12.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/123


DEĊIŻJONI (UE) 2015/2332 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-4 ta' Diċembru 2015

dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti tal-euro (BĊE/2015/43)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel sentenza tal-Artikolu 128(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (iktar 'il quddiem l-“Istati Membri taż-zona tal-euro”) għandhom id-dritt li joħorġu muniti tal-euro soġġetti għal approvazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) tal-volum tal-ħruġ.

(2)

Meta tiġi abrogata deroga favur Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jkun intitolat li jipparteċipa fil-proċedura ta' approvazzjoni fis-sena qabel il-bidla tal-flus sabiex ikun jista' jeżerċita d-dritt tiegħu li joħroġ muniti tal-euro mill-jum meta jsir Stat Membru taż-żona tal-euro.

(3)

Kif meħtieġ fl-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 651/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), il-ħruġ ta' muniti għall-kolletturi għandu jiġi kkontabilizzat fuq bażi aggregata fil-volum ta' ħruġ ta' muniti li għandu jiġi approvat mill-BĊE.

(4)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli relatati mal-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti.

(5)

Sabiex jiksbu l-approvazzjoni tal-BĊE, l-Istati Membri taż-żona tal-euro għandhom jissottomettu talbiet għal approvazzjoni lill-BĊE.

(6)

Waqt li l-metodoloġiji biex tiġi stmata d-domanda għall-muniti jistgħu jvarjaw sa ċertu grad bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro, il-BĊE jeħtieġ li jingħata ċertu livell minimu ta' informazzjoni sabiex jivverifika d-domanda għall-volum ta' ħruġ ta' muniti mitluba għall-approvazzjoni.

(7)

Il-volumi ta' ħruġ ta' muniti approvati m'għandhomx jinqabżu mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-BĊE.

(8)

Sabiex l-Istati Membri taż-żona tal- euro jingħataw biżżejjed żmien biex jikkumpilaw id-dejta mitluba, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ biss fl-1 ta' Jannar 2016.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“muniti għaċ-ċirkolazzjoni” u “muniti kommemorattivi” għandhom l-istess tifsira bħal fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 729/2014 (2);

(2)

“muniti għall-kolletturi” għandha l-istess tifsira mogħtija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 651/2012;

(3)

“volum ta' ħruġ ta' muniti” jirreferi għad-differenza netta, f'termini tal-valur nominali, bejn il-volum kumulattiv ta' muniti tal-euro maħruġa minn Stat Membru taż-żona tal-euro u l-volum kumulattiv ta' muniti tal-euro rritornati lil dak l-Istat Membru taż-żona tal-euro matul is-sena kalendarja rispettiva.

Artikolu 2

Talba annwali għal approvazzjoni

1.   Kull Stat Membru taż-żona tal-euro għandu, fuq bażi annwali, jissottometti talba lill-BĊE għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti attribwibbli lil dak l-Istat Membru fis-sena ta' wara. It-talba għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru tas-sena ta' qabel is-sena li għaliha ssir it-talba.

2.   It-talba għandha tkun ibbażata fuq l-istima tad-domanda għall-muniti fl-Istat Membru taż-żona tal-euro rikjedenti u għandha tiddistingwi bejn muniti għaċ-ċirkolazzjoni u muniti għall-kolletturi. Kull talba għandha tinkludi spjegazzjoni ġenerali tal-metodoloġija użata biex tiġi stmata d-domanda.

3.   Għal muniti għaċ-ċirkolazzjoni, il-volum mitlub jista' jinkludi ammont addizzjonali li jaqbeż id-domanda stmata sabiex tiġi pprovduta marġni ta' sigurtà raġonevoli.

4.   Għal muniti għaċ-ċirkolazzjoni, it-talba għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-figura ta' ċirkolazzjoni kif tkun fit-30 ta' Ġunju jew data alternattiva tas-sena ta' qabel is-sena li għaliha ssir it-talba u li tintuża biex tiġi stmata d-domanda għall-muniti għas-sena li għaliha ssir it-talba skont il-metodoloġija magħżula mill-Istat Membru taż-żona tal-euro rikjedenti;

(b)

kwalunkwe dejta relevanti oħra meħtieġa biex tiġi vvalutata t-talba li tkun saret mill-Istat Membru taż-żona tal-euro skont il-metodoloġija magħżula mill-Istat Membru taż-żona tal-euro rikjedenti;

(c)

jekk u sa liema grad il-volum mitlub jinkludi ammont addizzjonali skont il-paragrafu 3; u

(d)

il-volum ta' ħruġ ta' muniti li għalih tintalab approvazzjoni.

5.   Informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi pprovduta b'rabta ma' muniti għaċ-ċirkolazzjoni tista' tinkludi, meta tkun disponibbli u kkunsidrata importanti mill-Istat Membru taż-żona tal-euro rikjedenti biex tissostanzja t-talba għal approvazzjoni,

(a)

fatturi importanti li jkollhom impatt fuq id-domanda għall-muniti fuq livell nazzjonali;

(b)

informazzjoni aktar dettaljata dwar it-talba għal muniti mqassma skont id-denominazzjoni; u

(c)

jekk u sa liema grad id-domanda għall-muniti f'livell nazzjonali hija influwenzata mid-domanda għall-muniti minn Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro.

6.   Għal muniti għall-kolletturi, it-talba għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-volum totali, imkejjel skont il-valur nominali aggregat, ta' ħruġ ta' muniti għall-kolletturi, inkluża lista tad-denominazzjonijiet tal-muniti għall-kolletturi; u

(b)

jekk ġietx inkluża marġni ta' sigurtà fit-talba sabiex tilqa' għal avvenimenti li jkunu għadhom mhux magħrufa li jkunu ser jiġu kkommemorati b'muniti tal-euro għall-kolletturi.

7.   Meta jkun ġie konkluż ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u stat jew territorju li ma jkunx Stat Membru tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-intitolament tal-istat jew territorju biex juża l-euro bħala l-munita uffiċjali tiegħu (iktar 'il quddiem “ftehim monetarju”) u dak il-ftehim monetarju jkun jagħti lill-istat jew territorju d-dritt li joħroġ muniti tal-euro, il-volum ta' ħruġ ta' muniti minn dak l-istat jew territorju għandu jiġi miżjud mat-talba annwali tal-Istat Membru taż-żona tal-euro speċifikata fil-ftehim monetarju.

8.   Meta tiġi abrogata deroga favur Stat Membru, il-BĊE għandu jipproċessa, fis-sena qabel il-bidla tal-flus, talba li tkun saret volontarjament minn dak l-Istat Membru skont ir-rekwiżiti ta' dan l-artikolu għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti attribwibbli lil dak l-Istat Membru wara l-bidla tal-flus.

9.   Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-volum annwali ta' ħruġ ta' muniti għaż-żona tal-euro qabel it-tmiem tas-sena kalendarja li tiġi qabel is-sena li għaliha jsiru t-talbiet għal approvazzjoni.

Artikolu 3

Notifika u talba għal approvazzjoni ad hoc

1.   Il-volum ta' ħruġ ta' muniti approvat mill-BĊE għal kull Stat Membru taż-żona tal-euro f'sena kalendarja m'għandux jinqabeż fi kwalunkwe żmien matul dik is-sena kalendarja mingħajr approvazzjoni minn qabel mill-BĊE.

2.   L-Istati Membri taż-żona tal-euro għandhom jimmonitorjaw kontinwament id-domanda għall-muniti. Jekk id-domanda attwali għal muniti tal-euro fi Stat Membru taż-żona tal-euro aktarx li taqbeż il-volum approvat ta' ħruġ ta' muniti għak dik s-sena kalendarja, dak l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-BĊE minnufih.

3.   In-notifika għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-denominazzjoni jew denominazzjonijiet tal-munita li għaliha t-talba tkun ogħla minn dik mistennija; u

(b)

deskrizzjoni dettaljata tal-fatturi ewlenin li jikkawżaw iż-żieda mhux mistennija fid-domanda għall-munita.

4.   Fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol tal-BĊE minn meta tiġi rċevuta n-notifika, il-BĊE, f'livell operazzjonali li ma jeħtiġx l-involviment tal-korpi tal-BĊE responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet, jista' jivvaluta minn qabel in-notifika u jipprovdi gwida mhux vinkolanti lill-Istat Membru taż-żona tal-euro li jagħti n-notifika. B'mod partikolari, il-BĊE jista' jirrakkomanda li jiżdied il-volum addizzjonali ta' ħruġ ta' muniti meta d-domanda ogħla nnotifikata għall-muniti tkun tidher li hija insuffiċjenti biex tissodisfa d-domanda attwali, biex b'hekk twassal għall-possibbiltà ta' ksur tal-obbligu taħt il-paragrafu 1.

5.   Meta d-domanda akbar għall-muniti tkompli teżisti wara l-iskadenza tal-perijodu msemmi fil-paragrafu 4, l-Istat Membru taż-żona tal-euro għandu jagħmel talba għal approvazzjoni ad hoc għal volum addizzjonali ta' ħruġ ta' muniti lill-BĊE mingħajr dewmien żejjed.

6.   It-talba għal approvazzjoni ad hoc għandha tispeċifika ż-żieda proposta fil-volum ta' ħruġ ta' muniti u tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-fatturi ewlenin li jikkawżaw iż-żieda mhux mistennija fid-domanda għall-muniti li ma tkunx antiċipata fit-talba għal approvazzjoni annwali.

7.   Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta deċiżjoni individwali dwar it-talba għal approvazzjoni ad hoc.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri taż-żona tal-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta' Diċembru 2015.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 651/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 135).

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 729/2014 tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 194, 2.7.2014, p. 1).