24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/9


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/1589

tat-13 ta' Lulju 2015

li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (kodifikazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 109 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Ir Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 (2), ġie emendat kemm-il darba (3) b'mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċjali tal-proċedura stabbiliti fir-Regolamenti għal ċerti setturi, dan ir-Regolament għandu japplika għal għajnuna fis-setturi kollha.Għall-għan li jkunu applikati l-Artikoli 93 u 107 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Kummissjoni għandha kompetenza speċifika skont l-Artikolu 108 tiegħu biex tiddeċiedi dwar il-kompatibilità ta' għajnuna mill-Istat mas-suq intern meta tirrevedi l-għajnuna eżistenti, meta tieħu deċiżjonijiet dwar għajnuna ġdida jew għajnuna modifikata u meta tieħu azzjoni dwar nuqqas ta' konformità mad-deċiżjonijiet tagħha jew mal-ħtieġa li ssir in-notifika.

(3)

Fil-kuntest ta' sistema modernizzata tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li tikkontribwixxi kemm għall-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir kif ukoll għall-konsolidazzjoni baġitarja, l-Artikolu 107 tat-TFUE għandu jiġu applikat effettivament u b'mod uniformi fl-Unjoni kollha. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 ikkonsolida u saħħaħ il-prattika preċedenti tal-Kummissjoni biex tiżdied iċ-ċertezza legali u jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-politika dwar l-għajnuna mill-Istat f'ambjent trasparenti.

(4)

Sabiex ikun assigurat li jkun hemm ċertezza legali, huwa xieraq li ċ-ċirkustanzi li fihom l-għajnuna tkun ikkunsidrata li hija għajnuna eżistenti jkunu definiti. It-tlestija u t-tkabbir tas-suq intern huwa proċess gradwali, li huwa rifless fl-iżvilupp permanenti tal-politika tal-għajnuna mill-Istat. B'konsegwenza ta' dawk l-iżviluppi, jista' jkun li ċerti miżuri, li meta daħlu fis-seħħ ma kinux għajnuna mill-Istat, minn dak iż-żmien 'l hawn saru għajnuna.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 108(3) TFUE, kull pjan li jkun hemm sabiex tingħata għajnuna ġdida għandu jkun mgħarraf lill-Kummissjoni u m'għandux jidħol fis-seħħ qabel jiġi awtorizzat mill-Kummissjoni.

(6)

F'konformità mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jikkoperaw mal-Kummissjoni u li jipprovduha bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jippermettu lill-Kummissjoni taqdi dmirijietha skont dan ir-Regolament.

(7)

Il-perjodu li fih il-Kummissjoni għandha tlesti l-eżami preliminari dwar għajnuna notifikata għandu jkun ta' xahrejn minn meta tirċievi notifika kompluta jew dikjarazzjoni motivata sew mill-Istat Membru kkonċernat fejn jgħid li jikkunsidra li n-notifika hija kompluta minħabba li l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni ma tkunx disponibbli jew diġà tkun ġiet provduta. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, dak l-eżami għandu jintemm b'deċiżjoni.

(8)

Fil-każijiet kollha fejn, b'riżultat tal-eżami preliminari, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li l-għajnuna hija kompatibbli mas-suq intern, il-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tinfetaħ sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiġbor l-informazzjoni kollha li jkollha bżonn biex tevalwa l-kompatibilità tal-għajnuna u l-partijiet interessati jkollhom il-possibilità li jissottomettu l-kummenti tagħhom. Id-drittijiet tal-partijiet interessati jistgħu jkunu salvagwardjati bl-aħjar mod fi ħdan il-qafas tal-proċedura ta' investigazzjoni formali stipulata fl- Artikolu 108(2) tat-TFUE;

(9)

Sabiex tevalwa l-kompatibbiltà mas-suq intern ta' kwalunkwe għajnuna mill-Istat notifikata jew kontra l-liġi, li fir-rigward tagħha l-Kummissjoni għandha l-kompetenza esklussiva skont l-Artikolu 108 tat-TFUE, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa, għall-finijiet tal-infurzar tar-regoli għall-għajnuna mill-Istat, li titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar is-suq minn kwalunkwe Stat Membru, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, kull meta jkollha dubji dwar il-kompatibbiltà tal-miżura kkonċernata mar-regoli tal-Unjoni u għalhekk tkun bdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tuża din is-setgħa f'każijiet fejn ikun jidher li tkun meħtieġa valutazzjoni sostantiva kumplessa. Fid-deċiżjoni dwar jekk tużax din is-setgħa, il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq it-tul tal-investigazzjoni preliminari.

(10)

Għall-iskop tal-valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta' miżura ta' għajnuna wara li tkun inbdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali, b'mod partikolari fir-rigward ta' każijiet teknikament kumplessi soġġetti għal evalwazzjoni sostantiva, il-Kummissjoni għandha tkun tista', sempliċiment permezz ta' talba jew ta' deċiżjoni, titlob li kwalunkwe Stat Membru, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar is-suq biex titlesta l-valutazzjoni tagħha, jekk l-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat matul l- investigazzjoni preliminari ma tkunx biżżejjed, filwaqt li tqis b'mod xieraq il-prinċipju tal-proporzjonalità, partikolarment għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju.

(11)

Fid-dawl tar-relazzjoni speċjali bejn il-benefiċjarji tal-għajnuna u l-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tkun tista' titlob informazzjoni minn benefiċjarju tal-għajnuna bi qbil mal-Istat Membru kkonċernat. L-għoti ta' informazzjoni mill-benefiċjarju tal-miżura ta' għajnuna ikkonċernata ma tikkostitwixxix bażi legali għal negozjati bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-benefiċjarju ikkonċernat.

(12)

Il-Kummissjoni għandha tagħżel id-destinatarji ta' talbiet għal informazzjoni fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi adatti għal kull każ, filwaqt li tiżgura li, meta t-talba ssir lil kampjun ta' impriżi jew assoċjazzjonijiet tagħhom, il- kampjun ta' dawk li wieġbu jkun rappreżentattiv ta' kull kategorija. L-informazzjoni mfittxija għandha tikkonsisti, b'mod partikolari, minn dejta fattwali dwar kumpaniji u dwar is-suq u minn analiżi bbażata fuq il-fatti ta' kif jaħdem is-suq.

(13)

Il-Kummissjoni, bħala dik li tkun bdiet il-proċedura, għandha tkun responsabbli għall-verifika kemm tal-informazzjoni mgħoddija mill-Istati Membri, mill-impriżi jew mill-assoċjazzjonijiet tagħhom kif ukoll tal-kunfidenzjalità allegata tal-informazzjoni li għandha tiġi żvelata.

(14)

Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tinfurza l-konformità mat-talbiet għal informazzjoni li hija tagħmel lil kwalunkwe impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, kif xieraq, permezz ta' multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali proporzjonati. Meta tiffissal-ammonti tal-multi u tal-ħlasijiet perjodiċi ta' penali, il-Kummissjoni għandha tqis il-prinċipji ta' proporzjonalità u adegwatezza, b'mod partikolari fir-rigward ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju. Id-drittijiet tal-partijiet mitluba biex jipprovdu informazzjoni għandhom ikunu salvagwardjati billi tingħatalhom l-opportunità li jesponu l-fehmiet tagħhom qabel tittieħed kwalunkwe deċiżjoni li timponi multi jew ħlasijiet perjodiċi ta' penalitajiet. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni illimitata fir- rigward ta' dawk il-multi u l-penalitajiet perjodiċi skont l-Artikolu 261 tat-TFUE.

(15)

Il-Kummissjoni, billi tqis il-prinċipji ta' proporzjonalità u adegwatezza, għandha tkun tista' tnaqqas il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali jew tneħħihom kompletament, meta d-destinatarji tat-talbiet jagħtu l-informazzjoni mitluba, anki jekk wara d-data ta' skadenza.

(16)

Multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali mhumiex applikabbli għall-Istati Membri billi huma fid-dmir li jikkooperaw b'mod leali mal-Kummissjoni skont l-Artikolu 4(3) tatTrattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u li jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rikjesta sabiex jippermettulha twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament (KE).

(17)

Wara li tkun ikkunsidrat il-kummenti sottomessi mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi l-eżami tagħha permezz ta' deċiżjoni finali malli jkunu tneħħew id-dubji. Huwa xieraq li jekk dak l-eżami ma jkunx lest wara perjodu ta' 18-il xahar mill-ftuħ tal-proċedura, l-Istat Membru konċernat għandu jkollu l-opportunità li jitlob deċiżjoni, li l-Kummissjoni għandha tieħu fi żmien xahrejn.

(18)

Sabiex jitħarsu d-drittijiet ta' difiża tal-Istat Membru kkonċernat, għandu jingħata kopji tat-talbiet għal informazzjoni li jkunu ntbagħtu lil Stati Membri oħrajn, lil impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi u jkun jista' jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-kummenti li jkunu waslu. Għandu wkoll jiġi mgħarraf dwar l-ismijiet tal-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta' impriżi li jkunu ġew mitluba l-informazzjoni, sakemm dawk l-entitajiet ma jkunux urew interess leġittimu fil-protezzjoni tal-identità tagħhom.

(19)

Il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq l-interessi leġittimi tal-impriżi biex jipproteġu s-sigrieti kummerċjali tagħhom. Hija ma għandhiex tkun tista' tuża informazzjoni kunfidenzjali fornuta minn dawk li jkunu wieġbu, li ma tkunx tista' tiġi aggregata jew inkella anonimizzata, f'kull deċiżjoni sakemm ma tkunx kisbet il-kunsens tagħhom minn qabel biex tiġi żvelata dik l-informazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat.

(20)

F'każijiet fejn informazzjoni mmarkata bħala kunfidenzjali ma jidhirx li tkun koperta b'obbligi ta' segretezza professjonali, huwa xieraq li jkun hemm mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi sa liema punt tkun tista' tiġi żvelata dik l-informazzjoni. Kwalunkwe deċiżjoni bħal dik li fiha tinċaħad pretensjoni li l-informazzjoni hija kunfidenzjali għandha tindika perjodu li fit-tmiem tiegħu l-informazzjoni tkun żvelata, biex b'hekk il-konvenut ikun jista' jagħmel użu minn kwalunkwe protezzjoni ġudizzjarja disponibbli għalih, inkluż kwalunkwe miżura interim.

(21)

Sabiex ikun assigurat li r-regoli tal-għajnuna mill-Istat jiġu applikati b'mod korrett u effettiv, il-Kummissjoni għandha jkollha l-opportunità li tirrevoka deċiżjoni li kienet ibbażata fuq informazzjoni ħażina.

(22)

Sabiex tkun assigurata l-konformità mal-Artikolu 108 tat-TFUE, u b'mod partikolari mal-obbligu ta' notifika u mal-klawsola ta' sospensjoni fl-Artikolu 108(3), il-Kummissjoni għandha teżamina l-każijiet kollha ta' għajnuna kontra l-liġi. Fl-interessi tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali, għadhom jiġu stabbiliti l-proċeduri li għandhom ikunu segwiti f'dawn il-każijiet. Meta Stat Membru ma jkunx irrispetta l-obbligu tan-notifika jew il-klawsola ta' sospensjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tkun marbuta b'limiti taż-żmien.

(23)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fuq inizjattiva tagħha stess, teżamina informazzjoni dwar għajnuna kontra l-liġi, sabiex tiżgura li jkun hemm konformità mal-Artikolu 108 tat-TFUE, u b'mod partikolari mal-obbligu ta' notifika u klawżola ta' sospensjoni stabbilita fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, u tivvaluta l-kompatibbiltà ta' għajnuna mas-suq intern.

(24)

F'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi, il-Kummissjoni għandha jkollha d-dritt li tikseb l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun tista' tieħu deċiżjoni u terġa' tistabbilixxi minnufih, fejn xieraq, sitwazzjoni ta' kompetizzjoni mingħajr xkiel. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta miżuri interim indirizzati lill-Istati Membri kkonċernati. Il-miżuri interim jistgħu jieħdu l-forma ta' inġunzjonijiet tal-informazzjoni, inġunzjonijiet ta' sospensjoni u inġunzjonijiet ta' rkupru. Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fl-eventwalità ta' nuqqas ta' konformità ma' inġunzjoni tal-informazzjoni, tiddeċiedi fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli u, fl-eventwalità ta' nuqqas ta' konformità ma' inġunzjonijiet ta' sospensjoni u rkupru, tirreferi l-kwistjoni direttament lill-Qorti tal-Ġustizzja, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tat- TFUE.

(25)

F'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi li ma tkunx kompatibbli mas-suq intern, għandha terġa' tiġi stabbilita sitwazzjoni ta' kompetizzjoni effettiva. Għal dan il-għan huwa meħtieġ li l-għajnuna, li tinkludi l-imgħax, għandha tiġi rkuprata mingħajr dewmien. Huwa xieraq li tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri tal-liġi nazzjonali. L-applikazzjoni ta' dawk il-proċeduri m'għandhiex, billi tipprevjeni l-esekuzzjoni immedjata u effettiva tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, timpedixxi li terġa' tiġi stabbilita sitwazzjoni ta' kompetizzjoni effettiva. Biex jinkiseb dan ir-riżultat, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun effettiva.

(26)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm perjodu ta' preskrizzjoni ta' għaxar snin fir-rigward tal-għajnuna kontra l-liġi, li wara li jiskadi ma jista' jkun ordnat l-ebda rkupru.

(27)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali.

(28)

L-użu ħażin tal-għajnuna jista' jkollu effetti fuq il-funzjonament tas-suq intern li huma simili għal dawk ta' għajnuna kontra l-liġi u b'hekk għandhom ikunu trattati skont proċeduri simili. B'differenza mill-għajnuna kontra l-liġi, l-għajnuna li possibilment tkun intużat ħażin, hi għajnuna li preċdentement tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m'għandhiex titħalla tuża inġunzjoni ta' rkupru fir-rigward ta' użu ħażin tal-għajnuna.

(29)

F'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha l-obbligu, f'koperazzjoni mal-Istati Membri, li twettaq reviżjoni kostanti tas-sistemi kollha tal-għajnuna eżistenti. Fl-interessi tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali, huwa xieraq li jkun speċifikat l-iskop ta' koperazzjoni f'dak l-Artikolu.

(30)

Sabiex tkun assigurata l-kompatibilità tal-iskemi tal-għajnuna eżistenti mas-suq intern u f'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tipproponi miżuri xierqa fejn skema eżistenti tal-għajnuna m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern u għandha tibda l-proċedura msemmija fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx irid jimplimenta l-miżuri proposti.

(31)

Huwa xieraq li jkunu stabbiliti l-possibilitajiet kollha li fihom il-partijiet terzi jeħtieġ li jiddefendu l-interessi tagħhom fil-proċeduri tal-għajnuna mill-Istat.

(32)

L-ilmenti huma sors essenzjali ta' informazzjoni biex jinqabad ksur tar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat. Biex jiġu assigurati l-kwalità tal-ilmenti ppreżentati lill-Kummissjoni u fl-istess ħin it-trasparenza u ċ- ċertezza legali, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li ilment għandu jissodisfa biex il-Kummissjoni tkun fil-pussess ta' informazzjoni rigward għajnuna allegatament kontra l-liġi u tniedi l-eżami preliminari. Ilmenti ppreżentati, li ma jissodisfawx dawk il-kundizzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala informazzjoni ġenerali dwar is-suq, u m'għandhomx bilfors iwasslu għal investigazzjonijiet ex officio.

(33)

Dawk li jkollhom ilment għandhom ikunu meħtieġa li juru li huma partijiet interessati fis-sens tal-Artikolu 108(2) TFUE u tal-Artikolu 1(h) ta' dan ir-Regolament. Għandhom ikunu wkoll meħtieġa li jipprovdu ammont ta' informazzjoni fil-forma li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tistabbilixxi f'dispożizzjoni ta' implimentazzjoni. Sabiex kull min possibbliment ikollu lment ma jiġix skoraġġut, dik id-dispożizzjoni ta' implimentazzjoni għandha tqis li r-rekwiżiti fuq il-partijiet interessati biex jagħmlu ilment ma jkunux ta' piż kbir.

(34)

Sabiex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tindirizza kwistjonijiet simili b'mod konsistenti fis-suq intern kollu, huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm bażi legali speċifika għat-tnedija ta' investigazzjonijiet f'setturi tal-ekonomija jew f'ċerti strumenti ta' għajnuna f'diversi Stati Membri. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità u fid-dawl tal-piż amministrattiv kbir li jitolbu investigazzjonijiet bħal dawn, għandhom isiru inkjesti biss dwar is-settur meta l-informazzjoni disponibbli tqajjem suspett raġonevoli li miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari jistgħu jirrestrinġu jew ixekklu b'mod materjali l-kompetizzjoni fis-suq intern f'diversi Stati Membri, jew li miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari f'diversi Stati Membri mhumiex, jew m'għadhomx, kumpatibbli mas-suq intern. Inkjesti bħal dawn jippermettu lill-Kummissjoni tittratta b'mod effiċjenti u trasparenti l-kwistjonijiet ta' għajnuna mill-Istat orizzontali u tikseb ħarsa ġenerali ex ante tas-settur ikkonċernat.

(35)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tissorvelja b'mod effettiv il-konformità mad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u sabiex tiffaċilita l-koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u Stati Membri għall-għan tar-reviżjoni kontinwa tal-iskemi kollha ta' għajnuna eżistenti fl-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, huwa meħtieġ li jkun stabbilit obbligu ġenerali ta' rappurtar dwar l-iskemi eżistenti kollha ta' għajnuna.

(36)

Fejn il-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk id-deċiżjonijiet tagħha humiex qegħdin jitħarsu, għandha jkollha għad-disposizzjoni tagħha strumenti addizzjonali li jippermettulha li tikseb l-informazzjoni meħtieġa biex tivverifika li d-deċiżjonijiet qegħdin ikunu mħarsa effettivament.Għal dan il-għan, żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post huma strument xieraq u bżonnjuż, b'mod partikolari għal każijiet fejn għajnuna setgħet intużat ħażin. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li twettaq żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post u għandha tikseb il-koperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn intrapriża topponi din iż-żjara.

(37)

Il-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tirrikjedi li jiġu stabbiliti arranġamenti għall-koperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri u l-Kummissjoni. Koperazzjoni bħal din hija rilevanti għall-qrati kollha tal-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 107(1) u l-Artikolu 108 tat-TFUE. B'mod partikolari, il-qrati nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jistaqsu lill-Kummissjoni biex ittihom informazzjoni jew l-opinjoni tagħha dwar il-punti li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni għandha wkoll tkun tista' tissottometti osservazzjonijiet bil-miktub jew b'mod orali lill-qrati li huma mitluba japplikaw l-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE. Meta tassisti lill-qrati nazzjonali f'dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha taġixxi skont id-dmir tagħha li tiddefendi l-interess pubbliku.

(38)

Dawk l–osservazzjonijiet u opinjonijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 267 tat-TFUE u ma għandhomx jorbtu b'mod legali lill-qrati nazzjonali. Dawn għandhom jiġu ppreżentati fi ħdan struttura ta' regoli u prattiki ta' proċedura nazzjonali inkluż dawk li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-partijiet, b'rispett sħiħ tal-indipendenza tal-qrati nazzjonali. Osservazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess għandhom jiġu limitati għal każijiet li huma importanti biex l-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE jiġu applikati b'mod koerenti, b'mod partikolari għal każijiet li huma sinifikanti għall-infurzar jew għall-iżvilupp ulterjuri tal-każistika tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

(39)

Fl-interessi tat-trasparenza u ċertezza legali, huwa xieraq li tingħata informazzjoni pubblika dwar id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni filwaqt li, fl-istess ħin, jissostna l-prinċipju li deċiżjonijiet f'każijiet ta' għajnuna mill-Istat huma indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat. Għaldaqstant, huwa xieraq li jkunu ppublikati d-deċiżjonijiet kollha li jistgħu jaffettwaw l-interessi tal-partijiet interessati, jew kompletament jew f'forma qasira jew li jkun hemm disponibbli għall-partijiet interessati kopji ta' dawk id-deċiżjonijiet, fejn ma jkunux ġew ippubblikati jew ma jkunux ġew ippubblikati bis-sħiħ.

(40)

Meta tippubblika d-deċiżjonijiet tagħha, il-Kummissjoni għandha tirrispetta r-regoli tas-sigriet professjonali, inkluż il-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali u tad-dejta personali kollha, f'konformità mal-Artikolu 339 tat-TFUE.

(41)

Il-Kummissjoni, f'relazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv dwar Għajnuna mill-Istat, għandha tkun tista' tadotta dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati li jirrigwardaw il-proċeduri skont dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“għajnuna” tfisser kull miżura li tissodisfa l-kriterja kollha stipulati fl-Artikolu 107(1) tat- TFUE;

(b)

“għajnuna eżistenti” tfisser:

(i)

mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 144 u 172 tal-Att tal-Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-Isvezja, għall-punt 3 u l-Appendiċi tal-Anness IV tal-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, għall-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi tal-Anness V tal-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, kif ukoll għall-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi tal-Anness IV tal-Att tal-Adeżjoni tal-Kroazja, l-għajnuna kollha li kienet teżisti qabel id-dħul fis-seħħ tat- TFUE fl-Istati Membri rispettivi, jiġifieri, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali li daħlu fis-seħħ qabel, u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tat- TFUE fl-Istat Membri rispettiv;

(ii)

għajnuna awtorizzata, li tfisser, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali li kienu awtorizzati mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill;

(iii)

għajnuna meqjusa awtorizzata skont l-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jew l-Artikolu 4(6) ta' dan ir-Regolament, jew awtorizzata qabel ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 iżda f'konformità ma' din il-proċedura;

(iv)

għajnuna meqjusa għajnuna eżistenti skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament;

(v)

għajnuna meqjusa għajnuna eżisteni minħabba li jista' jiġi stabbilit li meta daħlet fis-seħħ ma kinitx għajnuna, u sussegwentement saret għajnuna minħabba l-evoluzzjoni tas-suq intern u mingħajr ma l-Istat Membru jkun għamel tibdil fiha. Fejn ċerti miżuri jsiru għajnuna wara l-liberalizzazzjoni ta' attività mil-liġi tal- Unjoni, dawk il-miżuri m'għandhomx jitqiesu li jkunu għajnuna eżistenti wara d-data stabbilita għall-liberalizzazzjoni;

(c)

“għajnuna ġdida” tfisser kull għajnuna, jiġifieri, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali, li ma jkunux għajnuna eżistenti, inkluż tibdil fl-għajnuna eżistenti;

(d)

“skema ta' għajnuna” tfisser kull att li fuq il-bażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa miżuri ta' implimentazzjoni oħra, jistgħu jingħataw għajnuniet individwali lill-impriżi li jkunu definiti fl-att b'mod ġenerali u astratt u kull att li fuq il-bażi tiegħu għajnuna li ma tkunx konnessa ma' proġett speċifiku tista' tingħata lil waħda jew ħafna impriżi għal perjodu ta' żmien indefinit u/jew għal ammont indefinit;

(e)

“għajnuna individwali” tfisser għajnuna li ma tingħatax fuq il-bażi ta' skema ta' għajnuna u għoti ta' għajnuna notifikabbli fuq il-bażi ta' skema ta' għajnuna;

(f)

“għajnuna kontra l-liġi” tfisser għajnuna ġdida li tiddaħħal fis-seħħ f'kontravenzjoni tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE;

(g)

“użu ħażin ta' għajnuna” tfisser għajnuna wżata mill-benefiċjarju f'kontravenzjoni ta' deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 4(3) jew l-Artikolu 7(3) jew (4) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jew Artikolu 4(3) jew Artikolu 9(3) jew (4) ta' dan ir-Regolament;

(h)

“parti interessata” tfisser kull Stat Membru u kull persuna, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu affettwati bl-għoti ta' għajnuna, b'mod partikolari l-benefiċjarju tal-għajnuna, impriżi li jikkompetu bejniethom u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ.

KAPITOLU II

PROĊEDURA DWAR L-GĦAJNUNA NOTIFIKATA

Artikolu 2

Notifika ta' għajnuna ġdida

1.   Ħlief fejn imsemmi mod ieħor fir-regolamenti magħmula skont l-Artikolu 109 tat-TFUE jew skont kull disposizzjoni oħra rilevanti tagħhom, kull pjan għall-għoti ta' għajnuna ġdida għandu jkun mgħarraf lill-Kummissjoni f'biżżejjed żmien mill-Istat Membru konċernat. Il-Kummisjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri mingħajr dewmien meta tirċievi in-notifika.

2.   F'notifika, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni skont l-Artikoli 4 u 9 (“notifika kompluta”).

Artikolu 3

Klawsola ta' sospensjoni

Għajnuna notifikabbli skont l-Artikolu 2(1) m'għandhiex tidħol fis-seħħ qabel ma l-Kummissjoni tkun ħadet, jew jitqies li tkun ħadet, deċiżjoni li tawtorizza dik l-għajnuna.

Artikolu 4

Eżami preliminari tan-notifika u deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika hekk kif tirċevieha. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li l-miżura notifikata ma tikkostitwixxix għajnuna, għandha tirreġistra dik is-sejba permezz ta' deċiżjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li miżura notifikata ma tqajjem l-ebda dubju dwar il-kompatibilità mas-suq intern, safejn tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, hija tiddeċiedi li l-miżura hija kompatibbli mas-suq intern (“deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet”). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema eċċezzjoni skont it- TFUE tkun ġiet applikata.

4.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li miżura notifikata tqajjem dubji dwar il-kompatibilità mas-suq intern, hija tiddeċiedi li għandhom jinbdew proċeduri skont l-Artikolu 108(2) tat- TFUE (“deċiżjoni li tinbeda l-proċedura formali ta' investigazzjoni”).

5.   Id-deċiżjonijiet li imsemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu għandhom jittieħdu fi żmien xahrejn. Dak il-perjodu għandu jibda l-għada tal-wasla ta' notifika kompluta. In-notifika għandha titqies kompluta jekk, fi żmien xahrejn minn meta tasal, jew meta tasal kull informazzjoni oħra meħtieġa, il-Kummissjoni ma titlob l-ebda informazzjoni oħra. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri kkonċernati. Fejn xieraq, il-Kummissjoni tista' tiffissa skadenzi iqsar.

6.   Fejn il-Kummissjoni ma tkunx ħadet deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3 jew 4 fil-perjodu stabbilit fil-paragrafu 5, għandu jitqies li l-għajnuna kienet ġiet awtorizzata mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Istat Membru kkonċernat jista' jimplimenta l-miżuri kkonċernati wara li jkun nnotifika lill-Kummissjoni minn qabel, ħlief jekk il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni skont dan l-Artikolu fi żmien 15-il jum tax-xogħol wara li tirċievi n-notifika.

Artikolu 5

Talba għal informazzjoni magħmula lill-Istat Membru li jinnotifika

1.   Fejn il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni provvduta mill-Istat Membru kkonċernat fir-rigward ta' miżura notifikata skont l-Artikolu 2 ma tkunx kompluta, għandha titlob l-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa. Fejn Stat Membru jirrispondi għal din it-talba, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar il-wasla tar-risposta.

2.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba fil-perjodu stipulat mill-Kummissjoni jew jipprovdi informazzjoni li ma tkunx kompluta, il-Kummissjoni għandha tibgħat tfakkira, filwaqt li tiddetermina perjodu addizzjonali xieraq li fih għandha tkun provduta l-informazzjoni.

3.   In-notifika titqies li tkun ġiet irtirata jekk l-informazzjoni mitluba ma tiġix provduta fil-perjodu stipulat, kemm-il darba qabel ma jiskadi dak il-perjodu, l-istess perjodu jiġi estiż bil-kunsens tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istat Membru kkonċernat, jew l-Istat Membru kkonċernat, fi stqarrija motivata sew, jinforma lill-Kummissjoni li jqis li n-notifika hija kompluta minħabba li l-informazzjoni mitluba ma tkunx disponibbli jew tkun diġà ġiet ipprovduta. F'dak il-każ, il-perjodu msemmi fl-Artikolu 4(5) għandu jibda l-għada tal-wasla tal-istqarrija. Jekk in-notifika titqies irtirata, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru.

Artikolu 6

Proċedura ta' investigazzjoni formali

1.   Id-deċiżjoni li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tiġbor fil-qosor il-kwistjonijiet rilevanti tal-fatti u tal-liġi, għandha tinkludi valutazzjoni preliminari tal-Kummissjoni dwar il-karatteristiċi tal-għajnuna tal-miżura proposta u għandha tispjega d-dubji dwar il-kompatibilità tagħha mas-suq intern. Id-deċiżjoni għandha tistieden lill-Istat Membru kkonċernat u lil partijiet interessati oħra biex jissottomettu l-kummenti tagħhom f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu stabbilit.

2.   Il-kummenti li jsiru għandhom ikunu jingħaddu lill-Istat Membru kkonċernat. Fuq talba ta' parti interessata, u għal raġunijiet ta' ħsara potenzali, l-identità tagħha għandha tinżamm mistura mill-Istat Membru kkonċernat. L-Istat Membru kkonċernat jista' jirrispondi għall-kummenti sottomessi f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu stabbilit.

Artikolu 7

Talba għal informazzjoni li ssir lil għejun oħra

1.   Wara l-bidu tal-proċedura ta' investigazzjoni formali stabbilita fl-Artikolu 6, b'mod partikolari fir-rigward ta' każijiet teknikament kumplessi soġġetti għal valutazzjoni sostantiva, il-Kummissjoni tista', jekk l-informazzjoni mogħtija minn Stat Membru kkonċernat matul investigazzjoni preliminari ma tkunx suffiċjenti, titlob lil kwalunkwe Stat Membru ieħor, lil impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi oħra jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja dwar is-suq biex il-Kummissjoni tkun tista' tlesti l-valutazzjoni tagħha dwar il-miżura kkonċernata, billi tqis kif xieraq il-prinċipju ta' proporzjonalità, b'mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni biss:

(a)

jekk tkun limitata għal proċeduri ta' investigazzjoni formali li l-Kummissjoni tkun identifikat li s'issa kienu ineffettivi; u

(b)

sa fejn ikunu kkonċernati l-benefiċjarji tal-għajnuna, jekk l-Istat Membru kkonċernat jaqbel mat-talba.

3.   L-impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi li jagħtu informazzjoni wara talba tal-Kummissjoni għal informazzjoni dwar is-suq skont il-paragrafi 6 u 7 għandhom jagħtu t-tweġiba tagħhom simultanjament lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat, sakemm id-dokumenti mogħtija ma jinkludux informazzjoni li tkun kunfidenzjali vis-à-vis l-Istat Membru.

Il-Kummissjoni għandha tmexxi u tissorvelja l-għoti ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet ta' impriżi kkonċernati, u tivverifika l-kunfidenzjalità allegata tal-informazzjoni mogħtija.

4.   Il-Kummissjoni għandha titlob biss informazzjoni li tkun disponibbli għall-Istat Membru, l-impriża jew l-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati mit-talba.

5.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni fuq il-bażi ta' talba sempliċi u f'limitu ta' żmien stabbilit mill-Kummissjoni li normalment ma għandux ikun iktar minn xahar. Meta Stat Membru ma jagħtix l-informazzjoni mitluba f'dak il-perjodu jew jagħti informazzjoni mhux sħiħa, il-Kummissjoni għandha tibgħat tfakkira.

6.   Il-Kummissjoni tista', b'talba sempliċi, tobbliga impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi biex jipprovdu informazzjoni. Meta l-Kummissjoni tibgħat talba sempliċi għal informazzjoni lil impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, għandha tindika l-bażi legali u l-għan tat-talba, tispeċifika liema informazzjoni hija rikjesta u tistabbilixxi skadenza proporzjonata li fiha l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta. Hija għandha tirreferi wkoll għall-multi stipulati fl-Artikolu 8(1) dwar l-għoti ta' informazzjoni inkorretta jew qarrieqa.

7.   Il-Kummissjoni tista', b'deċiżjoni, tobbliga impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi biex jipprovdu informazzjoni. Meta l-Kummissjoni, b'deċiżjoni titlob li impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jagħtu informazzjoni, hija għandha tindika l-bażi legali, ir-raġuni tat-talba, tispeċifika liema informazzjoni hija meħtieġa u tistabbilixxi perjodu ta' żmien proporzjonat li fih għandha tingħata l-informazzjoni. Hi għandha tindika wkoll il-multi stipulati fl-Artikolu 8(1) u tindika jew timponi l-ħlasijiet perjodiċi ta' penali stipulati fl-Artikolu 8(2), skont kif ikun xieraq. Barra minn hekk, għandha tindika d-dritt ta' impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li titlob li d-deċiżjoni tiġi riveduta mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

8.   Meta toħroġ talba taħt il-paragrafu 1 jew 6 ta' dan l-Artikolu, jew meta tadotta deċiżjoni taħt il-paragrafu 7, il-Kummissjoni għandha simultanjament tipprovdi kopja tagħha lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tindika l-kriterji li permezz tagħhom tkun għażlet id-destinatarji tat-talba jew deċiżjoni.

9.   Il-proprjetarji tal-impriżi jew ir-rappreżentanti tagħhom, jew fil-każ ta' persuni ġuridiċi, kumpaniji, ditti, jew assoċjazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati mil-liġi jew mill-kostituzzjoni tagħhom biex jirrappreżentawhom, għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba jew meħtieġa. Persuni li huma debitament awtorizzati, jistgħu jagħtu din l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar, madankollu, għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija ma tkunx korretta, ma tkunx kompleta, jew tkun qarrieqa.

Artikolu 8

Multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali

1.   Il-Kummissjoni tista', jekk ikun neċessarju u proporzjonat, timponi fuq l-impriżi jew fuq assoċjazzjonijiet tal-impriżi, permezz ta' deċiżjoni, multi li ma jkunux iktar minn 1 % tal-valur totali tal-fatturat tagħhom fis-sena kummerċjali preċedenti fejn huma, intenzjonalment jew minħabba negliġenza kbira:

(a)

jipprovdu informazzjoni żbaljata jew qarrieqa fit-tweġiba għal talba magħmula skont l-Artikolu 7(6);

(b)

jipprovdu informazzjoni żbaljata, mhux sħiħa jew qarrieqa fit-tweġiba għal deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 7(7), jew ma jipprovdux l-informazzjoni fil-limitu ta' żmien stabbilit.

2.   Il-Kummissjoni tista', b'deċiżjoni, timponi fuq impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi ħlasijiet perjodiċi ta' penali fejn impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jonqsu milli jagħtu informazzjoni sħiħa jew korretta kif mitlub mill-Kummissjoni b'deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 7(7).

Il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali m'għandhomx ikunu iktar minn 5 % tal-fatturat medju ta' kuljum tal-impriża jew assoċjazzjoni kkonċernta, fis-sena ta' negozju preċedenti għal kull jum ta' dewmien, ikkalkulati mid-data stabbilita fid-deċiżjoni, sakemm tingħata l-informazzjoni sħiħa u korretta kif mitlub jew meħtieġ mill-Kummissjoni.

3.   Meta jkun qiegħed jiġi ffissat l-ammont tal-multa jew tal-ħlas perjodiku ta' penali, għandhom ikunu kkunsidrati n-natura, l-gravità u t-tul tal-ksur, billi jitqiesu l-prinċipji tal-proporzjonalità u l-adegwatezza, b'mod partikolari fir-rigward ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

4.   Fejn l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet tal-impriżi jkunu ssodisfaw l-obbligu li l-ħlas perjodiku ta' penali kien maħsub li jinforza, il-Kummissjoni tista' tnaqqas l-ammont definittiv tal-ħlas perjodiku ta' penali meta mqabbel ma' dak skont id-deċiżjoni oriġinali li tkun imponiet il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrinunzja -kwalunkwe ħlas perjodiku ta' penali.

5.   Qabel ma tadotta kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafi 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi skadenza finali ta' ġimagħtejn biex tirċievi l-informazzjoni nieqsa dwar is-suq mill-impriżi jew mill-assoċjazzjonijiet ta' impriżi kkonċernati u wkoll tagħtihom l-opportunità li jesponu l-fehmiet tagħhom.

6.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni mingħajr limitu fis-sens tal-Artikolu 261 tat-TFUE biex tirrevedi multi jew ħlasijiet perjodiċi ta' penali imposti mill-Kummissjoni. Hi tista' tikkanċella, tnaqqas jew iżżid il-multa jew il-ħlas perjodiku ta' penali imposti.

Artikolu 9

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni biex tingħalaq il-proċedura ta' investigazzjoni formali

1.   Mingħajr preġudizzju għal l-Artikolu 10, il-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tingħalaq permezz ta' deċiżjoni kif stipulat fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn il-Kummissjoni ssib li, fejn xieraq wara modifika mill-Istat Membru kkonċernat, il-miżura notifikata ma tikkostitwixxix għajnuna, għandha tirreġistra dik is-sejba permezz ta' deċiżjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni ssib li, fejn xieraq wara modifika mill-Istat Membru konċernat, id-dubji dwar il-kompatibilità tal-miżura notifikata mas-suq intern jkunu tneħħew, għandha tiddeċiedi li l-għajnuna hija kompatibbli mas-suq intern (“deċiżjoni pożittiva”). Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema eċċezzjoni fit- TFUE tkun ġiet applikata.

4.   Ma' deċiżjoni pożittiva, il-Kummissjoni tista' tehmeż kondizzjonijiet li permezz tagħhom l-għajnuna tista' titqies li hija kompatibbli mas-suq intern u tista' tistipula obbligi sabiex tkun tista' tiġi sorveljata l-konformità mad-deċiżjoni (“deċiżjoni kondizzjonali”).

5.   Fejn il-Kummissjoni ssib li l-għajnuna notifikata m'hijiex kompatibbli mas-suq intern, għandha tiddeċiedi li dik l-għajnuna m'għandhiex tiddaħħal fis-seħħ (“deċiżjoni negattiva”).

6.   Deċiżjonijiet meħuda skont il-paragrafi 2, sa 5 għandhom jittieħdu malli jkunu tneħħew id-dubji msemmija fl-Artikolu 4(4). Il-Kummissjoni għandha tipprova kemm jista' jkun tadotta deċiżjoni f'perjodu ta' 18-il xahar mill-ftuħ tal-proċedura. Din l-iskadenza tista' tkun estiża bi ftehim komuni bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat.

7.   Ladarba jkun skada ż-żmien imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, u jekk l-Istat Membru kkonċernat hekk jitlob, il-Kummissjoni għandha, fi żmien xahrejn, tieħu deċiżjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni li jkollha disponibbli. Jekk xieraq, fejn l-informazzjoni provvduta ma tkunx biżżejjed biex jiġi assigurat li hemm kompatibilità, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni negattiva.

8.   Qabel ma tiġi adottata kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafi 2 sa 5, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jesponi l-fehmiet tiegħu, fi skadenza li normalment m'għandhiex tkun iktar minn xahar, dwar l-informazzjoni li tkun irċeviet il-Kummissjoni u li tkun għaddiet lill-Istat Membru skont l-Artikolu 7(3).

9.   Il-Kummissjoni ma għandhiex tuża informazzjoni kunfidenzjali mogħtija minn dawk li wieġbu, li ma tistax tiġi aggregata jew b'mod ieħor tiġi anonimizzata, fi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont il-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu, sakemm ma tkunx kisbet il-kunsens tagħhom li tiżvela dik l-informazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni motivata, li għandha tiġi notifikata lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati, fejn tiddeċiedi li l-informazzjoni pprovduta minn fost dawk li wieġbu u mmarkata bħala kunfidenzjali mhijiex protetta u tkun tista' tiżvela din l-informazzjoni wara data li tistabbilixxi hi stess. Dak il-perjodu ma għandux ikun ta' anqas minn xahar.

10.   Il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq l-interessi leġittimi tal-impriżi fir-rigward tal-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom u l-informazzjoni kunfidenzjali. Impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li tipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 7, u li ma tkunx benifiċjarja tal-miżura ta' għajnuna mill-Istat ikkonċernata, tista' titlob, għal raġunijiet ta' li jista' jkun hemm ħsara potenzjali, li l-identità tagħha tinżamm mistura mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 10

Irtirar ta' notifika

1.   L-Istat Membru kkonċernat jista' jirtira n-notifika fit-tifsira tal-Artikolu 2 fi żmien xieraq qabel ma l-Kummisjsoni tkun ħadet deċiżjoni skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 9.

2.   F'każijiet fejn il-Kummissjoni tkun bdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-Kummissjoni għandha tagħlaq dik il-proċedura.

Artikolu 11

Revoka ta' deċiżjoni

Il-Kummissjoni tista' tirrevoka deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 4(2) jew (3), jew l-Artikolu 9(2), (3) jew (4), wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jissottometti l-kummenti tiegħu, fejn id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq informazzjoni skorretta provduta waqt il-proċedura li kienet fattur determinanti għad-deċiżjoni. Qabel ma tirrevoka deċiżjoni u tieħu deċiżjoni ġdida, il-Kummisjoni għandha tiftaħ il-proċedura ta' investigazzjoni formali skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6, 9 u 12, l-Artikolu 13(1), u l-Artikoli 15, 16 u 17 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU III

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA L-GĦAJNUNA KONTRA L-LIĠI

Artikolu 12

Eżami, talba għall-informazzjoni u inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' fuq l-inizjattiva tagħha stess teżamina informazzjoni li tirrigwarda għajnuna allegatament kontra l-liġi minn kwalunkwe sors.

Il-Kummissjoni għandha teżamina mingħajr dewmien mhux ġustifikat kwalunkwe ilment imressaq minn kwalunkwe parti interessata skont l-Artikolu 24(2) u tiżgura li l-Istat Membru kkonċernat jinżamm infurmat regolarment u bis-sħiħ bil-progress u l-eżitu tal-eżami.

2.   Jekk ikun neċessarju, il-Kummissjoni għandha titlob informazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat. L-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 5(1) u (2) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Wara li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-Kummissjoni tista' titlob ukoll informazzjoni mingħand Stat Membru ieħor, impriża, jew assoċjazzjoni ta' impriżi skont l-Artikoli 7 u 8, li għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.   Fejn, minkejja li tintbagħat tfakkira skont l-Artikolu 5(2), l-Istat Membru kkonċernat ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fil-perjodu stabbilit mill-Kummissjoni, jew fejn jipprovdi informazzjoni mhux kompluta, il-Kummissjoni għandha teħtieġ, permezz ta' deċiżjoni, lil-informazzjoni tkun provduta (“inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni”). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema informazzjoni hi meħtieġa u tistabbilixxi perjodu xieraq li fih għandha tingħata.

Artikolu 13

Inġunzjoni għas-sospenjoni jew rkupru provviżorju ta' għajnuna

1.   Il-Kummissjoni tista', wara li tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jagħmel il-kummenti tiegħu, tadotta deċiżjoni li teħtieġ lill-Istat Membru li jissospendi kull għajnuna kontra l-liġi sakemm il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern (“inġunzjoni għas-sospensjoni”).

2.   Il-Kummissjoni tista' wara li tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu, tadotta deċiżjoni li teħtieġ lill-Istat Membru li jirkupra proviżjorjament kull għajnuna kontra l-liġi sakemm il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern (“inġunzjoni ta' rkupru”), jekk ikunu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

(a)

skont prattika stabbilita ma jkun hemm l-ebda dubji dwar il-karattru tal-għajnuna tal-miżura kkonċernata;

(b)

ikun hemm urġenza biex tittieħed azzjoni;

(c)

ikun hemm riskju serju li ssir ħsara sostanzjali u rreparrabbli lil xi kompetitur.

L-irkupru għandu jsir f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 16(2) u (3). Wara li l-għajnuna tkun irkuprata effettivament, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fil-limiti ta' żmien applikabbli għall-għajnuna notifikata.

Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-Istat Membru biex jgħaqqad ir-rifużjoni tal-għajnuna mal-ħlas ta' għajnuna għas-salvataġġ tal-impriża kkonċernata.

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw biss għal għajnuna kontra l-liġi li tkun ġiet implimentata wara d-dħul fis-seħħ ta r-Regolament (KE) Nru 659/1999.

Artikolu 14

Nuqqas ta' konformità ma' deċiżjoni ta' inġunzjoni

Jekk l-Istat Membru jonqos milli jikkonforma ma' inġunzjoni sospensjoni jew inġunzjoni ta' rkupru, il-Kummissjoni għandha tkun intitolata, filwaqt li tkun qed twettaq l-eżami dwar is-sustanza tal-argument fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, tirreferi l-kwistjoni direttament lill-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea u tapplika għal dikjarazzjoni li n-nuqqas ta' konformità tikkostitwixxi ksur tat-TFUE.

Artikolu 15

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1.   L-eżami ta' għajnuna li possibilment tkun kontra l-liġi għandu jirriżulta f'deċiżjoni skont l-Artikolu 4(2), (3) jew (4). Fil-każ ta' deċiżjonijiet sabiex tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-proċeduri għandhom jingħalqu permezz ta' deċiżjoni skont l-Artikolu 9. Jekk Stat Membru jonqos milli jikkonforma ma' inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni, dik id-deċiżjoni għandha tittieħed fuq i-bażi tal-informazzjoni disponibbli.

2.   F'każijiet ta' għajnuna li possibilment tkun kontra l-liġi u mingħajr preġudizzju għal l-Artikolu 13(2), il-Kummisjoni m'għandhiex tkun marbuta bl-iskadenza stipulata fl-Artikoli 4(5), 9(6) u 9(7).

3.   L-Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 16

Rkupru ta' għajnuna

1.   Fejn jittieħdu deċiżjonijiet negattivi f'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li l-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jirkupra l-għajnuna mill-benefiċjarju (“deċiżjoni għall-rkupru”). Il-Kummissjoni m'għandhiex teħtieġ li jsir irkupru tal-għajnuna jekk dan imur kontra xi prinċipju ġenerali tal-liġi tal- Unjoni.

2.   L-għajnuna li tkun rkuprataskont deċiżjoni għall-irkupru għandha tinkludi l-imgħax b'rata xierqa ffissata mill-Kummissjoni. L-imgħax huwa pagabbli mid-data li fiha l-għajnuna kontra l-liġi kienet disponibbli għall-benefiċjarju sad-data li fiha tiġi rkuprata.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-ebda ordni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni skont l-Artikolu 278 tat-TFUE, irkupru għandu jsir mingħajr dewmien u f'konformità mal-proċeduri tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, sakemm jippermettu li l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ssir b'mod immedjat u effettiv. Għal dan il-għan u fl-eventwalità ta' proċedura quddiem il-qrati nazzjonali, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa li huma disponibbli fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, li jinkludu miżuri provviżorji, mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni.

KAPITOLU IV

PERIJODI TA' PRESKRIZZJONI

Artikolu 17

Perjodu ta' preskrizzjoni għall-irkupru tal-għajnuna

1.   Il-setgħat tal-Kummissjoni biex tirkupra l-għajnuna għandhom ikunu suġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' għaxar snin.

2.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jibda dakinhar li fih l-għajnuna kontra l-liġi tingħata lill-benefiċarju bħala għajnuna individwali jew bħala għajnuna taħt skema ta' għajnuna. Kull azzjoni meħuda mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru, li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni, fir-rigward tal-għajnuna kontra l-liġi għandha tinterrompi l-perjodu ta' preskrizzjoni. Ma' kull interuzzjoni l-perjodu ta' preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jkun sospiż sakemm id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun is-suġġett ta' proċeduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

3.   Kull għajnuna li fir-rigward tagħha jkun skada l-perjodu ta' preskrizzjoni, għandha titqies li hi għajnuna eżistenti.

Artikolu 18

Perjodu ta' preskrizzjoni biex jiġu imposti multi u pagamenti perjodiċi ta' penali

1.   Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni fl-Artikolu 8 għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' tliet snin.

2.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni stipulat fil-paragrafu 1 jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha jkun sar il-ksur imsemmi fl-Artikolu 8. Madankollu, fil-każ ta' ksur kontinwu u ripetut, il-perijodu ta' preskrizzjoni għandu jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha jintemm il-ksur.

3.   Kull azzjoni meħuda mill-Kummissjoni għall-iskop tal-investigazzjoni jew tal-proċedimenti fir-rigward ta' ksur imsemmi fl-Artikolu 8 għandha tinterrompi l-perjodu ta preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, b'effett mid-data li fiha l-azzjoni tkun ġiet notifikata lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernata.

4.   Wara kull interruzzjoni, il-perijodu tal-preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu. Madankollu, ilperjodu tal-preskrizzjoni jiskadi sa mhux aktar tard mill-ġurnata li fiha jkun għadda perijodu ta' sitt snin mingħajr ma l-Kummissjoni tkun imponiet xi multa jew pagament perjodiku ta' penali. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż biż-żmien li matulu l-perjodu tal-preskrizzjoni jkun sospiż skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.

5.   Il-perijodu ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali għandu jiġi sospiż sakemm id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun is-suġġett ta' proċeduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19

Perjodi ta' preskrizzjoni għall-infurzar ta' multi u ta' pagamenti perjodiċi ta' penali

1.   Is-setgħat tal-Kummissjoni biex tinforza deċiżjonijiet adottati skont l-Artikolu 8 għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' ħames snin.

2.   Il-perjodu stipulat fil-paragrafu 1 għandu jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha d-deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 8 issir finali.

3.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni stipulat fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi interrott:

(a)

b'notifika ta' deċiżjoni li timmodifika l-ammont oriġinali tal-multa jew tal-pagament perjodiku ta' penali jew tirrifjuta applikazzjoni għall-modifika;

(b)

bi kwalunkwe azzjoni ta' Stat Membru li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni, jew tal-Kummissjoni li jkollha l-għan li tinforza pagament tal-multa jew pagament perjodiku ta' penali.

4.   Wara kull interruzzjoni, il-perjodu ta' preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu.

5.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni msemmi fil-paragrau 1 għandu jiġi sospiż sakemm:

(a)

il-konvenut jingħata żmien għall-ħlas;

(b)

l-infurzar tal-ħlas ikun sospiż bis-saħħa ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU V

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA L-UŻU ĦAŻIN TA' GĦAJNUNA

Artikolu 20

Użu ħażin ta' għajnuna

Bla ħsara għall-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista, f'każijiet ta' użu ħażin ta' għajnuna, tibda l-proċedura ta' investigazzjoni formali skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6 sa 9, 11 u 12, l-Artikolu 13(1) u l-Artikoli 14 sa 17 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU VI

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA SKEMI TA' GĦAJNUNA EŻISTENTI

Artikolu 21

Koperazzjoni skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE

1.   Il-Kummissjoni għandha tikseb mill-Istati Membri kkonċernati l-informazzjoni kollha meħtieġa għar-reviżjoni, f'koperazzjoni mal-Istat Membru, ta' skemi ta' għajnuna eżistenti skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE.

2.   Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li skema ta' għajuna eżistenti m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern, għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat dwar l-opinjoni preliminari tagħha u tagħti lill-Istat Memrbu kkonċernat l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi dan il-perjodu.

Artikolu 22

Proposta għal miżuri xierqa

Fejn il-Kummissjoni, fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata mill-Istat Membru skont l-Artikolu 21, tikkonkludi li l-iskema ta' għajnuna eżistenti m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern, għandha toħroġ rakkomandazzjoni fejn tipproponi miżuri xierqa lill-Istat Membru kkonċernat. Ir-rakommandazzjoni tista' tipproponi, b'mod partikolari:

(a)

li ssir emenda sustantiva tal-iskema ta' għajnuna; jew

(b)

li jiġu introdotti ħtiġijiet proċedurali; jew

(c)

li tiġi abolita l-iskema ta' għajnuna.

Artikolu 23

Konsegwenzi legali ta' proposta għal miżuri xierqa

1.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat jaċċetta l-miżuri proposti u jinforma lill-Kummisjsoni dwarhom, il-Kummissjoni għandha tirreġistra dik is-sejba u tinforma lill-Istat Membru dwarha. Meta jaċċetta l-miżuri proposti l-Istat Membru jkun marbut li jimplimenta l-miżuri xierqa.

2.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jaċċettax il-miżuri proposti u l-Kummissjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-argumenti tal-Istat Membru kkonċernat, tibqa' tqis li dawk il-miżuri huma meħtieġa, għandha tibda l-proċeduri skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6, 9 u 11 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU VII

PARTIJIET INTERESSATI

Artikolu 24

Drittijiet tal-partijiet interessati

1.   Kull parti interessata tista' tissottometti kummenti skont l-Artikolu 6 wara li l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali. Skont l-Artikolu 9 kull parti interessata li tkun issottomettiet dawn il-kummenti u kull benefiċjarju ta' għajnuna individwali għandha tintbagħtilhom kopja tad-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni.

2.   Kull parti interessata tista' tippreżenta lment biex tinforma lill-Kummissjoni dwar xi għajnuna allegatament kontra l-liġi jew allegat użu ħażin ta' għajnuna. Għal dak il-għan, il-parti interessata għandha timla formola li tkun ġiet stabbilita f'dispożizzjoni ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 33 u għandha tipprovdi kull informazzjoni obbligatorja mitluba fiha.

Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-parti interessata ma tikkonformax mal-formola obbligatorja tal-ilmenti jew li l-fatti u l-punti tal-liġi mressqa mill-parti interessata ma jipprovdux biżżejjed raġunijiet biex juru, fuq il-bażi ta' eżami prima facie, li hemm għajnuna kontra l-liġi jew użu ħażin ta' għajnuna, għandha tinforma lill-parti interessata u tistedinha tagħmel il-kummenti tagħha f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. Jekk il-parti interessata tonqos milli tesponi l-fehmiet tiegħu fil-perjodu stabbilit, l-ilment jitiqies li jkun ġie irtirat. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat meta lment jitqies li jkun ġie rtirat.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tad-deċiżjoni dwar każ li jikkonċerna s-suġġett tal-ilment lil min ikun ilmenta.

3.   Fuq talba tagħha, kull parti interessata għandha tikseb kopja ta' kull deċiżjoni skont l-Artikoli 4 u 9, l-Artikolu 12(3) u l-Artikolu 13.

KAPITOLU VIII

INVESTIGAZZJONIJIET F'SETTURI TAL-EKONOMIJA U FI STRUMENTI TA' GĦAJNUNA

Artikolu 25

Investigazzjonijiet f'setturi tal-ekonomija u fi strumenti ta' għajnuna

1.   Fejn l-informazzjoni disponibbli tqajjem suspett raġonevoli li l-miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari jew ibbażati fuq strument ta' għajnuna partikolari jistgħu jirrestrinġu materjalment jew ixekklu l-kompetizzjoni fis-suq intern f'diversi Stati Membri, jew li miżuri ta' għajnuna eżistenti f'settur partikolari f'diversi Stati Membri ma jkunux, jew ma għadhomx, kompatibbli mas-suq intern, il-Kummissjoni tista' tmexxi inkjesta fi Stati Membri diversi fis-settur tal-ekonomija jew dwar l-użu tal-istrument ta' għajnuna kkonċernat. Matul dik l-inkjesta, il-Kummissjoni tista' titlob l-Istati Membri, u/jew l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet tal-impriżi kkonċernati biex jipprovdu l-informazzjoni neċessarja għall-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' proporzjonalità.

Il-Kummissjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-inkjesta u tal-għażla tad-destinatarji fit-talbiet kollha għal informazzjoni mibgħuta skont dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar ir-riżultati tal-inkjesta mwettqa minnha f'setturi partikolari tal-ekonomija jew dwar strumenti ta' għajnuna partikolari f'diversi Stati Membri u għandha tistieden lill-Istati Membri u lil kull impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati biex jissottomettu il-kummenti tagħhom.

2.   Informazzjoni miksuba minn inkjesti f'settur tista' tintuża fil-qafas ta' proċeduri skont dan ir-Regolament.

3.   L-Artikoli 5, 7 u 8 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU IX

SORVELJANZA

Artikolu 26

Rapporti annwali

1.   L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-iskemi ta' għajnuna eżistenti kollha li għalihom ma kienu imposti l-ebda obbligi ta' rappurtar f'deċiżjoni kondizzjonali skont l-Artikolu 9(4).

2.   Fejn, minkejja li jiġi mfakkar, l-Istat Membru kkonċernat jonqos milli jissottometti rapport annwali, il-Kummissjoni tista' tipproċedi skont l-Artikolu 22 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna kkonċernata.

Artikolu 27

Sorveljanza fuq il-post

1.   Fejn il-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk deċiżjonijiet biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet, deċiżjonijiet pożittivi jew deċiżjonijiet kondizzjonali dwar l-għajnuna individwali jkunux qegħdin jitħarsu, l-Istat Membru kkonċernat, wara li jkun ingħata l-opportunità li jissottometti l-kummenti tiegħu, għandu jippermetti lill-Kummissjoni twettaq żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post.

2.   L-uffiċjali awtorizzati mill-Kummissjoni għandhom jingħataw il-poter, sabiex jivverikaw il-konformità mad-deċiżjoni konċernata:

(a)

sabiex jidħlu f'kull bini u art tal-impriża kkonċernata;

(b)

jitolbu spjegazzjonijiet bil-fomm fuq il-post;

(c)

jeżaminaw kotba u reġistri oħra tal-kummerċ u jieħdu, jew jitolbu, kopji.

Il-Kummissjoni tista' tkun assistita, jekk meħtieġ, minn esperti indipendenti.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat, biżżejjed żmien minn qabel u bil-miktub, dwar iż-żjara ta' sorveljanza fuq il-post u dwar l-identitajiet tal-uffiċjali u esperti awtorizzati. Jekk l-Istat Membru jkollu oġġezzjonijiet iġġustifikati fir-rigward tal-esperti magħżula mill-Kummissjoni, l-esperti għandhom jinħatru bi ftehim komuni mal-Istat Membru. L-uffiċjali tal-Kummissjoni u l-esperti awtorizzati li jwettqu s-sorveljanza fuq il-post għandhom jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-għan taż-żjara.

4.   L-uffiċjali awtorizzati mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ser issir iż-żjara ta' sorveljanza jistgħu jkunu preżenti waqt iż-żjara ta' sorveljanza.

5.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istat Membru b'kopja ta' kull rapport prodott bħala riżultat taż-żjara ta' sorveljanza.

6.   Fejn impriża topponi żjara ta' sorveljanza ordnata minn deċiżjoni tal-Kummissjoni skont dan l-Artikolu, l-Istat Membru kkonċernat għandu joffri l-assistenza meħtieġa lill-uffiċjali u lill-esperti awtorizzati mill-Kummissjoni sabiex ikun jistgħu jwettqu ż-żjara ta' sorveljanza.

Artikolu 28

Nuqqas ta' konformità ma' deċiżjonijiet u sentenzi

1.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jikkonformax mad-deċiżjonijiet kondizzjonali jew negattivi, b'mod partikolari fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tirreferi l-argument lill-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea direttament skont l-Artikolu 108(2) tat- TFUE.

2.   Jekk il-Kummissjoni tikkonsidra li l-Istat Membru kkonċernat ma mexiex skont sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista' tieħu passi ulterjuri f'konformità mal-Artikolu 260 tat- TFUE.

KAPITOLU X

KOPERAZZJONI MAL-QRATI NAZZJONALI

Artikolu 29

Koperazzjoni mal-qrati nazzjonali

1.   Għall-applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) u l-Artikolu 108 tat-TFUE, il-qrati tal-Istati Membri jistgħu jistaqsu lill-Kummissjoni biex tittrasmettilhom l-informazzjoni fil-pussess tagħha jew l-opinjoni tagħha dwar il-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

2.   Fejn ikun meħtieġ minħabba l-applikazzjoni koerenti tal-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE, il-Kummissjoni, waqt li taġixxi fuq l-inizjattiva tagħha stess, tista' tippreżenta osservazzjonijiet bil-miktub lil qrati tal-Istati Membri li huma responsabbli mill-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Hija tista', bil-permess tal-qorti kkonċernata, tagħmel ukoll osservazzjonijiet verbali.

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat minn qabel bl-intenzjoni tagħha li tippreżenta osservazzjonijiet.

Esklużivament biex tħejji l-osservazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni tista' titlob lill-qorti rilevanti tal-Istat Membru biex tittrażmetti dokumenti li dik il-qorti jkollha disponibbli, neċessarji għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kwistjoni.

KAPITOLU XI

DISPOSIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 30

Sigriet professjonali

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri, l-uffiċjali u impjegati oħra tagħhom, li jinkludu esperti indipendenti maħtura mill-Kummissjoni, m'għanhomx jiżvelaw informazzjoni li jkunu kisbu waqt l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

Artikolu 31

Destinatarju tad-deċiżjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 7(7), l-Artikolu 8(1) u (2) u l-Artikolu 9(9) għandhom ikunu indirizzati lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernata. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika d-deċiżjoni lid-destinatarju mingħajr dewmien u għandha tagħti lid-destinatarju l-opportunità li jindika lill-Kummissjoni liema informazzjoni jqis li għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

2.   Id-deċiżjonijiet l-oħra kollha meħuda skont il-Kapitoli II, III, V, VI u IX għandhom ikunu indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tinnotifikahom lill-Istat Membru kkonċernat mingħajr dewmien u għandha tagħti lil dak l-Istat Membru l-opportunità li jindika lill-Kummissjoni liema informazzjoni jqis li għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

Artikolu 32

Pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet

1.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea avviż b' sommarju tad-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 4(2) u (3) u l-Artikolu 22 f'konformità mal-Artikolu 23(1). Fl-avviż bis-sommarju għandu jiġi ddikjarat li tista' tinkiseb kopja tad-deċiżjoni fil-verżjoni jew verżjonijiet tal-lingwistiċi awtentiċi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 4(4) fil-verżjoni tal-lingwa awtentika tagħhom. Fil-Ġurnal Uffiċjali ppubblikat bil-lingwi kollha ħlief bil-verżjoni awtentika tal-lingwa, il-verżjoni lingwistika awtentika għandha tkun tinkludi sommarju sinfikattiv fil-lingwa ta' dak il-Ġurnal Uffiċjali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippublika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 8(1) u (2) u l-Artikolu 9.

4.   F'każi fejn japplika l-Artikolu 4(6) jew l-Artikolu 10(2), għandu jkun ippubblikat avviż qasir f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'mod unanimu, jista' jiddeċiedi li jippubblika d-deċiżjonijiet skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tat-TFUE f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 33

Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 34, għandha s-setgħa li tadotta dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw:

(a)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tan-notifiki;

(b)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tar-rapporti annwali;

(c)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tal-ilmenti magħmula skont l-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 24(2);

(d)

dettalji tal-iskadenzi u l-kalkolu tal-limiti ta' żmien; u

(e)

ir-rata tal-imgħax msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 34

Konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Għajnuna mill-Istat

1.   Qabel tadotta kwalunkwe dispożizzjoni ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 33, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat imwaqqaf mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 (4) ('il-Kumitat').

2.   Il-Konsultazzjoni tal-Kumitat għandha ssir f'laqgħa organizzata mill-Kummissjoni. L-abbozzi u dokumenti li għandhom ikunu eżaminati jiġu annessi man-notifika. Il-laqgħa għandha ssir mhux aktar kmieni minn xahrejn wara li tkun intbagħtet in-notifika. Dan il-perjodu jista' jitnaqqas f'każ ta' urġenza.

3.   Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jippreżenta lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti opinjoni dwar l-abbozz, f'perjodu ta' żmien li jista' jiġi stabbilit mill-president, skont l-urġenza tal-kwistjoni, u jekk ikun meħtieġ permezz ta' votazzjoni.

4.   L-opinjoni għandha titniżżel fil-minuti. Barra minn hekk, kull Stat Membru għandu d-dritt li jitlob li l-pożizzjoni tiegħu titniżżel fil-minuti. Il-Kumitat jista' jirrakkomanda li l-opinjoni tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Kummissjoni għandha tqis b'importanza kbira l-opinjoni mogħtija mill-Kumitat. Għandha tinforma lill-Kumitat dwar il-mod kif l-opinjoni tieħgu tkun ġiet meqjusa.

Artikolu 35

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 huwa revokat.

Ir-referenzi għar-Regolament li ġie revokat għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni mogħtija fl-Anness II.

Artikolu 36

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal- Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. ETGEN


(1)  Opinjoni tad-29 ta' April 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1).

(3)  Ara l-Anness I.

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

Regolament revokat flimkien mal-lista tal-emendi suċċessivi għalih

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999

(ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1)

Punt 5(6) tal-Anness II tal-Att tal-Adeżjoni tal-2003

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 734/2013

(ĠU L 204, 31.7.2013, p. 15)


ANNESS II

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 659/1999

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 6

Artikoli 1 sa 6

Artikolu 6a

Artikolu 7

Artikolu 6b

Artikolu 8

Artikolu 7

Artikolu 9

Artikolu 8

Artikolu 10

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12

Artikolu 11(1)

Artikolu 13(1)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Artikolu 11(2), it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi

Artikolu 13(2), it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi

Artikolu 12

Artikolu 14

Artikolu 13

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Artikolu 15

Artikolu 17

Artikolu 15a

Artikolu 18

Artikolu 15b

Artikolu 19

Artikolu 16

Artikolu 20

Artikolu 17

Artikolu 21

Artikolu 18

Artikolu 22

Artikolu 19

Artikolu 23

Artikolu 20

Artikolu 24

Artikolu 20a

Artikolu 25

Artikolu 21

Artikolu 26

Artikolu 22

Artikolu 27

Artikolu 23

Artikolu 28

Artikolu 23a

Artikolu 29

Artikolu 24

Artikolu 30

Artikolu 25

Artikolu 31

Artikolu 26(1) and (2)

Artikolu 32(1) u (2)

Artikolu 26(2)a

Artikolu 32(3)

Artikolu 26(3)

Artikolu 32(3)

Artikolu 26(4)

Artikolu 32(4)

Artikolu 26(5)

Artikolu 32(5)

Artikolu 27

Artikolu 33

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 34

Artikolu 35

Artikolu 30

Artikolu 36

Anness I

Anness II