16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/20


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 771/2014

tal-14 ta' Lulju 2014

li jistipula regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-mudell għall-programmi operattivi, fir-rigward tal-istruttura tal-pjanijiet ta' kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, fir-rigward tal-mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja, fir-rigward tal-kontenut tar-rapporti ta' evalwazzjoni ex-ante u r-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni li għandu jitressaq fil-qafas tal-FEMS

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikulari l-Artikoli 18(3), 72(3), 98(2), u 115(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, jeħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet li jistipulaw:

il-mudell għat-tressiq ta' programmi operattivi li jikkonċernaw miżuri li għandhom jiġu kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS);

l-istruttura tal-pjanijiet għall-kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE (“pjanijiet ta' kumpens”);

il-mudell għat-trażmissjoni mill-Istati Membri ta' dejta finanzjarja b'rabta mat-tbassir tal-ammont li għalih ikunu mistennija li jressqu applikazzjonijiet għall-ħlas;

l-elementi li għandhom jiġu inklużi fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni ex-ante tal-programmi operattivi; u

ir-rekwiżiti minimi għall-pjanijiet dwar l-evalwazzjoni tal-programmi operattivi matul il-perjodu ta' programmar.

(2)

Dawk id-dispożizzjonijiet huma marbutin mill-qrib, billi jikkonċernaw aspetti differenti tal-kontenut u tal-preżentazzjoni tal-programmi operattivi u l-pjanijiet ta' kumpens li għandhom jitressqu mill-Istati Membri fil-qafas tal-FEMS. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza meħtieġa bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex titħaffef l-applikazzjoni tagħhom mill-awtorità ta' ġestjoni, huwa mixtieq li dawk id-dispożizzjonijiet jiġu inklużi f'dan ir-Regolament.

(3)

Il-mudell għall-programmi operattivi għandhom jarmonizza l-preżentazzjoni tad-dejta f'kull sezzjoni tal-programm operattiv. Dan huwa meħtieġ sabiex ikun żgurat li d-dejta tkun konsistenti, komparabbli u, fejn meħtieġ, li tkun tista' tiġi aggregata.

(4)

Il-mudell għall-programmi operattivi se jifforma l-bażi għall-iżvilupp tas-sistema tal-iskambju tad-dejta elettronika msemmija fl-Artikolu 74(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) fir-rigward tal-programmi operattivi. Il-mudell għalhekk għandu jistabbilixxi l-mod kif id-dejta dwar il-programmi operattivi tkun se tiddaħħal fis-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika. Madankollu, dan m'għandux jaffettwa l-preżentazzjoni finali tal-programmi operattivi, inkluż it-tqassim tat-test u t-tabelli, billi s-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika għandha tippermetti strutturar u preżentazzjoni differenti tad-dejta li tkun iddaħħlet f'din is-sistema.

(5)

Il-mudell għall-programmi operattivi għandu jirrifletti l-kontenut tal-programm operattiv stabbilit fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 u fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet konsistenti għad-dħul tad-data, il-mudell għandu jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' kull sezzjoni fis-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika. Minbarra d-data strutturata, il-mudell għandu jipprovdi għall-possibbiltà li tiġi ppreżentata informazzjoni mhux strutturata fil-forma ta' annessi obbligatorji jew mhux obbligatorji. Għal dawn l-annessi, m'hemmx bżonn li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi.

(6)

L-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistipula li l-Istati Membri kkonċernati għandhom iressqu lill-Kummissjoni pjan għall-kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġabbra mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-iktar imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE.

(7)

Skont l-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, dawk il-pjanijiet ta' kumpens għandhom jinkludu wkoll informazzjoni dwar għajnuna mill-istat mogħtija mill-Istati Membri fil-forma ta' finanzjament addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' kumpens.

(8)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tiżgura l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni, livell minimu ta' dettall u format standardizzat. Barra minn hekk, għandha tippermetti li jsir paragun fost ir-reġjuni kkonċernati, kif ukoll bejn snin differenti ta' implimentazzjoni.

(9)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tinkludi t-tqassim, skont ir-reġjun l-aktar imbiegħed, tal-lista ta' prodotti eliġibbli tas-sajd u l-akkwakultura u t-tip ta' operaturi msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(10)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tinkludi wkoll il-livell ta' kumpens ikkalkulat skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014..

(11)

L-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistipula li l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni tbassir tal-ammont li għalih huma mistennija li jressqu applikazzjonijiet għal ħlas għas-sena finanzjarja kurrenti u għas-sena ta' wara.

(12)

Il-mudell li għandu jintuża mill-Istati Membri meta jressqu dak it-tbassir għandu jiżgura li informazzjoni uniformi tkun għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni mingħajr dewmien, sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u sabiex jiġu pprovduti l-mezzi għal implimentazzjoni effettiva tal-programm filwaqt li titħaffef il-ġestjoni finanzjarja.

(13)

Skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu evalwazzjonijiet ex ante sabiex itejbu l-kwalità tat-tfassil ta' kull programm. L-Artikolu 55(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jirrikjedi li dawk l-evalwazzjonijiet ex ante jitressqu lill-Kummissjoni fl-istess ħin mal-programm, flimkien ma' sommarju eżekuttiv. L-elementi li għandhom jiġu inklużi fir-rapporti ta' evalwazzjoni ex-ante skont l-Artikolu 115(1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 għandhom jippermettu l-armonizzazzjoni meħtieġa tad-dejta li tippermetti lill-Kummissjoni twettaq is-sinteżi tar-rapporti ex ante fil-livell tal-Unjoni kif meħtieġ skont l-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(14)

Skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, pajn għall-evalwazzjoni tal-programm operattiv matul il-perjodu ta' programmar għandu jitfassal mill-awtorità ta' ġestjoni. L-Artikolu 18(1)(j) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jirrikjedi li l-pjan ta' evalwazzjoni jiġi inkluż fil-programmi operattivi. Ir-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni għandhom jippermettu lill-Kummissjoni tivverifika jekk l-attivitajiet ta' evalwazzjoni u r-riżorsi previsti fil-pjan humiex realistiċi, u jippermettu lill-Istati Membri jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-evalwazzjoni inklużi fl-Artikolu 54(1) u (2) u l-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(15)

Sabiex il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu jistgħu jiġu applikati mingħajr dewmien, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(16)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Preżentazzjoni tal-kontenut tal-programmi operattivi

Il-kontenut tal-programm operattiv deskritt fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 għandu jiġi ppreżentat skont il-mudell imfassal fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Struttura tal-pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda

L-istruttura għall-pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif prevista fl-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 hija mfassla fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja

Meta jippreżentaw id-dejta finanzjarja lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-Istati Membri għandhom jużaw il-mudell imfassal fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Kontenut tal-evalwazzjoni ex ante

L-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 għandha tinhemeż mal-programm operattiv fil-forma ta' rapport li jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)

sommarju eżekuttiv bl-Ingliż;

(b)

sommarju eżekuttiv fil-lingwa/i tal-Istat Membru rilevanti;

(c)

l-elementi speċifiċi stipulati fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni

Ir-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni previsti fl-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huma stabbiliti fil-punt 10 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).


ANNESS I

Mudell għall-programmi operattivi taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titolu

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verżjoni

<0.3 type="N" input="G">

L-ewwel sena

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

L-aħħar sena

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Eliġibbli minn

<0.6 type="D" input="G">

Eliġibbli sa

<0.7 type="D" input="G">

Numru tad-deċiżjoni tal-KE

<0.8 type="S" input="G">

Data tad-deċiżjoni tal-KE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PREPARAZZJONI TAL-PROGRAMM OPERATTIV U INVOLVIMENT TAL-IMSIEĦBA

1.1.   Preparazzjoni tal-programm operattiv u involviment tal-imsieħba (skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Riżultat tal-evalwazzjoni ex ante (skont l-Artikolu 18(1)(b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

1.2.1.   Deskrizzjoni tal-proċess ta' evalwazzjoni ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ħarsa ġenerali lejn ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwaturi ex ante u deskrizzjoni fil-qosor ta' kif ġew indirizzati

Suġġett [Definit minn qabel mill-KUMM]

Rakkomandazzjoni

Kif ġiet indirizzata r-rakkomandazzjoni, jew għaliex ma ġietx ikkunsidrata

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT U IDENTIFIKAZZJONI TAL-ĦTIĠIJIET (SKONT L-ARTIKOLU 18(1) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

2.1.   Analiżi SWOT u identifikazzjoni tal-ħtiġijiet

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni għall-FEMS

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni għall-FEMS <2.1 type="S" input="S">]

Punti pożittivi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Dgħufijiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Opportunitajiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Theddidiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identifikazzjoni tal-ħtiġijiet abbażi tal-analiżi SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konsistenza tal-analiżi SWOT mal-Pjan Strateġiku Nazzjonali Multiannwali għall-akkwakultura (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konsistenza tal-analiżi SWOT mal-progress sabiex jinkiseb status ambjentali tajjeb permezz tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' MSFD

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Ħtiġijiet speċifiċi rigward l-impjiegi, l-ambjent, il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-promozzjoni tal-innovazzjoni

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indikaturi tal-kuntest li jippreżentaw is-sitwazzjoni inizjali

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni għall-FEMS

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni għall-FEMS <2.2 type="S" input="S">

Indikatur tal-kuntest li jippreżenta s-sitwazzjoni inizjali

Sena bażi

Valur

Unità tal-kejl

Sors tal-informazzjoni

Kummenti/Ġustifikazzjoni

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESKRIZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA GĦALL-KONTRIBUT TAL-PROGRAMM OPERATTIV LIT-TKABBIR INTELLIĠENTI, SOSTENIBBLI U INKLUSSIV (SKONT L-ARTIKOLU 27 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

3.1.   Deskrizzjoni tal-istrateġija

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Għanijiet speċifiċi u indikaturi tar-riżultati

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni <3.2 type="S" input="S">

Għan speċifiku

Titolu tal-għan speċifiku <3.2 type="S" input="S">

Indikatur tar-riżultat, jiġifieri, il-mira, li l-Istat Membru jipprova jilħaq bl-appoġġ tal-FEMS

Titolu tal-indikatur tar-riżultat u l-unità tal-kejl tiegħu

Valur fil-mira għall-2023

Unità tal-kejl

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Miżuri rilevanti u indikaturi tar-riżultati

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull għan speċifiku magħżul qabel tal-prijorità rilevanti tal-Unjoni

Prijorità tal-Unjoni

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni <3.3 type="S" input="G">

Għan speċifiku

Titolu tal-għan speċifiku <3.3 type="S" input="G">

Titolu tal-miżura rilevanti magħżula

 

Indikaturi tar-riżultati għal kull miżura

Ġustifikazzjoni għall-kombinazzjoni tal-miżuri tal-FEMS (appoġġata mill-evalwazzjoni ex ante u l-analiżi SWOT)

Għan tematiku li għalih qiegħda tikkontribwixxi l-miżura magħżula

L-indikatur għandu jiġi inkluż fil-Qafas tal-Prestazzjoni

Titolu tal-indikatur tar-riżultati bl-unità tal-kejl tiegħu

Valur fil-mira għall-2023

Unità tal-kejl

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Deskrizzjoni tal-kumplimentarjetà tal-programm ma' Fondi ESI oħra

3.4.1.   Kumplimentarjetà u arranġamenti ta' koordinazzjoni ma' Fondi ESI oħra u strumenti ta' finanzjament rilevanti oħra tal-Unjoni u nazzjonali

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Azzjonijiet prinċipali ppjanati sabiex jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informazzjoni dwar l-istrateġiji makroreġjonali jew tal-baċini tal-baħar (fejn rilevanti)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   REKWIŻITI FIR-RIGWARD TA' MIŻURI SPEĊIFIĊI TAL-FEMS

4.1.   Deskrizzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni ta' Natura 2000 u l-kontribut tal-programm għall-istabbiliment ta' netwerk koerenti taż-żoni ta' rkupru ta' stokkijiet tal-ħut kif stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (2)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Deskrizzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp, il-kompetittività u s-sostenibbiltà tas-sajd kostali fuq skala żgħira (skont l-Artikolu 18(1)(i) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż simplifikati skont l-Artikolu 67(1)(b) sa (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali jew dħul mitluf skont l-Artikolu96 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-kumpens skont il-kriterji rilevanti identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet implimentati skont l-Artikoli 40(1), 53, 54, 55 u 67 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Rigward il-miżuri għall-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-miri u l-miżuri li għandhom jittieħdu għat-tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Għandha tiġi inkluża wkoll deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-primjum li għandu jingħata skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fondi reċiproċi għal ġrajjiet klimatiċi negattivi u għal inċidenti ambjentali (skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Deskrizzjoni tal-użu tal-assistenza teknika (skont l-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

4.8.1.   Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Istat Membru

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Stabbiliment ta' netwerks nazzjonali

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMAZZJONI SPEĊIFIKA DWAR L-IŻVILUPP TERRITORJALI INTEGRAT

5.1.   Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' CLLD

L-informazzjoni għandha tiffoka fuq ir-rwol tas-CLLD fil-PO tal-FEMS, bi qbil mal-informazzjoni kontenuta fil-Ftehim ta' Sħubija u tevita d-duplikazzjoni tal-informazzjoni diġà inkluża f'dan tal-aħħar.

5.1.1.   Deskrizzjoni tal-istrateġija għas-CLLD (skont l-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   lista tal-kriterji applikati għall-għażla taż-żoni tas-sajd (skont l-Artikolu 18(1)(g) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   lista tal-kriterji applikati għall-istrateġiji ta' żvilupp lokali (skont l-Artikolu 18(1)(g) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   deskrizzjoni ċara tar-rwoli rispettivi tal-FLAGs, l-awtorità ta' ġestjoni jew l-entità maħtura għall-kompiti kollha ta' implimentazzjoni b'rabta mal-istrateġiaj (skont l-Artikolu 18(1)(m)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informazzjoni dwar ħlasijiet bil-quddiem lill-FLAGs (skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

Għas-sezzjoni dwar in-netwerks nazzjonali għall-FLAGs jekk jogħġbok irreferi għall-punt 4.8.2 (assistenza teknika)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informazzjoni dwar l-Investimenti Territorjali Integrati (ITIs) (skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

Fejn ITI stabbilit taħt il-Fond Strutturali jkun kumplimentat b'appoġġ finanzjarju mill-FEMS, jekk jogħġbok imla t-tabella ta' hawn taħt:

Miżuri tal-FEMS koperti [agħżel minn lista li tinżel]

Allokazzjoni finanzjarja indikattiva mill-FEMS, euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   SODISFAZZJONI TAL-KUNDIZZJONALITAJIET EX ANTE (SKONT L-ARTIKOLU 55 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

6.1.   Identifikazzjoni tal-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

6.1.1.   Tabella: Kundizzjonalitajiet ex ante speċifiċi applikabbli tal-FEMS u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

Kundizzjonalità ex ante (EAC)

Prijorità jew prijoritajiet tal-Unjoni li għalihom tapplika l-kundizzjonalità applikabbli

Il-kundizzjonalità applikabbli qiegħda tiġi ssodisfata

IVA

/

LE

/

PARZJALMENT

Kriterji

Kriterji ssodisfati

(Iva/Le)

Awtovalutazzjoni bi spjegazzjonijiet dwar l-issodisfar ta' kull kriterju tal-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli

Referenzi

(għal strateġiji, atti legali jew dokumenti rilevanti oħra, inklużi sezzjonijiet rilevanti, artikoli jew paragrafi, akkumpanjati minn web-links jew aċċess għat-test sħiħ)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterju 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterju 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabella: Kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali applikabbli u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu, l-entitajiet responsabbli u l-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tagħhom

6.2.1.   Tabella: Azzjonijiet previsti sabiex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante speċifiċi tal-FEMS

Kundizzjonalità ex ante

Kriterji mhux issodisfati

Azzjonijiet li jridu jittieħdu

Data ta' skadenza (data)

Korpi responsabbli għall-issodisfar

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Azzjoni 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Entità x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabella: Azzjonijiet previsti sabiex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESKRIZZJONI TAL-QAFAS TAL-PRESTAZZJONI (SKONT L-ARTIKOLU 22 U L-ANNESS II TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

7.1.   Tabella: Qafas tal-prestazzjoni

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

 

Indikatur u unità tal-kejl, fejn ikun xieraq [Indikaturi tar-riżultati minn dawk magħżula qabel fis-sezzjoni 3.3 taħt il-prijoritajiet tal-Unjoni li għandhom jiġu inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni]

Stadju importanti għall-2018

Miri għall-2023

[iġġenerati b'mod awtomatiku mill-kapitolu tal-PO li jittratta l-Istrateġija tal-PO]

Indikatur finanzjarju

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Indikatur tar-riżultati 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Indikatur tar-riżultati 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabella: ġustifikazzjoni għall-għażla tal-indikaturi tar-riżultati li għandhom jiġu inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

 

Ir-raġuni għall-għażla tal-indikaturi tar-riżultati inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni (3), inkluża spjegazzjoni tas-sehem tal-allokazzjoni finanzjarja rappreżentata mill-operazzjonijiet, li se jipproduċi r-riżultati, kif ukoll il-metodu applikat biex jiġi kkalkulat is-sehem, li jrid jaqbeż 50 % tal-allokazzjoni finanzjarja għall-prijorità

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dejta jew evidenza użati biex jiġi stmat il-valur tal-istadji importanti u l-miri u l-metodu tal-kalkolu (eż. kostijiet ta' unità, valuri referenzjarji, rata standard jew imgħoddija tal-implimentazzjoni, parir espert, konklużjonijiet tal-evalwazzjoni ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informazzjoni dwar kif il-metodoloġija u l-mekkaniżmi sabiex jassiguraw il-konsistenza fil-funzjonament tal-qafas tal-prestazzjoni ġew applikati skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PJAN TA' FINANZJAMENT (SKONT L-ARTIKOLU 20 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013 U FLIMKIEN MAL-ATT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 16(2) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014).

8.1.   Kontribuzzjoni totali tal-FEMS ippjanata għal kull sena, euro

Sena

Allokazzjoni prinċipali tal-FEMS  (4)

Riżerva għall-prestazzjoni mill-FEMS

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Total

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Kontribuzzjoni tal-FEMS u r-rata ta' kofinanzjament għall-Prijoritajiet tal-Unjoni, Assistenza Teknika u appoġġ ieħor (f'euro)

 

 

Appoġġ totali

Allokazzjoni prinċipali (finanzjament totali tnaqqas minnu r-riżerva għall-prestazzjoni)

Riżerva għall-prestazzjoni

Ammont ta' riżerva għall-prestazzjoni bħala proporzjon tal-appoġġ totali tal-Unjoni

Prijoritajiet tal-Unjoni

Miżura/i taħt il-Prijorità tal-Unjoni

Kontribuzzjoni tal-FEMS

(inkluża r-riżerva għall-prestazzjoni)

Kontroparti nazzjonali

(inkluża r-riżerva għall-prestazzjoni)

Rata ta' kofinanzjament tal-FEMS

Appoġġ mill-FEMS

Kontroparti nazzjonali

Riżerva għall-prestazzjoni tal-FEMS

Kontroparti nazzjonali (5)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Il-promozzjoni ta' sajd ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien

L-Artikolu 33, l-Artikolu 34 u l-Artikolu 41(2) (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Allokazzjoni finanzjarja għall-bqija tal-prijorità 1 tal-Unjoni (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

It-trawwim ta' akkwakultura ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, innovattiva, kompetittiva u bbażata fuq l-għarfien (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-PKS

it-titjib u l-forniment ta' għarfien xjentifiku u l-ġbir u l-ġestjoni tad-data (l-Artikolu 13(4) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

l-appoġġ għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-infurzar, it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv (l-Artikolu 76(2)(a) sa (d) u (f) sa (l)) (l-Artikolu 13(3) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

l-appoġġ għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-infurzar, it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv (l-Artikolu 76(2)(e)) (l-Artikolu 13(3) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Żieda fl-impjiegi u l-koeżjoni territorjali (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 85 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Promozzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar

Għajnuna għall-ħżin (l-Artikolu 67) (l-Artikolu 13(6) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda (l-Artikolu 70) (l-Artikolu 13(5) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Allokazzjoni finanzjarja għall-bqija tal-prijorità 5 tal-Unjoni (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata (l-Artikolu 13(7) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Assistenza Teknika (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

0

0

0

Total [ikkalkulat b'mod awtomatiku]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

MA

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

MA

8.3.   Kontribuzzjoni tal-FEMS għall-objettivi tematiċi tal-Fondi ESI

Objettiv tematiku

Kontribuzzjoni tal-FEMS, euro

(3)

tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs, tas-settur agrikolu (għall-FAEŻR) u tas-settur tas-sajd u l-akkwakultura (għall-FEMS)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

appoġġ għall-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju fis-setturi kollha;

<8.3 type="N" input="M">

(6)

preżervazzjoni u protezzjoni tal-ambjent u promozzjoni tal-użu effiċjenti tar-riżorsi;

<8.3 type="N" input="M">

(8)

promozzjoni ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità u appoġġ għall-mobbiltà tax-xogħol.

<8.3 type="N" input="M">

9.   PRINĊIPJI ORIZZONTALI

9.1.   Deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom iqisu l-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 5  (**) , 7 u 8 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

9.1.1.   Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u nondiskriminazzjoni (l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Żvilupp sostenibbli

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Indikazzjoni tal-ammont indikattiv ta' appoġġ li għandu jinutża għall-għanijiet b'rabta mat-tibdil fil-klima (skont l-Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

Miżuri tal-FEMS li jikkontribwixxu g ħall-objettivi tat-tibdil fil-klima [il-miżuri rilevanti tal-FEMS inklużi mill-Istati Membri fil-kapitolu tal-PO “Deskrizzjoni tal-istrateġija”]

Koeffiċjent  (***)

Il-kontribuzzjoni indikattiva tal-FEMS, euro [ammont għal kull miżura miġburin flimkien]

Sehem tal-allokazzjoni totali tal-FEMS għall-programm operazzjonali ( %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (***)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PJAN TA' EVALWAZZJONI (SKONT L-ARTIKOLU 56 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013) U L-ARTIKOLU 18(1)(J) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014

Objettivi u għan tal-Pjan ta' Evalwazzjoni

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

L-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni ex ante għandha tipprovdi valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' evalwazzjoni għall-perjodu. L-objettivi u l-għan għandhom jindirizzaw dawk il-ħtiġijiet u b'hekk jassiguraw li jitwettqu attivitajiet ta' evalwazzjoni suffiċjenti u xierqa, b'mod partikolari sabiex tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa għat-tmexxija tal-programm, għall-AIRs fl-2017 u fl-2019 u l-evalwazzjoni ex-post, u sabiex jassiguraw li tkun disponibbli d-data meħtieġa għall-evalwazzjonijiet tal-FEMS.

Governanza u koordinazzjoni

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Deskrizzjoni fil-qosor tal-arranġamenti ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, li tipprovdi informazzjoni dwar il-koordinazzjoni mal-implimentazzjoni tal-PO tal-FEMS. Identifikazzjoni tal-korpi prinċipali involuti u r-responsabbiltajiet tagħhom. Informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-evalwazzjoni, inklużi l-istrutturi organizzattivi bħal unità ta' evalwazzjoni u/jew Grupp ta' Tmexxija, kontroll tal-kwalità, simplifikazzjoni, eċċ.

Suġġetti u attivitajiet tal-evalwazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Ipprovdi informazzjoni dwar is-suġġetti u l-attivitajiet antiċipati tal-evalwazzjoni, li jinkludu, iżda li mhumiex limitati għall-issodisfar tar-rekwiżiti tal-UE. Hija għandha tkopri l-attivitajiet meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kontribut ta' kull prijorità għall-objettivi, valutazzjoni tal-valur u l-impatti tal-indikaturi tar-riżultati, analiżi tal-effett nett, kwistjonijiet tematiċi, kwistjonijiet trażversali bħall-iżvilupp sostenibbli, it-tibdil fil-klima, u kwalunkwe ħtieġa speċifika oħra ta' evalwazzjoni.

Strateġija tad-data u l-informazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema biex tirreġistra, iżżomm, timmaniġġja u tirrapporta informazzjoni statistika dwar l-implimentazzjoni tal-PO u l-forniment ta' data ta' monitoraġġ għall-evalwazzjoni. Identifikazzjoni tas-sorsi ta' data li għandhom jintużaw, in-nuqqasijiet ta' data, kwistjonijiet istituzzjonali potenzjali relatati mal-forniment ta' data, u soluzzjonijiet proposti. Din is-sezzjoni għandha turi li sistemi xierqa ta' ġestjoni tad-data se jkunu operattivi maż-żmien.

Skeda ta' żmien

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Iddeskrivi l-ippjanar indikattiv tal-attivitajiet sabiex tkun assigurata d-disponibbiltà tar-riżultati tal-evalwazzjoni fil-ħin meħtieġ, b'mod partikolari fir-rigward tal-evalwazzjonijiet obbligatorji previsti fis-CPR, l-input meħtieġ għal AIRs imtejba fl-2017 u fl-2019, u r-rapport ta' evalwazzjoni ex-post.

Rekwiżiti speċifiċi għall-evalwazzjoni tas-CLLD

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tal-appoġġ previst għall-evalwazzjoni fil-livell tal-FLAGs b'mod partikolari dwar l-użu ta' metodi ta' awto-evalwazzjoni, gwida għall-FLAGs sabiex il-kisbiet aggregati jkunu jistgħu jintwerew fil-livell tal-PO tal-FEMS.

Komunikazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tal-informazzjoni dwar id-disseminazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni lill-partijiet interessati u dawk li jfasslu l-politika, mekkaniżmi għas-segwitu dwar l-użu tar-riżultati tal-evalwazzjoni.

Riżorsi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tar-riżorsi meħtieġa u previsti għall-implimentazzjoni tal-pjan, li tinkludi indikazzjoni tal-kapaċità amministrattiva, id-data, ir-riżorsi finanzjarji, il-ħtiġijiet tal-IT. Deskrizzjoni tal-attivitajiet ta' bini tal-kapaċità previsti sabiex jassiguraw li l-pjan ta' evalwazzjoni jkun jista' jiġi implimentat b'mod sħiħ.

11.   ARRANĠAMENTI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMMI (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(m) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

11.1.   Identifikazzjoni tal-awtoritajiet u l-entitajiet intermedji

Awtorità/entità

Isem tal-awtorità/entità

Awtorità ta' ġestjoni (MA)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità intermedja tal-MA (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Awtorità taċ-ċertifikazzjoni (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità intermedja tas-CA (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Awtorità tal-awditjar

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Deskrizzjoni tal-proċeduri ta' monitoraġġ u evalwazzjoni

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Kompożizzjoni ġenerali tal-Kumitat ta' Monitoraġġ

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-miżuri ta' informazzjoni u pubbliċità li jridu jitwettqu

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMAZZJONI DWAR L-ENTITAJIET RESPONSABBLI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' KONTROLL, SPEZZJONI U INFURZAR (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(o) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

12.1.   Entitajiet li jimplimentaw is-sistema ta' kontroll, spezzjoni u infurzar

Ismijiet tal-awtorità/entità

Entità Nru.x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità Nru.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Deskrizzjoni fil-qosor tar-riżorsi umani u finanzjarji disponibbli għall-kontroll, spezzjoni u infurzar tas-sajd

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   It-tagħmir prinċipali disponibbli, b'mod partikolari n-numru ta' bastimenti, inġenji tal-ajru u ħelikopters

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Lista ta' tipi magħżula ta' operati

Tip ta' operat

Deskrizzjoni

Tip magħżul ta' operat

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Rabta mal-prijoritajiet definiti mill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 20(3) tal-FEMS

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ĠBIR TAD-DEJTA (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(p) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

13.1.   Deskrizzjoni ġenerali tal-attivitajiet ta' ġbir tad-dejta previsti għall-perjodu 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Deskrizzjoni tal-metodi ta' ħżin tad-dejta, ġestjoni tad-dejta u użu tad-dejta

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Deskrizzjoni ta' kif se tinkiseb ġestjoni finanzjarja u amministrattiva tajba fil-ġbir tad-dejta

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   STRUMENTI FINANZJARJI (SKONT IT-TITOLU IV TAT-TIENI TAQSIMA TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

14.1.   Deskrizzjoni tal-użu ppjanat tal-istrumenti finanzjarji

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Għażla tal-miżuri tal-FEMS ippjanati għall-implimentazzjoni permezz tal-istrumenti finanzjarji

Miżura tal-FEMS [agħżel il-miżuri minn lista li tinżel definita minn qabel mill-KUMM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Ammonti indikattivi ppjanati sabiex jintużaw permezz tal-istrumenti finanzjarji

Ammont totali tal-FEMS 2014-2020, euro

<14.3 type="N" input="M">

Dokumenti mehmużin mal-programm

Lista tal-imsieħba kkonsultati

Rapport tal-evalwazzjoni ex ante b'sommarju eżekuttiv

Rapport dwar il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (SEA)

Deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll (id-deskrizzjoni fil-qosor għandha tinkludi wkoll spjegazzjoni dwar kif kien assigurat il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet u l-indipendenza funzjonali)

Pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda

Mapep li juru d-daqs u l-pożizzjoni tas-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, il-pożizzjoni tal-portijiet prinċipali tas-sajd u s-siti tal-akkwakultura, u l-pożizzjoni taż-żoni protetti (ICZM, MPAs, Natura 2000).


(1)  Didaskalija għall-karatteristiċi tas-sezzjonijiet:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' verifika, P = Perċentwal, B = Boolean

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat mis-sistema

 

“maxlength” = Numru massimu ta' karattri li jinkludi l-ispazji

(*)  applikabbli għall-prijorità numru 2 tal-Unjoni.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  L-indikaturi tar-riżultati huma definiti mill-għażla tal-miżuri, iżda s-subsett ta' indikaturi tar-riżultati użati fil-qafas tal-prestazzjoni jrid jiġi ġustifikat

(4)  Allokazzjoni prinċipali tal-FEMS = Allokazzjoni totali tal-Unjoni tnaqqas minnha l-allokazzjoni għar-riżerva għall-prestazzjoni.

(5)  Il-kontroparti nazzjonali hija maqsuma pro-rata bejn l-allokazzjoni prinċipali u r-riżerva għall-prestazzjoni

(**)  L-Artikolu 5 huwa deskritt fis-sezzjoni 1 tal-PO “Preparazzjoni tal-PO u involviment tal-imsieħba”

(***)  Għal xi miżuri, l-Istati Membri jistgħu jibdlu l-perċentwal propost minn '0 %' għal '40 %' kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2014 (ĠU L 69. 8.3.2014, p. 65)


ANNESS II

STRUTTURA TAL-PJAN TA' KUMPENS

1.   Identifikazzjoni tal-prodotti jew kategoriji ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura eliġibbli  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategoriji  (2)

Deżinjazzjoni kummerċjali

Isem xjentifiku

Kodiċi tal-FAO

Preżentazzjoni  (3)

Kodiċi NM

Kwantità  (4)

1.

Krustaċji

Gamblu aħmar

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

iffriżat

 

X tunnellati/sena

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identifikazzjoni tal-operaturi  (5)

#

(1)

(2)

Operaturi jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom

Kategoriji ta' prodotti jew prodotti

(skont il-kolonni (1) jew (2) tat-tabella 1)

1.

Sajjieda

Krustaċji (jekk skont il-kategorija)/gamblu aħmar (jekk skont il-prodott)

2.

Kultivaturi tal-ħut

 

 

3.   Livell ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali, ikkalkulat skont il-prodotti jew il-kategoriji ta' prodotti

Prodott jew kategorija ta' prodotti  (*)

Kategorija u elementi tal-ispejjeż

Spiża medja (**)/sena

Ġustifikazzjoni tal-ispejjeż addizzjonali

Spiża mġarrba mill-operatur fir-reġjun l-aktar imbiegħed

Spiża mġarrba mill-operatur fil-parti kontinentali tat-territorju tal-Istat Membru

Spiża addizzjonali (***) (livell massimu ta' kumpens)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Spejjeż tal-produzzjoni għall-prodotti tas-sajd

Fjuwil

 

 

 

 

Lubrikant

 

 

 

 

Partijiet li jitkiddu bl-użu

 

 

 

 

Manutenzjoni

(inkluż l-inkarinaġġ)

 

 

 

 

Tagħmir tas-sajd, navigazzjoni u sigurtà

 

 

 

 

Lixka

 

 

 

 

Silġ tal-kompartiment tal-ħut

 

 

 

 

Tariffi għall-infrastruttura tal-portijiet

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 68 tal-FEMS

 

 

 

 

Provvista tal-ikel (ekwipaġġ)

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 1A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Spejjeż tal-produzzjoni għall-prodotti tal-akkwakultura

Żgħar

 

 

 

 

Għalf (xiri u preżervazzjoni)

 

 

 

 

Enerġija u ossiġnu

 

 

 

 

Manutenzjoni (inkluż fitosanitarja)

 

 

 

 

Materjal żgħir u spare parts

 

 

 

 

Tariffi għall-infrastruttura tal-portijiet

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 68 tal-FEMS

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali  (***) tal-ispejjeż addizzjonali għall-kategorija 1B

 

 

 

 

Kategorija 2: Spejjeż tal-ipproċessar

Materja prima

 

 

 

 

Trattament tal-iskart

 

 

 

 

Għażla u newtralizzazzjoni ta' speċijiet tossiċi jew velenużi

 

 

 

 

Enerġija

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 69 tal-FEMS

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Ippakkjar

 

 

 

 

Refriġerazzjoni u ffriżar

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' miżuri rilevanti tal-Artikolu 69 tal-FEMS

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 2

 

 

 

 

Kategorija 3: Spejjeż tal-kummerċjalizzazzjoni

Ippakkjar (inkluż is-silġ għall-prodotti friski)

 

 

 

 

Trasport fiżiku (bl-art, bil-baħar u bl-ajru), inkluż kwalunkwe spejjeż tal-assigurazzjoni u approvazzjoni doganali

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż finanzjarji li jirriżultaw miż-żminijiet tal-konsenja

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 3

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) : somma tal-ispejjeż addizzjonali mill-kolonna (c)

 

 

 

 

Ammont totali ta' intervent pubbliku ieħor tip ieħor ta' intervent pubbliku li jaffettwa l-livell tal-ispejjeż addizzjonali  (****)

 

 

 

 

Livell totali ta' kumpens (spejjeż addizzjonali totali + intervent pubbliku totali)

 

 

 

 

Informazzjoni addizzjonali:

Jekk il-livell ta' kumpens ikun aktar baxx mill-ispejjeż addizzjonali, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni dwar ir-raġunament wara d-determinazzjoni tal-livell magħżul ta' kumpens

 

4.   Identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti

 

Isem l-istituzzjoni

Awtorità ta' ġestjoni

Isem l-istituzzjoni msemmija fil-punt 11.1 “Identifikazzjoni tal-awtoritajiet u tal-entitajiet intermedji” tal-Programm Operattiv

5.   Finanzjament addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' kumpens (għajnuna mill-Istat)

Informazzjoni li għandha tingħata għal kull skema/għajnuna ad hoc prevista

Reġjun

Isem tar-Reġjun(i) (NUTS  (6))

Awtorità tal-għoti

Isem

Indirizz postali

Indirizz elettroniku

Titolu tal-miżura ta' għajnuna

Bażi legali nazzjonali (Referenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali rilevanti)

Web link għat-test sħiħ tal-miżura ta' għajnuna

Tip ta' miżura

Skema

 

Għajnuna ad hoc

Isem il-benefiċjarju u l-grupp (7) li għalih jappartjeni

Emenda ta' skema ta' għajnuna eżistenti jew ta' għajnuna ad hoc

 

Referenza tal-għajnuna tal-Kummissjoni

Estensjoni

Modifika

Tul ta' żmien (8)

Skema

jj/xx/ssss sa jj/xx/ssss

Data tal-għoti (9)

Għajnuna ad hoc

jj/xx/ssss

Settur(i) ekonomiku/ekonomiċi kkonċernat(i)

Is-setturi ekonomiċi kollha eliġibbli li jirċievu għajnuna

 

Limitata għal ċerti setturi: Jekk jogħġbok speċifika fil-livell tal-grupp NACE (10)

Tip ta' benefiċjarju

SME

 

Impriżi kbar

 

Baġit

Ammont annwali totali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema (11)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Ammont globali tal-għajnuna ad hoc mogħtija lill-impriża (12)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Għal garanziji (13)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Strument ta' għajnuna

Għotja/Sussidju tar-rata tal-imgħax

Selfa/Ħlasijiet bil-quddiem ripagabbli

Garanzija (fejn ikun xieraq b'referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni (14))

Benefiċċju fuq it-taxxa jew eżenzjoni mit-taxxa

Forniment ta' finanzjament ta' riskju

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

Motivazzjoni

Indika għaliex ġiet stabbilita skema ta' għajnuna mill-Istat jew ingħatat għajnuna ad hoc, minflok assistenza taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS):

miżura mhux koperta mill-programm operattiv nazzjonali;

prijoritizzazzjoni fl-allokazzjoni tal-fondi taħt il-programm operattiv nazzjonali;

finanzjament mhux aktar disponibbli taħt il-FEMS;

oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)


(1)  kategorija ta' prodott hija ġabra ta' prodotti li jistgħu jkunu soġġetti għal approċċ komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali

(2)  fakultattiva f'każ li l-kumpens jiġi kkalkulat fil-livell tal-prodotti

(3)  frisk, friżat, ippreparat, preservat

(4)  espressa f'tunnellati ta' piż ħaj, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1224/2009

(5)  Skont l-Artikolu 70(6) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(*)  It-tabella għandha tiġi ppreparata għal kull prodott jew kategorija ta' prodotti

(**)  Kalkolu abbażi tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) …/2014.

(***)  L-ispejjeż addizzjonali għandhom ikunu espressi f'euros għal kull tunnellata ta' piż ħaj, kif definit mir-R(KE) Nru 1224/2009

(****)  Skont l-Artikolu 71(b) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(6)  NUTS — Klassifikazzjoni ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika. Tipikament, ir-reġjun huwa speċifikat fil-livell 2. Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  Impriża għall-finijiet tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti fit-Trattat u għall-finijiet ta' dan ir-Regolament hija kwalunkwe entità involuta f'attività ekonomika, irrispettivament mill-istatus legali tagħha u l-mod kif tkun iffinanzjata. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-entitajiet li jkunu kkontrollati (fuq bażi legali jew de facto) mill-istess entità għandhom jitqiesu bħala impriża waħda.

(8)  Il-perjodu li matulu l-awtorità tal-għoti tista' timpenja ruħha li tagħti l-għajnuna.

(9)  “data tal-għoti tal-għajnuna” tfisser id-data meta d-dritt legali tar-riċeviment tal-għajnuna jiġi konferit fuq il-benefiċjarju skont ir-reġim legali nazzjonali applikabbli

(10)  NACE Rev. 2 — Klassifikazzjoni statistika tal-Attivitajiet Ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. Tipikament, is-settur għandu jiġi speċifikat fil-livell ta' grupp.

(11)  Fil-każ ta' skema ta' għajnuna: Indika l-ammont globali annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema jew it-telf stmat ta' taxxa kull sena għall-istrumenti kollha ta' għajnuna kontenuti fl-iskema.

(12)  Fil-każ ta' għoti ta' għajnuna ad hoc: Indika l-ammont globali ta' għajnuna/telf ta' taxxa.

(13)  Għall-garanziji, indika l-ammont (massimu) tas-self garantit.

(14)  Fejn ikun xieraq, referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-metodoloġija għall-kalkolu tal-ekwivalenti tal-għotja grossa.


ANNESS III

Previżjoni tal-ammont li għalih l-Istat Membru jistenna li jissottometti applikazzjonijiet għal ħlas għas-sena finanzjarja attwali u dik ta' warajha

 

Kontribuzzjoni tal-Unjoni (f'EUR)

[sena finanzjarja attwali]

[sena finanzjarja ta' wara]

Jannar — Ottubru

Novembru — Diċembru

Jannar- Diċembru

Programm operattiv (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ANNESS IV

Elementi li għandhom ikunu inklużi f'rapport ta' evalwazzjoni ex ante

SEZZJONI I: INTRODUZZJONI

1.

Għan u objettivi tal-evalwazzjoni ex ante

2.

Deskrizzjoni tal-passi meħuda fit-twettiq tal-evalwazzjoni ex ante

3.

Interazzjonijiet bejn l-evalwatur ex ante, l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-evalwatur tas-SEA

SEZZJONI II: IR-RAPPORT TA' EVALWAZZJONI EX-ANTE

1.   Analiżi SWOT u valutazzjoni tal-ħtiġijiet

2.   Strateġija u struttura tal-Programm Operattiv

2.1

Kontribut għall-Istrateġija “Ewropa 2020”

2.2

Kontribut għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd

2.3

Konsistenza mas-CSF, il-Ftehim ta' Sħubija, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u strumenti rilevanti oħra

2.4

Il-loġika tal-intervent tal-programm

2.5

Forom proposti ta' appoġġ

2.6

Kontribut mistenni tal-miżuri magħżula sabiex jintlaħqu l-miri

2.7

Konsistenza tal-allokazzjoni baġitarja mal-objettivi

2.8

Dispożizzjonijiet għas-CLLD

2.9

Użu tal-Assistenza Teknika

2.10

Rilevanza u koerenza tal-programm

3.   Valutazzjoni tal-miżuri meħuda sabiex jiġu mmonitorjati l-progress u r-riżultati tal-PO

3.1

Valuri kwantifikati tal-miri għall-indikaturi

3.2

Idoneità tal-istadji importanti għall-qafas tal-prestazzjoni

3.3

Sistema proposta ta' monitoraġġ u evalwazzjoni

3.4

Il-Pjan ta' Evalwazzjoni

4.   Valutazzjoni tal-arranġamenti ppjanati għall-implimentazzjoni tal-PO

4.1

Adegwatezza tal-kapaċità umana u amministrattiva għall-ġestjoni

4.2

Tnaqqis tal-piż amministrattiv

5.   Il-valutazzjoni tat-temi orizzontali

5.1

Promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs, prevenzjoni tad-diskriminazzjoni

5.2

Promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli