19.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/1


REGOLAMENT (UE) 2015/751 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-29 ta' April 2015

dwar it-tariffi tal-interkambju għat-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-frammentazzjoni tas-suq intern hija ta' detriment għall-kompetittività, it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. L-eliminazzjoni ta' ostakoli diretti u indiretti għall-funzjonament korrett u l-ikkompletar ta' suq integrat għall-pagamenti elettroniċi, mingħajr distinzjoni bejn il-pagamenti nazzjonali u transkonfinali, hija neċessarja għall-funzjonament korrett tas-suq intern.

(2)

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ipprovdiet sisien legali għall-ħolqien ta' suq intern tal-pagamenti mifrux mal-Unjoni kollha billi ffaċilitat sostanzjalment l-attività tal-fornituri ta' servizzi ta' pagament, filwaqt li ħolqot regoli uniformi fir-rigward tal-forniment tas-servizzi ta' pagament.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) stabbilixxa l-prinċipju li l-imposti mħallsin minn utenti għal ħlas transkonfinali bl-euro jkunu l-istess bħal tal-pagament korrispondenti fi Stat Membru inklużitransazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard koperti b'dan ir-Regolament.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) ipprovda r-regoli għall-funzjonament tat-trasferimenti tal-kreditu u tad-debiti diretti bl-euro fis-suq intern iżda eskludatransazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard mill-kamp ta' applikazzjoni tiegħu.

(5)

Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) timmira li tarmonizza ċerti regoli dwar kuntratti konklużi bejn konsumaturi u kummerċjanti, inklużi regoli dwar tariffi għall-użu ta' mezz ta' pagament, li abbażi tagħhom l-Istati Membri jipprojbixxu li l-kummerċjanti jimponu fuq il-konsumaturi, fir-rigward tal-użu ta' mezz partikolari ta' pagament, tariffi li jeċċedu l-ispiża mġarrba mill-kummerċjant għall-użu ta' tali mezz.

(6)

Pagamenti elettroniċi sikuri, effiċjenti, kompetittivi u innovattivi huma kruċjali biex il-konsumaturi, in-negozjanti u l-kumpanniji jgawdu l-benefiċċji sħaħ tas-suq intern, speċjalment hekk kif id-dinja miexja lejn il-kummerċ elettroniku.

(7)

Xi Stati Membri ħarġu jew qed iħejju leġislazzjoni sabiex tirregola, direttament jew indirettament, it-tariffi tal-interkambju u li tkopri għadd ta' kwistjonijiet, inklużi l-limiti fuq it-tariffi tal-interkambju f'diversi livelli, it-tariffi tan-negozjant, ir-regola li għandek Tonora l-Kards Kollha u miżuri ta' gwida. Id-deċiżjonijiet amministrattivi eżistenti f'xi Stati Membri jvarjaw b'mod sinifikanti. Sabiex il-livelli tat-tariffi tal-interkambju jsiru aktar konsistenti, hija antiċipata l-introduzzjoni ulterjuri ta' miżuri regolatorji fil-livell nazzjonali bil-għan li jiġu indirizzati l-livelli ta', jew id-diverġenzi bejn, dawk it-tariffi. Tali miżuri nazzjonali aktarx li joħolqu ostakoli sinifikanti għall-ikkompletar tas-suq intern fil-qasam tal-pagamenti bil-kards u pagamenti bl-Internet u bil-mowbajl li jsiru permezz ta' kards u għaldaqstant ifixklu l-libertà li jiġu fornuti s-servizzi.

(8)

Il-kards ta' pagament huma l-iktar strument ta' pagament elettroniku użat b'mod frekwenti għax-xiri bl-imnut. Madankollu, l-integrazzjoni tas-suq tal-kards ta' pagament tal-Unjoni għad jonqsu ħafna biex jiġi kkompletat billi ħafna soluzzjonijiet ta' pagament ma jistgħux jiżviluppaw lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tagħhom u minħabba li operaturi ġodda pan-Unjoni ma jitħallewx jidħlu fis-suq. Hemm il-ħtieġa li jitneħħew l-ostakoli għall-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-kards, inklużi dawk fil-qasam tal-pagamenti bil-kards u pagamenti bl-Internet u bil-mowbajl li jsiru permezz ta' kards.

(9)

Biex is-suq intern ikun jista' jiffunzjona b'mod effettiv, l-użu tal-pagamenti elettroniċi għandu jiġi promoss u ffaċilitat għall-benefiċċju tan-negozjanti u tal-konsumaturi. Il-kards u pagamenti elettroniċi oħra jistgħu jintużaw b'mod aktar versatili, inklużi l-possibbiltajiet li jsir pagament onlajn sabiex jiġi sfruttat is-suq intern u l-kummerċ elettroniku, waqt li l-pagamenti elettroniċi jipprovdu wkoll pagamenti potenzjalment sikuri lin-negozjanti. It-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard flok pagament bi flus kontanti jistgħu għalhekk ikunu ta' benefiċċju għan-negozjanti u għall-konsumaturi, dment li t-tariffi għall-użu ta' skemi ta' pagament bil-kard ikunu stabbiliti f'livell ekonomikament effiċjenti, filwaqt li jikkontribwixxu għall-kompetizzjoni ġusta, għall-innovazzjoni u għad-dħul fis-suq ta' operaturi ġodda.

(10)

It-tariffi tal-interkambju huma ġeneralment applikati bejn il-fornituri akkwirenti ta' servizzi ta' kards ta' pagament u l-fornituri emittenti ta' servizzi ta' kards ta' pagament li jappartjenu għal ċerta skema ta' pagament bil-kard. It-tariffi tal-interkambju huma parti prinċipali mit-tariffi imposti fuq in-negozjanti mill-fornituri ta' servizzi ta' pagament li qed jakkwistaw għal kull transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard. In-negozjanti min-naħa tagħhom jinkorporaw dawk l-ispejjeż tal-kards, bħalma jsir għall-ispejjeż l-oħra kollha tagħhom, fil-prezzijiet ġenerali tal-prodotti u s-servizzi. Il-kompetizzjoni bejn l-iskemi ta' pagament li jsiru permezz ta' kards biex tikkonvinċi fornituri ta' servizzi ta' pagament joħorġu l-kards tagħhom twassal għal tariffi tal-interkambju ogħla aktar milli aktar baxxi fis-suq, b'kuntrast mal-effett dixxiplinari fuq il-prezzijiet li s-soltu jkollha l-kompetizzjoni f'ekonomija tas-suq. Flimkien ma' applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni għat-tariffi tal-interkambju, ir-regolamentazzjoni ta' tali tariffi ser ittejjeb il-funzjonament tas-suq intern u tikkontribwixxi biex jitnaqqsu l-ispejjeż tat-transazzjonijiet għall-konsumaturi.

(11)

Il-varjetà kbira ta' tariffi tal-interkambju u l-livell tagħhom ma jippermettux li joħorġu fis-suq atturi “ġodda” pan Unjoni abbażi ta' mudelli tan-negozju b'tariffi orħos jew l-ebda tariffa tal-interkambju, għad-detriment tal-ekonomiji potenzjali ta' skala u ta' firxa u l-effiċjenzi li jirriżultaw minnhom. Dan iħalli impatt negattiv fuq in-negozjanti u l-konsumaturi u jipprevjeni l-innovazzjoni. Billi l-atturi pan-Unjoni jkollhom, bħala minimu, joffru lill-banek emittenti l-ogħla livell ta' tariffa tal-interkambju prevalenti fis-suq li jkunu jridu jidħlu fih, dan iwassal ukoll għall-frammentazzjoni persistenti tas-suq. L-iskemi domestiċi eżistenti b'tariffi tal-interkambju iktar baxxi jew mingħajr tariffi, ukoll jistgħu jiġu furzati joħorġu mis-suq minħabba l-pressjoni mill-banek biex jiksbu dħul ikbar mit-tariffi tal-interkambju. Bħala riżultat, il-konsumaturi u n-negozjanti jiffaċċjaw għażla ristretta, prezzijiet ogħla u kwalità iktar baxxa ta' servizzi ta' pagament, waqt li hija wkoll ristretta l-abbiltà tagħhom li jużaw soluzzjonijiet ta' pagament pan-Unjoni. Barra minn hekk, in-negozjanti ma jistgħux jegħlbu d-differenzi tat-tariffi billi jagħmlu użu mis-servizzi ta' aċċettazzjoni tal-kards offruti mill-banek fi Stati Membri oħrajn. Regoli speċifiċi applikati mill-iskemi ta' kard ta' pagament jirrikjedu l-applikazzjoni tat-tariffa tal-interkambju tal-“punt tal-bejgħ” (il-pajjiż tan-negozjant) għal kull transazzjoni ta' pagament, abbażi tal-politiki ta' liċenzjar territorjali tagħhom. Dan ir-rekwiżit jimpedixxi lill-akkwirenti milli jirnexxilhom joffru s-servizzi tagħhom fuq bażi transkonfinali. Dan jista' jostakola wkoll lin-negozjanti milli jnaqqsu l-ispejjeż tal-pagament tagħhom għall-benefiċċju tal-konsumaturi.

(12)

L-applikazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni ma wasslitx biex tirrimedja din is-sitwazzjoni.

(13)

Għaldaqstant, biex tiġi evitata frammentazzjoni tas-suq intern u d-distorsjonijiet sinifikanti tal-kompetizzjoni minħabba liġijiet u deċiżjonijiet amministrattivi diverġenti, hemm il-ħtieġa, f'konformità mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jittieħdu miżuri li jindirizzaw il-problema ta' tariffi tal-interkambju għoljin u diverġenti, sabiex il-fornituri ta' servizzi ta' pagament jitħallew jipprovdu s-servizzi tagħhom fuq bażi transkonfinali u l-konsumaturi u n-negozjanti jitħallew jużaw servizzi transkonfinali.

(14)

L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni u nazzjonali. Ma għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu jew jintroduċu limiti aktar baxxi jew miżuri b'għan jew effett ekwivalenti permezz tal-leġislazzjoni nazzjonali.

(15)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament mingħajr xkiel ta' suq intern għal pagamenti bil-kards u pagamenti bl-Internet u bil-mowbajl li jsiru permezz ta' kards, għall-benefiċċju tal-konsumaturi u n-negozjanti, dan ir-Regolament għandu japplika għal ħruġ u akkwist transkonfinali u domestiċi ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz tal-kards. Jekk in-negozjanti jistgħu jagħżlu akkwirent minn barra l-Istat Membru tagħhom (“akkwist transkonfinali”), li jkun iffaċilitat bl-impożizzjoni tal-istess livell massimu kemm ta' tariffi tal-interkambju transkonfinali kif ukoll domestiku għal transazzjonijiet ta' akkwist u l-projbizzjoni ta' liċenzjar territorjali, għandha tkun possibbli li tiġi pprovduta ċ-ċarezza legali meħtieġa u biex ma ssirx distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn skemi ta' kards ta' pagament.

(16)

Bħala konsegwenza tar-rabtiet u l-impenji unilaterali aċċettati fil-qafas tal-proċedimenti dwar il-kompetizzjoni, ħafna transazzjonijiet transkonfinali ta' pagament bil-kard fl-Unjoni diġà jitwettqu filwaqt li jiġu rispettati t-tariffi massimi tal-interkambju. Sabiex tiġi prevista kompetizzjoni ġusta fis-suq għall-akkwist tas-servizzi, id-dispożizzjonijiet marbutin ma' transazzjonijiet transkonfinali u domestiċi għandhom japplikaw simultanjament u fi ħdan perijodu raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, b'konsiderazzjoni tad-diffikultà u l-kumplessità tal-migrazzzjoni ta' skemi ta' kards ta' pagament, li dan ir-Regolament jesiġi.

(17)

Hemm żewġ tipi ewlenin ta' kards tal-kreditu disponibbli fis-suq. Bil-kards ta' debitu differiti, l-ammont totali tat-transazzjonijiet jiġi ddebitat mill-kont tad-detentur tal-kard f'data speċifika maqbula minn qabel, normalment darba fix-xahar, mingħajr m'għandu jitħallas imgħax. B'kards ta' kreditu oħrajn, id-detentur tal-kard jista' juża faċilità ta' kreditu biex iħallas lura parti mill-ammonti dovuti f'data aktar tard minn dik speċifikata, flimkien ma' imgħaxijiet jew spejjeż oħra.

(18)

It-transazzjonijiet kollha ta' pagamenti permezz ta' kard ta' debitu u kreditu għandhom ikunu soġġetti għal rata ta' tariffa tal-interkambju massima.

(19)

Il-valutazzjoni tal-impatt turi li projbizzjoni tat-tariffi tal-interkambju għat-transazzjonijiet b'kard ta' debitu tkun ta' benefiċċju għall-aċċettazzjoni tal-kards, l-użu tal-kards u l-iżvilupp tas-suq uniku u tiġġenera iktar benefiċċji għan-negozjanti u l-konsumaturi minn limitu stabbilit fi kwalunkwe livell ogħla. Barra minn hekk, din tevita effetti negattivi li jirriżultaw minn limitu ogħla f'dawk l-iskemi nazzjonali li għandhom tariffi baxxi ħafna jew ebda tariffa ta' interkambju għal transazzjonijiet ta' debitu minħabba l-espansjoni transkonfinali jew parteċipanti ġodda fis-suq li jgħollu l-livelli tat-tariffi sal-livell tal-limitu. Projbizzjoni fuq tariffi tal-interkambju għal transazzjonijiet bil-kard ta' debitu tindirizza wkoll it-theddida ta' esportazzjoni tal-mudell għat-tariffa tal-interkambju, għal servizzi ta' pagament ġodda u innovattivi bħal sistemi mobbli u online.

(20)

Il-limiti f'dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-hekk imsejjaħ “Test tal-Indifferenza tan-Negozjant” żviluppat fil-letteratura ekonomika, li jidentifika l-livell ta' tariffa li negozjant ikun lest li jħallas li kieku n-negozjant kellu jqabbel l-ispiża tal-użu mill-konsumatur ta' kard ta' pagament ma' dawk ta' pagamenti mhux bil-kard (bi flus kontanti) (b'kont meħud tat-tariffa għas-servizz lin-negozjant u tat-tariffa tal-interkambju). B'hekk jiġi stimolat l-użu ta' strumenti ta' pagament effiċjenti permezz tal-promozzjoni ta' dawk il-kards li jipprovdu benefiċċji transazzjonali ogħla, waqt li fl-istess ħin jipprevjenu tariffi sproporzjonati għan-negozjant, li jimponu spejjeż moħbija fuq konsumaturi oħrajn. Tariffi eċċessivi għan-negozjant jistgħu jinħolqu wkoll minħabba l-arranġamenti kollettivi għat-tariffa tal-interkambju, minħabba li n-negozjanti jsibuha diffiċli li jirrifjutaw strumenti ta' pagament għaljin għax jibżgħu li jitilfu n-negozju. L-esperjenza wriet li dawk il-livelli huma proporzjonati, għax ma jqanqlux dubju dwar l-operat ta' skemi internazzjonali ta' kards u fornituri ta' servizzi ta' pagament. Huma jipprovdu wkoll benefiċċji għan-negozjanti u għall-konsumaturi u jipprovdu ċertezza legali.

(21)

Madankollu, kif muri fil-valutazzjoni tal-impatt, f'ċerti Stati Membri, it-tariffi tal-interkambju żviluppaw biex jippermettu lill-konsumaturi jibbenefikaw minn swieq b'kard ta' debitu effiċjenti f'termini ta' użu u aċċettazzjoni tal-kards b'tariffi tal-interkambju orħos mil-livell tal-indifferenza tan-negozjant. L-Istati Membri għandhom għalhekk ikunu jistgħu jistabbilixxu tariffi tal-interkambju orħos għal transazzjonijiet domestiċi bil-kard ta' debitu.

(22)

Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li t-tariffi tal-kard ta' debitu huma stabbiliti f'livell ekonomikament effiċjenti, filwaqt li titqies l-istruttura ta' swieq domestiċi ta' kards ta' debitu, għandha tinżamm il-possibbiltà li l-limiti fuq it-tariffi tal-interkambju jiġu espressi bħala rata fissa. Rata fissa tista' wkoll tippromwovi l-użu ta' pagamenti permezz ta' kard ta' ammonti b'valur żgħir (“mikropagamenti”). Għandu jkun possibbli wkoll li wieħed japplika din ir-rata fissa flimkien ma' rata perċentwali, sakemm is-somma ta' tali tariffi tal-interkambju ma taqbiżx il-perċentwal speċifikat tal-valur annwali totali tat-transazzjonijiet fil-livell domestiku fi ħdan kull skema ta' kards ta' pagament. Barra minn hekk għandu jkun possibbli li jiġi definit limitu perċentwali inqas tat-tariffa tal-interkambju għal kull transazzjoni, u li jimponi ammont ta' tariffa massima fissa bħala limitu għall-ammont ta' tariffa li jirriżulta mir-rata perċentwali applikabbli għal kull transażżjoni.

(23)

Barra minn hekk, b'kont meħud tal-għan ta' dan ir-Regolament li jarmonizza għall-ewwel darba t-tariffi tal-interkambju f'kuntest fejn sistemi ta' kards ta' debitu u t-tariffi tal-interkambju eżistenti huma differenti ħafna, jeħtieġ li tkun prevista l-flessibbiltà fis-swieq domestiċi tal-kards ta' pagament. Għalhekk, matul perijodu ta' transizzjoni raġonevoli, fir-rigward ta' transazzjonijiet domestiċi b'kard ta' debitu, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu japplikaw għat-transazzjonijiet domestiċi kollha li jsiru bil-kards ta' debitu f'kull skema ta' kards ta' pagament tariffa tal-interkambju medja ponderata ta' mhux aktar minn 0,2 % tal-medja annwali tal-valur tat-transazzjonijiet domestiċi kollha li jsiru bil-kards ta' debitu f'kull skema ta' kards ta' pagament. Fir-rigward tal-limitu tat-tariffa tal-interkambju kkalkulat fuq il-medja annwali tal-valur ta' transazzjoni fi ħdan skema waħda ta' kards ta' pagament, huwa biżżejjed li fornitur tas-servizzi ta' pagament jipparteċipa fi skema ta' kards ta' pagament (jew f'xi tip ieħor ta' ftehimiet bejn il-fornituri ta' servizzi ta' pagament) li fihom, għat-transazzjonijiet domestiċi kollha b'kards ta' debitu, hija applikata medja ponderata tat-tariffa tal-interkambju ta' mhux aktar minn 0,2 %. Hawnhekk ukoll, tista' tiġi applikata tariffa fissa jew rata perċentwali jew kombinament ta' dawn it-tnejn bil-kondizzjoni li jiġi rispettat il-limitu massimu tal-medja ponderata.

(24)

Sabiex jiġu definiti l-limiti rilevanti tat-tariffi tal-interkambju għal transazzjonijiet domestiċi ta' kards ta' debitu, huwa xieraq li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali intitolati li jiżguraw il-konformità ma' dan ir-Regolament jitħallew jiġbru l-informazzjoni rigward il-volum u l-valur tat-transazzjonijiet kollha li jsiru bil-kards ta' debitu kollha fi ħdan skema ta' kard ta' pagament jew tat-transazzjonijiet bil-kards ta' debitu li jappartjenu għal fornitur ta' servizzi ta' pagament wieħed jew aktar. Bħala konsegwenza, l-iskemi ta' kards ta' pagament u l-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom ikunu obbligati li jipprovdu data rilevanti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif speċifikat minn dawk l-awtoritajiet u f'konformità mal-limiti ta' żmien stabbiliti minnhom. L-obbligi ta' rappurtar għandhom jiġu estiżi għall-fornituri ta' servizzi ta' pagament bħall-emittenti jew l-akkwirenti u mhux biss għal skemi ta' kards ta' pagament, sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe informazzjoni rilevanti tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti li għandhom, fi kwalunkwe każ, ikunu jistgħu jirrikjedu li tali informazzjoni tinġabar permezz tal-iskema ta' kards ta' pagament. Barra minn hekk, huwa importanti li l-Istati Membri jiżguraw livell adegwat ta' żvelar tal-informazzjoni rilevanti fir-rigward tal-limiti applikabbli tat-tariffi tal-interkambju. Fid-dawl tal-fatt li l-iskemi ta' kards ta' pagament ġeneralment mhumiex fornituri ta' servizzi ta' pagament soġġetti għal superviżjoni prudenzjali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-informazzjoni mibgħuta minn dawn l-entitajiet tkun iċċertifikata minn awditur indipendenti.

(25)

Xi strumenti tal-pagament fil-livell domestiku jippermettu lill-pagatur jibda transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard li mhumiex distinti bħala transazzjonijiet b'kard ta' debitu jew ta' kreditu mill-iskema ta' kards ta' pagament. L-għażliet li jsiru mid-detentur tal-kard mhumiex magħrufin mill-iskema ta' kards ta' pagament u mill-akkwirent; b'konsegwenza ta' dan, l-iskemi ta' kards ta' pagament m'għandhomx il-possibbiltà li japplikaw il-limiti differenti imposti b'dan ir-Regolament għat-transazzjonijiet b'kards tad-debitu u tal-kreditu (li huma distinti abbażi taż-żmien maqbul biex jiġu addebitati t-transazzjonijiet ta' pagament). B'kont meħud tal-ħtieġa li tinżamm il-funzjonalità tal-mudelli kummerċjali eżistenti filwaqt li jiġu evitati spejjeż mhux iġġustifikati jew eċċessivi tal-konformità legali u, fl-istess ħin, filwaqt li titqies l-importanza li jiġu żgurati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn il-kategoriji differenti ta' kards ta' pagament, huwa xieraq li tiġi applikata l-istess regola prevista minn dan ir-Regolament għal transazzjonijiet bil-kards ta' debitu għal tali transazzjonijiet ta' pagament domestiċi bil-“kards universali”. Madankollu, għandu jingħata perijodu ta' żmien itwal biex dawk l-istrumenti ta' pagament jiġu adattati. Għalhekk, bħala eċċezzjoni u matul perijodu ta' transizzjoni ta' 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu sehem massimu ta' transazzjonijiet domestiċi ta' pagament bil-kards universali li huma kkunsidrati bħala ekwivalenti għal transazzjonijiet b'kards ta' kreditu. Pereżempju, il-limitu tal-kard ta' kreditu jista' jiġi applikat għas-sehem definit tal-valur totali tat-transazzjonijiet għan-negozjanti u l-akkwirenti. Ir-riżultat matematiku tad-dispożizzjonijiet ikun konsegwentement ekwivalenti għall-applikazzjoni tal-limitu tat-tariffa tal-interkambju uniku fuq transazzjonijiet ta' pagamenti domestiċi li saru b'kards universali.

(26)

Dan ir-Regolament għandu jkopri t-transazzjonijiet kollha fejn il-fornitur ta' servizzi ta' pagament tal-pagatur u l-fornitur ta' servizzi ta' pagament tal-benefiċjarju jkunu jinsabu fl-Unjoni.

(27)

F'konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika stipulat fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, dan ir-Regolament għandu japplika għat-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard irrispettivament mill-ambjent li fih isseħħ din it-transazzjoni, inkluż permezz ta' strumenti u servizzi ta' pagament bl-imnut li jistgħu jkunu offlajn, onlajn jew bil-mowbajl.

(28)

It-transazzjonijiet permezz ta' kard ta' pagament ġeneralment isiru abbażi ta' żewġ mudelli kummerċjali ewlenin, l-hekk imsejħa “skemi tal-kard ta' pagament ta' tliet partijiet” (id-detentur tal-kard — l-iskema ta' akkwist u ta' ħruġ — in-negozjant) u “skemi tal-kard ta' pagament ta' erba' partijiet” (id-detentur tal-kard — il-bank emittenti — il-bank akkwirenti — in-negozjant). Ħafna skemi ta' kards ta' pagament ta' erba' partijiet jużaw tariffa espliċita tal-interkambju, li tkun, l-iżjed, multilaterali. Sabiex l-eżistenza ta' tariffi impliċiti tal-interkambju tkun rikonoxxuta u jingħata kontribut għall-ħolqien ta' kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni, l-iskemi ta' kards ta' pagament ta' tliet partijiet li jużaw il-fornituri ta' servizzi ta' pagament bħala emittenti jew akkwirenti għandhom jiġu kkunsidrati bħala skemi ta' kards ta' pagament ta' erba' partijiet u għandhom isegwu l-istess regoli, filwaqt li t-trasparenza u miżuri oħra marbutin mar-regoli kummerċjali għandhom japplikaw għall-fornituri kollha. Madankollu, b'kont meħud tal-ispeċifiċitajiet li jeżistu għal dawn it-tipi ta' skemi ta' tliet partijiet, huwa xieraq li jiġi permess perijodu ta' transizzjoni li matulu l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx ir-regoli dwar il-limitu tat-tariffa tal-interkambju jekk dawn l-iskemi ikollhom sehem limitat ħafna mis-suq fl-Istat Membru kkonċernat.

(29)

Is-servizz emittenti huwa bbażat fuq relazzjoni kuntrattwali bejn l-emittent tal-istrument tal-pagament u l-pagatur, irrispettivament minn jekk l-emittent hux qiegħed iżomm il-fondi f'isem il-pagatur. L-emittent jagħmel kards ta' pagament għad-dispożizzjoni tal-pagatur, jawtorizza t-transazzjonijiet fit-terminals jew l-ekwivalenti tagħhom u jista' jiggarantixxi l-pagament lill-akkwirent għal transazzjonijiet li huma f'konformità mar-regoli tal-iskema relevanti. Għalhekk, is-sempliċi distribuzzjoni ta' kards ta' pagament jew servizzi tekniċi, bħas-sempliċi proċessar u l-ħażna ta' data, ma tikkostitwixxix ħruġ.

(30)

L-akkwist ta' servizzi jikkostitwixxi katina ta' operazzjonijiet mill-bidu ta' transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard għat-trasferiment tal-fondi lejn il-kont ta' pagament tal-benefiċjarju. Skont l-Istat Membru u l-mudell tan-negozju li għandu, is-servizz tal-akkwist huwa organizzat b'mod differenti. Għalhekk, il-fornitur ta' servizzi ta' pagament li jħallas it-tariffa tal-interkambju mhux dejjem jidħlu f'kuntratt direttament mal-benefiċjarju. L-intermedjarji li jipprovdu parti mis-servizzi tal-akkwist iżda mingħajr relazzjoni kuntrattwali diretta mal-benefiċjarji għandhom madankollu jkunu koperti fid-definizzjoni ta' akkwirent skont dan ir-Regolament. Is-servizz akkwirenti huwa provdut irrispettivament minn jekk l-akkwirent huwiex qiegħed iżomm il-fondi f'isem il-benefiċjarju. Is-servizzi tekniċi, bħas-sempliċi proċessar u ħażna tad-data jew it-tħaddim ta' terminals, ma jikkostitwixxux akkwist.

(31)

Huwa importanti li jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi tal-interkambju li għandhom jitħallsu jew jiġu riċevuti mill-fornituri ta' servizzi ta' pagament ma jiġux evitati bi flussi alternattivi ta' tariffi lill-emittenti. Biex dan jiġi evitat, il-“kumpens nett” tat-tariffi mħallsa jew riċevuti mill-emittent, inklużi tariffi ta' awtorizzazzjoni possibbli, minn jew għal skema ta' kards ta' pagament, akkwirent jew kwalunkwe intermedjarju ieħor għandu jitqies bħala t-tariffa tal-interkambju. Meta tiġi kkalkolata t-tariffa tal-interkambju, bil-għan li jiġi vverifikat jekk tkunx qed isseħħ l-evażjoni, għandu jitqies l-ammont totali ta' pagamenti jew inċentivi riċevuti minn emittent minn skema tal-kard ta' pagament fir-rigward tat-transazzjonijiet irregolati filwaqt li jitnaqqsu t-tariffi mħallsa mill-emittent lill-iskema ta' pagamenti bil-kards. Il-pagamenti, l-inċentivi u t-tariffi kkunsidrati jistgħu jkunu diretti (jiġifieri bbażati fuq il-volum jew speċifiċi għat-transazzjoni) jew indiretti (inklużi inċentivi tal-kummerċjalizzazzjoni, bonuses, skontijiet talli jintlaħqu ċerti volumi ta' transazzjonijiet). Meta jiġi vverifikat jekk tkunx qed issir evażjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, għandu jittieħed kont, b'mod partikolari, tal-profitti tal-emittenti li jirriżultaw minn programmi speċjali mwettqa b'mod konġunt minn emittenti u minn skemi ta' kards ta' pagament u d-dħul mill-ipproċessar, il-liċenzjar, u tariffi oħra li jipprovdu dħul lill-organizzazzjonijiet ta' skemi ta' kards ta' pagament. Jista' jittieħed kont ukoll, kif ikun xieraq u jekk dan ikun sostnut minn elementi oġġettivi oħrajn, tal-ħruġ ta' kards ta' pagament f'pajjiżi terzi fil-verifika ta' evażjoni potenzjali ta' dan ir-Regolament.

(32)

Hemm it-tendenza li l-konsumaturi ma jkunux konxji tat-tariffi mħallsin min-negozjanti għall-istrument ta' pagament li jużaw. Fl-istess waqt, serje ta' prattiki ta' inċentiv applikati minn emittenti (bħal vouchers tal-ivvjaġġar, bonuses, skontijiet, ħlasijiet lura, assigurazzjonijiet b'xejn, eċċ.) jistgħu jħajru lill-konsumaturi jużaw strumenti tal-pagament, biex b'hekk jiġġeneraw tariffi għoljin għall-emittenti. Sabiex jiġi evitat dan, il-miżuri li jimponu restrizzjonijiet fuq it-tariffi tal-interkambju għandhom japplikaw biss għal kards ta' pagament li saru prodotti tal-massa u li n-negozjanti ġeneralment isibuha diffiċli biex jirrifjutaw minħabba l-ħruġ u l-użu mifrux tagħhom (jiġifieri kards ta' debitu u ta' kreditu tal-konsumatur). Sabiex jittejjeb il-funzjonament effettiv tas-suq fil-partijiet tas-settur li mhumiex regolati u sabiex jiġi limitat it-trasferiment tan-negozju mill-partijiet regolati tas-settur għal dawk mhux regolati, huwa meħtieġ li jiġu adottati serje ta' miżuri, li jinkludu s-separazzjoni tal-iskema u l-infrastruttura, l-iggwidar tal-pagatur mill-benefiċjarju, u l-aċċettazzjoni b'mod selettiv tal-istrumenti ta' pagament mill-benefiċjarju.

(33)

Is-separazzjoni bejn l-iskema u l-infrastruttura għandha tippermetti li l-proċessuri kollha jikkompetu għall-klijenti tal-iskemi. Billi l-ispiża tal-ipproċessar hija parti sinifikanti mill-ispiża totali tal-aċċettazzjoni tal-kards, huwa importanti għal din il-parti tal-katina ta' valur li tinfetaħ għal kompetizzjoni effettiva. Abbażi tas-separazzjoni tal-iskema mill-infrastruttura, l-iskemi ta' kards u l-entitajiet li jipproċessaw għandhom ikunu indipendenti f'termini ta' kontabbiltà, organizzazzjoni u proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dawn ma għandhomx jiddiskriminaw, pereżempju, billi jagħtu lil xulxin trattament preferenzjali jew informazzjoni privileġġjata li ma tkunx disponibbli għall-kompetituri tagħhom fis-settur tas-suq rispettiv tagħhom, jew billi jimponu rekwiżiti eċċessivi ta' informazzjoni fuq il-kompetitur tagħhom fis-settur tas-suq rispettiv tagħhom, jew billi japplikaw sussidju inkroċjat għall-attivitajiet rispettivi tagħhom jew billi jkollhom arranġamenti komuni ta' governanza. Tali prattiki diskriminatorji jikkontribwixxu għall-frammentazzjoni tas-suq, iħallu impatt negattiv fuq id-dħul ta' atturi ġodda fis-suq u jipprevjenu li jitfaċċaw atturi pan Unjoni, u għaldaqstant ifixklu l-ikkompletar tas-suq intern tal-pagamenti bil-kard u pagamenti bl-Internet u bil-mowbajl li jsiru permezz ta' kards, għad-detriment ta' negozjanti, kumpanniji u konsumaturi.

(34)

Ir-regoli tal-iskemi applikati mill-iskemi ta' kards ta' pagament u l-prattiki applikati mill-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom it-tendenza li jżommu lin-negozjanti u lill-konsumaturi fil-għama dwar id-differenzi fit-tariffi u jnaqqsu t-trasparenza tas-suq, pereżempju billi “jħalltu” t-tariffi jew billi jipprojbixxu lin-negozjanti milli jagħżlu marka ta' kard irħas fuq kards li jkunu co-badged jew milli jħajru lill-konsumaturi jużaw it-tali kards irħas. Anke jekk in-negozjanti jkunu konxji tal-ispejjeż differenti, ir-regoli tal-iskema spiss iżommuhom milli jieħdu azzjoni biex inaqqsu t-tariffi.

(35)

L-istrumenti ta' pagament jinvolvu spejjeż differenti għall-benefiċjarju, b'ċerti strumenti jkunu iktar għaljin minn oħrajn. Ħlief meta l-istrument ta' pagament partikolari ikun impost bil-liġi għal ċerti kategoriji ta' pagamenti jew ma jkunx jista' jiġi rrifjutat minħabba li jkollu status ta' valuta legali, il-benefiċjarju għandu jkun liberu skont id-Direttiva 2007/64/KE li jiggwida lill-pagatur lejn l-użu ta' strument ta' pagament speċifiku. L-iskemi ta' kards u l-fornituri ta' servizzi ta' pagament jimponu bosta restrizzjonijiet fuq il-benefiċjarji f'dan ir-rigward, fosthom restrizzjonijiet fuq ir-rifjut mill-benefiċjarju tal-użu ta' strumenti speċifiċi ta' pagament għal ammonti żgħar, fuq l-għoti ta' informazzjoni lill-pagatur dwar it-tariffi mġarrba mill-benefiċjarju għal strumenti speċifiċi ta' pagament jew limitazzjoni imposta fuq il-benefiċjarju dwar in-numru ta' kxaxen tal-flus li jaċċettaw strumenti speċifiċi ta' pagament fil-ħanut tiegħu. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom jitneħħew.

(36)

F'sitwazzjonijiet fejn il-benefiċjarju jiggwida lill-pagatur lejn l-użu ta' strument speċifiku ta' pagament, il-benefiċjarju ma għandu jitlob ebda imposti mill-pagatur għall-użu ta' strumenti ta' pagament li t-tariffi tal-interkambju tagħhom huma rregolati fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, billi f'tali sitwazzjonijiet il-vantaġġi tas-soprataxxi jsiru limitati waqt li joħolqu kumplessità fis-suq.

(37)

Ir-Regola li għandek Tonora l-Kards Kollha hija obbligu doppju impost minn emittenti u minn skemi ta' kards ta' pagament u mill-iskemi ta' kards ta' pagament fuq il-benefiċjarji sabiex jaċċettaw il-kards kollha tal-istess marka, irrispettivament mill-ispejjeż differenti ta' dawn il-kards (l-element li “Tonora l-Prodotti kollha”), u irrispettivament mill-bank emittenti individwali li jkun ħareġ il-kard (l-element li “Tonora l-Emittenti kollha”). Huwa fl-interess tal-konsumatur li għall-istess kategorija ta' kards il-benefiċjarju ma jistax jiddiskrimina bejn l-emittenti jew id-detenturi tal-kards, u l-iskemi ta' pagament bil-kards u l-fornituri ta' servizzi ta' pagamenti jistgħu jimponu tali obbligu fuqhom. Għalhekk l-element li “Tonora l-Emittenti kollha” tar-regola li għandek Tonora l-Kards kollha huwa regola ġustifikabbli fi ħdan skema ta' kards ta' pagament, minħabba li ma jħallix lill-benefiċjarji jiddiskriminaw bejn banek individwali li jkunu ħarġu kard. L-element li “Tonora l-Prodotti kollha” huwa essenzjalment prattika li torbot li għandha l-effett li torbot l-aċċettazzjoni ta' kards b'tariffa baxxa mal-aċċettazzjoni ta' kards b'tariffa għolja. It-tneħħija tal-element li “Tonora l-Prodotti kollha” mir-regola li Tonora l-Kards kollha tippermetti lin-negozjanti jillimitaw l-għażla tal-kards ta' pagament li huma joffru għal kards ta' pagament bi spejjeż (aktar) baxxi biss, li tkun ukoll ta' benefiċċju għall-konsumaturi permezz tal-ispejjeż imnaqqsa tan-negozjanti. Għalhekk, in-negozjanti li jaċċettaw kards ta' debitu ma jiġux furzati jaċċettaw ukoll kards ta' kreditu, u dawk li jaċċettaw kards ta' kreditu ma jiġux furzati jaċċettaw kards kummerċjali. Madankollu, biex jipproteġu lill-konsumatur u l-abbiltà tal-konsumatur li juża l-kards ta' pagament kemm jista' jkun ta' spiss, in-negozjanti għandhom ikunu obbligati jaċċettaw il-kards li huma soġġetti għall-istess tariffa regolata tal-interkambju biss jekk maħruġa fi ħdan l-istess marka u tal-istess kategorija (kard imħallsa minn qabel, kard ta' debitu jew kard ta' kreditu). Tali limitazzjoni tirriżulta wkoll f'ambjent aktar kompetittiv għall-kards b'tariffi tal-interkambju mhux regolati taħt dan ir-Regolament, billi n-negozjanti jiksbu iktar saħħa ta' negozjar fir-rigward tal-kondizzjonijiet li taħthom jaċċettaw tali kards. Dawk ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu limitati u meqjusa aċċettabbli biss biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi, biex b'hekk jagħtu lill-konsumaturi livell adegwat ta' ċertezza dwar il-fatt li l-kards ta' pagament tagħhom ser jiġu aċċettati min-negozjanti.

(38)

Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom jiżguraw li jkun hemm distinzjoni ċara bejn kards tal-konsumatur u dawk kummerċjali fuq bażi kemm teknika kif ukoll kummerċjali. Huwa għalhekk importanti li kard kummerċjali tiġi definita bħala strument ta' pagament użat biss għal spejjeż tan-negozju ddebitati direttament lill-kont tal-impriża jew l-entità tas-settur pubbliku jew persuna fi¿ika li taħdem għal rasha.

(39)

Il-benefiċjarji u l-pagaturi għandhom ikollhom il-mezzi biex jidentifikaw il-kategoriji differenti ta' kards. Għaldaqstant, id-diversi marki u l-kategoriji għandhom ikunu identifikabbli b'mod elettroniku u għall-istrumenti ta' pagament permezz ta' kard li għadhom kif inħarġu b'mod viżibbli fuq l-apparat. Barra minn dan, il-pagatur għandu jkun infurmat dwar l-aċċettazzjoni tal-istrument(i) ta' pagament tal-pagatur f'punt tal-bejgħ partikolari. Huwa meħtieġ li kwalunkwe limitazzjoni fuq l-użu ta' marka partikolari titħabbar mill-benefiċjarju lill-pagatur fl-istess ħin u taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-informazzjoni li hija aċċettata marka partikolari.

(40)

Sabiex tkun żgurata kompetizzjoni effettiva bejn il-marki, huwa importanti li l-għażla tal-applikazzjoni tal-pagament għandha ssir mill-utenti, u mhux tiġi imposta mis-suq upstream, li jinkludi skemi ta' kards ta' pagament, fornituri jew proċessuri ta' servizzi ta' pagament. Tali ftehim ma għandux iżomm lill-pagaturi u lill-benefiċjarji milli jistabbilixxu għażla awtomatika għall-applikazzjoni, fejn teknikament possibbli, sakemm din l-għażla tista' tiġi mibdula għal kull transazzjoni.

(41)

Sabiex ikun żgurat li r-rimedju jkun possibbli fejn dan ir-Regolament ikun ġie applikat b'mod żbaljat, jew fejn jinqala' tilwim bejn l-utenti ta' servizzi ta' pagament u l-fornituri ta' servizz ta' pagament, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċeduri adegwati u effettivi ta' lment u rimedju barra l-qorti jew jieħdu miżuri ekwivalenti. L-Istati Membri, għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jiżguraw li dawk il-penali jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, u li jiġu applikati.

(42)

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport għall-istudju ta' diversi effetti ta' dan ir-Regolament fuq il-funzjonament tas-suq. Jeħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà tiġbor l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi stabbilit dan ir-rapport u li l-awtoritajiet kompetenti jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni għall-ġbir ta' data.

(43)

Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għat-transazzjonijiet ta' pagament li jsiru permezz ta' kard u pagamenti bl-Internet u bil-mowbajl li jsiru bil-kard, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(44)

Dan ir-Regolament huwa konformi mad-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, notevolment id-dritt għal rimedju effettiv jew għal proċess imparzjali, il-libertà li jitmexxa negozju, il-ħarsien tal-konsumatur u għandu jiġi applikat f'konformità ma' dawk id-drittijiet u l-prinċipji,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti uniformi tekniċi u tan-negozju għat-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kards imwettqa fl-Unjoni, fejn kemm il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur kif ukoll il-fornitur tas-servizz ta' pagament tal-benefiċjarju jinsabu hemmhekk.

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal servizzi bbażati fuq strumenti ta' pagament speċifiċi li jistgħu jintużaw biss b'mod limitat, li jissodisfaw waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

strumenti li jippermettu lid-detentur jakkwista prodotti u servizzi biss fil-bini tal-emittent jew fi ħdan netwerk limitat ta' fornituri tas-servizz skont ftehim kummerċjali dirett ma' emittent professjonali;

(b)

strumenti li jistgħu jintużaw biss biex jiġu akkwistati firxa limitata ħafna ta' prodotti u servizzi;

(c)

strumenti validi biss fi Stat Membru wieħed ipprovduti fuq it-talba ta' impriża jew entità tas-settur pubbliku u regolati minn awtorità pubblika nazzjonali jew reġjonali għal finijiet speċifiċi soċjali jew ta' taxxa biex jiġu akkwistati prodotti jew servizzi minn fornituri li jkollhom ftehim kummerċjali mal-emittent,

3.   Il-Kapitolu II ma japplikax għal dawn li ġejjin:

(a)

transazzjonijiet b'kards kummerċjali;

(b)

ġbid ta' flus kontanti minn magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus jew mal-kaxxier tal-fornitur ta' servizz ta' pagament; u

(c)

transazzjonijiet b'kards ta' pagament maħruġa minn skemi ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet.

4.   L-Artikolu 7 ma japplikax għal skemi ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet.

5.   Meta skema ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet tilliċenzja fornituri oħrajn ta' servizzi ta' pagament għall-ħruġ ta' strumenti ta' pagament permezz ta' kards jew l-akkwist ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kards, jew it-tnejn, jew toħroġ strumenti ta' pagament permezz ta' kards flimkien ma' sieħeb f'co-branding jew permezz ta' aġent, hija titqies bħala skema ta' pagament permezz ta' kard ta' erba' partijiet. Madankollu, sad-9 ta' Diċembru 2018 fir-rigward ta' transazzjonijiet ta' pagamenti domestiċi, tali skema ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet tista' tiġi eżentata mill-obbligi skont il-Kapitolu II, dment li t-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard magħmulin fi Stat Membru taħt tali skema ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet ma jaqbżux, fuq bażi annwali, it-3 % tal-valur tat-transazzjonijiet kollha ta' pagament permezz ta' kard magħmula fl-istess Stat Membru.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“akkwirent” tfisser fornitur ta' servizzi ta' pagament li jikkuntratta ma' benefiċjarju biex jaċċetta u jipproċessa transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard, li jirriżultaw fi trasferiment ta' fondi lill-benefiċjarju;

(2)

“emittent” tfisser fornitur ta' servizzi ta' pagament li jaqbel li jipprovdi lil pagatur bi strument ta' pagament biex jibda u jipproċessa t-transazzjonijiet ta' pagatur ta' pagament permezz ta' kard;

(3)

“konsumatur” tfisser persuna fiżika li, f'kuntratti ta' servizzi ta'pagament koperti minn dan ir-Regolament, qed taġixxi għal finijiet li mhumiex is-sengħa, in-negozju jew il-professjoni tagħha;

(4)

“transazzjoni b'kard ta' debitu” tfisser transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard, inklużi dawk b'kards imħallsin minn qabel, li ma tkunx transazzjoni b'kard ta' kreditu;

(5)

“transazzjoni b'kard ta' kreditu” tfisser transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard fejn l-ammont tat-transazzjoni ikun debitat għalkollox jew f'parti minnu lill-pagatur f'data speċifika maqbula minn qabel, f'konformità ma' faċilità ta' kreditu maqbula minn qabel, bl-imgħax jew mingħajru;

(6)

“kard kummerċjali” tfisser kwalunkwe strument ta' pagament permezz ta' kard maħruġ lil impriżi jew entitajiet tas-settur pubbliku jew persuni fiżiċi li jaħdmu għal rashom li jkun limitat fl-użu għall-ispejjeż tan-negozju fejn il-pagamenti magħmula minn tali kards jitħallsu b'mod dirett mill-kont tal-impriża jew l-entità tas-settur pubbliku jew il-persuna fiżika li taħdem għal rasha;

(7)

“transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard” tfisser servizz ibbażat fuq l-infrastruttura u r-regoli tan-negozju ta' skema ta' kards ta' pagament biex issir transazzjoni ta' pagament permezz ta' kwalunkwe kard, telekomunikazzjoni, apparat jew software diġitali jew tal-IT jekk dan jirriżulta fi transazzjoni b'kard ta' debitu jew ta' kreditu. It-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard jeskludu transazzjonijiet ibbażati fuq tipi oħra ta' servizzi ta' pagament;

(8)

“transazzjoni ta' pagament transkonfinali” tfisser transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard fejn l-emittent u l-akkwirent ikunu jinsabu fi Stati Membri differenti jew fejn l-istrument ta' pagament permezz ta' kard jinħareġ minn emittent li jinsab fi Stat Membru differenti minn dak tal-punt tal-bejgħ;

(9)

“transazzjoni ta' pagament domestika” tfisser kwalunkwe transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard li ma tkunx transazzjoni ta' pagament transkonfinali;

(10)

“tariffa tal-interkambju” tfisser tariffa mħallsa għal kull transazzjoni direttament jew indirettament (jiġifieri permezz ta' terza parti) bejn l-emittent u l-akkwirent involuti fi transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard. Il-kumpens nett jew remunerazzjonijiet maqbula oħrajn jitqiesu bħala parti mit-tariffa tal-interkambju;

(11)

“kumpens nett” tfisser l-ammont nett totali ta' pagamenti, skontijiet jew inċentivi riċevuti minn emittent mill-iskema ta' kards ta' pagament, l-akkwirent jew kwalunkwe intermedjarju ieħor fir-rigward ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard jew attivitajiet relatati;

(12)

“tariffa għas-servizzi tan-negozjant” tfisser tariffa mħallsa mill-benefiċjarju lill-akkwirent b'rabta ma' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard;

(13)

“benefiċjarju” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li hija r-riċevitur intiż ta' fondi li kienu s-suġġett ta' transazzjoni tal-ħlas;

(14)

“pagatur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li jkollha kont ta' pagament u tippermetti ordni ta' pagament minn dak il-kont ta' pagament, jew, fejn ma jkun hemm ebda kont ta' pagament, persuna fiżika jew ġuridika li tagħti ordni ta' pagament;

(15)

“kard ta' pagament” tfisser kategorija ta' strument ta' pagament li jippermetti lil pagatur jagħti bidu għal transazzjoni b'kard ta' debitu jew ta' kreditu;

(16)

“skema ta' kards ta' pagament” tfisser sett wieħed ta' regoli, prattiki, standards u/jew linji gwida għall-implimentazzjoni għall-eżekuzzjoni ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard u li jkun separat minn kwalunkwe sistema ta' infrastruttura jew ta' pagament li tappoġġa l-operazzjoni tiegħu, u li jinkludi kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew entità speċifika li tieħu d-deċiżjonijiet b'responsabbiltà għall-funzjonament tal-iskema;

(17)

“skema ta' pagament permezz ta' kard ta' erba” partijiet' tfisser skema ta' pagament permezz ta' kard li fiha l-pagamenti jsiru mill-kont ta' pagament ta' pagatur fil-kont ta' pagament ta' benefiċjarju permezz tal-intermedjazzjoni tal-iskema, emittent (min-naħa tal-pagatur) u akkwirent (min-naħa tal-benefiċjarju);

(18)

“skema ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet” tfisser skema ta' kards ta' pagament li fiha l-iskema stess tipprovdi servizzi akkwirenti u emittenti u t-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard isiru minn kont ta' pagament ta' pagatur fil-kont ta' pagament ta' benefiċjarju fl-iskema. Meta skema ta' pagament permezz ta' kard ta' tliet partijiet tilliċenzja fornituri oħrajn ta' servizzi ta' pagament għall-ħruġ ta' strumenti ta' pagament permezz ta' kards jew l-akkwist ta' transazzjonijiet ta' strumenti ta' pagament permezz ta' kard, jew it-tnejn, jew toħroġ strumenti ta' pagament permezz ta' kard flimkien ma' sieħeb f'co-branding jew permezz ta' aġent, hija titqies bħala skema ta' pagament permezz ta' kard ta' erba' partijiet;

(19)

“strument ta' pagament” tfisser kwalunkwe apparat personalizzat u/jew sett ta' proċeduri miftiehma bejn l-utent tas-servizzi ta' pagament u l-fornitur tas-servizzi ta' pagament u użat sabiex jagħti bidu għal ordni ta' pagament;

(20)

“strument ta' pagament permezz ta' kard” ifisser kwalunkwe strument ta' ħlas, inklużi kard, mowbajl, kompjuter jew kwalunkwe apparat teknoloġiku ieħor li jkun fih l-applikazzjoni adattata ta' pagament, li tippermetti lill-pagatur jibda transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard li mhijiex trasferiment ta' kreditu jew debitu dirett kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 260/2012;

(21)

“applikazzjoni ta' pagament” tfisser softwer tal-kompjuter jew ekwivalenti mtella' fuq apparat li jippermetti li jinbdew transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard u li jħalli lill-pagatur joħroġ ordnijiet ta' pagament;

(22)

“kont ta' pagament” tfisser kont f'isem wieħed jew aktar fornituri ta' servizzi ta' pagament li jintuża għall-eżekuzzjoni ta' transazzjonijiet ta' pagament, inkluż permezz ta' ammont speċifiku ta' flus elettroniċi kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

(23)

“ordni ta' pagament” tfisser kwalunkwe istruzzjoni minn pagatur lill-fornitur ta' servizzi ta' pagament tiegħu li biha jitolbu jesegwixxi transazzjoni ta' pagament;

(24)

“fornitur ta' servizzi ta' pagament” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika awtorizzati li jipprovdu s-servizzi ta' pagament elenkati fl-Anness tad-Direttiva 2007/64/KE jew rikonoxxuti bħala emittenti ta' flus elettroniċi skont l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2009/110/KE. Fornitur ta' servizzi ta' pagament jista' jkun emittent jew akkwirent jew it-tnejn li huma;

(25)

“utent ta' servizzi ta' pagament” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tagħmel użu minn servizz ta' pagament fil-kapaċità jew ta' pagatur jew ta' benefiċjarju, jew it-tnejn li huma;

(26)

“transazzjoni ta' pagament” tfisser azzjoni ta' trasferiment ta' fondi, mibdija minn pagatur jew għan-nom tiegħu jew mill-benefiċjarju, irrispettivament minn kwalunkwe obbligi sottostanti bejn pagatur u l-benefiċjarju;

(27)

“ipproċessar” tfisser it-twettiq tas-servizzi ta' pproċessar ta' transazzjoni ta' pagament f'termini tal-azzjonijiet rikjesti għall-ittrattar ta' struzzjoni ta' pagament bejn l-akkwirent u l-emittent;

(28)

“entità ta' pproċessar” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi servizzi ta' pproċessar ta' transazzjoni ta' pagament;

(29)

“punt tal-bejgħ” tfisser l-indirizz tal-post fiżiku tan-negozjant fejn tinbeda t-transazzjoni ta' pagament. Madankollu:

(a)

f'każ ta' bejgħ mill-bogħod jew kuntratti mill-bogħod (jiġifieri kummerċ elettroniku) kif definiti fil-punt 7 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/83/UE, il-punt tal-bejgħ għandu jkun l-indirizz tal-post fiss tan-negozju li fih in-negozjant jeżerċita n-negozju tiegħu irrispettivament mis-sit elettroniku jew tas-server li minnu tinbeda t-transazzjoni ta' pagament;

(b)

f'każ li n-negozjant ma jkollux post fiss tan-negozju, il-punt tal-bejgħ għandu jkun l-indirizz li għalih in-negozjant għandu liċenzja kummerċjali valida u li minnu tinbeda t-transazzjoni ta' pagament;

(c)

f'każ li n-negozjant ma jkollux post fiss tan-negozju u lanqas liċenzja kummerċjali valida, il-punt tal-bejgħ għandu jkun l-indirizz tal-korrispondenza għall-pagament tat-taxxi tiegħu relatati mal-attività tal-bejgħ tiegħu u li minnu tinbeda t-transazzjoni ta' pagament;

(30)

“marka ta' pagament” tfisser kwalunkwe materjal jew isem, terminu, sinjal, simbolu diġitali jew kombinament tagħhom, li kapaċi jindika taħt liema skema ta' pagament permezz ta' kard isiru t-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard;

(31)

“co-badging” tfisser l-inklużjoni ta' żewġ marki jew aktar ta' pagament jew applikazzjonijiet ta' pagament tal-istess marka fuq l-istess strument ta' pagament permezz ta' kard;

(32)

“co-branding” tfisser l-inklużjoni ta' mill-inqas marka waħda ta' pagament u mill-inqas marka waħda mhux ta' pagament fuq l-istess strument ta' pagament permezz ta' kard;

(33)

“kard ta' debitu” tfisser kategorija ta' strument ta' pagament li jippermetti lil pagatur jagħti bidu għal transazzjoni b'kard ta' debitu esklużi dawk b'kards imħallsin minn qabel;

(34)

“kard ta' kreditu” tfisser kategorija ta' strument ta' pagament li jippermetti lill-pagatur jibda transazzjoni b'kard ta' kreditu;

(35)

“kard imħallsa minn qabel” tfisser kategorija ta' strument ta' pagament li fiha flus elettroniċi, kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/110/KE, ikunu maħżunin.

KAPITOLU II

TARIFFI TAL-INTERKAMBJU

Artikolu 3

Tariffi tal-interkambju fuq it-transazzjonijiet b'kard ta' debitu tal-konsumatur

1.   Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament ma għandhomx joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju fuq kull transazzjoni ta' iktar minn 0,2 % tal-valur tat-transazzjoni għal kwalunkwe transazzjoni b'kard ta' debitu.

2.   Għal transazzjonijiet domestiċi ta' kards ta' debitu l-Istati Membri jistgħu jew:

(a)

jiddefinixxu perċentwal tal-limitu tat-tariffa tal-interkambju għal kull transazzjoni inqas minn dak previst fil-paragrafu 1 u jistgħu jimponu ammont ta' tariffa massima fissa bħala limitu fuq l-ammont ta' tariffa li tirriżulta mir-rata perċentwali applikabbli; jew

(b)

jippermettu lill-fornituri ta' servizzi ta' pagament sabiex japplikaw tariffa tal-interkambju fuq kull transazzjoni ta' mhux aktar minn EUR 0,05, jew, fl-Istati Membri li l-munita tagħhom m'hijiex l-ewro, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fit-8 ta' Ġunju 2015, li għandha tiġi riveduta kull ħames snin jew kull meta jkun hemm varjazzjoni sinifikanti fir-rati tal-kambju. Din it-tarfiffa ta' interkambju fuq kull transazzjoni tista' wkoll tkun kombinata ma' rati perċentwali massimi ta' mhux aktar minn 0,2 %, dejjem sakemm it-total ta' tariffi tal-interkambju tal-iskema ta' kards ta' pagament ma taqbiżx 0,2 % tal-valur ta' transazzjoni annwali totali għat-transazzjonijiet domestiċi b'kards ta' debitu f'kull skema ta' kards ta' pagament.

3.   Sad-9 ta' Diċembru 2020, fir-rigward ta' transazzjonijiet domestiċi ta' kards ta' debitu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-fornituri ta' servizzi ta' pagament japplikaw tariffa tal-interkambju medja ponderata ta' mhux aktar mill-ekwivalenti ta' 0,2 % tal-medja annwali tal-valur tat-transazzjoni għat-transazzjonijiet domestiċi b'kards ta' debitu kollha f'kull skema ta' kards ta' pagament. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu aktar baxx tat-tariffa tal-interkambju medja ponderata applikabbli għal kull transazzjoni domestika b'kard ta' debitu.

4.   Il-valuri tat-transazzjoni annwali imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 għandu jiġi kkalkulat kull sena, jibda mill-1 ta' Jannar u jintemm fil-31 ta' Diċembru kull sena u għandu japplika mill-1 ta' April tas-sena ta' wara. Il-perijodu ta' referenza għall-ewwel kalkolu ta' tali valur għandu jibda 15-il xahar tal-kalendarju qabel id-data ta' applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3 u għandu jintemm tliet xhur tal-kalendarju qabel dik id-data.

5.   L-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 13 għandhom, mat-talba bil-miktub tagħhom, jirrikjedu li skemi ta' kards ta' pagament u/jew fornituri ta' servizzi ta' pagament jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tiġi vverifikata l-applikazzjoni korretta tal-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Tali informazzjoni għandha tintbagħat lill-awtorità kompetenti qabel l-1 ta' Marzu tas-sena ta' wara l-perijodu ta' referenza msemmi fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 4. Kwalunkwe informazzjoni oħra li tabilita lill-awtoritajiet kompetenti jivverifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandha tintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti mat-talba bil-miktub tagħhom u fl-iskadenza stabbilita minnhom. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li tali informazzjoni tkun iċċertifikata minn awditur indipendenti.

Artikolu 4

Tariffi tal-interkambju għal transazzjonijiet b'kard ta' kreditu tal-konsumatur

Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament ma għandhomx joffru jew jitolbu tariffa tal-interkambju fuq kull transazzjoni ta' iktar minn 0,3 % tal-valur tat-transazzjoni għal kwalunkwe transazzjoni b'kard ta' kreditu. Fir-rigward tat-transazzjonijiet domestiċi b'kard ta' kreditu l-Istati Membri jistgħu jiddefenixxu limitu aktar baxx tat-tariffa tal-interkambju fuq kull transazzjoni.

Artikolu 5

Il-projbizzjoni tal-evażjoni

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limiti msemmija fl-Artikoli 3 u 4, kwalunkwe remunerazzjoni maqbula, inkluż il-kumpens nett, b'oġġett jew effett ekwivalenti għat-tariffa tal-interkambju, riċevut minn emittent mill-iskema ta' kard ta' pagament, l-akkwirent jew kwalunkwe intermedjarju ieħor fir-rigward tat-transazzjonijiet ta' pagament jew attivitajiet relatati għandha tkun ittrattata bħala parti mit-tariffa tal-interkambju.

KAPITOLU III

REGOLI TAN-NEGOZJU

Artikolu 6

Liċenzjar

1.   Huma pprojbiti kwalunkwe restrizzjoni territorjali fl-Unjoni jew kwalunkwe regola b'effett ekwivalenti fi ftehimiet ta' liċenzjar jew f'regoli ta' skemi ta' kards ta' pagament għall-ħruġ ta' kards ta' pagament jew għall-akkwist ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard.

2.   Huma pprojbiti kwalunkwe rekwiżit jew obbligu biex tinkiseb liċenzja jew awtorizzazzjoni speċifika għall-pajjiż għal operazzjoni fuq bażi transkonfinali jew kwalunkwe regola b'effett ekwivalenti fi ftehimiet ta' liċenzjar jew f'regoli ta' skemi ta' kards ta' pagament għall-ħruġ ta' kards ta' pagament jew għall-akkwist ta' transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard.

Artikolu 7

Separazzjoni ta' skema ta' kards ta' pagament u ta' entitajiet ta' pproċessar

1.   L-iskemi ta' kards ta' pagament u l-entitajiet ta' pproċessar:

(a)

għandhom ikunu indipendenti f'termini ta' kontabbiltà, organizzazzjoni u proċessi deċiżjonali;

(b)

ma għandhomx joffru prezzijiet għal skemi ta' kard ta' pagament u attivitajiet tal-ipproċessar b'mod konġunt u ma għandhomx jinkroċjaw is-sussidji ta' tali attivitajiet;

(c)

ma għandhom jiddiskriminaw b'ebda mod bejn is-sussidjarji jew l-azzjonisti tagħhom fuq naħa u l-utenti tal-iskemi ta' kards ta' pagament u sħab kuntrattwali oħrajn fuq in-naħa l-oħra, u b'mod partikolari ma għandhom jagħtu l-ebda servizz li huma joffru b'kwalunkwe mod soġġett għall-aċċettazzjoni mis-sieħeb kuntrattwali tagħhom ta' kwalunkwe servizz ieħor li huma joffru.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun jinsab l-uffiċċju rreġistrat tal-iskema tista' tirrikjedi li skema ta' kards ta' pagament tipprovdi rapport indipendenti li jikkonferma l-konformità tagħha mal-paragrafu 1.

3.   L-iskemi ta' kards ta' pagament għandhom jippermettu l-possibbiltà li l-awtorizzazzjoni u l-messaġġi ta' kklerjar ta' transazzjonijiet uniċi ta' pagament permezz ta' kard ikunu separati u pproċessati minn entitajiet ta' pproċessar differenti.

4.   Hija pprojbita kwalunkwe diskriminazzjoni territorjali fir-regoli ta' pproċessar operati minn skemi ta' kards ta' pagament.

5.   L-entitajiet ta' pproċessar fl-Unjoni għandhom jiżguraw li s-sistema tagħhom hija teknikament interoperabbli ma' sistemi oħrajn ta' entitajiet ta' pproċessar fl-Unjoni permezz tal-użu ta' standards żviluppati minn korpi ta' standardizzazzjoni internazzjonali jew Ewropej. Barra minn hekk, l-iskemi ta' kard ta' pagament ma għandhomx jadottaw jew japplikaw regoli tan-negozju li jirrestrinġu l-interoperabbiltà fost entitajiet ta' pproċessar fl-Unjoni.

6.   L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) tista', wara li tikkonsulta ma' bord konsultattiv kif imsemmi fl-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu r-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti minn skemi ta' kards ta' pagament u l-entitajiet ta' pproċessar biex tiżgura l-applikazzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

L-EBA għandha tressaq dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sad-9 ta' Diċembru 2015.

Il-Kummissjoni b'dan tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Artikolu 8

Il-co-badging u l-għażla tal-marka ta' pagament jew tal-applikazzjoni ta' pagament

1.   Kwalunkwe skema ta' kards ta' pagament u kwalunkwe regola fi ftehimiet ta' liċenzjar jew miżuri ta' effett ekwivalenti li jfixklu jew jipprevjenu emittent milli jagħmel co-badging ta' żewġ marki ta' pagament jew applikazzjonijiet ta' pagament differenti jew iżjed fuq strument ta' pagament permezz ta' kards, huma pprojbiti.

2.   Meta jidħol fi ftehim kuntrattwali ma' fornitur ta' servizzi ta' pagament, il-konsumatur jista' jitlob li jkollu żewġ marki differenti ta' pagament jew aktar fuq strument ta' pagament permezz ta' kards sakemm tali servizz ikun offut mill-fornitur ta' servizzi ta' pagament. Biżżejjed żmien qabel jiġi ffirmat il-kuntratt, il-fornitur ta' servizzi ta' pagament għandu jipprovdi lill-konsumatur informazzjoni ċara u oġġettiva dwar il-marki ta' pagament kollha disponibbli u l-karatteristiċi tagħhom, inkluż il-funzjonalitajiet, l-ispiża u s-sigurtà tagħhom.

3.   Għandha tkun oġġettivament ġustifikata u mhux diskriminatorja kwalunkwe differenza fit-trattament tal-emittenti u l-akkwirenti f'regoli ta' skemi u regoli fi ftehimiet tal-liċenzjar li jikkonċernaw il-co-badging ta' marki ta' pagament jew applikazzjonijiet ta' pagament differenti fuq strument ta' pagament permezz ta' kards.

4.   L-iskemi ta' kards ta' pagament ma għandhomx jimponu rekwiżiti ta' rapportar, obbligi ta' pagament ta' tariffi jew obbligi simili bl-istess għan jew effett fuq il-fornituri emittenti u akkwirenti tas-servizzi ta' pagament għal transazzjonijiet mwettqa bi kwalunkwe apparat li fuqu tkun preżenti l-marka ta' pagament tagħhom fir-rigward ta' transazzjonijiet li fihom ma tintużax l-iskema tagħhom.

5.   Ma għandux ikun diskriminatorju u għandu jiġi applikat b'mod mhux diskriminatorju kwalunkwe prinċipju ta' għażla tar-rotta jew miżura ekwivalenti bil-għan li jidderieġu t-transazzjonijiet minn mezz jew proċess speċifiku u standards u rekwiżiti tekniċi u ta' sigurtà oħrajn fir-rigward tat-trattament ta' żewġ marki ta' pagament u applikazzjonijiet ta' pagament differenti jew aktar fuq strument ta' pagament permezz ta' kard.

6.   L-iskemi ta' kards ta' pagament, l-emittenti, l-akkwirenti, l-entitajiet ta' pproċessar u l-fornituri ta' servizzi tekniċi oħra ma għandhomx idaħħlu mekkaniżmi awtomatiċi, software jew apparat fuq l-istrument ta' pagament jew fuq l-apparat applikat fil-punt tal-bejgħ li jillimitaw l-għażla tal-marka ta' pagament jew tal-applikazzjoni ta' pagament, jew it-tnejn, mill-pagatur jew il-benefiċjarju meta jkunu qed jużaw strument ta' pagament li jkun co-badged.

Il-benefiċjarji għandhom iżommu l-għażla li jinstallaw mekkaniżmi awtomatiċi fit-tagħmir użat fil-punt tal-bejgħ li jagħmlu għażla ta' prijorità ta' marka ta' pagament jew applikazzjoni ta' pagament partikolari iżda l-benefiċjarji ma għandhomx jimpedixxu lill-pagatur milli jagħmel għażla differenti minn tali għażla awtomatika ta' prijorità magħmula mill-benefiċjarju fit-tagħmir tiegħu għall-kategoriji ta' kards jew strumenti ta' pagament relatati aċċettati mill-benefiċjarju.

Artikolu 9

Evitar tat-taħlit

1.   Kull akkwirent għandu joffri u jiċċarġja lill-benefiċjarji tiegħu tariffi għas-servizzi tan-negozjant speċifikati individwalment għall-kategoriji differenti u l-marki differenti ta' kards ta' pagament b'livelli differenti ta' tariffi tal-interkambju sakemm il-benefiċjarji ma jitolbux lill-akkwirent, bil-miktub, biex jiġu ċċarġjati tariffi għas-servizzi tan-negozjant imħalltin flimkien.

2.   L-akkwirenti għandhom jinkludu, fil-ftehimiet tagħhom ma' benefiċjarji, informazzjoni speċifikata b'mod individwali dwar l-ammont tat-tariffi għas-servizzi tan-negozjant, it-tariffi tal-interkambju u t-tariffi tal-iskemi applikabbli fir-rigward ta' kull kategorija u marka ta' kards ta' pagament, dment li l-benefiċjarju sussegwentement ma jagħmilx talba differenti bil-miktub.

Artikolu 10

Regoli li għandek “Tonora l-Kards Kollha”

1.   L-iskemi ta' kards ta' pagament u l-fornituri ta' servizzi ta' pagament ma għandhom japplikaw l-ebda regola li tobbliga lill-benefiċjarji jaċċettaw strumenti ta' pagament permezz ta' kard maħruġa minn emittent wieħed sabiex ukoll jaċċettaw strumenti oħra ta' pagament permezz ta' kard maħruġa fil-qafas tal-istess skema ta' kards ta' pagament.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal strumenti ta' pagament permezz ta' kard tal-konsumatur tal-istess marka u tal-istess kategorija ta' kard imħallsa minn qabel, kard ta' debitu jew ta' kard ta' kreditu suġġetti għal tariffa tal-interkambju taħt il-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament.

3.   Il-paragrafu 1 huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li skemi ta' pagament u l-fornituri ta' servizzi ta' pagament jipprovdu li kards ma jistgħux jiġu rrifjutati abbażi tal-identità tal-emittent jew tad-detentur tal-kard.

4.   Il-benefiċjarji li jiddeċiedu li ma jaċċettawx il-kards kollha jew strumenti oħra ta' pagament ta' skema ta' kards ta' pagament għandhom jinformaw b'dan lill-konsumaturi, b'mod ċar u inekwivoku, fl-istess ħin li jinformaw lil konsumaturi bl-aċċettazzjoni ta' kards u strumenti ta' pagament oħra tal-iskema ta' kards ta' pagament. Tali informazzjoni għandha tintwera b'mod prominenti fid-daħla tal-ħanut u ħdejn il-kexxun tal-flus.

Fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod, din l-informazzjoni għandha tintwera fuq is-sit tal-Internet tal-benefiċjarju jew fuq xi mezz ieħor elettroniku jew mobbli applikabbli. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-pagatur fi żmien adatt qabel ma jidħol fi ftehim ta' xiri mal-benefiċjarju.

5.   L-emittenti għandhom jiżguraw li l-istrumenti tagħhom ta' pagament huma elettronikament identifikabbli, u, fil-każ tal-istrumenti tagħhom ta' pagament permezz ta' kard li jkunu għadhom kif inħarġu, ukoll identifikabbli b'mod viżibbli, li jippermetti lill-benefiċjarji u lill-pagaturi jidentifikaw b'mod inekwivoku liema marki u kategoriji ta' kards imħallsa minn qabel, kards ta' debitu, kards ta' kreditu jew kards kummerċjali jintgħażlu mill-pagatur.

Artikolu 11

Regoli dwar prattiki ta' gwida

1.   Hija pprojbita kwalunkwe regola fi ftehimiet tal-liċenzjar, f'regoli ta' skemi applikati minn skemi ta' pagament permezz ta' kard u fi ftehimiet bejn akkwirenti u benefiċjarji li ma tħallix il-benefiċjarji jiggwidaw lill-konsumaturi lejn l-użu ta' kwalunkwe strument ta' pagament ippreferut mill-benefiċjarju. Din il-projbizzjoni għandha tkopri wkoll kwalunkwe regola li tipprojbixxi l-benefiċjarji milli jittrattaw strumenti ta' pagament bil-kard ta' skema partikolari ta' pagament permezz ta' kard b'mod iktar jew inqas favorevoli minn oħrajn.

2.   Hija pprojbita kwalunkwe regola fi ftehimiet tal-liċenzjar, f'regoli ta' skemi applikati minn skemi ta' pagament permezz ta' kard u fi ftehimiet bejn akkwirenti u benefiċjarji li ma tħallix il-benefiċjarji jinfurmaw lil min iħallsu dwar it-tariffi tal-interkambju u t-tariffi għas-servizzi tan-negozjant.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu huma mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar imposti, skontijiet jew mekkaniżmi ta' gwida oħra stabbiliti fid-Direttiva 2007/64/KE u d-Direttiva 2011/83/UE.

Artikolu 12

Informazzjoni lill-benefiċjarju dwar transazzjonijiet individwali ta' pagament permezz ta' kard

1.   Wara l-eżekuzzjoni ta' transazzjoni individwali ta' pagament permezz ta' kard, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-benefiċjarju għandu jipprovdi lill-benefiċjarju bl-informazzjoni li ġejja:

(a)

ir-referenza li tippermetti lill-benefiċjarju jidentifika t-transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard;

(b)

l-ammont tat-transazzjoni ta' pagament fil-munita li fiha huwa kkreditat il-kont ta' pagament tal-benefiċjarju;

(c)

l-ammont ta' kwalunkwe imposta fuq it-transazzjoni ta' pagament permezz ta' kard, li jindika b'mod separat it-tariffa għas-servizzi tan-negozjant u l-ammont tat-tariffa tal-interkambju.

Bil-kunsens espliċitu u minn qabel tal-benefiċjarju, l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tista' tiġi aggregata bil-marka, l-applikazzjoni, il-kategoriji tal-istrument ta' pagament u r-rati ta' tariffi tal-interkambju applikabbli għat-transazzjoni.

2.   Il-kuntratti bejn l-akkwirenti u l-benefiċjarji jistgħu jinkludu dispożizzjoni li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta jew magħmula disponibbli perjodikament, mill-inqas darba f'xahar, u b'mod miftiehem li jippermetti l-benefiċjarji li jaħżnu u jirriproduċu l-informazzjoni mingħajr tibdil.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 13

Awtoritajiet kompetenti

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-setgħa jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat u li jingħataw poteri investigattivi u ta' infurzar.

2.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru korpi eżistenti biex jaġixxu bħala awtoritajiet kompetenti.

3.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtorità kompetenti waħda jew aktar.

4.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk l-awtoritajiet kompetenti sad-9 ta' Ġunju 2016. Huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bidla sussegwenti li tikkonċerna lil dawn l-awtoritajiet.

5.   L-awtoritajiet kompetenti maħtura msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollhom riżorsi adegwati għall-qadi ta' dmirijiethom.

6.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw b'mod effettiv il-konformità ma' dan ir-Regolament, inkluż li jaħdmu kontra tentattivi mill-fornituri tas-servizzi ta' pagament biex jevitaw dan ir-Regolament, u li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw din il-konformità.

Artikolu 14

Penalitajiet

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li jiġu applikati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifiikaw lill-Kumissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijet sad-9 ta' Ġunju 2016 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 15

Riżoluzzjoni, ilmenti barra l-qorti u proċeduri ta' rimedju

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw u jippromwovu proċeduri adegwati u effettivi ta' lment u rimedju barra mill-qorti jew jieħdu miżuri ekwivalenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwim li jinqala' taħt dan ir-Regolament bejn il-benefiċjarji u l-fornituri ta' servizzi ta' pagament tagħhom. Għal dawk il-finijiet, l-Istati Membri għandhom jaħtru korpi eżistenti, fejn ikun xieraq, jew jistabbilixxu korpi ġodda. Il-korpi għandhom ikunu indipendenti mill-partijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dawk il-korpi sad-9 ta' Ġunju 2017. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bidla sussegwenti li tkun tikkonċerna lil dawn il-korpi.

Artikolu 16

Kards universali

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, fir-rigward ta' transazzjonijiet ta' pagament domestiċi li mhumiex distingwibbli bħala transazzjonijiet b'kard ta' debitu jew ta' kreditu mill-iskema ta' kards ta' pagament, japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar kards ta' debitu jew transazzjonijiet b'kard ta' debitu.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, sad-9 ta' Diċembru 2016, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu sehem ta' mhux aktar minn 30 % tat-transazzjoniazzjonijiet ta' pagamenti domestiċi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu li huma kkunsidrati bħala ekwivalenti għal transazzjonijiet b'karti ta' kreditu li għalihom għandu japplika l-limitu għat-tariffa tal-interkambju stabbilit fl-Artikolu 4.

Artikolu 17

Klawżola ta' reviżjoni

Sad-9 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu janalizza b'mod partikulari l-adattezza tal-livelli tat-tariffi tal-interkambju u l-mekkaniżmi ta' gwida, bħall-imposti, waqt li jieħu inkonsiderazzjoni l-użu u l-ispiża tad-diversi mezzi ta' pagamenti u l-livell ta' dħul ta' atturi ġodda, ta' teknoloġija ġdida u ta' mudelli ta' negozju innovattivi fis-suq. Il-valutazzjoni għandha tqis b'mod partikolari:

(a)

l-iżvilupp ta' tariffi għall-pagaturi;

(b)

il-livell ta' kompetizzjoni fost il-fornituri ta' kards ta' pagament u l-iskemi ta' kards ta' pagament;

(c)

l-effetti fuq l-ispejjeż għall-pagatur u l-benefiċjarju;

(d)

il-livelli ta' trasferiment min-negozjanti tat-tnaqqis fil-livelli tat-tariffi tal-interkambju;

(e)

ir-rekwiżiti tekniċi u l-implikazzjonijiet tagħhom għall-partijiet kollha involuti;

(f)

l-effetti tal-co-badging fuq il-faċilità ta' użu għall-utent, prinċipalment għall-anzjani u l-utenti l-iktar vulnerabbli;

(g)

l-effett fuq is-suq tal-esklużjoni ta' kards kummerċjali mill-Kapitolu II, billi titqabbel is-sitwazzjoni f'dawk l-Istati Membri fejn huma pprojbiti s-soprataxxi mas-sitwazzjoni f'dawk fejn huma permessi;

(h)

l-effett fuq is-suq tad-dispożizzjonijiet speċjali għal tariffi tal-interkambju għal transazzjonijiet domestiċi bil-kard ta' debitu;

(i)

l-iżvilupp ta' akkwisti transkonfinali u l-effett tagħhom fuq is-suq uniku, billi titqabbel is-sitwazzjoni għal kards b'tariffi limitati u kards b'tariffi mhux limitati, biex tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġi ċċarat liema tariffa tal-interkambju tapplika għall-akkwisti transkonfinali;

(j)

l-applikazzjoni fil-prattika tar-regoli dwar is-separazzjoni tal-iskema ta' kards ta' pagament u l-ipproċessar, u l-ħtieġa li terġa' tiġi kkunsidrata diżassoċjazzjoni legali.

(k)

il-ħtieġa possibbli, skont l-effett tal-Artikolu 3(1) fuq il-valur attwali ta' tariffi tal-interkambju għal transazzjonijiet b'kard ta' debitu ta' valur medju u għoli, li jiġi rivedut dak il-paragrafu billi jiġi previst li l-limitu għandu jiġi limitat għall-ammont aktar baxx ta' EUR 0,07 jew 0,2 % tal-valur tat-transazzjoni.

Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu, jekk ikun xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta leġislattiva li tista' tinkludi emenda proposta tal-limitu massimu għal tariffi tal-interkambju.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Huwa għandu japplika mit-8 ta' Ġunju 2015, ħlief għall-Artikoli 3, 4, 6 u 12 li għandhom japplikaw mid-9 ta' Diċembru 2015, u għall-Artikoli 7, 8, 9 u 10 li għandhom japplikaw mid-9 ta' Ġunju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, id-29 ta' April 2015.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ĠU C 193, 24.6.2014, p. 2.

(2)  ĠU C 170, 5.6.2014, p. 78.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2015 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' April 2015.

(4)  Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE (ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1).

(5)  Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 (ĠU L 266, 9.10.2009, p. 11).

(6)  Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 22).

(7)  Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64).

(8)  Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

(9)  Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).