22.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 334/61


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2434

tat-18 ta' Diċembru 2015

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u t-tixrid fi ħdan l-Unjoni ta' organiżmi ta' ħsara fir-rigward ta' ċertu frott u ħxejjex tal-ikel li joriġinaw fl-Indja

(notifikata bid-dokument C(2015) 9178)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u b'mod partikolari r-raba' sentenza tal-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/237/UE (2) tipprojbixxi l-importazzjoni mill-Indja tal-pjanti, minbarra ż-żrieragħ u l-għeruq, tal-Colocasia Schott, tal-pjanti, minbarra ż-żrieragħ, tal-Momordica L., tas-Solanum melongena L. u tat-Trichosanthes L. Barra minn hekk, biex jiġu importati l-pjanti tal-Mangifera L., minbarra ż-żrieragħ, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE teżiġi li l-awtoritajiet Indjani jwettqu miżuri xierqa li jiżguraw li l-konsenji jkunu ħielsa minn organiżmi ta' ħsara.

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE għandha limitu ta' żmien. Minħabba l-għadd kbir ta' interċezzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara fuq firxa wiesgħa ta' pjanti u prodotti tal-pjanti li oriġinaw mill-Indja, il-Kummissjoni hija tal-fehma li s-sistema ta' ċertifikazzjoni fitosanitarja tal-Indja teħtieġ aktar titjib. Għaldaqstant jixraq li ż-żmien ta' validità tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE jittawwal sal-31 ta' Diċembru 2016.

(3)

Għalhekk, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2016.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/237/UE tal-24 ta' April 2014 dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u t-tixrid fi ħdan l-Unjoni ta' organiżmi ta' ħsara fir-rigward ta' ċertu frott u ħxejjex tal-ikel li joriġinaw fl-Indja (ĠU L 125, 26.4.2014, p. 93).