7.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 169/130


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 560/2014

tas-6 ta’ Mejju 2014

li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Billi

(1)

Inizjalment sħubiji pubbliċi-privati fil-għamla ta’ Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti kienu previsti fid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE (3) identifikat sħubiji pubbliċi-privati speċifiċi li għandhom ikunu appoġġati.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) stabbilixxa Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”). Orizzont 2020 għandu l-għan li jkollu impatt akbar fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina Orizzont 2020 u l-fondi tas-settur privat fi sħubiji pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni, jistimolaw l-investiment privat, u jgħinu biex jingħelbu sfidi soċjetali. Dawn is-sħubiji għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni bilanċjata mis-sħab kollha, ikunu responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-funzjonament ta’ dawn is-sħubiji għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità li tipparteċipa firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom. Skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013, l-involviment tal-Unjoni f’dawk is-sħubiji jista’ jieħu l-għamla ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji lil impriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) bis-saħħa tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

(4)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE (5), jista’ jingħata appoġġ lill-impriżi konġunti stabbiliti fil-qafas ta’ Orizzont 2020 taħt il-kondizzjonijiet speċifikati f’dik id-Deċiżjoni.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ tenfasizza (l-“Istrateġija Ewropa 2020”), approvata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, l-ħtieġa li jiġu żviluppati kondizzjonijiet favorevoli għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni biex jinkiseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni.

(6)

Il-Konsorzju tal-Industriji b’bażi Bijoloġika (il-“BIC”) żviluppa dokument ta’ viżjoni u Aġenda Strateġika għall-Innovazzjoni u r-Riċerka abbażi ta’ konsultazzjoni estensiva mal-partijiet interessati pubbliċi u privati. L-Aġenda Strateġika għall-Innovazzjoni u r-Riċerka tiddeskrivi l-isfidi teknoloġiċi u tal-innovazzjoni ewlenin li jeħtieġ li jiġu megħluba sabiex jiġu żviluppati industriji b’bażi bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-Ewropa u tidentifika attivitajiet ta’ riċerka, dimostrazzjoni u mobilizzazzjoni li għandhom jitwettqu minn Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji b’bażi bijoloġika (l-“Inizjattiva BBI”).

(7)

Il-BIC huwa organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-grupp industrijali li jappoġġa l-Inizjattiva TBBI. Il-membri tiegħu jkopru l-katina ta’ valur b’bażi bijoloġika kollha u jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), raggruppamenti reġjonali, assoċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u Pjattaformi Ewropej għat-Teknoloġija. L-għan tal-BIC huwa li jiżgura u jippromwovi l-iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tal-industriji b’bażi bijoloġika fl-Ewropa. Kwalunkwe parti interessata tul il-katina ta’ valur b’bażi bijoloġika tista’ tapplika għas-sħubija. Huwa japplika l-prinċipji ġenerali ta’ ftuħ u trasparenza fir-rigward tas-sħubija li jiżguraw involviment industrijali wiesa’.

(8)

Kwalunkwe istituzzjoni eliġibbli tista’ ssir parteċipant jew koordinatur fil-proġetti magħżula.

(9)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2012 bit-titolu “Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa” u b’mod partikolari l-Pjan ta’ Azzjoni tagħha, titlob sħubija pubblika-privata biex tappoġġa l-istabbiliment ta’ industriji u katini ta’ valur b’bażi bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-Ewropa. Fid-dawl tal-mixja lejn soċjetà fejn nifirxu lil hinn mill-użu taż-żejt, il-Komunikazzjoni għandha l-għan li tintegra aħjar is-setturi tal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-bijomassa sabiex tirrikonċilja s-sigurtà tal-ikel u l-iskarsezza tar-riżorsi naturali u l-għanijiet ambjentali bil-użu tal-bijomassa għal għanijiet industrijali u tal-enerġija.

(10)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu “Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku” tikkonferma l-importanza strateġika tal-industriji b’bażi bijoloġika għall-kompetittività futura tal-Ewropa, kif identifikat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2007 bit-titolu “Inizjattiva tas-suq ewlieni għall-Ewropa” u tenfasizza l-ħtieġa għall-Inizjattiva BBI.

(11)

L-Industriji b’bażi Bijoloġika u l-katini ta’ valur tagħhom qed jaffaċċjaw sfidi teknoloġiċi u tal-innovazzjoni kumplessi u sostanzjali. Bħala settur ġdid, l-industriji b’bażi bijoloġika qed jkollhom jegħlbu t-tixrid tal-kompetenzi tekniċi u d-data disponibbli pubblikament limitata dwar id-disponibbiltà tar-riżorsi reali sabiex jibnu katini ta’ valur sostenibbli u kompetittivi. Sabiex dawk l-isfidi jiġu indirizzati, trid tinkiseb massa kritika b’mod iffukat u koerenti fil-livell Ewropew f’termini tal-iskala tal-attività, l-eċċellenza u l-potenzjal għall-innovazzjoni.

(12)

L-Inizjattiva BBI għandha tnaqqas it-tipi differenti ta’ fallimenti tas-suq li jiskoraġġixxu l-investiment privat f’attivitajiet prekompetittivi ta’ riċerka, dimostrazzjoni u mobilizzazzjoni għall-industriji b’bażi bijoloġika fl-Ewropa. B’mod partikolari, għandha taċċerta d-disponibbiltà tal-provvista ta’ bijomassa affidabbli, filwaqt li tqis domandi soċjali u ambjentali oħrajn li qed jikkompetu, u tappoġġa l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-ipproċessar avvanzati, attivitajiet ta’ dimostrazzjoni u strumenti ta’ politika fuq skala kbira, u b’hekk tnaqqas ir-riskju għall-investiment privat fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta’ prodotti b’bażi bijoloġika u bijofjuwils sostenibbli u kompetittivi.

(13)

L-Inizjattiva BBI għandha tkun sħubija pubblika-privata bil-għan li iżżid l-investiment fl-iżvilupp ta’ settur sostenibbli tal-industriji b’bażi bijoloġika fl-Ewropa. Għandha tipprovdi benefiċċji ambjentali u soċjoekonomiċi għaċ-ċittadini Ewropej, iżżid il-kompetittività fl-Ewropa u tikkontribwixxi sabiex l-Ewropa tiġi stabbilita bħala attur ewlieni fir-riċerka, id-dimostrazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ prodotti b’bażi bijoloġika u bijofjuwils avvanzati.

(14)

L-għan tal-Inizjattiva BBI huwa li timplimenta programm ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta’ riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta’ materjali b’bażi bijoloġika u abbażi ta’ hekk tappoġġa l-istabbiliment ta’ katini ta’ valur b’bażi bijoloġika sostenibbli. Dawk l-attivitajiet għandhom jitwettqu b’kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati tul il-katini ta’ valur b’bażi bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, il-marki tal-konsumaturi, l-SMEs, iċ-ċentri u l-universitajiet għat-teknoloġija u r-riċerka.

(15)

L-ambizzjoni u l-ambitu tal-għanijiet tal-Inizjattiva BBI, l-iskala tar-riżorsi finanzjarji u tekniċi li jeħtieġ li jiġu mobilizzati, u l-ħtieġa li tinkiseb il-koordinazzjoni effettiva u sinerġija tar-riżorsi u l-finanzjament, jeħtieġ l-involviment tal-Unjoni. Għalhekk Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji b’bażi bijoloġika (l-“Impriża Konġunta BBI”) għandha tiġi stabbilita bħala entità legali.

(16)

L-għan tal-Impriża Konġunta BBI għandu jinkiseb permezz tal-appoġġ ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni u bl-użu ta’ riżorsi mis-setturi pubbliċi u dawk privati. Għal dan il-fini, l-Impriża Konġunta BBI għandha torganizza sejħiet għal proposti għall-appoġġ ta’ attivitajiet ta’ riċerka, dimostrazzjoni u mobilizzazzjoni.

(17)

Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-Impriża Konġunta BBI għandha tiżviluppa sinerġiji mill-qrib ma’ programmi oħrajn tal-Unjoni f’oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika ta’ Żvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(18)

L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi għall-għeluq tad-distakk fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni permezz tal-promozzjoni tas-sinerġiji mal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF). Għalhekk l-Impriża Konġunta BBI (Industriji b’bażi bijoloġika) għandha tara li tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-ESIF, li speċifikament jistgħu jgħinu biex isaħħu kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali fil-qasam tal-Impriża Konġunta BBI u jsostnu l-isforzi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(19)

Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta BBI għandhom ikunu l-Unjoni u l-BIC.

(20)

Ir-regoli għall-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-Impriża Konġunta BBI għandhom jiġu stabbiliti fl-Istatuti tal-Impriża Konġunta BBI bħala parti minn dan ir-Regolament.

(21)

Il-BIC esprima, bil-miktub, il-qbil tiegħu li jwettaq l-attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam tal-Impriża Konġinta BBI fi ħdan struttura adattata sew għan-natura ta’ sħubija pubblika-privata. Huwa adatt li l-BIC jaderixxi għall-Istatuti stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament billi jiffirma ittra ta’ approvazzjoni.

(22)

Biex tikseb l-għanijiet tagħha, l-Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi l-appoġġ finanzjarju tagħha għall-azzjonijiet permezz ta’ proċeduri miftuħa u trasparenti prinċipalment fl-għamla ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet miftuħa u kompetittivi.

(23)

Il-kontribuzzjonijiet mill-Membri li mhumiex l-Unjoni ma għandhomx ikunu limitati għall-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta BBI u mal-kofinanzjament meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni appoġġati mill-Impriża Konġunta BBI. Il-kontribuzzjonijiet tagħhom għandhom ikopru wkoll attivitajiet addizzjonali li għandhom jitwettqu mill-Membri li mhumiex l-Unjoni, kif speċifikat fi pjan ta’ attivitajiet addizzjonali. Sabiex ikollhom perspettiva ġenerali adatta tal-effett ta’ ingranaġġ ta’ dawk l-attivitajiet addizzjonali, dawn għandhom jirrappreżentaw il-kontribuzzjonijiet lill-Inizjattiva BBI.

(24)

Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta BBI għandha tkun konformi mar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). Barra minn hekk, l-Impriża Konġunta BBI għandha tiżgura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dawn ir-regoli bbażati fuq miżuri rilevanti adottati mill-Kummissjoni.

(25)

L-Impriża Konġunta BBI għandha tuża wkoll mezzi elettroniċi ġestiti mill-Kummissjoni sabiex jiġu żgurati l-ftuħ, it-trasparenza u l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni. Għalhekk, is-sejħiet għal proposti li tnedew mill-Impriża Konġunta BBIgħandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi oħra tad-disseminazzjoni tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, data rilevanti fost l-oħrajn dwar proposti, applikanti, għotjiet u parteċipanti għandha tkun disponibbli mill-Impriża Konġunta BBI għall-inklużjoni fis-sistemi elettroniċi tar-rappurtar u d-disseminazzjoni ta’ Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni, f’format adatt u bil-perjodiċità li tikkorrispondi għall-obbligi tar-rappurtar tal-Kummissjoni.

(26)

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta BBI għandha tiġi ġestita skont il-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba u bir-regoli rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u r-Regolament Idddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (8).

(27)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-piż amministrattiv għandu jitnaqqas għall-partijiet kollha. Awditi doppji u ammonti ta’ dokumentazzjoni u rappurtar sproporzjonati għandhom jiġu evitati. L-awditi ta’ riċevituri tal-fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament għandhom isiru f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

(28)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta BBI għandhom ikunu mħarsa permezz ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-nefqa, inkluż il-prevenzjoni, l-iskoperta u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkuprar ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati b’mod inkorrett, u fejn adatt, penali amministrattivi u finanzjarji adatti skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(29)

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta BBI bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(30)

Fid-dawl tan-natura speċifika u l-istatus attwali tal-impriżi konġunti, u biex tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’ Programm Qafas, l-impriżi konġunti għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għal kwittanza separata. B’deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta BBI għandha għalhekk tingħata mill-Parlament Ewropew wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 ma għandhomx japplikaw għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta BBI iżda huma għandhom ikunu allinjati sa fejn hu possibbli ma’ dawk previsti għal korpi taħt l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. L-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

(31)

L-Impriża Konġunta BBI għandha topera b’mod miftuħ u trasparenti waqt li tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha fil-ħin lill-korpi adatti tagħha kif ukoll tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u disseminazzjoni lill-pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura tal-korpi tal-Impriża Konġunta BBI għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

(32)

Sabiex tiffaċilita l-istabbiliment tagħha, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mill-istabbiliment u t-tħaddim inizjali tal-Impriża Konġunta BBI sakemm din ikollha l-kapaċità operattiva biex timplimenta l-baġit proprju.

(33)

Minħabba l-għan ta’ Orizzont 2020 li jinkisbu aktar simplifikazzjoni u koerenza, is-sejħiet kollha għal proposti mill-Impriża Konġunta BBI għandhom iqisu d-durata ta’ Orizzont 2020.

(34)

Peress li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-tisħiħ tar-riċerka u l-innovazzjoni industrijali madwar l-Unjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Konġunta BBI mill-Impriża Konġunta BBI, ma tistax tinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda tista’, għar-raġuni li tiġi evitata d-duplikazzjoni, tinżamm il-massa kritika u jiġi żgurat li l-finanzjament pubbliku jintuża b’mod ottimali, tinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (l-“Inizjattiva BBI”), għandha tiġi stabbilita impriża konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 TFUE (l-“Impriża Konġunta BBI”), sal-31 ta’ Diċembru 2024. Sabiex jittieħed kont tad-durata ta’ Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti mill-Impriża Konġunta BBI għandhom jitnedew l-aktar tard sal-31 ta’ Diċembru 2020. F’każijiet debitament iġġustifikati, is-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2021.

2.   L-Impriża Konġunta BBI għandha tkun korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

3.   L-Impriża Konġunta BBI għandu jkollha personalità ġuridika. F’kull Stat Membru, hija għandha tgawdi mill-aktar kapaċità legali estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet ta’ dawk l-Istati Membri. Tista’, b’ mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli, u tista’ tkun parti fi proċedimenti legali.

4.   Is-sede tal-Impriża Konġunta BBI għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

5.   L-Istatuti tal-Impriża Konġunta BBI (“l-Istatuti”) huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Għanijiet

L-Impriża Konġunta BBI għandu jkollha l-għanijiet li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u b’mod partikolari l-Parti III tad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Inizjattiva BBI ta’ ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju li hija aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli u żżid it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, b’mod partikolari f’żoni rurali, permezz tal-iżvilupp ta’ industriji b’bażi bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-Ewropa, ibbażati fuq bijoraffineriji li jiksbu l-bijomassa tagħhom b’mod sostenibbli, u b’mod partikoli li:

(i)

turi teknoloġiji li jippermettu moduli kimiċi ġodda, materjali ġodda, u prodotti ġodda għall-konsumatur minn bijomassa Ewropea li jissostitwixxu l-ħtieġa għal inputs b’bażi ta’ fossili;

(ii)

tiżviluppa mudelli ta’ negozju li jintegraw l-atturi ekonomiċi tul il-katina ta’ valur kollha mill-provvista tal-bijomassa għall-bijoraffineriji għall-konsumaturi ta’ materjali, kimiċi u fjuwils b’bażi bijoloġika, inkluż permezz tal-ħolqien ta’ interkonnessjonijiet transsettorjali ġodda u l-appoġġ għal raggruppamenti transindustrijali; u

(iii)

tistabbilixxi bijoraffineriji ewlenin li jużaw it-teknoloġiji u l-mudelli ta’ negozju għal materjali, kimiċi u fjuwils b’bażi bijoloġika u li juru titjib fin-nefqa u l-prestazzjoni li jilħaq livelli li huma kompetittivi mal-alternattivi b’bażi ta’ fossili.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta BBI, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, sabiex tkopri l-ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż operattivi għandha tkun sa massimu ta’ EUR 975 000 000. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 2020, stabbiliti bid-Deċiżjoni 743/2013/UE, skont il-punt (c)(iv) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-arranġamenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom ikunu stabbiliti fi ftehim ta’ delega u ftehimiet ta’ trasferiment annwali ta’ fondi li għandhom jiġu konklużi bejn il-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni, u l-Impriża Konġunta BBI.

3.   Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jindirizza l-elementi stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-Regolament Iddelegat (UE) Nru 1268/2012, u, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

(a)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta BBI rigward l-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti msemmijin fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(b)

ir-rekwiżiti għall-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta BBI fid-dawl tal-monitoraġġ imsemmi fl-Anness III għad-Deċiżjoni 2013/743/UE;

(c)

l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi relatati mal-funzjonament tal-Impriża Konġunta BBI;

(d)

l-arranġamenti rigward il-forniment ta’ data neċessarja biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tista’ tilħaq l-obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtar inkluż fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(e)

dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża Konġunta BBI anke fuq il-portal waħdieni għall-parteċipanti kif ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni oħrajn tal-Orizzont 2020 ġestiti mill-Kummissjoni;

(f)

l-użu ta’ riżorsi umani u l-bidliet fihom, b’mod partikolari r-reklutaġġ skont il-grupp, il-grad u l-kategorija ta’ funzjoni, l-eżerċizzju ta’ riklassifikazzjoni u kwalunkwe bidla għall-għadd ta’ membri tal-persunal.

Artikolu 4

Kontribuzzjonijiet tal-membri li mhumiex l-Unjoni

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta BBI li mhumiex l-Unjoni għandhom jagħmlu, jew jiftiehmu sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jagħmlu, kontribuzzjoni totali ta’ mill-anqas EUR 2 730 000 000 matul il-perijodu definit fl-Artikolu 1.

2.   Il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

il-kontribuzzjonijiet għall-Impriża Konġunta BBI kif stabbilit fl-Artikolu 12(2), il-punt (b) tal-Artikolu 12(3) u l-punt (c) tal-Artikolu 12(3) tal-Istatuti.

(b)

kontribuzzjonijiet in-natura ta’ mill-anqas EUR 1 755 000 000 matul il-perijodu definit fl-Artikolu 1 mill-membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom li jikkonsistu mill-ispejjeż li huma ġarrbu fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet addizzjonali mhux inklużi fil-pjan ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta BBI li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Inizjattiva BBI. Programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni oħrajn jistgħu jappoġġaw dawk l-ispejjeż f’konformità mar-regoli u l-proċeduri applikabbli. F’każijiet bħal dawn, il-finanzjament tal-Unjoni ma għandux ikun sostitut għall-kontribuzzjonijiet in-natura mill-membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom.

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) ma għandhomx ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju mill-Impriża Konġunta BBI. L-attivitajiet korrispondenti għandhom ikunu stabbiliti fi pjan ta’ attivitajiet addizzjonali annwali li għandu jindika l-valur stmat ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet.

3.   Il-Membri tal-Impriża Konġunta BBI li mhumiex l-Unjoni għandhom jirrappurtaw kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI rigward il-valur tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 li saru matul kull sena finanzjarja preċedenti. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu wkoll jiġi informat b’dan fil-waqt.

4.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-punt (c) tal-Artikolu 12(3) tal-Istatuti, l-ispejjeż għandhom ikunu ddeterminati skont il-prattiki normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn hija stabbilita l-entità, u skont l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju. L-ispejjeż għandhom ikunu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-entità kkonċernata. Il-metodu tal-valutazzjoni jista’ jiġi vverifikat mill-Impriża Konġunta BBI jekk miċ-ċertifikazzjoni tirriżulta kwalunkwe inċertezza. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-ispejjeż imġarrba f’attivitajiet addizzjonali ma għandhomx jiġu awditjati mill-Impriża Konġunta BBI jew minn kwalunkwe korp tal-Unjoni.

5.   Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Impriża Konġunta BBI jew tiskatta l-proċedura tal-proċess ta’ stralċ imsemmi fl-Artikolu 20(2) tal-Istatuti jekk dawk il-membri jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu parzjalment biss jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma għandhiex timpedixxi r-rimborż ta’ spejjeż eliġibbli li jkunu diġà ġġarrbu mill-membri sa meta ssir in-notifika tad-deċiżjoni lill-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 5

Regoli finanzjarji

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, l-Impriża Konġunta BBI għandha tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha f’konformità mal-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 (9).

Artikolu 6

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni kif stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KESE) Nru 259/68 (10) (“Regolamenti tal-Persunal” u “Kondizzjonijiet tal-Impjieg”) u r-regoli adottati b’mod konġunt bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal tal-Impriża Konġunta BBI.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Impriża Konġunta BBI, is-setgħat mogħtija lilu mir-Regolamenti tal-Persunal dwar l-Awtorità tal-Ħatra u s-setgħat konferiti mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg fuq l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratti (is-“setgħat tal-awtorità tal-ħatra”).

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta’ awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kondizzjonijiet li taħthom dik id-delega tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv huwa awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat

Meta ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu hekk, il-Bord ta’ Tmexxija jista’, b’deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelega minn dan tal-aħħar. F’dan il-każ, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita huwa stess is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta BBI minbarra d-Direttur Eżekuttiv

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta regoli ta’ implimentazzjoni adatti fir-rigward tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

4.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom jiġu determinati fil-pjan tal-istabbiliment tal-persunal tal-Impriża Konġunta BBI u dan għandu jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji bil-grupp tal-funzjoni u bil-grad u l-għadd ta’ persunal kuntrattwali espress f’ekwivalenti full-time, skont il-baġit annwali tiegħu.

5.   Il-persunal tal-Impriża Konġunta BBI għandu jkun magħmul minn persunal temporanju u persunal kuntrattwali.

6.   L-Impriża Konġunta BBI għandha ġġarrab l-ispejjeż kollha relatati mal-persunal.

Artikolu 7

Esperti nazzjonali sekondati u persuni li qed jitħarrġu

1.   L-Impriża Konġunta BBI tista’ tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati u persuni li qed jitħarrġu li mhumiex impjegati mill-Impriża Konġunta BBI. L-għadd ta’ esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar ir-riżorsi tal-persunal kif imsemmi fl-Artikolu 6(4) skont il-baġit annwali.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Impriża Konġunta BBI u dwar l-użu ta’ persuni li qed jitħarrġu.

Artikolu 8

Privileġġi u Immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-TFUE, għandu japplika għall-Impriża Konġunta BBI u l-persunal tagħha.

Artikolu 9

Responsabbiltà tal-Impriża Konġunta BBI

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Impriża Konġunta BBI għandha tiġi ggvernata mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u mil-liġi applikabbli għall-ftehim, deċiżjoni jew kuntratt inkwistjoni.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Impriża Konġunta BBI, f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati mill-persunal tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom.

3.   Kull pagament mill-Impriża Konġunta BBI fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u l-ispejjeż u n-nefqa mġarrba b’rabta magħhom għandhom jitqiesu bħala nefqa tal-Impriża Konġunta BBI u għandhom jiġu koperti mir-riżorsi tagħha.

4.   L-Impriża Konġunta BBI għandha tkun unikament responsabbli biex tissodisfa l-obbligi tagħha.

Artikolu 10

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni:

(a)

bis-saħħa ta’ kwalunkwe klawżola ta’ arbitraġġ inkluża fi ftehimiet jew kuntratti konklużi mill-Impriża Konġunta BBI, jew fid-deċiżjonijiet tagħha;

(b)

f’tilwim relatat mal-kumpens għal danni kkawżati mill-persunal tal-Impriża Konġunta BBI waqt il-qadi ta’ dmirijiethom;

(c)

fi kwalunkwe tilwima bejn l-Impriża Konġunta BBI u l-persunal tagħha fil-limiti u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

2.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni mhux koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti legali oħra tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat fejn tinsab is-sede tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 11

Evalwazzjoni

(1)   Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni, bl-assistenza ta’ esperti indipendenti, għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta BBI. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni, li għandu jinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta BBI għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni dettaljata u fl-evalwazzjoni interim imsemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013.

2.   Abbażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni interim imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ taġixxi f’konformità mal-Artikolu 4(5) jew tieħu kwalunkwe azzjoni adatta oħra.

3.   Fi żmien sitt xhur wara l-proċess ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta BBI, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara l-iskattar tal-proċedura ta’ stralċ imsemmija fl-Artikolu 20 tal-Istatuti, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta BBI. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 12

Kwittanza

B’deroga mill-Artikolu 60(7) u l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta BBI għandha tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill f’konformità mal-proċedura prevista fir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 13

Awditi ex post

1.   L-awditi ex post tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom jitwettqu mill-Impriża Konġunta BBI skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 bħala parti mill-azzjonijiet indiretti ta’ Orizzont 2020.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li twettaq hija stess l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. F’tali każijiet, hija għandha tagħmel dan f’konformità mar-regoli applikabbli, b’mod partikolari r-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 966/2012, (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013.

Artikolu 14

Il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-membri

1.   L-Impriża Konġunta BBI għandha tagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Impriża Konġunta BBI jew mill-Kummissjoni, kif ukoll mill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa biex iwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (11) u fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim, deċiżjoni jew kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li b’mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, l-Impriża Konġunta BBI, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

4.   L-Impriża Konġunta BBI għandha tiżgura li l-interessi finanzjarji tal-membri tagħha jitħarsu b’mod adegwat billi twettaq jew tikkummissjona kontrolli interni u esterni adatti.

5.   L-Impriża Konġunta BBI għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (13). L-Impriża Konġunta BBI għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet interni mwettqa mill-OLAF.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16, l-Impriża Konġunta BBI għandha tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni sensittiva, li d-divulgazzjoni tagħha tista’ tippreġudika l-interessi tal-membri tagħha jew tal-parteċipanti fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 16

Trasparenza

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), għandu japplika għal dokumenti miżmuma mill-Impriża Konġunta BBI.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI jista’ jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, deċiżjonijiet meħuda mill-Impriża Konġunta BBI skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jiffurmaw is-suġġett ta’ ilment lill-Ombudsman taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 228 TFUE.

Artikolu 17

Regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni

Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 għandu japplika għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta BBI. Skont dak ir-Regolament, l-Impriża Konġunta BBI għandha titqies bħala korp li jiffinanzja u għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif stabbilit fl-Artikolu 1 tal-Istatuti.

Artikolu 18

Appoġġ mill-Istat ospitanti

Jista’ jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn l-Impriża Konġunta BBI u l-Istat fejn hija lokalizzata s-sede tagħha dwar privileġġi u immunitajiet u appoġġ ieħor li għandu jiġi pprovdut minn dak l-Istat lill-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 19

Azzjonijiet inizjali

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u t-tħaddim inizjali tal-Impriża Konġunta BBI sakemm din ikollha l-kapaċità operattiva biex timplimenta l-baġit tagħha stess. Il-Kummissjoni, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, għandha twettaq l-azzjonijiet kollha meħtieġa f’kollaborazzjoni mal-membri l-oħra bl-involviment tal-korpi kompetenti tal-Impriża Konġunta BBI.

2.   Għall-fini msemmi fil-paragrafu 1:

(a)

sakemm id-Direttur Eżekuttiv jassumi d-doveri tiegħu wara l-ħatra tiegħu/tagħha mill-Bord ta’ Tmexxija skont l-Artikolu 8 tal-Istatuti, il-Kummissjoni tista’ taħtar aġent tal-Kummissjoni biex jaġixxi bħala Direttur Eżekuttiv interim u jeżerċita d-dmirijiet assenjati lid-Direttur Eżekuttiv li jista’ jiġi assistit minn għadd limitat ta’ aġenti tal-Kummissjoni:

(b)

b’deroga mill-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament, id-Direttur interim għandu jeżerċita s-setgħat tal-awtorità li taħtar;

(c)

il-Kummissjoni tista’ tassenja għadd limitat ta’ uffiċjali tagħha fuq bażi interim.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-approprjazzjonijiet ipprovduti fil-baġit annwali tal-Impriża Konġunta BBI malli jkunu approvati mill-Bord ta’ Tmexxija, u jista’ jikkonkludi ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti, inklużi kuntratti tal-persunal wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal tal-Impriża Konġunta BBI.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv interim għandu, bil-qbil tad-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta BBI u soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, jiddetermina d-data li fiha l-Impriża Konġunta BBI ikollha l-kapaċità timplimenta l-baġit tagħha. Minn dik id-data, il-Kummissjoni għandha tastjeni milli tagħmel impenji u teżegwixxi pagamenti għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

G. STOURNARAS


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Diċembru 2013 [Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

(2)  Deċiżjoni (KE) Nru 1882/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’ li jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86).

(4)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(6)  Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’“Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)” (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

(7)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata imsemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2).

(10)  Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968 li jistipula ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol għal impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej u jistabbilixxi miżuri speċjali temporanjament applikabbli għall-uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).

(11)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(12)  Regolament (KE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(14)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


ANNESS

STATUTI TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA DWAR L-INDUSTRIJI B’BAŻI BIJOLOĠIKA

Artikolu 1

Kompiti

L-Impriża Konġunta BBI għandha twettaq dawn il-kompiti:

(a)

tiżgura l-istabbiliment u l-ġestjoni sostenibbli tal-Inizjattiva BBI;

(b)

timmobilizza r-riżorsi meħtieġa tas-settur pubbliku u privat;

(c)

tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija u l-partijiet interessati l-oħra;

(d)

tiżgura l-effiċjenza tal-Inizjattiva BBI;

(e)

tilħaq il-massa kritika tal-isforz tar-riċerka sabiex tidħol għal programm fit-tul;

(f)

timmonitorja l-progress lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Impriża Konġunta BBI;

(g)

tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-azzjonijiet indiretti ta’ riċerka u innovazzjoni prinċipalment permezz ta’ għotjiet;

(h)

twettaq attivitajiet ta’ informazzjoni, komunikazzjoni, sfruttament u disseminazzjoni permezz ta’ applikazzjoni mutatis mutandis tal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, inkluż li l-informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tas-sejħiet għal proposti tkun disponibbli u aċċessibbli f’bażi ta’ data elettronika komuni ta’ Orizzont 2020;

(i)

tikkoordina ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati inklużi organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet;

(j)

kwalunkwe kompitu ieħor meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Membri

1.

Il-membri tal-Impriża Konġunta BBI għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

wara l-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti, permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-Konsorzju tal-Industriji b’bażi Bijoloġika Aisbl (il-“BIC”), organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ stabbilita taħt il-liġi Belġjana, bl-uffiċju permanenti tagħha fi Brussell, il-Belġju.

2.

‘Entitajiet kostitwenti’ huma l-entitajiet li jikkostitwixxu kull membru tal-Impriża Konġunta li mhuwiex l-Unjoni, skont l-Istatuti ta’ dak il-membru.

Artikolu 3

Bidliet fil-membri

1.

Sakemm tikkontribwixxi għall-finanzjament imsemmi fl-Artikolu 12 biex jinkisbu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta BBI stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, u taċċetta l-Istatuti tal-Impriża Konġunta BBI, kwalunkwe entità legali li direttament jew indirettament tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020 tista’ tapplika biex issir membru tal-Impriża Konġunta BBI.

2.

Kwalunkwe applikazzjoni għal adeżjoni mal-Impriża Konġunta BBI għandha tiġi indirizzata lill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI, akkumpanjata minn proposta biex tiġi adattata l-kompożizzjoni ta’ dak il-Bord ta’ Tmexxija.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jevalwa l-applikazzjoni b’kont meħud tar-rilevanza u l-potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant fir-rigward tal-kisba tal-għanijiet tal-Impriża Konġunta BBI u għandu jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni.

4.

Kwalunkwe membru jista’ jtemm l-adeżjoni tiegħu mal-Impriża Konġunta BBI. It- għandha ssir effettiva u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-membri l-oħra. Mid-data tat-terminazzjoni, l-ex-membru għandu jkun meħlus minn kwalunkwe obbligu minbarra dawk approvati jew imġarrba mill-Impriża Konġunta BBI qabel it-terminazzjoni tas-sħubija.

5.

Is-sħubija tal-Impriża Konġunta BBI ma tistax tkun trasferita għal parti terza mingħajr il-qbil minn qabel tal-Bord ta’ Tmexxija.

6.

Meta ssir xi bidla fil-membri skont dan l-Artikolu, l-Impriża Konġunta BBI għandha minnufih tippubblika lista aġġornata tal-membri tagħha fis-sit elettroniku tagħha, flimkien mad-data ta’ tali bidla.

Artikolu 4

Korpi tal-Impriża Konġunta BBI

1.

Il-korpi tal-Impriża Konġunta BBI għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Kumitat Xjentifiku;

(d)

il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati.

2.

Il-Kumitat Xjentifiku u l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandhom ikunu korpi konsultattivi tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 5

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

ħames rappreżentanti tal-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni; u

(b)

ħames rappreżentanti tal-membri li mhumiex l-Unjoni, li mill-anqas wieħed minnhom għandu jkun rappreżentant tal-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs).

Artikolu 6

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.

L-Unjoni għandha żżomm 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet ta’ vot tal-Unjoni għandhom ikun indiviżibbli. Il-membri li mhumiex l-Unjoni għandu jkollhom numru ugwali ta’ voti. Il-Membri għandhom jagħmlu l-aqwa sforz tagħhom biex jiksbu kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-anqas 75 % tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk li huma assenti.

2.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaħtar il-president tiegħu għal perijodu ta’ sentejn.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jsejjaħ il-laqgħat ordinarji tiegħu darbtejn fis-sena. Huwa jista’ jsejjaħ laqgħat straordinarji fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-maġġoranza tar-rappreżentanti tal-membri li mhumiex l-Unjoni jew fuq talba tal-president. Il-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jissejħu mill-president tiegħu u għandhom normalment isiru fis-sede tal-Impriża Konġunta BBI.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu d-dritt li jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Il-president tal-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi għal-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservatur u jieħu parti fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-president tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollu d-dritt, kull meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompiti tiegħu, jattendi l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala osservatur u jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda mingħajr drittijiet għal vot.

Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden, fuq bażi ta’ każ b’każ, persuni oħrajn biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari rappreżentanti ta’ awtoritajiet reġjonali fl-Unjoni u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

4.

Ir-rappreżentanti tal-Membri ma għandhomx ikunu responsabbli personalment għal azzjonijiet li jkunu ħadu fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti fuq il-Bord ta’ Tmexxija.

5.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Artikolu 7

Kompiti tal-Bord ta’ Tmexxija

1.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà globali għall-orjentazzjoni strateġika u l-operazzjonijiet tal-Impriża Konġunta BBI u għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tiegħu.

2.

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord tat-Tmexxija, għandha tara li tiżgura l-koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta BBI u l-attivitajiet rilevanti tal-Orizzont 2020 bil-ħsieb li jiġu promossi sinerġiji meta jiġu identifikati prijoritajiet koperti mir-riċerka kollaborattiva.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jwettaq, b’mod partikolari, il-kompiti li ġejjin:

(a)

jevalwa, jaċċetta jew jiċħad applikazzjonijiet għal adeżjoni skont l-Artikolu 3 ta’ dawn l-Istatuti;

(b)

jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tas-sħubija fl-Impriza Konġunta BBI ta’ kwalunkwe membru li ma jissodisfax l-obbligi tiegħu;

(c)

jadotta r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI skont l-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

jadotta l-baġit annwali tal-Impriża Konġunta BBI, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal korrispondenti li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u l-grad kif ukoll l-għadd ta’ persunal kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(e)

jeżerċita s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra fir-rigward tal-persunal, skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(f)

jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal-uffiċċju tad-Direttur Eżekuttiv, jaġixxi ta’ gwida għalih u jimmonitorja l-prestazzjoni tiegħu;

(g)

japprova l-istruttura organizzazzjonali tal-Uffiċċju tal-Programm fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(h)

jadotta l-pjan ta’ ħidma annwali u l-istimi ta’ nefqa korrispondenti, kif proposti mid-Direttur Eżekuttiv wara li jkun ikkonsulta mal-Kumitat Xjentifiku u l-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati;

(i)

japprova l-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali annwali msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament abbażi ta’ proposta mill-membri li mhumiex l-Unjoni u wara li jkun ikkonsulta, fejn adatt, grupp konsultattiv ad hoc;

(j)

japprova r-rapport annwali tal-attività, inkluż in-nefqa korrispondenti;

(k)

jagħmel l-arranġamenti kif adatt għall-istabbiliment ta’ kapaċità tal-awditjar intern tal-Impriża Konġunta BBI;

(l)

japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn adatt, ir-regoli relatati għall-preżentazzjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għotjiet u l-proċeduri ta’ reviżjoni;

(m)

japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament abbażi tal-lista ta’ klassifika maħruġa minn grupp ta’ esperti indipendenti;

(n)

jistabbilixxi l-politika ta’ komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta BBI fuq rakkomandazzjoni mid-Direttur Eżekuttiv;

(o)

fejn adatt, jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg skont l-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament;

(p)

fejn adatt, jistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Impriża Konġunta BBI u dwar l-użu ta’ persuni li qed jitħarrġu skont l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament;

(q)

fejn adatt, jistabbilixxi gruppi konsultattivi minbarra l-korpi tal-Impriża Konġunta BBI;

(r)

fejn adatt, jippreżenta lill-Kummissjoni talba biex ikun emendat dan ir-Regolament proposta minn membru tal-Impriża Konġunta BBI;

(s)

ikun responsabbli minn kwalunkwe kompitu li mhuwiex speċifikament allokat lil korp partikolari tal-Impriża Konġunta BBI li huwa jista’ jassenja lil kwalunkwe wieħed minn dawk il-korpi;

Artikolu 8

Ħatra, tkeċċija jew estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta’ Tmexxija minn lista ta’ kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti. Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-rappreżentazzjoni mill-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta BBI fil-proċedura ta’ għażla kif adatt.

B’mod partikolari, għandha tiġi żgurata rappreżentazzjoni adatta mill-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta BBI fl-istadju ta’ qabel l-għażla tal-proċedura tal-għażla. Għal dak il-għan, il-membri li mhumiex l-Unjoni, bi qbil komuni, għandhom jaħtru rappreżentant kif ukoll osservatur f’isem il-Bord ta’ Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun membru tal-persunal u għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju tal-Impriża Konġunta BBI taħt punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg.

Bil-għan li jiġi konkluż il-kuntratt tad-Direttur Eżekuttiv, l-Impriża Konġunta BBI għandha tkun irrappreżentata mill-President tal-Bord ta’ Tmexxija.

3.

Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ tliet snin. Sa tmiem dak il-perijodu, il-Kummissjoni, li tassoċja l-membri li mhumiex l-Unjoni kif adatt, għandha tagħmel evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Impriża Konġunta BBI.

4.

Il-Bord ta’ Tmexxija, fuq proposta tal-Kummissjoni li tieħu kont tal-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal perijodu ta’ mhux aktar minn erba’ snin.

5.

Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura ta’ għażla oħra għall-istess kariga fi tmiem il-perijodu globali.

6.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitkeċċa biss b’deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija fuq proposta mill-Kummissjoni li tassoċja l-membri li mhumiex l-Unjoni kif adatt.

Artikolu 9

Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun il-kap eżekuttiv responsabbli mit-tmexxija ta’ kuljum tal-Impriża Konġunta BBI skont id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Impriża Konġunta BBI. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrispondi lejn il-Bord ta’ Tmexxija.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Impriża Konġunta BBI.

4.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu b’mod partikolari jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin b’mod indipendenti:

(a)

jipprepara u jippreżenta għall-adozzjoni l-abbozz tal-baġit annwali lill-Bord ta’ Tmexxija, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal relatat li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji f’kull grad u grupp ta’ funzjoni u l-għadd ta’ persunal kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(b)

jipprepara u jippreżenta għall-adozzjoni l-pjan ta’ ħidma annwali u l-estimi tan-nefqa relatati lill-Bord ta’ Tmexxija;

(c)

jippreżenta għall-opinjoni l-kontijiet annwali lill-Bord ta’ Tmexxija;

(d)

jipprepara u jippreżenta għall-approvazzjoni r-rapport annwali tal-attività, inkluż l-informazzjoni dwar in-nefqa relatata lill-Bord ta’ Tmexxija;

(e)

jippreżenta għall-approvazzjoni l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament lill-Bord ta’ Tmexxija;

(f)

jinforma lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku regolarment dwar il-kwistjonijiet kollha rilevanti għar-rwol konsultattiv tagħhom;

(g)

jiffirma ftehimiet u deċiżjonijiet individwali;

(h)

jiffirma kuntratti ta’ akkwist;

(i)

jimplimenta l-politika ta’ komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta BBI;

(j)

jorganizza, jidderieġi u jissorvelja l-operazzjonijiet u l-persunal tal-Impriża Konġunta BBI fil-limiti tad-delega mill-Bord ta’ Tmexxija kif previst fl-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;

(k)

jistabbilixxi u jiżgura t-tħaddim ta’ sistema ta’ kontroll interna effettiva u effiċjenti u jirrapporta kwalunkwe bidla sinifikanti li ssirilha lill-Bord ta’ Tmexxija;

(l)

jiżgura li jitwettqu l-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju;

(m)

jieħu kwalunkwe miżura oħra meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-progress tal-Impriża Konġunta BBI lejn l-ilħuq tal-għanijiet tagħha;

(n)

iwettaq kull kompitu ieħor fdat jew iddelegat lid-Direttur Eżekuttiv mill-Bord ta’ Tmexxija.

5.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi Uffiċċju tal-Programm għall-eżekuzzjoni, taħt ir-responsabbiltà tiegħu jew tagħha, ta’ kull kompitu ta’ appoġġ li joħroġ minn dan ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-Programm għandu jkun magħmul mill-persunal tal-Impriża Konġunta BBI u għandu b’mod partikolari jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi appoġġ għall-istabbiliment u l-ġestjoni ta’ sistema ta’ kontabbiltà adatta skont ir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI;

(b)

jimmaniġġja s-sejħiet kif previst fil-pjan ta’ ħidma annwali u l-amministrazzjoni tal-ftehimiet u id-deċiżjonijiet, inkluż il-koordinazzjoni tagħhom;

(c)

jipprovdi lill-Membri u lill-korpi l-oħra tal-Impriża Konġunta BBI l-informazzjoni rilevanti kollha u l-appoġġ kollu meħtieġ sabiex iwettqu dmirijiethom kif ukoll iwieġeb għat-talbiet speċifiċi tagħhom;

(d)

jaġixxi bħala s-segretarjat tal-korpi tal-Impriża Konġunta BBI u jipprovdi appoġġ lill-korpi konsultattivi stabbiliti mill-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 10

Kumitat Xjentifiku

1.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun magħmul minn mhux aktar minn ħmistax-il membru. Huwa għandu jaħtar president minn fost il-membri tiegħu.

2.

Il-membri għandhom jirriflettu rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ esperti rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-akkademja, l-industrija, l-SMEs, l-organizzazzjonijiet non-governattivi u l-korpi regolatorji. Kollettivament, il-membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-għarfien meħtieġa li jkopru d-dominju tekniku meħtieġ biex jagħmlu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.

3.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku u għandu jaħtar il-membri tiegħu. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu f’kunsiderazzjoni l-kandidati potenzjali proposti mill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati tal-BBI.

4.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jagħti pariri dwar il-prijoritajiet xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati fil-pjani ta’ ħidma annwali;

(b)

jagħti pariri dwar il-kisbiet xjentifiċi spjegati fir-rapport annwali tal-attività.

5.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-President tiegħu.

6.

Bi qbil mal-President, il-Kumitat Xjentifiku jista’ jistieden persuni oħrajn jattendu l-laqgħat tiegħu.

7.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Artikolu 11

Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati

1.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jkun magħmul minn rappreżentant minn kull Stat Membru u ta’ kull pajjiż assoċjat ma’ Orizzont 2020. Huwa għandu jaħtar president minn fost il-membri tiegħu.

2.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiltaqa’ mill-anqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-President tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-President tal-Bord ta’ Tmexxija u/jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu l-laqgħat.

Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ jistieden persuni oħra biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari rappreżentanti ta’ awtoritajiet reġjonali fl-Unjoni, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jew rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-SMEs.

3.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jiġi kkonsultat u, b’mod partikolari, jeżamina l-informazzjoni u jipprovdi opinjonijiet dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

progress tal-programm tal-Impriża Konġunta BBI u l-ksib tal-għanijiet tiegħu inkluż il-proċess tal-evalwazzjoni tas-sejħiet għall-proposti u l-proposti;

(b)

aġġornament tal-orjentazzjoni strateġika;

(c)

rabtiet ma’ Orizzont 2020;

(d)

pjanijiet ta’ ħidma annwali;

(e)

involviment tal-SMEs.

4.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu wkoll jipprovdi informazzjoni lill-Impriża Konġunta BBI u jaġixxi bħala interfaċċa fi ħdanha dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali rilevanti u l-identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ kooperazzjoni, inkluż il-mobilizzazzjoni ta’ teknoloġiji rilevanti, sabiex jippermettu s-sinerġiji u jevitaw sovrappożizzjonijiet;

(b)

miżuri speċifiċi meħuda fil-livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward ta’ avvenimenti ta’ disseminazzjoni, sessjonijiet ta’ ħidma tekniċi dedikati u attivitajiet ta’ komunikazzjoni.

(c)

miżuri speċifiċi meħuda fil-livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward tal-attivitajiet ta’ mobilizzazzjoni fir-rigward tal-Inizjattiva BBI.

5.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati jista’ joħroġ, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, rakkomandazzjonijiet jew proposti lill-Bord ta’ Tmexxija dwar kwistjonijiet tekniċi maniġerjali u finanzjarji kif ukoll dwar pjanijiet annwali, b’mod partikolari meta dawk il-kwistjonijiet jaffettwaw interessi nazzjonali jew reġjonali.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jinforma mingħajr dewmien bla bżonn lill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu li jkun ta lil tali rakkomandazzjonijiet jew proposti, jew għandu jagħti r-raġunijiet fil-każ li ma jkunx ingħata segwitu għalihom.

6.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi informazzjoni b’mod regolari, fost l-oħrajn dwar il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta BBI, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa għall-proposti u implimentazzjoni tal-proġetti, dwar sinerġiji ma’ programmi oħrajn rilevanti tal-Unjoni, u dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-BBI.

7.

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Artikolu 12

Sorsi ta’ finanzjament

1.

L-Impriża Konġunta BBI għandha tiġi ffinanzjata b’mod konġunt mill-Unjoni u l-membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsa f’installazzjonijiet u kontribuzzjonijiet li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indirettu li mhumiex rimborżati mill-Impriża Konġunta BBI.

2.

L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża Konġunta BBI ma għandhomx jeċċedu l-EUR 58 500 000 u għandhom ikunu koperti permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji kondiviżi b’mod ugwali fuq bażi annwali bejn l-Unjoni u l-membri li mhumiex l-Unjoni. Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-ispejjeż amministrattivi ma tintużax, tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni sabiex tkopri l-ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta BBI.

3.

L-ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta BBI għandhom jiġu koperti permezz ta’:

(a)

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(b)

kontribuzzjoni finanzjarja mill-membri li mhumiex l-Unjoni;

(c)

kontribuzzjonijiet in natura mill-membri li mhumiex l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom li jikkonsistu mill-ispejjeż imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti li minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta BBI u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

4.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-membri li mhumiex l-Unjoni l-Unjoni għall-ispejjeż operattivi msemmija fil-paragrafu 3(b) għandha tkun mill-anqas EUR 182 500 000 matul il-perijodu previst fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

5.

Ir-riżorsi tal-Impriża Konġunta BBI imdaħħla fil-baġit tagħha għandhom ikunu magħmula mill-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

(a)

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri għall-ispejjeż amministrattivi;

(b)

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri għall-ispejjeż operattivi;

(c)

kwalunkwe dħul iġġenerat mill-Impriża Konġunta BBI;

(d)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja, riżors u dħul ieħor.

Kwalunkwe interess miġbur mill-kontribuzzjonijiet imħallsa lill-Impriża Konġunta BBI mill-membri tagħha għandu jitqies bħala d-dħul tagħha.

6.

Ir-riżorsi kollha tal-Impriża Konġunta BBI u l-attivitajiet tagħha għandhom ikunu ddedikati għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

7.

L-Impriża Konġunta BBI għandu jkollha s-sjieda tal-assi kollha ġġenerati minnha jew trasferiti lilha sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha.

8.

Ħlief meta l-Impriża Konġunta BBI tgħaddi minn proċess ta’ stralċ, kwalunkwe dħul żejjed fuq l-infiq ma għandux jitħallas lill-membri tal-Impriża Konġunta BBI.

Artikolu 13

Impenji finanzjarji

L-impenji finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI ma għandhomx jeċċedu l-ammont ta’ riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit mill-membri tagħha.

Artikolu 14

Sena finanzjarja

Is-sena finanzjarja għandha tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 15

Ippjanar operattiv u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta għall-adozzjoni abozz ta’ pjan ta’ ħidma annwali lill-Bord ta’ Tmexxija, li għandu jinkludi pjan dettaljat tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, l-attivitajiet amministrattivi u l-l-estimi tan-nefqa relatati għas-sena li jmiss. L-abbozz ta’ pjan ta’ ħidma għandu jinkludi wkoll il-valur stmat tal-kontribuzzjonijiet li għandhom isiru skont il-punt (c) tal-Artikolu 12(3) tal-Istatuti.

2.

Il-programm ta’ ħidma annwali għal sena partikolari għandu jiġi adottat sa tmiem is-sena preċedenti. Il-programm ta’ ħidma annwali għandu jkun disponibbli pubblikament.

3.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji l-abbozz tal-baġit annwali għas-sena segwenti u jippreżentah lill-Bord ta’ Tmexxija għall-adozzjoni.

4.

Il-baġit annwali għal sena partikolari għandu jiġi adottat mill-Bord ta’ Tmexxija sa tmiem is-sena preċedenti.

5.

Il-baġit annwali għandu jkun adattat biex jittieħed kont tal-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni kif stabbilit fil-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 16

Rappurtar operattiv u finanzjarju

1.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta kull sena lill-Bord ta’ Tmexxija dwar il-qadi tad-dmirijiet tad- Direttur Eżekuttiv skont ir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI.

Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Bord ta’ Tmexxija għall-approvazzjoni rapport annwali tal-attività dwar il-progress li jkun sar mill-Impriża Konġunta BBI fis-sena kalendarja preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Ir-rapport annwali tal-attività għandu jinkludi, fost l-oħrajn, informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra mwettqa u n-nefqa relatata;

(b)

l-azzjonijiet ippreżentati, inkluż analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi l-SMEs, u skont il-pajjiż;

(c)

l-azzjonijiet magħżula għall-finanzjament, inkluż analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi l-SMEs, u skont il-pajjiż u li tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta BBI lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali.

2.

Meta jkun approvat mill-Bord ta’ Tmexxija, ir-rapport annwali tal-attività għandu jkun disponibbli pubblikament.

3.

Sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-uffiċjal tal-kontabbltà tal-Impriża Konġunta BBI għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, l-Impriża Konġunta BBI għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri.

Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Impriża Konġunta BBI skont l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Impriża Konġunta BBI għandu jħejji l-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta BBI u d-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord tat-Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Impriża Konġunta BBI.

Sal-1 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja suċċessiva, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-15 ta’ Novembru tas-sena finanzjarja suċċessiva.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħti lill-Qorti tal-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet li jkunu saru fir-rapport annwali tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv għandu wkoll jippreżenta dik it-tweġiba lill-Bord tat-Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja inkwistjoni, f’konformità mal-Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 17

Awditu intern

L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża Konġunta BBI bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

Artikolu 18

Responsabbiltà tal-membri u assigurazzjoni

1.

Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-membri għad-djun tal-Impriża Konġunta BBI għandha tkun limitata għall-kontribuzzjonijiet tagħhom li huma jkunu diġà għamlu għall-ispejjeż amministrattivi.

2.

L-Impriża Konġunta BBI għandha tieħu u żżomm assigurazzjoni adatta.

Artikolu 19

Kunflitt ta’ interess

1.

L-Impriża Konġunta BBI, il-korpi u l-persunal tagħha għandhom jevitaw kwalunkwe kunflitt ta’ interess fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom.

2.

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tagħha. Dawk ir-regoli għandu jkun fihom dispożizzjonijiet intiżi biex jiġi evitat xi kunflitt ta’ interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 20

Proċess ta’ stralċ

1.

Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta BBI għandu jsir fi tmiem il-perijodu stipulat fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

2.

Minbarra l-paragrafu 1, il-proċedura tal-proċess ta’ stralċ għandha tiskatta awtomatikament jekk l-Unjoni jew il-membri kollha li mhumiex l-Unjoni jirtiraw mill-Impriża Konġunta BBI.

3.

Bil-għan li jitmexxew il-proċeduri biex jinbeda l-proċess ta’ stralċ tal-Impriża Konġunta BBI, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew aktar, li għandhom ikunu konformi mad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

4.

Meta l-Impriża Konġunta BBI tkun għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi tagħha għandhom jintużaw biex ikopru r-responsabbiltajiet tagħha u n-nefqa relatata mal-proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess għandu jitqassam fost il-membri fiż-żmien tal-proċess ta’ stralċ b’mod proporzjonali għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-Impriża Konġunta BBI. Kwalunkwe eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu jitreġġa’ lura lill-baġit tal-Unjoni.

5.

Għandha tiġi stabbilita proċedura ad hoc li tiżgura l-ġestjoni adatta ta’ kwalunkwe ftehim konkluż jew deċiżjoni adottata mill-Impriża Konġunta BBI kif ukoll kwalunkwe kuntratt ta’ akkwist li jkollu durata itwal mid-durata tal-Impriża Konġunta BBI.