31.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 347/1285


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2452

tat-2 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-proċeduri, il-formati u l-formuli tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-25 ta' Novembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari r-raba' sottoparagrafu tal-Artikolu 56 u l-ħames paragrafu tal-Artikolu 256(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni armonizzata dwar informazzjoni kwantitattiva inkluża fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja għandhom jiġu żgurati permezz tal-applikazzjoni ta' sett preskritt ta' formuli ta' divulgazzjoni, li jippermettu fehim aħjar tal-informazzjoni divulgata lill-pubbliku, speċjalment biex isir paragun matul iż-żmien u bejn impriżi differenti. L-applikazzjoni ta' formuli għandha wkoll tiżgura t-trattament ugwali tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u għandha ttejjeb il-fehim ta' divulgazzjonijiet li jagħmlu l-gruppi.

(2)

Meta impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jkunu awtorizzati biex jippubblikaw rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, għandhom jiddivulgaw separatament, bħala parti mir-rapport tagħhom, l-informazzjoni speċifikata f'dan ir-Regolament għal impriżi individwali għal kull sussidjarja tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni koperta b'dak ir-rapport u l-informazzjoni preskritta għal gruppi.

(3)

Sabiex jiġi żgurat l-użu konsistenti tal-mezzi ta' divulgazzjoni, id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-mezzi ta' divulgazzjoni tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 (2) għandhom japplikaw għad-divulgazzjoni tar-rapporti dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja individwali u tal-gruppi.

(4)

L-impriżi u l-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jiddivulgaw biss l-informazzjoni applikabbli għall-operazzjonijiet tagħhom. Pereżempju, ċertu għażliet previsti mid-Direttiva 2009/138/KE, bħall-użu tal-aġġustament ta' korrispondenza għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi jew l-użu ta' mudell intern sħiħ jew parzjali jew il-parametri speċifiċi għas-sottoskrizzjoni għall-kalkolu tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza, jaffettwaw l-ambitu tal-informazzjoni li trid tiġi divulgata. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, subsett biss tal-formoli previsti f'dan ir-Regolament għandhom jiġu divulgati, għaliex mhux il-formoli kollha huma applikabbli għall-impriżi kollha.

(5)

Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma marbuta ma' xulxin mill-qrib, peress li jittrattaw il-proċeduri u l-formuli għad-divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawn id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess għalihom minn persuni suġġetti għal dawk l-obbligi, inklużi investituri li mhumiex residenti fl-Unjoni, huwa mixtieq li l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa mill-Artikoli 56 u 256(5) tad-Direttiva 2009/138/KE jkunu inklużi f'Regolament wieħed.

(6)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

(7)

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru 1094/2010 (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja billi jistabbilixxi l-proċeduri, il-formati u l-formoli għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 51 tad-Direttiva 2009/138/KE għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni individwali u fl-Artikolu 256 tad-Direttiva 2009/138/KE għal gruppi.

Artikolu 2

Formati għad-divulgazzjoni pubblika

Meta tiġi ddivulgata l-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament iċ-ċifri li jirriflettu l-ammonti monetarji jiġu divulgati f'eluf ta' unitajiet.

Artikolu 3

Munita

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament “munita tar-rapportar”, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja, għandha tkun:

(a)

għal divulgazzjoni individwali, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

(b)

għal divulgazzjoni ta' grupp, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

2.   Iċ-ċifri li jirriflettu ammonti monetarji jiġu divulgati fil-munita tar-rappurtar. Kwalunkwe munita oħra li mhijiex il-munita tar-rappurtar tiġi konvertita fil-munita tar-rappurtar.

3.   Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe assi jew obbligazzjoni denominat f'munita differenti mill-munita tar-rappurtar, il-valur jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bħallikieku l-konverżjoni seħħet bir-rata fl-għeluq fl-aħħar jum meta r-rata adattata kienet disponibbli fil-perjodu tar-rappurtar li l-assi jew l-obbligazzjoni jorbtu miegħu.

4.   Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe introjtu jew spiża, il-valur jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bl-użu tal-bażi ta' konverżjoni użata għal skopijiet ta' kontabilità.

5.   Il-konverżjoni fil-munita tar-rapportar tiġi kalkulata billi tiġi applikata r-rata tal-kambju mill-istess sors bħal dak użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'każ ta' rapportar individwali jew ta' rapporti finanzjarji konsolidati f'każ ta' rapportar ta' grupp sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja.

Artikolu 4

Formuli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' impriżi individwali

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jiddivulgaw pubblikament bħala parti mir-rapport tagħhom dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, mill-inqas dawn il-formuli:

(a)

il-formula S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni fuq il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(b)

il-formuli S.05.01.02 tal-Anness I, li jispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż permezz ta' prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament, għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35;

(c)

il-formula S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż permezz tal-prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness II;

(d)

Il-formola S.12.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi li jirrelataw mal-assigurazzjoni tal-ħajja u mal-assigurazzjoni tas-saħħa mwettqa fuq bażi teknika simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“saħħa SLT”) għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(e)

Il-formola S.17.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35;

(f)

il-formula S.19.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fil-format ta' trijangoli tal-iżvilupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.19.01 tal-Anness II għall-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni totali mhux tal-ħajja;

(g)

il-formula S.22.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness II;

(h)

il-formula S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, inklużi l-fondi proprji bażiċi u l-fondi proprji anċillari, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

(i)

il-formula S.25.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kkalkulat bl-użu tal-formula standard, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

(j)

il-formula S.25.02.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kkalkulat bl-użu tal-formula standard u mudell intern parzjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

(k)

il-formula S.25.03.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

(l)

il-formula S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

(m)

il-formula S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu għal impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

Artikolu 5

Formuli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' gruppi

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jiddivulgaw pubblikament bħala parti mir-rapport tagħhom dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, mill-inqas dawn il-formuli:

(a)

Il-formola S.32.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar l-impriżi fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.32.01 tal-Anness III;

(b)

fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.02.01.02 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni fuq il-karta bilanċjali, permezz tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.02.01 tal-Anness III għal dan ir-Regolament;

(c)

il-formuli S.05.01.02 tal-Anness I, li jispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż permezz ta' prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament, għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35;

(d)

il-formula S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż permezz tal-prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness III;

(e)

il-formula S.22.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness III;

(f)

il-formula S.23.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, inklużi l-fondi proprji bażiċi u l-fondi proprji anċillari, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

(g)

fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.01.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat bil-formula standard, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(h)

fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.02.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat bil-formula standard u mudell intern parzjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(i)

fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.03.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat b'mudell intern sħiħ, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

Artikolu 6

Referenzi għal dokumenti oħra fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja

Meta impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jinkludu fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja referenzi għal dokumenti oħra disponibbli pubblikament, dawn ir-referenzi jsiru permezz ta' referenzi li jwasslu direttament għall-informazzjoni nnifisha u mhux għal dokument ġenerali.

Artikolu 7

Konsistenza tal-informazzjoni

Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jivvalutaw jekk li l-informazzjoni divulgata hijiex kompletament konsistenti mal-informazzjoni rapportata lill-awtoritajiet superviżorji.

Artikolu 8

Mezzi ta' divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja individwali u tal-grupp

L-Artikolu 301 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 japplika għad-divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kundizzjoni finanzjarja individwali u tal-grupp.

Artikolu 9

Involviment tas-sussidjarji fir-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja

1.   Meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta titlob ftehim mis-superviżur tal-grupp biex tipprovdi rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, is-superviżur tal-grupp jikkuntattja minnufih lill-awtoritajiet superviżorji kollha konċernati biex jiddiskutu b'mod partikolari l-lingwa tat-test tar-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja.

2.   L-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta jipprovdu spjegazzjoni dwar kif ser ikunu koperti s-sussidjarji u kif il-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju tas-sussidjarji jkun involut fil-proċess u fl-approvazzjoni tar-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 17.1.2015, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANNESS I

S.02.01.02

Karta bilanċjali

 

 

Valur tas-Solvibbiltà II

Assi

 

C0010

Assi intanġibbli

R0030

 

Assi tat-taxxa differita

R0040

 

Surplus tal-benefiċċju tal-pensjoni

R0050

 

Proprjetà, impjant u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

R0060

 

Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

R0070

 

Proprjetà (minbarra għall-użu proprju)

R0080

 

Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

R0090

 

Ekwitajiet

R0100

 

Ekwitajiet — elenkati

R0110

 

Ekwitajiet — mhux elenkati

R0120

 

Bonds

R0130

 

Bonds tal-Gvern

R0140

 

Bonds korporattivi

R0150

 

Noti strutturati

R0160

 

Titoli kollateralizzati

R0170

 

Impriżi ta' Investimenti Kollettivi

R0180

 

Derivattivi

R0190

 

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

R0200

 

Investimenti oħra

R0210

 

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0220

 

Self u ipoteki

R0230

 

Self fuq poloz

R0240

 

Self u ipoteki lil individwi

R0250

 

Self u ipoteki oħra

R0260

 

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

R0270

 

Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0280

 

Mhux tal-ħajja minbarra tas-saħħa

R0290

 

Tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

R0300

 

Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, minbarra tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0310

 

Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

R0320

 

Tal-ħajja minbarra tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0330

 

Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0340

 

Depożiti ma' ċedenti

R0350

 

Riċevibbli tal-assigurazzjoni u tal-intermedjarji

R0360

 

Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

R0370

 

Riċevibbli (negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

R0380

 

Ishma proprji (miżmuma direttament)

R0390

 

L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew kapital inizjali prelevat iżda għadu mhux mħallas

R0400

 

Flus u ekwivalenti ta' flus

R0410

 

Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx x'imkien ieħor

R0420

 

Assi totali

R0500

 

Obbligazzjonijiet

 

C0010

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

R0510

 

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (minbarra tas-saħħa)

R0520

 

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0530

 

L-Aħjar Stima

R0540

 

Marġni ta' riskju

R0550

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

R0560

 

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0570

 

L-Aħjar Stima

R0580

 

Marġni ta' riskju

R0590

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (minbarra dawk marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

R0600

 

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

R0610

 

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0620

 

L-Aħjar Stima

R0630

 

Marġni ta' riskju

R0640

 

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (minbarra dawk tas-saħħa, dawk marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

R0650

 

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0660

 

L-Aħjar Stima

R0670

 

Marġni ta' riskju

R0680

 

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0690

 

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0700

 

L-Aħjar Stima

R0710

 

Marġni ta' riskju

R0720

 

Obbligazzjonijiet kontinġenti

R0740

 

Provvedimenti għajr provvedimenti tekniċi

R0750

 

Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

R0760

 

Depożiti mingħand riassiguraturi

R0770

 

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

R0780

 

Derivattivi

R0790

 

Dejn dovut lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0800

 

Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

R0810

 

Pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

R0820

 

Pagabbli tar-riassigurazzjoni

R0830

 

Pagabbli (negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

R0840

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0850

 

Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-BOF

R0860

 

Obbligazzjonijiet subordinati fil-BOF

R0870

 

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx x'imkien ieħor

R0880

 

Obbligazzjonijiet totali

R0900

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R1000

 

S.05.01.02

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

Assigurazzjoni tar-responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur

Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primjums sottoskritti

Gross — Operazzjonijiet Diretti

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

Linji operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Total

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

Assistenza

Telf finanzjarju mixxellanju

Saħħa

Emerġenza

Marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

Proprjetà

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primjums sottoskritti

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

Total

 

 

Assigurazzjoni tas-saħħa

Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni għajr obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tal-ħajja

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primjums sottoskritti

Gross

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

Gross

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

Gross

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

Gross

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguraturi

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

 

 

Pajjiż tad-domiċilju

L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi mhux tal-ħajja

Total tal-ewwel 5 pajjiżi u tal-pajjiż tad-domiċilju

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Primjums sottoskritti

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

Gross — Operazzjonijiet Dirett

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pajjiż tad-domiċilju

L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi mhux tal-ħajja

Total tal-ewwel 5 pajjiżi u tal-pajjiż tad-domiċilju

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Primjums sottoskritti

Gross

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Primjums gwadanjati

Gross

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Pretensjonijiet imġarrba

Gross

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

Gross

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Sehem tar-riassiguratur

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Nett

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż imġarrba

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż totali

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Provvedimenti tekniċi tal-ħajja u tas-saħħa SLT

 

 

Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni għajr obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni aċċettata

Total (tal-ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi marbuta ma' unitajiet)

 

 

 

Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

 

Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Gross

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Assigurazzjoni tas-saħħa (operazzjonijiet diretti)

Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

 

 

 

Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0010

 

 

 

 

 

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

R0020

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Gross

R0030

 

 

 

 

 

 

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0080

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

R0090

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0100

 

 

 

 

 

L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0110

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

R0120

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0130

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja

 

 

Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

Assigurazzjoni tar-responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur

Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà

Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti għall-primjums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti għall-pretensjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Netta tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Totali — gross

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Totali — nett

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonti rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — total

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Obbligu totali mhux tal-ħajja

 

 

Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

Assistenza

Telf finanzjarju mixxellanju

Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti għall-primjums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti għall-pretensjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Netta tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Totali — gross

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Stima Totali — nett

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Marġni ta' riskju

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi — total

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonti rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — total

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

Total tal-operazzjonijiet Mhux Tal-Ħajja

Sena tal-inċident/sena tas-sottoskrizzjoni

Z0010

 


Gross tal-pretensjonijiet imħallsa (mhux kumulattiv)

(ammont assolut)

 

 

Sena tal-iżvilupp

 

 

Fis-sena attwali

 

Somma tas-snin (kumulattiva)

 

Sena

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Qabel

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 

 

 


Gross mhux skontat tal-Aħjar Stima tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

(ammont assolut)

 

 

Sena tal-iżvilupp

 

 

Tmiem is-sena (dejta skontata)

 

Sena

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Qabel

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 

S.22.01.21

L-impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u tranżizzjonali

 

 

L-ammont ta' miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali

L-impatt tat-tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

L-impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit għal żero

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit għal żero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Provvedimenti tekniċi

R0010

 

 

 

 

 

Fondi proprji bażiċi

R0020

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

R0050

 

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

R0090

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali Miminu

R0100

 

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali Minimu

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

L-impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u tranżizzjonali

 

 

L-ammont ta' miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali

L-impatt tat-tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

L-impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit għal żero

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit għal żero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Provvedimenti tekniċi

R0010

 

 

 

 

 

Fondi proprji bażiċi

R0020

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

R0050

 

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Fondi proprji

 

 

Total

Grad 1 — bla restrizzjonijiet

Grad 1 — ristrett

Grad 2

Grad 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis minħabba l-parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

R0010

 

 

 

 

 

Kont tal-premjum azzjonarju relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju

R0030

 

 

 

 

 

Il-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

R0040

 

 

 

 

 

Kontijiet mutwi subordinati tal-membri

R0050

 

 

 

 

 

Fondi surplus

R0070

 

 

 

 

 

Ishma preferenzjali

R0090

 

 

 

 

 

Kont tal-premium tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali

R0110

 

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

R0130

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0140

 

 

 

 

 

Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

R0160

 

 

 

 

 

Entrati oħrajn ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

R0180

 

 

 

 

 

Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

 

 

 

 

 

 

Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

R0220

 

 

 

 

 

Tnaqqis

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu

R0230

 

 

 

 

 

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

R0290

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari

 

 

 

 

 

 

Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba li mhux imħallas u mhux eżerċitat

R0300

 

 

 

 

 

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

R0310

 

 

 

 

 

IIshma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

R0320

 

 

 

 

 

Impenn vinkolanti legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

R0330

 

 

 

 

 

Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0340

 

 

 

 

 

Ittri ta' kreditu u garanziji għajr dawk skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0350

 

 

 

 

 

Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0360

 

 

 

 

 

Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0370

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari oħrajn

R0390

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari totali

R0400

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli disponibbli

 

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

R0500

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

R0510

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

R0540

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

R0550

 

 

 

 

 

RKS

R0580

 

 

 

 

 

RKM

R0600

 

 

 

 

 

Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS

R0620

 

 

 

 

 

Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKM

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

 

 

 

 

 

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R0700

 

 

 

 

 

Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

R0710

 

 

 

 

 

Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

R0720

 

 

 

 

 

Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħra

R0730

 

 

 

 

 

Aġġustament għal entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

R0740

 

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

R0760

 

 

 

 

 

Profitti mistennija

 

 

 

 

 

 

Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP: Expected profits included in future primjums) — Operazzjonijiet tal-ħajja

R0770

 

 

 

 

 

Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

R0780

 

 

 

 

 

Profitti totali mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Fondi proprji

 

 

Total

Grad 1 — bla restrizzjonijiet

Grad 1 — ristrett

Grad 2

Grad 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

 

 

 

 

 

 

Kapital azzjonarju ordinarju (gross tal-ishma proprji)

R0010

 

 

 

 

 

Fondi mhux disponibbli eżerċitati iżda mhux imħallsin f'kapital azzjonarju ordinarju fil-livell tal-grupp

R0020

 

 

 

 

 

Kont tal-premjum azzjonarju relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju

R0030

 

 

 

 

 

Kapitali inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi jew tat-tip mutwu

R0040

 

 

 

 

 

Kontijiet mutwi subordinati tal-membri

R0050

 

 

 

 

 

Kontijiet mutwi subordinati li mhumiex disponibbli tal-membri f'livell ta' grupp

R0060

 

 

 

 

 

Fondi surplus

R0070

 

 

 

 

 

Fondi surplus mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

R0080

 

 

 

 

 

Ishma preferenzjali

R0090

 

 

 

 

 

Ishma preferenzjali li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

R0100

 

 

 

 

 

Kont tal-premium tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali

R0110

 

 

 

 

 

Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat mal-ishma preferenzjali fil-livell ta' grupp

R0120

 

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

R0130

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati

R0140

 

 

 

 

 

Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

R0150

 

 

 

 

 

Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

R0160

 

 

 

 

 

Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

R0170

 

 

 

 

 

Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

R0180

 

 

 

 

 

Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvati minn awtorità superviżorja

R0190

 

 

 

 

 

Interessi minoritarji (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata speċifika ta' fondi proprji)

R0200

 

 

 

 

 

Interessi minoritarji li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

R0210

 

 

 

 

 

Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

 

 

 

 

 

 

Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

R0220

 

 

 

 

 

Tnaqqis

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

R0230

 

 

 

 

 

li minnhom jitnaqqas skont l-Artikolu 228 tad-Direttiva 2009/138/KE

R0240

 

 

 

 

 

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibilità tal-informazzjoni (Artikolu 229)

R0250

 

 

 

 

 

Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inkluż bl-użu tad-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi

R0260

 

 

 

 

 

Total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli

R0270

 

 

 

 

 

Tnaqqis totali

R0280

 

 

 

 

 

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

R0290

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari

 

 

 

 

 

 

Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba li mhux imħallas u mhux eżerċitat

R0300

 

 

 

 

 

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

R0310

 

 

 

 

 

IIshma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

R0320

 

 

 

 

 

Ittri ta' kreditu u garanziji għajr dawk skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0350

 

 

 

 

 

Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0360

 

 

 

 

 

Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

R0370

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

R0380

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari oħrajn

R0390

 

 

 

 

 

Fondi proprji anċillari totali

R0400

 

 

 

 

 

Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

R0410

 

 

 

 

 

Istituzzjonijiet għall-Provvista ta' Irtirar Okkupazzjonali

R0420

 

 

 

 

 

Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

R0430

 

 

 

 

 

Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra

R0440

 

 

 

 

 

Fondi proprji meta jintuża d-D&A, esklussivament jew flimkien mal-metodu 1

 

 

 

 

 

 

Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita tal-metodu

R0450

 

 

 

 

 

Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita tal-metodu nett tat-TIG

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi proprji disponibbli totali biex jiġi ssodisfatt ir-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz tad-D&A)

R0520

 

 

 

 

 

Fondi proprji disponibbli totali biex jiġi ssodisfatt ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

R0530

 

 

 

 

 

Fondi proprji totali eliġibbli biex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A)

R0560

 

 

 

 

 

Fondi proprji eliġibbli totali biex jiġi sodisfatt ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

R0570

 

 

 

 

 

RKS minimu tal-grupp konsolidat

R0610

 

 

 

 

 

Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat

R0650

 

 

 

 

 

Fondi proprji totali eliġibbli biex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp (inkluż il-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inkluż permezz tad-D&A)

R0660

 

 

 

 

 

RKS tal-Grupp

R0680

 

 

 

 

 

Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp, inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi inkluż permezz tad-D&A

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

 

 

 

 

 

 

Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

R0700

 

 

 

 

 

Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

R0710

 

 

 

 

 

Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

R0720

 

 

 

 

 

Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħra

R0730

 

 

 

 

 

Aġġustament għal entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

R0740

 

 

 

 

 

Fondi proprji oħra mhux disponibbli

R0750

 

 

 

 

 

Riżerva tar-rikonċiljazzjoni qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

R0760

 

 

 

 

 

Profitti mistennija

 

 

 

 

 

 

Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP: Expected profits included in future primjums) — Operazzjonijiet tal-ħajja

R0770

 

 

 

 

 

Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

R0780

 

 

 

 

 

Profitti totali mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-Formula Standard

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

USP

Simplifikazzjonijiet

 

 

C0110

C0090

C0100

Riskju tas-suq

R0010

 

 

 

Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0020

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0030

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0040

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0050

 

 

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

 

 

Riskju ta' assi intanġibbli

R0070

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

 

 

Riskju operazzjonali

R0130

 

 

 

Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0140

 

 

 

Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0150

 

 

 

Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

R0160

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

 

 

Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

R0210

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0220

 

 

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

R0400

 

 

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

R0420

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

 

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-Formula standard

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

USP

Simplifikazzjonijiet

 

 

C0110

C0080

C0090

Riskju tas-suq

R0010

 

 

 

Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

R0020

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

R0030

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

R0040

 

 

 

Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

R0050

 

 

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

 

 

Riskju ta' assi intanġibbli

R0070

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

 

 

Riskju operazzjonali

R0130

 

 

 

Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0140

 

 

 

Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0150

 

 

 

Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

R0160

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

 

 

Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

R0210

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0220

 

 

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

R0400

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

R0420

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

 

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

R0470

 

 

 

Informazzjoni dwar entitajiet oħra

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

R0500

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

R0510

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

R0520

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

R0530

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

R0540

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

R0550

 

 

 

RKS kumplessiv

 

 

 

 

RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

R0560

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

Numru uniku tal-komponent

Deskrizzjoni tal-komponenti

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

Ammont mudellat

USP

Simplifikazzjonijiet

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

 

 

 

Komponenti mhux diversifikati totali

R0110

 

 

 

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

R0160

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

 

 

 

Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

R0210

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0220

 

 

 

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

 

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0300

 

 

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0310

 

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

R0400

 

 

 

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

 

 

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

R0420

 

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

 

 

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

Numru uniku tal-komponent

Deskrizzjoni tal-komponenti

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

Ammont mudellat

USP

Simplifikazzjonijiet

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

 

 

 

Komponenti mhux diversifikati totali

R0110

 

 

 

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

R0160

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

 

 

 

Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

R0210

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi skont il-metodu konsolidat

R0220

 

 

 

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

 

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0300

 

 

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0310

 

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

R0400

 

 

 

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

 

 

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

R0420

 

 

 

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

 

 

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 

 

 

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

R0470

 

 

 

 

Informazzjoni dwar entitajiet oħra

 

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

R0500

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

R0510

 

 

 

 

Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

R0520

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

R0530

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

R0540

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

RKS kumplessiv

 

 

 

 

 

RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

R0560

 

 

 

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

Numru uniku tal-komponent

Deskrizzjoni tal-komponenti

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

Komponenti mhux diversifikati totali

R0110

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)

R0160

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

R0210

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0220

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0300

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0310

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

R0420

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 


S.25.03.22

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

Numru uniku tal-komponent

Deskrizzjoni tal-komponenti

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

 

C0100

Komponenti mhux diversifikati totali

R0110

 

Diversifikazzjoni

R0060

 

Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

R0160

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

R0200

 

Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

R0210

 

Rekwiżit kapitali tas-solvenza

R0220

 

Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

 

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

R0300

 

Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

R0310

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

R0410

 

Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

R0420

 

Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

R0430

 

Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

R0440

 

Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

R0470

 

Informazzjoni dwar entitajiet oħra

 

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

R0500

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

R0510

 

Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

R0520

 

Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

R0530

 

Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

R0540

 

Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

R0550

 

S.28.01.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew ta' riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

 

 

C0010

 

 

 

RKMNL Riżultat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

 

 

 

 

C0020

C0030

Assigurazzjoni ta' spejjeż mediċi u riassigurazzjoni proporzjonali

R0020

 

 

Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali

R0030

 

 

Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema u riassigurazzjoni proporzjonali

R0040

 

 

Assigurazzjoni ta' responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur u riassigurazzjoni proporzjonali

R0050

 

 

Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn u riassigurazzjoni proporzjonali

R0060

 

 

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport u riassigurazzjoni proporzjonali

R0070

 

 

Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà u riassigurazzjoni proporzjonali

R0080

 

 

Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ċivili ġenerali u riassigurazzjoni proporzjonali

R0090

 

 

Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji u riassigurazzjoni proporzjonali

R0100

 

 

Assigurazzjoni ta' spejjeż legali u riassigurazzjoni proporzjonali

R0110

 

 

Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

R0120

 

 

Assigurazzjoni tat-telf finanzjarju mixxellanju u riassigurazzjoni proporzjonali

R0130

 

 

Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

R0140

 

 

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

R0150

 

 

Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

R0160

 

 

Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

R0170

 

 


Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

 

 

C0040

 

 

 

RKML Riżultat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

 

 

 

 

C0050

C0060

Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

R0210

 

 

Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

R0220

 

 

Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0230

 

 

Obbligi tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tar-(ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn

R0240

 

 

Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

R0250

 

 


Kalkolu kumplessiv tar-RKM

 

 

C0070

RKM lineari

R0300

 

RKS

R0310

 

Limitu massimu tar-RKM

R0320

 

RKM

R0330

 

RKM kombinat

R0340

 

Il-minimu assolut tar-RKM

R0350

 

 

 

C0070

Rekwiżit Kapitali Minimu

R0400

 

S.28.02.01

Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

 

 

Attivitajiet mhux tal-ħajja

Attivitajiet tal-ħajja

 

Attivitajiet mhux tal-ħajja

Attivitajiet tal-ħajja

 

 

RKM(NL,NL) Riżultat

RKM(NL,L) Riżultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Assigurazzjoni ta' spejjeż mediċi u riassigurazzjoni proporzjonali

R0020

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali

R0030

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema u riassigurazzjoni proporzjonali

R0040

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur u riassigurazzjoni proporzjonali

R0050

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn u riassigurazzjoni proporzjonali

R0060

 

 

 

 

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport u riassigurazzjoni proporzjonali

R0070

 

 

 

 

Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà u riassigurazzjoni proporzjonali

R0080

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ċivili ġenerali u riassigurazzjoni proporzjonali

R0090

 

 

 

 

Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji u riassigurazzjoni proporzjonali

R0100

 

 

 

 

Assigurazzjoni ta' spejjeż legali u riassigurazzjoni proporzjonali

R0110

 

 

 

 

Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

R0120

 

 

 

 

Assigurazzjoni tat-telf finanzjarju mixxellanju u riassigurazzjoni proporzjonali

R0130

 

 

 

 

Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

R0140

 

 

 

 

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

R0150

 

 

 

 

Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

R0160

 

 

 

 

Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

R0170

 

 

 

 


 

 

Attivitajiet mhux tal-ħajja

Attivitajiet tal-ħajja

 

Attivitajiet mhux tal-ħajja

Attivitajiet tal-ħajja

 

 

RKM(L,NL) Riżultat

RKM(L,L) Riżultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

R0210

 

 

 

 

Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

R0220

 

 

 

 

Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

R0230

 

 

 

 

Obbligi tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tar-(ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn

R0240

 

 

 

 

Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

R0250

 

 

 

 


Kalkolu kumplessiv tar-RKM

 

 

C0130

 

RKM lineari

R0300

 

 

RKS

R0310

 

 

Limitu massimu tar-RKM

R0320

 

 

RKM

R0330

 

 

RKM kombinat

R0340

 

 

Il-minimu assolut tar-RKM

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Rekwiżit Kapitali Minimu

R0400

 

 

 

 

 

 

Kalkolu tar-RKM nozzjonali tal-ħajja u mhux tal-ħajja

Attivitajiet mhux tal-ħajja

Attivitajiet tal-ħajja

 

 

C0140

C0150

RKM nozzjonali lineari

R0500

 

 

RKS nozzjonali minbarra supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu)

R0510

 

 

Limitu massimu tar-RKM nozzjonali

R0520

 

 

Il-minimu tar-RKM nozzjonali

R0530

 

 

RKM nozzjonali kkumbinat

R0540

 

 

Limitu minimu assolut tar-RKM nozzjonali

R0550

 

 

RKM nozzjonali

R0560

 

 

S.32.01.22

Impriżi fl-ambitu tal-grupp

Pajjiż

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

Tip ta' kodiċi tal-ID tal-impriża

Isem legali tal-impriża

Tip ta' impriża

Forma legali

Kategorija (mutwa/mhux mutwa)

Awtorità Superviżorja

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(kompli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kriterji ta' influwenza

Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

Kalkolu tas-solvenza tal-grupp

% tal-kapital azzjonarju

% użat għall-istabbiliment ta' kontijiet konsolidati

% tad-drittijiet tal-vot

Kriterji oħra

Livell ta' influwenza

Sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

IVA/LE

Data tad-deċiżjoni jekk l-Artikolu 214 jiġi applikat

Metodu użat u skont il-metodu 1, it-trattament tal-impriża

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS II

Struzzjonijiet għall-formoli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' impriżi individwali

Dan l-Anness fih struzzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-formoli inklużi fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. L-ewwel kolonna tat-tabelli tidentifika l-entrati li għandhom jiġu divulgati billi jiġu identifikati l-kolonni u r-ringieli kif muri fil-formola fl-Anness I.

Formuli li għandhom jimtlew skont l-istruzzjonijiet tat-taqsimiet differenti ta' dan l-Anness issir referenza għalihom bħala “din il-formula” fit-test kollu tal-Anness

S.02.01. — Karta bilanċjali

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

Il-“valur tas-Solvibbiltà II” fil-kolonna (C0010) għandu jimtela billi jintużaw il-prinċipji tal-valwazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, l-Istandards Tekniċi u l-Linji gwida tas-Solvibbiltà II.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Assi

C0010/R0030

Assi intanġibbli

Assi intanġibbli għajr avvjament. Assi mhux monetarju identifikabbli mingħajr sustanza fiżika.

C0010/R0040

Assi ta' taxxa differita

Assi ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu rekuprabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta':

(a)

differenzi temporanji deduċibbli;

(b)

riport ta' telf ta' taxxa mhux użat; u/jew

(c)

ir-riport ta' krediti ta' taxxa mhux użati;

C0010/R0050

Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

Dan huwa t-total ta' surplus nett marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

C0010/R0060

Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

Assi tanġibbli li huma maħsuba għal użu permanenti u proprjetà miżmuma mill-impriża għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà għall-użu proprju li qed tinbena.

C0010/R0070

Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

Dan huwa l-ammont totali ta' investimenti, minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

C0010/R0080

Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

L-ammont tal-proprjetà, minbarra għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà li għadha qed tinbena mhux għall-użu proprju.

C0010/R0090

Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

Parteċipazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 13(20) u 212(2) u holdings f'impriżi relatati fl-Artikolu 212(1)(b) tad-Direttiva 2009/138/KE.

Meta parti mill-assi fir-rigward ta' parteċipazzjoni u impriżi relatati jirreferu għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet, dawn il-partijiet għandhom jiġu divulgati f'“Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet” f'C0010/R0220.

C0010/R0100

Ekwitajiet

Dan huwa l-ammont totali ta' ekwitajiet elenkati u mhux elenkati.

C0010/R0110

Ekwitajiet — elenkati

Ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

C0010/R0120

Ekwitajiet — mhux elenkati

Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, mhux innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.

Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

C0010/R0130

Bonds

Din hija l-ammont totali ta' bonds tal-gvern, bonds korporattivi, noti strutturati u titoli kollateralizzati.

C0010/R0140

Bonds tal-Gvern

Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta' gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

C0010/R0150

Bonds korporattivi

Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

C0010/R0160

Noti strutturati

Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b'introjtu fiss (redditu f'forma ta' pagamenti fissi) b'serje ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli b'introjtu fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Dwar titoli li għandhom inkorporati fihom kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inkluż Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi f'din il-kategorija mhumiex soġġetti għal diżaggregazzjoni

C0010/R0170

Titoli kollateralizzati

Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli Garantiti b'Ipoteki (Mortgage Backed securities — MBS), Titoli Garantiti b' Ipoteki Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (CDOs), Obbligi ta' Self Kollateralizzat (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi ta' Ipoteki Kollateralizzati (Collateralised Mortgage Obligations — CMO)

C0010/R0180

Impriżi ta' Investiment Kollettiv

Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

C0010/R0190

Derivattivi

Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

(a)

Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

(b)

Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

(c)

Jiġi saldat f'data fil-futur.

Valur tas-Solvibbiltà II, jekk pożittiv biss, tad-derivattiv fid-data tar-rapportar jiġi rrapportat hawn (f'każ ta' valur negattiv, ara C0010/R0790).

C0010/R0200

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti qabel data ta' maturità speċifika u li mhumiex skambjabbli f'munita jew depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti.

C0010/R0210

Investimenti oħrajn

Investimenti oħrajn mhux diġà koperti fl-investimenti divulgati hawn fuq.

C0010/R0220

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (klassifikati fil-linja operatorja 31 kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

C0010/R0230

Self u ipoteki

Din hija l-ammont totali ta' self u ipoteki, jiġifieri l-assi finanzjarji maħluqa meta impriżi jisilfu fondi, kemm b'kollateral kif ukoll mingħajru, inklużi puli ta' flus.

C0010/R0240

Self fuq poloz

Self li sar lil detenturi ta' poloz, kollateralizzat fuq poloz (provvedimenti tekniċi sottostanti).

C0010/R0250

Self u ipoteki lil individwi

Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jsellfu fondi lil debituri — individwi, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

C0010/R0260

Self u ipoteki oħrajn

Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jsellfu fondi lil debituri — oħrajn, mhux klassifikabbli fl-entrata R0240 jew R0250, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

C0010/R0270

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

Dan huwa l-ammont totali ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni. Jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi (inklużi Finite Re u SPV).

C0010/R0280

Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

C0010/R0290

Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet mhux tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

C0010/R0300

Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

C0010/R0310

Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

C0010/R0320

Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal tal-ħajja.

C0010/R0330

Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi ta' tas-saħħa simili għat-tekniki ta' tal-ħajja u l-provvedimenti tekniċi għal marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

C0010/R0340

marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

C0010/R0350

Depożiti lil ċedenti

Depożiti marbuta mar-riassigurazzjoni aċċettati.

C0010/R0360

Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

Ammonti skaduti għall-ħlas minn detenturi ta' polza, assiguraturi u oħrajn marbuta mal-kumpanija tal-assigurazzjoni, li mhumiex inklużi fl-influssi tal-flus ta' provvedimenti tekniċi.

Għandha tinkludi riċevibbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

C0010/R0370

Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

Ammonti skaduti mir-riassiguraturi u marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

Tista' tinkludi: l-ammonti skaduti minn riċevibbli minn riassiguraturi marbuta ma' pretensjonijiet saldati ta' detenturi ta' poloz jew benefiċjarji; riċevibbli minn riassiguraturi b'rabta ma' avvenimenti li mhumiex assigurazzjoni jew pretensjonijiet tal-assigurazzjoni saldati, pereżempju kummissjonijiet.

C0010/R0380

Riċevibbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

Tinkludi ammonti riċevibbli minn impjegati jew sħab fin-negozju varji (mhux relatati mal-assigurazzjoni), inklużi entitajiet pubbliċi.

C0010/R0390

Ishma proprji (miżmuma direttament)

Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma direttament mill-impriża.

C0010/R0400

L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

Valur tal-ammont dovut fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

C0010/R0410

Flus u ekwivalenti ta' flus

Karti u muniti f'ċirkulazzjoni li ta' spiss jintużaw biex isiru l-pagamenti, u depożiti skambjabbli ma' munita fuq talba b'parità u li jistgħu jintużaw direttament għall-ħlas b'ċekkijiet, ġbid, ordni ġiro, debitu/kreditu dirett, jew faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew ristrezzjonijiet.

Kontijiet tal-bank ma għandhomx jiġu nnettjati, b'hekk f'din l-entrata għandhom jiġu rikonoxxuti biss il-kontijiet pożittivi u l-overdrafts bankarji jiġu murija taħt l-obbligazzjonijiet, sakemm ma jeżistux kemm id-dritt ġuridiku ta' tpaċija kif ukoll l-intenzjoni demostrabbli li n-nett jiġi saldat.

C0010/R0420

Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx xi mkien ieħor

Din hija l-ammont ta' kwalunkwe assi ieħor li mhux diġà jidher xi mkien ieħor fl-entrati tal-karta bilanċjali.

C0010/R0500

Assi totali

Din hija l-ammont kumplessiv totali tal-assi kollha.

Obbligazzjonijiet

C0010/R0510

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

Somma tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżit kapitali minimu (“RKM”).

C0010/R0520

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (eskluż tas-saħħa)

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0530

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0540

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (eskluż tas-saħħa) — L-aħjar stima

Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).

L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0550

Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — Marġni tar-riskju

Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0560

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0570

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0580

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — L-aħjar stima

Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0590

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

Din hija l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0600

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

Somma tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0610

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet għas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0620

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0630

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — L-aħjar stima

Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0640

Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

Din hija l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0650

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ta' tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0660

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0670

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — L-aħjar stima

Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0680

Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — Marġni ta' riskju

Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0690

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0700

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0710

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — l-aħjar stima

Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0720

Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — Marġni ta' riskju

Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

C0010/R0740

Obbligazzjonijiet kontinġenti

Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

a)

obbligu possibbli li jinħoloq minn avvenimenti fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx avveniment futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

b)

obbligu preżenti li joriġina minn avvenimenti fl-imgħoddi anki jekk:

(i)

mhux probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

(ii)

l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

L-ammont ta' obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxut fil-karta bilanċjali għandu jsegwi l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

C0010/R0750

Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

Obbligazzjonijiet b'tajming jew ammont inċert, minbarra dawk divulgati taħt “Obbligi ta' benefiċċji tal-pensjoni”.

Il-provvedimenti jiġu rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet (bil-preżunzjoni li tista' ssir stima affidabbli) meta dawn jippreżentaw obbligi u huwa probabbli li se jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir saldu tal-obbligi.

C0010/R0760

Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

Din hija t-total tal-obbligi netti marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

C0010/R0770

Depożiti mingħand riassiguraturi

Ammonti (pereż. flus) rċevuti mingħand riassiguratur jew imnaqqsa mir-riassiguratur skont il-kuntratt tar-riassigurazzjoni.

C0010/R0780

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu pagabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta' differenzi temporanji taxxabbli:

C0010/R0790

Derivattivi

Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

(a)

Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

(b)

Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

(c)

Jiġi saldat f'data fil-futur.

Obbligazzjonijiet derivattivi biss għandhom jiġu divulgati f'din ir-ringiela (jiġifieri derivattivi f'valuri negattivi fid-data tar-rapportar) Assi derivattivi għandhom jiġu divulgati f'C0010/R0190.

Impriżi li ma jvalwax id-derivattivi fil-GAAP Lokali tagħhom ma għandhomx għalfejn jipprovdu valur tar-rapporti finanzjarji.

C0010/R0800

Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

Djun, bħal ipoteki u self, dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-esklużjoni ta' bonds miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (mhux possibbli għall-impriża li tidentifika d-detenturi kollha tal-bonds li toħroġ) u obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tinkludi wkoll overdrafts bankarji.

C0010/R0810

Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

Obbligazzjonijiet finanzjarji inklużi bonds maħruġa minn impriża (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew le), noti strutturati maħruġa mill-impriża stess u ipoteki u self dovut lil entitajiet oħra minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.

Obbligazzjonijiet subordinati m'għandhomx jiġu inklużi hawn.

C0010/R0820

Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

Ammonti skaduti dovuti lil detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħra marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex provvedimenti tekniċi.

Jinkludu ammonti skaduti lil intermedjarji ta' (ri)assigurazzjoni (jiġifieri kummissjonijiet skaduti lil intermedjarji iżda li għadhom ma tħallsux mill-impriża).

Huma esklużi self u ipoteki dovuti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni oħra, jekk ikunu marbuta biss ma' finanzjament u mhux marbuta ma' operazzjonijiet ta' assigurazzjoni (dawn is-self u l-ipoteki għandhom jiġu divulgati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji).

Għandha tinkludi ammonti pagabbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

C0010/R0830

Pagabbli tar-riassigurazzjoni

Ammonti pagabbli, skaduti lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.

Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi li huma marbuta ma' primjums ċeduti.

C0010/R0840

Pagabbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

Dan huwa l-ammont totali ta' pagabbli kummerċjali, inklużi ammonti dovuti lil impjegati, fornituri, eċċ. u mhux relatati mal-assigurazzjoni, parallel mar-riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni) fuq in-naħa tal-assi; jinkludi entitajiet pubbliċi.

C0010/R0850

Obbligazzjonijiet subordinati

Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati kklassifikati bħala Fondi Proprji Bażiċi u dawk li mhumiex inklużi fil-Fondi Proprji Bażiċi.

C0010/R0860

Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Djun oħra jistgħu jkunu subordinati anki aktar fil-fond. Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi biss għandhom jiġu ppreżentati hawnhekk.

C0010/R0870

Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

Obbligazzjonijiet subordinati klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi

C0010/R0880

Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkienieħor

Din hija t-total ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra li mhijiex diġà inkluża f' x' entrata oħra tal-Karta Bilanċjali.

C0010/R0900

Obbligazzjonijiet totali

Din hija l-ammont kumplessiv totali tal-obbligazzjonijiet kollha.

C0010/R1000

Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

Din hija t-total tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' impriża, valwat skont is-Solvibbiltà II. Valur tal-assi bl-obbligazzjonijiet imnaqqsa.

S.05.01. — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali iżda bl-użu tal-linji operatorji SII. Impriżi għandhom jużaw l-istess bażi ta' rikonoxximent u ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent jew rivalwazzjoni ġodda.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

C0010 sa C0120/R0110

Primjums sottoskritti — Gross — Operazzjonijiet Diretti

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0010 sa C0120/R0120

Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0130 sa C0160/R0130

Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0010 sa C0160/R0140

Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0010 sa C0160/R0200

Primjums sottoskritti — nett

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0010 sa C0120/R0210

Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

C0010 sa C0120/R0220

Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

C0130 sa C0160/R0230

Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huwa s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

C0010 sa C0160/R0240

Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

C0010 sa C0160/R0300

Primjums gwadanjati — Nett

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0010 sa C0120/R0310

Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0010 sa C0120/R0320

Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali grossa aċċettata.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0130 sa C0160/R0330

Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0010 sa C0160/R0340

Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0010 sa C0160/R0400

Pretensjonijiet imġarrba — Nett

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0010 sa C0120/R0410

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

C0010 sa C0120/R0420

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

C0130 sa C0160/R0430

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

C0010 sa C0160/R0440

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

C0010 sa C0160/R0500

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0010 sa C0160/R0550

Spejjeż imġarrba

L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

C0200/R0110–R0550

Total

Total tal-entrati differenti għal-Linji Operazzjonali kollha.

C0200/R1200

Spejjeż oħra

Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

C0200/R1300

Spejjeż totali

Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

C0210 sa C0280/R1410

Primjums sottoskritti — Gross

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

Dawn jinkludu kemm operazzjonijiet diretti kif ukoll tar-riassigurazzjoni.

C0210 sa C0280/R1420

Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0210 sa C0280/R1500

Primjums sottoskritti — nett

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0210 sa C0280/R1510

Primjums gwadanjati — Gross

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni diretti aċċettati.

C0210 sa C0280/R1520

Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

C0210 sa C0280/R1600

Primjums gwadanjati — Nett

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0210 sa C0280/R1610

Pretensjonijiet imġarrba — Gross

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0210 sa C0280/R1620

Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: din hija sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0210 sa C0280/R1700

Pretensjonijiet imġarrba — Nett

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja, fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0210 sa C0280/R1710

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni aċċettata.

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet dirett u ta' riassigurazzjoni grossi.

C0210 sa C0280/R1720

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

C0210 sa C0280/R1800

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mat-total tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0210 sa C0280/R1900

Spejjeż imġarrba

L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

C0300/R1410–R1900

Total

Total tal-entrati differenti għal-linji operatorji tal-ħajja kollha.

C0300/R2500

Spejjeż oħra

Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

C0300/R2600

Spejjeż totali

Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

C0210 sa C0280/R2700

Ammont totali ta' ċedimenti

Dan l-ammont jirrappreżenta l-ammont totali ta' ċedimenti li seħħew matul is-sena.

Dan l-ammont jiġi divulgat ukoll taħt pretensjonijiet imġarrba (entrata R1610).

S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: prinċipji ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati (“GAAP”) lokali jew l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (“IFRS”) jekk huma aċċettati bħala GAAP lokali.

Il-formula hija bbażata fuq bażi ta' sena s'issa. Impriżi għandhom jużaw l-istess rikonoxximent u bażi ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni.

Għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin għall-klassifikazzjoni skont il-pajjiż:

L-informazzjoni, ipprovduta skont il-pajjiż għandha timtela għall-ħames pajjiżi bl-akbar ammont ta' primjums sottoskritti grossi flimkien mal-pajjiż tad-domiċilju jew sakemm jintlaħaq 90 % tal-primjums sottoskritti grossi totali

Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta għal-linji operatorja “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji” l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;

Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha, l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;

Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż ta' lokalizzazzjoni tal-impriża ċedenti.

Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

a.

Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) jekk il-kuntratt ma kienx inbiegħ minn fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi;

b.

Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ minn fergħa;

c.

Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi.

d.

Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, jiġifieri a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

C0020 sa C0060/R0010

L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti grossi) — obbligi mhux tal-ħajja

Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rappurtati għall-obbligi mhux tal-ħajja.

C0080 sa C0140/R0110

Primjums sottoskritti — Gross — Operazzjonijiet Diretti

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0080 sa C0140/R0120

Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

C0080 sa C0140/R0130

Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

C0080 sa C0140/R0140

Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

C0080 sa C0140/R0200

Primjums sottoskritti — netti

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0080 sa C0140/R0210

Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma t-total tal-primjums sottoskritti grossi bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għall-primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

C0080 sa C0140/R0220

Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

C0080 sa C0140/R0230

Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huwa s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

C0080 sa C0140/R0240

Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

C0080 sa C0140/R0300

Primjums gwadanjati — Nett

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0080 sa C0140/R0310

Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0080 sa C0140/R0320

Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0080 sa C0140/R0330

Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0080 sa C0140/R0340

Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0080 sa C0140/R0400

Pretensjonijiet imġarrba — Nett

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0080 sa C0140/R0410

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

C0080 sa C0140/R0420

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

C0080 sa C0140/R0430

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

C0080 sa C0140/R0440

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

C0080 sa C0140/R0500

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0080 sa C0140/R0550

Spejjeż imġarrba

L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

C0140/R1200

Spejjeż oħra

Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

C0140/R1300

Spejjeż totali

Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

C0160 sa C0200/R1400

L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti grossi) — obbligi mhux tal-ħajja

Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rappurtati għall-obbligi tal-ħajja.

C0220 sa C0280/R1410

Primjums sottoskritti — Gross

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0220 sa C0280/R1420

Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

C0220 sa C0280/R1500

Primjums sottoskritti — netti

Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0220 sa C0280/R1510

Primjums gwadanjati — Gross

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huma t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

C0220 sa C0280/R1520

Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

C0220 sa C0280/R1600

Primjums gwadanjati — Nett

Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0220 sa C0280/R1610

Pretensjonijiet imġarrba — Gross

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rappurtar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni gross.

Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0220 sa C0280/R1620

Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.

Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0220 sa C0280/R1700

Pretensjonijiet imġarrba — Nett

Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

C0220 sa C0280/R1710

Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet dirett u ta' riassigurazzjoni grossi.

C0220 sa C0280/R1720

Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

C0220 sa C0280/R1800

Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mat-total tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

C0220 sa C0280/R1900

Spejjeż imġarrba

L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

C0280/R2500

Spejjeż oħra

Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.

Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

C0280/R2600

Spejjeż totali

Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.

Linja Operatorja għal obbligi tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma). B'mod awtomatiku, meta kuntratt tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkopri riskji fil-linji operatorja kollha, l-impriżi għandhom, fejn possibbli, jaqsmu l-obbligi fil-linji operatorja xierqa (l-Artikolu 55 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

Linji operatorji “Marbuta ma' indiċi u marbuta ma' assigurazzjoni”, “Assigurazzjoni oħra tal-ħajja” u “Assigurazzjoni tas-saħħa” huma maqsumin bejn “Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” u “Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji”. Għal din il-qasma għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

“Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” għandhom jinkludu l-ammonti relatati ma' kuntratti mingħajr garanzija finanzjarja jew opzjonijiet kuntrattwali, li jfisser li l-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi ma jirriflettix l-ammont ta' xi garanzija finanzjarja jew opzjoni kuntrattwali.

Kuntratti b'opzjonijiet kuntrattwali mhux materjali jew garanziji finanzjarji li ma jkunux riflessi fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi għandhom jiġu divulgati f'din il-kolonna ukoll;

“Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji” għandhom jinkludu kuntratti li jew għandhom garanziji finanzjarji, opzjonijiet kuntrattwali, jew it-tnejn li huma għax il-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi jirrifletti l-eżistenza ta' dawn il-garanziji finanzjarji u l-opzjonijiet kuntrattwali.

L-informazzjoni divulgati għandha tkun gross bir-riassigurazzjoni peress li informazzjoni dwar Rekuperabbli mir-riassigurazzjoni/mir-riassigurazzjoni SPV u Finite hija mitlub f'ringieli speċifiċi.

L-informazzjoni li għandha tiġi divulgata bejn R0010 u R0100 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont ta' tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa meħtieġ separatament bejn ir-ringieli R0110 u R0130.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kkalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

C0150/R0010

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Tal-ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità

C0210/R0010

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kkalkolati fl-intier tagħhom għas-saħħa SLT.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

C0150/R0020

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0020

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

 Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 sa C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross

L-ammont tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis tar-riassigurazzjoni, SPVs u Finite Re skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

C0150/R0030

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

Ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja minbarra assigurazzjoni tal-ħajja, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0030

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 sa C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

L-ammont ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni intragrupp ċeduta, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

C0150/R0080

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

L-ammont totali ta' Rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intra grupp, għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0080

Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

L-ammont totali ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-Ħajja.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

Ammont tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV kull Linja Operatorja

C0150/R0090

L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV u Finite Re — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

Ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV u Finite Re, għal tal-Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0090

L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-Ħajja)

Ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re għal tas-Saħħa simili għall-assigurazzjoni tal-ħajja.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Marġni ta' riskju

L-ammont ta' marġni ta' riskju, kif definit fl-Artikolu 77(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

C0150/R0100

Marġni ta' Riskju — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0100

Marġni ta' Riskju — Total (saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

 Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-Provvedimenti Tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom, għal kull Linja Operatorja.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0150/R0110

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Tal-ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal tal-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0210/R0110

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja).

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

L-Aħjar Stima

Ammont tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima, għal kull Linja Operatorja.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0150/R0120

L-Aħjar Stima — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0210/R0120

L-Aħjar Stima — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja).

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Marġni ta' riskju

Ammont tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju, għal kull Linja Operatorja.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0150/R0130

Marġni ta' Riskju — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal tal-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0210/R0130

Marġni ta' Riskju — Total (saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

 Provvedimenti tekniċi — Totali

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Provvedimenti tekniċi — Totali

L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala total u wara t-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi.

C0150/R0200

Provvedimenti tekniċi — Total — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet, inklużi provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

C0210/R0200

Provvedimenti tekniċi — Total — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

S.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament Delegat Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.

Linja operatorja għal obbligi mhux tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 isemmu l-operazzjonjiet diretti/riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma).

Operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta tas-saħħa ħlief dawk imwettqa fuq bażi simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja għandhom jitqassmu fil-linji operatorji ta' Mhux tal-Ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, 1 sa 3.

Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata għandha titqies flimkien mal-operazzjonijiet diretti f'C0020 sa C0130.

L-informazzjoni li għandha tiġi divulgata bejn R0010 u R0280 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa meħtieġ separatament bejn ir-ringieli R0290 u R0310.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

C0020 sa C0170/R0010

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u aċċettati.

Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

C0180/R0010

Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total tal-obbligu Mhux tal-Ħajja

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u aċċettati.

Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

C0020 sa C0170/R0050

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

C0180/R0050

Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — l-Aħjar Stima

C0020 sa C0170/R0060

L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross, totali

L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

C0180/R0060

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, totali

L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

C0020 sa C0170/R0140

L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettata.

C0180/R0140

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

C0020 sa C0170/R0150

L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-primjums — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-primjums, għal kull linja operatorja.

C0180/R0150

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti tal-primjum.

C0020 sa C0170/R0160

L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, Totali

L-ammont tal-aħjar stima għall-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

C0180/R0160

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, totali

L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

C0020 sa C0170/R0240

L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettata.

C0180/R0240

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-diretti u operazzjonijiet, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

C0020 sa C0170/R0250

L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

C0180/R0250

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet

L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet.

C0020 sa C0170/R0260

L-aħjar stima totali, Gross — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont tal-Aħjar stima gross totali, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

C0180/R0260

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Gross

L-ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

C0020 sa C0170/R0270

L-aħjar stima totali, Nett — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont tal-Aħjar stima nett totali, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

C0180/R0270

Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Nett

L-ammont totali tal-Aħjar Stima Nett (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

C0020 sa C0170/R0280

Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — Marġni ta' Riskju

L-ammont ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)). Il-marġni ta' riskju jiġi kalkulat għall-portafoll kollu tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni u mbagħad allokat lil kull linja operatorja individwali, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettati.

C0180/R0280

Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Marġni ta' riskju totali

L-ammont totali ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)).

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

C0020 sa C0170/R0290

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0180/R0290

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0020 sa C0170/R0300

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

L-Aħjar Stima

L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-aħjar stima, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0180/R0300

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

L-Aħjar Stima

L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-aħjar stima, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0020 sa C0170/R0310

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

Marġni ta' riskju

L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-marġni tar-riskju, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

C0180/R0310

Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —

Marġni ta' riskju

L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-marġni tar-riskju, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

 Provvedimenti tekniċi — Totali

C0020 sa C0170/R0320

Provvedimenti tekniċi, Total — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

C0180/R0320

Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi — Total

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

C0020 sa C0170/R0330

Provvedimenti tekniċi, Rekuperabbli totali minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

C0180/R0330

Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

C0020 sa C0170/R0340

Provvedimenti tekniċi, Total — Provvedimenti bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi netti, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

C0180/R0340

Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi netti, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

S.19.01. — Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni Mhux tal-ħajja

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

Triangoli tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet juru l-istima tal-assiguratur tal-kost tal-pretensjonijiet (pretensjonijiet imħallsa u provvedimenti għall-pretensjonijiet skont il-prinċipju tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II) u kif din l-istima tiżviluppa tul iż-żmien.

L-impriżi huma meħtieġa jiddivulgaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' inċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-impriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.

Din il-formula għandha tiġi divulgata għat-total tan-negozju tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja iżda għandha titqassam skont is-sena tas-sottoskrizzjoni u s-sena tal-inċident jekk l-impriża tuża bażijiet differenti.

It-tul prestabbilit ta' trijangolu run-off huwa 10 + 1 snin iżda r-rekwiżit ta' divulgazzjoni huwa bbażat fuq l-iżvilupp tal-pretensjonijiet tal-impriża (jekk it-tul taċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet ikun iqsar minn 10 snin, l-impriżi huma meħtieġa jiddivulgaw skont l-iżvilupp intern iqsar).

Id-dejta storika, li tibda mill-ewwel applikazzjoni tas-Solvibbiltà II, hija meħtieġa għall-pretensjonijiet imħallsa (jiġifieri għandu jiġi divulgat is-sett sħiħ) iżda mhux l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet. Għall-kumpilazzjoni tad-dejta storika għal pretensjonijiet imħallsa l-istess approċċ rigward it-tul tat-trijanglu għad-divulgazzjoni kurrenti se jiġi applikat (jiġifieri l-iqsar bejn 10 + 1 snin u ċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet tal-impriża).

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Z0020

Sena tal-aċċident jew sena tas-sottoskrizzjoni

Iddivulga l-istandard użat mill-impriżi għad-divulgazzjoni tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin minn din il-lista magħluqa:

 

1 — Sena tal-aċċident

 

2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

C0010 sa C0110/ R0100 sa R0250

Pretensjonijiet Imħallas Gross (mhux kumulattiv) — Triangolu

Pretensjonijiet Imħallsa Gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, esklużi l-ispejjeż, fi triangolu li juri l-iżviluppi tal-pagamenti grossi tal-pretensjonijiet li diġà saru: għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-9 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha sa — u inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) irrapporta l-pagamenti li diġà saru korrispondenti f'kull sena tal-iżvilupp (li huwa dewmien bejn id-data tal-aċċident /sottoskrizzjoni u d-data tal-ħlas).

Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

C0170/ R0100 sa R0260

Pretensjonijiet Grossi Mħallas (mhux kumulattiv) — Fis-sena attwali

Total “Sena attwali” jirrifletti l-aħħar dijagonali (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0160 sa R0250.

R0260 hija t-total ta' R0160 sa R0250.

C0180/ R0100 sa R0260

Pretensjonijiet Grossi Mħallsa — Somma tas-snin (kumulattiv)

Total tas-“Somma tas-snin” fiha s-somma tad-dejta kollha fir-ringieli (is-somma tal-pagamenti kollha b'referenza għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni ), inkluż it-total.

C0200 sa C0300/ R0100 sa R0250

L-Aħjar Stima mhux skontata Gross tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Trijanglu

Triangoli tal-aħjar stima mhux skontata tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bir-riassigurazzjoni għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-9 (u qabel) u għal perjodi ta' rappurtar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rappurtar). L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet tirrelata ma' avvenimenti li seħħew fid-data tal-valwazzjoni jew qabel, irrispettivament minn jekk il-pretensjonijiet li jirriżulatw minn dawn l-avvenimenti ġewx rappurtati jew le.

Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

C0360/ R0100 sa R0260

L-Aħjar Stima Gross tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Tmiem is-sena (dejta skontata)

Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonal iżda mhux fuq bażi skontata (id-d ejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0160 sa R0250.

R0260 hija t-total ta' R0160 sa R0250.

S.22.01 — L-impatt tal-miżuri tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

Din il-formula hija rilevanti meta l-impriża tuża mill-inqas miżura waħda ta' garanzija jew tranżizzjonali fit-tul.

Din il-formula għandha tirrifletti l-impatt fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji meta ma tintużax tranżizzjonali u kull miżura LTG jew tranżizzjonali tkun żero. Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass fejn il-miżuri tranżizzjonali u LTG jitneħħew waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass.

L-impatti jridu jiġu divulgati fil-pożittiv jekk iżidu l-ammont tal-entrata li tkun qed tiġi divulgati u fin-negattiv jekk inaqqsu l-ammont tal-entrata (pereż. jekk l-ammont ta' RKS jiżdied jew jekk l-ammont ta' Fondi Proprji jiżdied allura għandhom jiġu divulgati valuri pożittivi).

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

C0010/R0010

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Provvedimenti Tekniċi

L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi inklużi miżuri ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali

C0030/R0010

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

C0050/R0010

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-provvedimenti bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0010

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Provvedimenti tekniċi

L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0010

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Provvedimenti Tekniċi

L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn l-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

C0010/R0020

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji

L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

C0030/R0020

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi bil-garanzija fit-tul (“LTG”) u l-miżuri tranżizzjonali.

C0050/R0020

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0020

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0020

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

C0010/R0050

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

C0030/R0050

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'LTG u miżuri tranżizzjonali.

C0050/R0050

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulata b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0050

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0050

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

C0010/R0090

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — RKS

L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

C0030/R0090

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

C0050/R0090

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0090

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — RKS

L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0090

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — RKS

L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

C0010/R0100

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

C0030/R0100

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'LTG u miżuri tranżizzjonali.

C0050/R0100

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulata b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0100

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0100

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

C0010/R0110

Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Rekwiżit Kapitali Minimu

L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

C0030/R0110

Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Rekwiżit Kapitali Minimu

L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

C0050/R0110

Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Rekwiżit Kapitali Minimu

L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.

Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

C0070/R0110

L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

C0090/R0110

L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.

Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

S.23.01. Fondi proprji

Kummenti ġenerali:

Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

 

ENTRATA

STRUZZJONIJIET

Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35

R0010/C0010

Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Total

Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju, miżmum direttament kif ukoll indirettament (qabel it-tnaqqis tal-ishma proprji). Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew tal-Grad 2. Kwalunkwe kapital azzjonarju ordinarju li ma jissodisfax għal kollox il-kriterji għandu jiġi trattat bħala kapital azzjonarju preferenzjali u jiġi klasifikat skont dan irrispettivament mid-deskrizzjoni jew designazzjoni tiegħu.

R0010/C0020

Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 1 bla restrizzjoni

Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji ta' Grad 1 bla restrizzjoni.

R0010/C0040

Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 2

Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju prelevat li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

R0030/C0010

Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — Total

It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li tissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

R0030/C0020

Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 bla restrizzjoni

Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 1 bla restrizzjoni.

R0030/C0040

Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 bla

Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 2.

R0040/C0010

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Total

Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji għal entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

R0040/C0020

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1 bla restrizzjoni

Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

R0040/C0040

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0050/C0010

Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Total

Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

R0050/C0030

Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 ristrett

Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

R0050/C0040

Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

R0050/C0050

Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

R0070/C0010

Fondi surplus — Total

Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

R0070/C0020

Fondi surplus — Grad 1 bla restrizzjonijiet

Dawn huma l-fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li jilħqu l-kriterji tal-Grad 1, entrati bla restrizzjoni.

R0090/C0010

Ishma preferenzjali — Total

Dan huwa t-total tal-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

R0090/C0030

ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa mill-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

R0090/C0040

Ishma preferenzjali — Grad 2

Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

R0090/C0050

Ishma preferenzjali — Grad 3

Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

R0110/C0010

Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Total

It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital ta' ishma preferenzjali tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

R0110/C0030

Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 1 ristrett

Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala entrati tal-Grad 1 ristrett.

R0110/C0040

Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 2

Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala Grad 2.

R0110/C0050

Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 3

Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala Grad 3.

R0130/C0010

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni totali tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

R0130/C0020

Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Grad 1 bla restrizzjoni

Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE.

R0140/C0010

Obbligazzjonijiet subordinati — Total

Din hija l-ammont totali ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża.

R0140/C0030

Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 restrett

Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

R0140/C0040

Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2

Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

R0140/C0050

Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3

Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

R0160/C0010

Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Total

Din hija l-ammont totali ta' assi netti ta' taxxa differita tal-impriża.

R0160/C0050

Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita — Grad 3

Din hija l-ammont tal-assi netti ta' taxxa differita tal-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni tal-grad 3.

R0180/C0010

Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

Din hija t-total tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

R0180/C0020

Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 bla ristrezzjoni

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 1 bla restrizzjoni u għandu l-approvazzjoni superviżorja.

R0180/C0030

Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 ristrett

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad ristrett, u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

R0180/C0040

Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 ristrett

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 2 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

R0180/C0050

Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 3 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

R0220/C0010

Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — total

Din hija l-ammont totali ta' fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li mhumiex rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II.

Dawn il-fondi proprji huma jew:

i)

entrati li jidhru fil-listi tal-entrati tal-fondi proprji, iżda li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni jew il-provvedimenti tranżizzjonali; jew

ii)

entrati maħsuba biex jaqdu r-rwol tal-fondi proprji li mhumiex fil-lista tal-entrati tal-fondi proprji u li ma għandhomx l-approvazzjoni superviżorja u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali bħala obbligazzjonijet.

Obbligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi ma għandhomx jiġu divulgati hawn, iżda fil-karta bilanċjali (formula S.02.01) bħala obligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi.

Tnaqqis

R0230/C0010

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

Dan huwa t-tnaqqis totali għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

R0230/C0020

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 bla restrizzjoni

Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 bla restrizzjoni f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

R0230/C0030

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 ristrett

Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 ristrett f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

R0230/C0040

Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 2

Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 2 f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

R0290/C0010

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

Din hija l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis.

R0290/C0020

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 bla restrizzjonijiet

Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

R0290/C0030

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 ristrett

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

R0290/C0040

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 2

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0290/C0050

Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 3

Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

Fondi proprji anċillari

R0300/C0010

Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat, eżerċitabbli fuq talba — total

Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba.

R0300/C0040

Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

R0310/C0010

Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba — total

Din hija l-ammont totali ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

R0310/C0040

Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — Grad 2

Din hija l-ammont ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0320/C0010

Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — total

Din hija l-ammont totali ta'ishma preferenzjali li ma ġex eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

R0320/C0040

Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

Din hija l-ammont ta' ishma preferenzjali li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 2.

R0320/C0050

Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 3

Din hija l-ammont ta' ishma preferenzjali li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 3.

R0330/C0010

Impenn vinkolanti legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Total

Din hija l-ammont totali tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba.

R0330/C0040

Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 2

Din hija l-ammont tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0330/C0050

Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 3

Din hija l-ammont tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

R0340/C0010

Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

R0340/C0040

Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

Din hija l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0350/C0010

Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 jew il-Grad 3, minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

R0350/C0040

Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

R0350/C0050

Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

Din hija l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3, minbarra dawk li huma miżmuma f'fiduċjarja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u provduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati b'konformità mad-Direttiva 2006/48/KE.

R0360/C0010

Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

Din hija l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

R0360/C0040

Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

Din hija l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

R0370/C0010

Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

Dan huwa l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

R0370/C0040

Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

R0370/C0050

Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva Qafas 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

R0390/C0010

Fondi proprji anċillari oħrajn — total

Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji aniċċlari oħra.

R0390/C0040