25.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 115/1


REGOLAMENT (UE) Nru 345/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' April 2013

dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-kapital ta’ riskju jipprovdi finanzjament lill-impriżi li ġeneralment huma żgħar ħafna, fl-istadji inizjali tal-eżistenza korporattiva tagħhom u li juru potenzjal qawwi għal tkabbir u espansjoni. Barra minn hekk, il-fondi ta’ kapital ta’ riskju jipprovdu lill-impriżi b’konsulenza u konoxxenza ta' valur, kuntatti tan-negozju, l-equity tad-ditti u pariri strateġiċi. Bl-għoti ta' finanzi u pariri lil dawn l-impriżi, il-fondi ta’ kapital ta’ riskju jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi u l-mobilizzazzjoni tal-kapital, jinkoraġġixxu l-istabbiliment u l-espansjoni ta’ impriżi innovattivi, iżidu l-investiment tagħhom fir-riċerka u l-iżvilupp u jkattru l-intraprenditorija, l-innovazzjoni u l-kompetittività f'konformità mal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 stipulati fil-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata “Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv (Ewropa 2020)” u fil-kuntest tal-isfidi fuq medda twila ta' żmien tal-Istati Membri, bħal dawk identifikati fir-rapport tal-Istrateġija Ewropea u Analiżi tal-Politika Sistema ta' Marzu 2012 bit-titolu “Xejriet Globali 2030 — ċittadini f'dinja interkonnessa u poliċentrika”.

(2)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit qafas komuni ta’ regoli rigward l-użu tad-denominazzjoni għal “EuVECA” għal fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, b’mod partikolari l-kompożizzjoni tal-portafoll tal-fondi li joperaw taħt din id-denominazzjoni, il-miri tal-investiment eliġibbli tagħhom, l-istrumenti ta’ investiment li jistgħu jutilizzaw u l-kategoriji tal-investituri li huma eliġibbli li jinvestu fihom permezz ta' regoli uniformi fl-Unjoni. Fl-assenza ta’ qafas komuni bħal dan, hemm ir-riskju li l-Istati Membri jwettqu miżuri diverġenti fil-livell nazzjonali li jkollhom impatt negattiv dirett fuq, u l-ħolqien ta’ ostakoli għal, il-funzjonament korrett tas-suq intern, minħabba li l-fondi ta’ kapital ta’ riskju li jixtiequ joperaw fl-Unjoni jkunu suġġetti għal regoli differenti fi Stati Membri differenti. Barra minn hekk, rekwiżiti diverġenti ta' kwalità dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll, il-miri tal-investiment u l-investituri eliġibbli jistgħu jwasslu għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-investitur u jiġġeneraw konfużjoni fir-rigward tal-offerta ta' investiment assoċjata ma’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti. Barra minn hekk, l-investituri għandhom ikunu jistgħu jikkomparaw l-offerti ta' investiment ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti differenti. Huwa meħtieġ li jitneħħew ostakoli sinifikanti għal żieda fil-fondi transkonfinali mill-fondi ta’ kapital ta’ riskju u li jkunu evitati distorsjonijiet fil-kompetizzjoni bejn dawn il-fondi, u li kwalunkwe ostakoli potenzjali oħra għall-kummerċ u distorsjonijiet sinifikanti tal-kompetizzjoni ma jitħallewx isiru fil-ġejjieni. Konsegwentement, il-bażi legali xierqa għal dan ir-Regolament hija l-Artikolu 114 tat-Trattat, kif interpretat mill-ġurisprudenza konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Huwa meħtieġ li jiġi adottat Regolament li jistabbilixxi regoli uniformi applikabbli għall-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u jimponi obbligi korrispondenti fuq il-maniġers tagħhom fl-Istati Membri kollha li jixtiequ jżidu l-kapital fl-Unjoni permezz tad-denominazzjoni “EuVECA”. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jiżguraw il-fiduċja tal-investituri li jixtiequ jinvestu f’fondi ta’ kapital ta’ riskju.

(4)

Id-definizzjoni tar-rekwiżiti tal-kwalità għall-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” permezz ta’ regolament tiżgura li dawk ir-rekwiżiti huma applikabbli b’mod dirett għall-maniġers ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv li jżidu l-fondi permezz ta’ dik id-denominazzjoni. Dan jiżgura ukoll kondizzjonijiet uniformi għall-użu ta’ din id-denominazzjoni billi jkunu evitati rekwiżiti nazzjonali diverġenti bħala riżultat tat-traspożizzjoni ta’ direttiva. Il-maniġers ta' impriżi ta’ investiment kollettiv li jużaw din id-denominazzjoni għandhom isegwu l-istess regoli fl-Unjoni kollha, u dan għandu jkabbar il-fiduċja tal-investituri. Dan ir-Regolament inaqqas ukoll il-kumplessità regolatorja u l-ispiża għall-maniġers tal-konformità ma’ regoli nazzjonali ta’ spiss diverġenti li jirregolaw il-fondi ta’ kapital ta’ riskju, speċjalment għal dawk il-maniġers li jixtiequ jżidu l-kapital fuq bażi transkonfinali. Huwa jikkontribwixxi wkoll għall-eliminazzjoni ta’ distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

(5)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu “Pjan ta' azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs”, fl-2012, il-Kummissjoni kellha tlesti l-eżami tagħha ta’ ostakoli tat-taxxi għall-investiment transkonfinali fl-2012, ta' kapital ta’ riskju bil-għan li tippreżenta s-soluzzjonijiet fl-2013 immirati lejn l-eliminazzjoni tal-ostakoli waqt li fl-istess ħin tipprekludi l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa.

(6)

Għandu jkun possibbli li fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jkun ġestit esternament jew internament. Fejn fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jkun ġestit internament, il-fond jkun ukoll il-maniġer u għalhekk għandu jikkonforma mar-rekwiżiti kollha rilevanti għall-maniġers taħt dan ir-Regolament u jkun irreġistrat f'konformità ma' dan ir-Regolament. Fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li huwa ġestit internament ma għandux mandankollu jiġi permess ikun il-maniġer estern ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv oħrajn jew ta’ jew ta' impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS).

(7)

Sabiex tkun iċċarata r-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u r-regoli oħra dwar l-impriżi ta’ investiment kollettiv u l-maniġers tagħhom, huwa meħtieġ li jkun stabbilit li dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-maniġers ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv, apparti l-UCITS li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (4), li huma stabbiliti fl-Unjoni u huma rreġistrati mal-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ domiċilju tagħhom skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi (5), sakemm dawk il-maniġers jiġġestixxu portafolli ta’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti. Madankollu, maniġers esterni ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma reġistrati f'konformità ma' dan ir-Regolament għandhom ikunu jistgħu jiġġestixxu wkoll UCITS, suġġetti għal awtorizzazzjoni skont id-Direttiva 2009/65/KE.

(8)

Barra minn hekk, dan ir-Regolament japplika biss għall-maniġers ta’ dawk l-impriżi ta’ investiment kollettiv li l-assi amministrati tagħhom ma jaqbżux bħala total il-limitu msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2011/61/UE. Il-kalkolu tal-limitu għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huwa l-istess bħall-kalkolu tal-limitu msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2011/61/UE.

(9)

Madankollu, maniġers ta' impriżi ta' kapital ta' riskju li huma reġistrati f’konformità ma' dan ir-Regolament b'assi amministrati li it-total tagħhom sussegwentement jaqbeż il-limitu msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2011/61/UE, u li għalhekk isiru soġġetti għal awtorizzazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tagħhom f'konformità mal-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva, għandhom ikunu jistgħu jkomplu jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni, sakemm dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għall-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” speċifikati f’dan ir-Regolament f'kull waqt fir-rigward tal-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti. Dan japplika kemm għall-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti eżistenti kif ukoll fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti stabbiliti wara li jinqabeż il-limitu.

(10)

Fejn il-maniġers ta' impriżi ta’ investiment kollettiv ma jkunux jixtiequ jużaw id-denominazzjoni “EuVECA”, dan ir-Regolament m’għandux japplika. F’dawn il-każijiet, għandhom ikomplu japplikaw ir-regoli nazzjonali u r-regoli ġenerali eżistenti tal-Unjoni.

(11)

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi regoli uniformi dwar in-natura tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, b'mod partikolari dwar l-impriżi ta' portafoll kwalifikanti li fihom il-fondi tal-kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom ikunu permessi jinvestu kif ukoll l-istrumenti tal-investiment li għandhom jintużaw. Dan huwa meħtieġ sabiex tkun tista’ tinġibed linja ta’ demarkazzjoni ċara bejn il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u fondi ta’ investiment alternattivi oħra li jadottaw strateġiji ta’ investiment oħra anqas speċjalizzati, pereżempju l-akkwist (buyouts) jew l-investimenti spekulattivi fi proprjetà immobbli, li dan ir-Regolament mhuwiex intiż li jippromwovi.

(12)

F’konformità mal-għan li jiġu limitati b’mod preċiż l-impriżi ta’ investiment kollettiv li se jkunu koperti minn dan ir-Regolament u sabiex tiġi żgurata enfasi fuq il-provvediment ta’ kapital lill-impriżi żgħar fl-istadji inizjali tal-eżistenza korporattiva tagħhom, fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti għandhom jitqiesu bħala fondi li għandhom il-ħsieb li jinvestu mill-inqas 70 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u tal-kapital impenjat mhux mitlub tagħhom f’impriżi bħal dawn. Il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti m’għandhomx jiġu permessi jinvestu aktar minn 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati tagħhom u l-kapital impenjat mhux mitlub tagħhom f’assi li mhumiex investimenti kwalifikanti. Dan ifisser li filwaqt li l-limitu ta' 30 % għandu jkun il-limitu massimu f'kull żmien għal investimenti mhux kwalifikanti, il-limitu ta' 70 % għandu jkunu riservat għal investimenti kwalifikanti matul il-ħajja tal-fond tal-kapital ta’ riskju kwalifikanti. Dawk il-limiti għandhom ikunu kkalkulati fuq il-bażi tal-ammonti investibbli wara tnaqqis tal-ispejjeż relevanti kollha u l-parteċipazzjoni ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi d-dettalji meħtieġa għall-kalkolu tal-limiti.

(13)

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jtejjeb t-tkabbir u l-innovazzjoni tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-Unjoni. L-investimenti f'impriżi ta' portafoll kwalifikanti stabbiliti f'pajjiżi terzi jistgħu jġibu aktar kapital lill-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u b'hekk jibbenefikaw l-SMEs fl-Unjoni. Madankollu, dan ir-Regolament taħt l-ebda ċirkustanza ma għandu jiffavorixxi l-investimenti operati f'impriżi ta' portafoll stabbiliti f’pajjiżi terzi kkaratterizzati minn nuqqas ta' arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju tal-maniġer tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u ma’ kull Stat Membru li fih l-unitajiet jew ishma tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti huma intiżi li jiġu kkumerċjalizzati jew minn nuqqas ta’ skambju effikaċi ta’ informazzjoni fi kwistjonijiet ta’ taxxa.

(14)

Fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu, bħala l-ewwel pass, jiġi stabbilit fl-Unjoni sabiex ikun intitolat juża d-denominazzjoni “EuVECA” kif stabbilit minn dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha, sa sentejn mill-bidu tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, tirrivedi r-restrizzjoni fuq l-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” għall-fondi stabbiliti fl-Unjoni, filwaqt li tieħu kont tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi biex japplikaw l-istandards minimi ta’ governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa.

(15)

Il-maniġers ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti għandhom ikunu kapaċi jattiraw impenji ta' kapital addizzjonali matul iċ-ċiklu ta’ ħajja ta' dak il-fond. Dawn l-impenji ta' kapital addizzjonali għandhom, matul iċ-ċiklu ta’ ħajja ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti, jiġu kkunsidrati meta jkun qed jiġi previst l-investiment li jmiss fl-assi minbarra f'assi kwalifikanti. Impenji ta' kapital addizzjonali għandhom ikunu permessi skont il-kriterji u suġġetti għall-kondizzjonijiet stabbilit fir-regoli ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni.

(16)

L-investimenti kwalifikanti għandhom ikunu fil-forma ta’ strumenti ta’ equity jew quasi-equity. Strumenti ta' quasi-equity jinkludu tip ta' strument ta' finanzjament, li jikkonsisti f’kombinar ta' equity u dejn, fejn il-qligħ fuq l-istrument huwa konness mal-qligħ jew mat-telf tal-impriża ta' portafoll kwalifikanti, u fejn il-ħlas lura tal-istrument f'każ ta' mankanza ma jkunx żgurat bis-sħiħ. Dawn l-istrumenti jinkludu varjetà ta' strumenti ta' finanzjament bħas-self subordinat, parteċipazzjonijiet passivi, self parteċipanti, drittijiet parteċipanti bi qligħ, bonds konvertibbli u bonds b'warrants. Bħala komplement possibbli għal — iżda mhux sostitut għal — strumenti ta’ equity u quasi-equity, self garantit jew mhux garantit, bħal bridge financing, mogħti mill-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti lil impriża ta' portafoll kwalifikanti li fih il-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti huwa diġà detentur ta’ investimenti kwalifikanti, għandhom jiġu permessi sakemm mhux aktar minn 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-kapital impenjat mhux mitlub fil-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jintuża għal self bħal dan. Barra minn hekk, sabiex tiġi riflessa l-prasssi kummerċjali fis-suq tal-kapital ta’ riskju, fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti għandu jkun jista’ jixtri ishma ta’ impriża ta' portafoll kwalifikanti mill-azzjonisti eżistenti ta’ dik l-impriża. Sabiex jiġu żgurati l-opportunitajiet l-aktar wiesgħa għall-ġbir ta’ fondi, għandhom ukoll jiġu permessi investimenti f’fondi oħra ta' kapital ta' riskju kwalifikanti. Sabiex l-investimenti ma jispiċċawx dilwiti f'impriżi ta' portafoll kwalifikanti, il-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti għandhom ikunu jistgħu jinvestu biss f'fondi oħra ta' kapital ta' riskju kwalifikanti, sakemm dawk il-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti stess ma jkunux investew aktar minn 10 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u ta' kapital impenjat mhux mitlub tagħhom f'fondi oħra ta' kapital ta' riskju kwalifikanti.

(17)

L-attivitajiet ewlenin tal-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti huma l-provvediment tal-finanzjament lill-SMEs permezz ta' investimenti primarji. Il-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti ma għandhomx la jipparteċipaw f’attivitajiet bankarji li huma sistematikament importanti barra mill-qafas regolatorju prudenzjali tas-soltu (l-hekk imsejħa “shadow banking”) u lanqas isegwu strateġiji tipiċi ta’ equity privata, bħalma huma l-akkwisti li l-prezz tax-xiri tiegħu huwa ffinanzjat permezz ta’ equity u dejn.

(18)

F’konformità ma' Ewropa 2020, dan ir-Regolament huwa intiż sabiex jippromwovi investimenti f’kapital ta’ riskju f’SMEs innovattivi li jinsabu fl-ekonomija reali. Istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi ta’ investiment, impriżi ta’ assigurazzjoni, kumpaniji b’partiċipazzjoni finanzjarja u kumpaniji azzjonarji ta’ attività mħallta għandhom għalhekk jiġu esklużi mid-definizzjoni ta’ impriżi ta' portafoll kwalifikanti taħt dan ir-Regolament.

(19)

Sabiex tkun stabbilita salvagwardja essenzjali li tiddifferenzja l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti taħt dan ir-Regolament mill-kategorija aktar wiesgħa ta’ fondi ta’ investiment alternattivi li jikkummerċjalizzaw f’titoli maħruġa fi swieq sekondarji, huwa neċessarju li jiġu stabbiliti regoli sabiex il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jinvestu primarjament fi strumenti maħruġa b’mod dirett.

(20)

Sabiex il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jkollhom ċertu grad ta’ flessibbiltà fl-investiment u l-ġestjoni tal-likwidità tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti tagħhom, għandha tkun permessa l-kummerċjalizzazzjoni, bħal f'ishma jew parteċipazzjonijiet f'impriżi ta' portafoll mhux kwalifikanti jew akkwisti ta’ investimenti mhux kwalifikanti, sa limitu massimu ta' 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-investimenti kapitali mhux mitluba.

(21)

Sabiex jiġi żgurat li d-denominazzjoni “EuVECA” tkun affidabbli u faċilment rikonoxxuta mill-investituri fl-Unjoni, huma biss il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li jikkonformaw mal-kriterji ta’ kwalità uniformi kif stabbiliti f’dan ir-Regolament li għandhom ikunu eliġibbli biex jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” meta jikkummerċjalizzaw il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni.

(22)

Sabiex jiġi żgurat li fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jkollhom profil distint u identifikabbli li jkun adattat għall-finijiet tagħhom, għandu jkun hemm regoli uniformi dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll u dwar it-tekniki tal-investiment li huma permessi għal fondi bħal dawn.

(23)

Sabiex jiġi żgurat li l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ma jikkontribwixxux għall-iżvilupp ta’ riskji sistemiċi, u li, fl-attivitajiet tal-investiment tagħhom, fondi bħal dawn jikkonċentraw fuq l-appoġġ għal impriżi ta' portafoll kwalifikanti, m’għandux ikun permess l-użu ta’ leverage finanzjarju fil-livell tal-fond. Il-maniġers ta' fondi kapitali kwalifikanti għandhom ikunu awtorizzati biss biex jissellfu, jemettu obbligi ta’ dejn jew jipprovdu garanziji, fil-livell tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, sakemm tali self, obbligi ta' dejn jew garanziji jkunu koperti minn impenji mhux mitluba u għalhekk ma jżidux l-iskopertura tal-fond lil hinn mil-livell tal-kapital mitlub tiegħu. B’dan l-approċċ, antiċipi ta’ flus kontanti minn investituri tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma kompletament koperti b’impenji ta’ kapital minn dawn l-investituri ma jżidux l-iskopertura tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u għalhekk għandhom ikunu permessi. Barra minn hekk, sabiex il-fond ikun permess ikopri l-ħtiġijiet ta’ likwidità straordinarji li jistgħu jfeġġu bejn is-sejħa ta’ kapital kommess mill-investituri u l-wasla attwali tal-kapital fil-kontijiet tiegħu, għandu jkun permess is-self fuq medda qasira ta’ żmien, sakemm l-ammont ta' tali self ma jeċċedix il-kapital impenjat mhux mitlub.

(24)

Sabiex jiġi żgurat li l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti huma kkummerċjalizzati biss lil investituri li għandhom l-esperjenza, l-għarfien u l-għarfien espert sabiex jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom fuq investimenti u jevalwaw sew ir-riskji li dawk il-fondi jkollhom, u sabiex tinżamm il-fiduċja tal-investituri fil-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, iridu jkunu stabbiliti ċerti salvagwardji. Għaldaqstant, il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom ikunu kkummerċjalizzati biss lil investituri li huma klijenti professjonali jew li jistgħu jkunu ttrattati bħala klijenti professjonali taħt id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (6). Madankollu, sabiex ikun hemm bażi tal-investituri suffiċjentement wiesgħa għall-investiment fil-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti huwa mixtieq ukoll li ċerti investituri oħra jkollhom aċċess għall-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, inklużi l-individwi ta’ valur għoli. Għal dawk l-investituri l-oħra, madankollu, għandhom ikunu stabbiliti salvagwardji speċifiċi sabiex jiġi żgurat li l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti huma kkummerċjalizzati biss lil dawk l-investituri li għandhom il-profil adattat biex jagħmlu investimenti bħal dawn. Dawn is-salvagwardji jeskludu l-kummerċjalizzazzjoni permezz ta’ pjanijiet ta’ tfaddil perjodiku. Barra minn hekk, l-investimenti magħmula minn diriġenti eżekuttivi, diretturi jew impjegati involuti fil-ġestjoni ta' maniger ta’ fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti għandhom ikunu possibbli meta dawn isiru fil-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti li jiġġestixxu, peress li dawn l-individwi jkollhom konoxxenza suffiċjentement tajba biex jipparteċipaw f'investimenti f'kapital ta' riskju.

(25)

Sabiex jiġi żgurat li d-denominazzjoni “EuVECA” tintuża biss minn maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li jissodisfaw il-kriterji tal-kwalità uniformi fir-rigward tal-kondotta tagħhom fis-suq, għandu jkun hemm regoli dwar it-tmexxija tan-negozju u r-relazzjoni tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti mal-investituri tagħhom. Għall-istess raġuni, għandhom jiġu stabbiliti kondizzjonijiet uniformi fir-rigward tal-immaniġġjar tal-kunflitti ta’ interess minn maniġers bħal dawn. Dawk ir-regoli u kondizzjonijiet għandhom ukoll jirrikjedu li l-maniġer ikollu l-arranġamenti organizzattivi u amministrattivi meħtieġa fis-seħħ biex ikun żgurat immaniġġar korrett ta' konflitti ta’ interess.

(26)

Fejn maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jkollu l-ħsieb li jiddelega funzjonijiet lil partijiet terzi, r-responsabbiltà tal-maniġer għall-fond ta’ kapital ta’ riskju u l-investituri fih m’għandhiex tiġi affettwata minn tali delega ta' funzjonijiet mill-maniġer lil parti terza. Barra minn hekk, il-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti m’għandux jiddelega funzjonijiet sal-punt fejn, essenzjalment, ma jkunx jista’ jitqies aktar bħala l-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u jkun sar entità “tal-kaxxa tal-ittri”. Il-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu jibqa’ responsabbli għall-eżekuzzjoni xierqa tal-funzjonijiet delegati u għall-konformità ma' dan ir-Regolament f'kull mument. Id-delega ta’ funzjonijiet ma għandhiex iddgħajjef l-effikaċja tas-superviżjoni tal-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u, b’mod partikolari m’għandhiex tipprevjeni lill-maniġer milli jaġixxi, jew il-fond milli jiġi ġestit, fl-aħjar interessi tal-investituri tiegħu.

(27)

Sabiex tiġi żgurata l-integrità tad-denominazzjoni “EuVECA” kriterji ta’ kwalità fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jiġu stabbiliti. Għaldaqstant, rekwiżiti uniformi u proporzjonati għall-ħtieġa li jinżammu riżorsi tekniċi u umani adegwati għandhom jiġu stipulati.

(28)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni xierqa tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-kapaċità tal-maniġer tagħhom li jkopru riskji potenzjali li jiġu mill-attivitajiet tagħhom, għandhom jiġu stipulati rekwiżiti uniformi u proporzjonati għall-maniġers ta' fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti biex iżommu fondi proprji suffiċjenti. L-ammont ta' dawn il-fondi proprji għandu jkun suffiċjenti biex jiżgura l-kontinwità u l-ġestjoni xierqa tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti.

(29)

Għall-finijiet tal-protezzjoni tal-investitur huwa meħtieġ li jkun żgurat li l-assi tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jiġu evalwati kif jixraq. Għaldaqstant, ir-regoli jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu jkun fihom dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-assi. Dan għandu jiżgura l-integrità u t-trasparenza tal-valutazzjoni.

(30)

Sabiex jiġi żgurat li l-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” jagħtu rendikont suffiċjenti tal-attivitajiet tagħhom, għandhom ikunu stabbiliti regoli uniformi rigward ir-rapporti annwali.

(31)

Sabiex tiġi żgurata l-integrità tad-denominazzjoni “EuVECA” f’għajnejn l-investituri, huwa meħtieġ li din tintuża biss minn maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma trasparenti b’mod sħiħ fir-rigward tal-politika tal-investiment tagħhom u l-miri tal-investiment tagħhom. Għandhom għalhekk jiġu stabbiliti regoli uniformi dwar ir-rekwiżiti tal-iżvelar li jkun obbligat josserva maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti fir-rigward tal-investituri tiegħu. B’mod partikolari, għandu jkun hemm obbligi ta’ żvelar prekuntrattwali relatati mal-istrateġija tal-investiment u l-objettivi tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, l-istrumenti tal-investiment li jintużaw, l-informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-imposti assoċjati, u l-profil tar-riskji u l-benefiċċji tal-investiment propost minn fond kwalifikanti. Bil-għan li jinkiseb grad għoli ta’ trasparenza, rekwiżiti ta’ żvelar bħal dawn għandhom jinkludu wkoll l-informazzjoni dwar kif hija kkalkulata r-remunerazzjoni tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti.

(32)

Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effettiva tar-rekwiżiti uniformi li fih dan ir-Regolament, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha tissorvelja l-konformità tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti mar-rekwiżiti uniformi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għal dak il-għan, il-maniġers li jkollhom l-intenzjoni li jikkummerċjalizzaw il-fondi kwalifikanti tagħhom taħt id-denominazzjoni “EuVECA” għandhom jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju tagħhom dwar dik l-intenzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra lill-maniġer jekk tkun ġiet ipprovduta l-informazzjoni kollha meħtieġa u jekk hemm fis-seħħ arranġamenti xierqa għal konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Tali reġistrazzjoni għandha tkun valida fl-Unjoni kollha.

(33)

Sabiex tiġi faċilitata kummerċjalizzazzjoni transkonfinali effiċjenti ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, ir-reġistrazzjoni tal-maniġer għandha ssir malajr kemm jista' jkun.

(34)

Filwaqt li f'dan ir-Regolament hemm inklużi salvagwardji li jaċċertaw li l-fondi jintużaw b'mod xieraq, l-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu viġilanti biex jiżguraw li jkun hemm konformità ma' dawk is-salvagwardji.

(35)

Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effettiva tal-konformità mal-kriterji uniformi stipulati f’dan ir-Regolament, regoli dwar iċ-ċirkustanzi fejn ikun meħtieġ li l-informazzjoni pprovduta lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ domiċilju tiġi aġġornata għandhom jiġu stabbiliti.

(36)

Biex ikun hemm superviżjoni effettiva tar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, proċess għan-notifiki transkonfinali bejn l-awtoritajiet kompetenti superviżorji, li jiskatta mar-reġistrazzjoni tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Istat Membru ta’ domiċilju tiegħu għandu wkoll jiġi stabbilit.

(37)

Sabiex jinżammu kondizzjonijiet trasparenti għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (AETS) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), għandha tiġi fdata biż-żamma ta’ database ċentrali li telenka l-maniġers ta' fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti kollha u l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestiti minnhom li jkunu rreġistrati f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(38)

Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkollha raġunijiet ċari u dimostrabbli biex temmen li maniġer ta' impriża ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jkun qed jikser dan ir-Regolament fi ħdan it-territorju tagħha, din għandha tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju, li għandha tieħu miżuri xierqa.

(39)

Jekk il-maniġer ta' fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jippersisti li jaġixxi f'manjiera li tkun f'kunflitt ċar ma' dan ir-Regolament minkejja l-miżuri meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju jew jekk l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tonqos milli tieħu miżuri fi żmien raġonevoli, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tkun tista', wara li tinforma l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju, tieħu l-miżuri xierqa kollha meħtieġa sabiex tipproteġi l-investituri, inkluża l-possibbiltà li żżomm il-maniġer ikkonċernat milli jwettaq kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-fondi ta' kapital ta’ riskju tiegħu fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti.

(40)

Sabiex tiġi żgurata s-superviżjoni effettiva tal-kriterji uniformi stabbiliti f’dan ir-Regolament, dan ir-Regolament jinkludi lista tas-setgħat superviżorji li l-awtoritajiet kompetenti jrid ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

(41)

Sabiex jiġi żgurat infurzar korrett, dan ir-Regolament jinkludi penali amministrattivi u miżuri oħra għall-ksur ta' dispożizzjonijiet ewlenin ta’ dan ir-Regolament, li huma r-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll, dwar is-salvagwardji relatati mal-identità tal-investituri eliġibbli, u dwar l-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” biss minn maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti rreġistrati f'konformità ma' dan ir-Regolament. Il-ksur ta’ dawk id-dispożizzjonijiet ewlenin għandu jwassal, fejn opportun, għal projbizzjoni tal-użu tad-denominazzjoni u għat-tneħħija tal-maniġer ikkonċernat mir-reġistru.

(42)

Għandha tiġi skambjata informazzjoni superviżorja bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri ta’ domiċilju u ospitanti u l-AETS.

(43)

Il-kooperazzjoni regolatorja effettiva fost l-entitajiet inkarigati bis-sorveljanza tal-konformità mal-kriterji uniformi stabbiliti f’dan ir-Regolament tirrikjedi li għandu jkun applikat livell għoli ta’ segretezza professjonali lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha u l-AETS.

(44)

Sabiex ikunu speċifikati r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tat-tipi ta’ kunflitt ta’ interess li jeħtieġ li jkunu evitati mill-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-passi li jridu jittieħdu f’dak ir-rigward. Hija ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u adattata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(45)

L-istandards tekniċi fis-servizzi finanzjarji għandhom jiżguraw armonizzazzjoni konsistenti u livell għoli ta’ sorveljanza fl-Unjoni kollha. Bħala korp b’kompetenza speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq li l-AETS tiġi fdata bit-tfassil ta’ abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fejn dawn ma jinvolvux għażliet ta' politika, biex jiġi preżentat lill-Kummissjoni.

(46)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni taħt l-Artikolu 291 tat-Trattat u f’konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. L-AETS għandha tiġi fdata bit-tfassil tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-format tan-notifika msemmija f'dan ir-Regolament.

(47)

Sa mhux aktar tard minn erba' snin wara d-data li fiha dan ir-Regolament isir applikabbli, il-Kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex tevalwa l-iżvilupp tas-suq tal-kapital ta’ riskju. Ir-reviżjoni għandha tinkludi stħarriġ ġenerali tal-funzjonament tar-regoli f’dan ir-Regolament u l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħhom. Fuq il-bażi tar-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposti leġiżlattivi.

(48)

Barra minn hekk, sa mhux aktar tard minn erba' snin wara d-data li fiha dan ir-Regolament isir applikabbli, il-Kummissjoni għandha tibda reviżjoni tal-interazzjoni bejn dan ir-Regolament u regoli oħra dwar impriżi ta' investiment kollettiv u l-maniġers tagħhom, b'mod partikolari dawk tad-Direttiva 2011/61/UE. B'mod partikolari, din ir-reviżjoni għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament filwaqt li tevalwa jekk hux meħtieġ li testendi l-kamp ta' applikazzjoni għal maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv akbar biex jużaw id-denominazzjoni “EuVECA”. Fuq il-bażi tar-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien, jekk ikun xieraq, ma' proposti leġiżlattivi.

(49)

Fil-kuntest ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha tevalwa kull ostakolu li seta' impedixxa l-assorbiment tal-fondi mill-investituri, inkluż l-impatt fuq investituri istituzzjonali ta' regolamentazzjoni oħra ta' natura prudenzjali, kif din tista' tapplika għalihom. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiġbor dejta biex tevalwa l-kontribut tad-denominazzjoni “EuVECA” għal programmi oħra tal-Unjoni bħal Orizzont 2020, li wkoll ifittxu li jappoġġaw l-innovazzjoni fl-Unjoni.

(50)

Fid-dawl tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-titolu ‘Inizjattiva Ewlenija Ewropea 2020: Unjoni tal-Innovazzjoni’, u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu ‘Pjan ta' Azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs’, u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu ‘Pjan ta' azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs’,huwa importanti li jiġu żgurati l-effikaċja tal-iskemi pubbliki fl-Unjoni kollha biex jiġi appoġġat is-suq tal-kapital ta’ riskju, u l-koordinament u l-koeranza reċiproka tal-linji politiċi differenti tal-Unjoni intiżi għat-trawwim tal-innovazzjoni, inklużi linji politiċi dwar il-kompetizzjoni u r-riċerka. Fokus ewlieni tal-linji politiċi tal-Unjoni fuq l-innovazzjoni u t-tkabbir huwa t-tekonoloġija ekoloġika, fid-dawl tal-fatt li l-objettiv tal-Unjoni huwa li tkun mexxejja globali fit-tkabbir intelliġenti u sostenibbli u fl-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi, inkluż fir-rigward tal-finanzjament għall-SMEs. Fir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-impatt tiegħu fuq il-progress lejn dak l-objettiv.

(51)

L-AETS għandha tevalwa l-ħtiġijiet ta' persunal u riżorsi li jirriżultaw mill-mument meta tassumi s-setgħat u d-dmirijiet tagħha b'konformità ma' dan ir-Regolament u għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(52)

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) jinvesti, inter alia, f’fondi ta’ kapital ta’ riskju fl-Unjoni kollha. Il-miżuri f’dan ir-Regolament sabiex jippermettu l-identifikazzjoni faċli ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju b’karatteristiċi komuni definiti għandhom jagħmluha aktar faċli għall-FEI li jidentifika fondi ta’ kapital ta’ riskju taħt dan ir-Regolament bħala miri ta’ investiment possibbli. Il-FEI għandu għalhekk jiġi inkoraġġut jinvesti f’fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti.

(53)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż id-dritt għar-rispett lejn il-ħajja privata u tal-familja (Artikolu 7) u l-libertà tal-intrapriża (Artikolu 16).

(54)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (8) tirregola l-ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-Istati Membri fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b’mod partikolari l-awtoritajiet pubbliċi indipendenti maħtura mill-Istati Membri. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (9), jirregola l-ipproċessar tad-dejta personali mwettaq mill-AETS fi ħdan il-qafas ta’ dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

(55)

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-istat lill-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

(56)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiżgura li japplikaw rekwiżiti uniformi għall-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u li jistabbilixxi sistema ta’ reġistrazzjoni sempliċi għall-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, filwaqt li jittieħed kont b’mod sħiħ tal-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn is-sigurtà u l-affidabbiltà assoċjati mal-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” u l-operat effiċjenti tas-suq tal-kapital ta’ riskju kif ukoll l-ispiża għall-partijiet interessati differenti tiegħu, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri u għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti u kondizzjonijiet uniformi għal dawk il-maniġers ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv li jixtiequ jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni, u b’hekk jikkontribwixxi għall-funzjonament effiċjenti tas-suq intern.

Dan jistabbilixxi wkoll regoli uniformi għall-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti lill-investituri eliġibbli fl-Unjoni, għall-kompożizzjoni tal-portafoll ta’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, għall-istrumenti tal-investiment eliġibbli u t-tekniki li jridu jintużaw mill-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti kif ukoll għall-organizzazzjoni, il-kondotta u t-trasparenza tal-maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju li jikkummerċjalizzaw il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni.

Artikolu 2

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-maniġers ta' impriżi ta’ investiment kollettiv kif iddefiniti fil-punt (a) tal-Artikolu 3 li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-total tal-assi ġestiti tagħhom x ma jeċċedux il-limitu msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2011/61/EU;

(b)

huma stabbiliti fl-Unjoni;

(c)

huma suġġetti għal reġistrazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju tagħhom f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2011/61/UE; u

(d)

jiġġestixxu portafolli ta’ fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

2.   Fejn l-assi totali ġestiti mill-maniġers ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti f'konformità mal-Artikolu 14, sussegwentement jeċċedi l-limitu msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2011/61/UE, u fejn dawk il-maniġers huma għalhekk suġġetti għal awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 6 ta' dik id-Direttiva, huma jistgħu jkomplu jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni, sakemm f'kull ħin fir-rigward tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestiti minnhom, huma:

(a)

jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 2011/61/UE; u

(b)

ikomplu jikkonformaw mal-Artikoli 3 u 5 u mal-punti (c) u (i) tal-Artikolu 13(1) ta' dan ir-Regolament.

3.   Fejn maniġers ta' fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jkunu maniġers esterni, u jkunu reġistrati f'konformità mal-Artikolu 14, huma jistgħu wkoll jiiġġestixxu impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS), soġġetti għal awtorizzazzjoni taħt id-Direttiva 2009/65/KE.

Artikolu 3

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“impriża ta’ investiment kollettiv” tfisser AIF kif definita fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(b)

“fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti” tfisser impriża tal-investiment kollettiv li:

(i)

għandha l-ħsieb tinvesti mill-inqas 70 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-kapital impenjat mhux mitlub tagħha f’assi li huma investimenti kwalifikanti, ikkalkulati fuq il-bażi tal-ammonti investibbli wara tnaqqis tal-ispejjeż u holdings fi flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus kontanti rilevanti kollha fiż-żmien stipulat fir-regoli jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tagħha;

(ii)

ma tużax aktar minn 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u kapital impenjat mhux mitlub tagħha għall-akkwist ta' assi minbarra investimenti kwalifikanti, ikkalkulati fuq il-bażi tal-ammonti investibbli wara tnaqqis tal-ispejjeż u holdings fi flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus kontanti rilevanti kollha;

(iii)

hija stabbilita fit-territorju ta' Stat Membru;

(c)

“maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti” tfisser persuna ġuridika li n-negozju regolari tagħha hija l-ġestjoni ta' mill-inqas fond wieħed ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(d)

“impriża ta' portafoll kwalifikanti” tfisser impriża li:

(i)

meta jsir investiment mill-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti:

ma tkunx aċċettata li tinnegozja f’suq regolat jew f'faċilità ta' kummerċ multilaterali (MTF) kif iddefinit fil-punti (14) u (15) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE,

timpjega inqas minn 250 persuna, u

li għandha dħul annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun jew għandha totali fil-karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx EUR 43 miljun,

(ii)

li hija nnifisha mhijiex impriża ta’ investiment kollettiv;

(iii)

mhijiex waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

istituzzjoni ta' kreditu kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (10),

ditta tal-investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE,

impriża tal-assigurazzjoni kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (11),

kumpanija holding finanzjarja kif definita fil-punt (19) tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/48/KE, jew

kumpanija holding b’attivitajiet imħallta kif definita fil-punt (19) tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/48/KE;

(iv)

hi stabbilita fit-territorju ta' Stat Membru, jew f'pajjiż terz sakemm dak il-pajjiż terz:

mhux imniżżel fil-lista ta' Pajjiż u Territorju Non Kooperattiv mill-Grupp ta' Azzjoni Finanzjarja dwar il-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu,

ikun iffirma ftehim mal-Istat Membru tad-domiċilju tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u ma' kull Stat Membru ieħor fejn ikun intiż li jiġu kkummerċjalizzati l-unitajiet jew l-ishma tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, sabiex ikun assigurat li l-pajjiż terz jikkonforma kompletament mal-istandards stipulati fl-Artikolu 26 tal-Mudell ta' Konvenzjoni Fiskali tal-OECD u li jiżgura skambju ta' informazzjoni effikaċi fil-kwistjonijiet fiskali, inklużi kwalunkwe ftehimiet fiskali multilaterali;

(e)

“investimenti kwalifikanti” tfisser kwalunkwe wieħed mill-istrumenti li ġejjin:

(i)

strumenti ta’ equity jew quasi-equity li huma:

maħruġa minn impriża ta' portafoll kwalifikanti u akkwistata direttament mill-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti mill-impriża ta' portafoll kwalifikanti,

maħruġa minn impriża ta' portafoll kwalifikanti fi skambju għal titolu ta’ equity maħruġ mill-impriża ta' portafoll kwalifikanti, jew

maħruġa minn impriża li tagħha l-impriża ta' portafoll kwalifikanti l hija sussidjarja b’sehem azzjonarju maġġoritarju u li hija akkwistata mill-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fi skambju għal strument ta’ equity maħruġ mill-impriża ta' portafoll kwalifikanti;

(ii)

self garantit u mhux garantit mogħti mill-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti lil impriża ta' portafoll kwalifikanti li fiha l-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti diġà għandu investimenti kwalifikanti, sakemm mhux aktar minn 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-kapital impenjat mhux mitlub fil-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jintuża għal self bħal dan;

(iii)

ishma tal-impriża ta' portafoll kwalifikanti miksuba minn azzjonisti eżistenti ta' dik l-impriża;

(iv)

unitajiet jew ishma ta’ fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti wieħed jew aktar, sakemm dawk il-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti stess ma jkunux investew aktar minn 10 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u ta' kapital impenjat mhux mitlub tagħhom f'fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti;

(f)

“spejjeż relevanti” tfisser id-drittijiet, l-imposti u l-ispejjeż kollha li jiġu mġarrba direttament jew indirettament mill-investituri u li jkun sar qbil dwarhom bejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-investituri;

(g)

“equity” tfisser interess azzjonarju f’impriża, irrappreżentat mill-ishma jew forom oħra ta’ parteċipazzjoni fil-kapital tal-impriża ta' portafoll kwalifikanti, maħruġa lill-investituri tagħha;

(h)

“quasi-equity” tfisser kwalunkwe tip ta’ strument ta' finanzjament, li jikkonsisti f’equity u dejn, fejn il-qligħ fuq l-istrument huwa konness mal-qligħ jew it-telf tal-impriża ta' portafoll kwalifikanti, u fejn il-ħlas lura tal-istrument f'każ ta' mankanza ma jkunx garantit bis-sħiħ.

(i)

“kummerċjalizzazzjoni” tfisser l-offerta jew l-allokazzjoni diretta jew indiretta fuq inizjattiva tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jew f’isem il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti ta’ unitajiet jew ishma ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju li jiġġestixxi lil jew mal-investituri ddomiċiljati jew b’uffiċċju rreġistrat fl-Unjoni;

(j)

“kapital impenjat” tfisser kwalunkwe impenn li minħabba fih investitur huwa obbligat, fi żmien stipulat fir-regoli jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, jakkwista interess jew jagħmel kontribuzzjonijiet kapitali lill-fond;

(k)

“Stat Membru ta’ domiċilju” tfisser Stat Membru fejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti huwa stabbilit u huwa suġġett għal reġistrazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(l)

“Stat Membru ospitanti” tfisser Stat Membru, li ma jkunx l-Istat Membru ta’ domiċilju, fejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jikkummerċjalizza l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti taħt dan ir-Regolament;

(m)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità nazzjonali li l-Istat Membru ta’ domiċilju jaħtar, bil-liġi jew b’regolament, biex twettaq ir-reġistrazzjoni tal-maniġers ta' impriżi ta’ investiment kollettiv li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament.

Fir-rigward tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, fejn il-forma legali tal-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti tippermetti ġestjoni interna u fejn il-korp ta' tmexxija tal-fond jagħżel li ma jaħtarx maniġer estern, il-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti nnifsu għandu jkun reġistrat bħala l-maniġer ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti f'konformità mal-Artikolu 14. Fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti li hu reġistrat bħala maniġer intern ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti m'għandux jiġi reġistrat bħala maniġer estern ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti ta' impriżi ta' investiment kollettiv oħra.

KAPITOLU II

KONDIZZJONIJIET GĦALL-UŻU TAD-DENOMINAZZJONI “EuVECA”

Artikolu 4

Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan il-Kapitolu għandhom ikunu intitolati li jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fl-Unjoni.

Artikolu 5

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jiżguraw li, meta jakkwistaw assi li ma jkunux investimenti kwalifikanti, mhux aktar minn 30 % tal-kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-kapital impenjat mhux mitlub jintużaw għall-akkwist ta’ tali assi. Il-limitu ta' 30 % għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta' ammont investibbli wara t-tnaqqis tal-ispejjeż relevanti kollha; parteċipazzjoni fuq medda ta’ żmien fil-qosor fi flus jew l-ekwivalenti ta’ flus m’għandhomx jitqiesu biex jiġi kkalkulat dak il-limitu minħabba li flus kontanti u ekwivalenti għal flus kontanti ma għandhomx ikunu kkunsidrati bħala investimenti.

2.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti ma jistawx jużaw fil-livell tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti xi metodu li bih tiżdied l-iskopertura tal-fond lil hinn mill-livell ta' kapital impenjat, kemm jekk permezz ta’ self ta’ flus kontanti jew titoli, involviment f’pożizzjonijiet derivattivi, jew bi kwalunkwe mezz ieħor.

3.   Il-maniġers ta' fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jistgħu biss jisselfu, jemettu obbligi ta' dejn jew jipprovdu garanziji, fil-livell tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, fejn dawn is-self, obbligi ta' dejn jew garanziji jkunu koperti minn impenji mhux mitluba.

Artikolu 6

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jikkummerċjalizzaw l-unitajiet u l-ishma tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti esklużivament lil investituri li jitqiesu li huma klijenti professjonali f'konformità mat-Taqsima I tal-Anness II tad-Direttiva 2004/39/KE jew li jistgħu, meta jintalab hekk, ikunu ttrattati bħala klijenti professjonali f'konformità mat-Taqsima II tal-Anness II tad-Direttiva 2004/39/KE, jew lil investituri oħra li:

(a)

jimpenjaw li jinvestu minimu ta’ EUR 100 000; u

(b)

jiddikjaraw bil-miktub, f’dokument separat mill-kuntratt konkluż għall-impenn li jinvestu, li huma jafu dwar ir-riskji assoċjati mal-impenn jew investiment previst.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal investimenti li jsiru minn diriġenti eżekuttivi, diretturi jew impjegati involuti fil-ġestjoni ta' maniġer ta' fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti meta dawn jinvestu f'fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti li huma jiġġestixxu.

Artikolu 7

Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom, fir-rigward tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestiti minnhom:

(a)

jaġixxu onestament, b’mod ġust u b’ħila, reqqa u diliġenza xierqa fit-twettiq tal-attivitajiet tagħhom;

(b)

japplikaw politika u proċeduri xierqa biex tiġi evitata prattiċi illeċiti li raġonevolment jistgħu jkunu mistennija jaffettwaw l-interessi tal-investituri u l-impriżi ta' portafoll kwalifikanti;

(c)

iwettqu l-attivitajiet tan-negozju tagħhom b’mod li jippromwovu l-aħjar interessi tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma jiġġestixxu, l-investituri fihom u l-integrità tas-suq;

(d)

japplikaw livell għoli ta’ diliġenza fl-għażla u l-monitoraġġ kontinwu tal-investimenti fl-impriżi ta' portafoll kwalifikanti;

(e)

ikollhom għarfien u fehim xierqa rigward l-impriżi ta' portafoll kwalifikanti li fihom jinvestu;

(f)

jittrattaw lill-investituri b'mod ekwu;

(g)

jiżguraw li l-ebda investitur ma jikseb trattament preferenzjali, sakemm tali trattament preferenzjali ma jiġix żvelat fir-regoli jew l-istrumenti tal-inkorporazzjoni tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

Artikolu 8

1.   Fejn maniġer ta’ fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu l-ħsieb jiddelega funzjonijiet lil partijiet terzi, ir-responsabbiltà tal-maniġer lejn il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jew l-investituri fih m'għandhiex tiġi affettwata. Il-maniġer m'għandux jiddelega funzjonijiet sal-punt fejn, essenzjalment, ma jkunx jista’ jitqies aktar bħala l-maniġer tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u minħabba li jkun sar entità fantażma.

2.   Kwalunkwe delega ta’ funzjonijiet taħt il-paragrafu 1 m'għandhiex iddgħajjef l-effikaċja tas-superviżjoni tal-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u, b’mod partikolari m’għandhiex tipprevjeni lill-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti milli jaġixxi, jew il-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti milli jiġi ġestit, fl-aħjar interessi tal-investituri fih.

Artikolu 9

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jidentifikaw u jevitaw il-kunflitti ta’ interess u, fejn dawn ma jistgħux ikunu evitati, jiġġestixxu u jimmonitorjaw u, f'konformità mal-paragrafu 4, jiżvelaw minnufih, dawk il-kunflitti ta’ interess sabiex ma jitħallewx jaffettwaw ħażin l-interessi tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-investituri fihom u biex jiżguraw li l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestiti minnhom jiġu ttrattati b’mod ġust.

2.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jidentifikaw b’mod partikolari dawk il-kunflitti ta’ interess li jistgħu inħolqu bejn:

(a)

il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, il-persuni li effettivament iwettqu n-negozju tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, l-impjegati ta', jew kwalunkwe persuna li direttament jew indirettament jikkontrollaw jew huma kkontrollati mill-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, u l-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestit mill-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jew l-investituri fih;

(b)

il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jew l-investituri fih, u fond ieħor ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġestit mill-istess maniġer, jew l-investituri fih;

(c)

il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jew l-investituri fih, u impriża ta' investiment kollettiv jew UCITS ġestiti mill-istess maniġer, jew l-investituri fih.

3.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom iżommu u joperaw arranġamenti organizzattivi u amministrattivi effettivi sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2.

4.   Għandhom jiġu żvelati kunflitti ta’ interess kif imsemmi fil-paragrafu 1 fejn l-arranġamenti organizzattivi magħmula mill-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti biex jidentifika, jevita, jiġġestixxi u jimmonitorja l-kunflitti ta’ interess ma jkunux suffiċjenti biex jiżguraw, b’fiduċja raġonevoli, li riskji ta’ ħsara għall-interessi tal-investituri se jkunu evitati. Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jiżvelaw f'termini ċari n-natura jew is-sorsi tal-kunflitti ta’ interess lill-investituri qabel iwettqu n-negozju f’isimhom.

5.   Il-Kummissjoni b'dan tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 25 u tispeċifika:

(a)

it-tipi ta’ kunflitti ta’ interess imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

il-passi li l-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom iwettqu, f’termini tal-istrutturi u l-proċeduri organizzattivi u amministrattivi sabiex jidentifikaw, jevitaw, jiġġestixxu, jimmonitorjaw u jiżvelaw il-kunflitti ta’ interess.

Artikolu 10

1.   Fi kwalunkwe ħin, il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu jkollhom suffiċjentement fondi tagħhom stess u għandhom jużaw riżorsi umani u tekniċi adegwati u adattati kif ikun meħtieġ għall-ġestjoni korretta tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma jiġġestixxu.

2.   Fi kwalunkwe ħin, il-maniġers ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jiżguraw li jkunu jistgħu jiġġustifikaw is-suffiċjenza tal-fondi tagħhom biex iżommu kontinwità operattiva u jiddivulgaw ir-raġunament tagħhom dwar kif dawk il-fondi huma suffiċjenti kif speċifikat fl-Artikolu 13.

Artikolu 11

1.   Għandhom jiġu stabbiliti regoli għall-valutazzjoni tal-assi fir-regoli u l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u dawn għandhom jiżguraw proċess ta’ valutazzjoni tajjeb u trasparenti.

2.   Il-proċeduri ta' valutazzjoni użati għandhom jiżguraw li l-assi jiġu valutati korrettament, u li l-valur tal-assi jiġi kkalkulat għall-inqas darba kull sena.

Artikolu 12

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jagħmlu disponibbli rapport annwali għall-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għal kull fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti li huma jiġġestixxu, sa sitt xhur wara t-tmiem tas-sena finanzjarja. Ir-rapport għandu jiddeskrivi l-kompożizzjoni tal-portafoll tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-attivitajiet tas-sena preċedenti. Għandu wkoll jiddivulga l-profitti miksuba mill-fond ta' kapital ta’ riskju fit-tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu u, fejn applikabbli, il-profitti mqassma matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tiegħu. Għandu jinkludi l-kontijiet finanzjarji awditjati għall-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

Ir-rapport annwali għandu jsir f'konformità mal-istandards ta' rappurtar eżistenti u t-termini miftiehma bejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-investituri. Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jipprovdu r-rapport lill-investituri meta dan jintalab. Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-investituri jistgħu jiftiehmu bejniethom li jiżvelaw aktar lil xulxin.

2.   Għandu jsir awditjar tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għall-inqas darba fis-sena. L-awditjar għandu jikkonferma li l-flus u l-assi huma miżmuma f'isem il-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u li l-maniġer tal-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti jkun stabbilixxa u żamm rekords u kontrolli adegwati fir-rigward tal-użu ta' kwalunkwe mandat jew kontroll fuq il-flus u l-assi tal-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti u l-investituri fih.

3.   Fejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jkun meħtieġ jippubblika rapport finanzjarju annwali f'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat (12) fir-rigward tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista’ tingħata separatament jew bħala parti addizzjonali tar-rapport finanzjarju annwali.

Artikolu 13

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom, fir-rigward tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, jinfurmaw lill-investituri tagħhom, qabel id-deċiżjoni tal-investiment ta' dawn tal-aħħar, b'mod ċar u li jinftiehem, dwar dan li ġej:

(a)

l-identità ta’ dak il-maniġer u kwalunkwe fornituri ta’ servizzi oħra kuntrattati minn dak il-maniġer fir-rigward tal-ġestjoni tagħhom tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, u deskrizzjoni tad-dmirijiet tagħhom;

(b)

l-ammont ta' fondi proprji disponibbli għal dak il-maniġer u dikjarazzjoni dettaljata dwar ir-raġuni għalhiex dak il-maniġer iqis li dak l-ammont huwa suffiċjenti biex iżommu r-riżorsi umani u tekniċi meħtieġa għat-tmexxija xierqa tal-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti;

(c)

deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi tal-investiment tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, inklużi:

(i)

it-tipi tal-impriżi ta' portafoll kwalifikanti li fihom għandu l-ħsieb li jinvesti;

(ii)

kwalunkwe fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ieħor li fih għandu l-ħsieb li jinvesti;

(iii)

it-tipi ta' impriżi ta' portafoll kwalifikanti li fihom kwalunkwe fond ieħor ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, kif imsemmi fil-punt (ii), għandu l-ħsieb li jinvesti;

(iv)

investimenti mhux kwalifikanti li għandu l-ħsieb li jagħmel;

(v)

it-teknika li għandu l-ħsieb li jħaddem; u

(vi)

kwalunkwe restrizzjoni tal-investiment applikabbli;

(d)

deskrizzjoni tal-profil tar-riskju tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u kwalunkwe riskji assoċjati mal-assi li fihom jista’ jinvesti l-fond jew it-teknika ta' investiment li tista' tintuża;

(e)

deskrizzjoni tal-proċedura tal-valutazzjoni tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-metodoloġija tal-ipprezzar għall-valutazzjoni tal-assi, inklużi l-metodi użati għall-valutazzjoni tal-impriżi ta' portafoll kwalifikanti;

(f)

deskrizzjoni ta’ kif hija kkalkulata r-remunerazzjoni tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(g)

deskrizzjoni tal-ispejjeż rilevanti kollha u l-ammonti massimi tagħhom;

(h)

fejn tkun disponibbli, il-prestazzjoni finanzjarja storika tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(i)

is-servizzi ta’ appoġġ tan-negozji u l-attivitajiet ta’ appoġġ l-oħrajn forniti mill-maniġer ta’ fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jew irranġati permezz ta’ partijiet terzi sabiex jiffaċilita l-iżvilupp, it-tkabbir jew b’xi mod ieħor l-operazzjonijiet kurrenti tal-impriżi ta' portafoll kwalifikanti li fihom il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jinvesti jew inkella, fejn dawn is-servizzi jew l-attivitajiet ma jkunux ipprovduti, spjegazzjoni dwar dak il-fatt;

(j)

deskrizzjoni tal-proċeduri li bihom il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jista’ jibdel l-istrateġija tal-investiment jew il-politika tal-investiment tiegħu, jew it-tnejn.

2.   It-tagħrif kollu msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun ġust, ċar u ma jiżgwidax. Għandu jinżamm aġġornat u jiġi revedut b’mod regolari fejn relevanti.

3.   Fejn il-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jkun meħtieġ jippubblika prospett, f'konformità mad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (13), jew f'konformità mal-liġi nazzjonali fir-rigward tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista’ tingħata jew separatament jew bħala parti mill-prospectus.

KAPITOLU III

SUPERVIŻJONI U KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 14

1.   Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li għandhom l-intenzjoni li jużaw id-denominazzjoni “EuVECA” għall-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti tagħhom għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju tagħhom dwar l-intenzjoni tagħhom u għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità tal-persuni li effettivament iwettqu n-negozju tal-ġestjoni tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(b)

l-identità tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, li l-unitajiet jew l-ishma tagħhom se jkunu kkummerċjalizzati u l-istrateġiji tal-investiment tagħhom;

(c)

l-informazzjoni dwar l-arranġamenti li saru għall-konformità mar-rekwiżiti tal-Kapitolu II;

(d)

lista tal-Istati Membri fejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu l-intenzjoni li jikkummerċjalizza kull fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(e)

lista ta' Stati Membri fejn il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti stabbilixxa, jew għandu l-ħsieb li jistabbilixxi, fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru domiċiljari għandha tirreġistra l-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti biss jekk jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet segwenti:

(a)

il-persuni li jmexxu effettivament in-negozju ta' maniġment ta' fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jkunu ta' reputazzjoni suffiċjentement tajba u ta' esperjenza suffiċjenti wkoll fir-rigward tat-tip ta' strateġiji ta' investiment segwiti mill-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(b)

l-informazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1 tkun kompluta;

(c)

l-arranġamenti nnotifikati f'konformità mal-punt (c) tal-paragrafu 1 jkunu xierqa għall-konformità mar-rekwiżiti tal-Kapitolu II;

(d)

il-lista notifikata taħt il-punt (e) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu turi li l-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti kollha huma stabbiliti f'konformità mal-punt (iii) tal-punt (b) tal-Artikolu 3.

3.   Ir-reġistrazzjoni taħt dan l-Artikolu għandha tkun valida fit-territorju kollu tal-Unjoni u għandha tippermetti lill-maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti li jikkummerċjalizzaw il-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti taħt id-denominazzjoni “EuVECA” madwar l-Unjoni kollha.

Artikolu 15

Il-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti għandhom jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju fejn ikollhom l-intenzjoni li jikkummerċjalizzaw:

(a)

fond ġdid ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti; jew

(b)

fond eżistenti ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti fi Stat Membru mhux imsemmi fil-lista msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 14(1).

Artikolu 16

1.   Immedjatament wara r-reġistrazzjoni ta’ maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti, iż-żieda ta' fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ġdid, iż-żieda ta' domiċilju ġdid għat-twaqqif ta' fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jew iż-żieda ta' Stat Membru ġdid fejn il-maniġer ta' fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti għandu l-ħsieb li jikkummerċjalizza fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha tinnotifika kif meħtieġ lill-Istati Membri indikati f'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 14(1) u lill-AETS.

2.   L-Istati Membri ospitanti indikati f'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 14(1) m’għandhomx jimponu, fuq il-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti rreġistrat f'konformità mal-Artikolu 14, xi rekwiżiti jew proċeduri amministrattivi fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti tiegħu, u lanqas m’għandhom jirrikjedu xi approvazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni qabel din tibda.

3.   Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ dan l-Artikolu, l-AETS għandha tfassal abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tiddetermina l-format tan-notifika taħt dan l-Artikolu.

4.   L-AETS għandha tippreżenta dan l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sas-16 ta’ Frar 2014.

5.   Il-Kummissjoni b'dan tingħata s-setgħa li tadotta l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 17

L-AETS għandha żżomm aġġornata database ċentrali, aċċessibbli fuq l-internet, li telenka l-maniġers ta' fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti kollha, irreġistrati f'konformità mal-Artikolu 14 u l-fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti li huma jikkummerċjalizzaw, kif ukoll il-pajjiżi li fihom dawk il-fondi jkunu kkummerċjalizzati.

Artikolu 18

1.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha tissorvelja l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

2.   Fejn ikun hemm raġunijiet ċari u dimostrabbli li jwasslu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti biex temmen li maniġer tal-fond ta' kapital ta' riskju jkun kiser dan ir-Regolament fi ħdan it-territorju tagħha, din għandha tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju b’dan. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandha tieħu miżuri xierqa.

3.   Jekk il-maniġer ta' fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti jippersisti li jaġixxi b'mod ċar bi ksur ta' dan ir-Regolament, minkejja l-miżuri meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju jew jekk l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tonqos milli tieħu azzjoni fi żmien raġonevoli, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista', wara li tinforma l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju, tieħu l-miżuri xierqa kollha meħtieġa sabiex tipproteġi l-investituri, inkluża l-projbizzjoni tal-maniġer tal-fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti milli jwettaq kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tal-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti tiegħu fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 19

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, f’konformità mal-liġi nazzjonali, ikollhom is-setgħat superviżorji u investigattivi kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. B’mod partikolari huma għandhom ikollhom is-setgħa li:

(a)

jitolbu l-aċċess għal kwalunkwe dokument fi kwalunkwe forma, u li jirċievu jew jieħdu kopja tiegħu;

(b)

jesiġu li l-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jipprovdi l-informazzjoni mingħajr dewmien;

(c)

jirrikjedu informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna relatata mal-attivitajiet tal-maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jew tal-fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti;

(d)

iwettqu ispezzjonijiet fuq il-post b'avviż minn qabel jew mingħajru;

(e)

jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li maniġer ta’ fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jkompli jikkonforma ma' dan ir-Regolament;

(f)

joħorġu ordni sabiex jiżguraw li l-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jikkonforma ma' dan ir-Regolament u ma jkomplix jikser dan ir-Regolament.

Artikolu 20

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali amministrattivi u miżuri oħra applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li huma jiġu implimentati. Il-penali amministrattivi u miżuri oħra previsti jkunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Sas-16 ta’ Mejju 2015 l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-AETS bir-regoli msemmija fil-paragrafu 1. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u l-AETS mingħajr dewmien rigward kwalunkwe emenda sussegwenti għalihom.

Artikolu 21

1.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha, filwaqt li tirrispetta l-prinċipju ta' proporzjonalità, twettaq il-miżuri xierqa msemmija fil-paragrafu 2 fejn maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti:

(a)

jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw għall-kompożizzjoni tal-portafoll bi ksur tal-Artikolu 5;

(b)

jikkummerċjalizza, bi ksur tal-Artikolu 6, l-unitajiet u l-ishma ta’ fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti lil investituri mhux eliġibbli;

(c)

juża d-denominazzjoni “EuVECA” mingħajr ma jkun irreġistrat f'konformità mal-Artikolu 14;

(d)

juża d-denominazzjoni “EuVECA” biex jikkummerċjalizza fondi li mhumiex stabbiliti f'konformità mal-punt (iii) tal-punt (b) tal-Artikolu 3;

(e)

akkwista reġistrazzjoni permezz ta' dikjarazzjonijiet foloz jew b'xi mod irregolari ieħor bi ksur tal-Artikolu 14;

(f)

jonqos milli jaġixxi onestament, b'mod ġust jew b'ħila, r-reqqa jew d-diliġenza xierqa fit-twettiq tan-negozju tiegħu, bi ksur tal-punt (a) tal-Artikolu 7;

(g)

jonqos milli japplika politika u proċeduri xierqa biex jevita prattika illeċita bi ksur tal-punt (b) tal-Artikolu 7;

(h)

ripetutament jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Artikolu 12 dwar ir-rapport annwali;

(i)

ripetutament jonqos milli jikkonforma mal-obbligu li jinforma lill-investituri f'konformità mal-Artikolu 13.

2.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha, kif xieraq:

(a)

tieħu l-miżuri li jiżguraw li l-maniġer ta' fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti jikkonforma mal-Artikoli 5 u 6, mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 7 u mal-Artikoli 12, 13 u 14;

(b)

tipprojbixxi l-użu tad-denominazzjoni “EuVECA” u tneħħi lill-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti mir-reġistru.

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istati Membri ta’ domiċilju għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti indikati f'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 14(1) u l-AETS, mingħajr dewmien, dwar it-tneħħija tal-maniġer tal-fond ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti mir-reġistru msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4.   Id-dritt li jkun ikkummerċjalizzat fond ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti wieħed jew aktar taħt id-denominazzjoni “EuVECA” jiskadi b’effett immedjat mid-data tad-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

Artikolu 22

1.   L-awtoritajiet kompetenti u l-AETS għandhom jikkoperaw ma’ xulxin għall-finijiet tat-twettiq tad-dmirijiet rispettivi tagħhom taħt dan ir-Regolament f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.   L-awtoritajiet kompetenti u l-AETS għandhom jiskambjaw l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet rispettivi tagħhom taħt dan ir-Regolament f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, b'mod partikolari biex jidentifikaw u jirrimedjaw kull ksur ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 23

1.   Il-persuni kollha li jaħdmu jew li ħadmu għall-awtoritajiet kompetenti jew għall-AETS, kif ukoll l-awdituri u l-esperti li jingħataw struzzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-AETS, huma marbutin bl-obbligu ta’ segretezza professjonali. L-ebda informazzjoni kunfidenzjali li dawn il-persuni jirċievu matul it-twettiq tad-dmirijiet tagħhom m’għandha tkun żvelata lil xi persuna jew awtorità, ħlief f’forma sommarja jew aggregata b’tali mod li l-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti ma jkunux jistgħu jiġu identifikati individwalment, mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali u mill-proċedimenti taħt dan ir-Regolament.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew l-AETS m’għandhomx jinżammu milli jiskambjaw l-informazzjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament jew liġijiet oħra tal-Unjoni applikabbli għall-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti u l-fondi ta' kapital ta’ riskju kwalifikanti.

3.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti u l-AETS jirċievu informazzjoni kunfidenzjali f'konformità mal-paragrafu 2, huma jistgħu jużawha biss fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom jew għall-finijiet tal-proċeduri amministrattivi u ġudizzjarji.

Artikolu 24

Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar xi evalwazzjoni, azzjoni jew omissjoni ta' awtorità kompetenti waħda f'oqsma fejn dan ir-Regolament jitlob kooperazzjoni jew koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirriferu l-kwistjoni lill-AETS, li tista' taġixxi permezz tas-setgħat mogħtija lilha taħt l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, sakemm dan in-nuqqas ta' qbil ma jkunx relatat mal-punt (iii) tal-punt (b) jew mal-punt (iv) tal-punt (d) tal-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 25

1.   Il-Kummissjoni b'dan tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(5) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ erba’ snin mill-15 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perjodu ta’ erba’ snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 9(5) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat taħt l-Artikolu 9(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 26

1.   Il-Kummissjoni għandha tirrivedi dan ir-Regolament f'konformità mal-paragrafu 2. Ir-reviżjoni għandha tinkludi stħarriġ ġenerali tal-funzjonament tar-regoli f’dan ir-Regolament u l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħhom, inklużi:

(a)

il-punt sa fejn id-denominazzjoni “EuVECA” intużat minn maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju fi Stati Membri differenti, kemm jekk fuq bażi nazzjonali kif ukoll jekk fuq bażi transkonfinali;

(b)

id-distribuzzjoni ġeografika u settorjali tal-investimenti mwettqa minn fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti;

(c)

l-adegwatezza tar-rekwiżiti tal-informazzjoni taħt l-Artikolu 13, b'mod partikolari jekk dawn humiex suffiċjenti biex jippermettu li l-investituri jieħdu deċizjoni infurmata dwar investiment;

(d)

l-użu tal-investimenti kwalifikanti differenti mill-maniġers ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikantiu b’mod partikolari jekk hemmx bżonn li jiġu aġġustati l-investimenti kwalifikanti f’dan ir-Regolament;

(e)

il-possibbiltà li l-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti tiġi estiża għal investituri fil-livell tal-konsum;

(f)

l-effikaċja, il-proporzjonalità u l-applikazzjoni ta' penali amministrattivi u ta' miżuri oħrajn provduti mill-Istati Membri f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(g)

l-impatt ta’ dan ir-Regolament fuq is-suq tal-kapital ta’ riskju;

(h)

il-possibbiltà li fondi ta’ kapital ta’ riskju stabbiliti f'pajjiż terz ikunu jistgħu jużaw id-denominazzjoni “EuVECA”, filwaqt li jittieħed kont tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi biex japplikaw l-istandards minimi ta’ governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa;

(i)

kemm hu xieraq li dan ir-Regolament jiġi komplementat b'reġim depożitarju;

(j)

evalwazzjoni ta' kwalunikwe ostakolu li setgħa impedixxa l-investiment f'fondi li jużaw id-denominazzjoni “EuVECA”, inkluż l-impatt fuq investituri istituzzjonali ta' liġijiet oħra tal-Unjoni ta' natura prudenzjali.

2.   Ir-reviżjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha titwettaq:

(a)

sat-22 ta' Lulju 2017 fir-rigward tal-punti (a) sa (g), (i) u (j); u

(b)

sat-22 ta' Lulju 2015 fir-rigward tal-punt (h).

3.   Wara r-reviżjoni msemmi fil-paragrafu 1, u wara konsultazzjoni mal-AETS, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien, jekk dan ikun xieraq, ma’ proposta leġiżlattiva.

Artikolu 27

1.   Sat-22 ta' Lulju 2017, il-Kummissjoni għandha tibda reviżjoni tal-interazzjoni bejn dan ir-Regolament u regoli oħra dwar impriżi ta' investiment kollettiv u tal-maniġers tagħhom, b'mod partikolari dawk stipulati fid-Direttiva 2011/61/UE. Dik ir-reviżjoni għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Hija għandha tiġbor data biex tivvaluta jekk hux meħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni jiġi estiż biex jippermetti li l-maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju b'total ta' assi amministrati li jeċċedi l-limitu previst fl-Artikolu 2(1) jkunu jistgħu jsiru maniġers ta' fondi ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti f'konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   Wara r-reviżjoni msemmi fil-paragrafu 1, u wara konsultazzjoni mal-AETS, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien, jekk dan ikun xieraq, ma’ proposta leġiżlattiva.

Artikolu 28

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-22 ta’ Lulju 2013, ħlief għall-Artikolu 9(5), li għandu japplika mill-15 ta’ Mejju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta’ April 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. CREIGHTON


(1)  ĠU C 175, 19.6.2012, p. 11.

(2)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 72.

(3)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2013 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Marzu 2013.

(4)  ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

(5)  ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1.

(6)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(7)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(8)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(9)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(11)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(12)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.

(13)  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64.