30.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 286/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1011/2014

tat-22 ta' Settembru 2014

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mudelli għall-preżentazzjoni ta' ċerta informazzjoni lill-Kummissjoni u r-regoli dettaljati rigward l-iskambji ta' informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet ta' ġestjoni, l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet ta' verifika u l-korpi intermedji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 41(4) 102(1), 112(5), 122(3), 124(7), 131(6) u 137(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2014 (2) jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għat-tħejjija tal-programmi. Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni ta' programmi ffinanzjati mill-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment (il-“Fondi ESI”), jeħtieġ li jiġu stabbiliti aktar dispożizzjonijiet għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess għal dawk id-dispożizzjonijiet, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti f'att ta' implimentazzjoni wieħed.

(2)

Biex tiġi żgurata l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni mill-awtorità ta' ġestjoni, inklużi dikjarazzjonijiet ċari dwar il-fattibbiltà tal-investiment u l-vijabbiltà ekonomika tal-proġett ewlieni, għandu jiġi stabbilit format standard li jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għall-istruttura u l-kontenut tal-informazzjoni li jinnotifikaw proġetti ewlenin magħżula lill-Kummissjoni.

(3)

Bil-ħsieb li tiġi żgurata effiċjenza u trasparenza ikbar fl-implimentazzjoni ta' programmi ffinanzjati mill-Fondi ESI, il-mudell għal trażmissjoni ta' dejta finanzjarja, il-mudell għall-applikazzjonijiet ta' pagamenti u, skont l-Artikolu 41(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, il-mudell li għandu jintuża meta tiġi ppreżentata informazzjoni addizzjonali rigward l-istrumenti finanzjarji bl-applikazzjoni għal pagamenti lill-Kummissjoni, kif ukoll għandu jiġi stabbilit il-mudell għall-kontijiet għal programmi operattivi.

(4)

Għall-istess skop, għandhom jiġu stabbiliti l-mudell għad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ fl-awtorità ta' ġesjtoni u, fejn xieraq, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, u l-mudell għar-rapport u l-opinjoni tal-korp indipendenti ta' awditjar. Huma għandhom jistabbilixxu l-karatteristiċi tekniċi ta' kull qasam fis-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta. Billi dawn il-mudelli se jiffurmaw il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta msemmija fl-Artikolu 74(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, dawn għandhom jistabbilixxu wkoll il-mod li bih id-dejta fuq in-nefqa eliġibbli se tiddaħħal fis-sistema għall-iskambju elettroniku ta' informazzjoni.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-karatteristiċi tas-sistemi li jappoġġjaw l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtorità ta' ġestjoni, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, l-awtorità ta' awditjar u l-korpi intermedji sabiex l-Istati Membri jingħataw ċertezza legali dwar l-obbligi li għandhom jiġu sodisfatti fuq l-iskadenza regolatorja stipulata fl-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(6)

Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji bl-aktar mod effettiv, effiċjenti u sodisfaċenti għalihom, filwaqt li jiġi żgurat l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni b'mod effiċjenti, effettiv u sigur, ċerti rekwiżiti bażiċi u karatteristiċi tekniċi għandhom jiġu speċifikati għas-sistemi msemmija fl-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(7)

Il-prinċipji u r-regoli applikabbli għandhom jiġu stabbiliti fir-rigward tat-trażmissjoni ta' dokumenti u dejta permezz tas-sistemi rigward l-identifikazzjoni tal-parti responsabbli biex jittellgħu d-dokumenti u kwalunkwe aġġornament tagħhom inkluża soluzzjoni alternattiva fil-każ li force majeure xxekkel l-użu tas-sistemi.

(8)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali. B'hekk dan ir-Regolament għandu jiġi applikat skont dawn id-drittijiet u prinċipji. Dwar id-dejta personali pproċessata mill-Istati Membri, tapplika d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Rigward l-ipproċessar ta' dejta personali mill-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-moviment liberu ta' tali dejta, japplika r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(9)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Koordinament għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

IL-MUDELLI U L-FORMAT LI GĦANDU JINTUŻA GĦAT-TRESSIQ TA' ĊERTA INFORMAZZJONI LILL-KUMMISSJONI

Artikolu 1

Il-format għan-notifika ta' proġett ewlieni magħżul

In-notifika ta' proġett ewlieni magħżul mill-awtorità ta' ġestjoni lill-Kummissjoni f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 titfassal f'konformità mal-format stipulat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja

Meta jippreżentaw id-dejta finanzjarja lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' monitoraġġ skont l-Artikolu 112 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-Istati Membri jużaw il-mudell imfassal fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Il-mudell għad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità ta' ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni

1.   Id-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità ta' ġesjtoni u, fejn xieraq, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni titfassal skont il-mudell stipulat fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

2.   Meta sistema komuni tapplika għal bosta programmi operattivi, tista' titfassal deskrizzjoni waħda tal-funzjonijiet u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Il-mudell għar-rapport tal-korp indipendenti ta' awditjar

1.   Ir-rapport tal-awditjar tal-korp tal-awditjar indipendenti li hemm referenza għalih fl-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jitfassal skont il-mudell ippreżentat fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta sistema komuni tapplika għal bosta programmi operattivi, jista' jitfassal rapport ta' awditjar singolu kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Il-mudell għall-opinjoni tal-korp indipendenti ta' awditjar

1.   L-opinjoni tal-korp ta' awditjar indipendenti msemmi fl-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jiġi ppreżentat skont il-mudell imfassal fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta sistema komuni tapplika għal bosta programmi operattiv, tista' titfassal opinjoni singola msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

Il-mudell għall-applikazzjoni tal-pagamenti inkluża informazzjoni addizzjonali rigward l-istrumenti finanzjarji

L-applikazzjoni tal-pagamenti msemmija fl-Artikoli 41(4) u 131(6) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 titfassal skont il-mudell stabbilit fl-Anness VI għal dan ir-Regolament u tinkludi, fejn applikabbli, informazzjoni addizzjonali li tikkonċerna strumenti finanzjarji.

Artikolu 7

Il-mudell għall-kontijiet

Il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 137(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni skont il-mudell imfassal fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

IR-REGOLI DETTALJATI RIGWARD L-ISKAMBJI TA' INFORMAZZJONI BEJN IL-BENEFIĊJARJI U L-AWTORITAJIET TA' ĠESTJONI, L-AWTORITAJIET TA' ĊERTIFIKAZZJONI, L-AWTORITAJIET TA' VERIFIKA U L-KORPI INTERMEDJI

Artikolu 8

Id-definizzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni ta' sistemi elettroniċi ta' skambju ta' dejta

1.   “Sistemi tal-iskambju tad-dejta elettronika”, kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tfisser il-mekkaniżmi u l-istrumenti li jippermettu l-iskambju elettroniku tad-dokumenti u dejta, inkluża appoġġi għall-midja awdjoviżiva, dokumenti skanjati u fajls elettroniċi.

L-iskambju ta' dokumenti u dejta jinkludi l-irrappurtar dwar il-progress, it-talbiet għall-pagamenti u l-iskambju ta' informazzjoni relatata ma' verifiki ta' ġestjoni u awditjar.

2.   Is-sistemi ta' skambju ta' dejta elettronika jippermettu verifiki amministrattivi fir-rigward ta' kull applikazzjoni għal rimborż mill-benefiċjarji skont l-Artikolu 125(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u verifiki biex toqgħod fuq tagħrif u dokumenti disponibbli permezz ta' sistemi tal-iskambju tad-dejta elettronika, meta tali informazzjoni u dokumenti jiġu skambjati f'forma elettronika f'konformità mal-Artikolu 122(3) ta' dan ir-Regolament. Id-dokumenti tal-karta jistgħu jkunu mitluba biss minn dawn l-awtoritajiet responsabbli f'każijiet eċċezzjonali, wara analiżi tar-riskju, u biss jekk dokumenti tal-karta huma l-vera sors ta' dokumenti skanjati mtella' f'sistemi tal-iskambju tad-dejta elettronika.

Artikolu 9

Il-karatteristiċi tas-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta

1.   Is-sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta jiżguraw is-sigurtà tad-dejta, l-integrità tad-dejta, il-kunfidenzjalità tad-dejta, l-awtentikazzjoni ta' min qed jibgħat skont l-Artikoli 122(3), 125(4)(d), 125(8) u 140 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Is-sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta jkunu disponibbli u jkunu operattivi waqt u barra l-ħinijiet tal-uffiċċju standard, ħlief għal attivitajiet ta' manutenzjoni teknika.

2.   Jekk Stat Membru, b'inizjattiva tiegħu stess, jimponi l-użu obbligatorju ta' sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta fuq il-benefiċjarji, hu jiżgura li l-karatteristiċi tekniċi ta' dawn is-sistemi ma jfixklux l-implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-Fondi u lanqas jirrestrinġu l-aċċess għal xi benefiċjarji.

Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta għal benefiċjarji li kienu magħmula obbligatorji minn Stat Membru matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti u jikkonformaw ma' rekwiżiti oħra stabbiliti f'dan ir-Regolament.

3.   Is-sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta jkunu mgħammra b'tal-inqas bil-funzjonalitajiet li ġejjin:

(a)

formoli interattivi u/jew formoli mimlija minn qabel mis-sistema fuq il-bażi tad-dejta li hija maħżuna f'passi konsekuttivi tal-proċeduri;

(b)

kalkoli awtomatiċi, fejn applikabbli;

(c)

kontrolli integrati awtomatiċi li jnaqqsu skambji ripetuti ta' dokumenti jew informazzjoni kemm jista' jkun;

(d)

twissijiet iġġenerati mis-sistema stess biex jinformaw lill-benefiċjarju li ċerti azzjonijiet jistgħu jitwettqu;

(e)

status ta' rintraċċar onlajn li jippermetti lill-benefiċjarju jimmonitorja l-istatus attwali tal-proġett;

(f)

disponibbiltà fl-istorja kollha tal-fajls relatati mal-proġett.

Artikolu 10

It-trażmissjoni ta' dokumenti u dejta permezz ta' sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta

1.   Il-benefiċjarji u l-awtoritajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, iżidu d-dokumenti u d-dejta li għaliha huma responsabbli, u kull aġġornament gћalihom, għas-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta f'format elettroniku kif definit mill-Istat Membru.

L-Istat Membru jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati ta' skambju elettroniku ta' dejta f'dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għas-sostenn għal kull operazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.   L-iskambji tad-dejta u t-tranżazzjonijiet ikollhom fuqhom firma elettronika obbligatorja skont it-tifsira tad-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

3.   Id-data tat-trażmissjoni ta' dokumenti u dejta mill-benefiċjarju lill-awtoritajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u viċi versa titqies bħala d-data ta' sottomissjoni elettronika tal-informazzjoni li tkun maħżuna f'sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta.

4.   Is-sottomissjoni ta' dokumenti u dejta permezz ta' sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta ssir darba biss kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-istess operazzjoni għall-awtoritajiet kollha li jimplimentaw l-istess programm.

Dawn l-awtoritajiet jikkooperaw fil-livelli legali, organizzattivi, semantiċi u tekniċi biex jiżguraw komunikazzjoni effettiva, kif ukoll l-iskambju u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni u l-għarfien.

Dan huwa mingħajr preġudizzju ta' proċessi li jippermettu lill-benefiċjarju jaġġorna d-dejta żbaljata jew skaduta jew dokumenti li ma jinqrawx.

5.   Is-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta tkun aċċessibbli jew direttament permezz ta' interfaċċa interattiva għall-utent (applikazzjoni fuq l-Internet) jew permezz ta' interfaċċa teknika li tippermetti s-sinkronizzazzjoni awtomatika u t-trażmissjoni ta' dejta bejn il-benefiċjarji u s-sistemi tal-Istati Membri.

6.   Meta informazzjoni tiġi pproċessata, is-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta tiggarantixxi l-protezzjoni tal-privatezza tad-dejta personali għal individwi u l-kunfidenzjalità kummerċjali għal entitajiet ġuridiċi skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

7.   F'każijiet ta' force majeure, u b'mod partikolari ta' funzjonament ħażin tas-sistema tal-iskambju elettroniku tad-dejta jew nuqqas ta' konnessjoni ta' dejta dejjiema, il-benefiċjarju kkonċernat jista' jissottometti l-informazzjoni meħtieġa lill-awtoritajiet kompetenti fil-forom u bl-użu ta' mezzi stabbiliti mill-Istat Membru għal każijiet bħal dawn. Hekk kif tieqaf il-kawża ta' force majeure, l-Istat Membru jiżgura li d-dokumenti rilevanti jiġu integrati f'bażi tad-dejta relatata mas-sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta.

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 3, id-data meqjusa biex tissottometti l-informazzjoni mitluba titqies li hija d-data ta' meta jintbagħtu d-dokumenti fil-forom meħtieġa.

8.   L-Istati Membri jiżguraw li l-benefiċjarji kollha jistgħu jużaw is-sistemi ta' skambju elettroniku ta' dejta msemmija fl-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, inklużi l-benefiċjarji ta' operazzjonijiet attwali fid-data li fiha s-sistemi tal-iskambju tad-dejta elettronika saru operattivi u li għalihom japplika l-iskambju elettroniku tad-dejta.

Artikolu 11

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2014 tal-25 ta' Frar 2014 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, it-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw għas-sistema ta' skambju elettroniku ta' dejta bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni u li jadotta skont ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea, in-nomenklatura tal-kategoriji ta' intervent għal appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali skont l-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (ĠU L 57, 27.2.2014, p. 7).

(3)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Volum 26, p. 102).

(5)  Id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 dwar kwadru tal-Komunità għall-firem elettroniċi, (ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12).

(6)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(7)  Id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11)

(8)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANNESS I

Format għan-notifika ta' proġett maġġuri magħżul

NOTIFIKA LILL-KUMMISSJONI DWAR IL-PROĠETT MAĠĠURI MAGĦŻUL B'KONFORMITÀ MAL-EWWEL SUBPARAGRAFU TAL-ARTIKOLU 102(1) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013

FOND EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI/FOND TA' KOEŻJONI

INFRASTRUTTURA/INVESTIMENT PRODUTTIV

Titlu tal-proġett [“”]

CCI []

PARTI A:

Tagħrif meħtieġ mill-Artikolu 102(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

A.   KORP RESPONSABBLI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT MAĠĠURI

A.1.   Awtorità responsabbli għan-notifika tal-proġett (awtorità ta' ġestjoni jew korp intermedju)

A.1.1

Isem:

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Indirizz:

<tip='S' tul massimu='400' input='M'>

A.1.3

L-isem tal-persuna ta' kuntatt

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>

A.1.4

Kariga tal-persuna ta' kuntatt

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>

A.1.5

Telefown:

<tip='N' input='M'>

A.1.6

Posta Elettronika:

<tip='S' tul massimu='100' input='M'>

A.2.   Korp responsabbli għall-implimentazzjoni tal-proġett (benefiċjarju  (2) )

A.2.1

Isem:

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>

A.2.2

Indirizz:

<tip='S' tul massimu='400' input='M'>

A.2.3

L-isem tal-persuna ta' kuntatt

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>

A.2.4

Kariga tal-persuna ta' kuntatt

<tip='S' tul massimu='200' input='M'>

A.2.5

Telefown:

<tip='N' input='M'>

A.2.6

Posta Elettronika:

<tip='S' tul massimu='100' input='M'>

A.3.   Dan il-proġett huwa fażi ta' proġett maġġuri  (3) ? <tip='C' input='M'>

Iva

Le

Jekk iva, agħti deskrizzjoni tal-għanijiet fiżiċi u finanzjarji tal-proġett kollu kemm hu.

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

A.4.   Il-Kummissjoni diġà approvat xi parti minn dan il-proġett maġġuri? <tip='C' input='M'>

Iva

Le

Jekk iva, ipprovdi s-CCI tal-proġett maġġuri approvat.

<tip='S' input='M'>

Jekk dan il-proġett huwa parti minn proġett kbir li l-ewwel fażi tiegħu tlestiet fl-2007-2013, agħti deskrizzjoni dettaljata tal-għanijiet fiżiċi u finanzjarji tal-fażi preċedenti, inkluża deskrizzjoni tal-implimentazzjoni tal-ewwel fażi u kkonferma li din hija lesta jew se tkun lesta sabiex tintuża għall-iskop tagħha.

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

A.5.   Tlesta r-rieżami tal-kwalità mill-esperti indipendenti u r-rapport tagħhom huwa mehmuż fil-Parti B? <tip='C' input='M'>

Iva

Le (*)

B.   DESKRIZZJONI TAL-INVESTIMENT, FEJN JINSAB, L-ISKEDA TA' ŻMIEN TIEGĦU U L-KONTRIBUT MISTENNI TAL-PROĠETT KBIR B'RISQ L-OBJETTIVI SPEĊIFIĊI TAL-ASS PRIJORITARJU JEW PRIJORITARJI RILEVANTI

B.1.   Il-kategorizzazzjoni tal-attività tal-proġett  (4)

 

Kodiċi

Ammont

Perċentwali

B.2.1.

Kodiċi(jiet) għad-dimensjoni(jiet) tal-qasam tal-intervent

(Għandu jintuża iktar minn wieħed fejn, abbażi ta' kalkolu pro rata, diversi oqsma tal-intervent huma rilevanti)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.2.

Kodiċi għall-forma tad-dimensjoni tal-finanzi

(F'ċerti każijiet tista' tkun rilevanti aktar minn waħda — għandhom jiġu pprovduti ishma pro rata)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.3.

Kodiċi għad-dimensjoni territorjali

(F'ċerti każijiet tista' tkun rilevanti aktar minn waħda — għandhom jiġu pprovduti ishma pro rata)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.4.

Kodiċi għall-mekkaniżmi ta' kunsinna territorjali

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.5.

Kodiċi għad-dimensjoni tal-objettiv tematiku

(F'ċerti każijiet tista' tkun rilevanti aktar minn waħda — għandhom jiġu pprovduti ishma pro rata)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.6.

Kodiċi għad-dimensjoni ekonomika (Kodiċi NACE (5))

(F'ċerti każijiet tista' tkun rilevanti aktar minn waħda — għandhom jiġu pprovduti ishma pro rata)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.7.

Kodiċi għad-dimensjoni(jiet) tal-post (NUTS III) (6)

(F'ċerti każijiet tista' tkun rilevanti aktar minn waħda — għandhom jiġu pprovduti ishma pro rata)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.8.

In-natura tal-investiment (7) (għandha timtela għal investimenti produttivi biss)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.9.

Il-prodott ikkonċernat (8) (għandha timtela għal investimenti produttivi biss)

<tip='N' input='S'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='G'>

B.2.   Il-programm operattiv jew il-programmi operattivi u l-ass prijoritarju jew l-assi prijoritarji)

B.2.1   Identifikazzjoni tal-programm operattiv jew programmi operattivi u tal-ass prijoritarju jew assi prijoritarji:

CCI tal-PO

Assi ta' prijorità tal-PO

Fond ta' kofinanzjament

PO1<tip='S' input='S'>

Assi prijoritarju ta' PO 1<tip='S' input='S'>

FEŻR/FK

<tip='S' input='S'>

PO1<tip='S' input='S'>

Assi prijoritarju ta' PO1<tip='S' input='S'>

FEŻR/FK

<tip='S' input='S'>

PO2<tip='S' input='S'>

Assi prijoritarju ta' PO 2<tip='S' input='S'>

FEŻR/FK

<tip='S' input='S'>

PO2<tip='S' input='S'>

Assi prijoritarju ta' PO2<tip='S' input='S'>

FEŻR/FK

<tip='S' input='S'>

B.3.   Deskrizzjoni tal-proġett

(a)

Agħti deskrizzjoni qasira tal-proġett, l-objettivi ewlenin tiegħu u l-komponenti ewlenin tal-proġett.

Fil-każ ta' investimenti produttivi trid tingħata wkoll deskrizzjoni teknika qasira.

<tip='S' tul massimu='7000' input='M'>

(b)

Ipprovdi mappa li tidentifika ż-żona tal-proġett u d-dejta ġeoreferenzjata (9).

(c)

Niżżel hawn taħt l-iskeda ta' żmien għall-iżvilupp tal-proġett kbir u l-implimentazzjoni tiegħu.

 

Data tal-bidu

(A)

Data tat-tlestija

(B)

1.

Studji ta' fattibbiltà (jew pjan tan-negozju jekk inhu investiment produttiv):

<tip='D' input='M'>  (10)

<tip='D' input='M'>

2.

L-analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

3.

L-istima tal-impatt ambjentali:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

4.

L-istudji ta' disinn:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

5.

It-tħejjija tad-dokumentazzjoni(jiet) tas-sejħa għall-offerti:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

6.

Il-proċedura(i) tas-sejħa għall-offerti:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

7.

L-akkwist tal-art:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

8.

Il-kunsens għall-iżvilupp:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

9.

Il-fażi/kuntratt tal-bini:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

10.

Il-fażi operattiva:

<tip='D' input='M'>

<tip='D' input='M'>

(d)

Agħti dettalji dwar il-kontribut mistenni tal-proġett maġġuri għall-kisba tal-indikaturi tar-riżultati skont l-objettivi speċifiċi tal-ass prijoritarju jew l-assi prijoritarji rilevanti tal-programm(i) operattiv(i).

<tip='S' tul massimu='7000' input='M'>

C.   L-ISPIŻA TOTALI U N-NEFQA TOTALI ELIĠIBBLI

C.1.   Imla t-tabella ta' hawn taħt fuq il-bażi tal-format għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni stabbilita skont l-Artikolu 101 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

 

EUR

L-ispejjeż totali tal-proġett

(A)

Kostijiet ineliġibbli

(B)

Spejjeż eliġibbli

(C) = (A) – (B)

Perċentwal tal-ispejjeż eleġibbli totali

 

 

Input

Input

Ikkalkulati

Ikkalkulati

1

Il-ħlasijiet tal-ippjanar/iddisinjar

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

2

Ix-xiri tal-art

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

3

Il-bini u l-kostruzzjoni

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

4

Impjant u makkinarju jew apparat

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

5

Kontinġenzi

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

6

L-aġġustament fil-prezzijiet (jekk japplika)

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

7

Pubbliċità

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

8

Is-superviżjoni waqt l-implimentazzjoni tal-kostruzzjoni

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

9

Assistenza teknika

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

10

Subtotal

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

11

(VAT)

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

12

TOTAL

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Agħti r-rata tal-kambju u r-referenza (fejn japplika).

<tip='S' tul massimu='875' input='M'>

Agħti spjegazzjoni dwar kwalunkwe wieħed mill-elementi ta' hawn fuq, fejn ikun rilevanti.

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

C.2.   Konformità mar-regoli dwar għajnuna mill-Istat

F'każ li l-proġett jinvolvi l-għoti ta' għajnuna mill-Istat, imla t-tabella ta' hawn taħt (11).

 

Ammont ta' għajnuna (EUR) f'GGE (12)

Ammont totali tan-nefqa eliġibbli (EUR) (13)

L-intensità tal-għajnuna (f'%)

In-numru tal-għajnuna mill-Istat/numru tar-reġistru għall-għajnuna li tibbenefika minn eżenzjoni ta' kategorija

Skema tal-għajnuna approvata jew għajnuna approvata ad hoc

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='M'>

<tip='N' input='M'>

Għajnuna li skont ir-regolament ta' eżenzjoni tal-kategorija

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='M'>

<tip='N' input='M'>

Għajnuna konformi mad-deċiżjoni dwar SIEĠ (14) jew ir-regolament dwar it-traffiku tal-passiġġieri fuq art pubblika (15)

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='P' input='M'>

Mhux applikabbli

Għajnuna totali mogħtija

<tip='N' input='G'>

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

C.3.   Kalkolu tan-nefqa totali eliġibbli

Agħżel l-għażla rilevanti u imla l-informazzjoni fuq il-bażi tal-format għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni stabbilita skont l-Artikolu 101 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Metodu ta' kalkolu tad-dħul potenzjali nett

Poġġi x f'kaxxa waħda biss

Kalkolu tad-dħul nett skontat

<tip='C' input='M'>

Metodu b'rata fissa

<tip='C' input='M'>

Metodu ta' tnaqqis fir-rata ta' kofinanzjament

<tip='C' input='M'>

Kalkolu tad-dħul nett skontat (l-Artikolu 61(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

 

 

Valur

1.

L-ispiża eliġibbli totali qabel jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (f'EUR, mhux skontata)

<tip='N' input='M'>

2.

Applikazzjoni pro rata tad-dħul nett attwalizzat (%) (jekk ikun applikabbli)

<tip='N' input='M'>

3.

In-nefqa totali eliġibbli wara li jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (f'EUR, mhux skontata) = (1)*(2)

Il-kontribuzzjoni pubblika massima għandha tirrispetta r-regoli tal-għajnuna mill-Istat u l-ammont ta' għajnuna totali mogħtija rrappurtat hawn fuq (jekk applikabbli)

<tip='N' input='M'>

Metodu tar-rata fissa jew metodu ta' rata mnaqqas ta' kofinanzjament (l-Artikolu 61(3)(a) u l-Artikolu 61(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

 

 

Valur

1.

L-ispiża eliġibbli totali qabel jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (f'EUR, mhux skontata)

<tip='N' input='M'>

2.

Ir-rata fissa tad-dħul nett kif imfissra fl-Anness V għar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jew l-atti delegati (FR) (%)

<tip='N' input='M'>

3.

Il-kost totali eliġibbli wara li jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (f'EUR, mhux skontata) = (1)*(1-FR)*

Il-kontribuzzjoni pubblika massima trid tirrispetta r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u l-ammont tal-għajnuna totali mogħtija kif irrappurtata hawn fuq (jekk applikabbli)

* Fil-każ ta' metodu ta' rata mnaqqsa ta' kofinanzjament, ma tapplikax din il-formola (ir-rata fissa tkun riflessa fir-rata tal-kofinanzjament tal-assi ta' prijorità, li twassal f'inqas finanzjament mill-FEŻR/FK) u t-total tal-kost eliġibbli jkun daqs l-ammont imsemmi fil-punt (1)

<tip='N' input='M'>

D.   IL-PJAN TA' FINANZJAMENT, U L-INDIKATURI FIŻIĊI U FINANZJARJI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-PROGRESS, WAQT LI JITQIESU R-RISKJI IDENTIFIKATI

D.1.   Sorsi ta' kofinanzjament

Sors ta' finanzjament tan-nefqa totali tal-investiment (EUR)

 

Li minnhom (bħala tagħrif)

Spejjeż totali tal-investiment

[C.1.12.(A)]

L-għajnuna tal-Unjoni

Pubbliku nazzjonali (jew ekwivalenti)

Privat nazzjonali

Sorsi oħrajn (speċifika)

 

finanzjament mill-BEI/FEI:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

 

<tip='N' input='M'>

D.2.   Pjan annwali tan-nefqa totali eliġibbli li se tiġi ddikjarata lill-Kummissjoni (indikatur finanzjarju għall-monitoraġġ tal-progress)

In-nefqa totali eliġibbli li tiġi ddikjarata lill-Kummissjoni tiġi ppreżentata aktar 'l isfel f'termini tas-sehem annwali f'EUR. Fil-każ ta' proġett maġġuri kofinanzjat minn aktar minn programm operattiv wieħed, il-pjan annwali jiġi ppreżentat separatament għal kull programm operattiv. Fil-każ ta' proġett maġġuri kofinanzjat minn iktar minn assi prijoritarju wieħed, il-pjan annwali għandu jkun ippreżentat b'mod separat għal kull assi prijoritarju.

(f'EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

In-nefqa totali eliġibbli

Assi ta' prijorità ta' OP1

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='M'>

<tip='N' input='G'>

Assi ta' prijorità ta' PO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità ta' PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità ta' PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Indikaturi ta' produzzjoni  (16) u indikaturi fiżiċi oħrajn għall-monitoraġġ tal-progress

Niżżel fit-tabella pprovduta l-indikaturi ta' produzzjoni, inklużi l-indikaturi komuni kif speċifikat fil-programm(i) operattiv(i) u indikaturi fiżiċi oħrajn għall-monitoraġġ tal-progress. Il-volum ta' informazzjoni se jiddependi fuq il-kumplessità tal-proġetti, iżda l-indikaturi ewlenin biss għandhom jiġu ppreżentati.

PO u assi ta' prijorità

Isem tal-indikatur

Unità tal-kejl

Valur fil-mira għall-proġett kbir

Sena fil-mira

<tip='S' input='S'>

Komuni:

<tip='S' input='S'>

Oħrajn:

<tip='S' input='M'>

Komuni:

<tip='S' input='S'>

Oħrajn:

<tip='S' input='M'>

<tip='S' input='M'>

<tip='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Valutazzjonijiet tar-riskji

Ippreżenta sommarju qasir tar-riskji ewlenin għall-implimentazzjoni fiżika u finanzjarja b'suċċess tal-proġett u l-miżuri proposti għat-tnaqqis tar-riskju.

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

E.   IL-PROĠETT HUWA SOĠĠETT GĦAL PROĊEDURA LEGALI DWAR NONKONFORMITÀ MAL-LIĠI TAL-UNJONI? <tip='C' input='M'>

Iva

Le

Jekk iva, agħti d-dettalji u ġġustifika l-kontribuzzjoni proposta mill-baġit tal-Unjoni għall-proġett f'dan ir-rigward:

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

F.   L-IMPRIŻA KIENET XI DARBA, JEW HIJA BĦALISSA, SUĠĠETT TA' PROĊEDURA (17) SABIEX TIRKUPRA L-APPOĠĠ TAL-UNJONI WARA R-RILOKAZZJONI TA' ATTIVITÀ PRODUTTIVA 'L BARRA MIŻ-ŻONA TAL-PROGRAMM JEW 'IL BARRA MILL-UNJONI? <TIP='C' INPUT='M'>

Iva

Le

Jekk iva, agħti d-dettalji u ġġustifika l-kontribuzzjoni proposta mill-baġit tal-Unjoni għall-proġett f'dan ir-rigward:

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

Barra minn hekk, għal investimenti produttivi agħti dettalji tal-impatt mistenni tal-proġett fuq l-impjiegi f'reġjuni oħrajn tal-Unjoni, u definixxi jekk il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fondi tirriżultax f'telf sostanzjali ta' impjiegi f'postijiet eżistenti fl-Unjoni.

<tip='S' tul massimu='3500' input='M'>

PARTI B:

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-kwalità indipendenti

L-esperti indipendenti jiddikjaraw li:

1.

Huma ssodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 23(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014.

2.

Huma vvalutaw il-proġett b'konformità mal-kriterji kollha stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Stat Membru

 

Ir-reġjun u l-post tal-proġett

 

Isem il-proġett

 

Benefiċjarju

 

Awtorità ta' ġestjoni

 

Referenza tal-esperti indipendenti

 


(ISEM u KARIGA)

Esperti indipendenti

Firma:


DATA

 

Ikkonferma li l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu ssodisfati: l-operazzjoni huwa proġett maġġuri fis-sens tal-Artikolu 100 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013; il-proġett maġġuri mhuwiex operazzjoni kompluta skont it-tifsira tal-Artikoli 2(14) u 65(6) ta' dak ir-Regolament; il-proġett kbir huwa inkluż fil-programm(i) operattiv(i) rilevanti.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti d-dettalji

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

1.   IL-KORP RESPONSABBLI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT MAĠĠURI, U L-KAPAĊITÀ TIEGĦU

Iġbor fil-qosor l-informazzjoni rilevanti dwar il-korp responsabbli għall-implimentazzjoni tal-proġett kbir, u l-kapaċità tiegħu inkluża l-kapaċità teknika, legali, finanzjarja u amministrattiva.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

2.   DESKRIZZJONI TAL-INVESTIMENT U L-POST FEJN JINSAB

Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar id-deskrizzjoni tal-investiment u l-post fejn jinsab.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

3.   SPJEGAZZJONI DWAR KIF INHU KONSISTENTI MAL-ASSI PRIJORITARJI RILEVANTI TAL-PROGRAMM(I) OPERATTIV(I) KKONĊERNATI, U L-KONTRIBUT MISTENNI TIEGĦU GĦALL-KISBA TAL-OBJETTIVI SPEĊIFIĊI TA' DAWN L-ASSI PRIJORITARJI U L-KONTRIBUT MISTENNI B'RISQ L-IŻVILUPP SOĊJOEKONOMIKU

Iġbor fil-qosor l-informazzjoni rilevanti dwar l-objettivi tal-proġett u l-konsistenza tiegħu mal-assi prijoritarji rilevanti tal-programm operattiv jew tal-programmi operattivi kkonċernati, u l-kontribut mistenni tiegħu għall-kisba tal-għanijiet speċifiċi u r-riżultati ta' dawn l-assi prijoritarji u l-kontribut mistenni b'risq l-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żona koperta mill-programm operattiv, miżuri meħudin mill-benefiċjarju sabiex ikun żgurat l-aħjar użu tal-infrastruttura waqt il-fażi tal-operazzjoni.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

4.   L-ISPIŻA TOTALI U L-ISPIŻA TOTALI ELIĠIBBLI

4.1.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-ispiża totali, il-kalkolu tal-ispejjeż kemm f'termini tal-ispiża totali tiegħu sabiex jinkisbu l-objettivi mistennija u l-ispejjeż għal kull unità, kif ukoll tal-ispiża totali eliġibbli waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni r-rekwiżiti tal-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

4.2.   Agħti informazzjoni dwar il-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u dwar kif ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ittieħdu inkonsiderazzjoni fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni pubblika totali għall-proġett.

4.2.1   Agħti informazzjoni dwar jekk l-esperti indipendenti, b'konformità mal-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014 jew l-Istat Membru, ikkonsultawx il-Kummissjoni dwar kwistjonijiet rilevanti ta' għajnuna mill-Istat.

Jekk il-Kummissjoni ġiet ikkonsultata, agħti d-data u r-referenza tal-konsultazzjoni u d-data u r-referenza tat-tweġiba u iġbor fil-qosor ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

4.2.2   Jekk il-Kummissjoni ma ġietx ikkonsultata, ipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

Tqis li dan il-proġett jinvolvi l-għoti ta' għajnuna mill-Istat? <tip='C' input='M'>

Iva

Le

Jekk iva, spjega fuq liema bażi hija żgurata l-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Ipprovdi din l-informazzjoni għall-gruppi kollha ta' riċevituri potenzjali ta' għajnuna mill-Istat, pereżempju, fil-każ ta' infrastrutturi, għad-sid, il-kostrutturi, l-operatur u għall-utenti tal-infrastruttura.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Jekk le, spjega fid-dettall għaliex tqis li l-appoġġ ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat. Ipprovdi din l-informazzjoni għall-gruppi kollha ta' riċevituri potenzjali ta' għajnuna mill-Istat (pereżempju, fil-każ ta' riċevituri ta' għajnuna potenzjali għal infrastrutturi, il-kostruttur, l-operatur u l-utenti tal-infrastruttura) (18).Jekk applikabbli, indika jekk ir-raġuni għaliex inti tqis li l-proġett ma jinvolvix għajnuna mill-Istat hijiex li (i) il-proġett ma jikkonċerna l-ebda attività ekonomika (inklużi attivitajiet fl-ambitu pubbliku) jew li (ii) ir-riċevitur(i) tal-appoġġ igawdi/igawdu monopolju legali għall-attivitajiet rilevanti u mhuwiex/mhumiex attiv(i) f'xi settur liberalizzat ieħor (jew se jżommu kontijiet separati f'każ li r-riċevitur(i) hu(ma) attiv(i) f'setturi addizzjonali).

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

5.   STUDJI TA' FATTIBBILTÀ MWETTQA, INKLUŻA ANALIŻI TAL-GĦAŻLA, U R-RIŻULTATI

5.1.   Agħti fil-qosor l-informazzjoni rilevanti dwar l-istudji tal-fattibilità imwettqa u r-riżultati skont l-aspetti li ġejjin: istituzzjonali, teknika, ambjentali inkluż it-tibdil fil-klima (jekk rilevanti) u aspetti oħrajn.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

5.2.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-analiżi tad-domanda (jew pjan tan-negozju f'każ ta' investiment produttiv).

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

5.3.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-analiżi tal-għażla u l-għażla tal-aħjar għażla.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

6.   ANALIŻI TAL-ISPEJJEŻ IMQABBLA MAL-BENEFIĊĊJI, INKLUŻA ANALIŻI FINANZJARJA U ANALIŻI EKONOMIKA, U VALUTAZZJONI TAR-RISKJU

6.1.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-analiżi finanzjarja, inklużi l-indikaturi ewlenin tal-analiżi finanzjarja, jiġifieri l-FRR u l-FNPV, il-kalkolu tad-dħul nett u r-riżultat tiegħu, l-istrateġija tariffarja u l-affordabbiltà (jekk applikabbli), u l-vijabbiltà finanzjarja (sostenibbiltà).

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara dwar jekk il-proġett jissodisfax jew le l-kriterji rilevanti għar-rieżami tal-kwalità stabbilita fl-Anness II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014 u jekk isegwix jew le l-metodoloġija tal-analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji kif deskritta fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru […]/2014 (19) u gwidi relatati, u l-metodu għall-kalkolu tad-dħul nett kif imsemmi fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u fl-Artikoli minn 15 sa 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014, u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

6.2.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-analiżi ekonomika, inklużi l-indikaturi ewlenin tal-analiżi ekonomika, jiġifieri l-ERR u l-ENPV u l-benefiċċji u l-ispejjeż ekonomiċi ewlenin.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u jekk isegwix il-metodoloġija tal-analiżi ta' kostijiet-benefiċċji kif deskritt fl-Anness III għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru […]/2014 (19) u l-gwida relatata, u ġġustifikaw din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

6.3.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dar il-valutazzjoni tar-riskju, inklużi r-riskji ewlenin identifikati u l-miżuri tat-tnaqqis tar-riskju.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u jekk isegwix il-metodoloġija tal-analiżi ta' kostijiet-benefiċċji kif deskritt fl-Anness III għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru […]/2014 (19) u l-gwida relatata, u ġġustifikaw din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

7.   ANALIŻI TAL-IMPATT AMBJENTALI, WAQT LI JITQIESU L-ADATTAMENT GĦALL-BIDLA FIL-KLIMA U L-ĦTIĠIJIET TA' MITIGAZZJONI, U R-REŻILJENZA GĦAD-DIŻASTRI

7.1.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-analiżi tal-impatt ambjentali.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

7.2.   Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-adattament għall-bidla fil-klima u l-mitigazzjoni, u r-reżiljenza għad-diżastri.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

8.   IL-PJAN TA' FINANZJAMENT LI JURI R-RIŻORSI TOTALI TA' FINANZJAMENT IPPJANATI U L-APPOĠĠ IPPJANAT MILL-FONDI, MILL-BEI, U MIS-SORSI L-OĦRAJN KOLLHA TA' FINANZJAMENT, FLIMKIEN MAL-INDIKATURI FIŻIĊI U FINANZJARJI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-PROGRESS, WAQT LI JITQIESU R-RISKJI IDENTIFIKATI

Iġbor fil-qosor l-informazzjoni rilevanti dwar il-pjan finanzjarju flimkien ma' indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-monitoraġġ tal-progress, waqt li tqis ir-riskji identifikati, u dwar il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni inkluża informazzjoni dwar il-metodu tal-kalkolu.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara jekk il-proġett jissodisfax il-kriterji rilevanti għar-rieżami ta' kwalità stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

9.   SKEDA TA' ŻMIEN GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT MAĠĠURI

Iġbor fil-qosor informazzjoni rilevanti dwar l-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-proġett kbir (jew tal-fażi tiegħu f'każ li l-implimentazzjoni hija itwal mill-perjodu ta' programmazzjoni) inkluż l-akkwist pubbliku.

<tip='S' tul massimu='3000' input='M'>

Agħti dikjarazzjoni ċara dwar jekk il-proġett jissodisfax jew le l-kriterji rilevanti għall-valutazzjoni tal-kwalità stabbilita fl-Anness II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014 u ġġustifika din id-dikjarazzjoni.

 

Poġġi x fejn xieraq

Agħti dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni

Iva

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

Le

<tip='C' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1750' input='M'>

KONKLUŻJONIJIET TAR-RIEŻAMI TAL-KWALITÀ INDIPENDENTI

 

 

 

 

Abbażi tal-informazzjoni magħmula disponibbli mill-benefiċjarju tal-proġett għal din ir-reieżami tal-kwalità indipendenti u tal-analiżi ta' din l-informazzjoni abbażi tal-Artikolu 23 u tal-Anness II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014, l-esperti indipendenti jivvalutaw il-proġett kbir pożittivament u jikkonfermaw il-fattibbiltà u l-vijabbiltà ekonomika tiegħu?

 

Iva<tip='C' input='M'>

 

Le<tip='C' input='M'>

Poġġi x fejn xieraq

 

PARTI C:

Dikjarazzjoni tal-awtorità kompetenti nazzjonali

Jien nikkonferma li l-informazzjoni li ġiet ippreżentata f'din il-formola hija preċiża u korretta.

Jiena nikkonferma li r-rapport dwar ir-rieżami tal-kwalità indipendenti ma tilifx il-validità tiegħu minħabba xi bidliet rilevanti għall-proġett kbir li seħħu bejn id-data tas-sottomissjoni tar-rapport finali lill-Istat Membru u d-data tan-notifika tal-proġett kbir lill-Kummissjoni, li ma kinux indirizzati fir-rapport.

ISEM:

FIRMA: (iffirmat elettronikament permezz tal-SFC)

ORGANIZZAZZJONI:

(AWTORITÀ/AWTORITAJIET TAL-ĠESTJONI)

DATA:


(1)  Didaskalija għall-karatteristiċi tas-sezzjonijiet:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' Verifika, P = Perċentwal

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat mis-sistema

 

tul massimu = Numru massimu ta' karattri li jinkludi l-ispazji

(2)  F'każ ta' operazzjoni ta' Sħubija Pubblika-Privata fejn sieħeb privat jintgħażel wara l-approvazzjoni tal-operazzjoni u jiġi propost sabiex ikun il-benefiċjarju skont l-Artikolu 63(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, din it-taqsima għandha tinkludi informazzjoni dwar il-korp tal-liġi pubblika li jagħti bidu għall-operazzjoni (jiġifieri l-awtorità li takkwista).

(3)  Proġett kbir mibdi matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 li minnu diġà tlestiet fażi waħda jew iktar matul dak il-perjodu ta' programmazzjoni u dan il-proġett jirrappreżenta fażi li se titwettaq u titlesta matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, jew proġett maġġuri mibdi matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 li minnu din il-fażi tirrappreżenta fażi li se titlesta waqt li l-fażi li jmiss se titlesta f'dan il-perjodu ta' programmazzjoni jew f'dak sussegwenti.

(*)  Proġetti li jaqgħu taħt l-Artikolu 103 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 ma jirrikjedux is-sottomissjoni tar-rapport dwar ir-rieżami tal-kwalità indipendenti.

(4)  L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2014 tas-7 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd fir-rigward ta' metodoloġiji tal-appoġġ għat-tibdil fil-klima, id-determinazzjoni tal-istadji importanti u l-miri fil-qafas tal-prestazzjoni u n-nomenklatura ta' kategoriji ta' intervent għall-Fondi ta' Investiment Strutturali Ewropej, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

(5)  NACE-Rev.2, kodiċi b'erba' numri: Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1893/2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1)

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1) kif emendat. Uża l-iktar kodiċi NUTS III dettaljat u rilevanti. Fejn proġett jaffettwa iktar minn qasam individwali wieħed tal-livell NUTS III, ikkonsidra li tikkodifika n-NUTS III jew kodiċijiet ogħla.

(7)  Kostruzzjoni ġdida = 1; estensjoni = 2; konverżjoni/modernizzazzjoni = 3; bidla fil-lokalità = 4; ħolqien permezz ta' teħid ta' kontroll = 5.

(8)  In-Nomenklatura Magħquda (NM), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(9)  Ipprovdi d-dejta ġeoreferenzjata fil-format vector, bl-użu kif xieraq ta' poligoni, linji u/jew punti sabiex tirrappreżenta l-proġett preferibbilment fil-format ta' shape file.

(10)  Didaskalija għall-karatteristiċi tas-sezzjonijiet:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' Verifika, P = Perċentwal

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat mis-sistema

 

tul massimu = Numru massimu ta' karattri li jinkludi l-ispazji

(11)  Din l-applikazzjoni ma tissostitwixxix in-notifika lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-Trattat. Deċiżjoni pożittiva mill-Kummissjoni dwar il-proġett maġġuri skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 ma tikkostitwix approvazzjoni ta' għajnuna mill-istat.

(12)  Ekwivalenti ta' għotja gross (gross grant equivalent — GGE) tfisser il-valur skontat tal-għajnuna espress bħala perċentwali tal-valur skontat tal-kosti eliġibbli, kif ikkalkulat fil-mument tal-għoti tal-għajnuna fuq il-bażi tar-rata ta' referenza applikabbli f'dik id-data.

(13)  Ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jinkludu dispożizzjonijiet dwar in-nefqa eliġibbli. F'din il-kolonna l-Istati Membri għandhom jindikaw l-ammont totali ta' nefqa eliġibbli abbażi tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat li ġew applikati.

(14)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2011 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta' kumpens għas-servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti impriżi inkarigati bil-ġestjoni ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (ĠU L 7, 11.1.2012, p. 3).

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1).

(16)  Kif mitlub fl-Artikolu 102(1)(a)(iv) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(17)  Skont l-Artikolu 71(1)(a) jew (2) tar-Regolament (EU) Nru 1303/2013.

(18)  Is-servizzi tal-Kummissjoni pprovdew gwida lill-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw il-valutazzjoni meta investimenti fl-infrastuttura jistgħu jinvolvu għajnuna mill-Istat. B'mod partikolari, is-servizzi tal-Kummissjoni ħejjew grilji analitiċi. Bħalissa qed titħejja Komunikazzjoni dwar il-kunċett ta' għajnuna. Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri sabiex jużaw il-grilji analitiċi u l-komunikazzjoni futura sabiex jispjegaw għaliex huwa meqjus li l-appoġġ ma jinvolvix l-għoti ta' għajnuna mill-Istat.

(19)  Għada mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS II

Mudell għat-trażmissjoni tad-dejta finanzjarja (1)

Tabella 1

Informazzjoni finanzjarja fil-livell tal-ass prijoritarju u tal-programm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

L-allokazzjoni finanzjarja tal-ass prijoritarju bbażata fuq il-programm operattiv

[estratta mit-Tabella 18a tal-programm operattiv]

Dejta kumulattiva dwar il-progress finanzjarju tal-programm operattiv.

Assi ta' prijorità

Fond (2)

Kategorija ta' reġjun (3)

Bażi għall-kalkolu tal-appoġġ tal-Unjoni*

(Spiża eliġibbli totali jew spiża pubblika eliġibbli)

Fondi totali

(EUR)

Rata ta' kofinanzjament

(%)

L-ispiża eliġibbli totali ta' operazzjonijiet magħżula għas-sostenn (EUR)

Proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta b'operazzjonijiet magħżula (%)

[kolonna 7/kolonna 5 × 100]

L-ispiża eliġibbli pubblika ta' operazzjonijiet magħżula għas-sostenn

(EUR)

Nefqa totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità tal-ġestjoni

Proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta min-nefqa eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji (%)

[kolonna 10/kolonna 5 × 100]

Numru ta' operazzjonijiet magħżula

 

 

Kalkolu

 

 

Kalkolu

 

<tip='S' input='G'>

<tip='S' input='G'>

<tip='S' input='G'>

<tip='S' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità 1

FEŻR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità 3

YEI (4)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (5)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi ta' prijorità 5

Fond ta' Koeżjoni

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEŻR

Inqas żviluppati

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FEŻR

Tranżizzjoni

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FEŻR

Aktar żviluppati

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FEŻR

L-allokazzjoni speċjali għal reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni żgħira

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FSE (6)

Inqas żviluppati

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FSE (7)

Tranżizzjoni

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

FSE (8)

Aktar żviluppati

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

YEI (9)

NA

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total

Fond ta' Koeżjoni

NA

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

Total Kumplessiv

Il-Fondi Kollha

 

 

<tip='N' input='G'>

 

<tip='N' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='N' input='G'>

<tip='P' input='G'>

<tip='N' input='G'>


Tabella 2

Analiżi statistika tad-dejta finanzjarja kumulattiva skont il-kategorija tal-intervent għat-trażmissjoni magħmula sal-31 ta' Jannar

Assi ta' prijorità

Karatteristiċi tan-nefqa

Dimensjonijiet ta' kategorizzazzjoni

Dejta finanzjarja

 

Fond (*)

Kategorija ta' reġjun

1

Qasam ta' intervent

2

Il-forma tal-finanzi

3

Dimensjoni territorjali

4

Il-mekkaniżmu ta' kunsinna territorjali

5

Dimensjoni oġġettiva tematika

FEŻR/Fond ta' Koeżjoni

6

It-tema skont l-FSE

7

Dimensjoni ekonomika

8

Id-dimensjoni tal-post

L-ispiża eliġibbli totali ta' operazzjonijiet magħżula għas-sostenn (EUR)

L-ispiża eliġibbli pubblika ta' operazzjonijiet magħżula għas-sostenn

(EUR)

L-ispiża eliġibbli totali ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta' ġestjoni

Numru ta' operazzjonijiet magħżula

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='S' input='S'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='N' input='M'>


Tabella 3

Previżjoni tal-ammont li għalih l-Istat Membru jistenna li jissottometti applikazzjonijiet għal ħlas interim għas-sena finanzjarja kurrenti u s-sena finanzjarja sussegwenti

Għal kull programm, trid timtela skont il-Fond u l-kategorija ta' reġjun, fejn xieraq


Fond

Kategorija ta' reġjun

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni

[sena finanzjarja attwali]

[sena finanzjarja sussegwenti]

Jannar — Ottubru

Novembru — Diċembru

Jannar — Diċembru

FEŻR

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa (10)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

ETC

 

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

FSE

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (11)

 

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fond ta' Koeżjoni

 

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>


(1)  Didaskalija għall-karatteristiċi tal-oqsma:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' Verifika, P = Perċentwal, B = Boolean, Cu = Munita

 

input: M = Manwali, S = l-Għażla, G = Iġġenerat minn sistema

(2)  F'każ li l-YEI huwa pprogrammat bħala parti mill-ass prijoritarju (b'konformità mal-punt (c) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013), l-informazzjoni trid tiġi pprovduta separatament mill-parti l-oħra tal-ass prijoritarju.

(3)  Dan ma japplikax għar-riżorsi allokati lill-YEI (jiġifieri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u l-appoġġ tal-FSE korrispondenti).

(4)  Dan l-assi prijoritarju jinkludi allokazzjoni speċifika u l-appoġġ tal-FSE korrispondenti.

(5)  Din il-parti tal-assi prijoritarju tinkludi allokazzjoni speċifika lil YEI u l-appoġġ tal-FSE korrispondenti.

(6)  L-allokazzjoni FSE mingħajr l-appoġġ korrispondenti għall-YEI.

(7)  L-allokazzjoni FSE mingħajr l-appoġġ korrispondenti għall-YEI.

(8)  L-allokazzjoni FSE mingħajr l-appoġġ korrispondenti għall-YEI.

(9)  Jinkludi l-allokazzjoni speċjali tal-YEI u l-għajnuna korrispondenti mill-FSE.

(*)  Id-dejta għall-YEI tiġi ppreżentata separatament mingħajr ma tifred l-allokazzjoni speċifika tal-YEI u l-appoġġ tal-FSE korrispondenti.

(10)  Din għandha turi biss l-allokazzjoni speċifika għar-reġjuni l-aktar imbiegħda/reġjuni tat-Tramunatana b'popolazzjoni baxxa.

(11)  Din tinkludi l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u l-appoġġ korrispondenti tal-FSE.


ANNESS III

Mudell għad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni

1.   ĠENERALI

1.1.   Informazzjoni mogħtija minn:

[Isem] tal-Istat Membru;

Titlu tal-programm u CCI: (il-programmi operattivi kollha koperti mill-awtorità tal-ġestjoni/awtorità ta' ċertifikazzjoni), f'każ ta' ġestjoni u sistema ta' kontroll komuni);

Isem tal-punt ta' kuntatt ewlieni, inkluż l-indirizz tal-posta elettronika: (il-korp responsabbli għad-deskrizzjoni).

1.2.   L-informazzjoni mogħtija tiddeskrivi s-sitwazzjoni fi: (dd/mm/yy)

1.3.   Struttura tas-sistema (informazzjoni ġenerali u flowchart li turi r-relazzjoni organizzattiva bejn l-awtoritajiet/il-korpi involuti fis-sistema ta' ġestjoni u ta' kontroll)

1.3.1.   L-awtorità ta' ġestjoni (l-isem, l-indirizz u l-punt ta' kuntatt fl-awtorità ta' ġestjoni):

Indika jekk l-awtorità tal-ġestjoni hijiex maħtura wkoll bħala l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, b'konformità mal-Artikolu 123(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

1.3.2.   L-awtorità ta' ċertifikazzjoni (L-isem, l-indirizz u l-punt ta' kuntatt fl-awtorità ta' ċertifikazzjoni).

1.3.3.   Il-korpi intermedji (L-isem, l-indirizz u l-punti ta' kuntatt fil-korpi intermedji).

1.3.4.   Meta japplika l-Artikolu 123(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, indika kif il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet bejn l-awtorità tal-verifika u l-awtoritajiet tal-ġestjoni/ta' ċertifikazzjoni huwa żgurat.

2.   L-AWTORITA' TA' ĠESTJONI:

2.1.   L-awtorità ta' ġestjoni u l-funzjonijiet ewlenin tagħha

2.1.1.   L-istatus tal-awtorità tal-ġestjoni (korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali jew korp privat) u l-korp li tagħmel parti minnu (1).

2.1.2.   Speċifikazzjoni tal-funzjonijiet u tal-kompiti mwettqa direttament mill-awtorità ta' ġestjoni.

Fejn l-awtorità tal-ġestjoni twettaq ukoll b'mod addizzjonali l-funzjonijiet tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni, deskrizzjoni ta' kif inhi żgurata s-separazzjoni tal-funzjonijiet.

2.1.3.   Funzjonijiet formalment iddelegati mill-awtorità tal-ġestjoni, l-identifikazzjoni tal-korpi intermedji u l-forma ta' delega (sottostanti li l-awtoritajiet tal-ġestjoni jerfgħu r-responsabbiltà sħiħa tal-funzjonijiet iddelegati), skont l-Artikolu 123(6) u (7) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Referenza għad-dokumenti rilevanti (atti legali b'awtorizzazzjonijiet, ftehimiet). Fejn applikabbli, l-ispeċifikazzjonijiet tal-funzjonijiet tal-kontrolluri previsti fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013, għal programmi ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea.

2.1.4.   Deskrizzjoni tal-proċeduri sabiex ikunu żgurati miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi waqt li jitqiesu r-riskji identifikati, inkluża referenza għall-valutazzjoni tar-riskju mwettqa (l-Artikolu 125(4)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).

2.2.   Organizzazzjoni u proċeduri tal-awtorità tal-ġestjoni

2.2.1.   Organigramma u speċifikazzjonijiet tal-funzjonijiet tal-unitajiet (inkluż il-pjan għall-allokazzjoni tar-riżorsi umani xierqa bil-ħiliet neċessarji). Din l-informazzjoni tkopri wkoll il-korpi intermedji li jkunu ġew iddelegati b'xi funzjonijiet.

2.2.2.   Qafas li jiżgura li jitwettaq eżerċizzju xieraq ta' ġestjoni tar-riskju meta jkun neċessarju, u b'mod partikulari fl-eventwalità ta' modifiki maġġuri fis-sistema ta' ġestjoni u ta' kontroll.

2.2.3.   Deskrizzjoni tal-proċeduri li ġejjin (li għandha tingħata bil-miktub lill-persunal tal-awtorità tal-ġestjoni u tal-korpi intermedji; data u referenza):

2.2.3.1.

Proċeduri biex tiġi appoġġata l-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ.

2.2.3.2.

Proċeduri għal sistema li tiġbor, tirreġistra u taħżen f'forma kompjuterizzata dejta dwar kull operazzjoni neċessarja għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifikazzjoni u l-awditjar, inkluża, fejn ikun applikabbli, dejta dwar parteċipanti individwali u analiżi statistika tad-dejta dwar l-indikaturi skont is-sess fejn ikun meħtieġ.

2.2.3.3.

Proċeduri għas-superviżjoni tal-funzjonijiet formalment delegati mill-awtorità ta' ġestjoni skont l-Artikolu 123(6) u (7) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.2.3.4.

Proċeduri għall-valutazzjoni, l-għażla u l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet u għall-iżgurar tal-konformità tagħhom, matul il-perjodu ta' implimentazzjoni kollu kemm hu, mar-regoli applikabbli (l-Artikolu 125(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013), inklużi struzzjonijiet u gwida li jiżguraw il-kontribut tal-operazzjonijiet għall-kisba tal-għanijiet u r-riżultati speċifiċi tal-prijoritajiet rilevanti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 125(3)(a)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u proċeduri li jiżguraw li l-operazzjonijiet ma jintgħażlux meta jkunu diġà ġew kompluti fiżikament jew implimentati b'mod sħiħ qabel l-applikazzjoni għall-finanzjament mill-benefiċjarju (inklużi l-proċeduri użati mill-korpi intermedji fejn il-valutazzjoni, l-għażla u l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet ġiet iddelegata).

2.2.3.5.

Proċeduri li jiżguraw li l-benefiċjarju jingħata dokument li jistipula l-kundizzjonijiet tal-appoġġ għal kull operazzjoni, inklużi proċeduri li jiżguraw li l-benefiċjarji jżommu jew sistema ta' kontabbiltà separata jew kodiċi ta' kontabbiltà adegwat għat-tranżazzjonijiet kollha relatati ma' operazzjoni.

2.2.3.6.

Proċeduri għall-verifiki ta' operazzjonijiet (b'konformità mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 125 minn (4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013), inkluż sabiex jiżguraw il-konformità tal-operazzjonijiet mal-politiki tal-Unjoni (bħal dawk relatati ma' sħubija u governanza f'diversi livelli, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, in-nuqqas ta' diskriminazzjoni, l-aċċessibbiltà għal persuni bi bżonnijiet speċjali, l-iżvilupp sostenibbli, l-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-Istat u r-regoli ambjentali), u l-identifikazzjoni tal-awtoritajiet jew korpi li jwettqu tali verifiki. Id-deskrizzjoni tkopri l-verifiki tal-ġestjoni amministrattiva fir-rigward ta' kull applikazzjoni għal rimborż minn benefiċjarji u l-verifiki ta' ġestjoni fil-post tal-operazzjonijiet, li jistgħu jitwettqu fuq bażi ta' kampjuni. Fejn il-verifiki tal-ġestjoni ġew iddelegati lil korpi intermedji, id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-proċeduri applikati mill-korpi intermedji għal dawn il-verifiki u l-proċeduri applikati mill-awtorità tal-ġestjoni sabiex tissorvelja l-effettività tal-funzjonijiet iddelegati lill-korpi intermedji. Il-frekwenza u l-kopertura jkunu proporzjonati għall-ammont ta' appoġġ pubbliku f'operazzjoni u għal-livell ta' riskju identifikat minn dawn il-verifiki u awditi mill-awtorità tal-verifika għas-sistema tal-ġestjoni u ta' kontroll kollha kemm hi.

2.2.3.7.

Deskrizzjoni tal-proċeduri li permezz tagħhom jiġu riċevuti minn benefiċjarji, ivverifikati, u vvalidati l-applikazzjonijiet għar-rimborż, u li permezz tagħhom jiġu awtorizzati, esegwiti u ġġustifikati l-ħlasijiet lil benefiċjarji, b'konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 mill-2016 'il quddiem, (inklużi l-proċeduri użati mill-korpi intermedji fejn l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għar-rimborż ikun ġie ddelegat), bil-ħsieb li tiġi rrispettata l-iskadenza ta' 90ġurnata għall-ħlasijiet lil benefiċjarji skont l-Artikolu 132 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.2.3.8.

L-identifikazzjoni tal-awtoritajiet jew korpi li jwettqu kull pass fl-ipproċessar tal-applikazzjoni għar-rimborż, inkluża l-flowchart li tindika l-korpi kollha involuti.

2.2.3.9.

Deskrizzjoni ta' kif l-informazzjoni tiġi trażmessa lill-awtorità ta' ċertifikazzjoni mill-awtorità tal-ġestjoni, inkluża informazzjoni dwar nuqqasijiet u/jew irregolaritajiet (inkluż frodi suspettat jew stabbilit) skoperti u s-segwitu tagħhom fil-kuntest ta' verifiki tal-ġestjoni, awditi u kontrolli mill-Unjoni jew mill-korpi nazzjonali.

2.2.3.10.

Deskrizzjoni ta' kif l-informazzjoni tiġi trażmessa lill-awtorità ta' ċertifikazzjoni mill-awtorità tal-ġestjoni, inkluża informazzjoni dwar nuqqasijiet u/jew irregolaritajiet (inkluż frodi suspettat jew stabbilit) skoperti u s-segwitu tagħhom fil-kuntest ta' verifiki tal-ġestjoni, awditi u kontrolli mill-Unjoni jew mill-korpi nazzjonali.

2.2.3.11.

Referenza għar-regoli nazzjonali dwar l-eliġibbiltà stabbiliti mill-Istat Membru u applikabbli għall-programm operattiv.

2.2.3.12.

Proċeduri sabiex jitfasslu u jiġu sottomessi lill-Kummissjoni rapporti annwali u finali dwar l-implimentazzjoni (l-Artikolu 125(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013), inklużi l-proċeduri għall-ġbir u r-rapportar ta' dejta kredibbli dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni (l-Artikolu 125(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).

2.2.3.13.

Proċeduri għat-tfassil tad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni (l-Artikolu 125(4)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).

2.2.3.14.

Proċeduri għat-tfassil ta' sommarju annwali tar-rapporti ta' verifika finali u tal-kontrolli mwettqa, inkluża analiżi tan-natura u l-livell tal-iżbalji u d-dgħufijiet identifikati fis-sistemi, kif ukoll tal-azzjoni korrettiva meħuda jew ippjanata (l-Artikolu 125(4)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).

2.2.3.15.

Proċeduri li jikkonċernaw il-komunikazzjoni lill-persunal dwar il-proċeduri ta' hawn fuq, kif ukoll indikazzjoni tat-taħriġ organizzat/previst u kwalunkwe gwida maħruġa (data u referenza).

2.2.3.16.

Deskrizzjoni, fejn ikun applikabbli, tal-proċeduri tal-Awtorità tal-Ġestjoni fir-rigward tal-ambitu, ir-regoli u l-proċeduri fir-rigward tal-arranġamenti effettivi stabbiliti mill-Istat Membru (2) għall-eżami ta' lmenti dwar il-Fondi tal-ESI, fil-kuntest tal-Artikolu 74(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.3.   Ir-rekord ta' verifika

2.3.1.   Proċeduri li jiżguraw sekwenza ta' awditjar u sistema ta' arkivjar adegwati, inkluż fir-rigward tas-sigurtà tad-dejta, waqt li jitqies l-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, skont ir-regoli nazzjonali dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-konformità ta' dokumenti (l-Artikolu 125(4)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u l-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014).

2.3.2.   Struzzjonijiet mogħtija sabiex dokumenti ta' appoġġ jinżammu disponibbli mill-benefiċjarji/korpi intermedji/awtorità tal-ġestjoni (data u referenza):

2.3.2.1.

Indikazzjoni tal-perjodu li matulu d-dokumenti għandhom jinżammu.

2.3.2.2.

Format li fih iridu jinżammu d-dokumenti.

2.4.   Irregolaritajiet u rkuprar

2.4.1.   Deskrizzjoni tal-proċedura (li għandha tingħata bil-miktub lill-persunal tal-awtorità tal-ġestjoni u tal-korpi intermedji: data u referenza) dwar ir-rapportar u l-korrezzjoni ta' irregolaritajiet (inkluż frodi) u s-segwitu tagħhom u r-reġistrazzjoni tal-ammonti rtirati jew irkuprati, l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati, ammonti irrekuperabbli u ammonti relatati ma' operazzjonijiet sospiżi minn proċedura ġuridika jew minn appell amministrattiv li għandhom effett ta' sospensjoni.

2.4.2.   Deskrizzjoni tal-proċedura (inkluża flowchart li turi l-linji ta' rapportar) għall-konformità mal-obbligu li l-irregolaritajiet jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 122(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

3.   AWTORITA' TA' ĊERTIFIKAZZJONI

3.1.   Awtorità ta' ċertifikazzjoni u l-funzjonijiet ewlenin tagħha

3.1.1.   L-istatus tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni (korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali) u l-korp li tagħmel parti minnu.

3.1.2.   Speċifikazzjoni tal-funzjonijiet imwettqa mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni Fejn l-awtorità tal-ġestjoni twettaq ukoll b'mod addizzjonali l-funzjonijiet tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni, deskrizzjoni ta' kif inhi żgurata s-separazzjoni tal-funzjonijiet (ara 2.1.2).

3.1.3.   Funzjonijiet formalment iddelegati mill-awtorità tal-ġestjoni, identifikazzjoni tal-korpi intermedji u l-forma tad-delega skont l-Artikolu 123(6) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Referenza għad-dokumenti rilevanti (atti legali b'awtorizzazzjonijiet, ftehimiet). Deskrizzjoni tal-proċeduri użati mill-korpi intermedji sabiex iwettqu kompiti ddelegati, u tal-proċeduri tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni sabiex tissorvelja l-effikaċja tal-kompiti ddelegati lill-korpi intermedji.

3.2.   Organizzazzjoni tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni

3.2.1.   Organigramma u speċifikazzjonijiet tal-funzjonijiet tal-unitajiet (inkluż il-pjan għall-allokazzjoni tar-riżorsi umani xierqa bil-ħiliet neċessarji). Din l-informazzjoni tkopri wkoll il-korpi intermedji li jkunu ġew iddelegati b'xi kompiti).

3.2.2.   Deskrizzjoni tal-proċeduri li għandhom jingħataw bil-miktub lill-persunal tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni u l-korpi intermedji (data u referenza):

3.2.2.1.

Proċeduri għat-tfassil u s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal ħlas:

Deskrizzjoni tal-arranġamenti eżistenti sabiex l-awtorità ta' ċertifikazzjoni tista' taċċessa kull informazzjoni dwar l-operazzjonijiet, kif meħtieġ għall-fini tat-tfassil u s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal ħlas, inklużi r-riżultati ta' verifiki tal-ġestjoni (b'konformità mal-Artikolu 125 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013) u l-verifiki rilevanti kollha.

Deskrizzjoni tal-proċedura li biha l-applikazzjonijiet għal ħlas jitfasslu u jiġu sottomessi lill-Kummissjoni, inkluża l-proċedura li tiżgura li tintbagħat l-applikazzjoni finali għall-ħlas interim sal-31 ta' Lulju wara tmiem is-sena ta' kontabbiltà preċedenti.

3.2.2.2.

Deskrizzjoni tas-sistema ta' kontabbiltà użata bħala bażi biex il-kontijiet dwar in-nefqa jiġu ċċertifikati lill-Kummissjoni (l-Artikolu 126(d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013):

arranġamenti biex id-dejta aggregata tintbagħat lill-awtorità ta' ċertifikazzjoni f'każ ta' sistema deċentralizzata,

ir-rabta bejn is-sistema ta' kontabbiltà u s-sistema ta' informazzjoni deskritta fil-paragrafu 4.1,

l-identifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-Fond Strutturali u ta' Investiment Ewropew f'każ ta' sistema komuni ma' Fondi oħrajn.

3.2.2.3.

Deskrizzjoni tal-proċeduri eżistenti għat-tfassil tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (l-Artikolu 126(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013). Arranġamenti għaċ-ċertifikazzjoni tal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet u li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija konformi mal-liġi applikabbli (l-Artikolu 126(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013) waqt li jitqiesu r-riżultati tal-verifiki u l-awditi kollha.

3.2.2.4.

Deskrizzjoni, fejn ikun applikabbli, tal-proċedura tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni fir-rigward tal-ambitu, ir-regoli u l-proċeduri fir-rigward tal-arranġamenti effettivi stabbiliti mill-Istat Membru (3) għall-eżami ta' lmenti dwar il-Fondi tal-ESI, fil-kuntest tal-Artikolu 74(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

3.3.   Rkupri

3.3.1.   Deskrizzjoni tas-sistema li tiżgura l-irkupru fil-pront tal-assistenza pubblika, inkluża l-assistenza tal-Unjoni.

3.3.2.   Proċeduri li jiżguraw sekwenza ta' awditjar adegwata biż-żamma ta' reġistri tal-kontabbiltà f'forma kompjuterizzata, inklużi l-ammonti rkuprati, l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati, ammonti rtirati minn applikazzjoni għal ħlas, ammonti irrekuperabbli u ammonti relatati ma' operazzjonijiet sospiżi minn proċedura ġuridika jew minn appell amministrattiv li għandhom effett ta' sospensjoni, għal kull operazzjoni, inklużi l-irkupri li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar id-durabilità tal-operazzjonijiet.

3.3.3.   Arranġamenti għat-tnaqqis ta' ammonti rkuprati jew ammonti li għandhom jiġu rtirati min-nefqa li trid tiġi ddikjarata.

4.   SISTEMA TA' INFORMAZZJONI

4.1.   Deskrizzjoni tas-sistemi ta' informazzjoni inkluża flowchart (sistema ta' netwerk ċentrali jew komuni jew sistema deċentralizzata b'rabtiet bejn is-sistemi) għal:

4.1.1.

Il-ġbir, ir-reġistrazzjoni u l-ħżin, f'forma kompjuterizzata, ta' dejta dwar kull operazzjoni, inkluża fejn xieraq dejta dwar parteċipanti individwali u analiżi tad-dejta dwar l-indikaturi skont is-sess fejn ikun meħtieġ, neċessarja għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifikazzjoni u l-awditjar, kif rikjest mill-Artikolu 125(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u mill-Artikolu 24 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 480/2014.

4.1.2.

L-iżgurar li d-dejta msemmija fil-punt preċedenti tinġabar, tiddaħħal u tinħażen fis-sistema, u li d-dejta dwar l-indikaturi tiġi analizzata statistikament skont is-sess fejn huwa rikjest mill-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013, kif rikjest mill-Artikolu 125(2)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

4.1.3.

L-iżgurar li hemm sistema li tirreġistra u taħżen, f'forma kompjuterizzata, ir-reġistri tal-kontabbiltà ta' kull operazzjoni, u li tiflaħ id-dejta kollha meħtieġa sabiex jitfasslu applikazzjonijiet għal ħlas u kontijiet, inklużi reġistri bl-ammonti li għandhom jiġu rkuprati, l-ammonti rkuprati, l-ammonti irrekuperabbli u l-ammonti rtirati wara l-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni sħiħa jew parzjali għal operazzjoni jew programm operattiv, kif stabbilit fl-Artikolu 126(d) u 137(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

4.1.4.

Iż-żamma ta' reġistri tal-kontabbiltà f'forma kompjuterizzata tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti mħallsa lill-benefiċjarji, kif stabbilit fl-Artikolu 126(g) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

4.1.5.

Iż-żamma ta' kont tal-ammonti rekuperabbli u tal-ammonti rtirati wara l-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni sħiħa jew parzjali għal operazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 126(h) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

4.1.6.

Iż-żamma ta' rekords tal-ammonti relatati ma' operazzjonijiet sospiżi minn proċedura ġuridika jew minn appell amministrattiv li għandhom effetti ta' sospensjoni.

4.1.7.

Indikazzjoni dwar jekk is-sistemi humiex operattivi u jekk jistgħux jirreġistraw b'mod ta' min jafdahom id-dejta msemmija hawn fuq.

4.2.   Deskrizzjoni tal-proċeduri li jivverifikaw li s-sigurtà tas-sistemi tal-IT hija żgurata.

4.3.   Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali fir-igward l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.


(1)  Skont l-Artikolu 123(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, f'każijiet fejn l-awtorità tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni jinsabu t-tnejn fl-istess korp, l-awtorità tal-ġestjoni tkun awtorità jew korp pubbliku).

(2)  Referenza għad-dokument jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali fejn dawn l-arranġamenti effettivi ġew stabbiliti mill-Istat Membru.

(3)  Referenza għad-dokument jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali fejn dawn l-arranġamenti effettivi ġew stabbiliti mill-Istat Membru.


ANNESS IV

Mudell għar-rapport ta' korp ta' awditjar indipendenti skont l-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

1.   Introduzzjoni

1.1.   Identifika l-objettiv tar-rapport, jiġifieri li jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni dwar kemm l-awtorità tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni huma konformi mal-kriterji tal-ħatra marbutin mal-ambjent ta' kontroll intern, mal-ġestjoni tar-riskji, mal-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll u mal-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, sabiex tingħata opinjoni dwar il-konformità tagħhom mal-kriterji ta' ħatra.

1.2.   Identifika l-ambitu tar-rapport, jiġifieri l-korp(i) kopert(i), l-aktar l-awtorita tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni (u, fejn xieraq, il-funzjonijiet delegati ta' dawn l-awtoritajiet), u l-konformità tagħhom mal-kriterji tal-ħatra relatati mal-ambjent ta' kontroll intern, il-ġestjoni tar-riskji, l-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll u l-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, b'referenza għall-Fondi u l-programmi partikolari koperti.

1.3.   Indika l-korp li ħejja r-rapport (“Korp Indipendenti ta' Awditjar”) u speċifika jekk huwa l-awtorità ta' verifika għall-programm(i) operattiv(i) kopert(i).

1.4.   Indika kif inhi żgurata l-indipendenza funzjonali tal-Korp Indipendenti ta' Awditjar mill-awtoritajiet tal-ġestjoni u ta' ċertifikazzjoni (ara l-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013). Fejn applikabbli, indika wkoll kif l-indipendenza funzjonali tal-Korp Indipendenti ta' Verifika mis-segretarjat konġunt (previst fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013) hija żgurata.

2.   Metodoloġija u ambitu tax-xogħol

2.1.   Indika l-perjodu u l-qafas ta' żmien tal-verifika (data ta' meta d-deskrizzjoni finali tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità maniġerjali u, fejn xieraq, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni kienet waslet għand il-Korp tal-Awditjar Indipendenti, data ta' meta l-awditjar beda u ntemm u r-riżorsi allokati).

2.2.   Speċifika kemm intuża x-xogħol ta' awditjar preċedenti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, fejn applikabbli, b'konformità mal-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.3.   Speċifika a) kemm intuża x-xogħol ta' awditjar imwettaq minn korpi oħrajn u b) l-verifika tal-kwalità mwettqa fuq tali xogħol ta' awditjar fir-rigward tal-adegwatezza tax-xogħol.

2.4.   Iddeskrivi x-xogħol imwettaq għall-valutazzjoni b'konformità mal-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-issodisfar, min-naħa tal-awtoritajiet tal-ġestjoni u ta' ċertifikazzjoni, tal-kriterji marbutin mal-ambjent ta' kontroll intern, mal-ġestjoni tar-riskji, mal-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll, u mal-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (EU) Nru 1303/2013, li jkopri, fost elementi oħra, dawn li ġejjin:

2.4.1.

L-eżami tad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità ta' ġestjoni u, fejn xieraq, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, f'konformità mal-mudell definit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

2.4.2.

Eżami ta' dokumenti oħrajn rilevanti li jikkonċernaw is-sistema; indika kull rieżami ta' liġijiet, atti ministerjali, ċirkularijiet, proċeduri interni/manwali, linji gwida u/jew listi ta' kontroll oħrajn.

2.4.3.

Intervisti mal-persunal fil-korpi ewlenin (inklużi korpi intermedji, jekk relevanti). Inkludi deskrizzjoni tal-metodu u l-kriterji tal-għażla, liema suġġetti ġew koperti, kemm saru intervisti u min ġie intervistat.

2.4.4.

Rieżami tad-deskrizzjoni u l-proċeduri li għandhom x'jaqsmu mas-sistemi tal-informazzjoni, li jkopri b'mod partikolari r-rekwiżiti stipulati fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u l-verifika ta' jekk dawn is-sistemi humiex operattivi u ġew imwaqqfa sabiex tiżgura: (i) sekwenza ta' awditjar adegwata; (ii) il-protezzjoni tad-dejta personali; (iii) l-integrità, id-disponibbiltà u l-awtentiċità tad-dejta; (iv) informazzjoni kredibbli, preċiża u kompluta dwar l-implimentazzjoni tal-programm operattiv (b'konformità mal-Artikolu 125(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013), id-dejta neċessarja dwar kull operazzjoni għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifika u l-awditjar (b'konformità mal-Artikolu 125(2)(d) u (e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013) u d-dejta meħtieġa għat-tfassil ta' applikazzjonijiet għal ħlas u kontijiet (kif rikjest mill-Artikolu 126 (d), (g) u (h) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

2.4.5.

Fejn ġew iddelegati funzjonijiet mill-awtorità tal-ġestjoni jew l-awtorità ta' ċertifikazzjoni lil korpi oħrajn, iddeskrivi x-xogħol imwettaq sabiex ikun żgurat li l-awtorità tal-ġestjoni u/jew ta' ċertifikazzjoni vvalutaw il-kapaċitajiet ta' dawn il-korpi li għandhom iwettqu l-kompiti ddelegati u li għandhom fis-seħħ proċeduri ta' sorveljanza suffiċjenti fuq dawn il-korpi intermedji u kwalunkwe xogħol ta' awditjar rilevanti.

2.5.   Indika jekk seħħewx xi proċeduri kontradittorji qabel ma nħareġ dan ir-rapport u indika l-awtoritajiet/korpi rilevanti.

2.6.   Ikkonferma li x-xogħol twettaq wara li ttieħdu inkonsiderazzjoni standards ta' awditjar aċċettati internazzjonalment.

2.7.   Identifika jekk kienx hemm xi limitazzjoni fl-ambitu (1), b'mod partikulari dawk li kapaċi jaffettwaw l-opinjoni tal-korp indipendenti ta' awditjar.

3.   Riżultati tal-valutazzjoni ta' kull awtorità/sistema

3.1.   Għal kull awtorità/sistema imla t-tabella:

CCI jew sistema (grupp ta' CCIs)

L-Awtorità kkonċernata (l-Awtorità tal-Ġestjoni/ta' Ċertifikazzjoni)

Il-kompletezza u l-eżattezza tad-deskrizzjoni (Y/N)

Il-konklużjoni (mhux kwalifikata, kwalifikata, avversa)

Il-kriterji tal-ħatra affettwati

Taqsima tad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri affettwati

Nuqqasijiet

Prijoritajiet affettwati

Rakkomandazzjonijiet/Miżuri korrettivi

Żmien miftiehem ma' awtorità kkonċernata għall-implimentazzjoni ta' miżuri korrettivi

CCI x

L-Awtorità ta' ġestjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Awtorità ta' ċertifikazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema y

L-Awtorità ta' ġestjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Awtorità ta' ċertifikazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Ipprovdi riżultati tal-evalwazzjoni dwar oqsma li mhumiex kompletament koperti fit-tabella ta' hawn fuq, inkluż iżda mhux limitat għal:

3.2.1.

Il-proċeduri eżistenti għat-tfassil tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 59(5)(a) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (2) (l-Artikolu 126(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.2.

L-arranġamenti għaċ-ċertifikazzjoni tal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet u li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija konformi mal-liġi applikabbli u kienet imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet magħżula għall-finanzjament skont il-kriterji applikabbli għall-programm operattiv u b'konformità mal-liġi applikabbli (l-Artikolu 126(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.3.

Il-proċeduri fis-seħħ sabiex ikunu żgurati miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi waqt li jitqiesu r-riskji identifikati (l-Artikolu 125(4)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.4.

Il-qafas li jiżgura li jitwettaq eżerċizzju xieraq ta' ġestjoni tar-riskji meta jkun meħtieġ, u b'mod partikolari fl-eventwalità ta' modifiki maġġuri fis-sistema ta' ġestjoni u kontroll (l-Anness XIII, il-punt 2, tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.5.

L-arranġamenti għat-tfassil tad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni u s-sommarju annwali tal-awditi u l-kontrolli finali u d-dgħufijiet identifikati (l-Artikolu 125(4)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.6.

L-arranġament għall-ġbir, ir-reġistrazzjoni u l-ħżin, f'forma kompjuterizzata, ta' dejta dwar kull operazzjoni neċessarja għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifika u l-awditjar, inkluża dejta dwar l-indikaturi u r-riżultati (l-Artikolu 125(2)(d) u (e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013);

3.2.7.

Il-qafas li, fl-eventwalità ta' delega ta' kompiti lil korpi intermedji, jiżgura d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet u l-obbligi rispettivi tagħhom, il-verifika tal-kapaċitajiet tagħhom li jwettqu kompiti ddelegati u l-eżistenza ta' proċeduri ta' rapportar (l-Anness XIII, il-punt 1(ii), tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).


(1)  Limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni:Limitazzjoni fl-ambitu tax-xogħol tal-awditur xi drabi tista' tkun imposta mill-entità (pereżempju, meta t-termini tal-ħidma jispeċifikaw li l-awditur ma jwettaqx proċedura ta' awditjar li l-awditur jemmen li hija neċessarja). Limitazzjoni fl-ambitu tista' tkun imposta miċ-ċirkustanzi. Tista' tirriżulta wkoll meta, fl-opinjoni tal-awditur, ir-reġistri tal-kontabbiltà tal-entità huma inadegwati jew meta l-awditur ma jistax iwettaq proċedura ta' awditjar li jemmen li hi ta' min jagħmilha.]

(2)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANNESS V

Mudell għall-opinjoni ta' korp indipendenti ta' awditjar dwar il-konformità tal-awtorità tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni mal-kriterji tal-ħatra stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Għal (Awtorità/korp tal-Istat Membru)

INTRODUZZJONI

Jien, is-sottoskritt, li nirrappreżenta lil [isem il-korp indipendenti ta' awditjar skont l-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013] bħala l-korp funzjonalment indipendenti mill-awtoritajiet tal-ġestjoni u ta' ċertifikazzjoni responsabbli mit-tfassil ta' rapport u opinjoni li jistabbilixxu r-riżultati ta' valutazzjoni dwar il-konformità tal-awtorità tal-ġestjoni u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni mal-kriterji tal-ħatra stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 għal [isem il-programm(i) operattiv(i), kodiċi(jiet) CCI] (minn hawn 'il quddiem “il-programm(i)”), wettaqt eżami b'konformità mal-Artikolu 124(2) ta' dak ir-Regolament.

L-AMBITU TAL-EŻAMI

L-eżami kopra l-awtorità ta' ġestjoni, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni u (fejn xieraq) il-funzjonijiet delegati ta' dawn l-awtoritajiet, kif deskritt fit-Taqsima 1 tar-rapport anness [l-Anness IV ta' dan ir-Regolament]

Il-firxa u l-ambitu tal-eżami huwa dettaljat fit-Taqsima 2 tar-rapport mehmuż. Fost aspetti oħrajn deskritti f'dan ir-rapport, l-eżami kien ibbażat fuq id-deskrizzjoni tal-funzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ għall-awtorità tal-ġestjoni u, fejn xieraq, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, imfassla minn u taħt ir-responsabbiltà ta'.[isem il-korp jew korpi responsabbli għad-deskrizzjoni] u riċevuta nhar [dd/mm/yyyy] minn [isem il-korp jew korpi li ssottomettew id-deskrizzjoni].

Għall-parti tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll (1) fi [l-awtorità ta' ġestjoni jew l-awtorità ta' ċertifikazzjoni] marbuta ma' …, jiena kkonkludejt li s-sistema hija essenzjalment l-istess bħal tal-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti u li hemm evidenza, abbażi tax-xogħol ta' awditjar imwettaq b'konformità mad-dispożizzjonijet rilevanti tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (2) jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 (3), tal-funzjonament effettiv tagħhom matul dak il-perjodu. Għaldaqstant jien ikkonkludejt li l-kriterji rilevanti huma ssodisfati mingħajr ma wettaqt xogħol ta' awditjar addizzjonali.

OPINJONI

(Opinjoni mhux ikkwalifikata)

Abbażi tal-eżami msemmi hawn fuq, hija l-opinjoni tiegħi li l-awtorità tal-ġestjoni u/jew l-awtorità ta' ċertifikazzjoni maħturin għall-programm(i) huma konformi mal-kriterji tal-ħatra relatati mal-ambjent ta' kontroll intern, il-ġestjoni tar-riskji, l-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll u l-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Jew

(Opinjoni kwalifikata)

Abbażi tal-eżami msemmi hawn fuq, hija l-opinjoni tiegħi li l-awtorità tal-ġestjoni u/jew l-awtorità ta' ċertifikazzjoni maħturin għall-programm(i) huma konformi mal-kriterji tal-ħatra relatati mal-ambjent ta' kontroll intern, il-ġestjoni tar-riskji, l-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll u l-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, ħlief f'dawn l-aspetti li ġejjin (4)

Ir-raġunijiet tiegћi biex inqis li din/dawn l-awtorità(awtoritajiet) mhijiex(mhumiex) konformi mal-kriterju(kriterji) tal-ħatra u l-valutazzjoni tiegħi dwar il-gravità huma kif ġej (5):

Jew

(Opinjoni avversa)

Abbażi tal-eżami msemmi hawn fuq, hija l-opinjoni tiegħi li l-awtorità tal-ġestjoni u/jew l-awtorità ta' ċertifikazzjoni maħturin għall-programm(i) mhumiex konformi mal-kriterji tal-ħatra relatati mal-ambjent ta' kontroll intern, il-ġestjoni tar-riskji, l-attivitajiet ta' ġestjoni u kontroll u l-monitoraġġ stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Din l-opinjoni avversa hija bbażata

fuq (6)

Enfasi dwar kwistjoni (jintuża kif xieraq)

[Il-korp indipendenti ta' awditjar jista' jinkludi wkoll enfasi dwar kwistjoni, li ma jaffettwax l-opinjoni tiegħu, kif stabbilit fl-istandards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment.]

Data

Firma


(1)  Dan il-paragrafu jintuża biss jekk ikun applikabbli, b'konformità mal-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1).

(4)  Indika l-awtorità(awtoritajiet) u l-kriterji tal-ħatra li magħhom mhumiex konformi.

(5)  Indika r-raġuni(jiet) għar-riżerva(riżervi) mniżżla għal kull awtorità u dwar kull kriterju tal-ħatra.

(6)  Indika r-raġuni(jiet) għall-opinjoni avversa għal kull awtorità u dwar kull aspett.


ANNESS VI

Mudell għall-applikazzjoni għal ħlas li tinkludi informazzjoni addizzjonali rigward strumenti finanzjarji

APPLIKAZZJONI GĦALL-ĦLAS

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Fond ikkonċernat  (1) :

<tip='S' input='S'>  (2)

Referenza tal-Kummissjoni (CCI):

<tip='S' input='S'>

Isem tal-programm operattiv:

<tip='S' input='G'>

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<tip='S' input='G'>

Data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<tip='D' input='G'>

Numru tal-applikazzjoni għal ħlas:

<tip='N' input='G'>

Data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal ħlas:

<tip='D' input='G'>

Referenza Nazzjonali (mhux obbligatorja):

<tip='S' tul massimu='250' input='M'>

Speċifika t-tip ta' applikazzjoni għal ħlas:

Applikazzjoni għal ħlas interim, b'konformità mal-Artikolu 131 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<buttuna tar-radju>

Applikazzjoni finali għal ħlas interim b'konformità mal-Artikolu 135(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<buttuna tar-radju>

Skont l-Artikolu 135 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, din l-applikazzjoni għal ħlas tirreferi għall-perjodu ta' kontabbiltà:

Minn (3)

<tip='D' input='G'>

sa:

<tip='D' input='G'>

In-nefqa analizzata statistikament skont il-prijorità u l-kategorija ta' reġjuni kif imniżżla fil-kontijiet tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni

(Inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsin lill-istrumenti finanzjarji (l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013) u l-pagamenti bil-quddiem imħallsa fil-kuntest tal-għajnuna mill-Istat (l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013))

Prijorità

Il-Bażi tal-kalkolu (pubblika jew totali)

L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (4)

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (5)

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Totali

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Total Kumplessiv

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

Il-bażi tal-kalkolu (pubblika jew totali) (6)

L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Total Kumplessiv

 

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

ĊERTIFIKAT

Bil-validazzjoni ta' din l-applikazzjoni għal ħlas l-Awtorità ta' Ċertifikazzjoni tiċċertifika li r-responsabbiltajiet previsti fil-punti (a), (d), (e), (f), (g) u (h) tal-Artikolu 126 tar-Regolament (KE) Nru 1303/2013 huma ssodisfati u titlob il-ħlas tal-ammonti kif imsemmi hawn taħt.

Rappreżentant tal-Awtorità ta' Ċertifikazzjoni:

<tip='S' input='G'>

APPLIKAZZJONI GĦALL-ĦLAS

FOND

AMMONTI

Reġjuni inqas żviluppati

Reġjuni fi tranżizzjoni

Reġjuni aktar żviluppati

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

(A)

(B)

(C)

(D)

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI (7)

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

FOND

AMMONT

<tip='S' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-ħlas isir fil-kont bankarju li ġej:

Il-korp maħtur

<type='S' tul massimu='150' input='G'>

Il-Bank

<type='S' tul massimu='150' input='G'>

BIC

<type='S' tul massimu='11' input='G'>

Kont tal-Bank IBAN

<type='S' tul massimu='34' input='G'>

Id-detentur tal-kont (fejn ma jkunx l-istess bħall-korp maħtur)

<type='S' tul massimu='150' input='G'>


(1)  Jekk programm jikkonċerna iktar minn fond wieħed, l-applikazzjoni ta' ħlas għandha tintbagħat separatament lil kull wieħed minnhom. Irrispettivament mill-mod kif il-YEI ikun implimentat (PO apposta, assi ta' prijorità speċifika jew part minn assi ta' prijorità), in-nefqa relatata għall-attivitajiet tal-YEI tkun dejjem iddikjarat fl-applikazzjoni għal pagament tal-FSE u għalhekk tkopri kemm l-allokazzjoni speċifika tal-YEI kif ukoll l-appoġġ tal-FSE korrispondenti.

(2)  Didaskaliji:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' Verifika, P = Perċentwal, B = Boolean, Cu = Munita

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat minn sistema

(3)  L-ewwel jum tas-sena ta' kontabbiltà, ikkodifikata awtomatikament mis-sistema tal-IT.

(4)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(5)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(6)  Għall-FEMS il-kofinanzjament japplika biss għal “Nefqa pubblika totali eliġibbli”. Għaldaqstant, fil-każ tal-FEMS, il-bażi tal-kalkolu f'dan il-mudell tiġi aġġustata awtomatikament għal “Pubblika”

(7)  Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

Appendiċi 1

Informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsin lill-istrumenti finanzjarji kif imsemmija fl-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u inklużi fl-applikazzjonijiet għal ħlas (kumulattiv sa mill-bidu tal-programm) (1)

 

Kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji inklużi fl-applikazzjonijiet għall-ħlas

Ammonti mħallsa bħala nefqa eliġibbli fit-tifsira tal-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prijorità (5)

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta' garanziji, bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (2)

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (6)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (7)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

 

Kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji inklużi fl-applikazzjonijiet għall-ħlas

Ammonti mħallsa bħala nefqa eliġibbli fit-tifsira tal-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta' garanziji, bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (8)

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>


(1)  Għall-FAEŻR inkluż fid-dikjarazzjoni tan-nefqa trimestrali.

(2)  Fl-għeluq, in-nefqa eliġibbli tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(3)  Għandu jiġi nnutat li minħabba l-ispeċifiċità tal-FAEŻR, il-valuri fil-kolonni (B) u (D) huma l-istess bħal dawk fil-kolonni (A) u (C) rispettivament.

(4)  Għandu jiġi nnutat li minħabba l-ispeċifiċità tal-FAEŻR, il-valuri fil-kolonni (B) u (D) huma l-istess bħal dawk fil-kolonni (A) u (C) rispettivament.

(5)  Għall-Kodiċi tal-Miżura tal-FAEŻR.

(6)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

(7)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

(8)  Fl-għeluq, in-nefqa eliġibbli tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Appendiċi 2

Pagamenti bil-quddiem imħallsin fil-kuntest ta' għajnuna mill-Istat (l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013) u inklużi fl-applikazzjonijiet għal ħlas (kumulattiv sa mill-bidu tal-programm)

Prijorità

Ammont totali mħallas mill-programm operattiv bħala avvanz (1)

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji fi żmien tliet snin mill-ħlas tal-avvanz

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u li għalih, il-perjodu ta' tliet snin ma skadiex

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totali

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

Ammont totali mħallas mill-programm operattiv bħala avvanz (4)

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji fi żmien tliet snin mill-ħlas tal-avvanz

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u li għalih, il-perjodu ta' tliet snin ma skadiex

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>


(1)  Dan l-ammont huwa inkluż fl-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni kif imsemmi fl-applikazzjoni ta' ħlas. Billi l-għajnuna mill-Istat naturalment hija nefqa pubblika, dan l-ammont totali huwa daqs in-nefqa pubblika.

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għas-sostenn korrispondenti għall-YEI u l-FSE.

(4)  Dan l-ammont huwa inkluż fl-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni kif imsemmi fl-applikazzjoni ta' ħlas. Billi l-għajnuna mill-Istat naturalment hija nefqa pubblika, dan l-ammont totali huwa daqs in-nefqa pubblika.


ANNESS VII

Mudell għall-kontijiet

KONTIJIET GĦALL-PERJODU TA' KONTABBILTÀ

<tip='D' — tip='D' input='S'>

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Fond ikkonċernat  (1) :

<tip='S' input='S'>  (2)

Referenza tal-Kummissjoni (CCI):

<tip='S' input='S'>

Isem tal-programm operattiv:

<tip='S' input='G'>

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<tip='S' input='G'>

Data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<tip='D' input='G'>

Verżjoni tal-kontijiet:

<tip='S' input='G'>

Data tas-sottomissjoni tal-kontijiet:

<tip='D' input='G'>

Referenza Nazzjonali (mhux obbligatorja):

<tip='S' tul massimu='250' input='M'>

ĊERTIFIKAT

L-awtorità ta' ċertifikazzjoni b'dan tiċċertifika li:

1.

li l-kontijiet huma kompluti, eżatti u veraċi u li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet tikkonforma mal-liġi applikabbli u ġiet imġarrba fir-rigward ta' operazzjonijiet magħżula għall-finanzjament skont il-kriterji applikabbli għall-programm operattiv u b'konformità mal-liġi applikabbli;

2.

li d-dispożizzjonijiet fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 126 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huma rrispettati;

3.

li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 140 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tad-disponibbiltà tad-dokumenti huma rrispettati.

Rappreżentant tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni:

<tip='S' input='G'>


(1)  Jekk programm jikkonċerna iktar minn fond wieħed, il-kontijiet għandhom jintbagħtu separatament lil kull wieħed minnhom. Fil-każ tal-YEI, il-kontijiet annwali jinkludu kemm l-allokazzjoni speċifika għall-YEI kif ukoll l-appoġġ tal-FSE korrispondenti.

(2)  Didakskaliji:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' Verifika, P = Perċentwal, B = Boolean, Cu = Munita

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat minn sistema

Appendiċi 1

Ammonti mdaħħla fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni — l-Artikolu 137(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni u li ġie inkluż fl-applikazzjonijiet ta' ħlas sottomessi lill-Kummissjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika korrispondenti mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali ta' ħlasijiet korrispondenti magħmulin lil benefiċjarji skont l-Artikolu 132(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (1)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totali

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni u li ġie inkluż fl-applikazzjonijiet ta' ħlas sottomessi lill-Kummissjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika korrispondenti mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali ta' ħlasijiet korrispondenti magħmulin lil benefiċjarji skont l-Artikolu 132(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>


(1)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ħlasijiet jinkludu l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE fil-kolonna (C).

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ħlasijiet jinkludu l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE fil-kolonna (C).

Appendiċi 2

Ammonti rtirati u rkuprati matul is-sena ta' kontabbiltà- l-Artikolu 137(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

IRTIRAR

IRKUPRI (1)

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa inkluż f'applikazzjonijiet għall-ħlas

Nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa inkluż f'applikazzjonijiet għall-ħlas

Nefqa pubblika korrispondenti

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Qasma tal-ammonti rtirati u rkuprati matul is-sena fiskali minn sena fiskali tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

IRTIRAR

IRKUPRI (4)

 

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa inkluż f'applikazzjonijiet għall-ħlas

Nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa inkluż f'applikazzjonijiet għall-ħlas

Nefqa pubblika korrispondenti

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Qasma tal-ammonti rtirati u rkuprati matul is-sena fiskali minn sena fiskali tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>


(1)  Bl-esklużjoni ta' rkupri magħmulin skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (ara l-Appendiċi 4).

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(4)  Bl-esklużjoni ta’ rkupri magħmulin skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (ara l-Appendiċi 4).

Appendiċi 3

Ammonti li għandhom jiġu rkuprati fi tmiem is-sena ta' kontabbiltà — l-Artikolu 137(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa (1)

Nefqa pubblika korrispondenti

(A)

(B)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

Totali

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

 

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-qsim tal-ammonti li għandhom jiġu rkuprati fi tmiem is-sena ta' kontabbiltà skont is-sena ta' kontabbiltà tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward tas-sena ta' kontabbiltà li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa (4)

Nefqa pubblika korrispondenti

(A)

(B)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-qsim tal-ammonti li għandhom jiġu rkuprati fi tmiem is-sena ta' kontabbiltà skont is-sena ta' kontabbiltà tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward tas-sena ta' kontabbiltà li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>


(1)  Inkluża n-nefqa li għandha tiġi rkuprata skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(4)  Inkluża n-nefqa li għandha tiġi rkuprata skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Appendiċi 4

Irkupri effettwati skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 matul is-sena ta' kontabbiltà — l-Artikolu 137(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

IRKUPRI

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa

Nefqa pubblika korrispondenti

(A)

(B)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (1)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

Totali

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>  (2)

Qasma tal-ammonti rkuprati matul is-sena fiskali minn sena fiskali tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward tas-sena ta' kontabbiltà li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

IRKUPRI

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa

Nefqa pubblika korrispondenti

(A)

(B)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Qasma tal-ammonti rkuprati matul is-sena fiskali minn sena fiskali tad-dikjarazzjoni tan-nefqa korrispondenti

Fir-rigward ta' sena fiskali li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2015 (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Fir-rigward tas-sena ta' kontabbiltà li tagħlaq fit-30 ta' Ġunju … (total)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Liema ammonti ġew korretti bħala riżultat tal-verifiki ta' operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>


(1)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

Appendiċi 5

Ammonti irrekuperabbli li għandhom fi tmiem is-sena ta' kontabbiltà — l-Artikolu 137(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

AMMONTI IRREKUPERABBLI

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa (1)

Nefqa pubblika korrispondenti

Kummenti (Obbligatorji)

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Prijorità 4

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

 

 

 

 

Totali

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

AMMONTI IRREKUPERABBLI

 

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa (4)

Nefqa pubblika korrispondenti

Kummenti (Obbligatorji)

(A)

(B)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='S' tul massimu='1500' input='M'>

 

 

 

 

TOTAL FINALI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 


(1)  Inkluża n-nefqa pubblika irrekuperabbli skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(4)  Inkluża n-nefqa pubblika irrekuperabbli skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Appendiċi 6

L-ammonti ta' kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (kumulattiv mill-bidu tal-programm) — l-Artikolu 137(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

 

Kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji inklużi fl-applikazzjonijiet għall-ħlas

Ammonti mħallsa bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta' garanziji, impenjat, bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (2)

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (4)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

 

Kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji inklużi fl-applikazzjonijiet għall-ħlas

Ammonti mħallsa bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta' garanziji, impenjat, bħala nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (5)

Ammont tan-nefqa pubblika korrispondenti

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>


(1)  Fl-għeluq, in-nefqa eliġibbli tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(2)  Fl-għeluq, in-nefqa eliġibbli tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta’ parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

(4)  Il-YEI hija implimentata permezz ta’ parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u s-sostenn korrispondenti tal-FSE.

(5)  Fl-għeluq, in-nefqa eliġibbli tirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Appendiċi 7

Avvanzi mħallsa fil-kuntest tal-għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (kumulattiv mill-bidu tal-programm) — l-Artikolu 137(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Prijorità

Ammont totali mħallas mill-programm operattiv bħala avvanz (1)

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji fi żmien tliet snin mill-ħlas tal-avvanz

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u li għalih, il-perjodu ta' tliet snin ma skadiex

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI (2)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 4

YEI (3)

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totali

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

Ammont totali mħallas mill-programm operattiv bħala avvanz (4)

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji fi żmien tliet snin mill-ħlas tal-avvanz

Ammont li ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u li għalih, il-perjodu ta' tliet snin ma skadiex

(A)

(B)

(C)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

Prijorità 3

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>


(1)  Dan l-ammont huwa inkluż fl-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni kif imsemmi fl-applikazzjoni ta' ħlas. Billi l-għajnuna mill-Istat naturalment hija nefqa pubblika, dan l-ammont totali huwa daqs in-nefqa pubblika.

(2)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għall-YEI u l-appoġġ korrispondenti tal-FSE.

(3)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013. Ikopri l-allokazzjoni speċifika għas-sostenn korrispondenti għall-YEI u l-FSE.

(4)  Dan l-ammont huwa inkluż fl-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni kif imsemmi fl-applikazzjoni ta' ħlas. Billi l-għajnuna mill-Istat naturalment hija nefqa pubblika, dan l-ammont totali huwa daqs in-nefqa pubblika.

Appendiċi 8

Rikonċiljazzjoni tan-nefqa — l-Artikolu 137(1)(d) tar-Regolament (EU) Nru 1303/2013

Prijorità

Nefqa totali eliġibbli inkluża fl-applikazzjonijiet għal pagamenti sottomessi lill-Kummissjoni  (1)

Nefqa ddikjarata b'konformità mal-Artikolu 137(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  (2)

Differenza  (3)

Kummenti (obbligatorju fil-każ ta' differenza)

L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni u li ġie inkluż fl-applikazzjonijiet ta' ħlas sottomessi lill-Kummissjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika korrispondenti mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prijorità 1

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

YEI  (4)

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Prijorità 2

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Prijorità 3

YEI (5)

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni aktar żviluppati

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Reġjuni l-aktar imbiegħda u reġjuni tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

YEI

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Li minnhom ammonti korretti fil-kontijiet kurrenti bħala riżultat tal-awditjar tal-operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 

Il-mudell jiġi aġġustat awtomatikament abbażi tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta' programmi li ma jinkludux kategoriji ta' reġjuni (kontribuzzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni, l-ETC, l-FEMS, l-ENI u l-IPA għall-programm operattiv dedikat tal-ETC u l-YEI mingħajr assistenza teknika, jekk applikabbli) it-tabella tidher kif ġej:

Prijorità

Nefqa totali eliġibbli inkluża fl-applikazzjonijiet għal ħlasijiet sottomessi lill-Kummissjoni  (6)

Nefqa ddikjarata b'konformità mal-Artikolu 137(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  (7)

Differenza  (8)

Kummenti (obbligatorju fil-każ ta' differenza)

L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni u li ġie inkluż fl-applikazzjonijiet ta' ħlas sottomessi lill-Kummissjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika korrispondenti mġarrab f'operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prijorità 1

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

Prijorità 2

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='S' tul massimu='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Kumplessiv

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

<tip='Cu' input='G'>

 

Li minnhom ammonti korretti fil-kontijiet kurrenti bħala riżultat tal-awditjar tal-operazzjonijiet skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<tip='Cu' input='M'>

<tip='Cu' input='M'>

 


(1)  Timtela awtomatikament abbażi tal-applikazzjoni finali għal ħlas interim sottomessa skont l-Artikolu 135(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(2)  Timtela awtomatikament abbażi tal-Appendiċi I.

(3)  Ikkalkolata awtomatikament.

(4)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(5)  Il-YEI hija implimentata permezz ta' parti minn prijorità ddedikata kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

(6)  Timtela awtomatikament abbażi tal-applikazzjoni finali għal ħlas interim sottomessa skont l-Artikolu 135(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(7)  Timtela awtomatikament abbażi tal-Appendiċi I.

(8)  Ikkalkolata awtomatikament.