31.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 287/6


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1962

tat-28 ta' Ottubru 2015

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 6(5), 8(2), 9(10), 15(9), 21(7), 22(7), 24(8), 33(10), 37(4), 58(9), 60(7), 64(2), 73(9), 74(6), 76(4), 78(2), 92(5), 105(6), 106(4), 111(3), 116(6) u 117(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) ħassar ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 (4). Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 (5) għandu jiġi emendat skont dan.

(2)

Il-Kummissjoni żviluppat għodda ġdida għall-skambji tad-dejta u din għandha tintuża għal kull skambju elettroniku tad-dejta kif imsemmi fl-Artikoli 33, 111 u 116 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 (minn hawn 'il quddiem jissejjaħ “ir-Regolament ta' Kontroll”) u fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008.

(3)

In-Numru ta' Identifikazzjoni tal-Bastiment tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (l-IMO) kif stabbilit fir-Riżoluzzjoni A.1078 (28) li adottat l-IMO fl-4 ta' Diċembru 2013 u fid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu XI-1 tar-Regolament 3 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974 japplika għal kull bastiment tas-sajd tal-Unjoni, jopera fejn jopera, u għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni. B'dan in-numru ta' identifikazzjoni jkun jista' jiġi identifikat eżatt il-bastiment, tiġi traċċata u verifikata l-attività tiegħu matul iż-żmien, irrispettivament minn xi bidla fl-isem, fis-sjieda jew fil-bandiera, u tkun żgurata t-traċċabbiltà tal-prodotti tas-sajd tul il-katina tas-suq l-aktar meta l-bastiment jaf ikun involut f'attivitajiet ta' sajd IUU.

(4)

Il-Kummissjoni ħolqot format ġdid għat-trażmissjoni tad-dejta bis-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti (il-VMS) u dan għandu jintuża għal kull skambju elettroniku tad-dejta kif jissemma fl-Artikoli 111 u 116 tar-Regolament ta' Kontroll. Għalhekk għandhom jiġu emendati l-Artikoli 24 u 28 tar-Regolament (UE) Nru 404/2011 u għandu jitħassar l-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 404/2011.

(5)

Skont l-Artikolu 14(2)(d) tar-Regolament ta' Kontroll, il-ġurnal tas-sajd irid ikun fih id-data tat-tluq tal-bastiment mill-port. Sabiex ikun żgurat li jista' jiġi identifikat u relatat kull messaġġ marbut mal-istess vjaġġ tas-sajd, il-kaptani tal-bastimenti jeħtiġilhom jirreġistaw u jibagħtu d-dejta tal-ġurnal tas-sajd b'mezz elettroniku u jibagħtu messaġġ tat-tluq lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera bħala l-ewwel messaġġ qabel jibdew xi operazzjoni tas-sajd u qabel xi trażmissjoni sussegwenti. Għaldaqstant għandu jiġi emendat l-Artikolu 47 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011.

(6)

Għandhom jinbidlu r-regoli dwar l-iskambju tad-data bejn l-Istati Membri, u bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, kif imsemmi fl-Artikoli 111 u 116 tar-Regolament ta' Kontroll u fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008, ħalli jitqiesu rekwiżiti legali ġodda, l-iżvilupp ta' teknoloġiji u formati ġodda u kif ukoll standards internazzjonali. Hemm bżonn jiġu stabbiliti l-prinċipji ġenerali għat-trażmissjoni elettronika, il-proċeduri għal korrezzjonijiet u l-istandards li jridu jintużaw għall-iskambju ta' informazzjoni marbuta mas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti, l-attivitajiet tas-sajd u l-attivitajiet tal-bejgħ, u r-rappurtar tal-qabdiet, kif ukoll il-proċeduri biex jinbidlu l-formati. Għalhekk għandhom jiġu adattati l-Artikoli 43, 45, 91 u l-Anness XII tar-Regolament (UE) Nru 404/2011 u għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda.

(7)

Hemm bżonn aktar armonizzazzjoni fl-iskambju elettroniku fil-ħin reali u dirett tad-dejta tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti u tad-dejta tas-sistema elettronika tar-reġistrazzjoni u r-rappurtar kif imsemmi fl-Artikolu 111(1) tar-Regolament ta' Kontroll. L-Istat Membru tal-bandiera għandu jiżgura trażmissjoni awtomatika u fil-ħin reali lill-Istat Membru kostali tad-dejta tas-sistema elettronika tar-reġistrazzjoni u r-rappurtar li tasal mingħand il-bastimenti tas-sajd tiegħu meta dawn ikunu qed jistadu fl-ilmijiet ta' dak l-Istat Membru kostali. Għaldaqstant għandu jiġi emendat l-Artikolu 44 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) emenda r-regoli introduttorji tar-Regolament ta' Kontroll li għandhom x'jaqsmu mal-informazzjoni li għandha tingħata lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura u li għandha x'taqsam mal-kontroll tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura li huma soġġetti għall-mekkaniżmu tal-ħżin. L-Artikoli 66, 67 u 112 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għandhom jiġu allinjati ma' dawk ir-regoli l-ġodda, u l-Artikolu 68 għandu jitħassar.

(9)

It-tnaqqis fl-ilma jew fis-silġ ma għandux japplika għall-ispeċijiet pelaġiċi maħsuba bex jinħattu l-art għal skopijiet industrijali, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta' attivitajiet bħal dawn fir-rigward tal-ħażna u t-trattament tal-ħut. Fil-qafas tal-Ftehim dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea, il-Gżejjer Faeroe u n-Norveġja dwar il-ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-Grigal tal-Atlantiku matul il-perjodu 2014-2018, ġiet adottata dispożizzjoni simili għall-ispeċijiet pelaġiċi maħsuba biex jinħattu l-art għal skopijiet industrijali flimkien ma' miżuri ġodda rigward l-użin u l-ispezzjoni ta' ħatt l-art tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx. Għaldaqstant l-Artikoli 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 u 107 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għandhom jiġu allinjati ma' dawk ir-regoli l-ġodda.

(10)

Filwaqt li jħassar l-Artikolu 103 tar-Regolament ta' Kontroll, ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jipprovdi miżuri li jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' sistema tal-Unjoni għall-kontroll, l-ispezzjoni u l-infurzar ħalli jiġu regolati l-interruzzjoni, is-sospensjoni u l-korrezzjonijiet għall-miżuri finanzjarji tal-Unjoni. Għalhekk, fl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 404/2011, għandhom jitħassru l-Artikolu 96 tal-Kapitolu I tat-Titolu VIII u l-Anness XXXI

(11)

L-Artikolu 33(10) tar-Regolament ta' Kontroll u l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008 jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta formati għat-trażmissjoni tad-dejta dwar il-qabdiet u l-isforz tas-sajd. Issa, ir-regoli li jipprevedi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 (8) f'dan il-qasam ħalli tkun żgurata trażmissjoni effettiva tad-dejta dwar il-qabdiet aggregati kif meħtieġ bl-Artikolu 33(2) u (4) tar-Regolament ta' Kontroll u bl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008 huma legalment u teknikament skaduti. Għalhekk għandhom jintużaw l-istandards internazzjonali tar-rapportar tad-dejta elettronika dwar il-qabdiet aggregati tal-ħut u għandu jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 500/2001.

(12)

Ir-Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) daħħal regoli ġodda dwar ir-reġistrazzjoni separata ta' qabdiet tal-ħut taħt id-daqs minimu skont l-obbligi tar-rappurtar u l-għoti ta' punti għal ksur serju ġdid relatat mal-obbligu ta' ħatt l-art ta' qabdiet tal-ħut taħt id-daqs minimu. L-Annessi VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII u XXX tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għandhom jiġu allinjati ma' dawk ir-regoli l-ġodda.

(13)

Permezz tar-Rakkomandazzjonijiet GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 u GFCM/36/2012/2, il-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (“il-GFCM”) adottat dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-istabbiliment ta' sistema ta' ġurnal tas-sajd tal-GFCM u dwar rapport tal-qabdiet tal-qroll l-aħmar, ta' qabdiet inċidentali u tar-rilaxx ta' tjur tal-baħar, bumerini, fkieren tal-baħar u ċetaċji fil-ġurnal tas-sajd. L-Annessi VI, VII u X tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għandhom jiġu allinjati ma' dawk ir-regoli l-ġodda.

(14)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(15)

L-Artikolu 90(1)(c) u l-Artikolu 92(1) tar-Regolament ta' Kontroll kif emendati bl-Artikolu 7(14) u (15) tar-Regolament (UE) 2015/812 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2017. L-għoti tal-punti minħabba ksur serju relatat ma' dawn id-dispożizzjonijiet għandu jidħol fis-seħħ fl-istess waqt.

(16)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fit-test, it-termini “bastiment tas-sajd tal-UE”, “bastimenti tas-sajd tal-UE” u “ilmijiet tal-UE” jinbidlu rispettivament bit-termini “bastiment tas-sajd tal-Unjoni”, “bastimenti tas-sajd tal-Unjoni” u “ilmijiet tal-Unjoni”, u għandu jsir kull aġġustament grammatikali meħtieġ minħabba din il-bidla.

(2)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 1 jinbidel b'dan li ġej:

“(1)

‘Bastiment tas-sajd tal-Unjoni’ tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;”

(b)

Il-punt 2 jinbidel b'dan li ġej:

“(2)

‘Ilmijiet tal-Unjoni’ tfisser ilmijiet kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1380/2013 tal-Parlament u tal-Kunsill (*);

(*)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22)”"

(3)

Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 7 jinbidel b'dan li ġej:

“7.   F'kull mument, il-kapaċità totali li tikkorrispondi għal-liċenzji tas-sajd maħruġa minn Stat Membru, f'Tunnellaġġ Gross (GT) jew kilowatt (kW), ma għandhiex taqbeż il-livelli massimi ta' kapaċità għal dak l-Istat Membru stabbiliti skont l-Artikolu 22(7) tar-Regolament (KE) Nru 1380/2013.”

(4)

Fl-Artikolu 6, jiżdied dan il-paragrafu:

“Mill-1 ta' Jannar 2016, l-iskema tan-numru ta' identifikazzjoni tal-bastiment tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, kif adottata bir-Riżoluzzjoni A.1078 (28) tal-4 ta' Diċembru 2013 u kif jissemma fil-Kapitolu XI-1, ir-Regolament 3 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, għandha tapplika għal:

(a)

bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jew għal bastimenti tas-sajd ikkontrollati minn operaturi tal-Unjoni b'arranġament ta' kiri, ta' 100 tunellata GT jew 100 tunellata ta' Tunnellaġġ Reġistrat Gross jew aktar jew li għandhom tul ġenerali ta' 24 metru u aktar li joperaw biss fl-ilmijiet tal-Unjoni.

(b)

kull bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew kull bastiment tas-sajd ikkontrollat minn operaturi tal-Unjoni b'arranġament ta' kiri, b'tul totali ta' 15-il metru jew aktar li joperaw barra mill-ilmijiet tal-Unjoni.

(c)

kull bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz li jkun awtorizzat biex iwettaq attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni.”

(5)

Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Iċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd (ĊMS) ta' kull Stat Membru tal-bandiera għandu jiżgura t-trażmisssjoni awtomatika tad-dejta liċ-ĊMS ta' Stat Membru kostali, li trid tingħata skont l-Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament u li jkollha x'taqsam mal-bastimenti tas-sajd tiegħu meta dawn ikunu jinsabu fl-ilmijiet tal-Istat Membru kostali. Din id-dejta għandha tintbagħat liċ-ĊMS tal-Istat Membru kostali minnufih malli tasal fiċ-ĊMS tal-Istat Membru tal-bandiera.”

(6)

L-Artikolu 28 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 28

L-aċċess għad-dejta mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri, skont l-Artikolu 111(1)(a) tar-Regolament ta' Kontroll, biex jiżguraw it-trażmissjoni awtomatika lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha, tad-dejta li trid tingħata skont l-Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament dwar grupp speċifiku ta' bastimenti tas-sajd u waqt ħin speċifiku. Din id-dejta għandha tintbagħat lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha minnufih malli tasal fiċ-ĊMS tal-Istat Membru tal-bandiera.”

(7)

L-Artikolu 30 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 30

Il-mudelli għall-ġurnali tas-sajd tas-sajd, għad-dikjarazzjonijiet tat-trażbord u għad-dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art stampati

1.   Fl-ilmijiet tal-Unjoni, il-ġurnal tas-sajd, id-dikjarazzjoni tat-trażbord u d-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art stampati għandhom jimtlew u jiġu ppreżentati mill-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni skont il-mudell fl-Anness VI.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jwettqu vjaġġi tas-sajd ta' kuljum fil-Baħar Mediterran, il-ġurnal tas-sajd, id-dikjarazzjoni tat-trażbord u d-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art stampati, jistgħu jimtlew u jiġu ppreżentati mill-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni skont il-mudell fl-Anness VII.

3.   Meta bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jkunu qed iwettqu attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiż terz, fl-ilmijiet regolati minn Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd jew fl-ilmijiet barra l-ilmijiet tal-Unjoni li mhumiex regolati minn Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd, il-ġurnal tas-sajd, id-dikjarazzjoni tat-trażbord u d-dikjarazzjoni tal-ħatt l-art stampati, għandhom jimtlew u jiġu ppreżentati mill-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni skont l-Artikolu 31 ta' dan ir-Regolament u l-mudelli fl-Annessi VI u VII, sakemm il-pajjiż terz jew ir-regoli tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd ikkonċernata ma jkunux jeżiġu speċifikament li jintuża tip differenti ta' ġurnal tas-sajd, dikjarazzjoni tat-trażbord jew dikjarazzjoni ta' ħatt l-art. Jekk il-pajjiż terz ma jispeċifikax ġurnal tas-sajd partikolari, dikjarazzjoni tat-trażbord partikolari jew dikjarazzjoni ta' ħatt l-art partikolari, iżda jkun jeħtieġ elementi tad-dejta differenti minn dawk meħtieġa mir-regoli tal-Unjoni, dawn l-elementi tad-dejta għandhom jiġu rreġistrati.

4.   Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li mhumiex soġġetti għall-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Kontroll, sal-31 ta' Diċembru 2017 jistgħu jibqgħu jużaw ġurnal tas-sajd, dikjarazzjoni tat-trażbord u dikjarazzjoni ta' ħatt l-art li jkunu ġew stampati qabel l-1 ta' Jannar 2016.”

(8)

Fl-Artikolu 37, jiżdied dan il-paragrafu

“Il-ġurnal tas-sajd, id-dikjarazzjoni tat-trażbord u d-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art stampati, għandhom jimtlew skont l-istruzzjonijiet fl-Anness X.”

(9)

L-Artikolu 43 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 43

Id-dejta obbligatorja fl-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri

Skont ir-regoli tal-Unjoni, l-elementi tad-dejta li jridu jirreġistraw il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fil-ġurnal tas-sajd, fid-dikjarazzjoni tat-trażbord, fin-notifika minn qabel u fid-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art għandhom ikunu obbligatorji wkoll fl-iskambji bejn l-Istati Membri.”

(10)

L-Artikolu 44 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 44

L-aċċess għad-dejta

1.   Meta bastiment tas-sajd, li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru, iwettaq operazzjonijiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' Stat Membru kostali, l-Istat tal-bandiera, minnufih malli jirċeviha, għandu jibgħat id-dejta tal-ġurnal tas-sajd elettroniku obbligatorju dwar il-vjaġġ kurrenti tas-sajd, li jibda mill-aħħar tluq mill-port, lil dak l-Istat Membru kostali.

2.   Sakemm bastiment tas-sajd, li jtajjar l-bandiera ta' Stat Membru, ikun qed jistad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' Stat Membru kostali, l-Istat tal-bandiera, minnufih malli jirċeviha, għandu jibgħat id-dejta kollha tal-ġurnal tas-sajd elettroniku obbligatorju lil dak l-Istat Membru kostali. L-Istat Membru tal-bandiera għandu jibgħat ukoll il-korrezzjonijiet relatati mal-vjaġġ kurrenti tas-sajd kif imsemmi fl-Artikolu 47(2) ta' dan ir-Regolament.

3.   Meta sseħħ operazzjoni ta' ħatt l-art jew ta' trażbord f'port ta' Stat Membru kostali ieħor li mhux l-Istat Membru tal-bandiera, l-Istat Membru tal-bandiera, minnufih malli jirċeviha, għandu jibgħat id-dejta kollha tad-dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art jew tat-trażbort elettroniċi obbligatorji lil dak l-Istat Membru kostali.

4.   Meta Stat Membru tal-bandiera jiġi mgħarraf li bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tiegħu jkun beħsiebu jidħol f'port ta' Stat Membru kostali ieħor, l-Istat Membru tal-bandiera, minnufih malli jirċeviha, għandu jibgħat in-notifika minn qabel elettronika lil dak l-Istat Membru kostali.

5.   Matul vjaġġ tas-sajd, meta bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru jidħol fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' Stat Membru kostali ieħor jew meta xi dejta msemmija fil-paragrafi 3 jew 4 relatata ma' vjaġġ tas-sajd speċifiku tintbagħat lil Stat Membru kostali, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jħalli aċċess għad-dejta elettronika kollha tal-attività tas-sajd kif imsemmi fl-Artikolu 111(1) tar-Regolament ta' Kontroll għal dak il-vjaġġ tas-sajd mit-tluq sa meta jitlesta ħatt l-art u għandu jibgħat id-dejta mitluba lil dak l-Istat Membru kostali. L-aċċess għandu jibqa' miftuħ għal tal-inqas 36 xahar minn meta jkun beda l-vjaġġ tas-sajd.

6.   Meta jitolbu l-Istat Membru tal-ispezzjoni, l-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd spezzjonat minn Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 80 tar-Regolament ta' Kontroll għandu jibgħat id-dejta elettrnika dwar l-attività tas-sajd kif imsemmi fl-Artikolu 111(1) tar-Regolament ta' Kontroll għall-vjaġġ kurrenti tas-sajd tal-bastiment mit-tluq sal-ħin tat-talba.

7.   It-talbiet imsemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom isiru b'mezzi elettroniċi, u għandhom jindikaw jekk it-tweġiba għandhiex tagħti d-dejta oriġinali bil-korrezzjonijiet jew għandhiex tagħti biss id-dejta konsolidata. It-tweġiba għandha tiġi ġġenerata awtomatikament u tintbagħat mingħajr dewmien mill-Istat Membru mitlub.

8.   Meta jintalbu minn Stati Membri oħra li jkunu qed iwettqu attivitajiet ta' spezzjoni fuq il-baħar fil-kuntest ta' pjanijiet konġunti ta' eżerċizzju jew waqt attivitajiet konġunti ta' spezzjoni oħrajn miftiehma, l-Istati Membri għandhom iħallu aċċess għad-dejta tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti, tal-ġurnal tas-sajd, tad-dikjarazzjoni tat-trażbord, tan-notifika minn qabel u tad-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art.

9.   F'kull waqt, il-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni għandu jkollu aċċess sigur għall-informazzjoni fil-ġurnal tas-sajd elettroniku, għad-dejta tad-dikjarazzjoni tat-trażbord u għad-dejta tad-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art tiegħu stess li jkunu merfugħa fil-bażi tad-dejta tal-Istat Membru tal-bandiera.”

(11)

L-Artikolu 45 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 45

L-iskambju tad-dejta bejn l-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom:

(a)

jiżguraw li d-dejta li jirċievu skont dan il-Kapitolu tiġi rreġistrata f'għamla li tinqara mill-kompjuter u li din tintrefa' b'mod sikur f'bażijiet tad-dejta kompjuterizzati għal tal-anqas 3 snin.

(b)

jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-dejta tintuża biss għall-iskopijiet previsti f'dan ir-Regolament; kif ukoll

(c)

jieħdu l-miżuri tekniċi kollha meħtieġa biex jipproteġu din id-dejta minn distruzzjoni aċċidentali jew illiċita, telf aċċidentali, ħsara, distribuzzjoni jew aċċess mhux awtorizzat.”

(12)

Fl-Artikolu 47, jidħol il-paragrafu 1a li ġej:

“1a.   Qabel iħalli l-port u qabel jibda xi trażmissjoni elettronika oħra relatata mal-vjaġġ tas-sajd, il-kaptan ta' bastiment tas-sajd tal-Unjoni għandu jibgħat messaġġ elettroniku tat-tluq lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera.”

(13)

L-Artikolu 60 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Meta l-preġudizzju ma jkunx tneħħa għalkollox jew parzjalment b'azzjoni skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (KE) Nru 1380/2013, malli tirċievi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 59 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa mingħajr dewmien sabiex issewwi l-preġudizzju kkawżat.”;

(b)

Fil-paragrafu 2, il-punt (b) jinbidel b'dan li ġej:

“(b)

Meta applikabbli, liema Stati Membri jkunu qabżu l-limitu tal-opportunitajiet tas-sajd tagħhom (l-Istati Membri li qabżu l-limitu) u l-ammont li bih inqabeż il-limitu tal-opportunitajiet tas-sajd (kif imnaqqas b'xi skambji skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (KE) Nru 1380/2013);”

(14)

L-Artikolu 66 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 66

Definizzjoni

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, għandha tapplika d-definizzjoni li ġejja:

 

‘Prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura’ tfisser kull prodott li jaqa' fil-Kapitolu 3, is-subintestatura 1212 21 00 tal-Kapitolu 12 u fl-intestaturi 1604 u 1605 tal-Kapitolu 16 tan-Nomenklatura Magħquda stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (**).

(**)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1101/2014 tas-16 ta' Ottubru 2014 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 312, 31.10.2014, p. 1).”"

(15)

L-Artikolu 67 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 12 jinbidel b'dan li ġej:

“12.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 58(5) tar-Regolament ta' Kontroll ma għandhiex tapplika għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura li jaqgħu fl-intestaturi 1604 u 1605 tal-Kapitolu 16 tan-Nomenklatura Magħquda.”;

(b)

Il-paragrafu 13 jinbidel b'dan li ġej:

“13.   Għall-finijiet tal-Artikolu 58(5) tar-Regolament ta' Kontroll, l-informazzjoni dwar iż-żona ġeografika fejn inqabad jew trabba l-prodott għandha tkun:

(a)

għall-qabdiet ta' stokkijiet jew ta' gruppi ta' stokkijiet li huma soġġetti għal kwota u/jew għal daqs minimu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, iż-żona ġeografika rilevanti, kif definita fl-Artikolu 4(30) tar-Regolament ta' Kontroll.

(b)

għall-qabdiet ta' stokkijiet oħra jew ta' grupp ta' stokkijiet oħra, prodotti tas-sajd maqbuda fl-ilma ħelu u prodotti tal-akkwakultura, l-isem tal-qabda jew taż-żona tal-produzzjoni skont l-Artikolu 38(1) tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 (***).

(***)  Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1).”"

(16)

L-Artikolu 68 jitħassar;

(17)

Fl-Artikolu 74, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċjali għall-ispeċijiet pelaġiċi msemmija fl-Artikoli 78 sa 89 ta' dan ir-Regolament li jinħattu l-art bl-ingrossa għat-trasferiment lejn il-punt tal-ewwel tqegħid fis-suq, tal-ħżin jew tal-ipproċessar, it-tnaqqis tal-ilma u tas-silġ mill-piż totali ma għandux jaqbeż it-2 %. Fil-każijiet kollha, il-persentaġġ għat-tnaqqis tal-ilma u tas-silġ għandu jiġi rreġistrat fuq il-folja tal-użin bl-annotazzjoni tal-piż. Ma għandu jsir l-ebda tnaqqis ta' ilma jew silġ għal ħatt l-art bi skopijiet industrijali jew għal speċijiet mhux pelaġiċi.”

(18)

L-Artikolu 78 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 78

L-ambitu tal-proċeduri tal-użin għall-qabdiet tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx

Ir-regoli stabbiliti f'din it-Taqsima għandhom japplikaw għall-użin tal-qabdiet li jinħattu l-art fl-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f'pajjiżi terzi, tal-aringi (Clupea harengus), il-kavalli (Scomber scombrus) is-sawrell (Trachurus spp.) u l-istokkafixx (Micromesistius poutassou), jew ta' taħlita tagħhom, maqbuda:

(a)

għall-aringi, fiż-żoni ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI u VII;

(b)

għall-kavalli fiż-żoni tal-ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV u l-ilmijiet tal-Unjoni tal-CECAF;

(c)

għas-sawrell fiż-żoni tal-ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV u fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF,

(d)

għall-istokkafixx fiż-żoni tal-ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV u fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF,

meta l-kwantitajiet għal kull ħatt l-art ikunu jaqbżu l-10 tunnellati.”

(19)

L-intestatura tal-Artikolu 79 tinbidel b'li ġej:

“Artikolu 79

Il-portijiet għall-użin għall-qabdiet tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx”

(20)

Fl-Artikolu 80, il-paragrafu 1, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

il-kwantitajiet f'kilogrammi ta' piż ħaj tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx miżmuma abbord;”

(21)

Fl-Artikolu 82, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Il-kwantitajiet tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx miżmuma abbord u notifikati qabel ħatt l-art kif imsemmi fl-Artikolu 80(1)(c) ta' dan ir-Regolament, għandhom ikunu daqs il-kwantitajiet irreġistrati fil-ġurnal tas-sajd meta dan jitlesta.”

(22)

L-intestatura tal-Artikolu 83 tinbidel b'li ġej:

“Artikolu 83

Il-faċilitajiet tal-użin operati pubblikament tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx friski”

(23)

L-Artikolu 85 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 85

L-użin ta' ħut iffriżat

Meta jintiżnu l-kwantitajiet iffriżati tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx li jinħattu l-art, il-piż tal-ħut iffriżat li jinħatt l-art f'kaxex għandu jinkiseb għal kull speċi skont l-Artikolu 73 ta' dan ir-Regolament.”

(24)

L-Artikolu 86 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 86

Iż-żamma tar-reġistri tal-użin

Ir-reġistri tal-użin kollha previsti fl-Artikolu 84(3) u fl-Artikolu 85 ta' dan ir-Regolament u l-kopji ta' kull dokument tat-trasport bħala parti minn pjan ta' kontroll jew minn programm ta' kontroll komuni msemmi fl-Artikolu 79(1) ta' dan ir-Regolament għandhom jinżammu għal tal-inqas 3 snin.”

(25)

L-Artikolu 88 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 88

Il-kontroverifiki

Sakemm tkun stabbilita bażi tad-dejta kkompjuterizzata skont l-Artikolu 109 tar-Regolament ta' Kontroll, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu kontroverifiki amministrattivi ta' ħatt l-art kollu bejn:

(a)

il-kwantitajiet, skont l-ispeċi, tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx indikati fin-notifika minn qabel ta' ħatt l-art, kif imsemmi fl-Artikolu 80(1)(c) ta' dan ir-Regolament, u l-kwantitajiet irreġistrati fil-ġurnal tas-sajd;

(b)

il-kwantitajiet, skont l-ispeċi, tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx irreġistrati fil-ġurnal tas-sajd u l-kwantitajiet irreġistrati fid-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art;

(c)

il-kwantitajiet, skont l-ispeċi, tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx irreġistrati fid-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art u l-kwantitajiet irreġistrati fid-dikjarazzjoni tat-trasferiment jew fin-nota tal-bejgħ;

(d)

iż-żona tal-qbid irreġistrata fil-ġurnal tas-sajd tal-bastiment u d-dejta tal-VMS għall-bastiment ikkonċernat.”

(26)

L-Artikolu 89 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 89

Il-monitoraġġ tal-użin

1.   L-użin tal-qabdiet tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx mill-bastiment għandu jsirlu monitoraġġ skont l-ispeċi. Fil-każ ta' bastimenti li jiskarikaw il-qabda fuq l-art għandu jsir monitoraġġ tal-użin tar-rilaxx sħiħ. Għal ħatt l-art tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx iffriżati, għandhom jingħaddu l-kaxex kollha u għandu jsir monitoraġġ tal-metodoloġija, prevista fl-Anness XVIII, għall-kalkolu tal-piż nett medju tal-kaxex.

2.   Id-dejta li ġejja għandha ssirilha kontroverifika minbarra l-kontroverifiki msemmija fl-Artikolu 88 ta' dan ir-Regolament:

(a)

il-kwantitajiet, skont l-ispeċi, tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx irreġistrati fir-reġistri tal-użin f'faċilitajiet pubbliċi jew privati u l-kwantitajiet, skont l-ispeċi, irreġistrati fid-dikjarazzjoni tat-trasferiment jew fin-nota tal-bejgħ;

(b)

il-kwantitajiet, skont l-ispeċi, tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx irreġistrati f'xi dokument tat-trasport bħala parti minn pjan ta' kontroll jew minn programm ta' kontroll komuni msemmi fl-Artikolu 79(1) ta' dan ir-Regolament;

(c)

in-numri tal-identità uniċi tat-tankers imdaħħlin fir-reġistru skont l-Artikolu 84(2)(b) ta' dan ir-Regolament.

3.   Malli jitlesta r-rilaxx, għandu jiġi verifikat li l-bastiment ma jkunx fih ħut soġġett għar-regoli speċjali ta' din it-Taqsima.

4.   L-attivitajiet ta' monitoraġġ kollha koperti minn dan l-Artikolu u mill-Artikolu 107 ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu ddokumentati. Din id-dokumentazzjoni għandha tinżamm għal tal-anqas 3 snin.”

(27)

Fit-Titolu IV, l-intestatura tal-Kapitolu III tinbidel b'dan li ġej:

“KAPITOLU III

In-noti tal-bejgħ u d-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment”

(28)

Fl-Artikolu 90, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Jekk il-kwota rilevanti titmexxa skont l-individwi, fin-nota tal-bejgħ u fid-dikjarazzjoni tat-trasferiment għandu jiġi indikat l-għadd ta' individwi kif imsemmi fl-Artikoli 64(1)(f) u 66(3)(e) tar-Regolament ta' Kontroll.”

(29)

L-Artikolu 91 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 91

Il-formati tan-noti tal-bejgħ u tad-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment

1.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-format li għandu jintuża biex jimtlew u jintbagħtu n-noti tal-bejgħ u d-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment bejn ix-xerrejja rreġistrati, l-irkanti rreġistrati, jew il-korpi jew il-persuni l-oħrajn awtorizzati mill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fl-Artikoli 63 u 67 tar-Regolament ta' Kontroll.

2.   L-elementi tad-dejta li x-xerrejja rreġistrati, l-irkanti rreġistrati jew il-korpi jew il-persuni l-oħra awtorizzati mill-Istati Membri għandhom jirreġistraw fin-noti tal-bejgħ jew fid-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment tagħhom skont ir-regoli tal-Unjoni għandhom ikunu obbligatorji wkoll fl-iskambji bejn l-Istati Membri.

3.   Id-dejta kif imsemmi fl-Artikolu 111(2) tar-Regolament ta' Kontroll li nbagħtet għall-operazzjonijiet fis-36 xahar ta' qabel mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun sar l-ewwel bejgħ jew it-trasferiment, għandha tkun disponibbli minn dak l-Istat Membru meta jitolbuha l-Istat Membru tal-bandiera jew l-Istat Membru li fih inħattu l-art il-prodotti tas-sajd. It-tweġiba għandha tiġi ġġenerata awtomatikament u tintbagħat mingħajr dewmien.

4.   L-Istati Membri għandhom:

(a)

jiżguraw li d-dejta li jirċievu skont dan il-Kapitolu tiġi rreġistrata f'għamla li tinqara mill-kompjuter u li din tinħażen b'mod sikur f'bażijiet tad-dejta kompjuterizzati għal tal-anqas tliet snin;

(b)

jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-dejta tintuża biss għall-iskopijiet previsti f'dan ir-Regolament; kif ukoll

(c)

jieħdu l-miżuri tekniċi kollha meħtieġa biex jipproteġu din id-dejta minn xi distruzzjoni inċidentali jew illeċita, minn telf inċidentali, deterjorament, distribuzzjoni jew konsultazzjoni mhix awtorizzata.

5.   F'kull Stat Membru, l-awtorità unika msemmija fl-Artikolu 5(5) tar-Regolament ta' Kontroll għandha tkun responsabbli biex tibgħat, tirċievi, timmaniġġja u tipproċessa d-dejta kollha koperta minn dan il-Kapitolu.

6.   L-Istati Membri għandhom jaqsmu bejniethom id-dettalji tal-kuntatt tal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 5 u għandhom jgħarrfu b'dan lill-Kummissjoni u lill-korp maħtur minnha fi żmien 3 xhur minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

7.   Qabel tidħol fis-seħħ, kull bidla fl-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni, lill-korp maħtur minnha u lill-Istati Membri l-oħrajn.”

(30)

L-Artikolu 96 huwa mħassar.

(31)

L-Artikolu 107 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 107

L-ispezzjoni ta' ċerti attivitajiet ta' ħatt l-art ta' speċijiet pelaġiċi

Għal ħatt l-art tal-aringi, il-kavalli, is-sawrell u l-istokkafixx kif imsemmi fl-Artikolu 78 ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru għandhom jiżguraw li jiġu spezzjonati tal-anqas 7,5 % tal-kwantitajiet ta' kull speċi li jinħattu l-art u tal-anqas 5 % ta' kulma jinħatt l-art.”

(32)

L-Artikolu 112 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 112

Il-kontroll tal-prodotti tas-sajd soġġetti għal mekkaniżmu tal-ħżin

L-uffiċjali għandhom jivverifikaw li l-prodotti tas-sajd soġġetti għal mekkaniżmu tal-ħżin imsemmi fl-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Artikolu 30 u fl-Artikolu 67 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 (****).

(****)  Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1)”"

(33)

Fl-Artikolu 126, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Meta fi spezzjoni waħda jiġu osservati żewġ okkorrenzi ta' ksur serju jew aktar mill-istess persuna fiżika jew ġuridika li tkun id-detentur tal-liċenzja, id-detentur tal-liċenzja tas-sajd għandu jingħata l-punti għal kull ksur serju kkonċernat kif imsemmi fil-paragrafu 1 sa massimu ta' 12-il punt għall-okkorrenzi kollha.”.

(34)

Fl-Artikolu 131, il-paragrafi 1 u 2 jinbidlu b'dan li ġej:

“1.   Jekk il-liċenzja tas-sajd tiġi sospiża jew irtirata għalkollox skont l-Artikolu 129(1) jew (2) ta' dan ir-Regolament, il-bastiment tas-sajd li miegħu tkun marbuta l-liċenzja tas-sajd sospiża jew irtirata għalkollox, għandu jiġi identifikat bħala bastiment mingħajr liċenzja tas-sajd fir-reġistru nazzjonali msemmi fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Dan il-bastiment tas-sajd għandu jkun identifikat ukoll b'dan il-mod fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2.   L-irtirar permanenti tal-liċenzja tas-sajd skont l-Artikolu 129(2) ta' dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-limiti tal-kapaċtà tas-sajd tal-Istat Membru li jkun qed joħroġ il-liċenzja kif imsemmi fl-Artikolu 22(7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.”

(35)

Fit-Titolu VIII, jitħassar il-Kapitolu I.

(36)

Fl-Artikolu 139, il-paragrafi 2 u 3 jinbidlu b'dan li ġej:

“2.   Id-daqs tal-eċċess mill-użu tal-opportunitajiet tas-sajd għandu jiġi determinat fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fi tmiem kull perjodu partikolari għall-Istat Membru kkonċernat billi jitqiesu l-iskambji tal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, it-trasferimenti tal-kwoti skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (*****), l-allokazzjoni mill-ġdid tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli skont l-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Kontroll u t-tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament ta' Kontroll.

3.   L-iskambju tal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artiklu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għal perjodu partikolari ma għandux ikun permess wara l-aħħar jum tal-ewwel xahar wara li jiskadi dak il-perjodu.

(*****)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3)”"

(37)

Fit-Titolu IX, jiddaħħal dan il-Kapitolu Ia:

“KAPITOLU Ia

Ir-regoli għall-iskambju tad-dejta

Artikolu 146a

Dan il-Kapitolu jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-iskambju tad-dejta kif imsemmi fl-Artikoli 111 u 116 tar-Regolament ta' Kontroll kif ukoll għan-notifikar tad-dejta dwar il-qbid kif imsemmi fl-Artikolu 33(2) u (4) tar-Regolament ta' Kontroll u fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (******).

Artikolu 146b

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘Is-saff tat-trażmissjoni’ tfisser in-netwerk elettroniku għal skambji tad-dejta dwar is-sajd kif disponibbli mill-Kummissjoni għall-Istati Membri kollha u l-korp maħtur minnha biex jiskambjaw dejta b'mod standardizzat.

(b)

‘Rapport’ tfisser l-informazzjoni rreġistrata b'mezzi elettroniċi.

(c)

‘Messaġġ’ tfisser ir-rapport fil-format għat-trażmissjoni.

(d)

‘Talba’ tfisser messaġġ elettroniku li jkun fih rikjesta għal sett ta' rapporti.

Artikolu 146c

Prinċipji ġenerali

1.   Il-messaġġi kollha għandhom jiġu skambjati skont l-istandard P1000 taċ-Ċentru tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iffaċilitar tal-Kummerċ u għan-Negozju Elettroniku (UN/CEFACT). Għandhom jintużaw biss entrati tad-dejta, komponenti ewlenin, oġġetti u messaġġi XML ifformattjati sew skont id-Definizzjoni tal-Iskema XML abbażi tal-libreriji ta' standardizzazzjoni tal-UN/CEFACT.

2.   Il-formati tar-rapport għandhom jibbażaw fuq l-istandards tal-UN/CEFACT kif imsemmi fl-Anness XII u għandhom isiru disponibbli fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

3.   Għal kull messaġġ għandhom jintużaw id-Definizzjoni tal-Iskema XML u l-kodiċijiet li hemm fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

4.   Id-data u l-ħin għandhom jintbagħtu bħala l-ħin universali koordinat (UTC).

5.   Ir-rapporti kollha għandu jkollhom identifikatur uniku tar-rapport.

6.   Għandu jintuża identifikatur uniku tal-vjaġġ tas-sajd li jkun jinqara mill-bniedem ħalli d-dejta tal-ġurnal tas-sajd tkun tista' tintrabat mad-dejta tad-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art, mad-dejta tad-dikjarazzjoni tat-trażbord, mad-dejta tan-noti tal-bejgħ, mad-dejta tad-dikjarazzjoni tat-trasferiment u mad-dejta tad-dokument tat-trasport.

7.   Ir-rapporti relatati ma' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandu jkollhom in-numru ta' identifikazzjoni tal-bastiment kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 (*******).

8.   L-Istati Membri għandhom jużaw id-dokumenti ta' implimentazzjoni disponibbli fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea ħalli jiżguraw l-iskambju tal-messaġġi.

Artikolu 146d

It-trażmissjoni tal-messaġġi

1.   Kull trasmissjonijiet għandha tkun għalkollox awtomatika u immedjata, mis-saff tat-trażmissjoni.

2.   Qabel jibgħat messaġġ, il-mittent għandu jwettaq verifika awtomatika ħalli jara li l-messaġġ hu korrett skont is-sett minimu ta' regoli ta' validazzjoni u ta' verifika li hemm disponibbli fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

3.   Ir-riċevitur għandu jinforma lil mittent li wasallu l-messaġġ billi jibgħat messaġġ lura skont il-P1000-1 tal-UN/CEFACT: Il-prinċipji ġenerali. Il-messaġġi tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti u t-tweġibiet għal xi talba ma għandhomx jirċievu messaġġ lura.

4.   Meta l-mittent ikollu diffikultà teknika u ma jkunx jista' jiskambja aktar messaġġi, dan għandu jgħarraf bil-problema lir-riċevituri kollha. Il-mittent għandu jieħu azzjoni mill-ewwel biex isewwi l-problema. Kull messaġġ li jrid jintbagħat lil xi riċevitur għandu jinħażen sakemm tissolva l-problema.

5.   Meta d-diffikultà teknika tinqala' lir-riċevitur u ma jkunx jista' jirċievi aktar messaġġi, dan għandu jgħarraf bil-problema lill-mittenti kollha. Ir-riċevitur għandu jieħu azzjoni mill-ewwel biex isewwi l-problema.

6.   Meta tissewwa xi diffikultà teknika relatata ma' mittent, dan għandu jibgħat minnufih kull messaġġ li ma jkunx għadu ntbagħat. Tista' tintuża proċedura ta' segwitu manwali.

7.   Meta tissewwa xi diffikultà teknika relatata ma' riċevitur, il-messaġġi li ma laħqux waslu għandhom ikunu aċċessibbli meta jintalbu. Tista' tintuża proċedura ta' segwitu manwali.

8.   Il-Kummissjoni u kull mittent u riċevitur tal-messaġġi għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' sostituzzjoni għal kontinwità tan-negozju.

Artikolu 146e

Korrezzjonijiet

Il-korrezzjonijiet fir-rapporti għandhom jiġu rreġistrati bl-istess format bħar-rapport oriġinali, filwaqt li jiġi indikat li r-rapport hu korrezzjoni skont il-P1000-1 tal-UN/CEFACT: Il-prinċipji ġenerali.

Artikolu 146f

L-iskambju tad-dejta tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti

1.   Il-format li għandu jintuża biex tiġi rappurtata d-dejta tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, għandu jkun skont id-Definizzjoni tal-Iskema XML għad-Dominju tal-Pożizzjoni tal-Bastimenti abbażi tal-P1000-7 tal-UN/CEFACT.

2.   Is-sistemi tal-Istat Membru tal-bandiera għandhom ikunu kapaċi jibagħtu l-messaġġi tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti.

3.   Is-sistemi tal-Istat Membru tal-bandiera għandhom ikunu kapaċi wkoll iwieġbu t-talbiet għad-dejta tas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti għal vjaġġi tas-sajd li jkunu bdew matul is-36 xahar ta' qabel.

Artikolu 146g

L-iskambju tad-dejta dwar l-attivitajiet tas-sajd

1.   Il-format li għandu jintuża għall-iskambju tad-dejta tal-ġurnal tas-sajd, tad-dikjarazzjoni tat-trażbord, tad-dejta tan-notifika minn qabel u tad-dejta tad-dikjarazzjoni tal-ħatt l-art, kif imsemmi fl-Artikoli 15, 17, 22 u 24 tar-Regolament ta' Kontroll, bejn l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, għandu jkun skont id-Definizzjoni tal-Iskema XML għad-Dominju tal-Attività tas-Sajd abbażi tal-P1000-3 tal-UN/CEFACT.

2.   Is-sistemi tal-Istat Membru tal-bandiera għandhom ikunu kapaċi jibagħtu messaġġi dwar l-attività tas-sajd u jwieġbu t-talbiet għad-dejta dwar l-attività tas-sajd għal vjaġġi tas-sajd li jkunu bdew matul is-36 xahar ta' qabel.

Artikolu 146h

L-iskambju tad-dejta relatata mal-bejgħ

1.   Il-format li għandu jintuża għall-iskambju tan-noti tal-bejgħ u d-dejta tad-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment, kif imsemmi fl-Artikoli 63 u 67 tar-Regolament ta' Kontroll, bejn l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, għandu jkun skont id-Definizzjoni tal-Iskema XML għas-Settur tal-Bejgħ abbażi tal-P1000-5 tal-UN/CEFACT.

2.   Meta d-dejta tad-dokument tat-trasport kif imsemmi fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Kontroll tiġi skambjata bejn l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, il-format użat għandu jkun ibbażat wkoll fuq il-P1000-5 tal-UN/CEFACT.

3.   Is-sistemi tal-Istat Membru għandhom ikunu kapaċi jibagħtu messaġġi ta' noti tal-bejgħ u ta' dikjarazzjonijiet tat-trasferiment u jwieġbu t-talbiet għal dejta tan-noti tal-bejgħ u tad-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment għal operazzjonijiet li jkunu ġraw matul is-36 xahar ta' qabel.

Artikolu 146i

It-trażmissjoni tad-dejta aggregata dwar il-qbid

1.   Bħala format, l-Istati Membri tal-bandiera għandhom jużaw id-Definizzjoni tal-Iskema XML abbażi tal-P1000-12 tal-UN/CEFACT biex lill-Kummissjoni jibagħtulha d-dejta aggregata dwar il-qbid kif imsemmi fl-Artikolu 33(2) u (4) tar-Regolament ta' Kontroll u fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008.

2.   Id-dejta fir-rapport dwar il-qbid għandha tkun aggregata għal kull xahar meta jkunu nqabdu l-ispeċijiet.

3.   Il-kwantitajiet fir-rapport dwar l-qbid għandhom jiġu bbażati fuq il-kwantitajiet li jinħattu l-art. Meta jkun irid jingħata rapport dwar il-qbid skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008, u qabel ħatt l-art, għandu jingħata rapport dwar l-istima tal-qbid bl-indikazzjoni ‘miżmum abbord’. Korrezzjoni tal-piż eżatt u tal-post ta' ħatt l-art għandha tintbagħat qabel il-15 tax-xahar wara ħatt l-art.

4.   Meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tkun teħtieġ ir-rappurtar tal-istokkijiet jew tal-ispeċijiet f'diversi rapporti dwar il-qbid b'diversi livelli ta' aggregazzjoni, dawn l-istokkijiet jew l-ispeċijiet għandhom jiġu rrappurtati biss fl-aktar rapport dettaljat meħtieġ.

Artikolu 146j

Bidliet fil-formati XML u fid-dokumenti ta' implimentazzjoni

1.   L-emendi fil-formati XML u fid-dokumenti ta' implimentazjoni li jridu jintużaw għall-iskambji elettroniċi kollha tad-dejta bejn l-Istati Membri u għall-iskambji kollha bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, inklużi l-emendi minħabba l-Artikoli 146f, 146 g u 146h, għandha tiddeċidihom il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri.

2.   L-emendi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jissemmew ċar u tond fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea u mmarkati bid-data meta l-emenda tidħol fis-seħħ. Dawn l-emendi ma għandhomx jidħlu fis-seħħ qabel jgħaddu 6 xhur jew wara 18-il xahar minn meta jkunu ġew deċiżi. Il-waqt opportun għandha tiddeċidih il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri.

(******)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad- 29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33)."

(*******)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25).”"

(38)

Fl-Artikolu 164, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Fil-qafas ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jew ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi jew fil-qafas tal-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd jew ta' arranġamenti simili li tagħhom l-Unjoni hija Parti Kontraenti jew Parti ta' Koperazzjoni mhix kontraenti, il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha jistgħu jikkomunikaw l-informazzjoni rilevanti dwar nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd jew dwar ksur serju msemmi fl-Artikolu 42(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u fl-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll lil partijiet oħra għal dawk il-ftehimiet, l-organizzazzjonijiet jew l-arranġamenti, u dan ikun soġġett għall-kunsens tal-Istat Membru li għadda l-informazzjoni u skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 (********).

(********)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).”"

(39)

L-Anness V jitħassar.

(40)

L-Anness VI jinbidel bit-test tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(41)

L-Anness VII jinbidel bit-test tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(42)

L-Annessi VIII u IX jitħassru.

(43)

L-Anness X jinbidel bit-test tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

(44)

L-Anness XII jinbidel bit-test tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

(45)

L-Anness XXIII jinbidel bit-test tal-Anness V ta' dan ir-Regolament.

(46)

L-Anness XXVI jinbidel bit-test tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

(47)

L-Anness XXVII jinbidel bit-test tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

(48)

L-Anness XXX jinbidel bit-test tal-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

(49)

L-Anness XXXI jitħassar.

Artikolu 2

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 500/2001 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu l-Artikolu 146d(1) jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2016. B'konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2015/812, il-punt 5 tal-Anness XXX dwar il-ksur serju meta ma jiġux issodisfati l-obbligi ta' ħatt l-art tal-ħut taħt id-daqs minimu, jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59).

(5)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat- 8 ta' April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1).

(6)  Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 tal-14 ta' Marzu 2001 li jniżżel regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 dwar is-sorveljanza tal-qbid meħuda mid-dgħajjes tas-sajd tal-Komunità fl-ibħra ta' pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa (ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8).

(9)  Ir-Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (UE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-obbligu tal-ħatt u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98 (ĠU L 133, 29.5.2015, p. 1).


ANNESS I

ANNESS VI

MUDELL KOMBINAT TA' ĠURNAL TAS-SAJD, DIKJARAZZJONI TA' ĦATT L-ART U DIKJARAZZJONI TAT-TRAŻBORD TAL-UNJONI EWROPEA

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

ANNESS VII

MUDELL KOMBINAT TA' ĠURNAL TAS-SAJD, DIKJARAZZJONI TA' ĦATT L-ART U DIKJARAZZJONI TAT-TRAŻBORD TAL-UNJONI EWROPEA

(IL-BAĦAR MEDITERRAN — VJAĠĠI TAS-SAJD KULJUM)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

“ANNESS X

STRUZZJONIJIET LILL-KAPTANI TA' BASTIMENTI TAS-SAJD LI JRIDU JIMLEW U JRESSQU ĠURNAL TAS-SAJD, DIKJARAZZJONI TA' ĦATT L-ART JEW DIKJARAZZJONI TAT-TRAŻBORD

Fil-ġurnal tas-sajd għandha tiġi rreġistrata din l-informazzjoni minima ġenerali dwar l-attivitajiet tal-bastiment jew tal-bastimenti tas-sajd, skont l-Artikoli 14, 15, 21, 22, 23 u 24 tar-Regolament ta' Kontroll u t-Titolu III, il-Kapitoli I, II u III ta' dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju ta' elementi speċifiċi oħrajn jew regoli meħtieġa bil-liġi tal-Unjoni, mill-awtoritajiet nazzjonali ta' Stat Membru jew mill-awtoritajiet ta' pajjiż terz, jew minn Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd.

1.   STRUZZJONIJIET DWAR IL-ĠURNAL TAS-SAJD

Il-kaptan ta' kull l-bastiment tas-sajd li jkun qed jieħu sehem f'operazzjoni tas-sajd f'pari għandu jżomm ġurnal tas-sajd li juri l-kwantitajiet maqbuda u miżmuma abbord b'tali mod li l-qabdiet ma jingħaddux darbtejn.

Matul l-istess vjaġġ tas-sajd, hemm ċertu elementi tad-dejta obbligatorji li jridu jitniżżlu f'kull paġna tal-ġurnal tas-sajd.

Informazzjoni dwar il-bastimenti tas-sajd u d-dati tal-vjaġġi tas-sajd

Il-ġurnal tas-sajd stampat

Referenza

Numru

L-isem tal-element tad-dejta

(M = Obbligatorju)

(O = Fakultattiv)

(CIF = Obbligatorju jekk applikabbli)

Id-deskrizzjoni u/jew il-ħin li għandhom jiġu rreġistrati

(1)

Isem il-bastimenti tas-sajd, (M)

Is-sinjali internazzjonali tas-sejħa bir-radju, (M)

In-numri CFR, (M)

In-numri GFCM, ICCAT, (CIF)

Għall-operazzjonijiet tas-sajd f'pari, għandha tiġi rreġistrata wkoll l-istess informazzjoni għat-tieni bastiment tas-sajd.

Din l-informazzjoni għandha titniżżel f'ġurnal tas-sajd stampat taħt dik tal-bastiment li għalih qed jinżamm il-ġurnal tas-sajd.

In-numru ta' identifikazzjoni tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità tal-bastiment hu numru uniku li Stat Membru jassenja lil bastiment tal-Unjoni meta l-bastiment tas-sajd jidħol fil-flotot tal-Unjoni għall-ewwel darba (1).

In-numru tar-reġistru GFCM jew ICCAT għandu jiddaħħal għal bastimenti tas-sajd li jwettqu attivitajiet tas-sajd regolati barra l-ilmijiet tal-Unjoni (CIF).

(2)

Identifikazzjoni esterna (M)

L-ittri u n-numri esterni tar-reġistrazzjoni kif jidhru fuq il-buq.

Għall-operazzjonijiet tas-sajd f'pari, għandha tiġi rreġistrata wkoll l-istess informazzjoni għat-tieni bastiment tas-sajd.

(3)

L-isem u l-indirizz tal-kaptan (M)

Għandhom jingħataw l-isem, il-kunjom u l-indirizz tal-kaptan (isem it-triq, in-numru, il-belt, il-kodiċi postali, l-Istat Membru jew il-pajjiż terz).

Għall-operazzjonijiet tas-sajd f'pari, għandha tiġi rreġistrata wkoll l-istess informazzjoni għat-tieni bastiment tas-sajd.

(4)

Id-data, il-ħin u l-port tat-tluq (M)

Dawn għandhom jitniżżlu fil-ġurnal tas-sajd stampat qabel il-bastiment tas-sajd iħalli l-port. Id-data għandha tiġi rreġistrata bħala JJ-XX-SSSS u l-ħin għandu jitniżżel bħala SS-MM fil-ħin lokali.

Qabel il-bastiment tas-sajd iħalli l-port, għandu jintbagħat messaġġ elettroniku tat-tluq. Id-data u l-ħin għandhom jiġu rreġistrati bħala l-ħin universali koordinat (UTC).

Fil-ġurnal tas-sajd elettroniku, il-port għandu jiġi rreġistrat bil-kodiċijiet ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

(5)

Id-data, il-ħin u l-port tal-wasla (M)

Dawn għandhom jitniżżlu fil-ġurnal tas-sajd stampat qabel il-bastiment tas-sajd jidħol fil-port. Id-data għandha tiġi rreġistrata bħala JJ-XX-SSSS u l-ħin stmat għandu jitniżżel bħala SS-MM fil-ħin lokali.

Qabel il-bastiment tas-sajd jidħol fil-port, għandu jintbagħat messaġġ elettroniku tat-tluq. Id-data u l-ħin stmat għandhom jiġu rreġistrati bħala l-ħin universali koordinat (UTC).

Fil-ġurnal tas-sajd elettroniku, il-port għandu jiġi rreġistrat bil-kodiċijiet ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

(6)

Id-data, il-ħin u l-port ta' ħatt l-art jekk dawn ikunu differenti minn (5) (M)

Dawn għandhom jitniżżlu fil-ġurnal tas-sajd stampat qabel il-bastiment tas-sajd jidħol fil-port ta' ħatt l-art. Id-data għandha tiġi rreġistrata bħala JJ-XX-SSSS u l-ħin stmat għandu jitniżżel bħala SS-MM fil-ħin lokali fil-każ ta' ġurnal tas-sajd stampat, jew bħala l-ħin universali koordinat (UTC) fil-każ ta' ġurnal tas-sajd elettroniku.

Fil-ġurnal tas-sajd elettroniku, il-port għandu jiġi rreġistrat bil-kodiċijiet ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

(7)

Id-data, il-ħin u l-post tat-trasbord,

L-isem, l-identifikazzjoni esterna u s-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju, il-bandiera, in-numru CFR jew IMO, u l-port u l-pajjiż ta' destinazzjoni tal-bastiment tas-sajd riċevitur (M)

F'każ ta' trażbord, dawn għandhom jitniżżlu fil-ġurnal tas-sajd stampat qabel tibda l-operazzjoni.

Id-data għandha tiġi rreġistrata bħala JJ-XX-SSSS u l-ħin għandu jitniżżel bħala SS-MM fil-ħin lokali fil-każ ta' ġurnal tas-sajd stampat, jew bħala l-ħin universali koordinat (UTC) fil-każ ta' ġurnal tas-sajd elettroniku.

Fil-ġurnal tas-sajd elettroniku, il-port għandu jiġi rreġistrat bil-kodiċijiet ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-pajjiż terz għandu jiġi rreġistrat bil-kodiċijiet tal-pajjiż ISO alfa-3.

Għal bastimenti tal-Unjoni għandu jiġi rreġistrat in-numru tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità. Għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi għandu jiġi rreġistrat in-numru tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali

Meta jkun hemm bżonn il-pożizzjoni ġeografika, għandhom jiġu rreġistrati l-latitudni u l-lonġitudni fi gradi u minuti jekk ma jintużax il-GPS u fi gradi u minuti deċimali bil-GPS (fil-format WGS 84).

Informazzjoni dwar l-irkaptu tas-sajd

(8)

It-tip ta' rkaptu (M)

It-tip ta' rkaptu għandu jitniżżel bil-kodiċijiet mogħtija fil-kolonna 1 tal-Anness XI.

(9)

Id-daqs tal-malja (M)

Dan għandu jingħata f'millimetri (malja mġebbda).

(10)

Il-qisien tal-irkaptu (M)

Il-qisien tal-irkaptu bħad-daqs u n-numru għandhom jingħataw skont l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fil-kolonna 2 tal-Anness XI.

(11)

Id-data (M)

Id-data għal kull jum fuq il-baħar għandha tiġi rreġistrata f'linja ġdida fil-ġurnal tas-sajd stampat jew f'rapport ġdid tal-ġurnal tas-sajd elettroniku u għandha tikkorrispondi għal kull jum fuq il-baħar.

Meta applikabbli, id-data għal kull operazzjoni tas-sajd għandha tiġi rreġistrata f'linja ġdida.

(12)

L-għadd ta' operazzjonijiet tas-sajd (M)

L-għadd ta' operazzjonijiet tas-sajd għandu jingħata skont l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fil-kolonna 3 tal-Anness XI.

(13)

Il-ħin tas-sajd (O)

Il-ħin tat-tqegħid u tal-irfigħ tal-irkaptu (CIF)

Il-fond tas-sajd (CIF)

Il-ħin totali (O)

Il-ħin totali ddedikat għall-attivitajiet kollha relatati mal-operazzjonijiet tas-sajd (it-tiftix għall-ħut, l-isparar, l-irmunkar u l-irfigħ tal-irkaptu attiv, it-tqegħid, it-tixrib, it-tneħħija jew it-tqegħid mill-ġdid ta' rkaptu passiv u t-tneħħija ta' kull qabda mill-irkaptu, mix-xbieki li jinżammu fil-baħar, jew minn gaġġa tat-trasport għal gaġeġ tat-tismin u tat-trobbija) għandu jingħata f'minuti u għandu jkun daqs is-sigħat fuq il-baħar, meta jitnaqqas il-ħin għat-tranżitu lejn il-post tas-sajd, bejniethom u lura, il-ħin tal-għassa, f'inattività jew tal-istennija għat-tiswija.

Il-ħin tat-tqegħid u tal-irfigħ tal-irkaptu għandu jitniżżel bħala SS-MM fil-ħin lokali fil-każ ta' ġurnal tas-sajd stampat, jew bħala l-ħin universali koordinat (UTC) fil-każ ta' ġurnal tas-sajd elettroniku.

Il-fond tas-sajda għandu jiġi rreġistrat bħala l-medja tal-fond u f'metri.

(14)

Il-pożizzjoni u ż-żona ġeografika tas-sajd (M)

Iż-żona ġeografika rilevanti tal-qbid għandha tirrappreżentaha ż-żona mnejn inqabdet il-biċċa l-kbira tal-qabda bl-aktar livell dettaljat meta disponibbli.

Eżempji:

 

Fl-ilmijiet fil-Grigal tal-Atlantiku (iż-żona 27 tal-FAO), sas-Sezzjoni u r-rettangolu statistiku tal-ICES (eż. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Ir-rettangolu statistiku tal-ICES jagħti grilja li tkopri żona mis-36°N sal-85°30′N u mill-44°W sat-68°30′E. Ir-ringieli tal-latitudni, bi spazji ta' 30′, għandhom numru (żewġ diġits) minn 01 sa 99. Il-kolonni tal-lonġitudni, bi spazji ta' 1°, għandhom kodiċi skont sistema alfanumerika, li jibda minn A0 sa M8, b'ittra differenti għal kull kategorija ta' 10° ħlief l-I,

 

Fil-Mediterran u l-ilmijiet tal-Baħar l-Iswed (iż-żona 37 tal-FAO), sas-subżona ġeografika u r-rettangolu statistiku tal-GFCM (eż. 7 M27B9). In-numri ta' rettangolu statistiku fil-grilja tal-GFCM huwa kodiċi b'5 diġits: Il-latitudni jkopriha kodiċi bi 3 ċifri (magħmul minn ittra wada u żewġ numri). It-tliet ċifri jvarjaw minn M00 (30°N) sa M34 (47°30′N), (ii) Il-lonġitudni jkopriha kodiċi magħmul minn ittra u numru. L-ittra tvarja minn A sa J u numri jvarjaw minn 0 sa 9 għal kull ittra. Iż-żewġ ċifri ivarjaw minn A0 (6°W) sa J5 (42°E).

 

Fl-ilmijiet tal-Majjistral tal-Atlantiku, inkluża n-NAFO (iż-żona 21 tal-FAO) u fl-ilmijiet tal-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant, inkluż is-CECAF (iż-żona 34 tal-FAO), sas-sezzjoni jew is-subsezzjoni tal-FAO (eż. 21.3.M jew 34.3.5).

 

Għaż-żoni l-oħra tal-FAO, sas-subżona tal-FAO meta disponibbli (eż. 31 tal-FAO għall-Atlantiku tal-Punent Ċentrali u 51.6 għall-Oċean Indjan tal-Punent).

Iżda jistgħu jiddaħħlu entrati fakultattivi għal kull rettangolu statistiku fejn il-bastiment tas-sajd ikun ħadem matul il-jum (O).

Fiż-żoni tal-GFCM u tal-ICCAT, għandha tiġi rreġistrata wkoll il-pożizzjoni ġeografika (il-latitudni/lonġitudni) għal kull operazzjoni tas-sajd jew f'nofsinhar meta ma jkun sar l-ebda sajd matul dak il-jum.

Meta jkun hemm bżonn il-pożizzjoni ġeografika, għandhom jiġu rreġistrati l-latitudni u l-lonġitudni fi gradi u minuti jekk ma jintużax il-GPS u fi gradi u minuti deċimali bil-GPS (fil-format WGS 84).

Fil każ ta' żona tas-sajd ta' pajjiż terz, żona ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u għall-ibħra miftuħa: agħti ż-żoni tas-sajd ta' Stati li mhumiex Membri jew iż-żoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd jew l-ilmijiet barra mis-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' xi Stat jew li mhumiex regolati minn Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd, bl-użu tal-kodiċijiet tal-pajjiż ISO-3166 alfa-3 u kodiċijiet oħrajn ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea, eż. NOR = in-Norveġja, in-NAFO = XNW, in-NEAFC = XNE u l-XIN għall-ibħra miftuħa.

(15)(16)

Il-kwantitajiet maqbuda u miżmuma abbord (M)

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet alfa-3 tal-FAO tal-ispeċijiet.

Il-qabda ta' kull speċi għandha tiġi rreġistrata f'kilogrammi ekwivalenti għall-piż ħaj.

Għandhom jiġu rreġistrati l-kwantitajiet kollha ta' kull speċi maqbuda u miżmuma abbord li jaqbżu l-50 kg ekwivalenti ta' piż ħaj. Malli l-qabdiet tal-ispeċi jaqbżu l-50 kg għandu japplika l-limitu ta' 50 kg. Dawn l-ammonti għandhom jinkludu l-kwantitajiet imwarrba biex jiġu kkunsmati mill-ekwipaġġ tal-bastiment.

Il-qabdiet ta' daqs legali għandhom jiġu rreġistrati bil-kodiċi ġenerali tal-LSC.

Il-qabdiet li ma jaqbżux id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għandhom jiġu rreġistrati separatament mill-qabdiet ta' daqs legali bil-kodiċi ġenerali BMS.

Meta l-qabdiet jinżammu fil-qfief, fil-kaxex, fit-tankijiet, fil-kaxxi tal-kartun, fl-ixkejjer, fil-boroż, fi blokki jew f'kontenituri oħrajn, għandhom jiġu rreġistrati l-piż nett tal-unità użata f'kilogrammi ta' piż ħaj u l-għadd preċiż ta' dawn l-unitajiet użati.

Inkella l-qabda miżmuma abbord f'unitajiet bħal dawn tista' tiġi rreġistrata f'kilogrammi ta' piż ħaj (O).

Fil-Baħar Baltiku (għas-salamun biss) u fiż-żona tal-GFCM (għat-tonn, għall-pixxispad u għall-klieb il-baħar migratorji ħafna biss) u, jekk applikabbli, f'żoni oħra, għandu jiġi rreġistrat l-għadd ta' ħut maqbud kuljum.

Jekk l-għadd ta' kolonni ma jkunx biżżejjed, għandha tintuża paġna ġdida.

(15)(16)

L-istimi tal-ħut mormi (M)

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet alfa-3 tal-FAO tal-ispeċijiet.

Ir-rimi ta' kull speċi għandu jiġi rreġistrat f'kilogrammi ekwivalenti ta' piż ħaj.

L-ispeċijiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art:

 

Ir-rimi ta' kull speċi li jkun jaqbeż il-50 kg ekwivalenti ta' piż ħaj, għandu jiġi rreġistrat skont ir-regoli stabbiliti għar-reġistrazzjoni tal-qabdiet permezz tal-kodiċi ġenerali DIS.

 

Bl-istess mod għandu jiġi rreġistrat ukoll ir-rimi tal-ispeċijiet li jintużaw bħala lixka ħajja u li huma rreġistrati fil-ġurnal tas-sajd.

L-ispeċijiet eżentati mill-obbligu ta' ħatt l-art (2):

 

Ir-rimi ta' kull speċi għandu jiġi rreġistrat kollu skont ir-regoli stabbiliti għar-reġistrazzjoni tal-qabdiet permezz tal-kodiċi ġenerali DIS.

 

Ir-rimi ta' kull speċi b'eżenzjonijiet de minimis speċifiċi għandu jiġi rreġistrat kollu skont ir-regoli stabbiliti għar-reġistrazzjoni tal-qabdiet separatament mill-iskart l-ieħor permezz tal-kodiċi ġenerali DIM.

(15)(16)

Il-qabdiet, il-qabdiet inċidentali u r-rilaxx ta' organiżmi jew annimali tal-baħar oħra (M)

Fiż-żona tal-GFCM, din l-informazzjoni li trid tiġi rreġistrata wkoll b'mod separat għal kull qabda jew qabda inċidentali:

Il-qabdiet ta' kuljum tal-qroll l-aħmar inkluż l-attivitajiet tas-sajd skont iż-żona u l-fond,

Il-qabdiet inċidentali u r-rilaxx tat-tajr tal-baħar,

Il-qabdiet inċidentali u r-rilaxx tal-bumerini,

Il-qabdiet inċidentali u r-rilaxx tal-fkieren tal-baħar,

Il-qabdiet inċidentali u r-rilaxx taċ-ċetaċji.

Meta applikabbli, l-annimali tal-baħar rilaxxati fil-baħar għandhom jiġu rreġistrati permezz tal-kodiċi ġenerali RET.

Għal dan il-għan għandhom jintużaw il-kodiċijiet alfa-3 tal-FAO tal-ispeċijiet, inkella jekk ma jkunux disponibbli għandhom jintużaw il-kodiċijiet ippubblikati fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea.

2.   STRUZZJONIJIET DWAR ID-DIKJARAŻŻJONI TAL-IŻBARK/TRAŻBORD

Meta l-prodotti tas-sajd inħattu l-art jew ġew trażbordati, u jekk intiżnu bis-sistemi approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fuq il-bastiment tas-sajd donatur jew fuq il-bastiment tas-sajd riċevitur, għandu jingħata l-piż proprja tal-kwantitajiet li nħattu l-art jew li ġew trażbordati f'kilogrammi ta' piż tal-prodott, fuq id-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art jew tat-trażbord skont l-ispeċi, li tkun turi:

(a)

Il-preżentazzjoni tal-ħut (in-nru ta' referenza 17 fil-ġurnal tas-sajd stampat) permezz tal-kodiċijiet fit-Tabella 1 tal-Anness I (M);

(b)

L-unità tal-kejl tal-kwantitajiet żbarkati jew trażbordati (in-nru ta' referenza 18 fil-ġurnal tas-sajd stampat); agħti l-piż tal-unità f'kilogrammi ta' piż tal-prodott. Din l-unità tista' tkun differenti minn dik imniżżla fil-ġurnal tas-sajd (M);

(c)

Il-piż totali skont l-ispeċi li nħattet l-art jew li ġiet trażbordata (in-nru ta' referenza 19 fil-ġurnal tas-sajd stampat); agħti l-piż tal-kwantitajiet li fil-fatt inħattu l-art jew li ġew trażbordati għall-ispeċijiet kollha (M);

Il-qabdiet ta' daqs legali għandhom jiġu rreġistrati bil-kodiċi ġenerali tal-LSC. Il-qabdiet li ma jaqbżux id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għandhom jiġu rreġistrati separatament mill-qabdiet ta' daqs legali bil-kodiċi ġenerali BMS. Għandhom jintużaw il-kodiċijiet alfa-3 tal-FAO tal-ispeċijiet.

(d)

Il-piż għandu jikkorrispondi mal-piż tal-prodott tal-ħut kif inħatt l-art, jiġifieri wara kull ipproċessar abbord. Sussegwentement, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom japplikaw il-fatturi rilevanti tal-konverżjoni biex jikkalkulaw l-ekwivalenti ta' piż ħaj skont l-Artikolu 49 ta' dan ir-Regolament;

(e)

Il-firma tal-kaptan (in-nru ta' referenza 20 fil-ġurnal tas-sajd stampat) (M);

(f)

Il-firma u l-isem u l-indirizz tal-aġent u tal-osservatur meta applikabbli (in-nru ta' referenza 21 fil-ġurnal tas-sajd stampat);

(g)

Iż-żona ġeografika rilevanti tal-qbid: iż-żona, is-subżona jew is-subsezzjoni tal-FAO, is-sezzjoni tal-ICES, is-subżona tan-NAFO, is-subżona tan-NEAFC, iż-żona tas-CECAF, is-subżona tal-GFCM jew iż-żona tas-sajd ta' pajjiż terz (in-nru ta' referenza 22 fil-ġurnal tas-sajd stampat). Din għandha tiġi applikata bl-istess mod għall-informazzjoni dwar il-pożizzjoni u ż-żona ġeografika kif jissemma hawn fuq (M).

3.   STRUZZJONIJIET ADDIZZJONALI BIEX L-ISFORZ TAS-SAJD JIĠI RREĠISTRAT FIL-ĠURNAL TAS-SAJD

Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom jirreġistraw din l-informazzjoni addizzjonali fil-ġurnal tas-sajd għall-ħin tal-attivitajiet tas-sajd soġġetti għal reġimi tal-isforz tas-sajd:

(a)

Kull informazzjoni meħtieġa f'din it-taqsima għandha tiġi rreġistrata fil-ġurnal tas-sajd stampat bejn in-numri ta' referenza (15) u (16) fil-ġurnal tas-sajd.

(b)

Il-ħin għandu jiġi rreġistrat bħala l-ħin universali kkoordinat (UTC).

(c)

Il-latitudni u l-lonġitudni għandhom jiġu rreġistrati fi gradi u minuti jekk ma jintużax il-GPS u fi gradi u minuti deċimali bil-GPS (fil-format WGS 84).

(d)

L-ispeċijiet għandhom jiġu rreġistrati bil-kodiċijiet alfa-3 tal-FAO tal-ispeċijiet.

3.1.   Informazzjoni dwar l-isforz tas-sajd

(a)   Il-qsim ta' żona tal-isforz

Meta bastiment tas-sajd awtorizzat jaqsam żona tal-isforz mingħajr ma jwettaq attivitajiet tas-sajd f'dik iż-żona, fil-ġurnal tas-sajd stampat trid timtela linja addizzjonali. Trid tingħata din l-informazzjoni:

id-data;

iż-żona tal-isforz;

id-dati u l-ħinijiet ta' kull dħul/ħruġ;

il-pożizzjoni (il-latitudni u l-lonġitudni) ta' kull dħul u ħruġ;

il-qabdiet miżmuma abbord, skont l-ispeċi, fil-ħin tad-dħul;

il-kelma ‘crossing’.

(b)   Id-dħul f'żona tal-isforz

Meta l-bastiment tas-sajd jidħol f'żona tal-isforz fejn aktarx ikun se jwettaq attivitajiet tas-sajd, fil-ġurnal tas-sajd stampat trid timtela linja addizzjonali inkella trid issir dikjarazzjoni elettronika. Trid tingħata din l-informazzjoni:

id-data;

il-kelma ‘entry’;

iż-żona tal-isforz;

il-pożizzjoni tal-latitudni u l-lonġitudni;

il-ħin tad-dħul;

il-qabdiet miżmuma abbord, skont l-ispeċi, fil-ħin tad-dħul; u

l-ispeċi fil-mira.

(c)   Il-ħruġ minn żona tal-isforz

Meta l-bastiment iħalli żona tal-isforz li fiha jkun wettaq attivitajiet tas-sajd u meta jidħol f'żona oħra tal-isforz li fiha jkun beħsiebu jwettaq attivitajiet tas-sajd, fil-ġurnal tas-sajd stampat trid timtela linja addizzjonali inkella trid issir dikjarazzjoni elettronika. Trid tingħata din l-informazzjoni:

id-data;

il-kelma ‘entry’;

il-pożizzjoni tal-latitudni u l-lonġitudni;

iż-żona tal-isforz il-ġdida;

il-ħin tal-ħruġ/tad-dħul;

il-qabdiet miżmuma abbord, skont l-ispeċi, fil-ħin tal-ħruġ/dħul; u

l-ispeċi fil-mira.

Meta l-bastiment tas-sajd iħalli żona tal-isforz li fiha jkun wettaq attivitajiet tas-sajd u ma jwettaqx iżjed attivitajiet tas-sajd f'dik iż-żona tal-isforz, trid timtela linja addizzjonali inkella trid issir dikjarazzjoni elettronika.. Trid tingħata din l-informazzjoni:

id-data;

il-kelma ‘exit’;

il-pożizzjoni tal-latitudni u l-lonġitudni;

iż-żona tal-isforz;

il-ħin tat-tluq;

il-qabdiet miżmuma abbord, skont l-ispeċi, fil-ħin tal-ħruġ; u

l-ispeċi fil-mira.

(d)   Attivitajiet tas-sajd transżonali  (3).

Meta l-bastiment tas-sajd iwettaq attivitajiet tas-sajd transżonali, fil-ġurnal tas-sajd stampat trid timtela linja addizzjonali inkella trid issir dikjarazzjoni elettronika. Trid tingħata din l-informazzjoni:

id-data;

il-kelma ‘trans-zonal’;

il-ħin tal-ewwel ħruġ u ż-żona tal-isforz;

il-pożizzjoni tal-ewwel dħul fil-latitudni u l-lonġitudni;

il-ħin tal-aħħar dħul u ż-żona tal-isforz;

il-pożizzjoni tal-aħħar ħruġ tal-latitudni u l-lonġitudni;

il-qabdiet miżmuma abbord, skont l-ispeċi, fil-ħin tal-ħruġ/dħul; u

l-ispeċi fil-mira.

(e)   Informazzjoni addizzjonali għal bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu statiku:

Meta l-bastiment tas-sajd ikala jew ikala mill-ġdid irkaptu statiku, trid titniżżel din l-informazzjoni:

id-data;

iż-żona tal-isforz;

il-pożizzjoni fil-latitudni u l-lonġitudni;

il-kliem ‘setting’ jew ‘resetting’;

il-ħin.

Meta l-bastiment tas-sajd ilesti operazzjonijiet ta' rkaptu statiku:

id-data;

iż-żona tal-isforz;

il-pożizzjoni fil-latitudni u l-lonġitudni;

il-kelma ‘finish’;

il-ħin.

3.2.   Informazzjoni dwar il-komunikazzjoni ta' movimenti tal-bastimenti

Meta bastiment tas-sajd li jwettaq attivitajiet tas-sajd ikun jeħtieġlu jwassal rapport tal-isforz tas-sajd lill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 28 tar-Regolament ta' Kontroll, trid tiġi rreġistrata din l-informazzjoni u dik imsemmija fil-paragrafu 3.1:

(a)

id-data u l-ħin tal-komunikazzjoni;

(b)

il-pożizzjoni ġeografika tal-bastiment tas-sajd f'latitudni u lonġitudni;

(c)

il-mezzi ta' komunikazzjoni użati u, meta applikabbli, l-istazzjon tar-radju użat; u

(d)

id-destinazzjoni(jiet) tal-komunikazzjoni.”


(1)  Kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)  Bħalma jisemma fl-Artikolu 15(4) u fl-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015, b'mod partikolari:

l-ispeċijiet li l-qbid tagħhom hu pprojbit u li jissemmew bħala tali f'att legali tal-Unjoni adottat fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sajd;

speċijiet li għalihom l-evidenza xjentifika turi rati ta' soppravivenza għoljin, b'kont meħud tal-karatteristiċi tal-irkaptu tas-sajd, tal-prattiki tas-sajd u tal-ekosistema;

il-qabdiet b'eżenzjonijiet de minimis.

il-ħut li juri ħsara kkawżata mill-predaturi.

(3)  Il-bastimenti li jibqgħu fiż-żona tal-isforz u li ma jkunux, fuq kull naħa, iżjed minn 5 mili nawtiċi 'l barra mil-linja li tifred iż-żewġ żoni tal-isforz għandhom jirreġistraw l-ewwel dħul u l-aħħar ħruġ tagħhom matul perjodu ta' 24 siegħa.


ANNESS IV

“ANNESS XII

STANDARDS GĦALL-ISKAMBJU ELETTRONIKU TAD-DEJTA

Il-format għall-iskambju elettroniku tad-dejta huwa bbażat fuq l-istandard P1000 tal-UN/CEFACT. L-iskambji tad-dejta relatata ma' attivitajiet kummerċjali simili jinġabru f'oqsma u jiġu speċifikati fid-dokumenti tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ħtiġijiet kummerċjali (il-BRS).

L-istandards huma disponibbli għal:

 

P1000 – 1; Prinċipji ġenerali

 

P1000 – 3; L-attività tas-sajd

 

P1000 – 5; Il-bejgħ

 

P1000 – 7; Il-pożizzjoni tal-bastiment

 

P1000 – 12; Ir-Rapport dwar id-Dejta tal-Qabdiet Aggregati

Fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea hemm id-dokumenti tal-BRS u traduzzjoni f'għamla li tinqara mill-kompjuter (il-verżjoni tad-Defenizzjoni tal-Iskema XML). Fuq dak is-sit web hemm ukoll id-dokumenti ta' implimentazzjoni li jridu jintużaw għall-iskambju tad-dejta.”


ANNESS V

“ANNESS XXIII

LISTA TA' INFORMAZZJONI MEĦTIEĠA BIEX JIMTLEW IR-RAPPORTI TA' SORVELJANZA DWAR L-ILMIĦ U D-DITEZZJONITA' BASTIMENTI TAS-SAJD

Informazzjoni ġenerali

1.

Ir-referenza tar-rapport ta' sorveljanza

2.

Id-data u l-ħin (UTC) tal-ilmiħ jew tad-ditezzjoni

3.

L-Istat Membru minn fejn joriġina r-rapport u l-isem tal-awtorità unika

4.

It-tip u l-identifikazzjoni tal-inġenju ta' sorveljanza

5.

Il-pożizzjoni u l-lok tal-inġenju ta' sorveljanza waqt l-ilmiħ jew id-ditezzjoni

Dettalji dwar il-bastiment tas-sajd

6.

Stat tal-Bandiera

7.

L-isem

8.

Il-port tar-reġistrazzjoni u n-numru estern tar-reġistrazzjoni

9.

Il-kodiċi internazzjonali tar-radju

10.

In-numru IMO (tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima)

11.

Numru tar-Reġistru tal-Flotta tal-Komunità

12.

Deskrizzjoni

13.

Tip

14.

Il-pożizzjoni u l-lok tal-bidu waqt l-ilmiħ jew id-ditezzjoni

15.

Id-direzzjoni u l-veloċità tal-bidu waqt l-ilmiħ jew id-ditezzjoni

16.

Attività

Informazzjoni oħra

17.

Xi jfissru lmiħ jew ditezzjoni

18.

Il-kuntatt mal-bastiment

19.

Dettalji dwar il-komunikazzjoni mal-bastiment

20.

Reġistrazzjoni tal-ilmiħ jew tad-ditezzjoni

21.

Kummenti

22.

Dokumenti mehmuża

23.

L-uffiċjal li qed jirrapporta u firma

Struzzjonijiet biex jimtlew ir-rapporti ta' sorveljanza:

1.

Ippreżenta informazzjoni li tkun kemm jista' jkun komprensiva

2.

Il-pożizzjoni (il-latitudni u l-lonġitudni) u l-lok fid-dettall (is-sezzjoni tal-ICES, is-subżona ġeografika tal-GFCM, is-subżona tan-NAFO, tan-NEAFC jew tas-CECAF, iż-żona, is-subżona u s-sezzjoni tal-FAO u fuq l-art, u l-port).

3.

L-Istat tal-bandiera, isem il-bastiment, il-port tar-reġistrazzjoni, in-numru estern tar-reġistrazzjoni, is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju u n-numru IMO: iridu jinkisbu minn dak li qed jintlemaħ jew jiġi osservat mill-bastiment jew dwaru, jew inkella b'kuntatt bir-radju mal-bastimenti (jrid jitniżżel is-sors ta' din l-informazzjoni).

4.

Deskrizzjoni tal-bastiment (jekk dan ikun osservat viżwalment); u marki distintivi tal-bastiment, kif applikabbli: għid jekk l-isem u l-port tar-reġistrazzjoni tal-bastiment kinux viżibbli jew le. Niżżel il-kuluri tal-buq u tas-sovrastruttura, l-għadd ta' arbli u l-pożizzjoni tal-briġġ u t-tul taċ-ċumnija, eċċ.

5.

It-tip ta' bastiment u rkaptu milmuħ: eż. tas-sajd bil-konzijiet, bit-tkarkir, lanċa tal-irmonk, bastiment fabbrika, bastiment tat-trasport (il-klassifika statistika standard internazzjonali tal-FAO tal-bastimenti tas-sajd).

6.

L-attività tal-bastiment milmuħ/osservat kif applikabbli: rapport għal kull attività jekk il-bastiment kienx qed jistad, ikala l-irkaptu tas-sajd, jerfa', jittrażborda, jittrasferixxi, jirmonka, fi tranżitu, jankra jew waqt xi attività oħra (li trid tiġi spjegata), inklużi d-data, il-ħin, il-pożizzjoni, id-direzzjoni u l-veloċità tal-bastiment għal kull attività.

7.

L-lmiħ jew id-detezzjoni jfissru, kif applikabbli: dettalji dwar kif saru l-ilmiħ jew id-ditezzjoni, jekk hux b'mod viżwali, bil-VMS, bir-radar, bir-radju jew mod ieħor (li jrid jiġi spjegat).

8.

Il-kuntatt mal-bastiment: semmi jekk sarx kuntatt (IVA/LE) u l-mezzi tal-komunikazzjoni (bir-radju jew mod ieħor li jrid jiġi speċifikat).

9.

Dettalji dwar il-komunikazzjoni: agħti dettalji fil-qosor dwar il-komunikazzjoni fosthom tal-isem, in-nazzjonalità u l-pożizzjoni mogħtija mill-persuni kkuntattjati abbord il-bastiment milmuħ/osservat.

10.

Reġistrazzjoni tal-ilmiħ jew tad-ditezzjoni: semmi jekk l-ilmiħ jew id-ditezzjoni sarux minn ritratt, vidjo, awdjo jew rapport miktub.

11.

Kummenti: jekk għandek, żid kummenti oħrajn.

12.

Dokumenti mehmużin jekk ikunu disponibbli, ehmeż xi ritratt jew ħażżeż skeċċ tal-bastiment (pinġi l-profil tal-bastiment, u uri strutturi distintivi, il-profil, l-arbli u marki oħrajn li jaf ikunu utli għall-identifikazzjoni).

Fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea hemm struzzjonijiet fid-dettall dwar kif jimtlew ir-rapporti.

Ir-regoli għall-iskambju elettroniku tar-rapporti ta' sorveljanza:

Fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea hemm il-verżjoni tad-Definizzjoni tal-Iskema XML għall-iskambju elettroniku tar-rapporti ta' sorveljanza. Fuq dak is-sit web hemm ukoll id-dokumenti ta' implimentazzjoni li jridu jintużaw għall-iskambju.”


ANNESS VI

“ANNESS XXVI

IL-FORMAT TAR-RAPPORT TAL-OSSERVATUR TA' KONTROLL

DETTALJI TAL-OSSERVATUR

L-isem

 

Maħtur minn (l-awtorità kompetenti)

 

Imħaddem minn (l-awtorità li qed timpjegah)

 

Data tal-bidu

 

Data tat-tmiem

 


DETTALJI TAL-BASTIMENT TAS-SAJD

Tip

 

Stat tal-bandiera

 

L-isem

 

Numru fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità

 

Identifikatur estern

 

IRCS

 

Numru tal-IMO

 

Qawwa ta' propulsjoni tal-magna

 

Tul totali

 


RKAPTU LI JINĠARR ABBORD

1.

 

2.

 

3.

 


RKAPTU LI ĠIE OSSERVAT LI NTUŻA MATUL IL-VJAĠĠ

1.

 

2.

 

3.

 


DETTALJI TAL-OPERAZZJONIJIET TAS-SAJD

Numru ta' referenza tal-operazzjoni tas-sajd (jekk inhu applikabbli)

 

Data

 

Tip ta' rkaptu użat

 

Dimensjonijiet

 

Daqs tal-malja

 

Aċċessorji mmuntati

 

Ħin tal-bidu tal-operazzjoni

Ħin ta' tmiem l-operazzjoni

 

Pożizzjoni fil-bidu tal-operazzjoni

 

Fond fil-bidu tal-operazzjoni

 

Fond fi tmiem l-operazzjoni

 

Pożizzjoni fi tmiem l-operazzjoni

 


IL-QABDIET

Speċi

Miżmuma

Mormija lura fil-baħar

Kwantitajiet stmati ta' kull speċi f'kilogrammi ekwivalenti għall-kilogrammi ta' piż ħaj

Daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Kwantitajiet stmati tal-ispeċi fil-mira f'kilogrammi ekwivalenti għall-kilogrammi ta' piż ħaj

Daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Kwantitajiet stmati tal-ispeċi fil-mira f'kilogrammi ekwivalenti għall-kilogrammi ta' piż ħaj

Daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Qabda totali stmata, f'kilogrammi ekwivalenti għall-kilogrammi ta' piż ħaj

Daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

Inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni

 

 

 

OSSERVAZZJONIJIET TA' NUQQAS TA' KONFORMITÀ
SOMMARJU TA' TMIEM IL-VJAĠĠ TAS-SAJD

FIRMA TAL-OSSERVATUR

DATA”


ANNESS VII

“ANNESS XXVII

IR-RAPPORTI TAL-ISPEZZJONI

L-INFORMAZZJONI MINIMA MEĦTIEĠA BIEX JIMTLEW IR-RAPPORTI TA' SPEZZJONI

Struzzjonijiet biex jimtlew ir-rapporti ta' spezzjoni:

Ippreżenta informazzjoni li tkun kemm jista' jkun komprensiva L-informazzjoni trid tingħata kif applikabbli u disponibbli. Fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea hemm struzzjonijiet fid-dettall dwar kif jimtlew ir-rapporti.

Ir-regoli għall-iskambju elettroniku tar-rapporti ta' spezzjoni:

Fil-paġna tar-Reġistru tad-Dejta Ewlenija fuq is-sit web dwar is-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea hemm il-verżjoni tad-Definizzjoni tal-Iskema XML tal-ispezzjonijiet, għall-iskambju elettroniku tar-rapporti ta' spezzjoni. Fuq dak is-sit web hemm ukoll id-dokumenti ta' implimentazzjoni li jridu jintużaw għall-iskambju.

MODULU 1: L-ISPEZZJONI TAL-BASTIMENT TAS-SAJD FUQ IL-BAĦAR

1.

Ir-referenza tar-rapport ta' spezzjoni  (*)

2.

L-Istat Membru u l-awtorità tal-ispezzjoni  (*)

3.

Il-bastiment tal-ispezzjoni (il-bandiera, l-isem u n-numru estern tar-reġistrazzjoni) (*)

4.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (*)

5.

Id-data fil-bidu tal-ispezzjoni (*)

6.

Il-ħin fil-bidu tal-ispezzjoni (*)

7.

Id-data fi tmiem l-ispezzjoni (*)

8.

Il-ħin fi tmiem l-ispezzjoni (*)

9.

Il-pożizzjoni (il-latitudni u l-lonġitudni) tal-bastiment tal-ispezzjoni (*)

10.

Il-lok tal-bastiment tal-ispezzjoni (iż-żona tas-sajd dettaljata) (*)

11.

L-ispettur responsabbli (*)

12.

Nazzjonalità

13.

L-ispettur nru 2 (*)

14.

Nazzjonalità

15.

Id-dettalji tal-bastiment tas-sajd fil-mira (l-isem, in-numru estern tar-reġistrazzjoni, il-bandiera)  (*)

16.

Il-pożizzjoni u l-lok tal-bastiment tas-sajd fil-mira, jekk din differenti minn bastiment tal-ispezzjoni (il-latitudni, il-lonġitudni, iż-żona tas-sajd dettaljata) (*)

17.

It-tip ta' bastiment tas-sajd (*)

18.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (*)

19.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (*)

20.

In-numru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (*)

21.

In-numru tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità (*)

22.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

23.

Id-dettalji tal-kerrej (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

24.

Id-dettalji tal-aġent (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

25.

Id-dettalji tal-kaptan (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

26.

Is-sejħa bir-radju qabel l-imbark

27.

Il-ġurnal tas-sajd mimli qabel l-ispezzjoni

28.

Is-sellum tal-imbark (*)

29.

Identifikazzjoni tal-ispetturi

30.

Ksur jew osservazzjonijiet  (*)

31.

Spezzjonijiet tad-dokumenti u tal-awtorizzazzjonijiet  (*)

32.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (*)

33.

Il-verifika tal-qawwa tal-propulsjoni tal-magna

34.

Id-dettalji tal-liċenzji tas-sajd (*)

35.

Id-dettalji tal-awtorizzazzjoni tas-sajd (*)

36.

Il-VMS operattiva (*)

37.

Il-monitoraġġ elettroniku mill-bogħod operattiv (*)

38.

L-għadd ta' ġurnali tas-sajd stampati (*)

39.

Ir-referenza tal-ġurnal tas-sajd elettroniku (*)

40.

Ir-referenza tan-notifika minn qabel (*)

41.

Il-fini tan-notifika (*)

42.

Iċ-ċertifikat tal-istiva

43.

Il-pjan tal-istivar

44.

It-tabelli li juru kemm baqa' spazju biex jimtlew it-tankijiet imkessħin tal-ilma baħar

45.

Iċ-ċertifikati għas-sistemi tal-użin abbord

46.

Is-sħubija f'organizzazzjoni tal-produtturi

47.

Id-dettalji tal-aħħar port ta' żjara (il-port, l-Istat u d-data) (*)

48.

Ksur jew osservazzjonijiet  (*)

49.

L-ispezzjoni tal-qabda  (*)

50.

Dettalji dwar il-qabda abbord (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż ħaj inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (*)

51.

Il-marġni ta' tolleranza skont l-ispeċi (*)

52.

Reġistrazzjoni separata tal-ħut taħt id-daqs minimu (*)

53.

Stivar separat għall-istokkijiet demersali skont pjanijiet multiannwali (*)

54.

Stivar separat għall-ħut taħt id-daqs minimu (*)

55.

Il-kontroll tal-użin, l-għadd ta' kaxex/kontenituri, it-tabelli li juru kemm baqa' spazju jew it-teħid tal-kampjuni

56.

Dettalji dwar ir-reġistrazzjoni tar-rimi (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet) (*)

57.

Ksur jew osservazzjonijiet  (*)

58.

L-ispezzjoni tal-irkaptu  (*)

59.

Id-dettalji dwar l-irkaptu (it-tip) (*)

60.

Id-dettalji dwar l-oġġetti li jitwaħħlu max-xibka jew dwar l-apparat (it-tip) (*)

61.

Id-dettalji dwar il-qisien jew id-daqs tal-malja (*)

62.

Id-dettalji dwar l-ispag (it-tip, il-ħxuna) (*)

63.

L-immarkar tal-irkaptu

64.

Ksur jew osservazzjonijiet  (*)

65.

Il-kummenti tal-ispetturi  (*)

66.

Il-kummenti tal-kaptan  (*)

67.

L-azzjonijiet meħuda  (*)

68.

Il-firma tal-ispetturi  (*)

69.

Firma tal-kaptan  (*)

MODULU 2: L-ISPEZZJONI TAL-BASTIMENTI TAS-SAJD WAQT IT-TRAŻBORD

1.

In-numru ta referenza tar-rapport ta' spezzjoni  (**)

2.

L-Istat Membru u l-awtorità tal-ispezzjoni  (**)

3.

Il-bastiment tal-ispezzjoni (il-bandiera, l-isem u n-numru estern tar-reġistrazzjoni) (**)

4.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (**)

5.

Id-data fil-bidu tal-ispezzjoni (**)

6.

Il-ħin fil-bidu tal-ispezzjoni (**)

7.

Id-data fi tmiem l-ispezzjoni (**)

8.

Il-ħin fi tmiem l-ispezzjoni (**)

9.

Il-pożizzjoni (il-latitudni u l-lonġitudni) tal-bastiment tal-ispezzjoni (**)

10.

Il-lok tal-bastiment tal-ispezzjoni (iż-żona tas-sajd dettaljata) (**)

11.

Il-lok tal-port (***)

12.

Il-port deżinjat (**)

13.

L-ispettur responsabbli (**)

14.

Nazzjonalità

15.

L-ispettur nru 2 (**)

16.

Nazzjonalità

17.

Id-dettalji tal-bastiment donatur (l-isem, in-numru estern ta' reġistrazzjoni, il-bandiera)  (**)

18.

Il-pożizzjoni u l-lok tal-bastiment (il-latitudni, il-lonġitudni, iż-żona tas-sajd dettaljata) (**)

19.

It-tip ta' bastiment tas-sajd (**)

20.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (**)

21.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (**)

22.

In-numru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO) (**)

23.

In-numru tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità (**)

24.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

25.

Id-dettalji tal-kerrej (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

26.

Id-dettalji tal-aġent (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

27.

Id-dettalji tal-kaptan (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

28.

Il-konroll tal-VMS qabel l-imbark

29.

Il-ġurnal tas-sajd mimli qabel it-trażbord (**)

30.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

31.

Spezzjonijiet tad-dokumenti u tal-awtorizzazzjonijiet  (**)

32.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (**)

33.

Id-dettalji tal-liċenzji tas-sajd (**)

34.

Id-dettalji tal-awtorizzazzjoni tas-sajd (**)

35.

Id-dettalji tal-awtorizzazzjoni tat-trażbord (**)

36.

Il-VMS operattiva

37.

L-għadd ta' ġurnali tas-sajd stampati (**)

38.

Ir-referenza tal-ġurnal tas-sajd elettroniku (**)

39.

Ir-referenza tan-notifika minn qabel (**)

40.

Il-fini tan-notifika minn qabel (inkluż ir-reġim IUU) (**)

41.

Id-dettalji tal-aħħar port viżitat (il-port, l-Istat u d-data) (***)

42.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

43.

L-ispezzjoni tal-qabda  (**)

44.

Dettalji dwar l-qabda abbord qabel it-trażbord (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (**)

45.

Il-marġni ta' tolleranza skont l-ispeċi (**)

46.

Dettalji dwar l-qabda trażbordata (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (**)

47.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

48.

Id-dettalji tal-bastiment riċevitur (l-isem, in-numru estern ta' reġistrazzjoni, il-bandiera)  (**)

49.

Il-pożizzjoni u l-lok tal-bastiment (il-latitudni, il-lonġitudni, iż-żona tas-sajd dettaljata) (**)

50.

It-tip ta' bastiment tas-sajd (**)

51.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (**)

52.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (IRCS) (**)

53.

In-numru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO) (**)

54.

In-numru tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità (**)

55.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

56.

Id-dettalji tal-kerrej (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

57.

Id-dettalji tal-aġent (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

58.

Id-dettalji tal-kaptan (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (**)

59.

Il-konroll tal-VMS qabel l-imbark

60.

Il-ġurnal tas-sajd mimli qabel it-trażbord (**)

61.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

62.

Spezzjonijiet tad-dokumenti u tal-awtorizzazzjonijiet  (**)

63.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (**)

64.

Id-dettalji tal-liċenzji tas-sajd (**)

65.

Il-VMS operattiva

66.

L-għadd ta' ġurnali tas-sajd stampati (**)

67.

Ir-referenza tal-ġurnal tas-sajd elettroniku (**)

68.

Ir-referenza tan-notifika minn qabel (**)

69.

Il-fini tan-notifika minn qabel (**)

70.

Id-dettalji tal-aħħar port ta' żjara (il-port, l-Istat u d-data) (***)

71.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

72.

L-ispezzjoni tal-qabda  (**)

73.

Dettalji dwar l-qabda abbord qabel it-trażbord (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (**)

74.

Dettalji dwar l-qabda mwassla (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (**)

75.

Ksur jew osservazzjonijiet  (**)

76.

Il-kummenti tal-ispetturi  (**)

77.

Il-kummenti tal-kaptan(i)  (**)

78.

L-azzjoni(jiet) meħuda  (**)

79.

Il-firma tal-ispetturi  (**)

80.

Il-firma tal-kaptan(i)  (**)

MODULU 3: L-ISPEZZJONI TAL-BASTIMENT TAS-SAJD FIL-PORT JEW WAQT ĦATT L-ART U QABEL L-EWWEL BEJGĦ

1.

Ir-referenza tar-rapport ta' spezzjoni  (****)

2.

L-Istat Membru u l-awtorità tal-ispezzjoni  (****)  (*****)

3.

Id-data fil-bidu tal-ispezzjoni (****)  (*****)

4.

Il-ħin fil-bidu tal-ispezzjoni (****)  (*****)

5.

Id-data fi tmiem l-ispezzjoni (****)  (*****)

6.

Il-ħin fi tmiem l-ispezzjoni (****)  (*****)

7.

Il-lok tal-port (****)  (*****)

8.

Il-port magħżul (****)  (*****)

9.

L-ispettur responsabbli (****)

10.

Nazzjonalità

11.

L-ispettur nru 2 (****)  (*****)

12.

Nazzjonalità

13.

Id-dettalji tal-bastiment tas-sajd fil-mira (l-isem, in-numru estern tar-reġistrazzjoni, il-bandiera)  (****)  (*****)

14.

It-tip ta' bastiment tas-sajd (****)  (*****)

15.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (****)  (*****)

16.

Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (****)  (*****)

17.

In-numru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (****)  (*****)

18.

In-numru tar-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità (****)

19.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (****)  (*****)

20.

Id-dettalji tas-sid benefiċjarju (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (****)  (*****)

21.

Id-dettalji tal-kerrej (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (****)

22.

Id-dettalji tal-aġent (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (****)

23.

Id-dettalji tal-kaptan (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (****)

24.

Il-kontroll tal-VMS qabel il-wasla l-art (****)  (*****)

25.

Il-ġurnal tas-sajd mimli qabel il-wasla

26.

Identifikazzjoni tal-ispetturi

27.

Ksur jew osservazzjonijiet  (****)  (*****)

28.

Spezzjonijiet tad-dokumenti u tal-awtorizzazzjonijiet  (****)  (*****)

29.

L-ID taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (****)

30.

Id-dettalji tal-liċenzji tas-sajd (****)  (*****)

31.

Id-dettalji tal-awtorizzazzjoni tas-sajd (****)  (*****)

32.

Dettalji dwar l-aċċess għall-port u l-awtorizzazzjoni għal ħatt l-art (****)  (*****)

33.

L-għadd ta' ġurnali tas-sajd stampati (****)

34.

Ir-referenza tal-ġurnal tas-sajd elettroniku (****)

35.

Ir-referenza tan-notifika minn qabel (****)  (*****)

36.

Il-fini tan-notifika minn qabel (inkluż ir-reġim IUU) (****)  (*****)

37.

Iċ-ċertifikat tal-istiva

38.

Il-pjan tal-istivar

39.

It-tabelli li juru kemm baqa' spazju biex jimtlew it-tankijiet imkessħin tal-ilma baħar

40.

Iċ-ċertifikati għas-sistemi tal-użin abbord

41.

Is-sħubija f'organizzazzjoni tal-produtturi

42.

Id-dettalji tal-aħħar port ta' żjara (il-port, l-Istat u d-data) (****)  (*****)

43.

Ksur jew osservazzjonijiet  (****)  (*****)

44.

L-ispezzjoni tal-qabda  (****)  (*****)

45.

Dettalji dwar l-qabda abbord (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (****)  (*****)

46.

Il-marġni ta' tolleranza skont l-ispeċi (****)

47.

Reġistrazzjoni separata tal-ħut taħt id-daqs minimu (****)

48.

Dettalji dwar l-qabda żbarkata (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (****)  (*****)

49.

Id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni (****)

50.

Tikkettar

51.

Il-kontroll tal-użin, l-għadd ta' kaxex/kontenituri jew il-kontrolli tat-teħid tal-kampjuni waqt ir-rilaxx

52.

Il-kontrolli tal-istiva wara r-rilaxx

53.

L-użin tal-qabda malli tinħatt l-art

54.

Ksur jew osservazzjonijiet  (****)  (*****)

55.

Dettalji dwar it-trażbord għal qabdiet li jaslu minn bastimenti tas-sajd oħrajn  (****)  (*****)

56.

Id-dettalji tal-bastiment tas-sajd donatur (l-isem, in-numru estern tar-reġistrazzjoni, is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju, in-numru IMO, in-numru CFR, il-bandiera) (****)  (*****)

57.

Id-dettalji tad-dikjarazzjoni tat-trażbord (****)  (*****)

58.

Dettalji dwar l-qabda trażbordata (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid) (****)  (*****)

59.

Dokumentazzjoni oħra dwar il-qbid (iċ-ċertifikati tal-qbid) (****)  (*****)

60.

Ksur jew osservazzjonijiet  (****)  (*****)

61.

L-ispezzjoni tal-irkaptu  (****)  (*****)

62.

Id-dettalji dwar l-irkaptu (it-tip) (****)  (*****)

63.

Id-dettalji dwar l-oġġetti li jitwaħħlu max-xibka jew dwar l-apparat (it-tip) (****)  (*****)

64.

Id-dettalji dwar il-qisien jew id-daqs tal-malja (****)  (*****)

65.

Id-dettalji dwar l-ispag (it-tip, il-ħxuna) (****)  (*****)

66.

L-immarkar tal-irkaptu

67.

Ksur jew osservazzjonijiet  (****)  (*****)

68.

L-istatus tal-bastiment tas-sajd f'żoni tal-RFMO fejn twettqu l-attivitajiet tas-sajd jew l-attivitajiet relatati mas-sajd (inkluża xi lista ta' bastimenti tas-sajd IUU)  (****)  (*****)

69.

Il-kummenti tal-ispetturi  (****)

70.

Il-kummenti tal-kaptani  (****)  (*****)

71.

L-azzjoni(jiet) meħuda  (****)

72.

Il-firma tal-ispetturi  (****)  (*****)

73.

Il-firma tal-kaptani  (****)  (*****)

MODULU 4: L-ISPEZZJONI TAS-SUQ/TAL-ISTABBILIMENT

1.

Ir-referenza tar-rapport ta' spezzjoni  (******)

2.

L-Istat Membru u l-awtorità tal-ispezzjoni  (******)

3.

Id-data fil-bidu tal-ispezzjoni (******)

4.

Il-ħin fil-bidu tal-ispezzjoni (******)

5.

Id-data fi tmiem l-ispezzjoni (******)

6.

Il-ħin fi tmiem l-ispezzjoni (******)

7.

Il-lok tal-port (******)

8.

L-ispettur responsabbli (******)

9.

Nazzjonalità

10.

L-ispettur nru 2 (******)

11.

Nazzjonalità

12.

Identifikazzjoni tal-ispetturi

13.

Dettalji dwar l-ispezzjoni tas-suq jew tal-istabbiliment (l-isem u l-indirizz)  (******)

14.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (******)

15.

Id-dettalji tar-rappreżentant tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (******)

16.

Dettalji dwar il-prodotti tas-sajd spezzjonati (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet f'ekwivalenti ta' piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, iż-żona tal-qbid, identifikazzjoni tal-bastimenti tal-oriġini)  (******)

17.

Dettalji dwar ix-xerrej reġistrat, iċ-ċentru tal-irkant jew il-korpi jew il-persuni l-oħra responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (******)

18.

Id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni (******)

19.

It-tikkettar għat-traċċabbiltà (******)

20.

L-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni (******)

21.

Kategoriji tad-daqs

22.

Kategoriji ta' freskezza

23.

Il-prodotti tas-sajd spezzjonati li huma soġġetti għal mekkaniżmu tal-ħżin

24.

Il-prodott tas-sajd miżuna qabel il-bejgħ

25.

Is-sistemi tal-użin kalibrati u siġillati

26.

Ksur jew osservazzjonijiet  (******)

27.

L-ispezzjoni ta' dokumenti relatati mal-prodotti tas-sajd spezzjonati  (******)

28.

Id-dettalji tad-dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art

29.

Id-dettalji tad-dikjarazzjonijiet tal-bdil tal-idejn

30.

Id-dettalji tad-dokumenti tat-trasport

31.

Id-dettalji tal-fatturati tal-fornitur u tan-noti tal-bejgħ

32.

Id-dettalji taċ-ċertifikat tal-qbid IUU

33.

Id-dettalji tal-importatur (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz)

34.

Ksur jew osservazzjonijiet  (******)

35.

Il-kummenti tal-ispetturi  (******)

36.

Il-kummenti tal-operatur  (******)

37.

L-azzjoni(jiet) meħuda  (******)

38.

Il-firma tal-ispetturi  (******)

39.

Il-firma tal-operatur  (******)

MODULU 5: L-ISPEZZJONI TAL-VETTURA TAT-TRASPORT

1.

Ir-referenza tar-rapport ta' spezzjoni  (*******)

2.

L-Istat Membru u l-awtorità tal-ispezzjoni (*)

3.

Id-data fil-bidu tal-ispezzjoni (bidu) (*)

4.

Il-ħin fil-bidu tal-ispezzjoni (bidu) (*)

5.

Id-data fi tmiem l-ispezzjoni (tmiem) (*)

6.

Il-ħin fi tmiem l-ispezzjoni (tmiem) (*)

7.

Il-lok tal-ispezzjoni (l-indirizz) (*)

8.

L-ispettur responsabbli (*)

9.

Nazzjonalità

10.

L-ispettur nru 2 (*)

11.

Nazzjonalità

12.

Identifikazzjoni tal-ispetturi

13.

Id-dettalji tal-vettura fil-mira (it-tip u n-nazzjonalità) (*)

14.

L-identifikazzjoni tat-trekter (in-numru tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni) (*)

15.

L-identifikazzjoni tat-trejler (in-numru tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni) (*)

16.

Id-dettalji tas-sid (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

17.

Id-dettalji tas-sewwieq (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

18.

L-ispezzjoni ta' dokumenti relatati mal-prodotti tas-sajd (*)

19.

Il-prodotti tas-sajd miżuna qabel it-trasport (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet fil-piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, il-preżentazzjoni, iż-żona tal-qbid, l-identifikazzjoni tal-bastimenti tal-oriġini) (*)

20.

Id-destinazzjoni tal-vettura (*)

21.

Id-dettalji tad-dokumenti tat-trasport

22.

It-trażmissjoni elettronika tad-dokument tat-trasport lill-Istat Membru tal-bandiera

23.

Il-ġurnal tas-sajd tal-bastiment tal-oriġini mehmuż mad-dokument tat-trasport

24.

It-trażmissjoni elettronika tal-ġurnal tas-sajd tal-bastiment tal-oriġini lill-Istat Membru tal-bandiera

25.

Dokument ta' qbid ieħor mehmuż mad-dokument tat-trasport (iċ-ċertifikat tal-qbid)

26.

Id-dokument tat-trasport li qabel il-wasla jasal għand l-Istat Membru ta' ħatt l-art jew tal-kummerċjalizzazzjoni

27.

Id-dettalji tad-dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art

28.

Id-dettalji tad-dikjarazzjonijiet tat-trasferiment

29.

Kontroverifika tat-trasferiment mad-dikjarazzjoni ta' ħatt l-art

30.

Dettalji dwar in-nota tal-bejgħ jew fatturati

31.

It-tikkettar għat-traċċabbiltà

32.

L-użin tal-kaxex/kontenituri bħala kampjun

33.

Is-sistemi tal-użin ikkalibrati u ssiġillati

34.

Ir-reġistri tal-użin

35.

Il-vettura jew il-kontejner issiġillat

36.

Id-dettalji tas-siġill li tniżżlu fuq id-dokumenti tat-trasport

37.

L-awtorità ta' spezzjoni li waħħlet is-siġilli (*)

38.

Il-kondiżżjoni tas-siġilli (*)

39.

Ksur jew osservazzjonijiet (*)

40.

Il-prodotti tas-sajd trasportati qabel miżuna (l-ispeċijiet, il-kwantitajiet fil-piż tal-prodott inkluż għall-ħut taħt id-daqs minimu, il-preżentazzjoni, iż-żona tal-qbid, l-identifikazzjoni tal-bastimenti tal-oriġini) (*)

41.

Id-destinazzjoni tal-vettura (*)

42.

Id-dettalji tad-dokumenti tat-trasport

43.

It-trażmissjoni elettronika tad-dokument tat-trasport lill-Istat Membru tal-bandiera

44.

Il-ġurnal tas-sajd tal-bastiment tal-oriġini mehmuż mad-dokument tat-trasport

45.

It-trażmissjoni elettronika tal-ġurnal tas-sajd tal-bastiment tal-oriġini lill-Istat Membru tal-bandiera

46.

Id-dokument tat-trasport li qabel il-wasla jasal għand l-Istat Membru ta' ħatt l-art jew tal-kummerċjalizzazzjoni

47.

Id-dettalji tad-dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art

48.

L-użin tal-prodotti tas-sajd osservat mal-wasla fid-destinazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru

49.

Dettalji dwar ix-xerrej reġistrat, iċ-ċentru tal-irkant jew il-korpi jew il-persuni l-oħra responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd (l-isem, in-nazzjonalità u l-indirizz) (*)

50.

Il-vettura jew il-kontejner issiġillat

51.

Id-dettalji tas-siġill li tniżżlu fuq id-dokumenti tat-trasport

52.

L-awtorità ta' spezzjoni li waħħlet is-siġilli (*)

53.

L-istatus tas-siġilli (*)

54.

Ksur jew osservazzjonijiet (*)

55.

Il-kummenti tal-ispetturi (*)

56.

Il-kummenti tat-trasportatur (*)

57.

L-azzjoni(jiet) meħuda (*)

58.

Il-firma tal-ispetturi (*)

59.

Il-firma tat-trasportatur (*)


(*)  Informazzjoni obbligatorja li trid tinġabar jew tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta skont l-Artikolu 118 ta' dan ir-Regolament

(**)  Informazzjoni obbligatorja li trid tinġabar jew tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta skont l-Artikolu 118 ta' dan ir-Regolament

(***)  Informazzjoni addizzjonali għall-ispezzjoni tal-kontroll tal-istat tal-port.

(****)  Informazzjoni obbligatorja li trid tinġabar jew tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta skont l-Artikolu 118 ta' dan ir-Regolament

(*****)  Informazzjoni addizzjonali għall-ispezzjoni tal-kontroll tal-istat tal-port.

(******)  Informazzjoni obbligatorja li trid tinġabar jew tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta skont l-Artikolu 118 ta' dan ir-Regolament

(*******)  Informazzjoni obbligatorja li trid tinġabar jew tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta skont l-Artikolu 118 ta' dan ir-Regolament”


ANNESS VIII

“ANNESS XXX

IL-PUNTI LI GĦANDHOM JINGĦATAW GĦALL-KSUR SERJU

Ebda.

Ksur serju

Punti

1.

L-obbligi ta' reġistrazzjoni u rappurtar tad-dejta dwar il-qabda jew tad-dejta marbuta mal-qabda, inkluża d-dejta li għandha tiġi kkomunikata permezz tas-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti abbażi ta' satellita, ma ġewx issodisfati

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

3.

2.

L-użu ta' rkaptu li huwa pprojbit mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew li mhux konformi magħha

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

4.

3.

Il-falsifikazzjoni jew il-ħabi tal-marki, tal-identità jew tar-reġistrazzjoni

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

5.

4.

Il-ħabi, it-tbagħbis jew ir-rimi ta' evidenza marbuta ma' investigazzjoni

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

5.

5.

Ittella' abbord, ġie trażbordat jew inħatt l-art ħut taħt id-daqs minimu, bi ksur tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ jew ma ġewx issodisfati l-obbligi ta' ħatt l-art tal-ħut taħt id-daqs minimu

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

5.

6.

It-twettiq ta' attivitajiet tas-sajd fiż-żona ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd b'mod li mhuwiex konsistenti mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni ta' dik l-organizzazzjoni jew bi ksur tagħhom

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(k) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

5.

7.

Is-sajd mingħajr liċenzja, awtorizzazzjoni jew permess validu maħruġ mill-Istat tal-bandiera jew mill-Istat kostali rilevanti

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

7.

8.

Is-sajd f'żona magħluqa jew meta l-istaġun ikun magħluq, kemm mingħajr ma tkun inkisbet kwota, kif ukoll wara li tinkiseb, jew is-sajd f'fond iktar milli permess

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

6.

9.

Is-sajd dirett għal stokk li huwa suġġett għal moratorju jew li għalih is-sajd huwa pprojbit

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

7.

10.

It-tfixkil tax-xogħol tal-uffiċjali fil-qadi ta' dmirijiethom waqt l-ispezzjoni għall-konformità mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli jew tax-xogħol tal-osservaturi fil-qadi ta' dmirijiethom li josservaw il-konformità mar-regoli tal-Unjoni applikabbli

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(h) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

7.

11.

It-trażbord għal fuq bastimenti tas-sajd li jkunu ġew identifikati bħala bastimenti li wettqu sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2008, b'mod partikolari dawk inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Unjoni jew fil-lista ta' bastimenti IUU ta' xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, il-parteċipazzjoni f'operazzjonijiet tas-sajd konġunti magħhom jew l-għoti ta' appoġġ jew ta' provvisti mill-ġdid lilhom

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(j) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

7.

12.

L-użu ta' bastiment tas-sajd mingħajr nazzjonalità li b'hekk huwa bastiment mingħajr stat skont il-liġi internazzjonali

(L-Artikolu 90(1) tar-Regolament ta' Kontroll flimkien mal-Artikolu 42(1)(a) u mal-Artikolu 3(1)(l) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)

7.”