1.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/49


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2014/84/UE

tat-30 ta' Ġunju 2014

li temenda l-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tan-nikil

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 46(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/48/KE tistabbilixxi r-rekwiżiti ġenerali għal sustanzi li huma kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Is-sustanzi CMR tal-kategorija 2 ma jistgħux jintużaw fil-ġugarelli, f'komponenti tal-ġugarelli jew f'partijiet mikrostrutturalment distinti tal-ġugarelli, sakemm dawn is-sustanzi ma jkunux f'konċentrazzjonijiet individwali li huma daqs jew inqas mill-konċentrazzjonijiet rilevanti stabbiliti għall-klassifikazzjoni tat-taħlitiet li jkun fihom dawn is-sustanzi bħala CMRs, ma jkunux aċċessibbli għat-tfal jew l-użu tagħhom ikun ġie permess. Il-Kummissjoni tista' tippermetti l-użu ta' sustanzi CMR tal-kategorija 2 f'ġugarelli jekk l-użu tas-sustanza jkun ġie evalwat mill-Kumitat Xjentifiku u nstab li hu sikur, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-esponiment, u li s-sustanza ma tkunx ipprojbita għall-użu fl-oġġetti għall-konsumaturi skont ir- Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Fl-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE hemm lista tas-sustanzi CMR u l-użijiet permessi tagħhom.

(2)

In-nikil (CAS Nru 7440-02-0) huwa metall tipiku. L-użijiet primarji ewlenin tiegħu huma fil-produzzjoni ta' ligi li fihom in-nikil (inkluż l-azzar inossidabbli), fil-kisi tan-nikil, fil-produzzjoni ta' prodotti li fihom in-nikil bħall-batteriji u l-elettrodi tal-iwweldjar, u fil-produzzjoni ta' sustanzi kimiċi li fihom in-nikil. In-nikil jintuża wkoll fil-ġugarelli peress li huwa reżistenti għall-korrużjoni u għandu konduttività elettrika għolja, pereżempju fil-mudelli tal-linji ferrovjarji u għall-kuntatt bejn il-batteriji.

(3)

In-nikil huwa klassifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala karċinoġenu tal-kategorija 2. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe rekwiżit speċifiku, in-nikil jista' jkun f'ġugarelli b'konċentrazzjonijiet li huma daqs jew inqas mill-konċentrazzjoni rilevanti stabbilita għall-klassifikazzjoni ta' taħlitiet li fihom din is-sustanza bħala CMRs, jiġifieri 1 %.

(4)

In-nikil kien evalwat b'mod komprensiv skont ir- Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 (4). Ir-Rapport ta' Valutazzjoni tar-Riskju tal-Unjoni Ewropea tal-2008 (RAR UE) (5) ikkonkluda li, fir-rigward tal-valutazzjoni okkupazzjonali dwar il-karċinoġeniċità, kien hemm bżonn ta' aktar studji biex jevalwaw il-karċinoġeniċità tal-inalazzjoni tan-nikil. L-Addendum tal-2009 (6) tar-RAR UE, imħejji għall-fini tal-miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, ikkonkluda li mhumiex meħtieġa miżuri oħrajn fil-livell tal-Unjoni, peress li r-riżultati tal-istudju dwar il-karċinoġeniċità li dam sentejn u li espona lill-firien għall-inalazzjoni ta' nikil metalliku ma wrewx li hemm bżonn ta' reviżjoni tal-klassifikazzjoni ta' karċinoġeniċità eżistenti.

(5)

L-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE diġà jippermetti l-użu tan-nikil fl-azzar inossidabbli fil-ġugarelli, peress li hemm evidenza li n-nikil fl-azzar inossidabbli huwa sikur f'dak li jikkonċerna l-karatteristiċi karċinoġeniċi tiegħu.

(6)

Sabiex jiġi vvalutat ir-riskju għas-saħħa mill-preżenza ta' nikil metalliku f'ġugarelli elettriċi (il-banjar, il-kisi u l-ligi li jippermettu l-konduttività elettrika), il-Kummissjoni talbet l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa u għall-Ambjent (SCHER). Fl-opinjoni tiegħu, “Il-Valutazzjoni tar-Riskji għas-Saħħa mill-Użu ta' Nikil Metalliku (CAS Nru 7440-02-0) fil-Ġugarelli”, adottata fil-25 ta' Settembru 2012, is-SCHER jindika li ma jeżistix riskju li l-esponiment għan-nikil meta l-ġugarelli jinżammu fl-idejn jista' jwassal għal tumur peress li huwa ferm improbabbli li jkun hemm inalazzjoni tan-nikil metalliku mill-ġugarelli. Is-SCHER jikkonkludi wkoll li l-użu tan-nikil f'partijiet tal-ġugarelli li jippermettu l-funzjoni elettrika korretta tagħhom se jirriżulta f'potenzjal baxx ħafna li jkun hemm esponiment għan-nikil permezz ta' assorbiment orali u dermali, u dan minħabba r-restrizzjonijiet fuq ir-rilaxx tan-nikil applikabbli għal dawk il-partijiet tal-ġugarelli li fihom il-metall, l-aċċessibbiltà limitata tal-partijiet li fihom il-metall u s-superfiċje żgħira tal-partijiet li fihom in-nikil li jippermettu l-funzjoni korretta tal-ġugarelli elettriċi. Għaldaqstant, is-SCHER mhuwiex qed jistenna li jkun hemm riskji għas-saħħa.

(7)

Skont il-punt 5(c)(ii) tal-Parti III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE, l-użu tas-sustanzi CMR tal-kategorija 2 ma jistax jiġi permess jekk is-sustanza tkun ipprojbita għall-użu f'oġġetti għall-konsumaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006. L-entrata 27 tal-Anness XVII ta' dak ir-Regolament tirrestrinġi biss l-użu tan-nikil f'assemblaġġi li jsiru fi żmien aktar tard li jiddaħħlu f'widnejn imtaqqbin u f'partijiet oħra tal-ġisem uman imtaqqbin, f'oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt dirett u fit-tul mal-ġilda u f'oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt dirett u fit-tul mal-ġilda meta dawn ikollhom kisja mingħajr nikil. Ir-restrizzjonijiet tal-entrata 27 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 ma jammontawx għal projbizzjoni sħiħa għall-użu fl-oġġetti kollha għall-konsumaturi skont dan ir-Regolament. Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa l-applikazzjoni tal-entrata 27 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għall-ġugarelli li huma oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt dirett u fit-tul mal-ġilda.

(8)

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/48/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal- Kumitat stabbilit fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2009/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE jinbidel b'dan li ġej:

“Appendiċi A

Lista ta' sustanzi CMR u l-użijiet permessi tagħhom skont il-punti 4, 5 u 6, tal-Parti III

Sustanza

Klassifikazzjoni

Użu Permess

Nikil

CMR 2

F'ġugarelli u f'komponenti tal-ġugarelli magħmula mill-azzar inossidabbli.

F'komponenti tal-ġugarelli maħsuba għal kurrent elettriku.”

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2015, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

Dawn għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Lulju 2015.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 170, 30.6.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti (ĠU L 84, 5.4.1993, p. 1).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf