3.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 263/10


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 939/2014

tat-2 ta' Settembru 2014

li jistabbilixxi ċ-ċertifikati msemmija fl-Artikoli 5 u 14 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-applikazzjoni xierqa tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 għandhom jiġu stabbiliti żewġ ċertifikati.

(2)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbuta bir-Regolament (UE) Nru 606/2013 u bħala konsegwenza huma marbuta b'dan ir-Regolament.

(3)

Id-Danimarka mhix marbuta b'Regolament (UE) Nru 606/2013 u lanqas minn dan ir-Regolament

(4)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Miżuri ta' Protezzjoni f'Materji Ċivili, stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 606/2013,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-formola li għandha tintuża għall-applikazzjoni ta' ċertifikat msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tkun kif stabbilit fl-Anness I bħala l-Formola I.

2.   Il-formola li għandha tintuża għall-applikazzjoni ta' ċertifikat msemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tkun kif stabbilit fl-Anness II bħala l-Formola II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-11 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 181 29.6.2013, p. 4.


ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni