31.8.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 233/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 834/2013

tat-30 ta’ Awwissu 2013

li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi tal-acequinocyl, il-biksafen, id-diazinon, difenoconazole, etossażol, fenhexamid, fludiossonil, iżopirażam, il-lambda-cyhalothrin, Profenofos u l-prothioconazole f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tagħha,

Billi:

(1)

Għad-diazinon, etossażol, fenhexamid, lambda-cyhalothrin u l-profenofos il-livelli massimi tar-residwu (LMR) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għal clothianidin, difenoconazole, flubendiamide, spirotetramat u thiamethoxam, ġew stabbiliti LMR fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fih is-sustanza attiva amenopiralit fuq iż-żerriegħa tal-kolza, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 biex jiġu emendati l-LMR eżistenti.

(3)

Dwar il-biksafen, saret tali applikazzjoni għaż-żerriegħa tar-rapa, tal-kittien, tal-mustarda u tal-peprin. Fir-rigward tad-difenokonażol, applikazzjoni bħal din saret għal sfarġel, pitravi, karrotti, il-ħorsradix, artiċokks, iz-zunnarija l-bajda, l-għeruq tat-tursin, ravanell, sassefrika, ħxejjex tal-basla, il-cucurbits (li l-qoxra tagħhom ma tittikilx), il-witloof, il-qaqoċċ, ir-ross u għeruq taċ-ċikwejra. Fir-rigward etoxazole, applikazzjoni bħal din saret għall-użu fuq iċ-ċirasa, l-għajnbaqar u l-banana. B’rigward għal fenhexamid, saret tali applikazzjoni għaż-żbieb u l-fażola bil-miżwed. Fir-rigward tal-fludjossonil, tali applikazzjoni saret għal il-cucurbits (li l-qoxra tagħhom ma tittikilx) u r-ravanell. Fir-rigward tal-isopirażam, applikazzjoni bħal din saret għal frott taż-żerriegħa, il-berquq, il-ħawħ, iż-żerriegħa tal-kittien, iż-żerriegħa tal-peprin, iż-żerriegħa tar-rapa u taż-żerriegħa tal-mustarda. Fir-rigward tal-lambda-cyhalothrin, din l-applikazzjoni saret dwar Azarole u Frotta tal-kaki. Fir-rigward tal-prosulfocarb, tali applikazzjoni saret għall-użu fuq il-bużbież. Dwar il-biksafen, saret tali applikazzjoni għaż-żerriegħa tar-rapa, tal-kittien, tal-mustarda u tal-peprin.

(4)

Skont l-Artikoli 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 saret applikazzjoni għall-użu tal-proeżadjon fuq il-karawett. l-applikant hu tal-fehma li l-użu awtorizzat difenokonażol fuq għalla ta’ dan it-tip fil-Brażil jwassal biex ir-residwi jeċċedu l-MRL fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u li hu neċessarju MRL ogħla hija meħtieġa biex ma jkunx hemm ostakoli għall-importazzjoni ta’ din il-kultivazzjoni.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar il-LMR proposti (2). Din għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(7)

l-Awtorità kkonkludiet fl-opinjonijiet motivati tagħha li, fir-rigward tal-użu acequinocyl fuq il-bettiegħ u qara’, l-użu ta’ isopirażam fuq il-berquq u l-użu ta’ prosulfokarb fuq il-bużbież, id-dejta mressqa mhix biżżejjed biex jiġi ffissat MRL ġdid. Fir-rigward tal-użu tal-fenpirażammina fuq il-frawli, l-Awtorità kkonkludiet li d-dejta sottomessa mhijiex biżżejjed biex jiġi stipulat MRL ġdid għall-użu fuq barra.

(8)

Rigward l-applikazzjonijiet l-oħra kollha, l-Awtorità kkonkludiet li kienu ġew sodisfatti r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta u li, abbażi ta' valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għas-27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, it-tibdil fl-LMR mitlub mill-applikanti kien aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għall-perjodu qasir minħabba konsum estrem tal-għelejjel u l-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li jinqabeż il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum (ADI) jew id-doża ta’ referenza akuta (ARfD).

(9)

Fis-7 ta’ Lulju 2012 Il-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius (CAC) (3) adottat limitu ta’ residwu massimu tal-Codex (CXL) għal Profenofos dwar bżar aħmar. Dan CXL huwiex sikur għall-konsumaturi fl-Unjoni u għalhekk għandhom jiddaħħlu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 bħala MRL (4).

(10)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u b'kunsiderazzjoni tal-fatturi relevanti għas-suġġett li qiegħed jiġi kkunsidrat, il-modifiki xierqa fl-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti relevanti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Fir-rigward Diażinon, fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, LMR ta’ 0.3 mg/kg kien stabbilit għal ananas u tbaxxa għal 0.1 mg/kg fl-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 899/2012 tal-21 ta’ Settembru 2012 (5). Il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-MRL ta’ 0.3 mg/kg għad-diazinon fuq l-ananas, kif kien qabel ma ġie emendat, kienu ġew stabbiliti kif toleranza tal-importazzjoni. Billi livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi, huwa xieraq li jiġi stabbilit dak il-LMR għal 0.3 mg/kg sabiex jiġu evitati l-ostakli għall-kummerċ. Bħar-Regolament (UE) Nru 899/2012 japplika mis-26 ta’ April 2013, huwa xieraq li l-MRL għad-diazinon fuq l-ananas, provduti minn dan ir-Regolament, biex japplika mill-istess data fuq.

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għaldaqstant għandu jiġi emendat skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu madankollu, japplika mis-26 ta’ April 2013 għad-diazinon fuq l-ananas tan-numru tal-kodiċi 0163080.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Awwissu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli onlajn fuq: http://www.efsa.europa.eu:

Opinjoni motivata dwar l-emenda tal-MRLs eżistenti għall-aċekinoċil f’ħjar, bettieħ u qara’. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(3):3134 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Opinjoni motivata dwar lemenda tal-LMR eżistenti għall-protikonażol fiż-żerriegħa tal-kolz, tal-kittien, tal-peprina u tal-mustarda. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(2):3127 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRLs eżistenti għall-metrafenon f'diversi għelejjel. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(3):3149 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-LMR għall-etoxazole f’ċirasa, iċ-ċirasa u l-banana. Il-Ġurnal tal-EFSA 2012; 10(12):3006 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Opinjoni motivata dwar l-emenda tal-MRLs eżistenti għal fenhexamid f’passolina u l-fażola bil-miżwed. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(2):3110 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL eżistenti għall-fludioxonil f’għerq tal-qara’ tal-fliexken tal-qoxra li ma tittikilx u r-ravanell. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(2):3113 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-iżopirażam f’Frott pome, diversi frott bl-għadma u żerriegħa taż-żejt. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(4):3165 [34 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal-lambda-cyhalothrin f’Azarole u Frotta tal-kaki. Il-Ġurnal tal-EFSA 2013; 11(2):3117 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-MRL eżistenti għall-prosulfocarb (i) f’il-bużbież. EFSA Journal 2013; 11(3):3133 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Opinjoni motivata dwar lemenda tal-LMR eżistenti għall-protikonażol fiż-żerriegħa tal-kolz, tal-kittien, tal-peprina u tal-mustarda. Il-Ġurnal tal-EFSA 2012; 10(11):2952 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3)  Rapporti tal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi jistgħu jinstabu fuq:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Il-programm konġunt FAO/WHO dwar l-istandards fl-ikel tal-Kummissjoni Codex Alimentarius. Appendiċi II u III. Is-sessjoni numru ħamsa u tletin. Ruma, l-Italja, 2-7 ta’ Lulju 2012.

(4)  Appoġġ xjentifiku għat-tħejjija tal-pożizzjoni tal-UE fis-Sessjoni numru 44 tal-Kumitat tal-Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi (CCPR - Codex Committee on Pesticide Residues). Il-Ġurnal tal-EFSA 2012; 10(7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

(5)  ĠU L 273, 6.10.2012, p. 1.


ANNESS

L-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġu emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni Għad-diazinon, etossażol, fenhexamid, lambda-cyhalothrin u l-profenofos huma sostitwiti b’dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Diazinon (F)

Etoxazole

Fenhexamid

Lambda-Cyhalothrin (F) (R)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,01  (*)

0,1

0,05  (*)

0,2

0,01  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0120010

Lewż

0,05

 

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

0,02  (*)

 

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

0,02  (*)

 

 

 

 

0120040

Qastan

0,02  (*)

 

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

0,02  (*)

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

0,02  (*)

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,02  (*)

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

0,02  (*)

 

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

0,02  (*)

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

0,02  (*)

 

 

 

 

0120110

Ġewż

0,02  (*)

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

0,02  (*)

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,01  (*)

0,07

0,05  (*)

0,1

0,01  (*)

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

0,01  (*)

 

 

 

0,01  (*)

0140010

Berquq

 

0,1

5

0,2

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

 

0,3

5

0,3

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

0,1

5

0,2

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

 

0,04

1

0,2

 

0140990

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,05  (*)

0,1

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0,01  (*)

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

0,01  (*)

0,5

5

0,2

 

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,01  (*)

0,2

5

0,5

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,01  (*)

0,02  (*)

10

0,2

 

0153010

Tut

 

 

 

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

 

 

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

0,02  (*)

 

0,2

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

0,01  (*)

 

5

 

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

0,2

 

5

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

0,01  (*)

 

15

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

0,01  (*)

 

5

 

 

0154050

Warda Skocciża

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

0,01  (*)

 

5

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0161010

Tamar

 

 

 

0,02  (*)

 

0161020

Tin

 

 

 

0,02  (*)

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

1

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,02  (*)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0162010

Kiwi

 

 

10

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

0,05  (*)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0,05  (*)

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

0,05  (*)

 

 

0163010

Avokado

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

0,01  (*)

0,2

 

0,1

0,01  (*)

0163030

Mango

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,2

0,2

0163040

Papaja

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163050

Rummien

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop) , llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

0,3

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0211000

(a)

Patata

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213020

Karotti

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,01  (*)

 

 

0,1

 

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213050

Artiċokks

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213060

Zunnarija bajda

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213070

Għerq it-tursin

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

0,1

 

 

0,1

 

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213100

Rutabaga

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0213990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,02  (*)

 

0,2

0,02  (*)

0220010

Tewm

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

0,05

 

0,6

 

 

0220030

Shallots

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0220990

Others

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

0,01  (*)

0,1

1

0,1

10

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

0,05

0,02  (*)

2

0,1

0,01 (*) (+)

0231030

Brunġiel (Pepino)

0,01  (*)

0,1

1

0,5

0,01  (*)

0231040

Okra

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,3

0,01  (*)

0231990

Oħrajn

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,3

0,01  (*)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

0,01  (*)

0,02  (*)

1

0,1

0,01  (*)

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

 

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

0,01  (*)

0,05

0,05  (*)

0,05

0,01  (*)

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

 

 

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,02

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05

0,01  (*)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

0,01  (*)

 

 

 

 

0241010

Brokkoli (Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab)

 

 

 

0,1

 

0241020

Pastard

 

 

 

0,1

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0,5

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

0,01  (*)

 

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

0,05

 

0242020

Ġidra (Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda)

 

 

 

0,2

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

 

1

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi (Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai))

0,05

 

 

 

 

0243020

Kale (Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

0,01  (*)

 

 

 

 

0243990

Oħrajn, inkluż in-naħat ta’ fuq tat-turnips

0,01  (*)

 

 

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

0,2

 

 

0,02  (*)

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

0,01  (*)

0,02  (*)

 

 

0,01  (*)

0251010

Valerjanella (Cornsalad Taljan)

 

 

30

1

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

 

40

0,5

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf)

 

 

30

1

 

0251040

Ħabirxa

 

 

30

1

 

0251050

Krexxun ,

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251060

Rukola (Aruka selvaġġa)

 

 

30

1

 

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp. (Mizuna, weraq tal-piselli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat))

 

 

30

1

 

0251990

Oħrajn

 

 

30

1

 

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,5

0,01  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus)

 

 

 

 

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard (Weraq tal-pitravi)

 

 

 

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0256000

(f)

Ħwawar

0,02  (*)

 

30

1

0,05 (+)

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

0,02  (*)

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0,02  (*)

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.)

 

0,02  (*)

 

 

 

0256040

Tursin

 

0,02  (*)

 

 

 

0256050

Salvja (Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana))

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar (Merdqux, riegnu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq (Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256100

Stragun (Issopu)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn (Fjuri li jittieklu)

 

0,02  (*)

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0,2

0,01  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans)

 

 

5

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

 

0,05  (*)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Mangetout)

 

 

0,05  (*)

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed) (Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri)

 

 

0,05  (*)

 

 

0260050

Lentils

 

 

0,05  (*)

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0270010

Asparagu

 

 

 

0,02  (*)

 

0270020

Kardun

 

 

 

0,02  (*)

 

0270030

Karfus

 

 

 

0,3

 

0270040

Bużbież

 

 

 

0,3

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

 

0,2

 

0270060

Kurrat

 

 

 

0,3

 

0270070

Rubarbru

 

 

 

0,02  (*)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

0280000

(viii)

Fungi

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0280010

Ikkultivati (Faqqiegħ komuni, Oyster mushroom, Shi-take)

 

 

 

0,02  (*)

 

0280020

Selvaġġi (Chanterelle, Tartuf, More, Cep)

 

 

 

0,5

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

0290000

(ix)

Algi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05

0,01  (*)

0300010

Fażola u ful (Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas)

 

 

 

 

 

0300020

Lentils

 

 

 

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli, ġulbiena)

 

 

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,02  (*)

 

 

 

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

0401010

Kittien

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401020

Karawett

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401030

Żerriegħet il-pepprin

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401060

Żerriegħet il-lift (Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape)

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401070

Żerriegħet is-sojja

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0401080

Żerriegħet il-mustarda

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0401090

Żerriegħet il-qoton

 

 

 

0,2

3

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea)

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0,05  (*)

1

 

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

 

0,1  (*)

0,05  (*)

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0500010

Xgħir

 

 

 

0,5

 

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, quinoa)

 

 

 

0,02  (*)

 

0500030

Mais

 

 

 

0,02  (*)

 

0500040

Millieġ (Millieġ foxtail, teff)

 

 

 

0,02  (*)

 

0500050

Ħafur

 

 

 

0,05

 

0500060

Ross

 

 

 

1

 

0500070

Segala

 

 

 

0,05

 

0500080

Sorgu

 

 

 

0,02  (*)

 

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

 

 

0,05

 

0500990

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

 

0,1  (*)

 

 

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

 

15

 

1

0,05  (*)

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena (Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra).)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631050

Xkomp (linden)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633020

Għerq il-ġinseng

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0650000

(v)

Ħarrub

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

0,5

15

0,1  (*)

10

0,05  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Lovage seed)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810050

Kemmun

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810090

Noċimuskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820000

(ii)

Frott u berries

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820040

Kardamom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820050

Ġnibru

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820060

Bżar, iswe u abjad (bżar twil, bżar roża)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820080

Tamarind (tamar ta' l-Indja)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830010

Kannella (Cassia)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840020

Ġinger

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840030

Żagħfran ta’ l-Indja/kurkuma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840040

Ravanell (horse-radish)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850000

(v)

Rimi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemoskata

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900020

Kannamieli taz-zokkor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TA’ L-ART

 

 

0,05  (*)

 

 

1010000

(1)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet ta’ l-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn

 

0,01  (*)

 

 

0,05

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

 

0,5

 

1011010

Laħam

0,02

 

 

 

 

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

0,7

 

 

 

 

1011030

Fwied

0,03

 

 

 

 

1011040

Kliewi

0,03

 

 

 

 

1011050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

 

 

 

1011990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

0,5

 

1012010

Laħam

0,02

 

 

 

 

1012020

Xaħam

0,7

 

 

 

 

1012030

Fwied

0,03

 

 

 

 

1012040

Kliewi

0,03

 

 

 

 

1012050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

 

 

 

1012990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

 

0,5

 

1013010

Laħam

0,02

 

 

 

 

1013020

Xaħam

0,7

 

 

 

 

1013030

Fwied

0,03

 

 

 

 

1013040

Kliewi

0,03

 

 

 

 

1013050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

 

 

 

1013990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

 

0,5

 

1014010

Laħam

0,02

 

 

 

 

1014020

Xaħam

0,7

 

 

 

 

1014030

Fwied

0,03

 

 

 

 

1014040

Kliewi

0,03

 

 

 

 

1014050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

 

 

 

1014990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1015990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1016000

(f)

Tjur tar-razzett -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

 

 

0,02  (*)

 

1016010

Laħam

0,02

 

 

 

 

1016020

Xaħam

0,01  (*)

 

 

 

 

1016030

Fwied

0,01  (*)

 

 

 

 

1016040

Kliewi

0,01  (*)

 

 

 

 

1016050

Interni li jittieklu

0,02

 

 

 

 

1016990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett/farm (Fenek, kangarù)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1017990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

0,02

0,01  (*)

 

0,05

0,01  (*)

1020010

Bhejjem ta' l-ifrat

 

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

 

1020040

Żiemel

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd ta’ l-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar Bajd bil-qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx żokkor jew ħlewwiet miżjuda

0,02  (*)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

1030020

Papra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030030

Wiżż

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030040

Summiena

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1030990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1040000

(iv)

Għasel (Pappa rjali, polline)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1050000

(v)

Anfibi u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1060000

(vi)

Bebbux

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali ta’ l-art oħra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

F’Parti A, il-kolonni tal-acequinocyl, il-biksafen, difenoconazole, fludiossonil isopirażam u l-prothioconazole huma sostitwiti b’dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (2)

Acequinocyl

bixafen (R)

Difenoconazole

Fludioxonil

Isopirażam

Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

0,01  (***)

 

 

 

0,02  (***)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

 

0,1

10

0,01  (***)

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

0,2

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra)

0,4

 

 

 

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi)

0,2

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

0,2

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin (Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra)

0,4

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

0,2

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

 

0,05  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0120010

Lewż

0,02

 

 

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,1

 

 

5

0,7

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris))

 

 

0,5

 

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0,5

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0,4

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Loquat

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0,2

 

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

 

 

 

 

 

 

0140010

Berquq

0,01  (***)

 

0,5

5

0,01  (***)

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares)

0,01  (***)

 

0,3

5

0,01  (***)

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

0,04

 

0,5

7

1,5

 

0140040

Għanbaqar (Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa)

0,01  (***)

 

0,5

0,5

0,01  (***)

 

0140990

Oħrajn

0,01  (***)

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0,01  (***)

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

0,3

 

0,5

 

 

 

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

 

 

 

5

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

4

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,01  (***)

 

0,4

3

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0153010

Tut

 

 

1,5

5

 

 

0153020

Dewberries (Loganberries, Boysenberries, u cloudberries)

 

 

0,1

0,05  (***)

 

 

0153030

Lampun (Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

1,5

5

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0,1

0,05  (***)

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0154010

Blueberries (Mirtill)

 

 

0,1

3

 

 

0154020

Cranberries (għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar))

 

 

0,1

1

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

0,2

3

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes)

 

 

0,1

3

 

 

0154050

Warda Skocciża

 

 

0,1

1

 

 

0154060

Ċawsli (arbutus berry)

 

 

0,1

1

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 

 

0,1

1

 

 

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa) (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor)

 

 

0,1

2

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0,1

1

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0161010

Tamar

 

 

0,1

 

 

 

0161020

Tin

 

 

0,1

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

0161060

Frotta tal-kaki

 

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),)

 

 

0,1

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

0,1

 

0,01  (***)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

20

 

 

0162020

Liċċi (lychee) (Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen)

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0162050

Star apple

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja) (Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey)

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0,1

0,05  (***)

0,05

 

0163030

Mango

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163040

Papaja

 

 

0,2

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163050

Rummien

 

 

0,1

3

0,01  (***)

 

0163060

Ċerimoja (Custard apple, sugar apple (sweetsop) , llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju)

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163070

Gwava (Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163080

Ananas

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163100

Durian

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0163990

Oħrajn

 

 

0,1

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0,01  (***)

 

 

0,01  (***)

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (***)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

Patata

 

 

0,1

1

 

0,02  (***)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0,1

 

 

0,02  (***)

0212010

Kassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

10

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

10

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0,05  (***)

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0,4

1

 

0,1

0213020

Karotti

 

 

0,4

1

 

0,1

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

2

0,2

 

0,02  (***)

0213040

Għerq il-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana)

 

 

0,4

1

 

0,1

0213050

Artiċokks

 

 

0,4

0,05  (***)

 

0,02  (***)

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0,4

1

 

0,1

0213070

Għerq it-tursin

 

 

0,4

1

 

0,1

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus))

 

 

0,4

0,1

 

0,02  (***)

0213090

Sassefrika (Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant))

 

 

0,4

1

 

0,1

0213100

Rutabaga

 

 

0,4

0,05  (***)

 

0,1

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

 

0,4

0,05  (***)

 

0,1

0213990

Oħrajn

 

 

0,4

0,05  (***)

 

0,02  (***)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (***)

 

 

 

 

0,02  (***)

0220010

Tewm

 

 

0,5

0,05  (***)

 

 

0220020

Basal (Basal silverskin)

 

 

0,5

0,1

 

 

0220030

Shallots

 

 

0,5

0,05  (***)

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa (Basla ta’ Wales u varjetajiet simili)

 

 

5

0,3

 

 

0220990

Others

 

 

0,5

0,05  (***)

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

0,02  (***)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense))

0,2

 

2

1

 

 

0231020

Bżar (Bżar aħmar)

0,01  (***)

 

0,5

2

 

 

0231030

Brunġiel (Pepino)

0,2

 

0,4

1

 

 

0231040

Okra

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0,5

 

 

0231990

Oħrajn

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0,5

 

 

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

 

 

0,3

 

 

 

0232010

Ħjar

0,08

 

 

1

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

0,01  (***)

 

 

0,5

 

 

0232030

Zukkini (Summer squash, qara’ (patisson))

0,01  (***)

 

 

1

 

 

0232990

Oħrajn

0,01  (***)

 

 

0,5

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

0,01  (***)

 

0,2

0,3

 

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

0233020

Qara’ (Qargħa ħamra)

 

 

 

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,01  (***)

 

0,05  (***)