17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 361/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1320/2014

tal-1 ta' Diċembru 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (1), u partikolarment l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 jelenka speċijiet ta' annimali u pjanti li l-kummerċ tagħhom huwa ristrett jew ikkontrollat. Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), (il-Konvenzjoni).

(2)

L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi dan l-aħħar fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: Dalbergia tucurensis (bl-annotazzjoni) fuq talba tan-Nikaragwa; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha fuq talba tal-Pakistan; Quercus mongolica u Fraxinus mandshurica (it-tnejn bl-annotazzjoni) fuq talba tal-Federazzjoni Russa.

(3)

L-ebda mill-Istati Membri ma daħħal riżerva fir-rigward ta' kwalunkwe minn dawk l-emendi.

(4)

L-emendi magħmula fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni għalhekk jeħtieġu emendi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(5)

Lygodactylus williamsi hija vvalutata bħala “F'Periklu Kritiku” fuq il-Lista l-Ħamra tal-IUCN u endemika għal żona żgħira fit-Tanzanija. Il-ġbir għall-kummerċ internazzjonali tal-annimali tad-dar huwa rapportat li jaffettwa direttament l-ispeċi fuq skala li għandha l-probabbiltà li tkun ta' theddida għall-popolazzjoni. L-ispeċi magħrufa li tiġi kummerċjalizzata fl-Unjoni, l-aktar bħala eżemplari miġbura mis-selvaġġ, u evidentament hemm domanda għaliha. Lygodactylus williamsi tidher għalhekk li tissodisfa l-kriterji biex tiġi elenkata fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 f'konformità mal-Artikolu 3(2)(c)(i) ta' dak ir-Regolament. Il-Kummissjoni kkonsultat mar-Repubblika Unita tat-Tanzanija fir-rigward tal-inklużjoni potenzjali tal-ispeċi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97. Lygodactylus williamsi għandha għalhekk tiġi inkluża fl-Anness B ta' dak ir-Regolament.

(6)

Bradypus pygmaeus ġiet mifruda minn Bradypus variegatus fl-2001. Bi żball, l-ispeċi ma ġietx inkluża fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni. Dik l-ommissjoni ġiet ikkoreġuta fl-20 ta' Novembru 2013, u Bradypus pygmaeus issa għandha tiġi inkluża fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(7)

Lophura leucomelanos għandha titħassar mill-Anness D għaliex l-ispeċi ġiet inkluża fl-Anness C.

(8)

Id-definizzjonijiet tat-termini “Estratt”, “prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut”, “Frak” u “Biċċiet tal-injam” għandhom jiġu inklużi fin-“Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D”, għaliex dawk id-definizzjonijiet ġew maqbula waqt is-16 il-laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni f'Marzu 2013.

(9)

In-nota f'qiegħ il-paġna għal Agalychnis spp. għandha titħassar għaliex l-adozzjoni tal-Lista ta' Kontroll Tassonomika għall-Amfibji elenkata fil-Konvenzjoni ġabet in-nota f'qiegħ il-paġna superfluwa.

(10)

L-annotazzjoni għal qroll għandha tiġi aġġornata biex issir konsistenti mal-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

(11)

Saru xi emendi editorjali fl-Annessi għal raġunijiet ta' ċarezza.

(12)

Fid-dawl tal-ammont ta' emendi jixraq li, għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness ta' dak ir-Regolament jinbidel kollu kemm hu.

(13)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan.

(14)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANNESS

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1.

L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a)

bl-isem tal-ispeċi; jew

(b)

bħala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata tiegħu.

2.

It-taqsira “spp.” tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku ogħla.

3.

Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-finijiet ta' informazzjoni jew ta' klassifika biss.

4.

L-ispeċijiet stampati b'tipi grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b'konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE tal-Parlament u tal-Kunsill (1) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (2).

5.

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għal gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta' speċi:

(a)

“ssp.” tintuża sabiex tindika sottospeċi;

(b)

“var(s).” tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u

(c)

“fa.” tintuża sabiex tindika forma.

6.

Is-simboli “(I)”, “(II)” u “(III)” imqiegħda mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

7.

(I) ma' isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.

8.

(II) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.

9.

(III) mal-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika li huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F'dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla.

10.

“Kultivar” tfisser, b'segwitu għad-definizzjoni tat-8 edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, grupp ta' pjanti li (a) ingħażel minħabba karatteristika jew tagħqida ta' karatteristiċi partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b'mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta' kultivar ma jista' jitqies hekk sakemm l-isem tal-kategorija u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu jkunu ġew formalment ippubblikati fl-aħħar edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.

L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet iżdaa biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament daqs li kieku kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

12.

Meta xi speċi jkun inkluż fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati kollha tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b'indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla inkluż fl-Anness B jew C jiddenomina partijiet jew derivati li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-finijiet tar-Regolament kif ġej:

#1

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a)

żrieragħ, spori u għabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

(b)

kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)

fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d)

frott u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru Vanilla ppropagati b'mod artifiċjali.

#2

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a)

żrieragħ u għabra tad-dakra; u

(b)

prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#3

Jiddenomina għeruq sħaħ jew maqtugħin jew partijiet ta' għeruq, bl-esklużjoni tal-partijiet u d-derivati manifatturati, bħall-frak, pilloli, estratti, toniċi, tejiet u konfezzjonijiet.

#4

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a)

żrieragħ (inkluż il-kapsoli taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragħ mill-Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaż-żrieragħ minn Beccariophoenix madagascariensis u Neodypsis decaryi esportati mill-Madagaskar;

(b)

kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)

fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d)

frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru Vanilla (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;

(e)

zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru Opuntia subġeneru Opuntia u Selenicereus (Cactaceae) naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali; u

(f)

prodotti lesti ta' Euphorbia antisyphilitica ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#5

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7

Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.

#8

Jiddenomina il-partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u frak.

#9

Jiddenomina il-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li għandhom it-tikketta “Prodott minn materjal Hoodia spp. miksub permezz ta' ħsad u produzzjoni kontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta' Ġestjoni rilevanti tas-CITES tal-[Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [in-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [l-Afrika t'Isfel skont il-Ftehim Nru ZA/xxxxxx]”.

#10

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluż oġġetti tal-injam mhux kompluti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.

#11

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.

#12

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u l-estratti. Prodotti lesti li fihom tali estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjaħ, mhumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.

#13

Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala “endosperma”, “polpa” jew “kopra”) u kull derivat tagħha.

#14

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

(a)

żrieragħ u għabra tad-dakra;

(b)

kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)

frott;

(d)

weraq;

(e)

frak tal-injam tal-agar spiċċut, inkluż frak kompressat f'kull tip ta' forma; u

(f)

prodotti lesti ppakkjati u lesti għall-kummerċ bl-imnut, din l-eżenzjoni ma tapplikax għaż-żibeġ, żibeġ tat-talb u tinqix.

13.

It-termini u l-espressjonijiet hawn taħt, użati fl-Annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma definiti kif ġej:

Estratt

Kwalunkwe sustanza miksuba direttament mill-materjal tal-pjanti permezz ta' mezzi fiżiċi jew kimiċi jkun xi jkun il-proċess ta' manifattura. Estratt jista' jkun solidu (eż. kristalli, reżina, partikoli fini jew raffi), semi solidu (eż. gomma, xemgħa) jew likwidu (eż. soluzzjonijiet, tinturi, żejt u żjut essenzjali).

Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

Prodotti, ittrasportati waħedhom jew bl-ingrossa, li ma jirrikjedux iktar proċessar, ippakkjar, tikkettati għall-użu finali jew il-bejgħ bl-imnut fi stat li huwa tajjeb għall-bejgħ jew użati mill-pubbliku ġenerali.

Frak

Sustanza niexfa, solida fil-forma ta' partikoli fini jew raffi.

Biċċiet tal-injam

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

14.

Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi ogħla ta' FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati biex l-ibridi tagħhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1), dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artifiċjali prodotti minn wieħed jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.

15.

L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament.

16.

Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin u sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, eżemplari mejtin għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1

Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2

Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

17.

Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3

Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta xieraq; weraq, għeruq/għeruq li jintużaw għat-tilqim (rootstock), żrieragħ/spori, qoxra u frott.

§ 4

Zkuk, injam isserrat u fuljetta.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilop mogħża muqran (pronghorn)

 

Antilocapra americana (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

 

Antilop mogħża muqran Messikan

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ tal-Barberija

 

 

 

Antilope cervicapra (III in-Nepal/il-Pakistan)

Antilop Indjan (blackbuck)

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Gemus tal-muntanji (wood bison)

 

Bos gaurus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bos frontalis, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bos grunniens, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

 

 

Jakk selvaġġ

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III il-Pakistan)

Nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Bubalus bubalis, li mhix suġġetta għal dan ir-Regolament)

Buflu Asjatiku selvaġġ

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa tal-pjanura

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa tal-muntanji

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III il-Pakistan) (Eżemplari tal-forma domestika mhumiex suġġetti għal dan ir-Regolament)

Mogħża selvaġġa

 

 

 

Capra sibirica (III il-Pakistan)

Ibex tas-Siberja

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serow Ċiniż

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serow aħmar

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow tas-Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 

 

Serow tal-Ħimalaja

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta' Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker tal-bajja

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Duiker ta' Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta' Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker dahru isfar

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Duiker żebra

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III il-Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Għażżiela ta' Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Għażżiela Dorcas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Għażżiela qrunha rqajjaq

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilop ġgant iswed

 

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral aħmar

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral denbu twil

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral tal-Ħimalaja

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral Ċiniż

 

Nanger dama (I)

 

 

Għażżiela Dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oriċi qrunu ximitarra

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oriċi tal-Għarabja

 

 

Ovis ammon (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Argali Tibetan

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali Kara Tau

 

 

Ovis canadensis (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflun ta' Ċipru

 

 

Ovis vignei (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Urial tal-Ladakh

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker ikħal

 

 

 

Pseudois nayaur (III il-Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Kamoxx tal-Abruzzo

 

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga tal-Mongolja

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tal-isteppa

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b'erbat iqrun

Camelidae

 

 

 

Iġmla, guanaco, vicuña

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet ta': l-Arġentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Arġentina  (3) biss [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja  (4) [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili  (5) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador  (6) [il-popolazzjoni kollha] u l-Peru  (7) [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Vicuña

Cervidae

 

 

 

Ċerv, huemul, muntjak, pudu

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Ċerv tal-Kalamjan

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Ċerv ta' Bawean

 

 

 

Axis porcinus (III il-Pakistan (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))

Ċerv porċin

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ċerv porċin tal-Indoċina

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ċerv tal-bur

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberja

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Ċerv ħamrani Persjan

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemuls

 

 

 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak iswed

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak ġgant

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ċerv tal-Pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu tat-Tramuntana

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu tan-Nofsinhar

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Ċerv ta' Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu pigmew

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu komuni

Moschidae

 

 

 

Ċerv tal-misk

 

Moschus spp. (I) (Il-popolazzjonijiet biss tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Butan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 

 

 

Babirusa, qżieqeż, ħnieżer

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa ta' Buru

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirusa ta' Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirusa ta' Malenge

 

Sus salvanius (I)

 

 

Qażquż pigmew

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta' Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Ċakoan

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda ħamra

Canidae

 

 

 

Klieb, volpi, lupi

 

 

 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

 

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Butan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Jeskludi l-forma domestikata u d-dingo li huma magħrufa bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

 

Lupu griż

 

Canis simensis

 

 

Lupu tal-Etjopja

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi wikkiel il-granċi

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu tal-kriniera

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Kelb selvaġġ tal-Asja (Dhole)

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta' Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerika t'Isfel

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-pampas

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi Bengali

 

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta' Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi fennec

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Malagasy

Felidae

 

 

 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 

 

Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)

 

Qtates

 

Acinonyx jubatus (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta' eżemplari ħajjin u ta' trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: il-Botswana: 5; in-Namibja: 150; iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ f'tali eżemplari huwa soġġett għall-Artikolu 4(1))

 

 

Ċita

 

Caracal caracal (I) (Il-popolazzjoni tal-Asja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Karakall tal-Asja

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Qattus dehbi tal-Asja

 

Felis nigripes (I)

 

 

Qattus saqajh suwed

 

Felis silvestris (II)

 

 

Qattus selvaġġ

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Qattus ta' Goeffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Qattus tal-muntanji Andini

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Onċilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi tal-Eurasja

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi tal-Iberja

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard musħab

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Iljun tal-Asja

 

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Qattus ta' Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta' rasu ċatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus bit-tikek lewn is-sadid

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kugar ta' Florida

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kugar tal-Kosta Rika

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Kugar tal-Lvant

 

Puma yagouaroundi (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta' fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Leopard tas-silġ

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja/il-Pakistan)

Mangus griż tal-Indja

 

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 

 

 

Herpestes javanicus (III il-Pakistan)

Mangus żgħir tal-Asja

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus żgħir tal-Indja

 

 

 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 

 

 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus wikkiel il-granċijiet

 

 

 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus għonqu strixxat

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, jeni

 

 

 

Hyaena hyaena (III il-Pakistan)

Jena bl-istrixxi

 

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 

 

 

Skanks

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skank ta' Humboldt

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

 

Lutrinae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

 

Aonyx capensis microdon (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-baħar

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar

 

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra tal-Ewropa

 

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra Gappuniża

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra, ballottri

 

 

 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta' għonqu isfar

 

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Martora foina

 

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilgiri

 

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes ta' saqajh suwed

Odobenidae

 

 

 

Walrus

 

 

Odobenus rosmarus (III il-Kanada)

 

Walrus

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar

 

 

Arctocephalus spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foki muswafa ta' Juan Fernández

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foki muswafa ta' Gwadalupe

Phocidae

 

 

 

Foki

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar

 

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

Procyonidae

 

 

 

Coati, olingo

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

Cacomistle

 

 

 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Koati ta' mnieħru abjad

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Koati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 

 

 

Potos flavus (III il-Ħonduras)

Kinkajou

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

 

Ursidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tax-xemx

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors slott

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors tan-nuċċali

 

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Butan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sottospeċi Ursus arctos isabellinus biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Ors kannella

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed tal-Asja

Viverridae

 

 

 

Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett tal-Afrika

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Asjatiku

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta' Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang strixxat

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b'tikek kbar

 

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett żgħir tal-Indja

CETACEA

 

 

 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Ċetaċei

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Friefet il-lejl imneħirhom wiesa'

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b'faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru

 

 

Acerodon spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija

 

 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għajr għal Pteropus brunneus.)

 

Volpi jtiru

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Volpi jtir ta' Ruck

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Volpi jtir tal-Komoro

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Volpi jtir Ġappuniż

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Marianas

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Volpi jtir Caroline

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Volpi jtir ta' Rodrigues

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Volpi jtir tas-Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Paċifiku

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Volpi jtir ta' Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Volpi jtir ta' Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Volpi jtir ta' Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

 

Cabassous centralis (III il-Kosta Rika)

Armadillo denbu għeri tat-Tramuntuna

 

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta' denbu għeri

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' “żero”. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta' denbu twil

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunnart tad-deżert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangurijiet, wallabies

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Kanguru tas-siġar griż

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Kanguru tas-siġar orsin

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby liebru ta' Rufous

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby liebru strixxat

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Wallaby denbu mdiffer strixxat

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus tal-Gżira Admiralty

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus ta' Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet far

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettongi

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat imnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Liebri, fniek

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkan

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna geddumu twil

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot strixxat tal-Punent

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilby kbir

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir selvaġġi, żebri

 

Equus africanus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhix soġġetta għal dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Afrika

 

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra ta' Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (L-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-sottospeċijiet Equus hemionus hemionus u Equus hemionus khur huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Asja

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel ta' Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta' Hartmann

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan esklussiv li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta' annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta' trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerika t'Isfel

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet primarjament kummerċjali)

 

Pangolini

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Folivori bi tliet iswaba'

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Folivoru pigmew bi tliet iswaba'

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Folivoru għonqu kannella

Megalonychidae

 

 

 

Folivori b'żewġt iswaba'

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

Folivoru ta' Hoffmann b'żewġt iswaba'

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiela n-nemel tal-Amerika

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Wikkiel in-nemel kbir

 

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATI

 

 

 

Primati (xadin u xadini)

 

 

PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Miċeti, ateli

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Miċete tal-Gżira ta' Coiba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ta' ħuġbejh suwed

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele brimba aħmar

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriqui tat-Tramuntana

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Xadin sufi ta' denbu isfar

Cebidae

 

 

 

Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Ġdida

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Marmoset ta' Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmoset tat-troffa lewnha baffa

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmoset rasu lewnha baff

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Tamarin iljun

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin baqri

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin ta' Goeffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin ta' saqajħ bojod

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin cottontop

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Xadin skwiril tal-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini tad-Dinja l-Qadima

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangabey tax-Xmara Tana

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Xadina Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Xadina denbha xemx

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobus iswed

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku denb l-iljun

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina Proboscis

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Afrika Ċentrali

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Uzungwa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobus aħmar ta' Żanżibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobus aħmar ta' Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobus aħmar ta' Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobus aħmar tax-Xmara Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Uganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobus aħmar ta' Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta' Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Xadini mneħirhom imbuzzat

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur griż tal-Kaxmir

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tal-Pjanuri ta' Isfel

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tan-Pjanuri ta' Fuq

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur griż tat-Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur griż saqajh suwed

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur tat-troffa griża

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur griż tan-Nepal

 

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur ta' Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur ta' François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Langur dehbi ta' Gee

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur Hatinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur tan-Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur tal-Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur bit-troffa

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur rasu bajda

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur ta' Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla tal-Lvant

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

 

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzi u bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan ta' Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta' Borneo

Hylobatidae

 

 

 

Ġibbuni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Ġibbuni

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Lemuridae

 

 

 

Lemuri kbar

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri kbar

Lepilemuridae

 

 

 

Lemuri sportivi

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri sportivi

Lorisidae

 

 

 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loris kajman

Pitheciidae

 

 

 

Wakari, titi, saki

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi ta' Barbara Brown

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi kostali idejh suwed

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi sidru iswed

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi tal-Atlantiku

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki mnieħru abjad

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiers

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

 

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant Asjatiku

 

Loxodonta africana (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss (9); il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant Afrikan

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Ċinċilla

 

Chinchilla spp. I) (Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament)

 

 

Ċinċilla

Cuniculidae

 

 

 

Paka

 

 

 

Cuniculus paca (III il-Ħonduras)

Paka tal-pjanura

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

 

Dasyprocta punctata (III il-Ħonduras)

Aguti tal-Amerika Ċentrali

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III il-Ħonduras)

Porkuspin nanu muswaf Messikan

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Hystricidae

 

 

 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

 

Hystrix cristata

 

 

Porkupsin bl-għalla

Muridae

 

 

 

Ġrieden, firien

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Far perit

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ġurdien ta' Shark Bay

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Far tal-ilma

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 

 

 

Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar

 

 

Callosciurus erythraeus (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skwiril ta' Pallas

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Kelb tal-praterija Messikan

 

 

 

Marmota caudata (III l-Indja)

Far il-ġebel denbu twil

 

 

 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Far il-ġebel tal-Ħimalaja

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 

 

Sciurus carolinensis (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skiwril griż

 

 

 

Sciurus deppei (III il-Kosta Rika)

Skwiril ta' Deppe

 

 

Sciurus niger (Eżemplari ħajjin biss)

 

Skwiril volpi tal-lvant

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Għasafar

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji, eċċ.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella tal-Gżejjer ta' Auckland

 

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarsella kannella

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Papra ta' Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarsella tal-Gżira ta' Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Papra bil-ġwienaħ bojod

 

Aythya innotata

 

 

Pochard tal-Madagaskar

 

Aythya nyroca

 

 

Papra lewn is-sadid

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Wiżża Alewtina

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża sidirha aħmar

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

 

Cairina moschata (III il-Ħonduras)

Papra Muscovy

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar żaqqha sewda

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar ħamra fl-isfar

 

Mergus octosetaceus

 

 

Mergante Brażiljana

 

 

Oxyura jamaicensis (Eżemplari ħajjin biss)

 

Papra ħamranija

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Papra rasha bajda

 

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estinta) (I)

 

 

Papra rasha roża

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bl-għalla

 

Tadorna cristata

 

 

Tadorna bil-għalla

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

 

Trochilidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita munqaru ganċ

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Okkjuni

 

 

 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Okkjun b'żewġ strixex

Laridae

 

 

 

Gawwi, ċirlewwi

 

Larus relictus (I)

 

 

Gawwi relitt

Scolopacidae

 

 

 

Gurlini, ċewċewwi

 

Numenius borealis (I)

 

 

Gurlin boreali

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Gurlin munqaru rqiq

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ċewċewwa ta' Nordmann

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Agretti, russetti

 

Ardea alba

 

 

Agrett kbir

 

Bubulcus ibis

 

 

Agrett tal-Bhejjem

 

Egretta garzetta

 

 

Agrett żgħir

Balaenicipitidae

 

 

 

Shoebill, Ċikonja ras baliena

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Shoebill

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

 

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta' Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja ajjutant kbira

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo kbir

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatuli

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita (waldrapp)

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis Ġappuniż

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatula bajda tal-Eurasja

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Bċieċen, Ħamiem

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Ħamiema ta' Nicobar

 

Claravis godefrida

 

 

Beċċun tal-art ġwenħajh vjola

 

Columba livia

 

 

Ħamiema tal-blat

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Beċċun ta' Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema ta' Luzon

 

 

Goura spp. (II)

 

Ħamiem tal-kuruna

 

Leptotila wellsi

 

 

Beċċun ta' Grenada

 

 

 

Nesoenas mayeri (III il-Mawrizju)

Ħamiema roża

 

Streptopelia turtur

 

 

Gamiema Ewropea

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Buċeri

 

 

Aceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Buċeru b'għonqu kannella fl-aħmar

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Buceros spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Buċeru kbir

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Buċeru bl-elmu

 

 

Rhyticeros spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Buċeru bil-gangala ċara

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

 

Tauraco spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Purple-crested turaco

FALCONIFORMES

 

 

 

Tjur tal-priża ta' bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għajr għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluż fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u għajr għal Caracara lutosa)

 

Tjur tal-priża ta' bi nhar

Accipitridae

 

 

 

Isqra, ajkli

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Seqer Levantin

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Northern goshawk

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Seqer tal-Ewrasja

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta' Adalbert

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla mdiehba

 

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira ttikjata

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla żgħira ttikjata

 

Buteo buteo (II)

 

 

Bies komuni

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Bies saqajh ħorox

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Bies saqajh twal

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Astun Kuban munqaru ganċ

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla tas-sriep

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bagħdan aħmar tal-Punent

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Bagħdan tat-Tramuntana

 

Circus macrourus (II)

 

 

Bagħdan pallidu

 

Circus pygargus (II)

 

 

Bagħdan griż

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagaskar

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergeier

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifun tal-Ewrasja

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla hija elenkata fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Ajkla tal-baħar

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta' Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla pennata

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Seqer dahru griż

 

Milvus migrans (II) (Għajr għal Milvus migrans lineatus li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Astun iswed

 

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avoltun Eġizzjan

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda tal-Ewropa

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 

 

 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta' California

 

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 

 

 

Falkuni

 

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Falkun Lanner

 

Falco cherrug (II)

 

 

Falkun Saker

 

Falco columbarius (II)

 

 

Merlin

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Falkun ta' Eleonora

 

Falco jugger (I)

 

 

Falkun Laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett żgħir

 

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta' Newton

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falkun tal-Barberija

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Falkun tal-Peregrin

 

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett tal-Mawrizju

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Gyrfalcon

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieq

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett komuni

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Falkun ta' saqajgħ ħomor

Pandionidaie

 

 

 

Arpa

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Arpa

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III il-Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

 

 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 

 

Crax fasciolata

 

Kurassow wiċċu mikxuf

 

 

 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bl-għalla

 

 

 

Crax rubra (III il-Kolombja/il-Kosta Rika/il-Gwatemala/il-Ħonduras)

Kurassow kbir

 

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwatemala/il-Honduras)

Chachalaca sempliċi

 

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

Kurassow bl-elmu

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bl-għalla

 

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed

 

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan tat-Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi, scrubfowl

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta' Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena bobwhite

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal Ċiniż

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta' Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta' Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Faġan tal-Vjetnam

 

 

 

Lophura leucomelanos (III il-Pakistan)

Faġan Kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta' Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

 

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

 

 

Pavo cristatus (III il-Pakistan)

Pagun Indjan

 

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta' Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Pagun faġan tal-Palawan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III il-Pakistan)

Faġan ta' Koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bl-għalla

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta' Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta' Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Faġan tas-silġ tal-Kaspju

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Faġan tas-silġ tat-Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta' Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan ta' Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tiġieġa tal-praterija ta' Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Għerieneq

 

 

Gruidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

 

Grus americana (I)

 

 

Għarnuq Amerikan

 

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet Grus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I).

 

 

Għarnuq Kanadiż

 

Grus grus (II)

 

 

Għarnuq komuni

 

Grus japonensis (I)

 

 

Għarnuq rasu ħamra

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Grus monacha (I)

 

Grus monacha (I)

 

 

Grus nigricollis (I)

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Għarnuq għonqu iswed

 

Grus vipio (I)

 

 

Għarnuq għonqu abjad

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

 

Otididae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun Indjan

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pitarrun ta' Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Pitarrun ta' Houbara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan Bengaliż

 

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun kbir

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Florikan żgħir

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarrun żgħir

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallu ta' Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrikorni

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 

 

 

Cotingas

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga bl-istrixxi

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedak il-blat

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 

 

 

Kardinali, tanaġeri

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanaġer seba' lwien

Estrildidae

 

 

 

Manikini, waxbills

 

 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 

 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta' Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta' Java

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

Fringillidae

 

 

 

Sponsuni

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Ekru aħmar

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

Hirundinidae

 

 

 

Ħawwief

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 

 

 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 

 

 

Wikkiela l-għasel

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 

 

 

Ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, timalidi, eċċ.

 

Acrocephalus rodericanus (III il-Mawrizju)

 

 

Bagħal ta' Rodrigues

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Pappamosk blu ta' Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (possibbilment estint) (I)

 

 

Rufous bristlebird tal-Punent

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Dasijornu munqaru twil

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Ħwamei Ċiniż

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Ħwamei tat-Tajwan

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla Omei Shan

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Pikatarti għonqu abjad

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pikatarti għonqu griż

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III il-Mawrizju)

Pappamosk Maskaren

Paradisaeidae

 

 

 

Għasafar il-ġenna

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Għasafar il-ġenna

Pittidae

 

 

 

Pittas

 

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta strixxat

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta ta' Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta bil-mustaċċi

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 

 

 

Majna

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Majna tal-għoljiet

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Majna ta' Bali

Zosteropidae

 

 

 

Għajnejn-bojod

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Għajnejn-bojod sidru abjad

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Suli ta' Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbji

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju Tukan

Picidae

 

 

 

Tektiek is-siġar

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Tektiek is-siġar ta' Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan sidru aħmar

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatross

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatross denbu qasir

PSITTACIFORMI

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli, eċċ.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 

 

 

Kakatuwi

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakatu Tanimbar

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakatu tal-Filippini

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakatu bl-għalla lewn is-salamun

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakatu bl-għalla safra

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Kakatu tal-palmi

Loriidae

 

 

 

Lories, lorikeets

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori aħmar u blu

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċjiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Lorikiti blu

Psittacidae

 

 

 

Amażoni, makaw, parruketti, pappagalli

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Pappagall għonqu aħmar

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Pappagall raqabtu safra

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Pappagall spalltu safru

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Pappagall denbu aħmar

 

Amazona finschi (I)

 

 

Pappagall qurriegħtu lelà

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Pappagall ta' St Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Pappagall imperjali

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Pappagall Kuban

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Pappagall rasu safra

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Pappagall ħuġbejh ħomor

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Pappagall ta' Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Pappagall ta' Saint Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Pappagall vinaċeu

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Pappagall ħaddejh ħodor

 

Amazona vittata (I)

 

 

Pappagall Puerto Rikan

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Makawi blu

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Makaw aħdar kbir

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Makaw ġerżumtu blu

 

Ara macao (I)

 

 

Makaw skarlat

 

Ara militaris (I)

 

 

Makaw militari

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Makaw ġbinu aħmar

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Makaw ta' Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Parrukkett ġbinu aħmar

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Parrukkett bil-kuruna ħamra

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagall ta' Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Pappagall muqran

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Pappagall dehbi

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Pappagall żaqqu oranġjo

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pappagall widnejh sofor

 

Pezoporus occidentalis (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-lejl

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pappagall tal-art

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagall bil-kappell

 

Primolius couloni (I)

 

 

Makaw rasu blu

 

Primolius maracana (I)

 

 

Makaw ġwenħajh blu

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Pappagall spalltu dehbija

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagall bil-kappa

 

Psephotus pulcherrimus (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-ġenna

 

Psittacula echo (I)

 

 

Parrukkett tal-Mawrizju

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Parrukkett gerżumtu blu

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Pappagalli munqarhom oħxon

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Rhea

 

Pterocnemia pennata (I) (Għajr Pterocnemia pennata pennata li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Rhea żgħira

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Rhea żgħira

 

 

Rhea americana (II)

 

Rhea kbira

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingwini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Jackass

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin Humboldt

STRIGIFORMI

 

 

 

Kokki

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għajr għal Sceloglaux albifacies)

 

Kokki

Strigidae

 

 

 

Kokki

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Kokka boreali

 

Asio flammeus (II)

 

 

Kokka tax-xagħri

 

Asio otus (II)

 

 

Kokka widnejha twal

 

Athene noctua (II)

 

 

Kokka żgħira

 

Bubo bubo (II) (Għajr għal Bubo bubo bengalensis li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Kokka ajkla tal-Ewrasja

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Kokka pigmea tal-Ewrasja

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Kokka ċkejkna tal-foresta

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Kokka ajkla żgħira

 

Ninox natalis (I)

 

 

Kokka seqer tal-Milied

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boobook ta' Norfolk

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Kokka tas-silġ

 

Otus ireneae (II)

 

 

Kokka scops Sokoke

 

Otus scops (II)

 

 

Kokka scops tal-Ewrasja

 

Strix aluco (II)

 

 

Omm is-subien

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Kokka kbira griża

 

Strix uralensis (II) (Għajr għal Strix uralensis davidi li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kokka tal-Urali

 

Surnia ulula (II)

 

 

Kokka seqer tat-Tramuntana

Tytonidae

 

 

 

Barbaġanni

 

Tyto alba (II)

 

 

Barbaġann

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbaġann ta' Soumagne

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Nagħma

 

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

 

Nagħma

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamù

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamù solitarju

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzals

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal middi

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligaturi, kajmani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatur Ċiniż

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki

 

Caiman latirostris (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kajman imnieħru wiesa'

 

Melanosuchus niger (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp ta' Speċjalisti tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 

 

Kajman iswed

Crocodylidae

 

 

 

Kukkudrilli

 

Crocodylus acutus (I) (Għajr għall-popolazzjoni ta' Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill Amerikan

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Kukkudrill tal-Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Kukkudrill Filippin

 

Crocodylus moreletii (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inklużi fl-Anness B, bi kwota ta' żero għall-eżemplari selvaġġi li jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

 

Kukkudrill ta' Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [soġġett għal kwota ta' żero għall-eżemplari nnegozjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġett għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1 600 eżemplar selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill tan-Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Kukkudrill Mugger

 

Crocodylus porosus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill tal-ilma salmura

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kukkudrill Kuban

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Kukkudrill Sjamiż

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gharial falz

Gavialidae

 

 

 

Gavial jew gharial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatara

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatara

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gremxul denbhom imxewwek

Chamaeleonidae

 

 

 

Kamaleonti

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

 

Brookesia spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Kamaleonti nani denbhom ixewwek

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

 

Chamaeleo spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kamaleonte Ewropew

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Gremxul imħażżma

Gekkonidae

 

 

 

Wiżgħat

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba' iwaħħlu

 

 

Lygodactylus williamsi

 

Wiżgħa nana turkważ

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa tal-Gżira ta' Serpent

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 

 

Phelsuma spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta' bi nhar

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Wiżgħat ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat ta' denbhom ċatt

Helodermatidae

 

 

 

Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ

 

 

Heloderma spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Iguanidae

Iguanidae

 

 

 

Igwani

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Igwani tal-Fiġi

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani tal-art tal-Galapagos

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot Roatan

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwatemala

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Igwani tal-art

 

 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Gremxula muqrana Blaineville

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Gremxula muqrana tal-gżira ta' Cedros

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tal-kosta

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Wiżgħat

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Gremxula ġganta ta' Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Gremxula ta' Lilford

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Gremxula ta' Ibiża

Scincidae

 

 

 

Xaħmet l-art

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b'denbu qabbadi

Teiidae

 

 

 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxula dragun

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegi

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan Indjan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan isfar

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varan tad-deżert

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragun komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan musħab

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan ta' Gray

Xenosauridae

 

 

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

SERPENTES

 

 

 

Sriep

Boidae

 

 

 

Boa

 

 

Boidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boas tal-art tal-Madagaskar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa kostrittur Arġentin

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa Puerto Rikan

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa Ġamajkan

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Boa tar-ramel bit-tikek

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

 

Bolyeriidae spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda

Colubridae

 

 

 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

 

 

 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 

 

 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp tal-ilma wiċċ ta' kelb

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 

 

 

Xenochrophis piscator (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 

 

 

Kobri, sriep koralli

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 

 

 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Atlantiku

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Amerika Ċentrali

 

 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra jobżoq ta' Burma

 

 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra tal-Asja Ċentrali

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta' Fuq

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoċina

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Loxocemidae

 

 

 

Boa re Messikan

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Boa nanu Messikan

Pythonidae

 

 

 

Pituni

 

 

Pythonidae spp. (II) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitun Indjan

Tropidophiidae

 

 

 

Boa tal-foresti

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boas tal-foresti

Viperidae

 

 

 

Lifgħat

 

 

 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta' Aruba

 

 

 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta' Russell

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Lifgħa tal-pitt Mangshan

 

Vipera latifii

 

 

Lifgħa ta' Latifi

 

Vipera ursinii (I) (Il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)

 

 

Lifgħa ta' Orsini

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta' Wagner

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Fekruna b'imnieħer ħanżir

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b'imnieħer ħanżir

Chelidae

 

 

 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 

 

Chelodina mccordi (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ)

 

Fekruna kelidi Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar tal-Punent

Cheloniidae

 

 

 

Fkieren tal-baħar

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Fkieren tal-baħar

Chelydridae

 

 

 

Fkieren serpentini

 

 

 

Macrochelys temminckii (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fekruna alligatur serpentina

Dermatemydidae

 

 

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

Dermochelyidae

 

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Fekruna dahar il-ġilda

Emydidae

 

 

 

Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma ħelu

 

 

Chrysemys picta (Eżemplari ħajjin biss)

 

Fekruna mpittra

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Fekruna bit-tikek

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Fekruna ta' Blanding

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar

 

 

 

Graptemys spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fkieren mappa

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Terapin b'dahru djamant

 

 

Terrapene spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Fekruna kaxxa akkwatika

 

 

Trachemys scripta elegans (Eżemplari ħajjin biss)

 

Terapin widnejh ħomor

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

 

Orlitia borneensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għal Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis u C. zhoui għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fkieren kaxxa Asjatiċi

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Fkieren tal-weraq Asjatiċi

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Fekruna tal-ħawt sewda

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Fekruna tal-weraq sidirha iswed ta' Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Fekruna tal-weraq sidirha iswed

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Fekruna tax-xmara bil-kuruna

 

 

Heosemys annandalii (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tat-tempji rasha safra

 

 

Heosemys depressa (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tal-foresta Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Fekruna ġganta Asjatika

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Fekruna mxewka

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Fekruna wikkiela l-bebbux

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Fekruna tal-għelieqi tar-ross

 

 

Mauremys annamensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna tal-ħawt Annam

 

 

 

Mauremys iversoni (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta' Fuji

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Fekruna tal-ħawt Ġappuniża

 

 

 

Mauremys megalocephala (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt buras

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Fekruna tal-ħawt safra

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Fekruna tal-ħawt b'għonqha aħmar

 

 

 

Mauremys pritchardi (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta' Pritchard

 

 

 

Mauremys reevesii (III iċ-Ċina)

Fekruna ta' Reeves

 

 

 

Mauremys sinensis (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għonqha strixxi

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Fekruna tal-art tat-tliet saffi

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Fekruna sewda Indjana

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar Burmiża

 

 

Morenia petersi (II)

 

Fekruna b'għajnejn Indjani

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ

 

 

 

Ocadia philippeni (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen

 

 

Orlitia borneensis (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 

 

Pangshura spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fekruna msaqqfa

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Fekruna msaqqfa Indjana

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Fekruna ta' Beal

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għajnejha foloz

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Fekruna b'erba' għajnejn

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekruna sewda tal-bur

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Filippina

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Fekruna tal-qasab tal-foresta ta' Cochin

Platysternidae

 

 

 

Fekruna buras

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Fekruna buras

Podocnemididae

 

 

 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Testudinidae

 

 

 

Fkieren

 

 

Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal Geochelone sulcata għall-eżemplari li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Fkieren

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Fekruna raġġata

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Fekruna stilla Burmiża

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Fekruna Bolson

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Fekruna ċatta

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Fekruna ġeometrika

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

 

Testudo graeca (II)

 

 

Fekruna bl-ixpruni

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Fekruna ta' Hermann

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Fekruna Eġizzjana

 

Testudo marginata (II)

 

 

Fekruna marġinata

Trionychidae

 

 

 

Fkieren qoxrithom ratba, terappins

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Asja tax-Xlokk

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas

 

 

Chitra spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren qoxrithom ratba ta' rashom dejqa

 

Chitra chitra (I)

 

 

Fekruna Asjatika qoxritha ratba u rasha dejqa

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Fekruna Burmiża qoxritha ratba u rasha dejqa

 

 

Dogania subplana (II)

 

Fekruna Malajjana qoxritha ratba

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Fekruna flapshell tas-Sri Lanka

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Fekruna flapshell Burmiża

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Fekruna pagun Burmiż qoxritha ratba

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Fekruna pagun qoxritha ratba

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Fekruna sewda qoxritha ratba

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta' Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Fekruna qoxritha ratba Ċiniża

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibji

ANURA

 

 

 

Żrinġijiet u rospi

Aromobatidae

 

 

 

Żrinġijiet tal-foresta kriptiċi

 

 

Allobates femoralis (II)

 

Żrinġ velenuż saqajh ileqqu

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

Żrinġ velenuż ta' Myers

 

 

Allobates rufulus (II)

 

Żrinġ velenuż ta' Chimanta

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Żrinġ velenuż sangwin

Bufonidae

 

 

 

Rospi

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Etjopiċi ta' Malcolm

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Rospu tal-Kamerun

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Żrinġ dehbi

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Rospu dehbi

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari Afrikani

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Nimba

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Iċ-Ċili)

Rospu tal-ilma bl-elmu Ċilean

Conrauidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

 

Conraua goliath

 

Żrinġ Gulija

Dendrobatidae

 

 

 

Żrinġijiet velenużi

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Żrinġ velenuż ikħal tas-sema

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Żrinġijiet velenużi ddimunjati

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Żrinġ ta' sitt iswaba'

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Żrinġ tigra

Hylidae

 

 

 

Żrinġijiet tas-siġar

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Żrinġijiet mantella

 

 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 

 

 

Żrinġijiet tadama

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Żrinġ tadama

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Żrinġ aħmar tax-xita

Myobatrachidae

 

 

 

Żrinġijiet li jrabbu f'żaqqhom

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Għajr għalRheobatrachus silus u Rheobatrachus vitellinus)

 

Żrinġ li jrabbi f'żaqqu

Ranidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

 

Lithobates catesbeianus (Eżemplari ħajjin biss)

 

Żrinġ barri Amerikan

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotls

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra tal-Lag Patzcuaro

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandri ġganti

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandri ġganti

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Hellbender

Hynobiidae

 

 

 

Salamandri Asjatiċi

 

 

 

Hynobius amjiensis (III iċ-Ċina)

 

Salamandridae

 

 

 

Salamandri u gremxul tal-ilma denbu qasir (newts)

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Kaiser's spotted newt

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Klieb-il baħar u raji

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

Klieb il-baħar requiem

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

Sphyrnidae

 

 

 

Klieb-il baħar ras il-martell

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell minqux

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell kbir

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Kelb-il baħar ras il-martell lixx

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Cetorhinidae

 

 

 

Gabdoll

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Gabdoll Lamnidae

Lamnidae

 

 

 

Klieb il-baħar bojod

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Kelb-il baħar ġgant abjad

 

 

Lamna nasus (II)

 

Pixxiplamtu

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Kelb-il-baħar baliena

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Kelb-il baħar baliena

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Sawfishes

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Sawfishes

RAJIFORMES

 

 

 

 

Mobulidae

 

 

 

Raja mobulid

 

 

Manta spp. (II)

 

Raji manta

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Ħut

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Sturjuni u ħut spatula

Acipenseridae

 

 

 

Sturjuni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Sturjun imnieħru qasir

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Sturjun komuni

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Salluri tal-ilma ħelu

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Sallura Ewropea

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Karpjuni għomja, plaeesok

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbu għami Afrikan

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, ilsien għadmi

 

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

Arowana Asjatika

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Tird

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Tirda bil-gundalla

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

Ħut qattus pangasidu

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Ħuta qattus ġganta

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Gremxul tal-baħar, żwiemel tal-baħar

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Żwiemel tal-baħar

SARCOPTERYGII

 

 

 

Ħut salamandru

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Ceratodontidae

 

 

 

Ħut salamandru Awstraljan

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Ħuta salamandra Awstraljana

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Ċelakanti

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Ċelakanti

ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U ĦJAR TAL-BAĦAR)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Ħjar tal-baħar

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Ħjar tal-baħar

 

 

 

Isostichopus fuscus (III l-Ekwador)

Ħjar tal-baħar kannella

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 

 

 

Brimb u skorpjuni

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Tarantuli rkobbthom ħamra, tarantuli

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantula roża-griża ta' Chihuahua

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantuli tal-Amerika Ċentrali

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Skorpjuni

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpjun ġgant tas-Senegal

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpjun imperatur

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Ħanfus

Lucanidae

 

 

 

Ħanfus ċerv

 

 

 

Colophon spp. (III l-Afrika t'Isfel)

Ħniefes ċerv tal-Kap tal-Afrika

Scarabaeidae

 

 

 

Ħanfus skarab

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Ħanfusa ta' Satana

LEPIDOPTERA

 

 

 

Friefet

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III il-Bolivja)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III il-Bolivja)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III il-Bolivja)

 

Papilionidae

 

 

 

Friefet birdwing u swallowtail

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Warda ta' Sri Lanka

 

 

Atrophaneura palu

 

Farfett swallowtail ta' Palu

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Warda ta' Malabar

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Friefet swallowtail

 

 

Graphium sandawanum

 

Farfett swallowtail ta' Apo

 

 

Graphium stresemanni

 

Swallowtail ta' Seram

 

 

Ornithoptera spp (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Friefet birdwing

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Birdwing tar-Reġina Alessandra

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Swallowtail pagun ta' Luzon

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Swallowtail Homerus

 

Papilio hospiton (II)

 

 

Swallowtail Korsikan

 

 

Papilio morondavana

 

Swallowtail imperatur Madagaskan

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

Farfett swallowtail ta' Fluminense

 

 

Parides hahneli

 

Farfett swallowtail amażonu ta' Hahnel

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Farfett apollo tal-muntanja

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Friefet Kaiser-I-Hind

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Friefet birdwing

 

 

Troides spp. (II)

 

Friefet birdwing

ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sangisugi

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sangisugi

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangisuga mediċinali tat-Tramuntana

 

 

Hirudo verbana (II)

 

Sangisuga mediċinali tan-Nofsinhar

MOLLUSCA (MOLLUSKI)

BIVALVIA

 

 

 

Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Muskli tal-baħar

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Musklu tamla Ewropew

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Muskli tal-ilma ħelu, muskli tal-perla

 

Conradilla caelata (I)

 

 

Musklu tal-perla birdwing

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Musklu imrewħa tal-Punent

 

Dromus dromas (I)

 

 

Musklu tal-perla dromedary

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Musklu tal-perla Curtis

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun isfar

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Musklu wabash

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Musklu catspaw abjad

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun aħdar

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Musklu tat-Tramuntana

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun Turburcled

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun turġidu

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Musklu ismar

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Musklu tal-perla fine-rayed pigtoe

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Musklu tal-perla shiny pigtoe

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Musklu tal-perla tal-għajn ta' Higgins

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Musklu tal-perla roża mucket

 

Lampsilis satur (I)

 

 

Musklu pocketbook sandback

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

Musklu tal-perla lamp ta' Alabama

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Musklu tal-perla bajda warty-back

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Musklu b'siequ oranġjo pimpleback

 

 

Pleurobema clava (II)

 

Musklu tal-perla clubshell

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

Musklu tal-perla rough pigtoe

 

Potamilus capax (I)

 

 

Musklu tal-perla fat pocketbook

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

Musklu tal-perla ta' Cumberland wiċċ ta' xadina

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

Musklu tal-perla ta' Appalachian wiċċ ta' xadina

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Musklu tal-perla pale lilliput

 

Unio nickliniana (I)

 

 

Musklu tal-perla ta' Nicklin

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Musklu tal-perla Tampico

 

Villosa trabalis (I)

 

 

Musklu tal-perla ta' Cumberland bean

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Gandoffli ġganti

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Gandoffli ġganti

GASTROPODA

 

 

 

Bugħeriewen, bebbux u bronji

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Bronji

 

 

Strombus gigas (II)

 

Bronja reġina

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Bebbux agate żgħir

Camaenidae

 

 

 

Bebbux tas-siġar aħdar

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Bebbux tas-siġar aħdar Manus

CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)

ANTHOZOA

 

 

 

Qroll, artikli

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Qroll iswed

GORGONACEAE

 

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

Qroll aħmar u roża

 

 

 

Corallium elatius (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Corallium secundum (III iċ-Ċina)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Qroll ikħal

 

 

Helioporidae spp. (II) (Jinkludi biss l-ispeċi Heliopora coerulea) (11)

 

Qroll ikħal

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

Qroll ġebli

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Qroll orgni

 

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

Qroll orgni

HYDROZOA

 

 

 

Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram iniggeż

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Qroll tan-nar Wello

 

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

Qroll tan-nar Wello

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Qroll bizzilla

 

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

Qroll bizzilla

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

 

Agave parviflora (I)

 

 

Sabbara bl-istrixxi ta' Santa Cruz

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Sabbara Reġina Victoria

 

 

Nolina interrata (II)

 

Denb il-liebru Dehesa

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

Jukka queretaro

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidi

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Dmugħa tal-Madonna

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergia

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia

 

 

Pachypodium spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Trombi tal-iljunfanti

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Snake-root devil-pepper

ARALIACEAE

 

 

 

Aralias

 

 

Panax ginseng (II) (il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #3

 

Ġinseng Asjatiku

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ġinseng Amerikan

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Arawkarji

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Awrakarja

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberi

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalayan may-apple

BROMELIACEAE

 

 

 

Epifiti, bromelji

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Tillandsia ta' Harris

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Tillandsia ta' Kamm

 

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Tillandsia ta' Maury

 

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

Tillandsia żerografika

CACTACEAE

 

 

 

Kaktus

 

 

CACTACEAE spp. (II) (Għajr għal speċijiet inklużi fl-Anness A u Pereskia spp., Pereskiopsis spp. u Quiabentia spp.) (13) #4

 

Kaktus

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Kaktus tal-blat ħaj

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Kaktus stilla

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

Kaktus Aztek

 

Coryph