25.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 54/1


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/281

tas-26 ta' Novembru 2014

li jissostitwixxi l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 77 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 jistipula dwar iċ-ċirkolazzjoni tas-sentenzi, l-istrument awtentiċi u t-tranżazzjonijiet ġudizzjarji fl-Unjoni. Dan se jibda japplika mill-10 ta' Jannar 2015.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 jistabbilixxi, fl-Annessi I u II, formola taċ-ċertifikat li tikkonċerna sentenza fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u formola taċ-ċertifikat li tikkonċerna strument awtentiku/tranżazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

(3)

Mill-1 ta' Jannar 2014 il-Latvja adottat l-euro. Għalhekk, ir-referenzi kollha għall-munita l-antika tal-Latvja għandhom jitħassru mill-formoli. Mill-1 ta' Jannar 2015 il-Litwanja se tadotta l-euro. Għalhekk, ir-referenzi kollha għall-munita tal-Litwanja għandhom jitħassru mill-formoli.

(4)

Mill-1 ta' Lulju 2013 il-Kroazja daħlet fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, għandhom jiġu inklużi r-referenzi għall-Kroazja u l-munita tagħha.

(5)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka ma ħaditx sehem fl-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(6)

Madankollu, skont l-Artikolu 3(2) tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u d-Danimarka, id-Danimarka, permezz tal-ittra tal-20 ta' Diċembru 2012 għarrfet (2) lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li timplimenta l-kontenuti tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012. Għalhekk, għandhom jiġu inklużi r-referenzi għad-Danimarka u l-munita tagħha fil-formoli.

(7)

Għal raġunijiet ta' ċarezza huwa xieraq li l-Annessi I u II jiġu sostitwiti.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 huma sostitwiti bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmula fi Brussell, is-26 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 79, 21.3.2013, p. 4.


ANNESS

ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni