6.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 167/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 605/2014

tal-5 ta' Ġunju 2014

li jemenda, għall-finijiet tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni fil-lingwa Kroata u tal-adattament tagħha għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Att dwar il-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 (3) jemenda xi wħud mit-tabelli tal-lingwi għad-dikjarazzjonijiet ta' periklu inklużi fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u xi wħud mit-tabelli tal-lingwi għad-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni inklużi fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament. Bl-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju 2013, jeħtieġ li kull dikjarazzjoni dwar periklu u prekawzjoni stipulati bir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 jkunu disponibbli bil-lingwa Kroata wkoll. Dan ir-Regolament jintroduċi l-aġġustamenti meħtieġa fit-tabelli tal-lingwi.

(2)

Il-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fiha żewġ listi ta' klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi. It-tabella 3.1 telenka l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. It-tabella 3.2 telenka l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fl-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (4).

(3)

Tressqu proposti għall-klassifikazzjoni u t-ttikkettar armonizzati ġodda u aġġornati ta' ċerti sustanzi lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Abbażi tal-opinjonijiet dwar dawn il-proposti maħruġa mill-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-ECHA, kif ukoll tal-kummenti li waslu mill-partijiet ikkonċernati, huwa xieraq li jiġu introdotti, jitneħħew jew jiġu aġġornati l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi billi jiġi emendat l-Anness VI ta' dak ir-Regolament.

(4)

Il-konformità mal-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda ma għandhiex tkun meħtieġa minnufih, peress li jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex il-fornituri jkunu jistgħu jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet għall-klassifikazzjonijiet il-ġodda u biex ibigħu l-ħażniet eżistenti. Barra minn hekk, jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex l-fornituri jikkonformaw mal-obbligi ta' reġistrazzjoni li jirriżultaw mill-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda għal sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, il-kategoriji 1 A u 1 B (Tabella 3.1) u l-kategoriji 1 u 2 (Tabella 3.2), jew bħala tossiċi ħafna għall-organiżmi akkwatiċi li jistgħu jikkawżaw effetti fit-tul fl-ambjent akkwatiku, b'mod partikolari b'dawk stipulati fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(5)

Skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li jippermettu l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda fi stadju aktar bikri fuq bażi volontarja, il-fornituri għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw il-klassifikazzjonijiet ġodda armonizzati u li skont dan jadattaw it-ttikkettar u l-imballaġġ fuq bażi volontarja qabel l-iskadenza għall-konformità.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(3)

L-Anness VI huwa emendat skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), is-sustanzi u t-taħlitiet jistgħu, qabel l-1 ta' Diċembru 2014 u l-1 ta' Ġunju 2015 rispettivament, jiġu kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament.

2.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), ma għandux jintalab li s-sustanzi kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u mqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Diċembru 2014 jerġgħu jiġu ttikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament sal-1 ta' Diċembru 2016.

3.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), ma għandux jintalab li t-taħlitiet ikklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jew ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u mqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Ġunju 2015 jerġgħu jiġu ttikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament sal-1 ta' Ġunju 2017.

4.   B'deroga mill-Artikolu 3(3), il-klassifikazzjonijiet armonizzati stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu applikati qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 3

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-Artikolu 1(1) u (2) għandu japplika fir-rigward ta' sustanzi mill-1 ta' Diċembru 2014 u fir-rigward ta' taħlitiet mill-1 ta' Ġunju 2015.

3.   L-Artikolu 1(3) għandu japplika mill-1 ta' April 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 112, 24.4.2012, p. 21.

(2)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) No 487/2013 tat-8 ta' Mejju 2013 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 149, 1.6.2013, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' sustanzi perikolużi (ĠU L 196, 16.8.1967, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).


ANNESS I

Fil-Parti 3 tal-Anness III, it-Tabella 1.1 hija emendata kif ġej:

(1)

Fil-kodiċi H229, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

(2)

Fil-kodiċi H230, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati I bez prisustva zraka.”

(3)

Fil-kodiċi H231, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


ANNESS II

Il-Parti 2 tal-Anness IV hija emendata kif ġej:

(1)

It-Tabella 1.2 hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-kodiċi P210, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

(b)

Fil-kodiċi P223: Dan li ġej jidħol wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spriječiti dodir s vodom.”

(c)

Fil-kodiċi P244, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

(d)

Fil-kodiċi P251, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

(e)

Fil-kodiċi P284, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

(2)

It-Tabella 1.3 hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-kodiċi P310, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(b)

Fil-kodiċi P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(c)

Fil-kodiċi P312: Dan li ġej jidħol wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(d)

Fil-kodiċi P340, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(e)

Fil-kodiċi P352, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Oprati velikom količinom vode/…”

(f)

Fil-kodiċi P361, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

(g)

Fil-kodiċi P362, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

(h)

Fil-kodiċi P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

(i)

Fil-kodiċi P378, jidħol dan li ġej wara l-entrata GA:

 

“HR

Za gašenje rabiti …”

(j)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P301 + P310, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(k)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P301 + P312, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(l)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P302 + P352, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

(m)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P303 + P361 + P353, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

(n)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P304 + P340, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(o)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P308 + P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(p)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P342 + P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(q)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P361 + P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(r)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P362 + P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(s)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P370 + P378, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


ANNESS III

Il-Parti 3 tal-Anness VI hija emendata kif ġej:

(1)

It-Tabella 1.2 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 015-188-00-X hija mħassra.

(b)

L-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 u 616-035-00-5 jinbidlu bl-entrati korrispondenti li ġejjin:

“006-086-00-6

fenossikarb (ISO); Etil [2-(4-fenossifenossi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Karċ. 2

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

etefon; 2 aċidu kloreotilfosfoniku

240-718-3

16672-87-0

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 4

Toss. Akuta 4

Korr. tal-ġilda 1C

Kronika Akkwatika 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilin bifosfat

432-770-2

139189-30-3

Sens. Ġilda 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

Etilbenzin

202-849-4

100-41-4

Fjam. Likw. 2

Toss. Akuta 4*

STOT RE 2

Asp. Toss. 1

H225

H332

H372 (organi smigħ)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organi smigħ)

H304

 

 

 

601-026-00-0

stirene

202-851-5

100-42-5

Fjam. Likw. 3

Repr. 2

Toss. Akuta 4*

STOT RE 1

Irrit. Ġilda 2

Irrit. Għajnejn 2

H226

H361d

H332

H372 (organi smigħ)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organi smigħ)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetraidro-2-furilmetanol;

tetraidrofurfuril alkoħol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Irrit. Għajnejn 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldeid …%

200-001-8

50-00-0

Karċ. 1B

Muta. 2

Toss. Akuta 3*

Toss. Akuta 3*

Toss. Akuta 3*

Korr. tal-ġilda 1B

Sens. Ġilda 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Korr. tal-ġilda 1B; H314: C ≥ 25 %

Irrit. Ġilda 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Irrit. Għajnejn 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Sens. Ġilda 1; H317: C ≥ 0,2 %

B,D

605-008-00-3

akrolein;

prop-2-enal;

akrilaldeid

203-453-4

107-02-8

Fjam. Likw. 2

Akut Toss. 1

Akut Toss. 2

Akut Toss. 3

Korr. Ġilda 1B

Akut Akwatiku 1

Akut Kroniku 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Korr. tal-ġilda 1-B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

simoksanil (ISO);

2-ċjanu-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metossimino)aċetamid

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Toss. Akuta 4

STOT RE 2

Sens. Ġilda 1

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361fd

H302

H373 (demm, Timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (demm, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

(c)

L-entrati li ġejjin jidħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.1:

“050-028-00-2

2-etilessil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Toss. Akuta 4

STOT RE 1

Sens. Ġilda 1 A

H361d

H302

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimetiltin diklorid

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 3

STOT RE 1

Korr. tal-ġilda 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinilċikloessin

202-848-9

100-40-3

Karċ. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muskalur; ċis-trikos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Sens. Ġilda 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Irrit. Ġilda 2

Ħsara lill-għajnejn. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenproks (ISO); 2- (4-ethossifenil) -2-metilpropil 3-fenossibenzil eter

407-980-2

80844-07-1

Latt.

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkossidim (ISO); 2-(N-etossipropanimidoil)-3-idrossi-5-mesitilċikloess-2-en-1-on

87820-88-0

Karċ. 2

Toss. Akuta 4

Kronika Akkwatika 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

ċiklossidim (ISO); 2-(N-etossibutanimidoil)-3-idrossi-5-(tetraidro-2H-tiopiran-3-yl)ċikloess-2-en-1-on

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Irrit. Ġilda 2

Ħsara lill-għajnejn. 1

H372 (pulmuni) (inilazzjoni)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pulmuni) (inilazzjoni)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

metil 2,5-diklorobenzoat

220-815-7

2905-69-3

Toss. Akuta 4

STOT SE 3

Kronika Akkwatika 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

Fluazinam (ISO); 3-kloro-N-[3-kloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluoromethil)piridin-2-amin

79622-59-6

Repr. 2

Toss. Akuta 4

Ħsara lill-għajnejn. 1

Sens. Ġilda 1 A

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penkonazol (ISO); 1- [2- (2,4-diklorofenil) pentil] -1H-1,2,4-triazol

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Toss. Akuta 4

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpirażammina (ISO); S-allil 5-amino-2-isopropil-4- (2-metilfenil) -3-oxo-2,3-diidro-1H-pirazol-1-carbotioat

473798-59-3

Kronika Akkwatika 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodu-2-propinil butilkarbamat 3-ioduprop-2-in-1-il butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 4

STOT RE 1

Ħsara lill-għajnejn. 1

Sens. Ġilda 1

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H331

H302

H372 (larinġi)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (larinġi)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

(2)

It-Tabella 3.2 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 015-188-00-X hija mħassra.

(b)

L-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 u 616-035-00-5 jinbidlu bl-entrati korrispondenti li ġejjin:

“006-086-00-6

fenossikarb (ISO); etil [2-(4-fenossifenossi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Karċ. Kat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

etefon; 2 aċidu kloreotilfosfoniku

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/38-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilin bifosfat

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

Etilbenzin

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

stirene

202-851-5

100-42-5

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetraidro-2-furilmetanol;

tetraidrofurfuril alkoħol

202-625-6

97-99-4

Repr. Kat. 2; R61

Repr. Kat. 3; R62

Xi; R36

T +

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldeid …%

200-001-8

50-00-0

Karċ. Kat. 2; R45

Muta. Kat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T +

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B,D

616-035-00-5

simoksanil (ISO);

2-cjano-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metossimino)aċetamid

261-043-0

57966-95-7

Repr. Kat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

(c)

L-entrati li ġejjin jidħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.2:

“050-028-00-2

2-etilhessil 10-etil-4,4-dioktil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat

260-829-0

57583-35-4

Repr. Kat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T +

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimetiltin diklorid

212-039-2

753-73-1

Repr. Kat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T +

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37-39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinilċikloessin

202-848-9

100-40-3

Karċ. Kat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muskalur; ċis-trikos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Kat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37-39-46

 

 

604-091-00-3

etofenproks (ISO); 2-(4-ethossifenil) -2-metilpropil 3-fenossibenzil eter

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkossidim (ISO); 2-(N-etossipropanimidoil)-3-idrossi-5-mesitilċikloess-2-en-1-on

87820-88-0

Karċ. Kat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

ċiklossidim (ISO); 2-(N-etossibutanimidojl)-3-idrossi-5-(tetraidro-2H-tiopiran-3-yl)ċikloess-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Kat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T +

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

metil 2,5-diklorobenzoat

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-kloro-N-[3-kloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluoromethil)piridin-2-amin

79622-59-6

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37-39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penkonazol (ISO); 1- [2- (2,4-diklorofenil) pentil] -1H-1,2,4-triazol

266-275-6

66246-88-6

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpirażammina (ISO); S-allil 5-amino-2-isopropil-4- (2-metilfenil) -3-oxo-2,3-diidro-1H-pirazol-1-carbotioat

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propinil butilkarbamat; 3-ioduprop-2-in-1-il butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)26-39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”