29.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 127/134


DIRETTIVA 2014/47/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-3 ta’ April 2014

dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-White Paper tagħha tat-28 ta’ Marzu 2011 bl-isem ‘Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti’, l-Kummissjoni stipulat mira ta’ ‘viżjoni żero’ li permezz tagħha l-Unjoni għandha tersaq qrib lejn żero fatalitajiet fit-trasport tat-triq sal-2050. Biex jintlaħaq dan il-għan, it-teknoloġija tal-vetturi hija mistennija tikkontribwixxi ħafna lejn it-titjib tar-rekord ta’ sikurezza tat-trasport tat-triq.

(2)

Fil-Komunikazzjoni tagħha bl-isem ‘Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta’ politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020’, il-Kummissjoni tipproponi li tnaqqas l-għadd ġenerali tal-fatalitajiet stradali fl-Unjoni bin-nofs sal-2020 mill-2010. Bil-ħsieb li tintlaħaq dik il-mira, l-Kummissjoni stabbilitet seba’ għanijiet strateġiċi u identifikat azzjonijiet għal vetturi aktar sikuri, strateġija biex jitnaqqas l-għadd ta’ nies feruti u miżuri għat-titjib tas-sikurezza tal-utenti vulnerabli tat-triq, b’mod partikolari l-motoċiklisti.

(3)

L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn sistema usa’ li hija maħsuba biex tiżgura li l-vetturi jinżammu f’kundizzjoni sikura u ambjentali aċċettabli matul l-użu tagħhom. Dik is-sistema għandha tkopri testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali għall-vetturi u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għall-vetturi użati għal attivitajiet kummerċjali tat-trasport tat-triq, kif ukoll jistipula proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vetturi li tippermetti s-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni ta’ vettura milli tintuża fit-traffiku tat-triq fejn il-vettura tikkostitwixxi riskju immedjat għas-sikurezza fit-triqfit-triq. L-ittestjar perjodiku għandu jkun l-għodda ewlenija biex tiġi żgurata l-affibabilità stradali. Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt ta’ vetturi kummerċjali għandhom ikunu biss kumplimentari għal testijiet perjodiċi.

(4)

Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta’ standardsu rekwiżiti tekniċi fir-rigward tas-sikurezza tal-vetturi u karatteristiċi ambjentali. Huwa meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi mhux mistennija waqt it-traġit, li il-vetturi jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ sikurezza.

(5)

L-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt huma element kruċjali sabiex jinkiseb livell għoli kontinwu ta’ affidabilità stradali tal-vetturi kummerċjali matul l-użu kollu tagħhom. Spezzjonijiet bħal dawn jikkontribwixxu mhux biss għas-sikurezza fit-triq u tnaqqis tal-emissjonijiet tal-vettura iżda wkoll biex tkun evitata l-kompetizzjoni mhux ġusta fit-trasport tat-triq minħabba li jiġu aċċettati livelli differenti ta’ spezzjoni bejn l-Istati Membri.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabilixxa r-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU). ERRU jippermetti reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport li jkunu interkonnessi fl-Unjoni kollha, b’konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali. L-użu ta’ dik is-sistema, operata mill-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru, jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri.

(7)

Din id-Direttiva għandha tapplika għal ċerti vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa kif definit fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Madanakollu, dan ma għandux iwaqqaf lill-Istati Membri milli jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt fuq vetturi mhux koperti minn din id-Direttiva jew milli jiċċekkjaw aspetti oħrajn tat-trasport tat-triq, b’mod partikolari dawk relatati mal-ħin tas-sewqan u tal-mistrieħ, jew it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

(8)

It-tratturi bir-roti b’veloċità massima skont id-disinn li tisboq l-40 km/siegħa qed jintużaw dejjem aktar minflok it-trakkijiet f’attivitajiet ta’ trasport u għal skopijiet ta’ trasport kummerċjali tal-merkanzija. Il-potenzjal ta’ riskju tagħhom huwa paragunabbli għal dak ta’ trakkijiet, u vetturi f’din il-kategorija, li jintużaw prinċipalment f’toroq pubbliċi, għandhom għaldaqstant jiġu trattati bl-istess mod bħat-trakkijiet fir-rigward tal-ispezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt.

(9)

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) juru biċ-ċar l-importanza tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt. Matul il-perjodu mill-2009 sal-2010, ‘il fuq minn 350 000 vettura suġġetta għal spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt madwar l-Unjoni kollha ġew irrappurtati bħala li jinsabu f’kundizzjoni li tirrikjedi li jiġu immobilizzati. Dawk ir-rapporti juru wkoll differenzi sinifikattivi bejn ir-riżultati ta’ spezzjonijiet imwettqa mid-diversi Stati Membri. Matul il-perjodu mill-2009 sal-2010, ir-rata ta’ detezzjoni għal ċerti nuqqasijiet kienu ta’ bejn 2,1 % tal-vetturi kollha spezzjonati fi Stat Membru wieħed għal 48,3 % f’ieħor. Finalment, dawk ir-rapporti juru id-differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri fl-għadd ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt imwettqa. Sabiex jintlaħaq approċċ aktar ibbilanċjat, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-impenn li jwettqu għadd adegwat ta’ spezzjonijiet, proporzjonali mal-għadd ta’ vetturi kummerċjali rreġistrati u/jew li joperaw fit-territorju tagħhom.

(10)

Il-vannijiet, bħall-vetturi N1, u t-trejlers tagħhom mhumiex soġġetti għall-istess rekwiżiti fil-livell tal-Unjoni bħall-vetturi heavy duty, bħal rekwiżiti dwar il-ħinijiet tas-sewqan, taħriġ għal xufiera professjonali jew l-istallazjoni ta’ apparat li jillimita l-veloċità. Għalkemm il-vetturi N1 ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom iqisu dawn il-vetturi fl-istrateġiji ġenerali tagħhom ta’ sikurezza fit-toroq u spezzjoni waqt it-traġitt.

(11)

Sabiex jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa u biex titjieb l-effikaċja tal-ispezzjonijiet, għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jagħżlu, bħala prijorità, vetturi operati minn impriżi li ma jikkonformawx ma’ standards tas-sikurezza fit-triq u standards ambjentali, filwaqt li vetturi operati minn operaturi responsabbli u li jagħtu każ is-sikurezza u li jinżammu kif xieraq jiġu ppremjati bi spezzjonijiet inqas frekwenti. L-għażla ta’ vetturi għal spezzjoni waqt it-traġitt abbażi tal-profil ta’ riskju tal-operaturi tagħhom tista’ tkun ta’ użu biex impriżi b’riskju ogħla jiġu kkontrollati aktar mill-qrib u aktar ta’ spiss.

(12)

Spezzjonijiet matul it-traġitt għandu jkollhom l-appoġġ tal-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju. Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jitlob li l-Istati Membri jestendu s-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-ħin tas-sewqan u l-perijodi ta’ mistrieħ sabiex tkopri oqsma oħra speċifikati li huma relatati mat-trasport bit-triq, inkluża l-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali. Għaldaqstant, l-informazzjoni dwar l-għadd u severità tan-nuqqasijiet li jinsabu fil-vetturi għandhom jiddaħħlu fis-sistema tal-klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jiddeċiedu dwar l-arranġamenti tekniċi u amministrattivi xierqa għat-tħaddim tas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju. L-effikaċja u l-armonizzazzjonitas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju madwar l-Unjoni għandhom jiġu analizzati aktar fil-fond.

(13)

Id-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni u, fejn applikabbli, l-operatur tal-vettura għandhom ikunu responsabbli li jżommu l-vettura f’kondizzjoni ta’ affidabilità stradali.

(14)

L-ispetturi, meta jwettqu spezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt, għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u d-deċiżjoni tagħhom m’għandhiex tkun affettwata minn kunflitti ta’ interess, inklużi dawk ta’ natura ekonomika jew personali, b’mod partikolari fir-rigward tas-sewwieq, l-operatur jew id-detentur taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni, li jista’ jkollhom effett fuq l-imparzjalità u l-oġġettività tad-deċiżjonijiet tagħhom. M’għandu jkun hemm ebda korrelazzjoni diretta bejn il-gwadann tal-ispetturi u r-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt. Dan m’għandux jipprevjeni lil Stat Membru milli jawtorizza korpi privati milli jwettqu kemm spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati matul it-traġitt kif ukoll tiswijiet ta’ vetturi, ukoll fuq l-istess vettura.

(15)

L-ispezzjonjiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom jikkonsistu minn spezzjonijiet inizjali u, fejn ikun meħtieġ, spezzjonijiet aktar iddettaljati. Fiż-żewġ każijiet għandhom ikopru l-partijiet u s-sistemi rilevanti tal-vetturi. Sabiex tinkiseb armonizzazzjoni ta’ spezzjonijiet aktar dettaljati fil-livell tal-Unjoni, għandhom jiġu introdotti metodi tat-test u eżempji tan-nuqqasijiet u l-kategorizzazzjoni tagħhom skont is-severità tagħhom.

(16)

L-irbit tal-merkanzija huwa kruċjali għas-sikurrezza stradali. Il-merkanzija għalhekk għandha tkun marbuta b’tali mod li tiflaħ għall-aċċellerazzjonijiet li jsiru waqt l-użu tal-vettura fit-triq. Għall-finijiet ta’ prattiċità, l-forzi tal-massa li jirriżultaw minn dawk l-aċċellerazzjonijiet għandhom jintużaw bħala valuri ta’ limitu bbażati fuq standards Ewropej. Il-persunal involut f’kontrolli ta’ jekk il-merkanzija hijiex marbuta b’mod xieraq għandu jitħarreġ b’mod xieraq.

(17)

Il-partijiet kollha involuti fil-proċess tal-loġistika, inkluż min jippakkja, burdnara, kumpanniji tat-trasport,operaturi u sewwieqa, għandhom rwol fl-iżgurar li l-merkanzija tkun ippakkjata u mgħobbija kif suppost fuq vettura xierqa.

(18)

F’bosta Stati Membri, ir-rapporti tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt huma mfassla permezz ta’ mezzi elettroniċi. F’każijiet bħal dawn għandha tingħata kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lix-xufier. Id-data u l-informazzjoni kollha miġbura matul l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom jiġu ttrasferiti għand bażi tad-data komuni tal-Istat Membru kkonċernat, sabiex id-data tkun tista’ tiġi pproċessata faċilment u biex l-informazzjoni rilevanti tkun tista’ tiġi trasferita mingħajr kwalunkwe piż amministrattiv addizzjonali.

(19)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet ta’ spezzjoni, ir-rapporti dwar spezzjonijiet tekniċi inizjali waqt it-traġitt, inkluż fuq vetturi reġistrati f’pajjiżi terzi, għandu jkun fihom biss informazzjoni essenzjali li jirreġistra li jkun seħħ kontroll fuq vettura partikolari u r-riżultati ta’ dan il-kontroll. Rapport dettaljat għandu jkun meħtieġ biss meta ssir spezzjoni aktar dettaljata wara spezzjoni inizjali.

(20)

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità li tikkumbina r-rapport li jinsab fl-Anness IV ma’ rapporti oħra.

(21)

L-użu tal-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni jnaqqas id-dewmien u l-ispejjeż għall-operaturi peress li jkunu jistgħu jitwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati waqt it-traġitt. L-eqreb ċentri tal-ittestjar prattikabbli u faċilitajiet ta’ spezzjoni waqt it-traġitt appuntatimatul it-traġitt jistgħu jintużaw ukoll sabiex iwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati.

(22)

Il-persunal li jwettaq spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandu jitħarreġ jew jiġi kkwalifikat kif xieraq, inkluż biex iwettaq spezzjonijiet viżivi b’mod effiċjenti. L-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt aktar dettaljati għandu, tal-inqas, ikollhom l-istess ħiliet u jissodisfaw l-istess rekwiżiti bħal dawk li jwettqu testijiet tal-affidabilità stradali skont id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet f’faċilitajiet deżinjti ta’ spezzjonijiet matul it-traġitt jew li jużaw unitajiet mobbli ta’ spezzjoni jkunu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti jew rekwiżiti ekwivalenti approvati mill-awtorità kompetenti.

(23)

Biex jittaffew l-ispejjeż dovuti għall-użu ta’ tagħmir tekniku għal spezzjoni waqt it-traġitt aktar dettaljata, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jirrikjedu ħlas meta jkunu nstabu xi nuqqasijiet. L-ammont ta’ dak il-ħlas għandu jkun raġonevoli u proporzjonat.

(24)

Il-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aqwa prattiki bejn l-Istati Membri huma kruċjali għall-kisba ta’ sistema aktar armonizzata tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt mal-Unjoni kollha. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jaħdmu aktar fil-qrib ukoll waqt attivitajiet operazzjonali meta dan ikun possibbli. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-organizzazzjoni perijodika ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt organizzati flimkien.

(25)

Sabiex ikun żgurat l-iskambju effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, f’kull Stat Membru għandu jkun hemm punt ta’ kuntatt biex ikun l-intermedjarju ma’ awtoritajiet kompetenti rilevanti oħrajn. Dak il-punt ta’ kuntatt għandu jiġbor statistika rilevanti. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom japplikaw strateġija ta’ infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom u għandhom ikunu jistgħu jinnominaw korp biex jikkoordina l-implimentazzjoni tagħha. L-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru għandhom jagħżlu proċeduri li jistipulaw il-limiti ta’ żmien u l-kontenuti tal-informazzjoni li għandha tingħata.

(26)

Meta jingħażlu punti ta’ kuntatt, għandhom jiġu rrispettati dispożizzjonijiet kostituzzjonali u l-livell ta’ kompetenzi li jirriżulta.

(27)

Sabiex jippermettu li s-sistema tal-ispezzjoni waqt it-traġitt implimentata fl-Unjoni tiġi immonitorjata, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni qabel il-31 ta’ Marzu 2021 u qabel il-31 ta’ Marzu kull sentejn wara dan, ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt imwettqa. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-data li tinġabar lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(28)

Sabiex jiġi minimizzat it-telf ta’ ħin għall-impriżi u s-sewwieqa u biex tiżdied l-effikaċja kumplessiva tal-kontrolli matul it-traġitt, tajjeb li jkun imħeġġeġ it-twettiq ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, flimkien ma’ spezzjonijiet li jikkontrollaw il-konformità mal-leġislazzjoni soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), id-Direttiva 2006/22/KE u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 (9).

(29)

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u għandhom jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom jinkludu b’mod partikolari miżuri adegwati biex jindirizzaw nuqqas min-naħa ta’ sewwieq jew operatur li jikkooperaw mal-ispettur u għall-użu mhux awtorizzat ta’ vettura b’nuqqasijiet serji.

(30)

Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tinagħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(31)

Il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw il-proċeduri għan-notifika ta’ vetturi b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi lill-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri ta’ reġistrazzjoni, u lanqas dawk li jistabbilixxu l-format tad-data għall-komunikazzjoni lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni miġbura mill-Istati Membri b’rabta ma’ vetturi kkontrollati, meta l-Kumitat stabbilit skont din id-Direttiva ma jagħtix opinjoni dwar l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni.

(32)

Sabiex jiġu aġġornati l-Artikolu 2(1) u l-Anness IV, punt 6, kif xieraq, mingħajr ma jiġi affettwat il-kamp ta’ applikazzjoni, ta’ din id-Direttiva,(jiġi aġġornat il-punt 2 tal-Anness II b’rabta mal-metodi; u biex jiġi adattat il-punt 2 tal-Anness II, fir-rigward tal-lista ta’ elementi li għandhom jiġu ttestjati, tal-metodi, tar-raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test u tal-valutazzjoni tan-nuqqasijiet, għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż f’livell espert. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(33)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li ttejjeb is-sigurtà fit-toroq billi tistipula rekwiżiti komuni minimi u regoli armonizzati dwar spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-vetturi fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ minflok, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewopea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(34)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif imsemmija fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

(35)

Din id-Direttiva tiżviluppa l-iskema eżistenti ta’ spezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt, taġġorna r-rekwiżiti tekniċi tad-Direttiva 2000/30/KE u tintegra r-regoli misjuba fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/379/UE (11). B’riżultat ta’ dan, id-Direttiva 2000/30/KE għandha tiġi revokata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

Sabiex jittejbu s-sigurtà fit-toroq u l-ambjent, din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi tal-affidabilità waqt it-traġitt ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fit-territorju tal-Istati Membri.

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li tisboq il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif definit fid-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) u d-Direttiva 2007/46/KE:

(a)

vetturi bil-magna ddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr tal-persuni u l-bagalji tagħhom li jkun fihom aktar minn tmien pożizzjonijiet bil-qiegħda barra l-pożizzjoni bil-qiegħda tax-xufier – kategoriji ta’ vetturi M2 u M3;

(b)

vetturi bil-magna ddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr ta’ oġġetti u b’massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati – kategoriji tal-vetturi N2 u N3;

(c)

trejlers iddisinjati u mibnija għall-ġarr ta’ oġġetti jew persuni, kif ukoll għall-akkomodazzjoni ta’ persuni, b’massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati – kategoriji tal-vetturi O3 u O4;

(d)

tratturi bir-roti tal-kategorija T5, li l-użu tagħhom iseħħ l-aktar f’toroq pubbliċi għal skopijiet ta’ trasport kummerċjali bit-triq, b’veloċità massima skont id-disinn li taqbeż l-40 km/siegħa.

2.   Din id-Direttiva ma taffettwax id-dritt tal-Istati Membri li jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt fuq vetturi mhux koperti minn din id-Direttiva, bħal vetturi kummerċjali ħfief tal-kategorija N1 li jkollhom massa massima li ma tisboqx 3,5 tunnellata, u li jiċċekkjaw aspetti oħra tat-trasport u s-sigurtà fit-toroq, jew milli jitwettqu spezzjonijiet f’postijiet li mhumiex toroq pubbliċi. Xejn minn din id-Direttiva ma jżomm lil Stat Membru milli jillimita l-użu ta’ tip partikolari ta’ vettura għal ċerti partijiet tan-netwerk tiegħu tat-toroq minħabba raġunijiet ta’ sikurezza fit-triq.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw biss għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(1)

‘vettura’ tfisser kull vettura bil-magna li ma timxix fuq il-linji ferrovjarji jew il-karru jew tagħha;

(2)

‘vettura bil-magna’ tfisser kull vettura bir-roti li tuża l-enerġija biex timxi u tiċċaqlaq bis-saħħa tal-mezzi tagħha stess b’veloċità massima skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa;

(3)

“trejler” tfisser kwalunkwe vettura bir-roti li ma għandhiex propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija biex tiġi rmunkata minn vettura bil-magna;

(4)

‘semitrejler’ tfisser kwalunkwe trejler iddisinjat biex jingħaqad ma’ vettura bil-magna b’mod li parti minnu jistrieħ fuq il-vettura bil-magna u parti sostanzjali tal-massa tiegħu u tal-massa tat-tagħbija tiegħu tinġarr mill-vettura bil-magna;

(5)

‘merkanzija’ tfisser l-oġġetti kollha li normalment jitpoġġew fi jew fuq il-parti tal-vettura ddisinjata biex iġġorr tagħbija u li mhumiex imwaħħla mal-vettura b’mod permanenti, inklużi oġġetti ġewwa l-kerjers tat-tagħbija bħal kannestri, sovrastrutturi interkambjabli (‘swap body’) jew kontenituri fuq il-vetturi;

(6)

‘vettura kummerċjali’ tfisser vettura bil-magna u t-trejler tagħha jew semitrejler użat primarjament għat-trasport ta’ oġġetti jew passiġġieri għal finijiet kummerċjali, bħat-trasport għall-kiri u kumpens jew trasport proprju, jew għal finijiet professjonali oħra;

(7)

‘vettura rreġistrata fi Stat Membru’ tfisser vettura li hija rreġistrata jew li ddaħlet fis-servizz fi Stat Membru;

(8)

‘detentur ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni’ tfisser il-persuna ġuridika jew fiżika li l-vettura hija rreġistrata f’isimha;

(9)

‘impriża’ tfisser impriża kif definita fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009;

(10)

‘spezzjoni teknika waqt it-traġitt’ tfisser spezzjoni teknika mhux mistennija tal-affidabilità stradali ta’ vettura kummerċjali mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, jew taħt is-superviżjoni diretta tagħhom;

(11)

‘triq pubblika’ tfisser triq li tkun ta’ użu għall-pubbliku ġenerali, bħal triq lokali, reġjonali jew nazzjonali, highway, expressway jew awtostradi;

(12)

‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser spezzjoni skont il-punt (9) tal-Artikolu 3tad-Direttiva 2014/45/UE;

(13)

‘ċertifikat ta’ affidabilità stradali’ tfisser rapport tat-test tal-affidabilità stradali maħruġ mill-awtorità kompetenti jew iċ-ċentru tal-ittestjar li fih ir-riżultat tat-test tal-affidabilità stradali;

(14)

‘awtorità kompetenti’ tfisser awtorità jew korp pubbliku fdat minn Stat Membru b’responsabbiltà għall-ġestjoni tas-sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, inkluż, fejn xieraq, it-twettiq ta’ tali spezzjonijiet;

(15)

‘spettur’ tfisser persuna awtorizzata minn Stat Membru jew mill-awtorità kompetenti tiegħu biex twettaq spezzjonijiet tekniċi inizjali waqt it-traġitt u/jew spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt;

(16)

‘nuqqasijiet’ tfisser difetti tekniċi u istanzi oħra ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstabu matul spezzjoni teknika waqt it-traġitt;

(17)

‘spezzjoni konġunta waqt it-traġitt’ tfisser spezzjoni teknika waqt it-traġitt magħmula b’mod konġunt mill-awtoritajiet kompetenti ta’ żewġ Stati Membri jew aktar.

(18)

‘operatur’ tfisser persuna fiżika jew legali li topera l-vettura bħala sidha jew li hija awtorizzata topera l-vettura minn sidha;

(19)

‘unità ta’ ispezzjoni mobbli’ tfisser sistema trasportabbli ta’ tagħmir ta’ ittestjar meħtieġ għat-twettiq ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt aktar dettaljati, b’persunal magħmul minn spetturi kompetenti biex iwettqu spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati matul it-traġitt;

(20)

‘faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt’ tfisser żona fissa għat-twettiq ta’ spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati matul it-traġitt li jistgħu wkoll ikunu mgħammra b’tagħmir ta’ ittestjar installat permanentement.

KAPITOLU II

SISTEMA TA’ SPEZZJONIJIET TEKNIĊI WAQT IT-TRAĠITT U OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 4

Sistema tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt

Is-sistema tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandha tinkludi spezzjonijiet tekniċi inizjali waqt it-traġitt kif imsemmi fl-Artikolu 10(1) u spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt kif imsemmi fl-Artikolu 10(2).

Artikolu 5

Persentaġġ tal-vetturi li għandhom jiġu spezzjonati

1.   Għall-vetturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(1), f’kull sena kalendarja l-għadd totali ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt inizjali fl-Unjoni għandu jikkorrispondi għal mhux inqas minn 5 % tal-għadd totali ta’ tali vetturi li jkunu rreġistrati fl-Istati Membri.

2.   Kull Stat Membru għandu jagħmel sforzi biex iwettaq għadd xieraq ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt inizjali, b’mod proporzjonat għall-għadd totali ta’ tali vetturi li jkunu rreġistrati fit-territorju tiegħu.

3.   L-informazzjoni dwar il-vetturi spezzjonati għandha tiġi komunikata lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 20(1).

Artikolu 6

Sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju

Għall-vetturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li tikkonċerna l-għadd u s-severità tan-nuqqasijiet stabbilita fl-Anness III u, fejn ikun applikabbli, l-Anness IV li jinstabu fuq il-vetturi mħaddma minn impriżi individwali tiġi introdotta fis-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE. Għall-għoti ta’ profil ta’ riskju lil impriża, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-kriterji stabbiliti fl-Anness I. Dik l-informazzjoni għandha tintuża biex jiġu verifikati aktar mill-qrib u aktar ta’ spiss impriżi bi klassifikazzjoni għolja ta’ riskju. Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi mħaddma mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-ewwel subparagrafu, l-Istat Membru ta’ reġistrazzjoni għandu juża l-informazzjoni rċevuta minn Stati Membri oħra skont l-Artikolu 18(1).

L-Istati Membri jistgħu jippermettu testijiet volontarji ta’ affidabilità. L-informazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ affidabilità stradali miksuba minn testijiet volontarji jistgħu jitqiesu sabiex jittejjeb il-profil ta’ riskju ta’ impriża.

Artikolu 7

Responsabilitajiet

1.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, meta dawn ikun disponibbli, jinżammu abbord il-vettura iċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali l-aktar riċenti jew il-kopja tiegħu jew, f’każ ta’ ċertifikat ta’ affidabilità prodott b’mod elettroniku, kopja stampata ċertifikata jew oriġinali ta’ dak iċ-ċertifikat, u r-rapport tal-aħħar spezzjoni teknika waqt it-traġitt. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet tagħhom li jaċċettaw evidenza elettronika ta’ dawn l-ispezzjonijiet meta din l-informazzjoni tkun aċċessibbli.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-impriżi u x-xufiera ta’ vettura suġġetta għal spezzjoni teknika waqt it-traġitt jikkooperaw mal-ispetturi u jipprovdu aċċess għall-vettura, il-partijiet tagħha u d-dokumentazzjoni kollha rilevanti għall-finijiet tal-ispezzjoni.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabilitajiet tal-impriżi għaż-żamma tal-vetturi tagħhom f’kundizzjoni tajba ta’ sikurezza u affidabilità jiġu definiti, mingħajr preġudizzju għar-responsabilitajiet tax-xufiera ta’ dawk il-vetturi.

Artikolu 8

Spetturi

1.   Meta jagħżlu vettura għal spezzjoni teknika waqt it-traġitt u meta jwettqu dik l-ispezzjoni, l-ispetturi ma għandhom iwettqu l-ebda diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità tax-xufier jew il-pajjiż tar-reġistrazzjoni jew tad-dħul fis-servizz tal-vettura.

2.   Meta tkun qed titwettaq spezzjoni teknika matul it-traġitt, l-ispettur għandu jkun ħieles minn kwalunkwe kunflitt ta’ interess li jista’ jkollu impatt fuq l-imparżjalità u l-oġġettività tad-deċiżjoni tiegħu.

3.   Il-gwadann ta’ spetturi m’għandux ikun direttament relatat mar-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi inizjali jew aktar dettaljati waqt it-traġitt.

4.   Għandhom jitwettqu spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt minn spetturi li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ kompetenza u taħriġ stipulati fl-Artikolu 13 u fl-Anness IV tad-Direttiva 2014/45/UE. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet f’faċilitajiet deżinjti ta’ spezzjonijiet matul it-traġitt jew li jużaw unitajiet mobbli ta’ spezzjoni għandhom jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti jew rekwiżiti ekwivalenti approvati mill-awtorità kompetenti.

KAPITOLU III

PROĊEDURI TAL-ISPEZZJONIJIET

Artikolu 9

Għażla tal-vetturi għall-ispezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt

Meta jkunu qed jiġu identifikati l-vetturi suġġetti għal spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt, l-ispetturi jistgħu jagħżlu, bħala prijorità, il-vetturi mħaddma minn impriżi bi profil ta’ riskju għoli kif imsemmi fid-Direttiva 2006/22/KE. Il-vetturi jistgħu wkoll jintgħażlu b’mod każwali għall-ispezzjoni, jew fejn hemm suspett li l-vettura tippreżenta riskju għas-sikurezza fit-triq jew għall-ambjent.

Artikolu 10

Kontenut u metodi tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vetturi li jintgħażlu skont l-Artikolu 9 jkunu soġġetti għal spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt.

Waqt kull spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt ta’ vettura, l-ispettur:

(a)

għandu jivverifika ċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali u r-rapport tal-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt l-aktar reċenti, fejn ikunu disponibbli, li jkunu qed jinżammu abbord jew evidenza elettronika ta’ dawn skont l-Artikolu 7(1);

(b)

għandu jwettaq valutazzjoni viżiva tal-kundizzjoni teknika tal-vettura;

(c)

jista’ jagħmel valutazzjoni viżiva tal-irbit tal-merkanzija tal-vettura f’konformità mal-Artkolu 13;

(d)

jista’ jwettaq kontrolli tekniċi permezz ta’ kwalunkwe metodu li huwa jqis xieraq. Kontrolli tekniċi bħal dawn jistgħu jitwettqu sabiex tiġi ssostanzjata deċiżjoni li l-vettura tiġi sottomessa għal spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt, jew biex issir talba sabiex in-nuqqasijiet jiġu rrettifikati mingħajr dewmien skont l-Artikolu 14 (1).

L-ispettur għandu jivverifika jekk kwalunkwe nuqqasijiet indikati fir-rapport ta’ qabel ta’ ispezzjoni teknika waqt it-traġitt ġewx rettifikati.

2.   Abbażi tar-riżultat tal-ispezzjoni inizjali, l-ispettur għandu jiddeċiedi jekk il-vettura jew it-trejler tagħha għandhiex tkun soġġetta għal spezzjoni aktar dettaljata waqt it-traġitt.

3.   Spezzjoni teknika aktar dettaljata għandha tkopri dawk l-elementi elenkati fl-Anness II li jitqiesu bħala meħtieġa u rilevanti, filwaqt li b’mod partikolari jitqiesu s-sikurezza tal-brejkijiet, t-tajers, r-roti, x-xażi u l-fastidju, u l-metodi rakkomandati applikabbli għall-ittestjar ta’ dawk l-elementi.

4.   Fejn iċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali jew rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt juri li spezzjoni ta’ wieħed mill-elementi elenkati fl-Anness II twettaq matul it-tliet xhur ta’ qabel, l-ispettur ma għandux jiċċekkja dak l-element, ħlief jekk tali ċċekkjar ikun ġustifikat fuq il-bażi ta’ nuqqas ovvju.

Artikolu 11

Faċilitajiet ta’ spezzjoni

1.   Għandha titwettaq spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt permezz ta’ unità mobbli tal-spezzjoni jew faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt, jew f’ċentru tal-ittestjar kif imsemmi fid-Direttiva 2014/45/UE.

2.   Fejn ikollha titwettaq ispezzjoni aktar dettaljata f’ċentru tal-ittestjar jew f’faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt, din għandha titwettaq malajr kemm jista’ jkun f’wieħed mill-eqreb ċentri jew faċilitajiet prattikabbli.

3.   L-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni u l-faċilitajiet magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt għandhom jinkludu tagħmir xieraq għat-twettiq ta’ spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt, inkluż it-tagħmir meħtieġ għall-valutazzjoni tal-kundizzjoni tal-brejkijiet u l-effiċjenza tal-brejkijiet, l-istering, is-sospensjoni u l-fastidju kkawżat mill-vettura, kif meħtieġ. Meta l-unitajiet ta’ spezzjoni mobbli jew il-faċilitajiet magħżula tal-ispezzjoni waqt it-traġitt ma jinkludux it-tagħmir meħtieġ biex jivverifika element indikat fi spezzjoni inizjali, il-vettura għandha tiġi diretta lejn ċentru jew faċilità tal-ittestjar fejn tkun tista’ ssir verifika dettaljata ta’ dak l-element.

Artikolu 12

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet

1.   Għal kull element spezzjonat, L-Anness II jipprovdi l-lista ta’ nuqqasijiet possibbli u l-livell tagħhom ta’ severità li għandha tintuża matul l-ispezzjonijiet ta’ affidabilità teknika matul it-traġitt.

2.   In-nuqqasijiet li jinsabu waqt spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-vetturi għandhom jiġu kklassifikati f’wieħed mill-gruppi li ġejjin:

(a)

nuqqasijiet minuri li ma għandhom ebda effett sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura jew ikollhom impatt fuq l-ambjent u nuqqasijiet minuri ta’ konformità oħrajn.

(b)

nuqqasijiet kbar li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza tal-vettura jew li jista’ jkollhom impatt fuq l-ambjent jew li jistgħu iqiegħdu fil-periklu lil utenti oħra tat-triq jew nuqqasijiet ta’ konformità sinifikanti oħrajn;

(c)

nuqqasijiet perikolużi li joħolqu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza fit-triq jew li jkollhom impatt fuq l-ambjent.

3.   Vettura li għandha nuqqasijiet li jappartjenu f’aktar minn grupp ta’ nuqqasijiet wieħed imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu kklassifikati fil-grupp li jikkorispondi għan-nuqqas l-aktar serju. Vettura li turi diversi nuqqasijiet fl-istess oqsma ta’ spezzjoni kif definit fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt imsemmija fil-punt 1 tal-Anness II jistgħu jiġu kklassifikati fil-grupp li jkun imiss ta’ nuqqasijiet l-aktar serji jekk jitqies li l-effett kombinat ta’ dawk in-nuqqasijiet jirriżulta f’riskju ogħla għas-sikurezza fit-triq.

Artikolu 13

L-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija

1.   Waqt spezzjoni waqt it-traġitt vettura tista’ tkun soġġetta għal spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija tagħha skont l-Anness III, biex ikun żgurat li l-merkanzija hija marbuta b’tali mod li ma tkunx ta’ interferenza għas-sewqan sikur, jew tkun ta’ theddida għall-ħajja, is-saħħa, il-proprjetà jew l-ambjent. Il-kontrolli jistgħu jitwettqu biex jiġi ivverifikat li matul kull tip ta’ tħaddim tal-vettura, inkluż sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jew manuvri ta’ startjar f’telgħa:

it-tagħbiji jistgħu jibdlu biss minimament il-pożizzjoni tagħhom relattivament ma’ xulxin, mal-ħitan jew l-uċuh tal-vettura u,

it-tagħbiji ma jistgħux iħallu l-ispazju tal-merkanzija jew jiċċaqalqu ‘l barra mill-wiċċ tat-tagħbija.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti applikabbli għat-trasport ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti bħal dawk koperti mill-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR) (13), l-irbit tal-merkanzija u l-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija jistgħu jitwettqu skont il-prinċipji u fejn xieraq, l-istandards stabbiliti fit-taqsima I tal-Anness III. Tista’ tintuża l-aħħar verżjoni tal-istandards stipulati fil-punt 5 tat-taqsima I tal-Anness III.

3.   Il-proċeduri ta’ segwitu msemmija fl-Artikolu 14 jistgħu japplikaw ukoll f’każ ta’ nuqqasijiet kbar jew perikolużi relatati mal-irbit tal-merkanzija.

4.   L-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-persunal involut fil-kontrolli tas-sigurtà tal-merkanzija jkunu mħarrġa tajjeb għal dak l-iskop.

Artikolu 14

Segwitu f’każ ta’ nuqqasijiet kbar jew perikolużi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14(3), l-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull nuqqas kbir jew perikoluż li joħroġ waqt spezzjoni inizjali jew aktar dettaljata għandu jiġi rrettifikat qabel ma l-vettura tintuża ulterjorment fit-toroq pubbliċi.

2.   L-ispettur jista’ jiddeċiedi li l-vettura għandha tkun soġġetta għal test komplet tal-affidabilità stradali fl-iskadenza ta’ żmien speċifikata jekk il-vettura tkun irreġistrata fl-Istat Membru fejn tkun twettqet l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt. Jekk il-vettura tkun irreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti tista’ titlob lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor, permezz tal-punti ta’ kuntatt msemmija fl-Artikolu 17, biex twettaq mill-ġdid test tal-affidabilità stradali ieħor tal-vettura filwaqt li ssegwi l-proċedura stipulata fl-Artikolu 18(2). Fejn jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi fuq vettura reġistrata barra mill-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vettura.

3.   Fil-każ ta’ nuqqasijiet li jkunu jirrikjedu rettifika malajr jew minnufih minħabba xi riskju dirett jew indirett għas-sikurezza fit-triq, l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti kkonċernati għandhom jipprovdu li l-użu tal-vettura in kwistjoni jkun ristrett jew ipprojbit sakemm dawk in-nuqqasijiet jiġu rettifikat. l-użu ta’ tali vettura jista’ jiġi permess sabiex tasal sa wieħed mill-eqreb ħwienet tax-xogħol fejn dawk in-nuqqasijiet jistgħu jiġu rretifikati, bil-kondizzjoni li n-nuqqasijiet perikolużi in kwistjoni jkunu ssewwew b’mod li jippermetti li l-vettura tasal f’dak il-ħanut tax-xogħol u li ma jkun hemm ebda riskju immedjat għas-sikurezza tal-okkupanti jew tal-utenti tat-triq l-oħrajn. F’każ ta’ nuqqasijiet li ma jirrikjedux rettifika immedjata, l-Istati Membri jew l-awtorità kompetenti kkonċernata jistgħu jiddeċiedu dwar il-kundizzjonijiet u skadenza ta’ żmien raġonevoli li matulha l-vettura tista’ tintuża qabel ma n-nuqqasjijiet jiġu rrettifikati.

Meta l-vettura ma tistax tissewwa b’tali mod li tasal sal-ħanut tax-xogħol, il-vettura tista’ titwassal sa sit disponibbli fejn tista’ tissewwa.

Artikolu 15

Tariffi tal-ispezzjoni

Meta jinstabu nuqqasijiet wara spezzjoni aktar dettaljata, l-Istati Membri jistgħu jintalbu l-ħlas ta’ tariffa raġonevoli u proporzjonata li għandha tkun marbuta mal-ispiża tat-twettiq tal-ispezzjoni.

Artikolu 16

Rapport tal-ispezzjoni u bażijiet tad-data dwar spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt

1.   Għal kull spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt li titwettaq għandha tiġi kkomunikata l-informazzjoni li ġejja lill-awtorità kompetenti:

(a)

il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vettura;

(b)

il-kategorija tal-vettura;

(c)

l-eżitu tal-ispezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt.

2.   Mat-tlestija tal-ispezzjoni aktar dettaljata, l-ispettur għandu jfassal rapport skont l-Anness IV. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xufier tal-vettura tingħatalu kopja tar-rapport tal-ispezzjoni.

3.   L-ispettur għandu jikkomunika r-riżultati tal-ispezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt lill-awtorità kompetenti, f’limitu ta’ żmien raġonevoli wara dik l-ispezzjoni. L-awtorità kompetenti għandha żżomm dik l-informazzjoni skont il-leġislazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data għal mhux inqas minn 36 xahar mid-data ta’ meta tiġi irċevuta.

KAPITOLU IV

KOOPERAZZJONI U SKAMBJU TAL-INFORMAZZJONI

Artikolu 17

Ħatra ta’ punt ta’ kuntatt

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru punt ta’ kuntatt li għandu:

jiżgura l-koordinazzjoni mal-punti ta’ kuntatt li jinħatru mill-Istati Membri l-oħra fir-rigward ta’ azzjonijiet li jittieħdu skont l-Artikolu 18,

jikkomunika d-data msemmija fl-Artikolu 20 lill-Kummissjoni,

jiżgura, meta dan ikun xieraq, kwalunkwe skambju ieħor ta’ informazzjoni ma’ punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri l-oħra u għoti ta’ għajnuna lill-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri l-oħra;

2.   L-Istati Membri għandhom jagħtu l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punt ta’ kuntatt nazzjonali tagħhom lill-Kummissjoni sal-20 ta’ Mejju 2015, u għandhom jinfurmawha bla dewmien bi kwalunkwe tibdil. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri.

Artikolu 18

Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri

1.   Meta jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi, jew nuqqasijiet li jirriżultaw f’limitazzjoni jew f’projbizzjoni tal-użu tal-vettura, f’vettura li mhijiex irreġistrata fl-Istat Membru tal-ispezzjoni, il-punt ta’ kuntatt għandu jinnotifika ir-riżultati tal-ispezzjoni lill-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura. Dik in-notifika għandu jkun fiha l-elementi tar-rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt kif stipulat fl-Anness IV u għandha tiġi kkomunikata kemm jista’ jkun permezz tar-reġistru elettroniku nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-proċeduri għan-notifika tal-vetturi b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi lill-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni skont il-proċedura ta’ eżaminiazzjoni msemmija fl-Artikolu 23(2).

2.   F’każijiet fejn jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi f’vettura, il-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru li fih il-vettura ġiet spezzjonata jista’ jitlob, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fiha hija rreġistrata l-vettura, permezz tal-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru tal-aħħar, biex tieħu azzjoni xierqa ta’ segwitu, bħas-sottomissjoni tal-vettura għal test ieħor tal-affidabilità stradali kif ipprovdut fl-Artikolu 14.

Artikolu 19

Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt konġunti

Ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom iwettqu regolarment spezzjonijiet konġunti waqt it-traġitt. L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw dawk l-attivitajiet ma’ dawk stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE.

Artikolu 20

Komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-Kummissjoni

1.   Qabel il-31 ta’ Marzu 2021 u qabel il-31 ta’ Marzu kull sentejn wara dan, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, b’mezzi elettroniċi, id-data li tinġabar relatata mas-sentejn kalendarji ta’ qabel u li tikkonċerna l-vetturi spezzjonati fit-territorju tagħhom. Dik id-data għandha tinkludi:

(a)

l-għadd ta’ vetturi spezzjonati;

(b)

il-katogorija tal-vetturi spezzjonati;

(c)

il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni ta’ kull vettura spezzjonata;

(d)

f’każ ta’ spezzjonijiet aktar dettaljati, il-partijiet iċċekjati u l-elementi li ma għaddewx, skont il-punt 10 tal-Anness IV.

L-ewwel rapport għandu jkompri l-perjodu ta’ sentejn li jibda fl-1 ta’ Jannar 2019.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati, skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 23(2), dwar il-format li bih id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata b’mezzi elettroniċi. Sakemm jiġu stabbiliti dawn ir-regoli, għandha tintuża l-formola standard tar-rappurtar stipulata fl-Anness V.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-data li tinġabar lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR SETGĦAT IDDELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 21

Atti ddelegati

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 22 sabiex:

taġġorna l-Artikolu 2(1) u l-punt 6 tal-Anness IV, kif xieraq sabiex tqis it-tibdil fil-kategoriji tal-vetturi li jirriżulta mill-emendi għal-leġislazzjoni msemmija f’dak l-Artikolu, mingħajr ma jiġi affettwat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva;

taġġorna il-punt 2 tal-Anness II, b’rabta mal-metodi f’każ li jsiru disponibbli ta’ metodi ta’ ttestjar aktar effettivi u effiċjenti, mingħajr ma tiġi estiża l-lista ta’ oġġetti li jridu jiġu ttestjati;

tadatta l-punt 2 tal-Anness II, wara l-valutazzjoni pożittiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji involuti, fir-rigward tal-lista ta’ elementi, metodi, raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test u valutazzjoni tan-nuqqasijiet f’każijiet ta’ tibdil ta’ rekwiżiti obbligatorji rilevanti għal leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza jew l-ambjent għal approvazzjoni tat-tip.

Artikolu 22

Eżerċitar ta’ delega

1.   Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 21 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 21 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 21 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu ta’ żmien għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Affidabilità Stradali msemmi fid-Direttiva 2014/45/UE. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet paragrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET AĦĦARIN

Artikolu 24

Rappurtar

1.   Sal-20 ta’ Mejju 2016, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-effetti ta’ din id-Direttiva. Dan ir-rapport għandu janalizza b’mod partikolari l-effetti f’termini ta’ titjib tas-sikurezza fit-triq kif ukoll l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-inklużjoni possibbli ta’ vetturi tal-kategoriji N1 u O2 fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.   Mhux aktar tard mill-20 ta’ Mejju 2022, il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni u l-effetti ta’ din id-Direttiva b’mod partikolari fir-rigward tal-effikaċja u l-armonizzazzjoni tas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju, partikolarment fid-definizzjoni ta’ profil ta’ riskju reċiprokament paragunabbli tad-diversi impriżi kkonċernati. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat b’valutazzjoni dettaljata tal-impatt li tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji madwar l-Unjoni. Il-valutazzjoni tal-impatt għandha tkun disponibbli għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill mill-inqas sitt xhur qabel titressaq kwalunkwe proposta leġislattiva, jekk xieraq, biex jiġu inklużi kategoriji ġodda ta’ vetturi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 25

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.

Artikolu 26

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw sal-20 ta’ Mejju 2017 l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jgħarrfu minnufih lill-Kummissjoni b’dawn.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2018.

Fir-rigward tas-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 6 ta’ din id-Direttiva, huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2019.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkkumpanjati minn referenza ta’ dan it-tip meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi ta’ kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stipulati mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 27

Tħassir

Id-Direttiva 2000/30/KE hija mħassra b’effett mill-20 ta’ Mejju 2018.

Artikolu 28

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 29

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 44, 15.2.2013, p. 128.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2014 (għadha mhix pubblikata fil-ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Marzu 2014.

(3)  Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

(4)  Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).

(5)  Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika tal-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq (ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1).

(6)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġislazzjoni soċjali li għandha x’ taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

(7)  Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-affidabilità stradali għall-vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ara paġna 51ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali)

(8)  Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(9)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8).

(10)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/379/UE tal-5 ta’ Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tar-riskju tan-nuqqasijiet li jinstabu waqt spezzjonijiet tekniċi (ta’ vetturi kummerċjali) fit-triq skont id-Direttiva 2000/30/KE (ĠU L 173, 8.7.2010, p. 97).

(12)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru. 2003/37/KE tas-26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE (ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1).

(13)  Traspost bid-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13), kif emendata, inter alia, bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2012/45/UE (ĠU L 332, 4.12.2012, p. 18).


ANNESS I

ELEMENTI TAS-SISTEMA TA’ KLASSIFAZZJONI TAR-RISKJU

Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tipprovdi l-bażi għal għażla mmirata ta’ vetturi mħaddma minn impriżi b’rekord ħażin fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ manutenzjoni tal-vetturi u tal-affidabilità stradali. Din għandha tqis ir-riżultati kemm mit-testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali kif ukoll mill-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt.

Is-Sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tqis il-parametri li ġejjin biex tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni ta’ riskju għall-impriża kkonċernata:

għadd ta’ nuqqasijiet

severità tan-nuqqasijiet

għadd ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali

fattur taż-żmien

1.

In-nuqqasijiet għandhom jiġu ppeżati skont is-severità tagħhom bl-użu tal-fatturi ta’ severità li ġejjin:

=

Nuqqas perikoluż

=

40

=

Nuqqas maġġuri

=

10

=

Nuqqas minuri

=

1

2.

L-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni ta’ (vettura ta’) impriża għandha tiġi riflessa billi tiġi applikata peżatura aktar baxxa għal riżulati ta’ spezzjonijiet “eqdem” (nuqqasijiet) minn dawk aktar “reċenti” billi jintużaw il-fatturi li ġejjin:

Sena 1 = l-aħħar 12-il xahar = fattur 3

Sena 2 = xahar 13-24 = fattur 2

Sena 3 = xahar 25-36 = fattur 1

Dan għandu japplika biss għall-ikkalkular tal-klassifikazzjoni tar-riskju kumplessiv.

3.

Il-klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi kkalkolata bl-użu tal-formoli li ġejjin:

(a)

Il-formola għall-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju

Formula

Fejn

RR

=

valur tal-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju

DYi

=

total għad-difetti fis-sena 1, 2, 3

DY1

=

Formula fis-sena 1

#…

=

għadd ta’ …

DD

=

nuqqasijiet perikolużi

MaD

=

nuqqasijiet maġġuri

MiD

=

nuqqasijiet minuri

C

=

verifiki (spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali) fis-sena 1, 2, 3

(b)

Il-formola għall-klassifikazzjoni annwali tar-riskju

Formula

Fejn

AR

=

valur annwali tar-riskju

#…

=

għadd ta’ …

DD

=

nuqqasijiet Perikolużi

MaD

=

nuqqasijiet Maġġuri

MiD

=

nuqqasijiet Minuri

C

=

verifiki (spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali)

Ir-riskju annwali għandu jintuża biex tiġi vvalutata l-evoluzzjoni ta’ impriża tul is-snin.

Il-klassifikazzjoni tal-impriżi (vetturi) ibbażati fuq il-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju għandha titwettaq b’tali mod li tintlaħaq id-distribuzzjoni li ġejja tal-impriżi elenkati (vetturi):

< 30 % riskju baxx

30 % - 80 % riskju medju

> 80 % riskju għoli.


ANNESS II

AMBITU TAL-ISPEZZJONI TEKNIKA WAQT IT-TRAĠITT

1.   OQSMA TA’ SPEZZJONI

(0)

Identifikazzjoni tal-vettura

(1)

Tagħmir tal-ibbrejkjar

(2)

Stering

(3)

Viżibbiltà

(4)

Tagħmir tat-tidwil u l-partijiet tas-sistema elettrika

(5)

Fusijiet, roti, tajers, sospensjoni

(6)

Xażi u aċċessorji tax-xażi

(7)

Tagħmir ieħor

(8)

Fastidju

(9)

Testijiet addizzjonali għall-vetturi tal-kategoriji M2 u M3 li jġorru l-passiġġieri.

2.   REKWIŻITI TAL-ISPEZZJONI

L-elementi li jistgħu jiġu vverifikati biss bl-użu ta’ tagħmir jiġu immarkati bl-ittra E.

L-elementi li jistgħu jiġu vverifikati sa ċertu punt biss mingħajr l-użu ta’ tagħmir jiġu immarkati b’+(E).

Meta metodu ta’ spezzjoni jiġi indikat bħala viżiv, dan ifisser illi, minbarra milli jħares lejn l-elementi kkonċernati, l-ispettur għandu wkoll, jekk xieraq, jimmaniġġhom, jevalwa l-istorbju tagħhom jew juża kwalunkwe mezz ta’ spezzjoni ieħor xieraq li ma jinvolvix l-użu ta’ tagħmir.

Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jistgħu jkopru elementi elenkati fit-Tabella 1 li tinkludi l-metodi tal-ittestjar rakkomandati li għandhom jintużaw. Xejn f’dan l-anness m’għandu jipprevjeni spettur milli juża tagħmir addizzjonali fejn rilevanti bħal parank jew fossa.

It-testijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta’ tekniki u tagħmir attwalment disponibbli mingħajr l-użu ta’ għodod biex tiżżarma jew titneħħa kwalunkwe parti tal-vettura. It-test jista’ jinkludi wkoll verifika jekk il-partijiet u l-komponenti rispettivi ta’ dik il-vettura jikkorrispondux għar-rekwiżiti ta’ sikurezza u ambjentali meħtieġa li kienu fis-seħħ fil-mument tal-approvazzjoni jew, jekk applikabbli, fil-mument tar-retrofitting.

Meta d-disinn tal-vettura ma jippermettix l-applikazzjoni tal-metodi tal-ittestjar stipulati f’dan l-Anness, it-test għandu jitwettaq skont il-metodi tal-ittestjar rakkomandati aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.

Ir-“raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test” ma japplikawx f’każijiet meta jirreferu għal rekwiżiti li ma kinux preskritti fil-leġislazzjoni rilevanti għall-approvazzjoni tal-vettura fil-mument tal-ewwel reġistrazzjoni jew fl-ewwel dħul fis-servizz, jew fir-rekwiżiti tar-retrofitting.

3.   KONTENUTI U METODI TAL-ITTESTJAR, VALUTAZZJONI TAN-NUQQASIJIET TAL-VETTURI

Il-test għandu jkopri dawk l-elementi li huma meqjusa bħala meħtieġa u rilevanti, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari s-sikurezza tal-brejkijiet, t-tajers, r-roti, x-xażi u l-fastidju, u l-metodi rakkomandati elenkati fit-tabella li ġejja.

Għal kull sistema u komponent tal-vettura soġġetti għall-ittestjar, il-valutazzjoni tan-nuqqasijiet għandha titwettaq skont il-kriterji stabbiliti f’dik it-tabella, fuq bażi ta’ każ b’każ.

In-nuqqasijiet li mhumiex elenkati f’dan l-Anness għandhom jiġu vvalutati skont ir-riskji li joħolqu għas-sikurezza fit-triq.

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet

 

Minuri

Maġġuri

Perikoluż

0.   

IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

0.1.

Pjanċi bin-numru tar-reġistrazzjoni (jekk meħtieġ mir-rekwiżiti 1)

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-pjanċa/i bin-numru hija/huma neqsin jew tant mhumiex sikuri/imwaħħlin b’tali mod li hemm probabbiltà li jaqgħu.

 

X

 

(b)

Skrizzjoni nieqsa jew ma tinqarax.

 

X

 

(c)

Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.

 

X

 

0.2.

Numru tax-xażi/serjali/ta’ identifikazzjoni tal-vettura

Spezzjoni viżiva

(a)

Nieqes jew ma jistax jinstab.

 

X

 

(b)

Inkomplet, ma jinqarax, iffalsifikat b’mod evidenti, jew ma jaqbilx mad-dokumenti tal-vettura.

 

X

 

(c)

Dokumenti tal-vettura li ma jinqrawx jew impreċiżjonijet klerikali.

X

 

 

1.   

TAGĦMIR TAL-IBBREJKAR

1.1.   

Kundizzjoni mekkanika u tħaddim

1.1.1.

Pern tal-pedala/liver manwali tal-brejk ta’ servizz

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

Nota: Vetturi b’sistemi tal-brejkijiet assistiti għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

(a)

Pern issikat iżżejjed.

 

X

 

(b)

Ittieklu jew laxki żżejjed.

 

X

 

1.1.2.

Kundizzjoni tal-pedala/liver manwali u kors tal-apparat li jħaddem il-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

Nota: Vetturi b’sistemi tal-brejkijiet assistiti għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

(a)

Kors ta’ riżerva żejjed jew insuffiċjenti.

 

X

 

Il-brejk ma jistax jiġi applikat kompletament jew huwa imblukkat

 

X

(b)

Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxxax kif suppost.

X

 

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(c)

L-element kontra ż-żliq ta’ fuq il-pedala tal-brejkijiet nieqes, laxk jew ittiekel bl-użu

 

X

 

1.1.3.

Pompa tal-vakwu jew kompressur u kompartimenti

Spezzjoni viżiva tal-komponenti fi pressjoni operattiva normali. Verifika tal-ħin meħtieġ sakemm il-vakwu jew il-pressjoni tal-arja jilħqu livell sikur ta’ tħaddim u l-funzjonament tal-apparat ta’ twissija, tal-valv ta’ protezzjoni multiċirkwita u tal-valv għar-rilaxx tal-pressjoni.

(a)

Il-pressjoni/vakwu huma insuffiċjenti biex jassistu, mill-inqas, erba’ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li jkun ħadem l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari ta’ nuqqas ta’ sikurezza).

 

X

 

mill-inqas żewġ applikazzjonijiet wara li jkun ħadem l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari ta’ nuqqas ta’ sikurezza).

X

(b)

Il-ħin meħtieġ biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilħqu l-livell sikur ta’ tħaddim huwa twil wisq skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(c)

Il-valv ta’ protezzjoni multiċirkwita jew il-valv għar-rilaxx tal-pressjoni ma jaħdmux

 

X

 

(d)

Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-pressjoni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu.

 

X

 

(e)

Probabbiltà li ħsara esterna taffettwa l-funzjonament tas-sistema tal-ibbrejkjar.

 

X

 

Prestazzjoni ta’ bbrejkjar sekondarju mhux issodisfata.

 

X

1.1.4.

Gejġ jew indikatur li juri twissija ta’ pressjoni baxxa

Kontroll tal-funzjonament

Gejġ jew indikatur difettuż jew jaħdem ħażin.

X

 

 

Pressjoni baxxa mhux identifikabbli.

X

1.1.5.

Kontroll tal-brejkijiet imħaddem manwalment

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

(a)

Il-kontroll imxaqqaq, bil-ħsara jew mittiekel iżżejjed.

 

X

 

(b)

Il-kontroll mhux imwaħħal sew mal-valv jew il-valv mhux imwaħħal sew.

 

X

 

(c)

Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet fis-sistema.

 

X

 

(d)

Tħaddim mhux sodisfaċenti.

 

X

 

1.1.6.

Attivatur tal-brejk tal-ipparkjar, kontroll tal-liver, krikk tal-brejk tal-ipparkjar, brejk tal-ipparkjar elettroniku

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

(a)

Il-krikk mhux jorbot sew.

 

X

 

(b)

Il-pern tal-liver jew tal-mekkaniżmu tal-krikk ittiekel.

X

 

 

Użu eċċessiv

X

(c)

Ċaqliq eċċessiv tal-liver li jindika aġġustament inkorrett.

 

X

 

(d)

L-attivatur nieqes, bil-ħsara jew ma jaħdimx.

 

X

 

(e)

Funzjonament ħażin, l-indikatur ta’ twissija ma jaħdimx sew.

 

X

 

1.1.7.

Valvijiet tal-brejkijiet (valvijiet irregolati bis-sieq, unloaders, u regolaturi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

(a)

Valv bil-ħsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.

 

X

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

 

X

(b)

Skariku eċċessiv ta’ żejt mill-kompressur.

X

 

 

(c)

Valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

 

X

 

(d)

Skariku jew tnixxija ta’ fluwidu idrawliku.

 

X

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

 

X

1.1.8.

Agganċi għall-brejkijiet tat-trejlers (tal-elettriku u pnewmatiċi)

Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid l-agganċi tas-sistema tal-ibbrejkjar bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler.

(a)

Difett fit-tapp jew fil-valv awtosiġillanti.

X

 

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(b)

Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

 

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(c)

Tnixxijiet eċċessivi.

 

X

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(d)

Ma jaħdmux sew.

 

X

 

Tħaddim tal-brejk affettwat

X

1.1.9.

Akkumulatur/tank tal-pressjoni

Spezzjoni viżiva

(a)

It-tank kemxejn bil-ħsara jew imsaddad.

X

 

 

It-tank għandu ħafna ħsara,.imsaddad jew inixxi.

X

(b)

Apparat ta’ skular ma jaħdimx.

 

X

 

(c)

It-tank jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

 

X

 

1.1.10.

Unitajiet servo tal-brejk, iċ-ċilindru ewlieni (sistemi idrawliċi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

L-unità servo difettuża jew mhux effettiva.

 

X

 

Jekk ma taħdimx.

X

(b)

Iċ-ċilindru ewlieni difettuż iżda l-brejk għadu jaħdem.

 

X

 

Iċ-ċilindru ewlieni difettuż jew inixxi.

X

(c)

Iċ-ċilindru ewlieni mhux imwaħħal sew iżda l-brejk għadu jaħdem.

 

X

 

Iċ-ċilindru ewlieni mhux imwaħħal sew.

X

(d)

Fluwidu tal-brejk insuffiċjenti, taħt il-marka MIN.

X

 

 

Fluwidu tal-brejk sew taħt il-marka MIN

X

 

L-ebda fluwidu tal-brejk viżibbli.

 

X

(e)

It-tapp tat-tank taċ-ċilindru ewlieni nieqes.

X

 

 

(f)

Id-dawl ta’ twissija tal-fluwidu tal-brejk mixgħula jew difettuża

X

 

 

(g)

L-apparat li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejk ma jaħdimx sew.

X

 

 

1.1.11.

Pajpijiet riġidi tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.

 

 

X

(b)

Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’ brejkijiet bl-arja)

 

X

 

Il-pajpijiet jew il-konnessjoni inixxu (sistemi ta’ brejkijiet idrawliċi)

X

(c)

Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed.

 

X

 

Jaffettwaw il-funzjonament tal-brejkijiet b’imblukkar jew riskju imminenti ta’ tnixxija.

X

(d)

Il-pajpijiet mhux f’posthom.

X

 

 

Riskju ta’ ħsara.

X

1.1.12.

Pajpijiet flessibbli tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.

 

 

X

(b)

Pajpijiet flessibbli bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew qosra wisq.

X

 

 

Pajpijiet flessibbli bil-ħsara jew mittiekla.

X

(c)

Pajpijiet flessibbli jew konnessjonijiet li jnixxu (sistemi ta’ brejkijiet bl-arja).

 

X

 

Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’ brejkijiet idrawliċi)

 

X

(d)

Pajpijiet flessibbli minfuħin bil-pressjoni.

 

X

 

Kejbil imdgħajjef

X

(e)

Pajpijiet flessibbli porużi.

 

X

 

1.1.13.

Firrodu u peddijiet tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-firrodu jew il-pedd mittiekla żżejjed. (marka minima milħuqa).

 

X

 

Il-firrodu jew il-pedd mittiekla żżejjed. (marka minima mhux viżibbli)

X

(b)

Firrodu u peddijiet ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

 

X

 

Prestazzjoni tal-brejk affettwata

X

(c)

Firrodu jew peddijiet neqsin jew imwaħħlin ħażin.

 

 

X

1.1.14.

Tanbur tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva

(a)

It-tanbur jew id-diska mittiekla.

 

X

 

It-tanbur jew id-diska mibruxin iżżejjed, imxaqqin, mhux imwaħħlin sew jew maqsumin.

X

(b)

It-tanbur jew id-diska kkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata serjament

X

(c)

It-tanbur jew id-diska neqsin.

 

 

X

(d)

Il-pjanċa mhix imwaħħla sew.

 

X

 

1.1.15.

Kejbils, vireg, livers u konnessjonijiet tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

Kejbil bil-ħsara jew mgħaqqad.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.

X

(b)

Komponent mittiekel jew imsaddad iżżejjed.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

(c)

Kejbil, virga jew ġonta mhux imwaħħlin sew.

 

X

 

(d)

Il-gwida tal-kejbil difettuża.

 

X

 

(e)

Restrizzjoni għaċ-ċaqliq ħieles tas-sistema tal-ibbrejkjar.

 

X

 

(f)

Ċaqliq mhux normali tal-livers/konnessjoni li jindika twaħħil ħażin jew li ttieklu żżejjed.

 

X

 

1.1.16.

Attwatur tal-brejkijiet (inklużi brejkijiet bil-molla jew ċilindri idrawliċi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

L-attwatur maqsum jew bil-ħsara.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

(b)

L-attwatur inixxi.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

(c)

L-attwatur jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

(d)

L-attwatur imsaddad iżżejjed.

 

X

 

Probabbiltà li jixxaqqaq

X

(e)

Kors eċċessiv jew insuffiċjenti tal-pistun operattiv jew tal-mekkaniżmu tad-dijaframma.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata (nuqqas ta’ ċaqliq ta’ riżerva)

X

(f)

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab għandu l-ħsara.

X

 

 

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew għandu ħsara eċċessiva.

X

1.1.17.

Valv ta’ detezzjoni tat-tagħbija

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

(a)

Konnessjoni difettuża.

 

X

 

(b)

Konnessjoni aġġustata ħażin.

 

X

 

(c)

Valv iġġammjat jew ma jaħdimx. (Funzjonament ABS)

 

X

 

Valv iġġammjat jew ma jaħdimx.

X

(d)

Valv nieqes. (Jekk meħtieġ)

 

 

X

(e)

Pjanċa tad-data nieqsa.

X

 

 

(f)

Id-data ma tinqarax jew mhix skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

1.1.18.

Indikaturi u mezzi għall-aġġustament tal-laxkezza

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-mezz għall-aġġustament bil-ħsara, iġġammjat jew jiċċaqlaq b’mod anormali, ittiekel iżżejjed jew aġġustat ħażin.

 

X

 

(b)

Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż.

 

X

 

(c)

Installati jew mibdula ħażin.

 

X

 

1.1.19.

Sistema ta’ bbrejkjar ta’ reżistenza (meta mgħammra jew meħtieġa)

Spezzjoni viżiva

(a)

Konnetturi jew muntaturi (immuntar) mhux imwaħħlin sew.

X

 

 

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(b)

Is-sistema għandha difetti ċari jew nieqsa

 

X

 

1.1.20.

Funzjonament awtomatiku tal-brejkijiet tat-trejler

Skonnettja l-agganċ tal-brejkijiet bejn il-vettura tal-irmunkar u t-trejler

Il-brejk tat-trejler ma jidħolx awtomatikament meta jiġi skonnettjat l-agganċ.

 

 

X

1.1.21.

Sistema tal-ibbrejkjar kompleta

Spezzjoni viżiva

(a)

Apparati oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-antifriża, id-diżidratur tal-arja, eċċ) bi ħsara esterna jew imsaddin iżżejjed tant li jaffettwaw ħażin lis-sistema tal-ibbrejkjar.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

(b)

Tnixxija ta’ arja jew tal-antifriża.

X

 

 

Funzjonalità tas-sistema affettwata.

X

(c)

Kwalunkwe komponent li mhux sikur jew imwaħħal ħażin.

 

X

 

(d)

Modifika mhux sikura għal kwalunkwe komponent 3.

 

X

 

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X

1.1.22.

Konnessjonijiet li jintużaw għall-ittestjar (meta mgħammra jew meħtieġa)

Spezzjoni viżiva

Neqsin.

 

X

 

1.1.23.

Brejk bl-inerzja

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddem

Mhux effiċjenti biżżejjed

 

X

 

1.2.   

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk ta’ servizz

1.2.1.

Prestazzjoni

(E)

Waqt test fuq tester tal-brejkijiet applika l-brejkijiet progressivament sal-isforz massimu.

(a)

Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew aktar.

 

X

 

L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew aktar

X

(b)

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija anqas minn 70 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat mir-rota l-oħra fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.

 

X

 

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota jkun inqas minn 50 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat mir-rota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet direzzjonali

X

(c)

L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar (qbid).

 

X

 

(d)

Dewmien anormali fit-tħaddim tal-brejk ta’ kwalunkwe rota.

 

X

 

(e)

L-isforz tal-brejkijiet ivarja wisq fil-perjodu li fih ir-rota ddur dawra sħiħa.

 

X

 

1.2.2.

Effiċjenza

(E)

Test b’tester tal-brejkijiet bil-piż ippreżentat jew, jekk ma tistax tintuża waħda għal raġunijiet tekniċi, permezz ta’ test fit-triq bl-użu ta’ strument li jirreġistra d-deċellerazzjoni (1)

Ma tirriżultax, mill-inqas, iċ-ċifra minima kif ġej (2):

 

 

 

Katergoriji M1, M2 u M3: 50 % (3)

X

 

Kategorija N1: 45 %

 

 

Kategoriji N2 u N3: 43 % (4)

 

 

Kategoriji O3 u O4: 40 % (5)

 

 

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ hawn fuq milħuqa

 

X

1.3.   

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejkijiet sekondarji (ta’ emerġenza) (jekk issodisfati minn sistema separata)

1.3.1.

Prestazzjoni

(E)

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta’ servizz, uża l-metodu speċifikat fl-1.2.1.

(a)

Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew aktar.

 

X

 

L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew aktar

X

(b)

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija anqas minn 70 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus speċifikat. Jew fil-każ tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.

 

X

 

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota jkun inqas minn 50 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat mir-rota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet direzzjonali

X

(c)

L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar (qbid).

 

X

 

1.3.2.

Effiċjenza

(E)

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta’ servizz, uża l-metodu speċifikat fl-1.2.1.

L-isforz ta’ bbrejkar huwa inqas minn 50 % (6) tal-prestazzjoni tal-brejk ta’ servizz meħtieġ iddefinita fit-taqsima 1.2.2. fir-rigward tal-massa massima awtorizzata.

 

X

 

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar t’hawn fuq milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura waqt l-ittestjar.

X

1.4.   

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar

1.4.1.

Prestazzjoni

(E)

Applika l-brejk waqt it-test fuq tester tal-brejkijiet.

Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda jew fil-każ ta’ ttestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.

 

X

 

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar msemmija fil-punt 1.4.2 milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura waqt l-ittestjar

X

1.4.2.

Effiċjenza

(E)

Test b’tester tal-brejkijiet. Jekk mhux possibbli, allura permezz ta’ test fit-triq bl-użu ta’ strument ta’ indikazzjoni jew ta’ rrekordjar tad-dikjarazzjoni.

Għall-kategoriji kollha tal-vettura, ma tagħtix mill-inqas 16 % bħala proporzjon tal-brejkijiet fir-rigward tal-massa massima awtorizzata, jew, għal vetturi bil-mutur, mill-inqas 12 % fir-rigward tal-massa massima awtorizzata tal-kombinazzjoni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar.

 

X

 

Inqas minn 50 % tal-valuri bħala proporzjon tal-brejkijiet ta’ hawn fuq milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura waqt l-ittestjar.

X

1.5.

Prestazzjoni tas-sistema ta’ bbrejkjar ta’ reżistenza (Endurance Braking System)

Spezzjoni viżiva u, fejn ikun possibbli, ittestja jekk is-sistema taħdimx.

(a)

L-effiċjenza ma tvarjax b’mod gradwali (mhux applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkjar bl-egżost).

 

X

 

(b)

Is-sistema ma taħdimx.

 

X

 

1.6.

Sistema antilokk tal-brejkijiet (ABS)

Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta’ twissija u/jew l-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

(a)

L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.

 

X

 

(b)

L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin fis-sistema.

 

X

 

(c)

Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara

 

X

 

(d)

Ħsara fil-wajering.

 

X

 

(e)

Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

 

X

 

(f)

Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elettronika tal-vettura.

 

X

 

1.7.

Sistema elettronika ta' brejkijiet (EBS)

Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta’ twissija u/jew l-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

(a)

L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.

 

X

 

(b)

L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin fis-sistema.

 

X

 

(c)

Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elettronika tal-vettura.

 

X

 

(d)

Il-konnettur bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler mhux kompatibbli jew neqsin.

 

 

X

1.8.

Fluwidu tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva

Fluwidu tal-brejk kontaminat jew sedimentat

 

X

 

Riskju imminenti ta’ ħsara.

X

2.   

STERING

2.1.   

Kundizzjoni mekkanika

2.1.1.

Kundizzjoni tal-ger tal-istering

Spezzjoni viżiva tat-tħaddim tal-apparat tal-istering waqt li r-rota tal-istering tkun imdawra

(a)

Ix-xaft tas-settur mgħawweġ jew biċ-ċwievet mittiekla.

 

X

 

Jaffettwa l-funżjonalità

X

(b)

Ix-xaft tas-settur mittiekel iżżejjed.

 

X

 

Jaffettwa l-funżjonalità

X

(c)

Ċaqliq eċċessiv tax-xaft tas-settur.

 

X

 

Jaffettwa l-funżjonalità

X

(d)

Inixxi.

 

X

 

Formazzjoni ta’ qtar

X

2.1.2.

Tqabbid tal-kaxxa tal-gerboks tal-istering

Spezzjoni viżiva tat-tqabbid tal-kaxxa tal-gerbox max-xażi waqt li r-rota tal-istering tkun imdawra favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ

(a)

Il-kaxxa tal-gerboks tal-istering mhux imqabbda sew.

 

X

 

Aċċessorji laxki b’mod perikoluż jew ċaqliq relattiv għax-xażi/karrozzerija viżibbli

X

(b)

Toqob ta’ tqabbid fix-xażi mtawlin.

 

X

 

Aċċessorji serjament affettwati

X

(c)

Boltijiet tat-tqabbid neqsin jew miksura.

 

X

 

Aċċessorji serjament affettwati

X

(d)

Il-kaxxa tal-istering imxaqqa.

 

X

 

Stabbilità jew twaħħil tal-kaxxa affettwati

X

2.1.3.

Kundizzjoni tal-konnessjoni tal-istering

Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering fir-rigward ta’ użu, ksur u sikurezza waqt li r-rota tal-istering tkun imdawra favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ.

(a)

Ċaqliq relattiv bejn komponenti li għandhom ikunu fissi.

 

X

 

Ċaqliq eċċessiv jew probabbiltà ta’ skonnessjoni

X

(b)

Il-ġonot ittieklu żżejjed.

 

X

 

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

(c)

Ksur jew deformazzjoni ta’ xi komponent.

 

X

 

Funzjoni affettwata

X

(d)

Nuqqas ta’ apparati li jimblukkaw.

 

X

 

(e)

Allinjament ħażin tal-komponenti (eż. il-virga ta’ agganċ jew il-virga ta’ direzzjoni).

 

X

 

(f)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Funzjoni affettwata

X

(g)

L-għatu kontra t-trab bil-ħsara jew iddeterjora.

X

 

 

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew iddeterjora ħafna

X

2.1.4.

Tħaddim tal-konnessjoni tal-istering

Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering fir-rigward ta’ użu, ksur u sikurezza waqt li r-rota tal-istering tkun imdawra favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ bir-roti tat-triq mal-art u bil-magna taħdem (power stering)

(a)

Iċ-ċaqliq tal-konnessjonijiet tal-istering jaħbtu ma’ xi parti fissa tax-xażi.

 

X

 

(b)

Waqfiet tal-istering li ma jaħdmux jew li huma nieqsa.

 

X

 

2.1.5.

Power stering

Iċċekkja s-sistema tal-istering għal tnixxijiet u l-livell tal-fluwidu idrawliku (jekk jidher). Bir-roti tat-triq mal-art u bil-magna taħdem, iċċekkja li s-sistema tal-power stering qiegħda taħdem.

(a)

Tnixxija ta’ fluwidu.

 

X

 

(b)

Fluwidu insuffiċjenti (taħt il-marka MIN).

 

X

 

Kompartiment mhux biżżejjed

X

(c)

Il-mekkaniżmu ma jaħdimx.

 

X

 

Stering affettwat

X

(d)

Il-mekkaniżmu miksur jew mhux marbut sewwa.

 

X

 

Stering affettwat

X

(e)

Komponenti allinjati ħażin jew jaħbtu ma’ xulxin.

 

X

 

Stering affettwat

X

(f)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Stering affettwat

X

(g)

Kejbils/pajpijiet bil-ħsara, imsadda żżejjed.

 

X

 

Stering affettwat

X

2.2.   

Rota, kolonna u tmun tal-istering

2.2.1.

Kundizzjoni tar-rota tal-istering

Bir-roti tat-triq mal-art, imbotta u iġbed ir-rota tal-istering b’mod allinjat mal-kolonna, imbotta r-rota tal-istering f’diversi direzzjonijiet f’angoli ta’ disgħin grad mal-kolonna. Spezzjoni viżiva tal-laxkezza, u l-kundizzjoni tal-agganċi flessibbli jew tal-ġonot universali.

(a)

Ċaqliq relattiv bejn l-istering u l-kolonna li jindika laxkezza.

 

X

 

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

(b)

Nuqqas ta’ apparat li jżomm fuq il-buttun tal-istering.

 

X

 

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

(c)

Ksur jew laxkezza fil-buttun tal-istering, ir-rimm jew l-imgħażel.

 

X

 

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

(d)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

2.2.2.

Kolonna tal-istering u dampers tal-istering

Imbotta u iġbed ir-rota tal-istering bi dritt mal-kolonna, imbotta r-rota tal-istering f’direzzjonijiet differenti f’angoli retti mal-kolonna. Spezzjoni viżiva tal-laxkezza, u l-kundizzjoni tal-agganċi flessibbli jew tal-ġonot universali.

(a)

Ċaqliq eċċessiv taċ-ċentru tal-istering ‘il fuq u ‘l isfel.

 

X

 

(b)

Ċaqliq eċċessiv tal-parti ta’ fuq tal-kolonna b’mod radikali mill-assi tal-kolonna.

 

X

 

(c)

Agganċ flessibbli deterjorat.

 

X

 

(d)

Twaħħil difettuż.

 

X

 

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

 

X

(e)

Modifika mhux sikura 3

 

 

X

2.3.

Laxkezza tal-istering

Bil-magna attiva għal vetturi bil-power stering u bir-roti tat-triq f’pożizzjoni dritta, dawwar ftit ir-rota tal-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ kemm jista’ jkun mingħajr ma ċċaqlaq ir-roti tat-triq. Spezzjoni viżiva taċ-ċaqliq ħieles.

Laxkezza eċċessiva fl-istering (pereżempju ċaqliq ta’ punt fuq ir-rimm li huwa aktar minn għoxrin fil-mija tad-dijametru tal-istering jew mhux skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

Sikurezza tal-istering affettwata

X

2.4.

Allinjament tar-roti (X) 2

Spezzjoni viżiva

Nuqqas ta’ allinjament evidenti

X

 

 

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

X

 

2.5.

Wiċċ tond idur tal-fus ikkwartjat tat-trejler

Spezzjoni viżiva jew bl-użu ta’ detettur adegwat tal-laxkezza tar-rota

(a)

Komponent kemxejn bil-ħsara.

 

X

 

Komponent b’ħafna ħsara jew imxaqqaq ħafna

X

(b)

Laxkezza eċċessiva.

 

X

 

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

X

(c)

It-twaħħil difettuż.

 

X

 

Twaħħil affetwat serjament

X

2.6.

Power Stering Elettroniku (EPS)

Spezzjoni viżiva u kontroll tal-konsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti meta tinxtegħel/tintefa’ l-magna u/jew bl-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura.

(a)

Id-dawl li jindika funzjonament ħażin (MIL) jindika kwalunkwe tip ta’ funzjonament ħażin tas-sistema.

 

X

 

(b)

L-assistenza tal-power stering ma taħdimx.

 

X

 

(c)

Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elettronika tal-vettura.

 

X

 

3.   

VIŻIBBILTÀ

3.1.

Kamp viżiv

Spezzjoni viżiva mis-sit tas-sewwieq

Ostruzzjoni fil-kamp viżiv tas-sewwieq li taffettwa materjalment il-veduta tiegħu fuq quddiem u fil-ġnub. (barra mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin)

X

 

 

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew il-mirja ta’ barra mhux viżibbli

X

3.2.

Kundizzjoni tal-ħġieġ

Spezzjoni viżiva

(a)

Ħġieġ jew panil trasparenti (jekk permess) imxaqqaq jew li tilef il-lewn. (barra mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin)

X

 

 

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew il-mirja ta’ barra mhux viżibbli

X

(b)

Ħġieġ jew panil trasparenti (fosthom rita li tirrifletti jew imlewna) li ma jikkonformax mal-ispeċifikazzjonijiet fir-rekwiżiti 1. (barra mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin)

X

 

 

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew il-mirja ta’ barra mhux viżibbli

X

(c)

Ħġieġ jew panil trasparenti f’kundizzjoni mhux aċċettabbli.

 

X

 

Viżibbiltà mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata ħafna

X

3.3.

Mirja jew apparati li juru wara

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-mera jew l-apparat huwa nieqes jew mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1. (tal-inqas żewġ apparatili juru wara disponibbli)

X

 

 

Inqas minn żewġ apprati disponibbli li juru wara

X

(b)

Il-mera jew l-apparat kemxejn bil-ħsara jew laxki.

X

 

 

Il-mera jew l-apparat ma jaħdmux, bil-ħsara, laxki jew mhux imwaħħlin sew

X

(c)

Kamp viżiv neċessarju mhux kopert.

 

X

 

3.4.

Wajpers tal-windskrin

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom

(a)

Il-wajpers ma jaħdmux jew neqsin.

 

X

 

(b)

Il-blejd tal-wajper difettuż.

X

 

 

Il-blejd tal-wajper huwa nieqes jew ċar li difettuż.

X

3.5.

Apparat ta’ ħasil tal-windskrin

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom

It-tagħmir li jaħsel il-windskrin ma jaħdimx sew (nuqqas ta’ fluwidu tal-ħasil iżda l-pompa qed taħdem jew il-ġett tal-ilma mhux allinjat tajjeb).

X

 

 

L-apparat tal-ħasil ma jaħdimx sew

X

3.6.

Sistema ta’ tneħħija tat-titpin (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom

Is-sistema ma taħdimx jew huwa ċar li difettuża.

X

 

 

4.   

FANALI, RIFLETTURI U TAGĦMIR ELETTRIKU Fanali ta’ quddiem

4.1.   

Fanali ta’ quddiem

4.1.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Dawl/Sors ta’ dawl difettuż jew nieqes (Dwal multipli/Sorsi ta’ dawl multipli; f’każ ta’ nuqqas ta’ funzjonament ta’ 1/3 tal-LEDs)

X

 

 

Dawl/Sors ta’ dawl uniku; fil-każ ta’ viżibbiltà affettwata serjament mil-LED

X

(b)

Sistema ta’ projezzjoni kemxejn difettuża jew nieqsa (riflettur jew lenti).

X

 

 

Sistema ta’ projezzjoni difettuża ħafna jew nieqsa (riflettur jew lenti).

X

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

 

X

 

4.1.2.

Allinjament

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Nuqqas ta’ allinjament evidenti tal-fanal ta’ quddiem.

 

X

 

(b)

Sors tad-dawl imwaħħal ħażin.

 

 

 

4.1.3.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1 (għadd ta’ fanali jixgħelu fl-istess ħin)

X

 

 

Tinqabeż il-luminożità massima permessa ta’ dawl fuq quddiem

X

(b)

Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

 

X

 

4.1.4.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jidher ċar li jnaqqsu l-luminożità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur emess.

 

X

 

(c)

Is-sors tad-dawl u l-fanal mhumiex kompatibbli.

 

X

 

4.1.5.

Strument ta’ livellar (fejn obbligatorju)

Spezzjoni viżiva u, jekk possibbli, billi tħaddimhom.

(a)

L-apparat ma jaħdimx.

 

X

 

(b)

L-apparat manwali ma jistax jitħaddem mis-sit tax-xufier.

 

X

 

4.1.6.

Apparat li jnaddaf il-fanali ta’ quddiem (fejn obbligatorju)

Spezzjoni viżiva u, jekk possibbli, billi tħaddimhom.

L-apparat ma jaħdimx.

X

 

 

Fil-każ ta’ fanali bi skariku ta’ gass

X

4.2.   

Dwal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem u ta’ wara, dwal laterali, dwal li jimmarkaw il-linja ta’ barra u fanali li jaħdmu binhar

4.2.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-sors tad-dawl difettuż.

 

X

 

(b)

Il-lenti difettuża.

 

X

 

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqgħu

X

4.2.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

Id-dwal ta’ pożizzjoni ta’ wara u d-dwal laterali jistgħu jintfew meta huma mixgħula l-fanali ta’ quddiem

X

(b)

Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

 

X

 

4.2.3.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Il-dawl aħmar ta’ quddiem jew id-dawl abjad ta’ wara; intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna

X

(b)

Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jnaqqsu l-luminożità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur emess.

X

 

 

Il-dawl aħmar ta’ quddiem jew id-dawl abjad ta’ wara; intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna

X

4.3.   

Fanali ta’ waqfien

4.3.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-sors tad-dawl difettuż. (sors ta’ dawl multiplu, fil-każ tal-LED b’anqas minn 1/3 jiffunzjona)

X

 

 

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED b’anqas minn 2/3 jiffunzjonaw

X

 

Is-sorsi kollha tad-dawl ma jaħdmux

 

X

(b)

Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq id-dawl emmess)

X

 

 

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).

X

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

4.3.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Tħaddim imdewwem

X

L-ebda tħaddim

 

X

(b)

Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

 

X

 

4.3.3.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Id-dawl abjad ta’ wara; intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna

X

4.4.   

Indikatur tad-direzzjoni u dawl ta’ twissija ta’ periklu

4.4.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-sors tad-dawl difettuż - (sors ta’ dawl multiplu; fil-każ tal-LED anqas minn 1/3 jiffunzjona)

X

 

 

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED anqas minn 2/3 jiffunzjonaw

X

(b)

Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq id-dawl emmess)

X

 

 

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).

X

(c)

Il-fanal mhux imqabbad sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

4.4.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

L-ebda tħaddim

X

4.4.3.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

4.4.4.

Frekwenza tat-teptip

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Ir-rata tat-teptip mhijiex skont ir-rekwiżiti 1 (frekwenza li tiddevja aktar minn 25 %)

X

 

 

4.5.   

Fanali kontra ċ-ċpar ta’ quddiem u ta’ wara

4.5.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-sors tad-dawl difettuż - (sors ta’ dawl multiplu; fil-każ tal-LED anqas minn 1/3 jiffunzjona)

X

 

 

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED anqas minn 2/3 jiffunzjonaw

X

(b)

Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq id-dawl emmess)

X

 

 

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).

X

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’ jew jgħammex it-traffiku li ġej kontra l-vettura

X

4.5.2

Allinjament (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ quddiem jinsab barra l-allinjament orizzontali meta fid-disinn tad-dawl ikun hemm linja ta’ qtugħ (linja ta’ qtugħ baxxa wisq)

X

 

 

Il-linja tal-qtugħ ogħla minn dik għar-raġġ tal-dawl il-baxx tal-fanali ta’ quddiem

X

4.5.3.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Ma jaħdimx

X

4.5.4.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

4.6.   

Fanali tar-riversjar

4.6.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Is-sors tad-dawl difettuż.

X

 

 

(b)

Il-lenti difettuża.

X

 

 

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

4.6.2.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

4.6.3.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Il-fanal tar-riversjar jista’ jinxtegħel bil-ger mhux fil-pożizzjoni ta’ rivers.

X

4.7.   

Fanal tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara

4.7.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Dawl mixħut li hu abjad jew direttament lura.

X

 

 

(b)

Is-sors tad-dawl difettuż (sors tad-dawl multiplu).

X

 

 

Is-sors tad-dawl difettuż (sorsi ta’ dawl uniku).

X

(c)

Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

4.7.2.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

4.8.   

Retrorifletturi, immarkar tal-konspikwità (retroriflessjoni) u pjanċi li jimmarkaw wara

4.8.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva

(a)

It-tagħmir li jirrifletti huwa difettuż jew bil-ħsara.

X

 

 

Riflessjoni affettwata

X

(b)

Ir-riflettur mhux imqabbad sew.

X

 

 

Probabbiltà li jaqa’.

X

4.8.2.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva

L-apparat, il-kulur rifless jew il-pożizzjoni mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

Nuqqas jew riflessjoni ta’ kulur aħmar ‘il quddiem jew abjad fuq wara

 

X

4.9.   

Indikaturi obbligatorji għat-tagħmir tad-dawl

4.9.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Ma jaħdmux.

X

 

 

Ma jaħdmux għall-fanal ta’ quddiem jew il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ wara

X

 

4.9.2.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

4.10.

Konnessjonijiet elettriċi bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler jew is-semitrejler

Spezzjoni viżiva: jekk ikun possibbli, eżamina l-kontinwità elettrika tal-konnessjoni

(a)

Il-komponenti fissi mhumiex imqabbda sew.

X

 

 

Sokit laxk

X

(b)

Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.

X

 

 

Probabbiltà li tikkaġuna xort.

X

(c)

Il-konnessjonijiet elettriċi tal-karru jew tal-vettura tal-irmonk ma jaħdmux sew.

 

X

 

Dwal ta’ bbrejkjar tat-trejler ma jaħdmux

X

4.11.

Wajering elettriku

Spezzjoni viżiva, inkluż ġewwa l-kompartiment tal-magna (jekk applikabbli)

(a)

Il-wajering mhux sikur jew mhux marbut sew.

X

 

 

Fittings laxki, imissu ma’ truf li jaqtgħu, konnetturi x’aktarx skonnessi

X

 

Il-wajering x’aktar imiss partijiet sħan, partijiet iduru jew l-art, konnetturi skonnessi (partijiet rilevanti għall-ibrejkjar, l-istering)

 

X

(b)

Il-wajering kemxejn iddeterjora.

X

 

 

Il-wajering iddeterjora ħafna

X

Wajering estremament iddeterjora (partijiet rilevanti għall-ibbrejkjar, l-istering)

X

(c)

Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.

X

 

 

Probabbiltà li tikkaġuna xort

X

 

Riskju imminenti ta’ nar, formazzjoni ta’ sparks

 

X

4.12.

Fanali u retrorifletturi mhux obbligatorji (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Fanal/retroriflettur mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Jemetti/jirrifletti dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl abjad lura

X

(b)

Tħaddim tal-fanal mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

L-għadd ta’ fanali ta’ quddiem li jaħdmu simultanjament jissuperaw il-luminożità tad-dawl permessa; jemettu dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl abjad lura

X

(c)

Il-fanal/ir-retroriflettur mhux imwaħħal sew.

X

 

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

4.13.

Batterija(i)

Spezzjoni viżiva

(a)

Mhux sikura.

X

 

 

Mhux imwaħħla sew; probabbiltà li tikkaġuna xort.

X

(b)

Tnixxi.

X

 

 

Telf ta’ sustanzi perikolużi

X

(c)

Swiċċ difettuż (jekk meħtieġ).

 

X

 

(d)

Fjusijiet difettużi (jekk meħtieġa).

 

X

 

(e)

ventilazzjoni inadegwata (jekk meħtieġa).

 

X

 

5.   

FUSIJIET, ROTI, TAJERS U SOSPENSJONI

5.1.   

Fusijiet

5.1.1.

Fusijiet

(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal-laxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a)

Fus imxaqqaq jew sfurmat.

 

 

X

(b)

Mhux imwaħħal sew mal-vettura.

 

X

 

Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata: ċaqliq estensiv relattiv għall-partijiet tiegħu

X

(c)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata, distanza insuffiċjenti bejn partijiet oħra tal-vettura jew mal-art.

X

5.1.2.

Fusijiet stub

(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal-laxkezza tar-roti jekk disponibbli. Applika forza vertikali jew laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta’ ċaqliq bejn it-travu tal-fus u l-fus stub.

(a)

Fus stub imxaqqaq.

 

 

X

(b)

Il-pern u/jew il-buxxis ittieklu żżejjed.

 

X

 

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa.

X

(c)

Ċaqliq eċċessiv bejn il-fus stub u t-travu tal-fus.

 

X

 

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa.

X

(d)

Il-pin tal-fus stub laxk fil-fus.

 

X

 

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa.

X

5.1.3.

Berings tar-rota

(+ E)

Spezzjoni viżiva bl-użu ta’ detetturi tar-rota jekk disponibbli;. Heżżeż ir-rota jew applika forza laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta’ ċaqliq ‘il fuq tar-rota meta mqabbel mal-fus stub.

(a)

Laxkezza eċċessiva f’bering tar-rota.

 

X

 

Stabbiltà direzzjonali mdgħajfa; periklu ta’ distruzzjoni

X

(b)

Il-bering tar-rota ssikkat iżżejjed, iġġammjat.

 

X

 

Perkli ta’ tisħin żejjed; periklu ta’ distruzzjoni

X

5.2.   

Roti u tajers

5.2.1.

Buttun tar-roti tat-triq

Spezzjoni viżiva

(a)

Xi skorfini tar-rota jew pernijiet nieqsa jew laxki.

 

X

 

Twaħħil nieqes jew mhux sikur tant li jaffettwa b’mod serju ħafna s-sikurezza fit-triq.

X

(b)

Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara.

 

X

 

Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara b’tali mod li jiġi affettwat it-twaħħil sikur tar-roti

X

5.2.2.

roti

Spezzjoni viżiva taż-żewġ naħat ta’ kull rota bil-vettura fuq fossa jew fuq parank.

(a)

Kwalunkwe ksur jew difett fil-weldjar.

 

 

X

(b)

Iċ-ċrieki li jżommu t-tajers mhux imwaħħla sew.

 

X

 

Probabbiltà li jinqalgħu

X

(c)

Ir-rota mgħawġa ħafna jew mittiekla.

 

X

 

Affettwat l-iffittjar sikur mal-buttun; affettwat l-iffittjar sikur tat-tajer

X

(d)

Id-daqs tat-tajers, id-disinn tekniku, il-kompatibilità jew it-tip mhumiex skont ir-rekwiżiti 1 u jaffettwaw is-sikurezza fit-triq.

 

X

 

5.2.3.

Tajers

Spezzjoni viżiva tat-tajer sħiħ billi l-vettura titmexxa lura u ‘l quddiem

(a)

Id-daqs tat-tajers, il-kapaċità ta’ tagħbija, il-marka tal-approvazzjoni jew il-kategorija tal-klassifikazzjoni tal-ispid mhumiex skont ir-rekwiżiti 1 u jaffettwaw is-sikurezza fit-triq.

 

X

 

Kapaċità ta’ tagħbija jew kategorija tal-klassifikazzjoni tal-ispid insuffiċjenti għall-użu attwali, it-tajer imiss ma’ partijiet fissi oħra tal-vettura u b’hekk jiġi mdgħajjef is-sewqan sikur

X

(b)

It-tajers fuq l-istess fus jew fuq roti doppji ta’ daqsijiet differenti.

 

X

 

(c)

It-tajers fuq l-istess fus huma ta’ kostruzzjoni differenti (radjali/djagonali).

 

X

 

(d)

Kwalunkwe ħsara jew qtugħ serju fit-tajer.

 

X

 

Kejbil viżibbli jew bil-ħsara

X

(e)

L-indikatur tal-użu eċċessiv għall-ħxuna tat-tajer isir espost

 

X

 

Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiżiti 1

X

(f)

It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra. (apparat flessibli kontra l-isprej)

X

 

 

It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra (is-sewqan sikur mhux imdgħajjef)

X

(g)

Tajers rikundizzjonati mhux skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

Affettwat is-saff ta’ protezzjoni tal-kejbil

X

5.3.   

Sistema ta’ sospensjoni

5.3.1.

Molol u stabbilizzatur

(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal-laxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a)

Il-molol mhumiex imqabbdin sew max-xażi jew mal-fus.

 

X

 

Ċaqliq relattiv viżibbli,fittings laxki b’mod serju ħafna

X

(b)

Komponent tal-molol bil-ħsara jew imxaqqaq.

 

X

 

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizzjonali affettwati b’mod serju ħafna

X

(c)

molla nieqsa.

 

X

 

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizzjonali affettwati b’mod serju ħafna

X

(d)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-parijiet l-oħra; sistema tal-molol ma taħdimx

X

5.3.2.

Assorbituri tal-iskossi

Spezzjoni viżiva

(a)

L-assorbitur tal-iskossi mhumiex imqabbdin sew max-xażi jew mal-fus.

X

 

 

L-assorbitur tal-iskossi laxk

 

X

(b)

Assorbitur tal-iskossi bil-ħsara li juri sinjali ta’ tnixxija jew funzjonament ħażin severi.

 

X

 

(c)

Assorbitur tal-iskossi nieqes.

 

X

 

5.3.3.

Tubi torque, vireg ta’ radju, frieket tas-sospensjoni u brazzi tas-sospensjoni

(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal-laxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a)

Komponent mhux imqabbad sew max-xażi jew mal-fus.

 

X

 

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

X

(b)

Komponent bil-ħsara jew imsaddad ħafna.

 

X

 

Stabbiltà ta’ komponent affettwat jew komponent maqsum

X

(c)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-parijiet l-oħra; sistema ma taħdimx

X

5.3.4.

Ġonot tas-sospensjoni

(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal-laxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a)

Il-pern u/jew il-buxxis jew il-ġonot tas-sospensjoni ittieklu wisq.

 

X

 

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

X

(b)

Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.

X

 

 

Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaqqaq

 

X

5.3.5.

Is-sospensjoni tal-arja

Spezzjoni viżiva

(a)

Is-sistema ma tistax titħaddem.

 

 

X

(b)

Xi komponent bil-ħsara, modifikat jew deterjorat b’mod li jaffettwa ħażin il-funzjonament tas-sistema.

 

X

 

Affettwat serjament il-funzjonament tas-sistema

X

(c)

tnixxija fis-sistema li tinstema’.

 

X

 

(d)

modifika mhux sikura.

 

X

 

6.   

XAŻI U ATTACHMENTS TAX-XAŻI

6.1.   

Chassis jew qafas u attachments

6.1.1.

Kundizzjoni Ġenerali

Spezzjoni viżiva

(a)

Ksur jew deformazzjoni ħfief ta’ xi naħa jew tal-membru trasversali.

 

X

 

Ksur jew deformazzjoni serji ta’ xi naħa jew tal-membru trasversali.

X

(b)

Il-pjanċi jew l-issikkar tat-tisħiħ mhumiex sikuri.

 

X

 

Maġġoranza ta’ issikar laxk; saħħa insuffiċjenti tal-partijiet

X

(c)

Sadid eċċessiv li jaffettwa r-riġidità tal-assemblaġġ.

 

X

 

Saħħa insuffiċjenti tal-partijiet

X

6.1.2.

Pajpijiet tal-egżost u silencers

Spezzjoni viżiva

(a)

Sistema tal-egżost mhux sikura jew li tnixxi.

 

X

 

(b)

Dħaħen li jidħlu fil-kabina jew fil-kompartiment tal-passiġġieri.

 

X

 

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

6.1.3.

Tank tal-fjuwil u pajpijiet (inkluż it-tank tal-fjuwil u l-pajpijiet tat-tisħin)

Spezzjoni viżiva, użu ta’ apparati li jindividwaw it-tnixxijiet fil-każ ta’ sistemi LPG/CNG/LNG

(a)

Tank jew pajpijiet mhux sikuri, joħolqu riskju partikolari ta’ nar.

 

 

X

(b)

Fjuwil inixxi jew tapp tal-filler nieqes jew mhux effettiv.

 

X

 

Riskju ta’ nar; telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu

X

(c)

Pajipjijiet mittiekla.

X

 

 

Pajpijiet bil-ħsara

 

X

(d)

Il-vit tal-fjuwil (jekk meħtieġ) ma jaħdimx sew.

 

X

 

(e)

Riskju ta’ nar minħabba:

tnixxija ta’ fjuwil

tank tal-fjuwil jew l-egżost mhux protetti sew

il-kundizzjoni tal-kompartiment tal-magna.

 

 

X

(f)

Is-sistema tal-LPG/CNG/LNG jew tal-idroġenu mhix skont ir-rekwiżiti, kwalunkwe parti tas-sistema difettuża 1.

 

 

X

6.1.4.

Il-Bampers, apparati ta’ protezzjoni laterali u tal-qiegħ fuq wara

Spezzjoni viżiva

(a)

Probabbiltà li l-laxkezza jew il-ħsara tikkaġuna korriment meta xi ħaġa jew xi ħadd iħokk magħha jew imissha.

 

X

 

Probabbiltà li l-partijiet jaqgħu; funzjonalità affettwata ħafna

X

(b)

Hu ovvju li l-appart ma jikkonformax mar-rekwiżiti 1.

 

X

 

6.1.5.

Sostenn tal-istepni (jekk imwaħħal)

Spezzjoni viżiva

(a)

Sostenn mhux f’kundizzjoni tajba.

X

 

 

(b)

Is-sostenn imxaqqaq jew mhux sikur.

 

X

 

(c)

Stepni mhux imwaħħal sew fis-sostenn

 

X

 

Riskju serju ħafna li jaqa’.

X

6.1.6.

Agganċ mekkaniku u tagħmir tal-irmunkar

(+ E)

Spezzjoni viżiva għall-użu u t-tħaddim korrett b’attenzjoni speċjali għal kwlaunkwe apparat tas-sikurezza li jkun imwaħħal u/jew l-użu ta’ gejġ tal-kejl.

(a)

Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq. (jekk mhux użat).

 

X

 

Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq (jekk qed jintuża).

X

(b)

Komponent mittiekel iżżejjed.

 

X

 

Taħt il-limitu tal-użu

X

(c)

Twaħħil difettuż.

 

X

 

Kwalunkwe twaħħil laxk b’riskju serju ħafna li jaqa’.

X

(d)

Kwalunkwe apparat tas-sikurezza nieqes jew mhux jaħdem sew.

 

X

 

(e)

Kwalunkwe indikatur tal-agganċ li mhux jaħdem.

 

X

 

(f)

Jostakolaw il-pjanċa ta’ reġistrazzjoni jew kwalunkwe fanal (meta mhux użat)

X

 

 

Il-pjanċa tar-reġistrazzjoni ma tinqarax (meta mhux użat)

 

X

(g)

Modifika mhux sikura 3. (partijiet sekondarji)

 

X

 

Modifika mhux sikura 3 (partijiet primarji)

X

(h)

Agganċ dgħajjef ħafna, inkompatibbli jew il-mezz tal-agganċ mhux skont ir-rekwiżiti

 

 

X

6.1.7.

It-trażmissjoni

Spezzjoni viżiva

(a)

Boltijiet li torbot bihom laxki jew nieqsin.

 

X

 

Il-boltijiet li torbot bihom huma laxki jew neqsin tant li s-sikurezza fit-triq hija pperikolata b’mod serju ħafna.

X

(b)

Il-berings tax-xaft tat-trażmissjoni ttieklu żżejjed.

 

X

 

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

 

X

(c)

Il-ġonot universali jew il-ktajjen/iċ-ċinturini tat-trażmissjoni ttieklu żżejjed.

 

X

 

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

X

(d)

Agganċ flessibbli ddeterjorat.

 

X

 

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

X

(e)

Xaft bil-ħsara jew mgħawweġ.

 

X

 

(f)

Il-ħawżing tal-berings imxaqqaq jew mhux sikur.

 

X

 

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

X

(g)

Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.

X

 

 

Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaqqaq

 

X

(h)

Modifika illegali tal-power-train.

 

X

 

6.1.8.

Immuntar tal-magna

Spezzjoni viżiva

Immuntar iddeterjorati, bi ħsara evidenti u severa

 

X

 

Immuntar laxk jew imxaqqaq.

 

X

6.1.9

Prestazzjoni tal-magna (X) 2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

L-unità ta’ kontroll modifikata taffettwa s-sikurezza u/jew l-ambjent.

 

X

 

(b)

Modifika fil-magna taffettwa s-sikurezza u/jew l-ambjent.

 

 

X

6.2.   

Kabina u karrozzerija

6.2.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva

(a)

Probabbiltà li panil jew parti laxka jew bil-ħsara jikkaġunaw korriment

 

X

 

Probabbiltà li jaqa’.

X

(b)

Il-pilastru tal-bodi mhux sikur.

 

X

 

Stabbiltà mdgħajfa

X

(c)

Tippermetti d-dħul ta’ dħaħen tal-magna jew tal-egżost.

 

X

 

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

(d)

Modifika mhux sikura 3.

 

X

 

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-partijiet iduru jew jiċaqalqu u t-triq

X

6.2.2.

Immuntar

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-bodi jew il-kabina mhumiex sikuri.

 

X

 

Stabbiltà affettwata

X

(b)

Jidher ċar li l-bodi/kabina mhux pożizzjonati b’mod kwadrat fuq ix-xażi.

 

X

 

(c)

Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina max-xażi jew il-membri trasversali u jekk simmetriku.

 

X

 

Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina max-xażi jew il-membri trasversali tant li s-sikurezza fit-triq hija pperikolata b’mod serju ħafna

X

(d)

Sadid eċċessiv f’punti ta’ twaħħil fuq korpi integrali.

 

X

 

Stabbiltà mdgħajfa

X

6.2.3.

Bibien u molol tal-bibien

Spezzjoni viżiva

(a)

Bieba ma tinfetaħx jew ma tingħalaqx sew.

 

X

 

(b)

Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma tibqax magħluqa. (bibien li jiżżerqu)

 

X

 

Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma tibqax magħluqa (bibien li jduru).

X

(c)

Bibien, ċappetti, molol jew pillastru ddeterjorati.

X

 

 

Il-bieba, iċ-ċappetti, il-molol jew il-pilastru neqsin jew laxki.

 

X

6.2.4.

Art

Spezzjoni viżiva

L-art mhux sikura jew ddeterjorata ħafna

 

X

 

Stabbiltà insuffiċjenti

X

6.2.5.

Sit tax-xufier

Spezzjoni viżiva

(a)

Sit bi struttura difettuża

 

X

 

Sit laxk

X

(b)

Il-mekkaniżmu ta’ aġġustament ma jaħdimx sewwa.

 

X

 

Sit jiċċaqlaq jew id-dahar ma jistax jitwaħħal

X

6.2.6.

Sits oħrajn

Spezzjoni viżiva

(a)

Is-sits huma f’kundizzjoni difettuża jew mhumiex sikuri (partijiet sekondarji)

X

 

 

Is-sits f’kundizzjoni difettuża jew mhux sikuri (partijiet ewlenin)

X

(b)

Is-sits mhux imwaħħla skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Għadd permess ta’ sits issuperat; il-pożizzjonament mhux f’konformità mal-approvazzjoni

X

6.2.7.

Kontrolli tas-sewqan

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Kwalunkwe kontroll neċessarju għat-tħaddim sikur tal-vettura li ma jkunx qed jaħdem kif suppost.

 

X

 

Tħaddim sikur affettwat

X

6.2.8.

Turġien tal-kabina

Spezzjoni viżiva

(a)

It-tarġa jew ċirku tat-tarġa mhux sikuri

X

 

 

Stabbiltà insuffiċjenti

 

X

(b)

It-tarġa jew iċ-ċirku f’kundizzjoni fejn hemm probabbiltà li jikkaġunaw korriment lil min jużahom.

 

X

 

6.2.9.

Fittings u tagħmir intern u estern ieħor

Spezzjoni viżiva

(a)

Twaħħil diffetuż ta’ fitting jew tagħmir ieħor

 

X

 

(b)

Fitting jew tagħmir ieħor mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Probabbiltà li l-partijiet imwaħħla jikkaġunaw korrimenti; tħaddim sikur affettwat

X

(c)

Tagħmir idrawliku jnixxi.

X

 

 

Telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu

 

X

6.2.10.

Madgards, apparat għas-soppressjoni tal-isprej

Spezzjoni viżiva

(a)

Nieqsin, laxki jew imsaddin ħafna.

X

 

 

X’aktarx li jikkawżaw korrimenti; probabbiltà li jaqgħu.

X

(b)

Spazju insuffiċjenti għat-tajer/rota. (trażżin tat-titjir).

X

 

 

Spazju insuffiċjenti għat-tajer/-rota (madgards).

X

(c)

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Kopertura insuffiċjenti tat-tread

 

X

7.   

TAGĦMIR IEĦOR

7.1.   

Ċinturini tas-sikurezza/bokkli u sistemi ta’ rbit

7.1.1.

Sikurezza tal-immuntar taċ-ċinturini tas-sikurezza/tal-bokkli

Spezzjoni viżiva

(a)

Il-punt ta’ ankraġġ iddeterjora ħafna

 

X

 

Stabbiltà affettwata

X

(b)

Ankraġġ laxk

 

X

 

7.1.2.

Kundizzjoni taċ-ċintorini tas-sikurezza/bokkli

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Iċ-ċintorin obbligatorju tas-sikurezza huwa nieqes jew mhux imwaħħal.-{}-

 

X

 

(b)

Iċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara.

X

 

 

Kwalunkwe qtugħ jew sinjal ta’ tiġbid żejjed

 

X

(c)

Iċ-ċintorin tas-sikurezza mhux skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(d)

Il-bokkla taċ-ċintorin tas-sikurezza hija bil-ħsara jew ma taħdimx sew.

 

X

 

(e)

Ir-retrattur taċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara jew ma jaħdimx sewwa.

 

X

 

7.1.3.

Limitatur tat-tagħbija taċ-ċintorin tas-sikurezza

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

Jidher biċ-ċar li l-limitatur tat-tagħbija huwa nieqes jew mhux adattat għall-vettura

 

X

 

(b)

Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

7.1.4.

Pretensjonaturi taċ-ċintorin tas-sikurezza

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

Jidher ċar li l-pretensjonaturi huma neqsin jew mhux adatti mal-vettura.

 

X

 

(b)

Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

7.1.5.

Erbeg

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

Jidher ċar li l-erbeg huwa nieqes jew mhux adatt għall-vettura.

 

X

 

(b)

Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

(c)

Jidher ċar li l-erbeg ma jaħdimx

 

X

 

7.1.6.

Is-Sistemi SRS

Spezzjoni viżiva tal-MIL u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

L-MIL tal-SRS jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.

 

X

 

(b)

Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

7.2.

Estintur tan-nar (X) 2

Spezzjoni viżiva

(a)

Nieqes.

 

X

 

(b)

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Jekk meħtieġ (pereżempju taksis, xarabanks, kowċijiet, eċċ)

X

7.3.

Serratura u apparat kontra s-serq

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

L-apparat li jipprevjeni vettura milli tinsaq mhux qed jaħdem

X

 

 

(b)

Difettużi.

 

X

 

Għeluq jew imblukkar għal għarrieda

X

7.4.

Trijangolu ta’ twissija (jekk meħtieġ)(X) 2

Spezzjoni viżiva

(a)

Nieqes jew mhux komplut.

X

 

 

(b)

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

7.5.

Kit tal-ewwel għajnuna (jekk meħtieġ)(X) 2

Spezzjoni viżiva

Nieqes, inkomplet jew mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

7.6.

Riffieda tar-roti (ifilsa) (jekk meħtieġa) (X) 2

Spezzjoni viżiva

Neqsin jew mhux f’kundizzjoni tajba, stabbiltà jew dimensjoni insuffiċjenti

 

X

 

7.7.

Apparat ta’ twissija li jinstema’

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Ma jaħdimx kif suppost

X

 

 

Kompletament ma jaħdimx

 

X

(b)

Kontroll mhux sikur.

X

 

 

(c)

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Jipproduċi ħoss li x’aktarx jiġi mitfixkel ma’ dak ta’ sireni uffiċjali

 

X

7.8.

L-ispidomiter

Spezzjoni viżiva jew billi jitħaddem waqt test fit-triq jew b’mezzi elettroniċi.

(a)

Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

X

 

 

Nieqes(jekk meħtieġ)

 

X

(b)

Tħaddim imdgħajjef.

X

 

 

Kompletament ma jaħdimx

 

X

(c)

Ma jistax ikun imdawwal biżżejjed.

X

 

 

Kompletament mhux imdawwal.

X

7.9.

Takografu (jekk imwaħħal/meħtieġ)

Spezzjoni viżiva

(a)

Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Ma jaħdimx.

 

X

 

(c)

Siġilli difettużi jew nieqsa.

 

X

 

(d)

Il-plakka tal-istallazzjoni nieqsa, ma tinqarax jew skaduta.

 

X

 

(e)

Tbagħbis jew manipulazzjoni evidenti.

 

X

 

(f)

Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-ikkalibrar.

 

X

 

7.10.

L-apparat li jillimita l-ispid (jekk imwaħħal/meħtieġ)

(+ E)

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddem jekk ikun disponibbli t-tagħmir

(a)

Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Jidher ċar li ma jaħdimx.

 

X

 

(c)

Spid issettjat ħażin (jekk iċċekkjat).

 

X

 

(d)

Siġilli difettużi jew nieqsa.

 

X

 

(e)

Il-plakka nieqsa jew ma tinqarax.

 

X

 

(f)

Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri tal-ikkalibrar.

 

X

 

7.11.

Odometru jekk disponibbli (X) 2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

Jidher ċar li manipulat (frodi) biex jitnaqqas ir-rekord tad-distanza jew biex jiġi rrappreżentat ħażin ir-rekord tad-distanza ta’ vettura

 

X

 

(b)

Jidher ċar li ma jaħdimx.

 

X

 

7.12.

Kontroll Elettroniku tal-Istabbiltà (ESC) jekk imwaħħal/meħtieġ (X) 2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa elettronika

(a)

Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara.

 

X

 

(b)

Ħsara fil-wajering.

 

X

 

(c)

Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

 

X

 

(d)

Swiċċ difettuż jew mhux jaħdem tajjeb.

 

X

 

(e)

L-MIL tal-ESC jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.

 

X

 

(f)

Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

8.   

DISTURB.

8.1.   

Storbju

8.1.1

Sistema ta’ trażżin tal-istorbju

(+ E)

Evalwazzjoni suġġettiva (sakemm l-ispettur ma jikkunsidrax li l-livell tal-istorbju jista’ jkun qrib il-limitu, f’liema każ jista’ jittieħed kejl tal-istorbju li tagħmel il-vettura stazzjonarja billi jintuża miter tal-ħoss).

(a)

Livelli ta’ storbju li jaqbżu dawk permessi fir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(b)

Kwalunkwe parti tas-sistema tat-trażżin tal-istorbju laxka, bil-ħsara, imwaħħla ħażin, nieqsa jew jidher ċar li ġiet modifikata b’mod li jaffettwa ħażin il-livelli tal-istorbju.

 

X

 

Riskju serju ħafna li jaqa’

X

8.2.   

Emissjonijiet tal-egżost

8.2.1.   

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bl-ispark plaggs

8.2.1.1.

Tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet

Spezzjoni viżiva

(a)

Tagħmir ta’ kontroll tal-emissjonijiet imwaħħal mill-manifattur nieqes, immodifikat jew jidher ċar li difettuż.

 

X

 

(b)

Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

 

X

 

(c)

MIL ma ssegwix is-sekwenza l-korretta

 

X

 

8.2.1.2.

Emissjonijiet gassużi

(E)

Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro 5 u Euro V (7):

Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal-gass tal-egżost konformi mar-rekwiżiti 1 jew qari tal-OBD. L-ittestjar tat-tejlpajp għandu jkun il-metodu komuni għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet tat-tejlpajp. Abbażi ta’ valutazzjoni ta’ ekwivalenza, u b’kunsiderazzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti tal-approvazzjoni tat-tip, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ta’ rekwiżiti oħra.

Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro 6 u Euro V (8):

Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal-egżost tal-gass skont ir-rekwiżiti 1 jew il-qari tal-OBD skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ta’ rekwiżiti oħra 1.

Kejl mhux applikabbli għal magni two-stroke.

Inkella, kejl bl-użu ta’ apparat ta’ detezzjoni mill-bogħod u kkonfermat b’metodi standard ta’ testjar.

(a)

Jew, l-emissjonijiet gassużi huma ogħla mil-livelli speċifiċi indikati mill-manifattur;

 

X

 

(b)

Jew, f’każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-emissjonijiet ta’ CO jkunu ogħla minn:

(i)

għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet avvanzata,

4,5 %, jew

3,5 %

skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti 1.

(ii)

għal vetturi kkontrollati minn sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet avvanzata:

bil-magna mhux ingranata: 0,5 %

bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,3 %

jew

bil-magna mhux ingranata: 0,3 % (9)

bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,2 %

skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu speċifikat fir-rekwiżiti 1.

 

X

 

(c)

Il-koeffiċjent Lambda huwa barra mill-medda ta’ 1 ± 0.03 jew mhux skont l-ispeċifikazzjoni tal-manifattur.

 

X

 

(d)

Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament ħażin sinifikanti.

 

X

 

(e)

Kejl ta’ detezzjoni mill-bogħod li juri nuqqas ta’ konformità sinifikanti

 

X

 

8.2.2.   

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bil-kompressjoni:

8.2.2.1.

Tagħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet mill-egżost

Spezzjoni viżiva

(a)

It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imwaħħal mill-manifattur nieqes jew jidher ċar li huwa difettuż.

 

X

 

(b)

Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

 

X

 

(c)

MIL ma ssegwix is-sekwenza l-korretta

 

X

 

(d)

mhemmx biżżejjed reaġent jekk applikabbli

 

X

 

8.2.2.2.

Opaċità

Vetturi rreġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel l-1 ta’ Jannar 1980 huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.

Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro 5 u Euro V (9):

L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa (mingħajr tagħbija minn spid mingħajr ingranaġġ sa dak tal-qtugħ) bil-ger fil-pożizzjoni newtrali u l-klaċċ magħfus jew il-qari tal-OBD. L-ittestjar tat-tejlpajp għandu jkun il-metodu komuni għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet tat-tejlpajp. Abbażi ta’ valutazzjoni ta’ ekwivalenza, u b’kunsiderazzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti tal-approvazzjoni tat-tip, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ta’ rekwiżiti oħra.

Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro 6 u Euro V (8):

L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa (mingħajr tagħbija minn spid mingħajr ingranaġġ sa dak tal-qtugħ) bil-ger fil-pożizzjoni newtrali u l-klaċċ magħfus jew il-qari tal-OBD skont il-rakkomandazzjonijiet u rekwiżiti oħrajn tal-manifattur 1.

(a)

Għal vetturi rreġistrati jew imdaħħla fis-servizz għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti 1,

 

 

 

l-opaċità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li l-manifattur iwaħħal mal-vettura.

 

X

 

Il-prekondizzjonament tal-vettura:

1.

Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati mingħajr prekondizzjonament għalkemm għal raġunijiet ta’ sikurezza, għandhom isiru kontrolli li l-magna tkun sħuna u f’kundizzjoni mekkanika sodisfaċenti.

(b)

Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ir-rekwiżiti 1 ma jippermettux l-użu ta’ valuri ta’ referenza,

għal magni b’respirazzjoni naturali: 2,5 m–1,

għal magni bit-turbo: 3,0 m–1,

jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti 1 jew irreġistrati jew imdaħħla fis-servizz għall-ewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti 1:

 

1,5 m–1  (10),

jew

 

0,7 m–1  (11),

 

X

 

2.

Rekwiżiti ta’ prekondizzjoni:

(i)

Il-magna trid tkun sħuna għalkollox, pereżempju t-temperatura taż-żejt tal-magna mkejla b’sonda mit-tubu tal-ħadid li timmarka l-livell taż-żejt għandha tkun mill-inqas ta’ 80 °C, jew it-temperatura normali ta’ tħaddim f’każ li din tkun aktar baxxa, jew it-temperatura tal-blokka tal-magna mkejla permezz tal-livell ta’ radjazzjoni infraħamra għandha tkun mill-inqas daqs temperatura ekwivalenti. Jekk, minħabba l-konfigurazzjoni tal-vettura, dan il-kejl ma jkunx prattiku, jistgħu jintużaw mezzi oħra biex tiġi stabbilita t-temperatura normali ta’ tħaddim tal-magna, pereżempju bit-tħaddim tal-fann tat-tkessiħ tal-magna.

(ii)

Is-sistema tal-egżost għandha Tinfeda b’minn tal-inqas tliet ċikli ta’ aċċelerazzjoni ħielsa jew b’metodu simili.

 

 

X

 

Il-proċedura tat-test:

1.

Il-mutur u kull turbo-charger imwaħħal, li jridu jkunu idle qabel il-bidu ta’ kull ċiklu ta’ aċċelerazzjoni ħielsa. Għall-vetturi tax-xogħol tqil li jaħdmu bid-diesel, dan ifisser stennija ta’ mill-inqas 10 sekondi wara r-rilaxx tal-kontroll tal-karburant.

2.

Sabiex jinbeda kull ċiklu ta’ aċċelerazzjoni ħielsa, il-pedala tal-gass trid titniżżel għal kollox, bil-ħeffa u b’mod kontinwu (f’inqas minn sekonda) imma mhux fil-goff, hekk li tinkiseb il-kunsinna massima mill-pompa tal-injezzjoni.

3.

Matul kull ċiklu ta’ aċċelarazzjoni ħielsa, il-mutur għandha tilħaq il-veloċità tal-cut-off jew, għall-vetturi bit-trasmissjonijiet awtomaiċi, il-veloċità speċifikata mill-fabbrikant jew, jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, allura l-veloċità ta’ żewġ terzi tal-veloċità tal-cut-off, qabel ma jiġi rrilaxxjat il-kontroll tal-karburant. Dan jista’ jiġi ċċekkjat, pereżempju, billi jiġi mmonitorjat l-ispid tal-magna jew billi jitħalla jgħaddi biżżejjed ħin bejn l-għafis inizjali tal-aċċelleratur u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ tal-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3, għandu jkun ta’ mill-anqas żewġ sekondi.

4.

Il-vetturi għandhom jiġu mwaħħla fit-testijiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi ta’ mill-anqas l-aħħar tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni ħielsa jaqbżu l-valuri tal-limitu. Dan jista’ jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull kejl li ma jaqbilx b’mod sinifikanti mal-medja mkejla, jew ir-riżultat ta’ kwalunkwe kalkolu statistiku ieħor li jikkunsidra t-tifrix tal-kejlijiet. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-għadd taċ-ċikli tat-testijiet.

5.

Sabiex jiġi evitat li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jwaħħlu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm ogħla mill-valuri ta’ limitu wara inqas minn tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċ-ċikli tat-tnaddif. Daqstant ieħor, sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jgħaddu l-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm aktar baxxi mil-limiti wara inqas minn tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċikli tat-tnaddif.

Inkella, kejl bl-użu ta’ apparat ta’ detezzjoni mill-bogħod u kkonfermat b’metodi standard ta’ testjar.

(c)

Kejl ta’ detezzjoni mill-bogħod li juri nuqqas ta’ konformità sinifikanti

 

X

 

8.4.   

Elementi oħra relatati mal-ambjent

8.4.1.

Tnixxija ta’ fluwidu

 

Kwalunkwe tnixxija ta’ fluwidu eċċessiva, barra ilma, li tista’ tagħmel ħsara lill-ambjent jew toħloq riskju tas-sikurezza għal utenti oħra tat-triq.

 

X

 

Formazzjoni kostanti ta’ qtar li jikkostitwixxi periklu serju ħafna

X

9.   

TESTIJIET SUPPLIMENTARI GĦAL VETTURI LI JĠORRU L-PASSIĠĠIERI TAL-KATEGORIJI M2, M3

9.1.   

Il-bibien

9.1.1.

Bibien ta’ dħul u ħruġ

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Tħaddim difettuż.

 

X

 

(b)

Kundizzjoni ddeterjorata.

X

 

 

Probabbiltà li jikkaġuna korrimenti;

X

(c)

Il-kontroll tal-emerġenza difettuż.

 

X

 

(d)

Kontroll mill-bogħod tal-bibien u tal-apparati ta’ twissija difettuż.

 

X

 

9.1.2.

Ħruġ ta’ emerġenza

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom (fejn ikun xieraq).

(a)

Tħaddim difettuż.

 

X

 

(b)

Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza ma jistgħux jinqraw

X

 

 

Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza neqsin

X

(c)

Il-martell biex tkisser il-ħġieġ nieqes.

X

 

 

(d)

Aċċess imblukkat

 

X

 

9.2.

Sistema tat-tneħħija tat-titpin u tas-silġ (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Mhux taħdem sew.

X

 

 

Taffettwa t-tħaddim sikur tal-vettura

X

(b)

Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri.

 

X

 

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

(c)

Sistema tat-tneħħija tas-silġ difettuża (jekk obbligatorja)

 

X

 

9.3.

Sistema ta’ ventilazzjoni u tat-tisħin (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Tħaddim difettuż.

X

 

 

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

(b)

Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompartiment tax-xufier jew tal-passiġġieri.

 

X

 

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

9.4.   

Sits

9.4.1.

Sits tal-passiġġiera (inkluż sits għall-persunal li jakkumpanja u sistemi għall-irbit tat-tfal fejn meħtieġ)

Spezzjoni viżiva

Is-sits li jintwew (jekk permessi) li ma jaħdmux b’mod awtomatiku

X

 

 

Jimblukkaw ħruġ ta’ emerġenza

X

9.4.2.

Sit tax-xufier (rekwiżiti addizzjonali)

Spezzjoni viżiva

(a)

Apparat speċjali bħal protezzjoni kontra d-dawl qawwi

X

 

 

Kamp viżiv ostakolat:

X

(b)

Protezzjoni mhux sikura għax-xufier

X

 

 

Probabbiltà li jikkaġuna korrimenti;

X

9.5.

Apparati tat-tidwil interni u tad-destinazzjoni (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Apparat difettuż

X

 

 

Kompletament ma jaħdimx

X

9.6.

Skali, żoni fejn wieħed jista’ joqgħod bilwieqfa

Spezzjoni viżiva

(a)

Art mhux sikura

 

X

 

Stabbiltà affettwata

X

(b)

Poġġamani jew imqabad difettużi.

X

 

 

Mhux sikuri jew ma jistgħux jintużaw

X

9.7.

Turġien

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom (fejn ikun xieraq).

(a)

Kundizzjoni ddeterjorata.

X

 

 

Kundizzjoni bil-ħsara

X

 

Stabbiltà affettwata

 

X

(b)

It-turġien li jingħalqu mhux jaħdmu sew.

 

X

 

9.8.

Sistema ta’ komunikazzjoni għall-passiġġieri (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu.

Sistema difettuża

X

 

 

Kompletament ma jaħdimx

X

9.9.

Avviżi (X) 2

Spezzjoni viżiva

(a)

Avviż nieqes, żbaljat jew ma jistax jinqara.

X

 

 

Informazzjoni falza

X

9.10.   

Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal (X) 2.

9.10.1.

Il-bibien

Spezzjoni viżiva

Il-protezzjoni tal-bibien mhux skont ir-rekwiżiti 1 fir-rigward ta’ din il-forma ta’ trasport

 

X

 

9.10.2.

Sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes

X

 

 

9.11.   

Rekwiżiti rigward it-trasport ta’ persuni b’mobilità mnaqqsa (X) 2.

9.11.1.

Bibien, ir-rampi u l-liftijiet

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a)

Tħaddim difettuż.

X

 

 

Tħaddim sikur affettwat

X

(b)

Kundizzjoni ddeterjorata.

X

 

 

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korrimenti;

X

(c)

Kontroll(i) difettuż(i).

X

 

 

Tħaddim sikur affettwat

X

(d)

Apparat(i) ta’ twissija difettuż(i).

X

 

 

Ma jaħdimx

X

9.11.2.

Sistema ta’ rbit tas-siġġijiet tar-roti

Spezzjoni viżiva u jekk ikun xieraq billi tħaddimhom.

(a)

Tħaddim difettuż.

X

 

 

Tħaddim sikur affettwat

X

(b)

Kundizzjoni ddeterjorata.

X

 

 

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korrimenti;

X

(c)

Kontroll(i) difettuż(i).

X

 

 

Tħaddim sikur affettwat

X

9.11.3.

Sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes

 

X

 


(1)  Il-perċentwal tal-effiċjenza tal-brejk huwa kkalkulat billi jiġi diviż l-isforz totali tal-brejk li jintlaħaq meta l-brejk jiġi applikat mill-piż tal-vettura jew, fil-każ ta’ nofs karru, bit-total tat-tagħbija fuq il-fus u wara ssir multiplikazzjoni tar-riżultat b’100.

(2)  Il-kategoriji tal-vetturi li huma barra mill-ambitu ta’ din id-Direttiva huma inklużi bħala gwida.

(3)  48 % għal vetturi li mhumiex iffittjati b’ABS jew tip approvat qabel l-1 ta’ Ottubru 1991.

(4)  45 % għal vetturi reġistrati wara l-1988 jew mid-data speċifikata fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar reċenti.

(5)  43 % għal semitrejlers u trejlers draw-bar reġistrati wara l-1988 jew id-data fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar reċenti.

(6)  2.2 m/s2 għal vetturi N1, N2 u N3.

(7)  Approvazzjoni tat-tip skont id-Direttiva 70/220/KEE, Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I Tabella 1 (Euro 5), Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE.

(8)  Approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007, Anness I Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).

(9)  Approvazzjoni tat-tip skont id-Direttiva 70/220/KEE, Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 1 -(Euro 5), Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE.

(10)  Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE; ringiela B1, B2 jew C taqsima 6.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva 88/77/KEE jew reġistrat l-ewwel jew mpoġġi fis-servizz wara l-1 ta’ Lulju 2008.

(11)  Approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).

NOTI:

1

Ir-“Rekwiżiti” huma stipulati skont l-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dħul fis-servizz kif ukoll skont l-obbligi ta’ retrofitting jew il-leġislazzjoni nazzjonali fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni. Dawn ir-raġunijiet għal falliment japplikaw biss meta tkun ġiet iċċekkjata l-konformità mar-rekwiżiti.

2

(X) tidentifika elementi relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u l-adegwatezza tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bħala essenzjali f’test tal-affidabilità stradali.

3

Modifika mhux sikura tfisser modifika li taffettwa ħażin is-sikurezza tal-vettura fit-triq jew li jkollha effett ħażin sporzjonat fuq l-ambjent.

E

Tagħmir meħtieġ għall-ittestjar ta’ dan l-element.


ANNESS III

I.   Prinċipji tal-irbit tal-merkanzija

1.

L-irbit tal-merkanzija għandu jkun jiflaħ għall-forzi li jirriżultaw minn aċċellerazzjoni/deċelerazzjoni tal-vettura:

fid-direzzjoni tas-sewqan: 0,8 darbiet il-piż tal-merkanzija u

fid-direzzjoni laterali: 0,5 darbiet il-piż tal-merkanzija u

kontra d-direzzjoni tas-sewqan: 0,5 darbiet il-piż tal-merkanzija u

u b’mod ġenerali għandu jimpedixxi l-inklinazzjoni jew ix-xaqlib tal-merkanzija.

2.

Id-distribuzzjoni tal-merkanzija għandha tqis il-piż massimu awtorizzat ta’ tagħbija fuq il-fus kif ukoll l-piż minimu neċessarju ta’ tagħbija fuq il-fus fil-limiti tal-massa massima awtorizzata tal-vettura, b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet tal-vetturi.

3.

Waqt l-irbit tal-merkanzija, ir-rekwiżiti applikabbli fir-rigward tas-saħħa ta’ ċerti komponenti tal-vettura, pereżempju l-parti ta’ quddiem, il-parti tal-ġenb, il-parti ta’ wara, il-puntali jew il-punti tal-irbit, għandhom jitqiesu meta dawk il-komponenti jintużaw għall-irbit tal-merkanzija.

4.

Għall-irbit tal-merkanzija jistgħu jintużaw waħda, aktar jew kombinazzjoni tal-metodi ta’ rbit li ġejjin:

qfil

imblukkar (lokali/totali)

irbit dirett

irbit minn fuq.

5.

Standards applikabbli

Standard

Suġġett

EN 12195-1

Kalkolu tal-forzi tal-irbit

EN 12640

Punti tal-irbit

EN 12642

Is-saħħa tal-istruttura tal-bòdi tal-vettura

EN 12195-2

Xbieki tal-irbit magħmula minn fibri magħmulin mill-bniedem

EN 12195-3

Ktajjen tal-irbit

EN 12195-4

Ħbula tal-irbit magħmula mill-wajer tal-azzar

ISO 1161, ISO 1496

Kontenitur tal-ISO

EN 283

Kaxxi skambjabbli

EN 12641

Tarpolini

EUMOS 40511

Arbli - Puntali

EUMOS 40509

Ippakkjar għat-Trasport

II.   Spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija

1.   Klassifikazzjoni tan-nuqqasijiet

In-nuqqasijiet jistgħu jiġi kklassifikati f’wieħed mill-gruppi ta’ nuqqasijiet li ġejjin:

Nuqqas minuri: nuqqas minuri jeżisti meta tagħbija tkun ġiet marbuta kif suppost iżda forsi ikun xieraq li jingħata parir dwar is-sikurezza.

Nuqqas maġġuri: nuqqas maġġuri jeżisti meta t-tagħbija ma ġietx marbuta biżżejjed u hemm il-possibbiltà li t-tagħbija jew partijiet tagħha jiċċaqalqu jew jinqalbu b’mod sinfikanti.

Nuqqas perikoluż: nuqqas perikoluż jeżisti meta s-sikurezza tat-traffiku hija direttament ipperikolata minħabba r-riskju ta’ telf ta’ merkanzija jew parti minnha jew periklu li jirriżulta direttament mill-merkanzija jew periklu immedjat għall-persuni.

Meta jkun hemm preżenti diversi nuqqasijiet, it-trasport jiġi kklassifikat fl-għola grupp ta’ nuqqasijiet. Jekk, fil-każ ta’ bosta nuqqasijiet, billi l-effetti bbażati fuq il-kombinazzjoni ta’ dawk in-nuqqasijiet huma mistennija li jirrinfurzaw lil xulxin, it-trasport għandu jiġi kklassifikat fl-ogħla livell ta’ nuqqas li jmiss.

2.   Metodi ta’ spezzjoni

Il-metodu ta’ spezzjoni huwa valutazzjoni viżiva tal-użu kif suppost tal-miżuri xierqa fil-livell meħtieġ biex tiġi marbuta merkanzija u/jew kejl tal-forzi tat-tensjoni, kalkolu tal-effiċjenza tal-irbit u kontroll taċ-ċertifikati fejn ikun adatt.

3.   Valutazzjoni tan-nuqqasijiet

It-Tabella 1 tipprovdi regoli li jistgħu jiġu applikati waqt l-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija sabiex jiġi ddeterminat jekk il-kundizzjoni tat-trasport hijiex aċċettabbli.

Il-kategorizzazzjoni tan-nuqqasijiet ser tkun determinata abbażi tal-klassifikazzjonijiet stabbiliti fit-taqsima 1 ta’ dan il-kapitolu, fuq bażi ta’ każ b’każ.

Il-valuri ddikjarati fit-Tabella 1 huma ta’ natura indikattiva u għandhom jitqiesu bħala linja gwida sabiex tiġi ddeterminata l-kategorija ta’ nuqqas speċifiku fid-dawl taċ-ċirkostanzi speċifiċi - b’mod partikolari skont in-natura tal-merkanzija - u skont id-diskrezzjoni tal-ispettur.

Fil-każ ta’ trasport kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE (1) jistgħu japplikaw rekwiżiti aktar speċifiċi.

Tabella 1

Element

Nuqqasijiet

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet

 

Minuri

Maġġuri

Perikoluż

A

L-ippakkjar għat-trasport ma jippermettix irbit tajjeb tat-tagħbija

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

B

Unità tat-tagħbija waħda jew iktar mhumiex pożizzjonati tajjeb

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

C

Il-vettura mhix xierqa għall-merkanzija mgħobbija (nuqqas li mhux inkluż fil-lista taħt il-punt 10)

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

D

Difetti ovvji fis-sovrastruttura tal-vettura (nuqqas li mhux inkluż fil-lista taħt il-punt 10)

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

10

Adegwatezza tal-vettura

10.1

Ħajt ta’ quddiem (jekk jintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.1.1

Sadid jew bid-deformazzjonijiet li jdgħajfu l-parti;

 

x

 

Partijiet mxaqqa li jirriskjaw li jdgħajfu l-integrità tal-kumpartiment tal-merkanzija

 

x

10.1.2

Saħħa insuffiċjenti (ċertifikat jew tikketta jekk xieraq)

 

x

 

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija

 

x

10.2.

Ħitan laterali (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.2.1.

Parti mdgħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet, kundizzjoni insuffiċjenti taċ-ċappetti jew molol

 

x

 

Parti mxaqqa; ċappetti jew molol nieqsa jew mhux operattivi

 

x

10.2.2.

Saħħa insuffiċjenti tal-appoġġ (ċertifikat jew tikketta jekk applikabbli)

 

x

 

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija

 

x

10.2.3.

Pannelli tal-ħitan laterali, kundizzjoni insuffiċjenti

 

x

 

Parti mxaqqa

 

x

10.3.

Ħajt ta’ wara (jekk jintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.3.1.

Parti mdgħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet, kundizzjoni insuffiċjenti taċ-ċappetti jew molol

 

x

 

Parti mxaqqa; ċappetti jew molol nieqsa jew mhux operattivi

 

x

10.3.2.

Saħħa insuffiċjenti (ċertifikat jew tikketta jekk xieraq)

 

x

 

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija

 

x

10.4.

Puntali (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.4.1.

Parti mdħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet jew twaħħil insuffiċjenti mal-vettura

 

x

 

Parti mxaqqa; twaħħil instabbli mal-vettura

 

x

10.4.2.

Saħħa jew disinn insuffiċjenti

 

x

 

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija

 

x

10.5.

Punti tal-irbit (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.5.1.

kundizzjoni jew disinn insuffiċjenti

 

x

 

mhux kapaċi jirreżistu l-forzi tal-irbit rikjesti

 

x

10.5.2.

Għadd insuffiċjenti

 

x

 

Għadd insuffiċjenti biex jirreżistu l-forzi tal-irbit rikjesti

 

x

10.6.

Strutturi speċjali meħtieġa (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.6.1.

Kundizzjoni insuffiċjenti, bil-ħsara

 

x

 

Parti mxaqqa; mhux kapaċi tirreżisti l-forzi ta’ trażżin

 

x

10.6.2.

Mhux adegwati għall-merkanzija trasportata

 

x

 

neqsin

 

x

10.7.

L-art (jekk tintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.7.1.

Kundizzjoni insuffiċjenti, bil-ħsara

 

x

 

Parti mxaqqa; mhux kapaċi żżomm il-merkanzija

 

x

10.7.2.

Klassifikazzjoni tat-tagħbija insuffiċjenti

 

x

 

mhux kapaċi żżomm il-merkanzija

 

x

20

Metodi ta’ trażżin

20.1.

Qfil, imblukkar u irbit dirett

20.1.1

Twaħħil dirett tat-tagħbija (imblukkar)

20.1.1.1

Distanza ‘l quddiem sal-ħajt ta’ quddiem jekk tintuża għall-irbit dirett tal-merkanzija kbira wisq

 

x

 

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt

 

x

20.1.1.2.

Distanza laterali sal-ħajt laterali jekk tintuża għall-irbit dirett tal-merkanzija kbira wisq

 

x

 

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt

 

x

20.1.1.3.

Distanza lura sal-ħajt laterali ta’ wara jekk tintuża għall-irbit dirett tal-merkanzija kbira wisq

 

x

 

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt

 

x

20.1.2.

Apparat ta’ rbit bħal traversa għall-irbit, travi tal-imblukkar, twavel u ifilsa ‘l quddiem, fuq il-ġnub u fuq wara

20.1.2.1.

Twaħħil mhux adegwat mal-vettura

x

 

 

Twaħħil insuffiċjenti

x

 

Mhux kapaċi jirreżistu l-forzi ta’ trażżin, laxki

 

x

20.1.2.2.

Irbit mhux adegwat

x

 

 

Irbit insuffiċjenti

x

 

Kompletament mhux effettiv

 

x

20.1.2.3.

Adegwatezza insuffiċjenti tat-tagħmir ta’ rbit

 

x

 

Tagħmir ta’ rbit kompletament mhux adegwat

 

x

20.1.2.4.

Adegwatezza tal-metodu magħżul għall-irbit tal-imballaġġ subottimali

 

x

 

Metodu magħżul kompletament mhux adegwat

 

x

20.1.3

Irbit dirett bi xbieki u gvieret

20.1.3.1.

Kundizzjoni tal-ixbieki u l-gvieret (Tikketta nieqsa/bil-ħsara iżda l-apparat għadu jaħdem sew)

x

 

 

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija bil-ħsara

x

 

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija serjament deterjorati u m’għadhomx adegwati għall-użu

 

x

20.1.3.2.

Saħħa insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret

 

x

 

Kapaċità inqas minn 2/3 tal-forzi ta’ trażżin meħtieġa

 

x

20.1.3.3.

Issikkar insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret

 

x

 

Issikkar inqas kapaċi jiflaħ 2/3 tal-forzi ta’ trażżin meħtieġa

 

x

20.1.3.4.

Adegwatezza insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret għall-irbit tal-merkanzija

 

x

 

Kompletament mhux adegwat

 

x

20.1.4.

Separazzjoni u pedding tal-unitajiet ta’ tagħbija jew l-ispazji liberi

20.1.4.1.

Nuqqas ta’ adegwatezza tal-unità ta’ separazzjoni u pedding

 

x

 

Separazzjoni jew spazji liberi estensivi

 

x

20.1.5.

Irbit dirett (irbit orrizzontali, trasversali, djagonali, bil-bokkla jew kontra r-rimbalz)

20.1.5.1.

Il-livelli ta’ saħħa tal-irbit meħtieġa mhumiex adegwati

 

x

 

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

 

x

20.2.

Irbit bil-frizzjoni

20.2.1.

Kisba tal-livelli meħtieġa ta’ rbit

20.2.1.1.

Il-livelli ta’ saħħa tal-irbit meħtieġa mhumiex adegwati

 

x

 

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

 

x

20.3.

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija użati

20.3.1

Nuqqas ta’ adegwatezza tal-apparati ta’ trażżin tat-tagħbija

 

x

 

Apparat kompletament mhux adegwat

 

x

20.3.2.

Tikketta (pereżempju, il-plakka/trejler tat-test) nieqsa/bil-ħsara iżda l-apparat għadu qed jaħdem sew

x

 

 

Tikketta (pereżempju, il-plakka/trejler tat-test) nieqsa/bil-ħsara iżda l-apparat qed juru deterjorament konsiderevoli

x

20.3.3.

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija bil-ħsara

 

x

 

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija serjament deterjorati u m’għadhomx adegwati għall-użu

 

x

20.3.4.

Winċjiet ta’ rbit, użu ħażin

 

x

 

Winċijiet ta’ rbit difettużi

 

x

20.3.5.

Użu ħażin tat-trażżin tat-tagħbija (pereżempju nuqqas ta’ protezzjoni tal-ġenb)

 

x

 

Użu difettuż tal-apparati tat-trażżin tat-tagħbija (pereżempju għoqod)

 

x

20.3.6.

Issikkar inadegwat tal-apparati ta’ trażżin tat-tagħbija

 

x

 

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

 

x

20.4.

Tagħmir addizzjonali (pereżempju twapet kontra ż-żliq, protezzjoni tal-ġnub, żrieraq tal-ġnub)

20.4.1.

Intuża tagħmir mhux adegwat

x

 

 

Intuża tagħmir ħażin jew difettuż

x

 

Tagħmir użat kompletament mhux adegwat

 

x

20.5.

Trasport ta’ materjal fi granelli, ħafif jew maħlul

20.5.1.

Materjal fi granelli li tar bir-riħ waqt tħaddim ta’ vetturi fuq it-triq probabbiltà li jfixkel it-traffiku

 

x

 

Ta’ periklu għat-traffiku

 

x

20.5.2.

Il-materjali fi granelli mhumiex marbuta b’mod adegwat

 

x

 

Telf tal-merkanzija ta’ periklu għat-traffiku

 

x

20.5.3.

Nuqqas ta’ kopertura għall-oġġetti ħfief

 

x

 

Telf tal-merkanzija ta’ periklu għat-traffiku

 

x

20.6.

Trasport tal-injam tond

20.6.1.

Materjal ta’ trasport (zkuk) parzjazlment laxk

 

 

x

20.6.2.

Is-saħħa tal-irbit tal-unità li tgħabbi mhix adegwata

 

x

 

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

 

x

30

It-tagħbija kompletament mhux marbuta

 

 

x


(1)  Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE1 dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq (ĠU L 249, 17.10.1995, p. 35).


ANNESS IV

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

FORMOLA STANDARD GĦAR-RAPPURTAR LILL-KUMMISSJONI

Il-formola standard għandha titfassal f’format li jista’ jiġi pproċessat b’kompjuter u jiġi trażmess b’mezzi elettroniċi bl-użu ta’ softwer standard tal-uffiċċju.

Kull Stat Membru għandu jipproduċi

tabella unika ta’ sommarju u

għal kull pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi kkontrollati waqt spezzjoni aktar dettaljata, tabella dettaljata separata li tinkludi l-informazzjoni dwar in-nuqqasijiet ikkontrollati u individwati għal kull kategorija ta’ vettura.

Tabella fil-qosor

tal-ispezzjonijiet kollha (inizjali jew aktar dettaljati)

 

Stat Membru li qed jirrapporta:

e.g. Il-Belġju

Perjodu ta’ Rappurtar

sena [X]

 

Sa sena [X+1]


Kategorija tal-Vettura:

N2

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Kategoriji oħrajn

(fakultattiv)

Total

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx (1)

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Għadd ta’ vetturi kkontrollati

Għadd ta’ vetturi li ma għaddewx

Belġju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblika Ċeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danimarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greċja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroazja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċipru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litwanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lussemburgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Pajjiżi l-Baxxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awstrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakkja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlandja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svezja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andorra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ażerbajġan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelorussja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosnja-Ħerzegovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġeorġja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liechtenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monako