28.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 354/86


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1385/2013

tas-17 ta’ Diċembru 2013

li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, wara l-emenda tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 349 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxi f'konformità ma' proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE (3), il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jemenda l-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014. Minn dik id-data, l-Majott mhijiex ser tibqa' pajjiż jew territorju extra-Ewropew u ser issir reġjun ultraperifiku tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 349 u l-Artikolu 355(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). B'segwitu għal din l-emenda tal-istatus legali tal-Majott, id-dritt tal-Unjoni ser japplika għall-Majott mill-1 ta' Jannar 2014. B'kont meħud tas-sitwazzjoni strutturali soċjali u ekonomika partikolari tal-Majott,li , hi aggravata bid-distanza, l-insularità, id-daqs żgħir, it-topografija diffiċli u l-klima tagħha, għandhom jiġu previsti ċerti miżuri speċifiċi f'għadd ta' oqsma.

(2)

Fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali, ir-Regolamenti li ġejjin għandhom jiġu emendati.

(3)

Fir-rigward tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 (4), l-ibħra madwar il-Majott, bħala reġjun ultraperiferiku ġdid, għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ purse-seines dwar ġlejjeb ta' tonn u ta' speċijiet ta' ħut li jixbhu lit-ton fiż-żona sa 24 mil mil-linji ta’ bażi tal-gżira għandu jkun projbit, sabiex ikunu ppreservati ġlejjeb ta’ ħut migratorji kbar qrib il-gżira tal-Majott.

(4)

Fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), fid-dawl tal-iskemi ta' kummerċjalizzazzjoni frammentati ħafna u sottożviluppati tal-Majott, l-applikazzjoni tar-regoli dwar it-tikkettar ta’ prodotti tas-sajd jimponu fuq il-bejjiegħa bl-imnut, piż mhux proporzjonat mal-informazzjoni li tiġi trasmessa lill-konsumatur. Għalhekk huwa xieraq li tkun prevista deroga temporanja mir-regoli dwar it-tikkettar ta’ prodotti tas-sajd offruti għall-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari fil-Majott.

(5)

Fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), għandhom jiġu introdotti miżuri speċifiċi fir-rigward tal-kapaċità tas-sajd u tar-reġistru tal-flotta tas-sajd.

(6)

Parti importanti tal-flotta tas-sajd li ttajjar il-bandiera ta’ Franza u li topera mid-Dipartiment Franċiż tal-Majott hi magħmula minn bastimenti ta’ inqas minn 10 metri li huma mxerrda madwar il-gżira, ma għandhomx postijiet ta’ żbark speċifiċi u għad iridu jiġu identifikati, imkejla u mgħammra b'tagħmir ta' sigurtà minima sabiex jiġu inklużi fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni. B'konsegwenza ta' dan, Franza mhux ser tkun tista' tlesti dan ir-reġistru sal-31 ta' Diċembru 2021. Franza għandha, madankollu, iżżomm r-reġistru provviżorju tal-flotta tas-sajd li jiggarantixxi identifikazzjoni minima tal-bastimenti f'dan is-segment, sabiex tiġi evitata l-proliferazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd informali.

(7)

Fid-dawl tal-fatt li Franza ppreżentat lill-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) pjan ta’ żvilupp li jiddeskrivi d-daqs indikattiv tal-flotta tas-sajd tal-Majott u l-evoluzzjoni mistennija tal-flotta sottożviluppata ta' bastimenti tas-sajd mekkaniċi bil-konz li huma inqas minn 23 metru fit-tul u ta' purse-seiners bbażata fil-Majott bħala reġjun ultraperiferiku ġdid, li ma kien hemm oġġezzjoni għalih mill-ebda parti kontraenti tal-IOTC, inkluża l-Unjoni, huwa xieraq li l-livelli ta' referenza ta' dak il-pjan jintużaw bħala limiti massimi għall-kapaċità tal-flotta ta' bastimenti tas-sajd mekkaniċi bil-konz li huma inqas minn 23 metru fit-tul u ta' purse-seiners irreġistrati fil-portijiet tal-Majott. B'deroga mir-regoli tal-Unjoni applikabbli b'mod ġenerali, u minħabba s-sitwazzjoni soċjali u ekonomiċi speċifika attwali tal-Majott, għandu jkun previst żmien biżżejjed biex Franza tkun tista' żżid il-kapaċitajiet tas-segment sottożviluppat tal-flotta tagħha ta' bastimenti ta' daqs iżgħar sal-2025.

(8)

Fir-rigward ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), għandu jiġi nnotat li l-Majott ma għandu l-ebda kapaċità industrijali biex jipproċessa prodotti sekondarji mill-annimali. Huwa għalhekk xieraq li jippermetti lil Franza perjodu ta’ ħames snin sabiex tiġi stabbilita l-infrastruttura meħtieġa għall-identifikazzjoni, l-immaniġġar, it-trasport, it-trattament u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fil-Majott f’konformità sħiħa mar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

(9)

Fir-rigward ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (8), jidher li Franza mhux ser tkun f'pożizzjoni li tikkonforma mal-obbligi kollha ta' kontroll tal-Unjoni għas-segment "il-Majott. Speċi pelaġiċi u tal-qiegħ. Tul < 10 m" tal-flotta tal-Majott sad-data li fiha l-Majott ser issir reġjun ultraperiferiku. Il-bastimenti ta’ dak is-segment, imxerrdin madwar il-gżira, ma jkollhomx postijiet ta’ nżul speċifiċi u għad iridu jiġu identifikati. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jitħarrġu s-sajjieda u kontrolluri u li jistabbilixxu infrastruttura amministrattiva u fiżika xierqa. Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi pprovduta deroga temporanja minn ċerti regoli li jikkonċernaw il-kontroll ta’ bastimenti tas-sajd u l-karatteristiċi tagħhom, l-attivitajiet tagħhom fuq il-baħar, l-apparat tagħhom u l-qabdiet tagħhom fl-istadji kollha mill-bastiment għas-suq fir-rigward ta’ dak is-segment tal-flotta. Madankollu, sabiex tissodisfa mill-anqas xi wħud mill-aktar objettivi importanti tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, Franza għandha tistabbilixxi sistema nazzjonali ta’ kontroll li permezz tagħha tkun tista' tikkontrolla u tissorvelja l-attivitajiet ta’ dak is-segment tal-flotta u tikkonforma mal-obbligi ta’ rappurtar internazzjonali tal-Unjoni.

(10)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1224/2009, (UE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013, għandhom għalhekk jiġi emendati skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 850/98

Ir-Regolament (KE) Nru 850/98 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2(1) il-punt (h) huwa sostitwit b’dan li ġej:

"(h)

Ir-Reġjun 8

L-ibħra kollha barra mix-xtut tad-dipartimenti Franċiżi ta' Réunion u l-Majott li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' Franza.".

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 34g

Restrizzjonijiet fuq attivitajiet tas-sajd fiż-żona ta' 24 mil madwar il-Majott

Il-bastimenti għandhom ikunu pprojbiti milli jużaw purse-seines fuq ġlejjeb ta' tonn u ta' speċijiet ta' ħut li jixbhu lit-ton fiż-żona li hija sa 24 mil mill-kosti tal-Majott, bħala reġjun ultraperiferiku fis-sens tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, imkejla mil-linji ta' bażi minn fejn jitkejlu l-ibħra territorjali.".

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1379/2013

Fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"6.   Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx japplikaw għall-prodotti offruti għall-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari fil-Majott, bħala reġjun ultraperiferiku fit-tifsira tal-Artikolu 349 TFUE.".

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1380/2013

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 23, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"4.   B'deroga mill-paragrafu 1, Franza għandha tkun awtorizzata, sal-31 ta' Diċembru 2025, biex tintroduċi kapaċità ġdida mingħajr ma tirtira kapaċità ekwivalenti għad-diversi segmenti fil-Majott, bħala reġjun ultraperiferiku fis-sens tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem il-"Majott"), imsemmija fl-Anness II."

(2)

Fl-Artikolu 36, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

"5.   B'deroga mill-paragrafu 1, Franza għandha tkun eżentata sal-31 ta’ Diċembru 2021 mill-obbligu li tinkludi fir-reġistru tagħha ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni dawk il-bastimenti li għandhom tul komplessiv ta' inqas minn 10 metri u li joperaw mill-Majott.

6.   Sal-31 ta’ Diċembru 2021, Franza għandha żżomm reġistru provviżorju ta’ bastimenti tas-sajd li għandhom tul komplessiv ta' inqas minn 10 metri u li joperaw mill-Majott. Dak ir-reġistru għandu jinkludi mill-inqas l-isem, it-tul komplessiv u kodiċi ta’ identifikazzjoni ta' kull bastiment. Il-bastimenti rreġistrati fir-reġistru provviżorju għandhom jitqiesu bħala bastimenti rreġistrati fil-Majott."

(3)

L-entrati li jikkonċernaw lill-Majott li jinsabu fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jiddaħħlu fit-tabella fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 wara l-entrata "Guadeloupe: Speċi pelagiċi. T> 12m".

Artikolu 4

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

Fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-Artikolu 56 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 56

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-4 ta’ Marzu 2011.

Madankollu, l-Artikolu 4 għandu japplika għall-Majott bħala reġjun ultraperiferiku fit-tifsira tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn issa 'l quddiem "il-Majott"), mill-1 ta' Jannar 2021. Il-prodotti sekondarji u l-prodotti derivati mill-annimali ġġenerati fil-Majott qabel l-1 ta’ Jannar 2021 għandhom jintremew f'konformità mal-Artikolu 19(1)(b) ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha."

Artikolu 5

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1224/2009

Fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 2a

Applikazzjoni tas-sistema ta' kontroll tal-Unjoni għal ċerti segmenti tal-flotta tal-Mayotte bħala reġjun ultraperiferiku

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2021, l-Artikolu 5(3) u l-Artikoli 6, 8, 41, 56, 58 sa 62, 66, 68 u 109 ma għandhomx japplikaw għal Franza fir-rigward tal-bastimenti tas-sajd li għandhom tul komplessiv ta' inqas minn 10 metri u li joperaw mill-Majott, reġjun ultraperiferiku fit-tifsira tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn issa 'l quddiem “il-Majott”), l-attivitajiet tagħhom u l-qabdiet ta' tali bastimenti tas-sajd.

2.   Sat-30 ta’ Settembru 2014, Franza għandha tistabbilixxi skema ta' kontroll issimplifikata u provviżorja applikabbli għal bastimenti tas-sajd li għandhom tul komplessiv ta' inqas minn 10 metri u li joperaw mill-Majott. Dik l-iskema għandha tindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

għarfien tal-kapaċità tas-sajd;

(b)

aċċess għall-ibħra tal-Majott;

(c)

implimentazzjoni ta' obbligi ta' dikjarazzjoni;

(d)

nomina tal-awtoritajiet responsabbli għall-attivitajiet ta' kontroll;

(e)

miżuri li jiżguraw li kwalunkwe infurzar fir-rigward ta' bastimenti li għandhom tul ta' iktar minn 10 metri jitwettaq fuq bażi nondiskriminatorja.

Sat-30 ta’ Settembru 2020, Franza għandha tippreżenta lill-Kummissjoni pjan ta’ azzjoni li jistipula l-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 mill-1 ta’ Jannar 2022 dwar il-bastimenti tas-sajd li għandhom tul komplessiv ta' inqas minn 10 metri u li joperaw mill-Majott. Dak il-pjan ta’ azzjoni għandu jkun is-suġġett ta’ djalogu bejn Franza u l-Kummissjoni. Franza għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex timplimenta dak il-pjan ta’ azzjoni."

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

L. LINKEVIČIUS


(1)  Opinjoni ta' […] Diċembru 2013 (għandha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C, 341, 21.11.2013, p. 97.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE tal-11 ta’ Lulju 2012 li temenda l-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 204, 31.7.2012, p.131).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta’ Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1).

(5)  Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(6)  Ara paġna 22 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(7)  Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).


ANNESS

LIMITI MASSIMI TAL-KAPAĊITÀ TAS-SAJD GĦALL-FLOTOT IRREĠISTRATI FIL-MAJOTT BĦALA REĠJUN ULTRAPERIFERIKU FIS-SENS TAL-ARTIKOLU 349 TFUE

Il-Majott. Seiners

13 916  (*)

24 000  (*)

Il-Majott.

Bastimenti tas-sajd mekkaniċi bil-konz < 23 m

2 500  (*)

8 500  (*)

Il-Majott.

Speċijiet demersali u pelaġiċi. Bastimenti < 10 m

p.m. (**)

p.m. (**)


(*)  Skont il-pjan ta' żvilupp ippreżentat lill-IOTC fis-7 ta' Jannar 2011.

(**)  Il-limiti massimi għandhom jiġu indikati f'din it-tabella meta jitlestew u sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2025.