12.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 68/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 212/2013

tal-11 ta’ Marzu 2013

li jissostitwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ żidiet u modifikazzjonijiet dwar il-prodotti koperti b’dak l-Anness

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq l-ikel u l-għalf li joriġina mill-pjanti u annimali, u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Numru ta’ Stati Membri talbu l-modifiki u ż-żidiet fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, fil-kolonna “Eżempji ta’ varjetajiet li jiġu minn xulxin jew prodotti oħra li għalihom japplika l-istess MRL”.

(2)

Dawn il-modifiki huma meħtieġa biex jiġu inklużi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 il-frott, il-ħxejjex u ċ-ċereali l-ġodda li saru disponibbli fis-swieq tal-Istati Membri.

(3)

Huwa xieraq li jiżdiedu l-frott, il-ħxejjex, iċ-ċereali u l-prodotti mill-annimali li ġejjin: Buddha’s hand, tangor, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż, tayberries, longan, langsat, salak, crosne, lappa li tittiekel, basal ieħor tal-basla, basal ieħor aħdar, antroewa/brunġiel abjad, sopropo/bettieħ morr,angled luffa/teroi, snake gourd, lauki, chayote, qara’ (varjetà mwaħħra), qamħirrun żgħir, mung bean sprouts, alfalfa sprouts, weraq taċ-ċikwejra salvaġġa, weraq tal-ġidra, weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad, bitawiri, malabar nightshade, weraq tal-banana, kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung, silla tal-ilma, mimoża tal-ilma, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed, weraq tat-tursin tuberuż, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, lemon grass, ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri, fjura tal-banana, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja friska, ross Indjan/salvaġġ, weraq u zkuk tal-fiddloqom, climbing wattle, fungus mycelium, purple viper’s bugloss/Canary flower, millieġ Afrikan, millieġ perla, skalora, bżar aħdar, ċerv u għasel tax-xehda.

(4)

Għall-konsistenza jixraq li l-kaċċa salvaġġa titressaq mill-kategorija “Annimali oħra tar-razzett” għal dik “Prodotti minn annimali terrestri oħra”, u l-fjuri li jittieklu mill-kategorija “oħrajn” għall-kategorija li tirrappreżenta eżempju ta’ għelejjel.

(5)

Sabiex jiġu applikati aħjar ir-regoli dwar in-nomenklatura internazzjonali tassonomika huwa xieraq li jiġu adattati l-ismijiet Latini għal pistaċċi, tuffieħ, ċiras, frawli, dewberries, blueberries, larinġ tal-qsari (kumquats), patata, jamm, pitravi, okra, brokkoli, kaboċċa bir-ras, kaboċċa Ċiniża, kale, kohlrabi, scarole, rukola, weraq u nebbieta tal-Brassica, weraq tal-pitravi, witloof, weraq tal-karfus, ħabaq, qlub tal-palm, sorgu, żrieragħ tal-kafè, petali tal-ward, fjuri tal-ġiżimin, xkomp (linden), weraq tar-Rooibos, xibt, bżar tas-Sichuan, kannella, żagħfran tal-Indja, zokkor tal-pitravi u banana.

(6)

B’kunsiderazzjoni tat-talbiet mill-partijiet interessati u l-korpi tal-infurzar u fid-dawl tal-forma ta’ kif joħorġu l-prodotti fis-swieq, għandhom isiru xi emendi fir-rigward tal-partijiet tal-prodotti li għalihom japplikaw l-MRLs.

(7)

Ikun xieraq li t-tali emendi jiġu stipulati rigward tè, żrieragħ tal-kakaw, ħops, ġdur u prodotti li joriġinaw mill-animali.

(8)

Fl-interess taċ-ċarezza, jixraq li jinbidel l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huwa sostitwit mit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.


ANNESS

“ANNESS I

Prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali msemmija fl-Artikolu 2(1)

Numru tal-kodiċi (1)

Gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs

Eżempji ta’ prodotti individwali fi ħdan il-gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs

Isem Xjentifiku (2)

Eżempji ta’ varjetajiet relatati jew prodotti oħra li għalihom japplika l-istess MRL

Partijiet mill-prodotti li għalihom japplikaw l-MRLs

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠEWŻ

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

 

 

Il-prodott sħiħ

0110010

 

Grejpfrut

Citrus paradisi

Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra

 

0110020

 

Larinġ

Citrus sinensis

Bergamott, larinġ morr, kinotto u ibridi oħra

 

0110030

 

Lumi

Citrus limon

Tronġ, lumi, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Xkomp

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandolin

Citrus reticulata

Klementini, tangerine, il-minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra (minbarra l-qastan)

0120010

 

Lewż

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Ġewż tal-Brażil

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Ġewż tal-anakardju

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Qastan

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Ġewż tal-Indi

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Ġellewż

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Macadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Ġewż Amerikan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Ġewż tal-arżnu

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaċċi

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Ġewż

Juglans regia

 

 

0120990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0130010

 

Tuffieħ

Malus domestica

Tuffieħ salvaġġ

 

0130020

 

Lanġas

Pyrus communis

Lanġas Orjentali

 

0130030

 

Sfarġel

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Naspli (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Naspla tal-Ġappun (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk

0140010

 

Berquq

Prunus armenica

 

 

0140020

 

Ċiras

Prunus avium, Prunus cerasus

Ċirasa ħelwa, ċirasa qarsa

 

0140030

 

Ħawħ

Prunus persica

Nuċiprisk u ibridi simili

 

0140040

 

Għanbaqar

Prunus domestica

Damson, greengage, mirabelle, pruna salvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0150000

(v)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-caps/crowns u z-zkuk ħlief fil-każ tal-passolina: frott biz-zkuk

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

 

 

 

0151010

 

Għeneb tal-mejda

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Għeneb tal-inbid

Vitis vinifera

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

 

 

0153010

 

Tut

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Dewberries

Rubus caesius

Loganberries, tayberries, boysenberries, cloudberries u ibridi ta’ Rubus oħra

 

0153030

 

Lampun

Rubus idaeus

Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nektar tal-lampu (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0154000

(d)

Żibeġ tal-kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0154010

 

Blueberries

Vaccinium spp. minbarra V. macrocarpon u V. vitis-idaea

Mirtill

 

0154020

 

Cranberries

Vaccinium macrocarpon

Għeneb tal-muntanja (cowberries)/mirtill aħmar (vitis-idaea)

 

0154030

 

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Ribes (gooseberries)

Ribes uva-crispa

Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra tar-Ribes

 

0154050

 

Warda Skoċċiża

Rosa canina

 

 

0154060

 

Ċawsli (4)

Morus spp.

Arbutus berry

 

0154070

 

Azarole (4) (naspla Mediterranja)

Crataegus azarolus

Kiwiberry (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Frott is-sebuqa (4)

Sambucus nigra

Black chokeberry/appleberry, mountain ash, buckthorn/sea sallowthorn, hawthorn, serviceberries, u treeberries ieħor

 

0154990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew z-zkuk jew il-crown (ananas)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0161010

 

Tamal

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Tin

Ficus carica

 

 

0161030

 

Żebbuġ tal-mejda

Olea europaea

 

 

0161040

 

Larinġ tal-qsari (4)

Fortunella spp.

Larinġ tal-qsari marumi, larinġ tal-qsari nagami, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (għanbaqar tal-Ġava)

Syzygium cumini

Tuffieħ tal-Ġava/water apple, rose apple, ċirasa Brażiljana, ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora),

 

0161990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liċċi (Litchi)

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan/liċċi bis-suf, longan, mangosteen, langsat, salak

 

0162030

 

Frotta tal-passjoni

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Bajtar tax-xewk (4) (frotta tal-kaktus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Tuffieħa stilla (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Frotta tal-kaki (4) (Kaki tal-Virġinja)

Diospyros virginiana

Sapote sewda, bajda, ħadra, canistel/sapote safra, sapote mammey

 

0162990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banana

Musa x paradisiaca, M. acuminata

Banana nanija, pjantaġġni, bananito

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Rummien

Punica granatum

 

 

0163060

 

Ċerimoja (4)

Annona cherimola

Custard apple, sugar apple/sweetsop, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor ta’ Annonnaceae ta’ daqs medju

 

0163070

 

Gwava (4)

Psidium guajava

Pitaja ħamra/ħelwa (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Frotta tas-siġra tal-ħobż (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Il-frotta tal-annona (4) (guanbana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk (jekk ikun hemm) u l-ħamrija mwaħħla

0211000

(a)

Patata

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

 

0212010

 

Kassava

Manihot esculenta

Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia

 

0212020

 

Patata ħelwa

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jammijiet

Dioscorea spp.

Potato bean/yam bean, yam bean Messikan

 

0212040

 

Ararut (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Oħrajn (3), (4)

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

 

0213010

 

Pitravi

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Karrotti

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celeriac (Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi)

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Għerq tal-mustarda

Armoracia rusticana

L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana

 

0213050

 

Artiċokks

Helianthus tuberosus

Crosne

 

0213060

 

Zunnarija bajda

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Tursin tuberuż

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ravanell

Raphanus sativus var. sativus

Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Sassefrika

Tragopogon porrifolius

Scorzonera, sassefrika Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel

 

0213100

 

Swedes

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Turnips (xorta ta’ Brassica)

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-qoxra li tinqala’ faċilment u l-ħamrija (meta tkun niexfa) jew l-għeruq u l-ħamrija (meta tkun friska)

0220010

 

Tewm

Allium sativum

 

 

0220020

 

Basal

Allium cepa

Basal ieħor tal-basla, basal silverskin

Basal

0220030

 

Shallots

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Basal tar-Rebbiegħa u basal ta’ Wales

Allium cepa; Allium fistulosum

Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili

Basal biz-zkuk u l-weraq psewdi

0220990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk (fil-każ tal-qamħ ħelu mingħajr il-ħliefa u fil-każ tal-fisalis mingħajr is-sepali)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Tadam

Lycopersicum esculentum

Tadam ċiras, Fisalis spp., goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra

 

0231020

 

Bżar

Capsicum annuum var. grossum u var. longum

Bżar aħmar

 

0231030

 

Brunġiel

Solanum melongena

Pepino, antroewa/brunġiel abjad (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Okra

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0232000

(b)

Cucurbits - qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0232010

 

Ħjar

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Gherkins (ħjar żgħir)

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Zukkini (qarabagħli żgħir)

Cucurbita pepo var. melopepo

Qara’ tas-sajf, qara’ (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bettieħ morr, snake gourd, angled luffa/teroi

 

0232990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

 

 

 

 

0233010

 

Bettieħ

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Qara’ aħmar

Cucurbita maxima

Qara’ ħamra, qara’ (varjetà imwaħħra)

 

0233030

 

Dulliegħ

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu

 

Zea mays var. sacharata

Qamħirrun żgħir

Il-qlub fuq il-bezzun tal-qamħ mingħajr il-ħliefa

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

 

 

 

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

 

 

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

 

Baqta biss

0241010

 

Brokkoli

Brassica oleracea var. italica

Calabrese, broccoli raab, brokkoli Ċiniżi

 

0241020

 

Pastard

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

 

Il-pjanta sħiħa wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq midbiela

0242010

 

Brussels sprouts

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Buttuni tal-kaboċċa biss

0242020

 

Kaboċċa bir-ras

Brassica oleracea convar. capitata

Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa Ingliża mflefla, kaboċċa bajda

 

0242990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

 

Il-pjanta sħiħa wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq midbiela

0243010

 

Kaboċċa Ċiniża

Brassica rapa var. pekinensis

Mustarda Indjana jew Ċiniża pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta’ Pekin/pe-tsai

 

0243020

 

Kale

Brassica oleracea convar. acephala

Borecole/kale innukklat, collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage

 

0243990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0244000

(d)

Ġidra

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-għeruq, qiegħ iz-zokk u l-ħamrija mwaħħla (jekk ikun hemm)

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

 

Il-pjanta sħiħa wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq midbiela ta’ barra, u l-ħamrija (jekk ikun hemm)

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Ħass tal-ħaruf

Valerianella locusta

Insalata tal-qamħ Taljan

 

0251020

 

Ħass

Lactuca sativa

Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos)

 

0251030

 

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa)

Cichorium endivia var. latifolium

Ċikwejra salvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radiccho, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra salvaġġa

 

0251040

 

Krexxun (4)

Lepidium sativum

Mung bean sprouts, alfalfa sprouts

 

0251050

 

Krexxun tal-art (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Aruka (4)

Eruca sativa

Aruka salvaġġa (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Mustarda ħamra (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp (4), inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta’ Brassika)

Brassica spp.

Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra (5)

 

0251990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u ħxejjex simili (weraq)

 

 

 

 

0252010

 

Spinaċi

Spinacia oleracea

Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri

 

0252020

 

Burdlieqa (4)

Portulaca oleracea

Burdlieqa tax-xitwa/miner’s lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda)

 

0252030

 

Weraq tal-pitravi (chard)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla and B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Weraq tal-pitravi

 

0252990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (4)

 

Vitis vinifera

Malabar nightshade, weraq tal-banana, climbing wattle (Acacia pennata)

 

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma

 

Nasturtium officinale

Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/water spinach/kangkung (Ipomea aquatica), silla tal-ilma, mimoża tal-ilma

 

0255000

(e)

Witloof

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

 

 

 

 

0256010

 

Maxxita

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Kurrat salvaġġ

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Weraq tal-karfus

Apium graveolens var. secalinum

Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u weraq oħrajn Apiacea, ċilantro/stinking/kosbor twil/stink weed (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Tursin

Petroselinum crispum

weraq tat-tursin tuberuż

 

0256050

 

Salvja (4)

Salvia officinalis

Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana), weraq Borago officinalis

 

0256060

 

Klin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Sagħtar (4)

Thymus spp.

Merdqux, riegnu

 

0256080

 

Ħabaq (4)

Ocimum spp.

Weraq tal-balzmu, nagħniegħ, pepermint, ħabaq sagru, ħabaq ħelu, ħabaq bis-suf, fjuri li jittieklu (qronfol Tork u oħrajn), ombrellini, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kàri

 

0256090

 

Weraq tar-rand (4)

Laurus nobilis

Lemon grass

 

0256100

 

Stragun (4)

Artemisia dracunculus

Issopu

 

0256990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

 

 

Il-prodott sħiħ

0260010

 

Fażola (bil-miżwed)

Phaseolus vulgaris

Fażola ħadra/fażola Franċiża/snap beans, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yard long beans, fażola tal-gwar, fażola tas-sojja

 

0260020

 

Fażola (bla miżwed)

Phaseolus vulgaris

Ful, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea

 

0260030

 

Piżelli (bil-miżwed)

Pisum sativum

Manġxtù/sugar peas/snow peas

 

0260040

 

Piżelli (bla miżwed)

Pisum sativum

Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri

 

0260050

 

Għads (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-partijiet li qed jidbielu, il-ħamrija u l-għeruq

0270010

 

Asparagu

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardun

Cynara cardunculus

Zkuk borago officinalis

 

0270030

 

Karfus

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Bużbież

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Qaqoċċ

Cynara scolymus

Fjura tal-banana

 

0270060

 

Kurrat

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbru

Rheum x hybridum

 

Iz-zkuk wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq

0270080

 

Rimi tal-pjanta tal-bambù (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Qlub tal-palm (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Others (4)

 

 

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-ħamrija jew il-materjal li fih ikun tkabbar

0280010

 

Faqqiegħ ikkultivat

 

Faqqiegħ komuni (4), oyster mushroom, shiitake (4), fungus mycelium (partijiet veġetattivi)

 

0280020

 

Faqqiegħ salvaġġ (4)

 

Chanterelle, tartuf, more, cep

 

0280990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar  (4)

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-weraq midbiela

0300000

3.

ŻRIERAGĦ IMNIXXFA TAL-LEGUMI

 

 

 

Żrieragħ nixfin

0300010

 

Fażola

Phaseolus vulgaris

Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, fażola tal-għelieqi, cowpeas

 

0300020

 

Għads

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Piżelli

Pisum sativum

Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena

 

0300040

 

Lupini (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-qoxra, l-għadma u l-ħliefa meta hu possibbli

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

0401010

 

Żerriegħa tal-kittien

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Karawett

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Żerriegħa tal-peprin

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Żerriegħa tal-ġunġlien

Sesamum indicum syn. S. oreitale

 

 

0401050

 

Żerriegħa tal-ġirasol

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Żerriegħa tal-lift

Brassica napus

Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, turnip rape

 

0401070

 

Żerriegħa tas-sojja

Glycine max

 

 

0401080

 

Żerriegħa tal-mustarda

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Żerriegħa tal-qoton

Gossypium spp.

 

Mhux imnittfa

0401100

 

Żrieragħ tal-qara’ ħamra (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Żrieragħ oħrajn tal- Cucurbitaceae

 

0401110

 

Għosfor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Fiddloqom (4)

Borago officinalis

Purple viper’s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Camelina sativa (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Żerrigħa tal-qanneb (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Castor bean

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

 

 

 

0402010

 

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt (4)

Olea europaea

 

Il-frotta sħiħa wara li jitneħħew iz-zkuk u l-ħamrija (jekk ikun hemm)

0402020

 

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frott tal-palm (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

 

 

 

Ħabb sħiħ

0500010

 

Xgħir

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Qamħ Saraċin

Fagopyrum esculentum

Amaranthus, quinoa

 

0500030

 

Qamħirrum

Zea mays

 

 

0500040

 

Millieġ (4)

Panicum spp.

Dekkuk, teff, millieġ Afrikan, millieġ perla

 

0500050

 

Ħafur

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ross

Oryza sativa

Ross Indjan/salvaġġ (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Segala

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgu (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Qamħ

Triticum aestivum, T. durum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Oħrajn (3)

 

Skalora (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

 

 

 

 

0610000

(i)

Camellia sinensis

 

Weraq, zkuk u fjuri tal-Camellia sinensis imnixxfa, iffermentati jew trattati b’mod ieħor

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Żrieragħ ħodor

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali  (4), (6) (imnixxfa)

 

 

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

 

Il-fjuri sħaħ wara li jitneħħew iz-zkuk u l-weraq midbiela

0631010

 

Fjuri tal-kamumilla

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Fjuri tal-ħibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Petali tal-ward

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Fjuri tal-ġiżimin

Jasminum officinale

Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Xkomp (linden)

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew l-għeruq u l-weraq midbiela

0632010

 

Weraq tal-frawli

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Weraq tar-rooibos

Aspalathus spp.

Weraq tal-ġingo

 

0632030

 

Matè

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk u l-fdalijiet tal-ħamrija mwaħħla

0633010

 

Għeruq tal-valerjana

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Għeruq tal-ġinseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw  (4) (iffermentati jew imnixxfin)

 

Theobroma cacao

 

Fażola ħadra

0650000

(v)

Ħarruba  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew iz-zkuk jew il-crown

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

 

Humulus lupulus

 

Ġewż imnixxef inklużi l-pelits tal-ħops u t-trab mhux ikkonċentrat

0800000

8.

ĦWAWAR  (4)

 

 

 

Il-prodott sħiħ, niexef

0810000

(i)

Żrieragħ

 

 

 

 

0810010

 

Ħlewwa

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Ħlewwa sewda

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Żerriegħa tal-karfus

Apium graveolens

Żerriegħa tal-lovage

 

0810040

 

Żerriegħa tal-kosbor

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Żerriegħa tal-kemmun

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Żerriegħa tax-xibt

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Żerriegħa tal-bużbież

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Fienu

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noċemuskata

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Frott u żibeġ tal-kukku

 

 

 

 

0820010

 

Bżar tal-Ġamajka

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Ħlewwa Ġermaniża

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamomu

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Frott tal-ġnibru

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Bżar, iswed, aħdar u abjad

Piper nigrum

Bżar twil, bżar roża

 

0820070

 

Mżiewed tal-vanilla

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamar tal-Indja

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

 

 

 

 

0830010

 

Kannella

Cinnamomum spp.

Kassja

 

0830990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

 

 

 

0840010

 

Għud is-sus

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ġinġer

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Żagħfran tal-Indja (kurkuma)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Għerq tal-mustarda

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0850000

(v)

Blanzuni

 

 

 

 

0850010

 

Msiemer tal-qronfol

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kappar

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 

 

 

 

0860010

 

Żagħfran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Aril

 

 

 

 

0870010

 

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

Myristica fragans

 

 

0870990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Pitravi taz-zokkor (għeruq)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk u l-ħamrija mwaħħla

0900020

 

Kannamiela

Saccharum officinarum

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew il-partijiet li qed jidbielu, l-ħamrija u l-għeruq

0900030

 

Għeruq taċ-Ċikwejra (4)

Cichorium intybus

 

Il-prodott sħiħ wara li jitneħħew qiegħ iz-zokk u l-ħamrija mwaħħla

0900990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI–ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

(i)

Tessut

 

 

 

Il-prodott sħiħ

1011000

(a)

Majjal

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1011020

 

Xaħam

 

 

 

1011030

 

Fwied

 

 

 

1011040

 

Kliewi

 

 

 

1011050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1011990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1012020

 

Xaħam

 

 

 

1012030

 

Fwied

 

 

 

1012040

 

Kliewi

 

 

 

1012050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1012990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1013020

 

Xaħam

 

 

 

1013030

 

Fwied

 

 

 

1013040

 

Kliewi

 

 

 

1013050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1013990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1014020

 

Xaħam

 

 

 

1014030

 

Fwied

 

 

 

1014040

 

Kliewi

 

 

 

1014050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1014990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1015020

 

Xaħam

 

 

 

1015030

 

Fwied

 

 

 

1015040

 

Kliewi

 

 

 

1015050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1015990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1016000

(f)

Tjur -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1016020

 

Xaħam

 

 

 

1016030

 

Fwied

 

 

 

1016040

 

Kliewi

 

 

 

1016050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1016990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett

 

 

Fenek, kangarù, ċerv

 

1017010

 

Muskoli

 

 

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1017020

 

Xaħam

 

 

 

1017030

 

Fwied

 

 

 

1017040

 

Kliewi

 

 

 

1017050

 

Ġewwieni li jittieklu

 

 

 

1017990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Ħalib

 

 

 

Il-prodott sħiħ ibbażat fuq kontenut ta’ 4 % tal-piż xaħam (7)

1020010

 

Frat

 

 

 

1020020

 

Nagħaġ

 

 

 

1020030

 

Mogħoż

 

 

 

1020040

 

Żwiemel

 

 

 

1020990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra (8)

1030010

 

Tiġieġ

 

 

 

1030020

 

Papri

 

 

 

1030030

 

Wiżż

 

 

 

1030040

 

Summien

 

 

 

1030990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Għasel

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Ħalib tan-naħal, polline, għasel tax-xehda bix-xehda

Il-prodott sħiħ

1050000

(v)

Anfibji u rettili

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli

 

1060000

(vi)

Bebbux

 

Helix spp.

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra

 

 

Kaċċa salvaġġa

Il-laħam wara li jitneħħa x-xaħam li jista’ jitneħħa

1100000

11.

ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT, FROTT TAL-BAĦAR, MOLLUSKI U PRODOTTI TAL-IKEL OĦRA TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

GĦELEJJEL JEW PARTIJIET MILL-GĦELEJJEL UŻATI ESKLUŻIVAMENT GĦALL-GĦALF  (9)

 

 

 

 


(1)  In-numru tal-kodiċi huwa introdott minn dan l-Anness u huwa maħsub biex jistipula klassifikazzjoni skont dan l-Anness u Annessi oħrajn relatati mar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)  L-isem xjentifiku tal-oġġetti elenkati fil-kolonna “Eżempji ta’ prodotti individwali fi ħdan il-gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs”, huwa msemmi fejn possibbli u rilevanti. Kemm hu possibbli, tiġi segwita s-Sistema Internazzjonali tan-Nomenklatura tal-Pjanti Kkultivati.

(3)  Il-kelma “oħrajn” tkopri dak kollu mhux imsemmi espliċitament taħt il-bqija tal-kodiċijiet fil-“Gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs”.

(4)  L-MRLs fl-Annessi II u III għall-prodott ma japplikawx għall-prodotti jew partijiet tal-prodotti użati esklużivament bħala ingredjenti għall-għalf, sakemm ikunu applikabbli l-MRLs separati.

(5)  Mill-1 ta’ Jannar 2017 l-MRLs għandhom japplikaw ukoll għall-weraq tal-kohlrabi.

(6)  Sakemm mhux speċifikat fi gruppi oħra tal-produtturi.

(7)  Fil-każijiet kollha l-valuri tal-MRL huma espressi bħala mg/kg ta’ ħalib mhux ipproċessat.

Fejn id-definizzjoni tar-residwi hija mmarkata bħala solubbli fix-xaħam (bl-ittra F) l-MRL huwa bbażat fuq il-ħalib tal-baqra mhux ipproċessat b’kontenut ta’ xaħam ta’ 4 % tal-piż; għal ħalib mhux ipproċessat ta’ speċi oħra l-valur tal-MRL għandu jkun aġġustat proporzjonalment skont il-kontenut tax-xaħam tal-ħalib mhux ipproċessat ta’ dik l-ispeċi.

(8)  Fil-każijiet kollha l-valuri tal-MRL huma espressi bħala mg/kg ta’ bajd.

Fejn id-definizzjoni tar-residwi hija mmarkata bħala solubbli fix-xaħam (b’F) l-MRL huwa bbażat fuq il-bajd tat-tiġieġ b’kontenut ta’ xaħam ta’ 10 % tal-piż; għal bajd ta’ speċi oħra, il-valur tal-MRL għandu jkun aġġustat proporzjonalment skont il-kontenut tax-xaħam tal-bajd ta’ dik l-ispeċi, jekk il-kontenut tax-xaħam huwa għola minn 10 % tal-piż.

(9)  L-MRLs mhumiex applikabbli sakemm il-prodotti individwali jkunu identifikati u elenkati.”