14.3.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 71/114


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/401

tal-25 ta' Frar 2015

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid, il-kromafenożid, iċ-ċjażofammid, id-dikamba, id-difenokonażol, il-fenpirażammina, il-fluważinam, il-formetanat, in-nikotina, il-penkonażol, il-pimetrożina, il-piraklostrobin, it-taw-fluvalinat u t-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-limiti massimi ta' residwi (MRLs) għall-aċetamiprid, iċ-ċjażofammid, il-formetanat, il-pimetrożina, il-piraklostrobin u t-tebukonażol ġew stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-penkonażol ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-kromafenożid, id-dikamba, id-difenokonażol, il-fenpirażammina, il-fluważinam, in-nikotina u t-taw-fluvalinat ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Fil-kuntest ta' proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva kromafenożid fuq il-frott taż-żerriegħa u fuq l-għeneb, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 biex jiġu emendati l-MRLs eżistenti.

(3)

Fir-rigward taċ-ċjażofammid, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-għeneb. Fir-rigward tad-difenokonażol, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-bżar u l-brunġiel. Fir-rigward tal-fenpirażammina, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-berquq, iċ-ċirasa, il-ħawħ u l-għanbaqar. Fir-rigward tal-formetanat, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-frawli. Fir-rigward tal-penkonażol, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għat-tut u l-lampun. Fir-rigward tal-pimetrożina, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-għanżalor. Fir-rigward tal-piraklostrobin, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-għeruq taċ-ċikwejra. Fir-rigward tat-taw-fluvalinat, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-frott taż-żerriegħa, għall-ħawħ, għall-berquq, għall-għeneb, għat-tadam, għall-brunġiel, għall-bettieħ, għall-brokkoli, għall-kaboċċi ta' Brussell, għall-ġidra, għall-qaqoċċ, għall-ħass u għal pjanti oħra tal-insalata. Fir-rigward tat-tebukonażol, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għaż-żerriegħa tal-pepprin.

(4)

B'konformità mal-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, tressqet applikazzjoni għall-użu tal-aċetamiprid fuq il-berquq u l-ġewż tas-siġar. L-applikant isostni li l-użi awtorizzati ta' dik is-sustanza fuq għelejjel bħal dawn fl-Istati Uniti jwasslu għal residwi ogħla mill-MRLs fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li jeħtieġ li jkun hemm MRLs ogħla sabiex jiġi evitat li jkun hemm ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawk l-għelejjel.

(5)

Applikazzjonijiet ta' dak it-tip tressqu wkoll fir-rigward tal-użu tad-dikamba fuq il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata, u fir-rigward tal-użu tal-fluważinam fuq l-għeruq tal-ġinseng. L-applikanti jsostnu li l-użi awtorizzati ta' dawk is-sustanzi fuq għelejjel bħal dawn fl-Istati Uniti jwasslu għal residwi ogħla mill-MRLs fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li jeħtieġ li jkun hemm MRLs ogħla sabiex jiġi evitat li jkun hemm ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawk l-għelejjel.

(6)

B'konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta' evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(7)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem imsejħa bħala “l-Awtorità”, ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar l-MRLs proposti (2). L-Awtorità għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(8)

Fl-opinjonijiet motivati tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li, fir-rigward tal-użu tal-fenpirażammina fuq il-ħawħ, mhi meħtieġa l-ebda modifika tal-MRL eżistenti. Fir-rigward tal-użu tat-taw-fluvalinat fuq il-frott taż-żerriegħa, il-berquq, il-ħawħ u t-tadam, id-dejta li tressqet ma kinitx biżżejjed biex jiġu stabbiliti MRLs ġodda. Għalhekk, l-MRLs attwali ma għandhomx jiġu modifikati.

(9)

Rigward id-dikamba, waqt il-ħsad ma nstabu ebda residwi ta' dikamba fil-fażola tas-sojja tolleranti għad-dikamba. L-Awtorità kkonkludiet li l-komponent rilevanti tar-residwi identifikati fil-fażola tas-sojja tolleranti għad-dikamba kien il-metabolit 3,6-aċidu diklorosaliċiliku (DCSA).

(10)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li kienu ġew sodisfatti r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta u li, abbażi ta' valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, il-modifiki fl-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi bil-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir b'konsum estrem tal-prodotti rilevanti tal-għelieqi ma wrew li kien hemm riskju li jinqabżu l-konsum aċċettabbli ta' kuljum (ADI) jew id-doża ta' referenza akuta (ARfD).

(11)

Fir-rigward tan-nikotina, bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 897/2012 (3) ġew stabbiliti MRLs temporanji għall-faqqiegħ salvaġġ sat-30 ta' Novembru 2014 skont l-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, sakemm jiġu ppreżentati u evalwati dejta u informazzjoni ġdida dwar l-okkorrenza b'mod naturali jew il-formazzjoni ta' nikotina fil-prodotti kkonċernati. Il-Kummissjoni ġiet infurmata bi proġett ta' riċerka li qed jitwettaq bħala investigazzjoni dwar is-sorsi ta' nikotina preżenti f'dawk l-għelejjel. Fid-dawl tat-tul ta' żmien previst tal-istudju, u sabiex jingħata ż-żmien meħtieġ biex il-Kummissjoni tieħu d-deċiżjoni tagħha, huwa xieraq li l-validità ta' dawn l-MRLs tiġi estiża sad-19 ta' Ottubru 2016.

(12)

Fir-rigward tal-formetanat, diversi MRLs ġew modifikati bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 61/2014 (4). Dak ir-Regolament inaqqas l-MRL għall-frawli sal-limitu ta' determinazzjoni mill-14 ta' Awwissu 2014. Fl-interess taċ-ċertezza legali, huwa xieraq li l-MRL stipulat f'dan ir-Regolament jibda japplika mill-istess data.

(13)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u waqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett li qiegħed jiġi analizzat, l-emendi xierqa għall-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(14)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

(15)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta' Novembru 2014. Madankollu, għandu japplika mill-14 ta' Awwissu 2014 għall-MRL tal-formetanat fil-frawli.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Frar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu:

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limitu massimu ta' residwi eżistenti (MRL) għall-aċetamiprid fil-berquq u l-ġewż tas-siġar. EFSA Journal 2013;11(12):3506 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs għall-kromafenożid fil-frott taż-żerriegħa u fl-għeneb. EFSA Journal 2014;12(2):3569 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għaċ-ċjażofammid fl-għeneb. EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL għad-dikamba fil-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata. EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għad-difenokonażol fil-bżar ħelu u l-brunġiel. EFSA Journal 2014;12(4):3676 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-fenpirażammina fil-berquq, iċ-ċirasa, il-ħawħ u l-għanbaqar. EFSA Journal 2014;12(3):3619 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-fluważinam fl-għeruq tal-ġinseng. EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL eżistenti għall-formetanat fil-frawli. EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Opinjoni motivata dwar l-istipular ta' MRLs ġodda għall-penkonażol fit-tut u fil-lampun. EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-pimetrożina fl-għanżarol, il-karfus u l-bużbież. EFSA Journal 2013;11(8):3348 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL eżistenti għall-piraklostrobin fl-għeruq taċ-ċikwejra. EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għat-taw-fluvalinat f'diversi għelejjel. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL eżistenti għat-tebukonażol fiż-żerriegħa tal-pepprin. EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 897/2012 tal-1 ta' Ottubru 2012 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal aċibenżolar-S-metil, amisulbrom, ċjażofammid, diflufenikan, dimossistrobina, metossifenożid u nikotina f'ċerti prodotti jew fuqhom (ĠU L 266, 2.10.2012, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 61/2014 tal-24 ta' Jannar 2014 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għaċ-ċiromażina, għall-fenpropidin, għall-formetanat, għall-ossamil u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (ĠU L 22, 25.1.2014, p. 1).


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni għall-aċetamiprid, iċ-ċjażofammid, il-formetanat, il-penkonażol, il-pimetrożina, il-piraklostrobin u t-tebukonażol huma mibdula b'dan li ġej:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-limiti massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Aċetamiprid (R)

Ċjażofammid

Formetanat: Ammont totali ta' formetanat u l-imluħ tiegħu, espress bħala (kloridrat tal-)formetanat

Penkonażol (F)

Pimetrożina (A) (R)

Piraklostrobin (F)

Tebukonażol (R)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,9

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,3 (+)

 

 

0110010

Tronġ (Shaddocks, pomelos, sweeties, tanġelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

1

5

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,07

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

 

0,05

0120010

Lewż

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

0,05

0,02 (*)

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

 

0,05

0,02 (*)

 

0120070

Ġewż tal-Makadamja

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

0,02 (*)

1

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

0,05

0,02 (*)

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,8

0,01 (*)

0,01 (*)

0,2

0,02 (*)

0,5

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Naspli

 

 

 

 (**)

 

 

0,5

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

 

 (**)

 

 

0,5

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

0140010

Berquq

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

1.5

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

3

1 (+)

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

0,03

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,8

1

0140990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0150000

(v)

Frott irqiq tal-kukku u frott żgħir

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (*)

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

(b)

Frawli

0,5

0,01 (*)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (*)

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,5

0153010

Tut

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Ċawsli iswed (kukku Logan, kukku Tay, kukku Boysen, kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

2

(+)

0153030

Lampun (vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

2

(+)

0154000

(d)

Frott irqiq u frott żgħir ieħor

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

1.5

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

2

 

 

0,05 (*)

0,7 (+)

4

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

3

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Gooseberries (Inklużi ibridi ma' speċijiet oħrajn ta' Ribes)

2

 

 

0,05 (*)

0,7 (+)

3

 

0154050

Warda Skoċċiża

2

 

 

 (**)

0,02 (*)

3

 

0154060

Ċawsli (Arbutus berry)

2

 

 

 (**)

0,02 (*)

3

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,7 (+)

3

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

2

 

 

 (**)

0,02 (*)

3

 

0154990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

3

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0161010

Tamal

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161020

Tin

0,03

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

0,01 (*)

 

 

 

0,05 (*)

 

0,05

0161040

Larinġ tal-qsari (Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161050

Karambola (Bilimbi)

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161060

Kaki

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161070

Ġambul (għanbaqra ta' Ġava) (tuffieħa ta' Ġava/tuffieħa tal-ilma, tuffieħa warda, ċirasa tal-Brażil, ċirasa tas-Surinam/grumikama (Eugenia uniflora))

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0161990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05

0,1

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,02 (*)

0,07

2

0163050

Rummien

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163100

Durian

 

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163110

Frotta tal-annona (guanbana)

 

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

 

0211000

(a)

Patata

 

0,01 (*) (+)

 

 

(+)

0,02 (*)

0,02 (*)

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0212010

Kassava (Daxin, eddoe/taro tal-Ġappun, tannja)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet (Fażola tal-patata/fażola tal-jam, fażola tal-jam tal-Messiku)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 (**)

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

0,01 (*)

 

 

 

0,1

0,02 (*)

0213020

Zunnarija

 

0,01 (*)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Ċelerjak (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

 

0,01 (*)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Rafan (għeruq tal-anġelika, għeruq tal-karfus tal-muntanji, tal-ġenzjana)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Artiċokks (Crosne)

 

0,01 (*)

 

 

 

0,06

0,02 (*)

0213060

Zunnarija bajda

 

0,01 (*)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Tursin tuberuż

 

0,01 (*)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, ċiperu (Cyperus esculentus))

 

0,01 (*)

 

 

(+)

0,5

0,02 (*)

0213090

Leħjet il-bodbod (leħjet il-bodbod sewda, sassefrika, leħjet il-bodbod Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0,01 (*)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Swedes

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,3

0213110

Rapa

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,3

0213990

Oħrajn

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

 

0220010

Tewm

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal silverskin)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Shallots

0,01 (*)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Basal tar-rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

0,01 (*)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Physalis spp., goġi komuni, goġi taċ-Ċina (Lycium barbarum u L. chinense), tadam tas-siġra)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

0,3

0,01 (*)

0,01 (*)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Brunġiel (Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (*)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Okra (swaba' tan-nisa)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02 (*)

0,02 (*)

0231990

Oħrajn

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0232000

(b)

Cucurbits — qoxra li tittiekel

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Ħjar

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,2

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Zukkini (qarabagħli żgħir) (Kukurbit tas-sajf, qargħa (patisson), kalabaxx (Lagenaria siceraria), ċentinarja, karavella/bettiegħ morr, qargħa serp, luffa angulata/teroi)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,2

0232990

Oħrajn

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Qara' aħmar (Qargħa ħamra, qargħa (varjetà mwaħħra))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrun żgħir)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02 (*)

0,6

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli raab, brokkoli Ċiniżi)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Pastard

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Kaboċċi ta' Brussell

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Kaboċċa bir-ras (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

0,01 (*)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (*)

0243010

Kaboċċa Ċiniża (mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kaboċċi tal-weraq twal (Borecole/kaboċċa mberfla, collards, kaboċċa Portugiża, kaboċċa medullosa)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Ġidra

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*) (+)

0,02 (*)

0,02 (*)

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

 

0,05 (*)

 

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,5

0251010

Ħass tal-ħaruf (insalata tal-qamħ Taljan)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Skalora (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra ħamra, radiccho, indivja tal-werqa mberfla, Ċikwejra kaboċċata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra selvaġġa)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Krexxuni (nebbieta tal-fażola mung, nebbieta tax-xnien)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Krexxun tal-art

3

 

 

 (**)

3 (+)

10

 

0251060

Aruka, Rukla (Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Mustarda ħamra

3

 

 

 (**)

0,6 (+)

10

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tal-ġidra (Miżuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u speċijiet oħra li jinħasdu meta l-weraq ikun għadu żgħir, inklużi speċijiet tal-Brassica (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqiet), weraq tal-ġidra)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

10

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

3

 

 

 (**)

0,4 (+)

0,02 (*)

 

0252030

Weraq tal-pitravi (chard) (Weraq tal-pitravi)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (spinaċi dielja, weraq tal-banana, rimi tal-akaċja tixxeblek (Acacia pennata))

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung (Ipomea aquatica), felċi tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0255000

(e)

Indivja Belġjana

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,15

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

3

0,02 (*)

0,02 (*)

 

3

2

 

0256010

Maxxita

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (*)

0256020

Kurrat salvaġġ

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Weraq tal-karfus (weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-karwija, weraq tal-karfus tal-muntanji, anġelika, sorfolja tal-mirra u weraq oħrajn Apiacea, weraq tal-kosbor falz/jintnu/kosbor twil/ħaxixa tinten (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (*)

0256040

Tursin (weraq tat-tursin tuberuż)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Salvja (savorja tax-xitwa, savorja tas-sajf, weraq Borago officinalis)

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256060

Klin

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256070

Sagħtar (merdqux, origanu)

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256080

Ħabaq (Weraq balm, nagħniegħ, pepermint, tulsi, ħabaq ħelu, ħabaq muswaf, fjuri kommestibbli (qronfol Indjan u oħrajn), pennywort, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kari)

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256090

Weraq tar-rand (ħaxixa lumija)

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256100

Stregun (Issopu)

 

 

 

 (**)

(+)

 

0,05 (*)

0256990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,05 (*)

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

0,02 (*)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/fażola tinqasam, fażola ta' Spanja, fażola tat-tqattigħ, fażola twila Ċiniża, fażola guwar, fażola tas-sojja)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Fażola (mingħajr miżwed) (Ful, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima, piżelli tal-baqra)

0,3

 

 

 

0,02 (*) (+)

 

2 (+)

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout/piżelli taz-zokkor/piżelli tas-silġ)

0,4

 

 

 

0,02 (*) (+)

 

2 (+)

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

0,3

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0260050

Għads

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0260990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

0270010

Asparagu

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardun (zkuk tal-Borago officinalis)

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270030

Karfus

1.5

 

 

0,05 (*)

0,04 (+)

0,02 (*) (+)

0,5 (+)

0270040

Bużbież

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,04 (+)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

0,7

 

 

0,2

0,02 (*) (+)

2

0,6

0270060

Kurrat

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,7

0,6

0270070

Rabarbru

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270090

Qlub tal-palm

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat (Faqqiegħ komuni, faqqiegħ forma ta' gajdra, faqqiegħ shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ selvaġġ (Chanterelle, tartuf, morkell, fungi porċini)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

0300010

Fażola (Ful, fażola tan-navy, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima beans, fażola tal-għelieqi, piżelli tal-baqra)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Għads

0,01 (*)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Lupini

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,2

0,6

0401020

Karawett

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,04

0,15

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,2

0,2

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,2

0,02 (*)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, żerriegħa tal-lift tal-ġidra)

0,2

 

 

 

0,02 (*)

0,2

0,5

0401070

Fażola tas-sojja

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,05

0,15

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,2

0,3

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Żrieragħ tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0401110

Għosfor

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,2

0,02 (*)

0401120

Fidloqqom (Żrieragħ ta' lsien il-fart vjola/Fjura tal-Kanarji (Echium planatgineum), żrieragħ ta' lsien il-fart (Buglossoides arvensis))

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,2

0,02 (*)

0401130

Kamelina

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,2

0,3

0401140

Żerriegħa tal-qanneb

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0401150

Fażola tar-riġnu

0,01 (*)

 

 

 (**)

0,02 (*)

0,2

0,02 (*)

0401990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,01 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0,02 (*)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0402030

Frott tal-palm

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 (**)

 

 

0,02 (*)

0402990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

5.

ĊEREALI

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

0500010

Xgħir

0,01 (*)

 

 

 

 

1

2

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, kinoa)

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0500030

Qamħirrum

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0500040

Millieġ (Millieġ denb il-volpi, teff, millieġ tas-swaba', millieġ tal-Indja)

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0500050

Ħafur

0,01 (*)

 

 

 

 

1

2

0500060

Ross (Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica))

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

1 (+)

0500070

Segala

0,01 (*)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Sorgu

0,01 (*)

 

 

 

 

0,5

0,02 (*)

0500090

Qamħ (Spelt, tritikale)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Oħrajn (żrieragħ tal-ħaxix Kanarji (Phalaris canariensis))

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

 

0610000

(i)

 

 

 

0,1

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

 

 

 (**)

0,1 (*)

0,3 (+)

0,1

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

 

 

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0631000

(a)

Fjuri

 

 

 

 (**)

5 (+)

 

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

 

 

 (**)

 

 

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

 

 

 (**)

 

 

 

0631030

Petali tal-ward

 

 

 

 (**)

 

 

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra))

 

 

 

 (**)

 

 

 

0631050

Xkomp (linden)

 

 

 

 (**)

 

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

 

 (**)

5 (+)

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

 

 (**)

 

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

 

 (**)

 

 

 

0632030

Matè

 

 

 

 (**)

 

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

 

 (**)

0,1 (*)

 

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

 

 

 (**)

 

 

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

 

 

 (**)

 

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

 

 (**)

0,1 (*)

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

 

 

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

 

 

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

1.5 (+)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810020

Karwija sewda

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-muntanji)

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 (**)

 

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0820000

(ii)

Frott u frott irqiq

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

 

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820030

Karwija

 

 

 

 (**)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardamomu

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820060

Bżar, iswed, aħdar u abjad (Bżar twil, bżar roża)

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0820990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

0,05 (*)

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0830010

Kannella (Kassja)

 

 

 

 (**)

 

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

 

 

 (**)

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0840020

Ġinġer

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja (kurkuma)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0840040

Rafan

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0850010

Msiemer tal-qronfol

 

 

 

 (**)

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 (**)

 

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 (**)

 

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0870000

(vii)

Aril

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

 

 (**)

 

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0900010

Pitravi (għeruq)

 

 

 

 (**)

 

0,2

 

0900020

Kannamiela

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

 

 

 (**)

 

0,08

 

0900990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TERRESTRI

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Tessut

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

1011000

(a)

Majjal

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskoli

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1011020

Xaħam

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1011030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Kliewi

0,1 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskoli

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1012020

Xaħam

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1012030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Kliewi

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskoli

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1013020

Xaħam

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1013030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Kliewi

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskoli

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1014020

Xaħam

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1014030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Kliewi

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib

 

 

 

 (**)

 

 

 

1015010

Muskoli

0,05

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1015020

Xaħam

0,05

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1015030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,2

1015040

Kliewi

0,2

 

 

 (**)

 

 

0,2

1015050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,2

1015990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1016000

(f)

Tjur — tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u farawni, ngħam, ħamiem

 

 

 

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Muskoli

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

1016020

Xaħam

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

1016030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 

 

 

 

1016040

Kliewi

0,1 (*)

 

 

 

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

1016990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett (Fenek, kangarù, ċerv)

 

 

 

 (**)

 

 

 

1017010

Muskoli

0,05

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1017020

Xaħam

0,05

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1017030

Fwied

0,1 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,2

1017040

Kliewi

0,2

 

 

 (**)

 

 

0,2

1017050

Ġewwieni li jittiekel

0,02 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,2

1017990

Oħrajn

0,02 (*)

 

 

 (**)

 

 

0,1 (*)

1020000

(ii)

Ħalib

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*) (+)

0,01 (*)

0,02 (*)

1020010

Frat

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 (**)

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 (**)

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

 (**)

 

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

 

 (**)

 

 

 

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, trab tad-dakra, xehda bl-għasel (għasel tax-xehda))

0,05  (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

(v)

Amfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

1060000

(vi)

Bebbux

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Selvaġġina)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti A, il-kolonni għall-kromafenożid, id-dikamba, id-difenokonażol, il-fenpirażammina, il-fluważinam, in-nikotina u t-taw-fluvalinat huma mibdula b'dan li ġej:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-limiti massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2) Aċetamiprid (R)

Kromafenożid

Dikamba

Difenokonażol

Fenpirażammina

Fluważinam (F)

Nikotina

Taw-Fluvalinat (F)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠEWŻ IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,01 (***)

0,05 (***)

0,1

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,1

0110010

Tronġ (Shaddocks, pomelo, sweeties, tanġelo (minbarra minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Id Buddha (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,01 (***)

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċ

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,5

 

 

0,01 (***)

 

 

0,1

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ salvaġġ)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0,05 (***)

0,5

 

0,05 (***)

 

 

0130030

Sfarġel

 

0,05 (***)

0,4

 

0,05 (***)

 

 

0130040

Naspli

 

0,05 (***)

0,5

 

0,05 (***)

 

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

0,05 (***)

0,5

 

0,05 (***)

 

 

0130990

Oħrajn

 

0,05 (***)

0,2

 

0,05 (***)

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

0,01 (***)

0,05 (***)

 

 

0,05 (***)

 

 

0140010

Berquq

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Ċiras (Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Oħrajn

 

 

0,1

0,01 (***)

 

 

0,01 (***)

0150000

(v)

Frott irqiq u frott żgħir

 

0,05 (***)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

 

 

3

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,01 (***)

 

0,4

3

0,05 (***)

 

0,5

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,01 (***)

 

 

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,5

0153010

Tut

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Ċawsli iswed (Kukku Logan, Kukku Tay, Kukku Boysen, Kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Lampun (Vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

(d)

Frott irqiq u frott żgħir ieħor

0,01 (***)

 

 

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,5

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Gooseberries (Inkluż ibridi ma' speċijiet oħrajn ta' Ribes)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,01 (***)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Tin

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Kumkwat marumi, kumkwat nagami, xkomp fortunella (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

0,1

 

 

 

 

0161070

Ġambul (għanbaqra ta' Ġava) (tuffieħa ta' Ġava/tuffieħa tal-ilma, tuffieħa warda, ċirasa tal-Brażil, ċirasa tas-Surinam/grumikama (Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0,1

 

 

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

0,1

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi sufin, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

0,1

 

 

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

0,1

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

0,2

 

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

0,1

 

 

 

 

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

 

0,1