4.7.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/45


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1084

tat-18 ta' Frar 2015

li, f'isem l-Unjoni Ewropea, tapprova ċerti emendi fl-Annessi II, V, VII u VIII tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għall-kummerċ f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali

(notifikata bid-dokument C(2015) 797)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/132/KE tas-17 ta' Diċembru 1996 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għall-kummerċ f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali (1), u b'mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 3 tagħha,

Billi:

(1)

Il-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għall-kummerċ f'annimali ħajjin u ta' prodotti tal-annimali (“il-Ftehim”) jistipula l-possibbiltà li tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza tal-miżuri sanitarji wara li l-Parti li tesporta tkun uriet b'mod oġġettiv li l-miżuri li tkun applikat ikunu wasslu għal-livell xieraq ta' ħarsien (“il-Partijiet”).

(2)

Il-Ftehim ġie approvat kif xieraq bid-Deċiżjoni 97/132/KE li tistipula wkoll li l-emendi għall-Annessi tiegħu u li jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt tal-Ġestjoni, u għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE (2). (Id-Direttiva 72/462/KEE ġiet revokata mid-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE (3). Il-premessa 10 tad-Direttiva 2004/68/KE tistqarr li r-regoli dwar is-saħħa pubblika u l-kontrolli uffiċjali li japplikaw għal-laħam u l-prodotti tal-laħam fid-dawl tad-Direttiva 72/462/KEE ġew sostitwiti b'dawk tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dik il-premessa tiddikjara wkoll li r-regoli l-oħra tad-Direttiva 72/462/KEE ġew sostitwiti bid-Direttiva tal-Kunsill2002/99/KE (5) u bid-Direttiva 2004/68/KE.

(3)

New Zealand irristrutturat l-awtoritajiet kompetenti tagħha fl-2010 u l-awtorità kompetenti l-ġdida issa hi l-Ministeru għall-Industriji Primarji. L-Unjoni pproponiet emenda żgħira fid-definizzjoni tar-rwoli tal-Istati Membri u l-Kummissjoni. Il-Partijiet irrakkomandaw li jiġi aġġornat l-Anness II tal-Ftehim biex jirrifletti dawn il-bidliet.

(4)

Il-Partijiet irrakkomandaw li jsiru bidliet fid-definizzjonijiet tal-istatus ta' ekwivalenza differenti, b'mod partikulari fuq l-istatus “Iva-1” fil-Glossarju tal-Anness V tal-Ftehim, fejn maċ-ċertifikazzjoni ddaħħlet link għall-attestazzjoni mudell fit-Taqsima 1(a) tal-Anness VII tiegħu. Il-Partijiet xtaqu wkoll jistipulaw bażi legali għall-Unjoni biex tintuża s-sistema elettronika integrata tal-Unjoni prevista fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/24/KE (6) (“TRACES”) li tistabbilixxi ċ-ċertifikati tal-importazzjoni għal prodotti “Iva-1” minn New Zealand. L-użu tas-sistema jippermetti li ċ-ċertifikazzjoni tiġi aġġornata aktar malajr u anki li ċ-ċertifikazzjoni elettronika tintuża dejjem aktar. Il-Partijiet irrakkomandaw ukoll li jiġu inklużi d-definizzjonijiet ta' TRACES u tas-sistema elettronika ta' New Zealand (E-cert) u li jiġu aġġornati l-ismijiet ta' ċerti mardiet tal-annimali elenkati fil-Glossarju għall-Anness V tal-Ftehim.

(5)

New Zealand wettqet valutazzjoni tar-riskju ġdida għall-importazzjoni ta' semen u embrijuni bovini. Minħabba f'dan, il-marda emorraġika epiżootika ma għadhiex titqies bħala marda ta' sinifikanza għas-semen tal-bovini, u New Zealand neħħiet il-kundizzjonijiet tagħha fuq l-importazzjoni. Barra minn hekk, New Zealand irrevediet il-kundizzjonijiet dwar il-Q-fever u d-dijarea virali tal-bovini (tip II). Il-Partijiet għalhekk irrakkomandaw li jiġi emendat il-Kapitolu 1 dwar is-“Semen” u l-Kapitolu 2 dwar l-“Embrijuni” tat-Taqsima 1 u l-Kapitolu 28 dwar “Dispożizzjonijiet Mixxellanji ta' Ċertifikazzjoni” tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim. Barra minn hekk, il-Partijiet irrakkomandaw li fil-Kapitolu 1 dwar is-“Semen” tat-Taqsima 1 jitħassru l-“azzjonijiet” preċedenti għall-esportazzjonijiet minn New Zealand lejn l-Unjoni u li tiġi introdotta “azzjoni” ġdida li titlob lill-Unjoni tikkunsidra li tanalizza l-ittestjar tas-semen għar-rhinotracheitis bovina infettiva (IBR) permezz tal-metodoloġija tal-ittestjar ta' reazzjoni katina tal-polimerażi (PCR) approvata mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), li tipprovdi assigurazzjoni ekwivalenti għall-ħelsien mill-mard tal-IBR. Għalhekk huwa xieraq li jkunu emendati l-kundizzjonijiet speċjali fil-Kapitoli 1 u 2 tat-Taqsima 1 u d-dispożizzjonijiet ta' ċertifikazzjoni rilevanti fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim.

(6)

F'dak li għandu x'jaqsam ma' naħal ħaj, l-Unjoni adottat leġiżlazzjoni ġdida dwar l-elenkar ta' Stati Membri jew reġjuni ħielsa mill-varroażi fin-naħal u li fil-każ tagħhom japplikaw xi restrizzjonijiet kummerċjali. Dawn japplikaw ukoll għall-importazzjonijiet minn New Zealand, minħabba li din mhix ħielsa minn din il-marda. Il-Partijiet irrakkomandaw li fil-Kapitolu 3 dwar l-“Annimali ħajjin” tat-Taqsima 1 tal-Anness V tal-Ftehim, fil-każ tan-naħal ħaj u n-naħal bagħli, inkluża l-“ġermoplażma tan-naħal/tan-naħal bagħli” spjegata mal-kundizzjonijiet speċjali, tiżdied restrizzjoni fuq l-esportazzjoni lejn l-Istati Membri jew reġjuni tagħhom elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/503/UE (7). L-Unjoni emendat ukoll il-kundizzjonijiet tal-importazzjoni tal-larva Amerikana fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/270/UE (8). Il-Partijiet għalhekk irrakkomandaw ukoll li jiġi emendat il-Kapitolu 28 dwar “Dispożizzjonijiet Mixxellanji ta' Ċertifikazzjoni” tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim.

(7)

Għal raġunijiet ta' konsistenza mal-Kapitolu 4.B dwar il-“Laħam tat-Tjur Frisk” tat-Taqsima 2 tal-Anness V tal-Ftehim, il-Partijiet qablu li jiġi emendat it-Titolu tat-Taqsima 2 fl-Anness V tagħha, billi tiġi inkluża l-kelma “frisk” wara “laħam tat-tjur”.

(8)

New Zealand wettqet valutazzjoni tar-riskju dwar is-sindromu riproduttiv u respiratorju tal-ħnieżer (PRRS) u emendat il-kundizzjonijiet tagħha fuq l-importazzjoni tal-majjal. Il-Partijiet għalhekk irrakkomandaw li l-PRRS jiżdied mal-kundizzjonijiet speċjali tal-Kapitolu 4.A. dwar il-“Laħam Frisk” tat-Taqsima 2 tal-Anness V tal-Ftehim, dwar is-saħħa tal-annimali, il-ħnieżer għall-esportazzjoni mill-Unjoni għal New Zealand u li jistabbilixxi l-attestazzjonijiet rilevanti fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tiegħu.

(9)

New Zealand irrevediet ir-regoli tagħha dwar l-użu tal-kartun fl-immaniġġjar tal-laħam fl-2010. L-Unjoni evalwat dawk ir-regoli ġodda u stabbiliet li huma ekwivalenti għar-regoli tal-Unjoni. Għaldaqstant il-Partijiet qablu li jżommu dik l-ekwivalenza, u li ma hemm bżonn ta' ebda bidla fl-Anness V tal-Ftehim.

(10)

New Zealand irrevediet is-sistema tagħha ta' spezzjoni tal-laħam tal-bovini, l-ovini u l-kaprini fl-2012. Il-bidliet ewlenin jikkonċernaw it-trasferiment tal-kompiti ta' spezzjoni tal-laħam marbuta mal-kwalità lill-operatur tan-negozju tal-ikel, filwaqt li s-superviżjoni globali tibqa' għand l-awtorità kompetenti. L-Unjoni evalwat dawk ir-regoli ġodda u stabbiliet li huma ekwivalenti għar-regoli tal-Unjoni. Għaldaqstant il-Partijiet qablu li jżommu dik l-ekwivalenza, u li ma hemm bżonn ta' ebda bidla fl-Anness V tal-Ftehim.

(11)

New Zealand wettqet valutazzjoni tar-riskju bbażata fuq ix-xjenza dwar prodotti tal-ħalib mhux ipproċessat u stabbiliet ir-rekwiżiti tal-importazzjoni u l-mekkaniżmi legali biex tirrikonoxxi l-ekwivalenza għal prodotti tal-ħalib mhux pasturizzat (minbarra l-ħalib mhux ipproċessat). L-Unjoni studjat din l-evalwazzjoni u ż-żewġ Partijiet ikkonkludew u rrakkomandaw li tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza reċiproka fuq dawn il-prodotti fl-2010. Għall-konsistenza u s-simplifikazzjoni, il-Partijiet irrakkomandaw li fil-Kapitolu 8 dwar il-“Ħalib u l-prodotti tal-ħalib għall-konsum mill-bniedem” tat-Taqsima 3 tal-Anness V tal-Ftehim, is-subtipi “Ġobnijiet rotob minn ħalib mhux ipproċessat” u “Ġobnijiet iebsa minn ħalib mhux ipproċessat (il-Parmiġġan)” jiġu sostitwiti bis-subtip ġdid “Prodotti tal-ħalib mhux pasturizzat (minbarra l-ħalib mhux ipproċessat)” issettjat fl-istatus “Iva-1” mingħajr xi kundizzjonijiet speċjali.

(12)

L-Unjoni rrieżaminat ir-regoli tagħha dwar il-metodi tal-ittestjar biex jinstabu bijotossini marini fil-molluski bivalvi ħajjin fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 15/2011 (9). New Zealand ressqet lill-Unjoni d-dossiers ta' ekwivalenza dwar il-metodi tal-ittestjar għall-bijotossini kif ukoll il-kriterji ta' approvazzjoni fis-snin 2003, 2006 u 2010. Wara li saret evalwazzjoni, il-Partijiet stabbilew li s-sistemi ta' xulxin huma ekwivalenti, u li ma hemm bżonn ta' ebda bidla fl-Anness V tal-Ftehim.

(13)

L-Unjoni wettqet rieżami importanti tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali (“ABP”). Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) ġie rrevokat u sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (12). Abbażi ta' valutazzjoni dwar iż-żamma tal-ekwivalenza, il-Partijiet ikkonkludew li l-istatus ta' ekwivalenza għall-ABP fil-każ tal-esportazzjoni ta' New Zealand lejn l-Unjoni, kif ukoll fil-każ tal-esportazzjoni tal-Unjoni lejn New Zealand fil-qafas tal-Ftehim, ma jintlaqatx mil-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-Unjoni u li ma hemm bżonn ta' ebda bidla fl-Anness V tal-Ftehim.

(14)

Fejn tidħol l-emenda tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 668/2004 (13) li żżid l-interjuri għat-taħwir u derivattivi mix-xaħam bħala prodott bażiku separat, il-Partijiet irrakkomandaw li l-interjuri għat-taħwir jiżdiedu bħala prodott bażiku elenkat fil-Kapitolu 21 dwar l-“Ikel tal-annimali domestiċi (inkluż dak ipproċessat) li fih materjal tal-Kategorija 3 biss” tat-Taqsima 4 fl-Anness V tal-Ftehim. Il-Partijiet irrakkomandaw li għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika jiġi stabbilit l-istatus “Iva-3” għall-esportazzjoni ta' New Zealand lejn l-Unjoni u l-istatus “NE” għall-esportazzjoni tal-Unjoni lejn New Zealand.

(15)

Il-partijiet irrakkomandaw li jiġi emendat it-titolu tal-Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim minn “Definizzjonijiet” għal “Kwistjonijiet orizzontali”, filwaqt li jitħassru s-subkapitoli kollha ta' dan il-Kapitolu.

(16)

Fis-Subkapitolu “Sistemi ta' Ċertifikazzjoni” tal-Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim tiċċara t-tip ta' prodotti li għalihom tapplika l-ekwivalenza tas-sistemi ta' ċertifikazzjoni. Il-Partijiet jirrakkomandaw li jmexxu din il-kjarifika dwar it-tip ta' prodotti bażiċi mill-kolonna “Kundizzjonijiet Speċjali” għall-kolonna “Ekwivalenza” ta' dak is-Sottokapitolu, mingħajr tibdil.

(17)

Il-Partijiet jirrakkomandaw li fil-Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim jidħol is-subkapitolu dwar id-dispożizzjonijiet għar-riesportazzjoni tal-prodotti importati meta l-prodott joriġina minn pajjiż terz u minn stabbiliment(i) awtorizzati għall-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni u New Zealand. Din id-dispożizzjoni fil-preżent hi prevista fl-Anness VII tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/56/KE (14).

(18)

Abbażi ta' valutazzjoni, il-Partijiet ikkonkludew li fil-każ ta' prodotti fejn tkun stabbilita l-ekwivalenza “Iva-1”, is-sistemi taż-żewġ Partijiet tal-monitoraġġ u l-ittestjar mikrobijoloġiku għall-prodotti tas-sajd u dawk tal-ħalib kienu ekwivalenti, għalkemm irrikonoxxew li l-kriterji mikrobijoloġiċi jistgħu jkunu differenti. Ir-responsabbiltà biex jiġu ssodisfati l-kriterji speċifiċi tal-Partijiet li jimpurtaw u li huma marbuta mas-sikurezza tal-ikel hija f'idejn l-operaturi li qed jesportaw. Il-Partijiet irrakkomandaw li fil-Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim, jiġi inkluż Subkapitolu għad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema tal-monitoraġġ u l-ittestjar mikrobijoloġiku. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll għas-settur tal-laħam, abbażi tal-istatus ta' ekwivalenza miftiehem preċedentement mill-Partijiet.

(19)

Abbażi ta' valutazzjoni, il-Partijiet ikkonkludew li s-sistemi tagħhom li jelenkaw l-istabbilimenti huma ekwivalenti. Il-Partijiet għalhekk irrakkomandaw li fil-Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim jiġi stipulat Subkapitolu dwar id-dispożizzjonijiet għal proċedura simplifikata li telenka l-istabbilimenti ta' New Zealand li jipproduċu prodotti mill-annimali għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni. Dan japplika għall-prodotti fejn hija stabbilita l-ekwivalenza fuq is-saħħa pubblika.

(20)

L-Unjoni emendat il-kundizzjonijiet tal-importazzjoni fuq l-enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE) fir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15). Biex jirriflettu dawn l-emendi, il-Partijiet irrakkomandaw l-aġġornament tal-Kapitolu 28 dwar “Dispożizzjonijiet Mixxellanji ta' Ċertifikazzjoni” tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim.

(21)

Minflok jelenka l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom li huma ħielsa mill-IBR u li għandhom programmi ta' kontroll approvati u stabbiliti fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim, il-Partijiet irrakkomandaw li l-Kapitolu 28 jirreferi għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/558/KE (16), li tirrikonoxxi u telenka dawk l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom.

(22)

Minflok jelenka l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom li huma ħielsa mill-marda ta' Aujeszky u li għandhom programmi ta' kontroll approvati u stabbiliti fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim, il-Partijiet irrakkomandaw li l-Kapitolu 28 jirreferi għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/185/KE (17) li tirrikonoxxi u telenka dawk l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom.

(23)

Il-Partijiet irrakkomandaw li tiżdied l-attestazzjoni taċ-ċertifikat fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim għad-deni klassiku tal-ħnieżer (CSF) għall-prodotti minn ħnieżer selvaġġi esportati mill-Unjoni għal New Zealand.

(24)

Fl-interess tal-konsistenza mal-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim, il-Partijiet irrakkomandaw li f'dak l-Anness jintuża t-terminu “attestazzjoni” fit-tabella kollha tal-Kapitolu 29 dwar il-“Miżuri ta' kontroll tal-mard miftiehma reċiprokament”.

(25)

Il-Partijiet irrakkomandaw li l-Kapitolu 29 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tal-Ftehim jinqasam f'żewġ Subkapitoli, “29.A. Status tal-mard għal mard speċifiku miftiehem reċiprokament”, li jinkorpora l-Kapitolu 29 eżistenti, u Subkapitolu ġdid “29.B. Miżuri ta' kontroll tal-mard miftiehma reċiprokament fl-eventwalità li tokkorri marda speċifika”.

(26)

Fir-rigward tal-Artikolu 6 tal-Ftehim, jiġifieri “Adattament għall-Kundizzjonijiet Reġjonali”, il-Partijiet irrakkomandaw li fis-Subkapitolu 29.B tat-Taqsima 5 tal-Anness V tagħha jiġu inklużi l-kundizzjonijiet kummerċjali komuni għal ċerti prodotti tal-annimali fil-każ li tokkorri xi marda speċifika f'xi territorji minn tagħhom.

(27)

Biex jissimplifikaw iċ-ċertifikazzjoni fl-Anness VII tal-Ftehim u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni għal ċertifikazzjoni elettronika, il-Partijiet irrakkomandaw li tiġi emendata t-Taqsima 1 ta' dak l-Anness biex tiġi prevista l-possibbiltà li jitnaqqas in-numru ta' ċertifikati mudell billi jiġi minimizzat in-numru ta' attestazzjonijiet meħtieġa. Barra minn hekk, il-partijiet irrakkomandaw li l-ħtieġa li jiġu inklużi r-referenzi leġiżlattivi tal-Parti li tesporta, kif previst fl-Anness V tal-Ftehim, għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-Parti li timporta.

(28)

Il-Partijiet iċċaraw li l-attestazzjoni sanitarja mudell, kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Anness VII tal-Ftehim, tista' tintuża meta annimal ħaj jew prodott ikollhom l-ekwivalenza “Iva (1)” fuq is-saħħa pubblika jew is-saħħa tal-annimali biss, mingħajr il-ħtieġa ta' ċertifikazzjoni ta' ekwivalenza. Konsegwentement, il-Partijiet irrakkomandaw emendi f'Taqsima 1 ta' dak l-Anness, inkluż għall-għoti ta' ċertifikat mudell biex jintuża fuq ċertifikati maħruġa wara d-data tat-tluq, b'tali mod li l-użu tagħha jkun limitat għal annimali ħajjin u l-prodotti li għalihom ġiet iddeterminata l-ekwivalenza tas-sistemi ta' ċertifikazzjoni f'Kapitolu 27 tat-Taqsima 5 tal-Anness V tiegħu.

(29)

Il-partijiet irrakkomandaw li jistabbilixxu, f'Taqsima 1 tal-Anness VII, il-bażi legali għal ċerti dispożizzjonijiet addizzjonali mhux obbligatorji stabbiliti fl-Anness V tal-Ftehim, li għandhom jiġu inklużi fiċ-ċertifikat. Din l-emenda hija relatata ma' attestazzjonijiet addizzjonali deskritti fil-Kapitolu 28 tat-Taqsima 5 ta' dak l-Anness u, għall-esportazzjonijiet tal-Unjoni lejn New Zealand, l-attestazzjoni addizzjonali “il-prodott tal-annimali huwa eliġibbli għall-kummerċ intra-Unjoni mingħajr restrizzjoni”.

(30)

Sabiex jissimplifikaw iċ-ċertifikazzjoni fit-Taqsima 2 tal-Anness VII tal-Ftehim, u jiffaċilitaw il-bidla taċ-ċertifikazzjoni elettronika, il-Partijiet jirrakkomandaw li titneħħa l-ħtieġa li ċ-ċertifikati jkunu jinkludu n-noti ta' spjegazzjoni li jipprovdu gwida għat-tlestija, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu inklużi l-attestazzjonijiet li huma irrilevanti għall-konsenja. Barra minn hekk, il-Partijiet irrakkomandaw li jkun possibbli li jsiru emendi żgħar fil-format taċ-ċertifikat mudell.

(31)

Iż-żewġ Partijiet żviluppaw sistemi elettroniċi ta' ċertifikazzjoni, kif ukoll link li tippermetti trasferiment ta' dejta bejn l-E-cert ta' New Zealand u s-sistemi TRACES tal-Unjoni, biex b'hekk jippermettu ċertifikazzjoni pprovduta b'mod elettroniku għal prodotti minn New Zealand esportati lejn l-Unjoni. Minħabba li ċ-ċertifikazzjoni elettronika tipprovdi garanziji ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjoni fuq il-karta, il-Partijiet jirrakkomandaw li jemendaw l-Anness VII tal-Ftehim li jipprovdi mekkaniżmu legali, meħtieġ biex jippermetti l-użu esklussiv ta' ċertifikazzjoni elettronika.

(32)

Il-Partijiet irrivalutaw il-verifiki fuq il-fruntiera ta' annimali ħajjin u prodotti mill-annimali stabbiliti fit-Taqsima A tal-Anness VIII tal-Ftehim. Il-Partijiet irrakkomandaw li jistabbilixxu l-livell ta' 100 % fejn jidħlu l-verifiki tal-identità, u li din ir-rata tiġi applikata skont id-diskrezzjoni mill-Partijiet. Il-Partijiet irrakkomandaw ukoll li tiġi stabbilita bażi legali fejn jidħol l-iddelegar tal-attivitajiet ta' verifiki fuq il-fruntiera lil persuna responsabbli jew aġenzija. Ibbażata fuq livell għoli ta' prestazzjoni u ta' affidabilità fil-kummerċ bilaterali, il-Partijiet jirrakkomandaw tnaqqis fir-rata ta' frekwenza ta' verifiki fiżiċi ta' prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem minn 2 % għal 1 %. Il-partijiet komplew jikkjarifikaw li l-annimali ħajjin għall-konsum mill-bniedem huma fl-istess kategorija ta' prodotti mill-annimali għall-konsum mill-bniedem fejn jidħol l-ittestjar tal-frekwenza għall-verifiki fiżiċi u għaldaqstant irrakkomandaw li jżidu “Annimali ħajjin” qabel “prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem” fil-Kapitolu 2 dwar il-“Verifiki fiżiċi”, li issa ġie emendat għal “Kontrolli fiżiċi (inklużi dawk aleatorji jew immirati)” tat-Taqsima A ta' dak l-Anness.

(33)

Wara evalwazzjoni mill-ġdid tat-tariffi tal-ispezzjoni għall-kontrolli tal-fruntieri, il-Partijiet irrakkomandaw li dawn it-tariffi jiġu aġġornati fit-Taqsima B tal-Anness VIII tal-Ftehim. Għall-esportazzjoni ta' New Zealand lejn l-Unjoni, il-Partijiet irrakkomandaw li t-tariffi tal-ispezzjoni jiġu applikati skont l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18), bi tnaqqis ta' 22,5 %. Din ir-rata tat-tnaqqis tiġi kkalkolata filwaqt li wieħed jassumi li r-rata ta' kontrolli fiżiċi fuq l-importazzjoni ta' New Zealand tkun biss ta' 10 % tar-rata normali ta' kontrolli fiżiċi applikati għal pajjiżi terzi oħra u li l-ispejjeż għall-kontrolli fiżiċi jammontaw għal 25 % tat-tariffi totali tal-ispejjeż. Għall-esportazzjoni tal-Unjoni lejn New Zealand teżisti differenza bejn il-konsenji fejn jitwettqu verifiki tad-dokumenti u tal-identità u dawk fejn barra minn hekk jitwettqu verifiki fiżiċi wkoll. Hemm stipulat ukoll aġġustament għall-inflazzjoni fit-tariffi tal-ispezzjonijiet ta' New Zealand.

(34)

Minħabba tibdil fil-liġijiet taż-żewġ Partijiet, ir-referenzi leġiżlattivi fi ħdan l-Annessi tal-Ftehim mhumiex aġġornati. Iż-żewġ Partijiet għalhekk irrakkomandaw li f'dawk l-Annessi jiġu aġġornati r-referenzi fil-leġiżlazzjoni għall-Unjoni u għal New Zealand.

(35)

Meta għamel referenza għal dawk l-emendi proposti għall-Annessi II, V, VII u VIII għall-Ftehim, fil-laqgħat u t-telefonati konferenzjali tiegħu fit-30-31 ta' Marzu 2009, l-24 ta' Ġunju 2010, l-24 ta' Marzu 2011, id-29-30 ta' Mejju 2012 u t-12 ta' Diċembru 2013, il-Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni irrakkomanda li dawn isiru.

(36)

Minħabba dawn ir-rakkomandazzjonijiet, huwa xieraq li jiġu emendati d-dispożizzjonijiet rilevanti fl-Annessi II, V, VII u VIII tal-Ftehim.

(37)

Skont l-Artikolu 16 tal-Ftehim, l-emendi għall-Annessi għandhom jiġu mifthiema b'mod konġunt, u dan jista' jsir permezz ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Partijiet.

(38)

Għaldaqstant, l-emendi irrakkomandati għall-Annessi II, V, VII u VIII tal-Ftehim għandhom jiġu approvati f'isem l-Unjoni.

(39)

Skont l-Artikolu 18(3) tal-Ftehim, l-emendi tal-Annessi li ntlaħaq qbil dwarhom għal dan il-Ftehim għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni rispettivi tagħhom għall-approvazzjoni tal-emendi huma lesti.

(40)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni stabbilit skont l-Artikolu 16 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għall-kummerċ f'annimali ħajjin u prodotti ġejjin tal-annimali, l-emendi fl-Annessi II, V, VII u VIII għall-imsemmi Ftehim huma b'dan approvati f'isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Iskambju ta' Ittri li jikkostitwixxi Ftehim ma' New Zealand, inkluż l-emendi fl-Annessi II, V, VII u VIII għall-Ftehim, huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel b'dan huwa awtorizzat li f'isem l-Unjoni Ewropea jiffirma l-ittra sabiex jorbot lill-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

L-Arranġament emendatorju fil-forma ta' Skambju ta' Ittri jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u tiġi ppubblikata wkoll id-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Frar 2015.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 57, 26.2.1997, p. 4.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE tat-12 ta' Diċembru 1972 dwar il-problemi tas-saħħa u l-ispezzjonijiet veterinarji fuq l-importazzjoni ta' bhejjem tal-ifrat, mogħoż u ngħaġ u majjali, kif ukoll ta' laħam frisk jew ta' prodotti tal-laħam minn pajjiżi terzi (ĠU L 302, 31.12.1972, p. 28).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta' April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu matul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/KEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 321).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/24/KE tat-30 ta' Diċembru 2002 li tirrigwarda l-iżvilupp ta' sistema veterinarja integrata u komputerizzata (ĠU L 8, 14.1.2003, p. 44).

(7)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/503/UE tal-11 ta' Ottubru 2013 li tirrikonoxxi partijiet tal-Unjoni bħala ħielsa mill-varroażi fin-naħal u li tistabbilixxi garanziji addizzjonali mitluba fil-kummerċ fl-Unjoni u fl-importazzjonijiet biex titħares il-qagħda ħielsa mill-varroażi tagħhom (ĠU L 273, 15.10.2013, p. 38).

(8)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/270/UE tas-6 ta' Mejju 2010 li temenda l-Partijiet 1 u 2 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikati mudelli tas-saħħa tal-annimali minn stabbilimenti u għan-naħal u n-naħal bagħli (ĠU L 118, 12.5.2010, p. 56).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 15/2011 tal-10 ta' Jannar 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 dwar il-metodi rikonoxxuti ta' ttestjar biex jinstabu bijotossini marini fil-molluski bivalvi ħajjin (ĠU L 6, 11.1.2011, p. 3).

(10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(12)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).

(13)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 668/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' prodotti sekondarji mill-annimali (ĠU L 112, 19.4.2004, p. 1).

(14)  Id-Deċiżjoni 2003/56/KE tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2003 dwar ċertifikati tas-saħħa għall-importazzjoni ta' annimali ħajjin u prodotti tal-annimali minn New Zealand (ĠU L 22, 25.1.2003, p. 38).

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1).

(16)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/558/KE tal-15 ta' Lulju 2004 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE li tirrigwarda garanziji addizzjonali għan-negozju intra-Komunitarju ta' annimali bovini relatati mar-rinotrakeite bovina infettiva u l-approvazzjoni tal-programmi ta' qerda ppreżentati minn ċerti Stati Membri (ĠU L 249, 23.7.2004, p. 20).

(17)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/185/KE tal-21 ta' Frar 2008 dwar garanziji addizzjonali f'kummerċ intra-Komunitarju tal-majjal rigward il-marda ta' Aujeszky, u kriterji sabiex jipprovdu informazzjoni dwar din il-marda (ĠU L 59, 4.3.2008, p. 19).

(18)  Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).


ANNESS

FTEHIM FIL-FORMA TA' SKAMBJU TA' ITTRI

minħabba l-Arranġament ma' New Zealand dwar l-emendi tal-Annessi II, V, VII u VIII tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji li japplikaw għall-kummerċ ta' annimali ħajjin u prodotti mill-annimali tas-17 ta' Diċembru 1996

A.   Ittra mill-Unjoni Ewropea

it-23 ta' Marzu 2015

Għażiża Sinjura Roche,

B'referenza għall-Artikolu 16(2) ta' Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji li japplikaw għall-kummerċ ta' annimali ħajjin u prodotti mill-annimali li sar fis-17 ta' Diċembru 1996, qed nipproponi dawn l-emendi fl-Annessi II, V, VII u VIII tal-Ftehim.

Bħalma jirrakkomanda l-Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni stabbilit bl-Artikolu 16(1) tal-Ftehim, qed nipproponi li t-test tal-Annessi II, V, VII u VIII jinbidel bit-testi rispettivi tal-Annessi II, V, VII u VIII mehmużin hawnhekk.

Inkun tassew grat jekk tikkonferma li New Zealand taqbel ma' dawn l-emendi fl-Annessi tal-Ftehim.

B'referenza għall-Artikolu 18(3) tal-Ftehim, għandi l-pjaċir ninfurmak li ntemmet il-proċedura interna tal-Unjoni Ewropea għall-approvazzjoni tal-emendi.

Għoddni dejjem tiegħek,

Għall-Unjoni Ewropea

Ladislav MIKO

B.   Ittra minn New Zealand

il-31 ta' Marzu 2015

Għażiż Sur Miko

Filwaqt li nirreferik għall-ittra tiegħek bid-dettalji dwar l-emendi proposti għall-Annessi II, V, VII u VIII ta' Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji li japplikaw għall-kummerċ ta' annimali ħajjin u prodotti mill-annimali li sar fis-17 ta' Diċembru 1996.

B'din l-ittra qed nikkonferma li New Zealand taqbel mal-emendi proposti, kif jirrakkomanda l-Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni stabbilit bl-Artikolu 16(1) tal-Ftehim, u li kopja tiegħu tinsab mehmuża hawnhekk.

B'referenza għall-Artikolu 18(3) tal-Ftehim, għandi l-pjaċir ninfurmak li ntemmet il-proċedura interna ta' New Zealand għall-approvazzjoni tal-emendi.

Għoddni dejjem tiegħek,

Għall-awtorità kompetenti ta' New Zealand

Is-Sa Deborah ROCHE

Viċi Direttur Ġenerali għall-Politika u l-Kummerċ

ANNESS II

AWTORITAJIET RESPONSABBLI

PARTI A

New Zealand

Il-Ministeru għall-Industriji Primarji huwa responsabbli għall-kontrolli dwar l-affarijiet sanitarji u veterinarji.

Fejn jidħlu l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea, il-Ministeru għall-Industriji Primarji huwa responsabbli li jistabbilixxi standards u rekwiżiti sanitarji (sikurezza tal-ikel) u għas-saħħa tal-annimali (żoosanitarji) u jispeċifika li ċ-ċertifikati tas-saħħa li jaċċertaw l-istandards u r-rekwiżiti sanitarji u żoosanitarji li jkun intlaħaq qbil dwarhom jiġu rispettati,

Fejn jidħlu l-importazzjonijiet fi New Zealand, il-Ministeru għall-Industriji Primarji huwa responsabbli li jistabbilixxi standards u rekwiżiti sanitarji (sikurezza tal-ikel) u għas-saħħa tal-annimali (żoosanitarji).

PARTI B

L-Unjoni Ewropea

Il-kontroll huwa maqsum bejn is-servizzi nazzjonali fl-Istati Membri individwali u fil-Kummissjoni Ewropea. F'dan ir-rigward, japplika dan li ġej:

Fejn jidħlu l-esportazzjonijiet għal New Zealand, l-Istati Membri huma responsabbli għall-kontroll taċ-ċirkustanzi u r-rekwiżiti tal-produzzjoni, inklużi spezzjonijiet/awditi statutorji u l-ħruġ ta' ċertifikati tas-saħħa li jaċċertaw li l-istandards u r-rekwiżiti li jkun intlaħaq qbil dwarhom jiġu rispettati.

Fejn jidħlu l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-koordinazzjoni globali, l-ispezzjonijiet/awditi ta' sistemi ta' kontroll u l-azzjoni leġiżlattiva li hemm bżonn biex tiżgura applikazzjoni ta' standards u rekwiżiti uniformi fi ħdan is-suq intern.

ANNESS V

RIKONOXXIMENT TA' MIŻURI SANITARJI

Glossarju

Iva (1)

Ekwivalenza miftiehma. Għandhom jintużaw l-attestazzjonijiet tal-mudell tas-saħħa tal-Anness VII, Taqsima 1(a). L-UE tista' tistabbilixxi ċ-ċertifikati ta' importazzjoni tagħha għal annimali ħajjin u prodotti mill-annimali minn New Zealand bi status ‘Iva-1’ fi TRACES permezz ta' mudell kif miftiehem miż-żewġ Partijiet.

Iva (2)

L-ekwivalenza hi mifthiema fil-prinċipju. Iridu jiġu solvuti xi kwistjoni(jiet) speċifiċi. Għandu jintuża l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa jew id-dokumenti veterinarji tal-parti li qed timporta.

Iva (3)

L-ekwivalenza hi fil-forma ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Parti li qed timporta. Għandu jintuża l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa jew id-dokumenti veterinarji tal-parti li qed timporta.

ME

Mhux evalwat. Għandu jintuża l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa jew id-dokumenti veterinarji tal-parti li qed timporta.

E

Għadha qiegħda tiġi evalwata — qed tiġi kkunsidrata. Għandu jintuża l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa jew id-dokumenti veterinarji tal-parti li qed timporta.

[]

Kwistjonijiet li jridu jiġu riżolti kemm jista' jkun malajr.

Le

Mhux ekwivalenti u/jew meħtieġa aktar evalwazzjoni. In-negozju jista' jseħħ jekk il-Parti tal-esportazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-Parti li qed timporta.

N.A.

Mhux applikabbli

ASF

Deni Afrikan tal-ħnieżer

BSE

Enċefalopatija sponġiformi bovina

BT

Marda tal-ilsien blu

C

Celsius

CBPP

Plewropulmonite bovina li tittieħed

CSF

Deni klassiku tal-ħnieżer

UE/NZ

L-Unjoni Ewropea/New Zealand

E-Cert

Is-sistema ta' trażmissjoni ta' dejta elettronika ta' New Zealand għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-esportazzjoni.

IEC

Anemija ekwina infettiva

FMD

Marda tal-ilsien u d-dwiefer

gst

taxxa fuq l-oġġetti u s-servizzi

HPNAI

Influwenza tat-tjur notifikabbli b'patoġeniċità għolja

HTST

Trattament ta' pasturizzazzjoni b'temperatura għolja fi żmien qasir

IBR

Rhinotracheitis infettiva bovina

LPNAI

Influwenza tat-tjur notifikabbli b'patoġeniċità baxxa

LSD

Marda tal-infafet fil-ġilda

min

minuta(i)

ND

Marda ta' Newcastle

Xejn

L-ebda kundizzjonijiet speċjali

OIE

Office International des Epizooties

PAP

Proteina pproċessata mill-annimali

PPR

Peste des petits ruminants

PRRS

Sindromu Riproduttiv u Respiratorju tal-Ħnieżer

RND

Pesta tal-ifrat

SVD

Marda vexxikulari tal-ħnieżer

TRACES

Is-sistema ta' trażmissjoni ta' dejta elettronika tal-UE għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-(esportazzjoni).

TSE

Enċefalopatija sponġiformi kontaġġjuża

UHT

Temperatura għolja ħafna

VS

Stomatite vexxikulari


Taqsima 1

Ġermoplażma u annimali ħajjin

Prodott bażiku

Esportazzjonijiet tal-UE lejn New Zealand (1)

Esportazzjonijiet ta' New Zealand lejn l-UE

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-UE

Standards ta' NZ

Standards ta' NZ

Standards tal-UE

 

1.   Semen

Frat

88/407/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Ara l-Kapitolu 28:

Deni-Q

Marda tal-ilsien blu

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

88/407/KEE

2011/630/UE

E

IBR.

ara l-Kapitolu 28.

L-UE trid tikkunsidra tanalizzax jekk l-ittestjar ta' semen għall-IBR bl-użu ta' metodoloġija tal-ittestjar PCR approvat mill-OIE, jipprovdix l-istess assigurazzjoni ta' ħelsien mill-mard IBR.

Nagħaġ/mogħoż

92/65/KEE

2010/470/UE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

2010/472/UE

NE

 

 

Qżieqeż

90/429/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

90/429/KEE

2012/137/UE

NE

 

 

Ċriev

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

Le

 

 

Żwiemel

92/65/KEE

2010/470/UE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (3)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

Direttiva 2004/211/KE

2010/471/UE

Iva (3)

 

 

Klieb

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

NE

 

 

2.   Embrijuni (ħlief embrijuni soġġetti għall-penetrazzjoni taż-zona pellucida)

Frat

embrijuni mnisslin in-vivo

89/556/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993

Iva (1)

Ara l-Kapitolu 28:

Deni-Q

Dijarea virali bovina (tip II)

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

89/556/KEE

Direttiva 2006/168/KE

Iva (1)

 

 

embrijuni mnisslin in vitro

89/556/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993

Iva (1)

Ara l-Kapitolu 28:

Deni-Q

Dijarea virali bovina (tip II)

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

 

Iva (3)

 

 

Nagħaġ/mogħoż

92/65/KEE

2010/470/UE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

2010/472/UE

NE

 

 

Qżieqeż

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

NE

 

 

Ċriev

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

Le

 

 

Żwiemel

92/65/KEE

2010/470/UE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

Direttiva 2004/211/KE

2010/471/UE

Iva (3)

 

 

Tjur bajd għat-tifqis

2009/158/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2009/158/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

Salmonella

ara l-Kapitolu 28.

 

Ratiti bajd għat-tifqis

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Annimali ħajjin

Frat

64/432/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (3)

IBR

ara l-Kapitolu 28

 

Nagħaġ/mogħoż

91/68/KEE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2004/212/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (3)

 

L-UE għandha tqis il-libertà ta' scrapie ta' NZ

Majjal

64/432/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (3)

Marda ta' Aujeszky ara l-Kapitolu 28

 

Criev

2004/68/KE

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2004/68/KE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (3)

 

 

Equidae

2009/156/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (3)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/260/KEE

93/195/KEE

93/196/KEE

93/197/KEE

2004/211/KE

2009/156/KE

2010/57/UE

Iva (3)

IEC

ara l-Kapitolu 28

 

Klieb, qtates u inmsa

Kummerċjali:

 

92/65/KEE

 

2013/519/UE

Mhux kummerċjali:

2003/803/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 998/2003

 

(UE) Nru 576/2013

 

(UE) Nru 577/2013

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (3)

Rabja ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Importazzjoni Kummerċjali:

 

92/65/KEE

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

Mhux kummerċjali:

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

 

2013/520/UE

Regolamenti

 

(KE) Nru 998/2003

 

(UE) Nru 576/2013

 

(UE) Nru 577/2013

Iva (3)

Rabja

ara l-Kapitolu 28.

 

Tjur ħajjin

2009/158/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2009/159/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

Salmonella

ara l-Kapitolu 28.

 

Ratiti

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

In-naħal ħaj u n-naħal bagħli li fih il-ġermoplażma tan-naħal/tan-naħal bagħli

92/65/KEE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/65/KEE

2013/503/UE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (1)

Naħal/naħal bagħli

ara l-Kapitolu 28

L-ebda kummerċ ta' prodotti bażiċi għall-Istati Membri jew ir-reġjuni, elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/503/UE.

 


Taqsima 2

Laħam (inkluż laħam frisk; laħam frisk tat-tjur; laħam tat-tjur tal-kaċċa, imrobbija u ferali) il-laħam ikkapuljat, il-preparazzjonijiet tal-laħam u l-prodotti tal-laħam għall-konsum mill-bniedem

Prodott bażiku

Esportazzjonijiet tal-UE lejn New Zealand:

Esportazzjonijiet ta' New Zealand lejn l-UE

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-UE

Standards ta' NZ

Standards ta' NZ

Standards tal-UE

4.   Laħam

4.A.   

Laħam frisk kif definit fir-Regolament (KE) Nru 853/2004. Dan jinkludi l-laħam ikkapuljat u demm/għadam/xaħam (frisk) mhux ipproċessat għall-konsum mill-bniedem.

Saħħa tal-annimali

Ruminanti

Equidae

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Qżieqeż

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) (2) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/KE

 

(KE) (2) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (1)

Salmonella u BSE

ara l-Kapitolu 28

Il-laħam ikkapuljat għandu jkun iffriżat.

 

4.B.   Laħam Frisk tat-Tjur

Saħħa tal-annimali

tjur

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

dundjani

 

 

Iva (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 

4.C.   Laħam tat-tjur tal-kaċċa mrobbija

Saħħa tal-annimali

Ċriev

Qżieqeż

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Fniek

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 119/2009

Iva (1)

 

 

Il-mammiferi ta' art oħra

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 119/2009

Iva (1)

 

 

Bir-rix

(inkluż ir-ratite)

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Mammiferi tal-art

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 119/2009

Iva (1)

 

 

Bir-rix

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2011/163/UE

Regolament

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Ratite

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

Iva (1)

 

 

4.D.   Laħam tat-tjur tal-kaċċa ferali

Saħħa tal-annimali

Ċriev

Fniek

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 119/2009

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Qżieqeż

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 119/2009

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Il-mammiferi ta' art selvaġġa oħra

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 119/2009

NE

 

 

Bir-rix

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Il-mammiferi ta' art selvaġġa

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 119/2009

Iva (1)

Il-Leporidae selvaġġi mhux imqaxxra u bil-ġewwieni mhux imneħħi għandhom jitkessħu sa +4 °C għal massimu ta' 15-il ġurnata qabel iż-żmien maħsub tal-importazzjoni.

 

Bir-rix

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 

5.   Preparazzjonijiet tal-laħam

5.A.   Preparazzjonijiet ta' laħam minn laħam frisk

Saħħa tal-annimali

Ruminanti

Qżieqeż

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2000/572/KE 2002/99/KE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2011/163/UE

Regolament

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

Iffriżat biss

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

5.B.   Preparazzjonijiet ta' laħam minn laħam frisk tat-tjur

Saħħa tal-annimali

Tjur

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE 2002/99/KE

Regolament

(KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Dundjani

 

 

Iva (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

Iffriżat biss

 

5.C.   Preparazzjonijiet ta' laħam minn laħam tat-tjur tal-kaċċa mrobbija

Saħħa tal-annimali

Ċriev

Qżieqeż

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2000/572/KE

2002/99/KE

Regolament (UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Fniek

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2000/572/KE

2002/99/KE

Iva (1)

 

 

Ratiti

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Bir-rix

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Ċriev

Qżieqeż

Fniek

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

Iffriżat biss

 

Bir-rix

Ratiti

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

Iva (1)

 

 

 

2000/572/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

Iva (1)

 

 

5.D.   Preparazzjonijiet ta' laħam minn laħam tat-tjur tal-kaċċa ferali

Saħħa tal-annimali

Ċriev

Fniek

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2002/99/KE

Iva (1)

 

 

Qżieqeż

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2002/99/KE

Iva (1)

 

 

Bir-rix

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Le

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Mammiferi tal-art selvaġġi

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2000/572/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

Iffriżat biss

 

Bir-rix

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

Iva (1)

 

 

 

2000/572/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 

6.   Prodotti tal-laħam

6.A.   Prodotti tal-laħam minn laħam frisk

Saħħa tal-annimali

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

6.B.   Preparazzjonijiet tal-laħam minn laħam frisk tat-tjur

Saħħa tal-annimali

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 

6.C.   Prodotti tal-laħam minn laħam tal-kaċċa miżmum fl-irziezet

Saħħa tal-annimali

Qżieqeż

Ċriev

Fniek

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (1)

 

 

Ratiti

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Oħrajn bir-rix

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Qżieqeż

Ċriev

Fniek

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Bir-rix

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Ratite

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

Iva (1)

 

 

6.D.   Prodotti tal-laħam minn annimali selvaġġi

Saħħa tal-annimali

Kaċċa selvaġġa

Qżieqeż

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (1)

 

 

Ċriev

Fniek

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (1)

 

 

Bir-rix

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Kaċċa selvaġġa

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Bir-rix

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 


Taqsima 3

Prodotti oħrajn għall-konsum mill-bniedem

Prodott bażiku

Esportazzjonijiet tal-UE lejn New Zealand 1

Esportazzjonijiet ta' New Zealand lejn l-UE

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-UE

Standards ta' NZ

Standards ta' NZ

Standards tal-UE

7.   Prodotti maħsuba għall-konsum mill-bniedem

7.A.   Ġlud tal-annimali

Saħħa tal-annimali

Frat

Nagħaġ

Mogħoż

Qżieqeż

92/118/KEE

2002/99/KE

tar-Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2003/779/KE

2007/777/KE

477/2010/UE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

7.B.   Għadam ipproċessat u prodotti mill-għadam għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

Laħam frisk:

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament 2007/777/KE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Tjur

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (3)

 

 

Kaċċa mrobbija

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (1)

 

 

Bir-rix

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (3)

 

 

Kaċċa selvaġġa

Ċriev

Qżieqeż

92/118/KE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Laħam frisk:

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Tjur

Laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Regolamenti

2007/777/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

 

 

Kaċċa mrobbija

Mammiferi

92/118/KEE

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Regolamenti

2007/777/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Kaċċa selvaġġa

Mammiferi

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Regolamenti

2007/777/KE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.   Proteina pproċessata mill-annimali għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

PAP li ġej minn laħam frisk:

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolamenti 477/2010/UE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Tjur

PAP li ġejjin minn laħam frisk

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

94/438/KE

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Iva (3)

 

 

Kaċċa mrobbija

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolamenti 477/2010/UE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Kaċċa selvaġġa

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolamenti 477/2010/UE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

PAP li ġej minn laħam frisk

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Tjur

Prodotti ta' laħam li ġejjin minn laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

 

 

Kaċċa mrobbija

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Kaċċa selvaġġa

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.   Demm u prodotti tad-demm għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

Demm u prodotti tad-demm li ġejjin minn laħam frisk:

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

92/118/KEE 2002/99/KE

Regolament

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(UE) Nru 206/2010

Iva (1)

 

 

Tjur

Demm u prodotti tad-demm minn laħam frisk tat-tjur

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament 2007/777/KE

(KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Kaċċa mrobbija

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament 2007/777/KE

(KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Kaċċa selvaġġa

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF u PRRS

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Bir-rix

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

Laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Tjur

Laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

 

 

Kaċċa mrobbija

Mammiferi

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Kaċċa selvaġġa

Mammiferi

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2007/777/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7 E.   Xaħam u grass immaċinat għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

Mammiferi domestiċi

Prodotti ta' laħam li ġejjin minn laħam frisk

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

92/118/KEE 2002/99/KE

Regolament

(KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Tjur

Prodotti ta' laħam li ġejjin minn laħam frisk

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 798/2008

Iva (3)

 

 

Kaċċa mrobbija

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Kaċċa selvaġġa

Qżieqeż

Ċriev

92/118/KEE

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

CSF ara l-Kapitolu 28.

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

Trattat bis-sħana

stabbli fil-ħażna

Trattament F03

 

 

 

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

Ruminanti

Żwiemel

Qżieqeż

Laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28.

 

Tjur

Laħam frisk

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

 

 

Kaċċa mrobbija

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Kaċċa selvaġġa

92/118/KEE

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2007/777/KE

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

Imrobbijin fl-irziezet

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.   Ġelatini għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Regolamenti

 

(KE) Nri 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

NE

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

7.G.   Kollaġen għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 999/2001

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

NE

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

7.H.   Stonkijiet u bżieżaq tal-awrina (immellħin, imnixxfin jew imsaħħnin u prodotti oħrajn)

Saħħa tal-annimali

Frat

Nagħaġ

Mogħoż

Qżieqeż

2002/99/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (3)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2007/777/KE

Regolament (KE) Nru 999/2001

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Iva (1)

 

 

8.   

Ħalib u prodotti tal-ħalib għall-konsum mill-bniedem Dan jinkludi prodotti tal-kolostru u li fihom il-kolostru għall-konsum mill-bniedem.

Is-saħħa tal-annimali

Inklużi mammiferi domestiċi

Frat

Bufli

Nagħaġ

Mogħoż

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

Regolament (UE) Nru 605/2010

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

Pasturizzat

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(UE) Nru 605/2010

Iva (1)

 

 

Ġobon mhux pasturizzat u mhux termizzat

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

NZ (ħalib u prodotti tal-ħalib ipproċessati) standards tal-prodotti tal-ikel 2002

Iva (1)

Ġobon termizzat

ara l-Kapitolu 28

 

Att dwar l-Ikel 1981, Att tal-Prodotti tal-Annimali (1999)

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(UE) Nru 605/2010

Iva (1)

 

 

Prodotti minn ħalib mhux ipproċessat (minbarra ħalib mhux ipproċessat)

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att dwar l-Ikel 1981

Att tal-Prodotti tal-Annimali (1999)

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(UE) Nru 605/2010

Iva (1)

 

 

9.   Il-prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem (esklużi dawk ħajjin)

Saħħa tal-Annimali

Selvaġġi, tal-baħar

Ħut tal-pinen

Bajd/għanqud ta' bajd

Molluski

Ekinodermi

Tunikati, gastropodi u krotaċeji

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Salmonidi

ara l-Kapitolu 28

Bajd/għanqud ta' bajd

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

 

 

Selvaġġi fl-ilma ħelu

Salmonidi

Bajd/għanqud ta' bajd

Gambli

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Salmonidi

ara l-Kapitolu 28

Bajd/għanqud ta' bajd

ara l-Kapitolu 28

Gambli (iffriżati jew ipproċessati)

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

Gambli (iffriżati jew ipproċessati)

 

Ħut tal-pinen (mhux salmonidi)

Molluski

Krustaċji

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

 

 

Prodotti tal-akkwakultura (tal-baħar u tal-ilma ħelu — aġrikoli)

Salmonidi

Bajd/għenieqed tal-bajd

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Salmonidi

ara l-Kapitolu 28

Bajd/għanqud ta' bajd

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

Salmonidi (imnaddfin)

 

Molluski, ekinodermi,

Tunikati, gasteropodi u krustaċji

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Iffriżati jew ipproċessati

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

Iffriżati jew ipproċessati

 

Ħut tal-pinen (mhux salmonidi)

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

 

 

Saħħa Pubblika

Ħut tal-pinen

Bajd/għanqud ta' bajd

Molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gasteropodi u krustaċji

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2011/163/KE

(Akkwakultura)

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

Iva (1)

 

 

10.   Ħut ħaj, molluski, krustaċji, inklużi l-bajd u l-gameti

Saħħa tal-annimali

Għall-konsum mill-bniedem

Molluski ekinodermi ħajjin tunikati, gasteropodi

krustaċji ħajjin

ħut tal-pinen ħaj

annimali akkwatiċi oħra

93/53/KEE

95/70/KE

Regolament 2002/99/KE

(KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (1)

 

 

Għar-riproduzzjoni, l-agrikoltura, it-trobbija u r-riinstallazzjoni

molluski u ħut ħaj

93/53/KEE

95/70/KE

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolament (KE) Nru 1251/2008

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

ħut tal-pinen ħaj

molluski, ekinodermi, tunikati, gasteropodi

krustaċji ħajjin

ħut ieħor

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2011/163/UE

(akkwakultura għall-konsum mill-bniedem)

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

Iva (1)

 

 

11.   Prodotti mixxellanji għall-konsum mill-bniedem

11.A.   Għasel

Saħħa tal-annimali

92/118/KEE

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

92/118/KEE

2002/99/KE

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

2001/110/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2001/110/KE

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

Iva (3)

 

 

11.B.   Koxox taż-żrinġijiet

Saħħa tal-annimali

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

NE

 

 

11.C.   Bebbux għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

2002/99/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 2074/2005

NE

 

 

11.D.   Prodotti mill-bajd

Saħħa tal-annimali

2002/99/KE

2009/158/KE

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2002/99/KE

2009/158/KE

NE

 

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

Att dwar l-Ikel 1981

Att dwar is-Saħħa 1956

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

2011/163/UE

 

(KE) Nru 852/2004

 

(KE) Nru 853/2004

 

(KE) Nru 854/2004

 

(KE) Nru 798/2008

NE

 

 


Taqsima 4

Prodotti mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem

Prodott bażiku

Esportazzjonijiet tal-UE lejn New Zealand1

Esportazzjonijiet ta' New Zealand lejn l-UE

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Kundizzjonijiet kummerċjali

Ekwivalenza

Kundizzjonijiet speċjali

Azzjoni

Standards tal-UE

Standards ta' NZ

Standards ta' NZ

Standards tal-UE

12.   Il-ġlud tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel għall-annimali domestiċi jew għal skopijiet tekniċi

Saħħa tal-annimali

Frat

Nagħaġ

Mogħoż

Qżieqeż

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (2)

Japplikaw restrizzjonijiet marbuta mat-TSE.

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

2003/779/KE

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Saħħa pubblika

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att dwar is-Saħħa 1956

L-att tal-1997 dwar Komposti Agrikoli u Mediċini Veterinarji

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

 

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

13.   Ħalib, prodotti tal-ħalib u kolostru li mhumiex maħsubin għall-konsum mill-bniedem

Saħħa tal-annimali

Frat

Nagħaġ

Mogħoż

Pasturizzat, UHT jew sterilizzat

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Kolostru mhux pasturizzat u ħalib għal użu barra mill-katina tal-għalf

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (3)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (3)

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Għadam u prodotti mill-għadam (eskluż għadam mitħun), qrun u prodotti mill-qrun (eskluż qrun mitħun) u qwieqeb u prodotti mill-qwieqeb (eskluż qwieqeb mitħuna) għal użu ieħor għajr bħala materjal tal-għalf, fertilizzant organiku jew materjal li jtejjeb il-ħamrija

Saħħa tal-annimali

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Proteini pproċessati mill-annimali (immaċinati) għall-għalf

Saħħa tal-annimali

PAP maħsub għall-produzzjoni tal-ikel għall-pets

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

PAP derivat minn materjal mhux mammiferu

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

 

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

 

 

materjal mill-ħut

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

Iva (1)

 

 

materjal mit-tjur

 

 

Iva (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min jew 100 °C/1 min

jew ekwivalenti

 

 

 

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Demm u prodotti mid-demm ipproċessati (eskluż is-serum mill-equidae) għal użu barra mill-katina tal-għalf

Saħħa tal-annimali

Bovini, ovini, kaprini, porċini

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Equidae

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

NE

 

 

Tjur

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

NE

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Xaħam u grass immaċinat mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem, inklużi ż-żjut tal-ħut

Saħħa tal-annimali

grass u żjut immaċinati

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

Japplikaw rekwiżiti addizzjonali ta' tikkettar relatati mal-BSE.

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Xaħam (tal-majjal)

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Il-prodott li jkun ġej mil-laħam frisk tal-majjal, l-agrikoltura u l-kaċċa selvaġġa b'Iva (1) għas-saħħa tal-annimali kif indikat hawn fuq.

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 999/2001

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

ara l-Kapitolu 28

 

 

 

 

 

 

Żejt tal-ħuta

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Ix-xaħam ġej mill-materjal tal-Cat 2 jew Cat 3 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

E

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. A.   Ġelatini għall-għalf jew għal għanijiet barra mill-katina tal-għalf

Saħħa tal-annimali

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

NE

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. B.   Proteina Idrolizzata, kollaġen, bi u tri fosfat tal-kalċju

Saħħa tal-annimali

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

NE

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Ġlud

Saħħa tal-annimali

Ungulati ħlief l-equidae

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

 

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Equidae

Mammiferi oħrajn

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

NE

 

 

 

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Ratite (nagħma, emu, rhea)

Regolament (KE) Nru 1069/2009

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

NE

 

 

 

Regolament (KE) Nru 1069/2009

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Suf u fibra/xagħar

Saħħa tal-annimali

Nagħaġ, mogħoż, qżieqeż

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

Suf mogħruk biss

Nadif u maħsul f'75 °C jew ekwivalenti

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Ruminanti jew ħnieżer oħrajn

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

NE

 

 

 

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Oħrajn

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

NE

 

 

 

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

Saħħa pubblika

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

21.   Ikel tal-annimali domestiċi (inkluż dak ipproċessat) li fih materjal tal-kategorija 3 biss

Saħħa tal-annimali

Ikel tal-annimali domestiċi pproċessat (mammiferi)

 

Kontenituri ssiġillati ermetikament

 

Ikel tal-annimali domestiċi kemmxejn artab u mnixxef

 

ikel minll-ungulati biex jogħmoduh l-klieb (esklużi l-equidae)

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Att tal-Bijosigurtà 1993 S 22

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Att tal-Prodotti tal-Annimali 1999

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

BSE

ara l-Kapitolu 28

 

Interjuri għat-taħwir

 

 

NE

 

 

 

 

Iva (3)

 

 

Ikel ipproċessat għall-annimali domestiċi (mhux mammiferi)

Kontenituri ssiġillati ermetikament

Ikel tal-pets semi niedi u imnixxef

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

 

Iva (1)

 

 

 

Regolamenti

 

(KE) Nru 1069/2009

 

(UE) Nru 142/2011

Iva (1)

 

 

materjal mill-ħut

 

 

Iva (1)

 

 

 

 

Iva (1)

 

 

materjal mit-tjur

 

 

Iva (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min jew ekwivalenti

 

 

 

Iva (1)

 

 

Interjuri għat-taħwir

 

 

NE

 

 

 

 

Iva (3)