2.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 135/1


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/850

tat-30 ta' Jannar 2015

li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 241/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-Rekwiżiti tal-Fondi Proprji għall-istituzzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikulari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-ġibda fuq il-fondi proprji ma għandhiex tkun sporporzjonata f'termini ta' kemm id-distribuzzjonijiet fuq kull strument individwali tal-Grad 1 ta' Ekwita Komuni kif ukoll id-distribuzzjonijiet fuq il-fondi proprji totali tal-istituzzjoni. Għaldaqstant, l-idea ta' ġibda sproporzjonata fuq il-fondi proprji għandha tiġi stabbilita billi jiġu pprovduti regoli li jkopru ż-żewġ aspetti.

(2)

Il-mandat dwar il-ġibda potenzjalment sproporzjonata fuq il-fondi proprji stabbilit fl-Artikolu 28(5)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ma jkoprix l-istrumenti li jaqgħu taħt l-Artikolu 27 ta' dak ir-Regolament billi dawn huma eżenti bis-saħħa tal-Artikolu 28(1)(h)(iii) ta' dak ir-Regolament.

(3)

It-tifsira tad-distribuzzjonijiet preferenzjali għandha tkun ibbażata fuq il-karatteristiċi tal-istrumenti li jirriflettu r-rekwiżiti tal-Artikolu 28(1)(h)(i) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li ma għandu jkun hemm l-ebda trattament ta' distribuzzjoni preferenzjali rigward l-ordni tad-distribuzzjonijiet jew drittijiet preferenzjali oħrajn, inkluż għal distribuzzjonijiet preferenzjali tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni fir-rigward ta' strumenti oħrajn tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni. Billi l-Artikolu 28(1)(h)(i) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jiddistingwi bejn drittijiet preferenzjali għall-pagament ta' distribuzzjonijiet u preferenzi rigward l-ordni tal-pagamenti ta' distribuzzjoni, ir-regoli fuq distribuzzjonijiet preferenzjali għandhom ikopru ż-żewġ każijiet.

(4)

Għandhom japplikaw regoli differenti għall-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni ta' istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (“kumpaniji mhux b'ishma konġunti”) jekk ikunu ġġustifikati minn karattersitiċi speċifiċi ta' strumenti bi dritt tal-vot u strumenti bla dritt tal-vot. Jekk id-detenturi tal-istrumenti bi dritt tal-vot biss ikunu jistgħu jinkitbu għall-ishma bla dritt tal-vot, allura ma jkun hemm l-ebda żamma ta' drittijiet tal-vot għad-detenturi tal-istrumenti bla dritt tal-vot. Għaldaqstant, id-distribuzzjoni differenzjata fuq l-istrument bla dritt tal–vot ta' kumpanija mhux b'ishma konġunti mhijiex immexxija min-nuqqas ta' dritt tal-vot bl-istess mod bħal għall-kumpaniji b'ishma konġunti. Barra minn hekk, meta jkun hemm limitu massimu fuq id-distribuzzjoni tal-istrument bi dritt tal-vot stabbilit skont il-liġi nazzjonali applikabbli, il-limiti mfassla għal kumpaniji b'ishma konġunti għandhom jinbidlu b'regoli oħrajn li jiżguraw in-nuqqas ta' dritt preferenzjali għall-pagament ta' distribuzzjonijiet.

(5)

Trattament differenti għal kumpaniji b'ishma konġunti huwa ġġustifikat biss jekk l-istituzzjonijiet preċedenti ma joħorġux strumenti kapitali b'distribuzzjoni multipla predeterminata stabbilita b'mod kuntrattwali jew fl-istatuti tal-istituzzjoni. Jekk jagħmlu dan, it-tħassib relatat mad-dritt preferenzjali għall-pagament ta' distribuzzjonijiet ikun l-istess bħal għal kumpaniji b'ishma konġunti u għaldaqstant għandu japplika l-istess trattament.

(6)

Dan ma għandux iwaqqaf lill-kumpaniji mhux b'ishma konġunti milli joħorġu strumenti kapitali oħrajn b'distribuzzjoni differenzjata sakemm juru li dawn l-istrumenti ma joħolqux dritt preferenzjali għal pagament ta' distribuzzjonijiet. Din id-dimostrazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-livell ta' distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot u l-livell ta' distribuzzjonijiet fuq it-total tal-Grad 1 tal-Ekwità Komuni. L-istituzzjoni għandha turi li l-livell tad-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot huwa baxx fil-konfront tal-istrumenti kapitali l-oħrajn u li l-proporzjon tal-ħlas fuq l-istrumenti tal-Grad 1 tal-Ekwità Komuni huwa baxx.

(7)

Sabiex il-kumpanija mhux b'ishma konġunti tivvaluta jekk il-livell tal-proprzjon tal-ħlas huwiex baxx, għandu jiġi stabbilit parametru referenzjarju. Sabiex jittieħed kont li l-proporzjonijiet tal-ħlas jistgħu jinbidlu skont ir-riżultat annwali, dan il-parametru referenzjarju għandu jkun ibbażat fuq il-medja matul il-ħames snin preċedenti. Minħabba n-novità tal-introduzzjoni ta' din ir-regola, u l-effett potenzjali tagħha fuq xi istituzzjonijiet, għandu jkun hemm dħul gradwali tar-regoli fuq il-kalkolu tal-proporzjoni tal-ħlas, fejn ikun meħtieġ. L-introduzzjoni tal-limiti fuq il-proporzjon tal-ħlas tista' tiddaħħal gradwalment matul l-ewwel ħames snin, b'applikazzjoni gradwali sa tmiem l-2017, filwaqt li r-regola għandha tkun implimentata bis-sħiħ mill-istituzzjonijiet kollha fl-2018.

(8)

Xi kumpaniji mhux b'ishma konġunti mhumiex kapaċi joħorġu strumenti li huma flessibbli daqs l-azzjonijiet ordinarji f'każ ta' rikapitalizzazzjoni ta' emerġenza, meta l-istituzzjonijiet ikunu soġġetti għal miżuri ta' intervent bikrija. F'dawk il-każijiet, jeħtieġ li dawk l-istituzzjonijiet joħorġu strumenti kapitali sabiex jiffaċilitaw l-irkupru; għaldaqstant, għandu jkun aċċettabbli għal dawk l-istituzzjonijiet, meta l-istrumenti bla dritt tal-vot ikunu normalment f'idejn id-detenturi ta' strumenti bi dritt tal-vot, sabiex ibigħu b'mod eċċezzjonali l-istrumenti bla dritt tal-vot anke lil investituri esterni. Barra minn hekk, l-istrumenti kapitali previsti għal rikapitalizzazzjoni ta' emerġenza għandhom jinkludu l-prospett ta' vantaġġ futur xieraq li jista' jinkiseb wara l-fażi ta' rkupru. Għaldaqstant, għandu jkun aċċettabbli li dawn l-istituzzjonijiet jaqbżu l-limiti imposti fuq il-proporzjon tal-ħlas wara l-fażi ta' rkupru sabiex jipprovdu l-potenzjal pożittiv għad-detenturi tal-istrumenti tal-Grad 1 tal-Ekwità Komuni previst għall-finijiet tar-rikapitalizzazzjoni ta' emerġenza.

(9)

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu, b'mod konformi mal-liġi nazzjonali, jirrinunzjaw parzjalment jew bis-sħiħ għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Partijiet minn Tnejn sa Tmienja ta' dak ir-Regolament għall-istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati ma' korp ċentrali. Barra minn hekk, skont l-istess Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrinunzjaw għall-applikazzjoni tal-Partijiet minn Tnejn sa Tmienja ta' dak ir-Regolament għall-korp ċentrali fuq bażi individali meta l-obbligazzjonijiet jew l-impenji tal-korp ċentrali ijkunu garantiti bis-sħiħ mill-istituzzjonijiet affiljati. Fuq il-bażi ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu kapaċi jirrinunzjaw għar-rekwiżiti skont dan ir-Regolament għal strumenti kapitali intragrupp. L-awtoritajiet kompetenti wkoll għandhom ikunu kapaċi jivvalutaw il-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti minn dan ir-Regolament fuq il-bażi tas-sitwazzjoni kkonsolidata tal-istituzzjonijiet li jkunu fl-ambitu ta' dawn ir-rinunzji, speċjalment fir-rigward tal-kalkolu tal-proporzjon tal-ħlas.

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(11)

L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Konċernati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(12)

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 241/2014 (3) għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 241/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

Jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Distribuzzjonijiet multipli li jikkostitwixxu ġibda sproporzjonata fuq il-fondi proprji

1.   Id-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni msemmija fl-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jitqiesu li ma jikkostitwixxux ġibda sproporzjonata fuq il-kapital meta jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet kollha:

(a)

il-multiplu tad-dividend ikun multiplu tad-distribuzzjoni mħallsa fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot u mhux ammont fiss predeterminat;

(b)

il-multiplu tad-dividend ikun stabbilit b'mod kuntrattwali jew skont l-istatuti tal-istituzzjoni;

(c)

il-multiplu tad-dividend ma jkunx revedibbli;

(d)

l-istess multiplu tad-dividend japplika għall-istrumenti kollha b'multiplu tad-dividend;

(e)

l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend ma jirrappreżentax aktar minn 125 % tal-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni bi dritt tal-vot.

Dan jiġi espress f'forma formulajka bħala:

Formula

fejn:

 

k tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed mingħajr multiplu tad-dividend;

 

l tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend;

(f)

l-ammont totali tad-distribuzzjonijiet imħallsa fuq l-istrumenti kollha tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul perjodu ta' sena ma jaqbiżx 105 % tal-ammont li kieku jitħallas jekk l-istrumenti b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot, jirċievu l-istess distribuzzjonijiet bħala strumenti bi dritt tal-vot.

Dan jiġi espress f'forma formulajka bħala:

Formula

fejn:

 

k tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed mingħajr multiplu tad-dividend;

 

l tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend;

 

X tirrappreżenta l-għadd ta' strumenti bi dritt tal-vot;

 

Y tirrappreżenta l-għadd ta' strumenti bla dritt tal-vot;

Il-formula tapplika fuq bażi ta' sena.

2.   Jekk il-kundizzjoni tal-punt (f) tal-paragrafu 1 ma tkunx issodisfata, l-ammont tal-istrumenti b'multiplu tad-dividend li jaqbeż il-livell limitu definit fih biss jitqies li jikkawża ġibda sproporzjonata fuq il-kapital.

3.   Jekk l-ebda kundizzjoni tal-punti minn (a) sa (e) tal-paragrafu 1 ma tkun issodisfata, l-istrumenti kollha pendenti b'multiplu tad-dividend jitqiesu li jikkawżaw ġibda sproporzjonata fuq il-kapital.”

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu 7b li ġej:

“Artikolu 7b

Distribuzzjonijiet preferenzjali rigward id-drittijiet preferenzjali għal pagamenti ta' distribuzzjonijiet

1.   Għall-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni msemmija fl-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, distribuzzjoni fuq strument tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni jitqies bħala preferenzjali fir-rigward ta' strumenti oħrajn tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni jekk ikun hemm livelli differenzjati ta' distribuzzjonijiet, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7a ta' dan ir-Regolament.

2.   Għall-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot, maħruġin minn istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jekk id-distribuzzjoni tkun multiplu tad-distribuzzjoni fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot u dik id-distribuzzjoni multipla tkun stabbilita b'mod kuntrattwali jew statutorju, id-distribuzzjonijiet jitqiesu bħala mhux preferenzjali jekk jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet kollha:

(a)

il-multiplu tad-dividend ikun multiplu tad-distribuzzjoni mħallsa fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot u mhux ammont fiss predeterminat;

(b)

il-multiplu tad-dividend ikun stabbilit b'mod kuntrattwali jew skont l-istatuti tal-istituzzjoni;

(c)

il-multiplu tad-dividend ma jkunx revedibbli;

(d)

l-istess multiplu tad-dividend japplika għall-istrumenti kollha b'multiplu tad-dividend;

(e)

l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend ma jirrappreżentax aktar minn 125 % tal-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni bi dritt tal-vot.

Dan jiġi espress f'forma formulajka bħala:

Formula

fejn:

 

k tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed mingħajr multiplu tad-dividend;

 

l tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend;

(f)

l-ammont totali tad-distribuzzjonijiet imħallsa fuq l-istrumenti kollha tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul perjodu ta' sena ma jaqbiżx 105 % tal-ammont li kieku jitħallas jekk l-istrumenti b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot, jirċievu l-istess distribuzzjonijiet bħala strumenti bi dritt tal-vot.

Dan jiġi espress f'forma formulajka bħala:

Formula

fejn:

 

k tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed mingħajr multiplu tad-dividend;

 

l tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend;

 

X tirrappreżenta l-għadd ta' strumenti bi dritt tal-vot;

 

Y tirrappreżenta l-għadd ta' strumenti bla dritt tal-vot;

Il-formula tapplika fuq bażi ta' sena.

3.   Jekk il-kundizzjoni tal-punt (f) tal-paragrafu 2 ma tkunx issodisfata, l-ammont tal-istrumenti b'multiplu tad-dividend li jaqbeż il-livell limitu definit fih biss jiġi skwalifikat mill-Grad 1 ta' Ekwità Komuni.

4.   Jekk l-ebda kundizzjoni tal-punti minn (a) sa (e) tal-paragrafu 2 ma tkun issodisfata, l-istrumenti kollha pendenti b'multiplu tad-dividend jiġu skwalifikati mill-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2, fejn id-distribuzzjonijiet tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwita Komuni huma espressi, għall-istrumenti bi dritt tal-vot jew mingħajru, b'referenza għall-prezz tax-xiri mal-ħruġ tal-istrument, il-formuli jiġu adattati kif ġej, għall-istrumenti jew l-istrumenti li huma espressi b'referenza għall-prezz tax-xiri mal-ħruġ:

(a)

l tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed mingħajr multiplu tad-dividend diviż bil-prezz tax-xiri mal-ħruġ ta' dak l-istrument;

(b)

k tirrappreżenta l-ammont tad-distribuzzjoni fuq strument wieħed b'multiplu tad-dividend diviż bil-prezz tax-xiri mal-ħruġ ta' dak l-istrument.

6.   Għall-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot, maħruġin minn istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jekk id-distribuzzjoni ma tkunx multiplu tad-distribuzzjoni fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot, id-distribuzzjonijiet jitqiesu bħala mhux preferenzjali jekk xi waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7 u ż-żewġ kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 8 jiġu ssodisfati.

7.   Għall-finijiet tal-paragrafu 6, tapplika xi waħda mill-kundizzjonijiet (a) jew (b):

(a)

jiġu ssodisfati dawn iż-żewġ punti (i) u (ii):

(i)

l-istrument b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot, jista' jinkiteb u jinżamm biss mid-detenturi tal-istrumenti bi dritt tal-vot;

(ii)

l-għadd ta' drittijiet tal-vot ta' kull detentur uniku huwa limitat;

(b)

id-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot maħruġa mill-istituzzjonijiet huma soġġetti għal limitu massimu stabbilit skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

8.   Għall-finijiet tal-paragrafu 6 biss, japplikaw dawn iż-żewġ definizzjonijiet:

(a)

l-istituzzjoni turi li l-medja tad-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti bi dritt tal-vot matul il-ħames snin preċedenti hija baxxa meta mqabbla ma' strumenti komparabbli oħrajn;

(b)

l-istituzzjoni turi li l-proporzjon tal-ħlas huwa baxx, jekk il-proporzjon tal-ħlas jiġi kkalkulat b'mod konformi mal-Artikolu 7c. Proporzjon tal-ħlas taħt it-30 % jitqies bħala baxx.

9.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 7, id-drittijiet tal-vot ta' kull detentur uniku jitqiesu bħala limitati f'dawn il-każijiet:

(a)

jekk kull detentur jirċievi dritt tal-vot wieħed biss irrispettivament mill-għadd ta' strumenti bi dritt tal-vot għal kull detentur;

(b)

jekk l-għadd ta' drittijiet tal-vot ikollhom limitu massimu irrispettivament mill-għadd ta' strumenti bi dritt tal-vot miżmuma minn kull detentur;

(c)

jekk l-għadd ta' strumenti bi dritt tal-vot li jista' jkollu kull detentur ikun limitat skont l-istatuti tal-istituzzjoni jew skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

10.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-perjodu ta' sena jitqies li jintemm fid-data tal-aħħar rapporti finanzjarji tal-istituzzjoni.

11.   L-istituzzjonijiet jivvalutaw il-konformità bil-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 7 u 8, u jinfurmaw lill-awtorità kompetenti dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni tagħhom, għallinqas f'dawn is-sitwazzjonijiet:

(a)

kull darba li tittieħed deċiżjoni dwar l-ammont tad-distribuzzjonijiet tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni;

(b)

kull darba li tinħareġ klassi ġdida ta' strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni b'inqas drittijiet tal-vot, jew l-ebda dritt tal-vot.

12.   Jekk il-kundizzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 8 ma tkunx issodisfata, l-ammont tal-istrumenti bla dritt tal-vot li d-distribuzzjonijiet għalihom jaqbżu l-limitu massimu ddefinit fihom jitqiesu li jinvolvu distribuzzjonijiet preferenzjali.

13.   Jekk il-kundizzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 8 ma tiġix issodisfata, id-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti kollha pendenti bla dritt tal-vot jitqiesu bħala preferenzjali sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2.

14.   Jekk ma tkun issodisfata l-ebda kundizzjoni tal-paragrafu 7, id-distribuzzjonijiet fuq l-istrumenti kollha pendenti bla dritt tal-vot jitqiesu bħala preferenzjali sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2.

15.   Ir-rekwiżit imsemmi fil-punt (i) tal-paragrafu 7(a), jew ir-rekwiżit imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 8, jew iż-żewġ rekwiżiti jistgħu jiġu rrinunzjati, kif xieraq, jekk iż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

istituzzjoni tikser jew, fost l-oħrajn minħabba kundizzjoni finanzjarja li tiddeterjora malajr, aktarx li fil-futur qarib tikser xi wieħed mir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(b)

l-awtorità kompetenti titlob lill-istituzzjoni sabiex iżżid b'mod urġenti il-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħha f'perjodu speċifiku u tivvaluta li l-istituzzjoni ma tkunx kapaċi ssewwi jew tevita l-ksur imsemmi fil-punt (a) f'dak il-perjodu speċifiku, mingħajr ma ddur għar-rinunzja msemmija f'dan il-paragrafu.”

(3)

Jiddaħħal l-Artikolu 7c kif ġej:

“Artikolu 7c

Kalkolu tal-proporzjon tal-ħlas għall-finijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 7b(8)

1.   Għall-finijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 7b(8), l-istituzzjonijiet jagħżlu l-metodu deskritt fil-punt (a) jew il-punt (b) sabiex jikkalkulaw il-proporzjon tal-ħlas. L-istituzzjoni ssegwi l-metodu magħżul b'mod konsistenti maż-żmien.

(a)

bħala s-somma tad-distribuzzjonijiet relatata mat-total tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul il-perjodi ta' ħames snin preċedenti, diviżi bis-somma ta' profitti relatata mal- perjodi preċedenti ta' ħames snin;

(b)

għall-perjodu mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2017 biss:

(i)

fl-2014, bħala s-somma tad-distribuzzjonijiet relatata mat-total tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul il-perjodu ta' sena preċedenti, diviża bis-somma ta' profitti relatata mal-perjodu preċendi ta' sena;

(ii)

fl-2015, bħala s-somma tad-distribuzzjonijiet relatata mat-total tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul il-perjodi ta' sentejn preċedenti, diviża bis-somma ta' profitti relatata mal-perjodi preċedenti ta' sentejn;

(iii)

fl-2016, bħala s-somma tad-distribuzzjonijiet relatata mat-total tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul il-perjodi ta' tliet snin preċedenti, diviża bis-somma ta' profitti relatata mal-perjodi preċedenti ta' tliet snin;

(iv)

fl-2017, bħala s-somma tad-distribuzzjonijiet relatata mat-total tal-istrumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni matul il-perjodi ta' erba' snin preċedenti, diviża bis-somma ta' profitti relatata mal-perjodi preżedenti ta' erba' snin;

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-profitti jfissru l-ammont rapportat fir-Ringiela 670 tal-Mudell 2 tal-Anness III għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (*), jew, fejn applikabbli, l-ammont rapportat fir-Ringiela 670 tal-Mudell 2 tal-Anness IV għal dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju tal-istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(*)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).”"

(4)

Jiddaħħal l-Artikolu 7d kif ġej:

“Artikolu 7d

Distribuzzjonijiet preferenzjali rigward l-ordni tal-pagamenti ta' distribuzzjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, distribuzzjoni fuq strument tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni jitqies bħala preferenzjali fir-rigward ta' strumenti oħrajn tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni u rigward l-ordni ta' pagamenti ta' distribuzzjoni jekk mill-inqas tiġi ssodisfata waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

id-distribuzzjonijiet jiġu deċiżi fi żminijiet differenti;

(b)

id-distribuzzjonijiet jitħallsu fi żminijiet differenti;

(c)

ikun hemm obbligu fuq l-emittent li jħallas id-distribuzzjonijiet fuq tip wieħed ta' strumenti ta' Grad 1 ta' Ekwità Komuni qabel jitħallsu d-distribuzzjonijiet fuq tip ieħor ta' strumenti ta' Grad 1 ta' Ekwità Komuni;

(d)

distribuzzjoni titħallas fuq xi strumenti ta' Grad 1 ta' Ekwità Komuni iżda mhux fuq oħrajn, sakemm ma tiġix issodisfata l-kundizzjoni tal-punt (a) tal-Artikolu 7b(7).”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 241/2014 tas-7 ta' Jannar 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-Rekwiżiti tal-Fondi Proprji għall-istituzzjonijiet (ĠU L 74, 14.3.2014, p. 8)