24.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 122/18


REGOLAMENT (UE) Nru 376/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-3 ta' April 2014

dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta' okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Għandu jiġi żgurat livell ġenerali għoli ta' sikurezza fis-settur tal-avjazzjoni ċivili fl-Unjoni u għandu jsir kull sforz biex jonqsu l-għadd ta' aċċidenti u inċidenti sabiex tkun żgurata l-fiduċja pubblika fit-trasport bl-ajru.

(2)

Ir-rata ta' aċċidenti fatali fl-avjazzjoni ċivili baqgħet pjuttost kostanti matul l-aħħar għaxar snin. Madankollu, l-għadd ta' aċċidenti jista' jiżdied matul id-deċennji li ġejjin, minħabba żieda fit-traffiku tal-ajru u żieda fil-kumplessità teknika tal-inġenji tal-ajru.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għandu l-għan li jipprevjeni l-aċċidenti billi jiffaċilita t-twettiq fil-pront ta' investigazzjonijiet tas-sikurezza effiċjenti u ta' kwalità għolja. Dan ir-Regolament ma għandux jinterferixxi mal-proċess ta' investigazzjoni ta' aċċident u inċident ġestiti mill-awtoritajiet għall-investigazzjoni tas-sikurezza nazzjonali kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 996/2010. F'każ ta' aċċident jew inċident serju, in-notifika tal-okkorrenza hija wkoll soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 996/2010.

(4)

L-atti leġiżlattivi eżistenti tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u r-regolamenti ta' implimentazzjoni tiegħu, jimponu obbligi fuq ċerti organizzazzjonijiet biex jistabbilixxu sistemi ta' rappurtar tal-okkorrenzi fil-kuntest tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tagħhom. Il-konformità mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regolamenti ta' implimentazzjoni tiegħu m'għandhomx jeżentaw l-organizzazzjonijiet mill-konformità ma' dan ir-Regolament. Bl-istess mod, il-konformità ma' dan ir-Regolament m'għandhiex teżenta lill-organizzazzjonijiet mill-konformità mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regolamenti ta' implimentazzjoni tiegħu. Madankollu, dan m'għandux iwassal għal żewġ sistemi ta' rappurtar paralleli, u r-Regolament (KE) Nru 216/2008, ir-regolamenti ta' implimentazzjoni tiegħu, u dan ir-Regolament għandhom jitqiesu bħala komplementari.

(5)

L-esperjenza wriet li ħafna drabi l-aċċidenti jkunu preċeduti minn inċidenti relatati mas-sigurtà u nuqqasijiet li jiżvelaw l-eżistenza ta' perikli għas-sikurezza. L-informazzjoni dwar is-sikurezza hija għalhekk riżors importanti għall-kxif ta' perikli eżistenti jew potenzjali għas-sikurezza. Barra minn hekk, filwaqt li l-kapaċità li wieħed jitgħallem minn aċċident hija kruċjali, sistemi purament reattivi nstabu li huma ta' użu limitat biex ikomplu jwasslu għal titjib. Għalhekk is-sistemi reattivi għandhom ikunu kkumplementati b'sistemi proattivi, li jużaw tipi oħra ta' informazzjoni dwar is-sikurezza biex jagħmlu titjib effettiv fis-sikurezza tal-avjazzjoni. L-Unjoni, l-Istati Membri tagħha, l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (“l-Aġenzija”) u l-organizzazzjonijiet għandhom jikkontribwixxu għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni permezz tal-introduzzjoni ta' sistemi ta' sikurezza aktar proattivi u bbażati fuq l-evidenza li jiffokaw fuq il-prevenzjoni tal-aċċidenti abbażi tal-analiżi tal-informazzjoni kollha rilevanti dwar is-sikurezza, inkluża informazzjoni dwar okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili.

(6)

Sabiex titjieb is-sikurezza tal-avjazzjoni l-informazzjoni rilevanti dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili għandha tiġi rrappurtata, miġbura, maħżuna, protetta, skambjata, imxerrda u analizzata u għandhom jittieħdu azzjonijiet xierqa għas-sikurezza abbażi tal-informazzjoni miġbura. Dan l-approċċ proattiv u bbażat fuq l-evidenza għandu jiġi implimentat mill-awtoritajiet rilevanti tas-sikurezza tal-avjazzjoni tal-Istati Membri, minn organizzazzjonijiet bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni għas-sikurezza tagħhom u mill-Aġenzija.

(7)

L-impożizzjoni fuq organizzazzjonijiet ta' obbligi ta' rappurtar dwar l-okkorrenzi għandha tkun proporzjonati għad-daqs tal-organizzazzjoni kkonċernata u l-ambitu tal-attività tagħha. Għaldaqstant għandu jkun possibbli, b'mod partikolari għal organizzazzjonijiet iżgħar, li jiddeċiedu dwar l-għaqda jew il-fużjoni tal-funzjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-okkorrenzi fi ħdan l-organizzazzjoni, il-kondiviżjoni tal-kompiti ta' rappurtar dwar l-okkorrenza ma' organizzazzjonijiet oħra tal-istess natura jew l-esternalizzazzjoni tal-ġbir, l-evalwazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u l-ħażna tad-dettalji tal-okkorrenzi lil entitajiet speċjalizzati approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Tali entitajiet għandhom jikkonformaw mal-prinċipji ta' protezzjoni u kunfidenzjalità stabbiliti b'dan ir-Regolament. L-organizzazzjoni ta' esternalizzazzjoni għandha żżomm kontroll adatt tal-kompiti esternalizzati u għandha fl-aħħar mill-aħħar tagħti rendikont u tkun responsabbli mill-applikazzjoni tar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.

(8)

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-professjonisti tal-avjazzjoni front-line jirrappurtaw l-okkorrenzi li huma ta' riskju sinifikanti għas-sikurezza tal-avjazzjoni. Is-sistemi ta' rappurtar volontarju għandhom jikkumplimentaw is-sistemi ta' rappurtar obbligatorju, u t-tnejn għandhom jippermettu lill-individwi jirrappurtaw id-dettalji tal-okkorrenzi relatati mas-sikurezza tal-avjazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti sistemi ta' rappurtar obbligatorju u volontarju fi ħdan l-organizzazzjonijiet, l-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. L-informazzjoni miġbura għandha tiġi trasferita lill-awtorità kompetenti għal sorveljanza xierqa sabiex tissaħħaħ is-sikurezza tal-avjazzjoni. L-organizzazzjonijiet għandhom janalizzaw dawk l-okkorrenzi li jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza, sabiex jidentifikaw il-perikli għas-sikurezza u jieħdu kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva xierqa. L-organizzazzjonijiet għandhom jibgħatu r-riżultati preliminari tal-analiżijiet tagħhom lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri tagħhom jew lill-Aġenzija u għandhom jibagħtulhom ukoll ir-riżultati finali jekk dawk ir-riżultati jidentifikaw riskju attwali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoniL-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jistabbilixxu proċedura simili għal dawk l-okkorrenzi li ġew ippreżentati direttament lilhom u għandhom jissorveljaw il-valutazzjoni u kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva tal-organizzazzjoni meħuda.

(9)

Diversi kategoriji ta' ħaddiema li jaħdmu jew li huma impenjati mod ieħor fl-avjazzjoni ċivili josservaw avvenimenti li huma ta' rilevanza għall-prevenzjoni ta' aċċidenti. Għalhekk, għandu jkollhom aċċess għal għodod li jagħmluha possibbli li jirrappurtaw tali ġrajjiet, u l-protezzjoni tagħhom għandha tkun iggarantita. Sabiex il-persunal jitħeġġew jirrapportaw okkorrenzi u jkunu jistgħu japprezzaw aħjar l-impatt pożittiv tar-rappurtar dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni, jeħtieġ li jiġu infurmati b'mod regolari dwar l-azzjoni li ttieħdet fil-qafas tas-sistemi ta' rappurtar tal-okkorrenzi.

(10)

Il-perikli u r-riskji assoċjati mal-inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni huma differenti ħafna minn dawk assoċjati ma' tipi oħra ta' inġenji tal-ajru. Għalhekk, waqt li s-settur tal-avjazzjoni kollu għandu jkun kopert b'dan ir-Regolament, l-obbligi imposti minnu għandhom ikunu proporzjonati għall-isfera ta' attività u l-kumplessità ta' tipi differenti ta' inġenji tal-ajru. Għaldaqstant, l-informazzjoni miġbura dwar okkorrenzi li jinvolvu inġenji tal-ajru li mhumiex dawk kumplessi li jaħdmu bil-magni għandhom ikunu soġġetti għal obbligi ta' rappurtar simplifikati u speċifiċi li jkunu aktar xierqa għal dik il-fergħa tal-avjazzjoni.

(11)

L-iżvilupp ta' mezzi oħra biex tinġabar informazzjoni dwar is-sikurezza minbarra s-sistemi meħtieġa minn dan ir-Regolament, għandhom ikunu mħeġġa, sabiex tinġabar aktar informazzjoni li tista' tikkontribwixxi għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni. Fejn l-organizzazzjonijiet għandhom sistemi ta' ġbir tal-informazzjoni dwar is-sikurezza li jaħdmu sewwa u li diġà jiffunzjonaw, dawn għandhom jitħallew jibqgħu jużaw dan is-sistemi flimkien mas-sistemi li għandhom jiġu stabbiliti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

(12)

L-awtoritajiet ta' investigazzjoni tas-sikurezza u kwalunkwe entità inkarigata mir-regolazzjoni tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-Unjoni għandu jkollhom aċċess sħiħ għad-dettalji tal-okkorrenzi miġbura u għar-rapporti dwar l-okkorrenzi maħżuna mill-Istati Membri tagħhom, sabiex jiddeċiedu liema inċidenti jeħtieġu investigazzjoni dwar is-sikurezza, kif ukoll biex jiġu identifikati l-lezzjonijiet li jistgħu jittieħdu fl-interess tas-sikurezza tal-avjazzjoni u biex jissodisfaw l-obbligi ta' superviżjoni tagħhom.

(13)

Huwa kruċjali li jkun hemm data ta' kwalità tajba u kompleta minħabba li l-analiżi u x-xejriet li ġejjin minn data mhux eżatta jistgħu juru riżultati li jqarrqu u jwasslu għal sforz li jiffoka fuq azzjoni mhux adatta. Barra minn hekk, din id-data mhux eżatta tista' twassal għal telf ta' fiduċja fl-informazzjoni magħmula mill-iskemi ta' rappurtar tal-okkorrenzi. Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tar-rapporti dwar l-okkorrenza, u tiġi ffaċilitata l-kompletezza tagħhom, dawn għandu jkollhom ċerta informazzjoni minima li tista' tvarja skont il-kategorija tal-okkorrenza. Barra minn hekk, għandhom jiġu implimentati proċeduri għall-kontroll tal-kwalità tal-informazzjoni u li jevitaw l-inkonsistenza bejn rapport dwar l-okkorrenzi u d-dettalji tal-okkorrenza li nġabru inizjalment. Barra minn hekk, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għandu jiġi żviluppat materjal ta' gwida adegwat, b'mod partikolari biex jiżgura l-kwalità u jiffaċilita l-kompletezza tad-data kif ukoll l-integrazzjoni konsistenti u uniformi tad-data fil-bażijiet tad-data. Għandhom jiġu organizzati workshops, b'mod partikolari mill-Kummissjoni, biex jipprovdu l-appoġġ meħtieġ.

(14)

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa skema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji sabiex tiżgura l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe azzjoni rapida meħtieġa meta jkun hemm okkorrenzi individwali li jkunu ta' riskju għoli għas-sikurezza. Dik l-iskema għandha wkoll tippermetti l-identifikazzjoni ta' oqsma ewlenin ta' riskju minn informazzjoni aggregata. Din l-iskema għandha tgħin lill-entitajiet rilevanti fil-valutazzjoni tagħhom tal-okkorrenzi u fid-determinazzjoni ta' fejn l-aħjar li jiffokaw l-isforzi tagħhom. Skema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji għandha tiffaċilita approċċ integrat u armonizzat għall-ġestjoni tar-riskji fis-sistema kollha tal-avjazzjoni Ewropea u b'hekk tippermetti li l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija jiffokaw fuq l-isforzi għat-titjib tas-sikurezza b'mod armonizzat.

(15)

Skema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji għandha tippermetti kemm l-identifikazzjoni ta' oqsma ewlenin ta' riskju fi ħdan l-Unjoni abbażi ta' informazzjoni aggregata mill-perspettiva Ewropea kif ukoll l-appoġġ għall-ħidma magħmula fil-qasam tal-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u tal-Pjan Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni. Għandu jingħata appoġġ adatt mill-Kummissjoni biex tiġi żgurata klassifikazzjoni konsistenti u uniformi tar-riskji fl-Istati Membri kollha.

(16)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni, ir-rapporti dwar l-okkorrenzi għandhom jinħażnu f'bażijiet ta' data li għandhom ikunu kompatibbli maċ-Ċentru Ewropew ta' Koordinament għas-Sistemi ta' Notifika tal-Inċidenti tal-Avjazzjoni (ECCAIRS) (is-software użat mill-Istati Membri kollha u mir-Repożitorju Ċentrali Ewropew biex jaħżnu rapporti dwar l-okkorrenzi) u mat-tassonomija ADREP (it-tassonomija tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), użata wkoll għas-software tal-ECCAIRS). L-Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom jipprovdu appoġġ tekniku għall-interoperabbiltà tas-sistemi.

(17)

L-organizzazzjonijiet għandhom jaħżnu r-rapporti dwar l-okkorrenzi li jirriżultaw minn dettalji tal-okkorrenzi miġbura taħt is-sistemi ta' rappurtar obbligatorji u, fejn applikabbli, is-sistemi ta' rappurtar volontarji f'bażi tad-data waħda jew aktar. Għandu jkun possibbli li l-kumplessità tal-bażi tad-data tkun proporzjonata għad-daqs tal-organizzazzjoni kkonċernata u/jew is-sinifikat tagħha fir-rigward l-objettivi ta' dan ir-Regolament, u għandha, mill-inqas, tikkonsisti minn fajl ta' data li jkun fih l-oqsma komuni ta' data obbligatorji u, fejn applikabbli, oqsma speċifiċi ta' data obbligatorji.

(18)

Okkorrenz li tinvolvi inġenju tal-ajru rreġistrat fi Stat Membru jew operat minn organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru, għandha tkun irrappurtata anke meta sseħħ barra mit-territorju ta' dak l-Istat Membru.

(19)

L-informazzjoni dwar l-okkorrenzi għandha tiġi skambjata fl-Unjoni biex jissaħħaħ il-kxif ta' perikli attwali jew potenzjali. Dan l-iskambju ta' informazzjoni għandu jippermetti wkoll lill-Istati Membri li jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-okkorrenzi li jseħħu fit-territorju tagħhom jew fl-ispazju tal-ajru tagħhom iżda li jkunu rrappurtati lil Stat Membru ieħor. Dan għandu wkoll jippermetti li l-Aġenzija tikseb informazzjoni preċiża dwar l-okkorrenzi u l-aċċess għar-rapporti dwar l-okkorrenzi kollha miġbura fl-Unjoni sabiex, meta jeħtieġ, tittieħed azzjoni korrettiva biex ikun hemm reazzjoni għal riskju identifikat fl-Unjoni. Dan l-iskambju ta' informazzjoni għandu jippermetti li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jiksbu informazzjoni preċiża dwar l-okkorrenzi fl-ispazju tal-ajru tagħhom u, fejn meħtieġ, jieħdu azzjoni korrettiva biex ikun hemm reazzjoni għal riskju identifikat fuq it-territorju tagħhom.

(20)

L-objettiv tal-iskambju ta' informazzjoni dwar l-okkorrenzi għandu ikun il-prevenzjoni ta' aċċidenti u inċidenti tal-avjazzjoni. M'għandux jintuża biex jitfa' ħtija jew responsabbiltà jew biex jistabbilixxi valuri ta' komparazzjoni għall-prestazzjoni tas-sikurezza.

(21)

L-aktar mod effiċjenti biex jiġi żgurat l-iskambju ta' ammonti kbir ta' informazzjoni tas-sikurezza bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija huwa permezz tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew, dment li l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija jkollhom aċċess sħiħ għalih.

(22)

L-informazzjoni kollha relatata mas-sikurezza li ġejja minn rapporti dwar l-okkorrenzi miġbura fl-Unjoni, għandha tiġi trasferita fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew fi żmien adatt. Din għandha tinkludi il-ġabra ta' informazzjoni dwar inċidenti iżda wkoll informazzjoni fuq aċċidenti u inċidenti serji investigati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 996/2010.

(23)

Dan ir-Regolamet għandu japplika għal informazzjoni dwar l-okkorrenzi, li hija maħżuna fil-bażijiet tad-data tal-organizzazzjonijiet, tal-Istati Membri u tal-Aġenzija.

(24)

L-informazzjoni kollha relatata mas-sikurezza miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew għandha tkun disponibbli għal entitajiet fdati li jirregolaw is-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fi ħdan l-Unjoni, inkluża l-l-Aġenzija, u għall-awtoritajiet responsabbli biex jinvestigaw aċċidenti u inċidenti fi ħdan l-Unjoni.

(25)

Għandu jkun possibbli għall-partijiet interessati li jitolbu aċċess għal ċerta informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew, soġġett għar-regoli li jikkonċernaw il- kunfidenzjalità ta' tali informazzjoni u tal-anonimità tal-persuni kkonċernati.

(26)

Billi l-punti nazzjonali ta' kuntatt għandhom l-aħjar għarfien tal-partijiet interessati stabbiliti fi Stat Membru speċifiku, kull punt ta' kuntatt nazzjonali għandu jittratta t-talbiet mill-partijiet interessati stabbiliti fit-territorju tal-Istat Membru tiegħu stess. Il-Kummissjoni għandha titratta talbiet minn partijiet interessati minn pajjiżi terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali.

(27)

L-informazzjoni li tinsab f'rapporti dwar l-okkorrenzi għandha tiġi analizzata u għandhom jiġu identifikati r-riskji tas-sikurezza. Kwalunkwe azzjoni konsegwenti adatta, għat-titjib għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni għandha tiġi identifikata u implimentata fi żmien adatt. L-informazzjoni dwar l-analiżi u s-segwitu tal-okkorrenzi għandha tiġi disseminata fi ħdan l-organizzazzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija, peress li l-feedback dwar l-okkorrenzi li ġew irrappurtati jinċentiva lil individwi biex jirrappurtaw l-okkorrenzi. Fejn applikabbli u meta possibbli, informazzjoni dwar l-analiżi u s-segwitu tal-okkorrenzi għandha tiġi pprovduta wkoll lill-individwi li rrappurtaw direttament l-okkorrenzi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew lill-Aġenzija. Tali feedback għandha tkun konformi mar-regoli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tar-rappurtar u tal-persuni msemmijin fir-rapport dwar l-okkorrenzi f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(28)

Dan ir-Regolament għandu jassisti lill-Istati Membri, lill-Aġenzija u lill-organizzazzjonijiet fil-ġestjoni tar-riskji tas-sikurezza tal-avjazzjoni. Is-sistemi għall-ġestjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjonijiet huma kkumplementati mis-sistemi ta' ġestjoni tas-sikurezza tal-Istati Membri u tal-Aġenzija. Filwaqt li l-organizzazzjonijiet jiġġestixxu r-riskji tas-sikurezza assoċjati mal-attività speċifika tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija jiġġestixxu r-riskji tas-sikurezza għas-sistemi tal-avjazzjoni ta', rispettivament, Stati Membri sħaħ u tal-Unjoni kollha, u jindirizzaw riskji komuni tas-sikurezza fl-avjazzjoni fl-Istati Membri kkonċernati jew fil-livell tal-Unjoni. Ir-responsabbiltajiet tal-Aġenzija u tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri m'għandhomx jeżoneraw lil organizzazzjonijiet mir-responsabbiltajiet diretti tagħhom fil-ġestjoni tas-sikurezza inerenti għall-prodotti u s-servizzi li huma jipprovdu. Għal dak il-għan, l-organizzazzjonijiet għandhom jiġbru u janalizzaw informazzjoni dwar l-okkorrenzi sabiex jiġu identifikati u mitigati l-perikli assoċjati mal-attivitajiet tagħhom. Dawngħandhom jivvalutaw ukoll ir-riskji għas-sikurezza assoċjati u jallokaw riżorsi biex jittieħdu miżuri immedjati u adatti għall-mitigazzjoni tar-riskji għas-sikurezza. Il-proċess ġenerali għandu jiġi ssorveljat mill-awtorità kompetenti rilevanti li, meta meħtieġ, għandha teħtieġ li jittieħdu azzjonijiet addizzjonali biex jiżguraw li n-nuqqasijiet tas-sikurezza jiġu indirizzati korrettament. Min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jikkumplementaw is-sistemi għall-ġestjoni tas-sikurezza tal-organizzazzjonijiet fil-livell ta' Stati Membri u dak pan-Ewropew rispettivament.

(29)

Meta tiġi ddeterminata l-azzjonia li għandha tiġi inkluża fi ħdan il-Programm għas-Sikurezza tal-Istat u l-Pjan għas-Sikurezza tal-Istat tagħhom, u sabiex jiġi żgurat li l-azzjoni hija bbażata fuq l-evidenza, l-Istati Membri għandhom jużaw l-informazzjoni li tkun ġejja mir-rapporti dwar l-okkorrenzi li nġabret u mill-analiżi tagħhom. Il-Programmi għas-Sikurezza tal-Istat u l-Pjanijiet għas-Sikurezza tal-Istat huma kkumplementati fil-livell tal-Ewropew mill-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u l-Pjan Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

(30)

Minħabba li l-għan għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, minħabba li s-sistemi ta' rappurtar operati mill-Istati Membri f'iżolament huma inqas effiċjenti min-netwerk ikkoordinat bl-iskambju ta' informazzjoni li jippermetti l-identifikazzjoni ta' problemi possibbli ta' sikurezza u ta' oqsma ewlenin tar-riskju fil-livell tal-Unjoni, l-analiżi fil-livell nazzjonali għandha tkun ikkomplementata b'analiżi u segwitu fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-prevenzjoni aħjar tal-aċċidenti u l-inċidenti tal-avjazzjoni. Dan il-kompitu fil-livell tal-Unjoni għandu jitwettaq minn netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni f'koordinazzjoni mal-Aġenzija u l-Kummissjoni. Għandu jkun possibbli li dak in-netwerk jiddeċiedi, permezz ta' kunsens, li jistieden lil osservaturi oħra għal-laqgħat tiegħu, inklużi l-impjegati jew ir-rappreżentanti tal-industrija.

(31)

Il-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u l-Pjan Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għandhom jibbenefikaw b'mod partikolari mill-ħidma tan-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni biex jiddeterminaw liema azzjoni jeħtieġ li tiġi implimentata fil-livell tal-Unjoni f'perspettiva bbażata fuq l-evidenza.

(32)

Il-pubbliku ġenerali għandu jiġi pprovdut b'informazzjoni ġenerali aggregata dwar il-livell ta' sikurezza tal-avjazzjoni fl-Istati Membri u fl-Unjoni. Dik l-informazzjoni għandha tkopri, b'mod partikolari, kemm tendenzi u analiżi li ġejjin mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-Istati Membri, kif ukoll informazzjoni f'forma aggregata dwar il-kontenut tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew, u jista' tiġi pprovduta permezz tal-pubblikazzjoni tal-indikaturi ta' prestazzjoni dwar is-sikurezza (SPI).

(33)

Is-sistema tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili hija stabbilita fuq il-bażi ta' feedback u t-tagħlimiet meħuda minn aċċidenti u inċidenti. Ir-rappurtar tal-okkorrenzi u l-użu ta' informazzjoni dwar l-okkorrenzi għat-titjib tas-sikurezza jiddependu fuq relazzjoni ta' fiduċja bejn min jagħmel ir-rapport u l-entità responsabbli mill-ġbir u mill-valutazzjoni tal-informazzjoni. Dan jeħtieġ applikazzjoni stretta tar-regoli dwar il-kunfidenzjalità. Il-protezzjoni tal-informazzjoni dwar is-sikurezza mill-użu mhux xieraq, u l-aċċess tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew limitat biss għall-partijiet interessati li jipparteċipaw fit-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili, għandhom l-iskop li jiżguraw id-disponibbiltà kontinwa tal-informazzjoni dwar is-sikurezza sabiex ikun possibbli li tittieħed azzjoniadatta u fil-ħin ta' prevenzjoni u biex titjieb is-sikurezza tal-avjazzjoni. F'dan il-kuntest, l-informazzjoni sensittiva dwar is-sikurezza għandha tkun protetta b'mod adatt, u l-ġbir tagħha għandu jiġi żgurat billi tiġi garantita l-kunfidenzjalità tagħha, il-protezzjoni tas-sors tagħha u tiġi żgurata l-fiduċja tal-ħaddiema li jaħdmu fl-avjazzjoni ċivili fis-sistemi ta' rappurtar tal-okkorrenzi. Għandhom jiġu stabbiliti miżuri adatti sabiex jiżguraw li dik l-informazzjoni miġbura permezz ta' skemi ta' rappurtar tal-okkorrenzi tinżamm kunfidenzjali, u li jiġi ristrett l-aċċess għar-Repożitorju Ċentrali Ewropew. Ir-regoli nazzjonali dwar il-libertà tal-informazzjoni għandhom jieħdu kont tal-kunfidenzjalità meħtieġa ta' informazzjoni bħal din. L-informazzjoni miġbura għandha tkun protetta b'mod adatt mill-użu jew mill-iżvelar mhux awtorizzat. Għandha tkun strettament użata għaż-żamma jew għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni u ma għandhiex tiġi użata għall-attribuzzjoni ta' ħtija jew ta' responsabbiltà.

(34)

Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-impjegati jew tal-persunal b'kuntratt fis-sistema tar-rappurtar tal-okkorrenzi, l-informazzjoni li tinsab fir-rapporti dwar l-okkorrenzi għandha tiġi protetta b'mod adatt u m'għandhiex tintuża għal finijiet oħra jekk mhux għaż-żamma jew għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni. Ir-regoli interni ta' “kultura ġusta” adottati mill-organizzazzjonijiet skont dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu b'mod partikolari għall-kisba ta' dan l-objettiv. Barra minn hekk, il-limitazzjoni tat-trasmissjoni ta' dettalji personali, jew ta' informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni ta' min jagħmel ir-rapport dwar l-okkorrenzi jew tal-persuni l-oħra msemmijin fir-rapport tal-okkorrenzi, permezz ta' separazzjoni ċara bejn id-dipartimenti li jittrattaw ir-rapporti dwar l-okkorrenzi u l-kumplament tal-organizzazzjoni, jista' jkun mod effiċjenti biex jinkiseb dan l-objettiv.

(35)

Persuna li tkun irrappurtat okkorrenza jew persuna li tissemma f'rapporti dwar l-okkorrenzi għandha tkun protetta b'mod adatt. F'dan il-kuntest, ir-rapporti dwar l-okkorrenzi għandhom jiġu deidentifikati, u d-dettalji relatati mal-identita ta' min jagħmel ir-rapport u tal-persuni msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi ma għandhomx jiddaħħlu fil-bażijiet tad-data.

(36)

Barra minn hekk, is-sistema tal-avjazzjoni ċivili għandha tippromwovi “kultura ta' sikurezza” li jiffaċilita r-rappurtar spontanju tal-okkorrenzi u b'hekk jgħin l-iżvilupp tal-prinċipju ta' “kultura ġusta”. “Kultura ġusta” hija element essenzjali ta' “kultura ta' sikurezza” usa' li ssawwar il-bażi ta' sistema robusta għall-ġestjoni tas-sikurezza. Ambjent li jħaddan il-prinċipji ta' “kultura ta' sikurezza” ma għandux jipprevjeni li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ biex iżommu jew itejbu l-livell tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

(37)

“Kultura ġusta” għandha tinkoraġġixxi lill-individwi biex jirrappurtaw informazzjoni relatata mas-sikurezza. Madankollu, ma għandhiex teżenta lill-individwi mir-responsabbiltajiet normali tagħhom. F'dan il-kuntest, l-impjegati u l-persunal kuntrattat ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda preġudizzju abbażi ta' informazzjoni pprovduta skont dan ir-Regolament, minbarra fil-każijiet ta' mġiba ħażina intenzjonata jew fejn kien hemm nuqqas ta' osservanza ċara, severa u serja fir-rigward ta' riskju ovvju u nuqqas kbir ta' responsabbiltà professjonali li tingħata l-attenzjoni li hija evidentement meħtieġa fiċ-ċirkostanzi, li ġiet ikkawżata ħsara prevedibbli lil persuna jew lil proprjetà, jew li ġie kompromess serjament il-livell ta' sikurezza tal-avjazzjoni.

(38)

Sabiex jitħeġġeġ ir-rappurtar ta' okkorrenzi, għandu jkun adatt li jiġu protetti mhux biss il-persuni li jirrappurtaw l-okkorrenzi, iżda wkoll il-persuni imsemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi kkonċernati. Madankollu, dik il-protezzjoni m'għandhiex teżenta lil dawk il-persuni mill-obbligi ta' rappurtar tagħhom skont dan ir-Regolament. B'mod partikolari, f'sitwazzjoni fejn persuna tissemma f'rapport dwar l-okkorrenzi u hija stess għandha l-obbligu li tirrapporta dik l-istess okkorrenza, u intenzjonalment tonqos milli tirrapportaha, allura dik il-persuna għandha titlef il-protezzjoni tagħha u għandha tiffaċċja pieni b'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(39)

Mingħajr preġudizzju għal-liġi kriminali nazzjonali u l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, huwa importanti li jiġi stabbilit b'mod ċar il-limitu tal-protezzjoni ta' min jagħmel ir-rapport u persuni oħra msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi mill-preġudizzju u l-prosekuzzjoni.

(40)

Sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tal-individwi fis-sistema, it-trattament tar-rapporti dwar l-okkorrenzi għandhom jiġu organizzati b'mod li jissalvagwardjaw b'mod xieraq il-kunfidenzjalità tal-identitá ta' min jagħmel ir-rapport u ta' persuni oħra msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi fir-rigward tat-trawwim ta' “kultura ġusta”. Kull fejn hu possibbli, l-għan għandu jkun li jippermetti l-istabbiliment ta' sistema indipendenti ta' trattament tal-okkorrenzi.

(41)

Il-persunal tal-organizzazzjonijiet, tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u tal-Aġenzija li huma involut fil-valutazzjoni, l-ipproċessar jew l-analiżi tal-okkorrenzi għandu rwol sinifikanti fl-identifikazzjoni tal-perikli għas-sikurezza u n-nuqqasijiet tas-sikurezza. L-esperjenza turi li meta l-inċidenti jiġu analizzati bil-benefiċċju tal-esperjenza miksuba wara aċċident, l-analiżi twassal għall-identifikazzjoni ta' riskji u nuqqasijiet li ma setgħux jiġu identifikati mod ieħor. Huwa possibli, għalhekk, li l-persuni involuti fl-evalwazzjoni, l-ipproċessar jew l-analiżi tal-okkorrenzi jibżgħu minn konsegwenzi potenzjali f'termini ta' prosekuzzjoni quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji. Mingħajr preġudizzju għal-liġi kriminali nazzjonali, u l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-Istati Membri m'għandhomx jibdew proċedimenti kontra l-persuni li, fl-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, huma involuti fl-evalwazzjoni, l-ipproċessar jew l-analiżi tal-okkorrenzi fir-rigward ta' deċiżjonijiet meħuda bħala parti mid-dmirijiet tagħhom, li, aktar 'il quddiem u bil-benefiċċju tal-esperjenza miksuba, jirriżultaw żbaljati jew ineffettivi, iżda li, meta jkunu ttieħdu u bl-informazzjoni disponibbli f'dak il-mument, kienu proporzjonati u adatti.

(42)

L-impjegati u l-persunal kuntrattat għandu jkollhom l-opportunità li jirrappurtaw ksur tal-prinċipji li jiddemarkaw il-protezzjoni tagħhom, kif stabbilit f'dan ir-Regolament, u m'għandhomx jiġu penalizzati talli jagħmlu dan. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-konsegwenzi għal dawk li kisru l-prinċipji ta' protezzjoni ta' min jagħmel ir-rapport u ta' persuni oħra msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi u għandhom jadottaw rimedji jew jimponu pieni kif xieraq.

(43)

L-individwi jistgħu jiġu skuraġġati milli jirrappurtaw l-okkorrenzi minħabba l-biża' ta' awtoinkriminazzjoni u l-konsegwenzi potenzjali f'termini ta' prosekuzzjoni quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji. L-objettivi ta' dan ir-Regolament jistgħu jintlaħqu mingħajr interferenza bla bżonn fis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri. Huwa għalhekk adatt li jiġi previst li ksur tal-liġi mhux premeditat jew mhux previst li jindunaw bih l-awtoritajiet tal-Istati Membri permezz biss tar-rappurtar skont dan ir-Regolament m'għandux ikun soġġett għal proċedimenti dixxiplinarji, amministrattivi jew legali, ħlief fejn previst mod ieħor mil-liġi kriminali nazzjonali applikabbli. Madankollu, id-drittijiet ta' partijiet terzi li jinbdew proċedimenti ċivili ma għandux ikun kopert minn din il-projbizzjoni u għandu jkun biss soġġett għal-liġi nazzjonali.

(44)

Madankollu, fil-kuntest tal-iżvilupp ta' ambjent ta' “kultura ġusta”, l-Istati Membri għandhom iżommu l-għażla li jestendu l-projbizzjoni dwar l-użu tar-rapporti dwar l-okkorrenzi bħala evidenza kontra min jagħmel rapport fi proċedimenti amministrattivi u dixxiplinarji għal proċedimenti ċivili jew kriminali.

(45)

Barra minn hekk, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-sikurezza u l-awtoritajiet ġudizzjarji għandha tiġi msaħħa u fformalizzata permezz ta' arranġamenti avvanzati bejniethom li għandhom jirrispettaw il-bilanċ bejn l-interessi pubbliċi differenti involuti, u b'mod partikolari, għandhom ikopru, pereżempju, l-aċċess għal u l-użu ta' rapporti dwar l-okkorrenzi miżmuma fil-bażijiet tad-data nazzjonali.

(46)

Sabiex jingħata appoġġ għar-responsabbiltajiet miżjuda tal-Aġenzija taħt dan ir-Regolament, din għandha tingħata riżorsi biżżejjed biex tkun tista' twettaq il-kompiti addizzjonali assenjati lilha.

(47)

Sabiex jiġi supplementat jew emendat dan ir-Regolament, is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(48)

Fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Aġenzija u lin-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni msemmi f'dan ir-Regolament.

(49)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu konferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(50)

Ir-regoli dwar l-ipproċessar tad-data u l-protezzjoni tal-individwi kif stipulati fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) għandhom ikunu rispettati bis-sħiħ fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Ir-regoli dwar l-aċċess għad-data kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) għandhom ikunu rrispettati bis-sħiħ fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, ħlief fir-rigward tat-tixrid tad-data u tal-informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew, li huma protetti b'regoli iktar stretti ta' aċċess stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(51)

Il-pieni, b'mod partikolari, għandhom ikunu applikabbli kontra kull persuna jew entità li, bi ksur ta' dan ir-Regolament, tuża b'mod mhux adatt informazzjoni protetta minn dan ir-Regolament; atti b'mod preġudizzjarju lejn min jagħmel ir-rapport jew persuni oħra msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi, minbarra fil-każijiet fejn japplikaw l-eżenzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament; ma tistabbilixxix ambjent adatt li jippermetti l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi; ma tanalizzax l-informazzjoni miġbura; ma taġixxix biex tindirizza kwalunkwe nuqqasijiet tas-sikurezza jew nuqqasijiet potenzjali tas-sikurezza individwati; jew ma taqsamx l-informazzjoni miġbura fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(52)

Minħabba li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli komuni fil-qasam tar-rappurtar tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri iżda, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb dak l-għan.

(53)

Ir-Regolament (KE) Nru 996/2010 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(54)

Id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2003 (9), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 (10), u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 (11) għandhom għalhekk jitħassru.

(55)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2011 u ta opinjoni fl-10 ta' April 2013 (12),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għanijiet

1.   Dan ir-Regolament għandu l-għan li jtejjeb is-sikurezza tal-avjazzjoni billi jiżgura li l-informazzjoni rilevanti dwar is-sikurezza relatata mal-avjazzjoni ċivili tiġi rrappurtata, miġbura, maħżuna, protetta, skambjata, imxerrda u analizzata.

Dan ir-Regolament jiżgura:

(a)

li, fejn adatt, tittieħed azzjoni għas-sikurezza fi żmien adatt abbażi ta' analiżi tal-informazzjoni miġbura;

(b)

id-disponibbiltà kontinwa tal-informazzjoni dwar is-sikurezza billi jintroduċi regoli dwar il-kunfidenzjalità u dwar l-użu adatt tal-informazzjoni u permezz ta' protezzjoni armonizzata u msaħħa tal-persuni li jagħmlu rapport u tal-persuni msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenzi; u

(c)

li r-riskji ta' sikurezza tal-avjazzjoni jitqiesu u jiġu trattati sew fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali.

2.   L-uniku objettiv tar-rappurtar tal-okkorrenzi huwa l-prevenzjoni tal-aċċidenti u tal-inċidenti u mhux l-attribuzzjoni ta' ħtija jew ta' responsabbiltà.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“min jagħmel ir-rapport” tfisser persuna fiżika li tirrapporta okkorrenza skont dan ir-Regolament;

(2)

“inġenju tal-ajru” tfisser kwalunkwe magna li tista' tikseb sostenn fl-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-arja għajr ir-reazzjonijiet tal-arja ma' wiċċ id-dinja;

(3)

“inċident” tfisser “inċident” fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 996/2010;

(4)

“inċident serju” tfisser “inċident serju” fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 996/2010;

(5)

“aċċident” tfisser “aċċident” fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 996/2010;

(6)

“informazzjoni deidentifikata” tfisser informazzjoni li tirriżulta mir-rapporti dwar l-okkorrenzi li minnhom tkun tneħħiet id-data personali kollha bħall-ismijiet jew l-indirizzi ta' persuni fiżiċi;

(7)

“okkorrenza” tfisser kwalunkwe avveniment relatat mas-sikurezza li jipperikola jew li, jekk ma jiġix ikkoreġut jew indirizzat, jista' jipperikola lill-inġenju tal-ajru, lil min ikun qiegħed abbord jew lil kwalunkwe persuna oħra u jinkludi b'mod partikolari aċċident jew inċident serju;

(8)

“organizzazzjoni” tfisser kwalunkwe organizzazzjoni li tipprovdi prodotti tal-avjazzjoni u/jewli timpjega persuni, tikkonkludi kuntratti magħhom jew tuża s-servizzi ta' persuni li jkunu meħtieġa jirrappurtaw l-okkorrenzi f'konformità mal-Artikolu 4(6);

(9)

“anonimizzazzjoni” tfisser it-tneħħija mir-rapporti dwar l-okkorrenzi tad-dettalji personali kollha, li jirrelataw ma' min jagħmel ir-rapport u lill-persuni msemmijin fir-rapporti dwar l-okkorrenza u kwalunkwe dettall, inkluż l-isem tal-organizzazzjoni(jiet) involut(i) fl-okkorrenza, li jista' jiżvela l-identità ta' min jagħmel ir-rapport, jew ta' parti terza, jew li jwassal biex din l-informazzjoni tkun tinftiehem mir-rapport dwar l-okkorrenza;

(10)

“periklu” tfisser sitwazzjoni jew oġġett bil-potenzjal li jikkawża mewt jew ħsara lill-persuna, dannu lil tagħmir jew strutturi, telf ta' materjal, jew tnaqqis tal-kapaċità ta' persuna li twettaq funzjoni preskritta;

(11)

“awtorità għall-investigazzjoni tas-sikurezza” tfisser l-awtorità permanenti nazzjonali għall-investigazzjoni tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili li twettaq jew tikkontrolla l-investigazzjonijiet tas-sikurezza kif jingħad fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 996/2010;

(12)

“kultura ġusta” tfisser kultura fejn l-operaturi fuq quddiem nett jew persuni oħra ma jiġux penalizzati għal azzjonijiet, omissjonijiet jew deċiżjonijiet li jkunu ħadu u li jkunu proporzjonati għall-esperjenza u għat-taħriġ tagħhom, iżda li fiha ma jiġux tollerati negliġenza gravi, ksur volontarju u atti ta' qerda;

(13)

“punt ta' kuntatt” tfisser:

(a)

meta ssir talba għall-informazzjoni minn parti interessata stabbilita fl-Unjoni, l-awtorità kompetenti maħtura minn kull Stat Membru f'konformità mal-Artikolu 6(3);

(b)

meta t-talba għal informazzjoni ssir minn parti interessata stabbilita barra l-Unjoni, il-Kummissjoni;

(14)

“parti interessata” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew kwalunkwe korp uffiċjali, kemm jekk għandha personalità ġuridika u kemm jekk le, li tinsab f'pożizzjoni li tipparteċipa fit-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni, billi jkollha aċċess għal informazzjoni dwar okkorrenzi skambjati mill-Istati Membri, u li taqgħa taħt waħda mill-kategoriji tal-partijiet interessati stipulati fl-Anness II;

(15)

“Programm għas-Sikurezza tal-Istat” tfisser sett integrat ta' atti legali u ta' attivitajiet bl-għan li tiġi ġestita s-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fi Stat Membru;

(16)

“Pjan Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni” tfisser il-valutazzjoni ta' kwistjonijiet ta' sikurezza u l-pjan ta' azzjoni relatat fil-livell Ewropew;

(17)

“Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni” tfisser is-sett ta' Regolamenti integrati fil-livell tal-Unjoni, flimkien mal-attivitajiet u l-proċessi użati għall-ġestjoni konġunta tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fil-livell Ewropew;

(18)

“sistema għall-ġestjoni tas-sikurezza” tfisser approċċ sistematiku għall-ġestjoni tas-sikurezza tal-avjazzjoni li jinkludi l-istrutturi organizzattivi, ir-responsabbiltajiet, il-politiki u l-proċeduri meħtieġa u jinkludi kwalunkwe sistema ta' ġestjoni li, b'mod indipendenti jew integrat ma' sistemi ta' ġestjoni oħra tal-organizzazzjoni, tindirizza l-ġestjoni tas-sikurezza;

Artikolu 3

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

(a)

ir-rappurtar ta' okkorrenzi li jipperikolaw jew li, jekk ma jiġux ikkoreġuti jew indirizzati, jipperikolaw inġenju tal-ajru, lil min ikun abbord, kwalunkwe persuna, tagħmir jew installazzjoni oħra li taffettwa l-operat tal-inġenju tal-ajru; u r-rappurtar ta' informazzjoni rilevanti oħra relatata mas-sikurezza f'dak il-kuntest;

(b)

analiżi u azzjoni ta' segwitu fir-rigward tal-okkorrenzi rrappurtati u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza;

(c)

il-protezzjoni ta' professjonisti tal-avjazzjoni;

(d)

l-użu xieraq ta' informazzjoni dwar is-sikurezzamiġbura;

(e)

l-integrazzjoni tal-informazzjoni fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew; u

(f)

id-disseminazzjoni ta' informazzjoni anonimizzata lill-partijiet interessati għall-finijiet tal-provvista lil tali partijiet tal-informazzjoni li jeħtieġu biex itejbu s-sikurezza tal-avjazzjoni.

2.   Dan ir-Regolament japplika għall-okkorrenzi u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza li tinvolvi l-inġenji tal-ajru ċivili, bl-eċċezzjoni tal-inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 216/2008. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dan ir-Regolament ukoll għal okkorrenzi u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza li jkunu jinvolvu inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness II għal dak ir-Regolament.

Artikolu 4

Rappurtar obbligatorju

1.   L-okkorrenzi li jistgħu jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-sikurezza tal-avjazzjoni u li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin għandhom jiġu rrappurtati mill-persuni elenkati fil-paragrafu 6 permezz tas-sistemi obbligatorji ta' rappurtar dwar l-okkorrenzi skont dan l-Artikolu:

(a)

okkorrenzi marbutin mat-tħaddim tal-inġenju tal-ajru, bħal:

(i)

okkorrenzi marbutin mal-kolliżjonijiet;

(ii)

okkorrenzi marbutin mat-tlugħ u l-inżul;

(iii)

okkorrenzi marbutin mal-karburant;

(iv)

okkorrenzi waqt it-titjira;

(v)

okkorrenzi marbutin mal-komunikazzjoni;

(vi)

okkorrenzi marbutin ma' ħsara, emerġenzi u sitwazzjonijiet kritiċi oħrajn;

(vii)

l-inabbilitazzjoni tal-ekwipaġġ u ta' ekwipaġġ ieħor relatat mal-okkorrenzi;

(viii)

il-kondizzjonijiet meteoroloġiċi jew okkorrenzi marbutin mas-sigurtà;

(b)

okkorrenzi marbutin mal-kondizzjonijiet tekniċi, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-inġenji tal-ajru, bħal:

(i)

difetti strutturali;

(ii)

funzjonament ħażin tas-sistema;

(iii)

problemi ta' manutenzjoni u ta' tiswija;

(iv)

problemi ta' propulsjoni (inklużi magni, skrejjen u sistemi rotor) u problemi tal-unitajiet ta' qawwa awżiljari;

(c)

okkorrenzi marbutin mas-servizzi u l-faċilitajiet tan-navigazzjoni bl-ajru, bħal:

(i)

kważi kolliżjonijiet jew potenzjal għal kolliżjoni;

(ii)

okkorrenzi speċifiċi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ATM/ANS);

(iii)

okkorrenzi operazzjonali tal-ATM/ANS;

(d)

okkorrenzi marbutin mal-ajrudromi u s-servizzi fuq l-art, bħal:

(i)

okkorrenzi marbutin mal-attivitajiet u l-faċilitajiet tal-ajrudromi;

(ii)

okkorrenzi marbutin mat-trattament tal-passiġġieri, il-bagalji, il-posta u l-merkanzija;

(iii)

okkorrenzi marbutin mal-groundhandling u servizzi relatati.

2.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtar obbligatorju sabiex tiffaċilita l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi msemmijin fil-paragrafu 1.

3.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistema ta' rappurtar obbligatorju biex jiffaċilita l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi, li jinkludu l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi miġbura minn organizzazzjonijiet skont il-paragrafu 2.

4.   Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (“l-Aġenzij”) għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtar obbligatorju mill- biex tiffaċilita l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi, li jinkludi l-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi miġbura skont il-paragrafu 2 mill-organizzazzjonijiet li ġew iċċertifikati jew approvati mill-Aġenzija.

5.   Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha tadotta lista li tikklassifika l-okkorrenzi li għandha ssir referenza għalihom meta jsir ir-rappurtar tal-okkorrenzi skont il-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 19(2).

F'dawk l-atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tinkludi lista separata li tikklassifika l-okkorrenzi li hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru li mhumiex inġenji tal-ajru kumplessi mħaddma bil-mutur. Il-lista għandha tkun verżjoni simplifikata tal-lista msemmija fl-ewwel subparagrafu u għandu, fejn adatt, jiġi adattat għall-ispeċifiċitajiet ta' dik il-fergħa tal-avjazzjoni.

6.   Il-persuni fiżiċi li ġejjin għandhom jirrappurtaw l-okkorrenzi msemmijin fil-paragrafu 1 permezz tas-sistema stabbilita f'konformità mal-paragrafu 2 mill-organizzazzjoni li tħaddem, tikkuntratta jew tuża s-servizzi ta' min jagħmel ir-rapport jew, b'mod alternattiv, permezz tas-sistema stabbilita f'konformità mal-paragrafu 3 mill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni tagħhom, jew mill-Istat li jkun ħareġ, ivvalida jew ikkonverta l-liċenzja tal-bdot,, jew permezz tas-sistema stabbilita f''konformità mal-paragrafu 4 mill-Aġenzija:

(a)

il-bdot fil-kmand, jew, fil-każijiet fejn il-bdot fil-kmand ma jistax jirrapporta l-okkorrenza, kwalunkwe membru ieħor tal-ekwipaġġ fil-pożizzjoni ta' kmand li jmiss ta' inġenju tal-arju irreġistrat fl-Unjoni jew inġenju tal-ajru rreġistrat barra mill-Unjoni iżda li jintuża minn operatur li s-superviżjoni tal-operati tiegħu jiġu żgurati mill-Istat Membru jew operatur stabbilit fl-Unjoni;

(b)

persuna involuta fid-disinn, il-manifattura, il-manutenzjoni, l-ajrunavigabbiltà kontinwa, il-monitoraġġ, il-manutenzjoni jew il-modifika ta' inġenju tal-ajru, jew kwalunkwe tagħmir jew parti minnu, taħt is-superviżjoni ta' Stat Membru jew tal-Aġenzija;

(c)

persuna li tiffirma ċertifikat tar-reviżjoni tal-ajrunavigabbiltà, jew rilaxx għas-servizz rigward inġenju tal-ajru, jew kwalunkwe tagħmir jew parti minnu, taħt is-superviżjoni ta' Stat Membru jew tal-Aġenzija;

(d)

persuna li twettaq funzjoni li teħtieġ li hija tkun awtorizzata minn Stat Membru bħala membru tal-persunal ta' fornitur ta' servizz tat-traffiku tal-ajru li huwa fdat bir-responsabbiltajiet relatati mas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jew bħala uffiċjal fis-servizz tal-informazzjoni dwar it-titjira;

(e)

persuna li twettaq funzjoni marbuta mal-ġestjoni tas-sikurezza ta' ajruport li għalih japplika r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(f)

persuna li twettaq funzjoni marbuta mal-installazzjoni, il-modifika, il-manutenzjoni, it-tiswija, ir-reviżjoni, il-kontroll tat-titjira jew l-ispezzjoni tal-faċilitajiet tan-navigazzjoni bl-ajru li l-Istat Membru jiżgura s-superviżjoni;

(g)

persuna li twettaq funzjoni marbuta mal-ground handling tal-inġenju tal-ajru, li tinkludi l-għoti ta' fjuwil, it-tħejjija tal-folja tat-tagħbija, it-tagħbija, it-tneħħija tas-silġ u l-ittowjar f'ajruport kopert mir-Regolament (KE) Nru 1008/2008.

7.   Il-persuni elenkati fil-paragrafu 6 għandhom jirrapportaw l-okkorrenzi fi żmien 72 siegħa minn meta jsiru jafu bl-okkorrenza, sakemm ċirkostanzi eċċezzjonali ma jħallux dan iseħħ.

8.   Wara n-notifika ta' okkorrenza, kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru li ma tkunx koperta mill-paragrafu 9 għandha tirrapporta lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru, kif imsemmi fl-Artikolu 6(3), id-dettalji tal-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu malajr kemm jista' jkun, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 72 siegħa wara li ssir jaf bl-okkorrenza.

9.   Wara n-notifika tal-okkorrenza, kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru u li hija ċċertifikata jew approvata mill-Aġenzija għandha tirrapporta lill- Aġenzija d-dettalji tal-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-paragrafu 2 malajr kemm jista' jkun, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 72 siegħa wara li ssir jaf bl-okkorrenza.

Artikolu 5

Rappurtar volontarju

1.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtar volontarju, biex tiffaċilita l-ġbir ta':

(a)

dettalji ta' okkorrenzi li ma jistgħux jinġabru mis-sistema ta' rappurtar obbligatorju;

(b)

informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza iżda li min jagħmel ir-rapport iqisha bħala periklu reali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistema ta' rappurtar volontarju biex jiffaċilita l-ġbir ta':

(a)

dettalji ta' okkorrenzi li ma jistgħux jinġabru mis-sistema ta' rappurtar obbligatorju,

(b)

informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza iżda li min jagħmel ir-rapport iqisha bħala periklu reali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni.

Dik is-sistema għandha tinkludi wkoll, iżda m'għandhiex tkunx limitata għal, ġbir ta' informazzjoni trasferita mill-organizzazzjonijiet skont il-paragrafu 6.

3.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi sistema ta' rappurtar volontarju biex tiffaċilita l-ġbir ta':

(a)

dettalji dwar l-okkorrenzi li jistgħu ma jkunux inġabru mis-sistema obbligatorja ta' rappurtar,

(b)

informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza li titiqies minn min jagħmel ir-rapport bħala periklu attwali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni.

Dik is-sistema għandha tinkludi wkoll, iżda m'għandhiex tkun limitata għall-ġabra ta' informazzjoni, ittrasferita minn organizzazzjonijiet ċertifikati jew approvati mill-Aġenzija skont il-paragrafu 5.

4.   Is-sistemi ta' rappurtar volontarju għandhom jintużaw biex jiffaċilitaw il-ġbir ta' dettalji ta' okkorrenzi jew informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza:

(a)

li mhumiex soġġetti għal rappurtar obbligatorju skont l-Artikolu 4(1);

(b)

irrappurtati minn persuni li mhumiex elenkati fl-Artikolu 4(6).

5.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru u ċċertifikata jew approvata mill-Aġenzija għandha, tirrapporta lill-Aġenzija b'mod f'waqtu, id-dettalji tal-okkorrenzi u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza li nġabru skont il-paragrafu 1 u li jistgħu jinvolvu riskju attwali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni.

6.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru li mhijiex iċċertifikata jew approvata mill-Aġenzija għandha, b'mod f'waqtu, tirrapporta lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru maħtura skontl-Artikolu 6(3), dettalji tal-okkorrenzi u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza li tkun inġabret skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u li tista' tinvolvi riskju attwali jew potenzjali għas-sikurezza tal-avjazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita fit-territorju tagħhom tirrapporta d-dettalji tal-okkorrenzi kollha miġbura skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

7.   L-Istati Membri, l-Aġenzija u l-organizzazzjonijiet jistgħu jistabbilixxu sistemi oħra ta' ġbir u ta' proċessar tal-informazzjoni dwar is-sikurezza sabiex jinġabru dettalji tal-okkorrenzi li jistgħu ma jinqabdux mis-sistemi ta' rappurtar imsemmija fl-Artikolu 4 u fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu. Dawk is-sistemi jistgħu jinkludu r-rappurtar lil entitajiet oħra li mhumiex dawk stabbiliti fl-Artikolu 6(3) u jistgħu jinvolvu l-parteċipazzjoni attiva ta':

(a)

l-industrija tal-avjazzjoni;

(b)

ta' organizzazzjonijiet professjonali tal-ħaddiema tal-avjazzjoni.

8.   L-informazzjoni li tasal mir-rappurtar volontarju u obbligatorju tista' tiġi integrata f'sistema unika.

Artikolu 6

Ġbir u ħżin ta' informazzjoni

1.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha taħtar persuna jew aktar, biex b'mod indipendenti tittratta l-ġbir, l-evalwazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u l-ħażna ta' dettalji tal-okkorrenzi rrappurtati skont l-Artikoli 4 u 5.

It-trattament tar-rapporti għandu jsir bil-ħsieb li jiġi pprevenut l-użu ta' informazzjoni għal finijiet oħra minbarra s-sikurezza, u għandu jissalvagwardja b'mod adatt il-kunfidenzjalità tal-identità ta' min jagħmel ir-rapport u tal-persuni msemmija fir-rapporti dwar l-okkorrenzi, bil-ħsieb li tiġi promossa “kultura ġusta”.

2.   Wara l-ftehim mal-awtorità kompetenti, l-organizzazzjonijiet ż-żgħar jistgħu jistabbilixxu mekkaniżmu ssimplifikat għall-ġbir, l-evalwazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u l-ħżin ta' dettalji tal-okkorrenzi. Huma jistgħu jikkondividu dawk il-kompiti ma' organizzazzjonijiet tal-istess natura, filwaqt li jikkonformaw mar-regoli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni skont dan ir-Regolament.

3.   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda jew aktar biex jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-ġbir, l-evalwazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u l-ħażna ta' dettalji tal-okkorrenzi rrappurtati skont l-Artikoli 4 u 5 b'mod indipendenti.

It-trattament tar-rapporti għandu jsir bil-ħsieb li jiġi pprevenut l-użu ta' informazzjoni għal finijiet oħra minbarra s-sikurezza, u għandu jissalvagwardja b'mod adatt il-kunfidenzjalità tal-identitá ta' min jagħmel ir-rapport u ta' dawk il-persuni msemmija fir-rapporti ta' okkorrenza, bil-ħsieb li tiġi promossa “kultura ġusta.”

L-awtoritajiet li jistgħu jiġu maħtura skont l-ewwel subparagrafu, b'mod konġunt jew separat, huma dawn li ġejjin:

(a)

l-awtorità nazzjonali ta' l-avjazzjoni ċivili; u/jew

(b)

l-awtorità għall-investigazzjoni tas-sikurezza; u/jew

(c)

kwalunkwe korp jew entità oħra indipendenti bbażata fl-Unjoni li tiġi fdata b'din il-funzjoni.

Fejn Stat Membru jaħtar aktar minn korp jew entità waħda, hu għandu jagħżel waħda minnhom bħala punt ta' kuntatt għat-trasferiment tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(2).

4.   L-Aġenzija għandha taħtar persuna waħda jew aktar biex jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-ġbir, l-evalwazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u l-ħażna ta' dettalji tal-okkorrenzi rrappurtati f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 b'mod indipendenti.

It-trattament tar-rapporti għandu jsir bil-ħsieb li jiġi pprevenut l-użu ta' informazzjoni għal finijiet oħra minbarra s-sikurezza, u għandu jissalvagwardja b'mod adatt il-kunfidenzjalità tal-identità ta' min jagħmel ir-rapport u ta' dawk il-persuni msemmija fir-rapport dwar l-okkorrenza bil-ħsieb li tiġi promossa “kultura ġusta”.

5.   L-organizzazzjonijiet għandhom jaħżnu r-rapporti dwar l-okkorrenzi imfasslin abbażi ta' dettalji tal-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 f'bażi ta' data waħda jew aktar.

6.   L-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jaħżnu r-rapporti dwar l-okkorrenzi mfasslin abbażi ta' dettalji tal-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 f'bażi tad-data nazzjonali.

7.   L-informazzjoni rilevanti dwar aċċidenti u inċidenti serji miġbura jew maħruġa minn awtoritajiet għall-investigazzjoni tas-sikurezza għandha tiġi maħżuna wkoll fil--bażi tad-data nazzjonali.

8.   L-Aġenzija għandha taħżen ir-rapporti dwar l-okkorrenzi mfasslin abbażi ta' dettalji tal-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 f'bażi tad-data.

9.   L-awtoritajiet għall-investigazzjoni tas-sikurezza għandu jkollhom aċċess sħiħ għall-bażi tad-data nazzjonali rispettiva tagħhom imsemmija fil-paragrafu 6 għall-fini li jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom skont l-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 996/2010.

10.   L-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Istati Membri għandu jkollhom aċċess sħiħ għall-bażi tad-data nazzjonali rispettiva tagħhom imsemmi fil-paragrafu 6 għall-finijiet tar-responsabbiltajiet tagħhom rigward is-sikurezza.

Artikolu 7

Kwalità u kontenut tar-rapporti dwar l-okkorrenzi

1.   Ir-rapporti dwar l-okkorrenzi msemmija fl-Artikolu 6 għandu jkollhom minn tal-inqas l-informazzjoni mniżżla fl-Anness I.

2.   Ir-rapporti dwar l-okkorrenzi msemmija fil-paragrafi 5, 6 u 8 tal-Artikolu 6 għandhom jinkludu klassifikazzjoni tar-riskji tas-sikurezza għall-okkorrenza kkonċernata. Dik il-klassifikazzjoni għandha tkun rieżaminata u jekk meħtieġ emendata u għandha tiġi approvata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew l-Aġenzija, f'konformità mal-iskema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji msemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.

3.   L-organizzazzjonijiet,l-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jistabbilixxu proċessi għall-kontroll tal-kwalità tad-data biex titjieb il-konsistenza tad-data, speċjalment bejn l-informazzjoni miġbura inizjalment u r-rapport maħżun fil-bażi tad-data.

4.   Il-bażijiet tad-data imsemmijin fil-paragrafi 5, 6 u 8 tal-Artikolu 6 għandhom jużaw formati li huma:

(a)

standardizzati biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni; u

(b)

kompatibbli mas-software ta' ECCAIRS u t- tassonomija ta' ADREP.

5.   Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-Aġenzija permezz tan-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni, msemmija fl-Artikolu 14(2), għandha tiżviluppa skema Ewropea komuni għall-klassifikazzjoni tar-riskji sabiex tippermetti lill-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija biex jikklassifikaw l-okkorrenzi f'termini ta' riskji tas-sikurezza. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-ħtieġa ta' kompatibbiltà mal-iskemi eżistenti għall-klassifikazzjoni tar-riskji.

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa dik l-iskema sal-15 ta' Mejju 2017.

6.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18 sabiex tiddefinixxi l-iskema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji.

7.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-iskema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji. Tali atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 19(2).

8.   Il-Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom jappoġġjaw l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-kompitu tagħhom ta' integrazzjoni tad-data, inkluż pereżempju fi:

(a)

l-integrazzjoni tal-informazzjoni minima msemmija fil-paragrafu 1,

(b)

il-klassifikazzjoni tar-riskji tal-okkorrenzi msemmija fil-paragrafu 2, u

(c)

l-istabbiliment ta' proċessi għall-kontroll tal-kwalità tad-data msemmija fil-paragrafu 3.

Il-Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom jipprovdu dak l-appoġġ b'tali mod li jikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-proċess tal-introduzzjoni tad-data tul l-Istati Membri, b'mod partikolari billi jipprovdu lill-ħaddiema li jaħdmu fil-korpi jew l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1), (3) u (4):

(a)

materjal ta' gwida;

(b)

sessjonijiet ta' ħidma (workshops); u

(c)

taħriġ adattat.

Artikolu 8

Repożitorju Ċentrali Ewropew

1.   Il-Kummissjoni għandu jkollha l-ġestjoni ta' Repożitorju Ċentrali Ewropew biex jaħżen ir-rapporti kollha ta' okkorrenza miġbura fl-Unjoni.

2.   Kull Stat Membru, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jaġġorna r-Repożitorju Ċentrali Ewropew permezz tat-trasferiment fih tal-informazzjoni kollha relatata mas-sikurezza maħżuna fil-bażijiet tad-data data nazzjonali msemmija fl-Artikolu 6(6).

3.   L-Aġenzija għandha tiftiehem mal-Kummissjoni dwar il-protokolli tekniċi għat-trasferiment fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew tar-rapporti kollha dwar l-okkorrenzi miġbura mill-Aġenzija skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu, b'mod partikolari għall-okkorrenzi maħżuna fis-Sistema Interna ta' Rrappurtar tal-Okkorrenzi (IORS), kif ukoll l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 4(9) u 5(5).

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, l-arranġamenti għall-ġestjoni tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2. Tali atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 19(2).

Artikolu 9

Skambju ta' informazzjoni

1.   L-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jipparteċipaw fi skambju ta' informazzjoni, billi l-informazzjoni kollha relatata mas-sikurezza maħżuna fil-bażijiet tad-data ta' rappurtar rispettivi tagħhom tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, l-Aġenzija u l-Kummissjoni, permezz tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew.

Ir-rapporti dwar l-okkorrenzi għandhom jiġu trasferiti fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew mhux aktar tard minn 30 jum wara li jiddaħħlu fil-bażi tad-data nazzjonali.

Ir-rapporti ta' okkorrenza għandhom jiġu aġġornati b'informazzjoni addizzjonali relatata mas-sikurezza, kull meta dan ikun meħtieġ.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrasferixxu wkoll informazzjoni relatata mal-aċċidenti u l-inċidenti serji fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew kif ġej:

(a)

waqt li tkun qed issir l-investigazzjoni: l-informazzjoni fattwali preliminari dwar l-aċċidenti u l-inċidenti serji.

(b)

meta titlesta l-investigazzjoni:

(i)

ir-rapport finali dwar l-investigazzjoni; u

(ii)

meta disponibbli, sommarju bl-Ingliż tar-rapport finali tal-investigazzjoni.

3.   Stat Membru jew l-Aġenzija għandhom jibagħtu l-informazzjoni pertinenti kollha relatata mas-sikurezza lill-awtorità rilevanti tal-Istati Membri jew l-Aġenzija mill-aktar fis possibbli jekk, waqt li jkunu qed jiġbru d-dettalji dwar l-okkorrenzi, jew meta jaħżnu r-rapporti dwar l-okkorrenzi jew iwettqu analiżi f'konformità mal-Artikolu 13(6), jidentifikaw kwistjonijiet ta' sikurezza li huma jqisu:

(a)

li huma ta' interess għal Stati Membri oħra jew għall-Aġenzija, jew

(b)

li possibbilment jeħtieġu li tittieħed azzjoni ta' sikurezza minn Stati Membri oħrajn jew mill-Aġenzija.

Artikolu 10

Disseminazzjoni ta' informazzjoni maħżuna fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew

1.   Kwalunkwe entità li tiġi fdata biex tirregola s-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili, jew kwalunkwe awtorità tal-investigazzjoni tas-sikurezza fi ħdan l-Unjoni għandu jkollha aċċess sigur u sħiħ online għall-informazzjoni dwar l-okkorrenzi miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew.

L-informazzjoni għandha tintuża f'konformità mal-Artikoli 15 u 16.

2.   Il-partijiet interessati elenkati fl-Anness II jistgħu jitolbu aċċess għal ċerta informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew.

Il-partijiet interessati stabbiliti fi ħdan l-Unjoni għandhom jindirizzaw it-talbiet għall-informazzjoni lill-punt ta' kuntatt tal-Istat Membru li jkunu stabbiliti fih.

Il-partijiet interessati stabbiliti barra mill-Unjoni għandhom jindirizzaw it-talba tagħhom lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat meta ssir talba skont dan il-paragrafu.

3.   Soġġett għall-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 996/2010, skont dan l-Artikolu, l-informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew relatati ma' investigazzjonijiet tas-sikurezza li jkunu għaddejjin f'dak il-mument u li jkunu mmexxija f'konformità ma' dak ir-Regolament ma għandhiex tiġi żvelata lill-partijiet interessati.

4.   Għal raġunijiet ta' sigurtà, il-partijiet interessati ma għandhomx ikollhom aċċess dirett għar-Repożitorju Ċentrali Ewropew.

Artikolu 11

Ipproċessar ta' talbiet u deċiżjonijiet

1.   It-talbiet għall-informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew għandhom jintbagħtu bl-użu ta' formoli approvati mill-punt ta' kuntatt. Dawk il-formoli għandu jkun fihom mill-inqas il-punti stabbiliti fl-Anness III.

2.   Punt ta' kuntatt li jirċievi talba għandu jivverifika li:

(a)

it-talba tkun ġejja minn parti interessata;

(b)

huwa kompetenti biex jindirizza dik it-talba.

Fejn il-punt ta' kuntatt jiddetermina li Stat Membru ieħor jew il-Kummissjoni ikun/tkun kompetenti biex tittratta din it-talba, huwa għandu jittrasferixxiha lil dak l-Istat Membru jew lill-Kummissjoni, kif xieraq.

3.   Punt ta' kuntatt li jirċievi talba għandu jevalwa każ b'każ jekk it-talba hijiex ġustifikata u prattikabbli.

Punt ta' kuntatt jista' jipprovdi informazzjoni lill-partijiet interessati fuq karta jew billi jużaw mezzi elettroniċi siguri ta' komunikazzjoni.

4.   Fejn tintlaqa' t-talba, il-punt ta' kuntatt għandu jiddetermina l-ammont u l-livell ta' informazzjoni li trid tiġi pprovduta. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 15 u 16, l-informazzjoni għandha tkun limitata strettament għal dak li huwa meħtieġ għall-fini tat-talba.

L-informazzjoni mhux relatata mat-tagħmir, mal-operat jew mal-qasam tal-attività tal-parti interessata għandha tiġi pprovduta biss f'forma aggregata jew anonimizzata. L-informazzjoni f'forma mhux aggregata tista' tiġi pprovduta lill-parti interessata jekk din tipprovdi ġustifikazzjoni dettaljata bil-miktub. Dik l-informazzjoni għandha tintuża f'konformità mal-Artikoli 15 u 16.

5.   Il-punt ta' kuntatt għandu jipprovdi lill-partijiet interessati mniżżla fil-punt (b) tal-Anness II punt (b) biss b'informazzjoni relatata mat-tagħmir, mal-operati jew mal-qasam ta' attività tal-istess parti interessata.

6.   Punt ta' kuntatt li jirċievi talba minn parti interessata mniżżla fil-punt (a) tal-Anness II jista' jieħu deċiżjoni ġenerali biex jipprovdi informazzjoni fuq bażi regolari lil dik il-parti interessata, dment li:

(a)

l-informazzjoni mitluba hija relatata mat-tagħmir, mal-operat jew mal-qasam tal-attività tal-parti interessata;

(b)

id-deċiżjoni ġenerali ma tagħtix aċċess għall-kontenut kollu tal-bażi ta' data;

(c)

id-deċiżjoni ġenerali tirrigwarda biss informazzjoni anonimizzata.

7.   Il-parti interessata għandha tuża l-informazzjoni li rċeviet skont dan l-Artikolu soġġetta għall-kondizzjonjiet li ġejjin:

(a)

il-parti interessata għandha tuża l-informazzjoni biss għall-fini speċifikat fil-formula tat-talba, li għandu jkun kompatibbli mal-objettiv ta' dan ir-Regolament kif imfisser fl-Artikolu 1; u

(b)

il-parti interessata ma għandhiex tiżvela l-informazzjoni li rċeviet mingħajr kunsens bil-miktub tal-fornitur tal-informazzjoni u għandha tieħu l-miżuri neċessarji biex tiżgura l-kunfidenzjalità xierqa tal-informazzjoni li rċeviet.

8.   Id-deċiżjoni li l-informazzjoni tiġi disseminata skont dan l-Artikolu għandha tkun limitata strettament għal dak li huwa meħtieġ għall-fini ta' min ifassal użu minnha.

Artikolu 12

Reġistrazzjoni tat-talbiet u skambju ta' informazzjoni

1.   Il-punt ta' kuntatt għandu jirreġistra kull talba li jirċievi u l-azzjoni meħuda skont dik it-talba.

Dik l-informazzjoni għandha tiġi trasmessa fi żmien xieraq lill-Kummissjoni kull meta tasal talba u/jew tittieħed azzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli l-lista aġġornata tat-talbiet li waslu u l-azzjoni li ttieħdet mid-diversi punti ta' kuntatt u mill-Kummissjoni stess lill-punti ta' kuntatt kollha.

Artikolu 13

Analiżi u segwitu tal-okkorrenzi fuq livell nazzjonali

1.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha tiżviluppa proċess biex janalizza l-okkorrenzi miġbura f'konformità mal-Artikoli 4(2) u 5(1) sabiex jidentifika l-perikli għas-sikurezza assoċjati mal-okkorrenzi jew il-gruppi ta' okkorrenzi identifikati.

Abbażi ta' dik l-analiżi, kull organizzazzjoni għandha tiddetermina kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva, meħtieġa, fejn dan ikun il-każ, għat-tisħiħ tas-sikurezza.

2.   Meta, wara l-analiżi msemmija fil-paragrafu 1, organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru tidentifika kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva adatta meħtieġa biex tindirizza nuqqasijiet attwali jew potenzjali tas-sikurezza tal-avjazzjoni, hija għandha:

(a)

timplimenta dik l-azzjoni fi żmien xieraq; u

(b)

tistabbilixxi proċess għas-sorveljanza tal-implimentazzjoni u l-effettività tal-azzjoni.

3.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha tikkomunika b'mod regolari lill-impjegati u l-persunal ikkuntrattat tagħha l-informazzjoni dwar l-analiżi u s-segwitu dwar l-okkorrenzi li għalihom tkun ittieħdet azzjoni preventiva jew korrettiva.

4.   Fejn organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru li mhux kopert mill-paragrafu 5 tidentifika riskju reali jew potenzjali tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili bħala riżultat tal-analiżi tagħha ta' okkorrenzai jew grupp ta' okkorrenzi irrappurtati skont l-Artikolu 4(8) u l-Artikolu 5(6), hija għandha tibgħat lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru fi żmien 30 jum mid-data tan-notifika tal-okkorrenza minn min jagħmel ir-rapport:

(a)

ir-riżultati preliminarti tal-analiżi mwettqa skont il-paragrafu 1, jekk hemm, u

(b)

kwalunkwe azzjoni li għandha tittieħed skont il-paragrafu 2.

L-organizzazzjoni għandha tirrapporta r-riżultati finali tal-analiżi, fejn meħtieġ, malli jkunu disponibbli u, fil-prinċipju, mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data tan-notifika tal-okkorrenza.

Awtorità kompetenti ta' Stat Membru tista' titlob lil organizzazzjoni biex titrasmettilha r- riżultati preliminari jew dawk finali tal-analiżi ta' kwalunkwe okkorrenza li tkun ġiet innotifikata lilha iżda li fir-rigward tagħha hija ma tkun irċeviet l-ebda segwitu jew irċeviet ir- riżultati preliminari biss.

5.   Fejn organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru u ċertifikata jew approvata mill-Aġenzija tidentifika riskju reali jew potenzjali tas-sikurezza tal-avjazzjoni bħala riżultat tal-analiżi tagħha ta' okkorrenzai jew grupp ta' okkorrenzi irrappurtati skont l-Artikolu 4(9) u l-Artikolu 5(5), hija għandha tibgħat lill-Aġenzija fi żmien 30 jum mid-data tan-notifika tal-okkorrenza minn min jagħmel ir-rapport:

(a)

ir-riżultati preliminari tal-analiżi mwettqa skont il-paragrafu 1; jekk hemm, u

(b)

kwalunkwe azzjoni li għandha tittieħed f'konformità mal-paragrafu 2.

L-organizzazzjoni ċertifikata jew approvata mill-Aġenzija għandha tittrasmetti lill-Aġenzija, r-riżultati finali tal-analiżi, fejn meħtieġ, malli jkunu disponibbli u, fil-prinċipju, mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data tan-notifika tal-okkorrenza.

L-Aġenzija tista' titlob lill-organizzazzjonijiet biex jittrasmettulha r- riżultati preliminari jew dawk finali tal-analiżi ta' kwalunkwe okkorrenza li tkun ġiet innotifikata lilha iżda li fir-rigward tagħha hija ma tkun irċeviet l-ebda segwitu jew ir-riżultati preliminari biss.

6.   Kull Stat Membru u l-Aġenzija għandhom jiżviluppaw proċess li janalizza l-informazzjoni rigward l-okkorrenzi li huma rrappurtati direttament lilhom f'konformità mal-Artikoli 4(6), 5(2) u 5(3) sabiex jiġu identifikati l-perikli għas-sikurezza assoċjati ma' dawk l-okkorrenzi. Abbażi ta' dik l-analiżi, huma għandhom jiddeterminaw kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva adatta meħtieġa biex itejbu s-sikurezza tal-avjazzjoni.

7.   Meta, wara l-analiżi msemmija fil-paragrafu 6, Stat Membru jew l-Aġenzija jidentifika kwalunkwe azzjoni korrettiva jew preventiva adatta meħtieġa biex jiġu indirizzati nuqqasijiet attwali jew potenzjali tas-sikurezza tal-avjazzjoni, huwa għandu:

(a)

jimplimenta dik l-azzjoni xierqa fi żmien xieraq; u

(b)

jistabbilixxi proċess biex jiġu ssorveljati l-implimentazzjoni u l-effettività tal-azzjoni.

8.   Għal kull okkorrenza jew grupp ta' okkorrenzi mmonitorjati f'konformità mal-paragrafu 4 jew 5, kull Stat Membru u l-Aġenzija għandu jkollhom aċċess għall-analiżi magħmula u għandu jimmonitorja b'mod xieraq l-azzjoni meħuda mill-organizzazzjonijiet li għalihom huwa responsabbli.

Jekk l-Istat Membru jew l-Aġenzija tikkonkludi li l-implimentazzjoni u l-effettività tal-azzjoni rrappurtata mhumiex xierqa biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet attwali jew potenzjali tas-sikurezza, dan għandu jiżgura li tittieħed u tiġi implimentata azzjoni xierqa addizzjonali mill-organizzazzjoni rilevanti.

9.   Fejn din tkun disponibbli, l-informazzjoni relatata mal-analiżi u s-segwitu tal-okkorrenzi individwali jew il-gruppi ta' okkorrenzi miksuba skont dan l-Artikolu għandha tiġi maħżuna fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew, f'konformità mal-Artikolu 8(2) u (3), fi żmien xieraq u sa mhux aktar tard minn xahrejn wara l-ħażna tagħha fil-bażi tad-data nazzjonali.

10.   L-Istati Membri għandhom jużaw informazzjoni miksuba mill-analiżi tar-rapporti ta' okkorrenza biex jidentifikaw azzjoni ta' rimedju li għandha tittieħed, skont il-każ, fi ħdan il-Programm Statali tas-Sikurezza.

11.   Sabiex jinfurmaw lill-pubbliku dwar il-livell tas-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili, kull Stat Membru għandu jippubblika analiżi dwar is-sikurezza mill-inqas darba fis-sena. L-analiżi dwar is-sikurezza:

(a)

għandu jkun fiha informazzjoni aggregata u anonimizzata dwar it-tip ta' okkorrenzi u informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza rrappurtata permezz tas-sistemi nazzjonali ta' rappurtar obbligatorju u volontarju;

(b)

għandha tidentifika x-xejriet;

(c)

għandha tidentifika l-azzjoni meħuda mill-Istat Membru.

12.   L-Istati Membri jistgħu jippubblikaw ukoll rapporti ta' okkorrenzi anonimizzati u eżiti tal-analiżi tar-riskju.

Artikolu 14

Analiżi u segwitu tal-okkorrenzi fuq livell tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, f'kollaborazzjoni ma' xulxin, għandhom jipparteċipaw regolarment fl-iskambju u l-analiżi tal-informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew.

Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità stabbiliti f'dan ir-Regolament, fejn xieraq, jistgħu jiġu mistiedna osservaturi skont il-każ.

2.   Il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkollaboraw permezz ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

In-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni għandu jikkontribwixxi għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni fl-Unjoni, b'mod partikolari bit-twettiq ta' attività ta' analiżi tas-sikurezza b'appoġġ għall-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u l-Pjan Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

3.   L-Aġenzija għandha tappoġġa l-attivitajiet tan-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni, billi pereżempju, tipprovdi assistenza għat-tħejjija u l-organizzazzjoni tal-laqgħat tan-netwerk.

4.   L-Aġenzija għandha tinkludi informazzjoni dwar ir-riżultat tal-analiżi ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fir-reviżjoni annwali dwar is-sikurezza msemmija fl-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità u użu adatt tal-informazzjoni

1.   L-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, u l-Aġenzija għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-kunfidenzjalità adatta tad-dettalji tal-okkorrenzi li dawn irċevew skont l-Artikoli 4, 5 u 10.

Kull Stat Membru, kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru, jew l-Aġenzija għandhom jipproċessaw id-data personali biss sal-punt meħtieġ għall-fini ta' dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għall-atti legali nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

2.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-informazzjoni dwar is-sikurezza fl-Artikoli 12, 14 u 15 tar-Regolament (UE) Nru 996/2010, l-informazzjoni li tkun ġejja mir-rapporti tal-okkorrenzi għandha tintuża biss għall-fini li għaliha tkun inġabret.

L-Istati Membri, l-Aġenzija u l-organizzazzjonijiet ma għandhomx jagħmlu disponibbli jew jużaw l-informazzjoni dwar l-okkorrenzi:

(a)

sabiex jattribwixxu ħtija jew ta' responsabbiltà, jew

(b)

għal kwalunkwe fini ieħor minbarra l-manutenzjoni jew it-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

3.   Il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fit-twettiq tal-obbligi tagħhom taħt l-Artikolu 14 fir-rigward tal-informazzjoni li tinsab fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew, għandhom:

(a)

jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, u

(b)

jillimitaw l-użu tal-informazzjoni għal dak li huwa strettament neċessarju sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom relatati mas-sikurezza mingħajr ma jagħtu t-tort jew ir-responsabbiltà; f'dak ir-rigward, l-informazzjoni għandha b'mod partikolari tintuża għall-ġestjoni tar-riskji u għall-analiżi tax-xejriet tas-sikurezza li jistgħu jwasslu għal rakkomandazzjonijiet jew azzjonijiet relatati mas-sikurezza, li jindirizzaw nuqqasijiet attwali jew potenzjali tas-sikurezza.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 6(3) u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, jikkooperaw ma' xulxin permezz ta' arranġamenti amministrattivi stabbiliti minn qabel Dawn l-arranġamenti amministrattivi stabbiliti minn qabel għandhom ifittxu li jiżguraw il-bilanċ ġust bejn il-bżonn ta' amministrazzjoni xierqa ta' ġustizzja, min naħa l-waħda, u d-disponibbiltà kontinwa u neċessarja ta' informazzjoni dwar is-sikurezza, min naħa l-oħra.

Artikolu 16

Protezzjoni tas-sors ta' informazzjoni

1.   Għall-fini ta' dan l-Artikolu, “dettalji personali” tinkludi b'mod partikolari ismijiet jew indirizzi ta' persuni fiżiċi.

2.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha tiżgura li d-dettalji personali kollha jkunu disponibbli lill-ħaddiema ta' dik l-organizzazzjoni barra mill-persuni maħtura f'konformità mal-Artikolu 6(1) biss fejn ikun assolutament meħtieġ sabiex jiġu investigati l-okkorrenzi bil-għan li tissaħħaħ is-sikurezza tal-avjazzjoni.

L-informazzjoni deidentifikata għandha tiġi disseminata fi ħdan l-organizzazzjoni kif adatt.

3.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-ebda dettall personali, ma għandu jiġi rreġistrat fil-bażi tad-data nazzjonali msemmija fl-Artikolu 6(6). Tali informazzjoni deidentifikata għandha tkun disponibbli għall-partijiet rilevanti kollha, pereżempju biex tippermetti li huma jwettqu l-obbligi tagħhom fir-rigward tat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

4.   L-Aġenzija għandha tiżgura li l-ebda dettall personali ma għandu jiġi rreġistrat fil-bażi tad-data tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 6(8). Tali informazzjoni deidentifikata għandha tkun disponibbli għall-partijiet rilevanti kollha, pereżempju biex tippermetti li huma jwettqu l-obbligi tagħhom fir-rigward tat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

5.   L-Istati Membri u l-Aġenzija ma għandhomx jiġu impediti milli jieħdu kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex tinżamm jew titjieb is-sikurezza tal-avjazzjoni.

6.   Mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali tad-dritt kriminali applikabbli, l-Istati Membri għandhom jibqgħu lura milli jibdew proċedimenti fir-rigward ta' ksur tal-liġi mhux premeditat jew mhux previst u li jindunaw bih biss peress li jkun ġie rrappurtat skont l-Artikoli 4 u 5.

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu10. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw miżuri biex isaħħu il-protezzjoni ta' min jagħmel ir-rapport jew persuni msemmija f'rapporti dwar okkorrenza. l-Istati Membri jistgħu japplikaw din ir-regola b'mod partikolari mingħajr l-eċċezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 10.

7.   Jekk jinbdew proċedimenti dixxiplinari jew amministrattivi skont il-liġi nazzjonali, l-informazzjoni li tinsab fir-rapporti dwar l-okkorrenzi ma għandhiex tintuża kontra:

(a)

il-persuni li jkunu rrappurtaw l-okkorrenza, jew

(b)

il-persuni msemmija fir-rapporti dwar l-okkorrenza.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 10.

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw miżuri biex isaħħu l-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw jew persuni li huma msemmija f'rapporti dwar okkorrenza, l-Istati Membri jistgħu jestendu b'mod partikolari dik il-protezzjoni għal proċedimenti ċivili jew kriminali.

8.   L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu fis-seħħ dispożizzjonijiet leġislattivi li jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni għal min jagħmel ir-rapport jew il-persuni msemmijin f'rapporti dwar okkorrenza minn dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament.

9.   Ħlief fejn japplika l-paragrafu 10, l-impjegati u l-persunal ikkuntrattatli jirrappurtaw jew huma msemmija f'rapporti dwar okkorrenzi miġbura f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda preġudizzju minn min jimpjegahom jew mill-organizzazzjoni li jingħataw servizzi lilha abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-persuna li qed tirrapporta l-okkorrenza.

10.   Il-protezzjoni taħt il-paragrafi 6, 7 u 9 ta' dan l-Artikolu ma għandhom japplikaw għall-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

f'każijiet ta' imġiba ħażina intenzjonata;

(b)

fejn kien hemm indifferenza evidenti, gravi u serja ta' riskju ovvju u nuqqas profond tar-responsabbiltà professjonali li tingħata l-attenzjoni li tkun evidentement meħtieġa fiċ-ċirkostanzi, li tikkawża dannu prevedibbli lil persuna jew lil proprjetà, jew li tikkomprometti serjament il-livell tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

11.   Kull organizzazzjoni stabbilita fi Stat Membru għandha, wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-ħaddiema tagħha, tadotta regoli interni li jiddeskrivu kif il-prinċipji ta' “kultura ġusta”, b'mod partikolari l-prinċipju msemmi fil-paragrafu 9, huma garantiti u implimentati f'dik l-organizzazzjoni.

Il-korp maħtur skont il-paragrafu 12 jista' jitlob li jirrieżamina r-regoli interni tal-organizzazzjonijiet stabbiliti fl-Istat Membru tiegħu qabel ma dawk ir-regoli interni jiġu implimentati.

12.   Kull Stat Membru għandu jaħtar korp responsabbli għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 6, 9 u 11.

L-impjegati u l-persunal ikkuntrattat jistgħu jirrappurtaw lil dak il-korp il-ksur allegat tar-regoli stabbiliti b'dan l-Artikolu. L-impjegati u l-persunal ikkuntrattat ma għandhomx ikunu penalizzati għar-rappurtar ta' ksur allegat. L-impjegati u l-persunal ikkuntrattat jistgħu jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar tali ksur allegat.

Fejn adatt, il-korp maħtur għandu jagħti pariri lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru tiegħu rigward rimedji jew pieni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 21.

13.   Fil-15 ta' Mejju 2019 u kull ħames snin min hemm 'il quddiem, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, u b'mod partikolari dwar l-attivitajiet tal-korp maħtur skont il-paragrafu 12. Dak ir-rapport ma jista' jkun fih l-ebda data ta' natura personali.

Artikolu 17

Aġġornament tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18 sabiex:

(a)

taġġorna l-lista ta' oqsma ta' data obbligatorji fir-rapporti dwar l-okkorrenzi stabbiliti fl-Anness I fejn, fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-bidliet jirriżultaw neċessarji sabiex titjieb is-sikurezza tal-avjazzjoni;

(b)

taġġorna t-talba għall-formula tal-informazzjoni tar-Repożitorju Ċentrali Ewropew ipprovduta fl-Anness III, biex titqies l-esperjenza miksuba u l-iżviluppi ġodda;

(c)

tallinja kwalunkwe wieħed mill-Annessi mas-software ECCAIRS u t-tassonomija ADREP, kif ukoll ma' atti legali oħra adottati mill-Unjoni u ma' ftehimiet internazzjonali.

Bil-ħsieb tal-aġġornament tal-lista ta' oqsma obbligatorji, l-Aġenzija u n-netwerk ta' analisti tas-sikurezza tal-avjazzjoni msemmi fl-Artikolu 14(2) għandhom jipprovdu l-opinjoni(jiet) xierqa lill-Kummissjoni.

Artikolu 18

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(6) u 17 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta' dewmien identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.

3.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 7(6) u 17 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah, simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 7(6) u 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn minn notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjonijiet li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 19

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont is-sinifikat tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Fejn il-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 20

Aċċess għal dokumenti u protezzjoni ta' data personali

1.   Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 10 u 11, li jistabbilixxu regoli iktar stretti ta' aċċess għad-data u għall-informazzjoni miżmuma fir-Repożitorju Ċentrali Ewropew, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-atti legali nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE u f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 21

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Il-Kummissjoni għandha tiġi nnotifikata mill-Istati Membri dwar dawk id-dispożizzjonijiet u kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 22

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 996/2010

L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 996/2010 huwa mħassar.

Madankollu, dak l-Artikolu għandu jibqa' applikabbli sad-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 24 (3).

Artikolu 23

Tħassir

Id-Direttiva 2003/42/KE, ir-Regolament (KE) Nru 1321/2007 u r-Regolament (KE) Nru 1330/2007 tħassru. Dawn għandhom jibqgħu applikabbli sad-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 24(3).

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Sas-16 ta' Novembru 2020, il-Kummissjoni għandha tippubblika u tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jkopri b'mod partikolari l-kontribut magħmul minn dan ir-Regolament għat-tnaqqis fin-numru ta' aċċidenti tal-inġenji tal-ajru u l-fatalitajiet relatati. Jekk ikun xieraq u abbażi ta' dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti biex temenda dan ir-Regolament.

3.   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-15 ta' Novembru 2015 u mhux qabel id-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni msemmijin fl-Artikolu 4(5). L-Artikolu 7(2) għandu japplika ladarba l-atti delegati u dawk ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw u jiżviluppaw l-iskema komuni Ewropea għall-klassifikazzjoni tar-riskji msemmija fl-Artikolu 7(6) u (7) jidħlu fis-seħħ.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 198, 10,7.2013, p. 73.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Frar 2014 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta' aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE (ĠU L 295, 12.11.2010, p. 35).

(4)  Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1).

(5)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(6)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(7)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(9)  Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2003 dwar rapporti ta' okkorrenza fl-avjazzjoni ċivili (ĠU L 167, 4.7.2003, p. 23).

(10)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 tat-12 ta' Novembru 2007 li jistipula r-regoli ta' implimentazzjoni għall-integrazzjoni ta' tagħrif dwar okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili skambjat skond id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'depożitu ċentrali ta' tagħrif (ĠU L 294, 13.11.2007, p. 3).

(11)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 tal-24 ta' Settembru 2007 li jistipula r-regoli implimentattivi għat-tqassim lill-partijiet interessati ta' tagħrif dwar l-okkorrenzi tal-avjazzjoni ċivili msemmija fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 295, 14.11.2007, p. 7).

(12)  ĠU C 358, 7.12.2013, p. 19.

(13)  Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3).


ANNESS I

LISTA TA' REKWIŻITI APPLIKABBLI GĦALL-ISKEMI TA' RAPPURTAR TAL-OKKORRENZI OBBLIGATORJI U VOLONTARJI

Nota:

L-oqsma ta' data għandhom jiġu kkompletati bl-informazzjoni mitluba. Jekk ma jkunx possibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew l-Aġenzija li jinkludu dik l-informazzjoni minħabba li ma tkunx ġiet ipprovduta mill-organizzazzjoni jew minn min irrapporta, il-qasam ta' data jista' jiġi kkompletat bil-valur “mhux magħruf”. Madankollu, bil-għan li tiġi trasmessa l-informazzjoni xierqa, l-użu ta' dak il-valur “mhux magħruf” għandu, sa fejn ikun possibbli, jiġi evitat, u r-rapport għandu jiġi, fejn possibbli, ikkompletat bl-informazzjoni aktar tard.

1.   OQSMA TA' DATA OBBLIGATOJI KOMUNI

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Intestatura

Intestatura

(2)

Informazzjoni ta' klassifikazzjoni

Entità Responsabbli

Numru tal-Fajl

Status tal-Okkorrrenza

(3)

Meta

Data UTC

(4)

Fejn

Stat/ Żona tal-Okkorrenza

Post tal-Okkorrenza

(5)

Klassifikazzjoni

Klassi tal-Okkorrenza

Kategorija tal-Okkorrenza

(6)

Deskrizzjoni

Lingwa tad-Deskrizzjoni

Deskrizzjoni

(7)

Avvenimenti

Tip ta' Avveniment

(8)

Klassifikazzjoni tar-riskju

2.   OQSMA TA' DATA OBBLIGATORJI SPEĊIFIĊI

2.1.   Oqsma ta' data relatati mal-inġenji tal-ajru

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Identifikazzjoni tal-Inġenju tal-Ajru

Stat tar-Reġistru

Għamla/ Mudell/ Serje

Numru tas-Serje tal-Inġenju tal-Ajru

Reġistrazzjoni tal-Inġenju tal-Ajru

Sinjal tas-sejħa

(2)

Tħaddim tal-Inġenji tal-ajru

Operatur

Tip ta' tħaddim

(3)

Deskrizzjoni tal-Inġenju tal-Ajru

Kategorija tal-Inġenju tal-Ajru

Tip ta' Propulsjoni

Grupp ta' Massa

(4)

Storja tat-Titjira

L-Aħħar Punt ta' Tluq

Destinazzjoni Ppjanata

Fażi tat-Titjira

(5)

Temp

Rilevanti għall-kondizzjonijiet tat-temp

2.2.   Oqsma ta' data relatati mas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Relazzjoni mal-ATM

Kontribut ATM

Servizz milqut (effett fuq is-servizz ATM)

(2)

Isem tal-Unità ATS

2.2.1   Oqsma ta' data relatati mal-Ksur tas-Separazzjoni Minima/Telf tas-Separazzjoni u Ksur tal-Ispazju tal-Ajru

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Spazju tal-ajru

Tip ta' spazju tal-ajru

Klassi ta' spazju tal-ajru

Isem FIR/UIR

2.3.   Oqsma ta' data relatati mal-ajrudrom

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Indikatur tal-Post (Indikatur ICAO tal-ajruport)

(2)

Post fl-ajrudrom

2.4.   Oqsma ta' data relatati mal-ħsara tal-inġenju tal-ajru jew il-korriment ta' persuna

Meta jdaħħlu, fil-bażijiet tad-data rispettivi tagħhom, informazzjoni dwar kull okkorrenza li ġiet irrappurtata b'mod obbligatorju u, sal-aħjar punt possibbli, kull okkorrenza rrappurtata volontarjament, l-organizzazzjonijiet, l-Istati Membri u l-Aġenzija jridu jiżguraw li r-rapporti dwar l-okkorrenzi rreġistrati fil-bażijiet tad-data tagħhom jkun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

Severità

L-Akbar Ħsara

Livell ta' Danni

(2)

Korrimenti lil persuni

Numru ta' korrimenti fuq l-art (fatali, serji, minuri)

Numru ta' korrimenti fuq l-inġenju tal-ajru (fatali, serji, minuri)


ANNESS II

PARTIJIET INTERESSATI

(a)

Lista ta' partijiet interessati li jistgħu jirċievu informazzjoni abbażi ta' deċiżjoni skont il-każ skont l-Artikolu 11(4) jew abbażi ta' deċiżjoni ġenerali taħt l-Artikolu 11(6):

1.

Manifatturi: diżinjaturi u manifatturi ta' inġenji tal-ajru, magni, skrejjen u partijiet u apparati tal-inġenji tal-ajru, u l-assoċjazzjonijiet rispettivi tagħhom; diżinjaturi u manifatturi ta' sistemi u kostitwenti għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM); diżinjaturi u manifatturi ta' sistemi u kostitwenti għas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru (ANS); diżinjaturi u manifatturi ta' sistemi u tagħmir użati fil-parti tal-ajru tal-ajrudromi

2.

Manutenzjoni: organizzazzjonijiet involuti fil-manutenzjoni jew ir-reviżjoni ta' inġenji tal-ajru, magni, skrejjen u partijiet u apparati tal-inġenji tal-ajru; fl-installazzjoni, il-modifika, il-manutenzjoni, it-tiswija, ir-reviżjoni, il-kontroll tat-titjira jew l-ispezzjoni ta' faċilitajiet għan-navigazzjoni fl-ajru; jew fil-manutenzjoni jew bir-reviżjoni ta' sistemi, kostitwenti u tagħmir tal-parti tal-ajru f'ajrudromi

3.

Operaturi: linji tal-ajru u operaturi ta' inġenji tal-ajru u assoċjazzjonijiet ta' linji tal-ajru u operaturi; operaturi tal-ajrudromi u assoċjazzjonijiet tal-operaturi tal-ajrudromi

4.

Fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru u fornituri ta' funzjonijiet speċifiċi ta' ATM

5.

Fornituri ta' servizz ta' ajrudromi: organizzazzjonijiet inkarigati bis-servizzi ta' groundhandling tal-inġenji tal-ajru, li jinkludu l-għoti tal-fjuwil, it-tħejjija tal-folja tat-tagħbija, it-tagħbija, it-tneħħija tas-silġ u l-ittowjar f'ajrudrom, kif ukoll is-servizzi tas-salvataġġ u tat-tifi tan-nar jew tal-emerġenza

6.

Organizzazzjonijiet ta' taħriġ fl-avjazzjoni

7.

Organizzazzjonijiet f'pajjiżi terzi: awtoritajiet governattivi għall-avjazzjoni u awtoritajiet tal-investigazzjoni tal-inċidenti minn pajjiżi terzi

8.

Organizzazzjonijiet internazzjonali tal-avjazzjoni

9.

Riċerka: laboratorji, ċentri jew entitajiet pubbliċi jew privati; jew universitajiet impenjati fir-riċerka jew l-istudji tas-sikurezza tal-avjazzjoni

(b)

Lista ta' partijiet interessati li jistgħu jirċievu informazzjoni abbażi ta' deċiżjoni skont il-każ skont l-Artikoli 11(4) u (5):

1.

Bdoti (fuq bażi personali)

2.

Kontrolluri tat-traffiku tal-ajru (fuq bażi personali) u persunal ieħor tal-ATM/ANS li jwettqu kompiti relatati mas-sikurezza

3.

Inġiniera/tekniċi/ħaddiema tal-elettronika għas-sikurezza tat-traffiku tal-ajru/maniġers tal-avjazzjoni (jew ajrudrom) (fuq bażi personali)

4.

Korpi rappreżentattivi professjonali tal-ħaddiema li jwettqu kompiti relatati mas-sikurezza


ANNESS III

TALBA GĦAL INFORMAZZJONI MIR-REPOŻITORJU ĊENTRALI EWROPEW

1.

Isem:

Funzjoni/pożizzjoni:

Kumpanija:

Indirizz:

Tel:

Posta elettronika:

Data:

Natura tan-negozju:

Kategorija ta' min jagħmel it-talba (ara l-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta' okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili (1)):

2.

Informazzjoni mitluba (jekk jogħġbok kun kemm jista' jkun speċifiku: inkludi d-data/perijodu rilevanti li jinteressak):

 

3.

Raġuni għat-talba:

 

4.

Spjega għalxiex ser tiġi użata l-informazzjoni:

 

5.

Data sa meta l-informazzjoni hija mitluba:

6.

Il-formula mimlija għandha tintbagħat, bil-posta elettronika, lil: (punt ta' kuntatt)

7.

Aċċess għall-informazzjoni

Il-punt ta' kuntatt ma huwa meħtieġ li jipprovdi l-ebda informazzjoni mitluba. Jista' jagħmel dan jekk ikun kunfidenti li t-talba hija kompatibbli mar-Regolament (UE) Nru 376/2014. Min jagħmel it-talba jintrabat, flimkien mal-organizzazzjoni tiegħu, li jillimita l-użu tal-informazzjoni għall-fini li ddeskriva taħt il-punt 4. Ta' min ifakkar ukoll li l-informazzjoni pprovduta abbażi ta' din it-talba saret disponibbli biss għall-finijiet ta' sikurezza fl-ajru kif ipprovdut fir-Regolament (UE) Nru 376/2014 u mhux għal finijiet oħrajn bħal, b'mod partikolari, l-attribuzzjoni ta' ħtija jew ta' responsabbiltà, jew għal finijiet kummerċjali.

Min jagħmel it-talba ma jista' jiżvela lil ħadd l-informazzjoni li ġiet ipprovduta lilu mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-punt ta' kuntatt.

In-nuqqas milli jiġu sodisfatti dawn il-kondizzjonijiet jista' jwassal biex jinċaħad l-aċċess għal aktar informazzjoni mir-Repożitorju Ċentrali Ewropew u, fejn applikabbli, l-impożizzjoni ta' pieni.

8.

Data, post u firma:


(1)  ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18.