31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 227/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 807/2014

tal-11 ta’ Marzu 2014

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jintroduċi dispożizzjonijiet tranżitorji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 2(3), 14(5), 16(5), 19(8), 22(3), 28(10), 28(11), 29(6), 30(8), 33(4), 34(5), 35(10), 36(5), 45(6), 47(6) u 89 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jistabbilixxi r-regoli ġenerali li jirregolaw l-appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (il-FAEŻR), li jikkumplimentaw id-dispożizzjonijiet komuni għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej stabbiliti fit-Tieni Parti tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tar-Regolament Ewropew u tal-Kunsill (2). Ir-regoli supplimentari għandhom jiġu stabbiliti.

(2)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-aċċess għall-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ f’każ li ma jkunux qed jiġu stabbiliti bħala kap waħdieni tal-azjenda. Sabiex jiġi assigurat it-trattament indaqs tal-benefiċjarji irrispettivament mill-forma legali li biha jagħżlu li jiġu stabbiliti f’azjenda agrikola, għandu jiġi pprovdut li l-kundizzjonijiet li bihom persuna ġuridika jew forma oħra ta’ sħubija tista’ titqies bħala ‘bidwi żagħżugħ’ għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk ta’ persuna fiżika. Għandu jkun ipprovdut perijodu ta’ konċessjoni, twil biżżejjed biex jippermetti lill-bdiewa żgħażagħ jiksbu l-kwalifiki meħtieġa.

(3)

Sabiex ikun assigurat li l-iskemi ta’ skambju fl-irziezet u l-foresti u ż-żjarat fl-irziezet u l-foresti appoġġati mill-FAEŻR ikunu definiti u demarkati b’mod ċar fir-rigward ta’ azzjonijiet simili taħt skemi oħra tal-Unjoni, filwaqt li fl-istess ħin titqies id-diversità tas-sitwazzjonijiet nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu d-durata u l-kontenut ta’ tali skemi u żjarat fil-progammi għall-iżvilupp rurali tagħhom. Dak il-kontenut għandu jiffoka fuq ċerti oqsma, marbutin mill-qrib mal-kisba tal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

(4)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jispeċifikaw il-karatteristiċi ta’ gruppi ta’ produtturi u t-tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jirċievu appoġġ taħt il-komponent tal-promozzjoni tal-miżura dwar l-iskemi tal-kwalità, li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet sabiex jiġu evitati t-tfixkil tal-kompetizzjoni u d-diskriminazzjoni kontra ċerti prodotti u li jeskludu l-marki kummerċjali mill-appoġġ.

(5)

Il-pjanijiet ta’ direzzjoni tan-negozju msemmija fl-Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom jipprovdu elementi suffiċjenti sabiex jippermettu valutazzjoni tal-kisba tal-miri tal-operazzjoni magħżula. Sabiex jiġi assigurat trattament ugwali bejn il-benefiċjarji madwar l-Unjoni u sabiex jiġi faċilitat il-monitoraġġ, il-kriterju li għandu jintuża għall-istabbiliment tal-limiti msemmija fl-Artikolu 19(4) ta’ dak ir-Regolament għandu jkun il-potenzjal ta’ produzzjoni ta’ dik l-azjenda agrikola.

(6)

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti ambjentali massimi li magħhom trid tikkonforma l-afforestazzjoni tal-art agrikola, li jassiguraw li ma sseħħ l-ebda afforestazzjoni mhux xierqa ta’ ħabitats sensittivi fosthom żoni fejn issir biedja b’valur naturali għoli u li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa tar-reżistenza għall-klima. F’siti kklassifikati bħala Natura 2000, l-afforestazzjoni għandha tkun konsistenti mal-għanijiet ta’ ġestjoni tas-siti kkonċernati. Fir-rigward ta’ siti partikolari, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil ħtiġijiet ambjentali speċifiċi, bħal pereżempju l-prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija. Għandhom jiġu pprovduti regoli aktar stretti għall-operazzjonijiet ta’ afforestazzjoni li jwasslu għall-ħolqien ta’ foresti akbar sabiex jitqies l-impatt tal-iskala ta’ dawk l-operzzjonijiet fuq l-ekosistemi u sabiex jiġi żgurat li huma konformi mal-għanijiet tal-Istrateġija għall-Infrastruttura Ekoloġika (3) u mal-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-Foresti (4).

(7)

Il-kundizzjonijiet applikabbli għall-impenji sabiex tiġi estensifikata t-trobbija tal-bhejjem, biex jitrabbew rarez lokali fil-periklu li jintilfu għall-biedja u sabiex jiġu ppreservati riżorsi ġenetiċi tal-pjanti taħt theddida ta’ erożjoni ġenetika għandhom jassiguraw li l-impenji jkunu definiti skont il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali u b’mod partikolari l-ħtieġa li tiġi assigurata l-protezzjoni tal-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, tar-riżorsi naturali fosthom l-ilma, tal-ħamrija u tad-diversità ġenetika.

(8)

Għandhom jiġu definiti l-operazzjonijiet li jistgħu jkunu eliġibbli għal appoġġ għall-konservazzjoni u l-użu u l-iżvilupp sostenibbli tar-riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u l-konservazzjoni u l-promozzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-foresti.

(9)

Sabiex jiġi eskluż il-finanzjament doppju tal-prattiċi agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent u prattiċi ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), sabiex jiġi evitat it-tfixkil tal-kompetizzjoni fost il-bdiewa u sabiex tiġi assigurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-FAEŻR, għandu jiġi pprovdut li l-kostijiet addizzjonali u d-dħul mitluf b’riżultat ta’ dawk il-prattiċi għandhom jitnaqqsu mill-pagamenti rilevanti.

(10)

Għandhom jiġu definiti l-oqsma li fihom isiru impenji dwar il-benessri tal-annimali sabiex jiġu pprovduti standards imtejba tal-metodi ta’ produzzjoni. F’dan ir-rigward għandu jiġi evitat li dawk l-impenji dwar il-benessri tal-annimali jikkoinċidu ma’ prattiki standard tal-biedja u b’mod partikolari l-vaċċinazzjoni sabiex jiġu evitati l-patoloġiji.

(11)

Għandhom jiġu speċifikati l-ktajjen qosra tal-provvista u s-swieq lokali li fir-rigward tagħhom jista’ jingħata l-appoġġ. Sabiex ikun hemm demarkazzjoni ċara bejn it-tnejn, l-għadd tal-intermedjarji għandu jintuża bħala kriterju li jiddefinixxi l-ktajjen qosra tal-provvista filwaqt li d-distanza kilometrika mir-razzett, b’kont meħud tal-karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi taż-żona kkonċernata, għandha tkun il-kriterju li jiddefinixxi s-swieq lokali, sakemm ma jiġix ippreżentat kriterju alternattiv konvinċenti. Il-kooperazzjoni bejn l-operaturi ż-żgħar għandha tkun iffukata b’mod ċar fuq l-għelbien tal-iżvantaġġi ġenerali kkawżati mill-frammentazzjoni f’żoni rurali. Għalhekk, għandha tkun limitata għal mikrointrapriżi u persuni fiżiċi li jkunu ser jibdew mikrointrapriża fil-mument tal-applikazzjoni għall-appoġġ. Sabiex ikun assigurat approċċ koerenti fl-implimentazzjoni tal-miżura ta’ kooperazzjoni, taħt dik il-miżura għandhom jiġu appoġġati biss attivitajiet ta’ promozzjoni relatati mal-ktajjen qosra tal-provvista u mas-swieq lokali.

(12)

Sabiex ikun assigurat li l-kontribuzzjonijiet relatati mal-imgħax fuq is-self kummerċjali meħud mill-fondi mutwi msemmija fl-Artikoli 38(3)(b) u 39(4)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jinżammu f’livell xieraq, il-perjodu minimu u massimu ta’ dan is-self kummerċjali għandu jkun ta’ bejn sena u ħames snin.

(13)

Sabiex ikun assigurat l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-FAEŻR, ċerti tipi ta’ nefqa marbuta ma’ kuntratti ta’ lokazzjoni, bħall-marġini tal-lokatur, l-ispejjeż ġenerali tal-kostijiet ta’ rifinanzjament u l-imposti tal-assigurazzjoni għandhom jiġu esklużi mill-appoġġ. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-kundizzjonijiet finanzjarji u ta’ żvilupp tas-settur agrikolu fl-Istati Membri, filwaqt li tiġi assigurata ġestjoni finanzjarja tajba tar-riżorsi tal-FAEŻR, fil-programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jiddefinixxu l-kundizzjonijiet li bihom it-tagħmir użat jista’ jkun eliġibbli għall-appoġġ. Skont il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, għandhom jirċievu appoġġ mill-FAEŻR biss investimenti fl-enerġija rinnovabbli b’livell għoli ta’ effiċjenza enerġetika u b’livell għoli ta’ prestazzjoni ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji minimi għall-effiċjenza enerġetika. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji ta’ sostenibbiltà applikabbli għall-bijoenerġija jiġu ssodisfati. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw ukoll it-tranżizzjoni mill-bijokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni għal dawk tat-tieni ġenerazzjoni, u għandhom jinkoraġġixxu produzzjoni akbar ta’ bijokarburanti avvanzati, li jipprovdu ffrankar kbir ta’ gassijiet b’effett ta’ serra b’riskju baxx li jikkawżaw tibdil indirett fl-użu tal-art u li ma jikkompetux direttament għal art agrikola għas-swieq tal-ikel u tal-għalf.

(14)

Għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet applikabbli għall-konverżjoni jew l-aġġustament tal-impenji skont il-miżuri stipulati fl-Artikoli 28, 29, 33 u 34 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u għandhom jiġu definiti s-sitwazzjonijiet li fihom ma għandux ikun meħtieġ ir-rimborż tal-għajnuna. Għandu jiġi assigurat li l-konverżjoni jew l-aġġustament tal-impenji tkun possibbli biss meta l-għanijiet ambjentali tal-impenn ikunu salvagwardjati jew rinforzati.

(15)

Għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet għat-tranżizzjoni minn appoġġ għall-iżvilupp rurali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (6) jew, fil-każ tal-Kroazja, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 (7), għal appoġġ skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Meta jitqies li numru ta’ dispożizzjonijiet tranżitorji diġà kienu introdotti mir-Regolament (UE) Nru 1310/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bihom in-nefqa relatata mal-miżuri msemmija fl-Artikoli 52 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 issir eliġibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Dan ir-Regolament għandu wkoll jaġġusta d-dati għas-sottomissjoni tal-valutazzjonijiet ex post tal-programmi u s-sommarju tagħhom, sabiex jitqiesu d-dispożizzjonijiet tranżitorji dwar l-implimentazzjoni fl-2014 ta’ programmi tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 introdotti bl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1310/2013.

(16)

Billi r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 huwa xieraq li jitħassru r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (9). Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandu għalhekk jitħassar.

(17)

Fid-dawl tal-fatt li fil-mument tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 diġà jkun beda, huwa neċessarju li jitqassar kemm jista’ jkun possibbli d-dewmien għad-dħul fis-seħħ tiegħu. Għalhekk għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu u japplika mill-ewwel jum tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, fl-1 ta’ Jannar 2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi

(1)

dispożizzjonijiet li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 fir-rigward ta’:

(a)

il-bdiewa żgħażagħ,

(b)

l-iskemi ta’ skambju u ż-żjarat fl-irziezet u l-foresti,

(c)

L-iskemi tal-kwalità – promozzjoni,

(d)

l-iżvilupp tal-irziezet u n-negozju,

(e)

l-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ msaġar,

(f)

l-agrikoltura-ambjent-klima,

(g)

il-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u fil-forestrija,

(h)

l-esklużjoni tal-finanzjament doppju,

(i)

il-benessri tal-annimali,

(j)

il-kooperazzjoni,

(k)

is-self kummerċjali għall-fondi mutwi,

(l)

l-investimenti,

(m)

il-konverżjoni jew l-aġġustament tal-impenji,

(n)

l-impenji estiżi jew ġodda;

(2)

regoli tranżitorji speċifiċi li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom l-appoġġ approvat mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, jew, fil-każ tal-Kroazja, skont ir-Regolament (KE) Nru 1085/2006, jista’ jiġi integrat fl-appoġġ ipprovdut skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013, inkluż, fil-każ tal-Kroazja, għall-assistenza teknika.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET LI JISSUPPLIMENTAW IR-REGOLI DWAR IL-MIŻURI GĦALL-IŻVILUPP RURALI

Artikolu 2

Il-bdiewa żgħażagħ

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi għall-aċċess għall-appoġġ meta bidwi żagħżugħ kif definit fl-Artikolu 2(1)(n) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 ma jkunx qiegħed jistabbilixxi ruħu bħala kap waħdieni tal-azjenda, irrispettivament mill-forma legali tagħha. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa minn bidwi żagħżugħ li jistabbilixxi ruħu bħala kap waħdieni ta’ azjenda. Fil-każijiet kollha, il-kontroll fuq l-azjenda għandu jinżamm mill-bdiewa żgħażagħ.

2.   Fejn l-applikazzjoni għall-għajnuna tikkonċerna azjenda li tkun proprjetà ta’ persuna ġuridika, bidwi żagħżugħ fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(n) tar- Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu jeżerċita kontroll effettiv u fit-tul fuq il-persuna ġuridika f’dak li jirrigwarda deċiżjonijiet relatati ma’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji. F’każijiet fejn diversi persuni fiżiċi, inkluż persuna li mhijiex bidwi żagħżugħ/persuni li mhumiex bdiewa żgħażagħ, ikollhom sehem fil-kapital jew fil-ġestjoni tal-persuna ġuridika, il-bidwi żagħżugħ għandu jkun kapaċi jeżerċita dan il-kontroll effettiv u fit-tul waħdu jew b’mod konġunt ma’ bdiewa oħra.

Fejn persuna ġuridika tkun ikkontrollata biss jew ikkontrollata b’mod konġunt minn persuna ġuridika oħra, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għal kwalunkwe persuna fiżika li jkollha kontroll fuq il-persuna ġuridika l-oħra.

3.   L-elementi kollha tad-definizzjoni ta’ bidwi żagħżugħ kif stabbilita fl-Artikolu 2(1)(n) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 iridu jiġu ssodisfati fil-mument tas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-appoġġ skont dak ir-Regolament. Madankollu, il-benefiċjarju jista’ jingħata perijodu ta’ konċessjoni li ma jaqbiżx 36 xahar mid-data tad-deċiżjoni individwali li jingħata l-appoġġ, sabiex jissodisfa l-kundizzjonijiet relatati mal-kisba tal-ħiliet okkupazzjonali speċifikati fil-programm għall-iżvilupp rurali.

Artikolu 3

L-iskemi ta’ skambju u ż-żjarat fl-irziezet u l-foresti

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu d-durata u l-kontenut tal-iskemi ta’ skambju ta’ terminu qasir dwar il-ġestjoni tal-irziezet u l-foresti u ż-żjarat fl-irziezet u l-foresti kif imsemmija fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 fil-programmi tagħhom għall-iżvilupp rurali. Skemi u żjarat bħal dawn għandhom jiffukaw, b’mod partikolari, fuq metodi u/jew teknoloġiji sostenibbli għall-biedja u l-forestrija, id-diversifikazzjoni tal-irziezet, l-irziezet li jipparteċipaw fi ktajjen qosra tal-provvista, l-iżvilupp ta’ opportunitajiet ġodda ta’ negozju u teknoloġiji ġodda, u fuq it-titjib tar-reżistenza tal-foresti.

Artikolu 4

L-iskemi tal-kwalità – promozzjoni

1.   Gruppi ta’ produtturi li jirċievu appoġġ skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom ikunu entitajiet, irrispettivament mill-forma ġuridika tagħhom, li jiġbru flimkien operaturi li jipparteċipaw fi skema tal-kwalità għal prodotti agrikoli, qoton jew oġġetti tal-ikel kif imsemmija fl-Artikolu 16(1) ta’ dak ir-Regolament, għal prodott speċifiku kopert minn waħda minn dawk l-iskemi.

2.   It-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għall-appoġġ skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom ikollhom il-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

ikunu ddisinjati sabiex iħajru lill-konsumaturi jixtru l-prodotti koperti minn skema tal-kwalità għal prodotti agrikoli, qoton jew oġġetti tal-ikel kif imsemmija fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, li l-parteċipazzjoni fiha tirċievi appoġġ taħt il-programm għall-iżvilupp rurali; kif ukoll

(b)

jiġbdu l-attenzjoni għall-karatteristiċi jew il-vantaġġi speċifiċi tal-prodotti kkonċernati, b’mod partikolari l-kwalità, il-metodi speċifiċi tal-produzzjoni, l-istandards għoljin tal-benessri tal-annimali u r-rispett għall-ambjent, marbuta mal-iskema tal-kwalità kkonċernata.

3.   L-azzjonijiet eliġibbli ma għandhomx iġiegħlu lill-konsumaturi jixtru prodott minħabba l-oriġini partikolari tiegħu, ħlief għall-prodotti koperti mill-iskemi tal-kwalità introdotti mit-Titolu II tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), mill-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), mill-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) u mis-Sezzjoni 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu II tat-Tieni Parti tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) fir-rigward tal-inbid. L-oriġini tal-prodott tista’ tkun indikata, bil-kundizzjoni li r-referenza għall-oriġini tkun subordinata għall-messaġġ prinċipali.

4.   Ma għandu jingħata l-ebda appoġġ skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni li jirrigwardaw ismijiet ta’ marki kummerċjali.

Artikolu 5

Żvilupp tal-irziezet u n-negozju

1.   Il-pjan tan-negozju msemmi fl-Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu mill-inqas jiddeskrivi:

(a)

Fil-każ ta’ għajnuna tal-bidu lil bdiewa żgħażagħ:

(i)

is-sitwazzjoni inizjali tal-azjenda agrikola,

(ii)

l-għanijiet ewlenin u l-miri għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-azjenda agrikola,

(iii)

dettalji tal-azzjonijiet meħtieġa, inklużi dawk marbuta mas-sostenibbiltà ambjentali u l-effiċjenza tar-riżorsi, għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-azjenda agrikola, bħal investimenti, taħriġ u konsulenza;

(b)

Fil-każ ta’ għajnuna tal-bidu għal attivitajiet mhux agrikoli f’żoni rurali:

(i)

is-sitwazzjoni ekonomika inizjali tal-persuna jew tal-intrapriża mikro jew żgħira li tapplika għall-appoġġ;

(ii)

għanijiet ewlenin u miri għall-iżvilupp tal-attivitajiet il-ġodda tal-persuna jew tal-azjenda agrikola, jew tal-intrapriża mikro jew żgħira;

(iii)

dettalji tal-azzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-persuna, tal-azjenda agrikola jew tal-intrapriża mikro jew żgħira, bħal dettalji tal-investimenti, tat-taħriġ jew tal-konsulenza;

(c)

Fil-każ ta’ għajnuna tal-bidu għall-iżvilupp ta’ rziezet żgħar:

(i)

is-sitwazzjoni inizjali tal-azjenda agrikola, u

(ii)

dettalji tal-azzjonijiet meħtieġa, inklużi dawk marbuta mas-sostenibbiltà ambjentali u l-effiċjenza tar-riżorsi, li jistgħu jappoġġaw il-kisba tal-vijabilità ekonomika, bħal investimenti, taħriġ, kooperazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-limiti msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 f’termini tal-potenzjal ta’ produzzjoni tal-azjenda agrikola, imkejla bħala produzzjoni standard, kif definit fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2008 (14), jew ekwivalenti.

Artikolu 6

Afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ żoni msaġġra

Ir-rekwiżiti ambjentali minimi li ġejjin għandhom japplikaw fil-kuntest tal-miżura dwar l-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ msaġar li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013:

(a)

l-għażla tal-ispeċi li għandhom jitħawlu, taż-żoni u tal-metodi li għandhom jintużaw għandha tevita l-afforestazzjoni mhux xierqa ta’ ħabitats sensittivi bħall-artijiet mimlija pit u l-artijiet mistagħdra u l-effetti negattivi fuq żoni ta’ valur ekoloġiku għoli fosthom żoni fejn issir biedja b’valur naturali għoli. Fis-siti kklassifikati bħala Natura 2000 skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (15) u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) għandha tiġi permessa biss afforestazzjoni li tkun konsistenti mal-għanijiet ta’ ġestjoni tas-siti kkonċernati u li jkun sar ftehim dwarha mal-awtorità tal-Istat Membru li tkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ Natura 2000;

(b)

fl-għażla tal-ispeċji, tal-varjetajiet, tal-ekotipi u tal-provenjenzi tas-siġar għandhom jitqiesu l-ħtieġa għal reżiljenza għat-tibdil fil-klima u għal diżastri naturali, kif ukoll il-qagħda bijotika, pedoloġika u idroloġika taż-żona kkonċernata. Fl-għażla għandu jitqies ukoll il-karattru potenzjalment invażiv tal-ispeċi f’kundizzjonijiet lokali kif definit mill-Istati Membri. Il-benefiċjarju għandu jkun meħtieġ jipproteġi u jieħu ħsieb il-foresta tal-anqas matul il-perjodu li għalih jitħallas il-primjum għall-introjtu agrikolu mitluf u l-manutenzjoni. Dan għandu jinkludi l-indukrar, it-tnaqqija u r-ragħa kif ikun xieraq, fl-interess tal-iżvilupp ġejjieni tal-foresta u r-regolazzjoni tal-kompetizzjoni ma’ veġetazzjoni erbaċja u l-evitar tal-akkumulazzjoni ta’ materjal li jikber minn taħt suxxettibbli għan-nar. Fir-rigward ta’ speċi li jikbru malajr, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu ż-żmien minimu u massimu ta’ qabel il-qtugħ. Iż-żmien minimu ma għandux ikun ta’ anqas minn 8 snin u ż-żmien massimu ma għandux jaqbeż l-20 sena;

(c)

f’każijiet fejn, minħabba kundizzjonijiet ambjentali jew klimatiċi diffiċli, inkluża d-degradazzjoni ambjentali, it-tħawwil ta’ speċi msaġġra perenni ma jkunx jista’ jiġi mistenni li jwassal għall-istabbiliment ta’ kopertura forestali kif definita skont il-leġislazzjoni applikabbli, l-Istat Membru jista’ jippermetti lill-benefiċjarju li jistabbilixxi u jżomm kopertura msaġġra oħra ta’ veġetazzjoni. Il-benefiċjarju għandu jipprovdi l-istess livell ta’ kura u protezzjoni kif applikabbli għall-foresti;

(d)

fil-każ ta’ operazzjonijiet ta’ afforestazzjoni li jwasslu għall-ħolqien ta’ foresti li jkollhom daqs li jaqbeż ċertu limitu, li għandu jiġi definit mill-Istati Membri, l-operazzjoni għandha tikkonsisti minn:

(i)

it-tħawwil esklussiv ta’ speċi ekoloġikament addattati u/jew speċi reżistenti għat-tibdil fil-klima fiż-żona bijoġeografika kkonċernata, li ma jkunux instabu, permezz ta’ valutazzjoni tal-impatti, li jheddu l-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema, jew li jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem; jew

(ii)

taħlita ta’ speċi ta’ siġar li tinkludi:

mill-anqas 10 % ta’ siġar bil-weraq wiesa’ skont iż-żona, jew

minimu ta’ tliet speċijiet jew varjetajiet ta’ siġar, bl-anqas waħda abbundanti tifforma mill-anqas 10 % taż-żona.

Artikolu 7

Agroambjent - klima

1.   L-impenji taħt il-miżura agroambjentali u tal-klima msemmija fl-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 biex tiġi estensifikata t-trobbija tal-bhejjem għandhom tal-anqas jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

iż-żona kollha ta’ mergħa tal-azjenda għandha tiġi mmaniġġata u miżmuma sabiex tiġi evitata mergħa eċċessiva jew nieqsa;

(b)

għandha tiġi definita d-densità tal-bhejjem billi jitqiesu l-bhejjem kollha li jirgħu fir-razzett jew, fil-każ ta’ impenn biex tiġi limitata l-lissija tan-nutrijenti, il-bhejjem kollha miżmuma fir-razzett li jkunu rilevanti għall-impenn inkwistjoni.

2.   L-impenji taħt il-miżura agroambjentali u tal-klima msemmija fl-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 biex jitrabbew razez lokali fil-periklu li jintilfu għall-biedja jew biex jiġu ppreservati riżorsi ġenetiċi tal-pjanti taħt theddida ta’ erożjoni ġenetika għandhom jeħtieġu:

(a)

it-trobbija ta’ annimali tal-irziezet ta’ razez lokali, addattati b’mod ġenetiku għal waħda jew aktar mis-sistemi tradizzjonali ta’ produzzjoni jew ambjenti fil-pajjiż, fil-periklu li jintilfu għall-biedja; jew

(b)

għall-preservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti adattati għall-kundizzjonijiet lokali u reġjonali u li jinsabu mhedda bit-tgħawwir ġenetiku.

L-ispeċi ta’ annimali tal-irziezet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ:

(a)

baqar;

(b)

nagħaġ;

(c)

mogħoż;

(d)

żwiemel;

(e)

majjali;

(f)

tjur.

3.   Ir-razez lokali għandhom jitqiesu li huma fil-periklu li jintilfu għall-biedja jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-għadd, fuq livell nazzjonali, ta’ bhejjem nisa kkonċernati tat-tnissil ikun iddikjarat;

(b)

dak l-għadd u l-istatus bħala fil-periklu, tar-razez elenkati, ikun iċċertifikat minn korp xjentifiku rilevanti debitament rikonoxxut;

(c)

korp tekniku rilevanti debitament rikonoxxut jirreġistra u jżomm aġġornat il-ktieb tal-merħla għar-razza;

(d)

il-korpi kkonċernati jkollhom il-ħiliet u l-għarfien neċessarji sabiex jidentifikaw l-annimali tar-razez fil-periklu.

L-informazzjoni dwar l-issodisfar ta’ dawk il-kundizzjonijiet għandha tiġi inkluża fil-programm għall-iżvilupp rurali.

4.   Ir-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti għandhom jitqiesu li qegħdin fil-periklu ta’ erożjoni ġenetika bil-kundizzjoni li fil-programm dwar l-iżvilupp rurali tiġi inkluża biżżejjed evidenza ta’ erożjoni ġenetika, ibbażata fuq riżultati xjentifiċi jew indikaturi għat-tnaqqis tar-razez lokali/varjetajiet lokali primittivi, id-diversità fil-popolazzjonijiet tagħhom u, fejn rilevanti, għat-tibdil fil-prattiċi agrikoli prevalenti fuq livell lokali.

5.   L-attivitajiet koperti mit-tip ta’ impenji agroambjentali u tal-klima li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ skont l-Artikolu 28(9) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

Artikolu 8

Konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u fil-forestrija

1.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘konservazzjoni in situ’ fl-agrikoltura tfisser il-konservazzjoni ta’ materjal ġenetiku fl-ekosistemi u l-ħabitats naturali u ż-żamma u l-irkupru ta’ popolazzjoni vijabbli ta’ speċi jew razez selvaġġi fl-ambjent naturali tagħhom u, fil-każ ta’ razez tal-annimali ddomestikati jew speċi ta’ pjanti kkultivati, fl-ambjent tat-trobbija fejn ikunu żviluppaw il-proprjetajiet distinti tagħhom;

(b)

‘konservazzjoni in situ’ fil-forestrija tfisser il-konservazzjoni ta’ materjal ġenetiku fl-ekosistemi u l-ħabitats naturali u ż-żamma u l-irkupru ta’ popolazzjoni vijabbli ta’ speċi fl-ambjent naturali tagħhom;

(c)

‘konservazzjoni fir-razzett jew f’azjenda fil-foresta’ tfisser il-konservazzjoni u l-iżvilupp fil-livell ta’ razzett jew ta’ azjenda fil-foresta;

(d)

‘konservazzjoni ex situ’ tfisser il-konservazzjoni ta’ materjal ġenetiku għall-agrikoltura jew il-forestrija barra mill-ħabitat naturali tiegħu;

(e)

‘ġbir ex situ’ tfisser il-ġbir ta’ materjal ġenetiku għall-agrikoltura jew il-forestrija miżmum barra mill-ħabitat naturali tiegħu.

2.   L-operazzjonijiet għall-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u fil-forestrija li huma eliġibbli għall-appoġġ skont l-Artikoli 28(9) u 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom jinkludu dawn li ġejjin:

(a)

azzjonijiet li jippromwovu l-konservazzjoni, il-karatterizzazzjoni, il-ġbir u l-użu in situ u ex situ ta’ riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u fil-forestrija, inklużi inventarji bbażati fuq l-Internet ta’ riżorsi ġenetiċi attwalment ikkonservati in situ, inkluża l-konservazzjoni fir-razzett jew f’impriża fil-foresta, ta’ kollezzjonijiet u bażijiet tad-dejta ex situ;

(b)

azzjonijiet li jippromwovu l-iskambju ta’ informazzjoni għall-konservazzjoni, il-karatterizzazzjoni, il-ġbir u l-użu ta’ riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura jew fil-forestrija tal-Unjoni, bejn organizzazzjonijiet kompetenti fl-Istati Membri;

(c)

azzjonijiet ta’ informazzjoni, disseminazzjoni u konsulenza li jinvolvu organizzazzjonijiet mhux governattivi u partijiet interessati rilevanti oħra, korsijiet ta’ taħriġ u l-preparazzjoni ta’ rapporti tekniċi.

Artikolu 9

Esklużjoni tal-finanzjament doppju ta’ prattiċi agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent u ta’ prattiċi ekwivalenti

1.   Għall-finijiet tal-appoġġ skont l-Artikoli 28(6), 29(4) u 30(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, il-kalkolu ta’ dawn il-pagamenti għandu jikkunsidra biss il-kostijiet addizzjonali u/jew l-introjtu mitluf marbut mal-impenji li jmorru lil hinn mill-prattiki obbligatorji rilevanti skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Meta impenn agroambjentali u tal-klima skont l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għal prattiki msemmija fil-punti 3 u 4 tat-Taqsima I u fil-punt 7 tat-Taqsima III tal-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, u għal prattiki oħra miżjuda ma’ dak l-Anness jiġi notifikat, skont ir-regoli tal-Artikolu 43(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, bħala ekwivalenti għal waħda jew aktar mill-prattiki stabbiliti skont l-Artikolu 43(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-pagament għall-impenn agroambjentali u tal-klima skont l-Artikolu 28(6) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu jitnaqqas b’somma f’daqqa li tikkorrispondi għal parti mill-pagament għall-ekoloġizzazzjoni fl-Istat Membru jew fir-reġjun għal kull prattika ta’ ekoloġizzazzjoni kif stabbilit skont l-Artikolu 43(12)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 10

Benessri tal-annimali

L-impenji dwar il-benessri tal-annimali li huma eliġibbli sabiex jirċievu appoġġ skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom jipprovdu standards imtejba tal-metodi ta’ produzzjoni f’wieħed mill-oqsma li ġejjin:

(a)

l-ilma, l-għalf u t-trattament tal-annimali skont il-ħtiġijiet naturali tat-trobbija tal-annimali;

(b)

kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni bħal konċessjonijiet għal aktar spazju, għal superfiċji ta’ art interna akbar, għal aktar materjali ta’ arrikkiment, u għal aktar dawl naturali;

(c)

aċċess għal barra;

(d)

prattiki fejn jiġu evitati l-mutilazzjoni u/jew il-kastrazzjoni tal-annimali, jew f’każijiet speċifiċi meta l-mutilazzjoni jew il-kastrazzjoni tal-annimali ikunu neċessarji, għandhom jintużaw metodi ta’ anestesija u ta’ analġeżija, kif ukoll mediċini kontra l-infjammazzjoni jew metodi ta’ immunokastrazzjoni.

Artikolu 11

Kooperazzjoni

1.   L-appoġġ għall-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ ktajjen qosra tal-provvista, kif imsemmija fl-Artikolu 35(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu jkopri biss ktajjen ta’ provvista li ma jinvolvux aktar minn intermedjarju wieħed bejn il-bidwi u l-konsumatur.

2.   L-appoġġ għall-istabbiliment u l-iżvilupp tas-swieq lokali, kif imsemmija fl-Artikolu 35(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu jkopri swieq li għalihom:

(a)

il-programm għall-iżvilupp rurali jistabbilixxi raġġ kilometriku mir-razzett tal-oriġini tal-prodott, li fih iridu jitwettqu l-attivitajiet tal-ipproċessar u l-bejgħ lill-konsumatur finali; jew

(b)

il-programm għall-iżvilupp rurali jistabbilixxi definizzjoni alternattiva konvinċenti.

3.   Għall-finijiet tal-operazzjonijiet appoġġati skont l-Artikolu 35(2)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, ‘operatur żgħir’ għandu jfisser mikrointrapriża kif definita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (17), jew persuna fiżika li ma tkunx involuta f’attivitajiet ekonomiċi meta tapplika għall-appoġġ.

4.   L-attivitajiet ta’ promozzjoni msemmija fl-Artikolu 35(2)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ fir-rigward biss tal-ktajjen qosra tal-provvista u s-swieq lokali li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 12

Self kummerċjali għall-fondi mutwi

Fejn is-sors tal-fondi għall-kumpens finanzjarju li jrid jitħallas mill-fondi mutwi msemmija fl-Artikoli 38 u 39 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tkun selfa kummerċjali, it-tul tas-selfa għandu jkun bejn sena u ħames snin.

Artikolu 13

Investimenti

Għall-finijiet tal-Artikolu 45 tar-Regolament (KEE) Nru 1305/2013:

(a)

fil-każ ta’ lokazzjoni, spejjeż oħra konnessi mal-kuntratt ta’ lokazzjoni, bħall-marġini tal-lokatur, il-kostijiet tar-rifinanzjament tal-imgħax, l-ispejjeż ġenerali u l-imposti tal-assigurazzjoni, ma għandhomx ikunu nefqa eliġibbli;

(b)

fil-programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li bihom ix-xiri ta’ tagħmir użat jista’ jitqies bħala nefqa eliġibbli;

(c)

l-Istati Membri għandhom jesiġu l-konformità mal-istandards minimi tal-effiċjenza enerġetika għall-investimenti appoġġati fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli, li jikkunsmaw jew jipproduċu l-enerġija, meta dawn l-istandards ikunu jeżistu fuq livell nazzjonali;

(d)

l-investimenti f’installazzjonijiet, li l-għan primarju tagħhom tkun il-produzzjoni tal-elettriku mill-bijomassa, ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ sakemm ma jintużax perċentwal minimu ta’ enerġija mis-sħana, li għandu jiġi determinat mill-Istati Membri;

(e)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu limiti għall-proporzjonijiet massimi ta’ ċereali u għelejjel oħra rikki fil-lamtu, zokkor u għelejjel taż-żejt li jintużaw għall-produzzjoni tal-bijoenerġija, għal tipi differenti ta’ installazzjonijiet. L-appoġġ għal proġetti tal-bijoenerġija għandu jkun limitat għal bijoenerġija li tissodisfa l-kriterji ta’ sostenibbiltà applikabbli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż fl-Artikolu 17(2) sa (6) tad- Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18). F’dak il-kuntest, għandha tiġi inkluża valutazzjoni ġenerali fil-valutazzjoni ambjentali strateġika tal-programm għall-iżvilupp rurali.

Artikolu 14

Konverżjoni jew l-aġġustament tal-impenji

1.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li impenn skont l-Artikoli 28, 29, 33 jew 34 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jiġi konvertit f’impenn ieħor matul il-perjodu tal-operazzjoni tiegħu, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-konverżjoni tkun ta’ benefiċċju sinifikanti għall-ambjent jew għall-benessri tal-annimali;

(b)

l-impenn eżistenti jkun imsaħħaħ biżżejjed;

(c)

il-programm approvat għall-iżvilupp rurali jkun jinkludi l-impenji kkonċernati.

Impenn ġdid għandu jittieħed għall-perjodu sħiħ speċifikat fil-miżura rilevanti irrispettivament miż-żmien li għalih diġà jkun ġie implimentat l-impenn oriġinali.

2.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu li impenji skont l-Artikoli 28, 29, 33 u 34 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jiġu aġġustati matul id-durata li għaliha japplikaw, bil-kundizzjoni li l-programm għall-iżvilupp rurali approvat jipprovdi l-possibbiltà għal tali aġġustament u li l-aġġustament ikun iġġustifikat kif għandu jkun fir-rigward tal-kisba tal-għanijiet tal-impenn oriġinali.

Il-benefiċjarju għandu jwettaq l-impenn aġġustat għall-kumplament tad-durata tal-impenn oriġinali.

L-aġġustamenti jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta’ estensjoni tad-durata tal-impenn.

Artikolu 15

Sitwazzjonijiet fejn ma jkun meħtieġ l-ebda rimborż

1.   Meta benefiċjarju jżid l-erja tal-azjenda matul il-perjodu li matulu japplika l-impenn, mogħtija bħala kundizzjoni għall-għoti tal-appoġġ, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu sabiex l-impenn jiġi estiż sabiex ikopri l-erja addizzjonali għall-bqija tal-perjodu tal-impenn, jew sabiex l-impenn oriġinali jiġi sostitwit b’wieħed ġdid. L-istess għandu jgħodd f’każijiet fejn l-erja koperta mill-impenn fi ħdan azjenda tiġi miżjuda.

2.   Impenn jista’ jiġi estiż biex ikopri erja addizzjonali kif imsemmija fil-paragrafu 1 biss bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jaqdi l-istess għan ambjentali segwit mill-impenn;

(b)

hija tkun ġustifikata f’termini tan-natura tal-impenn, it-tul tal-kumplament tal-perjodu u d-daqs taż-żona addizzjonali;

(c)

ma jxekkilx l-effikaċja tal-kontrolli sabiex tiġi assigurata l-konformità mal-kundizzjonijiet għall-għoti tal-appoġġ.

Għandha tiġi rispettata d-durata oriġinali tal-impenn.

3.   Jista’ jittieħed impenn ġdid sabiex jissostitwixxi dak eżistenti kif imsemmi fil-paragrafu 1 bil-kundizzjoni li jkopri l-erja sħiħa kkonċernata u li t-termini tiegħu ma jkunux inqas esiġenti minn dawk tal-impenn oriġinali.

Meta l-impenn oriġinali jiġi sostitwit b’wieħed ġdid, l-impenn il-ġdid għandu jittieħed għall-perjodu sħiħ speċifikat fil-miżura rilevanti, irrispettivament mill-perjodu li għalih diġà jkun ġie implimentat l-impenn oriġinali.

IL-KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

Artikolu 16

Eliġibbiltà tan-nefqa

1.   In-nefqa relatata ma’ impenji legali fil-konfront tal-benefiċjarji, imwettqa matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 taħt il-miżuri msemmija fl-Artikoli 52 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 għall-pagamenti li jridu jsiru:

(a)

bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-31 ta’ Diċembru 2015, jekk l-allokazzjoni finanzjarja għall-miżura kkonċernata tal-programm rispettiv adottat skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 diġà tkun intużat;

(b)

wara l-31 ta’ Diċembru 2015.

2.   In-nefqa msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR fil-perijodu ta’ programmar bejn l-2014 u l-2020, soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

tali nefqa tkun prevista fil-programm għall-iżvilupp rurali rispettiv għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020;

(b)

għandha tapplika r-rata ta’ kontribuzzjoni tal-FAEŻR tal-miżura korrispondenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013, kif stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(c)

l-Istati Membri jiżguraw li l-operazzjonijiet tranżitorji rilevanti jkunu identifikati b’mod ċar permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tagħhom.

Artikolu 17

Il-Kroazja

1.   In-nefqa relatata ma’ impenji legali mill-Kroazja fil-konfront tal-benefiċjarji, imwettqa taħt il-programm tal-Istrument għal Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni għall-Iżvilupp Rurali (IPARD), għal operazzjonijiet skont il-miżuri msemmija fl-Artikolu 171(3)(b) u (4)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 718/2007 (19), għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 għall-pagamenti li jridu jsiru:

(a)

bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-31 ta’ Diċembru 2016, jekk l-allokazzjoni finanzjarja għall-miżura kkonċernata tal-programm rispettiv adottat skont ir-Regolament (KE) Nru 718/2007 diġà tkun intużat;

(b)

wara l-31 ta’ Diċembru 2016.

2.   In-nefqa msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR fil-perijodu ta’ programmar bejn l-2014 u l-2020, soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

tali nefqa tkun prevista fil-programm għall-iżvilupp rurali rispettiv għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020;

(b)

għandha tapplika r-rata ta’ kontribuzzjoni tal-FAEŻR tal-miżura korrispondenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013, kif stabbilita fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(c)

il-Kroazja tassigura li l-operazzjonijiet tranżitorji rilevanti jkunu identifikati b’mod ċar permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tagħha.

3.   In-nefqa magħmula wara l-31 ta’ Diċembru 2013 b’rabta ma’ operazzjonijiet meħtieġa għall-għeluq tal-programm IPARD u l-evalwazzjoni ex post kif imsemmija fl-Artikolu 191 tar-Regolament (KE) Nru 718/2007 għandha tkun eliġibbli għall-appoġġ taħt il-FAEŻR skont il-komponent tal-assistenza teknika tal-programm fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, bil-kundizzjoni li l-programm ikun fih provvediment għal tali nefqa.

Artikolu 18

Evalwazzjoni ex post

1.   Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post imsemmi fl-Artikolu 86(5) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2016.

2.   Is-sommarju tal-evalwazzjonijiet ex post imsemmi fl-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu jitlesta sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2017.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 19

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1974/2006 huwa mħassar.

Għandu jkompli japplika għal operazzjonijiet implimentati skont programmi approvati mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 qabel l-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il- Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – L-Infrastruttura Ekoloġika (IE) – Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa (COM(2013) 249 finali).

(4)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti (COM(2013) 659 finali).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 82).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 1310/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistipula ċerti dispożizzjonijiet transitorji dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2014 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2014 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 865).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15).

(10)  Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

(12)  Ir-Regolament (UE) Nru 251/2014 tas-26 ta’ Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti tal-inbid aromatizzat (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14).

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347.20.12.2013, p. 671)

(14)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 3).

(15)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

(16)  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.

(17)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li tirrigwarda d-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(18)  Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE, ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

(19)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 718/2007 tat-12 ta’ Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi strument għall-assistenza ta’ qabel l-adeżjoni (IPA) (ĠU L 170, 29.6.2007, p. 1).


ANNESS I

Tabella ta’ korrelazzjoni għall-miżuri previsti fir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u r-Regolament (UE) Nru 1305/2013, jew fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Miżuri skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005

Kodiċijiet fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2007 sal-2013

Miżuri skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Kodiċijiet fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2014 sal-2020

L-Artikolu 20(a)(i) u l-Artikolu 21: Taħriġ u informazzjoni

111

L-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

1

L-Artikolu 20(a)(ii) u l-Artikolu 22: Stabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ

112

L-Artikolu 19(1)(a)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

6

L-Artikolu 20(a)(iii) u l-Artikolu 23: Irtirar kmieni

113

/

/

L-Artikolu 20(a)(iv) u l-Artikolu 24: Użu ta’ servizzi ta’ konsulenza

114

L-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

2

L-Artikolu 20 (a)(v) u l-Artikolu 25: Stabbiliment ta’ servizzi ta’ ġestjoni tar-razzett, u ta’ servizzi ta’ għajnuna u ta’ konsulenza

115

L-Artikolu 15(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

2

L-Artikolu 20(b)(i) u l-Artikolu 26: Modernizzazzjoni tal-impriżi agrikoli

121

L-Artikolu 17(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

L-Artikolu 20(b)(ii) u l-Artikolu 27: Titjib tal-valur ekonomiku tal-foresti

122

L-Artikoli 21(1)(d) u 21(1)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

8

L-Artikolu 20(b)(iii) u l-Artikolu 28: żieda fil-valur tal-prodotti agrikoli u tal-forestrija

123

L-Artikoli 17(1)(b) u 21(1)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

8

L-Artikolu 20(b)(iv) u l-Artikolu 29: Kooperazzjoni għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi u teknoloġiji ġodda

124

L-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

16

L-Artikolu 20(b)(v) u l-Artikolu 30: Infrastruttura marbuta mal-iżvilupp u l-adattament tal-agrikoltura u l-forestrija

125

L-Artikolu 17(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

L-Artikolu 20(b)(vi): Azzjonijiet ta’ restawr u ta’ prevenzjoni

126

L-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

5

L-Artikolu 20(c)(i) u l-Artikolu 31: Ilħuq tal-istandards

131

/

/

L-Artikolu 20(c)(ii) u l-Artikolu 32: Skemi ta’ kwalità tal-ikel

132

L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

3

L-Artikolu 20(c)(iii) u l-Artikolu 33: Informazzjoni u promozzjoni għal prodotti skont l-iskemi tal-kwalità tal-ikel

133

L-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

3

L-Artikolu 20(d)(i) u l-Artikolu 34: Biedja taħt semisussistenza

141

L-Artikolu 19(1)(a)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

6

L-Artikolu 20(d)(ii) u l-Artikolu 35: Gruppi tal-produtturi

142

L-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

9

L-Artikolu 36(a)(i): Pagamenti ta’ diżabbiltà naturali f’żoni muntanjużi

211

L-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

13

L-Artikolu 36(a)(ii): Pagamenti ta’ diżabbiltà naturali f’żoni għajr żoni muntanjużi

212

L-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

13

L-Artikolu 36(a)(iii) u l-Artikolu 38: Natura 2000 u pagamenti marbuta mad-Direttiva 2000/60/KE

213

L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

12

L-Artikolu 36(a)(iv) u l-Artikolu 39: Pagamenti agroambjentali

214

L-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

10

11

L-Artikolu 36(a)(v) u l-Artikolu 40: Pagamenti tal-benessri tal-annimali

215

L-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

14

L-Artikolu 36(a)(vi) u l-Artikolu 41: Investimenti mhux produttivi

216

L-Artikolu 17(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

L-Artikolu 36(b)(i) u l-Artikolu 43: L-ewwel afforestazzjoni ta’ art agrikola

221

L-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

8

L-Artikolu 36(b)(ii) u l-Artikolu 44: L-ewwel stabbiliment ta’ sistemi agroforestrarji fuq art agrikola

222

L-Artikolu 21(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

8

L-Artikolu 36(b)(iii) u l-Artikolu 45: L-ewwel afforestazzjoni ta’ art mhux agrikola

223

L-Artikolu 21(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

8

L-Artikolu 36(b)(iv) u l-Artikolu 46: Pagamenti Natura 2000

224

L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

12

L-Artikolu 36(b)(v) u l-Artikolu 47: Pagamenti għall-foresti u l-ambjent

225

L-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

15

L-Artikolu 36(b)(vi) u l-Artikolu 48: Ir-restawr tal-potenzjal tal-forestrija u l-introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni

226

L-Artikolu 21(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

8

L-Artikolu 36(b)(vii) u l-Artikolu 49: Investimenti mhux produttivi

227

L-Artikolu 21(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

8

L-Artikolu 52(a)(i) u l-Artikolu 53: Diversifikazzjoni f’attivitajiet mhux agrikoli

311

L-Artikoli 19(1)(a)(ii) u 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

6

L-Artikolu 52(a)(ii) u l-Artikolu 54: Appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp tan-negozju

312

L-Artikoli 19(1)(a)(ii) u 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

6

L-Artikolu 52(a)(iii) u l-Artikolu 55: Inkoraġġiment tal-attivitajiet turistiċi

313

L-Artikoli 19(1)(a)(ii), 19(1)(b), 20 u 35 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

6

6

7

16

L-Artikolu 52(b)(i) u l-Artikolu 56: Servizzi bażiċi għall-ekonomija u l-popolazzjoni rurali

321

L-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

7

L-Artikolu 52(b)(ii): Tiġdid u żvilupp tal-irħula

322

L-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

7

L-Artikolu 53(b)(iii) u l-Artikolu 57: Il-konservazzjoni u t-titjib tal-wirt rurali

323

L-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

7

L-Artikolu 52(c) u l-Artikolu 58: Taħriġ u informazzjoni

331

L-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

1

L-Artikolu 52(d) u l-Artikolu 59: Akkwiżizzjoni ta’ ħiliet, animazzjoni u implimentazzjoni

341

/

/

L-Artikolu 63(a): Strateġiji ta’ żvilupp lokali

41 (411, 412, 413)

L-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

19

L-Artikolu 63(b): L-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni

421

L-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

19

L-Artikolu 63(c): It-tmexxija tal-grupp ta’ azzjoni lokali, akkwiżizzjoni ta’ ħiliet u animazzjoni tat-territorju

431

L-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

19

Il-Kapitolu II tat-Titolu IV: Assistenza teknika

511

L-Artikoli 51 sa 54 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Assistenza teknika u netwerking

20

L-Artikolu 19(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Pagamenti annwali lil bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa żgħar

6

L-Artikolu 36(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Assigurazzjoni fuq l-uċuħ tar-raba’, l-annimali u l-pjanti

17

L-Artikolu 36(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Fondi mutwi għal avvenimenti klimatiċi avversi, mard tal-annimali u tal-pjanti, infestazzjonijiet tal-pesti u inċidenti ambjentali

17

L-Artikolu 36(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul

17


ANNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni għall-miżuri previsti fir-Regolament (KE) Nru 718/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1305/2013, jew fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Miżuri skont ir-Regolament (KE) Nru 718/2007

Kodiċijiet fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2007 sal-2013

Miżuri skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013

Kodiċijiet fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2014 sal-2020

L-Artikolu 171(2)(a) u l-Artikolu 174: Investimenti f’azjendi agrikoli għar-ristrutturar u t-titjib skont standards Komunitarji

101

L-Artikolu 17(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

L-Artikolu 171(2)(c) u l-Artikolu 176: Investimenti fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-agrikoltura u tas-sajd sabiex jiġu rristrutturati dawk l-attivitajiet u jiġu mtejba għal standards Komunitarji

103

L-Artikolu 17(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

4

L-Artikolu 171(3)(b) u l-Artikolu 178: Preparazzjoni u implimentazzjoni tal-istrateġiji lokali tal-iżvilupp rurali

202

L-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

19

L-Artikolu 171(4)(a) u l-Artikolu 179: It-titjib u l-iżvilupp tal-infrastruttura rurali

301

L-Artikolu 20(1)(b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

7

L-Artikolu 171(4)(b) u l-Artikolu 180: Id-diversifikazzjoni u l-iżvilupp ta’ attivitajiet ekonomiċi rurali

302

L-Artikoli 19(1)(a)(ii) u 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

6

L-Artikolu 182: Assistenza teknika

501

L-Artikoli 51 sa 54 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013: Assistenza teknika u netwerking

20