13.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 266/75


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/1836

tat-12 ta' Ottubru 2015

li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-9 ta' Mejju 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/273/PESK (1) dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja.

(2)

Minn dakinhar, il-Kunsill kompla jikkundanna bil-qawwa r-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja mwettqa mir-reġim Sirjan. Il-Kunsill ripetutament esprima tħassib serju dwar is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora fis-Sirja, u b'mod partikolari, il-ksur mifrux u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali.

(3)

Fl-14 ta' April 2014, f'konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2012, fejn il-Kunsill ikkonferma l-impenn tal-Unjoni li tkompli bil-politika tagħha li timponi miżuri addizzjonali kontra r-reġim dment li tkompli r-repressjoni, il-Kunsill iddikjara li l-UE ser tkompli bil-politika tagħha ta' miżuri restrittivi kontra r-reġim sakemm tkompli r-repressjoni.

(4)

Il-Kunsill ripetutament innota bi tħassib serju t-tentattivi li saru mir-reġim Sirjan biex jevita l-miżuri restrittivi tal-UE sabiex ikompli jiffinanzja u jappoġġa l-politika tar-reġim ta' repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili.

(5)

Il-Kunsill jinnota li r-reġim Sirjan qed ikompli jsegwi l-politika ta' repressjoni tiegħu u, fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni li għadha tippersisti, il-Kunsill iqis li hu meħtieġ li jżomm u jiżgura l-effikaċja tal-miżuri restrittivi stabbiliti, billi jkompli jiżviluppahom waqt li jissokta bl-approċċ immirat u differenzjat tiegħu u jqis il-kundizzjonijiet umanitarji tal-popolazzjoni Sirjana. Il-Kunsill iqis li ċerti kategoriji ta' persuni u entitajiet huma ta' rilevanza partikolari għall-effikaċja ta' dawn il-miżuri restrittivi, minħabba l-kuntest speċifiku dominanti fis-Sirja.

(6)

Il-Kunsill ivvaluta li minħabba l-kontroll strett eżerċitat fuq l-ekonomija mir-reġim Sirjan, ċirku ta' ġewwa ta' negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja jistgħu biss iżommu l-istatus tagħhom minħabba li jgawdu minn assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim u mill-appoġġ tiegħu, u billi għandhom influwenza fi ħdanu. Il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul u jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma proprjetà ta', miżmumin jew ikkontrollati minn dawk in-negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I, sabiex ma jħallihomx jipprovdu appoġġ materjali jew finanzjarju lir-reġim u, permezz tal-influwenza tagħhom, tiżdied il-pressjoni fuq ir-reġim innifsu biex ibiddel il-politiki ta' repressjoni tiegħu.

(7)

Il-Kunsill ivvaluta li, fil-kuntest tas-setgħa fis-Sirja li tradizzjonalment tiġi eżerċitata fuq bażi ta' familja, is-setgħa fir-reġim Sirjan attwali hija kkonċentrata madwar membri influwenti tal-familji Assad u Makhlouf. Il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma proprjetà ta', miżmuma jew ikkontrollati minn ċerti membri tal-familji Assad u Makhlouf, u biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I, kemm biex jiġi influwenzat direttament ir-reġim permezz tal-membri ta' dawk il-familji sabiex ibiddel il-politiki tiegħu ta' repressjoni, kif ukoll biex jiġi evitat ir-riskju ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri restrittivi permezz tal-membri tal-familja.

(8)

Il-Ministri fi ħdan il-Gvern Sirjan għandhom jiġu meqjusa responsabbli in solidum għall-politika ta' repressjoni mwettqa mir-reġim Sirjan. Il-Kunsill ivvaluta li eks Ministri tal-Gvern tas-Sirja, fil-kuntest partikolari ta' dan ir-reġim Sirjan, x'aktarx li jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan dan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati mill-Ministri fi ħdan il-Gvern Sirjan, kif ukoll il-Ministri li kienu fil-kariga wara Mejju 2011, u li jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(9)

Il-Forzi Armati Sirjani huma mezz ewlieni li permezz tiegħu r-reġim jimplimenta l-politiki ta' repressjoni tiegħu u jwettaq ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, u l-uffiċjali tagħhomfis-servizz joħolqu riskju serju ta' aktar twettiq ta' ksur bħal dan. Barra minn hekk, fil-kuntest partikolari tal-Forzi Armati Sirjani, il-Kunsill ivvaluta li eks uffiċjali għolja fil-Forzi Armati x'aktarx li jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati kemm minn uffiċjali għolja fil-Forzi Armati Sirjani kif ukoll minn eks uffiċjali għolja fil-Forzi Armati Sirjani li kienu f'tali kariga wara l-2011, u biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(10)

Is-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence huma mezz ewlieni li permezz tiegħu r-reġim jimplimenta l-politiki tiegħu ta' repressjoni u jwettaq ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, u l-uffiċjali tagħhom fis-servizz joħolqu riskju serju ta' aktar twettiq ta' ksur bħal dan. Barra minn hekk, fil-kuntest partikolari tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence, il-Kunsill ivvaluta li l-eks uffiċjali f'dawk is-servizzi x'aktarx jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati kemm minn membri tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence u l-eks membri ta' dawk is-servizzi li kienu f'tali kariga wara Mejju 2011, u li jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(11)

Il-Kunsill ivvaluta li l-milizzji affiljati mar-reġim jappoġġaw lir-reġim Sirjan fir-rigward tal-politiki ta' repressjoni tiegħu, iwettqu abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali fuq l-ordni ta', u f'isem, ir-reġim Sirjan u li l-membri tagħhom joħolqu riskju serju ta' aktar twettiq ta' ksur bħal dan. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati mill-membri tal-milizzji affiljati mar-reġim Sirjan, u li jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(12)

Sabiex jiġi evitat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali permezz tal-użu ta' armi kimiċi fis-Sirja, il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi kontra persuni, entitajiet, unitajiet, aġenziji, korpi jew istituzzjonijiet li joperaw f'dak is-settur, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(13)

Il-miżuri restrittivi huma mingħajr preġudizzju għall-privileġġi u l-immunitajiet li jgawdu membri ta' missjonijiet diplomatiċi u konsulari li huma akkreditati fi Stat Membru tal-UE, f'konformità mad-dritt internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi, 1961 u l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari, 1963. Barra minnhekk, il-miżuri restrittivi huma mingħajr preġudizzju għat-twettiq tal-funzjonijiet diplomatiċi u l-assistenza konsulari tal-Istati Membri fis-Sirja.

(14)

Persuni jew entitajiet f'waħda mill-kategoriji msemmija fil-premessi 6 sa 12 m'għandhomx ikunu soġġetti għal miżuri restrittivi jekk hemm biżżejjed informazzjoni li mhumiex, jew m'għadhomx, assoċjati mar-reġim jew ma jeżerċitawx influwenza fuqu jew ma joħolqux riskju reali ta' ċirkomvenzjoni.

(15)

Id-deċiżjonijiet kollha dwar l-elenkar għandhom isiru fuq bażi individwali u skont il-każ b'kont meħud tal-proporzjonalità tal-miżura.

(16)

Id-Deċiżjoni 2013/255/PESK (2) li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 2011/273/PESK, għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2013/255/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

Jiżdiedu l-premessi li ġejjin:

“(3)

Il-Kunsill ripetutament innota bi tħassib serju t-tentattivi li saru mir-reġim Sirjan biex jevita l-miżuri restrittivi tal-UE sabiex ikompli jiffinanzja u jappoġġa l-politika tar-reġim ta' repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili.

(4)

Il-Kunsill jinnota li r-reġim Sirjan qed ikompli jsegwi l-politika ta' repressjoni tiegħu u, fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni li għadha tippersisti, il-Kunsill iqis li hu meħtieġ li jżomm u jiżgura l-effikaċja tal-miżuri restrittivi stabbiliti, billi jkompli jiżviluppahom waqt li jissokta bl-approċċ immirat u differenzjat tiegħu u jqis il-kundizzjonijiet umanitarji tal-popolazzjoni Sirjana. Il-Kunsill iqis li ċerti kategoriji ta' persuni u entitajiet huma ta' rilevanza partikolari għall-effikaċja ta' dawn il-miżuri restrittivi, minħabba l-kuntest speċifiku dominanti fis-Sirja.

(5)

Il-Kunsill ivvaluta li minħabba l-kontroll strett eżerċitat fuq l-ekonomija mir-reġim Sirjan, ċirku ta' ġewwa ta' negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja jistgħu biss iżommu l-istatus tagħhom minħabba li jgawdu minn assoċjazzjoni mill-qrib mar-reġim u mill-appoġġ tiegħu, u billi għandhom influwenza fi ħdanu. Il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul u jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma proprjetà ta', miżmumin jew ikkontrollati minn dawk in-negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I, sabiex ma jħallihomx jipprovdu appoġġ materjali jew finanzjarju lir-reġim u, sabiex permezz tal-influwenza tagħhom, tiżdied il-pressjoni fuq ir-reġim innifsu biex ibiddel il-politiki ta' repressjoni tiegħu.

(6)

Il-Kunsill ivvaluta li, fil-kuntest tas-setgħa fis-Sirja li tradizzjonalment tiġi eżerċitata fuq bażi ta' familja, is-setgħa fir-reġim Sirjan attwali hija kkonċentrata madwar membri influwenti tal-familji Assad u Makhlouf. Il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma proprjetà ta', miżmuma jew ikkontrollati minn ċerti membri tal-familji Assad u Makhlouf, u biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I, kemm biex jiġi influwenzat direttament ir-reġim permezz tal-membri ta' dawk il-familji sabiex ibiddel il-politiki tiegħu ta' repressjoni, kif ukoll biex jiġi evitat ir-riskju ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri restrittivi permezz tal-membri tal-familja.

(7)

Il-Ministri fi ħdan il-Gvern Sirjan għandhom jiġu meqjusa responsabbli in solidum għall-politika ta' repressjoni mwettqa mir-reġim Sirjan. Il-Kunsill ivvaluta li eks Ministri tal-Gvern tas-Sirja, fil-kuntest partikolari ta' dan ir-reġim Sirjan, x'aktarx li jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan dan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati mill-Ministri fi ħdan il-Gvern Sirjan, kif ukoll il-Ministri li kienu fil-kariga wara Mejju 2011, u li jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(8)

Il-Forzi Armati Sirjani huma mezz ewlieni li permezz tiegħu r-reġim jimplimenta l-politiki tiegħu ta' repressjoni u jwettaq ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, u l-uffiċjali tagħhom fis-servizz joħolqu riskju serju ta' aktar twettiq ta' ksur bħal dan. Barra minn hekk, fil-kuntest partikolari tal-Forzi Armati Sirjani, il-Kunsill ivvaluta li eks uffiċjali għolja fil-Forzi Armati x'aktarx li jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati minn uffiċjali għolja fil-Forzi Armati Sirjani kif ukoll minn eks uffiċjali għolja fil-Forzi Armati Sirjani li kienu f'tali kariga wara Mejju 2011, u biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(9)

Is-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence huma mezz ewlieni li permezz tiegħu r-reġim jimplimenta l-politiki tiegħu ta' repressjoni u jwettaq ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, u l-uffiċjali tagħhom fis-servizz joħolqu riskju serju ta' aktar twettiq ta' ksur bħal dan. Barra minn hekk, fil-kuntest partikolari tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence, il-Kunsill ivvaluta li l-eks uffiċjali f'dawk is-servizzi x'aktarx jibqa' jkollhom influwenza fi ħdan ir-reġim. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati kemm minn membri tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence kif ukoll minn eks membri ta' dawk is-servizzi li kienu f'tali kariga sa minn Mejju 2011, u biex jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(10)

Il-Kunsill ivvaluta li l-milizzji affiljati mar-reġim jappoġġaw lir-reġim Sirjan fir-rigward tal-politiki ta' repressjoni tiegħu, iwettqu abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali fuq l-ordni ta', u f'isem, ir-reġim Sirjan u li l-membri tagħhom joħolqu riskju serju ta' twettiq ta' aktar ksur bħal dan. Il-Kunsill għalhekk iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi biex jiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, li huma l-proprjetà ta', li huma miżmuma jew ikkontrollati mill-membri tal-milizzji affiljati mar-reġim Sirjan, u li jimponi restrizzjonijiet fuq id-dħul għal dawn il-persuni, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(11)

Sabiex jiġi evitat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali permezz tal-użu ta' armi kimiċi fis-Sirja, il-Kunsill iqis li għandu jipprevedi miżuri restrittivi kontra persuni, entitajiet, unitajiet, aġenziji, korpi jew istituzzjonijiet li joperaw f'dak is-settur, kif identifikati mill-Kunsill u elenkati fl-Anness I.

(12)

Il-miżuri restrittivi huma mingħajr preġudizzju għall-privileġġi u l-immunitajiet li jgawdu membri ta' missjonijiet diplomatiċi u konsulari li huma akkreditati fi Stat Membru tal-UE, f'konformità mad-dritt internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi, 1961 u l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari, 1963. Barra minnhekk, il-miżuri restrittivi huma mingħajr preġudizzju għat-twettiq tal-funzjonijiet diplomatiċi u l-assistenza konsulari tal-Istati Membri fis-Sirja.

(13)

Persuni jew entitajiet f'waħda mill-kategoriji msemmija fil-Premessi 5 sa 11 m'għandhomx ikunu soġġetti għal miżuri restrittivi jekk hemm biżżejjed informazzjoni li mhumiex, jew m'għadhomx, assoċjati mar-reġim jew ma jeżerċitawx influwenza fuqu jew ma joħolqux riskju reali ta' ċirkomvenzjoni.

(14)

Id-deċiżjonijiet kollha dwar l-elenkar għandhom isiru fuq bażi individwali u skont il-każ b'kont meħud tal-proporzjonalità tal-miżura.”.

(2)

Il-premessa 3 hija nnumerata mill-ġdid bħala l-Premessa 15.

(3)

L-Artikolu 27 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 27

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimpedixxu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-transitu minnhom, tal-persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, ta' persuni li jibbenefikaw minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u ta' persuni assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Anness I.

2.   Skont il-valutazzjonijiet u d-determinazzjonijiet magħmula mill-Kunsill fil-kuntest tas-sitwazzjoni fis-Sirja kif stipulat fil-Premessi (5) sa (11), l-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprevjenu d-dħul fi, jew it-transitu mit-territorji tagħhom ta':

(a)

negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja;

(b)

membri tal-familji Assad jew Makhlouf;

(c)

Ministri tal-Gvern Sirjan fis-setgħa wara Mejju 2011;

(d)

membri tal-Forzi Armati Sirjani fil-grad ta' ‘kurunell’ u l-ekwivalenti jew ogħla fil-kariga wara Mejju 2011;

(e)

membri tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence fil-kariga wara Mejju 2011;

(f)

membri tal-milizzji affiljati mar-reġim; jew

(g)

persuni li joperaw fis-settur tal-proliferazzjoni ta' armi kimiċi,

u persuni assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Anness I.

3.   Persuni f'xi waħda mill-kategoriji msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhomx jiġu inklużi jew miżmuma fuq il-lista ta' persuni u entitajiet fl-Anness I jekk hemm biżżejjed informazzjoni li m'humiex, jew m'għadhomx, assoċjati mar-reġim jew ma jeżerċitawx influwenza fuqu jew ma joħolqux riskju reali ta' ċirkomvenzjoni.

4.   Id-deċiżjonijiet kollha dwar l-elenkar għandhom isiru fuq bażi individwali u skont il-każ b'kont meħud tal-proporzjonalità tal-miżura.

5.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx jobbligaw lil Stat Membru jirrifjuta d-dħul taċ-ċittadini tiegħu stess fit-territorju tiegħu.

6.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut b'obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a)

bħala pajjiż ospitanti għal organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b)

bħala pajjiż ospitanti għal konferenza internazzjonali msejħa min-NU, jew taħt l-awspiċju tagħha;

(c)

taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet; jew

(d)

taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt Lateran) konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

7.   Il-paragrafu 6 għandu jiġi kkunsidrat bħala li japplika wkoll f'każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiż ospitanti għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

8.   Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafu 6 jew 7.

9.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti taħt il-paragrafi 1 u 2 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, jew minħabba attendenza f'laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fis-Sirja.

10.   Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 9 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha titqies bħala mogħtija sakemm Membru wieħed jew aktar tal-Kunsill ma joġġezzjonax bil-miktub fi żmien jumejn ta' xogħol minn meta tasal in-notifika tal-eżenzjoni proposta. Fil-każ li membru wieħed jew aktar tal-Kunsill joġġezzjonaw, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

11.   Fejn, skont il-paragrafi 6 sa10, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu, jew it-transitu minnu, tal-persuni elenkati fl-Anness I, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-fini li għalih tkun ingħatat u għall-persuna kkonċernata minnha.”.

(4)

L-Artikolu 28 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 28

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, jew huma proprjetà ta', miżmuma jew ikkontrollati minn persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, persuni u entitajiet li jibbenefikaw minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u persuni u entitajiet assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Annessi I u II, għandhom jiġu ffriżati.

2.   Skont il-valutazzjonijiet u d-determinazzjonijiet magħmula mill-Kunsill fil-kuntest tas-sitwazzjoni fis-Sirja kif stipulat fil-Premessi (5) sa (11), il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, jew huma proprjetà ta', miżmuma jew ikkontrollati minn:

(a)

negozjanti ewlenin li joperaw fis-Sirja;

(b)

membri tal-familji Assad jew Makhlouf;

(c)

Ministri tal-Gvern Sirjan fis-setgħa wara Mejju 2011;

(d)

membri tal-Forzi Armati Sirjani fil-grad ta' ‘kurunell’ u l-ekwivalenti jew ogħla fil-kariga wara Mejju 2011;

(e)

membri tas-servizzi Sirjani ta' sigurtà u ta' intelligence fil-kariga wara Mejju 2011;

(f)

membri tal-milizzji affiljati mar-reġim; jew

(g)

membri ta' entitajiet, unitajiet, aġenziji, korpi jew istituzzjonijiet li joperaw fis-settur tal-proliferazzjoni ta' armi kimiċi,

u persuni assoċjati magħhom, kif elenkati fl-Anness I, għandhom jiġu ffriżati.

3.   Persuni, entitajiet jew korpi f'xi waħda mill-kategoriji msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhomx jiġu inklużi jew miżmuma fuq il-lista ta' persuni u entitajiet fl-Anness I jekk hemm biżżejjed informazzjoni li huma m'humiex, jew m'għadhomx, assoċjati mar-reġim jew ma jeżerċitawx influwenza fuqu jew ma joħolqux riskju reali ta' ċirkomvenzjoni.

4.   Id-deċiżjonijiet kollha dwar l-elenkar għandhom isiru fuq bażi individwali u skont il-każ b'kont meħud tal-proporzjonalità tal-miżura.

5.   L-ebda fond jew riżorsa ekonomika m'għandha ssir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew entitajiet elenkati fl-Annessi I u II.

6.   L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tista' tawtorizza r-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Annessi I u II u l-membri tal-familja dipendenti minnhom, inklużi pagamenti għal oġġetti tal-ikel, kera jew ipoteki, mediċini u trattament mediku, taxxi, primjums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta' servizzi pubbliċi;

(b)

maħsuba esklużivament għall-pagament ta' onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimborż ta' spejjeż li huma assoċjati mal-provvista ta' servizzi legali;

(c)

maħsuba esklużivament għall-pagament ta' tariffi jew imposti ta' servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni regolari ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tikkunsidra li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, mill-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni;

(e)

meħtieġa għal finijiet umanitarji, bħat-twassil jew l-iffaċilitar tat-twassil ta' assistenza, inklużi provvisti mediċi, ikel, ħaddiema umanitarji u assistenza relatata, u sakemm, fil-każ ta' rilaxx ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jiġu rilaxxati lin-NU għall-fini tat-twassil jew l-iffaċilitar tat-twassil ta' assistenza fis-Sirja f'konformità mal-Pjan ta' Risposta ta' Assistenza Umanitarja fis-Sirja (SHARP);

(f)

destinati sabiex jitħallsu fi, jew jinħarġu minn, kont ta' missjoni diplomatika jew konsulari jew ta' organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, safejn tali pagamenti jkunu maħsubin biex jintużaw għal finijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari jew tal-organizzazzjoni internazzjonali;

(g)

meħtieġa għall-evakwazzjonijiet mis-Sirja;

(h)

maħsuba għall-Bank Ċentrali tas-Sirja jew għal entitajiet li huma l-proprjetà tal-Istat Sirjan, kif elenkati fl-Annessi I u II, biex jagħmlu ħlasijiet f'isem ir-Repubblika Għarbija Sirjana lill-OPCW għal attivitajiet relatati mal-missjoni ta' verifika tal-OPCW u mal-qerda ta' armi kimiċi Sirjani, u partikolarment lill-Fond Fiduċjarju Speċjali Sirjan tal-OPCW għal attivitajiet relatati mal-qerda totali ta' armi kimiċi Sirjani barra t-territorju tar-Repubblika Għarbija Sirjana.

Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni li jagħti taħt dan il-paragrafu.

7.   B'deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, sakemm jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta' deċiżjoni arbitrali meħuda qabel id-data li fiha l-persuna jew l-entità msemmija fil-paragrafu 1 jew 2 tkun ġiet elenkata fl-Anness I jew II, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja infurzabbli fl-Istat Membru kkonċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament sabiex jintlaħqu l-pretensjonijiet iggarantiti minn tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi f'tali deċiżjoni, fil-limiti stabbiliti minn liġijiet u regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li jkollhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni mhijiex għall-benefiċċju ta' persuna jew entità elenkata fl-Anness I jew II; u

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni ma jmurx kontra l-ordni pubbliku fl-Istat Membru kkonċernat.

Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu.

8.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx jipprevjenu persuna jew entità deżinjata milli tagħmel pagament dovut taħt kuntratt li daħal fis-seħħ qabel l-elenkar ta' tali persuna jew entità, bil-kondizzjoni li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

9.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx jipprevjenu entità deżinjata elenkata fl-Anness II, għal perijodu ta' xahrejn wara d-data tad-deżinjazzjoni tagħha, milli tagħmel pagament minn fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati rċevuti minn tali entità wara d-data tad-deżinjazzjoni tagħha, fejn tali pagament huwa dovut taħt kuntratt b'rabta mal-finanzjament ta' kummerċ, bil-kondizzjoni li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix irċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1 jew 2.

10.   Il-paragrafu5 m'għandux japplika għaż-żieda ma' kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

pagamenti dovuti skont kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu ġew konklużi jew inħolqu qabel id-data li fiha dawn il-kontijiet saru soġġetti għal din id-Deċiżjoni,

bil-kondizzjoni li kwalunkwe imgħax, dħul u pagamenti oħrajn bħal dawn jibqgħu soġġetti għall-paragrafi 1 u 2.

11.   Il-paragrafi 1, 2 u 5 m'għandhomx japplikaw għal trasferiment minn jew permezz tal-Bank Ċentrali tas-Sirja ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi rċevuti u ffriżati wara d-data tad-deżinjazzjoni tiegħu jew għal trasferiment ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi għal jew permezz tal-Bank Ċentrali tas-Sirja wara d-data tad-deżinjazzjoni tiegħu fejn tali trasferiment ikun marbut ma' ħlas minn istituzzjoni finanzjarja mhux deżinjata li jkun dovut b'konnessjoni ma' kuntratt ta' kummerċ speċifiku, dment li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina, skont il-każ, li l-ħlas mhuwiex direttament jew indirettament irċevut minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1 jew 2.

12.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għal trasferiment li jsir minn jew permezz tal-Bank Ċentrali tas-Sirja ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati fejn tali trasferiment ikun biex jipprovdi likwidità għall-finanzjament tal-kummerċ lill-istituzzjonijiet finanzjarji taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, dment li t-trasferiment ikun ġie awtorizzat mill-Istat Membru rilevanti.

13.   Il-paragrafi 1, 2 u5 m'għandhomx japplikaw għal trasferiment, minn jew permezz ta' entità finanzjarja elenkata fl-Anness I jew II, ta' fondi ffriżati jew riżorsi ekonomiċi fejn it-trasferiment ikun relatat ma' ħlas minn persuna jew entità mhux elenkata fl-Anness I jew II b'rabta mal-għoti ta' appoġġ finanzjarju għaċ-ċittadini Sirjani li jkunu qed isegwu edukazzjoni, taħriġ professjonali jew ikunu impenjati f'riċerka akkademika fl-Unjoni, dment li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina, skont il-każ, li l-ħlas ma jiġix irċevut direttament jew indirettament minn persuna jew entità msemmija f'paragrafu 1 jew 2.

14.   Il-paragrafi 1, 2 u 5 m'għandhomx japplikaw għal atti jew transazzjonijiet imwettqin, fir-rigward tas-Syrian Arab Airlines, unikament biex iċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom jiġu evakwati mis-Sirja.

15.   Il-paragrafi 1, 2 u5 m'għandhomx japplikaw għat-trasferiment minn jew permezz tal-Bank Kummerċjali tas-Sirja ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi rċevuti minn barra l-Unjoni u ffriżati wara d-data tad-deżinjazzjoni tiegħu jew għal trasferiment ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi għal jew permezz tal-Bank Kummerċjali tas-Sirja wara d-data tad-deżinjazzjoni tiegħu fejn tali trasferiment ikun marbut ma' ħlas minn istituzzjoni finanzjarja mhux deżinjata li jkun dovut b'konnessjoni ma' kuntratt ta' kummerċ speċifiku għal provvisti mediċi, ikel, kenn, miżuri sanitarji jew iġjeniċi għal użu ċivili, dment li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina, skont il-każ, li l-ħlas mhuwiex direttament jew indirettament irċevut minn persuna jew entità msemmija fil-paragrafu 1 jew 2.”.

(5)

L-Artikolu 30(2) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu dwar l-elenkar, inkluż ir-raġunijiet għalih, lill-persuna, entità jew korp kkonċernati, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' avviż, fejn jagħti lil tali persuna, entità jew korp l-opportunità li jippreżentaw osservazzjonijiet. B'mod partikolari, fejn persuna, entità jew korp huma elenkati fl-Anness I fuq il-bażi li jaqgħu f'waħda mill-kategoriji ta' persuni, entitajiet jew korpi stipulati fl-Artikoli 27(2) u 28(2), il-persuna, l-entità jew il-korp jistgħu jippreżentaw prova u osservazzjonijiet dwar ir-raġuni għalfejn hija tikkunsidra li l-elenkar tagħhom mhux ġustifikat, minkejja li jaqgħu taħt tali kategorija.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-12 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/273/PESK tad- 9 ta' Mejju 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU L 121, 10.5.2011, p. 11).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK tal-31 ta' Mejju 2013 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU L 147, 1.6.2013, p. 14).