28.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/1


REGOLAMENT (UE) Nru 165/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-4 ta' Frar 2014

dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 (3) jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu u l-ittestjar ta’ takografi. Dan ġie sostanzjalment emendat f’ħafna okkażjonijiet. Sabiex tiġi żgurata aktar ċarezza, id-dispożizzjonijiet ewlenin tiegħu għandhom jiġu simplifikati u ristrutturati.

(2)

L-esperjenza wriet li sabiex jiġi żgurati l-effettività u l-effiċjenza tas-sistema takografika, jeħtieġ li jitjiebu ċerti elementi tekniċi u proċeduri ta’ kontroll.

(3)

Ċerti vetturi huma soġġetti għal eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Sabiex tiġi żgurata l-koerenza, għandu jkun possibbli li vetturi bħal dawn jiġu eżentati mill-ambitu ta' dan ir-Regolament.

(4)

Għandhom jiġu installati takografi fil-vetturi li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 561/2006. Biex tidħol xi flessibbiltà, ċerti vetturi għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta' dak ir-Regolament, jiġifieri vetturi b'massa permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, u li jintużaw biss f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan ta' tali vetturi ma jkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn l-eżenzjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 561/2006, u jonqos il-piż amministrattiv fuq l-impriżi tat-trasport filwaqt li jiġu rispettati l-għanijiet ta’ dak ir-Regolament, ċerti distanzi massimi permissibbli stabbiliti f'dawk l-eżenzjonijietgħandhom jiġu riveduti.

(5)

Il-Kummissjoni ser tqis l-estensjoni tal-perijodu ta' validità tal-adaptor għall-vetturi M1 u N1 sal-2015 u ser tagħti aktar konsiderazzjoni għal soluzzjoni fit-tul għall-vetturi M1 u N1 qabel l-2015.

(6)

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-inklużjoni ta' sensuri tat-toqol fil-vetturi kbar tal-merkanzija u għandha tivvaluta l-potenzjal tas-sensuri tat-toqol biex jikkontribwixxu għal titjib fil-konformità mal-leġislazzjoni tat-trasport bit-triq.

(7)

L-użu tat-takografi konnessi ma’ sistema globali ta' navigazzjoni bis-satellita huwa mezz adatt u kosteffikaċi għar-reġistrazzjoni awtomatika tal-pożizzjoni ta' vettura f'ċerti punti matul il-perijodu ta' ħidma ta' kuljum sabiex jgħin lill-uffiċjali ta' kontroll matul il-kontrolli, u għalhekk għandu jkun hemm provvediment għalih.

(8)

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-394/92 Michielsen u Geybels Transport Service  (5), il-Qorti tal-Ġustizzja pprovdiet definizzjoni tat-terminu "perijodu ta' ħidma ta' kuljum", u l-awtoritajiet ta' kontroll għandhom jaqraw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fid-dawl ta' dik id-definizzjoni. Il-"perijodu ta' ħidma ta' kuljum" jibda fil-mument meta s-sewwieq jattiva t-takografu wara perijodu ta' mistrieħ ta' ġimgħa jew ta' jum, jew, jekk il-mistrieħ ta' jum jinqasam f'perijodi separati, wara perijodu ta' mistrieħ ta' mill-inqas disa' sigħat. Huwa jispiċċa fil-bidu ta' perijodu ta' mistrieħ ta' jum jew, jekk il-mistrieħ ta' jum jinqasam f'perijodi separati, fil-bidu ta' perijodu ta' mistrieħ li jestendi fuq mill-inqas disa' sigħat konsekuttivi.

(9)

Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tesiġi li l-Istati Membri jwettqu għadd minimu ta’ kontrolli fil-ġenb tat-triq. Il-komunikazzjoni mill-bogħod bejn t-takografu u l-awtoritajiet tal-kontroll għal skopijiet ta’ kontroll mill-ġenb tat-triq tiffaċilita l-kontrolli mill-ġenb tat-triq immirati, li jrendi possibbli t-tnaqqis tal-piż amministrattiv maħluq minn kontrolli aleatorji fuq impriżi tat-trasport, u għalhekk għandu jkun hemm provvediment għalih.

(10)

Is-sistemi ta’ trasport intelliġenti (STI) jistgħu jgħinu biex jingħelbu l-isfidi quddiem il-politika tat-trasport Ewropea, bħall-volumi u l-konġestjoni li qed jikbru tat-trasport bit-triq, u l-konsum dejjem jiżdied tal-enerġija. Għandhom jiġu pprovduti interfaċċji standardizzati fit-takografi sabiex tkun żgurata l-interoperabblità tagħhom mal-applikazzjonjiet tal-STI.

(11)

Għandha tingħata prijorità lill-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet li jgħinu lis-sewwieqa jinterpretaw id-data reġistrata fit-takografu sabiex tippermettilhom jikkonformaw mal-leġislazzjoni soċjali.

(12)

Is-sigurtà tat-takografu u s-sistema tiegħu hija essenzjali biex jiġi żgurat li tiġi prodotta data affidabbli. Il-manifatturi għandhom għalhekk jiddisinjaw, jittestjaw u jirrevedu kontinwament it-takografu matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu sabiex jipprevjenu, jiskopru, u jimmitigaw il-vulnerabbiltajiet tas-sigurtà.

(13)

Testijiet fuq il-post tat-takografu li għad ma għandux approvazzjoni tat-tip jippermettu li l-apparat jiġi ttestjat f’sitwazzjonijiet tal-ħajja reali qabel jiġi introdott fuq bażi wiesgħa, li jippermetti titjib aktar malajr. It-testijiet fuq il-post għalhekk għandhom ikunu permessi, sakemm il-parteċipazzjoni f’testijiet bħal dawn u l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jkunu sorveljati u kontrollati b’mod effettiv.

(14)

Minħabba l-importanza li jinżamm l-ogħla livell possibbli ta' sigurtà, iċ-ċertifikati tas-sigurtà għandhom jinħarġu minn korp ta' ċertifikazzjoni rikonoxxut mill-Kumitat ta' Ġestjoni fi ħdan il-qafas tal-"Ftehim dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Ċertifikati ta' Evalwazzjoni tas-Sigurtà tat-Teknoloġija tal-Informatika" tal-Grupp ta' Uffiċjali Għoljin dwar is-Sigurtà tas-Sistemi tal-Informazzjoni (SOG-IS).

Fil-kuntest tar-relazzjonijiet internazzjonali ma' pajjiżi terzi, il-Kummissjoni ma għandha tirrikonoxxi l-ebda korp ta' ċertifikazzjoni għall-finijiet ta' dan ir-Regolament sakemm dak il-korp ma jipprovdix kondizzjonijiet ekwivalenti ta' evalwazzjoni tas-sigurtà kif previst fil-Ftehim dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku. F'dan ir-rigward, wieħed għandu joqgħod fuq il-parir tal-Kumitat ta' Ġestjoni.

(15)

Il-fitters u l-ħwienet tax-xogħol għandhom rwol importanti fis-sigurtà tat-takografi. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stipulati ċerti rekwiżiti minimi għall-affidabbiltà tagħhom u għall-approvazzjoni u l-awditjar tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-konflitti ta’ interess bejn il-fitters jew il-ħwienet tax-xogħol u l-impriżi tat-trasport jiġu evitati. Xejn f'dan ir-Regolament ma jżomm lill-Istati Membri milli jiżguraw l-approvazzjoni, il-kontroll u ċ-ċertifikazzjoni tagħhom permezz tal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), sakemm il-kriterji minimi stabbiliti f'dan ir-Regolament jiġu ssodisfati.

(16)

Sabiex jiġu żgurati skrutinju u kontroll iżjed effettivi tal-kards tas-sewwieqa, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kompiti tal-uffiċjali ta' kontroll, għandhom jiġu stabbiliti r-reġistri elettroniċi nazzjonali, u għandu jkun hemm provvediment għall-interkonnessjoni ta’ dawk ir-reġistri.

(17)

Meta tiġi vverifikata l-uniċità tal-kards tas-sewwieq, l-Istati Membri għandhom jużaw il-proċeduri inklużi fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/19/UE (8).

(18)

Għandha tingħata konsiderazzjoni lis-sitwazzjoni speċjali li fiha Stat Membru għandu jkun jista' jagħti kard tas-sewwieq temporanja u li ma tistax tiġġedded lil sewwieq li r-residenza normali tiegħu mhix fi Stat Membru jew pajjiż li huwa parti kontraenti għall-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi Involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq tal-1 ta' Lulju 1970 (il-Ftehim AETR). F'każijiet bħal dawn, l-Istati Membri kkonċernati għandhom japplikaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

(19)

Barra minn hekk, għandu jkun possibbli għal Stat Membru li joħroġ kards tas-sewwieqa lil sewwieqa residenti fit-territorju tiegħu anke meta t-Trattati ma jkunux japplikaw għal ċerti partijiet minnu. F'każijiet bħal dawn, l-Istati Membri kkonċernati għandhom japplikaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

(20)

L-uffiċjali ta’ kontroll jiffaċċjaw sfidi kontinwi bħala riżultat tal-bidliet għat-takografi u għal tekniki ġodda ta’ manipulazzjoni. Sabiex ikun żgurat kontroll aktar effikaċi u sabiex titjieb l-armonizzazzjoni tal-approċċi ta’ kontroll mal-Unjoni kollha, għandha tiġi adottata metodoloġija komuni għat-taħriġ inizjali u kontinwu tal-uffiċjali ta’ kontroll.

(21)

Ir-reġistrazzjoni tad-data mit-takografu, kif ukoll teknoloġiji li qed jiġu żviluppati għar-reġistrazzjoni ta’ data dwar il-pożizzjoni, il-komunikazzjoni mill-bogħod u l-interfaċċja mas-STI se jinvolvu l-ipproċessar ta’ data personali. Għaldaqstant, ir-regoli rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk stipulati fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) japplikaw.

(22)

Biex tkun possibbli kompetizzjoni ġusta fl-iżvilupp ta' applikazzjonijiet marbuta mat-takografu, id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u privattivi marbuta mat-trażmissjoni ta' data fit-takografu jew barra minnu għandhom ikunu disponibbli għal kulħadd mingħajr ħlas ta' royalties.

(23)

Fejn applikabbli, id-data skambjata matul komunikazzjoni mal-awtoritajiet ta' kontroll fl-Istati Membri għandha tkun konformi mal-istandards internazzjonali rilevanti bħall-ġabra ta' standards marbuta mal-Komunikazzjoni ta' Distanza Qasira Dedikata stabbiliti mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni.

(24)

Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta fis-suq intern tat-trasport bit-triq u jintbagħat sinjal ċar lis-sewwieqa u lill-impriżi tat-trasport, l-Istati Membri għandhom jimponu, skont il-kategoriji ta' ksur definiti fid-Direttiva 2006/22/KE, pieni effettivi, proporzjonati, dissważivi u nondiskriminatorji, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tas-sussidjarjetà.

(25)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għażla tal-vetturi għall-ispezzjoni ssir mingħajr diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità tas-sewwieq jew tal-pajjiż tar-reġistrazzjoni jew tad-dħul fis-servizz tal-vettura kummerċjali.

(26)

Fl-interess tal-implimentazzjoni ċara, effettiva, proporzjonata u uniformi tar-regoli soċjali fit-trasport bit-triq, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw ir-regoli b'mod uniformi.

(27)

Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bi kwalunkwe skoperta li jkun għamel dwar id-disponibbiltà ta' apparati jew stallazzjonijiet frawdolenti biex jimmanipulaw it-takografu, inkluż dawk offruti permezz tal-internet, u l-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħrajn kollha b'dawk l-iskoperti.

(28)

Il-Kummissjoni għandha tkompli tħaddem il-faċilità tagħha tal-għajnuna bbażata fuq l-internet li tippermetti li sewwieqa, impriżi tat-trasport, awtoritajiet ta' kontroll u fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi tal-vetturi approvati jippreżentaw mistoqsijiet u problemi marbuta mat-takografu diġitali, inkluż dwar tipi ġodda ta' manipulazzjoni jew frodi.

(29)

Permezz tal-adattamenti tal-Ftehim AETR, l-użu tat-takografu diġitali sar obbligatorju fir-rigward ta’ vetturi rreġistrati f’pajjiżi terzi tal-viċinat li huma firmatarji għall-Ftehim AETR. Peress li dawk il-pajjiżi huma affettwati direttament mill-bidliet fit-takografu introdotti b'dan ir-Regolament, huma għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw fi djalogu dwar kwistjonijiet tekniċi, inkluż dwar is-sistema għall-iskambju ta' informazzjoni dwar kards tas-sewwieqa u kards tal-ħwienet tax-xogħol. Għalhekk għandu jiġi stabbilit Forum dwar it-Takografi.

(30)

Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu konferiti setgħat lill-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti, il-funzjonijiet ta' viżwalizzazzjoni u ta' twissija u l-approvazzjoni tat-tip tat-takografi, kif ukoll dwar dispożizzjonijiet dettaljati għat-takografi intelliġenti; il-proċeduri għat-testijiet fuq il-post u l-formoli li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ ta' dawk it-testijiet fuq il-post; il-formola standard għad-dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti r-raġunijiet għat-tneħħija tas-siġill; il-proċeduri u speċifikazzjonijiet komuni meħtieġa għall-interkonnessjoni ta' reġistri elettroniċi; u l-metodoloġija li tispeċifika l-kontenut tat-taħriġ inizjali u t-taħriġ kontinwu tal-uffiċjali ta' kontroll. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(31)

L-atti ta' implimentazzjoni adottati għall-fini ta' dan ir-Regolament li ser jissostitwixxu d-dispożizzjonijiet fl-Anness-I B għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u miżuri oħra ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati sat-2 ta’ Marzu 2016. Madankollu, jekk għal xi raġuni dawk l-atti ta' implimentazzjoni ma jkunux ġew adottati fil-ħin, miżuri transizzjonali għandhom jissalvagwardjaw il-kontinwità meħtieġa.

(32)

Il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta atti ta' implimentazzjoni msemmijin f'dan ir-Regolament meta l-kumitat imsemmi f'dan ir-Regolament ma jipprovdix opinjoni dwar l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni.

(33)

Fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Ftehim AETR, referenzi għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament. L-Unjoni ser tqis il-passi xierqa li għandhom jittieħdu fi ħdan il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti biex tiġi żgurata l-koerenza meħtieġa bejn dan ir-Regolament u l- Ftehim AETR.

(34)

Il-Kontrollur Ewropew draw il-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) u ta opinjoni fil-5 ta' Ottubru 2011 (13),

(35)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu għalhekk jitħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

PRINĊIPJI, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U REKWIŻITI

Artikolu 1

Suġġett u prinċipji

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament u tal-Kunsill (14) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE (15).

It-takografi għandhom, fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu u l-ittestjar tagħhom, jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti li taħthom l-informazzjoni u d-data, li mhix data personali, irreġistrati, ipproċessati jew maħżuna mit-takografi jistgħu jintużaw għal skopijiet li mhumiex dawk tal-verifika tal-konformità mal-atti msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

2.   B’żieda mad-definizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

‘takografu’ jew ‘apparat ta’ reġistrazzjoni’ tfisser l-apparat intenzjonat għall-istallazzjoni f’vetturi tat-triq sabiex juri, jirreġistra, jistampa, jaħżen u joħroġ,awtomatikament jew semiawtomatikament dettalji tal-moviment, inkluż il-veloċità, ta’ tali vetturi, f'konformità mal-Artikolu 4(3) u dettalji ta’ ċerti perijodi ta' attività tas-sewwieqa tagħhom;

(b)

‘unità ta’ vettura’ tfisser takografu minbarra s-sensur tal-moviment u l-kejbils li jikkonnettjaw is-sensur tal-moviment. L-unità ta’ vettura tista’ tkun unità waħda jew ħafna unitajiet distribwiti fil-vettura, sakemm din tikkonforma mar-rekwiżiti ta' sigurtà ta’ dan ir-Regolament; l-unità tal-vettura tinkludi, fost ħwejjeġ oħra, unità tal-ipproċċessar, memorja tad-data, funzjoni tal-kejl tal-ħin, żewġ mezzi ta' interfaċċja għal smart cards għas-sewwieq u t-tieni sewwieq, tagħmir li jistampa, apparat li juri karattri fuq skrin, konnetturi u faċilitajiet għad-dħul tal-inputs tal-utent;

(c)

‘sensur tal-moviment’ tfisser parti mit-takografu li tipprovdi sinjal rappreżentattiv tal-veloċità tal-vettura u/jew id-distanza vjaġġata;

(d)

‘kard tat-takografu’ tfisser kard intelliġenti, intenzjonata għall-użu mat-takografu, li tippermetti l-identifikazzjoni permezz tat-takografu tar-rwol tad-detentur tal-kard u tippermetti t-trasferiment u l-ħżin tad-data;

(e)

‘folja ta’ reġistrazzjoni’ tfisser folja imfassla biex taċċetta u żżomm id-data reġistrata, li għandha titpoġġa f'takografu analoġiku u li fuqha l-apparat tal-immarkar tat-takografu analoġiku jikteb b'mod kontinwu l-informazzjoni li trid tiġi reġistrata;

(f)

‘kard tas-sewwieq’ tfisser kard tat-takografu, maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil xufier partikolari, li tidentifika s-sewwieq u tippermetti l-ħżin tad-data tal-attività tas-sewwieq;

(g)

‘takografu analoġiku’ tfisser takografu li juża folja ta' reġistrazzjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(h)

‘takografu diġitali’ tfisser takografu li juża kard tat-takografu f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(i)

‘kard tal-kontroll’ tfisser kard tat-takografu maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil awtorità tal-kontroll nazzjonali kompetenti li tidentifika l-korp tal-kontroll u, b’mod fakultattiv, l-uffiċjal tal-kontroll, u li tippermetti aċċess għad-data maħżuna fil-memorja tad-data jew fil-kards tas-sewwieq u, b'mod fakultattiv, fil-kards tal-ħwienet tax-xogħol għall-qari, l-istampar u/jew it-tniżżil;

(j)

‘kard tal-kumpannija’ tfisser kard tat-takografu maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil impriża tat-trasport li teħtieġ li topera vetturi attrezzati b’takografu, li tidentifika l-impriża tat-trasport u tippermetti l-wiri, it-tniżżil u l-istampar tad-data, maħżuna fit-takografu, li tkun ġiet magħluqa b'mod sikur minn dik l-impriża tat-trasport;

(k)

‘kard tal-ħanut tax-xogħol’ tfisser kard tat-takografu maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil persunal magħżul ta' manifattur tat-takografi, fitter, manifattur tal-vetturi jew ħanut tax-xogħol, approvata minn dak l-Istat Membru li jidentifika d-detentur tal-kard u jippermetti l-ittestjar, il-kalibrazzjoni u l-attivazzjoni tat-takografi u/jew it-tniżżil minnhom;

(l)

‘attivazzjoni’ tfisser il-fażi li fiha t-takografu jsir kompletament operattiv u jimplimenta l-funzjonijiet kollha, inklużi l-funzjonijiet ta' sigurtà, permezz tal-użu ta' kard ta' ħanut tax-xogħol;

(m)

'kalibrazzjoni' ta' takografu diġitali tfisser l-aġġornament jew il-konferma tal-parametri tal-vettura, inkluż l-identifikazzjoni tal-vettura u l-karatteristiċi tal-vettura, li għandha tinżamm fil-memorja tad-data permezz tal-użu ta' kard ta' ħanut tax-xogħol;

(n)

'tniżżil' minn takografu diġitali tfisser l-ikkopjar, flimkien mal-firma diġitali, parti jew sett sħiħ ta' fajls ta' data rreġistrati fil-memorja tad-data tal-unità ta' vettura jew fil-memorja ta' kard tat-takografu, dment li dan il-proċess ma jibdilx jew iħassar xi data maħżuna;

(o)

‘avveniment’ tfisser operazzjoni mhux normali li nqabdet mit-takografu diġitali li tista’ tirriżulta minn tentattiv ta’ frodi;

(p)

‘ħsara’ tfisser operazzjoni mhux normali li nqabdet mit-takografu diġitali li tista' tirriżulta minn funzjonament ħażin jew ħsara tal-apparat;

(q)

'stallazzjoni' tfisser l-immontar ta' takografu ġo vettura;

(r)

"kard mhux valida" tfisser kard li ntgħarfet bħala difettuża, jew li l-awtentikazzjoni inizjali tagħha ma rnexxietx, jew li d-data tal-bidu tal-validità tagħha għadha ma waslitx, jew li d-data tal-iskadenza tagħha għaddiet;

(s)

'spezzjoni perijodika' tfisser sett ta' operazzjonijiet imwettqa biex ikun ivverifikat li t-takografu jaħdem tajjeb, li l-issettjar tiegħu jikkorrispondi mal-parametri tal-vettura, u li mat-takografu ma hemm imwaħħal ebda apparat ta' manipulazzjoni;

(t)

‘tiswija’ tfisser kull tiswija ta' sensur ta' moviment jew ta' unità ta' vettura li teħtieġ l-iskonnettjar tal-provvista tal-elettriku, jew l-iskonnettjar tagħha minn komponenti oħra tat-takografu, jew il-ftuħ tas-sensur ta' moviment jew tal-unità tal-vettura;

(u)

'approvazzjoni tat-tip' tfisser proċess li permezz tiegħu Stat Membru jiċċertifika, konformement mal-Artikolu 13, li t-takografu, il-komponenti rilevanti tiegħu jew il-kard tat-takografu li għandhom jiddaħħlu fis-suq jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(v)

‘interoperabbiltà’ tfisser il-kapaċità tas-sistemi u tal-proċessi kummerċjali sottostanti li jiskambjaw data u jikkondividu informazzjoni;

(w)

"interfaċċja" tfisser faċilità bejn sistemi li tipprovdi l-mezz li bih jistgħu jikkollegaw u jinteraġixxu;

(x)

'kejl tal-ħin' tfisser reġistru diġitali permanenti tad-data u l-ħin universali koordinati (UTC);

(y)

'aġġustament tal-ħin' tfisser aġġustament awtomatiku tal-ħin attwali f'intervalli regolari u f'tolleranza massima ta' minuta, jew aġġustament magħmul waqt kalibrazzjoni;

(z)

'standard miftuħ' tfisser standard li jidher f'dokument ta' speċifikazzjoni standard disponibbli mingħajr ħlas jew bi prezz nominali li jista' jiġi kkopjat, imqassam u jintuża mingħajr tariffa jew b'tariffa nominali.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   It-takografi għandhom jiġu installati u użati fil-vetturi reġistrati fi Stat Membru li jintużaw għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' merkanzija bit-triq u li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 561/2006.

2.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament il-vetturi msemmija fl-Artikolu 13(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

3.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament vetturi użati għal operazzjonijiet ta’ trasport li ngħataw eċċezzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament vetturi użati għal operazzjonijiet ta’ trasport li jkunu ngħataw eċċezzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006; dawn għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

4.   Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu obbligati jkollhom takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom għandu jkollhom immuntat tali takografu.

5.   Fil-każ ta' operazzjonijiet nazzjonali tat-trasport, l-Istati Membri jistgħu jesiġu l-istallazzjoni u l-użu ta' takografi f'konformità mar-Regolament f'kull vettura li fiha l-istallazzjoni u l-użu tagħhom mhumiex altrimenti rikjesti bil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Ir-rekwiżiti u d-data li għandha tiġi rreġistrata

1.   It-takografi, inklużi l-komponenti esterni, il-kards tat-takografi u l-folji ta' reġistrazzjoni għandhom jissodisfaw rekwiżiti stretti tekniċi u rekwiżiti oħrajn b'mod li jippermettu l-implimentazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament.

2.   It-takografi u l-kards tat-takografi għandhom:.

jirreġistraw id-data li għandha tkun preċiża u affidabbli marbuta mas-sewwieq, l-attività tas-sewwieq u l-vettura;

ikunu siguri, b'mod partikolari lijiggarantixxu l-integrità u l-oriġini tas-sors tad-data rreġistrata u miksuba mill-unitajiet tal-vettura u s-sensuri tal-moviment;

ikunu interoperabbli fejn jirrigwarda ġenerazzjonijiet varji ta' unitajiet ta' vetturi u kards tat-takografi;

jippermettu l-verifika effiċjenti tal-konformità ma' dan ir-Regolament u ma' atti legali oħrajn applikabbli;

ikunu faċli għall-utent.

3.   It-takografi diġitali għandhom jirreġistraw id-data li ġejja:

(a)

id-distanza vvjaġġata, u l-veloċità tal-vettura;

(b)

il-kejl tal-ħin;

(c)

il-punti ta' pożizzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 8(1);

(d)

l-identità tas-sewwieq;

(e)

l-attività tas-sewwieq;

(f)

id-data dwar il-kontroll, il-kalibrazzjoni u t-tiswija tat-takografu, inkluża l-identità tal-ħanut tax-xogħol;

(g)

avvenimenti u ħsarat.

4.   It-takografi analoġiċi għandhom jirreġistraw mill-inqas id-data msemmija fil-punti (a), (b) u (e) tal-paragrafu 3.

5.   L-aċċess għad-data maħżuna fit-takografu u l-kard tat-takografu jista’ jingħata f’kull ħin lil:

(a)

l-awtoritajiet ta’ kontroll kompetenti;

(b)

l-impriża tat-trasport rilevanti sabiex tkun tista' tikkonforma mal-obbligi legali tagħha, b’mod partikolari kif stipulati fl-Artikoli 32 u 33.

6.   It-tniżżil tad-data għandu jitwettaq b’dewmien minimu għall-impriżi jew is-sewwieqa tat-trasport.

7.   Id-data rreġistrata mit-takografu li tista' tintbagħat lejn jew mit-takografu sew jekk mingħajr fili jew elettronikament, għandha tkun fil-forma ta' protokolli disponibbli pubblikament kif definiti fi standards miftuħa.

8.   Biex ikun żgurat li t-takografi u l-kards tat-takografi jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, u b'mod partikolari ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, b'mod partikolari dispożizzjonijiet li jipprevedu l-mezzi tekniċi ta' kif għandhom ikunu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

9.   Id-dispożizzjonijiet dettaljati msemmijin fil-paragrafu 8 għandhom, fejn hu adatt, ikunu bbażati fuq standards u għandhom jiggarantixxu l-interoperabbiltà u l-kompatibbiltà bejn id-diversi ġenerazzjonijiet ta' unitajiet ta' vettura u l-kards kollha tat-takografu.

Artikolu 5

Funzjonijiet tat-takografu diġitali

It-takografi diġitali għandhom jiżguraw il-funzjonijiet li ġejjin:

kejl tal-veloċità u tad-distanza;

monitoraġġ tal-attivitajiet tas-sewwieq u l-istatus tas-sewqan;

monitoraġġ tad-dħul u l-ħruġ tal-kards tat-takografi;

reġistrazzjoni tal-entrati manwali mis-sewwieq;

kalibrazzjoni;

reġistrazzjoni awtomatika tal-punti ta' pożizzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1);

monitoraġġ tal-attivitajiet ta' kontroll;

qbid u reġistrazzjoni ta' avvenimenti u ħsarat;

qari mill-memorja tad-data u reġistrazzjoni u ħżin fil-memorja tad-data;

qari mill-kards tat-takografi, u reġistrazzjoni u ħżin f'kards tat-takografi;

viżwalizzazzjoni, twissija, stampar u tniżżil ta' data f'apparati esterni;

aġġustament u kejl tal-ħin;

komunikazzjoni remota;

ġestjoni tas-serraturi tal-kumpannija;

testijiet integrati u awtotestijiet.

Artikolu 6

Viżwalizzazzjoni u twissija

1.   L-informazzjoni li tinsab fit-takografi diġitali u l-kards tat-takografi li tirrigwarda l-attivitajiet tal-vettura u s-sewwieqa u s-sewwieqa sekondarji għandha tintwera b'mod ċar, ergonomiku u mhux ambigwu.

2.   Għandha tintwera l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-ħin;

(b)

il-mod ta’ tħaddim;

(c)

l-attività tas-sewwieq:

jekk l-attività attwali hija s-sewqan, il-ħin attwali ta' sewqan kontinwu tas-sewwieq u l-ħin ta' pawża kumulattiv attwali tiegħu,

jekk l-attività attwali hi d-disponibbiltà/xogħol ieħor/mistrieħ jew pawża, l-ammont ta' ħin attwali ta' dik l-attività (minn meta ntgħażlet) u l-ħin ta' pawża kumulattiv attwali;

(d)

data marbuta ma' twissijiet;

(e)

data marbuta mal-aċċess għall-menu.

Tista' tintwera informazzjoni addizzjonali, dment li tintgħaraf b'mod ċar mill-informazzjoni meħtieġa f'dan il-paragrafu.

3.   It-takografi diġitali għandhom iwissu lis-sewwieqa meta jaqbdu kwalunkwe avveniment u/jew ħsara, u qabel u fil-mument li jinqabeż il-ħin massimu permess ta' sewqan kontinwu, biex tiġi ffaċilitata l-konformità mal-leġislazzjoni rilevanti.

4.   It-twissijiet għandhom ikunu viżivi u jistgħu wkoll jinstemgħu. It-twissijiet għandhom idumu mill-inqas 30 sekonda, sakemm ma jiġux ikkonfermati mill-utent billi jagħfas kwalunkwe buttuna tat-takografu. Ir-raġuni tat-twissija għandha tintwera u għandha tibqa' tidher sakemm tiġi kkonfermata mill-utent billi jagħfas buttuna jew kmand speċifiku tat-takografu.

5.   Biex ikun żgurat li t-takografi jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu rigward il-viżwalizzazzjoni u t-twissijiet, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Artikolu 7

Protezzjoni tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-Regolament u mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, skont id-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-awtorità ta' superviżjoni tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li d-data personali tkun protetta minn użi li mhumiex dawk strettament marbuta ma' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward ta':

l-użu ta’ sistema globali ta' navigazzjoni bis-satellita (GNSS) għar-reġistrazzjoni tad-data tal-pożizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 8,

l-użu ta’ komunikazzjoni mill-bogħod għal skopijiet ta’ kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 9,

l-użu ta’ takografi b'interfaċċja kif imsemmi fl-Artikolu 10,

l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni dwar kards tas-sewwieqa kif imsemmi fl-Artikolu 31, u b'mod partikolari kwalunkwe skambju transkonfinali ta' tali data ma' pajjiżi terzi,

iż-żamma ta’ rekords mill-impriżi tat-trasport kif imsemmi fl-Artikolu 33.

3.   It-takografi diġitali għandom jitfassal b'tali mod li jiżgura l-privatezza. Hija biss dik id-data neċessarja għall-iskopjiet ta' dan ir-Regolament li għandha tiġi pproċessata.

4.   Is-sidien tal-vetturi, tal-impriżi tat-trasport u kwalunkwe entità oħra kkonċernata għandhom jikkonformaw, fejn ikun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data personali.

KAPITOLU II

TAKOGRAFU INTELLIĠENTI

Artikolu 8

Reġistrazzjoni tal-pożizzjoni tal-vettura f'ċerti punti matul il-perijodu tax-xogħol ta' kuljum

1.   Biex tkun iffaċilitata l-verifika tal-konformità mal-leġislazzjoni rilevanti, il-pożizzjoni tal-vettura għandha tiġi rreġistrata awtomatikament fil-punti li ġejjin, jew fl-eqreb punt lejn dawk il-postijiet fejn ikun disponibbli s-sinjal tas-satellita:

il-post tal-bidu tal-perijodu tax-xogħol ta' kuljum;

kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' sewqan;

il-post tat-tmiem tal-perijodu tax-xogħol ta' kuljum.

Għal dak l-iskop, il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati kif imsemmija fl-Artikolu 11 għandhom ikollhom immuntat takografu konness ma' servizz ta' lokalizzazzjoni ibbażat fuq sistema ta' navigazzjoni bis-satellita.

2.   Fir-rigward tal-konnessjoni tat-takografu ma' servizz ta' lokalizzazzjoni bbażat fuq sistema ta' navigazzjoni bis-satellita, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jintużaw biss konnessjonijiet ta' servizz li jisfruttaw servizz ta' lokalizzazzjoni mingħajr tariffa. L-ebda data dwar il-pożizzjoni, minbarra dik espressa, kull fejn possibbli, f'koordinati ġeografiċi għad-determinazzjoni tal-punti msemmija fil-paragrafu 1, ma għandha tinħażen permanentement fit-takografu. Id-data dwar il-pożizzjoni li jeħtieġ tinħażen temporanjament biex tippermetti r-reġistrazzjoni awtomatika tal-punti msemmija fil-paragrafu 1 jew biex tikkorrobora s-sensur tal-moviment ma għandha tkun aċċessibbli għal ebda utent u għandha titħassar awtomatikament fil-mument li ma tibqax meħtieġa għal dawk l-iskopijiet.

Artikolu 9

Identifikazzjoni remota bikrija tal-manipulazzjoni jew l-użu ħażin possibbli

1.   Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mmirati fil-ġenb tat-triq mill-awtoritajiet ta' kontroll kompetenti, it-takografi installati f'vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati imsemmija fl-Artikolu 11 għandhom jkunu jistgħu' jikkomunikaw lil dawk l-awtoritajiet waqt li l-vettura tkun miexja.

2.   Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu obbligati li jkollhom takografu kif previst f'dan l-Artikolu u fl-Artikoli 8, 9 u 10, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod.

3.   Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-data u l-awtentifikazzjoni tal-apparat ta’ reġistrazzjoni u ta’ kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun ristrett għall-awtoritajiet tal-kontroll awtorizzati li jivverifikaw ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u ta' dan ir-Regolament u għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu.

4.   Id-data skambjata matul il-komunikazzjoni għandha tkun limitata għad-data meħtieġa għall-iskop tal-kontrolli mmirati fil-ġenb tat-triq ta' vetturi b'takografu potenzjalment immanipulat jew użat ħażin. Data bħal din għandu jkollha x'taqsam mal-avvenimenti jew id-data li ġejjin, irreġistrati permezz tat-takografu:

l-aħħar attentat ta' ksur tas-sigurtà,

l-itwal interruzzjoni tal-provvista tal-elettriku,

ħsara fis-sensur,

żball fid-data tal-moviment,

kunflitt fil-moviment tal-vettura,

sewqan mingħajr kard valida,

introduzzjoni tal-kard waqt is-sewqan,

data dwar l-aġġustament tal-ħin,

kalibrazzjoni tad-data inkluż id-dati tal-aħħar żewġ kalibrazzjonijiet,

numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura,

veloċità rreġistrata mit-takografu.

5.   Id-data skambjata għandha tintuża għall-iskop uniku li tiġi vverifikata l-konformità ma' dan ir-Regolament. Hija ma għandhiex tintbagħat lil entitajiet oħra minbarra l-awtoritajiet li jikkontrollaw is-sewqan u l-perijodi ta' mistrieħ u lil korpi ġudizzjarji, fil-qafas ta' proċedura ġudizzjarja li tkun għaddejja.

6.   Id-data tista' tinħażen biss mill-awtoritajiet ta' kontroll għat-tul ta' żmien ta' kontroll fil-ġenb tat-triq, u għandha titħassar mill-inqas tliet siegħat wara li tkun ġiet ikkomunikata sakemm id-data ma tindikax manipulazzjoni jew użu ħażin possibbli tat-takografu. Jekk, matul il-kontroll fil-ġenb tat-triq konsegwenti, il-manipulazzjoni jew l-użu ħażin ma jiġix ikkonfermat, id-data mibgħuta għandha titħassar.

7.   L-impriżi tat-trasport li joperaw vetturi għandhom ikunu responsabbli li jinformaw lis-sewwieqa bil-possibbiltà ta' komunikazzjoni mill-bogħod għall-fini tal-identifikazzjoni bikrija ta' manipulazzjoni jew użu ħażin possibbli tat-takografi.

8.   F’ebda ċirkostanza ma għandha komunikazzjoni ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod tat-tip deskritt f’dan l-Artikolu twassal għal multi jew pieni awtomatiċi għas-sewwieq jew l-impriża tat-trasport. L-awtorità kompetenti ta' kontroll, abbażi tad-data skambjata, tista’ tiddeċiedi li twettaq verifika fuq il-vettura u t-takografu. Ir-riżultat tal-komunikazzjoni mill-bogħod ma għandux iwaqqaf lill-awtoritajiet ta’ kontroll milli jwettqu kontrolli għall-għarrieda mal-ġenb tat-triq ibbażati fuq is-sistema tal-klassifikazzjoni tar-riskju introdotta mill-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE.

Artikolu 10

Interfaċċja ma' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti

It-takografi ta' vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati imsemmija fl-Artikolu 11 jistgħu jkunu attrezzati b'interfaċċji standardizzati li jippermettu li d-data rreġistrata jew prodotta mit-takografu tintuża b'mod operattiv, permezz ta' tagħmir estern, dment li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-interfaċċja ma taffettwax l-awtentiċità u l-integrità tad-data tat-takografu;

(b)

l-interfaċċja tkun konformi mad-dispożizzjonijiet dettaljati tal-Artikolu 11;

(c)

it-tagħmir estern konness mal-interfaċċja jkollu aċċess għad-data personali, inkluż data dwar il-ġeolokalizzazzjoni, biss wara l-kunsens verifikabbli tas-sewwieq li miegħu għandha x'taqsam id-data.

Artikolu 11

Dispożizzjonijiet dettaljati għat-takografi intelliġenti

Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-takografu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Id-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom:

(a)

fir-rigward tat-twettiq tal-funzjonijiet tat-takografu intelliġenti msemmijin fil-Kapitolu II, jinkludu r-rekwiżiti meħtieġa biex jiggarantixxu s-sigurtà, il-preċiżjoni u l-affidabbiltà tad-data kif ipprovduti lit-takografu mis-servizz ta' lokalizzazzjoni bis-satellita u t-teknoloġija ta' komunikazzjoni mill-bogħod imsemmija fl-Artikoli 8 u 9;

(b)

jispeċifikaw id-diversi kondizzjonijiet u rekwiżiti għas-servizz ta' lokalizzazzjoni bis-satellita u t-teknoloġija ta' komunikazzjoni mill-bogħod imsemmija fl-Artikoli 8 u 9 sabiex ikunu barra mit-takografu jew inkorporati fih, u meta jkunu barra, jispeċifikaw il-kondizzjonijiet għall-użu tas-sinjal ta' lokalizzazzjoni bis-satellita bħala t-tieni sensur tal-moviment;

(c)

jispeċifikaw l-istandards meħtieġa għall-interfaċċja msemmija fl-Artikolu 10. Dawk l-istandards jistgħu jinkludu dispożizzjoni dwar id-distribuzzjoni tad-drittijiet ta' aċċess għas-sewwieqa, il-ħwienet tax-xogħol, l-impriżi tat-trasport, u rwoli ta' kontroll għad-data rreġistrata bit-takografu liema rwoli ta' kontroll għandhom ikunu bbażati fuq mekkaniżmu ta' awtentikazzjoni / awtorizzazzjoni ddefiniti għall-interfaċċja, bħal ma hu ċertifikat għal kull livell ta' aċċess u soġġett għall-fattibbiltà teknika ta' dan.

KAPITOLU III

APPROVAZZJONI TAT-TIP

Artikolu 12

Applikazzjonijiet

1.   Il-manifatturi jew l-aġenti tagħhom għandhom jippreżentaw applikazzjoni għal approvazzjoni ta' tip ta’ unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu lill-awtoritajiet għall-approvazzjoni tat-tip maħtura għal dan il-għan minn kull Stat Membru.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni sat-2 ta’ Marzu 2015 l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-awtoritajiet maħtura msemmijin fil-paragrafu 1 u għandhom jipprovdu aġġornamenti wara din id-data kif neċessarju. Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista tal-awtoritajiet maħtura għall-approvazzjoni tat-tip fuq is-sit tal-internet tagħha u għandha żżomm dik il-lista aġġornat.

3.   Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għandha tkun akkumpanjata mill-ispeċifikazzjonijiet xierqa, inkluż l-informazzjoni meħtieġa dwar is-siġilli, u minn ċertifikati tas-sigurtà, funzjonalità u interoperabbiltà. Iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jinħareġ minn korp taċ-ċertifikazzjoni rikonoxxut maħtur mill-Kummissjoni.

Iċ-ċertifikati tal-funzjonalità għandom jinħarġu lill-manifattur mill-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip.

Iċ-ċertifikat tal-interoperabbiltà għandu jinħareġ minn laboratorju wieħed taħt l-awtorità u r-responsabbiltà tal-Kummissjoni.

4.   Fir rigward tat-takografi, il-komponenti rilevanti tagħhom u l-kards tat-takografi:

(a)

iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jiċċertifika dan li ġej għall-unità tal-vettura, il-kards tat-takografi, is-sensur tal-moviment, u l-konnessjoni mar-riċevitur tal-GNSS meta l-GNSS ma jkunx inkorporat fl-unitajiet tal-vettura:

(i)

konformità mal-objettivi tas-sigurtà;

(ii)

twettiq tal-funzjonijiet tas-sigurtà segwenti: identifikazzjoni u awtentikazzjoni, awtorizzazzjoni, konfidenzjalità, responsabbiltà, integrità, awditu, preċiżjoni u affidabbiltà tas-servizz;

(b)

iċ-ċertifikat tal-funzjonalità għandu jiċċertifika li l-oġġett ittestjat jissodisfa r-rekwiżiti adatti f'termini ta' funzjonijiet imwettqa, karatteristiċi ambjentali, karatteristiċi ta' kompatibbiltà elettromanjetika, konformità mar-rekwiżiti fiżiċi u konformità ma' standards oħra applikabbli;

(c)

iċ-ċertifikat tal-interoperabbiltà għandu jiċċertifika li l-oġġett ittestjat jista' jopera kompletament mat-takografi jew il-mudelli tal-kard tat-takografu meħtieġa.

5.   Kull modifika fis-softwer jew ħardwer tat-takografu jew fin-natura tal-materjali użati għall-manifattura tiegħu għandha, qabel ma tiġi applikata, tiġi nnotifikata lill-awtorità li tat l-approvazzjoni tat-tip għat-tagħmir. Dik l-awtorità għandha tikkonferma lill-manifattur l-estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip, jew tista' titlob aġġornament jew konferma taċ-ċertifikati funzjonali, tas-sigurtà u/jew tal-interoperabbilità rilevanti.

6.   L-ebda applikazzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe tip wieħed ta’ unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu ma tista’ tiġi ppreżentata lil iżjed minn Stat Membru wieħed.

7.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati għall-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Artikolu 13

Għoti ta' approvazzjoni tat-tip

Stat Membru għandu jagħti l-approvazzjoni tat-tip lil kwalunkwe xorta ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li tikkonforma mar-rekwiżiti mniżżla fl-Artikoli 4 u 11, sakemm l-Istat Membru jkun f’pożizzjoni li jivverifika li l-mudelli ta’ produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.

Kwalunkwe modifika jew żieda għall-mudell approvat j jridu jirċievu approvazzjoni addizzjonali tat-tip mill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip oriġinali.

Artikolu 14

Marka ta' approvazzjoni tat-tip

L-Istati Membri għandhom joħorġu lill-applikant marka ta' approvazzjoni tat-tip li għandha taqbel ma' mudell stabbilit minn qabel, għal kull tip ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li dawn japprovaw skont l-Artikolu 13 u l-Anness II. Dawn il-mudelli għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Artikolu 15

Approvazzjoni jew ċaħda

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għandhom, fir-rigward ta' kull tip ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li dawn japprovaw, jibagħtu fi żmien xahar kopja taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip flimkien ma' kopji tal-ispeċifikazzjonijiet rilevanti, inkluż dawk relatati mas-siġilli, lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra. Fejn l-awtoritajiet kompetenti ma japprovawx l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip, dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra li l-approvazzjoni ġiet miċħuda u għandhom jikkomunikaw ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni.

Artikolu 16

Konformità tal-apparat mal-approvazzjoni tat-tip

1.   Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip kif previst fl-Artikolu 13 isib li kwalunkwe unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li jkollhom il-marka ta' approvazzjoni tat-tip li huwa jkun ħareġ ma jkunux jaqblu mat-tip li huwa jkun approva, huwa għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-mudelli tal-produzzjoni jaqblu mat-tip approvat. Il-miżuri li jistgħu jittieħdu, jekk dan ikun meħtieġ, jistgħu jwasslu għall-irtirar tal-approvazzjoni tat-tip.

2.   Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip għandu jirtira din l-approvazzjoni jekk unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li jkunu ġew approvati ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament jew jekk dawn jippreżentaw, waqt l-użu, xi difett ġenerali li jagħmilhom mhux adatti għall-iskop li huma maħsubin għalih.

3.   Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip jiġi nnotifikat minn Stat Membru ieħor dwar wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 jew 2, huwa għandu wkoll, wara li jikkonsulta lill-Istat Membru li jinnotifika, jieħu l-passi msemmija f'dawk il-paragrafi, soġġett għall-paragrafu 5.

4.   Stat Membru li jivverifika li seħħ wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, jista' jipprojbixxi, sa ma jingħata avviż ulterjuri, it-tpoġġija fis-suq u l-użu ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu kkonċernat. L-istess japplika fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, folji ta’ reġistrazzjoni jew kards tat-takografi li jkunu ġew eżentati mill-verifika inizjali tal-UE, jekk il-manifattur, wara li jkun ingħata twissija, ma jġibx l-apparat konformi mal-mudell approvat jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

F'kull każ, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom fi żmien xahar jinnotifikaw lil xulxin u lill-Kummissjoni, dwar kull irtirar ta' approvazzjonijiet tat-tip jew dwar kull miżura oħra meħuda skont il-paragrafi 1, 2 jew 3 u għandhom jispeċifikaw ir-raġunijet għal din l-azzjoni.

5.   Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip joġġezzjona dwar l-eżistenza ta' xi wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 li jiġu nnotifikati lilu, l-Istati Membri involuti għandhom jippruvaw isolvu t-tilwima u għandhom iżommu lill-Kummissjoni infurmata.

Jekk taħditiet bejn l-Istati Membri ma jirriżultawx fi ftehim fi żmien erba' xhur mid-data tan-notifika msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta ma' esperti mill-Istati Membri kollha u wara li tkun ikkunsidrat il-fatturi rilevanti kollha, bħal fatturi ekonomiċi u tekniċi, għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt xhur mill-iskadenza ta’ dak il-perijodu ta’ erba’ xhur li trid tiġi nnotifikata lill-Istati Membri involuti u fl-istess ħin kkomunikata lill-Istati Membri l-oħra. F'kull każ il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limitu taż-żmien għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 17

Approvazzjoni tal-folji ta' reġistrazzjoni

1.   Applikant għal approvazzjoni tat-tip ta' mudell ta' folja ta' reġistrazzjoni għandu jindika fil-formola tal-applikazzjoni t-tip jew tipi ta' takografu analoġiku li għalihom hija mfassla l-folja inkwistjoni, u għandu jipprovdi apparat xieraq ta' dan it-tip jew tipi għall-iskop tal-ittestjar tal-folja ta' reġistrazzjoni.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jindikaw fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għall-mudell tal-folja ta' reġistrazzjoni t-tipi ta' takografu analoġiku li fuqhom jista' jintuża l-mudell tal-folja ta' reġistrazzjoni.

Artikolu 18

Ġustifikazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' ċaħda

Kull deċiżjoni meħuda taħt dan ir-Regolament li tiċħad jew li tirtira l-approvazzjoni tat-tip ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu għandha tispeċifika fid-dettall ir-raġunijet li hija bbażata fuqhom. Għandha tiġi kkomunikata deċiżjoni lill-parti kkonċernata, li għandha fl-istess ħin tiġi infurmata dwar ir-rimedji disponibbli taħt il-liġi tal-Istat Membru rilevanti u dwar il-limiti ta' żmien għall-eżerċizzju ta' dawn ir-rimedji.

Artikolu 19

Rikonoxximent ta' takografi bl-approvazzjoni tat-tip

L-Istati Membri ma għandhomx jirrifjutaw li jirreġistraw xi vettura armata b'takografu, jew jipprojbixxu d-dħul fis-servizz servizzi jew l-użu ta' din il-vettura għal xi raġuni marbuta mal-fatt li l-vettura hija armata b'apparat bħal dan, jekk l-apparat ikollu l-marka ta' approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 14 u l-plakka tal-istallazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(4).

Artikolu 20

Sigurtà

1.   Il-manifatturi għandhom jiddisinjaw, jittestjaw u jirrevedu unitajiet ta’ vettura, sensuri tal-moviment jew kards tat-takografi mmanifatturati sabiex jiskopru l-vulnerabbiltajiet li jinqalgħu fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, u għandhom jipprevjenu jew jimmitigaw l-isfruttament possibbli tagħhom. Il-frekwenza tat-testijiet għandha tiġi stipulata mill-Istat Membru li jkun ta ċ-ċertifikat ta' approvazzjoni, f'limitu ta' żmien li ma għandux jaqbeż is-sentejn.

2.   Għal dan l-iskop, il-manifatturi għandhom jissottomettu d-dokumentazzjoni neċessarja għall-analiżi tal-vulnerabbiltajiet lill-korp taċ-ċertifikazzjoni imsemmi fl-Artikolu 12(3).

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-korp taċ-ċertifikazzjoni imsemmi fl-Artikolu 12(3) għandu jwettaq testijiet fuq l-unitajiet tal-vetturi, is-sensuri tal-moviment u l-kards tat-takografi biex jikkonferma li l-vulnerabbiltajiet magħrufa ma jistgħux jiġu sfruttati minn individwi fil-pussess ta' għarfien disponibbli pubblikament.

4.   Jekk matul it-testijiet imsemmija fil-paragrafu 1, jiġu skoperti vulnerabbiltajiet f'elementi tas-sistema (l-unitajiet tal-vetturi, is-sensuri tal-moviment u l-kards tat-takografi), dawk l-elementi ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq. Jekk jinstabu vulnerabbiltajiet matul it-testijiet imsemmija fil-paragrafu 3 għall-elementi li huma diġà fis-suq, il-manifattur jew il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip. Dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li l-problema tiġi indirizzata, b'mod partikolari mill-manifattur, u għandhom mingħajr dewmien jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-vulnerabbiltajiet misjuba u bil-miżuri previsti jew meħuda, inkluż fejn meħtieġ l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tip f'konformità mal-Artikolu 16(2).

Artikolu 21

Testijiet fuq il-post

1.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw testijiet fuq il-post ta’ takografi li jkun għandu ma jkollhomx approvazzjoni tat-tip. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu b’mod reċiproku tali awtorizzazzjonijietgħal testijiet fuq il-post.

2.   Sewwieqa u impriżi tat-trasport li jipparteċipaw f’test fuq il-post għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 561/2006. Sabiex juru tali konformità, is-sewwieqa għandhom isegwu l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 35(2) ta' dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-proċeduri li jridu jiġu segwiti fit-twettiq ta’ testijiet fuq il-post u l-formoli li jridu jintużaw sabiex jiġu mmonitorjati dawk it-testijiet fuq il-post. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

KAPITOLU IV

STALLAZZJONI U SPEZZJONI

Artikolu 22

Stallazzjoni u tiswija

1.   It-takografi jistgħu jiġu installati jew imsewwija biss minn fitters, minn ħwienet tax-xogħol jew minn manifatturi tal-vetturi approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għal dak il-għan skont l-Artikolu 24.

2.   Fitters, ħwienet tax-xogħol jew manifatturi tal-vetturi approvati għandhom, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 15, jissiġillaw it-takografu it-takografu wara li jkunu vverifikaw li qed jaħdem tajjeb, u partikolarment b'tali mod li jiżgura li l-ebda apparat ta’ manipulazzjoni ma jista’ jbagħbas jew ibiddel id-data reġistrata.

3.   Il-fitter, il-ħanut tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi approvat għandu jpoġġi marka speċjali fuq is-siġilli li jwaħħal u, barra minn hekk, għandu jniżżel, fil-każ ta' takografi diġitali, id-data elettronika ta' sigurtà biex jitwettqu kontrolli tal-awtentikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni r-reġistru tal-marki u tad-data elettronika tas-sigurtà użati u l-informazzjoni meħtieġa marbuta mad-data elettronika tas-sigurtà użata. Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess lill-Istati Membri għal dik l-informazzjoni fuq talba.

4.   Sabiex jiġi ċċertifikat li l-istallazzjoni tat-takografu seħħet skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, għandha titwaħħal plakka tal-istallazzjoni b'mod li tidher b'mod ċar u tkun aċċessibbli faċilment.

5.   Il-komponenti tat-takografi għandhom ikunu ssiġillati kif speċifikat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip. Kull konnessjoni mat-takografu li tkun potenzjalment vulnerabbli għat-tbagħbis, inkluż il-konnessjoni bejn is-sensur tal-moviment u l-kaxxa tal-ingranaġġ, u l-plakka tal-istallazzjoni fejn ikun rilevanti, għandha tkun issiġillata.

Siġill għandu jitneħħa jew jinkiser biss:

minn fitters, jew ħwienet tax-xogħol approvati mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 għal finijiet ta' tiswija, manutensjoni jew kalibrazzjoni mill-ġdid tat-takografu, jew minn uffiċjali tal-kontroll imħarrġa tajjeb u, fejn meħtieġ awtorizzati, għal finijiet ta' kontroll;

għall-iskop ta' tiswija jew modifika tal-vettura li taffettwa s-siġill. F'dawk il-każijiet, għandha tinżamm fil-vettura dikjarazzjoni bil-miktub li ssemmi d-data u l-ħin meta s-siġill inkiser u tagħti r-raġunijiet għat-tneħħija tas-siġill. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa formola standard għad-dikjarazzjoni bil-miktub permezz ta' atti ta' implimentazzjoni.

Fil-każijiet kollha, is-siġill għandu jiġi sostitwit minn fitter jew ħanut tax-xogħol approvat mingħajr dewmien żejjed u mhux aktar tard minn sebat ijiem wara li jitneħħa.

Qabel is-sostituzzjoni ta' siġill, għandhom isiru kontroll u kalibrazzjoni tat-takografu minn ħanut tax-xogħol approvat.

Artikolu 23

Spezzjonijiet ta' takografi

1.   It-takografi għandhom ikunu soġġetti għal spezzjoni regolari minn ħwienet tax-xogħol approvati. Għandhom titwettqu spezzjonijiet regolari mill-anqas kull sentejn.

2.   L-ispezzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jikkontrollaw tal-inqas dan li ġej:

it-takografu hu mwaħħal tajjeb u huwa adatt għall-vettura;

it-takografu qed jaħdem tajjeb;

it-takografu għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip;

il-plakka tal-istallazzjoni hija mwaħħla;

is-siġilli huma kollha intatti u effettivi;

ma hemm ebda apparat manipulattiv imqabbad mat-takografu, jew traċċa tal-użu ta' tali apparat;

id-daqs tat-tajers u ċ-ċirkonferenza proprja tat-tajers.

3.   Il-ħwienet tax-xogħol għandhom iħejju rapport ta’ spezzjoni fil-każijiet fejn irregolaritajiet fil-funzjonament tat-takografu kellhom jissewwew, kemm jekk bħala riżultat ta’ spezzjoni perijodika jew ta' spezzjoni mwettqa fuq talba speċifika tal-awtorità kompetenti nazzjonali. Huma għandhom iżommu lista tar-rapporti kollha ta’ spezzjoni li jippreparaw.

4.   Ir-rapporti tal-ispezzjoni għandhom jinżammu għal perijodu minimu ta' sentejn mill-mument li jsir ir-rapport. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk ir-rapporti tal-ispezzjoni jinżammux jew jintbagħtux lill-awtorità kompetenti matul dak il-perijodu. F'każijiet fejn ir-rapporti tal-ispezzjoni jinżammu mill-ħanut tax-xogħol, fuq talba mill-awtorità kompetenti, il-ħanut tax-xogħol għandu jagħmel disponibbli r-rapporti tal-ispezzjonijiet u l-kalibrazzjonijiet imwettqa matul dak il-perijodu.

Artikolu 24

Approvazzjoni ta' fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi tal-vetturi

1.   L-Istati Membri għandhom japprovaw, jikkontrollaw regolarment u jiċċertifikaw lill-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manufatturi tal-vetturi li jistgħu jwettqu l-istallazzjonijiet, il-kontrolli, l-ispezzjonijiet u t-tiswijiet ta' takografi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manufatturi tal-vetturi jkunu kompetenti u affidabbli. Għal dan l-iskop, dawn għandhom jistabbilixxu u jippubblikaw sett ta’ proċeduri nazzjonali ċari u għandhom jiżguraw li l-kriterji minimi li ġejjin jiġu sodisfati:

(a)

il-persunal ikun imħarreġ kif xieraq;

(b)

l-apparat meħtieġ għat-twettiq tat-testijiet u l-kompiti rilevanti jkun disponibbli;

(c)

il-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manufatturi tal-vetturi huma ta’ reputazzjoni tajba.

3.   Il-verifiki ta' fitters jew ħwienet tax-xogħol approvati għandhom jitwettqu kif ġej:

(a)

fitters jew ħwienet tax-xogħol approvati għandhom ikunu soġġetti mill-inqas darba kull sentejn għal verifika tal-proċeduri li japplikaw fil-ġestjoni tat-takografi. Il-verifika għandha tiffoka b’mod partikolari fuq il-miżuri ta’ sigurtà meħuda u l-ġestjoni tal-kards tal-ħanut tax-xogħol. L-Istati Membri jistgħu jwettqu dawn il-verifiki mingħajr ma jwettqu żjara fuq il-post.

(b)

kontrolli tekniċi mingħajr preavviż ta' fitters jewħwienet tax-xogħol approvati għandhom jitwettqu biex isir kontroll tal-kalibrazzjonijiet, tal-ispezzjonijiet u tal-istallazzjonijiet li jkunu twettqu. Dawk l-awditi għandhom, kull sena, ikopru mill-anqas 10 % tal-fitters u ħwienet tax-xogħol approvatiannwalment.

4.   L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprevjenu kunflitti ta’ interess bejn il-fitters jew il-ħwienet tax-xogħol u l-impriżi tat-trasport. B'mod partikolari, fejn ikun hemm riskju serju ta' konflitt ta' interess, għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi addizzjonali sabiex jiġi żgurat li l-fitter jew il-ħanut tax-xogħol jikkonforma ma' dan ir-Regolament.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, jekk possibbli b'mod elettroniku, fuq bażi annwali, il-listi ta’ fitters u ħwienet tax-xogħol approvati u l-kards maħruġin minnhom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk il-listi fuq is-sit tal-internet tagħha.

6.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jirtiraw l-approvazzjoni, temporanjament jew b’mod permanenti, mill-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manifatturi tal-vetturi li jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament.

Artikolu 25

Kards tal-ħwienet tax-xogħol

1.   Il-perijodu ta’ validità tal-kards tal-ħwienet tax-xogħol ma jistax ikun ta' aktar minn sena. Meta tiġġeded il-kard tal-ħanut tax-xogħol, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-kriterji elenkati fl-Artikolu 24(2), ikunu ssodisfati mill-fitter, il-ħanut tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi.

2.   L-awtorità kompetenti għandha ġġedded kard ta' ħanut tax-xogħol fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi talba valida għal tiġdid u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa. Jekk il-kard tal-ħanut tax-xogħol issirilha ħsara, taħdem ħażin, jew tintilef jew tinsteraq, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi kard ta’ sostituzzjoni fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi talba dettaljata għal dan il-għan. L-awtoritjiet kompetenti għandhom iżommu reġistru tal-kards mitlufin, misruqin jew difettużi.

3.   Jekk Stat Membru jirtira l-approvazzjoni ta’ fitter, ħanut tax-xogħol jew manifattur tal-vetturi kif previst fl-Artikolu 24, dan għandu jirtira wkoll il-kards tal-ħanut tax-xogħol maħruġin lilu.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jevitaw li l-kards tal-ħwienet tax-xogħol distribwiti lil fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi tal-vetturi approvati jiġu ffalsifikati.

KAPITOLU V

KARDS TAS-SEWWIEQA

Artikolu 26

Ħruġ ta' kards tas-sewwieqa

1.   Il-kards tas-sewwieqa għandhom jinħarġu, fuq talba tas-sewwieq, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn is-sewwieq ikun normalment residenti. Dawn għandhom jinħarġu fi żmien xahar minn meta l-awtorità kompetenti tirċievi t-talba u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.

2.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘residenza normali’ tfisser il-post fejn il-persuna normalment tgħix, jiġifieri mill-anqas għal 185 jum f’kull sena kalendarja, minħabba rbit personali u okkupazzjonali, jew, fil-każ ta’ persuna mingħajr irbit okkupazzjonali, minħabba rbit personali li juri konnessjonijiet mill-qrib bejn dik il-persuna u l-post fejn qed tgħix.

Madankollu, ir-residenza normali ta’ persuna li l-irbit okkupazzjonali tagħha huwa f’post li hu differenti mill-irbit personali tagħha u li konsegwentement tgħix f’postijiet differenti li jinsabu f’żewġ Stati Membri jew iżjed għandha titqies li hija l-post tal-irbit personali tagħha, sakemm tali persuna tirritorna f’dak il-post regolarment. Mhijiex meħtieġa konformità ma’ din l-aħħar kundizzjoni fejn il-persuna tkun qed tgħix fi Stat Membru biex twettaq inkarigu fuq perijodu fiss.

3.   Is-sewwieqa għandhom jagħtu prova tar-residenza normali tagħhom permezz ta' mezzi approprjati, bħalma hi l-kard tal-identità tagħhom jew dokument validu ieħor. Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħareġ il-kard tas-sewwieq ikollu dubji dwar il-validità ta' dikjarazzjoni dwar ir-residenza normali, jew għal finijiet ta’ ċerti kontrolli speċifiċi, dawn jistgħu jitolbu informazzjoni jew evidenza addizzjonali.

4.   F'każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, l-Istati Membri jistgħu joħorġu kard tas-sewwieq temporanja u li ma tistax tiġġedded, li tkun valida għal perijodu massimu ta' 185 jum lil sewwieq li ma għandux ir-residenza normali tiegħu fi Stat Membru jew fi Stat Membru li huwa Parti Kontraenti għall-Ftehim AETR, sakemm tali sewwieq qiegħed f'relazzjoni rregolata mil-liġi tax-xogħol ma' impriża stabbilita fl-Istat Membru emittenti u, sa fejn japplika r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), jippreżenta ċertifikazzjoni tas-sewwieq kif imsemmi f'dak ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tad-data pprovduta mill-Istati Membri, issegwi mill-qrib l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu. Hija għandha kull sentejn tirrapporta s-sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha teżamina b'mod partikolari jekk kards temporanji tas-sewwieqa jipproduċux xi impatt negattiv fuq is-suq tax-xogħol, u jekk kards temporanji jinħarġux lil sewwieqa partikolari ordinarjament għal iktar minn okkażjoni waħda. Il-Kummissjoni tista' tagħmel proposta leġislattiva adatta biex tirrevedi dan il-paragrafu.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru awtorizzanti għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-applikant ma jkollux diġà kard valida ta' sewwieq u għandhom jippersonalizzaw il-kard tas-sewwieq, u jiżguraw li d-data tagħha tkun viżibbli u sigura.

6.   Il-kard tas-sewwieq ma tistax tkun valida għal aktar minn ħames snin.

7.   Kard tas-sewwieq valida ma tistax tiġi rtirata jew sospiża ħlief meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jindunaw li l-kard ġiet falsifikata, jew is-sewwieq ikun qiegħed juża kard li huwa mhuwiex id-detentur tagħha, jew li l-kard li jkollu tkun inkisbet bis-saħħa ta' dikjarazzjonijiet foloz u/jew dokumenti ffalsifikati. Jekk dawn il-miżuri ta' sospensjoni jew ta' rtirar jittieħdu minn Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru konċernat, dan tal-ewwel għandu jirritorna l-kard lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jkun ħariġha, kemm jista' jkun malajr, u għandu jindika r-raġunijiet tal-irtirar jew sospensjoni. Jekk ir-ritorn tal-kard huwa mistenni li jieħu aktar minn gimagħtejn, l-Istat Membru li jkun issospendiha jew irtiraha għandu, fi żmien dawk il-ġimagħtejn, jinforma lill-Istat Membru li ħariġha bir-raġunijiet għas-sospensjoni jew irtirar.

8.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jevitaw kull possibbiltà li l-kards tas-sewwieqa jiġu ffalsifikati.

9.   Dan l-Artikolu ma għandux iwaqqaf lil Stat Membru milli joħroġ kard tas-sewwieq lil sewwieq li r-residenza normali tiegħu hija f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat Membru, li t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx għalih, dment li f'dawk il-każijiet jiġu applikati d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 27

Użu tal-kards tas-sewwieqa

1.   Il-kard tas-sewwieq hija personali.

2.   Is-sewwieq jista' jkollu kard valida waħda biss, u huwa biss awtorizzat li juża il-kard tiegħu personalizzata ta' sewwieq. Sewwieq ma għandux juża kard tas-sewwieq li tkun diffettuża jew li tkun skadiet.

Artikolu 28

Tiġdid tal-kards tas-sewwieqa

1.   Meta sewwieq ikun jixtieq iġedded il-kard tas-sewwieq tiegħu, għandu japplika mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza normali tiegħu mhux aktar tard minn 15-il jum tax-xogħol qabel l-iskadenza tal-kard.

2.   Meta, fil-każ ta' tiġdid, l- Istat Membru tar-residenza normali tas-sewwieq ikun differenti minn dak li jkun ħareġ il-kard attwali tiegħu, u fejn l-awtoritajiet tal-Istat Membru ta’ qabel ikunu mitluba jġeddu l-kard tas-sewwieq, dawn għandhom jinformaw lill-awtoritajiet li ħarġu l-kard ta' qabel bir-raġunijiet għat-tiġdid tagħha.

3.   Fil-każ ta’ talba għat-tiġdid ta’ kard li ser tiskadi b'mod imminenti, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi kard ġdida qabel id-data tal-iskadenza, sakemm dik it-talba tkun intbagħtet fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafu 1.

Artikolu 29

Kards tas-sewwieqa misruqin, mitlufin jew difettużi

1.   L-awtoritajiet emittenti għandhom iżommu rekords tal-kards tas-sewwieqa maħruġin, misruqin, mitlufin jew difettużi għal perijodu mill-anqas ekwivalenti għall-perijodu tagħhom ta’ validità.

2.   Jekk kard tas-sewwieq ikollha l-ħsara jew taħdem ħażin, is-sewwieq għandu jirritornaha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza normali tiegħu. Is-serq tal-kard tas-sewwieq għandu jiġi ddikjarat formalment lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat fejn ikun seħħ is-serq.

3.   Kwalunkwe telf tal-kard tas-sewwieq għandu jiġi rrapportat f’dikjarazzjoni formali lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħariġha u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza normali tas-sewwieq jekk din tkun differenti.

4.   Jekk il-kard tas-sewwieq issirilha ħsara, taħdem ħażin, tintilef jew tinsteraq, is-sewwieq għandu, fi żmien sebat ijiem kalendarji, japplika għas-sostituzzjoni tagħha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza normali tiegħu. Dawk l-awtoritajiet għandhom jipprovdu kard ta’ sostituzzjoni fi żmien tmint ijiem tax-xogħol wara li jirċievu talba dettaljata għal dan.

5.   Fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 4, is-sewwieq jista’ jkompli jsuq mingħajr kard tas-sewwieq għal perijodu massimu ta’ 15-il jum kalendarju jew għal perijodu itwal jekk dan ikun meħtieġ għall-vettura biex tmur lura lejn is-sit fejn tkun ibbażata, sakemm is-sewwieq ikun jista’ juri l-impossibbiltà li jipproduċi jew li juża l-kard matul dak il-perijodu.

Artikolu 30

Rikonoxximent reċiproku u skambju tal-kards tas-sewwieqa

1.   Il-kards tas-sewwieqa maħruġa mill-Istati Membri għandhom ikunu rikonoxxuti reċiprokament.

2.   Meta d-detentur ta’ kard tas-sewwieq valida maħruġa minn Stat Membru jkun stabbilixxa r-residenza normali tiegħu fi Stat Membru ieħor, jista’ jitlob li l-kard tiegħu tiġi skambjata għal kard tas-sewwieq ekwivalenti. Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Istat Membru li jagħmel l-iskambju li jivverifika jekk il-kard li ġiet ippreżentata għadhiex valida.

3.   L-Istati Membri li jwettqu dan l-iskambju għandhom jirritornaw il-kard il-qadima lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jkun ħariġha u jindikaw ir-raġunijiet għaliex.

4.   Meta Stat Membru jissostitwixxi jew jiskambja kard tas-sewwieq, is-sostituzzjoni jew l-iskambju, u kwalunkwe sostituzzjoni jew skambju sussegwenti għandhom jiġu rreġistrati f’dak l-Istat Membru.

Artikolu 31

Skambju elettroniku ta’ informazzjoni dwar il-kards tas-sewwieqa

1.   Sabiex jiġi żgurat li applikant ma jkollux diġà kard tas-sewwieq valida kif imsemmi fl-Artikolu 26, l-Istati Membri għandhom iżommu reġistri elettroniċi nazzjonali li jkun fihom l-informazzjoni li ġejja dwar il-kards tas-sewwieqa inkluż dwar dawk imsemmija fl-Artikolu 26(4), għal perijodu li huwa mill-anqas ekwivalenti għall-perijodu ta’ validità ta' dawk il-kards:

il-kunjom u l-ewwel isem tas-sewwieq,

id-data u, jekk disponibbli, il-post tat-twelid tas-sewwieq,

in-numru tal-liċenzja valida tas-sewqan u l-pajjiż li jkun ħareġ il-liċenzja tas-sewqan (jekk applikabbli),

l-istatus tal-kard tas-sewwieq,

in-numru tal-kard tas-sewwieq.

2.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi jkunu interkonnessi u aċċessibbli fl-Unjoni kollha, bl-użu tas-sistema ta’ messaġġi TACHOnet imsemmija fir-Rakkomandazzjoni 2010/19/UE jew sistema kompatibbli. Fil-każ tal-użu ta' sistema kompatibbli, l-iskambju ta' data elettronika mal-Istati Membri l-oħrajn kollha għandu jkun possibbli permezz tas-sistema ta' messaġġi TACHOnet.

3.   Meta joħorġu, jissostitwixxu u, fejn neċessarju, iġeddu kard tas-sewwieq, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw permezz ta’ skambju ta’ data elettronika li s-sewwieq ma għandux diġà kard tas-sewwieq valida oħra. Id-data skambjata għandha tkun limitata għad-data neċessarja għall-fini ta’ din il-verifika.

4.   L-uffiċjali tal-kontroll jista’ jkollhom aċċess għar-reġistru elettroniku sabiex jikkontrollow l-istatus tal-kard tas-sewwieq.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi proċeduri komuni u speċifikazzjonijiet meħtieġa għall-interkonnessjoni msemmija fil-paragrafu 2, inkluż il-format għad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għall-konsulenza elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali, il-proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta’ sigurtà. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

KAPITOLU VI

UŻU TA’ APPARAT

Artikolu 32

Użu korrett tat-takografi

1.   L-impriżi tat-trasport u s-sewwieqa għandhom jiżguraw il-funzjonament korrett u l-użu xieraq tat-takografi diġitali u tal-kards tas-sewwieqa. L-impriżi tat-trasport u s-sewwieqa li jużaw takografi analoġiċi, għandhom jiżguraw il-funzjonament korrett tagħhom u l-użu xieraq tal-folji ta’ reġistrazzjoni.

2.   It-takografi diġitali ma għandhomx jiġi ssettjati b'mod li jaqilbu awtomatikament għal kategorija ta' attività speċifika meta l-magna tal-vettura jew l-ignixin ikun mitfi, għajr jekk is-sewwieq jibqa' jkun jista' jagħżel il-kategorija ta' attività adatta manwalment.

3.   Għandu jkun ipprojbit li wieħed jiffalsifika, jaħbi, jissopprimi jew jeqred data rreġistrata fuq il-folja ta’ reġistrazzjoni, jew maħżuna fit-takografu jew fuq il-kard tas-sewwieq, jew fuq il-kopji stampati li joħorġu mit-takografu. Kwalunkwe manipulazzjoni tat-takografu, tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew tal-kard tas-sewwieq li tista’ tirriżulta fil-falsifikazzjoni, soppressjoni jew qerda tad-data u/jew tal-informazzjoni stampata għandha tkun ipprojbita wkoll. Ebda apparat li jista’ jintuża għal dan il-għan ma għandu jkun preżenti fuq il-vettura.

4.   Il-vetturi ma għandhomx ikunu armati b’aktar minn takografu wieħed, ħlief għall-finijiet tat-testijiet fuq il-post imsemmija fl-Artikolu 21.

5.   L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, ir-reklamar u/jew il-bejgħ ta’ apparat mibni u/jew maħsub għall-manipulazzjoni tat-takografi.

Artikolu 33

Rponsabbiltà tal-impriżi tat-trasport

1.   L-impriżi tat-trasport għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw li s-sewwieqa tagħhom huma mħarrġa u istruwiti tajjeb fir-rigward tal-funzjonament korrett tat-takografi, kemm dawk diġitali kif ukoll dawk analoġiċi, għandhom iwettqu kontrolli regolari biex jiżguraw li s-sewwieqa tagħhom jagħmlu użu korrett tagħhom u ma għandhomx jagħtu lis-sewwieqa tagħhom inċentivi diretti jew indiretti li jistgħu jħeġġuhom jużaw it-takografi b'mod skorrett.

L-impriżi tat-trasport għandhom joħroġu għadd suffiċjenti ta’ folji ta' reġistrazzjoni lis-sewwieqa tal-vetturi armati b'takografi analoġiċi b’kont meħud tal-fatt li l-folji ta' reġistrazzjoni huma ta’ natura personali, it-tul tal-perijodu tas-servizz u l-possibbiltà li l-folji ta' reġistrazzjoni li ssirilhom ħsara iridu jiġu sostitwiti, jew jkunu ttieħdu minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat. L-impriżi tat-trasport għandhom joħroġu lis-sewwieqa biss folji ta’ reġistrazzjoni ta’ mudell approvat li huwa adatt għall-użu fl-apparat installat fil-vettura.

Meta vettura tkun attrezzata b'takografu diġitali, l-impriża tat-trasport u s-sewwieq għandhom jiżguraw li, b’konsiderazzjoni tat-tul tal-perijodu ta’ servizz, l-istampar tad-data mit-takografu fuq talba ta' uffiċjal ta' kontroll jista’ jsir b’mod korrett fil-każ ta’ spezzjoni.

2.   L-impriżi tat-trasport għandhom iżommu l-folji ta’ reġistrazzjoni u l-kopji stampati, kull meta jkunu nħarġu kopji stampati b’konformità mal-Artikolu 35, f'ordni kronoloġika u f'forma li tista' tinqara, għal mill-inqas sena wara l-użu tagħhom, u għandhom jagħtu kopji lis-sewwieqa kkonċernati li jitolbuhom. L-impriżi tat-trasport għandhom ukoll jagħtu kopja tad-data mniżżla mill-kards tas-sewqan lis-sewwieqa kkonċernati li jitolbuhom, flimkien ma verżjonijiet stampati ta' dawk il-kopji. Il-folji ta' reġistrazzjoni, il-kopji stampati u d-data mniżżla għandhom jintwerew jew jingħataw meta mitluba minn kwalunkwe uffiċjal tal-kontroll awtorizzat.

3.   L-impriżi tat-trasport għandhom ikunu responsabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament imwettaq mis-sewwieqa tagħhom tal-impriża jew minn sewwieqa li jkunu għad-dispożizzjoni tagħha. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jissuġġettaw tali responsabbiltà għall-ksur mill-impriża tat-trasport tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u tal-Artikolu 10(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

Artikolu 34

Użu tal-kards tas-sewwieqa u l-folji ta’ reġistrazzjoni

1.   Is-sewwieqa għandhom jużaw folji ta’ reġistrazzjoni jew kards tas-sewwieqa kull jum li fih isuqu, li jibda mill-mument meta jieħdu f’idejhom il-vettura. Il-folja ta’ reġistrazzjoni jew il-kard tas-sewwieq ma għandhiex tiġi rtirata qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħidma ta’ kuljum sakemm l-irtirar tagħha ma jiġix awtorizzat mod ieħor. Ebda folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tas-sewwieq ma tista’ tintuża fuq perijodu itwal minn dak li hija maħsuba għalih.

2.   Is-sewwieq għandu jipproteġi b’mod xieraq il-folji ta’ reġistrazzjoni jew il-kards tas-sewwieqa, u ma għandux juża folji ta' reġistrazzjoni jew kards tas-sewwieqa li jkunu maħmuġin jew bil-ħsara.

3.   Meta s-sewwieq ma jkunx jista' juża t-takografu installat fil-vettura minħabba li s-sewwieq kien 'il bogħod mill-vettura, il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-punti (ii), (iii) u (iv) tal-paragrafu 5(b) għandhom:

(a)

jekk il-vettura tkun attrezzata b'takografu analoġiku, jiddaħħlu fil-folja ta’ reġistrazzjoni, manwalment jew b'reġistrazzjoni awtomatika jew b'mezzi oħra, b'mod li jistgħu jinqraw u mingħajr ma titħammeġ il-folja ta' reġistrazzjoni; jew

(b)

jekk il-vettura tkun attrezzata b'takografu diġitali, jiddaħħlu fil-kard tas-sewwieq bl-użu tal-faċilità ta' dħul manwali pprovduta fit-takografu.

L-Istati Membri ma għandhomx jimponu obbligu fuq is-sewwieqa li jippreżentaw formoli li juru l-attivitajiet tagħhom meta ma jkunux fil-vettura.

4.   Fejn ikun hemm aktar minn sewwieq wieħed fuq vettura attrezzata b'takografu diġitali, kull sewwieq għandu jiżgura li l-kard tas-sewwieq tiegħu tkun imdaħħla fl-islott it-tajjeb fit-takografu.

Fejn ikun hemm aktar minn sewwieq wieħed fuq vettura attrezzata b'takografu analoġiku, is-sewwieqa għandhom jemendaw il-folji ta' reġistrazzjoni kif meħtieġ, sabiex l-informazzjoni rilevanti tiġi rreġistrata fil-folja ta' reġistrazzjoni tas-sewwieq li jkun fil-fatt qed isuq.

5.   Is-sewwieqa għandhom:

(a)

jiżguraw li l-ħin irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni jaqbel mal-ħin uffiċjali fil-pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-vettura;

(b)

joperaw il-mekkaniżmi tal-iswiċċ li jippermettu li l-perijodi ta' ħin li ġejjin jiġu rreġistrati separatament u b'mod distint:

(i)

taħt is-sinjal Image : ħin ta' sewqan,

(ii)

taħt is-sinjal Image : ‘xogħol ieħor’, li tfisser kull attività minbarra s-sewqan, kif definita fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/15/KE, kif ukoll kull xogħol għall-istess persuna li tħaddem jew għal xi persuna oħra li tħaddem kemm fis-settur tat-trasport jew barra minnu,

(iii)

taħt is-sinjal Image : ‘disponibbiltà’, kif definita fil-punt (b) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/15/KE,

(iv)

taħt is-sinjal Image : pawżi fix-xogħol u perijodi ta' mistrieħ.

6.   Kull sewwieq ta' vettura attrezzata b'takografu analoġiku għandu jdaħħal l-informazzjoni li ġejja fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tiegħu:

(a)

meta jibda juża l-folja ta' reġistrazzjoni — kunjomu u l-ewwel isem;

(b)

id-data u l-post fejn jibda l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni u d-data u l-post fejn jintemm dan l-użu;

(c)

in-numru ta' reġistrazzjoni ta' kull vettura li huwa jkun ġie assenjat għaliha, kemm fil-bidu tal-ewwel vjaġġ irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni u imbagħad, fil-każ ta' bdil tal-vettura, waqt l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni;

(d)

il-qari tal-odometru:

(i)

fil-bidu tal-ewwel vjaġġ irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni,

(ii)

fi tmiem l-aħħar vjaġġ irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni,

(iii)

fil-każ ta' bidla fil-vetturi waqt ġurnata tax-xogħol, il-qari fuq l-ewwel vettura li huwa ġie assenjat għaliha u l-qari fuq il-vettura ta’ wara;

(e)

il-ħin ta' kull bidla tal-vettura.

7.   Is-sewwieq għandu jdaħħal fit-takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li fihom beda u temm il-perijodu tax-xogħol tiegħu ta' kuljum. Madankollu, Stat Membru jista' jeħtieġ li s-sewwieqa ta' vetturi involuti f'operazzjonijiet ta' trasport fit-territorju tiegħu jżidu aktar speċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, sakemm l-Istat Membru jkun innotifika dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998.

Ma għandux ikun neċessarju li s-sewwieqa jdaħħlu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu jekk it-takografu jirreġistra awtomatikament id-data dwar is-sit skont l-Artikolu 8.

Artikolu 35

Kards tas-sewwieqa u formuli ta’ reġistrazzjoni bil-ħsara

1.   Fl-eventwalità li ssir ħsara lill-folja ta' reġistrazzjoni li jkun fiha reġistrazzjonijiet jew lill-kard tas-sewwieq, is-sewwieqa għandhom iwaħħlu l-folja ta' reġistrazzjoni jew il-kard tas-sewwieq li tkun ġratilha l-ħsara ma kwalunkwe folja ta' reġistrazzjoni żejda użata biex tissostittwiha.

2.   Jekk il-kard tas-sewwieq ikollha l-ħsara, ma tkunx taħdem sew, jew tkun intilfet jew insterqet, is-sewwieq għandu:

(a)

fil-bidu tal-vjaġġ tiegħu, jistampa d-dettalji tal-vettura li jkun qiegħed isuq, u għandu jdaħħal f'dik il-kopja stampata:

(i)

id-dettalji li bihom is-sewwieq jista' jiġi identifikat (l-isem, in-numru tal-kard tas-sewwieq jew tal-liċenzja tas-sewqan), inkluża l-firma tiegħu;

(ii)

il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-punti (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 30 (5)(b);

(b)

fl-aħħar tal-vjaġġ, jistampa l-informazzjoni dwar il-perijodi ta' ħin irreġistrati mit-takografu, jirreġistra kull perijodu ta' xogħol ieħor, disponibbiltà u mistrieħ li jkun ħa mill-ħin mindu saret il-kopja stampata fil-bidu tal-vjaġġ, meta ma jkunx irreġistrat mit-takografu, u jimmarka fuq dak id-dokument id-dettalji li bihom is-sewwieq jista' jiġi identifikat (isem, numru tal-kard tas-sewwieq jew tal-liċenzja tas-sewqan), inkluża l-firma tas-sewwieq.

Artikolu 36

Rekords li jridu jinġarru mis-sewwieq

1.   Fejn sewwieq isuq vettura li tkun attrezzata b'takografu analoġiku, huwa għandu jkun jista' juri, kull meta jintalab minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat:

(i)

il-folji ta’ reġistrazzjoni għall-jum attwali u dawk użati mis-sewwieq fit-28 jum ta’ qabel,

(ii)

il-kard tas-sewwieq, jekk dan ikollu waħda, u

(iii)

kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u t-28 jum ta’ qabel kif meħtieġ taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006.

2.   Fejn is-sewwieq isuq vettura li tkun attrezzata b'takografu diġitali, is-sewwieq għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat:

(i)

il-kard tas-sewwieq tiegħu,

(ii)

kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006,

(iii)

il-folji ta’ reġistrazzjoni li jaqblu mal-istess perijodu bħal dak imsemmi fil-punt (ii) li matulu huwa saq vettura attrezzata b'takografu analoġiku.

3.   Uffiċjal tal-kontroll awtorizzat jista' jivverifika l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006 billi janalizza l-folji ta’ reġistrazzjoni, tad-data murija, stampata jew imniżżla mill-internet li tkun ġiet irreġistrata mit-takografu jew mill-kard tas-sewwieq jew, fin-nuqqas ta' dak, kwalunkwe dokument ieħor ta' prova li jiġġustifika n-nuqqas ta' konformità ma’ xi dispożizzjoni, bħall-Artikoli 29(2) u 37(2) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 37

Proċeduri fl-eventwalità ta’ apparat li ma jaħdimx sew

1.   Fil-każ tal-ħsara jew l-operazzjoni difettuża ta' takografu, l-impriża tat-trasport għandha tieħdu għat-tiswija għand fitter jew ħanut tax-xogħol approvat, hekk kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

Jekk il-vettura ma tkunx tista' tittieħed lura lejn il-post tal-impriża tat-trasport fi żmien perijodu ta' ġimgħa kkalkulat mill-ġurnata tal-ħsara jew ta' meta tinstab l-operazzjoni difettuża, it-tiswija għandha ssir fit-triq.

Miżuri meħuda minn Stati Membri skont l-Artikolu 41 għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet kompetenti li jipprojbixxu l-użu tal-vettura f'każijiet fejn il-ħsara jew l-operazzjoni difettuża ma tkunx ġiet rimedjata kif previst fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan il-paragrafu safejn dan ikun f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali fl-Istat Membru kkonċernat.

2.   Waqt li t-takografu jkun bil-ħsara jew ma jkunx qiegħed jaħdem sew, is-sewwieq għandu jimmarka data li tippermetti li hu jiġi identifikat (isem, numru tal-kard tas-sewwieq jew tal-liċenzja tas-sewqan), inkluż firma, kif ukoll l-informazzjoni kollha għad-diversi perijodi ta' żmien li ma jkunux għadhom irreġistrati jew stampati b'mod korrett mit-takografu:

(a)

fuq il-folja jew folji ta’ reġistrazzjoni, jew

(b)

fuq folja temporanja li trid tiġi mehmuża mal-folja ta’ reġistrazzjoni jew tinżamm flimkien mal-kard tas-sewwieq.

KAPITOLU VII

INFURZAR U SANZJONIJIET

Artikolu 38

Uffiċjali ta' kontroll

1.   Biex isir monitoraġġ effettiv tal-konformità ma’ dan ir-Regolament, tagħmir suffiċjenti u setgħat legali adatti għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali ta' kontroll awtorizzati biex huma jkunu jistgħu jwettqu dmirijiethom f'konformità ma' dan ir-Regolament. Dak it-tagħmir għandu jinkludi b'mod partikolari:

(a)

kards ta' kontroll li jippermettu aċċess għad-data rreġistrata fit-takografi u fil-kards tat-takografi, u fakultattivament fil-kards tal-ħanut tax-xogħol.

(b)

l-għodod meħtieġa biex jitniżżlu fajls tad-data mill-unitajiet tal-vetturi u l-kards tat-takografi u biex ikunu jistgħu jiġu analizzati dawk il-fajls tad-data u folji stampati mit-takografi diġitali flimkien ma' folji ta' registazzjoni jew ċarts mit-takografi analoġiċi.

2.   Jekk, wara li jkunu wettqu verifika, l-uffiċjali ta' kontroll isibu evidenza suffiċjenti li twassal għal suspett raġonevoli ta’ frodi, għandu jkollhom is-setgħa li jibagħtu l-vettura f'ħanut tax-xogħol awtorizzat biex jitwettqu aktar testijiet biex jiġi kkontrollat, b’mod partikolari, li t-takografu:

(a)

jaħdem kif suppost;

(b)

jirreġistra u jaħżen data korrettament, u li l-parametri tal-kalibrazzjoni huma korretti.

3.   L-uffiċjali ta' kontroll għandu jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-ħwienet tax-xogħol awtorizzati biex iwettqu t-testijiet msemmijin fil-paragafu 2 u testijiet speċifiċi mfassla biex jidentifikaw il-preżenza ta’ apparat manipulattiv. Jekk jinstab xi apparat manipulattiv, it-tagħmir, inkluż l-apparat innifsu, l-unità tal-vettura jew il-komponenti tagħha, u l-kard tas-sewwieq, jistgħu jitneħħew mill-vettura u jistgħu jintużaw bħala evidenza skont ir-regoli ta' proċedura nazzjonali relatati mat-trattament ta’ tali evidenza.

4.   L-uffiċjali ta' kontroll, fejn ikun xieraq, għandhom jużaw il-possibilità li jikkontrollaw it-takografi u l-kards tas-sewwieqa li jkunu fil-post matul kontroll fil-bini ta' impriżi.

Artikolu 39

Taħriġ tal-uffiċjali ta' kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċjali ta' kontroll ikunu mħarrġa bil-mod adatt għall-analiżi tad-data rreġistrata u l-kontroll tat-takografi sabiex jinkisbu kontroll u infurzar effiċjenti u armonizzati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bir-rekwiżiti ta’ taħriġ għall-uffiċjali ta’ kontroll tagħhom sat-2 ta’ Settembru 2016.

3.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta miżuri, li jispeċifikaw il-kontenut tat-taħriġ tal-bidu u kontinwu tal-uffiċjali ta’ kontroll, inkluż taħriġ fir-rigward ta' tekniki għall-immirar tal-kontrolli u għall-iskopertà ta’ apparat manipulattiv u ta’ frodi. Dawk il-miżuri għandhom jinkludu linji gwida li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (KE) Nru 561/2006. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

4.   L-Istati Membri għandhom jinkludu l-kontenut speċifikat mill-Kummissjoni fit-taħriġ mogħti lill-uffiċjali ta' kontroll.

Artikolu 40

Assistenza reċiproka

L-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u fil-verifika tal-konformità miegħu.

Fi ħdan il-qafas ta’ dik l-assistenza reċiproka, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari, jibagħtu lil xulxin regolarment l-informazzjoni l-oħra kollha disponibbli dwar il-ksur ta’ dan ir-Regolament minn fitters u ħwienet tax-xogħol, tipi ta' prattiki ta' manipulazzjoni u kwalunkwe pieni imposti għal ksur bħal dan.

Artikolu 41

Pieni

1.   L-Istati Membri għandhom, f'konformità mal-arranġamenti kostituzzjonali nazzjonali, jistabbilixxu regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonali, dissważivi u nondiskriminatorji u għandhom ikunu f'konformità mal-kategoriji tal-ksur stabbiliti fid-Direttiva 2006/22/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk il-miżuri u r-regoli fuq il-pieni sat-2 ta’ Marzu 2016. Dawn għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla sussegwenti għal dawk il-miżuri.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 42

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu jiġi applikat it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn l-opinjoni tal-Kumitat tinkiseb bi proċedura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, dan jiġi deċiż mill-president tal-Kumitat jew meta dan jintalab sempliċement mill-maġġoranza tal-membri tal-Kumitat.

Artikolu 43

Forum dwar it-Takografi

1.   Għandu jiġi stabbilit Forum dwar it-Takografi sabiex jappoġġja d-djalogu dwar kwistjonijiet tekniċi li jikkonċernaw it-takografi fost l-esperti tal-Istati Membri, membri tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 42, u l-esperti minn pajjiżi terzi li jużaw it-takografu taħt il-Ftehim AETR.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddelegaw, bħala esperti għall-Forum dwar it-Takografi, l-esperti li qed jieħdu sehem fil-kumitat imsemmi fl-Artikolu 42.

3.   Il-Forum dwar it-Takografi għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' esperti minn pajjiżi terzi interessati li huma Partijiet Kontraenti għall-Ftehim AETR.

4.   Il-partijiet interessati, ir-rappreżentanti tal-manifatturi tal-vetturi, il-manifatturi tat-takografi, l-imsieħba soċjali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandhom ikunu mistiedna għall-Forum dwar it-Takografi.

5.   Il-Forum dwar it-Takografi għandu jaddotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

6.   Il-Forum dwar it-Takografu għandu jiltaqa’ mill-anqas darba fis-sena.

Artikolu 44

Komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li jadottaw fil-qasam ikkontrollat minn dan ir-Regolament mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data tal-adozzjoni tiegħu u għall-ewwel darba sat-2 ta’ Marzu 2015.

Artikolu 45

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006:

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 huwa d'dan emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 3, il-punt li ġej huwa mddaħħal wara l-punt (a):

"(aa)

vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, u li jintużaw biss f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma tkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq;";

(2)

L-Artikolu 13(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punti (d), (f) u (p), il-kliem '50 kilometru' jew ‘50 km’ huma sostitwiti bil-kliem ‘100 km’;

(b)

l-ewwel subparagrafu tal-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:.

"(d)

vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (*) biex iwasslu oġġetti bħala parti mis-servizz universali.

(*)  ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14."."

Artikolu 46

Miżuri transizzjonali

Sa fejn l-atti ta' implimentazzjoni msemmijin f'dan ir-Regolament ma jkunux ġew adottati, sabiex huma jkunu jistgħu jiġu applikati fi żmien l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85, inkluż fl-Anness IB tiegħu, għandhom jibqgħu japplikaw, fuq bażi transizzjonali, sad-data ta' applikazzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni msemmijin f'dan ir-Regolament.

Artikolu 47

Revoka

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 huwa b'dan revokat. Ir-referenzi għar-Regolament revokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 48

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Soġġett għall-miżuri transizzjonali fl-Artikolu 46, huwa għandu japplika b'effett mit-2 ta’ Marzu 2016. Madankollu l-Artikoli 24, 34 u 45 ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw b'effett mit-2 ta’ Marzu 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

E. VENIZELOS


(1)  ĠU C 43, 15.2.2012, p. 79.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2012 (ĠU C 349 E, 29.11.2013, p. 105) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-15 ta' Novembru 2013 (ĠU C 360, 10.12.2013, p. 66). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2014 (għandha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8).

(4)  Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.04.2006, p.1).

(5)  Ġabra 1994, p. I-2497.

(6)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85 dwar il-leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.04.2006, p. 35).

(7)  Regolament KE (Nru) 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(8)  Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/19/UE tat-13 ta' Jannar 2010 dwar l-iskambju sikur ta’ data elettronika bejn l-Istati Membri biex tkun ivverifikata l-uniċità tal-biljetti tas-sewwieqa li joħorġu (ĠU L 9, 14.1.2010, p. 10).

(9)  Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(10)  Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(11)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(13)  ĠU C 37, 10.2.2012, p. 6.

(14)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

(15)  Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).

(16)  Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72)


ANNESS I

REKWIŻITI GĦALL-KOSTRUZZJONI, L-ITTESTJAR, L-ISTALLAZZJONI U L-ISPEZZJONI GĦAT-TAKOGRAFI ANALOĠIĊI

I.   DEFINIZZJONIJIET

F'dan l-Anness:

(a)   "apparat tar-reġistrazzjoni" jew "takografu analoġiku" tfisser: apparat intenzjonat għal installazjoni f'vetturi tat-triq sabiex juri u jirreġistra awtomatikament jew semiawtomatikament dettalji tal-moviment ta' tali vetturi u dettalji ta' ċerti perijodi ta' attività tas-sewwieqa tagħhom;

(b)   "kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni" tfisser: il-karatteristika numerika li tagħti l-valur tas-sinjal irċevut meħtieġ biex tintwera u tkun reġistrata distanza vvjaġġata ta' kilometru; dan il-kostant għandu jingħata f'rivoluzzjonijiet kull kilometru (k =… rev/km), jew f'impulsi kull kilometru (k =… imp/km);

(c)   "koeffiċjent karatteristiku" tfisser: il-karatteristika numerika li tagħti l-valur tas-sinjal li jintbagħat mill-parti tal-vettura li tikkonnettjaha mal-apparat ta' reġistrazzjoni (ix-xaft tal-ħruġ tal-kaxxa tal-ingranaġġ jew il-fus) waqt li l-vettura tivvjaġġa distanza ta' kilometru mkejjel taħt kundizzjonijiet ta' test normali (ara l-punt 4 tal-Parti VIta' dan l-Anness). Il-koeffiċjent karatteristiku jingħata f'rivoluzzjonijiet kull kilometru (w =… rev/km), jew f'impulsi kull kilometru (w =… imp/km);

(d)   "ċirkomferenza effettiva tat-tajers tar-roti" tfisser: il-medja tad-distanzi vvjaġġati mid-diversi roti li jmexxu l-vettura (roti tas-sewqan) waqt rotazzjoni waħda sħiħa. Il-kejl ta' dawn id-distanzi jrid isir taħt kundizzjonijiet ta' test normali (ara l-punt tal-Parti VI4 ta' dan l-Anness) u jingħata fil-forma: 1 =… mm.

II.   KARATTERISTIĊI ĠENERALI U FUNZJONIJIET TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI

L-apparat irid ikun kapaċi jirreġistra dan li ġej:

1.

id-distanza li l-vettura tivvjaġġa;

2.

il-veloċità tal-vettura;

3.

il-ħin ta' sewqan;

4.

perijodi oħra ta' xogħol jew ta' disponibbiltà;

5.

il-pawżi mix-xogħol u l-perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum;

6.

il-ftuħ tal-kaxxa li fiha l-folja ta' reġistrazzjoni;

7.

fir-rigward ta' tagħmir elettroniku ta' reġistrazzjoni li huwa tagħmir li jaħdem b'sinjali mibgħuta bl-elettriku mis-sensur tad-distanza u l-veloċità, kull interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tal-apparat ta' reġistrazzjoni (ħlief għad-dwal), fil-provvista tal-enerġija tas-sensur tad-distanza u l-veloċità u kull interruzzjoni fis-sinjal tas-sensur tad-distanza u l-veloċità.

Għal vetturi użati minn żewġ sewwieqa, l-apparat irid ikun kapaċi jirreġistra simultanjament iżda b'mod distint u fuq żewġ folji separati d-dettalji tal-perijodi mniżżlin taħt il-punti 3, 4 u 5 tal-ewwel paragrafu.

III.   REKWIŻITI TA' KOSTRUZZJONI GĦALL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI

(a)   Punti ġenerali

1.

L-apparat ta' reġistrazzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

1.1.

Strumenti viżivi li juru:

id-distanza vvjaġġata (reġistratur tad-distanza),

il-veloċità (speedometer),

il-ħin (arloġġ).

1.2.

Strumenti ta' reġistrazzjoni li jinkludu:

reġistratur tad-distanza vvjaġġata,

reġistratur tal-veloċità,

reġistratur wieħed jew iżjed tal-ħin li jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fil-punt (c)(4).

1.3.

Mezz tal-immarkar li juri fuq il-folja ta' reġistrazzjoni individwalment:

kull ftuħ tal-kaxxa li jkun fiha dik il-folja ta' reġistrazzjoni,

fir-rigward ta' apparat ta' reġistrazzjoni elettroniku, kif definit fil-punt 7 tal-ewwel paragrafu tal-Parti II, kull interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tal-apparat ta' reġistrazzjoni (ħlief għad-dwal), mhux iktar tard minn meta l-provvista tal-enerġija terġa' tinxtegħel,

fir-rigward ta' apparat ta' reġistrazzjoni elettroniku, kif definit fil-punt 7 tal-ewwel paragrafu tal-Parti II, kull interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tas-sensur tad-distanza u l-veloċità u kull interruzzjoni fis-sinjal għas-sensur tad-distanza u l-veloċità.

2.

Kull inklużjoni fl-apparat ta' strumenti addizzjonali għal dawk elenkati fil-punt 1 ma għandhiex tinterferixxi fl-operazzjoni kif suppost tal-istrumenti obbligatorji jew mal-qari tagħhom.

L-apparat irid jintbagħat għall-approvazzjoni flimkien ma' dawn l-istrumenti addizzjonali.

3.   Materjali

3.1.

Il-partijiet kostitwenti kollha tal-apparat ta' reġistrazzjoni jridu jkunu magħmula minn materjali ta' stabbilità u saħħa mekkanika suffiċjenti u b'karatteristiċi elettriċi u manjetiċi stabbli.

3.2.

Kull modifika f'parti kostitwenti tal-apparat jew fin-natura tal-materjali użati għall-manifattura tiegħu trid, qabel ma tiġi applikata fil-manifattura, titressaq għall-approvazzjoni lill-awtorità li tkun ħarġet approvazzjoni tat-tip ta' apparat.

4.   Kejl tad-distanza vvjaġġata

Id-distanzi vvjaġġati jistgħu jitkejlu u jiġu rreġistrati:

sabiex jinkludu kemm il-moviment 'il quddiem kif ukoll lura, jew

sabiex jinkludu biss il-moviment 'il quddiem.

Kull reġistrazzjoni ta' movimenti lura ma għandha bl-ebda mod taffettwa ċ-ċarezza u l-preċiżjoni tar-reġistrazzjonijiet l-oħrajn.

5.   Kejl tal-veloċità

5.1.

Il-firxa tal-kejl tal-veloċità għandha tkun kif iddikjarata fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip.

5.2.

Il-frekwenza naturali u t-tmewwit tal-istrument tal-kejl iridu jkunu tali li l-istrumenti li juru u jirreġistraw il-veloċità jkunu jistgħu, fil-firxa tal-kejl, isegwu tibdil fl-aċċelerazzjoni sa 2 m/s2, fil-limiti ta' tolleranzi aċċettati.

6.   Kejl ta' ħin (arloġġ)

6.1.

Il-kontroll tal-mekkaniżmu biex l-arloġġ jiġi ssettjat mill-ġdid irid ikun jinsab ġewwa kaxxa li jkun fiha l-folja ta' reġistrazzjoni; kull ftuħ ta' dik il-kaxxa jrid jiġi awtomatikament irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni.

6.2.

Jekk il-mekkaniżmu għall-moviment 'il quddiem tal-folja ta' reġistrazzjoni jkun ikkontrollat bl-arloġġ, il-perijodu li matulu dan tal-aħħar jimxi sew wara li jkun ingħatalu l-ħabel kollu jrid ikun ikbar b'tal-inqas 10 % mill-perijodu ta' reġistrazzjoni li jikkorrespondi għat-tagħbija tal-folja massima tal-apparat.

7.   Dwal u protezzjoni

7.1

L-istrumenti viżivi tal-apparat irid ikun fihom dawl adegwat li ma jgħammixx l-għajnejn.

7.2.

Għal kondizzjonijiet ta' użu normali, il-partijiet interni kollha tal-apparat iridu jkunu protetti kontra l-umdità u t-trab. Iridu wkoll ikunu protetti mit-tbagħbis permezz ta' kaxex li jistgħu jiġu ssiġillati.

(b)   Strumenti viżivi

1.   Indikatur tad-distanza vvjaġġata (reġistratur tad-distanza)

1.1.

Il-valur tal-iċken grad fuq l-istrument li juri d-distanza vvjaġġata jrid ikun ta' 0,1 kilometri. Iċ-ċifri li juru l-ettometri jridu jkunu jintgħarfu b'mod ċar minn dawk li juru l-kilometri sħaħ.

1.2.

Iċ-ċifri fuq ir-reġistratur tad-distanza jridu jkunu jinqraw b'mod ċar u jrid ikollhom għoli apparenti ta' mill-inqas 4 mm.

1.3.

Ir-reġistratur tad-distanza jrid ikun kapaċi jaqra sa mill-inqas 99 999,9 kilometri.

2.   Indikaturi tal-veloċità (speedometer)

2.1.

Tul il-firxa tal-kejl, l-iskala tal-veloċità trid tkun iggradata uniformement b'1, 2, 5 jew 10 kilometri fis-siegħa. Il-valur ta' gradazzjoni tal-veloċità (l-ispazju bejn żewġ marki suċċessivi) ma jridx jaqbeż l-10 % tal-veloċità massima murija fuq l-iskala.

2.2.

Il-firxa indikata lilhinn minn dik imkejla ma għandhiex għalfejn tkun immarkata b'ċifri.

2.3.

It-tul ta' kull spazju fuq l-iskala li jirrappreżenta differenza fil-veloċità ta' 10 kilometri fis-siegħa ma jridx ikun inqas minn 10 millimetri.

2.4.

Fuq indikatur b'labra, id-distanza bejn il-labra u l-wiċċ tal-istrument ma tridx tkun iżjed minn tliet millimetri.

3.   Indikatur tal-ħin (arloġġ)

L-indikatur tal-ħin irid ikun jidher minn barra l-apparat u jrid jagħti qari ċar, sempliċi u mhux ambigwu.

(c)   Strumenti ta' reġistrazzjoni

1.   Punti ġenerali

1.1.

Kull apparat, tkun kif tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni (strippa jew diska), irid ikun fih marka li tippermetti li l-folja ta' reġistrazzjoni tiddaħħal sew, b'mod li jiżgura li l-ħin muri mill-arloġġ u l-immarkar tal-ħin fuq il-folja ta' reġistrazzjoni jaqblu.

1.2.

Il-mekkaniżmu li jċaqlaq il-folja ta' reġistrazzjoni jrid ikun tali li jiżgura li l-folja tiċċaqlaq mingħajr ma tilgħab u tkun tista' tiddaħħal u titneħħa liberament.

1.3.

Fir-rigward ta' folji ta' reġistrazzjoni fil-forma ta' diska, l-istrument tal-moviment 'il quddiem irid ikun ikkontrollat mill-mekkaniżmu tal-arloġġ. F'dan il-każ, il-moviment ta' rotazzjoni tal-folja ta' reġistrazzjoni jrid ikun kontinwu u uniformi, b'veloċità minima ta' seba' millimetri fis-siegħa mkejla fil-bordura interjuri taċ-ċirku li jimmarka t-tarf tat-taqsima li tirreġistra l-veloċità.F'apparat tat-tip li jkun strippa, jekk l-istrument tal-moviment 'il quddiem tal-folji ta' reġistrazzjoni jkun ikkontrollat mill-mekkaniżmu tal-arloġġ, il-veloċità tal-moviment 'il quddiem rettilineari trid tkun ta' mill-inqas 10 millimetri fis-siegħa.

1.4.

Ir-reġistrazzjoni tad-distanza vjaġġata, tal-veloċità tal-vettura u ta' kull ftuħ tal-kaxxa li fiha l-folja jew folji ta' reġistrazzjoni trid tkun awtomatika.

2.   Reġistrazzjoni tad-distanza vvjaġġata

2.1.

Kull kilometru ta' distanza vvjaġġata jrid jiġi rappreżentat fuq ir-reġistrazzjoni b'varjazzjoni ta' mill-inqas millimetru wieħed fuq il-koordinat korrispondenti.

2.2.

Anki f'veloċitajiet li jilħqu l-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl, ir-reġistrazzjoni tad-distanzi xorta trid tkun tinqara b'mod ċar.

3.   Reġistrazzjoni tal-veloċità

3.1.

Tkun xi tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni, l-istilus li jirreġistra l-veloċità jrid normalment jimxi f'linja dritta u f'angolu rett mad-direzzjoni tal-mixi tal-folja ta' reġistrazzjoni. Madanakollu, il-moviment tal-istilus jista' jkun kurvilineari, sakemm ikunu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

it-traċċa mħażża mill-istilus trid tkun perpendikolari għaċ-ċirkonferenza medja (fil-każ ta' folji ta' reġistrazzjoni f'forma ta' diska) jew għall-fus (fil-każ ta' folji ta' reġistrazzjoni f'forma ta' strippa) tat-taqsima rriservata għar-reġistrazzjoni tal-veloċità,

il-proporzjon bejn ir-radju tal-kurva mħażża mill-istilus u l-wisa' tat-taqsima rriservata għar-reġistrazzjoni tal-veloċità jrid ikun mhux inqas minn 2,4 għal 1 tkun xi tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni,

il-marki fuq l-iskala tal-ħin iridu jaqsmu t-taqsima ta' reġistrazzjoni f'kurva tal-istess radju daqs it-traċċa mħażża mill-istilus. L-ispazji bejn il-marki fuq l-iskala tal-ħin iridu jirrappreżentaw perijodu ta' mhux iktar minn siegħa.

3.2.

Kull varjazzjoni fil-veloċità ta' 10 kilometri fis-siegħa trid tiġi rappreżentata fuq ir-reġistrazzjoni b'varjazzjoni ta' mill-inqas 1,5 millimetri fuq il-koordinat korrispondenti.

4.   Reġistrazzjoni tal-ħin

4.1.

L-apparat tar-reġistrazzjoni jrid jinbena b'mod li l-perijodu ta' ħin ta' sewqan jiġi dejjem reġistrat awtomatikament u li jkun possibbli, permezz tat-tħaddim fejn ikun meħtieġ ta' swiċċ li jirreġistra separatament il-perijodi ta' ħin oħra kif indikat fil-punti (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 34(5)(b) ta' dan ir-Regolament.

4.2.

Irid ikun possibbli, mill-karatteristiċi tat-traċċi, il-pożizzjonijiet relattivi tagħhom u jekk hemm bżonn is-sinjali stipulati fl-Artikolu 34 ta' dan ir-Regolament, li wieħed jiddistingwi b'mod ċar bejn id-diversi perijodi ta' ħin. Id-diversi perijodi ta' ħin għandhom ikunu ddifferenzjati minn xulxin fuq ir-reġistrazzjoni b'differenzi fil-ħxuna tat-traċċi rilevanti, jew bi kwalunkwe sistema oħra li tkun tal-inqas daqstant effettiva mill-perspettiva ta' kemm ir-reġistrazzjoni tista' tinqara u tiġi interpretata faċilment.

4.3.

Fil-każ ta' vetturi b'ekwipaġġ li jikkonsisti f'iktar minn sewwieq wieħed, ir-reġistrazzjonijiet previsti fil-punt 4.1 iridu jsiru fuq folji ta' reġistrazzjoni separati, u kull folja ta' reġistrazzjoni tiġi allokata lil sewwieq wieħed. F'dan il-każ, il-moviment 'il quddiem tal-folji separati jrid isir b'mekkaniżmu wieħed jew b'mekkaniżmi separati sinkronizzati.

(d)   Strument li jagħlaq

1.

Il-kaxxa li jkun fiha l-folja jew folji ta' reġistrazzjoni u l-kontroll tal-mekkaniżmu biex jerġa' jiġi ssettjat l-arloġġ irid ikun attrezzat b'serratura.

2.

Kull ftuħ tal-kaxxa li jkun fiha l-folja jew il-folji ta' reġistrazzjoni u l-kontroll tal-mekkaniżmu biex jerġa' jiġi ssettjat l-arloġġ irid jiġi rreġistrat awtomatikament fuq il-folja jew il-folji ta' reġistrazzjoni.

(e)   Marki

1.

Dawn il-marki li ġejjin iridu jkunu jidhru fuq il-wiċċ tal-istrument tal-apparat:

ħdejn iċ-ċifra murija mir-reġistratur tad-distanza, l-unità ta' kejl tad-distanza, indikata bl-abbrevjazzjoni “km”,

ħdejn l-iskala tal-veloċità, il-marka “km/h”,

il-firxa tal-kejl tal-ispeedometer, fil-forma "Vmin… km/h, Vmax… km/h". Dan l-immarkar ma jkunx meħtieġ jekk ikun muri fuq il-plakka deskrittiva tal-apparat.

Madanakollu, dawn ir-rekwiżiti ma għandhomx japplikaw għal apparat ta' reġistrazzjoni approvat qabel l-10 ta' Awwissu 1970.

2.

Il-plakka deskrittiva trid tkun integrata fl-apparat u turi l-marki li ġejjin, li jridu jkunu jidhru fuq l-apparat meta jkun installat:

l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-apparat,

in-numru tal-manifattur u s-sena tal-kostruzzjoni,

il-marka tal-approvazjoni għat-tip ta' apparat,

il-kostant tal-apparat fil-forma "k =… rev/km" jew "k =… imp/km",

fuq bażi fakultattiva, il-firxa tal-kejl tal-veloċità, fil-forma indikata fil-punt 1,

jekk is-sensittività tal-istrument għall-angolu tal-inklinazzjoni tkun tista' taffettwa l-qari mogħti mill-apparat lilhinn mit-tolleranzi permessi, l-angolu permissibbli espress bħala:

Image

fejn α huwa l-angolu mkejjel mill-pożizzjoni orizzontali tal-wiċċ ta' quddiem (imwaħħal kif suppost) tal-apparat li għalih l-istrument huwa kkalibrat, waqt li β u γ jirrappreżentaw rispettivament id-devjazzjonijiet massimi permissibbli 'l fuq u 'l isfel mill-angolu tal-kalibrazzjoni α.

(f)   Tolleranzi massimi (strumenti viżivi u ta' reġistrazzjoni)

1.

Fuq il-bank tal-prova qabel l-istallazjoni:

(a)

id-distanza vvjaġġata:

1 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;

(b)

il-veloċità:

3 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;

(c)

il-ħin:

± żewġ minuti kuljum b'massimu ta' 10 minuti kull sebat ijiem f'każijiet fejn il-perijodu kemm l-arloġġ idum għaddej wara li jitreġġa' għall-bidu mhuwiex inqas minn dak il-perijodu.

2.

Malli ssir l-istallazzjoni:

(a)

id-distanza vvjaġġata:

2 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;

(b)

il-veloċità:

4 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;

(c)

il-ħin:

 

± żewġ minuti kuljum, jew

 

± 10 minuti kull sebat ijiem.

3.

Waqt l-użu:

(a)

id-distanza vvjaġġata:

4 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;

(b)

il-veloċità:

6 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;

(c)

il-ħin:

 

± żewġ minuti kuljum, jew

 

± 10 minuti kull sebat ijiem.

4.

It-tolleranzi massimi mogħtija fil-punti 1, 2 u 3 huma validi għal temperaturi bejn 0 °C u 40 °C, bit-temperaturi mkejla viċin l-apparat.

5.

Il-kejl tat-tolleranzi massimi mogħtija fil-punti 2 u 3 għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-Parti VI.

IV.   FOLJI TA' REĠISTRAZZJONI

(a)   Punti ġenerali

1.

Il-folji ta' reġistrazzjoni jridu jkunu tali li ma jxekklux il-funzjonament normali tal-istrument u li r-rekords li jkun fihom ma jistgħux jitħassru u jistgħu jinqraw u jkunu identifikabbli faċilment.

Il-folji ta' reġistrazzjoni jridu jżommu d-dimensjonijiet tagħhom u kwalunkwe reġistrazzjonijiet magħmula fuqhom taħt kondizzjonijiet normali ta' umdità u temperatura.

Irid ikun possibbli wkoll li wieħed jikteb fuq il-folji ta' reġistrazzjoni l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 34 ta' dan ir-Regolament, mingħajr ma jagħmlilhom ħsara u mingħajr ma jaffettwa l-leġibbiltà tar-reġistrazzjonijiet.

Taħt kondizzjonijiet normali ta' ħżin, ir-reġistrazzjonijiet iridu jibqgħu jinqraw ċari għal mill-inqas sena.

2.

Il-kapaċita' minima ta' reġistrazzjoni tal-folji ta' reġistrazzjoni, tkun kif tkun il-forma tagħhom, trid tkun ta' 24 siegħa.

Jekk jiġu kkonnettjati flimkien diversi diski biex tiżdied il-kapaċità għal reġistrazzjoni kontinwa li tista' tinkiseb mingħajr intervent minn persunal, il-konnessjonijiet bejn id-diski varji jridu jsiru b'tali mod li ma jkun hemm ebda qtugħ jew irkib ta' reġistrazzjonijiet fil-punti ta' trasferiment minn diska għal oħra.

(b)   Taqsimiet ta' reġistrazzjoni u l-gradazzjoni tagħhom

1.

Il-folji ta' reġistrazzjoni għandhom jinkludu l-taqsimiet ta' reġistrazzjoni li ġejjin:

taqsima riservata esklużivament għal data relatata mal-veloċità,

taqsima riservata esklużivament għal data relatata mad-distanza vvjaġġata,

taqsima waħda jew iżjed relatata mal-ħin ta' sewqan, ma' perijodi oħra ta' xogħol u disponibbiltà, ma' pawżi mix-xogħol u ma' perijodi ta' mistrieħ għas-sewwieqa.

2.

It-taqsima għar-reġistrazzjoni tal-veloċità trid tkun skalata f'diviżjonijiet ta' 20 kilometru fis-siegħa jew inqas. Il-veloċità li tikkorrespondi għal kull marka fuq l-iskala trid tintwera f'ċifri ma' dak l-immarkar. Is-simbolu "km/h" irid jintwera mill-inqas darba fit-taqsima. L-aħħar marka fuq l-iskala trid taqbel mal-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl.

3.

It-taqsima għar-reġistrazzjoni tad-distanza vvjaġġata trid tkun imfassla b'mod li n-numru ta' kilometri vvjaġġati jista' jinqara mingħajr diffikultà.

4.

It-taqsima jew taqsimiet riservati għar-reġistrazzjoni tal-perijodi msemmija fil-punt 1 iridu jkunu immarkati b'mod li jkun possibbli li tiddistingwi b'mod ċar bejn il-perijodi varji ta' ħin.

(c)   Informazzjoni li għandha tiġi stampata fuq il-folji ta' reġistrazzjoni

Kull folja ta' reġistrazzjoni trid turi, f'forma stampata, l-informazzjoni li ġejja:

l-isem u l-indirizz jew l-isem kummerċjali tal-manifattur,

il-marka tal-approvazzjoni għall-mudell tal-folja ta' reġistrazzjoni,

il-marka tal-approvazzjoni tat-tip jew tipi ta' apparat li l-folja ta' reġistrazzjoni tista' tintuża fihom,

il-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl tal-veloċità, stampat bħala kilometri fis-siegħa.

Bħala rekwiżiti addizzjonali minimi, kull folja ta' reġistrazzjoni trid turi, f'forma stampata, skeda tal-ħin iggradata b'mod li l-ħin jista' jinqara direttament f'intervalli ta' ħmistax-il minuta waqt li kull intervall ta' ħames minuti jista' jiġi ddeterminat mingħajr diffikultà.

(d)   Spazju liberu għal inserzjonijiet miktuba bl-idejn

Fuq il-folji ta' reġistrazzjoni jrid ikun hemm spazju vojt fejn is-sewwieqa jkunu jistgħu jiktbu minimament id-dettalji li ġejjin:

il-kunjom u l-ewwel isem tas-sewwieq,

id-data u l-post fejn jibda l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni u d-data u l-post fejn jintemm dak l-użu,

in-numru jew numri ta' reġistrazzjoni tal-vettura jew vetturi li s-sewwieq jiġi assenjat għaliha jew għalihom waqt l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni,

il-qari tal-odometru mill-vettura jew vetturi li s-sewwieq jiġi assenjat għaliha jew għalihom waqt l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni,

il-ħin meta jseħħ kwalunkwe tibdil tal-vettura.

V.   STALLAZJONI TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI

1.   L-apparat ta' reġistrazzjoni jrid jitpoġġa fil-vettura b'mod li s-sewwieq ikollu vista ċara mis-siġġu tiegħu tal-ispeedometer, ir-reġistratur tad-distanza u l-arloġġ waqt li fl-istess ħin il-partijiet kollha ta' dawk l-istrumenti, inklużi l-partijiet li jħaddmuhom, ikunu protetti minn ħsara aċċidentali.

2.   Irid ikun possibbli li l-kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni jiġi adattat għall-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura permezz ta' strument xieraq, li jissejjaħ l-adapter.

Vetturi b'żewġ proporzjonijiet jew iżjed tal-fus ta' wara jrid jitwaħħlilhom swiċċ li permezz tiegħu dawk il-proporzonijiet diversi jistgħu awtomatikament jinġiebu jaqblu mal-proporzjon li għalih l-apparat ġie adattat għall-vettura.

3.   Wara li l-apparat ikun ġie kkontrollat wara l-istallazjoni, trid titwaħħal plakka tal-istallazzjoni mal-vettura ħdejn l-apparat jew ġewwa l-apparat innifsu u b'mod li jkun jidher ċar. Wara kull spezzjoni minn fitter jew ħanut tax-xogħol approvat li teħtieġ bidla fis-setting tal-istallazjoni stess, trid titwaħħal plakka tal-istallazzjoni ġdida minflok dik ta' qabel.

Il-plakka tal-istallazzjoni trid ta' mill-inqas turi d-dettalji li ġejjin:

l-isem, l-indirizz jew l-isem kummerċjali tal-fitter, ħanut tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi approvat,

il-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura, fil-forma "w =… rev/km" jew "w =… imp/km",

iċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti, fil-forma "l =… mm",

id-dati meta l-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura ġie ddeterminat u ċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti ġiet imkejla.

4.   Issiġillar

Il-partijiet li ġejjin iridu jkunu ssiġillati:

(a)

il-plakka tal-istallazzjoni, ħlief jekk tkun imwaħħla b'mod li ma tistax titneħħa mingħajr ma jinqerdu l-marki fuqha;

(b)

iż-żewġt itruf tal-konnessjoni bejn l-apparat ta' reġistrazzjoni nnifsu u l-vettura;

(c)

l-adapter innifsu u l-punti fejn jiddaħħal fiċ-ċirkwit;

(d)

il-mekkaniżmu tas-swiċċ għal vetturi b'żewġ proporzjonijiet tal-fus jew iżjed;

(e)

il-konnessjonijiet li jgħaqqdu l-adapter u l-mekkaniżmu tas-swiċċ mal-kumplament tal-apparat;

(f)

il-kaxex meħtieġa skont il-punt(a)(7.2) tal-Parti III;

(g)

kull kopertura li tagħti aċċess lill-mezz tal-adattament tal-kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni għall-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura.

F'każijiet partikolari, jistgħu jkunu meħtieġa iktar siġilli fuq l-approvazzjoni tat-tip tal-apparat u trid issir nota tal-pożizzjoni ta' dawk is-siġilli fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni.

Is-siġilli msemmija fil-punti(b), (c) u (e) tal-ewwel paragrafu huma awtorizzati li jitneħħew:

f'każijiet ta' emerġenza,

biex jiġi stallat, aġġustat jew jissewwa strument li jillimita l-veloċità jew kull apparat ieħor li jikkontribwixxi għas-sikurezza fit-triq,

dment li l-apparat ta' reġistrazzjoni jkompli jiffunzjoni b'mod affidabbli u korrettament u li jerġa' jiġi ssiġillat minn fitter jew ħanut tax-xogħol approvat immedjatament warali jitwaħħal l-istrument li jillimita l-veloċità jew kwalunkwe strument ieħor li jikkontribwixxigħas-sikurezza fit-triq jew fi żmien sebat ijiem f'każijiet oħra. Għal kull okkażjoni li dawk is-siġilli jinkisru, trid titħejja dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti r-raġunijiet għal dik l-azzjoni u din trid issir disponibbli għall-awtorità kompetenti.

5.   Il-kejbils li jikkonnettjaw l-apparat tar-reġistrazzjoni mat-trażmettitur iridu jkunu protetti b'għata kontinwa tal-azzar protett mis-sadid u miksija bil-plastik bit-trufijiet irbattuti, ħlief fejn tkun iggarantita protezzjoni ekwivalenti kontra l-manipulazzjoni b'mezzi oħra (pereżempju b'monitoraġġ elettroniku bħalma hu l-kriptaġġ tas-sinjali) li kapaċi tidentifika l-preżenza ta' kwalunkwe strument, li ma jkunx meħtieġ għat-tħaddim tajjeb tal-apparat ta' reġistrazzjoni u li l-iskop tiegħu hu li jxekkel it-tħaddim preċiż tal-apparat ta' reġistrazzjoni permezz ta' ċirkwit qasir jew interruzzjoni jew bil-modifika tad-data elettronika mis-sensur tal-veloċità u tad-distanza. Ġonta, magħmula minn konnessjonijiet issiġillati, titqies bħala kontinwa fis-sens ta' dan ir-Regolament.

Il-monitoraġġ elettroniku msemmi hawn fuq jista' jiġi sostitwit b'kontroll elettronikuli jiżgura li l-apparat ta' reġistrazzjoni jkun jista' jirreġistra kwalunkwe moviment tal-vettura, indipendentement mis-sinjal tas-sensur tal-veloċità u d-distanza.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan il-punt, il-vetturi M 1 u N 1 huma dawk iddefiniti fil-Parti A tal-Anness II għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). Għal dawk il-vetturi li huma attrezzati b'takografi f'konformità ma' dan ir-Regolament u li mhumiex iddisinjati biex jitwaħħal fihom kejbil miksi bejn is-sensuri tad-distanza u l-veloċità u l-apparat ta' reġistrazzjoni, għandu jitwaħħal adapter kemm jista' jkun qrib għas-sensuri tad-distanza u l-veloċità.

Il-kejbil miksi għandu jitpoġġa mill-adapter għat-tagħmir ta' reġistrazzjoni.

VI.   KONTROLLI U SPEZZJONIJIET

L-Istati Membri għandhom jinnominaw il-korpi li għandhom iwettqu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet.

1.   Ċertifikazzjoni ta' strumenti ġodda jew imsewwija

Kull strument individwali, kemm jekk ġdid jew imsewwi, għandu jiġi ċċertifikat fir-rigward tal-operazzjoni korretta tiegħu u l-preċiżjoni tal-qari u tar-reġistrazzjonijiet tiegħu, fil-limiti stipulati fil-punt (f)(1) tal-Parti III, permezz ta' ssiġillar f'konformità mal-punt (4) tal-Parti V.

Għal dan l-iskop, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw verifika inizjali, li tikkonsisti f'kontroll u konferma tal-konformità ta' strument ġdid jew imsewwi mal-mudell li t-tip tiegħu ikun approvat u/jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, jew jistgħu jiddelegaw is-setgħa ta' ċertifikazzjoni lill-manifatturi jew lill-aġenti awtorizzati tagħhom.

2.   Stallazzjoni

Meta jkun qiegħed jitwaħħal ġewwa vettura, l-apparat u l-istallazzjoni sħiħa jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet dwar tolleranzi massimi li jinsabu fil-punt (f)(2) tal-Parti III.

It-testijiet ta' spezzjoni għandhom isiru mill-fitter jew mill-ħanut tax-xogħol approvat bir-responsabbiltà tiegħu.

3.   Spezzjonijiet perjodiċi

(a)

Għandhom isiru spezzjonijiet perjodiċi tal-apparat armat fil-vetturi ta' mill-inqas kull sentejn u dawn jistgħu isiru flimkien ma' testijiet tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi.

Dawk l-ispezzjonijiet għandhom jinkludu l-kontrolli li ġejjin:

li l-apparat qiegħed jaħdem sew,

li l-apparat għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip,

li l-plakka tal-istallazjoni hi mwaħħla,

li s-siġilli fuq l-apparat u fuq il-partijiet l-oħra tal-istallazzjoni mhumiex mimsusa,

iċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers.

(b)

Għandha ssir spezzjoni biex tiżgura li jkun hemm konformità mal-punt (f)(3) tal-Parti III dwar it-tolleranzi massimi fl-użu mill-inqas darba kull sitt snin, għalkemm kull Stat Membru jista' jistipula intervall iqsar għall-ispezzjonijiet fir-rigward ta' vetturi rreġistrati fit-territorju tiegħu. Dawn l-ispezzjonijiet iridu jinkludu l-bdil tal-plakka tal-istallazzjoni.

4.   Kejl tal-iżbalji

Il-kejl ta' żbalji waqt l-istallazzjoni u waqt l-użu għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin, li għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu kondizzjonijiet standard għall-ittestjar:

vettura mhux mgħobbija, li taħdem u f'kondizzjoni normali,

il-pressjoni tat-tajers konformi mal-istruzzjonijiet tal-manifattur,

it-tekil tat-tajers ma jaqbiżx il-limiti permessi bil-liġi,

moviment tal-vettura: il-vettura trid timxi, misjuqa bil-magna tagħha, f'linja dritta u fuq il-wita, b'veloċità ta' 50 ± 5 km/h. Sakemm ikun ta' preċiżjoni komparabbli, it-test jista' jsir ukoll fuq bank tat-testijiet xieraq.


(1)  Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).


ANNESS II

MARKA U ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI

I.   MARKA TAL-APPROVAZZJONI

1.

Il-marka tal-approvazzjoni għandha tkun magħmula minn:

(a)

rettangolu, li ġo fih għandha tiddaħħal l-ittra “e” segwita minn numru jew ittra li tiddistingwi l-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni skont is-sinjali konvenzjonali li ġejjin:

Il-Belġju

6,

Il-Bulgarija

34,

Ir-Repubblika Ċeka

8

Id-Danimarka

18,

Il-Ġermanja

1,

L-Estonja

29

L-Irlanda

24,

Il-Greċja

23,

Spanja

9,

Franza

2,

Il-Kroazja

25,

L-Italja

3,

Ċipru

CY,

Il-Latvja

32,

Il-Litwanja

36,

Il-Lussemburgu

13,

L-Ungerija

7,

Malta

MT,

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4,

L-Awstrija

12

Il-Polonja

20

Il-Portugall

21

Ir-Rumanija

19,

Is-Slovenja

26

Is-Slovakkja

27,

Il-Finlandja

17,

L-Isvezja

5

Ir-Renju Unit

11,

u

(b)

numru tal-approvazzjoni li jikkorrespondi għan-numru taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni mfassal għall-prototip tal-apparat ta' reġistrazzjoni jew il-folja ta' reġistrazzjoni jew għan-numru ta' kard tat-takografu, impoġġi fil-viċinanza immedjata ta' dak ir-rettangolu.

2.

Il-marka tal-approvazzjoni għandha tintwera fuq il-plakka deskrittiva ta' kull sett ta' apparat u fuq kull folja ta' reġistrazzjoni 1 u fuq kull kard tat-takografu. Trid tkun ma titħassarx u trid tibqa' dejjem tinqara b'mod ċar.

3.

Id-dimensjonijiet tal-marka tal-approvazzjoni impinġija hawn isfel (1) huma espressi bħala millimetri, u dawn id-dimensjonijiet huma l-minimi. Il-proporzjonijiet bejn id-dimensjonijiet iridu jinżammu.

Image

II.   ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI GĦAL TAKOGRAFI ANALOĠIĊI

Stat Membru li jkun ta approvazzjoni għandu joħroġ lill-applikant ċertifikat ta' approvazzjoni, li l-mudell tiegħu qiegħed jingħata hawn isfel. Meta jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra b'approvazzjonijiet maħruġa jew, jekk tinqala' l-okkażjoni, irtirati, Stat Membru għandu juża kopji ta' dak iċ-ċertifikat.

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI

Isem l-amministrazzjoni kompetenti …

Notifika li tikkonċerna (2):

l-approvazzjoni ta' tip ta' apparat ta' reġistrazzjoni

l-irtirar ta' approvazzjoni ta' tip ta' apparat ta' reġistrazzjoni

l-approvazzjoni ta' mudell ta' folja ta' reġistrazzjoni

l-irtirar ta' approvazzjoni ta' mudell ta' folja ta' reġistrazzjoni

Approvazzjoni Nru …

1.

Marka tad-ditta jew isem …

2.

Isem tat-tip jew tal-mudell …

3.

Isem il-manifattur …

4.

L-indirizz tal-manifattur …

5.

Imressaq għall-approvazzjoni fid-data …

6.

Il-post fejn sar it-test …

7.

Data u numru tat-test(ijiet) …

8.

Data tal-approvazzjoni …

9.

Data tal-irtirar tal-approvazzjoni …

10.

Tip jew tipi ta' apparat ta' reġistrazzjoni li l-folja hija ddisinjata li tintuża fihom …

11.

Post …

12.

Data …

13.

Dokumenti deskrittivi annessi …

14.

Rimarki (inkluż il-pożizzjoni tas-siġilli jekk hu applikabbli)

(Firma)

III.   ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI GĦAL TAKOGRAFI DIĠITALI

Stat Membru, li jkun ta approvazzjoni, għandu jipprovdi lill-applikant ċertifikat tal-approvazzjoni, li l-mudell tiegħu jinsab hawn isfel. Meta jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra b'approvazzjonijiet maħruġa jew, jekk tinqala' l-okkażjoni, irtirati, Stat Membru għandu juża kopji ta' dak iċ-ċertifikat.

ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI GĦAT-TAKOGRAFI DIĠITALI

Isem l-amministrazzjoni kompetenti …

Notifika li tikkonċerna (3):

approvazzjoni ta':

irtirar tal-approvazzjoni ta'

mudell ta' apparat ta' reġistrazzjoni

komponent ta' apparat ta' reġistrazzjoni (4)

kard tas-sewwieq

kard ta' ħanut tax-xogħol

kard ta' kumpannija

kard tal-kontrollur

Approvazzjoni Nru …

1.

Ditta tal-manifattura jew marka tad-ditta …

2.

Isem il-mudell …

3.

Isem il-manifattur …

4.

L-indirizz tal-manifattur …

5.

Imressaq għall-approvazzjoni fid-data …

6.

Laboratorju/i …

7.

Data u numru tar-rapport dwar it-test …

8.

Data tal-approvazzjoni …

9.

Data tal-irtirar tal-approvazzjoni …

10.

Mudell tal-apparat(i) ta' reġistrazzjoni li l-komponent hu ddisinjat li jintuża fih(om) …

11.

Post …

12.

Data …

13.

Dokumenti deskrittivi annessi …

14.

Rimarki

(Firma)


(1)  Dawn il-figuri qed jintwerew biss bħala gwida.

(2)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(3)  Immarka l-kaxex rilevanti.

(4)  Speċifika l-komponent ittrattat fin-notifika.