjali fis-settur tas-sajd.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Suprareġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell III). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

Teknika tas-sajd

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(B) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Agħmel asterisk f'każ li s-segment ikun ġie magħqud ma' segment(i) oħra għal skopijiet ta' ġbir tad-dejta. Il-bastimenti inattivi għandhom jiġu inklużi bħala segment separat.

Klassi ta' tul

Tip ta' varjabbli (E/S)

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kategorija li għaliha jappartjenu l-varjabbli: ‘E’ (ekonomika) jew ‘S’ (soċjali), fuq il-bażi tat-Tabella 5(A) tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli ekonomiċi u t-Tabella 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli soċjali.

Varjabbli

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(A) tal-programm multiannwali tal-Unjoni, it-2ni kolonna għall-varjabbli ekonomiċi u t-Tabella 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli soċjali.

Sors tad-Dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal is-sorsi tad-dejta użati (ġurnal ta' abbord, noti tal-bejgħ, kontijiet, kwestjonarji, eċċ.) Is-sorsi tad-dejta għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar għal kull varjabbli.

Tip ta' skema ta' ġbir tad-dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kodiċi tal-iskema ta' ġbir tad-dejta, kif ġej: A — Ċensiment; B — Stħarriġ permezz ta' Kampjun tal-Probabilità; C — Stħarriġ permezz ta' Kampjun Mhux tal-Probabilità; D — Stħarriġ indirett. F'każ li l-varjabbli ma jinġabarx direttament iżda jiġi stmat, jiġi applikat l-istħarriġ indirett. F'dak il-każ, tiġi pprovduta spjegazzjoni ulterjuri dwar l-iskema ta' ġbir tad-dejta u l-metodu ta' stima fil-Kaxxa ta' Kitba 3 A ta' dan l-Anness.

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-frekwenza li biha għandha tinġabar id-dejta ekonomika u soċjali skont id-dispożizzjoni 5(a)(b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Rata ppjanata tal-kampjun %

Ir-rata ppjanata tal-kampjun (%) għandha tkun ibbażata fuq il-popolazzjoni tal-flotta, li hija definita bħala l-bastimenti inklużi fir-Reġistru tal-Flotta fil-31 ta' Diċembru u kwalunkwe bastiment attiv li jistad mill-anqas ġurnata waħda matul is-sena. Meta ma jkunx se jiġi implimentat ġbir ta' dejta għal xi varjabbli, il-kolonna ‘Rata ppjanata tal-kampjun (%)’ għandha timtela b'‘L’ (le). Ir-rata ppjanata tal-kampjun tista' tiġi modifikata abbażi ta' informazzjoni aġġornata dwar il-popolazzjoni tal-flotta (reġistru tal-flotta).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 3A

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għas-sajd

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 5 punti (a) u (b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 4 paragrafi (1), (2) u (5) u l-Artikolu 5 paragrafu (2) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 5(A) u 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

1.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu s-sorsi differenti tad-dejta.

2.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu t-tipi differenti ta' ġbir tad-dejta.

3.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu l-qafas ta' kampjunar u l-iskema ta' allokazzjoni

4.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati għall-proċeduri ta' stima

5.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati dwar il-kwalità tad-dejta

(mhux aktar minn 900 kelma għal kull Reġjun)

Studju Pilota 3

Dejta dwar l-impjiegi skont il-livell edukattiv u n-nazzjonalità

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 5 punt (b) u l-paragrafu 6 punt (b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3 paragrafu (3) punt (c) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

1.

Għan tal-istudju pilota

2.

Tul ta' żmien tal-istudju pilota

3.

Metodoloġija u riżultati mistennija tal-istudju pilota

(mhux aktar minn 900 kelma)

Tabella 3B

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-akkwakultura

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Tekniki

Grupp ta' speċijiet

Tip ta' varjabbli (E/S)

Varjabbli

Sors tad-dejta

Tip ta' skema tal-ġbir tad-dejta

Limitu (I/L)

Frekwenza

Rata tal-kampjun ippjanata %

Kummenti

DEU

Imfaqas u Mxietel

ħut tal-baħar ieħor

E

Turnover

Kontijiet finanzjarji

A - Census

 

 

 

 

DEU

Gaġeġ

spnott u awrat

E

Energy costs

kwestjonarji

B - Probability Sample Survey

 

 

 

 

DEU

Gaġeġ

salamun

E

Energy costs

kwestjonarji

C - Non-Probability Sample Survey

 

 

 

 

 

 

 

S

Unpaid labour by gender

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-paragrafu 6 punti (a) u (b) tal-Kapitolu III u l-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4 paragrafu (1) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 6 u 7 tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tagħti ħarsa ġenerali tal-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali tas-settur tal-akkwakultura.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju “DEU”.

Tekniki

L-Istat Membru għandu jsegwi t-Tabella 9 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għas-segmentazzjoni li għandha tiġi applikata għall-ġbir tad-dejta dwar l-akkwakultura.

Grupp tal-ispeċi

Tip ta' varjabbli (E/S)

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kategorija li għaliha jappartjenu l-varjabbli: “E” (ekonomika) jew “S” (soċjali), fuq il-bażi tat-Tabella 7 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli ekonomiċi u t-Tabella 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli soċjali.

Varjabbli

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 7 tal-programm multiannwali tal-Unjoni, it-2ni kolonna għall-varjabbli ekonomiċi u t-Tabella 6 tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-varjabbli soċjali.

Sors tad-Dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal is-sorsi tad-dejta li jintużaw (kontijiet, kwestjonarji, eċċ.). Is-sorsi tad-dejta għandhom jiġu ddikjarati b'mod ċar għal kull varjabbli.

Tip ta' skema ta' ġbir tad-dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kodiċi tal-iskema ta' ġbir tad-dejta, kif ġej: A — Ċensiment; B — Stħarriġ permezz ta' Kampjun tal-Probabilità; C — Stħarriġ permezz ta' Kampjun Mhux tal-Probabilità; D-Stħarriġ indirett. F'każ li l-varjabbli ma jinġabarx direttament iżda jiġi stmat, jiġi applikat l-istħarriġ indirett. F'dak il-każ, tiġi pprovduta spjegazzjoni ulterjuri dwar l-iskema ta' ġbir tad-dejta u l-metodu ta' stima fil-Kaxxa ta' Kitba 3B ta' dan l-Anness.

Limitu (I/L)

L-Istat Membru għandu jdaħħal “I” (iva) jew “L” (le) jekk japplika limitu, skontil-Kapitolu V tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-frekwenza li biha għandha tinġabar id-dejta ekonomika u soċjali, skont id-dispożizzjoni 6(a)(b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Rata ppjanata tal-kampjun %

Ir-rata ppjanata tal-kampjun (%) għandha tkun ibbażata fuq il-popolazzjoni, kif definita fid-dispożizzjoni 6(a) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Meta ma jkunx se jiġi implimentat ġbir ta' dejta għal xi varjabbli, il-kolonna “Rata ppjanata tal-kampjun (%)” għandha timtela b'“L” (le). Ir-rata ppjanata tal-kampjun tista' tiġi modifikata abbażi ta' informazzjoni aġġornata dwar il-popolazzjoni totali.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 3B

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-akkwakultura

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 6 punti (a) u (b) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 4 paragrafi (1) u (5) u l-Artikolu 5 paragrafu (2) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 6 u 7 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

1.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu s-sorsi differenti tad-dejta.

2.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu t-tipi differenti ta' ġbir tad-dejta.

3.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu l-qafas ta' kampjunar u l-iskema ta' allokazzjoni

4.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati għall-proċeduri ta' stima

5.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati dwar il-kwalità tad-dejta

(mhux aktar minn 1 000 kelma)

Studju Pilota 4

Dejta ambjentali dwar l-akkwakultura

Kumment ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-paragrafu 6 punt (c) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2 u l-Artikolu 4 paragrafu (3) punt (d) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 8 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

1.

Għan tal-istudju pilota

2.

Tul ta' żmien tal-istudju pilota

3.

Metodoloġija u riżultati mistennija tal-istudju pilota

(mhux aktar minn 900 kelma)

Tabella 3C

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-industrija tal-ipproċessar

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Companies <= 10

E

Turnover

financial accounts

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Companies 11-49

E

Other operational costs

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Companies 50-250

E

Other operational costs

questionnaires

A - Census

 

 

 

ESP

Companies > 250

E

Other income

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

 

S

Unpaid labour by gender

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa n-nota f'qiegħ il-paġna 6 tal-paragrafu 1.1(d) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni u l-Artikolu 2, l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4 paragrafu (1) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 11 tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tagħti ħarsa ġenerali tal-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali tal-industrija tal-ipproċessar. Speċifika l-ġbir ta' dejta għall-varjabbli li mhumiex koperti mill-ESTAT jew li għalihom ikun meħtieġ kampjunar addizzjonali. Għandha tinġabar dejta ekonomika dwar kumpaniji tal-ipproċessar tal-ħut li jkollhom anqas minn 10 impjegati kif ukoll dwar kumpaniji li jkollhom l-ipproċessar tal-ħut bħala attività sekondarja, kif ukoll dwar ix-xogħol mhux imħallas u l-materja prima. Għandha tinġabar dejta dwar l-impjiegi, skont is-sess, għad-daqsijiet kollha tal-kumpaniji.

Isem tal-varjabbli

Linji gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Segment

Il-kriterji għas-segmentazzjoni għandhom ikunu n-numru ta' persuni impjegati. Hija rakkomandata s-segmentazzjoni li ġejja: kumpaniji <= 10; kumpaniji 11-49; kumpaniji 50-250; kumpaniji > 250.

Tip ta' varjabbli (E/S)

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kategorija li għaliha jappartjenu l-varjabbli: ‘E’ (ekonomika) jew ‘S’ (soċjali), fuq il-bażi tat-Tabela 11 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Varjabbli

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 11 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Sorsi tad-Dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal is-sorsi tad-dejta li jintużaw (kontijiet, kwestjonarji, eċċ.). Is-sorsi tad-dejta għandhom jiġu ddikjarati b'mod ċar għal kull varjabbli.

Tip ta' skema ta' ġbir tad-dejta

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-kodiċi tal-iskema ta' ġbir tad-dejta, kif ġej: A — Ċensiment; B — Stħarriġ permezz ta' Kampjun tal-Probabilità; C — Stħarriġ permezz ta' Kampjun Mhux tal-Probabilità; D-Stħarriġ indirett. F'każ li l-varjabbli ma jinġabarx direttament iżda jiġi stmat, jiġi applikat l-istħarriġ indirett. F'dak il-każ, tiġi pprovduta spjegazzjoni ulterjuri dwar l-iskema ta' ġbir tad-dejta u l-metodu ta' stima fil-Kaxxa ta' Kitba 3C ta' dan l-Anness.

Frekwenza

L-Istat Membru għandu jdaħħal il-frekwenza li biha għandha tinġabar id-dejta ekonomika u soċjali.

Rata ppjanata tal-kampjun %

Ir-rata ppjanata tal-kampjun (%) għandha tkun ibbażata fuq il-popolazzjoni. Meta ma jkunx se jiġi implimentat ġbir ta' dejta għal xi varjabbli, il-kolonna ‘Rata ppjanata tal-kampjun (%)’ għandha timtela b'‘L’ (le). Ir-rata ppjanata tal-kampjun tista' tiġi modifikata abbażi ta' informazzjoni aġġornata dwar il-popolazzjoni totali.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 3C

Segmenti tal-popolazzjoni għall-ġbir ta' dejta ekonomika u soċjali għall-industrija tal-ipproċessar

Kumment ġenerali: Din il-kaxxa tissodisfa n-nota f'qiegħ il-paġna 6 tal-paragrafu 1.1(d) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni, l-Artikolu 2, l-Artikolu 4 paragrafi (1) u (5) u l-Artikolu 5 paragrafu (2) ta' din id-Deċiżjoni. Hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabella 11 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

1.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu s-sorsi differenti tad-dejta.

2.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu t-tipi differenti ta' ġbir tad-dejta.

3.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati sabiex jintgħażlu l-qafas ta' kampjunar u l-iskema ta' allokazzjoni

4.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati għall-proċeduri ta' stima

5.

Deskrizzjoni tal-metodoloġiji użati dwar il-kwalità tad-dejta

(mhux aktar minn 1 000 kelma)

TAQSIMA 4

STRATEĠIJA TA' KAMPJUNAR GĦAD-DEJTA BIJOLOĠIKA MIS-SAJD KUMMERĊJALI

Tabella 4A

Deskrizzjoni tal-pjan ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

SM li jipparteċipa fil-kampjunar

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Sub-żona/Post għas-sajd

Skema

Kodiċi tal-ID tal-istrat

Tip ta' PSU

Frazzjonijiet tal-qabdiet koperti

Speċijiet/Stokkijiet koperti għall-istima tal-volum u tat-tul tal-frazzjonijiet tal-qabdiet kull tliet xhur

Staġjonalità (Strati temporali)

Snin ta' referenza

L-għadd medju ta' PSU matul is-snin ta' referenza

L-għadd ippjanat ta' PSU

Kummenti

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq il-baħar

SCT SD1-5

bastiment x vjaġġ

 

 

annwali

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq il-baħar

SCT SD2-5

bastiment x vjaġġ

 

 

annwali

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq il-baħar

SCT SD3-5

bastiment x vjaġġ

 

 

annwali

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq il-baħar

SCT SD4-5

bastiment x vjaġġ

 

 

annwali

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq il-baħar

SCT SD5-5

bastiment x vjaġġ

 

 

annwali

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq l-art

SCT LD1-4

port X jum

 

 

annwali

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq l-art

SCT LD2-4

port X jum

 

 

annwali

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq l-art

SCT LD3-4

port X jum

 

 

annwali

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersali fuq l-art

SCT LD4-4

port X jum

 

 

annwali

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tramuntana tal-Atlantiku

NAFO

NAFO

kampjunar fuq il-baħar

L3

vjaġġ tal-bastiment

 

 

annwali

2015-2017

71

9

 

 

 

Reġjuni oħrajn

IOTC

FAO 51 + 57

kampjunar fuq l-art

T18

vjaġġ tal-bastiment

 

 

annwali

2015-2017

157

120

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 3, l-Artikolu 4 paragrafu (4) u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni u tifforma l-bażi għall-issodisfar tal-paragrafu 2 punt (a)(i) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella tirreferi għad-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tidentifika l-iskemi ta' kampjunar kollha dipendenti fuq is-sajd fl-Istat Membru. L-Istat Membru għandu jelenka l-istrati fi ħdan l-iskema, it-tip ta' unità primarja tal-kampjunar (PSU — primary sampling unit) u l-ammont previst ta' PSU li se jkunu disponibbli fis-sena tas-sottomissjoni. Għal kull strat, l-Istat Membru għandu jirreġistra n-numru ta' PSUs li jkun qiegħed jippjana li jwettaq.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Stati Membri parteċipanti fil-kampjunar

Jekk l-attività li tagħha jittieħed kampjun tkun twettqet skont programm ikkoordinat b'mod reġjonali, għandhom jiġu elenkati l-Istati Membri kollha parteċipanti. Inkella, għandu jiġi elenkat l-Istat Membru responsabbli għall-kampjunar. Il-links għall-koordinazzjoni reġjonali u internazzjonali ppjanata jew għall-ftehimiet bilaterali jew multilaterali, fejn ikunu disponibbli, għandhom jiġu elenkati fil-‘Kummenti’

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Subżona/Post għas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika l-post għas-sajd (pereżempju iż-żona tal-ICES, il-GSA tal-GFCM, iż-żona tan-NAFO, eċċ.).

Skema

L-Istat Membru għandu jindika l-iskema ta' kampjunar: ‘fis-swieq’, ‘fuq il-baħar’, kombinazzjoni taż-żewġ metodi jew ‘oħrajnfgs’. Jekk tintuża ‘oħrajn'’ (pereżempju ‘oħrajn [Kampjunar speċifiku tal-istokk tas-suq]’), din għandha tiġi deskritta fil-Kaxxa ta' Kitba 4 A ta' dan l-Anness.

Kodiċi tal-ID tal-istrat

L-Istat Membru għandu jindika kodiċi uniku għall-identifikazzjoni ta' kull strat fl-iskema. Jista' jintuża test liberu jew ikkowdjar, iżda dan dejjem għandu jaqbel mal-‘kodiċi tal-ID tal-istrat’, bħal fit-Tabella 4B ta' dan l-Anness. L-istrati mingħajr kopertura (jiġifieri l-ebda numru ppjanat ta' PSUs) ukoll għandhom jiġu msemmija, sabiex jiġi pprovdut kejl dwar il-kopertura tal-pjan ta' kampjunar.

Tip ta' PSU

L-Istat Membru għandu jindika l-Unità Primarja tal-Kampjunar (PSU) f'kull strat. PSU jista' jkun vjaġġ tas-sajd, bastiment tas-sajd, jum tas-sajd, eċċ.

Frazzjonijiet tal-qabda koperti

L-Istat Membru għandu jindika liema frazzjon tal-qabda għandu jkun fil-kampjun. Daħħal ‘Qabda’, jekk il-qabda sħiħa tiġi inkluża fil-kampjun, ‘Qbid li jinħatt l-art’, ‘Qbid skartat’, ‘Qbid li jinħatt l-art+Qbid skartat’, eċċ.

Speċi/Stokkijiet koperti għall-istima tal-volum u tat-tul tal-frazzjonijiet tal-qabda

L-Istat Membru għandu jindika jekk il-pjan ta' kampjunar ikoprix l-ispeċi kollha jew parti biss minnha. Daħħal ‘l-ispeċijiet u l-istokkijiet kollha’, ‘l-istokkijiet biss fit-Tabella 1 A, 1B u 1C’, ‘l-ispeċijiet/stokkijiet magħżula’ u speċifika aktar fil-‘Kummenti’.

Staġjonalità (Strati temporali)

L-Istat Membru għandu jipprovdi deskrizzjoni permezz ta' kelma prinċipali tal-iskema ta' kampjunar f'termini tal-istratifikazzjoni temporali: ‘kull xahar’, ‘kull tliet xhur’, ‘annwali’ eċċ.

Snin finanzjarji

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin użati bħala referenza għall-unitajiet primarji mistennija ta' kampjunar fis-sena tal-implimentazzjoni tal-iskema ta' kampjunar. L-Istat Membru għandu juża l-aktar 3 snin riċenti (pereżempju ‘2014-2016’). Jistgħu jingħataw raġunijiet sabiex jiġi ġġustifikat l-użu ta' perjodu differenti.

Numru medju ta' PSU matul is-snin ta' referenza

L-Istat Membru għandu jindika n-numru totali ta' PSU kkalkulati bħala valuri medji tas-snin użati bħala referenza.

Numru ppjanat ta' PSUs

L-Istat Membru għandu jindika n-numru ppjanat ta' PSUs li għandu jittieħed kampjun tagħhom.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

Kaxxa ta' Kitba 4A

Deskrizzjoni tal-pjan ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

Kumment Ġenerali: Din il-Kaxxa tissodisfa l-Artikolu 3, l-Artikolu 4 paragrafu (4) u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni u tifforma l-bażi għall-issodisfar tal-paragrafu 2 punt (a)(i) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella tirreferi għad-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Deskrizzjoni tal-pjan ta' kampjunar skont l-Artikolu 5 paragrafu (3) ta' din id-Deċiżjoni

(mhux aktar minn 900 kelma għal kull Reġjun)

Tabella 4B

Deskrizzjoni tal-qafas ta' kampjunar għad-dejta bijoloġika

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Numru tal-ID tal-istrat

Strat

Deskrizzjoni tal-qafas tal-kampjunar

Metodu tal-għażla tal-PSU

Kummenti

GBR

SCT SD1-5

Bastimenti tat-tkarkir għas-sajd tal-ħut barra l-kosta fil- Baħar tat-Tramuntana

Lista ta' bastimenti ta' 120 DTS > 18 m

tlugħ aleatorju minn lista aleatorja

 

GBR

SCT SD2-5

Bastimenti tat-tkarkir għas-sajd tal-gambli barra l-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana

Lista ta' bastimenti ta' 60 DTS li jimmiraw għall-frott tal-baħar

tlugħ aleatorju minn lista aleatorja

 

GBR

SCT SD3-5

Bastimenti tat-tkarkir għas-sajd qrib il-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana

Lista ta' bastimenti ta' 250 DTS < 18 m ibbażati f'portijiet fil-Baħar tat-Tramuntana

tlugħ aleatorju minn lista aleatorja

 

GBR

SCT SD4-5

Bastimenti tat-tkarkir għas-sajd barra l-kosta fil-kosta tal-punent

Lista ta' bastimenti ta' 15 DTS > 18 m ibbażati f'portijiet fil-kosta tal-punent

tlugħ aleatorju minn lista aleatorja

 

GBR

SCT SD5-5

Bastimenti tat-tkarkir għas-sajd qrib il-kosta fil-kosta tal-punent

Lista ta' bastimenti ta' 2 500 DTS < 18 m ibbażati f'portijiet fil-kosta tal-punent

tlugħ aleatorju minn lista aleatorja

 

GBR

SCT LD1-4

Port prinċipali ta' NE

port wieħed attiv għal ~ 345 jum

jum tal-ġimgħa aleatorju minn kopertura sistematika fil-ġimgħa

 

GBR

SCT LD2-4

Portijiet żgħar ta' NE

25 port attivi fuq perjodu ta' 280 jum

jum tal-ġimgħa aleatorju minn kopertura sistematika darbtejn fil-ġimgħa

 

GBR

SCT LD3-4

Portijiet ta' W

10 portijiet attivi fuq perjodu ta' ~300 jum

jum tal-ġimgħa aleatorju minn kopertura sistematika darbtejn fil-ġimgħa

 

GBR

SCT LD4-4

Portijiet ta' gżejjer

portijiet attivi fuq perjodu ta' ~250 jum

jum tal-ġimgħa aleatorju minn kopertura sistematika darbtejn fil-ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

bastimenti tat-tkarkir li joperaw f'NAFO

bastimenti li għandhom liċenzja biex jistadu f'NAFO

tlugħ aleatorju mil-lista ta' bastimenti (mingħajr sostituzzjoni)

 

ESP

T18

bastimenti tas-sajd bil-purse seine li jistadu għal tonn tropikali f'IOTC

bastimenti tas-sajd bil-purse seine li jistadu fl-Oċean Indjan u li jiżbarkaw fil-port ta' Victoria (is- Seychelles)

tlugħ aleatorju mil-lista ta' bastimenti bil-purse seine li jiżbarkaw fil-port ta' Victoria (is- Seychelles)

flotta ta' bastimenti tas-sajd bil-purse seine, li jistadu għat-tonn tropikali fl-Oċean Indjan u jħottu l-qabdiet tagħhom fil-portijiet ta' Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, iżda minħabba d-distanza twila, il-kampjunar jista' jsir biss fil-port ta' Victoria (fejn iseħħu l-biċċa l-kbira tal-iżbarki tal-flotta)

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 3, l-Artikolu 4 paragrafu (4) u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni u tifforma l-bażi għall-issodisfar tal-paragrafu 2 punt (a)(i) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella tirreferi għad-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella sabiex tipprovdi aktar dettall dwar l-istrati u l-oqfsa tal-kampjunar ta' kull skema.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU‘.

Kodiċi tal-ID tal-istrat

L-Istat Membru għandu jindika kodiċi uniku għall-identifikazzjoni ta' kull strat fl-iskema. Jista' jintuża test liberu jew ikkowdjar, iżda dan dejjem għandu jaqbel mal-‘kodiċi tal-ID tal-istrat‘, bħal fit-Tabella 4 A ta' dan l-Anness. L-istrati mingħajr kopertura (jiġifieri l-ebda numru ppjanat ta' PSUs) ukoll għandhom jiġu msemmija, sabiex jiġi pprovdut kejl dwar il-kopertura tal-pjan ta' kampjunar.

Strat

L-Istat Membru għandu jdaħħal deskrizzjoni qasira (test liberu) tal-istrati tal-kampjunar (pereżempju bastimenti tas-sajd tat-tkarkir fil-GSA 22; bastimenti tas-sajd bil-purse-seine fil-kosta tal-Punent; port taż-żona tal-Majjistral, eċċ.).

Deskrizzjoni tal-qafas ta' kampjunar

L-Istat Membru għandu jiddeskrivi fil-qosor (test liberu) il-qafas ta' kampjunar għal kull strat (pereżempju lista tal-bastimenti fil-GSA 22; lista ta' bastimenti tas-sajd bil-purse-seine fil-kosta tal-Punent; lista ta' portijiet fiż-żona tal-Majjistral).

Metodu tal-għażla tal-PSU

L-Istat Membru għandu jindika l-metodu(i) (test liberu) għall-għażla tal-unità primarja tal-kampjunar (PSU).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 4C

Dejta dwar is-sajd skont l-Istat Membru

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Sub-żona/Post għas-sajd

Snin ta' referenza

Segment tal-Flotta/Mestier

Speċi fil-mira/ġabra ta' speċijiet

L-għadd medju ta' bastimenti

L-għadd medju ta' vjaġġi tas-sajd

L-għadd medju ta' jiem ta' sajd

Medja tal-iżbarki (tunnellati)

Medja tal-iżbarki (tunnellati) f'portijiet nazzjonali

Medja tal-iżbarki (tunnellati) f'portijiet barranin

Kummenti

DEU

Il-Baħar Baltiku

 

Żoni III b-d ta' ICES

 

bastimenti tat-tkarkir demersali

sajd imħallat bix-xibka tat-tkarkir tal-qiegħ

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Il-Baħar Baltiku

 

Żoni III b-d ta' ICES

 

tartarun demersali

ħut abjad imħallat

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Il-Baħar Baltiku

 

Żoni III b-d ta' ICES

 

elaġiku

kavalli

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

 

Sub-żoni I, II, IIIa, IV u VIId ta' ICES

 

OTB_CRU_16-22

gambli

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

It-Tramuntana tal-Atlantiku

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Speċijiet demersali u tal-ilma fond imħalltin (Ħalibatt tal-Groenlandja)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

It-Tramuntana tal-Atlantiku

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_0_0

Speċijiet demersali u tal-ilma fond imħalltin (rebekkini)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

It-Tramuntana tal-Atlantiku

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU_40-59_0_0

Krustaċji (gamblu tat-tramuntana)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

It-Tramuntana tal-Atlantiku

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Speċijiet demersali (fonsa ħamra)

1

2

M/A *

M/A *

M/A *

0

* Dejta kunfidenzjali (bastiment wieħed biss)

ESP

Reġjuni oħrajn

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_0_0_0 (TROP)

Tonn tropikali (tonn ta' għajnu kbira, palamit, tonn isfar)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

ittieħed perjodu ta' referenza differenti (2015-2016) minħabba li matul is-sena 2017 il-maġġoranza tal-bastimenti marru f'reġjuni oħrajn minħabba l-piraterija

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 4 paragrafu (4) ta' din id-Deċiżjoni u tifforma l-bażi għall-issodisfar tal-paragrafu 2 punt (a) (i)(ii)(iii) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella tirreferi għad-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tippreżenta fil-qosor id-daqs u l-attività tal-flotta nazzjonali.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Subżona/Post għas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika l-post għas-sajd (pereżempju iż-żona tal-ICES, il-GSA tal-GFCM, iż-żona tan-NAFO, eċċ.).

Snin finanzjarji

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li għaliha/għalihom attwalment tkun tirreferi d-deskrizzjoni tas-sajd (pereżempju 2014-2016). L-Istat Membru għandu jagħżel l-aktar 3 snin riċenti b'dejta disponibbli.

Segment tal-Flotta/mestier

Id-dejta għandha tiġi rrappurtata skont il-mestier (f'livell 6) kif definit fit-Tabella 2 tal-programm multiannwali tal-Unjoni, jew is-segment tal-flotta, kif definit fit-Tabella 5(B) tal-programm multiannwali tal-Unjoni.

Speċijiet/ġemgħat ta' speċijiet fil-mira

L-Istat Membru għandu jindika l-ġemgħat ta' speċijiet fil-mira (‘Speċijiet tal-qiegħ’, ‘Ħut pelaġiku żgħir’ eċċ.) kif indikat fit-Tabella 2 tal-programm multiannwali tal-Unjoni

Numru Medju ta' bastimenti

L-Istat Membru għandu jindika n-numru medju ta' bastimenti skont is-Segment tal-Flotta/mestier fis-snin ta' referenza mogħtija.

Numru Medju ta' vjaġġi tas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika n-numru medju ta' vjaġġi tas-sajd skont is-Segment tal-Flotta/Mestier fis-snin ta' referenza mogħtija.

Numru Medju ta' ġranet tas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika n-numru medju ta' ġranet tas-sajd skont is-Segment tal-Flotta/Mestier fis-snin ta' referenza mogħtija.

Ħatt medju (tunnellati)

L-Istat Membru għandu jirrapporta l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art totali skont is-Segment tal-Flotta/Mestier fis-snin ta' referenza mogħtija. Din il-kolonna għandha tinkiseb mis-somma taż-żewġ kolonni l-oħra ta' din it-Tabella: ‘Ħatt medju (tunnellati) f'portijiet nazzjonali’ u ‘Ħatt medju (tunnellati) f'portijiet barranin’.

Ħatt medju (tunnellati) f'portijiet nazzjonali

L-Istat Membru għandu jirrapporta l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art skont is-Segment tal-Flotta/Mestier fis-snin ta' referenza mogħtija.

Ħatt medju (tunnellati) f'portijiet barranin

L-Istat Membru għandu jirrapporta l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art f'portijiet barranin skont is-Segment tal-Flotta/Mestier fis-snin ta' referenza mogħtija. Jekk xejn, indika ‘0’.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 4D

Postijiet tal-ħatt

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Reġjun

Sub-żona/Post għas-sajd

Snin ta' referenza

Post(ijiet) tal-iżbark

L-għadd medju ta' postijiet

L-għadd medju ta' żbarki rreġistrati

Tunnellaġġ medju żbarkat

Tunnellaġġ medju żbarkat tal-flotta nazzjonali

Tunnellaġġ medju żbarkat ta' flotta barranija

Kummenti

GBR

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sub-żoni I, II, IIIa, IV u VIId ta' ICES

2015-2017

raggruppament 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

ll-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sub-żoni I, II, IIIa, IV u VIId ta' ICES

2015-2017

raggruppament n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sub-żoni I, II, IIIa, IV u VIId ta' ICES

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku

Sub-żoni I, II, IIIa, IV u VIId ta' ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 4 paragrafu (4) ta' din id-Deċiżjoni u tifforma l-bażi għall-issodisfar tal-paragrafu 2 punt (a) (i)(ii)(iii) tal-Kapitolu III tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Din it-Tabella tirreferi għad-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tippreżenta fil-qosor il-karatteristiċi tal-qbid li jinħatt l-art fl-Istat Membru.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

Subżona/Post għas-sajd

L-Istat Membru għandu jindika l-post għas-sajd (pereżempju iż-żona tal-ICES, il-GSA tal-GFCM, iż-żona tan-NAFO, eċċ.).

Snin ta' referenza

L-Istat Membru għandu jindika s-sena/snin li għaliha/għalihom fil-fatt tkun tirreferi d-deskrizzjoni tal-postijiet tal-ħatt (pereżempju ‘2014-2016’). L-Istat Membru għandu jagħżel l-aktar 3 snin riċenti b'dejta disponibbli.

Post(ijiet) tal-ħatt

L-Istat Membru għandu jimla b'test liberu li jiddeskrivi r-raggruppament/ġemgħa ta' postijiet tal-ħatt (pereżempju portijiet maġġuri, portijiet minuri, portijiet, portijiet lokali, eċċ.), jekk ikunu disponibbli.

Numru medju ta' postijiet

L-Istat Membru għandu jindika n-numru medju ta' postijiet tal-ħatt skont ir-raggruppament/ġemgħa fis-snin ta' referenza mogħtija, jekk ikun disponibbli.

Numru medju ta' ħatt irreġistrat

L-Istat Membru għandu jindika n-numru medju ta' operazzjonijiet ta' ħatt irreġistrat li seħħew skont ir-raggruppament/ġemgħa (jekk ikun applikabbli) fis-snin ta' referenza mogħtija. Billi s-sezzjonijiet ta' qabel huma fakultattivi, din is-sezzjoni tista' tirreferi n-numru medju ta' operazzjonijiet totali ta' ħatt fl-Istat Membru.

Tunnellaġġ medju maħtut l-art

L-Istat Membru għandu jindika l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art totali matul is-snin ta' referenza. Id-dejta għandha tiġi rrappurtata skont ir-raggruppament/ġemgħa tal-postijiet tal-ħatt (jekk ikun applikabbli). Din il-kolonna għandha tinkiseb mis-somma taż-żewġ kolonni l-oħra ta' din it-Tabella: ‘Tunnellaġġ medju maħtut l-art mill-flotta nazzjonali’ u ‘Tunnellaġġ medju maħtut l-art mill-flotta barranija’.

Tunnellaġġ medju maħtut l-art mill-flotta nazzjonali

L-Istat Membru għandu jindika l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art totali minn bastimenti tal-Istat Membru matul is-snin ta' referenza, skont ir-raggruppament/ġemgħa tal-postijiet tal-ħatt (jekk ikun applikabbli).

Tunnellaġġ medju maħtut l-art mill-flotta barranija

L-Istat Membru għandu jindika l-volum medju f'piż ħaj (tunnellati) tal-ħatt l-art totali minn bastimenti barranin matul is-snin ta' referenza, skont ir-raggruppament/ġemgħa tal-postijiet tal-ħatt (jekk ikun applikabbli). Jekk xejn, indika ‘0’.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

TAQSIMA 5

IL-KWALITÀ TAD-DEJTA

Tabella 5A

Qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità għad-dejta bijoloġika

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

 

Disinn tal-kampjunar

Implimentazzjoni tal-kampjunar

Ksib tad-dejta

Ħażna tad-dejta

Ipproċessar tad-dejta

 

SM

SM li jipparteċipa fil-kampjunar

Sena tal-kampjunar/Perjodu ta' referenza

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Isem tal-iskema tal-kampjunar

Qafas tal-kampjunar

Id-disinn tal-kampjunar qed jiġi ddokumentat?

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar id-disinn tal-kampjunar?

In-nuqqasijiet ta' rispons u ċ-ċaħdiet huma rreġistrati?

Il-kontrolli tal-kwalità għall-validazzjoni tad-dejta dettaljata huma ddokumentati?

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar il-kontrolli tal-kwalità għall-ksib tad-dejta?

F'liema bażi ta' dejta nazzjonali tinħażen id-dejta?

F'liema bażi(jiet) ta' dejta internazzjona li tinħażen id-dejta?

Il-proċessi għall-evalwazzjoni tal-eżattezza tad-dejta (preġudizzju u preċiżjoni) huma ddokumentati?

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar il-proċessi għall-evalwazzjoni tal-eżattezza?

Il-metodi ta' editjar u imputazzjoni huma ddokumentati?

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar l-editjar u l-imputazzjoni?

Kummenti

SWE

SWE

2017

NS&EA

ICES

kampjunar fuq il-baħar

bastimenti tat-tkarkir demersali

I

xxxx

I

I

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

L

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Il-Baltiku

ICES

kampjunar fuq l-art

żbarki ta' merluzz

I

xxxx

I

I

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

NS&EA/Il-Baltiku

ICES

stħarriġ rikreattiv

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 5 paragrafu (2) punt (a) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 1(A), 1(B) u 1(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tgħid jekk teżistix dokumentazzjoni fil-proċess ta' ġbir tad-dejta (tfassil, implimentazzjoni tat-teħid tal-kampjuni, ġbir tad-dejta u pproċessar tad-dejta) u identifika fejn tista' tinstab din id-dokumentazzjoni. L-ismijiet fuq l-iskemi u l-istrati tal-kampjunar iridu jkunu l-istess bħal dawk fit-Tabelli 4 A u 4B ta' dan l-Anness.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Stati Membri parteċipanti fil-kampjunar

Jekk l-iskema ta' kampjunar titwettaq fi ħdan programm ikkoordinat b'mod reġjonali/bilaterali/multilaterali, għandhom jiġu elenkati l-Istati Membri kollha parteċipanti. Jekk l-iskema ta' kampjunar titwettaq b'mod unilaterali, għandu jitniżżel l-Istat Membru waħdieni.

Sena/perjodu tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jagħti s-sena jew il-perjodu għall-kampjunar ippjanat.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Isem l-iskema ta' kampjunar

L-Istat Membru għandu jagħti l-isem tal-iskema ta' kampjunar. L-ismijiet tal-iskemi ta' kampjunar għandhom ikunu l-istess bħall-ismijiet użati fit-Tabelli 4 A u 4B ta' dan l-Anness, fit-Tabella 1D ta' dan l-Anness (‘tip ta' stħarriġ’) u fit-Tabella 1E ta' dan l-Anness (‘speċi’ *‘metodu’).

Qafas għat-teħid tal-kampjuni

L-Istat Membru għandu jindika l-qafas tal-kampjunar. L-ismijiet tal-oqfsa tal-kampjunar iridu jkunu l-istess bħal dawk fit-Tabelli 4 A u 4B ta' dan l-Anness.

Il-mod kif jittieħdu l-kampjuni huwa dokumentat?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le). Jekk ‘L’ (le), fil-'Kummenti' indika meta (is-sena) se tkun disponibbli d-dokumentazzjoni.

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar il-mod kif jittieħdu l-kampjuni?

L-Istat Membru għandu jipprovdi link għall-paġna elettronika fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni, jekk l-Istat Membru jkun irrisponda ‘I’ (iva) fis-sezzjoni preċedenti. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

In-nuqqas ta' tweġib u r-rifjuti huma rreġistrati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le). Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika meta (is-sena) se tkun disponibbli d-dokumentazzjoni.

Il-kontrolli tal-kwalità għall-validazzjoni tad-dejta dettaljata huma dokumentati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le). Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika meta (is-sena) se tkun disponibbli d-dokumentazzjoni.

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar il-kontrolli tal-kwalità għall-ġbir tad-dejta?

L-Istat Membru għandu jipprovdi link għall-paġna elettronika fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni, jekk l-Istat Membru jkun irrisponda ‘I’ (iva) fis-sezzjoni preċedenti. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

F'liema bażi tad-dejta nazzjonali tinħażen id-dejta?

L-Istat Membru għandu jipprovdi l-isem tal-bażi tad-dejta nazzjonali, jekk ikun applikabbli. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

F'liema bażi tad-dejta(s) internazzjonali tinħażen id-dejta?

L-Istat Membru għandu jipprovdi l-isem tal-bażi tad-dejta(s) internazzjonali, jekk ikun applikabbli. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

Il-proċessi għall-evalwazzjoni tal-akkuratezza tad-dejta (parzjalità (bias) u preċiżjoni) huma dokumentati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le). Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika meta (is-sena) se tkun disponibbli d-dokumentazzjoni.

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar il-proċessi għall-evalwazzjoni tal-akkuratezza?

L-Istat Membru għandu jipprovdi link għall-paġna elettronika fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni, jekk l-Istat Membru jkun irrisponda ‘I’ (iva) fis-sezzjoni preċedenti. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

Il-metodi tal-editjar u tal-imputazzjoni huma dokumentati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le). Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika meta (is-sena) se tkun disponibbli d-dokumentazzjoni.

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni dwar l-editjar u l-inputazzjoni?

L-Istat Membru għandu jipprovdi ħolqa għall-paġna elettronika fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni, jekk l-Istat Membru jkun irrisponda ‘I’ (iva) fis-sezzjoni preċedenti. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor. Uża din is-sezzjoni biex tindika meta tkun se ssir disponibbli d-dokumentazzjoni (jekk fil-mument dan ma jkunx il-każ).


Tabella 5B

Qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità għad-dejta soċjoekonomika

 

 

Ambjent Istituzzjonali

P3 Imparzjalità u oġġettività

P4 Kunfidenzjalità

SM

Sena tal-kampjunar/Perjodu ta' referenza

Reġjun

RFMO/RFO/IO/NSB

Isem tal-iskema tal-ġbir tad-dejta

Isem tas-sorsi tad-dejta

Sorsi u metodi statistikame nt tajbin

Iċċekkjar tal-iżbalji

Hemm proċeduri fis-seħħ u ddokumentat i għall-immaniġġjar ta’ dejta kunfidenzjali?

Hemm protokolli fis-seħħ u ddokumentat i għall-infurzar tal-kunfidenzjalit à bejn l-imsieħba tad-DCF?

Hemm protokolli fis-seħħ u ddokumentat i għall-infurzar tal-kunfidenzjalit à mal-utenti esterni?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Proċessi ta' statistika

P5 Metodoloġija tajba

P6 Proċeduri ta' statistika xierqa

P7 Piż mhux eċċessiv fuq ir-rispondenti

P8 Kosteffettività

Hemm metodoloġija tajba ddokumentata?

Din issegwi l-istandards, il-linji gwida u l-aqwa prassi internazzjonali?

Il-metodoloġiji huma konsistenti fil-livell tal-Istati Membri, reġjonali u tal-UE?

Hemm konsistenza bejn id-dejta amministratti va u dejta statistika oħra?

Hemm xi ftehimiet għall-aċċess u l-kwalità tad-dejta amministrattiva bejn l-imsieħba?

Il-ġbir, id-dħul u l-kodifikazzjoni tad-dejta huma vverifikati?

Il-metodi ta’ editjar u imputazzjoni qegħdin jintużaw u jiġu vverifikati?

Ir-reviżjonijiet huma ddokumentati u disponibbli?

Id-duplikazzjoni tal-ġbir tad-dejta qed tiġi evitata?

Jeżistu tekniki awtomatiċi għall-ksib, il-kodifikazzjoni u l-validazzjoni tad-dejta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pjan ta' Ħidma

 

Outputs ta' statistika

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

P9 Rilevanza

P10 Preċiżjoni u affidabbiltà

P11 Tempestività u puntwalità

P12 Koerenza u komparabbiltà

P13 Aċċessibbiltà u Ċarezza

Kummenti

L-utenti finali huma elenkati u aġġornati? L-utenti finali huma elenkati u aġġornati?

Is-sorsi, ir-riżultati intermedji u l-outputs jiġu vvalutati u vvalidati regolarment?

L-iżbalji jitkejlu u jiġu ddokumentati?

Hemm proċeduri fis-seħħ li jiżguraw l-eżekuzzjoni f’waqtha?

Hemm proċeduri fis-seħħ għall-monitoraġġ tal-koerenza interna?

L-istatistika hija komparabbli matul iż-żmien?

Id-dokumenti metodoloġiċi huma disponibbli għall-pubbliku?

Id-dejta hija maħżuna f’bażijiet ta’ dejta?

Fejn tista’ tinstab id-dokumentazzjoni?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 5 paragrafu (2) punt (b) ta' din id-Deċiżjoni. Din it-Tabella hija maħsuba sabiex tispeċifika d-dejta li għandha tinġabar taħt it-Tabelli 5(A), 6 u 7 tal-programm multiannwali tal-Unjoni.programm multiannwali tal-Unjoni. Uża din it-Tabella biex tgħid jekk teżistix dokumentazzjoni fil-proċess ta' ġbir tad-dejta u identifika fejn tista' tinstab din id-dokumentazzjoni.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-isem tal-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Sena/perjodu tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jagħti s-sena jew il-perjodu għall-kampjunar ippjanat.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk l-informazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO/NSB

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO), l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) jew il-Korpi Nazzjonali tal-Istatistika (NSB) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

pereżempju aġenziji, istituzzjonijiet li jittrattaw statistika soċjoekonomika

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO, IO jew NSB, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Isem l-iskema tal-ġbir tad-dejta

L-Istat Membru għandu jindika l-isem tal-iskemi ta' kampjunar. Dawn iridu jkunu l-istess bħall-ismijiet użati fit-Tabella 3 A, it-Tabella 3B u t-Tabella 3C ta' dan l-Anness.

Isem is-sorsi tad-dejta

L-Istat Membru għandu jindika l-isem tas-sorsi tad-dejta. Dawn iridu jkunu l-istess bħall-ismijiet użati fit-Tabella 3 A, it-Tabella 3B u t-Tabella 3C ta' dan l-Anness.

Sorsi u metodi statistikament b'saħħithom

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ sorsi u metodi statistikament b'saħħithom. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Iċċekkjar tal-iżbalji

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-iżbalji misjuba fid-dejta ppubblikata jiġux korretti fl-iqsar żmien possibbli u jiġu pubbliċizzati. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm fis-seħħ u dokumentati proċeduri għall-immaniġġar ta' dejta kunfidenzjali?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ u dokumentati proċeduri għall-infurzar, it-trattament u t-tnaqqis ta' dejta kunfidenzjali. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm fis-seħħ protokolli għall-infurzar tal-kunfidenzjalità bejn l-imsieħba DCF u dawn huma dokumentati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ u dokumentati protokolli għall-infurzar tal-kunfidenzjalità bejn l-imsieħba DCF. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm fis-seħħ u dokumentati protokolli għall-infurzar tal-kunfidenzjalità ma' utenti esterni?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ u dokumentati protokolli għall-infurzar tal-kunfidenzjalità ma' utenti esterni. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Il-metodoloġija tajba tiġi dokumentata?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk il-metodoloġija tajba tiġix dokumentata. Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi referenza. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Din issegwi standards, linji gwida u l-aqwa prattiċi internazzjonali?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk il-metodoloġija tajba ssegwix standards, linji gwida u l-aqwa prattiċi internazzjonali. Jekk ‘I’ (iva), jekk jogħġbok ipprovdi referenza. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Il-metodoloġiji huma konsistenti fuq il-livell tal-Istati Membri, reġjonali u tal-UE?

L-Istat Membru għandu jindika b'“I” (iva) jew “L” (le) jekk il-proċeduri humiex stabbiliti biex ikun żgurat li l-istandards, il-kunċetti, id-definizzjonijiet u l-klassifiki jkunu konsistenti bejn l-imsieħba fil-livelli reġjonali, tal-Istat Membru u tal-UE. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm konsistenza bejn id-dejta amministrattiva u dejta statistika oħra?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ proċeduri sabiex jassiguraw il-konsistenza tad-definizzjonijiet u l-kunċetti bejn id-dejta amministrattiva u dejta statistika oħra. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm ftehimiet għall-aċċess u l-kwalità tad-dejta amministrattiva bejn l-imsieħba?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ikunx hemm fis-seħħ ftehimiet sabiex jassiguraw l-aċċess għad-dejta amministrattiva rilevanti u l-kwalità tad-dejta amministrattiva rilevanti bejn l-imsieħba. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Il-ġbir, id-dħul u l-kodifikazzjoni tad-dejta jiġu ċċekkjati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk il-ġbir tad-dejta, id-dħul u l-kodifikazzjoni tad-dejta jiġux immonitorjati u riveduti b'mod regolari, kif ikun meħtieġ. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Jintużaw metodi ta' editjar u ta' imputazzjoni u dawn jiġu ċċekkjati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk jintużawx metodi ta' editjar u ta' imputazzjoni u jekk dawn jiġux eżaminati, riveduti jew aġġornati kif ikun meħtieġ. Jekk le, fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Ir-reviżjonijiet huma dokumentati u disponibbli?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk ir-reviżjonijiet humiex dokumentati u disponibbli. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Tiġi evitata d-duplikazzjoni fil-ġbir tad-dejta?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' I (iva) jew L (le) jekk jintużawx sorsi amministrattivi kull meta jkun possibbli sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni fil-ġbir tad-dejta u jitnaqqas il-piż fuq dawk li jwieġbu. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Jeżistu tekniki awtomatiċi għall-ġbir, il-kodifikazzjoni u l-validazzjoni tad-dejta?

L-Istat Membru għandu jindika, permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk jeżistux proċeduri u għodod għall-implimentazzjoni ta' tekniki awtomatiċi għall-ġbir, il-kodifikazzjoni u l-validazzjoni tad-dejta. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

L-utenti finali jiġu elenkati u aġġornati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk teżistix lista ta' utenti finali ewlenin u l-użu li dawn jagħmlu mid-dejta, inkluża lista ta' ħtiġijiet mhux issodisfati tal-utent, u jekk din tiġix aġġornata b'mod regolari. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Is-sorsi, ir-riżultati intermedji u l-outputs jiġu valutati u validati b'mod regolari?

L-Istat Membru għandu jindika b'“I” jew “L” (le) jekk is-sorsi tad-dejta, ir-riżultati intermedji jew l-prestazzjonijiet statistiċi jiġux ivvalutati u validati ta' sikwit. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

L-iżbalji jiġu mkejla u dokumentati?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-iżbalji ta' kampjunar u l-iżbalji mhux ta' kampjunar jiġux imkejla u dokumentati b'mod sistematiku, skont l-istandards Ewropej. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm fis-seħħ proċeduri sabiex jassiguraw l-eżekuzzjoni f'waqtha?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk jeżistux proċeduri sabiex jimmonitorjaw il-progress tal-kompiti u jassiguraw l-eżekuzzjoni f'waqtha tagħhom. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Hemm fis-seħħ proċeduri sabiex jimmonitorjaw il-koerenza interna?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk il-proċeduri għall-monitoraġġ tal-koerenza interna jkunux żviluppati u mwettqa b'mod sistematiku u d-diverġenzi spjegati Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

L-istatistika hija komparabbli maż-żmien?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk l-istatistika tkunx komparabbli fuq perjodu raġonevoli taż-żmien, jekk il-waqfiet fis-serje taż-żmien ikunux spjegati u jekk ikunx hemm disponibbli metodi sabiex tiġi assigurata r-rikonċiljazzjoin fuq perjodu taż-żmien. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Id-dokumenti metodoloġiċi huma pubblikament disponibbli?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk id-dokumenti metodoloġiċi jkunux faċilment disponibbli. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Id-dejta hija maħżuna f'bażijiet tad-dejta?

L-Istat Membru għandu jindika permezz ta' ‘I’ (iva) jew ‘L’ (le) jekk id-dejta primarja, dettaljata u aggregata u l-metadejta assoċjata jkunux maħżuna f'bażijiet tad-dejta. Jekk ‘L’ (le), fil-‘Kummenti’ indika l-limitazzjonijiet ewlenin.

Fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni?

Agħti ħolqa għall-paġna elettronika fejn tista' tinstab id-dokumentazzjoni, jekk l-Istat Membru jkun irrisponda ‘I’ (iva) fis-sezzjoni preċedenti. Inkella, daħħal ‘NA’ (mhux applikabbli).

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor. Uża din is-sezzjoni biex tindika meta tkun se ssir disponibbli d-dokumentazzjoni (jekk fil-mument dan ma jkunx il-każ).

TAQSIMA 6

DISPONIBBILTÀ TAD-DEJTA

Tabella 6A

Disponibbiltà tad-dejta

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Sett ta' dejta

Taqsima

Grupp ta' varjabbli

Sena/snin tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

Sena ta' referenza

Data finali disponibbli wara

Kummenti

SWE

Il-prestazzjoni ekonomika tal-flotta

3A

Dħul/spejjeż

N

N – 1

N + 1, Marzu 1

 

SWE

Il-prestazzjoni ekonomika tal-akkwakultura

 

kollox

N

N – 1

N + 1, Marzu 1

 

SWE

Varjabbli tal-Attività tas-Sajd

 

kapaċità

N

N

N + 1, Jannar 31

 

SWE

Varjabbli tal-Attività tas-Sajd

 

żbarki

N

N

N + 1, Marzu 31

 

SWE

Il-prestazzjoni ekonomika tal-ipproċessar tas-sajd

 

kollox

N

N – 2

N + 1, Novembru 1

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 6 ta' din id-Deċiżjoni. Uża din it-Tabella sabiex tipprovdi informazzjoni dwar id-disponibbiltà tad-dejta għall-utenti finali għal kull sett ta' dejta.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Ġabra ta' dejta

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-sett ta' dejta li għalih tkun se tingħata informazzjoni dwar id-disponibbiltà. L-isem tas-sett ta' dejta jista' jinkiseb mit-titlu tat-Tabelli rispettivi ta' dan l-Anness.

Sezzjoni

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-sezzjoni speċifika tal-Pjan ta' Ħidma.

Grupp tal-varjabbli

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-varjabbli speċifiċi fit-Tabelli 1B, 1E, 1I, 2 A, 3 A, 3B ta' dan l-Anness. Meta ssir referenza għal Tabella oħra, din is-sezzjoni tista' titħalla vojta.

Sena/snin ta' implimentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-sena jew is-snin li fihom ikun se japplika l-Pjan ta' Ħidma.

Sena ta' referenza

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-sena tal-ġbir previst tad-dejta.

Dejta finali disponibbli wara

L-Istat Membru għandu jgħid wara kemm snin mill-ġbir, id-dejta se tkun disponibbli għall-utenti finali. Uża s-sena u x-xahar jekk ikun applikabbli.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.

TAQSIMA 7

KOORDINAZZJONI

Tabella 7A

Koordinazzjoni reġjonali u internazzjonali ppjanata

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Akronimu

L-isem tal-laqgħa

RFMO/RFO/IO

Parteċipazzjoni ppjanata tal-Istati Membri

Kummenti

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 7 paragrafu (1) ta' din id-Deċiżjoni. Uża din it-Tabella sabiex tipprovdi informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ppjanata tal-Istat Membru f'laqgħat rilevanti għall-ġbir ta' dejta taħt id-DCF.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Akronimu

L-Istat Membru għandu jipprovdi l-akronimu uffiċjali tal-laqgħa li jkun attenda.

Isem tal-laqgħa

L-Istat Membru għandu jipprovdi l-isem uffiċjali sħiħ tal-laqgħa li jkun attenda.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Parteċipazzjoni ppjanata tal-Istat Membru

L-Istat Membru għandu jimmarka jekk ikunx ippjanat li jattendi għal-laqgħa.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 7B

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet u l-ftehimiet

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SM

Reġjun

RFMO/RFO/IO

Sors

Taqsima

Suġġett

Numru tar-rakkomandazzjoni

Rakkomandazzjoni/Ftehim

Azzjoni ta' segwitu

Kummenti

SWE

North Atlantic

 

LM 2014

 

Varjabbli relatati ma' mestieri

 

 

 

 

LVA

Baltic

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 7 paragrafu (1) u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni. Uża din it-Tabella sabiex tipprovdi informazzjoni dwar kif l-Istat Membru jkun beħsiebu jwettaq ir-rakkomandazzjonijiet u l-ftehimiet relatati mal-ġbir tad-dejta skont id-DCF fuq livell Ewropew u internazzjonali.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stat Membru

L-Istat Membru għandu jingħata bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Reġjun

L-Istat Membru għandu jirreferi għall-konvenzjoni tal-ismijiet użata fit-Tabella 5(C) tal-programm multiannwali tal-Unjoni (livell II). Jekk ir-rakkomandazzjoni tirreferi għar-reġjuni kollha, daħħal ‘ir-reġjuni kollha’.

RFMO/RFO/IO

L-Istat Membru għandu jdaħħal l-akronimu tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO), l-Organizzazzjoni Reġjonali tas-Sajd (RFO) jew l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali (IO) kompetenti sabiex jipprovdu ġestjoni/parir dwar l-ispeċi/stokk.

pereżempju RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

pereżempju RFO: CECAF

pereżempju IO: ICES

Jekk ma tkun applikabbli l-ebda RFMO, RFO jew IO, tintuża ‘NA’ (mhux applikabbli)

Sors

L-Istat Membru għandu jipprovdi s-sors tar-rakkomandazzjoni fil-forma tal-akronimu tal-Laqgħa ta' Kordinazzjoni Reġjonali (RCM — Regional Coordination Meeting)/Grupp ta' Koordinazzjoni Reġjonali (RCG — Regional Coordination Group), Laqgħa ta' Kollegament (LM — Liaison Meeting), Grupp ta' Ħidma tal-Esperti tal-STECF (EWG — Expert Working Group), pereżempju ‘LM 2014’, ‘STECF EWG 14-07’.

Sezzjoni

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-sezzjoni tal-Pjan ta' Ħidma, pereżempju ‘1A’, ‘1B’ eċċ. Jekk ir-rakkomandazzjoni tapplika għal diversi sezzjonijiet, daħħal is-sezzjonijiet rilevanti. Jekk ir-rakkomandazzjoni tapplika għas-sezzjonijiet kollha, daħħal ‘kollha’.

Suġġett

L-Istat Membru għandu jirreferi għas-suġġett li għalih tapplika r-rakkomandazzjoni, pereżempju ‘Kwalità tad-Dejta’, ‘Stħarriġ’ eċċ.

Numru tar-Rakkomandazzjoni

L-Istat Membru għandu jirreferi għan-numru assenjat lil rakkomandazzjoni individwali, meta jkunu jeżistu numri.

Rakkomandazzjoni/Ftehim

L-Istat Membru għandu jirreferi għar-rakkomandazzjonijiet rilevanti għall-perjodu ta' referenza tal-Pjan ta' Ħidma u għall-Istat Membru. M'hemmx bżonn li jiġu elenkati r-rakkomandazzjonijiet u l-ftehimiet li ma japplikawx għall-Istat Membru (pereżempju dwar it-termini ta' referenza tal-gruppi ta' esperti tal-ICES, dwar azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni, eċċ.).

Azzjoni ta' segwitu

L-Istat Membru għandu jagħti deskrizzjoni qasira dwar l-azzjonijiet ta' rispons meħuda jew li se jittieħdu.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


Tabella 7C

Ftehimiet bilaterali u multilaterali

 

Pjan ta' Ħidma

 

Data tal-preżentazzjoni tal-Pjan ta' Ħidma

31.10.2016

SMi

Persuni ta' kuntatt

Kontenut

Koordinazzjoni

Deskrizzjoni tal-kampjunar/protokoll tal-kampjunar/intensità tal-kampjunar

Trasmissjoni tad-dejta

Aċċess għall-bastimenti

Validità

Kummenti

DEU - DNK

l-isem u l-indirizz tal-email mill-iSM li jipparteċipa

a)

Bastimenti DEU li jiżbarkaw għall-ewwel bejgħ f'DNK u li jridu jiġu koperti skont il-Pjan ta' Ħidma tad-DEU.

b)

Bastimenti DNK li jiżbarkaw għall-ewwel bejgħ f'DE u li jridu jiġu koperti skont il-Pjan ta' Ħidma tad-DNK.

M/A

It-tul u l-età tal-qabdiet skartati u żbarkati, skont il-Pjan ta' Ħidma rispettiv.

Il-livelli u l-kopertura tal-kampjunar għandhom ikunu kif maqbula fl-RCMs annwali Baltiċi u NS&EA.

DEu/DNK responsabbli mill-preżentazzjoni ta' dejta mill-bastimenti ta' kull wieħed minnhom lill-utenti finali rispettivi u lil xulxin.

il-pajjiż responsabbli mill-kampjunar jiżgura l-aċċess għall-bastimenti

skont il-Pjan ta' Ħidma

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL sabiex jikkooperaw fil-ġbir ta' dejta bijoloġika dwar is-sajd pelaġiku f'ibħra ta' CECAF fil-perjodi 2014-2015 u 2016-2017 (estensjoni ġdida).

NL sabiex jikkoordina l-eżekuzzjoni ta' dan il-ftehim multilaterali. NL ser jikkuntrattja kuntrattur indipendenti ’Corten Marine Research’ (CMR) bħala aġent bejn NL u IMROP, l-Istitut għar-Riċerka tas-Sajd tal-Mawritanja. CMR ser jingaġġa osservaturi mill-Mawritanja minn IMROP sabiex iwettqu l-kampjunar proprju. CMR u IMROP ser ikollhom ftehim li permezz tiegħu jiġu formalizzati l-obbligi reċiproċi; fost l-oħrajn, li jiġu pprezzati biss l-ispejjeż addizzjonali għal dan il-kompitu speċifiku.

Kampjunar bijoloġiku mwettaq abbord bastimenti tas-sajd fiż-żona CECAF minn osservaturi mill-Mawritanja. L-osservaturi introdotti mis-CMR u jsegwu l-protokoll tal-kampjunar kif deskritt fil-“Ġbir ta' Dejta Bijoloġika tas-sajd pelaġiku fl-ibħra ta' CECAF b'konformità mad-DCF”, verżjoni ta' 31- 05-2011.

CMR huwa responsabbli mill-ġbir tad-dejta, mill-kontroll tal-kwalità u mill-kunsinna lill-grupp ta' ħidma pelaġiku ta' CECAF tad-dejta kollha miġbura skont dan il-ftehim. CMR jirrapporta wkoll id-dejta kollha lill-UKV u l-UKV jiddistribwixxi d-dejta lill-imsieħba.

Kull Sieħeb jiżgura l-aċċess għall-flotta tiegħu għall-osservaturi mill-Mawritanja skont dan il-ftehim. L-aċċess miċħud għall-bastimenti ma jeżentax lil Sieħeb mill-obbligi legali jew finanzjarji tiegħu.

Dan il-ftehim jibda fl-1 ta' Jannar 2012. Bl-eċċezzjoni tal-obbligi finanzjarji, huwa jintemm fil-31 ta' Diċembru 2013. Huwa soġġett li jiġi xolt qabel din id-data f'każ li jagħlaq l-istaġun tas-sajd pelaġiku fiż-żona CECAF minn bastimenti tal-UE. Il-kontribuzzjonijiet eventwali li jifdal ser ikunu rimborżati fuq bażi pro rata lill-Imsieħba. Il-ftehim kien estiż għal data tal-għeluq ġdida: il-31 ta' Diċembru 2015

 

Kumment Ġenerali: Din it-Tabella tissodisfa l-Artikolu 7 paragrafu (2) u l-Artikolu 8 ta' din id-Deċiżjoni. Uża din it-Tabella sabiex tipprovdi informazzjoni dwar il-ftehimiet ma' Stati Membri oħra u kif qegħdin jintlaħqu l-obbligi Ewropej u internazzjonali.

Isem tal-varjabbli

Gwida

Stati Membri

L-Istati Membri involuti fil-ftehim għandhom jingħataw bħala kodiċi ISO 3166-1 alpha-3, pereżempju ‘DEU’.

Persuni ta' kuntatt

L-Istat Membru għandu jipprovdi l-isem u l-indirizz elettroniku tal-persuna responsabbli minn kull Stat Membru, involuti fil-ftehim.

Kontenut

L-Istat Membru għandu jipprovdi deskrizzjoni qasira tal-għan tal-ftehim. L-Istat Membru għandu jipprovdi referenza sħiħa ċara jew link validu għad-dokumentazzjoni tal-ftehim, fejn ikun rilevanti, fil-‘Kummenti’.

Koordinazzjoni

L-Istat Membru għandu jiddeskrivi fil-qosor kif tkun qiegħda ssir/se ssir il-koordinazzjoni u minn min.

Deskrizzjoni tal-kampjunar/protokoll tal-kampjunar/intensità tal-kampjunar

L-Istat Membru għandu jiddeskrivi fil-qosor il-kampjunar li għandu jitwettaq skont il-ftehim.

Trasmissjoni tad-dejta

L-Istat Membru għandu jgħid liema Stat Membru huwa/se jkun responsabbli għas-sottomissjoni ta' liema sett ta' dejta.

L-aċċess għall-bastimenti

L-Istat Membru għandu jgħid jekk il-ftehim jimplikax aċċess għall-bastimenti ta' msieħba oħra.

Validità

L-Istat Membru għandu jsemmi s-sena meta jiskadi l-ftehim jew is-sena meta jkun ġie/se jiġi ffirmat il-ftehim, jekk dan jiġi estiż kull sena.

Kummenti

Kwalunkwe kumment ieħor.


ANNESS II

Dispożizzjonijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni

Parti korrispondenti tal-pjan ta' ħidma

Dispożizzjoni

Tabella

Tabella

Test

Kapitolu III

 

Nota f'qiegħ il-paġna 6 ta' 1.1(d)

 

3(C)

Kaxxa ta' Kitba 3(C)

2(a)(i)

2(a)(ii)

2(a)(iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

2(a)(iv)

3

1(D)

 

2(b)

2(c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

Kaxxa ta' Kitba 1(E)

Kaxxa ta' Kitba 1(E)

3(a)

1(D)

1(F)

 

3(c)

Studju Pilota 2

4

4

2(A)

Kaxxa ta' Kitba 2(A)

5(a)

5(b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Kaxxa ta' Kitba 3(A)

Kaxxa ta' Kitba 3(A), Studju pilota 3

6(a)

6(b)

6(c)

7

6

8

3(B)

3(B)

Kaxxa ta' Kitba 3(B)

Kaxxa ta' Kitba 3(B)

Studju Pilota 4

Kapitolu IV

 

1

10

1(G), 1(H)

Kaxxa ta' Kitba 1(G)

Kapitolu V

 

4

Studju Pilota 1