3.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/37


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/163

tal-21 ta' Novembru 2014

dwar il-kompatibbiltà mal-liġi tal-Unjoni tal-miżuri li għandhom jittieħdu mill-Polonja skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2010/13/UE,

Billi:

(1)

B'ittra tad-19 ta' Awwissu 2014, il-Polonja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar ċerti miżuri li għandhom jittieħdu skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2010/13/UE.

(2)

Il-Kummissjoni vverifikat, fi żmien tliet xhur minn din in-notifika, li dawn il-miżuri huma kumpatibbli mal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikulari fir-rigward tal-proporzjonalità tal-miżuri u t-trasparenza tal-proċedura ta' konsultazzjoni nazzjonali.

(3)

Fl-istħarriġ tal-miżuri, il-Kummissjoni qieset id-dejta disponibbli dwar is-suq awdjoviżiv Pollakk, b'mod partikolari fir-rigward tal-impatt fuq is-suq televiżiv.

(4)

Il-lista tal-avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-soċjetà ġiet elenkata mill-Polonja b'mod ċar u trasparenti, wara konsultazzjoni estensiva.

(5)

Abbażi ta' evidenza dettaljata u ta' ċifri dwar l-għadd ta' telespettaturi mwassla mill-awtoritajiet Pollakki, is-servizzi tal-Kummissjoni vverfikaw li l-lista ta' avvenimenti nominati li ġiet elenkata skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2010/13/UE ssodisfat talanqas tnejn mill-kriterji li ġejjin li jitqiesu bħala indikaturi affidabbli tal-importanza tal-avvenimenti fis-soċjetà: (i) dwarhom hemm reżonanza ġenerali u speċjali fi ħdan l-Istat Membru, u mhumiex sinifikanti biss għal dawk li normalment isegwu l-isport jew l-attività konċernata; (ii) għandhom importanza kulturali distinta u ġeneralment rikonoxxuta għall-popolazzjoni fl-Istat Membru, b'mod partikulari bħala katalist għall-identità kulturali; (iii) l-involviment tat-tim nazzjonali fl-avveniment ikkonċernat fil-kuntest ta' kompetizzjoni jew turnew ta' importanza internazzjonali; u (iv) il-fatt li dak l-avveniment kien tradizzjonalmnent imxandar mingħajr pagament fuq it-televiżjoni u kellu udjenzi kbar.

(6)

Il-lista nnotifikata ta' avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-soċjetà fiha kemm l-avvenimenti li diġà huma fil-lista statutorja prevista mill-Artikolu 20b tal-Att dwar ix-Xandir tad-29 ta' Diċembru 1992, kif immodifikat bl-Att tal-31 ta' Marzu 2000, kif ukoll avvenimenti oħrajn li huma parti minn abbozz ta' regolament tal-Kunsill tax-Xandir għal-lista ta' avvenimenti maġġuri. Għadd ta' avvenimenti nominati, bħall-Logħob Olimpiku tas-sajf u tax-xitwa, il-finali u s-semifinali tat-Tazza tad-Dinja tal-Futbol u l-Kampjonat tal-Futbol Ewropew, huma ġeneralment meqjusa bħala avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-soċjetà. Il-lista tinkludi wkoll partiti tal-futbol oħrajn fi ħdan dawk l-avvenimenti, inkluż l-logħob fil-fażi tal-kwalifikazzjoni, li fihom huwa involut it-tim nazzjonali Pollakk. Kif intwera mill-awtoritajiet Pollakki, dawn l-avvenimenti jsegwuhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi mingħajr pagament. Barra minn hekk, dawn l-avvenimenti għandhom reżonanza ġenerali u speċjali fil-Polonja, għax huma partikolarment popolari mal-pubbliku ġenerali, mhux biss ma' dawk li normalment isegwu avvenimenti sportivi. Apparti dan, xi partiti tat-Tazza tad-Dinja u tal-Kampjonat tal-Futbol Ewropew, inklużi partiti mill-fażi ta' kwalifikazzjoni, jinvolvu lit-tim nazzjonali Pollakk.

(7)

Dawn il-partiti tal-futbol oħrajn fit-turnej uffiċjali, iċ-Champions League u t-Tazza UEFA li fihom jilgħab it-tim nazzjonali Pollakk jew xi klabb Pollakk, jiġbdu lejhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi mingħajr pagament filwaqt li għandhom reżonanza ġenerali u speċjali fil-Polonja.

(8)

Il-partiti tal-kampjonat dinji u dak Ewropew tal-volleyball kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa li fihom jieħu sehem it-tim nazzjonali Pollakk, inklużi t-turnej ta' kwalifikazzjoni u l-League Dinji tal-volleyball tal-irġiel, jiġbdu lejhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi mingħajr pagament. Barra minn hekk, dawn jiġġeneraw interess estensiv u partikolari fil-Polonja, anki f'udjenzi li mhux soltu jsegwu din id-dixxiplina sportiva. Jinvolvu wkoll tim nazzjonali f'turnew internazzjonali ta' importanza ewlenija. Dan l-interess jitqawwa mill-fatt li l-parteċipanti Pollakki għamlu kisbiet sinifikanti f'dawn it-turnej.

(9)

Is-semifinali u l-finali tal-kampjonat dinji u dak Ewropew tal-handball tal-irġiel, apparti li jiġbdu lejhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi b'xejn, jiġġeneraw interess estensiv u partikolari fil-Polonja, anki f'udjenzi li mhux soltu jsegwu din id-dixxiplina sportiva. Kompetizzjonijiet oħra matul is-semifinali u l-finali tal-kampjonat dinji u dak Ewropew tal-handball tal-irġiel, li fihom jieħu sehem it-tim nazzjonali Pollakk ukoll jiġbdu lejhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi mingħajr pagament. Barra minn hekk, dawn jiġġeneraw interess estensiv u partikolari fil-Polonja, anki f'udjenzi li mhux soltu jsegwu din id-dixxiplina sportiva. Dawn jinvolvu wkoll tim nazzjonali f'tournament internazzjonali ta' importanza ewlenija fejn il-parteċipanti Pollakki għamlu kisbiet sinifikanti.

(10)

Il-Kampjonat Dinji tal-Iski Nordiku, l-avvenimenti tat-Tazza tad-Dinja tal-Iski Jumping u l-avvenimenti tat-Tazzi tad-Dinja tal-Iski Cross-Country, apparti li jiġbdu lejhom udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi b'xejn, jiġġeneraw interess estensiv u partikolari fil-Polonja, anki f'udjenzi li mhux soltu jsegwu din id-dixxiplina sportiva. Dawn jinvolvu wkoll it-tim nazzjonali Pollakk f'turnew internazzjonali ta' importanza ewlenija fejn il-parteċipanti Pollakki għamlu kisbiet sinifikanti.

(11)

Il-Kampjonat Dinji tal-Atletika jsegwuh udjenzi televiżivi kbar u tradizzjonalment jixxandru fuq kanali televiżivi mingħajr pagament. Minbarra dan, iħalli reżonanza speċjali u estensiva fil-Polonja, anki f'udjenzi li mhux soltu jsegwu d-dixxiplini li jiġu rrappreżentati f'dan l-avveniment. Il-kompetituri Pollakki għamlu kisbiet sinifikanti fil-pole vault, ix-shot put u t-tfigħ tad-diskus.

(12)

B'qies tal-modalitajiet li skonthom jixxandru dawk l-avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-soċjetà, id-definizzjoni ta' “xandar kwalifikanti”, ir-rwol tal-Kunsill tax-Xandir fil-mekkaniżmu tar-riżoluzzjoni tat-tilwim f'każ ta' tilwimiet tul l-implimentazzjoni tal-miżuri, u d-data prevista għad-dħul fis-seħħ tal-miżuri Pollakki finali (12-il xahar wara l-pubblikazzjon f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea), il-miżuri deżinjati ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ għall-kisba tal-mira segwita, jiġifieri l-protezzjoni tad-dritt tal-informazzjoni u l-aċċess estensiv tal-pubbliku għall-kopertura televiżiva ta' avvenimenti nazzjonali u mhux nazzjonali ta' importanza maġġuri għas-soċjetà. Għaldaqstant, jista' jiġi konkluż li l-effetti tad-dritt tal-proprjetà, kif previsti fl-Artikolu 17 tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali, ma jmorrux lil hinn minn dak li hu intrinsikament marbut mal-inklużjoni tal-avveniment fil-lista prevista fl-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2010/13/UE.

(13)

Għall-istess raġunijiet, il-miżuri Pollakki, minħabba r-raġuni prevalenti ta' interess pubbliku sabiex jiġi żgurat l-aċċess pubbliku wiesa' għax-xandiriet ta' avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-soċjetà, jidhru proporzjonali sabiex tiġi ġġustifikata deroga mill-prinċipju fundamentali tal-liberta li jiġu pprovduti servizzi kif stipulat fl-Artikolu 56 tal-Ftehim dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Barra minn hekk, il-miżuri Pollakki ma jikkostitwixx l-ebda diskriminazzjoni jew esklużjoni mis-suq kontra xi xandara, detenturi tad-drittijiet jew operaturi ekonomiċi oħra ta' Stati Membri oħra.

(14)

Il-miżuri deżinjati huma kompatibbli wkoll mar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni sakemm id-definizzjoni tax-xandara kwalifikanti għax-xandir tal-avvenimenti elenkati tkun imsejsa fuq kriterji oġġettivi, biex jippermettu kompetizzjoni reali u potenzjali għall-akkwist tad-drittijiet biex jixxandru dawn l-avvenimenti. Barra minn hekk, l-għadd ta' avvenimenti deżinjati mhuwiex tant sproporzjonat li jwassal għal distorzjoni tal-kompetizzjoni fis-swieq downstream tat-televiżjoni mingħajr pagament u tat-televiżjoni bi pagament. Għaldaqstant, jista' jitqies li l-effetti tal-libertà tal-kompetizzjoni ma jmorrux lil hinn minn dak li hu intrinsikament marbut mal-inklużjoni tal-avveniment fil-lista prevista fl-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2010/13/UE.

(15)

Il-Kummissjoni għarrfet lill-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri li se jittieħdu mill-Polonja u ppreżentat ir-riżultati tal-verifika tagħha lill-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2010/13/UE. Il-Kumitat adotta opinjoni favorevoli.

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

(1)   Il-miżuri li għandhom jittieħdu mill-Polonja, skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2010/13/UE, u nnotifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 14(2) ta' dik id-Direttiva, huma kompatibbli mal-Liġi tal-Unjoni.

(2)   Il-miżuri, kif mittieħda mill-Polonja, għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Günther OETTINGER

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.


ANNESS

Pubblikazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva).

Il-miżuri mittieħda mill-Polonja, li għandhom jiġu pppubblikati skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2010/13/UE, huma stipulati fl-estratti li ġejjin mill-Att dwar ix-Xandir tad-29 ta' Diċembru 1992 (Ġurnal tal-Liġijiet 43/2011, partita 226, kif emendat) u r-Regolament tal-Kunsill Nazzjonali tax-Xandir tas-17 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi lista ta' avvenimenti maġġuri:

“L-Att dwar ix-Xandir tad-29 ta' Diċembru 1992

Artikolu 20b

1.

Xandar televiżiv jista' jxandar bi trażmissjoni diretta avveniment ta' importanza maġġuri għas-soċjetà, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 'avveniment maġġuri', biss:

(1)

fuq kanal (servizz ta' programmi) nazzjonali, kif imsemmi f'dan l-Att jew fil-liċenzja tax-xandir tiegħu, b'mod li jkun jista' jiġi segwit kompletament mingħajr pagament għajr għall-miżati tal-liċenzja kif imsemmija fl-Att tal-Miżati tal-Liċenzji tal-21 ta' April 2005 u l-miżati bażiċi miżmuma mill-operaturi tan-netwerks tal-kejbil, jew

(2)

jekk l-istess avveniment ikun qed jiġi trażmess mix-xandar ta' kanal li jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifikati fis-subparagrafu 1, b'kuntrat max-xandar li jkun kiseb id-drittijiet tax-xandir għall-avveniment inkwistjoni, jew ma kwalunkwe parti awtorizzata oħra, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6.

2.

Fid-dawl tal-livell għoli ta' interess pubbliku, l-avvenimenti li ġejjin għandhom, fost oħrajn, jitqiesu bħala avvenimenti maġġuri:

(1)

il-Logħob Olimpiku tas-sajf u tax-xitwa;

(2)

is-semifinali u l-finali tal-Kampjonati Dinjin u Ewropej tal-futbol u kwalunkwe partiti oħra f'dawk l-avvenimenti li jinvolvu lit-tim nazzjonali Pollakk, inklużi l-partiti ta' kwalifikazzjoni;

(3)

partiti oħra li jinvolvu lit-tim tal-futbol nazzjonali Pollakk f'turnej uffiċjali, u l-partiti taċ-Champions League u tat-Tazza UEFA li jinvolvu lill-klabbs Pollakki.

3.

Il-Kunsill Nazzjonali jista' jadotta regolament li jistabbilixxi lista ta' avvenimenti maġġuri oħrajn għajr dawk speċifikati fil-paragrafu 2, b'kunsiderazzjoni tal-livell tal-interess pubbliku f'dawk l-avvenimenti u s-sinifikat tagħhom fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika.

4.

Jekk avveniment maġġuri jinkludi aktar minn parti waħda, kull parti għandha titqies bħala avveniment maġġuri.

5.

Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kopertura ffilmjata mxandra wara jekk id-dewmien sakemm jixxandar avveniment maġġuri ma jaqbiżx l-24 siegħa u jseħħ minħabba raġunijiet importanti, notevolment:

(1)

jekk l-avveniment inkwistjoni jkun se jseħħ bejn nofs il-lejl u s-06:00 ħin tal-Polonja;

(2)

jekk avvenimenti maġġuri jew partijiet minnhom ikunu qed iseħħu fl-istess ħin.

6.

Il-paragrafu 1 ma għandux japplika jekk ix-xandar ikun jista' juri li l-ebda xandar ta' servizz ta' programmi li jissodisfa l-kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 1(1) ma ried jikkonkludi kuntratt għall-forniment tal-kopertura skont il-paragrafu 1(2).

7.

Il-Kunsill Nazzjonali tax-Xandier jista', kif previst fi ftehimiet internazzjonali li jorbtu lill-Polonja, jadotta regolament li jistabbilixxi:

(1)

listi ta' avvenimenti meqjusa li huma avvenimenti importanti minn pajjiżi Ewropej oħrajn;

(2)

regoli li jigvernaw l-eżerċizzju ta' drittijiet esklussivi tax-xandir televiżiv għall-avvenimenti msemmija fis-subparagrafu 1 sabiex jiġi żgurat li l-eżerċizzju tat-tali drittijiet mix-xandara li huma suġġetti għal dan l-Att ma jċaħħadx lit-telespettaturi fil-pajjiż ikkonċernat mill-possibbiltà li jirċievu kopertura ta' dawk l-avvenimenti skont ir-regoli stabbiliti minn dak il-pajjiż b'konformità mal-liġi internazzjonali.”

ĠURNAL TAL-LIĠIJIET

TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA

Varsavja, it-3 ta' Diċembru 2014

Partita 1705

REGOLAMENT

TAL-KUNSILL NAZZJONALI TAX-XANDIR

tas-17 ta' Novembru 2014

li jistabbilixxi lista ta' avvenimenti maġġuri

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin huma previsti fl-Artkolu 20b(3) tal-Att dwar ix-Xandir tad-29 ta' Diċembru 1992 (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 43/2011, partita 226, kif emendat (1)):

Taqsima 1.

Dan ir-Regolament jistipula lista ta' avvenimenti maġġuri għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 20b(2) tal-Att dwar ix-Xandir tad-29 ta' Diċembru 1992.

Taqsima 2.

Fid-dawl tal-livell tal-interess pubbliku f'dawk l-avvenimenti u s-sinifikat tagħhom fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika, dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala avvenimenti maġġuri:

(1)

il-partiti li jinvolvu lit-timijiet nazzjonali Pollakki fil-Kampjonati Dinjin u Ewropej tal-Volleyball tal-irġiel u tan-nisa, inklużi l-partiti ta' kwalifikazzjoni;

(2)

il-partiti tal-League Dinji tal-Volleyball tal-irġiel li jintlagħbu fil-Polonja;

(3)

is-semifinali u l-finali tal-Kampjonati Dinjin u Ewropej tal-Handball tal-Irġiel u kwalunkwe partita oħra f'dawk l-avvenimenti li tinvolvi lit-tim nazzjonali Pollakk, inklużi l-partiti ta' kwalifikazzjoni;

(4)

il-Kampjonati Dinjija tal-iSki Nordiku;

(5)

il-kompetizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja tal-iSki Jumping;

(6)

il-kompetizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja tal-Cross-Country (skiing);

(7)

il-Kampjonati Dinjin tal-Atletika.

Taqsima 3.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 12-il xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu

Il-President tal-Kunsill Nazzjonali tax-Xandir: J. DWORAK


(1)  L-emendi ta' dan l-Att kienu ġew ippubblikati fil-Ġurnal tal-Liġijiet Nri 85/2011, partita 459; 112/2011, partita 654; 153/2011, partita 903; 160/2011, partita 963; u l-Ġurnal tal-Liġijiet 2012, partiti 1209 u 1315.