20.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/129


REGOLAMENT (UE) Nru 1316/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Diċembru 2013

li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 172 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Sabiex tikseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u sabiex tistimola l-ħolqien tal-impjiegi f'konformità mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni teħtieġ infrastrutturi moderni u bi prestazzjoni għolja li jikkontribwixxu biex jikkollegaw u jintegraw l-Unjoni u r-reġjuni kollha tagħha, fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Dawk il-konnessjonijiet għandhom jgħinu biex itejbu l-moviment liberu tal-persuni, l-oġġetti, il-kapital u s-servizzi. In-netwerks trans-Ewropej għandhom jiffaċilitaw il-konnessjonijiet transkonfinali, irawmu koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali akbar, u jikkontribwixxu għal ekonomija soċjali tas-suq aktar kompetittiva u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

(2)

L-għan li tinħoloq il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) stabbilita b'dan ir-Regolament hu biex jitħaffef l-investiment fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej u biex tingħata spinta lill-fondi mis-settur pubbliku u dak privat, filwaqt li tiżdied iċ-ċertezza legali u r-rispett għall-prinċipju tan-newtralità teknoloġika. Il-FNE għandha tippermetti li jiġu sfruttati kompletament is-sinerġiji bejn is-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija, biex b'hekk tissaħħaħ l-effettività tal-azzjoni tal-Unjoni u tippermetti l-ottimizzazzjoni tal-kostijiet tal-implimentazzjoni.

(3)

Skont il-Kummissjoni, il-ħtiġijiet tal-investiment huma stmati għal EUR 970 000 miljun għall-perijodu sal-2020 għan-netwerks trans-Ewropej fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija.

(4)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għall-implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-perijodu mill-2014 sal-2020, pakkett finanzjarju ta' EUR33 242 259 000 fil-prezzijiet attwali, li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' referenza ewlenija, fi ħdan it-tifsira tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ta' 2 ta’ Diċembru 2013 dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba (4) għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(5)

Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tal-fondi baġitarji allokati lill-FNE, il-Kummissjoni għandha, wara l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, tkun tista' tipproponi t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet bejn is-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Proposta bħal din għandha tkun soġġetta għall-proċedura baġitarja annwali tal-baġit.

(6)

L-ammont ta' EUR 11 305 500 000 fil-prezzijiet attwali ittrasferit mill-Fond ta' Koeżjoni stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) għandu jintuża biex jimpenja riżorsi baġitarji lil strumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament biss mill-1 ta' Jannar 2017.

(7)

Il-ħolqien ta' netwerks infrastrutturali effiċjenti tat-trasport u tal-enerġija huwa wieħed mit-tnax-il azzjoni ewlenija identifikati mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tat-13 ta' April 2011 intitolata: "L-Att dwar is-Suq Uniku - Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u rrinfurzar tal-fiduċja: 'Flimkien għal tkabbir ġdid'".

(8)

Il-Kummissjoni impenjat ruħha li ddaħħal it-tibdil fil-klima f’kull programm ta’ nfiq tal-Unjoni u li tiddedika mill-anqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi marbutin mal-klima. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni. Investimenti infrastrutturali koperti minn dan ir-Regolament għandhom jgħinu biex tiġi promossa t-transizzjoni lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-klima u d-diżastri, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni bi żvantaġġi naturali u demografiċi, b'mod partikolari r-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer. B'mod partikolari fis-setturi tat-trasport u tal-enerġija, il-FNE għandha tikkontribwixxi għall-objettivi f'termini ta' dekarbonizzazzjoni tal-Unjoni għal perijodu medju u twil.

(9)

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Pluriennali ("QFP") ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva (6), il-Parliament Ewropew saħaq fuq l-importanza li niżguraw implimentazzjoni rapida tal-Aġenda Diġitali tal-Unjoni u li jissoktaw l-isforzi intiżi sabiex jintlaħqu sal-2020 il-miri li aċċess għall-internet b'veloċità għolja jkun disponibbli għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, anke fir-reġjuni anqas żviluppati. Il-Parlament Ewropew saħaq li l-investiment f'infrastruttura effettiva tat-trasport kellu rwol ewlieni x'jaqdi biex l-Ewropa tkun tista' tiddefendi il-kompetittività tagħha u twitti t-triq għal tkabbir ekonomiku fit-tul għall-perijodu ta' wara l-kriżi u li n-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport ("TEN-T") kien vitali sabiex jiġi garantit it-tħaddim kif suppost tas-suq intern u jingħata valur miżjud importanti tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew iddikjara wkoll li kien tal-fehma li t-TEN-T għandu, skont dan, ikun ta' prijorità ewlenija fil-QFP u li kien hemm bżonn żieda fil-fondi għat-TEN-T fil-QFP. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew saħaq fuq il-ħtieġa li jinħareġ kemm jista' l-impatt tal-finanzjamenti tal-Unjoni u l-opportunità mogħtija permezz tal-Fondi ta' Koeżjoni u l-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment u l-istrumenti finanzjarji biex jiġu ffinanzjati proġetti nazzjonali u transkonfinali ewlenin ta' infrastruttura prijoritarja għall-enerġija fl-Ewropa, u saħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm allokazzjoni sostanzjali mill-baġit tal-Unjoni għal strumenti finanzjarji f'dan il-qasam.

(10)

Bil-ħsieb li jiġu ffinanzjati infrastrutturi f'reġjuni transkonfinali bħala parti mill-iżvilupp tan-netwerks kollha, għandhom jiġu inkoraġġiti sinerġiji bejn l-istrumenti ta' finanzjament tal-FNE u fondi oħra tal-Unjoni.

(11)

Fit-28 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni addottat il-White Paper intitolata "Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport — Lejn sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" (il-"White Paper"). Il-White Paper għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) mis-settur tat-trasport b'tal-anqas 60 % sal-2050 meta mqabbel mal-1990. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi ‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. L-interoperabbiltà tista' tittejjeb permezz ta' soluzzjonijiet innovattivi li jtejbu l-kompatibbiltà bejn is-sistemi involuti. Il-White Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar minn mezzi li huma aktar effiċjenti-mil-lat ta' enerġija. Għalhekk, qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ merkanzija fit-toroq fuq distanzi li jaqbżu t-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030 u sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom jivjaġġaw bil-ferrovija; sal-2050, kull ajruport b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat man-netwerk tal-ferroviji u kull port tat-tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru l-merkanzija, u fejn hu possibbli, mas-sistema ta’ passaġġi tal-ilma interni.

(12)

Fir-Reżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur sostenibbli għat-trasport (7), il-Parlament Ewropew saħaq li politika effiċjenti tat-trasport tirrikjedi qafas finanzjarju li jkun addattat għall-isfidi li jinħolqu u li, għal dan il-għan, ir-riżorsi attwali għat-trasport u l-mobbiltà għandhom jiżdiedu; barra minn hekk huwa qies li kien hemm bżonn li tinħoloq faċilità li tikkoordina u ttejjeb għall-aqwa livell l-użu ta’ sorsi differenti ta’ finanzjament għat-trasport u tal-mezzi u l-mekkaniżmi finanzjarji kollha disponibbli fil-livell tal-Unjoni.

(13)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar ir-reviżjoni tal-politika tat-TEN-T, il-Kunsill tenna l-ħtieġa li jkompli jsir investiment fl-infrastruttura tat-trasport, sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp xieraq tat-TEN-T f’kull mezz tat-trasport, bħala bażi għas-suq intern u l-kompetittività, il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni u l-konnessjoni tagħha ma’ pajjiżi ġirien, filwaqt li wieħed jikkonċentra fuq il-valur miżjud Ewropew li dan iġib miegħu. Il-Kunsill saħaq ukoll fuq il-bżonn li l-Unjoni tagħmel disponibbli r-riżorsi finanzjarji neċessarji sabiex jiġi stimulat l-investiment fil-proġetti TEN-T, u b’mod partikolari, l-bżonn ta’ rikonċiljazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju adatt mill-baġit tat-TEN-T mal-proġetti ta’ prijorità li jinvolvu s-sezzjonijiet transkonfinali rilevanti u li l-implimentazzjoni tagħhom tibqa' sejra wara l-2013 fi ħdan il-limiti istituzzjonali tal-ipprogrammar tal-QFP. Fil-fehma tal-Kunsill, l-approċċi ta' sħubija pubbliku-privata għandhom jiġu żviluppati u appoġġati aktar f’dan il-kuntest kif inhu xieraq.

(14)

Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (8) … jidentifikaw l-infrastruttura tat-TEN-T, jispeċifikaw l-objettivi li għandhom jintlaħqu minnu u jipprevedu miżuri biex jiġu implimentati. Dawk il-linji gwida jipprevedu b’mod partikolari t-tlestija tan-netwerk ewlieni sal-2030 permezz tal-ħolqien ta’ infrastruttura ġdida kif ukoll permezz tat-titjib u r-riabilitazzjoni sostanzjali tal-infrastruttura eżistenti.

(15)

Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, il-Kummissjoni tistma li l-investiment meħtieġ fit-trasport jammonta għal EUR 500 000 miljun fuq in-netwerk tat-TEN-T kollu kemm hu għall-perijodu 2014-2020, li minnhom, EUR 250 000 miljun huma stmati li jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-TEN-T.

(16)

L-allinjament ġeografiku tal-kurituri ferrovjarji tal-merkanzija kif provdut fir-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) u tal-kurituri tan-netwerk ewlieni skont il-Parti 1 tal-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom, fejn xieraq, jiġu żgurati, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-objettivi tal-istrumenti rispettivi, sabiex jittaffa l-piż amministrattiv u jiġi ssimplifikat l-iżvilupp u l-użu tal-infrastruttura ferrovjarja. Il-kurituri ferrovjarji tal-merkanzija għandhom ikunu soġġetti biss għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 913/2010, inklużi fir-rigward tal-bidliet fl-allinjament tagħhom.

(17)

Fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni tal-politika tat-TEN-T imnedija fi Frar 2009, inħoloq grupp ta’ esperti apposta biex jgħin lill-Kummissjoni u biex jistudja l-kwistjoni tal-istrateġija tal-finanzjament u l-perspettivi ta’ finanzjament għat-TEN-T. Il-Grupp ta' Esperti Nru 5 ibbaża fuq l-esperjenza ta’ esperti esterni minn oqsma varji: maniġers tal-infrastruttura, dawk li jippjanaw l-infrastruttura, rappreżentanti nazzjonali, reġjonali u lokali, esperti ambjentali, akkademiċi u rappreżentanti tas-settur privat. Ir-rapport finali tal-Grupp ta’ Esperti Nru 5 (10) addottat f’Lulju 2010 fih 40 rakkomandazzjoni, li wħud minnhom ġew ikkunsidrati f’dan ir-Regolament. Dak ir-rapport jirrakkomanda fost l-oħrajn li l-Kummissjoni għandha tipprovdi qafas standard għat-taħlit tal-għotjiet tal-Unjoni u s-sħubiji pubbliċi privati ("PPPs") TEN-T, li jkopri kemm il-fondi taħt il-politika ta' koeżjoni kif ukoll il-baġit tat-TEN-T.

(18)

L-esperjenza bil-QFP (2007-2013) turi li xi wħud mill-Istati Membri li huma eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet sinifikanti biex ilestu fil-ħin proġetti transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli Ewropew, kif ukoll biex jippermettu l-użu effiċjenti ta’ fondi tal-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport – b'mod partikolari dawk transkonfinali – b'valur miżjud għoli Ewropew, parti mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni (EUR 11 305 500 000) għandha tiġi ttrasferita għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport fuq in-netwerk ewlieni tat-trasport jew il-proġetti tat-trasport relatati ma’ prijoritajiet orizzontali fl-Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni taħt il-FNE. F’fażi tal-bidu, l-għażla ta' proġetti eliġibbli għal finanzjament għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta' Koeżjoni.. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa Stati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni fl-isforzi tagħhom biex tiġi żviluppata sensiela adatta ta’ proġetti, b’mod partikolari permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi kkonċernati u billi jiġu organizzati sejħiet addizzjonali għal proposti, filwaqt li jkun assigurat proċess trasparenti fl-għażla tal-proġetti.

(19)

L-ammont ta' EUR 11 305 500 000 trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni, li jridu jintefqu esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, ma għandhomx jintużaw biex jiffinanzjaw azzjonijiet b'sinerġiji bejn setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija li jikkontribwixxu għal proġetti ta' interess komuni li jirriżultaw minn sejħa multisettorjali għal proposti.

(20)

Il-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva huma rekwiżiti preliminari essenzjali għall-ilħuq effettiv tal-objettivi tal-FNE. Il-Kummissjoni għandha, sa fejn ikun possibbli, toffri l-mezzi xierqa ta' appoġġ sabiex tippermetti t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġetti fl-Istati Membri kkonċernati.

(21)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-17 ta' Novembru 2010 intitolata: "Prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u wara – Pjan dettaljat għal netwerk integrat tal-enerġija", il-Kummissjoni identifikat il-kurituri ta’ prijorità li huma meħtieġa sabiex l-Unjoni tilħaq il-miri ambizjużi li għandha dwar l-enerġija u l-klima sal-2020 għall-finijiet biex tlesti s-suq intern tal-enerġija, tiżgura s-sigurtà tal-provvista, tippermetti l-integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u tħejji n-netwerks għal aktar tindif mill-karbonju fis-sistema tal-enerġija lil hinn mill-2020.

(22)

Tinħass il-ħtieġa ta' investiment kbir sabiex tiġi mmodernizzata u mferrxa l-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u sabiex jiġu interkollegati netwerks minn pajjiż għall-ieħor u tintemm l-eżistenza tal-ġżejjer tal-enerġija, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni li jkun hemm kompetittività, sostenibbiltà u sigurtà fil-provvista b’mod li l-benefiċċji jiġġustifikaw il-prezz. Skont il-Kummissjoni, il-ħtiġijiet stmati tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija sal-2020 jammontaw għal EUR 1 000 000 miljun, inkluż investiment ta' madwar EUR 200 000 miljun f'infrastrutturi meqjusa li huma ta' rilevanza Ewropea għat-twassil u l-ħżin ta’ elettriku u gass. Skont id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni intitolat "Il-ħtiġijiet ta’ investiment u r-rekwiżiti ta’ finanzjament tal-infrastruttura tal-enerġija" ppreżentat lill-Kunsill fost proġetti ta' rilevanza Ewropea, b'valur ta' madwar EUR 100 000 miljun f'investiment huwa fil-periklu li ma jseħħx minħabba ostakoli li jirrelataw ma' għoti ta' permessi, regolamentazzjoni u finanzjament.

(23)

Il-ħtieġa urġenti li tinbena l-infrastruttura tal-enerġija tal-ġejjieni u ż-żieda sinifikanti fil-volumi tal-investiment meta mqabbla max-xejriet tal-passat teħtieġ bidla fil-mod kif l-infrastruttura tal-enerġija tkun appoġġata fuq il-livell tal-Unjoni. Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-28 ta’ Frar 2011, il-Kunsill approva l-kurituri tal-enerġija bħala prijorità għall-Ewropa.

(24)

Fir-rigward tas-settur tal-enerġija, il-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 talab lill-Kummissjoni sabiex tirrazzjonalizza u ttejjeb il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u sabiex tmexxi 'l quddiem qafas regolatorju attraenti għall-investiment. Il-Kunsill saħaq li l-biċċa l-kbira tal-investiment ikollu jiġi mis-suq bl-ispejjeż irkuprati mit-tariffi. Huwa għaraf li hemm bżonn ta’ finanzjament pubbliku għal proġetti meħtieġa minn perspettiva ta’ sigurtà tal-provvista jew solidarjetà, li ma jkunx irnexxielhom jiġbdu lejhom finanzjament ibbażat fuq is-suq. Huwa kompla jenfasizza l-ħtieġa li tiġi mmodernizzata u mkabbra l-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa u li jiġu interkonnessi n-netwerks minn fruntiera għall-oħra, sabiex is-solidarjetà bejn l-Istati Membri ssir operattiva, sabiex tiġi pprovduta provvista jew rotot ta’ tranżitu u sorsi ta’ enerġija alternattivi u jiġu żviluppati sorsi ta’ enerġija rinnovabbli b’kompetizzjoni mas-sorsi tradizzjonali. Huwa insista li s-suq intern tal-enerġija għandu jitlesta sal-2014 sabiex jippermetti l-fluss ħieles tal-gass u l-elettriku u li ebda Stat Membru ma għandu jinqata' min-netwerks Ewropej tal-gass u l-elettriku wara l-2015 jew jara lis-sigurtà tal-enerġija tiegħu tiġi f'periklu minħabba n-nuqqas ta' konnessjonijiet xierqa. L-ewwel żewġ programmi ta' ħidma annwali adottati skont dan ir-Regolament għandhom iqisu bi prijorità l-proġetti ta' interess komuni u l-azzjonijiet relatati bl-għan li jintemm l-iżolament enerġetiku u jiġu eliminati l-konġestjonijiet enerġetiċi, biex joqorbu lejn it-tlestija tas-suq intern tal-enerġija.

(25)

Ir-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) jidentifika l-prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea, li jeħtieġu jiġu implimentati sal-2020 sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima; jistabbilixxi r-regoli li jidentifikaw il-proġetti ta' interess komuni neċessarji biex jiġu implimentati dawk il-prijoritajiet, u jistipula miżuri fil-kamp tal-għoti ta' permessi, l-involviment pubbliku u r-regolament sabiex jgħaġġel u/jew jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' dawk il-proġetti, inkluż il-kriterji għall-eliġibbiltà ta' proġetti bħal dawn għall-assistenza finanzjarja tal-Unjoni.

(26)

Kull ma jmur, il-mezzi ta' telekomunikazzjoni qegħdin isiru dejjem aktar infrastrutturi bbażati fuq l-internet, bl-infrastruttura tan-netwerks tal-broadband tikkatalizza l-użu tas-servizzi diġitali f’firxa sħiħa ta’ attivitajiet fis-soċjetà. L-internet qiegħed isir il-pjattaforma dominanti għall-komunikazzjoni, sabiex jitwettqu l-prattiki tan-negozju, sabiex jiġu pprovduti servizzi pubbliċi u privati u għall-koeżjoni soċjali u kulturali. Barra dan, il-cloud computing u s-software bħala servizz qed jiżviluppaw bħala l-paradigmi l-ġodda fil-qasam tax-xogħol relatat mal-kompjuters. Għalhekk, id-disponibbiltà trans-Ewropea ta’ aċċess dejjem preżenti, disponibbli u veloċi għall-internet u servizzi diġitali innovattivi hija essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-Suq Uniku.

(27)

Netwerks moderni u veloċi huma infrastruttura kruċjali għall-ġejjieni mil-lat ta' konnettività għall-kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ("SMEs") li jkunu jridu jużaw il-cloud computing sabiex il-benefiċċji jiġġustifikaw dejjem aktar l-ispiża. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-infrastruttura, jiġi evitat l-ispustament tal-investiment privat u jitjieb il-bini tal-kapaċitajiet bil-ħsieb li jinħolqu opportunitajiet ta’ investiment ġodda u tiġi promossa l-implimentazzjoni ta’ miżuri tat-tnaqqis tal-ispejjeż, għandhom jittieħdu azzjonijiet sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-appoġġ tal-Unjoni għall-broadband mill-FNE u l-appoġġ għall-broadband mis-sorsi l-oħra kollha disponibbli, inkluż permezz ta’ pjanijiet nazzjonali tal-broadband.

(28)

L-Istrateġija Ewropa 2020 issejjaħ għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa li tistabbilixxi qafas legali stabbli biex jiġu stimulati investimenti f’infrastruttura miftuħa u kompetittiva tal-internet b’veloċità qawwija u f’servizzi relatati. L-għan għandu jkun li l-Ewropa jkollha l-broadband l-aktar veloċi fid-dinja sal-2020 ibbażat fuq l-aktar teknoloġiji avvanzati.

(29)

Fil-31 ta’ Mejju 2010, il-Kunsill ikkonkluda li l-Unjoni għandha tpoġġi r-riżorsi meħtieġa ħalli jiġi żviluppat suq diġitali uniku, ibbażat fuq internet veloċi u ultraveloċi, u applikazzjonijiet interoperabbli, u għaraf li investiment effiċjenti u kompetittiv fil-ġenerazzjoni li jmiss ta’ netwerks tal-broadband għandu jkun neċessarju għall-innovazzjoni, għall-għażla li tingħata lill-konsumatur u għall-kompetittività tal-Unjoni, u jkun jista’ jipprovdi kwalità ta' ħajja aħjar permezz ta’ kura tas-saħħa mtejba, trasport aktar sikur, opportunitajiet ġodda għall-mezzi tax-xandir u aċċess eħfef għall-prodotti, is-servizzi u l-għarfien, b’mod partikolari minn pajjiż għall-ieħor.

(30)

Is-settur privat għandu jkollu rwol ewlieni biex jagħti bidu u jimmodernizza n-netwerks tal-broadband, b'appoġġ ta' qafas regolatorju kompetittiv u favur l-investiment. Fejn l-investiment privat jonqos, l-Istati Membri għandhom iwettqu l-isforzi meħtieġa biex jilħqu l-miri tal-Aġenda Diġitali. L-assistenza finanzjarja pubblika għall-broadband għandha tkun limitata għall-istrumenti finanzjarja għal programmi jew inizjattivi li jimmiraw proġetti li ma jistgħux jiġu ffinanzjati biss mis-settur privat, kif ikkonfermat minn valutazzjoni ex-ante li tidentifika imperfezzjonijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali.

(31)

Konsegwentement, jeħtieġ jiġi stimolat, skont il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika, l-użu fl-Unjoni kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi ta’ broadband, u li jiġu ffaċilitati l-iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali trans-Ewropej. L-investiment pubbliku permezz tal-istrumenti finanzjarji fin-netwerks ta’ broadband veloċi u ultraveloċi ma għandux iwassal għal distorsjonijiet tas-suq jew joħloq diżinċentivi għall-investiment. Dan għandu jintuża sabiex jattira investiment privat u għandu jitqies biss f’każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta’ interess kummerċjali sabiex wieħed jinvesti.

(32)

Hemm bżonn ta’ bosta metodi ta’ implimentazzjoni u dawn jeħtieġu rati ta’ finanzjament differenti u strumenti finanzjarji sabiex tiżdied l-effiċjenza u l-impatt tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni, sabiex jiġi mħeġġeġ investiment privat u sabiex jiġu indirizzati r-rekwiżiti speċifiċi ta’ proġetti individwali.

(33)

Regolament dwar linji gwida għan-netwerks fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej ser jidentifika l-kriterji skont liema l-proġetti ta' interess komuni jistgħu jiġu appoġġati finanzjarjament skont dan ir-Regolament.

(34)

Orizzont 2020 – il-Programm Qafas ġejjieni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (12) –ser jiffoka fost l-oħrajn kif jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà (pereżempju permezz ta' trasport intelliġenti, ekoloġiku, aċċessibbli u integrat; enerġija nadifa, effiċjenti u fiż-żgur; u servizzi tas-saħħa, governattivi u żvilupp sostenibbli mwassla permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni) sabiex jirreaġixxi direttament għall-isfidi identifikati fl-Istrateġija Ewropa 2020, permezz ta' attivitajiet ta' appoġġ li jkopru l-firxa sħiħa, mir-riċerka sas-suq. Orizzont 2020 ser jagħti appoġġ lill-istadji kollha fil-katina tal-innovazzjoni, b'mod partikolari attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq, inkluż strumenti finanzjarji innovattivi. Bil-għan li jiġi żgurat li l-finanzjament tal-Unjoni għandu impatt akbar, u sabiex tiġi żgurata aktar koerenza, il-FNE ser tiżviluppa sinerġiji mill-qrib ma' Orizzont 2020.

(35)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-20 ta' Lulju 2010 intitolata:"Lejn żona Ewropea ta' sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta' politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020", il-Kummissjoni stabbiliet qafas għall-azzjonijiet ta' politika favur infrastruttura sikura bħala element ewlieni li jnaqqas il-korrimenti fit-toroq sa 50 % sal-2020. Il-FNE għandha għalhekk tiżgura li t-talbiet għal fondi tal-Unjoni jikkonformaw mar-rekwiżiti, ir-rakkomandazzjonijiet u l-miri ta' sikurezza fil-liġi rilevanti kollha tal-Unjoni dwar is-sikurezza fit-triq. L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-FNE għandha tqis it-tnaqqis tal-korrimenti fin-netwerk tat-toroq tal-Unjoni.

(36)

L-Unjoni u bosta Stati Membri huma msieħba mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet, filwaqt li l-Istati Membri li jifdal huma fil-proċess li jirretifikawha. Fl-implimentazzjoni tal-proġetti rilevanti huwa importanti li l-aċċessibbiltà ta’ persuni b’diżabbiltajiet tiġi kkunsidrata fl-ispeċifikazzjoni tal-proġetti, kif imsemmi f'dik il-Konvenzjoni tiġi kkunsidrata fl-ispeċifikazzjoni tal-proġetti.

(37)

Minkejja li parti sinifikanti tal-investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 jistgħu joħorġuhom mis-suq u l-miżuri regolatorji, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ azzjonijiet pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni fil-forma ta' għotjiet ta' flus u strumenti finanzjarji innovattivi.

(38)

Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tal-baġit tal-Unjoni, l-għotjiet ta' flus għandhom jiġu mmirati lejn dawk il-proġetti li jirċievu finanzjament insuffiċjenti mis-settur privat.

(39)

Il-proġetti ferrovjarji ma għandhomx jiġu esklużi milli jirċievu l-għotjiet ta' flus skont dan ir-Regolament għaliex huma jiġġeneraw dħul minn imposti mandatorji taħt id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(40)

Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri ser iwasslu jew diġà wasslu lill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-programmi ta’ investimenti infrastrutturali tagħhom. F’dan il-kuntest, il-PPPs tqiesu bħala mezz effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti infrastrutturali li jiżguraw ir-realizzazzjoni ta’ objettivi bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-promozzjoni ta’ sorsi alternattivi ta’ enerġijau l-effiċjenza fl-enerġija u l-użu razzjonali tar-riżorsi, u l-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u t-tħaddim ta’ netwerks tal-broadband. Fil-Komunikazzjoni tagħha tad-19 ta' Novembru 2009 intitolata: “Il-mobilizzazzjoni tal-investiment privat u pubbliku għall-irkupru u tibdil strutturali fit-tul: l-iżvilupp tal-Partenarjati [Sħubijiet] Pubbliċi Privati", il-Kummissjoni impenjat ruħha li ttejjeb l-aċċess finanzjarju għall-PPPs billi twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji eżistenti.

(41)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tad-19 ta' Ottubru 2010 intitolata "Reviżjoni tal-Baġit tal-UE", il-Kummissjoni saħqet li r-regola għall-proġetti b'potenzjal kummerċjali fit-tul għandha tkun li jintużaw fondi tal-Unjoni bi sħubija mas-setturi finanzjarji u bankarji, b’mod partikolari l-Bank Ewropew għall-Investiment u l-istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi tal-Istati Membri, iżda wkoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra u s-settur finanzjarju privat, inkluż fil-livell nazzjonali u dak reġjonali.

(42)

Għandhom jintużaw strumenti finanzjarji sabiex jiġu indirizzati bżonnijiet speċifiċi tas-suq, għal azzjonijiet li għandhom valur miżjud ċar tal-Unjoni u li huma konformi mal-objettivi tal-FNE, u ma għandhomx jeskludu l-finanzjament privat. Huma għandhom itejbu l-effett ta' lieva li jħalli l-infiq tal-baġit tal-Unjoni u jiksbu effett multiplikatur fir-rigward tal-attrazzjoni ta' finanzjament tas-settur privat. Dan huwa partikolarment rilevanti fil-kuntest ta' diffikultajiet ta' aċċess għall-kreditu u restrizzjonijiet għall-finanzi pubbliċi u fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi appoġġat l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa. Qabel tiddeċiedi li tuża strumenti finanzjarji, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ex-ante tal-istrument ikkonċernat, kif meħtieġ mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (14).

(43)

Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti minn strateġija ta’ finanzjament konsistenti li tgħaqqad flimkien finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat fuq ir-raġunament li f’ħafna każi, sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ investiment u imperfezzjonijiet tas-suq jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji milli b’għotjiet ta' flus.

(44)

Il-FNE għandha tipprovdi għal strumenti finanzjarji biex tħeġġeġ parteċipazzjoni sostanzjali fl-investiment tal-infrastruttura minn investituri fis-settur privat u l-istituzzjonijiet finanzjarji. Sabiex ikunu attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-istrumenti finanzjarji għandhom ikunu mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv iżda għandha wkoll tkun kapaċi tirreaġixxi għall-bżonnijiet ta' finanzjament identifikat b'mod flessibbli. It-tfassil ta' dawk l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji tal-QFP (2007-2013), bħall-istrument ta’ Self Garantit għall-proġetti TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta’ Finanzjament b’Kondiviżjoni tar-Riskji (RSFF), il-Fond Ewropew 2020 għall-Enerġija, it-Tibdil fil-Klima u l-Infrastruttura (il-‘'Fond Marguerite'’) u l-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti.

(45)

Il-potenzjal għal strumenti finanzjarji innovattivi, bħall-bonds tal-proġetti, sabiex tiġi appoġġata l-finanzjament tal-infrastruttura tat-trasport b'valur miżjud Ewropew għandu jiġi studjat, f'konformità mar-riżultati tal-valutazzjonijiet ex-ante u l-evalwazzjonijiet relatati l-oħra, b'mod partikolari l-evalwazzjoni indipendenti tal-Inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti tal-Ewropa 2020 fl-2015.

(46)

Sabiex jiġi ottimizzat l-użu ta' fondi baġitarji allokati lil-FNE, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-kontinwità tal-istrumenti finanzjarji kollha stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) u l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju għal bonds tal-proġetti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) fi ħdan l-istrumenti finanzjarji ta' dejn u ekwità tagħhom sussegwenti skont dan ir-Regolament, abbażi ta' valutazzjoni ex-ante, kif previst bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(47)

Fl-għażla tal-forma l-iżjed effettiva ta’ assistenza finanzjarja, il-karatteristiċi speċifiċi għas-settur u għall-proġett eliġibbli għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq. Biex ikun jista' jsir l-aktar użu effiċjenti tal-baġit tal-Unjoni u biex jiżdied l-effett multiplikatur tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni, fir-rigward tas-settur tal-enerġija, il-Kummissjoni għandha, sa fejn ikun possibbli u soġġett għall-introduzzjoni fis-suq, tistinka biex tagħti prijorità lill-użu ta' strumenti finanzjarji kull fejn ikun xieraq, filwaqt li tirrispetta l-limitu tal-użu ta' strumenti finanzjarji skont dan ir-Regolament. Il-promoturi tal-proġetti tal-enerġija għandhom jiġu mħeġġa jesploraw il-possibbiltà li jużaw strumenti finanzjarji qabel ma japplikaw għall-għotjiet ta' flus għax-xogħlijiet. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha tagħti l-appoġġ xieraq sabiex tiġi mmassimizzata l-adozzjoni ta' strumenti finanzjarji.

(48)

Il-proġetti ta’ interess komuni fl-oqsma tal-elettriku, il-gass u d-diossidu tal-karbonju għandhom ikunu eliġibbli biex jirċievu assistenza finanzjarja tal-Unjoni għal studji u, taħt ċerti kundizzjonijiet, għal xogħlijiet fil-forma ta’ għotjiet ta' flus jew fil-forma ta’ strumenti finanzjarji innovattivi. Dan se jiżgura li appoġġ personalizzat jista' jiġi pprovdut lil dawk il-proġetti ta’ interess komuni li ma jkunux vijabbli taħt il-qafas regolatorju u l-kundizzjonijiet tas-suq eżistenti. Fil-qasam tal-enerġija, huwa importanti li tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari bejn proġetti li jikkontribwixxu għat-twettiq tal-istess kuritur prijoritarju tal-Unjoni. Assistenza finanzjarja bħal din għandha tiżgura s-sinerġiji meħtieġa mal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment, li se jiffinanzjaw in-netwerks internazzjonali intelliġenti tad-distribuzzjoni tal-enerġija ta’ importanza lokali jew reġjonali. F'investimenti fi proġetti ta’ interess komuni tapplika loġika fi tliet stadji. L-ewwel, is-suq għandu jkollu l-prijorità li jinvesti. It-tieni, jekk l-investimenti ma jsirux mis-suq, għandhom jiġu esplorati soluzzjonijiet regolatorji, jekk ikun meħtieġ il-qafas regolatorju rilevanti għandu jiġi aġġustat, u għandha tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-qafas regolatorju rilevanti. It-tielet, meta l-ewwel żewġ stadji ma jkunux biżżejjed biex jiġu pprovduti l-investimenti meħtieġa fi proġetti ta’ interess komuni, tista’ tingħata assistenza finanzjarja tal-Unjoni jekk il-proġett ta’ interess komuni jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà applikabbli.

(49)

Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 347/2013, il-proġetti ta' interess komuni kollha li jaqgħu taħt il-kategoriji stipulati fl-Anness II.1, 2 u 4 għal dak ir-Regolament huma eliġibbli għall-assistenza finanzjarja tal-Unjoni fil-forma ta' għotjiet ta' flus għall-istudji u l-istrumenti finanzjarji. L-għotjiet ta' flus għal xogħlijiet jistgħu jintużaw għal azzjonijiet li jikkontribwixxu għal dawk il-proġetti ta' interess komuni li, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 347/2013 juri b'mod partikolari esternalitajiet pożittivi sinifikanti u li mhumiex kummerċjalment vijabbli, skont il-pjan ta' negozju tal-proġett u valutazzjonijiet oħra mwettqa, b'mod partikolari mill-investituri potenzjali, il-kredituri jew l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

(50)

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika b’mod gradwali ta' benefiċjarji mill-Istati Membri kollha, u b'attenzjoni partikolari għall-Istati Membri eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni, il-Kummissjoni bi sħab mal-Bank Ewropew tal-Investiment, permezz ta' inizjattivi konġunti bħal pereżempju ċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza Esperta fuq il-PPPs (EPEC- European PPP Expertise Centre) u l-Assistenza Konġunta ta' Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (Jaspers), għandha tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet għal proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-finanzjament ta’ proġetti.

(51)

L-istrumenti finanzjarji skont dan ir-Regolament għandhom jirriflettu r-regoli pprovduti fit-Titolu VIII tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (17), u għandhom ikunu konformi mar-regoli tal-aħjar prattika applikabbli għal strumenti finanzjarji.

(52)

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kundizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji, jista’ jkun hemm bżonn li jiżdiedu rekwiżiti oħra fil-programmi ta’ ħidma, pereżempju sabiex jiġu żgurati swieq kompetittivi fid-dawl tal-iżvilupp tal-politiki tal-Unjoni, l-iżviluppi teknoloġiċi u fatturi oħra li jistgħu jsiru rilevanti.

(53)

Programmazzjoni pluriennali għall-appoġġ mill-FNE għandha tkun intiża biex tappoġġa il-prijoritajiet tal-Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi finanzjarji neċessarji u l-konsistenza, it-trasparenza u l-kontinwità fl-azzjoni konġunta li ssir mill-Unjoni u l-Istati Membri. Għal proposti mressqa wara l-implimentazzjoni tal-ewwel programm ta’ ħidma pluriennali fis-settur tat-trasport, l-eliġibbiltà tal-ispejjeż għandha tibda fl-1 ta’ Jannar 2014 sabiex tiġi żgurata l-kontinwità ta’ proġetti diġà koperti mir-Regolament (KE) Nru 680/2007.

(54)

Minħabba l-baġit sostanzjali meħtieġ għall-implimentazzjoni ta’ xi proġetti infrastrutturali, għandu jkun hemm il-possibbiltà li l-impenji baġitarji marbuta mal-assistenza finanzjarja għal ċerti azzjonijiet jiġu maqsuma fi ħlasijiet annwali bin-nifs.

(55)

Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-ogħla valur miżjud tal-Unjoni biex jintlaħaq l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni u fuq il-proġetti ta’ interess komuni fil-qasam tas-sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku, b’mod partikolari s-sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li jirriżultaw mis-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (is-sistema SESAR) li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta’ madwar EUR 3 000 miljun, kif ukoll is-sistemi ta' trasport intelliġenti (ITS), is-Sistemi ta' Ġestjoni u Informazzjoni tat-Traffiku Marittimu (VTMIS), is-Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) u s-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS). Fis-settur tal-enerġija, l-assistenza finanzjarja għandha tiffoka fuq it-tlestija tas-suq intern tal-enerġija, sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista, tiġi promossa s-sostenibbiltà fost l-oħrajn billi jiġi żgurat it-twassil tal-elettriku rinnovabbli mill-ġenerazzjoni għaċ-ċentri tad-domanda u l-ħżin, u jiġi attirat investiment privat. Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, l-assistenza finanzjarja għandha l-ewwel nett tkun iffokata fuq proġetti li jiġġeneraw talba għall-broadband, inkluż il-bini ta' infrastruttura ta' servizz diġitali Ewropew, li min-naħa tagħhom għandhom jistimolaw l-investiment fl-implimentazzjoni tan-netwerk tal-broadband.

(56)

Fis-settur tal-enerġija, il-baġit previst għandu bħala prijorità jiġi allokat fil-forma ta' strumenti finanzjarji, soġġett għad-dħul fis-suq. Il-proġetti ta' interess komuni fis-settur tat-telekomunikazzjoni għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-Unjoni fil-forma ta' għotjiet ta' flus u l-akkwist ta' pjattaformi ta' servizzi prinċipali, is-serviżżi ġeneriċi u l-azzjonijiet orizzontali. L-azzjonijiet fil-qasam ta’ tħaddim tal-broadband, inklużi azzjonijiet li jiġġeneraw domanda għall-broadband, għandhom ikunu eliġibbli għal għajnuna finanzjarja mill-Unjoni fil-forma ta’ strumenti finanzjarji.

(57)

Skont l-analiżi li twettqet fil-valutazzjoni tal-impatt għar-Regolament (UE) Nru 347/2013, in-numru ta' proġetti ta' interess komuni li jikkontribwixxu l-aktar lejn l-implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma prijoritarji strateġiċi tal-infrastruttura tal-enerġija huwa stmat li huwa madwar 100 fil-qasam tal-elettriku u 50 fil-qasam tal-gass. Barra minn hekk, abbażi tal-preponderanza mistennija tal-elettriku fis-sistema tal-enerġija tal-Ewropa matul iż-żewġ deċennji li jmiss huwa stmat li l-assistenza għall-proġetti tal-elettriku ta' interess komuni ser tassorbi l-biċċa l-kbira tal-pakkett finanzjarju tal-enerġija skont il-FNE. Filwaqt li qiegħda tieħu nota li din l-istima ser tkun soġġetta għat-tibdil hekk kif aktar informazzjoni ssir disponibbli, u li tqis il-bżonn li tiżgura l-konformità mar-Regolament (UE) Nru 347/2013, il-Kummissjoni għandha tagħti l-konsiderazzjoni dovuta lil proġetti tal-elettriku, bil-għan li tagħmel il-biċċa l-kbira tal-assistenza finanzjarja disponibbli għal dawk il-proġetti fuq il-perijodu 2014-2020, soġġett għad-dħul fis-suq, il-kwalità u l-maturità tal-azzjonijiet u l-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom. Dan l-għan huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe riallokazzjoni possibbli ta' fondi disponibbli għal proġetti tal-enerġija.

(58)

Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet intermedjarji u retrospettivi mill-Kummissjoni u jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u l-impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-FNE u tal-prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar il-proġetti speċifiċi taħt il-FNE. Dik l-informazzjoni għandha tkun aġġornata kull sena.

(59)

Sa fejn huma kkonċernati t-trasport u l-enerġija, fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi għal kull settur stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 u fir-Regolament (UE) Nru 347/2013, tfasslu listi ta’ proġetti, kurituri u oqsma ta' prijorità li għalihom għandu japplika dan ir-Regolament u din għandha tkun inkluża f'anness għal dan ir-Regolament. Fir-rigward tat-trasport, sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) sabiex jiġu adottati emendi fil-Parti I tal-Anness I u jiġu ddettaljati l-prijoritajiet tal-finanzjament għall-azzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 7(2) li għandu jiġi rifless fil-programmi ta' ħidma.

(60)

Sabiex jitqies il-livell attwali tad-domanda għall-finanzjament skont l-objettivi speċifiċi tat-trasport u biex is-sejbiet tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu jsiru effettivi, fejn jirriżulta neċessarju li ssir devjazzjoni mill-allokazzjoni għal objettiv speċifiku tat-trasport stabbilit fil-Parti IV tal-Anness I għal dan ir-Regolament b'aktar minn 5 punti perċentwali, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda l-perċentwali indikattivi għal kull wieħed mill-objettivi speċifiċi tat-trasport. L-allokazzjonijiet indikattivi għall-objettivi speċifiċi tat-trasport ma jipprevjenux l-ammont ta' EUR 11 305 500 000 ittrasferit mill-Fond ta' Koeżjoni milli jintefaq kollu fuq proġetti li jimplimentaw in-netwerk ewlieni jew fuq proġetti u prijoritajiet orizzontali identifikati fil-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

(61)

Sabiex jiġu riflessi l-konklużjonijiet meħuda mill-implimentazzjoni tal-FNE, inklużi dawk li jinsabu fl-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex timmodifika l-lista ta' orjentazzjonijiet ġenerali li għandhom jitqiesu meta jiġu stipulati l-kriterji tal-għażla.

(62)

Meta tadotta atti ddelegati taħt dan ir-Regolament, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet kif xieraq matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura li d-dokumenti rilevanti jintbagħtu simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(63)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-rigward tal-programmi ta' ħidma pluriennali u annwali. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (18).

(64)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati fiċ-ċiklu kollu tal-infiq, inklużi l-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni tal-irregolaritajiet, l-irkupru tal-fondi li jintilfu, jitħallsu bi żball jew jintużaw b'mod ħażin u, fejn adatt, l-impożizzjoni ta' penali, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Il-Parlament Ewropew għandu jkun informat kif dovut dwar il-miżuri kollha bħal dawn.

(65)

Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u wiesgħa għall-proġetti li jibbenefikaw mill-fondi tal-FNE, il-forma tal-kuntratt għandha tkun konsistenti mal-objettivi u ċ-ċirkostanzi tal-proġett. Il-kundizzjonijiet tal-kuntratti għandhom jiġu abbozzati b'mod li jallokaw b'mod ġust ir-riskji assoċjati mal-kuntratt, sabiex jiġi mmassimizzata l-kost-effettività u biex il-kuntratt ikun jista' jitwettaq bl-aqwa effiċjenza. Dan il-prinċipju għandu japplika irrispettivament minn jekk jintużax mudell tal-kuntratt nazzjonali jew internazzjonali.

(66)

Uħud mill-proġetti ta’ infrastruttura ta’ interess komuni jistgħu jeħtieġu konnessjoni ma’ u jgħaddu minn pajjiżi terzi ġirien, pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni jew oħrajn. Il-FNE għandha toffri mezzi ssimplifikati ta’ kif dawk l-infrastrutturi għandhom jiġu kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn strumenti interni u esterni tal-baġit tal-Unjoni.

(67)

Meta pajjiżi terzi u entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi jipparteċipaw f'azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti ta' interess komuni, l-għotjiet ta' flus għandhom ikunu biss disponibbli jekk l-azzjoni probabbilment ma tkunx appoġġata b'mod adegwat minn forom oħra ta' assistenza finanzjarja taħt il-FNE jew taħt programmi oħra tal-Unjoni.

(68)

L-orjentazzjoni ġenerali li abbażi tagħha l-Kummissjoni għandha tqis l-impatt soċjali, klimatiku u ambjentali, kif imsemmija fil-Parti V tal-Anness I għal dan ir-Regolament, ma għandhiex tiġi applikata għall-qasam tal-enerġija, skont l-approċċ meħud fl-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) Nru 347/2013.

(69)

Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, l-orjentazzjoni ġenerali li jitqies l-effett stimulanti tal-appoġġ tal-Unjoni fuq l-investiment pubbliku u privat għandha tiġi applikata biss għal dawk l-infrastrutturi tas-servizz diġitali li għandhom l-għan li jistimulaw investiment addizzjonali.

(70)

L-orjentazzjoni ġenerali li trid tqis id-dimensjoni transkonfinali ma għandhiex tiġi applikata fir-rigward tan-netwerks tal-broadband għaliex l-investimenti kollha fil-broadband, inklużi dawk li qed isiru fi ħdan il-fruntieri tal-Istati Membri, ser itejbu l-konnettività tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni trans-Ewropej.

(71)

Il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea ta' Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (il-Ftehim ŻEE) fil-FNE għandha tkun skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim ŻEE. Għal dak il-għan kull settur kopert minn dan ir-Regolament għandu jiġi kkunsidrat bħala programm separat. Il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA fil-FNE għandha tkun provduta b'mod partikolari fil-qasam tat-telekomunikazzjoni.

(72)

Sa fejn huwa kkonċernat it-trasport, għall-fini tal-eliġibbiltà tal-proġetti ta' interess komuni f'pajjiżi terzi skont dan ir-Regolament, għandhom jiġu applikati l-mapep indikattivi li jinsabu fl-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1315/2013. F'pajjiżi terzi li għalihom dak ir-Regolament ma jinkludix il-mapep indikattivi, il-proġetti ta' interess komuni għandhom ikunu eliġibbli meta jkun hemm kooperazzjoni reċiproka li tkun għadha għaddejja bil-ħsieb li jkun hemm ftehim dwar mapep indikattivi bħal dawn.

(73)

Minħabba li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari l-koordinazzjoni, l-iżvilupp u l-finanzjament tan-netwerks trans-Ewropej, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri imma pjuttost jistgħu, minħabba l-bżonn ta' koordinazzjoni ta' dawk l-objettivi, jintlaħqu aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' taddotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit ukoll f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

(74)

Għal raġunijiet ta' ċarezza, ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) għandhom jitħassru.

(75)

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea biex tkun tista' ssir l-adozzjoni f'waqtha tal-atti delegat skont dan ir-Regolament,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

KAPITOLU I

Il-faċilità nikkollegaw l-ewropa

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (il-"FNE") li jiddetermina l-kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja mill-Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex tagħti appoġġ lill-proġetti ta' interess komuni fis-setturi tal-infrastrutturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija u biex jisfrutta s-sinerġiji potenzjali bejn dawk is-setturi. Huwa jistabbilixxi wkoll it-tqassim tar-riżorsi li għandhom isiru disponibbli taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

"proġett ta' interess komuni" tfisser proġett identifikat fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013, jew fir-Regolament (UE) Nru 347/2013 jew f'Regolament dwar linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni;

(2)

'sezzjoni transkonfinali' tfisser, fis-settur tat-trasport, is-sezzjoni li tiżgura l-kontinwità ta’ proġett ta’ interess komuni bejn l-eqreb nodi urbani fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera ta' żewġ Stati Membri jew bejn Stat Membru u pajjiż ġar;

(3)

‘pajjiż tal-viċinat’ tfisser il-pajjiż li jaqa' taħt l-ambitu tal-Politika Ewropea tal-Viċinat inkluża s-Sħubija Strateġika, il-Politika tat-Tkabbir, iż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles;

(4)

‘pajjiż terz’ tfisser kwalunkwe pajjiż tal-viċinat u l-pajjiżi l-oħra kollha li magħhom tista’ tikkoopera l-Unjoni sabiex jintlaħqu l-għanijiet fil-mira ta’ dan ir-Regolament;

(5)

"xogħlijiet” tfisser ix-xiri, il-forniment u t-tħaddim ta’ komponenti, sistemi u servizzi inkluż is-software, it-twettiq tal-iżvilupp u l-bini u l-attivitajiet ta’ installazzjoni relatati ma’ proġett, l-aċċettazzjoni tal-installazzjonijiet u t-tnedija ta’ proġett;

(6)

"studji” tfisser attivitajiet meħtieġa għat-tħejjija ta’ implimentazzjoni tal-proġett, bħal studji preparatorji, kartografiċi, tal-fattibbiltà, ta’ evalwazzjoni, ta’ ttestjar u ta’ validazzjoni, inkluż fil-forma ta’ software, u kwalunkwe miżura oħra ta’ appoġġ tekniku, li tinkludi azzjoni bil-quddiem sabiex jiġi definit u żviluppat proġett u sabiex tittieħed deċiżjoni dwar il-finanzjament tiegħu, bħal stħarriġ dwar is-siti kkonċernati u t-tħejjija tal-pakkett finanzjarju;

(7)

'azzjonijiet ta’ appoġġ għall-programm' tfisser, fil-livelltal-FNE, il-miżuri kollha ta’ akkumpanjament neċessarji għall-implimentazzjoni tagħha u tal-implimentazzjoni tal-linji gwida speċifiċi għal kull settur, bħas-servizzi, b'mod partikolari l-għoti ta' assistenza teknika, inkluż għall-użu tal-istrumenti finanzjarji, flimkien mal-attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta' konsultazzjoni ta' partijiet interessati, ta’ kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li jinħtieġu b'mod dirett għall-ġestjoni tal-FNE u l-ksib tal-objettivi tagħha. B’mod partikolari l-azzjonijiet ta' appoġġ għall-programm jinkludu l-istudji, il-laqgħat, il-kartografija infrastrutturali, l-informazzjoni, it-tqassim ta' informazzjoni, l-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni l-ispiża marbuta mal-għodda u n-netwerks tal-IT li jiffokaw fuq skambji ta’ informazzjoni dwar il-FNE, flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ assistenza amministrattiva oħra mġarrba mill-Kummissjoni li tista’ tinħtieġ għall-ġestjoni tal-FNE jew l-implimentazzjoni tal-linji gwida individwali speċifiċi għas-settur. Azzjonijiet ta’ appoġġ għall-programm jinkludu wkoll attivitajiet meħtieġa sabiex jiffaċilitaw it-tħejjija tal-proġetti ta' interess komuni b'mod partikolari fl-Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, bil-ħsieb li jinkiseb il-finanzjament skont dan ir-Regolament jew fis-suq finanzjarju. Azzjonijiet ta’ appoġġ għall-programm għandhom, fejn ikun xieraq, jinkludu wkoll l-kopertura tal-ispejjeż tal-Aġenzija Eżekuttiva inkarigata mill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta' partijiet speċifiċi tal-FNE ("Aġenzija Eżekuttiva");

(8)

"azzjoni" tfisser kwalunkwe attività, li ġiet identifikata bħala waħda finanzjarjament u teknikament indipendenti, għandha żmien stipulat u hija neċessarja għall-implimentazzjoni ta' proġett ta' interess komuni;

(9)

"spejjeż eliġibbli” għandha l-istess tifsira bħal fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012;

(10)

"benefiċjarju" tfisser Stat Membru, organizzazzjoni internazzjonali, jew impriża jew korp pubbliku jew privat li jkun intgħażel sabiex jirċievi assistenza finanzjarja tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament u skont l-arranġamenti stabbiliti fil-programm ta’ ħidma rilevanti imsemmi fl-Artikolu 17;

(11)

"korp ta’ implimentazzjoni" tfisser korp jew impriża pubblika jew privata maħtura minn benefiċjarju, fejn il-benefiċjarju huwa Stat Membru jew organizzazzjoni internazzjonali, sabiex tiġi implimentata l-azzjoni kkonċernata. Ħatra bħal din għandha tiġi deċiża mill-benefiċjarju taħt ir-responsabbiltà tiegħu propja u, jekk ikun meħtieġ l-għoti ta' kuntratt ta' akkwist, dan isir b'konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali dwar l-akkwisti pubbliċi;

(12)

"netwerk komprensiv" tfisser l-infrastruttura tat-trasport identifikata bi qbil mal-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(13)

"netwerk ewlieni" tfisser l-infrastruttura tat-trasport identifikata skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(14)

"kurituri tan-netwerk ewlieni” tfisser strument sabiex jiffaċilita l-implimentazzjoni koordinata tan-netwerk ewlieni kif stabbilit fil-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013u kif elenkat fil-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament;

(15)

"konġestjoni" fis-settur tat-trasport tfisser ostaklu fiżiku, tekniku jew funzjonali li jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffettwa l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal jew transkonfinali u li jista’ jingħeleb permezz tal-ħolqien ta' infrastruttura ġdida, jew b'titjib sostanzjali tal-infrastruttura eżistenti, li tista' twassal għal titjib sinifikanti li jsolvi r-ristrezzjonijiet tal-konġestjoni;

(16)

"prijorità" tfisser kwalunkwe kuritur prijoritarju tal-elettriku, kurituri prijoritarji tal-gass jew oqsma prijoritarji tematiċi indikati fir-Regolament (UE) Nru 347/2013;

(17)

"applikazzjonijiet telematiċi" tfisser l-applikazzjonijiet kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(18)

"infrastruttura tal-enerġija" tfisser l-infrastruttura kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 347/2013;

(19)

"sinerġiji bejn is-setturi" tfisser l-eżistenza ta’ azzjonijiet simili jew kumplimentari f’mill-inqas tnejn mis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija li jistgħu jippermettu l-ottimizzazzjoni tal-kostijiet jew tar-riżultati permezz tal-ġbir komuni tar-riżorsi finanzjarji, tekniċi jew umani;

(20)

"netwerk iżolat" tfisser in-netwerk ferrovjarju ta’ Stat Membru, jew parti minnu, kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013.

Artikolu 3

Objettivi ġenerali

Il-FNE għandha tippermetti t-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess komuni fi ħdan il-qafas tal-politika tan-netwerks trans-Ewropej fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. B'mod partikolari, il- FNE għandha tappoġġa l-implimentazzjoni ta' dawk il-proġetti ta' interess komuni mmirati għall-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' infrastrutturi u servizzi ġodda jew għat-titjib ta' infrastrutturi u servizzi eżistenti, fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Hija ser tagħti prijorità lill-konnessjonijiet nieqsa, fis-settur tat-trasport. Il-FNE għandha wkoll tikkontribwixxi għall-appoġġ ta' proġetti b'valur miżjud Ewropew u benefiċċji sinifikanti għas-soċjetà u li ma jirċevux finanzjament adegwat mis-suq. L-objettivi ġenerali li ġejjin għandhom japplikaw għas-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija:

(a)

li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, f’konformità mal-istrateġija Ewropa 2020, billi tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna li jikkunsidraw il-flussi futuri tat-traffiku, u b'hekk toħroġ benefiċċji għall-Unjoni kollha kemm hi f’termini ta' titjib tal-kompetittività fis-suq dinji u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fis-suq intern u billi toħloq ambjent li jgħin il-ħolqien ta' investiment privat, pubbliku jew pubbliku-privat permezz ta' kombinament ta' strumenti finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni fejn il-proġetti jistgħu jibbenefikaw minn taħlita ta' strumenti u tal-isfruttar b'mod adatt ta' sinerġiji bejn is-setturi kollha.

Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha tiġi mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment privat, pubbliku jew sħubijiet pubbliċi-privati fi proġetti ta' interess komuni, u b'mod partikolari minn kemm ikun il-volum ta' investimenti privati fi proġetti ta' interess komuni miksub permezz tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-użu effiċjenti tal-investiment pubbliku;

(b)

li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li għandha tal-iżvilupp sostenibbli,inkluż tnaqqis ta' mill-inqas 20 % tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra b'paragun mal-livelli tal-1990 u li żżid b’20 % l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % sal-2020, biex b'hekk tikkontribwixxi għall-objettivi fi żmien medju u fit-tul tal-Unjoni rigward id-dekarbonizzazzjoni, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Artikolu 4

Objettivi settorjali speċifiċi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3, il-FNE għandha tikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi settorjali speċifiċi msemmijin fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fis-settur tat-trasport, l-appoġġ għal proġetti ta' interess komuni kif identifikati fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, li għandhom l-għan li jilħqu l-objettivi stabbiliti hawn taħt, kif hu speċifikat ulterjorment taħt l-Artikoli 4 ta' dak ir-Regolament:

(a)

it-tneħħija tal-konġestjonijiet, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, il-konnessjoni fejn hemm lakuni, u, b'mod partikolari, it-titjib tas-sezzjonijiet transkonfinali. Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha titkejjel permezz:

(i)

tan-numru ta' netwerks ġodda jew konnessjonijiet transkonfinali mtejba;

(ii)

tan-numru ta' kilometri ta' linja ferrovjarja adattata għall-istandard Ewropew tad-daqs nominali u mgħammra bl-ERTMS;

(iii)

tan-numru ta' konġestjonijiet imneħħija u s-sezzjonijiet ta' kapaċità miżjuda tar-rotot tat-trasport għall-mezzi kollha li rċevew il-finanzjament mill-FNE;

(iv)

tat-tul tal-passaġġi fuq l-ilma interni mqassam skont il-klassi fl-Unjoni; u

(v)

tat-tul tan-netwerk ferrovjarju fl-Unjoni mtejjeb skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(b)

li jiġu żgurati s-sistemi sostenibbli u effiċjenti ta' trasport fuq perijodu twil, bil-ħsieb li ssir tħejjija għall-flussi tat-trasport mistennija fil-futur flimkien mal-possibbiltà tad-dekarbonizzazzjoni tal-mezzi kollha ta' trasport permezz tat-transizzjoni għal teknoloġiji tat-trasport innovattivi, b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, filwaqt li tiġi ottimizzata s-sigurtà. Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha titkejjel permezz:

(i)

tan-numru ta' punti ta' provvista għal karburanti alternattivi għall-vetturi li jużaw in-netwerk ewlieni tat-TEN-T għat-trasport bit-triq fl-Unjoni;

(ii)

tan-numru ta' portijiet interni u marittimi tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T mgħammra bil-punti ta' provvista għall-karburanti alternattivi fl-Unjoni; u

(iii)

tat-tnaqqis tal-korrimenti fin-netwerk tat-toroq fl-Unjoni;

(c)

li jiġu ottimizzati kemm jista' jkun l-integrazzjoni u l-interkonnessjoni tal-mezzi tat-trasport u tittejjeb l-interoperabbiltà tas-servizzi tat-trasport, filwaqt li tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-infrastrutturi tat-trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha titkejjel permezz:

(i)

tan-numru ta' pjattaformi loġistiċi multimodali inklużi portijiet u ajruporti interni u marittimi konnessi ma' netwerk ferrovjarju;

(ii)

tan-numru ta' terminali ferrovjarji mtejba, u n-numru ta' konnessjonijiet ġodda jew imtejba bejn il-portijiet permezz tal-awtostrada tal-baħar;

(iii)

tan-numru ta' kilometri ta' passaġġi tal-ilma interni mgħammra bl-RIS; u

(iv)

tal-livell tat-tħaddim tas-sistema SESAR, il-VTMIS u l-ITS fis-settur tat-toroq.

L-indikaturi msemmijin f'dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għall-Istati Membri li ma għandhomx netwerk ferrovjarju jew netwerk fuq l-ilmijiet interni.

Dawk l-indikaturi ma għandhomx jikkostitwixxu kriterji ta' selezzjoni jew eliġibbiltà għall-azzjonijiet ta' appoġġ mill-FNE.

Il-perċentwali indikattivi li jirriflettu l-parti tar-riżorsi baġitarji ġenerali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1)li jiġu allokati lil kull wieħed mill-objettivi speċifiċi tat-trasport huma stabbiliti fil-Parti IV tal-Anness I għal dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni ma għandhiex tiddevja minn dawk il-perċentwali indikattivi b'aktar minn 5 punti perċentwali;

3.   Fis-settur tal-enerġija, l-FNE għanda tappoġġa proġetti ta' interess komuni li għandhom l-għan li jiksbu wieħed jew aktar mill-objettivi li ġejjin:

(a)

iż-żieda tal-kompetittività permezz tal-promozzjoni ta' aktar integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u l-interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku u l-gass bejn il-fruntieri. Il-kisba ta' dan l-objettiv għandu jitkejjel ex post:

(i)

min-numru ta' proġetti li jwasslu għal interkonnessjoni effikaċi bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li jneħħu r-restrizzjonijiet interni;

(ii)

it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-iżolament enerġetiku tal-Istati Membri;

(iii)

il-perċentwal tal-qawwa tat-trasmissjoni transkonfinali tal-elettriku b’rabta mal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku installata fl-Istati Membri rilevanti;

(iv)

il-konverġenza tal-prezzijiet fis-swieq tal-gass u/jew l-elettriku tal-Istati Membri kkonċernati; u

(v)

l-perċentwal tal-ogħla domanda taż-żewġ Stati Membri kkonċernati kopert mill-interkonnessjonijiet tal-fluss riversibbli għall-gass;

(b)

it-tisħiħ tas-sigurtà fl-Unjoni tal-provvista tal-enerġija;

Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha titkejjel ex post permezz ta':

(i)

in-numru ta’ proġetti li jippermettu d-diversifikazzjoni ta' sorsi tal-provvista, l-fornituri u r-rotot;

(ii)

in-numru ta' proġetti li jżidu l-kapaċità tal-ħżin;

(iii)

ir-reżiljenza tas-sistema, filwaqt li jitqies in-numru ta' interruzzjonijiet tal-provvista u t-tul taż-żmien tagħhom;

(iv)

l-ammont ta' trażżin evitat ta' enerġija rinnovabbli;

(v)

il-konnessjoni ta’ swieq iżolati ma' aktar sorsi ta’ provvista diversifikati;

(vi)

l-użu ottimali tal-assi tal-infrastruttura tal-enerġija;

(c)

il-kontribut għall-iżvilupp sostenibbli u l-protezzjoni tal-ambjent, fost l-oħrajn permezz tal-integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fin-netwerk tat-trasmissjoni, u l-iżvilupp ta' netwerks intelliġenti tal-enerġija u n-netwerks tad-diossidu tal-karbonju.

Il-kisba ta' dan l-objettiv għandha titkejjel ex post permezz ta':

(i)

l-ammont ta’ enerġija rinnovabbli trasmessa mill-ġenerazzjoni għal ċentri ewlenin ta’ konsum u siti tal-ħżin;

(ii)

l-ammont ta' trażżin evitat ta' enerġija rinnovabbli;

(iii)

in-numru ta' proġetti ta' grids intelliġenti użati li bbenefikaw mill-FNE u r-rispons għad-domanda ffaċilitati minnhom;

(iv)

l-ammont ta' emissjonijiet tas-CO2 evitat mill-proġetti li bbenefikaw mill-FNE,

L-indikaturi msemmija f'dan il-paragrafu, li jintużaw għall-kejl ex post tal-kisba tal-objettivi, ma għandhomx jikkostitwixxu kriterji ta' selezzjoni jew eliġibbiltà għall-azzjonijiet ta' appoġġ mill-FNE.

Il-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għal proġetti ta' interess komuni huma stipulati fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 347/2013, filwaqt li l-kriterji ta' selezzjoni għall-proġetti ta' interess komuni huma stipulati fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament,

4.   Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, il-FNE għandha tappoġġa azzjonijiet li għandhom l-għan li jilħqu l-objettivi speċifikati fir-Regolament rilevanti dwar il-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni.

Artikolu 5

Baġit

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-FNE għall-perijodu 2014 sa 2020 hu stabbilit għal EUR33 242 259 000 (20) fil-prezzijiet attwali. Dak l-ammont għandu jitqassam kif ġej:

(a)

is-settur tat-trasport: EUR 26 250 582 000, li minnhom EUR 11 305 500 000 għandhom jiġu ttrasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex jintefqu f’konformità ma’ dan ir-Regolament esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni;

(b)

is-settur tat-telekomunikazzjoni: EUR 1 141 602 000;

(c)

is-settur tal-enerġija: EUR 5 850 075 000.

Dawn l-ammonti huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' flessibbiltà previst skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (21).

2.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-FNE għandu jkopri spejjeż li għandhom x'jaqsmu ma':

(a)

azzjonijiet li jikkontribwixxu għal proġetti ta' interess komuni u azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi kif previst fl-Artikolu 7;

(b)

azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi li jikkonsistu f'nefqiet tekniċi u amministrattivi mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-FNE, inklużi dawk neċessarji biex tiġi żgurata t-transizzjoni bejn il-FNE u l-miżuri adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 680/2007, sa 1 % tal-pakkett finanzjarju, l-ispejjeż tal-Aġenzija Eżekuttiva għandhom jiġu inklużi taħt dan il-limitu.

3.   Wara l-evalwazzjoni ta' nofs il-perijodu msemmija fl-Artikolu 27(1), il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni jistgħu, jittrasferixxu bejn is-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija l-approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni stabbiliti fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-ammont ta' EUR 11 305 500 000 trasferit mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

4.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020.

KAPITOLU II

Modi ta' finanzjament u dispożizzjonijiet finanzjarji ġenerali

Artikolu 6

Forom ta' assistenza finanzjarja

1.   Il-FNE għandha tiġi implimentata permezz ta’ waħda jew aktar mill-forom ta’ assistenza finanzjarja, stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, b'mod partikolari, għotjiet ta' flus, akkwist u strumenti finanzjarji.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 għandhom jistabbilixxu l-forom ta' assistenza finanzjarja, b'mod partikolari għotjiet ta' flus, akkwist u strumenti finanzjarji.

3.   Il-Kummissjoni tista’, soġġetta għal analiżi tal-benefiċċji meta mqabblin mal-ispejjeż, tafda parti mill-implimentazzjoni tal-FNE f’idejn il-korpi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 58(1) u l-Artikolu 62 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u b’mod partikolari lill-Aġenzija Eżekuttiva, bil-għan tal-ġestjoni ottimali u r-rekwiżiti tal-effiċjenza tal-FNE fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Il-Kummissjoni tista’ tafda wkoll parti mill-implimentazzjoni tal-FNE f’idejn il-korpi msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 58(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 7

Eliġibbiltà u kundizzjonijiet għall-assistenza finanzjarja

1.   Huma biss azzjonijiet li jikkontribwixxu għal proġetti ta’ interess komuni skont ir-Regolamenti (UE) Nru 1315/2013, u (UE) Nru 347/2013 u Regolament dwar il-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ permezz ta' assistenza finanzjarja mill-UE f'għamla ta' għotjiet ta' flus, akkwist u strumenti finanzjarji.

2.   Fis-settur tat-trasport, huma biss azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti ta' interess komuni skont ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 u azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi, għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ permezz ta' assistenza finanzjarja mill-Unjoni f'għamla ta' akkwisti u strumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament. Huma biss dawn li ġejjin li għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu assistenza finanzjarja mill-Unjoni fil-forma ta' għotjiet taħt dan ir-Regolament:

(a)

azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk ewlieni skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż it-tħaddim ta' teknoloġiji ġodda u innovazzjoni skont l-Artikolu 33 ta' dak ir-Regolament u proġetti u prijoritajiet orizzontali identifikati fil-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament;

(b)

azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk komprensiv skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/20131, meta dawn l-azzjonijiet jikkontribwixxu biex jinħolqu konnessjonijiet nieqsa, għall-iffaċilitar tal-fluss tat-traffiku transkonfinali jew għat-tneħħija ta' konġestjonijiet u meta dawk l-azzjonijiet jikkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp tan-netwerk prinċipali, jew joħolqu interkonnessjonijiet bejn kurituri tan-netwerk prinċipali jew meta tali azzjonijiet jikkontribwixxu għall-użu tal-ERTMS fuq rotot prinċipali kif definit fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 913/2010, sa limitu massimu ta' 5 % tal-pakkett finanzjarju għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament;

(c)

studji għal proġetti ta' interess komuni kif definit fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(d)

studji għal proġetti transkonfinali ta' prijorità kif definit fl-Anness III għad-Deċiżjoni Nru 661/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22);

(e)

azzjonijiet ta' appoġġ għall-proġetti ta' interess komuni kif definiti fil-punti (a), (d) u (e) tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(f)

azzjonijiet li jimplimentaw infrastruttura ta' trasport fin-nodi tan-netwerk prinċipali, inklużi nodi urbani, definiti fl-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(g)

azzjonijiet ta' appoġġ għas-sistemi ta' applikazzjonijiet telematiċi skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(h)

azzjonijiet ta' appoġġ għas-servizzi tat-trasport tal-merkanzija skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 1315/2013;

(i)

azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija inkluż permezz ta' twaħħil ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, f'kooperazzjoni, fost l-oħrajn, mal-industrija tal-ferrovija;

(j)

azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi;

(k)

azzjonijiet li jimplimentaw infrastruttura ta’ sigurtà u sikura skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 1315/2013;

(l)

azzjonijiet ta' appoġġ tal-awtostradi tal-baħar kif previst fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013.

L-azzjonijiet relatati mat-trasport li jinvolvu sezzjoni transkonfinali jew parti minnha għandhom ikunu eliġibbli sabiex jirċievu assistenza finanzjarja mill-Unjoni biss jekk hemm ftehim bil-miktub bejn l-Istati Membri kkonċernati jew bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati marbut mat-tlestija tas-sezzjoni transkonfinali.

3.   Fis-settur tal-enerġija, l-azzjonijiet kollha li jimplimentaw dawk il-proġetti ta’ interess komuni li jirrigwardaw il-kurituri ta' prijorità u oqsma imsemmijin fil-Parti II tal-Anness I għal dan ir-Regolament u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 347/2013, kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi, għandhom ikunu eliġibbli għal assistenza finanzjarja mill-Unjoni fl-għamla ta' strumenti finanzjarji, akkwist u għotjiet ta' flus skont dan ir-Regolament.

Biex ikun jista' jsir l-aktar użu effiċjenti tal-baġit tal-Unjoni sabiex jiżdied l-effett multiplikatur tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza finanzjarja bħala prijoritàsfil-forma ta' strumenti finanzjarji kull meta xieraq u filwaqt li jiġi rrispettat il-livell massimu għall-użu ta' strumenti finanzjarji skont l-Artikolu 14(2) u l-Artikolu 21(4).

4.   Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, l-azzjonijiet kollha li jimplimentaw il-proġetti ta' interess komuni u l-azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi identifikati f'Regolament dwar il-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà stipulati f'konformità ma' dak ir-Regolament għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu assistenza finanzjarja mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament, kif ġej

(a)

servizzi ġeneriċi, pjattaformi ta' servizzi prinċipali u azzjonijiet ta' appoġġ għall-programmi għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' għotjiet u/jew akkwist;

(b)

azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks tal-broadband għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' strumenti finanzjarji;

5.   Azzjonijiet b'sinerġiji bejn setturi li jikkontribwixxu għal proġetti ta' interess komuni eliġibbli taħt mill-inqas żewġ Regolamenti msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 2 għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu assistenza finanzjarja taħt dan ir-Regolament għall-fini ta' talbiet multisettorjali għall-proposti msemmija fl-Artikolu 17(7) biss jekk il-komponenti u l-ispejjeż ta' tali azzjoni jistgħu jiġu separati b'mod ċar f'kull settur fit-tifsira tal-paragrafi (2), (3) u (4) ta' dan l-Artikolu.

KAPITOLU III

Għotjiet ta' flus

Artikolu 8

Forom ta' għotjiet ta' flus u spejjeż eliġibbli

1.   Għotjiet skont dan ir-Regolament jistgħu jsiru f'waħda mill-forom previsti mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Il-programmi ta’ ħidma msemmijin fl-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament għandhom jistabbilixxu l-forom ta’ għotjiet ta' flus li jistgħu jintużaw għall-finanzjament tal-azzjonijiet ikkonċernati.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm pluriennali ta' ħidma u fil-programmi ta' ħidma annwali tista’ tkun eliġibbli sa mill-1 ta’ Jannar 2014.

3.   Hija biss in-nefqa magħmula fl-Istati Membri li tista’ tkun eliġibbli, ħlief meta l-proġett ta' interess komuni jkun jinvolvi t-territorju ta' pajjiż terz wieħed jew aktar u fejn l-azzjoni tkun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett ikkonċernat.

4.   L-ispiża għal tagħmir u infrastruttura li l-benefiċjarju jgħodd bħala nefqa kapitali tista’ tkun kollha kemm hi eliġibbli.

5.   Nefqa marbuta ma’ studji ambjentali dwar il-ħarsien tal-ambjent u l-konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni jistgħu jkunu eliġibbli.

6.   Nefqa marbuta mal-akkwist ta' art ma għandhiex tkun spiża eliġibbli, ħlief għall-fondi ttrasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni fis-settur tat-trasport skont Regolament li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni.

7.   L-ispejjeż eliġibbli għandhom jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud ("VAT") f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 126(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Fir-rigward tal-ammont ta' EUR 11 305 500 000 trasferit mill-Fond ta' Koeżjoni li għandu jintefaq mill-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, ir-regoli ta' eliġibbiltà dwar il-VAT għandhom ikunu dawk applikabbli għal Fond ta’ Koeżjoni msemmija f'Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistipula dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni.

8.   Regoli dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż imħallsa mill-benefiċjarji għandhom japplikaw mutatis mutandis għal spejjeż imħallsa minn korpi inkarigati mill-implimentazzjoni.

Artikolu 9

Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

1.   Proposti għandhom jitressqu minn wieħed jew aktar Stati Membri jew, bi ftehim tal-Istati Membri kkonċernati, minn organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi konġunti, jew impriżi pubbliċi jew privati jew korpi stabbiliti fl-Istati Membri.

2.   Il-proposti jistgħu jiġu mressqa minn entitajiet li ma għandhomx personalità legali taħt il-liġi nazzjonali applikabbli, sakemm ir-rappreżentanti tagħhom għandhom il-kapaċità li jassumu obbligi legali f'isimhom u joffru garanzija għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni li tkun daqs dik offruta minn persuni ġuridiċi.

3.   Proposti mressqa minn persuni fiżiċi ma għandhomx jitqiesu bħala eliġibbli.

4.   Fejn meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess komuni u fejn il-parteċipazzjoni tagħhom hija ġustifikata kif xieraq, pajjizi terzi u entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi jistgħu jieħdu sehem f'azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti ta' interess komuni.

Dawn ma jistgħux jirċievu assistenza finanzjarja skont dan ir-Regolament, ħlief meta dan ikun indispensabbli għall-kisba tal-objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess komuni.

5.   Il-programmi ta’ ħidma multiannwali u annwali msemmija fl-Artikolu 17 jistgħu jinkludu regoli speċifici addizzjonali dwar tressiq ta’ proposti.

Artikolu 10

Rati ta' finanzjament

1.   Ħlief għal dawk il-każijiet imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 966/2012, il-proposti għandhom jiġu magħżula abbażi ta' sejħa li toħroġ għall-proposti abbażi tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament.

2.   Fis-settur tat-trasport, l-ammont ta' assistenza finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex taqbeż:

(a)

fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal studji, 50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(b)

fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal xogħlijiet:

(i)

ta' netwerks ferrovjarji, u tat-toroq fil-każ ta’ Stati Membri li ma għandhomx netwerk ferrovjarju stabbilit fit-territorju tagħhom jew fil-każ ta’ Stat Membru, jew parti minnu, b’netwerk iżolat mingħajr trasport ferrovjarju tal-merkanzija għal distanzi twal: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda sa massimu ta' 30 % għal azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet u sa 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali u azzjonijiet għat-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja;

(ii)

ta' passaġġi fuq l-ilma interni: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament tista' tiżdied sa massimu ta' 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw il-konġestjonijiet u sa massimu ta' 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali;

(iii)

ta' trasport fuq l-art, konnessjonijiet ma' u l-iżvilupp ta' pjattaformi loġistiċi multimodali inklużi konnessjonijiet għal portijiet interni u marittimi u ajruporti, kif ukoll l-iżvilupp tal-portijiet: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(iv)

ta' azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija inkluż permezz ta' twaħħil ta' tagħmir apposta: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli sa limitu kkombinat ta' 1 % tar-riżorsi finanzjarji baġitarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1);

(v)

ta' aċċessibilità aħjar għall-infrastuttura tat-trasport għal persuni b'diżabilità: 30 % tal-ispiża eliġibbli għal xogħlijiet ta' adattament, li fl-ebda każ ma jaqbżux l-10 % tal-ispiża eliġibbli tax-xogħlijiet;

(vi)

ta' azzjonijiet li jappoġġaw it-teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni għal kull mezz ta' trasport: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(vii)

ta' azzjonijiet ta' appoġġ għal sezzjonijiet ta' toroq transkonfinali: 10 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(c)

fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal sistemi u servizzi ta' applikazzjonijiet telematiċi:

(i)

fir-rigward ta' komponenti bbażati fuq l-art tal-ERTMS, tas-SESAR, tal-RIS u tal-VTMIS, 50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(ii)

ir-rigward ta' komponenti bbażati fuq l-art tal-ITS għas-settur tat-toroq: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(iii)

għal komponenti abbord tal-ERTMS: 50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(iv)

għal komponenti abbord tas-SESAR, tal-RIS, TAL-VTMIS u tal-ITS għas-settur tat-toroq: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli, sa massimu kkombinat ta' 5 % tar-riżorsi baġitarji msemmija f'punt (a) tal-Artikolu 5(1);

(v)

fir-rigward ta' azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-awtostradi tal-baħar: 30 % tal-ispejjeż eliġibbli;

Il-Kummissjoni għandha toħloq kundizzjonijiet li jwasslu għall-iżvilupp ta' proġetti li jinvolvu l-awtostradi tal-baħar ma' pajjiżi terzi;

(vi)

fir-rigward tas-sistemi ta' applikazzjonijiet telematiċi minbarra dawk imsemmija f'punti (i) sa (iv) u servizzi ta' trasport ta’ merkanzija, parkings siguri fuq in-netwerk ewlieni tat-toroq: 20 % tal-ispejjeż eliġibbli.

3.   Fis-settur tal-enerġija, l-ammont ta' assistenza finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-ispiża eliġibbli biex isiru studji u/jew xogħlijiet. Ir-rati ta' finanzjamentjistgħu jiġu miżjuda sa massimu ta' 75 % għal azzjonijiet li, abbażi tal-evidenza msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 347/2013, joffru livell għoli ta' sigurtà ta’ provvista fuq livell reġjonali jew madwar l-Unjoni, isaħħu s-solidarjetà tal-Unjoni jew ikun fihom soluzzjonijiet innovattivi bil-kbir.

4.   Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, l-ammont ta' assistenza finanzjarja tal-Unjoni ma għandux jaqbeż:

(a)

fir-rigward ta' azzjonijiet fil-qasam servizzi ġeneriċi: 75 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(b)

għal azzjonijiet orizzontali inklużi t-tfassil ta' kartografija tal-infrastruttura, ġemellaġġ u għajnuna teknika: 75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Il-pjattaformi tas-servizzi ewlenin għandhom normalment jiġu ffinanzjati permezz ta' akkwisti. F’każijiet eċċezzjonali, jistgħu jiġu ffinanzjati minn għotja ta' flus li tkopri sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' kofinanzjament.

5.   Ir-rati ta' finanzjament jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux aktar minn 10 punti perċentwali fuq il-perċentwali stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 għall-azzjonijiet b'sinerġiji bejn tal-inqas tnejn mis-setturi koperti mill-FNE. Din iż-żieda ma għandhiex tapplika għar-rati ta' finanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

6.   L-ammont ta' assistenza finanzjarja li tingħata għall-azzjonijiet magħżula għandu jkun adattat abbażi ta' analiżi tal-benefiċċju miksub għall-flus li jintefqu ta’ kull proġett, id-disponibbiltà tar-riżorsi baġitarji tal-Unjoni u l-ħtieġa li jittieħed vantaġġ massimu mill-finanzajment tal-Unjoni.

Artikolu 11

Sejħiet speċifiċi għal fondi trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni fis-settur tat-trasport

1.   Fir-rigward tal-ammont ta' EUR 11 305 500 000 transferit mill-Fond ta’ Koeżjoni li għandu jintefaq esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni, se jsiru sejħiet speċifiċi għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk ewlieni jew għal proġetti u prijoritajiet orizzontali identifikati fil-Parti I tal-Anness I esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni.

2.   Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal sejħiet speċifiċi bħal dawn. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-għażla tal-proġetti eliġibbli għall-finanzjament għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta’ Koeżjoni. B'effett mill-1 ta' Jannar 2017, ir-riżorsi trasferiti lill-FNE li ma ġewx impenjati għal proġett tal-infrastruttura tat-trasport, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni biex jiffinanzjaw proġetti tal-infrastruttura tat-trasport skont dan ir-Regolament.

3.   Sabiex ikunu appoġġati Stati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni, li jistgħu jesperjenzaw diffikultajiet fit-tfassil ta’ proġetti li jkunu ta’ biżżejjed maturità u/jew kwalità u li jkollhom biżżejjed valur miżjud tal-Unjoni, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm li għandhom il-mira li jsaħħu l-kapaċità u l-effiċjenza istituzzjonali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-servizzi pubbliċi relatati mal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proġetti elenkati fil-Parti I tal-Anness I. Biex ikun żgurat l-ogħla assorbiment possibbli tal-fondi trasferiti fl-Istati Membri kollha eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni, il-Kummissjoni tista’ torganizza sejħiet addizzjonali.

4.   L-ammont ta' EUR 11 305 500 000 ittrasferit mill-Fond ta' Koeżjoni jista' jintuża biex jimpenja riżorsi baġitarji lil strumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament biss mill-1 ta' Jannar 2017. Minn dak in-nhar l-ammont ta' EUR 11 305 500 000 ittrasferit mill-Fond ta' Koeżjoni jista' jintuża biex jimpenja riżorsi baġitarji lil proġetti li għalihom jkunu diġà ddaħħlu impenji kuntrattwali mill-entitajiet fdati.

5.   Minkejja l-Artikolu 10, u fir-rigward tal-ammont ta' EUR 11 305 500 000 trasferit mill-Fond ta' Koeżjoni li għandu jintefaq esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament għandhom ikunu dawk applikabbli għal Fond ta’ Koeżjoni kif imsemmi f'Regolament li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistipula dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni għal dan li ġej:

(a)

azzjonijiet fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal studji;

(b)

azzjonijiet fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal xogħlijiet:

(i)

ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art;

(ii)

azzjonijiet ta' appoġġ għal sezzjonijiet minn toroq li jkunu transkonfinali u, fil-każ ta' Stati Membri li ma għandhomx netwerks ferrovjarji n-netwerk stradali TEN-T;

(iii)

azzjonijiet għal trasport fuq l-art, konnessjonijiet ma' u l-iżvilupp ta' pjattaformi loġistiċi multimodali inklużi konnessjonijiet għal portijiet interni u marittimi u ajruporti, inklużi faċilitajiet awtomatiċi għat-tibdil tal-wisa' għall-binarji, u l-iżvilupp ta' portijiet inklużi kapaċitajiet ta' tkissir tas-silġ, kif ukoll punti ta' kollegament, b'attenzjoni partikolari mogħtija lil konnessjonijiet ferrovjarji, minbarra fil-każ ta' Stati Membri mingħajr netwerk ferrovjarju;

(c)

azzjonijiet fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal sistemi u servizzi ta' applikazzjonijiet telematiċi:

(i)

l-ERTMS, l-RIS u l-VTMIS, is-sistema SESAR u ITS għas-settur tat-toroq;

(ii)

sistemi ta' applikazzjonijiet telematiċi oħra;

(iii)

azzjonijiet li jappoġġaw l-iżvilupp tal-awtostradi tal-baħar;

(d)

azzjonijiet fir-rigward ta' għotjiet ta' flus li jappoġġaw teknoloġiji ġodda u innovazzjoni għall-mezzi kollha ta’ trasport.

Artikolu 12

Revokar, tnaqqis, sospensjoni u twaqqif tal-għotja

1.   Ħlief f'każijiet debitament ġustifikati, l-assistenza finanzjarja mogħtija għal studji li jkunu għadhom ma nbdewx fi żmien sena wara d-data stipulata fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti tal-għajnuna jew fi żmien sentejn minn dik id-data għall-azzjonijiet l-oħra kollha eliġibbli għal assistenza finanzjarja skont dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni tista' tissospendi, tnaqqas, tirkupra jew twaqqaf l-assistenza finanzjarja skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jew wara evalwazzjoni tal-progress tal-proġett, b'mod partikolari f'każ ta' dewmien kbir fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

3.   Il-Kummissjoni tista' titlob ir-rimborż sħiħ jew parzjali tal-assistenza finanzjarja mogħtija jekk, fi żmien sentejn mid-data tat-tlestija stipulata fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti tal-għajnuna, l-implimentazzjoni tal-azzjoni li tirċievi l-assistenza finanzjarja tkun għadha ma tlestietx.

4.   Qabel ma l-Kummissjoni tieħu kwalunkwe deċiżjoni minn dawk previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, hija għandha teżamina l-każ b'mod komprensiv f'koordinazzjoni mal-korpi msemmijin rispettivament fl-Artikolu 6(3) u tikkonsulta lill-benefiċjarji kkonċernati sabiex jkunu jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom fi żmien raġonevoli. Wara l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bid-deċiżjonijiet kollha meħuda dwar l-adozzjoni tal-programmi annwali msmemija fl-Artikolu 17.

KAPITOLU IV

Akkwist

Artikolu 13

Akkwist

1.   Proċeduri ta’ akkwist pubbliku mwettqa mill-Kummissjoni jew minn xi wieħed mill-korpi msemmija fl-Artikolu 6(3) f’ismu stess jew b’mod konġunt ma’ Stati Membri jistgħu:

(a)

jipprovdu għal kundizzjonijiet speċifiċi bħall-post li fih jitwettqu l-attivitajiet tal-akkwisit, fejn dawn il-kundizzjonijiet ikunu ġustifikati kif inhu xieraq mill-objettivi tal-azzjonijiet u sakemm tali kundizzjonijiet ma jiksrux il-prinċipji marbuta ma' akkwist pubbliku tal-Unjoni u nazzjonali;

(b)

jawtorizzaw l-għoti ta' aktar minn kuntratt wieħed fi ħdan l-istess proċedura (“fornitura multipla”).

2.   Fejn ikun debitament ġustifikat u meħtieġ mill-implimentazzjoni tal-azzjonijiet, il-paragrafu 1 jista' japplika wkoll għall-proċeduri ta' akkwist imwettqa minn benefiċjarji ta’ għotjiet ta' flus.

KAPITOLU V

Strumenti finanzjarji

Artikolu 14

Forom ta' strumenti finanzjarji

1.   Strumenti finanzjarji stabbiliti skont it-Titolu VIII tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, jistgħu jintużaw sabiex jiffaċilitaw l-aċċess għal finanzjamenti minn entitajiet li jimplimentaw azzjonijiet li jikkontribwixxu għal proġetti ta’ interess komuni kif definiti fir-Regolamenti (UE) Nru 1315/2013 u (UE) Nru 347/2013, u f'Regolament dwar il-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, u l-kisba tal-objettivi tagħhom. L-istrumenti finanzjarji għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjonijiet ex-ante tal-imperfezzjonijiet fis-suq jew qagħdiet ta’ investiment mhux fl-aqwa tagħhom u bżonnijiet ta’ investiment. It-termini, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri prinċipali għal kull strument finanzjarju huma stipulati fil-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   Il-kontribuzzjoni ġenerali mill-baġit tal-Unjoni għall-istrumenti finanzjarji m'għandhiex taqbeż 10 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-FNE kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).

3.   L-istrumenti finanzjarji kollha stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 680/2007 u l-istrument għall-qsim tar-riskju għal bonds għall-proġetti stabbiliti taħt id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE jistgħu, jekk applikabbli u soġġetti għal evalwazzjoni preċedenti, jingħaqdu flimkien, ma' dawk taħt dan ir-Regolament.

Il-fużjoni ta' bonds tal-proġetti għandha tkun soġġetta għar-rapport interim li għandu jitwettaq fit-tieni nofs tal-2013 kif definit fir-Regolament (KE) Nru 680/2007 u fid-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE. L-Inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti għandha tibda progressivament b'massimu ta' EUR 230 000 000 matul is-snin 2014 u 2015. L-implimentazzjoni sħiħa tal-inizjattiva hija soġġetta għal evalwazzjoni sħiħa indipendenti li għandha titwettaq fl-2015 kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 680/2007 u fid-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE. Fid-dawl ta' dik l-evalwazzjoni, b'kunsiderazzjoni għall-għażliet kollha, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tipproponi tibdiliet regolatorji xierqa, inklużi tibidliet leġislattivi, b'mod partikolari jekk l-assorbiment tas-suq imbassar ma jkunx sodisfaċenti jew fil-każ li sorsi alternattivi biżżejjed għall-finanzjament fit-tul tad-dejn isiru disponibbli.

4.   Jistgħu jintużaw l-istrumenti finanzjarji li ġejjin:

(a)

strumenti ta’ ekwità, bħal fondi ta’ investiment b’enfasi fuq il-forniment ta’ kapital riskju għal azzjonijiet li jikkontribwixxu għal proġetti ta’ interess komuni;

(b)

self u/jew garanziji iffaċilitati permezz ta' strumenti bbażati fuq il-kondiviżjoni tar-riskji, inkluż il-mekkaniżmu ta’ tisħiħ tal-kreditu għal bonds għal proġetti, b'appoġġ għal proġetti individwali jew portafolli ta' proġetti maħruġin minn istituzzjoni finanzjarja bir-riżorsi tagħha stess u b’kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-provvediment u/jew l-allokazzjoni ta’ kapital.

Artikolu 15

Kundizzjonijiet għall-għoti ta' assistenza finanzjarja permezz ta' strumenti finanzjarji

1.   Azzjonijiet appoġġati permezz ta’ strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta’ maturità u għandhom ifittxu li jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll bilanċ ġeografiku fost l-Istati Membri. Huma għandhom:

(a)

jirrappreżentaw valur miżjud Ewropew;

(b)

iwieġbu għall-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020;

(c)

jippreżentaw effett ta' ingranaġġ fir-rigward tal-appoġġ tal-Unjoni, jiġifieri għandu jkollhom l-għan li jimmobilizzaw investiment globali akbar mid-daqs tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni skont l-indikaturi definiti minn qabel.

2.   L-Unjoni, kwalunkwe Stat Membru u investituri oħra jistgħu joffru assistenza finanzjarja addizzjonali barra l-kontribuzzjonijiet li jirċievu permezz tal-istrumenti finanzjarji, sakemm il-Kummissjoni taqbel ma’ kull bidla fil-kriterji ta’ eliġibbiltà tal-azzjonijiet u/jew l-istrateġija ta’ investiment tal-istrument li tista’ tkun neċessarja minħabba l-kontribuzzjoni addizzjonali.

3.   L-istrumenti finanzjarji għandu jkollhom l-għan li jtejbu l-effett multiplikatur tal-infiq tal-Unjoni billi jattiraw riżorsi addizzjonali minn investituri privati. L-istrumenti finanzjarji jistgħu jiġġeneraw qligħ aċċettabbli biex jissodisfaw l-objettivi ta' sħab jew investituri oħrajn, filwaqt li jkollhom l-għan li jippreservaw il-valur tal-assi previst mill-baġit tal-Unjoni.

4.   L-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament jistgħu jingħaqdu ma’ għotjiet iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni.

5.   Il-Kummissjoni tista' tistipula kundizzjonijiet addizzjonali fil-programmi ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 17 skont il-ħtiġijiet speċifiċi tas-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija.

Artikolu 16

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

Azzjonijiet f'pajjiżi terzi jistgħu jingħataw appoġġ permezz tal-istrumenti finanzjarji jekk dawk l-azzjonijiet ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' xi proġett ta' interess komuni.

KAPITOLU VI

Programmar, implimentazzjoni u kontroll

Artikolu 17

Programmi ta’ ħidma pluriennali u/jew annwali

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali għal kull wieħed mis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Il-Kummissjoni tista’ tadotta wkoll programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali li jkopru aktar minn settur wieħed. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2).

2.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-programmi ta’ ħidma pluriennali tal-inqas f’nofs il-perijodu. Jekk meħtieġ, hija għandha tirrevedi l-programm ta' ħidma pluriennali permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2).

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-programmi ta’ ħidma pluriennali fis-settur tat-trasport għal proġetti ta’ interess komuni kif elenkati fil-Parti I tal-Anness I.

L-ammont tal-pakkett finanzjarju għandu jkun fil-medda ta' bejn 80 % sa 85 % tar-riżorsi baġitarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1).

Il-proġetti msemmijin fil-Parti I tal-Anness I mhumiex vinkolanti fuq l-Istati Membri għad-deċiżjonijiet ta' programmazzjoni tagħhom. Id-deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawk il-proġetti hija kompetenza tal-Istati Membri u tiddependi mill-kapaċità ta' finanzjamenti pubbliċi, u l-vijabbiltà soċjoekonomika tagħhom skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-programmi ta’ ħidma annwali għas-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija għal proġetti ta’ interess komuni li mhumiex inklużi fil-programmi ta' ħidma pluriennali.

5.   Il-Kummissjoni, meta tadotta programmi ta’ ħidma settorjali pluriennali u annwali, għandha tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti skont l-objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 ta' dan ir-Regolament u fir-Regolamenti (UE) Nru 1315/2013 u (UE) Nru 347/2013 jew f'Regolament dwar linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni. Meta tkun qed tistipula l-kriterji tal-għażla, il-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-orjentazzjonijiet ġenerali stipulati fil-Parti V tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

6.   Fis-settur tal-enerġija, fl-ewwel żewġ programmi ta' ħidma annwali, għandha tingħata kunsiderazzjoni lil proġetti ta' interess komuni u azzjonijiet relatati bl-għan li jintemm l-iżolament enerġetiku u jiġu eliminati l-konġestjonijiet enerġetiċi, u lit-tlestija tas-suq intern tal-enerġija.

7.   Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu kkoordinati b'mod li jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn it-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, b’mod partikolari f’tali oqsma bħal grids intelliġenti tal-enerġija, mobbiltà b’mezzi li jaħdmu bl-elettriku, sistemi intelliġenti u sostenibbli tat-trasport, drittijiet ta’ passaġġ konġunti jew ħidma konġunta fl-infrastruttura. Il-Kummissjoni għandha tadotta mill-inqas sejħa multisettorjali waħda għal proposti għal azzjonijiet eliġibbli taħt l-Artikolu 7(5), bl-ammonti finanzjarji allokati għal kull settur ippeżat skont l-involviment relattiv ta' kull settur fl-ispejjeż eliġibbli tal-azzjonijiet magħżula għal finanzjament taħt il-FNE.

Artikolu 18

Għoti ta' assistenza finanzjarja tal-Unjoni

1.   Wara kull sejħa għal proposti abbażi tal-programmi ta' ħidma pluriennali jew annwali kif isemmija fl-Artikolu 17, il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25, għandha tiddeċiedi dwar l-ammont ta' assistenza finanzjarja li għandha tingħata lill-proġetti magħżula jew għal partijiet minnhom. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-kondizzjonijiet u l-metodi għall-implimentazzjoni tagħhom.

2.   Il-benefiċjarji u l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu informati mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe assistenza finanzjarja li għandha tingħata.

Artikolu 19

Ammonti annwali

Il-Kummissjoni tista' taqsam l-impenji baġitarji f'ammonti annwali. Jekk isir hekk, kull sena għandha tikkommetti l-ammonti annwali filwaqt li tikkunsidra l-progress tal-azzjonijiet li jkunu qed jirċievu assistenza finanzjarja, l-istima tal-ħtiġijiet tagħhom u l-baġit disponibbli.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-benefiċjarji tal-għotjiet finanzjarji, lill-Istati Membri kkonċernati u, jekk applikabbli għal strumenti finanzjarji, lill-istituzzjonijiet finanzjarji kkonċernati skeda ta' żmien indikattiva li tkopri l-impenn tal-ammonti annwali individwali.

Artikolu 20

Riportament ta' approprjazzjonijiet

Approprjazzjonijiet li ma jkunux intużaw sal-aħħar tas-sena finanzjarja li ddaħħlu taħtha għandhom jiġu riportati skont ir-Regolament (UE) Nru 966/2012.

Artikolu 21

Atti delegati

1.   Soġġett għall-approvazzjoni tal-Istat(i) Membru(i) kkonċernati kif previst fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 172 TFUE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 ta' dan ir-Regolament rigward il-modifika tal-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament, biex jittieħed kont tal-prijoritajiet finanzjarji li jitbiddlu fin-netwerks trans-Ewropej u ta' bidliet rigward proġetti ta' interess komuni identifikati fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013. Fl-emendar tal-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tiżgura:

(a)

li l-proġetti ta' interess komuni skont ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013, x'aktarx jiġu realizzati kompletament jew parzjalment taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020;

(b)

li l-modifiki jikkonformaw mal-kriterji ta' eliġibbiltà stipulati fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament;

(c)

rigward il-Parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament, li s-sezzjonijiet kollha jinkludu proġetti ta' infrastruttura li r-realizzazzjoni tagħhom ser teħtieġ l-inklużjoni tagħhom fi programm ta' ħidma pluriennali taħt l-Artikolu 17(3) ta' dan ir-Regolament, mingħajr ma jitbiddel l-allinjament tal-kurituri prinċipali tan-netwerk.

2.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 26 ta' dan ir-Regolament biex timmodifika t-termini, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri ewlenin stipulati fil-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament li jirregola l-kontribuzzjoni mill-Unjoni għal kull strument finanzjarju stabbilit taħt il-Qafas tad-Dejn jew il-Qafas tal-Ekwità stipulat fil-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament f'konformità mar-riżultati tar-rapport interim u l-evalwazzjoni indipendenti sħiħa tal-fażi pilota tal-Inizjattiva tal- Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti stabbilita taħt id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 u sabiex jittieħed kont tal-kundizzjonijiet tas-suq li dejjem jinbidlu bil-ħsieb li jittejbu t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament.

Meta temenda l-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament fil-każijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu il-Kummissjoni għandha dejjem tiżgura li:

(a)

l-emendi jsiru f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, inkluża l-evalwazzjoni ex ante msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 140(2) tiegħu, u

(b)

l-emendti jkunu limitati għal:

(i)

il-bidliet tal-livell limitu tal-finanzjament subordinat tad-dejn kif imsemmi f'I.1(a) u I.1(b) tal-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament, bil-ħsieb li tinsab diversifikazzjoni settorjali u bilanċ ġoegrafiku fl-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 15;

(ii)

il-bidliet tal-livell limitu tal-finanzjament tad-dejn superjuri kif imsemmi f'I.1(a) tal-Parti III tal-Anness I għal dan ir-Regolament, bil-ħsieb li tinsab diversifikazzjoni settorjali u bilanċ ġoegrafiku fl-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 15;

(iii)

il-kombinazzjoni ma' sorsi oħrajn ta' finanzjament kif imsemmi f'I.3 u II.3 tal- Parti III tal-Anness I;

(iv)

l-għażla ta' entitajiet fdati kif imsemmi f'I.4 u II.4 tal-Parti III tal-Anness I; u

(v)

prezzijiet, kondiviżjoni tar-riskji u tad-dħul kif imsemmi f'I.6 u II.6 tal-Parti III tal-Anness I.

3.   Fis-settur tat-trasport, u fi ħdan l-objettivi ġenerali stipulati fl-Artikolu 3 u l-objettivi settorjali speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(2), il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 26 li jiddettaljaw il-prijoritajiet ta' finanzjament li għandhom jiġu riflessi fil-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 għat-tul tal-FNE għal azzjonijiet eliġibbli taħt l-Artikolu 7(2). Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat sa 22 ta’ Diċembru 2014.

4.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 26 li jgħollu l-limitu massimu stipulat fl-Artikolu 14(2) sa 20 % dejjem jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

l-evalwazzjoni tal-fażi pilota tal-Inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti li saret fl-2015 hija pożittiva; u

(ii)

l-assorbiment ta' strumenti finanzjarji taqbeż 8 % f'termini ta' impenji kuntrattwali ta' proġetti.

5.   Fejn ikun meħtieġ li ssir devjazzjoni mill-allokazzjoni għal objettiv ta' trasport speċifiku b'iktar minn ħames punti perċentwali, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 26 biex temenda l-perċentwali indikattivi stipulati fil-Parti IV tal-Anness I.

6.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 26 biex timmodifika l-lista ta' orjentazzjonijiet ġenerali fil-Parti V tal-Anness I biex jittieħed kont meta jiġu stabbiliti l-kriterji sabiex tiġi riflessa l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu ta' dan ir-Regolament jew konklużjonijiet misluta mill-implimentazzjoni tiegħu. Dan għandu jsir b'tali mod li jkun kompatibbli mal-linji gwida settorjali rispettivi.

Artikolu 22

Responsabbiltà tal-benefiċjarji u tal-Istati Membri

Fl-ambitu tar-responsabbiltjiet rispettivi tagħhom, u mingħajr preġudizzju għall-obbligi li jaqgħu fuq benefiċjari taħt il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-għotjiet, il-benefiċjarji u l-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex jimplimentaw il-proġetti ta’ interess komuni li jirċievu assistenza finanzjarja mill-Unjoni mogħtija skont dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom iwettqu l-monitoraġġ tekniku u l-kontroll finanzjarju ta’ azzjonijiet b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u għandhom jiċċertifikaw li l-ispiża li tkun saret fir-rigward ta’ proġetti jew partijiet minnhom tkun tħallset u li l-ħlas ikun sar f'konformità mar-regoli rilevanti. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex tipparteċipa waqt kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post.

L-Istati Membri għandhom kull sena jgħarrfu lill-Kummissjoni, jekk ikun rilevanti permezz ta' sistema interattiva ta' informazzjoni ġeografika u teknika, dwar il-progress li jkun għaddej fl-implimentazzjoni tal-proġetti ta' interess komuni u l-investimenti magħmula għal dan l-iskop, inkluż l-ammont ta' għajnuna użata bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi marbuta mat-tibdil fil-klima. Abbażi ta' dak, il-Kummissjoni għandha tippubblika, u taġġorna għall-inqas kull sena, informazzjoni dwar il-proġetti speċifiċi fil-FNE.

Artikolu 23

Konformità mal-politiki tal-Unjoni u mad-dritt tal-Unjoni

L-azzjonijiet biss li huma f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u li huma f’konformità mal-politiki rilevanti tal-Unjoni għandhom ikunu ffinanzjati skont dan ir-Regolament.

Artikolu 24

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri kollha adatti li jiżguraw li, meta xi azzjonijiet skont dan ir-Regolament jiġu implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jitħarsu permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' verifiki effettivi u, jekk jinstabu xi irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa fejn mhux dovuti u, fejn japplika, permezz ta' sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u disważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikollhom s-setgħa li jagħmlu awditjar, fuq il-bażi ta' dokumenti u verifiki fuq il-post, tal-azzjonijiet tal-benefiċjarji kollha tal-għotjiet ta' flus, korpi ta' implimtenazzjoni, kuntratturi u sottokuntratturi li jkunu irċevew fondi mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

3.   L-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (24) bil-għan li tistabilixxi li kien hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li tolqot l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' xi ftehim dwar għotja ta' flus jew xi deċiżjoni ta' għotja ta' flus jew xi kuntratt iffinanzjat taħt dan ir-Regolament.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni li jsiru ma’ pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, l-ftehimiet rigward għotjiet ta' flus u deċiżjonijiet ta' għoti ta' flus u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikollhom dispożizzjonijiet li espressament jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF sabiex iwettqu tali verifiki u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

TITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 25

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Koordinazzjoni tal-FNE. Il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Il-kumitat għandu jiżgura li jkollu stampa ġenerali orizzontali tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 sabiex tkun żgurata l-konsistenza tagħhom u li jiġu identifikati, sfruttati u vvalutati s-sinerġiji bejn is-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija Huwa għandu jipprova, b'mod partikolari, jikkoordina dawk il-programmi ta' ħidma bi ħsieb li jippermetti sejħiet multisettorjali għal proposti.

Artikolu 26

Eżerċitar ta' delega

1.   Hija mogħtija lill-Kummissjoni s-setgħa li jiġu addottati atti ddelegati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 21 għandha tingħata lill-Kummissjoni mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 21 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tibda sseħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex tolqot il-validità ta’ xi atti ddelegati diġà fis-seħħ.

4.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att iddelegat addottat skont l-Artikolu 21 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn minn mindu tkun saret in-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jkun estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 27

Evalwazzjoni

1.   Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-benefiċjarji kkonċernati, għandha tħejji rapport ta' evalwazzjoni biex jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-Kummissjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-miżuri kollha (fuq il-livell ta' riżultati u impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-FNE, fil-perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq it-tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-miżuri. L-evalwazzjoni għandha wkoll tindirizza jekk hemmx lok għal simplifikazzjoni, il-koerenza interna u esterna tal-miżuri, jekk l-objettivi kollha għadhomx rilevanti, u l-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, inkluż l-impatt tagħhom fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jinkludi valutazzjoni tal-ekonomiji ta' skala magħmula mill-Kummissjoni f'livell finanzjarju, tekniku u uman fil-ġestjoni tal-FNE u, fejn applikabbli, tal-għadd totali ta' proġetti li jisfruttaw is-sinerġiji bejn is-setturi. Dik il-valutazzjoni għandha teżamina wkoll kif l-istrumenti finanzjarji jsiru aktar effettivi. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jikkunsidra r-riżultati tal-evalwazzjoni rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

2.   Il-FNE għandha tqis l-evalwazzjoni fuq skala sħiħa indipendenti tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti, li għandha titwettaq fl-2015. Fuq il-bażi ta' dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jivvalutaw ir-rilevanza tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġettiu l-effettività tagħha biex iżżid il-volum ta' investiment fi proġetti ta' prijorità u biex issaħħaħ l-effiċjenza tal-infiq tal-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-benefiċjarji. L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina l-effikaċja u l-effiċjenza tal-FNE u l-impatt tagħha fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali kif ukoll il-kontribuzzjoni tagħha għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u l-iskala tal-appoġġ li ntuża biex jintlaħqu l-objettivi marbuta mat-tibdil fil-klima, u r-riżultati tiegħu.

4.   L-evalwazzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-progress f'paragun mal-indikaturi ta' prestazzjoni kif imsemmija fl-Artikoli 3 u 4.

5.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet ta’ dawk l-evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

6.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri, mgħejjuna mill-benefiċjarji l-oħra li jista' jkun hemm, jistgħu jwettqu evalwazzjoni tal-metodi ta' twettiq tal-proġetti kif ukoll tal-impatt tal-implimentazzjoni tagħhom, sabiex jivvalutaw jekk intlaħqux l-objettivi, inklużi dawk relatati mal-ħarsien tal-ambjent.

7.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat Membru kkonċernat bi proġett ta’ interess pubbliku sabiex jipprovdi evalwazzjoni speċifika tal-azzjonijiet u l-proġetti b’rabta bejniethom iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jew fejn dan ikun xieraq, sabiex jgħaddilha l-informazzjoni u l-assistenza meħtieġa sabiex titwettaq evalwazzjoni ta’ tali proġetti.

Artikolu 28

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.   Il-benefiċjarji u, fejn hu xieraq, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jassiguraw li ssir pubbliċità addattata, u li tiġi applikata trasparenza, għall-għajnuna mogħtija skont dan ir-Regolament sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf bir-rwol tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-proġetti.

2.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-proġetti u r-riżultati tal-FNE. Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni taħt l-Artikolu 5(2) għandhom jikkontribwixxu wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali msemmija fl-Artikolu 3.

Artikolu 29

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 913/2010

Ir-Regolament (UE) Nru 913/2010 huwa b’dan emendat kif ġej:

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 913/2010 huwa sostitwit bit-test tal-Anness II għal dan ir-Regolament. Konsegwentement, il-kurituri ferrovjarji tal-merkanzija riveduti għandhom jibqgħusoġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 913/2010.

Artikolu 30

Dispożizzjonijiet transizzjonali

Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa l-kontinwazzjoni jew il-modifika, li tinkludi l-kanċellazzjoni totali jew parzjali, tal-proġetti kkonċernati, sakemm dawn jingħalqu, jew tal-assistenza finanzjarja mogħtija mill-Kummissjoni skont ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010, jew kwalunkwe liġi oħra li tapplika għal dik l-assistenza fil-31 ta’ Diċembru 2013, li għandha tibqa' tkompli tapplika għall-azzjonijiet ikkonċernati sakemm dawn jingħalqu.

Artikolu 31

Tħassir

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 30 ta’ dan ir-Regolament, ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 huma mħassra b'effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 32

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi11 ta’ Diċembru 2013

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ĠU C 143, 22.5.2012, p. 116.

(2)  ĠU C 227, 13.9.2012, p. 125.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Novembru 2013 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(4)  ĠU C 420, 20.12.2013, p. 1

(5)  Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289).

(6)  ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 89.

(7)  ĠU C 351E, 2.12.2011, p. 13.

(8)  Regolament (UE) Nru1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta'11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (ĠU L….) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali)

(9)  Regolament (KE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 22).

(10)  http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/review/doc/expert-groups/expert_group_5_final_report.pdf

(11)  Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 713/2009, (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009 (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39).

(12)  Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(13)  Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32).

(14)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(15)  Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1).

(16)  Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15).

(17)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).

(18)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(19)  Regolament (KE) Nru 67/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej (ĠU L 27, 30.1.2010).

(20)  Il-pakkett finanzjarju tal-FNE għall-perijodu 2014 sa 2020 fi prezzijiet kostanti tal-2011 huwa EUR 29 300 000 000, imqassam kif ġej: EUR 23 174 000 000, inklużi EUR 10 000 000 000 għall-pajjiżi ta' Koeżjoni (trasport), EUR 5 126 000 000 (enerġija), EUR 1 000 000 000 (telekomunikazzjonijiet).

(21)  Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 ta' 2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 883).

(22)  Deċiżjoni Nru 661/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 fuq linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (ĠU L 204, 5.8.2010. p. 1).

(23)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.)

(24)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.)


ANNESS I

PARTI I

LISTA TA’ PROĠETTI IDENTIFIKATI BIL-QUDDIEM FIN-NETWERK EWLIENI FIS-SETTUR TAT-TRASPORT

1.   Prijoritajiet Orizzontali

Ġestjoni u servizzi innovattivi

Ajru Uniku Ewropew – sistema SESAR

Ġestjoni u servizzi innovattivi

Sistemi ta' applikazzjonijiet telematiċi għat-toroq, il-ferroviji, il-passaġġi tal-ilma interni u l-bastimenti

(ITS, ERTMS, RIS u VTMIS)

Ġestjoni u servizzi innovattivi

Portijiet marittimi tan-netwerk ewlieni, awtostradi tal-baħar (MoS) u ajruporti, infrastruttura sigura u sikura

Teknoloġiji ġodda u innovazzjoni

Teknoloġiji ġodda u innovazzjoni f'konformità mal-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 13152013

2.   Kurituri fin-netwerk ewlieni

Baltiku – Adrijatiku

ALLINJAMENT:

Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków

Gdańsk – Warszawa – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien

Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Villach – Udine – Trieste

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Trieste

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Gdynia - Katowice

Ferrovija

Xogħlijiet

Gdynia, Gdańsk

Port

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali

Warszawa - Katowice

Ferrovija

Xogħlijiet

Wroclaw – Poznań – Szczecin/Świnoujście

Ferrovija

Xogħlijiet

Świnoujście, Szczecin

Port

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet

Bielsko Biala – Žilina

Triq

Xogħlijiet

Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien

Ferrovija

Xogħlijiet, b'mod partikolari sezzjonijiet transkonfinali PL-CZ, CZ-AT, PL-SK and SK-AT, linja Brno-Přerov; (aktar) żvilupp ta' pjattaformi multimodali u interkonnessjonijiet ajruport-ferroviji

Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venezja - Ravenna

Ferrovija

Kostruzzjoni parzjali ta' linji ġodda lines (Semmering Base Tunnel u linja Ferrovjarja Koralm), titjib tal-ferrovija; xogħjijiet għandhom għaddejjin; aktar) żvilupp ta' pjattaformi multimodali; titjib tal-linja b'binarju doppju eżistenti bejn Udine - Cervignano u Trieste

Graz – Maribor – Pragersko

Ferrovija

Studji u xogħlijiet għat-tieni binarju

Trieste, Venezia, Ravenna, Koper

Portijiet

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali

Baħar tat-Tramuntana – Baltiku

ALLINJAMENT:

Helsinki – Tallinn – Rīga

Ventspils – Rīga

Rīga – Kaunas

Klaipėda – Kaunas – Vilnius

Kaunas – Warszawa

Fruntiera BY – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburg

Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Hannover

Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven

Hannover – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht

Utrecht – Amsterdam

Utrecht – Rotterdam – Antwerpen

Hannover – Köln – Antwerpen

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Helsinki - Tallinn

Portijiet, MoS

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali u l-interkonnessjonijiet ta' bejniethom, kapaċità tat-tkissir tas-silġ, MoS

Tallinn - Rīga - Kaunas - Warszawa

Ferrovija

Studji (dettaljati) fuq linja li tkun kompletament interoperabbli tad-daqs UIC il-ġdid; xogħlijiet fuq linja ġdida għandhom jibdew qabel l-2020; titjib u linja ġdida fuq it-territorju PL, ferrovija – interkonnessjonijiet ma’ ajruporti/portijiet, terminals ferrovjarji, MoS

Ventspils – Rīga

Ferrovija

Titjib, interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, MoS

Klaipėda – Kaunas

Ferrovija

Titjib, interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, MoS

Kaunas – Vilnius

Ferrovija

Titjib, interkonnessjonijiet ma’ ajruporti, terminals ferrovjarji

Kuritur Via Baltica

Triq

Xogħlijiet għal sezzjonijiet transkonfinali (EE, LV, LT, PL)

Fruntiera BY - Warszawa - Poznań – fruntieri DE

Ferrovija

Xogħlijiet fuq il-linja eżistenti, studji għal ferrovija li timxi b'veloċità qawwija

fruntiera PL- Berlin - Hannover - Amsterdam/Rotterdam

Ferrovija

Studji u titijib ta' diversi sezzjonijiet (Amsterdam – Utrecht – Arnhem; Hannover – Berlin)

Wilhelmshaven - Bremerhaven - Bremen

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Berlin - Magdeburg – Hannover, Mittellandkanal, kanali fil-Ġermanja tal-Punent, Rhine, Waal, Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Passaġġi tal-ilma interni

Studji, xogħlijiet għal navigabbiltà aħjar u titjib ta' passaġġi tal-ilma u locks

locks f'Amsterdam & Amsterdam - Rijnkanaal

Passaġġi tal-ilma interni

Locks: għadhom għaddejjin studji; port: interkonnessjonijiet (studji u xogħlijiet, inkluż it-titjib tal-Beatrix lock)

Mediterran

ALLINJAMENT:

Algeciras – Bobadilla –Madrid – Zaragoza – Tarragona

Sevilla – Bobadilla – Murcia

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille/Lyon – Torino – Novara – Milano – Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Fruntiera UA

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Algeciras - Madrid

Ferrovija

Studji għaddejjin, xogħlijiet għandhom jitnedew qabel l-2015, għandhom jistlestew sal-2020

Sevilla - Antequera - Granada - Almería - Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Madrid-Zaragoza-Barcelona

Ferrovija

Titjib tal-linji ferrovjarji eżistenti (id-daqs, il-binarji, il-pjattaformi)

Valencia - Tarragona - Barcelona

Ferrovija

Bini bejn 2014 – 2020

Barċellona

Port

Interkonnessjonijiet tal-ferrovija mal-port u l-ajruport

Barcelona - Perpignan

Ferrovija

Sezzjoni transkonfinali, xogħlijiet għaddejjin, linja ġdida lesta sal-2015, titjib tal-linja eżistenti (id-daqs, il-binarji, il-pjattaformi)

Perpignan-Montpellier

Ferrovija

Il-bypass Nîmes - Montpellier għandha tkun tintuża fl- 2017, ta' Montpellier - Perpignan għall-2020

Lyon

Ferrovija

Jittaffew l-konġestjonijiet f'Lyon: studji u xogħlijiet

Lyon – Avignon – Marseille

Ferrovija

Titjib

Lyon - Torino

Ferrovija

Sezzjoni transkonfinali, xogħlijiet fuq mina għall-ferroviji; studji fuq rotot ta' aċċess

Milano - Brescia

Ferrovija

Titjib parzjali tal-linja ferrovjarja b'veloċità qawwija u linja ferrovjarja b'veloċità qawwija parzjalment ġdida

Brescia - Valenzia – Trieste

Ferrovija

Ix-xogħlijiet għandhom jibdew qabel l-2014 f'sinerġija mal-azzjonijiet ta' titjib imwettqa f’firxiet imrikkbin fuq xulxin bħal fil-Kuritur Baltiku Adrijatiku

Milano – Cremona- Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet

Cremona, Mantova, Venezia, Ravenna, Trieste

Portijiet Interni

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali

Trieste - Divača

Ferrovija

Studji u titjib parzjali għaddejjin; sezzjoni transkonfinali għandha ssir sa wara l-2020

Koper - Divača - Ljubljana – Pragersko

Ferrovija

Studji u titjib/ linja parzjalment ġdida

Rijeka – Zagreb – Budapest

Ferrovija

Studji u xogħlijiet (inklużi l-bini ta' linja ġdida u linja oħra bejn Rijeka u l-fruntiera HU)

Rijeka

Port

Titjib u żvilupp tal-infrastruttura, żvilupp ta' pjattaformi multimodali u interkonnessjonijiet

Ljubljana – Zagreb

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Nodu f’Ljubljana

Ferrovija

Nodu tal-ferrovija f’Ljubljana, li tinkludi pjattaforma multimodali; interkonnessjoni għall-ajruport bil-ferrovija

Pragersko - Zalalövö

Ferrovija

Sezzjoni transkonfinali: studji, xogħlijiet għandhom jibdew qabel l-2020

Lendava - Letenye

Triq

Titjib transkonfinali

Boba- Székesfehérvár

Ferrovija

Titjib

Budapest-Miskolc-fruntiera UA

Ferrovija

Titjib

Vásárosnamény-Fruntiera UA

Triq

Titjib transkonfinali

Orjent/Lvant tal-Mediterran

ALLINJAMENT:

Hamburg – Berlin

Rostock – Berlin – Dresden

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden

Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Kolín

Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia

Sofia – Plovdiv – Burgas

Plovdiv – fruntiera TR

Sofia – Thessaloniki – Athína – Piraeus – Lemesos – Lefkosia

Athína – Patras/Igoumenitsa

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Dresden - Praha

Ferrovija

Studji għal ferrovija li timxi b'veloċità qawwija

Praha

Ferrovija

Titjib, bypass għat-trasport tal-merkanzija, kollegament għall-ajruport bil-ferrovija

Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice

Passaġġi tal-ilma interni

Studji dwar Elbe u Vltava, xogħlijiet għal navigabbiltà aħjar u titjib

Il-magħluqin (locks) ta' Děčín

Passaġġi tal-ilma interni

studji

Praha - Brno - Břeclav

Ferrovija

Titjib, inkluż għajnodu tal-ferrovija f’Brno u pjattaforma multimodali

Břeclav – Bratislava

Ferrovija

Transkonfinali, titjib

Bratislava – Hegyeshalom

Ferrovija

Transkonfinali, titjib

Mosonmagyaróvár – Fruntiera SK

Triq

Titjib transkonfinali

Tata – Biatorbágy

Ferrovija

Titjib

Budapest – Arad – Timișoara – Calafat

Ferrovija

Titjib fl-HU kważi lest, għadu għaddej fir-RO

Vidin – Sofia – Burgas/fruntiera TR

Sofia – Thessaloniki – Athína /Piraeus

Ferrovija

Studji u xogħlijiet Vidin – Sofia – Thessaloniki - Athína; titjib Sofia – Burgas/fruntiera TR

Vidin – Craiova

Triq

Titjib transkonfinali

Thessaloniki, Igoumenitsa

Port

Titjib u żvilupp tal-infrastruttura, interkonnessjonijiet multimodali

Athína /Piraeus/Heraklion – Lemesos

Portijiet, MoS

Kapaċità tal-port u interkonnessjonijiet multimodali

Lemesos – Lefkosia

Portijiet, pjattaformi multimodali

Titjib tal-interkonnessjonijiet modali, inkluż Lefkosia south orbital, studji u xogħlijiet, sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku

Lefkosia – Larnaca

Pjattaformi multimodali

Interkonnessjonijiet multimodali u sistemi ta' applikazzjonijiet telematiċi

Patras

Port

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali

Athína - Patras

Ferrovija

Studji u xogħlijiet, interkonnessjonijiet bejn il-portijiet

Skandinavja – Mediterran

ALLINJAMENT:

Fruntiera RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stokkolma – Malmö

Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg

Malmö – København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg

Rostock – Berlin – Leipzig – München

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

Napoli – Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Hamina/Kotka – Helsinki

Port, Ferrovija

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, titjib tal-ferrovija, kapaċitajiet ta' tkissir tas-silġ

Helsinki

Ferrovija

Konnessjoni ajruport-ferrovija

Fruntiera RU – Helsinki

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Helsinki – Turku

Ferrovija

Titjib

Turku/Naantali – Stokkolma

Portijiet, MoS

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, kapaċità ta' tkissir tas-silġ

Stokkolma - Malmö (Triangolu tat-Tramuntana)

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin fuq taqsimiet speċifici

Trelleborg - Malmö – Göteborg – Fruntiera NO

Ferrovija, portijiet, MoS

Xogħlijiet, pjattaformi multimodali u konnessjonijiet bejn il-portijiet f'żoni interni

Fehmarn

Ferrovija

Studji għaddejjin, xogħlijiet fuq bini ta' linja fissa li tgħaqqad il-Fehmarn Belt li tibda' fl-2015

København - Hamburg tgħaddi minn Fehmarn: rotot ta' aċċess

Ferrovija

Rotot ta' aċċess għal DK li għandhom jitlestew sal-2020, rotot ta' aċċess għal DE li għandhom jitlestew f'2 passi: elettrifikazzjoni fuq binarju wieħed mat-tlestija tal-kollegament fiss u fuq żewġ binarji seba' snin aktar tard

Rostock

Portijiet, MoS

Interkollegamenti bejn il-portijiet u l-ferroviji; bastimenti b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju; kapaċità tat-tkissir tas-silġ

Rostock - Berlin - Nürnberg

Ferrovija

Studji u titjib

Hamburg/Bremen - Hannover

Ferrovija

Studji għaddejjin

Halle – Leipzig – Nürnberg

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin, għandhom jitlestew sal-2017

München – Wörgl

Ferrovija

Aċċess għall-mina ta' Brenner li tinfed minn ġo muntanja u sezzjoni transkonfinali: studji

Mina ta' Brenner li tinfed minn ġo muntanja

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Fortezza - Verona

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Napoli - Bari

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Napoli – Reggio Calabria

Ferrovija

Titjib

Verona – Bologna

Ferrovija

Titjib għadu għaddej

Ancona, Napoli, Bari, La Spezia, Livorno

Portijiet

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, (aktar) żvilupp tal-pjattaformi multimodali

Messina - Catania – Augusta/Palermo

Ferrovija

Titjib (fis-sezzjonijiet li fadal)

Palermo/Taranto - Valletta/Marsaxlokk

Portijiet, MoS

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet

Valletta - Marsaxlokk

Port, ajruport

Titjib ta' interkonnessjoni modali, inkluża Marsaxlokk-Luqa-Valletta

Bologna – Ancona

Ferrovija

Titjib

Rhine – Alpin

ALLINJAMENT:

Genova – Milano – Lugano – Basel

Genova – Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe – Mannheim – Mainz – Koblenz – Köln

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam

Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen

Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent

Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Genova

Port

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet

Genova - Milano/Novara – fruntiera mal-CH

Ferrovija

Studji; xogħlijiet li ser jibdew qabel l-2020

Basel – Antwerpen/Rotterdam - Amsterdam

Passaġġi tal-ilma interni

Xogħlijiet għal navigabbiltà aħjar

Karlsruhe - Basel

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Frankfurt - Mannheim

Ferrovija

Studji għaddejjin

Liège

Ferrovija

Konnessjoni ferrovjarja bejn il-port u l-ajruport

Rotterdam – Zevenaar

Ferrovija

Studji għaddejjin, titjib

Zevenaar - Emmerich - Oberhausen

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Zeebrugge – Gent – Antwerpen - Fruntiera DE

Ferrovija

Titjib

l-Atlantiku

ALLINJAMENT:

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Ferrovija li timxi b'veloċità qawwija Sines/Lisboa - Madrid

Ferrovija, portijiet

Studji u xogħlijiet għaddejjin, titjib tal-interkonnessjoni modali mal-portijiet ta' Sines/Lisboa

Ferrovija li timxi b'veloċità qawwija Porto - Lisboa

Ferrovija

Studji għaddejjin

Konnessjoni ferrovjarja Aveiro – Salamanca – Medina del Campo

Ferrovija

Bejn il-fruntieri: xogħlijiet għaddejjin

Konnessjoni ferrovjarja Bergara - San Sebastián - Bayonne

Ferrovija

Tlestija fi ES mistennija sal-2016, fi FR sal-2020

Bayonne - Bordeaux

Ferrovija

Konsultazzjoni pubblika għaddejja

Bordeaux - Tours

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Paris

Ferrovija

Bypass li tippermetti veloċità qawwija lejn in-naħa t'isfel

Baudrecourt - Mannheim

Ferrovija

Titjib

Baudrecourt - Strasbourg

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin, għandhom jitlestew sal-2016

Le Havre - Paris

Passaġġi tal-ilma interni

Titjib

Le Havre - Paris

Ferrovija

Studji, titjib

Le Havre

Port, Ferrovija

Studji u xogħlijiet fuq il-kapaċità tal-port, MoS u interkonnessjonijiet

il-Baħar tat-Tramuntana – il-Mediterran

ALLINJAMENT:

Belfast – Baile Atha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham

Birmingham – Felixstowe/London /Southampton

London – Lille – Brussel/Bruxelles

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Corcaigh/Cork - Dublin - Baile Átha Cliath/Belfast

Ferrovija

Studies and works; Baile Átha Cliath/Dublin Interconnector (DART);

Belfast

Portijiet, pjattaformi multimodali

Titjib

Glasgow - Edinburgh

Ferrovija

Titjib

Manchester – Liverpool

Ferrovija

Titjib u elettrifikazzjoni, inkluż in-Northern Hub

Birmingham – Reading – Southampton

Ferrovija

Titlib tal-linja għat-trasport tal-merkanzija

Baile Átha Cliath/Dublin, Corcaigh/Cork, Southampton

Portijiet, Ferrovija

Studji u xogħlijiet fuq il-kapaċità tal-port, MoS u interkonnessjonijiet

Dunkerque

Port

Aktar żvilupp ta' pjattaformi multimodali u interkonnessjonijiet

Calais - Paris

Ferrovija

Studji preliminari

Bruxelles/Brussel

Ferrovija

Studji u xogħlijiet (konnessjoni mit-Tramuntana għan-Nofsinhar konvenzjonali u ta' veloċità għolja)

Felixstowe – Midlands

Ferrovija, port, pjattaformi multimodali

Titjib tal-ferrovija, interkonnessjonijiet bejn il-portijiet u pjattaformi multimodali

Maas, inkluż Maaswerken

Passaġġi tal-ilma interni

Titjib

Albertkanaal/ Canal Bocholt-Herentals

Passaġġi tal-ilma interni

Titjib

Kuritur Rhine-Scheldt: Volkeraklock u Kreekaklock, Krammerlock u Lock Hansweert

Passaġġi tal-ilma interni

Locks: għadhom għaddejjin studji

Terneuzen

Marittimu

Locks: għadhom għaddejjin studji; xogħlijiet

Terneuzen - Gent

Passaġġi tal-ilma interni

Studji, titjib

Zeebrugge

Port

Locks: studji, interkonnessjonijiet (studji u xogħlijiet)

Antwerpen

Marittimu, port, ferrovija

Locks: għadhom għaddejjin studji; port: interkonnessjonijiet (inkluż it-tieni aċċess ferrovjarju ghall-port ta' Antwerpen)

Rotterdam - Antwerpen

Ferrovija

Titjib fil-linja ferrovjarja għall-ġarr tal-merkanzija

Canal Seine Nord; Seine - Escaut

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet; titjib inklużi konnessjonijiet transkonfinali u multimodali

Dunkerque – Lille

Passaġġi tal-ilma interni

Studji għaddejjin

Antwerpen, Bruxelles/Brussels, Charleroi

Passaġġi tal-ilma interni

Titjib

Titjib fil-passaġġi tal-ilma f’Wallonia

Passaġġi tal-ilma interni

Studji, titjib, konnessjonijiet intermodali

Brussel/Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Antwerp – Namur - Fruntiera LUX – Fruntiera FR

Ferrovija

Titlib tal-linja ferrovjarja għall-ġarr tal-merkanzija

Strasbourg - Mulhouse - Basel

Ferrovija

Titjib

Konnessjonijiet Ferrovjarji Luxembourg - Dijon - Lyon (TGV Rhin - Rhône)

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Lyon

Ferrovija

Bypass tal-Lvant: studji u xogħlijiet

Canal Saône - Moselle/Rhin

Passaġġi tal-ilma interni

Studji preliminari għaddejjin

Rhône

Passaġġi tal-ilma interni

Titjib

Port ta' Marseille-Fos

Port

Interkonnessjonijiet u terminali multimodali

Lyon - Avignon - Port de Marseille - Fos

Ferrovija

Titjib

Rhine – Danubju

ALLINJAMENT:

Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz

München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – fruntiera UA

Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar

Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – București – Constanța – Sulina

SEZZJONIJIET IDENTIFIKATI MINN QABEL INKLUŻI PROĠETTI:

Konnessjoni ferrovjarja Strasbourg - Kehl Appenweier

Ferrovija

Wogħlijiet fuq l-interkonnessjoni ma' Appenweier

Karlsruhe - Stuttgart - München

Ferrovija

Studji u xogħlijiet għaddejjin

Ostrava/ Přerov – Žilina – Košice – fruntiera UA

Ferrovija

Titjib, pjattaformi multimodali

Zlín – Žilina

Triq

Sezzjoni transkonfinali tat-triq

München – Praha

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Nürnberg – Praha

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

München - Mühldorf - Freilassing - Salzburg

Ferrovija

Studji u xogħlijiet għaddejjin

Salzburg - Wels

Ferrovija

Studji

Nürnberg - Regensburg - Passau - Wels

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Konnessjoni ferrovjarja Wels - Wien

Ferrovija

Mistennija titlesta sal-2017

Wien – Bratislava / Wien – Budapest / Bratislava – Budapest

Ferrovija

Studji dwar ferrovija b'veloċità għolja (inklużi l-allinjament tal-konnessjonijiet bejn it-tliet ibliet)

Budapest - Arad

Ferrovija

Studji għal netwerk ta' veloċità qawwija bejn Budapest u Arad

Komárom – Komárno

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet għal pont transkonfinali

Arad - Brașov - București - Constanța

Ferrovija

Titjib ta' sezzjonijiet speċifiċi; studji dwar veloċità għolja

Main – Main-Donau-Canal

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet fuq bosta sezzjonijiet u fejn hemm il-konġestjonijiet; portijiet ta' ilmijiet interni: interkonnessjonijiet multimodali bil-ferrovija

Slavonski Brod

Port

Studji u xogħlijiet

Giurgiu, Galați

Pport

Aktar żvilupp tal-pjattaformi u l-konnessjonijiet multimodali ma' żoni interni fil-pajjiż: studji u xogħlijiet

Danubju (Kehlheim - Constanța/Midia/Sulina)

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet fuq bosta sezzjonijiet u fejn hemm il-konġestjonijiet; portijiet ta' ilmijiet interni: interkonnessjonijiet multimodali

Sava

Passaġġi tal-ilma interni

Studji u xogħlijiet fuq bosta sezzjonijiet u fejn hemm il-konġestjonijiet (inkluż pont transkonfinali)

București – Dunăre Canal

Passaġġi tal-ilma interni

Studji & xogħlijiet

Constanța

Port, MoS

Interkonnessjonijiet bejn il-portijiet, MoS (inklużi servizzi tat-tkissir tas-silġ)

Craiova – București

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

3.   Sezzjonijiet Oħra fin-Netwerk Ewlieni

Sofia għall-fruntiera mal-FYROM

Transkonfinali

Ferrovija

Studji għaddejjin

Sofia għall-fruntiera mas-Serbja

Transkonfinali

Ferrovija

Studji għaddejjin

Timișoara – fruntiera mas-Serbja

Transkonfinali

Ferrovija

Studji għaddejjin

Wrocław – Praha

Transkonfinali

Ferrovija

Studji

Nowa Sól – Hradec Králové

Transkonfinali

Triq

Xogħlijiet

Brno – fruntiera mal-AT

Transkonfinali

Triq

Titjib

Budapest – Zvolen

Transkonfinali

Triq

Titjib

Budapest – Fruntiera mas-SRB

Transkonfinali

Ferrovija

Studji

Kuritur ta' Botnija: Luleå – Oulu

Transkonfinali

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Iași- fruntiera MD border

Transkonfinali

Ferrovija

Studji għaddejjin u xogħlijiet

Fruntiera Suceava-UA border

Transkonfinali

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Proġetti Prijoritarji kif definiti fl-Anness III għad-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (Praha - Linz, Ferrovija Ġdida ta' kapaċità Għolja: Passaġġ ta' qsim Ċentrali Trans-Pirinej, "Iron Rhine" (Rheidt-Antwerpen))

Transkonfinali

Ferrovija

Studji għaddejjin

Târgu Neamt–Ungheni

Transkonfinali

Triq

Titjib

Marijampolė-Kybartai (fruntiera LT/RU)

Transkonfinali

Triq

Titjib

Vilnius-fruntiera LT/BY

Transkonfinali

Triq

Titjib

Ioannina – Kakavia (fruntiera EL/AL)

Transkonfinali

Triq

Studji

Kleidi – Polikastro – Evzonoi (fruntiera EL/FYROM)

Transkonfinali

Triq

Titjib

Serres – Promahonas – fruntiera EL/BG

Transkonfinali

Triq

Xogħlijiet għaddejjin

Alexandroupoli – Kipoi fruntiera EL/TR

Transkonfinali

Triq

Studji u xogħlijiet

Dubrovnik – fruntiera HR/ME

Transkonfinali

Triq

Xogħlijiet

Kędzierzyn Koźle – Chałupki-granica

Transkonfinali

Ferrovija

Xogħlijiet

A Coruña - Vigo - Palencia

Gijón - Palencia

Konġestjoni

Ferrovija, MoS

Xogħlijiet għaddejjin (inklużi portijiet u pjattaformi multimodali)

Frankfurt – Fulda – Erfurt – Berlin

Konġestjoni

Ferrovija

Studji

Ferrovija Egnatia

Konġestjoni

Ferrovija

Studji għaddejjin

Sundsvall – Umeå – Luleå

Konġestjoni

Ferrovija

Sudji u xogħlijiet

Zagreb – fruntiera SR

Konġestjoni

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

A Coruña - Madrid (servizz tal-passiġġieri ta' veloċità qawwija)

Konġestjoni

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Stokkolma – Gävle – Sundsvall

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Xogħlijiet

Mjölby – Hallsberg – Gävle

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Xogħlijiet

Botnia – Kiruna – fruntiera man-NO

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Milford Haven – Swansea – Cardiff

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib

Konnessjoni ferrovjarja Sionainn/Shannon Faing/Foynes - Gabhal Luimnigh/Limerick junction

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji

Veloċità Għolja 2

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji u xogħlijiet għal linja ta' veloċità għolja Londra – Midlands

Fruntiera mal-UA – Kraków – Katowice – Wrocław – Dresden

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Xogħlijiet

Riga – fruntiera RU/BY

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib

Vilnius – fruntiera mal-BY

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib, interkonnessjoni ma’ ajruport

Kybartai – Kaunas

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib

Tallinn – Tartu – Koidula – fruntiera RU

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib

Marseille – Toulon – Nice – Ventimiglia – Genova

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji fuq ferrovija li timxi b'veloċità qawwija

Bordeaux – Toulouse

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji fuq ferrovija li timxi b'veloċità qawwija

Helsinki – Oulu

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib ta' xi sezzjonijiet

Bilbao – Pamplona – Zaragoza – Sagunto

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Brunsbüttel - Kiel (kanal ta' Nord-Ostsee)

Netwerk ewlieni ieħor

Passaġġi tal-ilma interni

Ottimizzazzjoni tal-istatus ta' navigazzjoni

Cardiff - Bristol - Londra

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib, inkluż Crossrail

Alba-Iulia – Turda – Dej – Suceava – Pașcani – Iași

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

București - Buzău

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib u tiswija fl-infrastruttura ferrovjarja, u konnessjonijiet ma' żoni interni fil-pajjiż

żona tar-Ruhr - Münster - Osnabrück - Hamburg

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib tas-sezzjoni Münster - Lünen (linja ferrovjarja doppja)

Nantes - Tours - Lyon

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji u xogħlijiet

Ploiești-Suceava

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Studji

Heraklion

Netwerk ewlieni ieħor

Ajruport, sistemi/infrastruttura tat-trasport ikkombinati

Studji u xogħlijiet ta' kostruzzjoni, infrastruttura ta' titjib u żvilupp, interkonnessjonijiet multimodali

Huelva – Sevilla

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Xogħlijiet għaddejjin

Fredericia-Frederikshavn

Netwerk ewlieni ieħor

Ferrovija

Titjib, inkluż elettrifikazzjoni

Barcelona – Valencia – Livorno

Netwerk ewlieni ieħor

MoS

Titjib

PARTI II

LISTA TA’ KURITURI U OQSMA INFRASTRUTTURALI TA’ PRIJORITÀ Fis-settur TAL-ENERĠIJA

1.   Kurituri prijoritarji tal-elettriku

(1)

Il-grid barra mill-kosta tal-Ibħra tat-Tramuntana (“NSOG” — Northern Seas Offshore Grid): l-iżvilupp ta’ grid tal-elettriku integrata barra mill-kosta u l-interkonnetturi relatati fil-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar Irlandiż, il-Kanal Ingliż, il-Baħar Baltiku u l-ilmijiet fil-viċin għat-trasport tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli barra mill-kosta lejn ċentri ta’ konsum u ħżin u għaż-żieda tal-iskambju tal-elettriku transkonfinali.

Stati Membri kkonċernati: Il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Isvezja, ir-Renju Unit;

(2)

Interkonnessjonijiet tal-elettriku Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-Ewropa (“NSI West Electricity”): interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri tar-reġjun u maż-żona tal-Mediterran, inkluża l-peniżola Iberika, speċjalment biex jintegraw l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u jsaħħu l-infrastrutturi tal-grids interni biex titrawwem l-integrazzjoni tas-suq fir-reġjun.

Stati Membri kkonċernati: L-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, Malta, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

(3)

Interkonnessjonijiet tal-elettriku Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u x-Xlokk tal-Ewropa (“NSI East Electricity”): interkonnessjonijiet u linji interni mit-Tramuntana għal Nofsinhar u mil-Lvant għall-Punent biex jikkompletaw is-suq intern u jintegraw il-ġenerazzjoni minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Stati Membri kkonċernati: L-Awstrija, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja;

(4)

Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq Baltiku tal-Enerġija fl-elettriku (Baltic Energy Market Interconnection Plan “BEMIP Electricity”): interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri fir-reġjun Baltiku u r-rinfurzar ta’ infrastrutturi tal-grid interni skont dan, biex jintemm l-iżolament tal-Istati Baltiċi u biex titrawwem l-integrazzjoni tas-suq, fost affarijiet oħra billi jkun hemm ħidma lejn l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fir-reġjun;

Stati Membri kkonċernati: Id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u l-Isvezja.

2.   Kurituri prijoritarji tal-gass

(1)

Interkonnessjonijiet tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-Ewropa (“NSI West Gas”): infrastruttura tal-gass għal flussi tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-Ewropa biex ikomplu jiddiversifikaw ir-rotot tal-provvista u biex tiżdied il-kapaċità ta’ kunsinna ta’ gass fi żmien qasir.

Stati Membri kkonċernati: Il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

(2)

Interkonnessjonijiet tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u fix-Xlokk tal-Ewropa (“NSI East Gas”): infrastruttura tal-gass għall-konnessjonijiet tal-gass reġjonali bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, il-Baħar Adrijatiku u dak tal-Eġew, il-Baħar Mediterran tal-Lvant u l-Baħar l-Iswed u biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

Stati Membri kkonċernati: L-Awstrija, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja;

(3)

Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar (“SGC”): infrastruttura għat-trasmissjoni ta’ gass mill-Baċir tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant lill-Unjoni, sabiex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass.

Stati Membri kkonċernati: L-Awstrija, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Greċja, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja;

(4)

Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq Baltiku tal-Enerġija fil-gass (“BEMIP Gas”): infrastruttura tal-gass li ttemm l-iżolament tat-tliet Stati Baltiċi u l-Finlandja u d-dipendenza tagħhom fuq fornitur wieħed, li ssaħħaħ l-infrastrutturi tal-grids interni u li żżid id-diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvisti fir-reġjun tal-Baħar Baltiku;

Stati Membri kkonċernati: Id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u l-Isvezja.

3.   Oqsma tematiċi prijoritarji

(1)

Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk tal-elettriku, b’mod partikolari l-ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jew distribwiti u r-rispons għad-domanda mill-konsumaturi;

Stati Membri kkonċernati: kollha;

(2)

Awtostradi tal-elettriku: l-ewwel awtostradi tal-elettriku sal-2020, bil-għan li tinbena sistema ta’ awtostradi tal-elettriku fl-Unjoni li hija kapaċi:

(a)

takkomoda l-ġenerazzjoni żejda tal-enerġija mir-riħ li qiegħda dejjem tiżdied fil-Baħar tat-Tramuntana u dak Baltiku u madwarhom u żżid il-ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli fil-Lvant u t-Tramuntana tal-Ewropa kif ukoll fl-Afrika ta’ Fuq;

(b)

torbot dawn iċ-ċentri ġodda ta’ ġenerazzjoni mal-kapaċitajiet ta’ ħżin importanti fil-pajjiżi Nordiċi, fl-Alpi u f’reġjuni oħra b’ċentri ta’ konsum ewlenin, u

(c)

tlaħħaq ma’ provvista tal-elettriku dejjem iżjed varjabbli u deċentralizzata u ma’ domanda flessibbli għall-elettriku;

Stati Membri kkonċernati: kollha;

(3)

Netwerk transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju: żvilupp ta’ infrastruttura għat-trasport tad-diossidu tal-karbonju bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi tal-viċinat bil-għan li jiġu attivati l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju.

Stati Membri kkonċernati: kollha.

PARTI III

TERMINI, KUNDIZZJONIJIET U PROĊEDURI TA' STRUMENTI FINANZJARJI

Għan u raġunament

L-għan tal-istrumenti finanzjarji taħt il-FNE huwa li jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-proġetti ta' infrastruttura għall-finanzjament tal-proġetti u korporattiv billi l-finanzjament tal-Unjoni jintuża bħala ingranaġġ.

L-istrumenti finanzjarji għandhom jgħinu biex jiġu ffinanzjati proġetti ta' interess komuni b'valur miżjud Ewropew ċar, u jiffaċilitaw aktar involviment mis-settur privat fil-finanzjament fit-tul ta' proġetti bħal dawn fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija inkluż netwerks ta' broadband.

L-istrumenti finanzjarji għandhom ikunu ta' benefiċċju għal proġetti bi ħtiġijiet ta' finanzjament fuq perijodu medju jew twil u għandhom jipproduċu benefiċċji akbar f'termini ta' impatt fuq is-suq, effiċjenza amministrattiva u użu tar-riżorsi.

Huma għandhom jipprovdu lil partijiet interessati fl-infrastruttura bħal finanzjaturi, awtoritajiet pubbliċi, amministratturi tal-infrastruttura, kumpanniji ta' kostruzzjoni u operaturi sett ta' għodod ta' assistenza finanzjarja mill-Unjoni orjentat għas-suq u koerenti.

L-istrumenti finanzjarji għandhom jikkonsistu fi:

(a)

strument għal self u garanziji faċilitat minn strumenti ta' kondiviżjoni tar-riskji, minn mekkaniżmi ta' tisħiħ tal-kreditu sa bonds tal-proġetti ('Strument tad-Dejn'); u

(b)

strument għall-ekwità ('Strument ta' Ekwità),

li għandu jgħin biex jingħelbu r-restrizzjonijiet tas-suq billi jittejbu l-finanzjament u/jew il-profili ta' riskju tal-investimenti ta' infrastruttura. Dan, minnu nnifsu, għandu jsaħħaħ l-aċċess ta' ditti u benefiċjarji oħrajn għal self, garanziji, ekwità u għamliet oħra ta' finanzjament privat.

Qabel il-finalizzazzjoni tat-tfassil tal-Istrumenti tad-Dejn u l-Ekwità, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ex-ante f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Evalwazzjonijiet ta' strumenti finanzjarji komparabbli eżistenti għandhom, fejn xieraq, jikkontribwixxi għal dik il-valutazzjoni.

I.   Strument tad-dejn

1.   Dispożizzjonijiet ġenerali

Il-mira tal-Istrument tad-Dejn għandha tkun li jagħti kontribut biex jingħelbu n-nuqqasijiet tas-swieq Ewropej tal-kapital tad-dejn billi tiġi offruta l-kondiviżjoni tar-riskji għall-finanzjament tad-dejn. Il-finanzjament tad-dejn għandu jiġi pprovdut minn entitajiet fdati jew strumenti ta' investiment dedikati fl-għamla ta' dejn jew garanziji superjuri (tal-ogħla livell ta' prijorità) u dawk subordinati (ta' livell aktar baxx ta' prijorità).

L-Istrument tad-Dejn għandu jikkonsisti fi strument ta' kondiviżjoni tar-riskji għal self u garanziji u fl-Inizjattiva ta' Bonds tal-Proġetti. Il-promoturi tal-proġetti, jistgħu, barra minn hekk, ifittxu finanzjament ta' ekwità skont l-Istrument ta' Ekwità.

a.   Strument ta' kondiviżjoni tar-riskji għal self u garanziji

L-istrument ta' kondiviżjoni tar-riskji għas-self u l-garanziji għandu jitfassal biex joħloq kapaċità addizzjonali ta' riskji fl-entitajiet fdati. Dan għandu jippermetti lill-entitajiet fdati biex jipprovdu dejn subordinat u dejn superjuri finanzjat u mhux finanzjat lil proġetti u korporattivi sabiex jiġi faċilitat l-aċċess tal-promoturi għall-finanzjament tal-banek. Jekk il-finanzjament tad-dejn ikun subordinat, huwa ser jiġi kklassifikat wara d-dejn superjuri iżda qabel il-finanzjament ta' ekwità u dak relatat marbut ma' ekwità.

Il-finanzjament tad-dejn subordinat mhux finanzjat m’ għandux jaqbeż it-30 % tal-ammont totali tad-dejn superjuri maħruġ.

Il-finanzjament tad-dejn superjuri previst taħt l-Istrument tad-Dejn m'għandux jaqbeż il-50 % tal-ammont totali tal-finanzjament totali tad-dejn superjuri previst mill-entità fdata jew l-istrument ta' investiment dedikat.

b.   Inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti

L-istrument ta' kondiviżjoni tar-riskji għall-bonds tal-proġetti għandu jitfassal bħala finanzjament ta' dejn subordinat sabiex jiġi faċilitat il-finanzjament għall-kumpanniji tal-proġetti li qed jiġbru dejn superjuri fl-għamla ta' bonds. Dan l-istrument għat-tisħiħ tal-kreditu għandu jkollu l-mira li jgħin biex id-dejn superjuri jikseb klassifikazzjoni tal-kreditu tal-grad ta' investiment.

Huwa ser jiġi kklassifikat wara d-dejn superjuri iżda qabel il-finanzjament marbut ma' ekwità.

Il-finanzjament tad-dejn subordinat m’għandux jaqbeż it-30 % tal-ammont totali tad-dejn superjuri maħruġ.

2.   Parametri finanzjarji u ingranaġġ

Il-parametri tal-kondiviżjoni tar-riskji u d-dħul ser ikunu stabbiliti b'tali mod li jistgħu jinkisbu l-objettivi speċifiċi ta' politika, inkluż li jkunu fil-mira kategoriji partikolari ta’ proġetti, filwaqt li jiġi ppreservat l-approċċ orjentat lejn is-suq tal-Istrument tad-Dejn.

L-ingranaġġ mistenni tal-Istrument tad-Dejn — iddefinit bħala l-finanzjament totali (jiġifieri l-kontribuzzjoni tal-Unjoni flimkien mal-kontribuzzjonijiet minn sorsi finanzjarji oħrajn) diviż bil-kontribuzzjoni tal-Unjoni — għandu jkun mistenni li jvarja minn 6 sa 15, skont it-tip ta’ operazzjonijiet involuti (livell ta’ riskju, benefiċjarji mmirati, u l-finanzjament tad-dejn ikkonċernat).

3.   Kombinazzjoni ma' sorsi oħrajn ta' finanzjament

Il-finanzjament mill-Istrument tad-Dejn jista' jiġi kkombinat ma' kontribuzzjonijiet baġitarji mwarrba (ring-fenced) oħrajn elenkati hawn taħt, soġġett għar-regoli stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-bażi legali rilevanti:

(a)

partijiet oħra tal-FNE;

(b)

strumenti, programmi u linji baġitarji oħra fil-baġit tal-Unjoni;

(c)

l-Istati Membri, inkluż l-awtoritajiet reġjonali u lokali, li jixtiequ jikkontribwixxu r-riżorsi tagħhom jew riżorsi disponibbli mill-fondi taħt il-politika ta' koeżjoni mingħajr ma jbiddlu n-natura tal-istrument.

4.   Implimentazzjoni

Entitajiet fdati

L-entitajiet fdati għandhom jintgħażlu skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

L-implimentazzjoni taħt il-mod ta' ġestjoni indiretta tista' tieħu l-forma ta' mandati diretti għall-entitajiet fdati. Għal strumenti taħt mandati diretti (jiġifieri bil-mod ta' ġestjoni indiretta), l-entitajiet fdati għandhom jamministraw il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Istrument tad-Dejn u għandhom ikunu sħab fil-kondiviżjoni tar-riskji.

Barra minn hekk, il-ħolqien ta' strumenti dedikati ta' investiment jista' jiġi previst biex jippermetti l-ġbir ta' kontribuzzjonijiet minn diversi investituri. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista' tiġi subordinata għal dik ta' investituri oħrajn.

Tfassil u implimentazzjoni

It-tfassil għandu jkun allinjat mad-dispożizzjonijiet ġenerali għall-istrumenti finanzjarji li jinsabu fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

It-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-Istrument tad-Dejn, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll, għandhom jiġu stipulati fi ftehim bejn il-Kummissjoni u entità fdata rispettiva, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Kont fiduċjarju

L-entità fdata għandha tiftaħ kont fiduċjarju biex iżomm il-kontribuzzjoni tal-Unjoni u d-dħul li jirriżulta mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni.

5.   L-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tintuża biex:

(a)

għall-proviżjonijiet għar-riskji;

(b)

biex tkopri l-ħlasijiet maqbula u l-ispejjeż assoċjati mal-ħolqien u l-ġestjoni tal-Istrument tad-Dejn, inkluż l-evalwazzjoni u l-azzjonijiet ta' appoġġ tiegħu, li ġew determinati f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-prattika tas-suq. Il-ħlasijiet amministrattivi u bbażati fuq il-prestazzjoni li għandhom jitħallsu lill-entità fdata m'għandhomx jaqbżu t-2 % u t-3 % rispettivament tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni effettivament użata għal operazzjonijiet individwali, abbażi ta' metodoloġija maqbula msejsa fuq l-ispejjeż bejn il-Kummissjoni u l-entitajiet fdati;

(c)

għal azzjonijiet ta' appoġġ marbuta direttament.

6.   Prezzijiet, kondiviżjoni tar-riskji u tad-dħul

L-Istrumenti tad-Dejn għandu jkollhom prezz, li għandu jiġi impost fuq il-benefiċjarju, f'konformità mar-regoli u l-kriterji rilevanti tal-entitajiet fdati jew l-istrumenti ta' investiment dedikati u f'konformità mal-aħjar prattiki tas-suq.

Fir-rigward ta' mandati diretti għal entitajiet fdati, ix-xejra ta' kondiviżjoni tar-riskji għandha tiġi riflessa f'kondiviżjoni kif xieraq bejn l-Unjoni u l-entità fdata tar-rimunerazzjoni għar-riskju imposta mill-entità fdata fuq dawk li jissellfu mingħandha.

Fir-rigward ta' strumenti ta' investiment dedikati, ix-xejra ta' kondiviżjoni tar-riskji għandha tiġi riflessa f'kondiviżjoni kif xieraq bejn l-Unjoni u l-investituri l-oħra tar-rimunerazzjoni għar-riskju imposta mill-istrument ta' investiment dedikat fuq dawk li jissellfu mingħandu.

Minkejja x-xejra ta' kondiviżjoni tar-riskji magħżula, l-entità fdata għandha dejjem tikkondividi porzjon tar-riskju definit u għandha dejjem tħallas għas-segment sħiħ ta' riskju residwali.

Ir-riskju massimu kopert mill-baġit tal-Unjoni m'għandux jaqbeż 50 % tar-riskju tal-portafoll tad-dejn fil-mira taħt l-istrument tad-dejn. Il-limitu massimu tat-teħid ta' riskji ta' 50 % għandu japplika għad-daqs fil-mira tal-istrumenti dedikati ta' investiment.

7.   Proċedura ta' applikazzjoni u approvazzjoni

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu indirizzati lill-entità fdata jew strument ta' investiment dedikat, rispettivament, f'konformità mal-proċeduri ta' applikazzjoni standard tagħhom. L-entitajiet fdati u l-istrumenti ta' investiment dedikati għandhom japprovaw il-proġetti f'konformità mal-proċeduri interni tagħhom.

8.   Tul taż-żmien tal-Istrument tad-Dejn

L-aħħar segment tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Istrument tad-Dejn għandu jkun impenjat mill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2020. L-approvazzjoni proprja tal-finanzjament tad-dejn mill-entitajiet fdati jew l-istrumenti ta' investiment dedikati għandha tiġi ffinalizzata sal-31 ta' Diċembru 2022.

9.   Skadenza

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni allokata lill-Istrument tad-Dejn għandha tiġi rimborsata lill-kont fiduċjarju rilevanti kif jiskadi jew jerġa' jitħallas il-finanzjament tad-dejn. Il-kont fiduċjarju għandu jżomm finanzjament li jkun biżżejjed biex ikopri l-ħlasijiet jew ir-riskji relatati mal-Istrument tad-Dejn sa ma jiskadi.

10.   Rapportar

Il-metodi ta' rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tad-Dejn għandu jintlaħaq qbil dwarhom mill-Kummissjoni fil-ftehim u l-entità fdata f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, bl-appoġġ tal-entitajiet fdati, tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-2023 dwar l-implimentazzjoni, il-kundizzjonjiet prevalenti tas-suq għall-użu tal-istrument, il-proġetti aġġornati u s-sensiela ta' proġetti inkluż tagħrif dwar proġetti fi stadji differenti tal-proċedura filwaqt li tirrispetta l-kunfidenzjalità u l-informazzjoni sensittiva tas-suq f'konformità mal-Artikolu 140(8) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

11.   Monitoraġġ, kontroll u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Istrument tad-Dejn, inkluż permezz ta' kontrolli fuq il-post kif xieraq, u għandha twettaq verifika u kontrolli f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

12.   Azzjonijiet ta' Appoġġ

L-implimentazzjoni tal-Istrument tad-Dejn tista' tiġi appoġġata minn sett ta' miżuri li jakkumpanjawh. Dawn jistgħu jinkludu, fost miżuri oħrajn, għajnuna teknika u finanzjarja, miżuri għas-sensibilizzazzjoni tal-provvedituri ta' kapitali u skemi biex jiġbdu lill-investituri privati.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu, fuq it-talba tal-Kummissjoni Ewropea jew l-Istati Membri kkonċernati, jipprovdi għajnuna teknika, inkluż dwar strutturar finanzjarju għal proġetti ta' interess komuni, inklużi dawk li jimplimentaw il-kurituri ewlenin tan-netwerks kif elenkati fil-Parti I. Għajnuna teknika bħal din għandha tinkludi wkoll appoġġ lill-amministrazzjonijiet sabiex tiġi żviluppata kapaċità istituzzjonali adatta.

II.   Strument ta' Ekwità

1.   Dispożizzjonijiet ġenerali

Il-mira tal-Istrument ta' Ekwità għandha tkun li jagħti kontribut biex jingħelbu n-nuqqasijiet tas-swieq Ewropej tal-kapital billi jipprovdi investimenti ta' ekwità u kważi-ekwità.

L-ammonti massimi tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandhom ikunu limitati kif ġej:

33 % tad-daqs tal-fond ta' ekwità fil-mira jew

il-ko-investiment mill-Unjoni fi proġettt m'għandux jaqbeż it-30 % tal-ekwità totali ta' kumpannija.

Il-promoturi tal-proġetti, jistgħu, barra minn hekk, ifittxu finanzjament tad-dejn taħt l-Istrument tad-Dejn.

2.   Parametri finanzjarji u ingranaġġ

Għandhom jinħolqu parametri ta' investiment b'tali mod li jistgħu jinkisbu l-għanijiet speċifiċi ta' politika, inkluż li jkunu fil-mira kategoriji partikolari ta’ proġetti ta' infrastruttura, filwaqt li jiġi ppreservat l-approċċ ta’ dan l-istrument orjentat lejn is-suq.

L-ingranaġġ mistenni tal-Istrument ta' Ekwità — definit bħala l-finanzjament totali (jiġifieri l-kontribuzzjoni tal-Unjoni flimkien mal-kontribuzzjonijiet kollha minn investituri oħrajn) diviża bil-kontribuzzjoni tal-Unjoni — għandu jkun mistenni li jkollu medja li tvarja minn 5 sa 10, skont l-ispeċifiċitajiet tas-suq.

3.   Kombinazzjoni ma' sorsi oħrajn ta' finanzjament

Il-finanzjament mill-Istrument ta' Ekwità jista' jiġi kkombinat ma' kontribuzzjonijiet baġitarji oħrajn imwarrba (ring-fenced) elenkati hawn taħt, soġġett għar-regoli tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-bażi legali rilevanti:

(a)

partijiet oħra tal-FNE,

(b)

strumenti, programmi u linji baġitarji oħra fil-baġit tal-Unjoni; u

(c)

l-Istati Membri, inkluż l-awtoritajiet reġjonali u lokali, li jixtiequ jikkontribwixxu r-riżorsi tagħhom jew riżorsi disponibbli mill-fondi taħt il-Politika ta' koeżjoni mingħajr ma jbiddlu n-natura tal-istrument.

4.   Implimentazzjoni

Entitajiet fdati

L-entitajiet fdati għandhom jintgħażlu skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

L-implimentazzjoni taħt il-mod ta' ġestjoni indiretta tista' tieħu l-forma ta' mandati diretti għall-entitajiet fdati, bil-mod ta' ġestjoni indiretta. Għal strumenti taħt mandati diretti (jiġifieri bil-mod ta' ġestjoni indiretta), l-entitajiet fdati għandhom jamministraw il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Istrument ta' Ekwità.

Barra minn hekk, il-ħolqien ta' strumenti dedikati ta' investiment jista' jiġi previst biex jippermetti l-ġbir ta' kontribuzzjonijiet minn diversi investituri. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista' tiġi subordinata għal dik ta' investituri oħrajn.

F'każijiet ġustifikati kif mistħoqq, sabiex jinkisbu għanijiet speċifiċi ta' politika, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista' tiġi pprovduta lil proġett speċifiku minn entità fdata bħala ko-investiment.

Tfassil u implimentazzjoni

It-tfassil għandu jkun allinjat mad-dispożizzjonijiet ġenerali għall-istrumenti finanzjarji li jinsabu fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

It-termini u kundizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-Istrument ta' Ekwità, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom jiġu stipulati fi ftehim bejn il-Kummissjoni u entità fdata rispettiva, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Kont fiduċjarju

L-entità fdata għandha tiftaħ kont fiduċjarju biex iżomm il-kontribuzzjoni tal-Unjoni u d-dħul li jirriżulta mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni.

5.   L-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tintuża:

(a)

biex ikun hemm parteċipazzjonijiet ta' ekwità;

(b)

biex tkopri l-ħlasijiet maqbula u l-ispejjeż assoċjati mal-ħolqien u l-ġestjoni tal-Istrument ta' Ekwità, inkluż l-evalwazzjoni tiegħu, li ġew determinati f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-prattika tas-suq; u

(c)

għal azzjonijiet ta' appoġġ marbuta direttament.

6.   Prezzijiet, kondiviżjoni tar-riskji u tad-dħul

Ir-rimunerazzjoni tal-ekwità għandha tinkludi l-komponenti tal-profitt tas-soltu allokati lill-investituri tal-ekwità u għandha tiddependi mill-prestazzjoni tal-investimenti li jirfduha.

7.   Proċedura ta' applikazzjoni u approvazzjoni

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu indirizzati lill-entità fdata jew strument ta' investiment dedikat, rispettivament, f'konformità mal-proċeduri ta' applikazzjoni standard tagħhom. L-entitajiet fdati u l-istrumenti ta' investiment dedikati għandhom japprovaw il-proġetti f'konformità mal-proċeduri interni tagħhom.

8.   Tul ta' żmien tal-Istrument tad-Dejn

L-aħħar segment tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Istrument tad-Dejn għandu jkun impenjat mill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2020. L-approvazzjoni proprja tal-investimenti tal-ekwità mill-entitajiet fdati jew l-istrumenti ta' investiment dedikati għandha tiġi ffinalizzata sal-31 ta' Diċembru 2022.

9.   Skadenza

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni allokata lill-Istrument ta' Ekwità għandha tiġi rimborsata lill-kont fiduċjarju rilevanti kif wieħed joħroġ mill-investimenti jew dawn jimmaturaw mod ieħor. Il-kont fiduċjarju għandu jżomm finanzjament li jkun biżżejjed biex ikopri l-ħlasijiet jew ir-riskji relatati mal-Istrument ta' Ekwità sa ma jiskadi.

10.   Rapportar

Il-metodi ta' rapportar annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument ta' Ekwità għandu jintlaħaq qbil dwarhom mill-Kummissjoni u l-entità fdata f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, bl-appoġġ tal-entitajiet fdati, tirrapporta dwar l-implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sena sal-2023 f'konformità mal-Artikolu 140(8) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

11.   Monitoraġġ, kontroll u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Istrument ta' Ekwità, inkluż permezz ta' kontrolli fuq il-post kif xieraq, u għandha twettaq verifika u kontrolli f'konformità mar- Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

12.   Azzjonijiet ta' Appoġġ

L-implimentazzjoni tal-Istrument ta' Ekwità tista' tiġi appoġġata minn sett ta' miżuri li jakkumpanjawh. Dawn jistgħu jinkludu, fost miżuri oħrajn, għajnuna teknika u finanzjarja, miżuri għas-sensibilizzazzjoni tal-provvedituri ta' kapitali, u skemi biex jiġbdu lill-investituri privati.

PARTI IV

PERĊENTWALI INDIKATTIVI GĦAL GĦANIJIET SPEĊIFIĊI TAT-TRASPORT

Ir-riżorsi baġitarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1), minbarra dawk allokati għall-azzjonijiet ta' appoġġ tal-programmi, għandhom jitqassmu lill-għanijiet speċifiċi tat-trasport kif definit fl-Artikolu 4(2) kif ġej:

(a)

it-tneħħija tal-konġestjonijiet, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, il-konnessjoni fejn hemm lakuni u, b'mod partikolari, it-titjib tat-taqsimiet tal-qsim tal-fruntiera - 80 %;

(b)

l-iżgurar ta' sistemi sostenibbli u effiċjenti ta' trasport fuq perijodu twil, bil-ħsieb li ssir tħejjija għall-flussi tat-trasport mistennija fil-futur kif ukoll li ssir possibbli id-dekarbonizzazzjoni tal-mezzi kollha ta' trasport permezz tat-tranżizzjoni għal teknoloġiji tat-trasport innovattivi, b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, filwaqt li jkunu kemm jista' jkun sikuri - 5 %;

(c)

li jiżdiedu kemm jista' jkun l-integrazzjoni u l-interkonnessjoni tal-mezzi tat-trasport u tissaħħaħ l-interoperabbiltà tas-servizzi tat-trasport, filwaqt li tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-infrastrutturi tat-trasport, u jitqies il-limitu massimu għal komponenti abbord tas-sistema SESAR, tal-RIS, tal-VTMIS u tal-ITS għas-settur tat-toroq imsemmi fil-punt (vi) tal-Artikolu 10(2)(b) - 15 %.

L-ammont ta' EUR 11 305 500 000 ittrasferit mill-Fond ta' Koeżjoni għandu jintefaq kollu fuq proġetti li jimplimentaw in-netwerk ewlieni jew fuq proġetti u prijoritajiet orizzontali identifikati fil-Parti 1 ta' dan l-Anness.

PARTI V

LISTA TA' ORJENTAZZJONIJIET ĠENERALI LI GĦANDHOM JITQIESU META JIĠU STABBILITI L-KRITERJI TAL-GĦOTI

Meta jiġu stabbiliti l-kriterji tal-għoti skont l-Artikolu 17(5), għandhom mill-inqas jitqiesu l-orjentazzjonijiet ġenerali li ġejjin:

(a)

il-maturità tal-azzjoni fl-iżvilupp tal-proġett;

(b)

kemm hu tajjeb il-pjan ta' implimentazzjoni propost;

(c)

l-effett stimulanti tal-appoġġ tal-Unjoni fuq l-investiment pubbliku u privat, meta applikabbli;

(d)

il-ħtieġa li jingħeleb xkiel finanzjarju bħan-nuqqas ta' finanzi fis-suq;

(e)

meta applikabbli, l-impatt ekonomiku, soċjali, fuq il-klima u dak ambjentali, u l-aċċessibbiltà;

(f)

id-dimensjoni transkonfinali, meta applikabbli.


ANNESS II

"ANNESS

LISTA TA' KURITURI INIZJALI TA' MERKANZIJA

 

Stati Membri

Rotot prinċipali (1)

Stabbiliment ta' kurituri tal-merkanzija:

"Rhine-Alpine"

NL, BE, DE, IT

Zeebrugge-Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen (1)/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milan- Genoa

Sal-10 ta' Novembru 2013

"il-Baħar tat-Tramuntana – il-Mediterran"

NL, BE, LU, FR, UK (1)

Glasgow (*)/Edinburgh (*)/Southampton (*)/Felixstowe (*)-London (1)/Dunkerque (1)/Lille (1)/Liège (1)/Paris (1)/Amsterdam (1)-Rotterdam-Zeebrugge (1)/Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/[Basel]-Marseille (1)

Sal-10 ta' Novembru 2013

"Skandinavja – Mediterran"

SE, DK, DE, AT, IT

Stockholm/[Oslo] (1)/Trelleborg (1)-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia (1)/Livorno (1)/Ancona (1)/Taranto (1)/Augusta (1)/ Palermo

Sal-10 ta' Novembru 2015

"l-Atlantiku"

PT, ES, FR, DE (1)

Sines-Lisboa/Leixões

Madrid-Medina del Campo/ Bilbao/San Sebastian-Irun- Bordeaux-Paris/Le Havre/Metz – Strasbourg (1)/Mannheim (1)

Sines-Elvas/Algeciras

Sal-10 ta' Novembru 2013

"Baltiku – Adrijatiku"

PL, CZ, SK, AT, IT, SI

Swinoujscie (1)/Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Wien/Klagenfurt-Udine-Venezia/ Trieste/ /Bologna/Ravenna

Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste

Sal-10 ta' Novembru 2015

"Mediterran"

ES, FR, IT, SI, HU, HR (1)

Almería-Valencia/Algeciras/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/Veneziae-Trieste/Koper- Ljubljana-Budapest

Ljubljana (1)/Rijeka (1)-Zagreb (1)-Budapest-Zahony (fruntiera Ungerija-Ukraina)

Sal-10 ta' Novembru 2013

"Orjent/Lvant tal-Mediterran"

CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE (*)

Bucureșt-Constanța

Bremerhaven (*)/Wilhelmshaven (*)/Rostock (*)/Hamburg (*)-Praha-Vienna/Bratislava-Budapest

Vidin-Sofia-Burgas (*)/Svilengrad (*) (fruntiera Bulgarija-Turkija)/ Promachonas-Thessaloniki-AthínaPatras (*)

Sal-10 ta' Novembru 2013

"il-Baħar tat-Tramuntana – il-Baltiku" (2)

DE, NL, BE, PL, LT, LV (*), EE (*)

Wilhelmshaven (1)/Bremerhaven/Hamburg (1)/ Amsterdam (1)/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Warsaw-Terespol (fruntiera Polonja-Bjelorussja)/Kaunas-Riga (*)-Tallinn (*)

Sal-10 ta' Novembru 2015

"Rhine-Danubju" (3)

FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ

Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels

Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/Craiova-București-Constanța

Čierna and Tisou (fruntiera Slovakkja/Ukraina)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/Nürnberg

Sal-10 ta' Novembru 2020


(1)  ‘/’ tfisser rotot alternattivi. Bi qbil mal-linji gwida tat-TEN-T, il-kurituri tal-Atlantiku u l-Mediterran għandhom, fil-ġejjieni, jitlestew bl-assi ferrovjarju tal-merkanzija Sines/Algeciras-Madrid-Paris, li jaqsam il-Pirenej ċentrali minn ġo mina ta’ altitudini baxxa.

(1)  

(+)

Rotot immarkati bi + għandhom jiġu inklużi fil-kurituri rispettivi mhux aktar tard minn 3 snin wara d-data ta' stabbiliment imniżżla f'din it-tabella. Strutturi eżistenti definiti skont l-Artikolu 8 u l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu aġġustati bis-sehem ta' Stati Membri oħrajn u amministraturi tal-infrastruttura fil-kurituri rispettivi. Dawn l-inklużjonijiet għandhom jissejsu fuq studji dwar is-suq u jqisu l-aspett tat-trasport eżistenti ta' passiġġieri u merkanzija f'konformità mal-Artikolu 14(3) ta' dan ir-Regolament.

(*)  Rotot immarkati bi + għandhom jiġu inklużi fil-kurituri rispettivi mhux aktar tard minn 5 snin wara d-data ta' stabbiliment imniżżla f'din it-tabella. Strutturi eżistenti definiti skont l-Artikolu 8 u l-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu aġġustati bis-sehem ta' Stati Membri oħrajn u amministraturi tal-infrastruttura fil-kurituri rispettivi. Dawn l-inklużjonijiet għandhom jissejsu fuq studji dwar is-suq u jqisu l-aspett tat-trasport eżistenti ta' passiġġieri u merkanzija f'konformità mal-Artikolu 14(3) ta' dan ir-Regolament.

(2)  

(°)

Sar-realizzazzjoni ta' linja ta' Rail Baltic b'wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja ta' 1 435 mm, l-ispeċifiċitajiet ta' sistemi differenti ta' wisa' bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja għandhom jitqiesu fl-istabbiliment u t-tħaddim ta' dan il-kuritur.

(3)  

(‡)

Il-ħolqien ta' dan il-kuritur għandu jissejjes fuq studji dwar is-suq u jqis l-aspett tat-trasport eżistenti ta' passiġġieri u merkanzija f'konformità mal-Artikolu 14(3) ta' dan ir-Regolament. It-taqsima "Čierna u Tisou (fruntiera Slovakkja/Ukraina)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha" għandha tiġi stabbilita sal-10 ta' Novembru 2013."