18.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 332/63


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2384

tas-17 ta' Diċembru 2015

li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jtemm il-proċediment għall-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw fil-Brażil wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

A.   PROĊEDURA

1.   Il-miżuri fis-seħħ

(1)

Wara investigazzjoni antidumping (“l-investigazzjoni oriġinali”), il-Kunsill impona, permezz tar-Regolament (KE) Nru 925/2009 (2), dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu fojl tal-aluminju li joriġina mill-Armenja, mill-Brażil u mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“il-PRĊ” jew “iċ-Ċina”).

(2)

Il-miżuri ħadu l-forma ta' dazju ad valorem stabbilit għal 13,4 % tal-importazzjonijiet mill-Armenja, fi 17,6 % fuq l-importazzjonijiet mil-Brażil u għal 30 % fuq l-importazzjonijiet mir-RPĊ, bl-eċċezzjoni ta' Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd (6,4 %), Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd (6,4 %), Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd (20,3 %) u Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd (24,2 %).

(3)

Impenn offert minn produttur esportatur Brażiljan ġie aċċettat mill-Kummissjoni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/736/KE (3).

2.   Talba għal rieżami ta' skadenza

(4)

Wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar l-iskadenza imminenti (4) tal-miżuri antidumping fis-seħħ, il-Kummissjoni rċeviet talba għat-tnedija ta' rieżami ta' skadenza ta' dawn il-miżuri kontra l-Brażil u r-RPĊ skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(5)

It-talba ġiet ippreżentata minn AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Lussemburgu S.A., Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impold.o.o. u Symetal S.A. (“l-applikanti”) f'isem produtturi li jirrappreżentaw aktar minn 25 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' ċerti fojls tal-aluminju.

(6)

It-talba kienet ibbażata fuq ir-raġunijiet li l-iskadenza tal-miżuri probabbli tirriżulta f'kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u ħsara lill-industrija tal-Unjoni.

(7)

L-applikanti ma talbux il-bidu ta' investigazzjoni ta' rieżami ta' skadenza tal-miżuri antidumping kontra l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-Armenja. Għalhekk, dawn il-miżuri skadew fis-7 ta' Ottubru 2014 (5).

3.   Bidu ta' rieżami ta' skadenza

(8)

Wara li stabbiliet, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, li kienet teżisti biżżejjed evidenza għall-bidu ta' rieżami ta' skadenza, il-Kummissjoni fl-4 ta' Ottubru 2014 ħabbret, permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (6) (“in-Notifika ta' Bidu”), il-bidu ta' rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

4.   Investigazzjoni antidumping parallela

(9)

B'mod parallel, fit-8 ta' Ottubru 2014, il-Kummissjoni ħabbret il-bidu ta' investigazzjoni antidumping skont l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku fir-rigward tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Russja (7) (l-“investigazzjoni parallela”).

(10)

F'din l-investigazzjoni, f'Lulju 2015, permezz tar-Regolament (UE) 2015/1081 (8), il-Kummissjoni imponiet dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li oriġinaw mir-Russja. Il-miżuri provviżorji ġew imposti għal perjodu ta' sitt xhur.

(11)

Fis-17 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni, permezz tar-Regolament (UE) 2015/2385 (9), imponiet dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Russja.

(12)

Iż-żewġ investigazzjonijiet paralleli koprew l-istess perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u l-istess perjodu kkunsidrat kif definit fil-premessa (13).

5.   L-investigazzjoni

5.1.   Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u l-perjodu kkunsidrat

(13)

L-investigazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta' Ottubru 2013 sat-30 ta' Settembru 2014 (il-“perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami”). L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' ħsara kopra l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2011 sat-tmiem tal-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami (il-“perjodu kkunsidrat”).

5.2.   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni u l-kampjunar

(14)

Il-Kummissjoni avżat uffiċjalment lill-applikanti, lill-produtturi l-oħra magħrufa tal-Unjoni, lill-produtturi esportaturi fil-Brażil u fir-RPĊ, lill-importaturi magħrufin, lill-utenti u l-operaturi tas-suq li huma magħrufa li huma kkonċernati, u lir-rappreżentanti tal-pajjiżi esportaturi, dwar it-tnedija tar-rieżami ta' skadenza.

(15)

Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u biex jitolbu smigħ fil-limitu taż-żmien stabbilit fin-Notifika ta' Bidu. Il-partijiet interessati kollha, li talbu dan u wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw smigħ.

(16)

Fin-Notifika ta' Bidu tagħha, il-Kummissjoni ħabbret li tista' tieħu kampjun tal-produtturi esportaturi fir-RPĊ, tal-produtturi tal-Unjoni u ta' importaturi mhux relatati skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku. L-ebda kampjunar ma kien previst għall-produtturi esportaturi fil-Brażil.

Il-kampjunar ta' produtturi esportaturi fir-RPĊ

(17)

Minn 12-il produttur Ċiniż magħruf, tnejn ippreżentaw tweġiba għall-kwestjonarju tal-kampjunar. Minħabba n-numru limitat ta' kumpaniji li kkooperaw, il-kampjunar ma kienx meħtieġ.

Il-kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(18)

Fin-Notifika ta' Bidu tagħha, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet għażlet kampjun provviżorju ta' produtturi tal-Unjoni. Skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni għażlet kampjun fuq il-bażi tal-akbar volum rappreżentattiv tal-bejgħ u l-produzzjoni. Dan il-kampjun kien jikkonsisti f'sitt produtturi tal-Unjoni u l-kumpaniji relatati tagħhom, minħabba li l-istruttura interna tal-gruppi ma kinitx ċara fil-bidu tal-investigazzjoni sa fejn jikkonċerna l-funzjonijiet tal-produzzjoni u l-bejgħ mill-ġdid tal-prodott ikkonċernat. Il-produtturi tal-Unjoni magħżula għall-kampjun kienu jirrappreżentaw 70 % tal-produzzjoni tal-Unjoni. Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati biex jagħtu l-kummenti tagħhom fuq dan il-kampjun provviżorju. Ma wasal l-ebda kumment sal-iskadenza u għaldaqstant il-kampjun provviżorju kien ikkonfermat. Il-kampjun jitqies bħala rappreżentattiv tal-industrija tal-Unjoni.

(19)

F'Marzu 2015, wieħed mill-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun biegħ l-attività kollha tiegħu, inkluż it-tagħmir, permessi għal drittijiet, obbligi dwar impjegati u l-kuntratti eżistenti tiegħu lil kumpanija ġdida. Minħabba li din il-bidla seħħet wara l-perjodu ta' investigazzjoni, mhijiex rilevanti għall-investigazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament bażiku.

Kampjunar tal-importaturi mhux relatati

(20)

Biex tiddeċiedi jekk kienx meħtieġ li jittieħed kampjun u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni staqsiet lil importaturi mhux relatati sabiex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu.

(21)

Ġew ikkuntattjati erbatax-il importatur/utent magħrufa fl-istadju tal-bidu u ġew mistiedna jispjegaw l-attività tagħhom u biex jimlew formola ta' kampjunar mehmuża man-Notifika ta' Bidu, jekk applikabbli.

(22)

Ħames kumpaniji wieġbu għall-formola ta' kampjunar. Erba' minnhom kienu rewinders, jiġifieri utenti industrijali li kienu qed jimpurtaw il-prodott ikkonċernat għal aktar ipproċesar qabel ma jerġgħu jbigħuh, madankollu operatur tas-suq minnhom ma kienx jimporta l-prodott ikkonċernat matul il-perjodu kkunsidrat. Minħabba n-numru limitat ta' kumpaniji li wieġbu għall-formola ta' kampjunar, il-kampjunar ma kienx meħtieġ.

(23)

Resqu 'l quddiem ukoll żewġ utenti oħra. Intbagħtilhom kwestjonarju tal-utenti.

Kwestjonarji u kooperazzjoni

(24)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li hija qieset neċessarja għall-iskop ta' determinazzjoni tad-dumping, il-ħsara li tirriżulta minnha u l-interess tal-Unjoni.

(25)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lil sitt produtturi tal-Unjoni fil-kampjun u l-kumpaniji relatati tagħhom, żewġ produtturi esportaturi, Brażiljani u żewġ produtturi esportaturi Ċiniżi, operatur tas-suq wieħed u sitt utenti identifikati fl-Unjoni.

(26)

Ġew riċevuti tweġibiet għall-kwestjonarji mill-produtturi kollha tal-Unjoni inlkużi fil-kampjun u minn tliet utenti.

(27)

Żewġ produtturi esportaturi Ċiniżi u produttur Brażiljan wieġbu għall-kwestjonarju. Produttur Brażiljan ieħor fil-bidu kien indika l-interess tiegħu li jikkoopera mal-investigazzjoni, iżda ma weġibx għall-kwestjonarju. Minħabba f'hekk, intbagħtet ittra lil din il-kumpanija li kienet tinfurmaha li l-Kummissjoni kienet ser tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Il-kumpanija wieġbet li ma kinitx ser timla' l-kwestjonarju iżda l-opinjonijiet tagħha kienu ser jiġu rappreżentati mill-Assoċjazjoni tal-Aluminju Brażiljana (Associação Brasileira do Aluminió, “ABAL”). Barra minn hekk, ġew riċevuti preżentazzjonijiet bil-miktub minn ABAL.

Żjarat ta' verifika

(28)

Iż-żjarat ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku saru fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

 

Produtturi tal-Unjoni

Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Merseburg, il-Ġermanja

Alcomet AD, Schumen, il-Bulgarija

Eurofoil Lussemburgu SA, Dudelange, il-Lussemburgu u l-kumpanija relatata tagħha Eurofoil France SAS, Rugles, Franza

Hydro Aluminium Slim S.p.a, Cisterna di Latina, l-Italja

Impol d.o.o., Maribor, is-Slovenja

Symetal S.A., Ateni, il-Greċja

 

Utenti

Cofresco Frishhalteprodukte GmbH & Co KG, Minden, il-Ġermanja

Sphere Group, Pariġi, Franza

 

Produtturi esportaturi fil-Brażil

Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), São Paulo, il-Brażil

 

Produtturi esportaturi fir-RPĊ

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Zhenjiang, PRC, u l-kumpaniji relatati tagħha Hangzhou Five Star Aluminium Company, Hangzhou, ir-RPĊ; Hangzhou Dinsheng Import & Export, Hangzhou, ir-RPĊ; u Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co, Hong Kong.

Nanshan Light Alloy co. Ltd., Yantai, ir-RPĊ

 

Produtturi f'pajjiżi b'ekonomija tas-suq:

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.S, Istanbul, it-Turkija

Panda Aluminium Inc. Co., Ankara, it-Turkija

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

1.   Il-prodott ikkonċernat

(29)

Il-prodott ikkonċernat huwa fojl tal-aluminju ta' ħxuna mhux inqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm, mhux miksi, irrumblat biss, f'rombli ta' wisa' mhux aktar minn 650 mm u ta' piż aktar minn 10 kg (“rombli jumbo”) li joriġina mill-Brażil u r-RPĊ, li bħalissa jaqa' taħt il-kodiċi NM ex 7607 11 19 (kodiċi TARIC 7607111910) (“il-prodott ikkonċernat”). Il-prodott ikkonċernat hu komunement magħruf bħala fojl tal-aluminju tad-dar (aluminium household foil — “AHF”).

(30)

L-AHF jiġi manifatturat abbażi ta' aluminju pur, li l-ewwel nett jiġi fondut fi strixxi ħoxnin (ta' ħxuna li hija ta' diversi mm, jiġifieri sa 1 000 darba eħxen mill-prodott ikkonċernat) u wara jiġu rrumblati fi stadji differenti fil-ħxuna mixtieqa. Ladarba jkun irrumblat, il-fojl huwa temprat bi proċess termali u fl-aħħar jiġi ppreżentat fuq rukkelli (rombli).

(31)

Dawn ir-rukkelli ta' AHF jerġgħu jiġu rrumblati f'rombli iżgħar minn proċessuri fl-istadju aħħari tal-produzzjoni hekk imsejħa rewinders. Il-prodott miksub (jiġifieri rombli għall-konsumatur li mhuwiex il-prodott ikkonċernat) huwa użat għal tgeżwir għal perjodu qasir, l-aktar fid-djar, fil-forniment tal-ikel u fin-negozju tal-bejgħ bl-imnut tal-ikel u tal-fjuri.

2.   Il-prodott simili

(32)

L-investigazzjoni wriet li l-prodott ikkonċernat, il-prodott manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tal-Brażil u ċ-Ċina, il-prodott manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tat-Turkija, li serva bħala pajjiż analogu fl-investigazzjoni oriġinali u l-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess użi bażiċi.

(33)

Għaldaqstant il-Kummissjoni kkonkludiet li dawn il-prodotti huma simili fit-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

C.   IL-PROBABBILTÀ TA' KONTINWAZZJONI JEW RIKORRENZA TA' DUMPING

(34)

Skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-iskadenza tal-miżuri eżistenti tistax twassal għal kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping mill-Brażil u mir-RPĊ.

1.   Il-Brażil

(35)

Produttur wieħed mill-Brażil ikkoopera mal-investigazzjoni. Qabel l-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali, il-produttur kien irrappreżenta 100 % tal-esportazzjonijiet ta' AHF mill-Brażil lejn l-Unjoni.

1.1.   Nuqqas ta' esportazzjonijiet matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami

(36)

Ma kien hemm ebda esportazzjoni ta' AHF mill-Brażil lejn l-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami. Għaldaqstant, m'hemm l-ebda probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping mill-Brażil. Għalhekk il-valutazzjoni kienet limitata għall-probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping bl-użu tal-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi oħra.

1.2.   Il-probabbiltà ta' rikorrenza tad-dumping

(37)

Il-Kummissjoni analizzat jekk kienx hemm probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping jekk il-miżuri jiskadu. Waqt dan, saret analiżi tal-elementi li ġejjin: il-produzzjoni tal-kapaċità u l-kapaċità żejda fil-Brażil, in-nuqqas ta' dumping mill-Brażil lejn swieq oħra, u l-attrattività tas-suq tal-Unjoni.

1.2.1.   Kapaċità tal-produzzjoni u kapaċità żejda fil-Brażil

(38)

L-użu tal-kapaċità tal-produttur esportatur tal-Brażil instab li kien fuq id-90 % u l-kapaċità żejda li ma tintużax tiegħu kienet 3 000 tunnellata kull sena. Dan huwa ekwivalenti għal 6 % tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni u 3 % tal-konsum tal-Unjoni. Għalhekk ġie konkluż li ma kien hemm ebda kapaċità żejda sinifikanti li setgħet tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra l-Brażil jitħallew jiskadu.

(39)

Iż-żewġ produtturi magħrufa l-oħra tal-Brażil ma kkooperawx mal-investigazzjoni, u għalhekk, il-kapaċità żejda tagħhom ma setgħetx tiġi verifikata. Studju ppreżentat mill-applikanti stima li l-kapaċità sħiħa għall-foljs tal-aluminju taż-żewġ produtturi l-oħra kienet 58 000 tunnellata għat-tipi kollha ta' fojl tal-aluminju f'daqqa, daqs il-kapaċità totali tal-produttur Brażiljan li kkoopera. Mhuwiex probabbli li dawn iż-żewġ produtturi jkollhom kapaċità żejda sinifikanti li tkun tista' tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra l-Brażil jitħallew jiskadu: huma ma kienux qed jesportaw lejn l-Unjoni, la matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u lanqas qabel l-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali.

1.2.2.   Nuqqas ta' dumping mill-brażil għal swieq oħra

(40)

L-esportazzjonijiet tal-produttur Brażiljan li kkoopera matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami kienu għal klijent wieħed fl-Istati Uniti tal-Amerika. Dawn l-esportazzjonijiet kienu jirrappreżentaw 68 % tal-esportazzjonijiet totali ta' AHF Brażiljani lejn l-Istati Uniti tal-Amerika fl-2013, li jagħmlu lill-produttur li kkoopera l-akbar esportatur Brażiljan ta' fojls tal-aluminju. Dawn l-esportazzjonijiet kienu jirrappreżentaw 33 % tal-esportazzjonijiet kollha ta' AHF Brażiljani fl-2013. Ma nstab l-ebda dumping f'dawn l-esportazzjonijiet meta tqabbel il-prezz ta' esportazzjoni mal-valur normali fil-Brażil. In-nuqqas ta' dumping ġie stabbilit bl-użu tal-metodoloġija kif stabbilita hawn taħt.

1.2.2.1.   Il-valur normali

(41)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-volum totali tal-bejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti magħmul mill-produttur li kkopera fil-Brażil kienx rappreżentattiv meta mqabbel mal-volum totali tal-esportazzjoni, jiġifieri jekk il-volum totali ta' tali bejgħ domestiku kienx jirrappreżenta mill-anqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ f'esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat mill-Brażil. Fuq din il-bażi, instab li l-bejgħ domestiku fil-Brażil kien rappreżentattiv.

(42)

Il-Kummissjoni mbagħad eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili jistax jitqies li qed isir fl-andament normali tal-kummerċ skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon tal-bejgћ domestiku profittabbli lil konsumaturi indipendenti fis-suq domestiku matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Il-bejgħ domestiku instab li kien qed isir fl-andament normali tal-kummerċ.

(43)

Għalhekk, il-valur normali ġie bbażat fuq il-prezz domestiku effettiv, li ġie kkalkulat bħala prezz b'medja ponderata tal-bejgħ domestiku profittabbli li sar matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.

1.2.2.2.   Id-determinazzjoni tal-prezz tal-esportazzjoni

(44)

Il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq il-bażi tal-prezz tal-esportazzjoni attwalment imħallas jew pagabbli lill-ewwel klijent indipendenti.

1.2.2.3.   Tqabbil

(45)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tal-produtturi esportaturi li kkooperaw ġew imqabbla fuq bażi ta' kif joħorġu mill-fabbrika. Sabiex ikun żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, saret konsiderazzjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kumparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament Bażiku.

(46)

Fuq din il-bażi, saru aġġustamenti għad-differenzi fil-karatteristiċi fiżiċi, trasport, kostijiet ta' ġarr ta' merkanzija bil-baħar u ta' assigurazzjoni, kostijiet ta' tagħbija u kostijiet anċillari, kostijiet tal-ippakkjar, kostijiet tal-kreditu, skontijiet u kummissjonijiet fejn ipprovati li jaffettwaw il-paragunabilità tal-prezzijiet.

1.2.2.4.   Marġini tad-dumping

(47)

Fuq din il-bażi, il-Kumissjoni sabet li ma kienx hemm okkorrenza ta' dumping fl-esportazzjonijiet lejn l-Istati Uniti tal-Amerika.

(48)

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li mhuwiex probabbli li, jekk il-miżuri attwali jiġu mħassra, il-produtturi esportaturi mill-Brażil jbigħu l-prodott ikkonċernat lejn is-suq tal-Unjoni bi prezzijiet oġġett ta' dumping.

1.2.3.   L-attrattività tas-suq tal-Unjoni

(49)

Il-prezzijiet fis-suq domestiku Brażiljan huma attraenti, kif muri mill-fatt li l-maġġoranza assoluta tal-produzzjoni tinbiegħ fis suq domestiku. Dan il-bejgħ domestiku huwa profittabbli. Il-livelli tal-prezzijiet fil-Brażil huma simili għall-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni.

(50)

Għalhekk, mhuwiex mistenni li, jekk il-miżuri jiskadu, l-esportazzjonijiet Brażiljani lejn is-suq tal-Unjoni jiżdiedu b'mod sinifikanti billi jwaqqgħu l-prezzijiet tal-Unjoni.

1.2.4.   Dikjarazzjonijiet mill-partijiet interessati dwar il-possibilità ta' rikorrenza ta' dumping mill-Brażil

(51)

Żewġ partijiet interessati, ABAL u CBA, iddikjaraw li m'hemm l-ebda probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping mill-Brażil għar-raġunijiet li ġejjin:

(i)

in-nuqqas ta' esportazzjonijiet Brażiljani tal-prodott ikkonċernat lejn is-suq tal-Unjoni;

(ii)

il-Brażil riċentement qed isir importatur nett ta' aluminju minflok esportatur nett minħabba t-talba domestika dejjem tiżdied fil-Brażil;

(iii)

iż-żieda tal-kostijiet tal-produzzjoni minħabba ż-żieda fil-kostijiet tal-materja prima u tal-elettriku, li jirriżulta f'telf ta' kompetittività tal-prodotti Brażiljani;

(iv)

in-nuqqas ta' esportazzjonijiet massivi mill-Brażil lejn l-Unjoni ta' aluminium converter foils, prodott simili li iżda mhuwiex suġġett għal miżuri antidumping;

(v)

il-preżenza ta' kumpaniji relatati diġà stabbiliti fl-Unjoni, li huma responsabbli li jaqdu s-suq tal-Unjoni, minflok jirrikorru għal esportazzjonijiet mill-Brażil;

(vi)

in-nuqqas ta' kapaċità żejda u l-produzzjoni dejjem tonqos fil-Brazil, u n-nuqqas ta' probabbiltà li tirriżulta minn devjazzjoni jew espansjoni tal-kapaċità;

(vii)

id-differenza fil-karatteristiċi fiżiċi tal-prodott mibjugħ fis-suq domestiku u l-prodotti esportati.

(52)

Fir-rigward tal-ewwel dikjarazzjoni, in-nuqqas ta' esportazzjonijiet Brażiljani lejn l-Unjoni ġie ikkonfermat mill-investigazzjoni. Madanakollu, il-Kummissjoni tqis li n-nuqqas ta' esportazzjonijiet jista' jkun minħabba l-miżuri antidumping fis-seħħ. In-nuqqas ta' esportazzjonijiet għalhekk mhuwiex evidenza biżżejjed fih innifsu biex ikun konkluż li m'hemmx riskju ta' rikorrenza ta' dumping.

(53)

Fir-rigward tat-tieni dikjarazzjoni, l-istatus tal-Brażil ta' importatur nett ta' aluminju primarju mill-2014 ġie kkonfermat mill-investigazzjoni. Ġiet ikkonfermata wkoll iż-żieda fit-talba domestika fil-Brażil: mill-2009 sal-2013 il-konsum domestiku tal-prodotti kollha tal-aluminju żdied b'48 % u l-konsum ta' fojls tal-aluminju żdied b'24 %. Madankollu, il-partijiet interessati ma pprovdewx evidenza biżżejjed li dan il-fatt neċessarjament ineħħi r-riskju ta' rikorrenza ta' dumping. Minkejja dan, it-talba domestika akbar fil-Brażil ġiet meqjusa bħala fattur li jżid l-attrattività tas-suq domestiku meta wieħed janalizza l-attrattività tas-suq tal-Unjoni, kif spjegat hawn fuq.

(54)

Fir-rigward tat-tielet dikjarazzjoni, l-investigazzjoni kkonfermat il-prezzijiet ogħla fis-suq domestiku, iżda ma kinitx biżżejjed biex tikkonkludi li d-dumping ma jkollux rikorrenza fil-preżenza ta' prezzijiet domestiċi għolja.

(55)

Fir-rigward tar-raba' dikjarazzjoni, il-partijiet interessati naqsu milli jipprovdu evidenza li l-imġieba fir-rigward ta' prodott wieħed tista' tintuża biex tipprevedi l-imġieba fir-rigward ta' prodott ieħor. Għaldaqstant, din id-dikjarazzjoni ġiet miċħuda.

(56)

Fir-rigward tal-ħames dikjarazzjoni, l-investigazzjoni kkonfermat li kien hemm kumpaniji relatati tal-produtturi Brażiljani li ma kkooperawx stabbiliti fl-Unjoni. Madankollu, minħabba li l-ebda kumpanija minn dawn ma kkooperat mal-investigazzjoni, ma kienx possibbli li jiġi stabbilit jekk dawn kienux tassew qed jipproduċu l-prodott simili biex ifornu lis-suq tal-Unjoni. Għaldaqstant, din id-dikjarazzjoni ma setgħetx tiġi verifikata.

(57)

Fir-rigward tas-sitt dikjarazzjoni, l-investigazzjoni kkonfermat in-nuqqas ta' kapaċità żejda sinifikanti. Dan ġie meqjus fil-valutazzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità żejda fil-brażil, kif spjegat hawn fuq.

(58)

Fir-rigward tas-seba' dikjarazzjoni, id-differenzi fil-karatteristiċi fiżiċi ġew ikkunsidrati debitament fit-tqabbil tal-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni, kif spjegat hawn fuq.

1.2.5.   Il-konklużjoni dwar il-probabbiltà ta' rikorrenza tad-dumping fil-Brażil

(59)

L-investigazzjoni wriet li kien hemm biss kapaċità żejda sinifikanti limitata fil-Brażil li setgħet tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra l-Brażil jitħallew jiskadu. Ma nstabu l-ebda prattiki ta' dumping lejn swieq oħra. L-attrattività tas-suq tal-Unjoni għall-produtturi tal-Brażil hija meqjusa limitata fid-dawl tal-attrattività għolja tas-suq domestiku tagħhom u x-xebħ tal-livelli tal-prezzijiet.

(60)

Minħabba dan t'hawn fuq, huwa meqjus improbabbli li d-dumping mill-Brażil jerġa' jseħħ, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(61)

B'konsegwenza t'hekk, il-proċediment għandu jintemm għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġina fil-Brażil.

2.   Ir-RPĊ

(62)

Żewġ produtturi mir-RPĊ ikkoperaw fl-investigazzjoni. Huma fil-bidu kienu rrappurtaw 4 264 tunnellata ta' esportazzjonijiet lejn l-Unjoni, li skont Eurostat kienu jikkorrispondu għal 250 %–350 % tal-importazzjonijiet totali taċ-Ċina lejn l-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami. Matul l-investigazzjoni, il-volum tal-esportazzjoni ġie stabbilit li huwa bejn 900 u 1 100 tunnellata għall-ewwel produttur, li jikkorrispondi għal 53 % sa 90 % tal-esportazzjonijiet totali mir-RPĊ lejn l-Unjoni. Ħafna minn dawn l-esportazzjonijiet saru taħt ir-reġim tal-ipproċessar intern u għalhekk ma kienu suġġetti la għad-dazju antidumping u lanqas għad-dazju doganali. It-tieni produttur instab li ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni matul il-perjdu tal-investigazzjoni ta' rieżami.

2.1.   Għażla tal-pajjiż analogu u l-kalkolu tal-Valur Normali

(63)

Fl-avviż ta' bidu, il-Kummissjoni kienet stiednet lill-partijiet interessati kollha biex jikkummentaw dwar il-proposta tagħha li tuża lill-Indja bħala pajjiż terz b'ekonomija tas-suq għall-iskop li jiġi stabbilit il-valur normali fir-rigward tar-RPĊ. L-Indja kienet intużat bħala pajjiż analogu fl-investigazzjoni oriġinali.

(64)

Parti interessata esprimiet tħassib dwar il-proposta tat-Turkija u ssuġġeriet lill-Afrika t'Isfel bħala pajjiż analogu alternattiv, u ddikjarat li l-Afrika t'Isfel tkun aktar xierqa minħabba li l-istruttura tal-kostijiet tal-produtturi tat-Turkija tkun differenti mill-istruttura tal-kostijiet taċ-Ċina u li t-Turkija kienet imponiet dazji antidumping ta' 22 % kontra l-importazzjonijiet miċ-Ċina tat-tipi kollha ta' fojl tal-aluminju fl-2014.

(65)

Minbarra s-suġġerimenti magħmula mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni stess riedet tidentifika pajjiż analogu xieraq. Hija identifikat lill-Indja, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerika u t-Tajwan bħala pajjiżi analogi potenzjali addizzjonali minħabba l-volum ta' produzzjoni kbir tagħhom ta' fojls tal-aluminju. Madankollu, instab li l-Ġappun, l-Istati Uniti tal-Ameriika u t-Tajwan ipproduċew fojls tal-aluminju irqaq, iżda mhux il-prodott ikkonċernat.

(66)

Intbagħtu talbiet għall-kooperazzjoni lill-produtturi magħrufa fl-Indja, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, l-Emirati Għarab Magħquda u t-Turkija. Il-kooperazzjoni ġiet riċevuta biss minn żewġ produtturi esportaturi fit-Turkija. Ma kien hemm ebda tweġiba mill-produtturi fil-pajjiżi analogi l-oħra potenzjali.

(67)

Instab li t-Turkija hija produttur sinifikanti ta' fojl tal-aluminju b'suq miftuħ u ħieles minn distorsjonijiet fir-rigward tal-prezzijiet tal-materja prima jew l-enerġija. Il-proċess tal-produzzjoni fit-Turkija u fir-RPĊ instab li kien simili. It-Turkija intgħażlet bħala pajjiż analogu biex jiġi stabbilit il-valur normali għar-RPĊ skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku u saru żjarat ta' verifika fil-bini taż-żewġ kumpaniji li kkooperaw.

(68)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, l-ewwel ġie eżaminat jekk il-volum totali tal-bejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti magħmul minn produtturi li kkoperaw fil-Malasja kienx rappreżentattiv meta mqabbel mal-volum totali tal-esportazzjoni għall-Unjoni, jiġifieri jekk il-volum totali ta' tali bejgħ domestiku kienx jirrappreżenta mill-anqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ f'esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni. Fuq din il-bażi, instab li l-bejgħ domestiku fil-pajjiż analogu kien rappreżentattiv.

(69)

Ġie eżaminat ukoll jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili jistax jitqies bħala li sar fl-andament normali tal-kummerċ skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon tal-bejgћ domestiku profittabbli lil konsumaturi indipendenti fis-suq domestiku matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Il-bejgħ domestiku ta' wieħed mill-produtturi instab li sar fl-andament normali tal-kummerċ, filwaqt li l-profittabilità tal-bejgħ tat-tieni produttur ma setgħetx tiġi stabbilita minħabba nuqqas ta' dejta tal-kontabilità analitika dettaljata.

(70)

Il-valur normali tat-tieni produttur ma setax jinbena f'konformità mal-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku minħabba nuqqas ta' dejta tal-kontabilità analitika dettaljata.

(71)

Għalhekk, il-valur normali ġie bbażat fuq il-prezz domestiku effettiv, li ġie kkalkulat bħala prezz b'medja ponderata tal-bejgħ domestiku profittabbli li sar matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.

(72)

Produttur Ċiniż iddikjara li l-valur normali ma jistax jiġi kkalkulat b'mod validu fuq il-bażi tal-bejgħ domestiku ta' produttur wieħed biss mit-Turkija. Barra minn hekk, il-produttur Ċiniż issottolinja li n-natura kunfidenzjali tad-dejta kummerċjali tal-produttur kummerċjali għamlitha impossibbli li jiġi evalwat jew sostanzjat il-marġini ta' dumping li jirriżulta.

(73)

L-użu tad-dejta ta' produttur wieħed fil-pajjiz analogu huwa f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li skontha dawn il-prezzijiet jistgħu jintużaw jekk huma r-riżultat ta' kompetizzjoni ġenwina fis-suq domestiku. Kif indikat fil-premessi (68) u (69) hawn fuq, hemm diversi produtturi domestiċi mit-Turkija u t-Turkija hija wkoll importatur ta' fojls tal-aluminju. Għalhekk il-Kummissjoni tqis li l-prezzijiet fis-suq tat-Turkija huma r-riżultat ta' kompetizzjoni ġenwina u m'hemm ebda element li jindika li l-prezzijiet ta' produttur wieħed ma jistgħux jintużaw biex jiġi determinat il-valur normali. Fir-rigward tad-dejta kummerċjali, il-Kummissjoni trid tipproteġi l-kunfidenzjalità tad-dejta ppreżentata mill-partijiet u għalhekk ma tistax tiżvela informazzjoni kummerċjalment sensittiva dwar il-produttur Tork lill-produttur Ċiniż. Għalhekk id-dikjarazzjonijiet ta' dan l-esportatur Ċiniż għandhom jiġu miċħuda.

2.2.   Id-determinazzjoni tal-prezz tal-esportazzjoni

(74)

Il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku fuq il-bażi tal-prezz tal-esportazzjoni attwalment imħallas jew li għandu jitħallas lill-ewwel klijent indipendenti.

(75)

Produttur Ċiniż irrimarka li r-rata tar-rifużjoni tal-VAT ma ġietx ikkalkulata tajjeb. Il-kalkolu ġie modifikat skont dan u l-Kummissjoni żvelat mill-ġdid is-sejbiet riveduti lill-produttur ikkonċernat.

2.3.   Tqabbil

(76)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tal-produtturi esportaturi li kkooperaw ġew imqabbla fuq bażi ta' kif joħorġu mill-fabbrika. Sabiex ikun żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, saret konsiderazzjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kumparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament Bażiku.

(77)

Fuq din il-bażi, saru aġġustamenti għal trasport, kostijiet ta' ġarr ta' merkanzija bil-baħar u ta' assigurazzjoni, kostijiet ta' tagħbija u kostijiet anċillari, kostijiet tal-ippakkjar, kostijiet tal-kreditu, skontijiet u kummissjonijiet fejn pprovati li jaffettwaw l-paragunabilità tal-prezzijiet.

(78)

Produttur Ċiniż iddikjara li d-dazju ta' importazzjoni normali ta' 7,5 % fit-Turkija jimbotta l-prezzijiet domestiċi 'l fuq bl-istess ammont u li dan għandu jiġi aġġustat għal tqabbil ġust. Il-produttur Ċiniż iddikjara wkoll li aġġustament għall-kostijiet tal-ippakkjar ma kienx ġustifikat minħabba li l-kostijiet tal-ippakkjar japplikaw għall-produtturi kollha irrelevantement fejn ikunu jinsabu.

(79)

Il-Kummissjoni tinnota li ċ-Ċina għandha wkoll fis-seħħ dazju tal-importazzjoni għall-fojls tal-aluminju. Għalhekk, jidher li m'hemm l-ebda distorsjoni ta' tqabbil minħabba l-eżistenza ta' dazju tal-importazzjoni simili fit-Turkija. Barra minn hekk, anke jekk jingħata aġġustament għad-dazju tal-importazzjoni, dan ma jbiddilx il-fatt li hemm dumping sinifikanti mill-esportaturi Ċiniżi lejn is-suq tal-Unjoni. Fir-rigward tal-kostijiet tal-ippakkjar sar aġġustament kemm lill-prezzijiet tal-esportazzjoni Ċiniżi kif ukoll lill-prezzijiet tal-esportazzjoni Torok sabiex jinnewtralizzaw kwalunkwe differenza fl-ippakkjar. Minhabba f'hekk, l-aġġustament fil-kost tal-ippakkjar ma jistax joħloq distorsjoni fit-tqabbil. Dan l-argument kellu għalhekk jiġi miċħud.

2.4.   Marġini tad-dumping

(80)

Kif previst fl-Artikolu 2(11) u (12)tar-Regolament bażiku, il-valur normali medju ponderat ta' kull tip tal-prodott ikkonċernat esportat lejn il-Komunità ġie mqabbel mal-prezz tal-esportazzjoni medju ponderat ta' kull tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat.

(81)

Fuq il-bażi ta' dan, il-marġni tad-dumping medju ponderat espress bħala perċentwal tal-prezz CIF (il-kost, l-assigurazzjoni, il-merkanzija) fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huwa kif ġej:

Il-kumpanija

Marġini tad-dumping

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu

28,1 %

2.5.   Il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping mir-RPĊ

(82)

Wara s-sejbiet ta' dumping matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, il-Kummissjoni investigat il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping fin-nuqqas ta' miżuri. L-elementi addizzjonali li jmiss ġew analizzati: Il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità żejda fir-RPĊ, id-dumping mir-RPĊ lejn swieq oħra, u l-attrattività tas-suq tal-Unjoni.

2.5.1.   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità ta' riżerva fil-PRC

(83)

L-użu tal-kapaċità taż-żewġ produtturi Ċiniżi li kkooperaw instab li kien 85 % u 90 %. Il-kapaċità żejda instabet li kienet 50 000 tunnellata għal dawk iż-żewġ produtturi. Dan huwa ekwivalenti għall-produzzjoni totali tal-industrija tal-Unjoni u aktar minn 50 % tal-konsum tal-Unjoni. Barra minn hekk, waħda mill-kumpaniji li kkooperat kienet fil-proċess li tibni kapaċità addizzjonali għall-irrumblar tal-fojl ta' 40 000 tunnellata. Għalhekk ġie konkluż li kien hemm kapaċità żejda sinifikanti li għall-anqas parti minnha setgħet tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra r-RPĊ jitħallew jiskadu.

(84)

Iż-żewġ produtturi magħrufa l-oħra taċ-Ċina ma kkooperawx mal-investigazzjoni, u għalhekk, il-kapaċità żejda tagħhom ma setgħetx tiġi verifikata. Studju ppreżentat mill-applikanti stima li l-kapaċità kkombinata għal fojls tal-aluminju tal-produttur Ċiniż l-ieħor li ma kkooperax kienet madwar għaxar darbiet il-kapaċita kkombinata taż-żewġ produtturi li kkooperaw. L-istudju jistima li l-kapaċità ta' produzzjoni totali Ċiniża għat-tipi kollha ta' fojl tal-aluminju hija 450 000 tunnellata aktar mill-konsum domestiku totali Ċiniż. L-istudju jbassar ukoll li l-kapaċita ta' produzzjoni Ċiniża ser tkompli tiżdied minn 2,5 miljun tunnellata fl-2014 għal 2,8 miljun tunnellata fl-2018, u li t-tkabbir tal-konsum domestiku Ċiniż minn 2,1 miljun tunnellata għal 2,4 miljun tunnellata fl-istess perjodu x'aktarx ma jkunx biżżejjed biex jassorbi għal kollox il-kapaċità dejjem tiżdied. Għalhekk ġie meqjus li huwa probabbli li jkun hemm kapaċità żejda sinifikanti fost il-produtturi li ma kkooperawx li għall-anqas parti minnha tista' tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra r-RPĊ jitħallew jiskadu.

(85)

Produttur Ċiniż minnhom, filwaqt li ma kkontestax is-sejbiet dwar il-volumi ta' kapaċita żejda, iddikjara li ma kienx realistiku li wieħed jassumi li l-kapaċità żejda kollha ser tkun diretta lejn is-suq tal-Unjoni.

(86)

Il-Kummissjoni tqis, f'konformità mal-valutazzjoni tagħha fil-premessi (84) u (97), li għall-anqas parti mill-kapaċita żejda tista' tiġi diretta lejn is-suq tal-Unjoni. Il-premessa (83) ġiet modifikata skont dan.

2.5.2.   Id-dumping mir-RPĊ għal swieq oħra

(87)

Il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn swieq oħra matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami ta' wieħed mill-produtturi Ċiniżi li kkooperaw (id-destinazzjonijiet tal-esportazzjoni prinċipali kienu l-Emirati Għarab Magħquda, l-Arabja Sawdija, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Eġittu u l-Indja) instab li kienu taħt il-Valur Normali kif stabbilit fil-premessi (63) sa (71) hawn fuq u għalhekk dumped. Il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn swieq oħra tat-tieni produttur Ċiniż ma setgħux jinġabru.

(88)

Minħabba l-eżistenza ta' dumping lejn swieq oħra, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-produttur esportatur mir-RPĊ jbigħ il-prodott ikkonċernat lil pajjiżi terzi bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li huwa probabbli li, jekk il-miżuri attwali jiġu mħassra, il-produtturi esportaturi mir-RPĊ jbigħu wkoll il-prodott ikkonċernat lejn is-suq tal-Unjoni bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping.

(89)

Produttur Ċiniż iddikjara li s-sejba ta' dumping fl-esportazzjonijiet lejn swieq oħra hija rrelevanti minħabba li l-kamp ta' applikazzjoni tar-rieżami huwa limitat għas-suq tal-Unjoni u mhux għas-suq dinji. Skont il-produttur Ċiniż, it-tqabbil tal-prezzijiet fost is-swieq mhuwiex xieraq minħabba li l-istrutturi tal-prezzijiet f'partijiet oħra tad-dinja jistgħu jkunu differenti. Barra minn hekk, il-preżenza tal-esportazzjonijiet tal-Unjoni għal dawn l-istess swieq, għandha titqabbel ukoll u tista' tirriżulta f'sejba li l-prezzijiet domestiċi tal-Unjoni huma għoljin wisq.

(90)

Kif spjegat fil-premessa (82), il-Kummissjoni ikkunsidrat diversi indikaturi biex tivvaluta l-probabbiltà ta' dumping lejn is-suq tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tqis li l-esportaturi li jinstabu li jwettqu dumping fi swieq oħrajn, huma aktar probabbli li jipparteċipaw f'dumping fl-Unjoni wkoll, meta mqabbel mal-esportaturi li jinstab li ma jagħmlux dumping fi swieq oħrajn. Għal din ir-raġuni huwa indikatur rilevanti biex tkun stabbilita l-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping. Għalhekk din il-pretensjoni għandha tiġi miċħuda.

(91)

Id-dikjarazzjoni dwar l-imġieba ta' esportazzjoni tal-produtturi tal-Unjoni hija indirizzata fil-premessa (171).

2.5.3.   L-attrattività tas-suq tal-Unjoni

(92)

Kif imsemmi fil-premessa (114) hawn taħt, l-investigazzjoni wriet li l-importazzjonijiet Ċiniżi li saru taħt ir-reġim normali tal-importazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami kienu jwaqqgħu il-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'medja ta' 12,2 % fin-nuqqas ta' dazji antidumping. Barra minn hekk, l-importazzjonijiet Ċiniżi li saru taħt ir-reġim tal-ipproċessar intern u li għalhekk mhumiex suġġetti għad-dazju antidumping jew għad-dazju doganali, li kienu jammontaw għal madwar 75 % tal-importazzjonijiet Ċiniżi, instab li kienu jwaqqgħu l-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni bi 18 %. Il-prezzijiet Ċiniżi huma wkoll aktar baxxi mill-prezzijiet tal-esportazzjoni ta' kwalunkwe pajjiż ieħor fl-Unjoni. Din id-differenza fil-prezz ċertament turi l-attrattività tas-suq tal-Unjoni u l-kapaċità taċ-Ċiniżi li jikkompetu permezz tal-prezzijiet fil-każ li l-miżuri jitħassru.

(93)

B'hekk, jista' jkun mistenni b'mod raġonevoli li, jekk il-miżuri jitħassru, parti sostanzjali tal-esportazzjonijiet Ċiniżi attwali jerġgħu jiġu diretti lejn l-Unjoni.

(94)

Ta' min infakkru li qabel ma ġew imposti l-miżuri oriġinali, l-investigazzjoni oriġinali kienet stabbiliet li s-sehem tas-suq Ċiniż fis-suq tal-Unjoni kien jammonta għal 30,72 %. Għalhekk, huwa mistenni li, jekk il-miżuri jiskadu, l-esportazzjonijiet Ċiniżi kollha li bħalissa għandhom 2 % tas-suq tal-Unjoni se jiżdiedu b'mod sinifikanti billi jwaqqgħu l-prezzijiet tal-Unjoni.

(95)

Produttur Ċiniż minnhom iddikjara li twaqqigħ żgħir fil-prezzijiet kien parti minn mekkaniżmu normali tal-ipprezzar kull meta produtturi mhux domestiċi jikkompetu ma' produtturi domestiċi. Twaqqigħ fil-prezzijiet ta' 12,2 % ikun raġonevoli u ma joħloqx diffikultajiet lill-produtturi tal-Unjoni.

(96)

Sejba ta' twaqqigħ fil-prezzijiet ma twassalx fiha nnifisha għal konklużjoni ta' imġieba mhux ġusta mill-esportatur. Madankollu, f'dan il-każ, il-marġini ta' twaqqigħ fil-prezzijiet misjub kien juri l-livelli tal-prezzijiet probabbli tal-importazzjonijiet Ċiniżi jekk il-miżuri jitħallew jiskadu u l-kapaċità tagħhom li jieħdu f'idejhom is-sehem mis-suq fl-Unjoni għad-detriment tal-industrija tal-Unjoni. Barra minn hekk, instab li dawn l-importazzjonijiet x'aktarx ikunu dumped. Għalhekk, l-argument li l-livell ta' twaqqigħ fil-prezzijiet ta' 12,2 % ikun raġonevoli kien irrelevanti f'dan il-kuntest u għalhekk ġie miċħud.

2.5.4.   Il-konklużjoni dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping

(97)

L-investigazzjoni wriet li l-importazzjonijiet Ċiniżi komplew jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping b'marġini ta' dumping sinifikanti. Din l-investigazzjoni wriet ukoll li l-kapaċità żejda għall-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat fir-RPĊ hija sinifikanti meta mqabbla mal-konsum tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Għall-anqas parti minn din il-kapaċità żejda x'aktarx tkun diretta lejn is-suq tal-Unjoni jekk il-miżuri kontra r-RPĊ jitħallew jiskadu.

(98)

Barra minn hekk, l-esportazzjonijiet mir-RPĊ lejn pajjiżi terzi saru bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping. L-imġiba tal-ipprezzar tal-esportazzjonijiet Ċiniżi fi swieq terzi tindika probabbiltà li d-dumping lejn is-suq tal-Unjoni jerġa' jseħħ, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(99)

Barra minn hekk, l-attrattività tas-suq tal-Unjoni f'termini ta' prezzijiet tindika li hemm riskju li l-esportazzjonijiet Ċiniżi jkunu direttii mill-ġdid lejn is-suq tal-Unjoni, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(100)

Minħabba dan t'hawn fuq, hemm il-probabbiltà li, jekk il-miżuri jiskadu, l-importazzjonijiet dumped Ċiniżi tal-prodott ikkonċernat jiżdiedu b'mod sinifikanti jekk il-miżuri fis-seħħ jitħallew jiskadu.

D.   ID-DEFINIZZJONI TAL-INDUSTRIJA TAL-UNJONI

(101)

Il-prodott simili kien manifatturat minn tnax-il produttur magħruf tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Huma jikkositwixxu l-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

(102)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni kienet stabbilita għal madwar 47 349 tunnellata. Il-Kummissjoni stabbiliet iċ-ċifra fuq il-bażi ta' statistika ta' Eurostat, it-tweġibiet għall-kwestjonarju vverifikati tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun u d-dejta mistennija relatata mal-produtturi mhux fil-kampjun u pprovduta mill-ilmentaturi. Kif indikat fil-premessa (18), il-produtturi tal-Unjoni magħżula għall-kampjun jirrappreżentaw aktar minn 70 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili.

E.   IS-SITWAZZJONI TAS-SUQ TAL-UNJONI

1.   Kummenti preliminari

(103)

Dejta dwar il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, il-volum tal-bejgħ, l-impjiegi u l-volum ta' esportazzjoni relatati mal-industrija kollha tal-Unjoni għall-perjodu meqjus kienet fornita mill-ilmentaturi. Id-dejta ġiet stmata u fornita fuq il-bażi ta' firxa massima u minima, maqsuma f'żewġ kategoriji: il-produtturi tal-Unjoni magħżula fil-kampjun kif ukoll produtturi tal-Unjoni li ma ttiħdux fil-kampjun. Għall-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, il-Kummissjoni użat id-dejta attwali verifikata mogħtija minn dawn il-kumpaniji fit-tweġibiet tagħhom għall-kwestjonarju. Għall-produtturi tal-Unjoni mhux inklużi fil-kampjun, intużaw iċ-ċifri pprovduti mill-ilmentaturi. Dawn l-istimi kienu disponibbli biex jikkummentaw dwarhom il-partijiet interessati. Madankollu ma saru l-ebda kummenti.

2.   Konsum tal-Unjoni

(104)

Iċ-ċifri tal-konsum tal-Unjon stabbiliti u ppublikati fl-investigazzjoni parallela intużaw fl-investigazzjoni preżenti. Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-konsum fl-Unjoni fuq il-bażi tal-volum ta' bejgħ totali stmat tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u l-volum totali ta' importazzjonijiet ibbażat fuq Eurostat u korreġut, fejn meħtieġ, bid-dejta verifikata li pprovda l-produttur esportatur u bir-risposti għall-kwestjonarju ppreżentati mill-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun.

(105)

Peress li fil-pajjiż ikkonċernat hemm produttur wieħed biss li jesporta, iċ-ċifri kollha relatati miegħu kellhom jingħataw f'firxiet għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità. Barra minn hekk, sabiex jiġi evitat li l-volum ta' importazzjonijiet tar-Russja jiġi kkalkulat bit-tnaqqis, kien meħtieġ ukoll li jintużaw firxiet ta' volumi ta' konsum u importazzjoni minn pajjiżi terzi oħra.

(106)

Fuq din il-bażi, il-konsum tal-Unjoni żviluppa kif ġej:

Tabella 1

Il-konsum tal-Unjoni ta' AHF (tunnellati)

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Konsum tal-Unjoni

[71 300 –82 625 ]

[74 152 –92 540 ]

[84 847 –108 239 ]

[83 421 –105 760 ]

Indiċi (2011 = 100)

100

[104–112]

[119–131]

[117–128]

Sors: Ċifri ppubblikati fl-investigazzjoni parallela bbażata fuq Eurostat, tweġibiet għall-kwestjonarji u informazzjoni mogħtija mill-applikanti.

(107)

Il-konsum fl-Unjoni żdied bejn l-2011 u l-2013, iżda naqas fl-2013 u fil-perjodu ta' investigazzjoni. Kumplessivament, tul il-perjodu kkunsidrat l-konsum naqas bejn 17 % u 28 %. Iż-żieda fil-konsum bejn l-2011 u l-perjodu ta' investigazzjoni, prinċipalment tirrifletti ż-żieda ta' importazzjonijiet mir-Russja u minn pajjiżi terzi oħra, filwaqt li l-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni żdied bi ftit biss (ara l-premessa (134)).

3.   Volum, Prezzijiet u sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

(108)

Minħabba li l-investigazzjoni stabbiliet li ma kien hemm ebda probabilita ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping fil-Brażil (ara premessa 60)) l-analiżi tal-volum, il-prezzijiet u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet hija limitata għall-importazzjonijiet mir-RPĊ. Il-Kummissjoni stabbiliet il-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet mir-RPĊ fuq il-bażi ta' Eurostat.

(a)   Volum u sehem tas-suq tal-importazzjonijiet

(109)

L-importazzjonijiet fl-Unjoni mill-pajjiż ikkonċernat żviluppaw kif ġej:

Tabella 2

Il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

RPĊ

Volum ta' importazzjonijiet skont ir-reġim normali ta' importazzjonijiet (tunnellati)

[2 000 –2 300 ]

[200–400]

[150–350]

[300–400]

Volum ta' importazzjonijiet skont ir-reġim ta' importazzjoni tal-ipproċessar intern (tunnellati)

[800–1 000 ]

[700–1 000 ]

[950–1 300 ]

[900–1 300 ]

Volum totali ta' importazzjonijiet (ir-reġimi kollha) (tunnellati)

[2 843 – 3 205 ]

[967–1 378 ]

[1 137 –1 603 ]

[1 222 –1 699 ]

Indiċi (2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Sehem mis-suq

4 %

1 %

1 %

2 %

Sors: Eurostat.

(110)

Il-volumi tal-importazzjonijiet miċ-Ċina naqsu b'bejn 47 % u 57 %, bi tnaqqis korrispondenti fis-sehem mis-suq minn 4 % sa 2 %, jiġifieri tnaqqis ta' 2 punti perċentwali matul il-perjodu kkunsidrat. Kemm il-volumi kif ukoll is-sehem mis-suq baqgħu f'livelli baxxi matul il-perjodu kkunsidrat.

(b)   Il-prezzijiet tal-importazzjonijiet u twaqqigħ tal-prezzijiet

(111)

It-tabella ta' hawn taħt turi l-prezz medju tal-importazzjonijiet dumped.

Tabella 3

Prezzijiet medji tal-importazzjonijiet dumped

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

RPĊ

Prezz medju (EUR/tunnellata)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indiċi (2011 = 100)

100

107

102

95

Sors: il-Eurostat.

(112)

Il-prezzijiet medji ta' importazzjonijiet mir-RPĊ naqsu matul il-perjodu kkunsidrat minn EUR 2 251 EUR/tunnellata għal 2 131 EUR/tunnellata, jiġifieri tnaqqis ta' madwar 5 %. Il-prezzijiet ta' importazzjonijiet Ċiniżi kien bħala medja aktar baxx mill-prezz tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fuq is-suq tal-Unjoni u mill-prezzijiet ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra matul il-perjodu kkunsidrat kollu.

(113)

Matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, madwar 75 % tal-importazzjonijiet Ċiniżi, li jirrappreżentaw sehem mis-suq ta' aktar minn 1 %, saru skont ir-reġim tal-ipproċessar intern u għalhekk ma kienux suġġetti għad-dazju antidumping u lanqas għad-dazju doganali. Instab li kienu jwaqqgħu il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni bi 18 %. Fir-rigward tal-produttur esportatur li kkoopera li kien jirrappreżenta madwar 53 % sa 90 % tal-importazzjonijiet Ċiniżi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u għamel 98 % tal-importazzjonijiet tiegħu skont ir-reġim tal-ipproċessar intern, ġie stabbilit marġini ta' twaqqigħ fil-prezzijiet ta' bejn 15 % u 18 %.

(114)

Il-25 % tal-importazzjonijiet Ċiniżi li jifdal saru skont ir-reġim normali ta' importazzjoni. Meta jiżdiedu d-dazju doganali u d-dazju antidumping mal-prezzijiet CIF Ċiniżi, il-prezzijiet Ċiniżi kkalkulati għal dawn l-importazzjonijiet kienu ogħla bħala medja mill-prezz tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u għalhekk kien hemm twaqqigħ negattiv (– 12,5 %). Madankollu meta jitqiesu l-prezzijiet tal-importazzjoni mingħajr id-dazji antidumping, ikun hemm twaqqigħ tal-prezzijiet ta' 12,2 %.

(115)

Meta l-importazzjonijiet Ċiniżi jiġu kkunsidrati, irrispettivament mir-reġim ta' importazzjoni u jiżdiedu d-dazji doganali u dawk antidumping applikabbli mal-prezzijiet CIF ta' importazzjonijiet magħmula skont ir-reġim normali, instab li l-prezzijiet Ċiniżi kienu jwaqqgħu l-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni b'medja ta' 10,2 % matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.

(116)

Produttur Ċiniż iddikjara li l-marġini ta' twaqqigħ tal-prezzijiet ta' 18 % stabbilit mill-importazzjonijiet Ċiniżi magħmula skont ir-reġim tal-ipproċessar intern ma kienx korrett minħabba li l-prezzijiet tal-produtturi tal-Unjoni kienu jinkludu tariffa normali inkluża ta' 7,5 % li l-utenti domestiċi ma jistgħux jiksbu aġevolazzjoni minnha li kieku jinkorporaw AHF manifatturat fl-Unjoni f'esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Madankollu il-parti interessata ma ssostanzjatx id-dikjarazzjoni tagħha u b'mod partikolari naqset milli tispjega l-kunċett ta' “tariffa normali inkluża”. Fi kwalunkwe każ wieħed għandu jżomm f'moħħu, kif spjegat fil-premessa (113), li l-importazzjonijiet magħmula skont ir-reġim tal-ipproċessar intern mhumiex suġġetti għad-dazju doganali. Għalhekk ma jkunx iġġustifikat li jsiru l-aġġustamenti għad-dazji doganali li ma jiġġarrbux. Għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni applikat debitament l-aġġustament għad-dazju doganali meta stabbiliet il-marġini ta' twaqqigħ fil-prezzijiet għal importazzjonijiet li jsiru skont ir-reġim normali fil-premessa (114) u għall-importazzjonijiet Ċiniżi kollha irrispettivament mir-reġim ta' importazzjoni fil-premessa (115). Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ġiet miċħuda..

(117)

L-istess produttur Ċiniż iddikjara li kien meħtieġ li jnaqqas ir-rata ta' dazju doganali mill-marġini tat-twaqqigħ fil-prezzijiet ta' 12,2 % u 10,2 % stabbiliti rispettivament fil-premessi (114) u (115). Madankollu huwa ċċarat li sabiex jiġu stabbiliti dawn il-marġini, il-Kummissjoni diġa' qieset li d-dazju doganali applikabbli għal importazzjonijiet li jsiru skont ir-reġim normali. Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ma ġietx aċċettata.

4.   Imal-industrija kollha tal-Unjoni fuq

Tabella 4

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra (ir-reġimi kollha ta' importazzjoni)

Pajjiż

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Il-Brażil

Volum (tunnellati)

0

0

0

0

Ir-Russja

Volum (tunnellati)

[19 532 –26 078 ]

[23 243 –34 422 ]

[27 345 –39 116 ]

[26 368 –37 812 ]

 

Indiċi (2011 = 100)

100

[119–132]

[140–150]

[135–145]

 

Sehem mis-suq

29 %

34 %

34 %

34 %

 

Prezz medju (EUR/tunnellata)

[2 145 –2 650 ]

[2 038 –2 624 ]

[1 952 –2 571 ]

[1 973 –2 597 ]

 

Indiċi (2011 = 100)

100

[95–99]

[91–97]

[92–98]

It-Turkija

Volum (tunnellati)

[5 120 –6 100 ]

[8 090 –10 553 ]

[11 213 –14 213 ]

[11 520 –14 579 ]

 

Indiċi (2011 = 100)

100

[158–173]

[219–233]

[225–239]

 

Sehem mis-suq

7 %

11 %

13 %

13 %

 

Prezz medju (EUR/tunnellata)

2 950

2 743

2 710

2 571

 

Indiċi (2011 = 100)

100

93

92

87

Pajjiżi terzi oħra (iċ-Ċina mhijiex inkluża)

Volum (tunnellati)

[3 100 –3 750 ]

[279–750]

[1 891 –3 000 ]

[3 162 –4 313 ]

 

Indiċi (2011 = 100)

100

[9–20]

[61–80]

[102–115]

 

Sehem mis-suq

4 %

1 %

2 %

4 %

 

Prezz medju (EUR/tunnellata)

2 878

2 830

2 687

2 406

 

Indiċi (2011 = 100)

100

98

93

84

Totali

Volum (tunnellati)

[29 000 –35 000 ]

[33 000 –43 000 ]

[41 000 –54 000 ]

[42 000 –56 000 ]

 

Indiċi (2011 = 100)

100

[113–125]

[142–155]

[145–160]

 

Sehem mis-suq

41 %

46 %

50 %

51 %

 

Prezz medju (EUR/tunnellata)

2 538

2 453

2 401

2 367

 

Indiċi (2011 = 100)

100

97

95

93

Sors: Eurostat, id-dejta dwar ir-Russja stabbilita u ppubblikata fl-investigazzjoni parallela.

(118)

Matul il-perjodu kkunsidrat, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra fl-Unjoni żdiedu bejn 45 % u 60 % li huwa aktar mgħaġġel mill-progressjoni tal-konsum tal-Unjoni. Is-sehem mis-suq ta' pajjiżi terzi oħra għalhekk naqas minn 41 % għal 51 % matul dan il-perjodu.

(119)

Ma kienx hemm importazzjonijiet mill-Brażil matul il-perjodu kollu kkunsidrat. Il-volum ta' importazzjonijiet mir-Russja żdied bejn 40 % u 50 % mill-2011 sal-2013, bi tnaqqis żgħir matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Is-sehem mis-suq korrispondenti żdied minn 29 % fl-2011 għal 34 % fl-2012 u mbagħad baqa' kostanti sa tmiem il-perjodu ta' investigazzjoni. Matul il-perjodu kkunsidrat, il-volumi tal-importazzjoni mit-Turkija żdiedu bejn 125 % u 139 % u s-sehem mis-suq tagħhom żdied minn madwar 7 % għal 13 %. Il-prezzijiet tal-importazzjoni mit-Turkija naqsu bi 13 % matul il-perjodu kkunsidrat iżda baqgħu ogħla mil-livell tal-prezz tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra, inklużi r-Russja u ċ-Ċina, u kienu f'livelli simili għall-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni.

(120)

B'mod ġenerali, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra żdiedu bejn 2 % u 15 %. Madankollu, peress li l-konsum tal-Unjoni żdied, is-sehem tagħhom tas-suq totali naqas minn 4 % fl-2011 għal madwar 2 % fl-2013 u mbagħad żdied għal 4 % sal-aħħar tal-perjodu ta' investigazzjoni; il-prezzijiet tagħhom kienu f'livelli aktar baxxi mill-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-2012.

(121)

Il-prezzijiet tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra kienu ogħla mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ matul il-perjodu kkunsidrat kollu.

(122)

Produttur Ċiniż minnhom iddikjara li l-analiżi tal-Kummissjoni tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra fil-premessi (118) sa (121) imissha inkludiet is-suq tal-fojl kollu minflok iffukat fuq il-prodott ikkonċernat minħabba li d-deċiżjonijiet magħmula mill-produtturi tal-Unjoni fir-rigward ta' tipi oħra ta' fojl allegatament influwenzaw il-produzzjoni tagħhom tal-prodott ikkonċernat. Din it-talba ma kinitx sostanzjata. Fi kwalunkwe każ l-investigazzjoni stabbiliet, kif imsemmi fil-premessa (185), li l-akbar produttur tal-Unjoni ta' AHF inkluż fil-kampjun kien qiegħed jipproduċi biss AHF u li l-produtturi tal-Unjoni instab li kienu qed jipproduċu kemm AHF kif ukoll tip ieħor ta' fojl bl-isem ta' aluminium converter foil (“ACF”) ma setgħux jaqilbu faċilment mill-produzzjoni ta' prodott għall-ieħor, minħabba li kienet meħtieġa l-produzzjoni taż-żewġ prodotti f'ċertu kwantitajiet biex tiġi mmassimizzata l-effiċjenza. Kif imsemmi fil-premessa (185) l-investigazzjoni wriet ukoll li l-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun kellhom proporzjon stabbli ta' produzzjoni bejn dawn it-tipi ta' fojl matul il-perjodu kkunsidrat. Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ma ġietx aċċettata.

(123)

Produttur Ċiniż minnhom innota li minħabba li l-kapaċità tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni kienet tirrappreżenta anqas minn 50 % tal-konsum tal-Unjoni kien meħtieġ li l-utenti jimportaw l-AHF minn produtturi esportaturi f'pajjiżi terzi. Fuq dik il-bażi l-produttur Ċiniż iddikjara li l-produtturi esportaturi kienu qed jikkompetu bejniethom u mhux mal-produtturi tal-Unjoni fil-forniment tal-utenti li ma kienux moqdijin mill-produtturi tal-Unjoni. Madankollu, din id-dikjarazzjoni ma kinitx sostanzjata. L-ewwel nett, l-allegazzjoni li l-kapaċità tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni kienet tirrappreżenta anqas minn 50 % tal-konsum tal-Unjoni mhijiex korretta. Kif muri fil-premessi (106) u (129) il-kapaċità ta' produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni rrappreżentat bejn 58 % u 74 % tal-konsum tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u kienet fuq il-55 % matul il-perjodu kkunsidrat kollu. Barra minn hekk, kif muri fit-tabella 5, l-investigazzjoni stabbiliet li l-industrija tal-Unjoni kellha kapaċita żejda matul il-perjodu kkunsidrat kollu, li setgħet intużat biex isservi s-suq tal-Unjoni jekk veru li ma kien hemm ebda kompetizzjoni ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping. Barra minn hekk, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi kienu wkoll f'kompetizzjoni mal-prodott simili prodott mill-industrija tal-Unjoni minħabba li l-klijenti eżistenti tal-produtturi tal-Unjoni rnexxielhom jaqilbu għal fornituri minn pajjizi terzi. Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ġiet miċħuda.

5.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

5.1.   Rimarki ġenerali

(124)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat il-fatturi u l-indiċijiet ekonomiċi rilevanti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-istat tal-industrija tal-Unjoni.

(125)

Kif imsemmi fil-premessa (18), intuża l-kampjunar għad-determinazzjoni tad-tal-ħsara possibbli li ġarrbet l-industrija tal-Unjoni.

(126)

Għad-determinazzjoni tal-ħsara, il-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn l-indikaturi ta' ħsara makroekonomiku u mikroekonomiku. Kif spjegat fil-premessa (103), il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi makroekonomiċi relatati mal-industrija kollha tal-Unjoni fuq il-bażi ta' informazzjoni fornita mill-ilmentaturi li ġiet debitament verifikata għall-kumpaniji fil-kampjun. Il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi mikroekonomiċi li jirrigwardaw biss il-kumpaniji fil-kampjun fuq il-bażi tad-dejta inkluża fit-tweġibiet għall-kwestjonarju mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun. Iż-żewġ settijiet ta' dejta nstabu li jirrappreżentaw is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni.

(127)

L-indikaturi makroekonomiċi huma: il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq, it-tkabbir, l-impjiegi, il-produttività u d-daqs tal-marġini tad-dumping.

(128)

L-indikaturi mikroekonomiċi huma: il-prezzijiet medji ta' unità, il-kost unitarju, il-kostijiet tax-xogħol, l-inventarji, il-profittabilità, il-flussi tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-kapaċità ta' ġbir ta' kapital.

5.2.   Indikaturi makroekonomiċi

5.2.1.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(129)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità żviluppaw matul il-perjodu kkunsidrat kif ġej:

Tabella 5

Il-produzzjoni, il-kapaċità produttiva u l-użu tal-kapaċità tal-Industrija tal-Unjoni

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Volum tal-produzzjoni (tunnellati)

44 316

46 165

48 796

47 349

Indiċi (2011 = 100)

100

104

110

107

Kapaċità tal-produzzjoni (tunnellati)

54 777

54 485

59 186

61 496

Indiċi (2011 = 100)

100

99

108

112

Użu tal-kapaċità

81 %

85 %

82 %

77 %

Indiċi (2011 = 100)

100

105

102

95

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, l-informazzjoni pprovduta mill-ilmentaturi

(130)

Il-produzzjoni varjat matul il-perjodu kkunsidrat. Waqt li żdiedet bejn l-2011 u l-2013, hija naqset bejn l-2013 u l-perjodu ta' investigazzjoni. Kumplessivament, tul il-perjodu kkunsidrat l-volum ta' produzzjoni żdied b'7 %.

(131)

Il-kapaċità tal-produzzjoni żdiedet bi 12 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(132)

Bħala riżultat ta' żieda ogħla fil-kapaċità ta' produzzjoni mhux fil-volum tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità naqas b'5 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(133)

Produttur Ċiniż iddikjara li l-kapaċità ta' impjant tal-fojl tal-aluminju m'għandhiex tiġi espressa f'tunnellati minħabba li l-istess makkinarju jipproduċi masses differenti ta' fojl f'perjodu partikolari ta' żmien, skont il-ħxuna u l-wisa' tal-fojl. Fi tweġiba għal din id-dikjarazzjoni, mhuwiex ikkontestat li l-kapaċità ta' impjant espressa f'tunnellati tista' tiġi influwenzata mill-ħxuna jew il-wisa' tal-fojls immanifatturati. Madankollu, l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat u ċerti fatturi ta' ħsara bħall-konsum, il-volum ta' bejgħ u l-produzzjoni kienu stabbiliti bl-użu tat-tunnellati bħala l-unità ta' kejl. Hija kwistjoni ta' konsistenza fl-analiżi tal-ħsara li tintuża l-istess unita ta' kejl bħal skopijiet ta' tqabbil. Barra minn hekk, l-investigazzjoni ma ppuntatx lejn tibdil fit-taħlita tal-prodott tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni biex ma tinvalidax l-użu tat-tunnellati bħala l-unita ta' kejl. Huwa nnutat ikoll li l-parti interessata kkonċernata naqset milli tipprovdi kwalunkwe informazzjoni kwantitattiva li turi li unità ta' kejl differenti kieku kienet tibdel l-analiżi ta' dan il-fattur ta' ħsara. Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ma ġietx aċċettata.

5.2.2.   Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq

(134)

Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni żviluppaw matul il-perjodu kkunsidrat kif ġej:

Tabella 6

Volum tal-bejgħ u sehem mis-suq tal-Industrija tal-Unjoni

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Volum tal-bejgħ (tunnellati)

[41 007 –45 870 ]

[41 007 –49 081 ]

[42 647 –52 292 ]

[41 827 –50 457 ]

Indiċi (2011 = 100)

100

[100–107]

[104–114]

[102–110]

Sehem mis-suq

55 %

53 %

49 %

47 %

Sors: tweġibiet għall-kwestjonarju, l-Eurostat, informazzjoni pprovduta mill-ilmentaturi

(135)

Il-volum tal-bejgħ ta' AHF żdied bi ftit matul il-perjodu kkunsidrat. Il-volum tal-bejgħ żdied l-aktar mill-2011 sal-2013, jiġifieri bejn 4 % u 14 %. Matul il-perjodu ta' investigazzjoni, il-volum tal-bejgħ naqas; kumplessivament, il-volum tal-bejgħ żdied bejn 2 % u 10 % matul il-perjodu kkunsidrat. Iż-żieda fil-volumi tal-bejgħ, meta wieħed iqis iż-żieda parallela fil-konsum u ż-żieda fl-importazzjonijiet inter alia mir-Russja, wasslet, madankollu, għal tnaqqis fis-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni minn 55 % fl-2011 għal 47 % fil-perjodu ta' investigazzjoni, jiġifieri tnaqqis ta' 8 punti perċentwali matul il-perjodu kkunsidrat.

5.2.3.   It-tkabbir

(136)

Filwaqt li l-konsum tal-Unjoni naqas bejn 17 % u 28 % matul il-perjodu kkunsidrat, il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni żdied bejn 2 % u 10 % li ssarraf f'telf ta' sehem mis-suq ta' 8 punti perċentwali.

5.2.4.   L-impjiegi u l-produttività

(137)

L-impjiegi u l-produttività żviluppaw kif ġej tul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 7

L-impjiegi u l-produttività

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Għadd ta' impjegati

769

787

758

781

Indiċi (2011 = 100)

100

102

99

102

Produttività (tunnellati/impjegati)

58

59

64

61

Indiċi (2011 = 100)

100

102

112

105

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, l-informazzjoni pprovduta mill-ilmentaturi.

(138)

L-impjiegi tal-industrija tal-Unjoni varja matul il-perjodu kkunsidrat u b'kollox żdiedu ftit bi 2 %.

(139)

Bejn l-2011 u l-2013, il-produttività żdiedet minħabba ż-żieda fil-produzzjoni ogħla miż-żieda fl-impjiegi kif muri fit-Tabella 4 fil-premessa (77). Mill-2013 sal-perjodu ta' investigazzjoni, il-produzzjoni naqset b'7 % iżda baqgħet ogħla milli fil-bidu tal-perjodu kkunsidrat fl-2011.

5.2.5.   Id-daqs tal-marġini tad-dumping u l-irkupru minn dumping fl-imgħoddi

(140)

Il-marġini ta' dumping tal-importazzjoni mir-RPĊ kien jammonta għal 28.1 %, matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami (ara premessa (81)) iżda l-impatt tiegħu fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni kien limitat minħabba l-miżuri antidumping fis-seħħ li rażżnu b'suċċess il-volumi ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping.

(141)

Madankollu, kif stabbilit fl-investigazzjoni parallela, il-volum ta' importazzjoni oġġett ta' dumping mir-Russja żdied b'mod sinifikanti matul il-perjodu kkunsidrat. Dawn l-importazzjonijiet ikkawżaw ħsara materjali lill-industrija tal-Unjoni. Għalhekk l-irkupru tal-industrija tal-Unjoni ma kienx possibbli minkejja l-eżistenza ta' miżuri antidumping.

5.3.   Indikaturi mikroekonomiċi

5.3.1.   Prezzijiet u fatturi li jaffettwaw il-prezzijiet

(142)

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lill-klijenti mhux relatati fl-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 8

Prezzijiet u kostijiet tal-bejgħ

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Prezz medju ta' bejgħ ta' unità fl-Unjoni (EUR/tunnellata)

2 932

2 714

2 705

2 597

Indiċi (2011 = 100)

100

93

92

89

Kost għal kull unità tal-produzzjoni (EUR/tunnellata)

2 995

2 794

2 699

2 651

Indiċi (2011 = 100)

100

93

90

89

Sors: tweġibiet għall-kwestjonarju.

(143)

Il-prezz medju tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati naqas kontinwament u kumplessivament bi 11 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(144)

Minkejja dan it-tnaqqis, il-kost unitarju tal-produzzjoni baqa' ogħla mill-prezz medju tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni u l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tkopri l-kost tal-produzzjoni tagħha bil-prezz tal-bejgħ, bl-eċċezzjoni tal-2013. Tabilħaqq, l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tgħolli l-prezzijiet tal-bejgħ tagħha minħabba l-pressjoni tal-prezz tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-Russja.

5.3.2.   Kostijiet lavorattivi

(145)

L-kostijiet medji lavorattivi tal-industrija tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 9

Kostijiet lavorattivi

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Kost lavorattiv medju għal kull impjegat (EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Indiċi (2011 = 100)

100

102

95

95

Sors: tweġibiet għall-kwestjonarju.

(146)

Bejn l-2011 u l-perjodu ta' investigazzjoni, il-kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żdiedu b'5 %. Il-kost lavorattiv l-ewwel żdied bi 2 % bejn l-2011 u l-2012, imbagħad naqas bejn l-2012 u l-2013 u mbagħad baqa' stabbli matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

5.3.3.   Inventarji

(147)

Il-livelli tal-istokk tal-industrija tal-Unjoni żviluppaw matul il-perjodu kkunsidrat kif ġej:

Tabella 10

Inventarji

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Stokkijiet tal-għeluq

1 931

1 999

2 133

2 085

Indiċi (2011 = 100)

100

104

110

108

Il-ħażna tal-għeluq bħala perċentwal tal-produzzjoni

5 %

5 %

5 %

5 %

Indiċi (2011 = 100)

100

100

100

100

Sors: tweġibiet għall-kwestjonarju.

(148)

L-inventarji ma jistgħux jitqiesu bħala indikatur relevanti ta' ħsara f'dan is-settur, billi l-produzzjoni u l-bejgħ huma bbażati l-aktar fuq ordnijiet u, skont dan, il-produtturi normalment iżommu ħażniet limitati. Għalhekk, ix-xejriet fuq l-inventarji huma mogħtija għall-informazzjoni biss.

(149)

Kumplessivament, l-istokks tal-għeluq żdiedu bi 8 % matul il-perjodu kkunsidrat. Filwaqt li mill-2011 sal-2013 l-istokks żdiedu b'10 %, mil-2013 sa tmiem il-perjodu ta' investigazzjoni naqsu kemxejn. L-istokks tal-għeluq bħala perċentwal tal-produzzjoni baqgħu stabbli matul il-perjodu kollu kkunsidrat.

5.3.4.   Il-profittabbiltà, il-fluss ta' flus, l-investiment, ir-redditu fuq l-investimenti u l-kapaċità li jiġġeneraw il-kapital

(150)

Il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti u r-redditu fuq l-investimenti tal-produtturi tal-Unjoni żviluppaw hekk matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 11

Profittabbiltà, fluss tal-flus, investimenti u redittu fuq l-investimenti

 

2011

2012

2013

Il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami

Profittabbiltà tal-bejgħ fl-Unjoni lil konsumaturi mhux relatati (% tal-fatturat tal-bejgħ)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Indiċi (2011 = 100)

100

65

209

104

Fluss tal-flus (EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Indiċi (2011 = 100)

100

193

223

130

Investimenti (EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Indiċi (2011 = 100)

100

165

131

147

Redditu fuq l-investimenti

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Indiċi (2011 = 100)

100

60

209

108

Sors: tweġibiet għall-kwestjonarju.

(151)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-profittabbiltà tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun billi espremiet il-profitt nett qabel it-taxxa tal-bejgħ tal-prodott simili lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni ngħata bħala perċentwal tal-fatturat ta' dak il-bejgħ. Matul il-perjodu kkunsidrat, l-industrija tal-Unjoni kienet qed tagħmel telf bl-eċċezzjoni tal-2013, meta hija għamlet marġni ta' profitt ftit aħjar mill-punt tal-ekwilibriju. Il-profittabbiltà naqset bejn l-2011 u l-2012, żdiedet fl-2013 iżda imbagħad reġgħet' naqset fil-perjodu ta' investigazzjoni fejn laħqet livell simili għal dak tal-2011. Kumplessivament, il-profitt żdied b'4 % matul il-perjodu kkunsidrat, li jikkorrispondi għal żieda ta' 0,1 punti perċentwali u li ma ppermettietx li l-industrija tal-Unjoni tagħmel profitti matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Dan l-iżvilupp kien prinċipalment minħabba l-pressjoni tal-prezz tal-importazzjonijiet Russi li daħlu fl-Unjoni bi prezzijiet ta' dumping li kienu jwaqqgħu dawk tal-industrija tal-Unjoni u ma ppermettewx li l-industrija tal-Unjoni tistabbilixxi l-prezzijiet tagħha biex tkopri ż-żieda fil-kost tal-produzzjoni.

(152)

Il-fluss tal-flus nett huwa l-kapaċità tal-industrija tal-Unjoni li tiffinanzja waħedha l-attività tagħha. Il-fluss tal-flus varja matul il-perjodu kkunsidrat b'xejra li tiżdied gradwalment. Kumplessivament, il-fluss tal-flus nett żdied bi 30 % matul il-perjodu kkunsidrat. Madankollu, għandu jiġi nnutat li f'valuri assoluti l-fluss tal-flus baqa' f'livelli baxxi meta mqabbel mat-total tal-bejgħ tal-prodott in kwistjoni.

(153)

L-investimenti żdiedu b'47 % matul il-perjodu kkunsidrat. L-investimenti żdiedu b'65 % mill-2011 sal-2012, naqsu matul l-2013 u reġgħu' żdiedu matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Huma kienu jirrappreżentaw prinċipalment investimenti meħtieġa għal makkinarju ġdid u baqgħu f'livelli pjuttost baxxi matul il-perjodu ta' investigazzjoni meta mqabbla mal-fatturat totali.

(154)

Ir-redditu fuq l-investiment huwa l-profitt f'perċentwal tal-valur kontabilistiku nett tal-investimenti. Bħal fil-każ tal-indikaturi finanzjarji l-oħrajn, ir-redditu fuq l-investiment mill-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott simili kien negattiv mill-2011, bl-eċċezzjoni tal-2013 meta kien 0 %, li jirrifletti t-tendenza negattiva fil-profittabbiltà. Kumplessivament, ir-redditu fuq l-investimenti żdied kemxejn bi 8 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(155)

F'dak li jirrigwarda l-abbiltà li jiġi ġġenerat il-kapital, id-deterjorament tal-abbiltà li jiġu ġġenerati flus għall-prodott simili tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kien qiegħed idgħajjef is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom billi naqqas il-fondi ġġenerati internament. L-investigazzjoni sabet li, b'mod ġenerali, l-abbiltà li jiġi ġġenerat il-kapital marret għall-agħar matul il-perjodu kkunsidrat.

6.   Konklużjoni dwar il-ħsara

(156)

Il-maġġoranza tal-indikaturi ewlenin tal-ħsara indikaw xejra negattiva. Rigward il-profittabilità, l-industrija kienet qed tagħmel telf kważi matul il-perjodu kkunsidrat kollu, bl-eċċezzjoni tal-2013 meta dan laħaq livell ftit biss ogħla mill-punt ta' ekwilibriju; matul il-perjodu ta' investigazzjoni, l-industrija tal-Unjoni għamlet profitt negattiv ta' – 2,1 %. L-importazzjonijiet l-oħrajn naqsu bi 11 % matul il-perjodu kkunsidrat. Il-kost unitarju li naqas ukoll bi 11 % baqa' ogħla mill-prezz medju tal-bejgħ matul il-perjodu kkunsidrat kollu, bl-eċċezzjoni tal-2013. Is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni naqas bi 8 punti perċentwali, jiġifieri minn 55 % fl-2011 għal 47 % fil-perjodu ta' investigazzjoni.

(157)

Xi indikaturi tal-ħsara żviluppaw b'mod pożittiv matul il-perjodu kkunsidrat. Il-volum tal-produzzjoni żdied b'7 % u l-kapaċità tal-produzzjoni bi 12 %. Dawn iż-żidiet madankollu ma kinux jaqblu maż-żieda fil-konsum, li kien ferm ogħla, jiġifieri bejn 17 % u 28 % matul il-perjodu kkunsidrat. Il-volum tal-bejgħ żdied bejn 2 % u 10 %. Madankollu, f'suq b'żieda fil-konsum, dan ma rriżultax f'żieda tas-sehem mis-suq, iżda għall-kuntrarju għal telf ta' sehem mis-suq ta' 8 punti perċentwali. L-investimenti żdiedu b'47 %. Dawn kienu jikkonċernaw makkinarju ġdid u baqgħu f'livelli baxxi matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Bl-istess mod, il-likwidità żdiedet bi 30 % matul il-perjodu kkunsidrat iżda baqgħet f'livelli baxxi. Dawn ix-xejriet pożittivi ma jipprekludux l-eżistenza ta' ħsara.

(158)

Il-produttur Brażiljan li kkoopera u l-Brazilian Aluminium Association iddikjaraw li skont lanaliżi ta' dokumenti finanzjarji disponibbli għall-pubbliku ta' xi applikanti ma jkunx hemm ebda ħsara materjali. Dan jikkontradixxuh ir-riżultati tal-investigazzjoni li huma bbażati fuq dejta verifikata mill-industrija tal-Unjoni relatata mal-AHF. Tabilħaqq, xi produtturi tal-Unjoni ma pproduċewx esklussivament AHF u għalhekk id-dokumenti finanzjarji disponibbli għall-pubbliku ma jistgħux juru s-sitwazzjoni attwali tal-industrija tal-Unjoni għall-AHF. Għalhekk, konklużjonijiet dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku m'għandhomx ikunu bbażati fuq dokumenti finanzjarji disponibbli pubblikament iżda fuq l-informazzjoni aktar dettaljata u verifikata disponibbli fl-investigazzjoni. Għaldaqstant, din id-dikjarazzjoni ġiet miċħuda.

(159)

L-istess partijiet interessati iddikjaraw li l-istatistika u d-dikjarazzjonijiet ippubblikati mill-European Aluminium Foil Association (“EAFA”) indikaw li l-industrija tal-Unjoni ma ġarrbet l-ebda ħsara matul il-perjodu kkunsidrat inkluż il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Madankollu, instab li l-istatistika u d-dikjarazzjonijiet użati kienu jirreferu jew għas-settur kollu tal-fojl tal-aluminju jew għal kategorija ta' “gejġijiet irqaq” li tkopri l-AHF iżda wkoll tipi oħra ta' fojls bħal converter foils u fojls li jintużaw għal ippakkjar flessibbli. Fuq din il-bażi, ma tista' ssir l-ebda konklużjoni valida fir-rigward tal-prodott ikkonċernat u għalhekk it-talba ġiet miċħuda.

(160)

Produttur Ċiniż iddikjara li l-evoluzzjoni tal-kost tal-unità deskritt fil-premessa (156) ma jistax jiġi rikonċiljat bl-evoluzzjoni tal-prezz tal-aluminju kkwotat fil-Borża tal-Metall ta' Londra (“il-prezz LME”). Fi tweġiba għal din id-dikjarazzjoni għandu jiġi nnutat li l-prezz imħallas mill-produttur tal-Unjoni lil funderiji tal-aluminjujew operaturi tas-suq hija s-somma tal-prezz tal-LME u soprataxxamagħrufa bħala l-“primjum tal-metall”. Għalhekk kwalunkwe valutazzjoni tal-kost tal-unità tal-produttur tal-Unjoni bbażata biss fuq il-prezz LME għandha titqies mhux kompluta. It-talba kienet għalhekk miċħuda.

(161)

L-istess parti interessata iddikjarat li r-rikonċiljazzjoni tal-evoluzzjoni tal-kost ta' unità mal-evoluzzjoni tal-prezz tal-aluminju xorta waħda tkun impossibbli anke jekk jiġi kkunsidrat il-primjum tal-metall. Madankollu, din id-dikjarazzjoni ma kinitx sostanzjata. Barra minn hekk, l-imvestigazzjoni wriet li l-prezz tal-LME naqas matul il-perjodu kkunsidrat b'aktar minn 20 % filwaqt li l-primjum tal-metall aktar milli rdoppja matul il-perjodu kkunsidrat. Madankollu, jekk wieħed jieħu flimkien l-LME u l-primjum bħala l-kost totali ta' aluminju, il-kost naqas matul il-perjodu kkunsidrat b'madwar 11 %. Dan it-tnaqqis huwa konformi, u proprjament identiku, għat-tnaqqis tal-kost tal-unità irrappurtat fuq l-istess perjodu fil-premessa (156). Għaldaqstant id-dikjarazzjoni ma ġietx aċċettata.

(162)

Produttur Ċiniż irrefera għal premessa (156) u ddikjara li l-kawżi possibbli ta' ħsara kienu importazzjonijiet bi prezzijiet aktar baxxi, allegati kostijiet ta' produzzjoni ogħla, nuqqas ta' interess fl-AHF minħabba li l-prezzijiet ta' kategoriji oħra ta' fojl fl-Unjoni jkunu ogħla u nuqqas ta' interess fis-suq tal-Unjoni minħabba li l-prezzijiet ikunu igħla fis-swieq tal-esportazzjoni. Fir-rigward tal-kostijiet ta' produzzjoni ogħla, il-produttur Ċiniż semma l-primjum għoli tal-metall u l-fatt li l-industrija tal-Unjoni kienet qed tuża taħlita ta' żewġ metodi ta' manifattura, laminazzjoni termali u tidwib kontinwu filwaqt li dipendenza esklusiva fuq it-tidwib kontinwu tkun aktar kosteffettiva.

(163)

Fi tweġiba għal dawn id-dikjarazzjonijiet, huwa mfakkar li minn premessi (156) u (157) jista' jiġi konkluż li l-industrija tal-Unjoni ġarrbet ħsara materjali. Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet dwar il-kostijiet tal-produzzjoni, huwa nnutat li fir-rigward tal-irwol tal-primjum tal-metall bħala fattur potenzjali ta' ħsara, l-investigazzjoni parallela stabbiliet li kemm l-industrija tal-Unjoni kif ukoll il-produttur esportatur Russu ġarrbu kostijiet kumparabbli metaakkwistaw il-materja prima biex jimmanifatturaw l-AHF, minħabba li l-prezzijiet tas-suq ta' din il-materja prima kemm fir-Russja kif ukoll fl-Unjoni huma marbuta direttament mal-Borża tal-Metall ta' Londra. Għalhekk jista' jiġi konkluż li l-livell ta' primjum tal-metall ma kienx fattur ta' ħsara matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Fejn jidħol ir-rwol potenzjali ta' metodi ta' manifatturar, l-investigazzjoni wriet li intuża t-tidwib kontinwu għall-produzzjoni ta' żewġ terzi tal-AHF prodott mill-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Kwalunkwe differenza fil-kosteffettività għalhekk tittaffa mill-preponderanza tat-tidwib kontinwu bħala metodu ta' produzzjoni fl-Unjoni. Huwa spjegat ukoll fil-premessa (185) li ma kien hemm ebda indikazzjoni li l-industrija tal-Unjoni tilfet l-interess fl-AHF. L-investigazzjoni ma kienet uriet l-ebda indikazzjoni li l-produtturi tal-Unjoni abbandunaw is-suq tal-Unjoni favur is-swieq tal-esportazzjoni ta' AHF. L-investigazzjoni wriet verament li l-produtturi tal-Unjoni esportaw biss 1 182 tunnellata ta' AHF lejn pajjiżi terzi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami li jirrappreżenta anqas minn 3 % tal-bejgħ domestiku tal-produtturi tal-Unjoni matul l-istess perjodu. Għalhekk dawn it-talbiet ġew miċħuda.

(164)

Fuq il-bażi ta' dak li ntqal aktar 'il fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni sofriet ħsara materjali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

F.   PROBABBILTÀ TA' RIKORRENZA JEW KONTINWAZZJONI TAL-ĦSARA

1.   Kummenti preliminari

(165)

Minħabba li ġie konkluż li ma kien hemm ebda probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping għall-importazzjonijiet mill-Brażil, l-analiżi tal-probabbiltà ta' rikorrenza jew kontinwazzjoni ta' ħsara hija limitata għall-importazzjonijiet mir-RPĊ.

(166)

Għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' rikorrenza ta' ħsara jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, l-impatt potenzjali tal-importazzjonijiet Ċiniżi fuq is-suq tal-Unjoni u l-industrija tal-Unjoni kien analizzat skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Bażiku.

(167)

Kif muri fil-premessi (124) sa (164), l-industrija tal-Unjoni ġarrbet ħsara materjali matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Matul il-perjodu kkunsidrat kollu, l-importazzjonijiet Ċiniżi kienu preżenti biss fis-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet limitati, filwaqt li l-volum tal-importazzjoni u s-sehem tas-suq mill-Indoneżja kważi ttripla matul l-istess perjodu. Fl-investigazzjoni parallela, ġie konkluż li l-importazzjonijiet mir-Russja kienu dumped u kkawżaw ħsara materjali lill-industrija tal-Unjoni, filwaqt li l-importazzjonijiet miċ-Ċina, minħabba l-volum u l-livelli tal-prezzijiet baxxi, kienu biss ta' kontribut parzjali għall-ħsara mġarrba mill-industrija tal-Unjoni mingħajr ma kissru r-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet mir-Russja u l-ħsra matarjali mġarrba mill-industrija tal-Unjoni. Fl-istess ħin, kif spjegat fil-premessi (80) u (100), l-investigazzjoni wriet li l-importazzjonijiet Ċiniżi saru f'livelli ta' prezzijiet li huma oġġett ta' dumping matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u kien hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

2.   Il-kapaċità żejda, il-flussi tal-kummerċ u l-ġibda tas-suq tal-Unjoni, u l-imġiba tal-prezzijiet tar-RPĊ

(168)

Il-kapaċitajiet żejda sinifikanti fir-RPĊ li ma jistgħux jiġu assorbiti għal kollox mid-domanda domestika Ċiniża u mis-swieq tal-esportazzjoni minbarra dawk tas-suq tal-Unjoni, il-kontinwazzjoni ta' dumping matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami b'marġini ta' dumping sinifikanti u l-prattika ta' dumping tal-esportaturi Ċiniżi lejn swieq ta' pajjiżi terzi, deskritti f'dettall fil-premessi (82) sa (100) jindikaw biċ-ċar li hemm probabbiltà qawwija li l-volumi tal-importazzjonijiet dumped Ċiniżi jiżdiedu b'mod sinifikanti fil-każ li l-miżuri fis-seħħ jitħallew jiskadu.

(169)

Jekk il-miżuri fis-seħħ jitneħħew, il-prezzijiet tal-importazzjoni Ċiniżi bl-akbar probabbiltà jwaqqgħu l-prezzijiet tal-bejgħ tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. Fil-fatt l-investigazzjoni wriet li fin-nuqqas ta' dazji antidumping, l-importazzjonijiet Ċiniżi li saru taħt ir-reġim normali tal-importazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami kienu jwaqqgħu il-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'medja ta' 12,2 % (10).

(170)

Kif imsemmi fil-premessi (92) sa (94), is-suq tal-Unjoni huwa attraenti għall-importazzjonijiet Ċiniżi minħabba li l-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni kienu b'mod ġenerali konformi mal-prezzijiet fi swieq oħra tal-esportazzjoni. Barra minn hekk, f'Lulju 2014 it-Turkija imponiet miżuri antidumping kontra ċ-Ċina għal għadd ta' fojls tal-aluminju inkluż il-prodott ikkonċernat. Għalhekk huwa probabbli li parti mill-produzzjoni li qabel kienet tiġi esportata lejn it-Turkija tiġi orjentata mill-ġdid lejn is-suq tal-Unjoni jekk il-miżuri kontra ċ-Ċina jitneħħew. Għalhekk, jista' jiġi konkluż li t-tneħħija tal-miżuri bil-probabbiltà kollha tirriżulta f'żieda sinifikanti ta' importazzjonijiet Ċiniżi bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'mod sinifikanti, u b'hekk joħolqu aktar ħsara lill-industrija tal-Unjoni.

(171)

Il-produttur Brażiljan li kkoopera u l-Barzilian Aluminium Association iddikjaraw li, fuq il-bażi tal-istatistika ppubblikata mill-EAFA, jista' jiġi stabbilit li l-produtturi tal-Unjoni ta' fojl tal-aluminju żiedu l-esportazzjonijiet tagħhom lejn swieq ta' pajjiżi terzi li juri li dawn il-pajjiżi terzi kienu aktar attraenti mis-suq tal-Unjoni. Fir-rigward ta' din id-dikjarazzjoni, instab li l-istatistika użata minn dawn il-partijiet kienet tirreferi jew għas-settur tal-fojl tal-aluminju kollu inkella għal kategorija ta' gejġijiet irqaq li tinkludi l-AHF iżda wkoll tipi oħra ta' fojls bħal converter foils u fojls li jintużaw għal ippakkjar flessibbli. Fuq din il-bażi, ma tista' ssir l-ebda konklużjoni fir-rigward tal-prodott ikkonċernat waħdu. Barra minn hekk, l-investigazzjoni stabbiliet li l-volumi tal-prodott ikkonċernat esportat mill-industrija tal-Unjoni lejn swieq ta' pajjiżi terzi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami kienu jammontaw għal 1 182 tunnellata biss, li jirrappreżentaw anqas minn 3 % tal-bejgħ domestiku tagħhom matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' riezami. Għaldaqstant il-pretensjonijiet li saru f'dan ir-rigward ġew irrifjutati.

3.   Konklużjoni

(172)

B'ħarsa lejn is-sejbiet tal-investigazzjoni, huwa konkluż li t-tneħħija tal-miżuri kontra r-RPĊ bil-probabbiltà kollha tirriżulta f'żieda sinifikanti ta' importazzjonijiet Ċiniżi bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'mod sinifikanti, u b'hekk joħolqu aktar ħsara mill-industrija tal-Unjoni.

G.   L-INTERESS TAL-UNJONI

1.   Kumment preliminari

(173)

Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk iż-żamma tal-miżuri antidumping eżistenti kontra ċ-Ċina tmurx kontra l-interessi tal-Unjoni b'mod ġenerali. Id-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq l-apprezzament tal-interessi varji involuti, inklużi dawk tal-industrija tal-Unjoni, tal-operaturi tas-suq, tal-importaturi u tal-utenti.

2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni

(174)

L-investigazzjoni stabbiliet li l-industrija tal-Unjoni ġarrbet ħsara materjali matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Kif imsemmi fil-premessa (167) il-ħsara materjali tirriżulta l-aktar mill-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mir-Russja, filwaqt li l-importazzjonijiet miċ-Ċina ikkontribwew biss parzjalment għall-ħsara mġarrba mill-industrija tal-Unjoni. Ġie stabbilit ukoll li kien hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' ħsara jekk il-miżuri koltra ċ-Ċina jitħallew jiskadu.

(175)

Fil-każ li l-miżuri kontra ċ-Ċina jitneħħew, huwa proballi li l-importazzjonijiet Ċiniżi jerġgħu jibdew b'volumi kbar fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet li huma oġġett ta' dumping li jwaqqgħu wkoll sinifikattivament il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni u jpoġġu pressjoni ogħla fuq il-prezzijiet minn dik impoġġija mill-importazzjonijiet Russi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. L-industrija tal-Unjoni jkollha tilħaq il-livelli ta' prezzijiet aktar baxxi u għalhekk tkabbar it-telf tagħha.

3.   L-interess tal-utenti

(176)

L-utenti fl-Unjoni huma rewinders li l-attivitajiet tagħhom jikkonsistu fil-kummerċ ta' materjal għat-tgeżwir (fojl tal-aluminju iżda wkoll karta u plastika) wara r-rumblar mill-ġdid tal-AHF f'rombli żgħar (“rombli għall-konsumatur”) u l-ippakkjar mill-ġdid għall-kummerċ industrijali u l-bejgħ bl-imnut. Seba' kumpaniji ppreżentaw ruħhom u rċevew kwestjonarju. Erba' kumpaniji kkooperaw fil-proċedimenti billi bagħtu t-tweġibiet għall-kwestjonarju. Tliet kumpaniji li kkooperaw ġew ivverifikati fuq il-post.

(177)

L-investigazzjoni wriet li l-AHF huwa l-materja prima ewlenija tar-rewinders, li tirrappreżenta madwar 80 % tal-kost totali totali tal-manifattura.

(178)

Matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, l-ebda wieħed mit-tliet utenti li kkooperaw ma importa mir-RPĊ. Is-sorsi prinċipali ta' forniment tagħhom kienu l-industrija tal-Unjoni, ir-Russja u t-Turkjia.

(179)

Peress li r-rewinders huma fornituri ta' firxa wiesgħa ta' prodotti ta' imballaġġ, għat-tliet kumpaniji li kkooperaw li xtraw il-prodott ikkonċernat mir-Russja, l-attività li tinkorpora l-AHF tirrappreżenta minn inqas minn wieħed minn sitta għal massimu ta' kwart tal-attività totali tagħhom.

(180)

Matul il-perjodu ta' investigazzjoni nstab li l-kumpaniji kienu ġeneralment profittabbli. Fir-rigward tal-attività li tinkorpora l-prodott ikkonċernat, tnejn mill-utenti li kkooperaw instab li kienu profittabbli filwaqt li ma setgħet issir l-ebda konklużjoni għat-tielet wieħed minħabba nuqqas ta' ċarezza fl-allokazzjoni tal-bejgħ u l-kostijiet ġenerali u amministrattivi (SG&A) tiegħu.

(181)

Minħabba s-sejbiet t'hawn fuq, huwa meqjus li ż-żamma tal-miżuri kontra ċ-Ċina ma jkollhiex impatt negattiv fuq is-sitwazzjoni tal-utenti.

4.   Interess ta' importaturi/operaturi tas-suq

(182)

L-ebda kumpanija involuta fil-kummerċ ta' AHF u li impurtat jew biegħet mill-ġdid l-AHF li joriġina fir-RPĊ matul il-perjodu kkunsidrat ma resqet 'il quddiem għall-pubblikazzjoni tan-Notifika ta' Bidu. Tabilħaqq, l-investigazzjoni wriet li l-industrija tal-Unjoni u l-produttur esportatur kienu qed ibigħu l-AHF fil-biċċa l-kbira direttament lill-utenti. Għal dawn ir-raġunijiet, ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-impożizzjoni ta' miżuri jista' jkollha effett negattiv fuq is-sitwazzjoni tal-importaturi/operaturi tas-suq.

5.   Sorsi ta' forniment

(183)

Xi partijiet interessati ddikjaraw li l-industrija tal-Unjoni ma għandhiex biżżejjed kapaċità biex tkopri d-domanda sħiħa fl-Unjoni. Għalhekk, dawk il-partijiet iddikjaraw li, jekk il-miżuri jinżammu kontra l-Brażil u ċ-Ċina, u fl-istess ħin jekk il-miżuri definittivi jiġu imposti kontra r-Russja, l-Unjoni tesperjenza nuqqas fil-provvista li żżid il-prezz ta' AHF. Minħabba hekk, ir-rewinders ikollhom ukoll iżidu l-prezzijiet tar-rombli għall-konsumatur għad-detriment tal-konsumaturi.

(184)

L-investigazzjoni wriet li l-industrija tal-Unjoni kellha kapaċità żejda u hija kapaċi żżid il-produzzjoni u l-bejgħ tal-AHF fl-Unjoni. Barra minn hekk, hemm disponibbli sorsi alternattivi ta' provvista bħat-Turkija, l-Armenja kif ukoll l-Afrika t'Isfel u l-Indja. Fl-aħħar għandu jitfakkar ukoll li l-miżuri antidumping għandhom l-għan li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi fl-Unjoni u mhux li jżommu l-importazzjonijiet Ċiniżi u Russi barra mis-suq tal-Unjoni, li għandhom jidħlu fis-suq b'livelli ta' prezzijiet ġusti.

6.   Argumenti oħrajn

(185)

Parti interessata ddikjarat li l-industrija tal-Unjoni tilfet l-interess tagħha fl-AHF u li għal din ir-raġuni ma kellhiex għażla oħra għajr li tuża AHF impurtat. Madankollu, l-investigazzjoni wriet li l-akbar produttur tal-Unjoni inkluż fil-kampjun kien qiegħed jipproduċi biss AHF. Produtturi oħra tal-UE inklużi fil-kampjun instabu li kienu qed jużaw il-faċiliità ta' manifattura tagħhom biex jipproduċu taħlita ta' AHF u aluminium converter foil (“ACF”) li huwa prodott differenti użat f'applikazzjonijiet differenti minn dawk tal-AHF. Dawn il-produtturi l-oħra tal-Unjoni kellhom proporzjon relattivament stabbli ta' produzzjoni u bejgħ ta' AHF u ACF matul il-perjodu kkunsidrat. Għaldaqstant l-investigazzjoni ma kkonfermatx l-allegazzjonijiet li l-industrija tal-Unjoni bidlet il-produzzjoni tagħha minn AHF għall-ACF.

7.   Konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(186)

Fuq il-bażi ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kienx hemm raġunijiet konvinċenti biex jiġi konkluż li ma kienx fl-interess tal-Unjoni li jinżammu l-miżuri eżistenti fuq l-importazzjonijiet ta' bijodiżil li joriġinaw mir-RPĊ.

H.   MIŻURI ANTIDUMPING

(187)

Il-partijiet kollha ġew infurmati bil-fatti u l-konsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom kien intenzjonat li jiġi rakkomandat li l-miżuri eżistenti kontra r-RPĊ jinżammu u dawk eżistenti kontra l-Brażil jitħassru. Ingħataw ukoll perjodu biex jissottomettu kummenti wara din id-divulgazzjoni. Is-sottomissjonijiet u l-kummenti ngħataw il-kunsiderazzjoni dovuta fejn kien xieraq.

(188)

Minn dan isegwi li, kif provdut fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw fir-RPĊ, imposti bir-Regolament (KE) Nru 925/2009, għandhom jinżammu. Għall-kuntrarju, il-miżuri applikabbli għall-importazzjonijiet mill-Brażil għandhom jitħallew jiskadu,

(189)

Kumpanija tista' titlob l-applikazzjoni ta' dawn ir-rati ta' dazju antidumping individwali jekk sussegwentement tibdel l-isem tal-entità tagħha. It-talba trid tkun indirizzata lill-Kummissjoni (11). It-talba jrid ikun fiha l-informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti li turi li l-bidla ma taffettwax id-dritt tal-kumpanija li tibbenefika mir-rata tad-dazju li tapplika għaliha. Jekk il-bidla fl-isem tal-kumpanija ma taffettwax id-dritt tagħha li tibbenefika mir-rata tad-dazju li tapplika għaliha, avviż dwar il-bidla tal-isem jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(190)

Dan ir-Regolament huwa skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju definittiv antidumping huwa b'dan impost fuq l-importazzjoni ta' fojl tal-aluminju ta' ħxuna ta' mhux inqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm, mhux miksi, mhux maħdum aktar milli rolljat, f'rombli ta' wisgħa mhux aktar minn 650 mm u li ma jiżnux aktar minn 10 kilogrammi u li fil-preżent jaqa' fil-kodiċi NM ex 7607 11 19 (kodiċi TARIC 7607111910) u li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju antidumping definittiva applikabbli għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju, tal-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u prodotti mill-kumpaniji elenkati hawn taħt tkun kif ġej:

Pajjiż

Il-kumpanija

Dazju antidumping

Kodiċi addizzjonali TARIC

RPĊ

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, u Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Il-kumpaniji l-oħra kollha

30,0 %

A999

3.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.

4.   L-applikazzjoni tar-rati individwali tad-dazju speċifikati gћall-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 2 isseћћ bil-kundizzjoni li tkun ippreżentata fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li fiha jidhru dikjarazzjoni ddatata u ffirmata minn uffiċjal tal-entità li toħroġ din il-fattura, identifikat minn ismu/isimha u l-funzjoni, abbozzata kif ġej: “Jiena, sottoskritt, niċċertifika li l-(volum) ta' fojl tal-aluminju mibjugħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea kopert minn din il-fattura ġie mmanifatturat minn (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC) fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Niddikjara li l-informazzjoni pprovduta f'din il-fattura hija sħiħa u korretta.” Jekk ma tiġix ippreżentata din il-fattura, tapplika r-rata ta' dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha”.

5.   Il-proċediment antidumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet tal-prodott imsemmi fl-Artikolu 1(1) li joriġinaw fil-Brażil huwa b'dan terminat.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 925/2009 tal-24 ta' Settembru 2009 li jimponi dazju antidumping definittiv u jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu fojl tal-aluminju li joriġina mill-Armenja, mill-Brażil u mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU L 262, 6.10.2009, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/736/KE tal-5 ta' Ottubru 2009 li taċċetta impenn offert b'rabta mal-proċedura antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' ċertu fojl tal-aluminju li joriġina, fost l-oħrajn, mill-Brażil (ĠU L 262, 6.10.2009, p. 50)

(4)  Notifika ta' skadenza imminenti ta' ċerti miżuri ta' antidumping (ĠU C 49, 21.2.2014, p. 7).

(5)  Notifika tal-iskadenza ta' ċerti miżuri ta' antidumping (ĠU C 350, 4.10.2014, p. 22).

(6)  Notifika ta' bidu ta' rieżami ta' skadenza tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mill-Brażil u mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, (ĠU C 350, 4.10.2014, p. 11).

(7)  In-Notifika ta' Bidu ta' proċediment antidumping dwar l-importazzjonijiet ta' ċertu fojl tal-aluminju li joriġina mir-Russja, (ĠU C 354, 8.10.2014, p. 14).

(8)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1081 tat-3 ta' Lulju 2015 li jimponi dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Russja (ĠU L 175, 4.7.2015, p. 14).

(9)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2385 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jimponi dazju antidumping proviżorju fuq importazzjonijiet ta' ċertu fojls tal-aluminju li joriġinaw mir-Russja (ara l-paġna 91 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(10)  Għad-determinazzjoni tar-rata ta' twaqqigħ fil-prezzijiet ta' 12,2 % ġie meqjus li r-rata tad-dazju doganali kienet tammonta għal 4 % matul l-ewwel tliet xhur tal-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami u żdiedet għal 7,5 % aktar tard. L-applikazzjoni tar-rata tad-dazju doganali applikabbli bħalissa ta' 7,5 % għall-perjodu kollu jkollha impatt negliġibbli, minħabba li tnaqqas ir-rata ta' twaqqigħ fil-prezzijiet b'0,5 % biss.

(11)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 08/170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.