19.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/755/UE

tal-25 ta’ Novembru 2013

dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea

(“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija”)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 203 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali,

Billi:

(1)

Din id-Deċiżjoni tissostittwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE (1) li tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2013. Skont l-Artikolu 62 tad-Deċiżjoni 2001/822/KE, il-Kunsill għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu stipulati għall-applikazzjoni sussegwenti tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 198 sa 202 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(2)

Fil-konklużjonijiet tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (PTEE), il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta leġiżlattiva li tirrevedi d-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija qabel Lulju tal-2012. Il-Kunsill approva l-proposta tal-Kummissjoni sabiex is-sħubija ġejjiena bejn l-Unjoni u l-PTEE tkun imsejsa fuq tliet pilastri: (1) it-titjib tal-kompetittività, (2) it-tisħiħ tar-reżiljenza u t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà u (3) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-integrazzjoni bejn il-PTEE u sħab oħrajn u reġjuni ġirien.

(3)

Il-Kummissjoni għamlet konsultazzjoni pubblika bejn Ġunju u Ottubru tal-2008 u pproponiet għadd ta’ orjentazzjonijiet għal Deċiżjoni ġdida dwar Assoċjazzjoni. Ir-riżultati tal-konsultazzjoni inġabru fil-qosor f’Komunikazzjoni tas-6 ta’ Novembru 2009 bl-isem “Elementi għal sħubija ġdida bejn l-UE u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (PTEE)”.

(4)

It-TFUE u l-leġiżlazzjoni sekondarja tiegħu ma japplikawx awtomatikament għall-PTEE, bl-eċċezzjoni ta’ numru ta’ dispożizzjonijiet li jistipulaw il-kuntrarju b’mod espliċitu. Għalkemm mhumiex pajjiżi terzi, il-PTEE ma jiffurmawx parti mis-suq uniku u jridu jikkonformaw mal-obbligi imposti fuq pajjiżi terzi rigward kummerċ, partikolarment ir-regoli tal-oriġini, l-istandards tas-saħħa u s-saħħa tal-pjanti u l-miżuri ta’ salvagwardja.

(5)

Ir-relazzjoni speċjali bejn l-Unjoni u l-PTEE ma għandhiex tibqa’ ankrata f’approċċ klassiku ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp u titpoġġa fi ħdan sħubija reċiproka li tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE. Barra minn hekk, is-solidarjetà bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tissejjes fuq ir-relazzjoni unika ta’ bejniethom u l-fatt li t-tnejn li huma jagħmlu parti mill-istess “familja Ewropea”.

(6)

Il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-iżvilupp tal-PTEE jista’ jittejjeb permezz tat-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-isferi kollha tal-kooperazzjoni.

(7)

Meta titqies il-pożizzjoni ġeografika tal-PTEE, il-kooperazzjoni bejniethom u mal-ġirien tagħhom, minkejja l-istatus differenti fil-konfront tad-dritt tal-Unjoni ta’ kull attur f’żona ġeografika partikolari, għandha ssir b’mod li tħares l-interessi tal-partijiet kollha b’enfasi partikolari fuq oqsma ta’ interess komuni u l-promozzjoni tal-valuri u l-istandards tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-PTEE jistgħu jaġixxu bħala ċentri reġjonali jew ċentri ta’ eċċellenza fir-reġjuni tagħhom.

(8)

L-Unjoni għandha tappoġġa l-politiki u l-istrateġiji ta’ PTEE f’qasam ta’ interess reċiproku abbażi tal-ħtieġa speċifika, il-potenzjal u l-għażla tal-PTEE ikkonċernat.

(9)

L-assoċjazzjoni għandha jkollha l-għan li tiżgura l-konservazzjoni, ir-ristawrazzjoni u l-użu sostenibbli ta’ diversità bijoloġika u s-servizzi tal-ekosistemi bħala element ewlieni għall-kisba ta’ żvilupp sostenibbli.

(10)

Il-PTEE jospitaw bijodiversità terrestri u marina wiesgħa. It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-ambjent naturali tal-PTEE u jikkostitwixxi theddida li tipperikola l-iżvilupp sostenibbli. L-azzjonijiet fil-qasam tal-konservazzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi, it-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri, il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-promozzjoni ta’ enerġija sostenibbli jistgħu jikkontribwixxu għall-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima tal-PTEE.

(11)

Ir-rwol sinifikanti li jista’ jkollhom il-PTEE biex jagħtu kontribut għall-impenji tal-Unjoni fi ħdan il-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali għandu jiġi rikonoxxut fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-PTEE.

(12)

Huwa importanti li l-PTEE jiġu appoġġati fl-isforzi tagħhom li jsiru anqas dipendenti fuq il-fjuwils fossili, bil-għan li jnaqqsu l-vulnerabbiltà tagħhom għall-aċċess għal fjuwils u l-volatilità tal-prezzijiet, biex b’hekk l-ekonomija tagħhom issir aktar b’saħħitha u anqas vulnerabbli għal xokkijiet esterni.

(13)

L-Unjoni tista’ tassisti lill-PTEE fit-tnaqqis tal-vulnerabbiltà tagħhom għal diżastri filwaqt li tappoġġa l-azzjonijiet u l-miżuri li jwettqu għal dan il-għan.

(14)

L-effett tal-fatt li l-PTEE jinsabu daqshekk imbiegħda jikkostitwixxi tfixkil għall-kompetittività tagħhom u għaldaqstant huwa importanti li tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-PTEE.

(15)

L-Unjoni u l-PTEE jirrikonoxxu l-importanza tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali li jwasslu għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE.

(16)

L-iżvilupp ekonomiku u soċjali ulterjuri tal-PTEE għandhom ikunu ta’ appoġġ reċiproku u jkollhom l-għan li jsaħħu l-kompetittività tal-ekonomija tal-PTEE, minbarra li jiksbu l-ħarsien soċjali u l-inklużjoni, partikolarment għal gruppi vulnerabbli u persuni b’diżabbiltajiet. Għal dan il-għan, il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tinkludi l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattika fl-oqsma rilevanti, fosthom l-iżvilupp tal-ħiliet u l-ħarsien soċjali kif ukoll il-promozzjoni tad-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà, b’kunsiderazzjoni tal-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltajiet. Barra minn hekk, l-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tikkontribwixxi għall-protezzjoni ta’ xogħol deċenti, fosthom l-aħjar prattika fid-djalogu soċjali, kif ukoll fir-rigward tal-istandards tax-xogħol ewlenin, l-opportunitajiet indaqs, in-nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà fil-PTEE u fir-reġjuni fejn jinsabu.

(17)

It-turiżmu jista’ jikkostitwixxi qasam ta’ kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE. L-għan tal-kooperazzjoni għandu jkun li tappoġġa l-isforzi tal-awtoritajiet tal-PTEE sabiex jiksbu l-benefiċċju massimu mit-turiżmu lokali, reġjonali u internazzjonali u jistimulaw il-flussi finanzjarji privati mill-Unjoni u sorsi oħra fl-iżvilupp tat-turiżmu fil-PTEE. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-ħtieġa li jiġi integrat it-turiżmu fil-ħajja soċjali, kulturali u ekonomika tan-nies, kif ukoll sabiex wieħed jibża’ għall-ambjent.

(18)

L-inċidenza ta’ mard li jittieħed fil-PTEE, bħad-deni dengue fil-Karibew u l-Paċifiku u chikungunya fir-reġjun tal-Oċean Indjan, jista’ jkollhom impatt negattiv sinifikanti fuq is-saħħa u fuq l-ekonomija. Lil hinn mit-tnaqqis tal-produttività tal-popolazzjonijiet milquta, l-epidemiji fil-PTEE x’aktarx li jolqtu t-turiżmu b’mod negattiv ferm, meta dan huwa wieħed mill-pilastri tal-ekonomija tal-PTEE. Minħabba l-għadd kbir ta’ turisti u ħaddiema migranti li jżuruhom, il-PTEE huma miftuħa għar-riskju tal-importazzjoni ta’ mard li jittieħed. Min-naħa l-oħra, il-fluss kbir ta’ persuni li jitilqu minn PTEE jista’ tkun vettur ta’ introduzzjoni ta’ mard li jittieħed fl-Ewropa. Għaldaqstant, l-iżgurar ta’ “turiżmu sikur” huwa fattur kruċjali għas-sostenibbiltà ta’ dawk l-ekonomiji tal-PTEE li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu.

(19)

L-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tqis u tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tad-diversità kulturali u tal-identità tal-PTEE.

(20)

L-Unjoni tagħraf l-importanza li tiġi żviluppata sħubija aktar attiva mal-PTEE fir-rigward tal-governanza tajba u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar tal-bnedmin, it-terroriżmu u l-korruzzjoni.

(21)

Il-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tikkontribwixxi għall-għan ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli, l-iżvilupp soċjali u l-ħarsien ambjentali.

(22)

Tibdil globali, rifless fil-proċess kontinwu ta’ liberalizzazzjoni ta’ kummerċ, jimplika lill-Unjoni, bħala s-sieħba prinċipali tal-kummerċ, b’mod wiesgħa, kif ukoll lill-ġirien tal-AKP u lis-sieħba ekonomiċi l-oħra.

(23)

Il-PTEE huma ambjenti ta’ gżejjer fraġli li jeħtieġu protezzjoni adegwata, inkluż rigward maniġġjar tal-iskart. Rigward skart radjoattiv, dan huwa previst fl-Artikolu 198 tat-Trattat Euratom u l-leġiżlazzjoni sekondarja relatata, minbarra fil-każ tal-Groenlandja, li għaliha t-Trattat Euratom ma japplikax. Għal skart ieħor, għandu jiġi speċifikat liema regoli tal-Unjoni għandhom japplikaw fejn jidħlu l-PTEE.

(24)

Din id-Deċiżjoni għandha tipprevedi regoli tal-oriġini aktar flessibbli, fosthom possibbiltajiet ġodda għal kumulu tal-oriġini. Il-kumulu għandu jkun possibbli biss mal-PTEE u mal-pajjiżi tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE), iżda skont ċerti kundizzjonijiet, anke għall-prodotti li joriġinaw f’pajjiżi li magħhom l-Unjoni tapplika ftehim ta’ kummerċ ħieles kif ukoll għal prodotti li jidħlu fl-Unjoni mingħajr dazju u mingħajr kwoti skont is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati tal-Unjoni (2), li wkoll huma soġġetti għall-kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet huma neċessarji biex tiġi evitata ċ-ċirkumvenzjoni tal-kummerċ u jiġi żgurat l-iffunzjonar xieraq tal-ftehimiet ta’ kumulu.

(25)

Il-proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni tal-oriġini tal-PTEE għandhom jiġu aġġornati, fl-interess tal-operaturi u l-amministraturi kkonċernati fil-PTEE. Id-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Unjoni u l-PTEE ukoll għandhom jiġu aġġornati kif xieraq.

(26)

Għandhom jiġu stabbiliti metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva u l-possibbiltà li t-trattament preferenzjali jiġi rtirat fir-rigward ta’ ċerti prodotti jew il-prodotti kollha li joriġinaw fil-PTEE fil-każi ta’ frodi, irregolaritajiet jew in-nuqqas sistematiku ta’ rispett lejn ir-regoli li jikkonċernaw l-oriġini tal-prodotti, jew fejn ma jkunx hemm kooperazzjoni amministrattiva. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati biżżejjed fir-rigward tas-salvagwardja u s-sorveljanza. Dan jista’ iwassal sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE u tal-Unjoni, kif ukoll l-operaturi ekonomiċi, jkunu jistgħu jiddependu fuq regoli u proċeduri trasparenti. Fl-aħħar nett, hija kwistjoni ta’ interess komuni li tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa tal-proċeduri u l-arranġamenti li jippermettu lill-PTEE li jesportaw prodotti lejn l-Unjoni mingħajr dazju u mingħajr kwoti.

(27)

B’kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-integrazzjoni u l-iżvilupp tal-kummerċ globali fil-qasam tas-servizzi u l-istabbiliment, huwa neċessarju li jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta’ swieq tas-servizzi u possibbiltajiet ta’ investiment billi jittejjeb l-aċċess għas-suq tas-servizzi tal-PTEE u jsir investiment fis-suq tal-Unjoni. F’dan ir-rigward, lill-PTEE l-Unjoni għandha toffrilhom l-aħjar trattament possibbli li jiġi offrut lil kwalunkwe sieħeb kummerċjali permezz ta’ klawsoli komprensivi tal-aktar nazzjon favorit, filwaqt li tiżgura aktar possibbiltajiet flessibbli għar-relazzjonijiet kummerċjali lill-PTEE billi t-trattament offrut mill-PTEE lill-Unjoni jiġi limitat għal dak li ġie offrut lill-ekonomiji kummerċjali maġġuri.

(28)

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma kruċjali għall-istimular tal-innovazzjoni u huma għodod li jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Dawn jibbenefikaw lill-pajjiżi billi jippermettulhom iħarsu l-kreazzjonijiet u l-assi intellettwali. Il-ħarsien u l-infurzar tagħhom tgħin il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, it-tkabbir u l-investiment barrani kif ukoll fil-ġlieda kontra r-riskji fuq is-saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ prodotti foloz. Il-PTEE jistgħu jibbenefikaw minn politika dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, partikolarment fil-kuntest tal-ħarsien tal-bijodiversità u l-iżvilupp tat-teknoloġija.

(29)

Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji u l-ostakli tekniċi fuq il-kummerċ jistgħu jħallu impatt fuq il-kummerċ u hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni dwarhom. Il-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ għandhom jindirizzaw ukoll il-politiki tal-kompetizzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, li jolqtu d-distribuzzjoni ekwa tal-gwadanji tal-kummerċ.

(30)

Sabiex jiġi żgurat li l-PTEE jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-suq intern tal-Unjoni fl-aħjar kundizzjonijiet kif ukoll fi swieq reġjonali, subreġjonali u swieq internazzjonali, huwa importanti li l-kapaċità tal-PTEE f’diversi oqsma tiġi żviluppata. Dawn jinkludu l-iżvilupp tar-riżorsi umani u tal-ħiliet, l-iżvilupp tal-impriżi żgħar u medji, id-diversifikazzjoni ta’ setturi ekonomiċi u l-implimentazzjoni ta’ qafas legali xieraq sabiex jinkiseb ambjent kummerċjali li jwassal għal aktar investiment.

(31)

Il-kooperazzjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tikkontribwixxi għall-bini ta’ sistema finanzjarja aktar sikura, qawwija u trasparenti li hija essenzjali għat-titjib tal-istabbiltà finanzjarja globali u għall-irfid tal-iżvilupp sostenibbli. L-isforzi f’dak il-qasam għandhom jiffokaw fuq il-konverġenza ma’ standards maqbula fil-livell internazzjonali u l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-PTEE mal-acquis tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji. Għandha tingħata l-attenzjoni xierqa għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet tal-PTEE, inkluż fil-qasam tas-superviżjoni.

(32)

Il-PTEE għandhom jingħataw assistenza finanzjarja abbażi ta’ kriterji uniformi, trasparenti u effettivi, li jqisu l-bżonnijiet u l-prestazzjoni tal-PTEE. Tali kriterji għandhom iqisu d-daqs tal-popolazzjoni, il-Prodott Domestiku gross (PDG), il-livell tal-allokazzjonijiet preċedenti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u r-restrizzjonijiet minħabba l-iżolament ġeografiku tal-PTEE.

(33)

Fl-interess tal-effiċjenza, is-simplifikazzjoni u r-rikonoxximent tal-kapaċitajiet amministrattivi tal-awtoritajiet tal-PTEE, ir-riżorsi finanzjarji li jingħataw lill-PTEE għandhom jiġu ġestiti abbażi ta’ sħubija reċiproka. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jassumu r-responsabbiltà għall-ifformular u l-implimentazzjoni ta’ dawk il-politiki maqbula bejn il-partijiet bħala strateġiji ta’ kooperazzjoni.

(34)

Il-proċeduri rigward l-assistenza finanzjarja għandhom jiddelegaw ir-responsabbiltà ewlenija, b’mod partikolari, mill-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni tal-11-il FEŻ. Il-kooperazzjoni għandha titwettaq l-aktar f’konformità ma’ regolamenti territorjali tal-PTEE u għandha tirfed l-appoġġ għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-awditjar tal-operazzjonijiet ipprogrammati. Ir-riżorsi amministrattivi u umani limitati tal-PTEE għandhom jieħdu kont tal-proċess ta’ programmazzjoni u implimentazzjoni. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li l-PTEE jkunu eliġibbli għal sorsi differenti ta’ finanzjament.

(35)

Il-PTEE jistgħu jipparteċipaw fir-Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT), bis-saħħa tar-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Il-kooperazzjoni reġjonali għall-PTEE tista’ għalhekk tikkonsisti fil-parteċipazzjoni tagħhom f’REKT, f’konformità mal-arranġamenti applikabbli għall-Istat Membru li miegħu huwa marbut il-PTEE. Il-membri tal-PTEE ta’ REKT jistgħu jkunu eliġibbli għall-finanzjament reġjonali.

(36)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u t-tibdil fid-drawwiet leġiżlattivi, il-Kummissjoni għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li tadotta atti li jemendaw l-Appendiċi tal-Anness VI, f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE. Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tax-xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni f’waqtha u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-Kunsill.

(37)

Bis-saħħa ta’ din id-Deċiżjoni, il-Kunsill għandu jkun jista’ jipproduċi risposta innovattiva għall-fatturi kollha msemmija hawn fuq, li tkun kemm konsistenti u mfassla għal diversi sitwazzjonijiet,

ADDOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI TAL-ASSOĊJAZZJONI TA’ PAJJIŻI U TERRITORJI EXTRA-EWROPEJ (PTEE) MAL-UNJONI

Kapitolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Għan

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (PTEE) mal-Unjoni (l-“assoċjazzjoni”), li tikkostitwixxi sħubija, imsejsa fuq l-Artikolu 198 tat-TFUE, sabiex jingħata appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE kif ukoll jiġu promossi l-valuri u l-istandards tal-Unjoni mad-dinja.

2.   L-imsieħba fl-assoċjazzjoni huma l-Unjoni, il-PTEE u l-Istati Membri li huma marbuta magħhom.

Artikolu 2

Applikazzjoni

L-assoċjazzjoni għandha tapplika għall-PTEE elenkati fl-Anness II għat-TFUE.

Artikolu 3

Għanijiet, prinċipji u valuri

1.   L-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE għandha tissejjes fuq għanijiet, prinċipji u valuri kondiviżi mill-PTEE, l-Istati Membri li huma marbuta magħhom u l-Unjoni.

2.   L-assoċjazzjoni għandha tħabrek biex twettaq l-għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 199 tat-TFUE, permezz tat-titjib tal-kompetittività tal-PTEE, it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-PTEE, it-tnaqqis tal-vulnerabbiltà ekonomika u ambjentali tagħhom u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejniethom u mal-imsieħba.

3.   Fl-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet, l-assoċjazzjoni għandha tirrispetta l-prinċipji fundamentali tal-libertà, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-iżvilupp sostenibbli, li kollha kemm huma huma komuni għall-PTEE u għall-Istati Membri li huma marbuta magħhom.

4.   Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq sess, razza oriġini jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentament sesswali fl-oqsma ta’ kooperazzjoni msemmija f’din id-Deċiżjoni.

5.   L-imsieħba jagħrfu d-dritt ta’ kull wieħed minnhom li jiddeterminaw il-politiki u l-prijoritajiet tagħhom, li jistabbilixxu livelli domestiċi ta’ ħarsien ambjentali u tax-xogħol, u li jadottaw jew jimmodifikaw kif xieraq il-liġijiet u l-politiki rilevanti, konsistentement mal-impenn tar-rispett ta’ standards u ftehimiet internazzjonali magħrufa. Meta jagħmlu dan, huma għandhom iħabirku biex jiżguraw livelli għoljin ta’ ħarsien ambjentali u tax-xogħol.

6.   Fl-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, l-imsieħba għandhom jitmexxew mill-prinċipji tat-trasparenza, is-sussidjarjetà u l-ħtieġa ta’ effiċjenza u għandhom jindirizzaw it-tliet pilastri tal-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE bl-istess mod: l-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-ħarsien ambjentali.

Artikolu 4

Ġestjoni tal-assoċjazzjoni

Il-ġestjoni tal-assoċjazzjoni għandha titmexxa mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet tal-PTEE u, fejn meħtieġ, mill-Istat Membri li l-PTEE jkollu rabta miegħu, skont il-kompetenzi istituzzjonali, legali u finanzjarji rispettivi.

Artikolu 5

Interessi reċiproki, kumplimentarjetà u prijoritajiet

1.   L-assoċjazzjoni hija l-qafas għal djalogu politiku u kooperazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ interess reċiproku.

2.   Għandha tingħata prijorità lil kooperazzjoni f’oqsma ta’ interess reċiproku, bħal:

(a)

id-diversifikazzjoni ekonomika tal-ekonomiji tal-PTEE, fosthom l-integrazzjoni ulterjuri tagħhom fl-ekonomija dinjija u dik reġjonali;

(b)

il-promozzjoni ta’ tkabbir ekoloġiku;

(c)

il-ġestjoni sostenibbli ta’ riżorsi naturali, fosthom il-ħarsien u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità u ta’ servizzi ta’ ekosistema;

(d)

l-adattament u l-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima;

(e)

il-promozzjoni tat-tnaqqis tar-riksju ta’ diżastri;

(f)

il-promozzjoni tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni xjentifika;

(g)

il-promozzjoni ta’ skambji soċjali, kulturali u ekonomiċi bejn il-PTEE, il-ġirien tagħhom u sħab oħra.

3.   Il-kooperazzjoni fl-oqsma ta’ interess reċiproku għandha bħala l-għan tagħha il-promozzjoni tal-awtonomija tal-PTEE u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-PTEE li jifformulaw, jimplimentaw u jwettqu monitoraġġ tal-strateġiji u l-politiki stabbiliti fil-paragrafu 2.

Artikolu 6

Promozzjoni tal-assoċjazzjoni

1.   Bil-għan tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejniethom, l-Unjoni u l-PTEE jagħmlu mill-aħjar biex jippromwovu l-assoċjazzjoni maċ-ċittadini tagħhom, partikolarment permezz tal-promozzjoni tal-iżvilupp tar-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, il-komunità akkademika, is-soċjetà ċivili u n-negozji tal-PTEE fuq naħa waħda, u mal-interlokuturi tagħhom fi ħdan l-Unjoni fuq in-naħa l-oħra.

2.   Il-PTEE għandhom jagħmlu sforzi li jsaħħu u jippromwovu r-relazzjonijiet tagħhom mal-Unjoni inġenerali. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw dawn l-isforzi.

Artikolu 7

Kooperazzjoni reġjonali, integrazzjoni reġjonali u kooperazzjoni ma’ sħab oħra

1.   Suġġett għall-Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni, l-assoċjazzjoni għandha l-għan li tappoġġa lill-PTEE fl-isforzi taghħom li jsiru jagħmlu parti minn inizjattivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali, reġjonali u/jew subreġjonali kif ukoll proċessi ta’ integrazzjoni reġjonali jew subreġjonali, f’konformità mal-aspirazzjonijiet tagħhom u skont l-għanijiet u l-prijoritajiet definiti mill-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE.

2.   Għal dan il-għan, l-Unjoni u l-PTEE jistgħu jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattika jew jistabbilixxu kwalunkwe sura oħra ta’ kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib ma’ sħab oħrajn fil-kuntest tal-parteċipazzjoni tal-PTEE f’organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, fejn xieraq permezz ta’ ftehimiet internazzjonali.

3.   L-assoċjazzjoni għandha l-għan li tappoġġa l-kooperazzjoni bejn il-PTEE u sħab oħrajn fl-oqsma tal-kooperazzjoni stabbilita fil-Partijiet Tnejn u Tlieta ta’ din id-Deċiżjoni. F’dan ir-rigward, l-għan tal-assoċjazzjoni hija l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn il-PTEE u r-reġjuni ultraperiferiċi, imsemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE, l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) ġirien tagħhom u Stati li mhumiex parti mill-AKP. Sabiex tikseb dan il-għan, l-Unjoni għandha ttejjeb il-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn il-programmi ta’ kooperazzjoni appoġġati minn strumenti finanzjarji differenti tal-UE. L-Unjoni għandha tfittex li tassoċja l-PTEE fl-organi tagħhom ta’ djalogu mal-pajjiżi ġirien tagħhom, sew jekk ikunu Stati tal-AKP kif ukoll dawk mhux tal-AKP, u mar-reġjuni ultraperiferiċi, fejn xieraq.

4.   L-appoġġ għall-parteċipazzjoni tal-PTEE f’organizzazzjoni ta’ integrazzjoni reġjonali għandha tiffoka l-aktar fuq:

(a)

il-bini ta’ kapaċitajiet ta’ diversi organizzazzjoniet u istituzzjonijiet reġjonali li l-PTEE huma membri tagħhom;

(b)

inizjattivi reġjonali u subreġjonali bħall-implimentazzjoni ta’ politiki ta’ riforma settorjali fir-rigward ta’ oqsma ta’ kooperazzjoni identifikati fil-Partijiet Tnejn u Tlieta ta’ din id-Deċiżjoni;

(c)

il-kuxjenza u l-għarfien tal-PTEE fuq l-impatti ta’ proċessi ta’ integrazzjoni reġjonali fuq oqsma differenti;

(d)

il-parteċipazzjoni tal-PTEE fl-iżvilupp ta’ swieq reġjonali fi ħdan il-kuntest ta’ organizzazzjoni ta’ integrazzjoni reġjonali;

(e)

l-investimenti transkonfinali bejn il-PTEE u l-ġirien tagħhom.

Artikolu 8

Parteċipazzjoni fir-Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali

Fl-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1) sa (3) ta’ din id-Deċiżjoni, l-inizjattivi ta’ kooperazzjoni jew forom oħra ta’ kooperazzjoni għandhom ifissru wkoll li l-awtoritajiet governattivi, l-organizzazzjonijiet reġjonali u subreġjonali, l-awtoritajiet lokali u, fejn xieraq, korpi jew istituzzjonijiet oħra pubbliċi u privati (inklużi l-fornituri tas-servizz pubbliku) minn PTEE jistgħu jipparteċipaw f’Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) soġġetti għar-regoli u l-objettivi tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u dawk tar-Regolament (KE) Nru 1082/2006 u f’konformità mal-arranġamenti applikabbli għall-Istat Membru li jkollu rabtiet miegħu l-PTEE.

Artikolu 9

Trattament speċifiku

1.   L-assoċjazzjoni għandha tikkunsidra d-diversità tal-PTEE f’termini ta’ żvilupp ekonomiku u kapaċità li jibbenefikaw bis-sħiħ mill-kooperazzjoni reġjonali u l-integrazzjoni reġjonali msemmija fl-Artikolu 7.

2.   Il-PTEE iżolati għandu jiġi stabbilit trattament speċifiku għalihom.

3.   Sabiex isir possibbli li l-PTEE iżolati jegħlbu l-ostakli strutturali u tfixkil ieħor għall-iżvilupp tagħhom, dan it-trattament speċifiku għandu jikkunsidra d-diffikultajiet speċifiċi tagħhom, fost l-oħrajn, meta jiġi ddeterminat il-volum ta’ assistenza finanzjarja u l-kundizzjonijiet marbuta miegħu.

4.   Il-PTEE li għandhom jitqiesu bħala iżolati jinsabu elenkati fl-Anness I.

Kapitolu 2

Atturi tal-kooperazzjoni

Artikolu 10

Approċċ ġenerali

1.   L-assoċjazzjoni għandha tissejjes fuq djalogu u konsultazzjoni wiesa’ dwar kwistjonijiet ta’ interess reċiproku bejn il-PTEE, l-Istati Membri li huma marbuta magħhom u l-Kummissjoni u, fejn xieraq, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI).

2.   Fejn xieraq, il-PTEE għandhom jorganizzaw djalgou u konsultazzjonijiet ma’ awtoritajiet u korpi bħal:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti lokali u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(b)

l-isħab ekonomiċi u soċjali;

(c)

kwalunkwe korp kompetenti ieħor li jirrappreżenta s-soċjetà ċivili, sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, u korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Artikolu 11

Atturi tal-kooperazzjoni

1.   Atturi ta’ kooperazzjoni fil-PTEE għandhom jinkludu:

(a)

l-awtoritajiet governattivi tal-PTEE;

(b)

l-awtoritajiet lokali fil-PTEE;

(c)

is-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħal assoċjazzjonijiet soċjali, tal-impjegaturi u trade unions, u organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali, nazzjonali jew internazzjonali;

(d)

organizzazzjoni reġjonali u subreġjonali.

2.   L-Istati Membri li l-PTE għandhom rabtiet magħhom għandhom jinformaw lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni dwar l-awtoritajiet lokali u governattivi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1.

Artikolu 12

Responsabbiltajiet tal-atturi mhux governattivi

1.   L-atturi mhux governattivi jista’ jkollhom rwol fl-iskambju ta’ informazzjoni u konsultazzjonijiet dwar il-kooperazzjoni, partikolarment għat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ assistenza għal kooperazzjoni, proġetti u programmi. Huma jistgħu jirċievu deroga ta’ setgħat ta’ ġestjoni finanzjarja għall-implimentazzjoni ta’ proġetti u programmi għall-fini li jingħata appoġġ għal inizjattivi ta’ żvilupp lokali.

2.   L-atturi mhux governattivi eliġibbli għal ġestjoni deċentralizzata ta’ proġetti jew programmi għandhom jiġu identifikati permezz ta’ ftehim bejn l-awtoritajiet tal-PTEE, il-Kummissjoni u l-Istati Membri li l-PTEE għandu rabtiet magħhom, waqt li jitqies is-suġġett ikkonċernat, l-għarfien espert tagħhom u l-qasam tal-attività. Il-proċess ta’ identifikazzjoni għandu jitmexxa f’kull PTEE bħala parti mid-djalogu u konsultazzjonijiet wiesa’ imsemmija fl-Artikolu 10.

3.   L-assoċjazzjoni għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-isforzi tal-PTEE li jsaħħu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, partikolarment dwar il-ħolqien u l-iżvilupp tagħhom, u l-iżvilupp tal-arranġamenti meħtieġa biex l-involviment tagħhom jitħalla jsir fl-iddiżinjar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ strateġiji u programmi ta’ żvilupp.

Kapitolu 3

Qafas istituzzjonali tal-assoċjazzjoni

Artikolu 13

Prinċipji ta’ gwida għad-djalogu

1.   L-Unjoni, il-PTEE u l-Istati Membri li huma marbuta magħhom għandhom jimpenjaw ruħhom regolarment fi djalogu politiku komprensiv.

2.   Id-djalogu għandu jitmexxa f’konformità sħiħa mas-setgħat istituzzjonali, legali u finanzjarji rispettivi tal-Unjoni, tal-PTEE u tal-Istati Membri li l-PTEE għandhom rabtiet magħhom. Id-djalogu għandu jitmexxa b’mod flessibbli: jista’ jkun formali jew informali, f’livell jew format xieraq u mmexxi fil-limiti tal-qafas imsemmi fl-Artikolu 14.

3.   Id-djalogu għandu jippermetti li l-PTEE jieħdu sehem fl-implimentazzjoni tal-assoċjazzjoni.

4.   Id-djalogu għandu jiffoka, fost l-oħrajn, fuq kwistjonijiet politiċi ta’ interess reċiproku jew ta’ sinifikat ġenerali għall-ksib tal-għanijiet tal-assoċjazzjoni.

Artikolu 14

Organi tal-assoċjazzjoni

1.   L-assoċjazzjoni għandha tistabbilixxi l-organi ta’ djalogu li ġejjin:

(a)

Il-forum bejn il-PTEE u l-UE (il-“forum PTEE-UE”), għandu jiltaqa’ kull sena biex ilaqqa’ l-awtoritajiet tal-PTEE, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni. Il-membri tal-Parlament Ewropew, ir-rappreżentanti tal-BEI, u r-rappreżentanti tal-reġjuni ultraperiferiċi għandhom, fejn xieraq, ikunu assoċjati mal-Forum PTEE-UE;

(b)

fuq bażi regolari, il-Kummissjoni, il-PTEE u l-Istati Membri li l-PTEE għandhom rabtiet magħhom għandu jkollhom konsultazzjonijiet trilaterali. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jiġu organizzati tal-inqas erba’ darbiet fis-sena fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba tal-PTEE u tal-Istat Membru li jkollu rabtiet miegħu;

(c)

bi ftehim mal-PTEE, l-Istati Membri li l-PTEE jkollu rabtiet magħhom u l-Kummissjoni, għandhom jiġu stabbiliti gruppi ta’ ħidma, li jaġixxu f’kapaċità ta’ konsulenza, li jsegwu l-implimentazzjoni tal-assoċjazzjoni, f’sura li tixraq il-kwistjonijiet li jkunu ser jiġu indirizzati. Dawn il-gruppi ta’ ħidma jistgħu jiltaqgħu fuq talba tal-Kummissjoni, ta’ Stat Membru jew ta’ PTEE. Huma għandhom jipprovdu diskussjonijiet tekniċi dwar kwistjonijiet li huma ta’ interess speċifiku għall-PTEE u għall-Istati Membri li jkollhom rabtiet magħhom, b’mod li l-ħidma li ssir fil-Forum PTEE-UE u/jew f’konsultazzjonijiet trilaterali tiġi kkumplimentata.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippresedi l-Forum tal-PTEE, il-konsultazzjonijiet trilaterali u l-gruppi ta’ ħidma u għandha tipprovdi s-segretarjat tagħhom.

PARTI TNEJN

OQSMA TA’ KOOPERAZZJONI GĦAL ŻVILUPP SOSTENIBBLI FIL-QAFAS TAL-ASSOĊJAZZJONI

Kapitolu 1

Kwistjonijiet ambjentali, tibdil fil-klima u tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri

Artikolu 15

Għanijiet u prinċipji ġenerali

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-ambjent, it-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri tista’ tikkonċerna:

(a)

appoġġ għall-isforzi tal-PTEE sabiex jiddefinixxu u jimplimentaw politiki, strateġiji, pjani ta’ azzjoni u miżuri;

(b)

appoġġ għall-isforzi tal-PTEE sabiex jintegraw f’netwerks u inizjattivi reġjonali;

(c)

il-promozzjoni tal-użu sostenibbli tar-riżorsi u l-effiċjenza fl-użu tagħhom, u li jiġi inkuraġġit id-diżakkoppjament tat-tkabbir ekonomiku mid-degradazzjoni ambjentali; u

(d)

l-appoġġ għall-isforzi tal-PTEE biex jaġixxi bħala ċentri reġjonali jew ċentri ta’ eċċellenza.

Artikolu 16

Immaniġġar sostenibbli u konservazzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi ekosistemiċi

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-immaniġġar sostenibbli u l-konservazzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi ekosostemiċi tista’ tikkonċerna:

(a)

il-promozzjoni tal-istabbiliment u l-immaniġġar effettiv ta’ żoni mħarsa fil-baħar u fl-art u mmaniġġar imtejjeb ta’ oqsma li huma mħarsa bħalissa;

(b)

l-inkoraġġiment ta’ mmaniġġar sostenibbli ta’ riżorsi tal-baħar u tal-art, li jikkontribwixxu għall-ħarsien ta’ speċi, ħabitati u funzjonijiet ta’ ekosistemi ‘il barra minn oqsma mħarsa, b’mod partikolari speċi fil-periklu, vulnerabbli u rari;

(c)

it-tisħiħ tal-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità u ta’ ekosistemi fil-baħar u fl-art permezz ta’:

(i)

l-indirizzar ta’ sfida ġenerali tal-ekosistemi fir-rigward tat-tibdil fil-klima billi jitħarsu ekosistemi b’saħħithom u reżiljenti u t-trawwim ta’ approċċi bbażati fuq infrastruttura u ekosistemi ekoloġiċi għall-adattament tat-tibdil fil-klima li sikwit iġibu magħhom ħafna benefiċċji;

(ii)

it-tisħiħ tal-kapaċitajiet fi skala lokali, reġjonali u/jew internazzjonali, permezz tal-promozzjoni ta’ skambju ta’ informazzjoni, għarfien u tal-aħjar prattiki fost il-partijiet interessati kollha fosthom l-awtoritajiet pubbliċi, sidien tal-art, is-settur privat, ir-riċerkaturi u s-soċjetà ċivili;

(iii)

it-tisħiħ ta’ programmi tal-konservazzjoni tan-natura eżistenti u sforzi relatati kemm fl-oqsma ta’ konservazzjoni kif ukoll ‘il barra minnhom;

(iv)

it-twessiegħ tal-bażi tal-għarfien u mili tal-vojt fl-għarfien, fosthom fl-ikkwantifikar tal-valur ta’ funzjonijiet u servizzi ekosistemiċi;

(d)

l-inkoraġġiment u l-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni reġjonali sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet bħal dik tal-ispeċi invażivi barranin jew tal-impatti tat-tibdil fil-klima;

(e)

l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi sabiex jinġiebu riżorsi fosthom pagamenti għal servizzi ekosistemiċi.

Artikolu 17

Immaniġġar sostenibbli tal-foresti

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-immaniġġar sostenibbli tal-foresti tista’ tikkonċerna l-promozzjoni tal-konservazzjoni u l-immaniġġar sostenibbli ta’ foresti, inkluż ir-rwol tagħhom fil-konservazzjoni tal-ambjent mill-erożjoni u l-kontroll tad-deżertifikazzjoni, l-afforestazzjoni u l-immaniġġar tal-esportazzjonijiet tal-injam.

Artikolu 18

Immaniġġar integrat taż-żona kostali

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-immaniġġar taż-żoni kostali integrati jista’ jikkonċerna:

(a)

l-appoġġ għall-isforzi tal-PTEE lejn l-ilħuq ta’ mmaniġġjar sostenibbli ta’ żoni kostali u tal-baħar fid-definizzjoni ta’ approċċi strateġiċi u integrati għall-ippjanar u l-immaniġġjar ta’ żoni kostali u tal-baħar;

(b)

it-tlaqqigħ ta’ attivitajiet ekonomiċi u soċjali bħas-sajd u l-akwakultura, it-turiżmu, it-trasporti marittimi u l-agrikoltura mal-potenzjal ta’ żoni kostali u tal-baħar f’termini ta’ enerġija rinnovabbli, materja prima, filwaqt li jitqiesu l-impatti tat-tibdil fil-klima u l-attivitajiet tal-bniedem.

Artikolu 19

Affarijiet Marittimi

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-affarijiet marittimi tista’ tikkonċerna:

(a)

it-tisħiħ tad-djalogu dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni fil-qasam;

(b)

il-promozzjoni tal-għarfien dwar il-baħar u l-bijoteknoloġija, l-enerġija mill-oċeani, is-sorveljanza marittima, l-immaniġġjar taż-żoni kostali u mmaniġġjar imsejjes fuq l-ekosistemi;

(c)

il-promozzjoni ta’ approċċi integrati fil-livell internazzjonali.

Artikolu 20

Immaniġġjar sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasasm tal-immaniġġjar sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut għandha tissejjes fuq il-prinċipji li ġejjin:

(a)

impenn għal immaniġġjar responsabbli tas-sajd u tal-prattiki tas-sajd;

(b)

ma jitwettqux miżuri jew attivitajiet li jkunu inkonsistenti mal-prinċipji tal-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd;

(c)

bla ħsara għall-ftehimiet ta’ sħubija bilaterali futuri dwar is-sajd bejn l-Unjoni u l-PTEE, l-Unjoni u l-PTEE għandhom ikollhom l-għan li jikkonsultaw b’mod regolari ma’ xulxin dwar il-konservazzjoni u l-immaniġġjar tar-riżorsi ħajjin tal-baħar u li jiskambjaw informazzjoni dwar l-istat kurrenti tar-riżorsi fil-kuntest tal-organi rilevanti tal-assoċjazzjoni previsti fl-Artikolu 14.

2.   Il-kooperazzjoni fil-qasam imsemmi fil-paragrafu 1 tista’ tikkonċerna:

(a)

il-promozzjoni attiva tal-governanza tajba, l-aħjar prattiki u l-immaniġġjar responsabbli tas-sajd fil-konservazzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, fosthom l-istokkijiet tal-ħut ta’ interess komuni u dawk immaniġġjati min organizzazzjonijiet reġjonali tal-immaniġġjar tas-sajd;

(b)

djalogu u kooperazzjoni dwar il-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fosthom miżuri fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat u kooperazzjoni effettiva mal-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-ħut u wkoll fi ħdanhom. Id-djalogu u l-kooperazzjoni għandhom jinkludu skemi ta’ kontroll u spezzjoni, inċentivi u obbligi għal immaniġġjar aktar effettiv tas-sajd u l-ambjenti kostali fit-tul.

Artikolu 21

Immaniġġjar sostenibbli tal-ilma

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, l-Unjoni u l-PTEE jistgħu jikkooperaw fil-qasam tal-immaniġġjar sostenibbli tal-ilma permezz ta’ politika dwar l-ilma u bini ta’ istituzzjonijiet, għall-ħarsien tar-riżorsi tal-ilma, tal-provvisti tal-ilma f’żoni rurali u urbani għal skopijiet domestiċi. industrijali u agrikoli, għall-ħżin, id-distribuzzjoni u l-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma u l-immaniġġjar tal-ilma tad-drenaġġ.

2.   Fil-qasam tal-provvista tal-ilma u s-settur tas-sanità, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-aċċess f’żoni li mhumiex moqdija tajjeb fir-rigward tal-ilma għax-xorb u s-servizzi tas-sanità u dawk li huma partikolarment esposti għal diżastri naturali, li jikkontribwixxu direttament għall-iżvilupp ta’ riżorsi umani permezz tat-titjib tal-istat tas-saħħa u taż-żieda fil-produttività.

3.   Il-kooperazzjoni f’dawn l-oqsma għandha tkun iggwidata mill-prinċipju li l-ħtieġa li għad hemm għall-estensjoni tal-provvista ta’ servizzi bażiċi tal-ilma u tas-sanità lil popolazzjonijiet urbani u rurali għandha tiġi indirizzata f’modi sostenibbli mil-lat ambjentali.

Artikolu 22

Immaniġġjar tal-iskart

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart tista’ tikkonċerna l-promozzjoni tal-użu tal-aħjar prattika ambjentali fl-operazzjonijiet kollha relatati mal-immaniġġjar tal-iskart, inkluż it-tnaqqis tal-iskart, ir-riċiklaġġ jew proċessi oħra ta’ rkupru, pereżempju l-irkupru tal-enerġija u r-rimi tal-iskart.

Artikolu 23

Enerġija

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija sostenibbli tista’ tikkonċerna:

(a)

il-produzzjoni tal-enerġija, id-distribuzzjoni u l-aċċess, b’mod partikolari, l-iżvilupp, il-promozzjoni, l-użu u l-ħżin tal-enerġija sostenibbli minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(b)

politiki u regolamenti dwar l-enerġija, partikolarment it-tfassil ta’ politiki u l-adozzjoni ta’ regolamenti li jiggarantixxu tariffi tal-enerġija bi prezzijiet raġonevoli u sostenibbli;

(c)

l-użu effiċjenti tal-enerġija, partikolarment l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ standards tal-enerġija effiċjenti u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ effiċjenza enerġetika f’setturi differenti (industrijali, kummerċjali, pubbliċi u domestiċi), kif ukoll attivitajiet edukattivi u ta’ sensibilizzazzjoni magħhom;

(d)

it-trasport, partikolarment l-iżvilupp, il-promozzjoni u l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar pubbliċi u privati li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bħal vetturi ibridi, elettriċi jew bl-idroġenu, skemi ta’ car-pooling u ta’ użu ta’ roti;

(e)

l-ippjanar u l-bini ta’ bliet, partikolarment il-promozzjoni u l-introduzzjoni ta’ standards għolja fir-rigward tal-kwalità tal-ambjent u rendiment għoli fl-użu tal-enerġija fl-ippjanar urban u l-bini; u

(f)

it-turiżmu, partikolarment il-promozzjoni ta’ infrastrutturi enerġetiċi awtosuffiċjenti (imsejsa fuq l-enerġija rinnovabbli) u/jew infrastrutturi turistiċi ekoloġiċi.

Artikolu 24

Tibdil fil-klima

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-tibdil fil-klima għandu jkollha l-għan li tappoġġa l-inizjattivi tal-PTEE li jikkonċernaw il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima, u tista’ tkopri:

(a)

l-iżvilupp ta’ evidenza; l-identifikazzjoni ta’ riskji ewlenin u azzjonijiet, pjanijiet, jew miżuri territorjali, reġjonali u/jew internazzjonali bil-għan tal-adattament għat-tibdil fil-klima jew il-mitigazzjoni tal-effetti negattivi tiegħu;

(b)

l-integrazzjoni tal-adattament tat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tagħha fil-politiki u l-istrateġiji pubbliċi;

(c)

l-elaborazzjoni u l-identifikazzjoni ta’ data u indikaturi statistiċi, għodod essenzjali għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika; u

(d)

il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-PTEE fi djalogu reġjonali u internazzjonali sabiex titrawwem il-kooperazzjoni, inkluż l-iskambju ta’ għarfien u esperjenza.

Artikolu 25

Tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri tista’ tikkonċerna:

(a)

l-iżvilupp jew l-ipperfezzjonar ta’ sistemi, inklużi infrastrutturi, għall- prevenzjoni ta’ diżastri, u għat-tħejjija għalihom, fosthom it-tbassir u s-sistemi ta’ twissija bikrija, bil-għan li jitnaqqsu l-konsegwenzi tad-diżastri;

(b)

l-iżvilupp ta’ għarfien dettaljat tal-esponiment għad-diżastri u tal-kapaċitajiet ta’ rispons kurrenti fil-PTEE u fir-reġjuni fejn iseħħu;

(c)

it-tisħiħ ta’ miżuri eżistenti ta’ prevenzjoni u tħejjija għal diżastri fil-livelli lokali, nazzjonali u reġjonali;

(d)

it-titjib tal-kapaċitajiet ta’ rispons tal-atturi kkonċernati, sabiex isiru aktar koordinati, effettivi u effiċjenti;

(e)

it-titjib tas-sensibilizzazzjoni u informazzjoni lill-popolazzjoni dwar l-esponiment għal riskji, prevenzjoni, tħejjija u rispons fl-eventwalità ta’ diżastri, bl-attenzjoni xierqa għall-ħtiġijiet speċifiċi ta’ persuni b’diżabbiltà;

(f)

it-tisħiħ tal-kollaborazzjoni bejn l-atturi ewlenin involuti fil-protezzjoni ċivili; u

(g)

il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-PTEE f’organi reġjonali, Ewropej u/jew internazzjonali sabiex ikun jista’ jsir skambju aktar regolari ta’ informazzjoni u kooperazzjoni aktar mill-qrib fost is-sħab differenti fl-eventwalità ta’ diżastru.

Kapitolu 2

Aċċessibbiltà

Artikolu 26

Għanijiet ġenerali

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-aċċessibbiltà għandu jkollha l-għan li:

(a)

tiżgura aċċess akbar għall-PTEE għal netwerks globali tat-trasport; u

(b)

tiżgura aċċess akbar għall-PTEE għal teknoloġiji u servizzi tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

2.   Il-kooperazzjoni fil-kuntest imsemmi fil-paragrafu 1 tista’ tinkludi:

(a)

il-politika u l-bini ta’ istituzzjonijiet;

(b)

it-trasport bit-triq, bil-ferrovija, bil-baħar jew b’passaġġi fuq l-ilma interni; u

(c)

il-faċilitajiet ta’ ħżin f’portijiet u ajruporti.

Artikolu 27

Trasport marittimu

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-trasport marittimu għandu jkollha l-għan li tiżviluppa u tippromwovi servizzi ta’ trasport marittimu aktar kosteffiċjenti u effiċjenti fil-PTEE, u tista’ tikkonċerna:

(a)

il-promozzjoni ta’ trasport bil-baħar effiċjenti ta’ merkanzija b’rati ekonomikament u kummerċjalment vijabbli;

(b)

l-iffaċilitar ta’ parteċipazzjoni akbar min-naħa tal-PTEE f’servizzi internazzjonali ta’ trasport bil-baħar;

(c)

l-inkoraġġiment ta’ programmi reġjonali;

(d)

l-appoġġ tal-involviment tas-settur privat lokali fl-attivitajiet tat-trasport bil-baħar; u

(e)

l-iżvilupp tal-infrastruttura.

2.   L-Unjoni u l-PTEE għandhom jippromwovu s-sikurezza tat-trasport bil-baħar, is-sigurtà ta’ ekwipaġġi u l-prevenzjoni tat-tniġġis.

Artikolu 28

Trasport bl-ajru

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru tista’ tikkonċerna:

(a)

ir-riforma u l-immodernizzar tal-industriji tal-ajru tal-PTEE;

(b)

il-promozzjoni tal-vijabbiltà u l-kompetittività kummerċjalital-industriji tat-trasport bl-ajru tal-PTEE;

(c)

l-iffaċilitar tal-investiment u l-parteċipazzjoni tas-settur privat; u

(d)

il-promozzjoni tal-iskambju ta’ għarfien u prattiki kummerċjali tajba.

Artikolu 29

Sikurezza tat-trasport bl-ajru

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sikurezza tat-trasport bl-ajru għandu jkollha l-għan li tappoġġa lill-PTEE fl-isforzi tagħhom li jikkonformaw mal-istandards internazzjonali rilevanti u, fost l-oħrajn, tista’ tkopri:

(a)

l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ navigazzjoni bl-ajru sikuri;

(b)

l-implimentazzjoni ta’ sigurtà fl-ajruport u tisħiħ fil-kapaċità tal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili biex jimmaniġaw l-aspetti kollha ta’ sigurtà operazzjonali mqiegħda taħt il-kontroll tagħhom; u

(c)

l-iżvilupp ta’ infrastrutturi u riżorsi umani.

Artikolu 30

Servizzi ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) għandu jkollha l-għan li tħeġġeġ l-innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u titjib fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini u n-negozji tal-PTEE, fosthom il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà. B’mod partikolari, il-kooperazzjoni għandu jkollha l-għan li ttejjeb il-kapaċità regolatorja tal-PTEE u tista’ tappoġġa l-espansjoni ta’ netwerks u servizzi tal-ICT permezz tal-miżuri li ġejjin:

(a)

il-ħolqien ta’ ambjent regolatorju prevedibbli li jżomm il-pass mal-iżviluppi teknoloġiċi, jistimula t-tkabbir u l-innovazzjoni u jrawwem il-kompetizzjoni u l-ħarsien tal-konsumatur;

(b)

id-djalogu dwar id-diversi aspetti ta’ politika rigward il-promozzjoni u l-monitoraġġ tas-soċjetà tal-informazzjoni;

(c)

l-iskambju ta’ informazzjoni dwar standards u kwistjonijiet ta’ interoperabbiltà;

(d)

il-promozzjoni tal-kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka tal-ICT u fil-qasam tal-infrastrutturi tar-riċerka bbażati fuq l-ICT;

(e)

l-iżvilupp ta’ servizzi u applikazzjonijiet fl-oqsma b’impatt kbir fuq is-soċjetà.

Kapitolu 3

Riċerka u innovazzjoni

Artikolu 31

Kooperazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni tista’ tkopri x-xjenza, it-teknoloġija, fosthom it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, bil-għan li jingħata kontribut għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE u għall-promozzjoni tar-rwol tal-PTEE bħala ċentri reġjonali u ċentri ta’ eċċellenza kif ukoll tal-kompetittività industrijali tagħhom. B’mod partikolari, il-kooperazzjoni tista’ tikkonċerna:

(a)

id-djalogu, il-kooperazzjoni u l-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki u l-inizjattivi tal-PTEE u l-Unjoni dwar ix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni;

(b)

il-bini ta’ politika u istituzzjonijiet fil-PTEE u azzjonijiet komuni fil-livell lokali, nazzjonali jew reġjonali, bil-għan li jiġu żviluppati x-xjenza, it-teknoloġija u l-attivitajiet innovazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom;

(c)

il-kooperazzjoni bejn entitajiet legali mill-PTEE, l-Unjoni, l-Istati Membri u pajjiżi terzi;

(d)

il-parteċipazzjoni ta’ riċerkaturi individwali, korpi tar-riċerka u entitajiet legali mill-PTEE fil-qafas għall-kooperazzjoni relatat ma’ programmi ta’ riċerka u innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni u l-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-impriżi żgħar u ta’ daws medju (COSME); u

(e)

it-taħriġ u l-mobbiltà internazzjonali ta’ riċerkaturi tal-PTEE u skambji.

Kapitolu 4

Żgħażagħ, edukazzjoni, taħriġ, saħħa, impjiegi u politika soċjali

Artikolu 32

Żgħażagħ

1.   L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 50, ikunu jistgħu jipparteċipaw f’inizjattivi tal-Unjoni li jikkonċernaw iż-żgħażagħ fuq l-istess bażi taċ-ċittadini tal-Istati Membri.

2.   L-assoċjazzjoni għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE u bit-trawwim tal-komprensjoni reċiproka bejn iż-żgħażagħ.

Artikolu 33

Edukazzjoni u taħriġ

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ tista’ tikkonċerna:

(a)

l-għoti ta’ edukazzjoni inklużiva ta’ kwalità għolja fil-livell primarju, sekondarju u tal-edukazzjoni terzjarja u fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali; u

(b)

l-appoġġ lill-PTEE fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali.

2.   L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 50, ikunu jistgħu jipparteċipaw f’inizjattivi tal-Unjoni li jikkonċernaw l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fuq l-istess bażi taċ-ċittadini tal-Istati Membri.

3.   L-Unjoni għandha tiżgura li l-korpi u l-istituti tal-edukazzjoni mill-PTEE jkunu jistgħu jieħdu sehem f’inizjattivi ta’ kooperazzjoni tal-Unjoni relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali abbażi tal-istess korpi u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-Istati Membri.

Artikolu 34

Impjiegi u politika soċjali

1.   L-Unjoni u l-PTEE għandu jkollhom djalogu fil-qasam tal-impiegi u l-politika soċjali li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-PTEE u l-promozzjoni ta’ xogħol deċenti fil-PTEE u fir-reġjuni fejn jinsabu. Dan id-djalogu għandu jkollu l-għan ukoll li jappoġġa l-isforzi tal-awtoritajiet tal-PTEE għall-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni f’dan il-qasam.

2.   Fil-parti l-kbira tiegħu dan id-djalogu għandu jikkonsisti minn informazzjoni u l-aħjar prattiki relatati mal-politiki u l-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali li jkunu fl-interess reċiproku tal-Unjoni u tal-PTEE. F’dan ir-rigward, għandhom jiġu kkunsidrati oqsma bħall-iżvilupp tal-ħiliet, il-ħarsien soċjali, id-djalogu soċjali, l-opportunitajiet indaqs, in-nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u standards tax-xogħol.

Artikolu 35

Saħħa pubblika

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tas-saħħa għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-kapaċità tal-PTEE għal sorveljanza, detezzjoni bikrija u tweġiba għal tifqigħat ta’ mard li jittieħed permezz ta’ miżuri li jinkludu:

(a)

azzjonijiet li jsaħħu t-tħejjija u l-kapaċità ta’ rispons kontra theddid transkonfinali fuq is-saħħa bħal mard li jittieħed li għandhom jiġu żviluppati fuq strutturi eżistenti u li għandhom jittrattaw ċirkostanzi mhux normali;

(b)

bini ta’ kapaċità permezz tat-tisħiħ ta’ netwerks ta’ saħħa pubblika fil-livell reġjonali, il-faċilitazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni fost esperti u l-promozzjoni ta’ taħriġ xieraq;

(c)

żvilupp ta’ għodod u pjattaformi tal-komunikazzjoni kif ukoll programmi ta’ tagħlim elettroniku adattat għall-ħtiġijiet partikolari tal-PTEE.

Kapitolu 5

Kultura

Artikolu 36

Skambji kulturali u djalogu

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-iskambji kulturali u d-djalogu tista’ tikkonċerna:

(a)

l-iżvilupp indipendenti tal-PTEE, billi dan huwa proċess imsejjes fuq il-persuni nfushom u b’għeruq fil-kultura ta’ kull poplu;

(b)

l-appoġġ għall-politiki u l-miżuri adottati mill-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE biex jittejbu r-riżorsi umani, jiżdiedu l-kapaċitajiet kreattivi tagħhom stess u jiġu promossi l-identitajiet kulturali tagħhom;

(c)

il-parteċipazzjoni tal-popolazzjoni fil-proċess tal-iżvilupp;

(d)

l-iżvilupp ta’ komprensjoni komuni u skambju ta’ informazzjoni mtejjeb fir-rigward ta’ kwistjonijiet kuturali u awdjoviżivi permezz tad-djalogu.

2.   Permezz tal-kooperazzjoni tagħhom, l-Unjoni u l-PTEE għandhom jippruvaw jistimulaw l-iskambju kulturali bejniethom permezz ta’:

(a)

kooperazzjoni bejn is-setturi kulturali u kreattivi tas-sħab kollha;

(b)

il-promozzjoni taċ-ċirkulazzjoni ta’ xogħlijiet kulturali u kreattivi u operaturi bejniethom;

(c)

il-kooperazzjoni fl-ambitu tal-kooperazzjoni għat-trawwim tal-iżvilupp, l-innovazzjoni, il-bini ta’ udjenza u mudelli kummerċjali ġodda.

Artikolu 37

Kooperazzjoni awdjoviżiva

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazjoni fil-qasam awdjoviżiv għandha l-għan li tippromwovi l-produzzjonijiet awdjoviżivi ta’ xulxin u tista’ tkopri l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kooperazzjoni u l-iskambju bejn l-industriji tax-xandir rispettivi;

(b)

inkoraġġiment tal-iskambju ta’ xogħlijiet awdjoviżivi;

(c)

l-iskambju ta’ informazzjoni u fehmiet dwar il-politika awdjoviżiva u tax-xandir u qafas regolatorju bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

l-inkoraġġiment ta’ zjajjar u parteċipazzjoni f’avvenimenti internazzjonali li jsiru fit-territorju tagħhom kif ukoll f’pajjiżi terzi.

2.   Xogħlijiet awdjoviżivi koprodotti għandhom ikunu intitolati li jibbenefikaw minn kwalunkwe skema dwar il-promozzjoni ta’ kontenut kulturali lokali jew reġjonali stabbilit fl-Unjoni, il-PTEE u l-Istati Membri li jkollhom rabtiet magħhom.

Artikolu 38

Arti tal-ispettaklu

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-arti tal-ispettaklu tista’ tikkonċerna:

(a)

il-faċilitazzjoni ta’ aktar kuntatti bejn il-prattikanti ta’ arti tal-ispettaklu f’oqsma bħall-iskambji professjonali u taħriġ fosthom il-parteċipazzjoni f’udjenzi bi prova, l-iżvilupp ta’ netwerks u l-promozzjoni tan-netwerking;

(b)

l-inkoraġġiment ta’ produzzjonijiet konġunti bejn produtturi ta’ Stat Membru wieħed jew aktar tal-Unjoni u PTEE wieħed jew aktar; u

(c)

l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ standards internazzjonali tat-teknoloġija teatrali u l-użu ta’ sinjali tal-palk teatrali, fosthom permezz ta’ korpi xierqa tal-istandardizzazzjoni.

Artikolu 39

Protezzjoni ta’ wirt kulturali u monumenti storiċi

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam ta’ wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli u monumenti storiċi għandha l-għan li tippromwovi skambji ta’ għarfien espert u tal-aħjar prattiki permezz ta’:

(a)

il-faċilitazzjoni ta’ skambji ta’ esperti;

(b)

il-kollaborazzjoni dwar taħriġ professjonali;

(c)

is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku lokali; u

(d)

l-għoti ta’ pariri u l-ħarsien ta’ monumenti storiċi u spazji protetti u dwar il-leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ miżuri relatati mal-wirt, partikolarment l-integrazzjoni tiegħu fil-ħajja lokali.

Kapitolu 6

Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

Artikolu 40

Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar ta’ bnedmin, abbuż sesswali mit-tfal u l-isfruttament sesswali, it-terroriżmu u l-korruzzjoni

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-kriminalità organizzata tista’ tikkonċerna:

(a)

l-iżvilupp ta’ mezzi innovattivi u effettivi ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, fosthom kooperazzjoni ma’ partijiet interessati oħrajn bħas-soċjetà ċivili, fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar ta’ bnedmin, l-abbuż sesswali mit-tfal u l-isfruttament sesswali, it-terroriżmu u l-korruzzjoni; u

(b)

l-appoġġ sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-politiki tal-PTEE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar tal-bnedmin, l-abbuż sesswali mit-tfal u l-isfruttament sesswali, it-terroriżmu u l-korruzzjoni, kif ukoll il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u t-traffikar ta’ kwalunkwe tip ta’ droga narkotika u sustance psikotropika, il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-użu tad-drogi u danni relatati mad-drogi, b’kunsiderazzjoni tax-xogħol li twettaq f’dawn l-oqsma min korpi internazzjonali, fost l-oħrajn permezz:

(i)

taħriġ u bini ta’ kapaċità fil-prevenzjoni u ġlieda konta l-kriminalità organizzata, fosthom it-traffikar ta’ bnedmin, l-abbuż sesswali mit-tfal u l-isfruttament sesswali, it-terroriżmu u l-korruzzjoni;

(ii)

il-prevenzjoni inkluż it-taħriġ, l-edukazzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, it-trattament u r-riabilitazzjoni ta’ min hu dipendenti fuq id-droga, fosthom proġetti għar-riintegrazzjoni ta’ min huwa dipendenti fuq id-droga fl-ambjenti soċjali u tax-xogħol;

(iii)

l-iżvilupp ta’ miżuri effettivi ta’ nfurzar;

(iv)

assistenza teknika, finanzjarja u amministrattiva dwar l-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni effettivi dwar it-traffikar ta’ bnedmin, partikolarment kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, mekkaniżmi ta’ konsultazzjoni u sistemi ta’ ħarsien tal-vittmi, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha u s-soċjetà ċivili;

(v)

assistenza teknika, finanzjarja u amministrattiva relatata mal-prevenzjoni, it-trattament u t-tnaqqis tal-ħsara relatata mal-abbuż mid-droga;

(vi)

assistenza teknika għall-appoġġ tal-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni u ta’ politika kontra l-abbuż sesswali mit-tfal u l-isfruttament sesswali; u

(vii)

assistenza teknika u taħriġ għall-appoġġ tal-bini ta’ kapaċità u l-inkoraġġiment tal-konformità ma’ standards internazzjonali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni speċjalment ta’ dawk stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni.

2.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-PTEE għandhom jikkooperaw mal-Unjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu skont l-Artikoli 70 u 71.

Kapitolu 7

Turiżmu

Artikolu 41

Turiżmu

Fil-kuntest tal-Assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu tista’ tinkludi:

(a)

miżuri bil-għan li jiġu definiti, adattati u żviluppati politiki sostenibbli dwar it-turiżmu;

(b)

miżuri u operazzjoni għall-iżvilupp u l-appoġġ ta’ turiżmu sostenibbli;

(c)

miżuri bil-għan li t-turiżmu sostenibbli jiġi integrat fil-ħajja soċjali, kulturali u ekonomika taċ-ċittadini tal-PTEE.

PARTI TLIETA

KUMMERĊ U KOOPERAZZJONI RELATATA MAL-KUMMERĊ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 42

Għanijiet ġenerali

L-għanijiet ġenerali tal-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE huma:

(a)

il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-PTEE billi jinħolqu relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib bejnhom u l-Unjoni fit-totalità tagħha;

(b)

jingħata stimolu favur l-integrazzjoni effettiva tal-PTEE fl-ekonomiji reġjonali u dinjin u favur l-iżvilupp tal-kummerċ tal-merkanzija u tas-servizzi;

(c)

l-appoġġ lill-PTEE fil-ħolqien ta’ klima li tiffavorixxi l-investiment biex b’hekk jiġi sostnut l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-PTEE;

(d)

il-promozzjoni tal-istabbiltà, l-integrità u t-trasparenza tas-sistema finanzjarja globali, u l-governanza tajba fil-qasam tat-taxxa;

(e)

jingħata appoġġ lill-proċess tad-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tal-PTEE;

(f)

jingħata appoġġ lill-kapaċitajiet tal-PTEE biex jifformulaw u jimplimentaw il-politiki meħtieġa għall-iżvilupp tal-kummerċ tagħhom tal-merkanzija u tas-servizzi;

(g)

jingħata appoġġ lill-kapaċitajiet tal-PTEE fil-qasam tal-esportazzjoni u tal-kummerċ;

(h)

l-appoġġ lill-isforzi tal-PTEE sabiex jallinjaw jew jikkonverġu l-leġiżlazzjoni lokali tagħhom mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, fejn dan ikun rilevanti;

(i)

l-għoti ta’ possibbiltajiet għal kooperazzjoni u djalogu mal-Unjoni dwar oqsma kummerċjali u dawk relatati mal-kummerċ.

TITOLU II

ARRANĠAMENTI GĦAL KUMMERĊ FI PRODOTTI U SERVIZZI U L-ISTABBILIMENT

Kapitolu 1

Arranġamenti għal kummerċ fil-prodotti

Artikolu 43

Aċċess liberu għal prodotti oriġinanti

1.   Il-prodotti li joriġinaw mill-PTEE għandhom jiġu importati fl-Unjoni mingħajr dazju ta’ importazzjoni.

2.   Id-definizzjoni ta’ prodotti oriġinanti u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva li għandhom x’jaqsmu ma’ dan huma preskritti fl-Anness VI.

Artikolu 44

Restrizzjonijiet kwantitattivi u miżuri li jkollhom effett ekwivalenti

1.   Fir-rigward tal-importazzjonijiet ta’ prodotti oriġinanti fil-PTEE, l-Unjoni ma għandha tapplika l-ebda restrizzjoni jew miżura kwantitattivi li jkollha effett ekwivalenti.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux jipprekludi projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet ġustifikati fuq importazzjonijiet, esportazzjonijiet jew prodotti fi tranżitu għal raġunijiet ta’ moralità pubblika jew politika pubblika, il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti, il-protezzjoni ta’ teżori nazzjonali li jippossjedu valur artistiku, storiku jew arkaeloġiku, il-konservazzjoni ta’ risorsi naturali li jinħlew jew il-protezzjoni ta’ proprjetajiet industrijali u kummerċjali.

Il-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu ma għandhom fl-ebda każ jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikabbli jew restrizzjoni travestita fil-kummerċ.

Artikolu 45

Miżuri adottati mill-PTEE

1.   L-awtoritajiet tal-PTEE jistgħu jżommu jew jintroduċu, fir-rigward ta’ importazzjonijeit ta’ prodotti oriġinanti mill-Unjoni, id-dazji doganali u r-restrizzjonijiet kwantitattivi li jqisu bħala xierqa fid-dwal tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp rispettivi tagħhom.

2.   Għall-oqsma koperti minn dan il-kapitolu, il-PTEE għandhom jagħtu lill-Unjoni trattament favorevoli daqs l-aktar trattament favorevoli applikabbli għal kwalunkwe ekonomija maġġuri ta’ kummerċ kif definita fil-paragrafu 4.

3.   Il-paragrafu 2 ma għandux jipprekludi lil PTEE milli jagħti trattament aktar favorevoli lil ċerti PTEE oħrajn jew pajjiżi oħrajn fil-fażi tal-iżvilupp minn dak li jagħti lill-Unjoni.

4.   Għall-finijiet ta’ dan it-Titolu, “ekonomija kummerċjali maġġuri” tfisser kwalunkwe pajjiż żviluppat, jew kwalunkwe pajjiż li jammonta għal sehem ta’ aktar minn wieħed fil-mija mill-esportazzjonijiet ta’ merkanzija dinjija, jew, bla ħsara għall-paragrafu 3, kwalunkwe grupp ta’ pajjiżi li jaġixxu individwalment, flimkien jew permezz ta’ ftehim ta’ integrazzjoni ekonomika li flimkien ikunu jammontaw għal 1,5 % tal-esportazzjonijiet ta’ merkanzija dinjija. Għal dan il-kalkolu, għandha tintuża l-aħħar d-data uffiċjali disponibbli mid-WTO dwar l-esportaturi ewlenin fil-kummerċ dinji tal-merkanzija (eskluż il-kummerċ fi ħdan l-Unjoni).

5.   L-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, sat-2 ta' April 2014, it-tariffi doganali u l-listi ta’ restrizzjonijiet kwantitattivi li japplikaw f’konformità ma’ din id-Deċiżjoni.

L-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jikkomunikaw ukoll lill-Kummissjoni kull emenda sussegwenti għal dawn il-miżuri kif u meta jkunu adottati.

Artikolu 46

Nondiskriminazzjoni

1.   L-Unjoni ma għandhiex tiddiskrimina bejn il-PTEE u l-PTEE ma għandhomx jiddiskriminaw bejn l-Istati Membri.

2.   F’konformità mal-Artikolu 65, l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ din id-Deċiżjoni u b’mod partikolari l-Artikoli 44(2), 45 u 48, 49, 51 u 59(3) tiegħu ma għandhomx jitqiesu li jikkostitwixxu diskriminazzjoni.

Artikolu 47

Kundizzjonijiet għal movimenti ta’ skart

1.   Il-movimenti ta’ skart bejn l-Istati Membri u l-PTEE għandhom jiġi kkontrollati f’konformità mal-liġi internazzjonali u tal-Unjoni. L-Unjoni għandha tappoġġa l-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni internazzjonali effettiva f’dan il-qasam bil-ħsieb li tħares l-ambjent u s-saħħa pubblika.

2.   L-Unjoni għandha tipprojbixxi l-esportazzjoni diretta jew indiretta kollha ta’ skart lejn il-PTEE, minbarra esportazzjonijiet ta’ skart li ma jagħmilx ħsara maħsub għal operazzjonijiet ta’ rkupru waqt li fl-istess ħin l-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jipprojbixxu l-importazzjoni diretta jew indiretta fit-territorju tagħhom ta’ dan l-iskart mill-Unjoni jew minn kwalunkwe pajjiż ieħor, bla ħsara għal impriżi internazzjonali speċifiċi li jikkonċernaw dawn l-oqsma li jkunu saru, jew li jkunu jistgħu jsiru fil-ġejjieni, fil-fora internazzjonali kompetenti.

3.   Rigward dawk il-PTEE, li, minħabba l-istatus kostituzzjonali tagħhom, mhumiex Parti mill-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-kontroll tal-moviment barra l-konfini ta’ skart perikoluż u r-rimi tiegħu (Konvenzjoni ta’ Basel), l-awtoritajiet rilevanti tagħhom għandhom iħaffu l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali interna u regolamenti amministrattivi li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Basel f’dawk il-PTEE.

4.   Barra minn hekk, l-Istati Membri li l-PTEE għandhom rabtiet magħhom għandhom jippromwovu l-adozzjoni mill-PTEE tal-leġiżlazzjoni nazzjonali interna u regolamenti amministrattivi biex jimplimentaw dawn l-atti li ġejjin:

(a)

ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), kif ġej:

l-Artikolu 40 rigward l-esportazzjonijiet ta’ skart lejn pajjiżi u territorji barranin;

l-Artikolu 46 rigward l-importazzjonijiet ta’ skart minn pajjiżi u territorji barranin;

(b)

ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 (5); u

(c)

id-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) suġġett għall-iskadenzi marbuta mat-traspożizzjoni preskritti fl-Artikolu 16 tagħha.

5.   PTEE wieħed jew aktar u l-Istati Membri li jkollhom rabtiet magħhom jistgħu japplikaw il-proċeduri tagħhom stess fir-rigward tal-esportazzjoni tal-iskart mill-PTEE lejn dak l-Istat Membru.

6.   F’dan il-każ, l-Istat Membru li jkollu rabtiet mal-PTEE għandu javża lill-Kummissjoni bil-leġiżlazzjoni applikabbli sat-2 ta’ Lulju 2014, kif ukoll bi kwalunkwe leġiżlazzjoni nazzjonali futura rilevanti, u bi kwalunkwe emenda sussegwenti għal din il-leġiżlazzjoni.

Artikolu 48

Irtirar temporanju tal-preferenzi

Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li hemm biżżejjed raġunijiet biex tiddubita jekk din id-Deċiżjoni hix qed tiġi implimentata b’mod korrett, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-PTEE u l-Istat Membru li miegħu il-PTEE għandu relazzjonijiet speċjali, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta ta’ din id-Deċiżjoni. F’każ li l-konsultazzjonijiet ma jwasslux għal mod aċċettabbli reċiproku ta’ implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, l-Unjoni tista’, fuq bażi temporanja, tirtira xi preferenzi minn PTEE f’konformità mal-Anness VII.

Artikolu 49

Miżuri ta’ salvagwardja u sorveljanza

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta’ din id-Deċiżjoni, l-Unjoni tista’ tieħu miżuri ta’ salvagwardja u sorveljanza stabbiliti fl-Anness VIII.

Kapitolu 2

Arranġamenti għal kummerċ f’servizzi u l-istabbiliment

Artikolu 50

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu:

(a)

‘persuna fiżika minn PTEE’ tfisser persuna li normalment tkun residenti f’PTEE li hija ċittadina ta’ Stat Membru jew li tgawdi minn status legali speċifiku għal PTEE. Din id-definizzjoni hija bla ħsara għad-drittijiet mogħtija miċ-ċittadinanza tal-Unjoni fit-tifsira tat-TFUE;

(b)

‘persuna ġuridika ta’ PTEE’ tfisser persuna ġuridika tal-PTEE stabbilita skont il-liġijiet applikabbli f’PTEE partikolari, u li jkollha uffiċċju rreġistrat, amministrazzjoni ċentrali, jew il-post prinċipali tan-negozju fit-territorju ta’ dan il-PTEE; jekk il-persuna ġuridika jkollha biss uffiċċju rreġistrat jew amministrazzjoni ċentrali fil-PTEE, hija ma għandhiex titqies bħala persuna ġuridika tal-PTEE, sakemm ma tkunx timpenja ruħha f’attività li jkollha rabta reali u kontinwa mal-ekonomija ta’ dak il-pajjiż jew territorju;

(c)

id-definizzjonijiet rispettivi stabbiliti fil-ftehimiet dwar integrazzjoni ekonomika msemmija fl-Artikolu 51(1) għandhom japplikaw għat-trattament li jingħata bejn l-Unjoni u l-PTEE.

Artikolu 51

Trattament l-aktar favorevoli

1.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe miżura li tolqot il-kummerċ fis-servizzi u l-istabbiliment ta’ attivitajiet ekonomiċi:

(a)

l-Unjoni għandha tagħti lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi tal-PTEE trattament li ma jkunx anqas favorevoli mill-aktar trattament favorevoli applikabbli għal persuni fiżiċi u ġuridiċi simili ta’ kwalunkwe pajjiż terz li miegħu l-Unjoni tikkonkludi jew tkun ikkonkludiet ftehim ta’ integrazzjoni ekonomika;

(b)

PTEE għandu jagħti lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi tal-Unjoni l- trattament li ma jkunx anqas favorevoli mill-aktar trattament favorevoli applikabbli għal persuni fiżiċi u ġuridiċi simili ta’ kwalunkwe ekonomija kummerċjali maġġuri li magħha jkun ikkonkluda ftehim ta’ integrazzjoni ekonomika wara 1 ta' Jannar 2014.

2.   L-obbligi previsti fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal trattament mogħti:

(a)

fil-qafas ta’ suq intern li jirrekjedi li l-partijiet li jipparteċipaw fih japprossimaw il-leġiżlazzjoni tagħhom bil-għan li jneħħu ostakli mhux diskriminatorji għall-istabbiliment u għal kummerċ ta’ servizzi;

(b)

taħt miżuri li jipprovdu għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki, liċenzji jew miżuri prudenzjali skont l-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ ta’ Servizzi (GATS) jew l-Anness tal-GATS dwar is-Servizzi Finanzjarji. Dan bla ħsara għal miżuri speċifiċi tal-PTEE skont dan l-Artikolu;

(c)

taħt kwalunkwe ftehim jew arranġament internazzjonali li jirrigwarda kompletament jew prinċipalment it-tassazzjoni;

(d)

taħt miżuri li jibbenefikaw mill-kopertura ta’ eżenzjoni ta’ nazzjonijiet l-aktar iffavoriti elenkati skont l-Artikolu II.2 tal-GATS.

3.   L-awtoritajiet ta’ PTEE jistgħu, bil-ħsieb li jippromwovu jew jappoġġaw impjieg lokali, jadottaw regolamenti sabiex jgħinu lill-persuni fiżiċi u lill-attivitajiet lokali tagħhom. F’dan il-każ, l-awtoritajiet tal-PTEE għandhom javżaw lill-Kummissjoni bir-regolamenti li jadottaw sabiex hi tkun tista’ tgħarraf lill-Istati Membri b’dan.

Artikolu 52

Kwalifiki professjonali

Rigward il-professjonijiet ta’ tabib, dentist, qabla, infermiera ġenerali, spiżjar u kirurgu veterinarju, il-Kunsill għandu jadotta skont l-Artikolu 203 tat-TFUE l-lista ta’ kwalifiki professjonali speċifiċi għall-PTEE li jridu jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri.

TITOLU III

OQSMA RELATATI MAL-KUMMERĊ

Kapitolu 1

Kummerċ u żvilupp sostenibbli

Artikolu 53

Approċċ ġenerali

Il-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ skont l-assoċjazzjoni għandha l-għan li tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali tiegħu.

F’dan il-kuntest, il-liġijiet u r-regolament domestiċi ambjentali jew tal-impjiegi tal-PTEE ma għandhomx jitnaqqsu għall-inkoraġġiment tal-kummerċ jew l-investiment.

Artikolu 54

Standards ambjentali u tat-tibdil fil-klima fil-kummerċ

1.   Il-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ fl-ambitu tal-assoċjazzjoni għandha l-għan li ttejjeb l-appoġġ reċiproku bejn il-politiki u l-obbligi kummerċjali u ambjentali. Il-kooperazzjoni rigward il-kummerċ u rigward il-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ fl-ambitu tal-assoċjazzjoni għandha tqis il-prinċipju ta’ governanza ambjentali internazzjonali u ftehimiet ambjentali multilaterali.

2.   Għandha ssir ħidma favur l-ilħuq tal-għan aħħari tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCC) u l-Protokoll ta’ Kjoto. Il-kooperazzjoni għandha tissejjes fuq l-iżvilupp tal-ftehim internazzjonali futur dwar it-tibdil legalment vinkolanti li jinvolvi impenji ta’ mitigazzjoni mill-partijiet kollha skont l-implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet li joħorġu mill-Konferenzi tal-Partijiet tal-UNFCCC.

3.   Il-miżuri għall-implimentazzjoni ta’ ftehimiet ambjentali multilaterali ma għandhomx jiġu applikati b’mod li jkun jikkostitwixxi mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja u inġustifikabbli bejn is-sħab jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ.

Artikolu 55

Standards tax-xogħol fil-kummerċ

1.   L-assoċjazzjoni għandha l-għan li tippromwovi l-kummerċ b’tali mod li jwassal għal livell massimu ta’ impjiegi produttivi u xogħol deċenti għal kulħadd.

2.   L-istandards tax-xogħol li huma rikonoxxuti fil-livell internazzjonali, kif inhuma definiti mill-Konvenzjonijiet rilevanti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, għandhom jiġu rrispettati u implimentati fil-liġi u fil-prattika. Tali standards jinkludu, b’mod partikolari, ir-rispett għal-libertà ta’ assoċjazzjoni, id-dritt għal innegozzjar kollettiv, l-abolizzjoni tal-forom kollha ta’ impjieg sfurzati jew obbligatorji, l-eliminazzjoni tal-agħar forom ta’ tfal li jaħdmu, l-età minima għall-ammissjoni għal impjieg u nondiskriminazzjoni fir-rigward tax-xogħol.

3.   Il-ksur ta’ standards tax-xogħol ewlenija ma tistax tiġi invokata jew tintuża b’mod ieħor bħala vantaġġ komparattiv leġittimu. Dawk l-istandards ma għandhomx jintużaw għal skopijiet ta’ protezzjoniżmu.

Artikolu 56

Kummerċ sostenibbli ta’ prodotti tas-sajd

Bil-għan tal-promozzjoni tal-immaniġġjar sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, l-assoċjazzjoni tista’ tinkludi kooperazzjoni rigward il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat u kummerċ relatat. Il-kooperazzjoni f’dan il-qasam għandha l-għan li:

(a)

tippromwovi l-implimentazzjoni ta’ miżuri fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat u kummerċ relatat fil-PTEE;

(b)

tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-PTEE u l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-immaniġġjar tas-sajd, partikolarment fir-rigward tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni effettiva ta’ skemi ta’ kontroll u spezzjoni, inċentivi u miżuri għall-immaniġġjar effettiv fit-tul tas-sajd u tal-ekosistemi tal-baħar.

Artikolu 57

Kummerċ sostenibbli tal-injam

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-kummerċ tal-injam għandha l-għan li tippromwovi l-kummerċ ta’ njam li jinqata’ legalment. Din il-kooperazzjoni tista’ tinkludi djalogu jew miżuri regolatorji kif ukoll skambju ta’ informazzjoni dwar miżuri msejsa fis-suq jew miżuri volontarji bħal ċertifikazzjoni ta’ foresti jew politiki ta’ akkwist ekoloġiċi.

Artikolu 58

Żvilupp sostenibbli fil-kummerċ

1.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli tista’ tikkonċerna:

(a)

il-faċilitazzjoni u l-promozzjoni ta’ kummerċ u investiment fi prodotti u servizzi ambjentali inkluż permezz tal-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni lokali, kif ukoll f’dawk il-prodotti li jikkontribwixxu għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali fil-PTEE;

(b)

il-faċilitazzjoni tat-tneħħija ta’ ostakli fuq il-kummerċ jew l-investiment fir-rigward ta’ prodotti u servizzi ta’ relevanza partikolari għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, bħall-enerġija rinnovabbli sostenibbli u prodotti u servizzi b’użu enerġetiku effiċjenti, fosthom permezz tal-aħjar teknoloġiji li huma disponibbli u permezz tal-promozzjoni ta’ standards li jirrispondu għall-ħtiġijiet ambjentali u ekonomiċi u jimminimizzaw l-ostakli tekniċi fuq il-kummerċ;

(c)

il-promozzjoni tal-kummerċ ta’ prodotti li jikkontribwixxu għall-kundizzjonijiet soċjali u għal prattiki tajbin mil-lat ambjentali, fosthom prodotti li jkunu suġġetti għal skemi volontarji ta’ assigurazzjoni tas-sostenibbiltà bħall-kummerċ ġust u etiku, ekotikketti, u skemi ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti naturali bbażati fuq riżorsi;

(d)

il-promozzjoni ta’ prinċipji u linji gwida rikonoxxuti fil-livell internazzjonali fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji, u l-inkoraġġiment ta’ kumpaniji li joperaw fit-territorju tal-PTEE biex jimplimentawhom;

(e)

l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattika fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali tal-kumapniji.

2.   Fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta’ miżuri bil-għan li jħarsu l-kundizzjonijiet ambjentali jew tax-xogħol li jistgħu jolqtu l-kummerċ jew l-investiment, l-Unjoni u l-PTEE għandhom iqisu l-informazzjoni xjentifika u teknika li tkun disponibbli, u l-istandards, il-linji gwida jew ir-rakkomandazzjonijiet internazzjonali rilevanti, fosthom il-prinċipju ta’ prekawzjoni.

3.   L-Unjoni u l-PTEE għandhom japplikaw trasparenza sħiħa biex jiżviluppaw, jintroduċu u jimplimentaw kwalunkwe miżura bil-għan tal-ħarsien tal-ambjent u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li jolqtu l-kummerċ jew l-investiment.

Kapitolu 2

Oqsma oħra relatati mal-kummerċ

Artikolu 59

Pagamenti kurrenti u movimenti ta’ kapital

1.   Ma għandha tiġi imposta l-ebda restrizzjoni fuq kwalunkwe pagamenti f’munita li tista’ tiġi konvertita liberalment fil-kont kurrenti tal-bilanċ tal-pagament bejn residenti tal-Unjoni u tal-PTEE.

2.   Fir-rigward ta’ tranżazzonijiet fuq il-kont kapitali ta’ bilanċ tal-pagamenti, l-Istati Membri u l-awtoritajiet tal-PTEE ma għandhom jimponu l-ebda restrizzjoni fuq il-moviment liberu ta’ kapital għal investimenti diretti f’kumpaniji ffurmati f’konformità mal-liġijiet tal-Istat Membru, pajjiż jew territorju ospitanti u għandhom jiżguraw li l-assi ffurmati minn dan l-investiment u kull profitt li joħroġ minnu jkunu jistgħu jiġu realizzati u rimpatrijati.

3.   L-Unjoni u l-PTEE għandhom ikunu intitolati li jieħdu l-miżuri msemmija fl-Artikoli 64, 65, 66, 75 u 215 tat-TFUE skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fih mutatis mutandis.

4.   L-awtoritajiet tal-PTEE, l-Istat Membru kkonċernat jew l-Unjoni għandhom jinformaw lil xulxin minnufh dwar kwalunkwe miżura u jressqu skeda biex jitneħħew mill-aktar fis possibbli.

Artikolu 60

Politika ta’ kompetizzjoni

It-tneħħija ta’ distorsjonijiet fil-kompetizzjoni, b’kunsiderazzjoni tal-livelli differenti tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u l-ħtiġijiet ekonomiċi tal-PTEE, għandhom jinvolvu l-implimentazzjoni ta’ regoli u politiki lokali, nazzjonali jew reġjonali fosthom il-kontroll u, taħt ċerti kundizzjonijiet, il-projbizzjoni ta’ ftehimiet bejn impriżi, ta’ deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta’ impriżi u ta’ prattiki miftiehma bejn impriżi li l-għan jew l-effett tagħhom ikunu l-prevezjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorsjoni tal-kompetizzjoni. Din il-projbizzjoni tirrigwarda wkoll l-abbuż minn impriża waħda jew aktar ta’ pożizzjoni dominanti fit-territorju tal-Unjoni jew tal-PTEE.

Artikolu 61

Protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali

1.   Għandu jiġi żgurat livell ta’ protezzjoni adegwat u effettiv ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, fosthom mezzi għall-infurzar ta’ dawn id-drittijiet, f’konformità mal-aktar livelli internazzjonali għolja stabbiliti bil-ħsieb li jitnaqqsu d-distorsjonijiet u l-impedimenti fil-kummerċ bilaterali.

2.   Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni f’dan il-qasam tista’ tikkonċerna t-tħejjija ta’ liġijiet u regolamenti għall-protezzjoni u l-infurzar ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, il-prevenzjoni tal-abbuż ta’ tali drittijiet mid-detenturi tad-dritt u tal-ksur ta’ tali drittijiet minn kompetituri u appoġġ lil organizzazzjonijiet reġjonali dwar il-proprjetà intellettwali li jkunu involuti fl-infurzar u l-protezzjoni, fosthom it taħriġ ta’ persunal.

Artikolu 62

Il-barrieri tekniċi għall-kummerċ

L-assoċjazzjoni tista’ tinkludi kooperazzjoni fl-oqsma tar-regolamentazzjoni teknika għal prodotti, l-istandardizzazzjoni, il-valutazzjoni tal-konformità, l-akkreditazzjoni, is-sorveljanza tas-suq u l-kwalità tal-assigurazzjoni bil-għan li jitneħħew l-ostakli tekniċi żejda fuq il-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE u biex jitnaqqsu d-differenzi f’dawk l-oqsma.

Artikolu 63

Politika tal-konsumatur, protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur u l-kummerċ

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-politika tal-konsumatur, il-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur u l-kummerċ tista’ tinkludi t-tħejjija ta’ liġijiet u regolament fil-qasam tal-politika tal-konsumatur u tal-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur, bil-għan li jiġu evitati ostakli żejda fuq il-kummerċ.

Artikolu 64

Miżuri sanitarji u fitosanitarji

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, l-iskop tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-miżuri sanitarji u fitosanitarji huwa:

(a)

il-faċilitazzjoni tal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE inġenerali u bejn il-PTEE u pajjiżi terzi, filwaqt li jitħarsu s-saħħa jew il-ħajja tal-bnedmin, l-annimali u l-pjanti f’konformità mal-Ftehim dwar l-Applikazzjoni ta’ Miżuri Sanitajri u Fitosanitarji (il-“Ftehim SPS tad-WTO”);

(b)

l-indirizzar ta’ problemi li jinqalgħu minn miżuri sanitarji u fitosanitarji;

(c)

l-iżgurar ta’ trasparenza fir-rigward tal-miżuri sanitarji u fitosanitarji applikabbli għall-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE;

(d)

il-promozzjoni tal-armonizzazzjoni ta’ miżuri ma’ standards internazzjonali, skont il-Ftehim SPS tad-WTO;

(e)

l-appoġġ tal-parteċipazzjoni effettiva tal-PTEE f’organizzazzjonijiet li jistabblixxu standards sanitarji u fitosanitarji;

(f)

il-promozzjoni tal-konsultazzjoni u l-skambji bejn il-PTEE u l-istituti u l-laboratorji Ewropej;

(g)

il-ħolqien u t-titjib tal-kapaċità teknika tal-PTEE biex jimplimentaw u jwettqu monitoraġġ ta’ miżuri sanitarji u fitosanitarji;

(h)

il-promozzjoni ta’ trasferiment ta’ teknoloġija fil-qasam tal-miżuri sanitarji u fitosanitarji.

Artikolu 65

Projbizzjoni ta’ miżuri protezzjonisti

Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 1 u 2 ma għandhomx jintużaw bħala mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ.

Kapitolu 3

Kwistjonijiet monetarji u tat-taxxa

Artikolu 66

Carve out tat-taxxa

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 67, it-trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit li jingħata skont din id-Deċiżjoni ma għandux japplika għal vantaġġi tat-taxxa li l-Istati Membri jew l-awtoritajiet tal-PTEE jkunu qed jipprovdu jew ikunu jistgħu jipprovdu fil-futur fuq il-bażi ta’ ftehimiiet sabiex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew arranġamenti oħra tat-taxxa, jew il-leġiżlazzjoni domestika fis-seħħ fir-rigward tat-taxxa.

2.   Xejn f’din id-Deċiżjoni ma jista’ jitqies li jipprevjeni l-adozzjoni jew l-infurzar ta’ xi miżura mmirata lejn il-prevenzjoni tal-frodi li tinvolvi t-taxxa, jew l-iskartar jew l-evażjoni tat-taxxi skont id-dispożizzjonijiet tat-taxxa ta’ ftehimijiet biex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew arranġamenti oħra tat-taxxa, jew leġiżlazzjoni fiskali domestika fis-seħħ.

3.   Xejn f’din id-Deċiżjoni ma għandu jitqies li jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti milli jagħmlu distinzjoni, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni fiskali tagħhom, bejn kontribwenti tat-taxxi li ma jkunux fl-istess sitwazzjoni, partikolarment rigward il-post ta’ residenza tagħhom, jew rigward il-post fejn jiġi investit il-kapital tagħhom.

Artikolu 67

Arranġamenti ta’ taxxa u doganali għal kuntratti ffinanzjati mill-Unjoni

1.   Fuq il-kuntratti ffinanzjati mill-Unjoni l-PTEE għandhom japplikaw arranġamenti tat-taxxa u doganali li ma jkunux anqas favorevoli minn dawk applikati minnhom għall-Istat Membru li l-PTEE jkollu rabtiet miegħu jew għal dawk l-istati li jingħataw trattament tal-aktar nazzjon iffavorit, jew għal organizzazzjonijiet internazzjonali tal-iżvilupp li jkollhom relazzjonijiet magħhom, liema trattament ikun l-aktar favorevoli.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-arranġamenti li ġejjin għandhom japplikaw għall-kuntratti finanzjati mill-Unjoni:

(a)

il-kuntratt fil-PTEE benefiċjarju ma għandux ikun suġġett għal-dazji tal-bolla u ta’ reġistrazzjoni jew għall-imposti fiskali b’effett ekwivalenti, sew jekk dawn it-tariffi jkunu jeżistu diġà kif ukoll jekk dawn ikunu ser jiddaħħlu fil-ġejjieni; madankollu, dawn il-kuntratti għandhom jiġu reġistrati bi qbil mal-liġijiet fis-seħħ fil-PTEE u tista’ titħallas imposta li tkun tikkorrispondi għas-servizz mogħti;

(b)

profitt u/jew introjtu li jinħoloq mill-eżekuzzjoni ta’ kuntratti għandhom ikunu taxxabbli skont l-arranġamenti fiskali interni tal-PTEE benefiċjarju, kemm-il darba l-persuni fiżiċi jew il-persuni ġuridiċi li jirrealizzaw dan il-profitt u/jew introjtu jkollhom post permanenti ta’ negozju f’dak il-PTEE, u li l-eżekuzzjoni tal-kuntratt iddum aktar minn sitt xhur;

(c)

impriżi li jkollhom jimportaw tagħmir sabiex jeżegwixxu kuntratti ta’ xogħlijiet għandhom, jekk jitolbu dan, jibbenefikaw mis-sistema ta’ ammissjoni temporanja kif preskritt mill-leġiżlazzjoni tal-PTEE benefiċjarju rigward dak it-tagħmir;

(d)

tagħmir professjonali meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet definiti f’kuntratt ta’ servizz għandhom jiddaħħlu temporanjament fil-PTEE benefiċjarju mingħajr dazji fiskali, tal-importazzjoni u doganali u mingħajr ebda tariffa oħra li jkollha effett ekwivalenti fejn dawn id-dazji u l-imposti ma jikkostitwixxux rimunerazzjoni għas-servizzi mogħtija;

(e)

importazzjonijiet skont kuntratti ta’ provvista għandhom jiddaħħlu fil-PTEE benefiċjarju mingħajr dazji doganali, dazji ta’ importazzjoni, taxxi jew imposti fiskali li jkollhom effett ekwivalenti. Il-kuntratti għal forniment li oriġinaw fil-PTEE inkwistjoni għandhom jiġu konklużi fuq il-bażi tal-prezzijiet ex-works tal-fornimenti, li magħhom jistgħu jiġu miżjuda dawn l-imposti fiskali interni kif jistgħu jkunu applikabbli għal dawk il-fornimenti fil-PTEE;

(f)

fjuwils, lubrikanti u bajnders idrokarboniċi u l-materjali kollha użati fl-eżekuzzjoni tal-kuntratti tax-xogħlijiet għandhom jiġu meqjusa li ġew mixtrija fis-suq lokali u għandhom ikunu suġġetti għar-regoli fiskali li japplikaw skont il-liġijiet fis-seħħ fil-PTEE benefiċjarju;

(g)

effetti personali u ta’ entità domestika importati għall-użu minn persuni fiżiċi, għajr dawk reklutati lokalment, imqabbda sabiex iwettqu xogħlijiet definiti f’kuntratt ta’ servizz u membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu eżentati minn dazji doganali jew tal-importazzjoni, taxxi u imposti fiskali oħra li jkollhom effett ekwivalenti, fil-limiti tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-PTEE benefiċjarju.

3.   Kull kwistjoni kuntrattwali mhux koperta minn paragrafi 1 u 2 għandha tibqa’ suġġetta għall-leġiżlazzjoni tal-PTEE ikkonċernat.

Kapitolu 4

Żvilupp fil-kapaċità tal-kummerċ

Artikolu 68

Approċċ ġenerali

Bil-għan li jiġi żgurat li l-PTEE jgawdu l-aħjar benefiċċju mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni u li huma jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-suq intern tal-Unjoni kif ukoll fis-swieq reġjonali, subreġjonali u internazzjonali bl-aħjar kundizzjonijiet possibbli, l-assoċjazzjoni għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet kummerċjali tal-PTEE billi:

(a)

issaħħaħ il-kompetittività, l-indipendenza u r-reżiljenza ekonomika tal-PTEE, permezz tad-diversifikazzjoni tal-firxa u taż-żieda tal-valur u l-volum tal-kummerċ tal-PTEE fi prodotti u servizzi u permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tal-PTEE li tiġbed investimenti privati f’diversi setturi ta’ attività ekonomika;

(b)

ittejjeb il-kooperazzjoni fil-kummerċ ta’ prodotti, servizzi u l-istabbiliment bejn il-PTEE u l-pajjiżi ġirien.

Artikolu 69

Djalogu, kooperazzjoni u żvilupp tal-kapaċità tal-kummerċ

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, l-inizjattivi ta’ djalogu, il-kooperazzjoni u l-iżvilupp tal-kapaċità kummerċjali jistgħu jinkludu:

(a)

it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-PTEE biex jiddefinixxu u jimplimentaw il-politiki meħtieġa għall-iżvilupp tal-kummerċ tagħhom tal-prodotti u tas-servizzi;

(b)

l-inkoraġġiment tal-isforzi tal-PTEE biex idaħħlu fis-seħħ l-oqfsa legali, regolatorji u istituzzjonali xierqa kif ukoll il-proċeduri amministrattivi meħtieġa;

(c)

il-promozzjoni tal-iżvilupp tas-settur privat lokali, b’mod partikolari tal-SMEs;

(d)

il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp tas-swieq u tal-prodotti, fosthom it-titjib tal-kwalità tal-prodotti;

(e)

jingħata kontribut għall-iżvilupp tar-riżorsi umani u tal-ħiliet professjonali rilevanti għall-kummerċ ta’ prodotti u servizzi;

(f)

it-titjib tal-kapaċità ta’ intermedjarji finanzjarji li jipprovdu lill-impriżi tal-PTEE bis-servizzi rilevanti għall-attivitajiet ta’ esportazzjoni tagħhom, bħal intelligence tas-swieq;

(g)

jingħata kontribut għall-ħolqien ta’ ambjent kummerċjali li jwassal għall-investiment.

Kapitolu 5

Kooperazzjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u tal-kwistjonijiet tat-taxxa

Artikolu 70

Kooperazzjoni fis-servizzi finanzjarji internazzjonali

Bil-għan tal-promozzjoni tal-istabbiltà, l-integrità u t-trasparenza tas-sistema finanzjarja globali, l-assoċjazzjoni tista’ tinkludi kooperazzjoni dwar servizzi finanzjarji internazzjonali. Din il-kooperazzjoni tista’ tikkonċerna:

(a)

l-għoti ta’ protezzjoni effettiva u xierqa lil investituri u konsumaturi oħrajn tas-servizzi finanzjarji;

(b)

il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

(c)

il-promozzjoni ta’ kooperazzjoni bejn atturi differenti tas-sistema finanzjarja, fosthom il-regolaturi u s-superviżuri;

(d)

il-ħolqien ta’ mekkaniżmi indipendenti u effettivi għas-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji.

Artikolu 71

Allinjament regolatorju fis-servizzi finanzjarji

L-Unjoni u l-PTEE għandhom jippromwovu konverġenza regolatorja ma’ standards internazzjonali rikonoxxuti dwar ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji fosthom: “Il-Prinċipji għal Superviżjoni Effettiva tal-Banek” tal-Kumitat ta’ Basel, “Il-Prinċipji Ewlenija tal-Assigurazzjoni” tal-Assoċjazzjonijiet Internazzjonali tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni, “L-Għanijiet u l-Prinċipji tar-Regolament dwar it-Titoli” tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli, “Il-Ftehim dwar l-iskambju ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet tat-taxxa” tal-OECD, “Id-Dikjarazzjoni dwar it-Trasparenza u l-iskambju ta’ Informazzjoni għal finijiet fiskali” tal-G20, “l-Attributi Ewlenin tas-Sistemi ta’ Riżoluzzjoni Effettivi għal Istituzzjonijiet Finanzjarji” tal-Bord tal-Istabbiltà Finanzjarja u “L-Istandards Internazzjonali dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u l-Proliferazzjoni - ir-Rakkomandazzjonijiet tal-FATF”.

Fejn xieraq li jsir dan, jew fuq talba tal-PTEE kkonċernat, l-Unjoni u l-PTEE jistgħu jagħmlu sforzi biex jippromovu allinjament akbar tal-leġiżlazzjoni tal-PTEE mal-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji.

Artikolu 72

Kooperazzjoni bejn awtoritajiet regolatorji u superviżorji

L-Unjoni u l-PTEE għandhom jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji u superviżorji rilevanti, fosthom l-iskambju ta’ informazzjoni, il-kondiviżjoni ta’ għarfien espert dwar is-swieq finanzjarji u miżuri oħra bħal dawn. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva ta’ dawn l-awtoritajiet, fost l-oħrajn permezz tal-iskambju ta’ persunal u taħriġ konġunt.

Artikolu 73

Kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta’ tassazzjoni

L-Unjoni u l-PTEE għandhom jippromwovu l-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa sabiex jiġi ffaċilitat il-ġbir ta’ dħul leġittimu mit-taxxa u biex jiġu żviluppati miżuri għall-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipji ta’ governanza tajba fil-qasam tat-taxxa, fosthom it-trasparenza, l-iskambju ta’ informazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta fil-qasam tat-taxxa.

PARTI ERBGĦA

STRUMENTI GĦAL ŻVILUPP SOSTENIBBLI

Kapitolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 74

Għanijiet ġenerali

L-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet ġenerali tal-assoċjazzjoni permezz tal-għoti ta’:

(a)

riżorsi finanzjarji xierqa u assistenza teknika adegwata bil-għan tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-PTEE li jifformulaw u jimplimentaw oqfsa strateġiċi u regolatorji;

(b)

finanzjament fit-tul għall-promozzjoni tat-tkabbir tas-settur privat.

Artikolu 75

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Parti, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“għajnuna programmabbli” tfisser l-għajnuna li ma titħallasx lura skont il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp allokata lill-PTEE għall-finanzjament ta’ strateġiji u prijoritaijet territorjali u reġjonali stabbiliti fid-dokumenti ta’ pprogrammar;

(b)

“programmar” tfisser l-proċess ta’ organizzazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji indikattivi bil-ħsieb tal-implimentazzjoni, fuq bażi pluriennali, f’żona msemmija fil-Parti Tnejn ta’ din id-Deċiżjoni, tal-azzjoni sabiex jinksibu l-għanijiet tal-assoċjazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE;

(c)

“dokument ta’ pprogrammar” tfisser d-dokument li jistabbilixxi l-istrateġija, il-prijoritajit u l-arranġamenti tal-PTEE u jittraduċi l-għanijiet u l-miri tal-PTEE għall-iżvilupp sostenibbli tiegħu f’mod effettiv u effiċjenti biex jinkisbu l-għanijiet tal-assoċjazzjoni;

(d)

“pjanijiet ta’ żvilupp” msemmija fl-Artikolu 83 tfisser sett koerenti ta’ operazzjonijiet definiti u ffinanzjarji esklużivament mill-PTEE fil-qafas tal-politiki u l-istrateġiji ta’ żvilupp tagħhom stess, u dawk maqbula bejn il-PTEE u l-Istat Membru li jkollu rabtiet miegħu;

(e)

“allokazzjoni territorjali” tfisser l-ammont allokat lill-PTEE għall-għajnuna programmabbli f’konformità mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-finanzjament ta’ strateġiji u prijoritajiet territorjali stabbiliti fid-dokumenti ta’ pprogrammar;

(f)

“allokazzjoni reġjonali” tfisser l-ammont allokat għall-għajnuna programmabbli f’konformità mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-finanzjament ta’ strateġiji jew prijoritajiet reġjonali komuni għal diversi PTEE u stabbiliti fid-dokumenti ta’ pprogrammar;

(g)

“deċiżjoni ta’ finanzjament” tfisser l-att adottat mill-Kummissjoni li jispeċifika d-dettalji tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u li tawtorizza l-għotja ta’ għajnuna finanzjarja mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp.

Artikolu 76

Prinċipji ta’ kooperazzjoni finanzjarja

1.   L-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għandha tissejjes fuq il-prinċipji tas-sħubija, ir-responsabbiltà u l-konverġenza ma’ sistemi territorjali, il-kumplimentarjetà u s-sussidjarjetà.

2.   L-operazzjonijiet iffinanzjati fi ħdan il-qafas ta’ din id-Deċiżjoni jistgħu jieħdu s-sura ta’ għajnuna programmabbli jew mhux programmabbli.

3.   L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha:

(a)

tiġi implimentata b’kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi ġeografiċi, soċjali u kulturali rispettivi tal-PTEE, kif ukoll tal-potenzjal speċifiku tagħhom;

(b)

tiżgura li l-flussi ta’ riżorsi jingħataw fuq bażi prevedibbli u regolari;

(c)

tkun flessibbli u mfassla għas-sitwazzjoni f’kull PTEE; u

(d)

titwettaq f’konformità sħiħa mas-setgħat istituzzjonali, legali u finanzjarji rispettivi ta’ kull wieħed mis-sieħba.

4.   L-awtoritajiet tal-PTEE ikkonċernati għandhom ikunu responsabbli mill-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni li jiżguraw l-immaniġġjar finanzjarju sod fl-użu ta’ fondi tal-Unjoni.

Kapitolu 2

Riżorsi finanzjarji

Artikolu 77

Sorsi ta’ finanzjament

Il-PTEE għandhom ikunu eliġibbli għas-sorsi ta’ finanzjament li ġejjin:

(a)

riżorsi allokati lill-PTEE skont il-Ftehim Intern bejn l-Istati Membri tal-Unjoni li jistabbilixxi l-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ);

(b)

il-programmi u l-istrumenti tal-Unjoni previsti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni; u

(c)

fondi mmaniġġjati mill-BEI fl-ambitu tar-riżorsi proprji tal-BEI, u r-riżorsi allokati lill-Faċilità ta’ Investiment tal-FEŻ, skont il-kundizzjonijiet tal-Ftehim Intern bejn l-Istati Membri tal-Unjoni li jistabbilixxi l-11-il FEŻ (7) (il-“Ftehim Intern tal-11-il FEŻ”).

Kapitolu 3

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-assistenza finanzjarja fl-ambitu tal-11-il FEŻ

Artikolu 78

Suġġett u ambitu

Fil-qafas tal-istrateġija u l-prijoritajiet stabbiliti mill-PTEE kkonċernati f’livell lokali u reġjonali, u bla ħsara għall-għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza, jista’ jingħata appoġġ finanzjarju għall-attivitajiet li ġejjin biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:

(a)

politiki settorjali u riformi kif ukoll proġetti li jkunu koerenti magħhom;

(b)

żvilupp istituzzjonali, bini ta’ kapaċità u integrazzjoni tal-aspetti ambjentali;

(c)

kooperazzjoni teknika; u

(d)

appoġġ addizzjonali fil-każ ta’ fluttwazzjonijiet fil-qligħ mill-esportazzjonijiet ta’ prodotti u servizzi msemmija fl-Artikolu 82.

Artikolu 79

Għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza

1.   Għandha tingħata għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza lill-PTEE li jħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet ekonomiċi u soċjali serji ta’ natura eċċezzjonali li jirriżultaw minn diżastri naturali jew magħmula mill-bniedem jew ċirkostanzi straordinarji li jkollhom effetti paragunabbli. Għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza għandha tinżamm għat-tul ta’ żmien meħtieġ sabiex jiġu indirizzati problemi urġenti li jinħolqu f’dawn is-sitwazzjonijiet.

Għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza għandha tingħata biss fuq il-bażi tal-ħtiġijiet u l-interessi ta’ vittmi tad-diżastri.

2.   L-għan tal-għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza għandha tkun li:

(a)

jiġu salvati ħajjiet ta’ bnedmin, tiġi evitata u tittaffa t-tbatija u tinżamm id-dinjità tal-bniedem f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi u ta’ wara l-kriżi;

(b)

tikkontribwixxi għall-finanzjament u għall-għoti tal-għajnuna umanitarja u għall-aċċess dirett għaliha minn min għandu jibbenefika minnha permezz tal-mezzi loġistiċi kollha disponibbli;

(c)

li twettaq riabilitazzjoni u rikostruzzjoni fuq żmien qasir sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jibbenefikaw minn integrazzjoni soċjoekonomika minima u, mill-aktar fis possibbli, jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-issuktar tal-iżvilupp abbażi ta’ għanijiet fit-tul;

(d)

tindirizza l-ħtiġijiet li jinħolqu mill-ispostament tal-persuni, bħar-refuġjati, il-persuni spustati u dawk li jerġgħu lura, wara diżastri naturali jew maħluqin mill-bniedem sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet kollha, għat-tul ta’ żmien neċessarju, tar-refuġjati u tal-persuni spustati, irrispettivament minn fejn ikunu qiegħdin, u jiffaċilitaw l-azzjoni għar-ripatriazzjoni volontarja u l-integrazzjoni mill-ġdid fil-pajjiż tal-oriġini; u

(e)

tassisti lill-PTEE biex jistabbilixxu mekkaniżmi għall-prevenzjoni tad-diżastri u għall-istat ta’ preparazzjoni għalihom għal tul ta’ żmien qasir, inkluż għal previżjoni u twissija bikrija, bl-iskop li jitnaqqsu l-konsegwenzi tad-diżastri.

3.   L-għajnuna prevista b’dan l-Artikolu tista’ tingħata wkoll lill-PTEE li jaċċettaw refuġjati jew persuni rimpatrijati sabiex jilħqu l-ħtiġijiet serji li ma jkunux koperti mill-assistenza ta’ emerġenza.

4.   L-għajnuna prevista b’dan l-Artikolu għandha tiġi ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni. Madankollu, f’ċerti eċċezzjonijiet tkun tista’ tiġi finanzjata mill-allokazzjonijiet preskritti fl-Anness II, minbarra l-fondi mill-intestatura baġitarja kkonċernata.

5.   L-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza għandhom jitwettqu fuq talba mill-PTEE affettwat, il-Kummissjoni u l-Istat Membru b’rabtiet mal-PTEE, organizzazzjonijiet internazzjonali jew organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali jew internazzjonali. Din l-għajnuna għandha tingħata u tiġi implimentata skont proċeduri li jiffaċilitaw operazzjonijiet rapidi, flessibbli u effettivi.

Artikolu 80

Żvilupp tal-kapaċità

1.   L-assistenza finanzjarja tista’ tikkontribwixxi, fost affarijiet oħra, għall-appoġġ tal-PTEE fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet meħtieġa biex jiddefinixxi, jimplimenta u jwettaq monitoraġġ ta’ strateġiji territorjali u/jew reġjonali u azzjonijiet bil-għan tal-ksib tal-għanijiet ġenerali għall-kundizzjonijiet tal-kooperazzjoni msemmija fil-Partijiet Tnejn u Tlieta.

2.   L-Unjoni għandha tappoġġa l-isforzi tal-PTEE fl-iżvilupp ta’ data statistika affidabbli dwar dawn l-oqsma.

3.   L-Unjoni tista’ tappoġġa l-PTEE fl-isforzi tagħhom biex itejbu l-komparabbiltà tal-indikaturi makroekonomiċi tagħhom.

Artikolu 81

Assistenza teknika

1.   Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jistgħu jiġu ffinanzjati studji jew miżuri ta’ assistenza teknika li jiżguraw it-tħeijjija, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u s-superviżjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u għall-evalwazzjoni globali tagħha. L-assistenza teknika mogħtija lokalment għandha tiġi implimentata fiċ-ċirkostanzi kolha skont ir-regoli applikabbli għal ġestjoni finanzjarja deċentralizzata.

2.   Fuq l-inizjattiva tal-PTEE, jistgħu jsiru studji jew miżuri ta’ għajnuna teknika ffinanzjati fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet skedati fid-dokumenti ta’ pprogrammar. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tiffinanzja dawn l-azzjonijiet jew permezz ta’ għajnuna programmabbli jew minn pakkett allokat għal miżuri ta’ kooperazzjoni teknika.

Artikolu 82

Appoġġ addizzjonali fil-każ ta’ fluttwazzjonijiet fi qligħ minn esportazzjonijiet

1.   Sabiex jittaffew l-effetti negattivi ta’ fluttwazzjonijiet fuq żmien qasir fi qligħ minn esportazzjonijiet, partikolarment fis-setturi agrikoli, tas-sajd u tat-tħaffir fil-minjieri, li jistgħu jipperikolaw il-ksib tal-għanijiet tal-iżvilupp tal-PTEE ikkonċernat, għandha titwaqqaf sistema ta’ appoġġ addizzjonali fl-allokazzjoni finanzjarja msemmija fl-Anness II.

2.   L-appoġġ fil-każ ta’ fluttwazzjonijiet fuq żmien qasir fi qligħ minn esportazzjonijiet għandu jkollu l-għan li jiġu salvagwardjati riformi u politiki settorjali li jitpoġġew f’riskju b’riżultat ta’ tnaqqis fid-dħul u biex jiġu rimedjati l-effetti negattivi tal-instabbiltà fil-qligħ minn esportazzjonijiet partikolarment minn prodotti agrikoli u ta’ tħaffir fil-minjieri.

Id-dipendenza tal-ekonomiji tal-PTEE fuq l-esportazzjonijiet, partikolarment fis-settur agrikolu u tal-minjieri, għandha tittieħed inkonsiderazzjoni fl-allokazzjoni ta’ riżorsi msemmija fl-Anness V. F’dan il-kuntest, il-PTEE iżolati msemmija fl-Anness I għandhom jirċievu trattament aktar favorevoli skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness V.

3.   Ir-riżorsi addizzjonali għandhom jingħataw bi qbil mal-modalitajiet speċifiċi tal-mekkaniżmu ta’ appoġġ kif iddikjarat fl-Anness V.

4.   L-Unjoni għandha tipprovdi wkoll appoġġ għal skemi ta’ assigurazzjoni bbażati fuq is-suq imfassla għall-PTEE li jippruvaw jipproteġu lilhom infushom kontra r-riskju ta’ fluttwazzjonijiet fi qligħ ta’ esportazzjonijiet.

Artikolu 83

Ipprogrammar

1.   Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, l-għajnuna programmabbli għandha tissejjes fuq dokument ta’ pprogrammar.

2.   Id-dokument ta’ pprogrammar jista’ jqis il-pjanijiet ta’ żvilupp territorjali jew pjanijiet oħrajn maqbula bejn il-PTEE u l-Istati Membri li jkollhom rabtiet magħhom.

3.   Skont l-Artikolu 10, l-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jerfgħu r-responsabbiltà primarja għat-tfassil ta’ strateġiji, prijoritajiet u arranġamenti permezz tat-tħejjija ta’ dokumenti ta’ pprogrammar f’koordinazzjoni mal-Kummissjoni u mal-Istat Membru li jkollu rabtiet mal-PTEE.

4.   L-awtoritajiet tal-PTEE għandhom ikunu responsabbli minn:

(a)

l-istabbiliment tal-prijoritajiet li fuqhom ser tissejjes l-istrateġija; u

(b)

it-tfassil ta’ proposti għal proġetti u programmi mressqa lill-Kummissjoni u eżaminati minnha.

Artikolu 84

Preparazzjoni, evalwazzjoni u approvazzjoni tad-Dokument ta’ Pprogrammar

1.   L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali kompetenti jew, fil-każ ta’ programmi reġjonali, l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Reġjonali għandu jħejji proposta għal Dokument ta’ Pprogrammar wara konsultazzjonijiet mal-usa’ firxa possibbli ta’ partijiet interessati u għandu jibbaża fuq tagħlimiet miksuba u fuq l-aħjar prattiki.

2.   Kull proposta għal Dokument ta’ Pprogrammar għandha tiġi adattata għall-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull PTEE. Din għandha tistabbilixxi s-settur(i) fil-mira magħżul(a) għall-finanzjament tal-Unjoni, l-objettivi speċifiċi, ir-riżultati mistennija, l-indikaturi tal-prestazzjoni li bihom ser tiġi vvalutata u evalwata u l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva. Din għandha tippromovi l-appartenenza lokali tal-programmi ta’ kooperazzjoni.

3.   Il-proposta għad-Dokument ta’ Pprogrammar għandha tkun is-suġġett ta’ skambju ta’ fehmiet bejn il-PTEE u l-Istat Membru kkonċernat u l-Kummissjoni mill-istadji bikrija tal-proċess ta’ pprogrammar u bil-ħsieb li tiġi promossal-komplementarjetà u l-konsistenza fost l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni rispettivi tagħhom.

4.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-proposta għad-Dokument ta’ Pprogrammar biex tiddetermina jekk ikunx fiha l-elementi kollha meħtieġa u jekk hix konsistenti mal-miri ta’ din id-Deċiżjoni u l-politiki rilevanti tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Bank Ewropew tal-Investiment dwar l-abbozz ta’ Dokument ta’ Pprogrammar.

5.   Il-PTEE għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja, inklużi r-riżultati ta’ kwalunkwe studji fattibbli, biex tagħmel l-evalwazzjoni tal-abbozz ta’ Dokument ta’ Pprogrammar mill-Kummissjoni kemm jista’ jkun effettiv.

6.   L-awtoritajiet tal-PTEE u l-Kummissjoni għandhom ikunu responsabbli b’mod konġunt mill-approvazzjoni tad-dokument ta’ pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha tapprova d-dokument ta’ pprogrammar skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 86.

Artikolu 85

Implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni ta’ finanzjament li tikkorrispondi għal dokument ta’ pprogrammar f’konformità mal-istandards stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-11-il FEŻ u skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 87.

2.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta r-riżorsi tal-11-il FEŻ tal-PTEE fi kwalunkwe wieħed mill-modi stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-11-il FEŻ u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni u fil-miżuri li jimplimentaw dik id-Deċiżjoni. Għal dan il-għan, hija għandha tikkonkludi ftehimiet ta’ finanzjament mal-awtoritajiet rilevanti tal-PTEE.

3.   L-awtoritajiet tal-PTEE għandhom ikunu responsabbli minn:

(a)

it-tħejjija, in-negozjati u l-konklużjoni ta’ kuntratti;

(b)

l-implimentazzjoni u l-immaniġġjar ta’ proġetti u programmi; u

(c)

iż-żamma ta’ proġetti u programmi u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tagħhom.

4.   L-awtoritajiet rilevanti tal-PTEE u l-Kummissjoni għandhom ikunu responsabbli b’mod konġunt sabiex:

(a)

jiżguraw l-ugwaljanza tal-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f’sejħiet għall-offerti u kuntratti;

(b)

jimmonitorjaw u jevalwaw l-effetti u r-riżultati ta’ proġetti u programmi; u

(c)

jiżguraw l-eżekuzzjoni xierqa, minnufih u effiċjenti ta’ proġetti u programmi.

5.   Biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ fehmiet, għandhom isiru laqgħat tekniċi tal-inqas darba fis-sena bejn l-Uffiċjali tal-Awtorizzazzjoni Territorjali, l-Istati Membri kkonċernati u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni involuti fl-ipprogrammar, partikolarment bl-użu ta’ teknoloġiji moderni jew, jekk possibbli, bħala estensjoni tal-Forum ta’ djalogu PTEE-UE.

6.   Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-11-il FEŻ jistgħu jiġu implimentati b’kofinanzjament parallel jew konġunt soġġett għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-FEŻ.

Artikolu 86

Uffiċjali Territorjali u Reġjonali Awtorizzati

1.   Il-Gvern ta’ kull PTEE għandu jaħtar Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali biex jirrappreżentah fl-operazzjonijiet kollha tiegħu finanzjati mir-riżorsi tal-11-il FEŻ amministrati mill-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment. L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali għandu jaħtar viċi Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali wieħed jew aktar sabiex jissostitwixxih meta ma jkunx f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet tiegħu u għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar din il-ħatra. L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali jista’, fejn il-kondizzjonijiet dwar il-kapaċità istituzzjonali u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba jkunu ssodisfati, jiddelega l-funzjonijiet tiegħu fl-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti konċernati lill-korp responsabbli fi ħdan l-awtorità kompetenti tal-PTEE. L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali għandu jinforma ex-ante lill-Kummissjoni b’kwalunkwe delega ta’ dan it-tip.

Meta l-Kummissjoni ssir taf bi problemi fit-twettiq tal-proċeduri rigward l-amministrazzjoni tar-riżorsi mill-11-il FEŻ, hija għandha, flimkien mal-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali, tagħmel il-kuntatti kollha meħtieġa biex tirrimedja s-sitwazzjoni u tieħu kwalunkwe passi meħtieġa. L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali għandu jassumi responsabbiltà finanzjarja biss għall-kompiti eżekuttivi fdati lilu.

Fejn riżorsi mill-11-il FEŻ ikunu amministrati b’mod indirett u soġġett għal kull setgħa addizzjonali li jista’ jingħata mill-Kummissjoni, l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali għandu:

(a)

jkun responsabbli għall-koordinazzjoni, l-ipprogrammar, il-monitoraġġ regolari u r-rieżamijiet tal-implimentazzjoni ta’ kooperazzjoni, u għall-kooperazzjoni mad-donaturi;

(b)

f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, ikun responsabbli mill-preparazzjoni, mill-preżentazzjoni u mill-evalwazzjoni tal-programmi u l-proġetti.

2.   Fejn ir-riżorsi tal-11-il FEŻ jiġu amministrati b’mod indirett u soġġett għal kull setgħa addizzjonali li tista’ tingħata mill-Kummissjoni, l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali rilevanti għandu jaġixxi bħala l-Awtorità Kontraenti għall-programmi implimentati permezz ta’ offerti jew sejħiet għal proposti, taħt il-kontroll ex-ante tal-Kummissjoni.

3.   L-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali għandu, waqt l-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet u soġġett għall-obbligu li jinforma lill-Kummissjoni, jiddeċiedi dwar:

(a)

l-aġġustamenti u l-alterazzjonijiet tekniċi fil-programmi u l-proġetti fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ dettall sakemm dawn ma jaffettwawx is-soluzzjoni teknika adottata u jibqgħu fil-limiti tar-riżerva għall-aġġustamenti prevista fil-ftehim ta’ finanzjament;

(b)

bdil fis-sit ta’ programmi jew proġetti li jinvolvu unitajiet multipli fejn dan ikun ġustifikat għal raġunijiet tekniċi, ekonomiċi jew soċjali;

(c)

l-impożizzjoni jew remissjoni ta’ penali għal dewmien;

(d)

l-atti li jirrilaxxaw il-garanti;

(e)

is-subkuntratti;

(f)

l-aċċettazzjoni finali, sakemm il-Kummissjoni tkun approvat l-aċċettazzjoni proviżorja, l-minuti korrispondenti u, fejn adatt, tkun preżenti għall-aċċettazzjoni finali, b’mod partikolari meta l-ammont ta’ riżervi reġistrati waqt l-aċċettazzjoni proviżorja jkun jeħtieġ xogħol addizzjonali konsiderevoli; u l-kiri ta’ konsulenti u esperti oħra għall-assistenza teknika.

4.   Fil-każ ta’ programmi reġjonali, l-awtoritajiet tal-PTEE parteċipanti għandhom jaħtru Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Reġjonali fost l-atturi ta’ kooperazzjoni msemmija fl-Artikolu 11. Id-dmirijiet tal-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Reġjonali jikkorrispondu mutatis mutandis għal dawk tal-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni Territorjali.

Artikolu 87

Kumitat FEŻ-PTEE

1.   Fejn xieraq il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat maħluq mill-Ftehim Intern tal-11-il FEŻ.

2.   Meta jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu minn din id-Deċiżjoni, il-Kumitat għandu jkun magħruf bħala ‘l-Kumitat FEŻ-PTEE’. Il-proċeduri tal-Kumitat stabbiliti fil-Ftehim Intern tal-11-il FEŻ u fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni applikabbli għall-11-il FEŻ għandhom japplikaw għall-Kumitat FEŻ-PTEE. Sad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-aħħar Regolament, il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 617/2007 (8) għandhom japplikaw.

3.   Il-Kumitat għandu jiffoka x-xogħol tiegħu fuq il-kwistjonijiet sostantivi ta’ kooperazzjoni fil-livell tal-PTEE u f’dak reġjonali. Fl-interessi tal-koerenza, il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà, għandu jwettaq monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-Dokumenti ta’ Pprogrammar.

4.   Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar:

(a)

abbozz ta’ Dokumenti ta’ Pprogrammar u kull emenda li ssirilhom; u

(b)

id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament għall-implimentazzjoni ta’ din il-Parti tad-Deċiżjoni.

Artikolu 88

Rwol tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni

1.   Fejn l-Unjoni hija rappreżentata minn Delegazzjoni taħt l-awtorità ta’ Kap tad-Delegazzjoni, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-11-il FEŻ dwar l-uffiċjali awtorizzati u l-uffiċjali tal-kontabilità permezz ta’ subdelegazzjoni għandhom japplikaw.

2.   L-Uffiċjali Territorjali u/jew Reġjonali Awtorizzati għandhom jikkooperaw u jaħdmu mill-qrib mal-Kap tad-Delegazzjoni, li għandu jkun il-kuntatt prinċipali għall-atturi differenti tal-kooperazzjoni fil-PTEE kkonċernati.

Artikolu 89

Regoli dwar in-nazzjonalità u l-oriġini għall-akkwist pubbliku, għotjiet u proċeduri ta’ għoti oħrajn għall-PTEE

1.   Regoli ġenerali dwar l-eliġibbiltà:

(a)

Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta’ kuntratti ta’ akkwist, għotjiet u proċeduri oħra ta’ għoti għal azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni għall-benefiċċju ta’ partijiet terzi għandha tkun miftuħa għall-persuni fiżiċi kollha li huma ċittadini ta’, u persuni ġuridiċi li huma effettivament stabbiliti, f’pajjiż eliġibbli jew territorju kif definit fil-paragrafu 2, u lill-Organizzazzjonijiet Internazzjonali.

(b)

Fil-każ ta’ azzjonijiet kofinanzjati b’mod konġunt ma’ sieħeb jew donatur ieħor jew implimentati permezz ta’ Stat Membru f’ġestjoni kondiviża jew permezz ta’ Fond Fiduċjarju stabbilit mill-Kummissjoni, pajjiżi li huma eliġibbli skont ir-regoli ta’ dak is-sieħeb, donatur ieħor jew Stat Membru jew iddeterminati fl-att kostitwenti tal-fond fiduċjarju, għandhom ikunu eliġibbli wkoll.

Fil-każ ta’ azzjonijiet implimentati permezz ta’ entitajiet fdati, li huma Stati Membri jew l-aġenziji tagħhom, permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment jew ta’ Organizzazzjonijiet Internazzjonali jew l-aġenziji tagħhom, il-persuni naturali jew ġuridiċi li huma eliġibbli skont ir-regoli ta’ dik l-entità fdata, kif identifikat fil-ftehimiet konklużi mal-entità ta’ kofinanzjament jew ta’ implimentazzjoni, għandhom ikunu eliġibbli wkoll.

(c)

Fil-każ ta’ azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni u, barra minn hekk, taħt Strument ieħor għall-azzjoni esterna, inkluż il-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit- 23 ta’ Ġunju 2000 (9), kif emendat l-aħħar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 (10), il-pajjiżi identifikati taħt kwalunkwe minn dawn l-Istrumenti għandhom jitqiesu eliġibbli għall-iskop ta’ dik l-azzjoni.

Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ natura globali, reġjonali jew transkonfinali ffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni, persuni fiżiċi u ġuridiċi minn pajjiżi, territorji u reġjuni koperti mill-azzjoni jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri li jimplimentaw azzjonijiet bħal dawn.

(d)

Il-provvisti kollha mixtrija taħt kuntratt ta’ akkwist, jew f’konformità ma’ ftehim ta’ għoti, iffinanzjat taħt din id-Deċiżjoni għandhom joriġinaw minn pajjiż jew territorju eliġibbli. Madankollu, huma jistgħu joriġinaw minn kwalunkwe pajjiż jew territorju meta l-ammont tal-provvisti li se jinxtara hu taħt il-limitu għall-użu tal-proċedura kompetittiva nnegozjata. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, it-terminu ‘oriġini’ huwa definit fl-Artikolu 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (11) u leġiżlazzjoni tal-Unjoni oħra li tirregola oriġini mhux preferenzjali.

(e)

Ir-regoli taħt dan l-Artikolu ma japplikawx, u ma joħolqux restrizzjonijiet ta’ nazzjonalità għal persuni fiżiċi impjegati jew ikkuntrattati legalment b’mod ieħor minn kuntrattur eliġibbli jew, fejn applikabbli, subkuntrattur.

(f)

L-eliġibbiltà kif definita f’dan l-Artikolu tista’ tiġi ristretta fir-rigward tan-nazzjonalità, il-lokalizzazzjoni jew in-natura tal-applikanti, fejn ikun meħtieġ min-natura u l-objettivi tal-azzjoni u kif meħtieġ għall-implimentazzjoni effettiva tagħha.

(g)

Il-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jkunu ngħataw kuntratti għandhom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni ambjentali applikabbli inkluż ftehimiet ambjentali multilaterali, kif ukoll l-istandards tax-xogħol ewlenin miftiehma internazzjonalment.

2.   Offerenti, applikanti u kandidati mill-pajjiżi u t-territorji li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament taħt din id-Deċiżjoni:

(a)

Stati Membri, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali kif rikonoxxuti mill-Unjoni, u l-membri taż-Żona Ekonomika Ewropea;

(b)

PTEE

(c)

pajjiżi u territorji li qed jiżviluppaw, kif inklużi fil-lista tal-OECD-DAC ta’ Riċevituri tal-ODA, li mhumiex membri tal-grupp G20;

(d)

pajjiżi li għalihom huwa stabbilit aċċess reċiproku għall-assistenza esterna mill-Kummissjoni. L-aċċess reċiproku jista’ jingħata, għal perijodu limitat ta’ mhux inqas minn sena, kull meta pajjiż jagħti eliġibbiltà fuq termini ugwali lil entitajiet mill-Unjoni u minn PTEE;

(e)

Stati Membri tal-OECD, fil-każ ta’ kuntratti implimentati f’Pajjiż L-Anqas Żviluppat;

(f)

meta mħabbar minn qabel fid-dokumenti tal-proċedura:

(i)

il-pajjiżi li tradizzjonalment għandhom rabtiet ekonomiċi, kummerċjali jew ġeografiċi ma’ pajjiżi benefiċjarji ġirien;

(ii)

il-pajjiżi kollha, fil-każ ta’ urġenza jew ta’ nuqqas tal-prodotti u s-servizzi fis-swieq tal-pajjiżi eliġibbli.

3.   Offerenti, applikanti u kandidati minn pajjiżi mhux eliġibbli jew prodotti minn oriġini mhux eliġibbli jistgħu jiġu aċċettati bħala eliġibbli mill-Kummissjoni f’każijiet debitament sostanzjati fejn ir-regoli ta’ eliġibbiltà jagħmlu t-twettiq ta’ proġett, programm jew azzjoni impossibbli jew eċċessivament diffiċli.

4.   Għal azzjonijiet implimentati fil-ġestjoni kondiviża, l-Istat Membru rilevanti li l-Kummissjoni tkun iddelegat lilu kompiti ta’ implimentazzjoni huwa intitolat, f’isem il-Kummissjoni, li jawtorizzaw l-parteċipazzjoni ta’ offerenti, applikanti u kandidati minn pajjiżi oħra u jawtorizza prodotti minn pajjiżi oħra fit-tifsira tal-punt (f) tal-paragrafu 2, u li jaċċettaw bħala eliġibbli, offerenti, applikanti u kandidati minn pajjiżi mhux eliġibbli fit-tifsira tal-paragrafu 3, jew prodotti minn oriġini mhux eliġibbli fit-tifsira tal-punt (d) tal-paragrafu 1.

Artikolu 90

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u kontrolli finanzjarji

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri adegwati biex tiżgura li, meta l-azzjonijiet iffinanzjati taħt din id-Deċiżjoni jiġu implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni ikunu protetti permezz ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti li jkunu tħallsu b’mod skorrett u, fejn ikun xieraq, permezz ta’ penali effettivi, proporzjonati u ta’ deterrent.

2.   Il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri (QEA) għandu jkollhom is-setgħa li jwettqu awditi, fuq il-bażi ta’ dokumenti u fuq il-post, tal-benefiċjarji, il-kuntratti u s-subkuntratturi kollha tal-għotjiet li jkunu rċivew fondi mill-Unjoni.

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq verifiki u spezzjonijiet fuq il-post fuq operaturi ekonomiċi relatati direttament jew indirettament ma’ dan il-finanzjament b’konformità mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (12) bil-għan li jiġi stabbilit li kien hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra relatati ma’ qbil jew deċiżjonijiet dwar għotjiet jew kuntratt li jikkonċerna l-finanzjament mill-Unjoni.

Bla ħsara għall-ewwel u t-tieni subparagrafi, ftehimiet ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, u ftehimiet dwar għotjiet u deċiżjonijiet u kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni jkunu b’mod ċar jagħtu d-dritt lill-Kummissjoni, il-QEA u l-OLAF biex iwettqu tali awditjar, kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, skont ir-Regolament Finanzjarju tal-FEŻ rilevanti.

3.   Il-PTEE għandhom jerfgħu r-responsabbiltà primarja mis-superviżjoni finanzjarja tal-fondi tal-Unjoni. Dan għandu jitwettaq, fejn ikun xieraq, f’koordinazzjoni mal-Istat Membru li jkollu rabtiet mal-PTEE f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli.

4.   Il-Kummissjoni għandha tidħol responsabbli biex:

(a)

tiżgura li sistemi ta’ maniġġjar u ta’ kontroll ikunu jeżistu u jiffunzjonaw kif suppost fil-PTEE kkonċernat sabiex tiżgura li l-fondi tal-Unjoni jintużaw b’mod korrett u effettiv; u

(b)

fil-każ ta’ irregolaritajiet, tibgħat rakkomandazzjonijiet jew talbiet għal miżuri korrettivi biex jiġu rrimedjati dawk l-irregolaritajiet u jirrettifikaw kull nuqqas li jinstab.

5.   Il-Kummissjoni, il-PTEE u, fejn xieraq, l-Istat Membru li hu marbut miegħu, għandhom jikkooperaw fuq il-bażi ta’ arranġamenti amministrattivi f’laqgħat annwali jew biannwali biex jikkordinaw progammi, metodoloġiji u l-implimentazzjoni ta’ kontrolli.

6.   Rigward korrezzjonijiet finanzjarji:

(a)

il-PTEE kkonċernat għandu jidħol responsabbli fl-ewwel istanza għas-sejba u l-korrezzjoni ta’ irregolaritiet finanzjarji;

(b)

madankollu, fil-każ ta’ nuqqasijiet mill-PTEE ikkonċernat, il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni, jekk il-PTEE jonqos milli jirrimedja s-sitwazzjoni u l-isforzi għal konċiljazzjoni ma jkollhomx suċċess, biex jitnaqqas jew jiġi rtirat il-bilanċ tal-allokazzjoni totali li jikkorrespondi għad-deċiżjoni ta’ finanzjament tad-Dokument ta’ Pprogrammar.

Artikolu 91

Monitoraġġ, evalwazzjoni, proċess ta’ rieżami u rapportar

1.   Il-kooperazzjoni finanzjarja għandha tkun flessibbli biżżejjed biex tiżgura li l-operazzjonijiet jinżammu kontinwament konformi mal-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni u tieħu kont ta’ kwalunkwe bidliet li qed iseħħu fis-sitwazzjoni ekonomika, fil-prijoritajiet u fl-objettivi tal-PTEE kkonċernat, b’mod partikolari permezz ta’ rieżami ad hoc tad-Dokument ta’ Pprogrammar.

2.   Ir-rieżami jista’ jinbeda mill-Kummissjoni jew fuq talba tal-PTEE kkonċernat u wara l-qbil tal-Kummissjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-assistenza finanzjarja mogħtija lill-PTEE, taħt il-11-il FEŻ, u kull sena mill-2015 għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati u, sa fejn ikun possibbli, dwar l-eżiti ewlenin u l-impatti tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni. Ir-rapport għandu jintbagħat ukoll lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jkun fih informazzjoni relatata mas-sena preċedenti dwar il-miżuri ffinanzjati, ir-riżultati ta’ eżerċizzji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, l-involviment tas-sħab rilevanti, u l-implimentazzjoni tal-impenji u l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet tal-11-il FEŻ. Ir-rapport għandu jivvaluta r-riżultati tal-assistenza bl-użu, sa fejn hu possibbli, ta’ indikaturi speċifiċi u miżurabbli. Huwa jirrifletti t-tagħlimiet ewlenin miksuba u s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet tas-snin preċedenti.

Kapitolu 4

Prinċipji ta’ eliġibbiltà

Artikolu 92

Eliġibbiltà għal finanzjament territorjali

1.   L-awtoritajiet pubbliċi tal-PTEE għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju previst f’din id-Deċiżjoni.

2.   Suġġett għal ftehim tal-awtoritajiet tal-PTEE ikkonċernat, l-entitajiet u l-korpi li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ finanzjarju previst f’din id-Deċiżjoni:

(a)

aġenziji lokali, nazzjonali u/jew reġjonali pubbliċi jew semipubbliċi, dipartimenti jew awtoritajiet lokali tal-PTEE u partikolarment l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom u banek tal-iżvilupp;

(b)

kumpaniji u ditti tal-PTEE u ta’ gruppi reġjonali;

(c)

kumpaniji u ditti ta’ Stat Membru, sabiex jgħinuhom, b’żieda mal-kontribuzzjoni tagħhom stess, jidħlu għal proġetti produttivi fit-territorju ta’ PTEE;

(d)

intermedjarji finanzjarji tal-PTEE jew tal-Unjoni li jippromwovu u jiffinanzjaw investimenti privati fil-PTEE; u

(e)

atturi ta’ kooperazzjoni deċentralizzata u atturi oħra mhux governattivi mill-PTEE u mill-Unjoni, sabiex jgħinuhom jidħlu għal proġetti u programmi ekonomiċi, kulturali, soċjali u edukattivi fil-PTEE fil-qafas ta’ kooperazzjoni deċentralizzata, kif imsemmi fl-Artikolu 12.

Artikolu 93

Eliġibbiltà għal finanzjament reġjonali

1.   Għandha tintuża allokazzjoni reġjonali għal operazzjonijiet li jibbenefikaw u jinvolvu:

(a)

żewġ PTEE jew aktar irrispettivament mill-post tagħhom;

(b)

PTEE wieħed jew aktar jew reġjun imbiegħed wieħed jew aktar imsemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(c)

PTEE wieħed jew aktar u Stat wieħed jew aktar tal-AKP u/jew Stat mhux tal-AKP li huwa ġirien tiegħu;

(d)

PTEE wieħed jew aktar, u reġjun imbiegħed wieħed jew aktar u Stat wieħed jew aktar tal-AKP u/jew Stat mhux tal-AKP;

(e)

żewġ korpi reġjonali jew aktar li l-PTEE jkun imsieħba fihom;

(f)

PTEE wieħed jew aktar u korpi reġjonali li l-PTEE, l-Istati tal-AKP jew wieħed jew aktar mir-reġjunijiet imbiegħda jkunu msieħba fihom;

(g)

il-PTEE u l-Unjoni kollha kemm hi; jew

(h)

entità, awtorità jew korp ieħor jew aktar minn tal-inqas PTEE wieħed, li huma membri tar-REKT f’konformità mal-Artikolu 8, reġjun ultraperiferiku wieħed jew aktar u Stat ġar wieħed jew aktar tal-AKP u/jew mhux tal-AKP.

2.   Il-finanzjament għandu jippermetti l-parteċipazzjoni tal-Istati tal-AKP, ir-reġjuni l-akbar imbiegħda u pajjiżi oħrajn għandu jkun addizzjonali mal-fondi allokati lill-PTEE skont din id-Deċiżjoni.

3.   Il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-AKP, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u pajjiżi oħrajn fil-programmi stabbiliti skont din id-Deċiżjoni għandha tiġi prevista biss jekk:

(a)

iċ-ċentru ta’ gravità tal-proġetti u tal-programmi ffinanzjati taħt il-qafas finanzjarju ta’ kooperazzjoni pluriennali jibqa’ f’PTEE;

(b)

ikunu jeżistu dispożizzjonijiet ekwivalenti fil-qafas tal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni; u

(c)

jiġi rrispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità.

4.   Miżuri xierqa ser jippermettu t-tlaqqigħ ta’ fondi ta’ kreditu mill-FEŻ u mill-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-finanzjament ta’ proġetti f’kooperazzjoni bejn il-PTEE, il-Pajjiżi tal-AKP, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda kif ukoll pajjiżi oħrajn, partikolarment mekkaniżmi ssimplifikati għall-immaniġġjar konġunt ta’ proġetti bħal dawn.

Artikolu 94

Eliġibbiltà għal programmi tal-Unjoni

1.   Il-persuni fiżiċi minn PTEE, kif definiti fl-Artikolu 50, u, fejn xieraq, il-korpi u l-istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati rilevanti f’PTEE, għandhom ikunu eliġibbli għal parteċipazzjoni fi programmi u għal finanzjament min-naħa tal-Unjoni suġġett għar-regoli u l-għanijiet tal-programmi u l-arranġament possibbli li jkunu applikabbli għall-Istat Membru li jkollu rabtiet mal-PTEE.

2.   Il-PTEE għandu jkun eliġibbli wkoll għal appoġġ minn programmi tal-Unjoni għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi oħrajn, speċjalment il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, suġġett għar-regoli, għanijiet u arranġamenti ta’ dawk il-programmi.

3.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kumitat FEŻ-PTEE dwar il-parteċipazzjoni tal-PTEE fil-programmi tal-Unjoni, abbażi ta’ informazzjoni li tinsab fir-Rapport ta’ Implimentazzjoni Annwali ppreżentata mill-PTEE u informazzjoni oħra disponibbli.

PARTI ĦAMSA

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 95

Delega ta’ setgħat lill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati li jemendaw l-Appendiċi tal-Anness VI għall-fini li tikkunsidra l-iżvilupp teknoloġiku u t-tibdil fil-leġiżlazzjoni doganali, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 96.

Artikolu 96

Eżerċitar tad-delega

1.   Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 95 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mill-1 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża impliċitament għal perijodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-Kunsill ma joġġezzjonax għal tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 95 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Kunsill b’dan.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 95 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet espressa oġġezzjoni mill-Kunsill f’perijodu ta’ xahrejn (2) min-notifika ta’ dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Kunsill ikun informa lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjona. Dak il-perijodu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Kunsill.

Artikolu 97

Bdil ta’ status

Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont l-Artikolu 203 tat-TFUE, għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe aġġustament meħtieġ għal din id-Deċiżjoni meta:

(a)

PTEE isir indipendenti;

(b)

PTEE joħroġ mill-assoċjazzjoni;

(c)

PTEE jsir reġjun ultraperiferiku;

(d)

reġjun ultraperiferiku jsir PTEE.

Artikolu 98

Imħassar

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE hija b’dan imħassra.

Referenzi għad-Deċiżjoni mħassra għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 99

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-1 ta’ Jannar 2014.

L-Anness VI għandu japplika kif previst fl-Artikolu 65 ta’ dak l-Anness.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Novembru 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

D. PAVALKIS


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ekonomika Ewropea (Deċiżjoni dwar Assoċjazzjoni lil hinn mill-baħar) (ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1).

(2)  Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1).

(3)  Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ koperazzjoni territorjali (REKT) (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19).

(4)  Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 tad- 29 ta’ Novembru 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni tal-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni tal-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali tal-iskart ma tapplikax (ĠU L 316, 4.12.2007, p. 6).

(6)  Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 81).

(7)  Ftehim Intern bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta’ għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu mill-2014 sal-2020, skont il-ftehim ta’ sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta’ assistenza finanzjarja għall-pajjiżi u territorji extra -Ewropej li għalihom tapplika r-Raba’ Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 617/2007 tal-14 ta’ Mejju 2007 dwar l-implimentazzjoni tal-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp taħt il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE (ĠU L 152, 13.6.2007, p. 1).

(9)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(10)  ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3

(11)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

(12)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS I

LISTA TA’ PTEE IŻOLATI

Il-Gżejjer Falkland

Sant’Elena, Ascension, Tristan da Cunha

St Pierre u Miquelon


ANNESS II

ASSISTENZA FINANZJARJA MILL-UNJONI: 11-il FEŻ

Artikolu 1

Allokazzjoni bejn l-istrumenti varji

1.   Għall-finijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni, għall-perijodu ta’ seba’ snin mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-ammont globali ta’ assistenza finanzjarja tal-Unjoni EUR 364,5 miljun taħt il-11-il FEŻ stabbilit bil-Ftehim Intern li jistabbilixxi l-11-il FEŻ għandu jiġi allokat kif ġej:

(a)

EUR 351 miljun fil-forma ta’ għotjiet għal appoġġ programmabbli għal żvilupp fit-tul, għajnuna umanitarja, għajnuna ta’ emerġenza, għajnuna lir-refuġjati u appoġġ addizzjonali fil-każ ta’ fluttwazzjonijiet fil-qligħ mill-esportazzjoni kif ukoll għal appoġġ għal kooperazzjoni u integrazzjoni reġjonali;

(b)

EUR 5 miljun għall-finanzjament tas-sussidji tal-imgħax u l-assistenza teknika fil-kuntest tal-Faċilità ta’ Investiment tal-PTEE imsemmija fl-Anness IV;

(c)

EUR 8,5 miljun għal studji jew assistenza teknika skont l-Artikolu 80 ta’ din id-Deċiżjoni, u evalwazzjoni globali tad-Deċiżjoni li trid issir sa mhux aktar tard minn erba’ snin qabel ma tiskadi.

2.   Il-fondi tal-11-il FEŻ m’għandhomx jiġu impenjati wara l-31 ta’ Diċembru 2020, sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix mod ieħor b’mod unanimu, fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Jekk il-fondi previsti fil-paragrafu 1 jispiċċaw qabel ma tiskadi d-Deċiżjoni, il-Kunsill għandu jieħu l-miżuri xierqa.

Artikolu 2

Ġestjoni ta’ riżorsi

Il-BEI għandu jamministra l-għoti b’self li jsir mir-riżorsi proprji msemmija fl-Anness III, kif ukoll l-operazzjonijiet iffinanzjati mill-Faċilità ta’ Investiment tal-PTEE imsemmija fl-Anness IV. Ir-riżorsi finanzjarji l-oħrajn kollha li jaqgħu taħt din id-Deċiżjoni għandhom jiġu ġestiti mill-Kummissjoni.

Artikolu 3

Allokazzjoni bejn il-PTEE

L-ammont ta’ EUR 351 miljun msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(1) ta’ dan l-Anness għandu jkun allokat fuq il-bażi tal-ħtiġijiet u l-prestazzjoni tal-PTEE skont il-kriterji li ġejjin:

1.

Ammont A ta’ EUR 229,5 miljun għandu jiġi allokat lill-PTEE għajr il-Groenlandja partikolarment għall-finanzjament tal-inizjattivi msemmija fid-dokument tal-ipprogrammar. Fejn xieraq, id-dokument tal-ipprogrammar għandu jagħti attenzjoni partikolari għal azzjonijiet li huma mmirati għat-tisħiħ tal-governanza u l-kapaċitajiet istituzzjonali tal-PTEE benefiċjarji u, fejn rilevanti, l-iskeda ta’ żmien tal-azzjonijiet previsti.

L-allokazzjoni tal-ammont A għandha tqis id-daqs tal-popolazzjoni, il-livell tal-Prodott Domestiku Gross (PDG), il-livell ta’ allokazzjonijiet preċedenti tal-FEŻ u l-limitazzjonijiet minħabba l-iżolament ġeografiku tal-PTEE imsemmija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Deċiżjoni. Kwalunkwe allokazzjoni għandha tkun tali li tippermetti l-użu effettiv tagħha. Għandha tkun deċiża f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.

2.

EUR 100 miljun għandhom jiġu allokati għall-appoġġ tal-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 7 ta’ din id-Deċiżjoni, partikolarment dwar il-prijoritajiet u oqsma ta’ interessi reċiproċi msemmija fl-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni u permezz ta’ konsultazzjoni permezz tal-organi ta’ sħubija bejn l-UE u l-PTEE imsemmija fl-Artikolu 14. Din għandha tipprova tikseb koordinazzjoni ma’ strumenti finanzjarji oħrajn tal-Unjoni, kooperazzjoni bejn il-PTEE u r-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE.

3.

Għandha titwarrab riżerva mhux allokata B ta EUR 21,5 miljun sabiex:

(a)

tiffinanzja assistenza umanitarja u ta’ emerġenza għall-PTEE u, jekk ikun meħtieġ, appoġġ addizzjonali fl-eventwalità ta’ fluttwazzjonijiet fil-qligħ mill-esportazzjoni, skont l-Anness IV;

(b)

tagħmel allokazzjonijiet ġodda skont l-iżvilupp tal-ħtiġijiet u l-prestazzjoni tal-PTEE imsemmija fil-paragrafu 1.

Il-prestazzjoni għandha tkun evalwata b’mod oġġettiv u trasparenti, u tqis l-użu ta’ riżorsi allokati, l-implimentazzjoni effettiva ta’ operazzjonijiet li għadhom għaddejjin u l-miżuri ta’ żvilupp sostenibbli adottati.

4.

Il-Kummissjoni, wara rieżami ta’ nofs it-terminu, tista’ tiddeċiedi dwar l-allokazzjoni tal-fondi mhux allokati msemmija f’dan l-Artikolu. Il-proċeduri għal din ir-rieżami u d-deċiżjoni dwar kwalunkwe allokazzjoni ġdida għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 87 ta’ din id-Deċiżjoni.


ANNESS III

ASSISTENZA FINANZJARJA MILL-UNJONI: SELF MIR-RIŻORSI PROPRJI TAL-BEI

Artikolu 1

Ammont

Il-BEI għandu jipprovdi ammont fiss ta’ EUR 100 miljun għall-finanzjament tar-riżorsi proprji skont ir-regoli u l-proċeduri tal-bank innifsu u skont f’konformità mal-kundizzjonijiet previsti fl-istatuti tiegħu u dan l-Anness.

Artikolu 2

BEI

1.   Il-BEI għandu:

(a)

jikkontribwixxi, permezz tar-riżorsi li jimmaniġġja, għall-iżvilupp ekonomiku u industrijali tal-PTEE fuq bażi nazzjonali u reġjonali u, għal dan il-għan, jifinanzja bħala prijorità proġetti u investimenti oħra mmirati lejn il-promozzjoni tas-settur privat fis-setturi ekonomiċi kollha;

(b)

jistabbilixxi rabtiet ta’ kooperazzjoni mill-viċin ma’ banek ta’ żvilupp nazzjonali u reġjonali u ma’ istituzzjonijiet bankarji u finanzjarji tal-PTEE u tal-Unjoni;

(c)

f’konsultazzjoni mal-PTEE ikkonċernat, jekk ikun meħtieġ jadatta l-arranġamenti u l-proċeduri għall-implimentazzjoni ta’ kooperazzjoni finanzjarja ta’ żvilupp, kif inhu stipulat f’din id-Deċiżjoni, biex iqis in-natura tal-proġetti u biex jaġixxi bi qbil mal-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni, fil-qafas tal-proċeduri stipulati mill-istatut tiegħu.

2.   Il-finanzjament mir-riżorsi proprji tal-BEI għandhom jingħataw skont it-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-rata ta’ referenza tal-imgħax għandha tkun ir-rata applikata mill-BEI għal self bl-istess kundizzjonijiet għall-munita, u l-perijodu ta’ ħlas lura u l-garanziji fil-jum tal-firma tal-kuntratt jew fid-data ta’ żborżament;

(b)

madanakollu:

(i)

fil-prinċipju, proġetti fis-settur pubbliku għandhom ikunu eliġibbli għal sussidju tar-rata ta’ imgħax ta’ 3 %;

(ii)

għal proġetti fis-settur privat li jinvolvu ristrutturizzazzjoni ta’ operazzjonijiet fil-qafas ta’ privatizzazzjoni jew għal proġetti b’benefiċċji soċjali jew ambjentali sostenibbli u li jidhru b’mod ċar, is-self jista’ jiġi estiż b’sussidju tar-rata ta’ imgħax li l-ammont u l-għamla tiegħu jiġi deċiż rigward il-karatteristiċi partikolari tal-proġett. Madanakollu, is-sussidju tar-rata tal-imgħax ma għandhiex tkun aktar minn 3 %.

(iii)

ir-rata finali tal-imgħax m’għandhiex, fi kwalunkwe każ, tkun anqas minn 50 % tar-rata ta’ referenza.

(c)

l-ammont tas-sussidju tar-rata tal-imgħax ikkalkulat f’termini tal-valur tiegħu meta jsir l-iżbors tas-self għandu jiġi mħallas kontra l-allokazzjoni tas-sussidju tal-imgħax preskritta fl- Artikolu 2(11) tal-Anness IV, u jitħallas direttament lill-BEI. Sussidji ta’ imgħax jistgħu jiġu kapitalizzati jew użati fil-forma ta’ għotjiet biex tiġi appoġġata assistenza teknika li jkollha x’taqsam mal-proġett, partikolarment għal istituzzjonijet finanzjarji fil-PTEE.

(d)

il-perijodu ta’ ħlas lura ta’ self magħmul mill-BEI mir-riżorsi proprji għandu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-karatteristiċi ekonomiċi u finanzjarji tal-proġett, iżda ma jaqbiżx il-25 sena. Normalment dan is-self għandu jinkludi perijodu ta’ grazzja stabbilit permezz ta’ referenza għall-perijodu ta’ kostruzzjoni tal-proġett.

3.   Għal investimenti ffinanzjati mill-BEI mir-riżorsi proporji fil-kumpaniji tas-settur pubbliku, jista’ jkun li l-PTEE ikkonċernat ikollu jagħmel garanziji jew xogħlijiet speċifiċi li jkollhom x’jaqsmu mal-proġett.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet għat-trasferiment ta’ munita barranija

1.   Il-PTEE ikkonċernat għandu, fir-rigward tal-operazzjonijiet konformi ma’ din id-Deċiżjoni u li fir-rigward tagħhom ikun ingħata approvazzjoni bil-miktub:

(a)

jingħata eżenzjoni mid-dazji nazzjonali jew lokali kollha, imposti fiskali fuq l-imgħax, kummissjoni u armotizzament ta’ self dovut f’konformità mal-liġi jew il-liġijiet tal-PTEE ikkonċernati;

(b)

ipoġġi għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarji l-munita meħtieġa għall-ħlas tal-imgħax, kummissjoni u armotizzament ta’ self dovut f’termini ta’ kuntratti ta’ kuntratti ta’ finanzjament mogħtija għall-implimentazzjoni ta’ proġetti fit-territorji tagħhom;

(c)

ipoġġi għad-dispożizzjoni tal-BEI il-munita barranija meħtieġa għat-trasferiment tal-ammonti kollha rċevuti f’munita nazzjonali bir-rata tal-kambju applikabbli bejn l-euro jew il-muniti l-oħra ta’ trasferiment u l-munita nazzjonali fid-data tat-trasferiment. Dawn jinkludu l-forom kollha ta’ remunerazzjoni, bħal fost l-oħrajn, imgħax, dividendi, kummissjonijiet u tariffi, kif ukoll amortizzament ta’ self u r-rikavat mill-bejgħ ta’ ishma dovuti f’termini ta’ kuntratti ta’ finanzjament mogħtija għall-implimentazzjoni ta’ proġetti fit-territorji tagħhom.

2.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “il-PTEE kkonċernat” għandu jfisser il-PTEE li jibbenefika mill-operazzjoni.


ANNESS IV

ASSISTENZA FINANZJARJA MILL-UNJONI: FAĊILITÀ TA’ INVESTIMENT TAL-BEI

Artikolu 1

Għan

Il-faċilità ta’ investiment tal-PTEE (il-Faċilità) li ġiet stabbilita permezz tad-Deċiżjoni 2001/822/KE b’fondi tal-FEŻ għall-promozzjoni kummerċjali ta’ impriżi vijabbli għandha tinżamm.

It-termini u l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament rigward l-operati tal-Faċilità u s-self mir-riżorsi proprji tal-BEI għandhom ikunu kif preskritt fil-Ftehim Intern li jistabbilixxi l-11-il FEŻ u fl-Anness III u f’dan l-Anness.

Dawn ir-riżorsi jistgħu jkunu jingħataw lil intrapriżi eliġibbli, direttament jew indirettament, permezz ta’ fondi eliġibbli ta’ investiment u/jew intermedjarji finanzjarji.

Artikolu 2

Riżorsi tal-Faċilità

1.   Ir-riżorsi tal-Faċilità jistgħu jintużaw, fost l-oħrajn, sabiex:

(a)

jipprovdu kapital ta’ riskju fil-forma ta’:

(i)

investiment ta’ ekwità f’impriżi tal-PTEE, kemm dawk li huma bbażati f’PTEE u kemm dawk li mhumiex, inkluż l-istituzzjonijiet finanzjarji;

(ii)

assistenza kważi kapitali għal impriżi tal-PTEE, inklużi istituzzjonijiet finanzjarji;

(iii)

garanziji u tisħiħ ta’ kreditu ieħor li jistgħu jintużaw sabiex ikopru r-riskji kemm politiċi u oħrajn relatati mal-investiment, kemm għall-investituri barranin u lokali jew inkella għan dawk li jsellfu;

(b)

jipprovdu self ordinarju.

2.   B’mod ġenerali, l-investiment ta’ ekwità għandu jkun għal holdings ta’ minorità li ma jikkontrollawx u għandhom jiġu remunerati abbażi tal-prestazzjoni tal-proġett kkonċernat.

3.   Assistenza kważi kapitali tista’ tikkonsisti minn ħlasijiet bil-quddiem tal-azzjonisti, bonds konvertibbli, self kondizzjonali, subordinat u parteċipanti jew kull sura oħra simili ta’ assistenza. Tali assistenza tista’ tkun tikkonsisti b’mod partikolari minn:

(a)

self kondizzjonali, li s-servizzjar u/jew it-tul tiegħu għandu jkun marbut mal-kisba ta’ ċerti kundizzjonijiet b’rabta mal-prestazzjoni tal-proġett; fil-każ speċifiku ta’ self kondizzjonali għal studji ta’ qabel l-investiment jew assistenza teknika oħra marbuta ma’ proġetti, is-servizzjar jista’ jiġi rrinunzjat jekk ma jitwettaqx l-investiment;

(b)

self parteċipattiv, li s-servizzjar u/jew it-tul tiegħu għandu jkun marbut mad-dħul finanzjarju tal-proġett;

(c)

self subordinat, li għandu jitħallas lura biss wara li jkunu ngħalqu l-pretensjonijiet.

4.   Ir-remunerazzjoni ta’ kull operazzjoni għandha tkun speċifikata meta jsir is-self.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4:

(a)

fil-każ ta’ self kundizzjonali jew parteċipattiv, ir-remunerazzjoni għandha normalment tinkludi rata ta’ interess fissa ta’ mhux aktar minn 3 % u komponent varjabbli marbut mal-prestazzjoni tal-proġett;

(b)

fil-każ ta’ self subordinat, ir-rata ta’ interess għandha tkun b’rabta mas-suq.

6.   Il-garanziji għandhom ikunu prezzati b’mod li jirriflettu r-riski assigurati u l-karatteristiċi partikolari tal-operazzjoni.

7.   Ir-rata tal-imgħax ta’ self ordinarju għandha tinkludi rata ta’ referenza applikata mill-BEI għal self komparabbli bl-istess termini u kundizzjonijiet bħal dawk ta’ konċessjoni u ħlas lura u żieda determinata mill-BEI.

8.   Self ordinarju jista’ jkun estiż fuq termini u kundizzjonijiet konċessjonali fil-każijiet li ġejjin:

(a)

għal proġetti ta’ infrastruttura fil-PTEE l-inqas żviluppati, f’PTEE ta’ wara l-kunflitt jew f’PTEE ta’ wara diżastru naturali li huma prerekwiżiti għall-iżvilupp tas-settur privat. F’każijiet bħal dawn, ir-rata tal-imgħax tonqos bi 3 %;

(b)

għal proġetti li jinvolvu operazzjonijiet ta’ ristrutturazzjoni mill-ġdid fil-qafas tal-privatizzazzjoni jew għal proġetti b’benefiċċji soċjali jew ambjentali li huma sostanzjali u deċiżament dimostrabbli. F’każijiet bħal dawn, is-self jista’ jkun estiż b’sussidju fuq ir-rati tal-imgħax li l-ammont u l-forma tiegħu jkunu deċiżi skont il-karatteristiċi partikolari tal-proġett. Madanakollu, is-sussidju tar-rata tal-imgħax ma għandhiex tkun aktar minn 3 %.

9.   Ir-rata finali ta’ self li jaqa’ taħt il-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 8 m’għandha qatt, fi kwalunkwe każ, tkun inqas minn 50 % tar-rata ta’ referenza.

10.   Il-fondi li jridu jiġu provvduti għal dawn l-għanijiet konċessjonali jridu jsiru disponibbli mill-Faċilità u ma għandhomx jaqbżu l-allokazzjoni globali għal finanzjament ta’ investiment mill-Faċilità u mill-BEI mir-riżorsi proprji tiegħu.

11.   Sussidji ta’ imgħax jistgħu jiġu kapitalizzati jew jistgħu jintużaw fil-forma ta’ għotjiet li jappoġġaw għajnuna teknika li għandha x’taqsam ma’ proġett, partikolarment għal istituzzjonijiet finanzjarji fil-PTEE.

Artikolu 3

Operazzjonijiet tal-Faċilità

1.   Il-Faċilità għandha topera fis-setturi kollha ekonomiċi u għandha tappoġġa investimenti ta’ entitajiet fis-settur pubbliku li jitmexxew kummerċjalment, inkluż infrastruttura ekonomika u teknoloġija li tiġġenera li hija kritika għas-settur privat. Il-Faċilità għandha:

(a)

titmexxa bħala fond rotanti bl-għan li tkun finanzjarjament sostenibbli. L-operazzjonijiet tagħha għandhom ikunu f’termini u kundizzjonijiet marbuta mas-suq u għandhom jevitaw il-ħolqien ta’ distorsjonijiet fi swieq lokali u l-ispustjar ta’ sorsi privati ta’ finanzi;

(b)

tappoġġa s-settur finanzjarju tal-PTEE u jkollha effett katalitiku billi tinkoraġġixxi l-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi lokali fit-terminu t-twil u tiġbed lejha investituri privati barranin u dawk li jisilfu għal proġetti fil-PTEE;

(c)

terfa’ parti mir-riskju tal-proġetti li tiffinanzja, bis-sostenibbiltà finanzjarja tagħha żgurata permezz tal-portafoll sħiħ u mhux b’operazzjonijiet individwali;

(d)

tfittex li tikkanalizza fondi permezz tal-istituzzjonijiet u l-programmi tal-PTEE li jippromwovu l-iżvilupp ta’ impriżi żgħar u medji (SMEs).

2.   Il-BEI għandu jkun remunerat għall-kost imġarrab waqt il-ġestjoni tal-Faċilità. Ir-rimunerazzjoni tal-BEI għandha tinkludi komponent fiss ta 0,5 % kull sena tad-dotazzjoni tal-bidu u komponent varjabbli ta’ ammont sa 1,5 % fis-sena tal-portafoll tal-Faċilità li jkunu investiti fi proġetti fil-PTEE. Ir-rimunerazzjoni għandha tkun iffinanzjata mill-Faċilità.

3.   Mal-iskadenza ta’ din id-Deċiżjoni, u fl-assenza ta’ deċiżjoni speċifika mill-Kunsill, il-mixi mill-ġdid kumulattiv lill-Faċilità għandu jiġi riportat fl-Investiment Finanzjarju tal-PTEE li jkun imiss.

Artikolu 4

Kundizzjonijiet għar-riskju tar-rati tal-kambju barranin

Sabiex ikunu minimizzati l-fluttwazzjonijiet fir-rati tal-kambju, il-problemi tar-riskju fir-rati tal-kambju għandhom ikunu indirizzati kif ġej:

(a)

fil-każ ta’ parteċipazzjoni b’ekwità mfassla sabiex issaħħaħ il-fondi proprji ta’ intrapriża, ir-riskju tar-rata tal-kambju għandu, bħala regola ġenerali, jkun assorbit mill-Faċilità;

(b)

fil-każ tal-finanzjament ta’ kapital tar-riskju ta’ SMEs, bħala regola ġenerali r-riskju tar-rata tal-kambju għandu jiġi kondiviż, fuq in-naħa l-waħda, mill-Unjoni, u fuq in-naħa l-oħra, mill-partijiet l-oħra involuti. Bħala medja, ir-rata ta’ kambju barranija għandha tinqasam ugwalment;

(c)

fejn ikun vijabbli u xieraq, partikolarment f’pajjiżi karatterizzati minn stabbiltà makroekonomika u finanzjarja, il-Faċilità tipprova testendi self f’muniti lokali tal-PTEE, u b’hekk tieħu r-riskju tal-kambju barrani.

Artikolu 5

Kontroll finanzjarju

1.   L-operazzjonijiet tal-Faċilità ta’ Investiment għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kontroll u rilaxx stabbilita fl-Istatuti tal-BEI għall-operazzjonijiet kollha tiegħu.

2.   Is-superviżjoni tal-operazzjonijiet tal-Faċilità ta’ Investiment min-naħa tal-ECA għandhom jitwettqu skont il-proċeduri miftiehma bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-ECA, u b’mod partikolari l-Ftehim Tripartitiku bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Bank Ewropew tal-Investiment tas-27 ta’ Ottubru 2003, kif emendati, supplimentati jew modifikati minn żmien għal żmien.

Artikolu 6

Privileġġi u immunitajiet

1.   Ir-rappreżentanti tal-BEI, filwaqt li huma impenjati b’attivitajiet marbuta mad-Deċiżjoni jew fil-kuntest tal-implimentazzjoni tagħha, fl-PTEE għandhom jibbenefikaw mill-privileġġi, immunitajiet u faċilitajiet abitwali fit-twettiq ta’ dmirijiethom u fl-ivvjaġġar lejn u mill-post minn fejn ikunu obbligati jwettqu tali dmirijiet.

2.   Għall-komunikazzjonijiet uffiċjali u għat-trażmissjoni tad-dokumenti kollha tiegħu, fit-territorju tal-PTEE il-BEI għandu jibbenefika minn trattament li jingħata lil organizzazzjonijiet internazzjonali.

3.   Il-korrispondenza uffiċjali u l-komunikazzjonijiet uffiċjali l-oħra tal-BEI ma għandhom ikunu suġġetti għaċ-ċensura.


ANNESS V

ASSISTENZA FINANZJARJA TAL-UNJONI: APPOĠĠ ADDIZZJONALI FIL-KAŻ TA’ FLUTTWAZZJONIJIET FUQ TERMINU QASIR FI QLIGĦ MILL-ESPORTAZZJONI

Artikolu 1

Prinċipji

1.   Il-grad ta’ dipendenza ta’ ekonomija tal-PTEE fuq esportazzjoni ta’ prodotti u partikolarment minn prodotti agrikoli, tas-sajd u tat-tħaffir fil-minjieri għandu jkun kriterju għall-istabbilizzazzjoni tal-allokazzjoni ta’ żvilupp fit-tul.

2.   Sabiex jittaffew l-effetti negattivi tal-instabbiltà ta’ qligħ mill-esportazzjoni u sabiex jiġi ssalvagwardjat il-programm ta’ żvilupp ipperikolat mit-tnaqqis fid-dħul, jista’ jiġi mmobilizzat appoġġ finanzjarju addizzjonali mir-riżorsi programmabbli għall-iżvilupp fit-tul tal-pajjiż fuq il-bażi tal-Artikoli 2 u 3 ta’ dan l-Anness.

Artikolu 2

Kriterji ta’ eliġibbiltà

1.   L-eliġibbiltà għal riżorsi addizzjonali għandha tiġi stabbilita minn:

(a)

10 %, jew 2 % fil-każ ta’ pajjiżi iżolati tal-PTEE kif imsemmi fl-Anness I, it-telf ta’ qligħ mill-esportazzjoni minn prodotti meta mqabbel mal-medja aritmetiku tal-qligħ fl-ewwel tliet snin tal-ewwel erba’ snin li jippreċedu s-sena tal-applikazzjoni; jew

(b)

10 %, jew 2 % fil-każ ta’ pajjiżi tal-PTEE iżolati kif imsemmi fl-Anness I, it-telf ta’ qligħ mill-esportazzjoni mit-total ta’ prodotti agrikoli, tas-sajd jew minerali meta mqabbel mal-medju aritmetiku tal-qligħ fl-ewwel tliet snin tal-ewwel erba’ snin li jippreċedu l-applikazzjoni għal pajjiżi fejn id-dħul mill-esportazzjoni agrikola, tas-sajd jew minerali jirrappreżenta aktar minn 40 % tad-dħul totali minn esportazzjoni ta’ prodotti.

2.   L-intitolament għal appoġġ addizzjonali għandu jiġi limitat għal erba’ snin suċċessivi.

3.   Ir-riżorsi addizzjonali għandhom jiġu riflessi fil-kontijiet pubbliċi tal-pajjiż ikkonċernat. Dawn għandhom jiġu utilizzati bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni li jridu jiġu preskritti skont l-Artikolu 85 ta’ din id-Deċiżjoni. Bi ftehim bejn iż-żewġ Partijiet ir-riżorsi jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw programmi inklużi fil-baġit nazzjonali. Madankollu parti mir-risorsi addizzjonali tista’ titwarrab ukoll għal setturi speċifiċi.

Artikolu 3

Ħlasijiet bil-quddiem

Is-sistema għall-allokazzjoni ta’ riżorsi addizzjonali għandha tipprevedi ħlasijiet bil-quddiem li jkopru kull dewmien fil-ksib ta’ statistiki kummerċjali konsolidati u biex jiġi żgurat li r-risorsi msemmija jkunu jistgħu jiġu inklużi fil-baġit tas-sena ta’ wara s-sena ta’ applikazzjoni. Ħlasijiet bil-quddiem għandhom jiġu mobilizzati fuq il-bażi ta’ statistiki provviżorji tal-esportazzjoni mfassla mill-awtoritajiet tal-PTEE u sottomessi lill-Kummissjoni qabel l-istatistiki uffiċjali kkonsolidati finali. Il-ħlas bil-quddiem massimu għandu jkun ta’ 80 % tal-ammont stmat ta’ riżorsi addizzjonali għas-sena tal-applikazzjoni. Għaldaqstant, l-ammonti li jiġu mmobilizzati għandhom jiġu aġġustati permezz ta’ ftehim komuni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-PTEE fid-dawl ta’ statistiki ta’ esportazzjoni konsolidati finali u ċ-ċifra finali tad-defiċit pubbliku.

Artikolu 4

Reviżjoni

Id-dispożizzjonijiet f’dan l-Anness għandhom ikunu bla ħsara għar-rieżami mhux aktar tard minn sentejn mid-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 85 ta’ din id-Deċiżjoni u sussegwentement fuq it-talba tal-Kummissjoni, Stat Membru jew ta’ PTEE.


ANNESS VI

DWAR ID-DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ “PRODOTTI ORIĠINARJI” U DWAR METODI TA’ KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

WERREJ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 37

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ PRODOTTI ORIĠINANTI 38

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI 44

TITOLU IV

PROVI TAL-ORIĠINI 45

TITOLU V

ARRANĠAMENTI DWAR IL-KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA 53

TITOLU VI

CEUTA U MELILLA 57

TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 57
Appendiċi I sa XIII 59

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

Il-“Pajjiżi tal-FSE” huma r-reġjuni jew l-istati li jifformaw parti mill-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u li jkunu kkonkludew ftehimiet li jistabbilixxu, jew iwasslu għall-istabbiliment ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Eknomika (FSE), fejn tali FSE jew ikun japplika provviżorjament, jew jidħol fis-seħħ, liema minnhom isseħħ l-ewwel’

(b)

“manifattura” hija kwalunkwe tip ta’ xogħol jew ipproċessar inkluż l-immuntar;

(c)

“materjal” huwa kwalunkwe ingredjent, materja prima, komponent jew parti, eċċ., użat fil-manifattura tal-prodott;

(d)

“prodott” huwa l-prodott li jkun qiegħed jiġi mmanifatturat, anki jekk ikun maħsub għal użu aktar tard f’operat ieħor ta’ manifattura;

(e)

“prodotti” huma kemm materjali kif ukoll prodotti;

(f)

“materjali funġibbli” huma materjali li jkunu tal-istess tip u kwalità kummerċjali, bl-istess karatteristiċi tekniċi u fiżiċi, u li ma tista’ ssir ebda distinzjoni bejniethom ladarba jiġu inkorporati fil-prodott lest;

(g)

“valur doganali” huwa l-valur kif iddeterminat skont il-Ftehim tal-1994 fuq l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Kummerċ (Ftehim tad-WTO fuq il-Valutazzjoni Doganali);

(h)

“valur tal-materjali” fil-lista fl-Appendiċi II huwa l-valur doganali fi żmien l-importazzjoni tal-materjali mhux oriġinanti li jintużaw, jew, jekk dan ma jkunx magħruf u ma jkunx jista’ jiġi aċċertat, l-ewwel prezz li jitħallas u li jkun jista’ jiġi aċċertat għal materjali fil-PTEE. Fejn il-valur tal-materjali oriġinanti jkollu jiġi stabbilit, dan il-punt għandu japplika mutatis mutandis;

(i)

“il-prezz ex-works” huwa l-prezz imħallas għall-prodott ex-works lill-manifattur li fl-impriza tiegħu jkun twettaq l-aħħar xogħol jew ipproċċessar, kemm-il darba l-prezz jinkludi l-valur tal-materjali kollha li jkunu ntużaw u l-kosti l-oħra kollha relatati mal-produzzjoni tiegħu, u jintaqqsu kull taxxi interni li jkunu, jew li jkunu jistgħu, tħallsu lura meta l-prodott akwistat ikun esportat.

Meta l-prezz effettiv li jitħallas ma jkunx jirrifletti l-kosti kollha relatati mal-manifattura tal-prodott li jiġġarrbu effettivament mill-PTEE, il-prezz ex-works ikun ifisser l-għadd ta’ dawn il-kosti kollha, bit-tnaqqis ta’ kwalunkwe taxxa interna li tkun, jew li tista’ tkun, imħallsa lura meta l-prodotti miksub jiġi esportat.

Għall-fini ta’ din id-definizzjoni, meta l-aħħar xogħol jew ipproċessar jkun ġie sottokuntrattat lil manifattur, it-term ‘manifattur’ imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu jista’ jirreferi għal impriża li tkun impjegat lis-sottokuntrattur.

(j)

“kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinanti” huwa l-kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinanti li jkun permess sabiex manifattura titqies bħala xogħol jew ipproċessar biżżejjed biex il-prodott jingħata l-istatus ta’ prodott oriġinanti. Dan jista’ jitfisser bħala perċentwal tal-prezz ex-works tal-prodott jew bħala perċentwal tal-piż nett ta’ dawn il-materjali li jintużaw u li jaqgħu taħt grupp speċifiku ta’ kapitoli, kapitolu, intestatura jew subintestatura;

(k)

“piż nett” huwa l-piż tal-prodotti nfushom mingħajr il-materjali tal-imballaġġ u l-kontejners ta’ imballaġġ ta’ kwalunkwe tip;

(l)

“kapitoli”, “intestaturi” u “subintestaturi” huma l-kapitoli, l-intestaturi u s-subintestaturi (kodiċi b’erba’ jew sitt figuri) li jintużaw fin-nomenklatura li tikkonsisti mis-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Coding tal-Merkanzija (Sistema Armonizzata) bil-bidliet konformi mar-Rakkomandazzjoni tas-26 ta’ Ġunju 2004 tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni Doganali;

(m)

“ikklassifikat” tirreferi għall-klassifika ta’ prodott jew materjal li jaqa’ taħt intestatura jew subintestatura partikolari tas-Sistema Armonizzata;

(n)

“kunsinna” tfisser prodotti li:

(i)

jintbagħtu simultanjament mingħand esportatur wieħed għal destinatarju wieħed; jew

(ii)

koperta minn dokument ta’ trasport uniku li jkopri t-trasportazzjoni tagħha mingħand esportatur wieħed lil destinatarju wieħed jew, fin-nuqqas ta’ tali dokument, minn fattura waħda.

(o)

“esportatur” huwa persuna li jesporta prodotti lejn l-Unjoni jew lejn PTEE li jkun jista’ jagħti prova tal-oriġini tal-prodotti, kemm jekk il-persuna tkun il-manifattur jew le u kemm jekk huma nfushom iwettqul-formalitajiet tal-esportazzjoni u kemm jekk le;

(p)

“esportatur irreġistrat” huwa esportatur li jkun irreġistrat mal-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE ikkonċernat jew tal-Unjoni għall-fini li jsiru dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini għall-fini ta’ esportazzjoni fi ħdan din id-Deċiżjoni;

(q)

“dikjarazzjoni dwar l-oriġini” hija dikjarazzjoni li ssir mill-esportatur li tindika li l-prodotti koperti minnha jkunu konformi mar-regoli ta’ oriġini ta’ dan l-Anness, bl-iskop li jew li l-persuna li tiddikjara l-prodotti għal ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni titħalla titlob trattament tariffarju preferenzjali jew biex l-operatur ekonomiku f’PTEE li jimporta materjali għal ipproċessar ulterjuri fil-kuntest tar-regoli tal-kumulu jagħti prova tal-istatus oriġinanti ta’ tali prodotti;

(r)

“Pajjiż GSP” tfisser pajjiż jew territorju kif definit fl-Artikolu 2(d) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ PRODOTTI ORIĠINANTI

Artikolu 2

Rekwiżiti Ġenerali

1.   Il-prodotti imsemmija hawn taħt għandhom jiġu kkunsidrati bħala li joriġinaw mill-PTEE:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma f’PTEE skont it-tifsira tal-Artikolu 3 ta’ dan l-Anness;

(b)

prodotti miksuba f’PTEE li jkun fihom materjali li ma jkunux ġew miksuba kollha kemm huma hemmhekk, sakemm tali materjali jkunu sarulhom xogħol jew ipproċessar biżżejjed skont it-tifsira tal-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness.

2.   Prodotti oriġinanti magħmula minn materjali li jkunu nkisbu kollha kemm huma jew li jkunu sarulhom xogħol jew ipproċessar biżżejjed f’żewġ PTEE jew aktar għandhom jiġu kkunsidrati bħala prodotti oriġinanti fil-PTEE fejn ikunu seħħu l-aħħar ħidma jew ipproċessar.

3.   Għall-għan tal-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, it-territorji tal-PTEE għandhom jitqiesu bħala territorju wieħed.

Artikolu 3

Prodotti miksuba kompletament

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li ġew miksubin kompletament mingħand PTEE:

(a)

prodotti minerali miksubin mill-ħamrija tiegħu jew minn qiegħ il-baħar tiegħu;

(b)

pjanti u prodotti veġetali mkabbra u maħsuda hemm;

(c)

annimali ħajjin li twieldu u trabbew hemm;

(d)

prodotti minn annimali ħajjin imrobbija hemm;

(e)

prodotti minn annimali mbiċċra mwielda u mrobbija hemmhekk;

(f)

prodotti miksuba mill-kaċċa jew sajd li jseħħ hemmhekk;

(g)

prodotti tal-akkwakultura, fejn il-ħut, il-krustaċji u l-molluski jitwieldu jew jitrabbew hemmhekk mill-bajd, mil-larvi jew mill-ħut żgħir;

(h)

prodotti tas-sajd fil-baħar u prodotti oħra li jittieħdu mill-baħar barra minn kwalunkwe baħar territorjali mill-bastimenti tagħhom;

(i)

prodotti magħmula abbord bastimenti fabbriki esklussivament mill-prodotti msemmija fil-punt (h);

(j)

oġġetti użati kollezzjonati hemmhekk tajbin biss għall-irkupru ta’ materja prima;

(k)

skart u bċejjeċ li jirriżultaw minn operazzjonijiet ta’ manifattura mwettqa hemmhekk;

(l)

prodotti estratti minn qiegħ il-baħar jew taħt qiegħ il-baħar li jkun jinsab barra minn kwalunkwe baħar territorjali iżda fejn ikun hemm drittijiet esklussivi ta’ sfruttament;

(m)

prodotti ffabbrikati hemmhekk esklussivament minn prodotti speċifikati f’punti (a) sa (l).

2.   It-termini “il-bastimenti tagħha” u “il-vapuri tagħha li jservu bħala fabbriki” fil-punti (h) u (i) tal-paragrafu 1għandhom japplikaw biss għall-bastimenti u għall-vapuri li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu rreġistrati f’PTEE jew fi Stat Membru;

(b)

ikunu jbaħħru b’bandiera ta’ PTEE jew ta’ Stat Membru;

(c)

ikunu jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

ikunu mill-inqas 50 % proprjetà ta’ ċittadini ta’ PTEE jew ta’ Stati Membri; jew

(ii)

ikunu l-proprjetà ta’ kumpaniji li jkollhom l-uffiċċju prinċipali u l-post prinċipali tan-negozju tagħhom f’PTEE jew fi Stati Membri, u jkunu tal-anqas 50 % tagħhom proprjetà ta’ PTEE, entitajiet pubbliċi ta’ dak il-pajjiż, persuni bin-nazzjonalità ta’ dak il-pajjiż jew ta’ Stati Membri.

3.   Il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2 jistgħu jiġu ssodisfati fl-Istati Membri jew f’PTEE differenti. F’dak il-każ, l-oriġini ta’ dawn il-prodotti għandha titqies li jkun il-PTEE fejn ikun irreġistrat il-bastiment jew il-vapur fabbrika f’konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 2.

Artikolu 4

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

1.   Bla ħsara għall-Artikoli 5 u 6 ta’ dan l-Anness, il-prodotti li mhumiex miksuba kompletament minn PTEE fit-tifsira tal-Artikolu 3 ta’ dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw minn hemm, kemm-il darba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fil-lista fl-Appendiċi II għall-prodotti kkonċernati.

2.   Jekk prodott li jkun kiseb status oriġinanti f’PTEE skont il-paragrafu 1 jiġi pproċessat aktar f’dak il-PTEE u jintuża bħala materjal fil-manifattura ta’ prodott ieħor, ma għandha tingħata l-ebda kunsiderazzjoni tal-materjali mhux oriġinanti li jistgħu jkunu ntużaw fil-manifattura tiegħu.

3.   Id-determinazzjoni dwar jekk ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1 jkunux ġew issodisfati jew le għandha ssir għal kull prodott.

Madanakollu, fejn ir-regola rilevanti tkun imsejsa fuq il-konformità ma’ kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinanti, biex tittieħed kunsiderazzjoni tal-fluttwazzjonijiet fil-kosti u r-rati tal-kambju, il-valur tal-materjali mhux oriġinanti jista’ jiġi kkalkulat fuq bażi medja kif stipulat fil-paragrafu 4.

4.   Fil-każ imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, il-prezz medju ta’ ex-works tal-prodott u l-valur medju ta’ materjali mhux oriġinanti użati għandhom jiġu kkalkulati rispettivament abbażi tal-għadd tal-prezzijiet ex-works li jitħallsu għall-bejgħ kollu tal-prodotti li jsir matul is-sena fiskali preċedenti u l-għadd tal-valur tal-materjali mhux oriġinanti kollha li jintużaw fil-manifattura tal-prodotti matul is-sena fiskali preċedenti kif definita fil-pajjiż tal-esportazzjoni, jew, fejn iċ-ċifri għal sena fiskali sħiħa ma jkunux disponibbli, perijodu iqsar li ma għandux ikun iqsar minn tliet xhur.

5.   L-esportaturi li jkunu għażlu kalkoli fuq bażi medja għandhom japplikaw dan il-metodu b’mod konsistenti matul is-sena ta’ wara s-sena fiskali ta’ referenza, jew, fejn xieraq, matul is-sena ta’ wara l-perijodu iqsar li jintuża bħala referenza. Dawn jistgħu ma japplikawx aktar dan il-metodu meta, matul sena fiskali partikolari jew matul perijodu rappreżentattiv iqsar ta’ mhux anqas minn tliet xhur, huma jirreġistraw li l-fluttwazzjonijiet fil-kosti jew fir-rata tal-kambju li jkunu ġġustifikaw dan l-użu ma jibqgħux japplikaw.

6.   Il-medji msemmija fil-paragrafu 4 għandhom jintużaw bħala l-prezz ex-works u l-valur ta’ materjali mhux oriġinanti rispettivament, għall-fini li tiġi stabbilità konformità mal-kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinanti.

Artikolu 5

Proċessi insuffiċjenti ta’ xogħol jew ipproċessar

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 3, l-operazzjonijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala xogħol jew ipproċessar li mhux biżżejjed biex jingħatalhom l-istatus ta’ prodotti tal-oriġini, kemm jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness jiġu ssodisfati u kemm jekk le:

(a)

operazzjonijiet ta’ preservazzjoni biex ikun żgurat li l-prodotti jibqgħu f’kundizzjoni tajba matul il-ġarr u l-ħżin;

(b)

tqassim u assemblaġġ ta’ pakketti;

(c)

ħasil, tindif, tneħħija ta’ trab, ossidu, żejt, żebgħa jew kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew pressa tat-tessuti u affarijiet magħmulin minn tessuti;

(e)

operazzjonijiet sempliċi ta’ żebgħa u lostru;

(f)

it-tneħħija tal-qoxra, tħin parzjali jew totali tar-ross, llostrar, u glejżjar ta’ ċereali u ross;

(g)

operazzjonijiet biex jingħata l-kulur jew it-togħma liz-zokkor jew biex ikunu ffurmati zokkriet; tħin parzjali jew totali ta’ zokkor kristallizzat;

(h)

tqaxxir, tneħħija tal-għadma jew fsiq ta’ frott, ġewż u ħaxix;

(i)

tisnin, tħin sempliċi jew qtugħ sempliċi;

(j)

għarbil, skrinjar, sortjar, ikklassifikar, iggradar, tqabbil (inkluż l-immuntar ta’ settijiet ta’ oġġetti);

(k)

tqegħid sempliċi fi fliexken, laned, fjasketti, boroż, kontenituri, kaxxi, twaħħil fuq kartun jew twavel u l-operazzjonijiet sempliċi l-oħra kollha ta’ ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, logos u sinjali oħra simili ta’ distinzjoni fuq il-prodotti jew l-imballaġġ tagħhom;

(m)

taħlit sempliċi ta’ prodotti, kemm jekk ta’ tipi differenti kif ukoll jekk le; taħlit ta’ zokkor ma’ kwalunkwe materjal;

(n)

żieda sempliċi ta’ ilma jew dilwizzjoni jew it-tnixxif jew denaturazzjoni ta’ prodotti;

(o)

immuntar sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex jikkostitwixxu prodott sħiħ jew iż-żarmar ta’ prodotti f’partijiet;

(p)

tgħaqqid ta’ żewġ operazzjonijiet jew aktar speċifikati fil-punti (a) sa (o);

(q)

tbiċċir ta’ annimali.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-operazzjonijiet għandhom jitqiesu bħala sempliċi meta l-prestazzjoni ma titlob il-ħtieġa tal-ebda ħila u lanqas magna, apparat jew għodod prodotti jew installati apposta għal dawn l-operazzjonijiet.

3.   L-operazzjonijiet kollha li jitwettqu ġewwa PTEE fuq prodott partikolari għandhom jitqiesu meta jkun qed jiġi stabbilit jekk ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun għadda minnu l-prodott għandux jitqies bħala insuffiċjenti skont it-tifsira tal-paragrafu 1.

Artikolu 6

Tolleranzi

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness u suġġett għall-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, il-materjali mhux oriġinanti li, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-lista fl-Appendiċi II ma jintużawx fil-manifattura ta’ prodott partikolari iżda jistgħu jintużaw xorta waħda, kemm-il darba l-valur totali jew il-piż nett ivvalutat tal-prodott ma jkunx jaqbeż:

(a)

15 % tal-piż tal-prodott għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitolu 2 u l-Kapitoli 4 sa 24, għajr prodotti tas-sajd ipproċessati fil-Kapitolu 16;

(b)

15 % tal-prezz ex-works tal-prodott għal prodotti oħrajn, għajr għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 50 sa 63, li fir-rigward tagħhom għandhom japplikaw it-tolleranzi msemmija fin-Noti 6 u 7 tal-Appendiċi I.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux jippermetti li jinqabeż xi wieħed mill-perċentwali għall-kontenut massimu tal-materjali mhux oriġinanti kif speċifikati fir-regoli stabbiliti fil-lista fl-Appendiċi II.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għal prodotti li jinkisbu kompletament f’PTEE fit-tifsira tal-Artikolu 3 ta’ dan l-Anness. Madankollu, mingħajr ħsara għall-Artikolu 5 u l-Artikolu 11(2) ta’ dan l-Anness, it-tolleranza prevista f’dawn il-paragrafi għandha tapplika xorta waħda għall-materjali kollha li jintużaw fil-manifattura ta’ prodott u li għalihom ir-regola elenkata fil-lista fl-Appendiċi I għal dak il-prodott titlob li tali materjali jkunu miksuba kompletament.

Artikolu 7

Kumulu mal-pajjiżi tal-FSE

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, il-materjali li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea għandhom jiġu kkunsidrati bħala materjali li joriġinaw f’PTEE meta jkunu inkorporati fi prodott miksub minn hemmhekk, sakemm ikun sar xogħol jew ipproċessar fuqhom li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1).

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, ix-xogħol u l-ipproċessar imwettqa fl-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala li twettqu f’PTEE, meta l-materjali jkomplu jiġu maħduma jew ipproċessar hemmhekk li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan l-Anness.

3.   Għall-fini tal-kumulu previst f’dan l-Artikolu, l-oriġini tal-materjali għandha tiġi stabbilita skont dan l-Anness.

Artikolu 8

Kumulu mal-pajjiżi tal-FSE

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, il-materjali li joriġinaw fil-pajjiżi tal-FSE għandhom jiġu kkunsidrati bħala materjali li joriġinaw f’PTEE meta jkunu inkorporati fi prodott miksub minn hemmhekk, sakemm ikun sar xogħol jew ipproċessar fuqhom li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan l-Anness.

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, ix-xogħol u l-ipproċessar imwettqa fil-pajjiżi tal-FSE għandhom jiġu kkunsidrati bħala li twettqu f’PTEE, meta l-materjali jkomplu jiġu maħduma jew ipproċessar hemmhekk li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan l-Anness.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-oriġini tal-materjali oriġinanti f’pajjiż tal-FSE għandhom jiġu ddeterminati skont ir-regoli tal-oriġini applikabbli għall-FSE kkonċernat u d-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-provi tal-oriġini u l-kooperazzjoni amministrattiva.

Il-kumulu previst f’dan l-Artikolu ma għandux japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

materjali li joriġinaw fir-Repubblika tal-Afrika ta’ Isfel li ma jistgħux jiġu importati direttament lejn l-Unjoni mingħajr dazju u mingħajr kwoti fil-qafas tal-FSE bejn l-Unjoni u l-Komunità tal-Iżvilupp Reġjonali tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC);

(b)

materjali elenkati fl-Appendiċi XIII.

4.   L-akkumulazzjoni li jipprovdi għaliha dan l-Artikolu tista’ tkun applikata biss jekk:

(a)

il-pajjiż tal-FSE li jforni l-materjali u l-PTEE li jimmanifattura l-prodott finali jkunu ntrabtu li:

(i)

jikkonformaw jew jiżguraw il-konformità ma’ dan l-Anness; u

(ii)

jipprovdu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni tajba ta’ dan l-Anness kemm fir-rigward tal-Unjoni u kemm bejniethom;

(b)

ir-rabtiet imsemmija fil-punt (a) jkunu ġew notifikati lill-Kummissjoni mill-PTEE involut.

5.   Fejn il-pajjiżi tal-FSE jkunu diġà kkonformaw mal-paragrafu 4 qabel id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni, ma jkunx hemm il-bżonn ta’ konferma ġdida.

Artikolu 9

Kumulu ma’ pajjiżi oħrajn li jibbenefikaw minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-Unjoni Ewropea skont is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, il-materjali li joriġinaw fil-pajjiżi u t-territorji stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu kkunsidrati bħala materjali li joriġinaw f’PTEE meta jkunu inkorporati fi prodott miksub minn hemmhekk, sakemm ikun sar xogħol jew ipproċessar fuqhom li jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1) ta’ dan l-Anness.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-materjali għandhom joriġinaw minn pajjiż jew territorju:

(a)

li jibbenefika minn “Arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati” li jinsabu fis-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (SPĠ) (2);

(b)

li jibbenefika minn aċċess mingħajr dazji u mingħajr kwoti għas-suq tal-Unjoni taħt il-livell ta’ sitt figuri tas-SA skont l-arranġamenti ġenerali tas-SPĠ (3).

3.   L-oriġini tal-materjali tal-pajjiżi jew territorji kkonċernati għandhom jiġu determinati skont ir-regoli tal-oriġini stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 u f’konformità mal-Artikolu 32 jew 41 ta’ dan l-Anness.

4.   Il-kumulu previst f’dan il-paragrafu ma għandux japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

materjali li meta jiġu importati lejn l-Unjoni jkunu suġġetti għal dazji ta’ antidumping jew dazji kumpensatorji meta joriġinaw mill-pajjiż li jkun suġġett għal dawk id-dazi ta’ antidumping jew dazji kumpensatorji;

(b)

prodotti tat-tonn ikklassifikati taħt is-Sistema Armonizzata tal-Kapitoli 3 u 16, li huma koperti mill-Artikolu 7 u 12 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, u l-emendar sussegwenti u l-atti legali korrispondenti;

(c)

materjali li huma koperti mill-Artikoli 22 u 30 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, u l-emendar sussegwenti u l-atti legali korrispondenti.

5.   Il-kumulu previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jista’ japplika biss kemm-il darba:

(a)

il-pajjiżi jew it-territorji involuti fil-kumulu jkunu impenjaw ruħhom li jikkonformaw jew jiżguraw li jikkonformaw ma’ dan l-Anness u li jagħtu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni tajba ta’ dan l-Anness, kemm fir-rigward tal-Unjoni kif ukoll bejniethom;

(b)

ir-rabta msemmija fil-punt (a) tkun ġiet notifikata lill-Kummissjoni mill-PTEE ikkonċernat.

6.   F’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C) il-Kummissjoni għandha tippubblika d-data meta l-kumulu previst f’dan l-Artikolu jista’ jkun applikat ma’ dawk il-pajjiżi jew territorji mniżżla f’dan l-Artikolu u li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti neċessarji.

Artikolu 10

Kumulu estiż

1.   Fuq it-talba ta’ PTEE, il-Kummissjoni tista’ tagħti kumulu ta’ oriġini bejn PTEE u pajjiż li jkollu fis-seħħ ftehim ta’ kummerċ ħieles mal-Unjoni skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) fis-seħħ, kemm-il darba jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-pajjiżi jew it-territorji involuti fil-kumulu jkunu impenjaw ruħhom li jikkonformaw jew jiżguraw li jikkonformaw ma’ dan l-Anness u li jagħtu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni tajba ta’ dan l-Anness, kemm fir-rigward tal-Unjoni kif ukoll bejniethom;

(b)

ir-rabta msemmija fil-punt (a) tkun ġiet notifikata lill-Kummissjoni mill-PTEE ikkonċernat.

Il-Kummissjoni, filwaqt li tieħu kont tar-riskju ta’ evażjoni tal-kummerċ u s-sensittivitajiet speċifiċi ta’ materjali li għandhom jintużaw fil-kumulazzjoni, tista’ tistabbilixxi kondizzjonijiet addizzjonali għall-għoti tal-kumulazzjoni mitluba.

2.   Il-talba msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni bil-miktub. Din għandha tindika l-pajjiż jew il-pajjiżi terzi kkonċernati, għandha tiġbor lista tal-materjali li huma suġġetti għal kumulu u għandha tiġi sostnuta bi provi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jiġu ssodisfati.

3.   L-oriġini tal-materjali użati u l-prova dokumentata tal-oriġini għandhom jiġu deċiżi skont ir-regoli stabbiliti fil-ftehim ta’ kummerċ ħieles rilevanti. L-oriġini tal-prodotti li jkunu ser jiġu esportati lejn l-Unjoni għandha tiġi deċiża skont ir-regoli tal-oriġini stabbiliti f’dan l-Anness.

4.   Sabiex il-prodott miksub jingħata status ta’ oriġini, mhux ser ikun neċessarju li l-materjali li joriġinaw f’pajjiż terz u użati f’PTEE fil-manifattura tal-prodott li jkunu ser jiġi esportat lejn l-Unjoni jkunu sarulhom ħidma jew ipproċessar, kemm-il darba l-ħidma jew l-ipproċessar imwettqa fil-PTEE ikkonċernat jkunu jmorru lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 5(1) ta’ dan l-Anness.

5.   F’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Serje C) l-Kummissjoni għandha tippubblika d-data li fiha jidħol fis-seħħ il-kumulu estiż, il-parti fil-ftehim ta’ kummerċ ħieles tal-Unjoni involuta f’dak il-kumulu, il-kundizzjonijiet applikabbli u l-lista ta’ materjali li għalihom japplika l-kumulu.

6.   Il-Kummissjoni għandha tadotta miżura li tagħti l-kumulu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu permezz tal-atti implimentattivi. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 64(2) ta’ dan l-Anness.

Artikolu 11

Unità ta’ kwalifika

1.   L-unità ta’ kwalifika għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness għandha tkun il-prodott partikolari li jkun ikkunsidrat bħala l-unità bażika meta tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni billi tintuża s-Sistema Armonizzata.

2.   Meta kunsinna tkun tikkonsisti minn għadd ta’ prodotti identiċi kklassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott individwali għandu jitqies b’mod individwali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness.

3.   Meta, skont ir-regola ġenerali 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakkjar ikun inkluż mal-prodott għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni, għandu jkun inkluż għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-oriġini.

Artikolu 12

Aċċessorji, spare parts u għodod

Aċċessorji, spare parts u għodda mibgħuta ma’ biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura li jkunu parti mill-apparat normali u inklużi fil-prezz ex-works tagħhom, għandhom jitqiesu bħala parti mill-biċċa ta’ tagħmir, magna, apparat jew vettura kkonċernata.

Artikolu 13

Sets

Sets, kif imfissra fir-Regola Interpretattiva Ġenerali 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinanti meta l-prodotti tal-komponenti kollha jkunu oriġinanti.

Minkejja dan, meta set ikun magħmul minn prodotti oriġinanti u mhux oriġinanti, is-sett bħala entità sħiħa għandu jitqies bħala oriġinanti, kemm-il darba l-valur tal-prodotti mhux oriġinanti ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz ex-works tas-set.

Artikolu 14

Elementi newtrali

Sabiex jiġi ddeterminat jekk prodott ikunx prodott oriġinanti jew le, ma għandhiex titiqies l-oriġini ta’ dawn li ġejjin, li jistgħu jintużaw fil-manifattura tiegħu:

(a)

enerġija u fjuwil;

(b)

impjant u tagħmir;

(c)

makkinarju u għodod;

(d)

kwalunkwe prodott ieħor li ma jidħolx, u ma jkunx maħsub li jidħol, fil-kompożizzjoni aħħarija tal-prodott.

Artikolu 15

Segregazzjoni tal-kontabbiltà

1.   Jekk jintużaw materjali funġibbli oriġinanti jew mhux oriġinanti fil-ħidma jew fl-ipproċessar ta’ prodott, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu, fuq talba bil-miktub min-naħa ta’ operaturi ekonomiċi, jawtorizzaw il-ġestjoni ta’ materjali fl-Unjoni li jużaw il-metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà għall-fini tal-esportazzjoni sussegwnei lejn PTEE fil-qafas ta’ kumlu bilaterali, mingħajr il-ħtieġa li l-materjali jinżammu fi stokkijiet separati.

2.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti tal-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 suġġett għal kwalunkwe kundizzjoni li jqisu xierqa.

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss jekk permezz tal-użu tal-metodu msemmi fl-paragrafu 3 jkun jista’ jiġi żgurat li, fi kwalunkwe żmien, l-għadd ta’ prodotti miksuba li jkunu jistgħu jitqiesu bħala ‘oriġinanti fl-Unjoni’ jkun l-istess bħall-għadd li jinkiseb jekk jintuża l-metodu ta’ segregazzjoni fiżika tal-istokkijiet.

Jekk jiġi awtorizzat, il-metodu għandu japplika u l-applikazzjoni tiegħu għandha tiġi rreġistrata abbażi tal-prinċipji ġenerali tal-konstabbiltà li huma applikabbli fl-Unjoni.

3.   Il-benefiċjarju tal-metodu mesmmi fil-paragrafu 2 għandu jistabbilixxi jew, sakemm ma tiġi applikata s-sistema ta’ esportatur irreġistrat, japplika għall-provi tal-oriġini għall-kwantità tal-prodotti li jkunu jistgħu jitqiesu bħala oriġinanti fl-Unjoni. Fuq it-talba tal-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, il-benefiċjarju għandu jipprovdi dikjarazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kwantitajiet.

4.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri għandhom iwettqu monitoraġġ tal-użu li jsir mill-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Huma jkunu jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni fil-każi li ġejjin:

(a)

il-benefiċjarju juża l-awtorizzazzjoni ħażin ikun liema jkun il-mod, jew

(b)

il-benefiċjarju jonqos milli jissodisfa kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Anness.

Artikolu 16

Derogi

1.   Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fi tweġiba għal talba minn Stat Membru jew PTEE, PTEE jista’ jingħata deroga temporanja mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness fi kwalunkwe wieħed mill-każi li ġejjin:

(a)

fatturi interni jew esterni jżommuh temporanjament mill-kapaċità li jkun konformi mar-regoli għall-kisba tal-oriġini kif stipulat fl-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, fejn ikun seta’ għamel hekk qabel;

(b)

ikun jeħtieġ iż-żmien biex iħejji lilu nnifsu biex ikun konformi mar-regoli għall-kisba tal-oriġini kif stipulat fl-Artikolu 2;

(c)

l-iżvilupp tal-industriji eżistenti jew il-ħolqien ta’ industriji ġodda jiġġustifikaw dan.

2.   It-talba msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni bil-miktub, permezz tal-formola li tinsab fl-Appendiċi X. Din għandha tistqarr ir-raġunijiet għat-talba u għandha tinkludi d-dokumenti ta’ sostenn xierqa.

3.   L-analiżi tat-talbiet għandha tqis b’mod partikolari:

(a)

il-livell tal-iżvilupp tas-sitwazzjoni ġeografika tal-PTEE kkonċernat, b’kunsiderazzjoni partikolari għall-impatt ekonomiku u soċjali tad-deċiżjoni li tkun se tittieħed speċjalment b’rabta mal-impjiegi;

(b)

il-każi meta l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini eżistenti jkunu jaffettwaw b’mod sinifikanti l-kapaċità tal-industrija eżistenti fil-PTEE li tissokta bl-esportazzjoni tagħha lejn l-Unjoni, b’referenza partikolari għall-każi meta dan ikun jista’ jwassal għall-waqfien tal-attivitajiet tagħha;

(c)

każijiet speċifiċi fejn ikun jista’ jintwera b’mod ċar li investiment sinifikanti f’industrija jista’ jinżamm lura mir-regoli tal-oriġini u fejn deroga li tiffavorixxi r-realizzazzjoni tal-programm ta’ investiment tipperemetti li dawn ir-regoli jiġu ssodisfatti fi stadji.

4.   Il-Kummissjoni għandha twieġeb b’mod pożittiv għat-talbiet kollha li huma ġustifikati kif mistħoqq f’konformità ma’ dan l-Artikolu u li ma jistgħux jikkaġunaw ħsara serja għal industrija tal-Unjoni stabbilita.

5.   Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li tintlaħaq deċiżjoni kemm jista’ jkun malajr u għandha tadotta l-pożizzjoni tagħha 95 jum ta’ xogħol mid-data li tirċievi applikazzjoni kompluta.

6.   Id-deroga temporanja għandha tkun limitata għal kemm idumu l-effetti tal-fatturi interni jew esterni li jikkaġunawha jew għat-tul ta’ żmien meħtieġ biex l-ICT jikseb il-konformità mar-regoli jew biex jissodisfa l-miri li jkunu ġew stabbiliti mid-deroga, b’kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni partiklari tal-PTEE ikkonċernat u d-diffikultajiet li jħabbat wiċċu magħhom.

7.   Meta tingħata deroga, din tkun suġġetta għall-konformità ma’ kwalunkwe rekwiżit stabbilit fir-rigward tal-informazzjoni li tkun trid tingħata lill-Kummissjoni dwar l-użu tad-deroga u l-immaniġġjar tal-kwantitajiet li għalihom tkun ingħatat id-deroga.

8.   Il-Kummissjoni tadotta miżura li tagħti d-deroga temporanja msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 64(2) ta’ dan l-Anness.

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 17

Prinċipju ta’ teritorjalità

1.   Għajr kif inhuwa previst fl-Artikoli 7 sa 10 ta’ dan l-Anness, il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Anness għall-għoti ta’ status oriġinanti għandhom jiġu ssodisfati mingħajr interruzzjoni mill-PTEE.

2.   Jekk il-prodotti oriġinanti esportati mill-PTEE lejn pajjiż ieħor ikunu rritornati, għandhom jitqiesu bħala mhux-oriġinarji sakemm ikun jista’ jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti li:

(a)

il-prodotti rritornati jkunu l-istess bħal dawk li kienu esportati; u

(b)

ma jkunux għaddew minn xi operazzjoni lil hinn minn dik neċessarja biex ikunu ppriżervati f’kundizzjoni tajba, waqt li kienu f’dak il-pajjiż jew waqt li kienu qed jiġu esportati.

Artikolu 18

Klawsola ta’ nonmanipulazzjoni

1.   Il-prodotti ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa fl-Unjoni għandhom ikunu l-istess prodotti kif esportati mill-PTEE fejn jitqiesu li oriġinaw. M’għandhomx ikunu ġew mibdula, ittrasformati b’xi mod jew suġġetti għal operazzjonijiet għajr operazzjonijiet biex ikunu ppriservati f’kundizzjoni tajba, qabel ikunu ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa. Il-ħżin ta’ prodotti jew kunsinni u l-qsim ta’ kunsinni jistgħu jseħħu meta jitwettqu taħt ir-responsabilità tal-esportatur jew ta’ detentur sussegwenti tal-merkanzija u l-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza doganali fil-pajjiż jew pajjiżi ta’ tranżitu.

2.   Għandu jitqies li jkun hemm konformità mal-paragrafu 1 sakemm l-awtoritajiet doganali ma jkollhomx raġuni biex jemmnu mod ieħor. F’tali każi, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant biex jipprovdi evidenza tal-konformità, li tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti kontrattwali tat-trasport bħall-polza tal-kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew l-innumerar tal-pakketti jew kwalunkwe evidenza relatata mal-prodotti nfushom.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw mutatis mutandis meta jkun japplika l-kumulu skont l-Artikoli 7 sa 10 ta’ dan l-Anness.

Artikolu 19

Wirjiet

1.   Prodotti oriġinanti, mibgħuta minn PTEE għal wirja f’pajjiż ieħor għajr PTEE, Stat tal-FSE jew Stat Membru, u mibjugħa wara l-wirja għal importazzjoni fl-Unjoni għandhom jibbenefikaw fuq l-importazzjoni mid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni basta iżda li tintwera li hija għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet doganali li:

(a)

esportatur ikun ikkonsinja dawn il-prodotti minn PTEE għall-pajjiż li fih tinżamm il-wirja u wrihom hemm;

(b)

Il-prodotti jkunu nbiegħu jew tneħħew b’mod ieħor minn dan l-esportatur lil persuna fl-Unjoni;

(c)

il-prodotti jkunu ntbagħtu matul il-wirja jew eżatt wara fl-istat li fih dawn ikunu ntbagħtu għall-wirja;

(d)

il-prodotti ma kinux, sa minn meta kienu kkunsinnati għall-wirja, użati għal xi skop minbarra dak ta’ demostrazzjoni fil-wirja.

2.   Prova tal-oriġini għandha tinħareġ jew titfassal skont it-Titolu IV ta’ dan l-Anness u ppreżentata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur skont il-proċeduri applikabbli f’dak il-pajjiż. Din għandha tindika l-isem u l-indirizz tal-wirja. Fejn ikun meħtieġ, tista’ tinħtieġ evidenza dokumentarja addizzjonali tal-kundizzjonijiet li taħthom ġew eżibiti l-prodotti.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kwalunkwe wirja kummerċjali, industrijali, agrikola jew tal-artiġġjanat, fiera jew esibizzjoni jew wirja pubblika simili li ma tkunx organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew postijiet ta’ negozju bl-għan ta’ bejgħ ta’ prodotti barranin, u li matulha l-prodotti jibqgħu taħt kontroll doganali.

TITOLU IV

PROVI TAL-ORIĠINI

Taqsima 1

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 20

Ammonti espressi f’euro

1.   Għall-applikazzjoni tal-Artikoli 26, 31, 43 u 44 ta’ dan l-Anness f’każi fejn prodotti jiġu fatturati f’munita li ma tkunx l-euro, l-ammonti fil-muniti nazzjonali tal-Istati Membri li jkunu ekwivalenti għal ammonti espressi f’euro għandhom jiġu stabbiliti kull sena minn kull wieħed mill-pajjiżi kkonċernati.

2.   Konsensja għandha tibbenefika mill-Artikoli 26, 31, 43 u 44 b’referenza għall-munita fejn tkun inħarġet il-fattura.

3.   L-ammonti użati fi kwalunkwe munita nazzjonali għandhom ikunu l-ammonti li f’dik il-munita jkunu ekwivalenti għall-ammonti espressi f’euro mill-ewwel jum ta’ xogħol ta’ Ottubru ta’ kull sena. L-ammonti jkunu kkomunikati lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej sal-15 ta’ Ottubru u japplikaw mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-pajjiżi kollha kkonċernati bl-ammonti rilevanti.

4.   Stat Membru jista’ jżid jew inaqqas l-ammont li jirriżulta mill-kambju fil-valuta nazzjonali ta’ somma espressa f’euro, biex tinkiseb ċifra għad-dritt. L-ammont mogħti għad-dritt ma jistax ikun differenti b’aktar minn 5 % mill-ammont li jirriżulta mill-kambju. Stat Membru jista’ jżomm hekk kif ikun l-ammont ekwivalenti fil-munita nazzjonali tiegħu ta’ ammont espress f’euro jekk, fiż-żmien tal-aġġustament annwali previst fil-paragrafu 3, il-kambju ta’ dak l-ammont, qabel ma jinġibed għad-dritt, jirriżulta f’żieda ta’ inqas minn 15 fil-mija fl-ekwivalenti tal-munita nazzjonali. L-ekwivalenti fil-munita nazzjonali jista’ jinżamm mhux mibdul jekk il-konverżjoni tirriżulta fi tnaqqis f’dak il-valur ekwivalenti.

5.   L-ammonti espressi f’euro u l-ekwivalenti tagħhom f’muniti nazzjonali ta’ wħud mill-Istati Membri għandhom jiġu riveduti mill-Kummissjoni fuq inizjattiva proprja jew fuq talba ta’ Stat Membri jew ta’ PTEE. Meta titwettaq din ir-rieżami, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra x-xewqa li jinżammu l-effetti tal-limiti kkonċernati f’termini reali. Għal dan il-għan, tista’ tiddeċiedi li timmodifika l-ammonti espressi f’euro.

Taqsima 2

Proċeduri qabel l-applikazzjoni tas-sistema ta’ esportaturi rreġistrati

Artikolu 21

Provi tal-oriġini

Prodotti li joriġinaw mill-PTEE għandhom, mal-importazzjoni tagħhom fl-Unjoni, jibbenefikaw minn din id-Deċiżjoni mas-sottomissjoni ta’ waħda minn dawn:

(a)

ċertifikat ta’ moviment EUR.1, li eżempju tiegħu jinsab fl-Appendiċi III; jew

(b)

fil-każi speċifikati fl-Artikolu 26, dikjarazzjoni, li t-test tagħha jinsab fl-Appendiċi IV ta’ dan l-Anness, li tingħata mill-esportatur fuq fattura, nota ta’ kunsinna jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti biex dawn ikunu jistgħu jiġu identifikati (id-“dikjarazzjoni tal-oriġini”).

Artikolu 22

Proċedura għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ moviment tal-EUR.1

1.   Ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-PTEE esportatur fuq applikazzjoni li tkun saret bil-miktub mill-esportatur jew, fuq ir-responsabbilta tal-esportatur, mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

2.   Għal dan il-għan, l-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandhom jimlew kemm iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 kif ukoll l-formola ta’ applikazzjoni, li jidhru eżempji tagħhom fl-Appendiċi III u IV. Dawn il-formoli għandhom jimtlew skont dan l-Anness. Jekk jinkitbu bl-idejn, għandhom jimtlew bil-linka b’karattri stampati. Id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha tingħata fil-kaxxa riżervata għal dan il-għan mingħajr ma jitħallew linji vojta. Meta l-kaxxa ma tkunx mimlija għalkollox, għandu jkun hemm sinjal orizzontali taħt l-aħħar linja tad-deskrizzjoni u l-ispazju vojt għandu jkun ingassat.

3.   L-esportatur li qed japplika għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jkun ippreparat sabiex jissottometti f’kull ħin, fuq it-talba tal-awtoritajiet doganali tal-PTEE esportatur fejn jinħareġ iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1, id-dokumenti kollha xierqa li jippruvaw li l-istat tal-oriġini tal-prodotti konċernati kif ukoll it-twettieq tal-ħtiġijiet l-oħra ta’ dan l-Anness.

4.   Ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jinħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-PTEE esportatur jekk il-prodotti konċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw mill-PTEE, mill-Unjoni jew mill-pajjiż tal-FSE u li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness.

5.   L-awtoritajiet doganali li jawtorizzaw il-ħruġ jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jivverifikaw l-istatus oriġinanti tal-prodotti u s-sodisfazzjon tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness. Għal dan il-għan, ikollhom id-dritt li jsejħu kwalunkwe evidenza u jwettqu kwalunkwe spezzjoni tal-kontijiet tal-esportatur jew kwalunkwe kontroll ieħor meqjus xieraq. L-awtoritajiet doganali li jawtorizzaw il-ħruġ għandhom jiżguraw ukoll li l-formoli msemmija fil-paragrafu 2 jimtlew. B’mod partikolari, għandhom jikkontrollaw jekk l-ispazju rriservat għad-deskrizzjoni tal-prodotti jkun imtela b’tali mod li jeskludi kull possibilità ta’ żidiet qarrieqa.

6.   Id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandha tiġi indikata fil-Kaxxa 11 taċ-ċertifikat.

7.   L-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu u għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-esportatur ċertifikat EUR.1 malli l-esportazzjoni nfisha tkun twettqet jew tkun ġiet żgurata.

Artikolu 23

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa b’mod retrospettiv

1.   Minkejja l-Artikolu 22, ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jista’ jinħareġ wara l-esportazzjoni tal-prodotti li jkopri jekk:

(a)

ma kienx maħruġ fil-ħin tal-esportazzjoni minħabba l-iżbalji jew ommissjonijiet involontarji jew ċirkustanzi speċjali;

(b)

jintwera għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet doganali li kien ġie maħruġ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 iżda li ma kienx ġie aċċettat mal-importazzjoni minħabba raġunijiet tekniċi;

(c)

ċertifikat ta’ moviment EUR.1 inħareġ fil-ħin tal-esportazzjoni għal kunsinna li sussegwentement ġiet maqsuma f’pajjiż terz tal-ħażna, f’konformità mal-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness, dment li ċ-ċertifikat inizjali EUR.1 jingħata lura lill-awtoritajiet doganali li jkunu ħarġuh; jew

(d)

ma kienx inħareġ fil-ħin tal-esportazzjoni minħabba d-destinazzjoni finali tal-kunsinna ma kinitx magħrufa f’dak il-ħin, u d-destinazzjoni ġiet determinata waqt il-ħażna tagħha u wara l-qsim possibbli tal-kunsinna f’pajjiż terz f’konformità mal-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness.

2.   Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, l-esportatur għandu jindika fl-applikazzjoni tiegħu l-post u d-data tal-esportazzjoni tal-prodotti koperti miċ-ċertifikat ta’ ċaqliq EUR.1 u għandu jiddikjara r-raġunijiet għat-talba tiegħu.

3.   L-awtoritajiet doganali jistgħu joħorġu ċertifikat ta’ moviment tal-EUR.1 b’mod retrospettiv biss wara li jkunu vverifikaw li t-tagħrif mogħti fl-applikazzjoni tal-esportatur ikun jaqbel mal-fajl korrispondenti.

4.   Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa retrospettivament iridu jiġu approvati mal-frażijiet li ġejjin fil-kaxxa “Rimarki” (Kaxxa 7) taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1.

‘ISSUED RETROSPECTIVELY’

5.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 għandha tiddaħħal fil-kaxxa tar-‘Rimarki’ taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1.

Artikolu 24

Ħruġ f’żewġ kopji ta’ ċertifikat tal-moviment EUR.1

1.   Fil-każ ta’ serq, telf jew qerda ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1, l-esportatur jista’ japplika lill-awtoritajiet doganali li jkunu ħarġuh għal kopja magħmula fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ esportazzjoni fil-pussess tagħhom.

2.   Iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 f’żewġ kopji għandu jiġi approvat fil-kaxxa ‘Rimarki’ (Kaxxa 7) bil-kelmiet li ġejjin:

‘DUPLICATE’.

3.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiddaħħal fil-kaxxa ‘Rimarki’ taċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 f’żewġ kopji.

4.   Iċ-ċertifikat duplikat, li għandu jkollu d-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat oriġinali ta’ ċaqliq EUR.1, għandu jibda japplika minn dik id-data.

Artikolu 25

Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ moviment EUR.1 fuq il-bażi ta’ prova tal-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Meta prodotti oriġinanti jitqiegħdu taħt il-kontroll ta’ uffiċċju doganali fl-Unjoni jew f’PTEE, għandu jkun possibbli li l-prova oriġinali tal-oriġini tiġi ssostitwita b’ċertifikat ta’ moviment wieħed jew aktar EUR.1 bil-għan li jintbagħtu l-prodotti kollha jew xi wħud minnhom x’imkien ieħor fl-Unjoni jew fil-PTEE. Iċ-ċertifikat(i) ta’ moviment EUR.1 ta’ sostituzzjoni għandu jinħareġ mill-uffiċċju doganali li jkollu l-prodotti fil-kontroll tiegħu.

Artikolu 26

Kundizzjonijiet għall-Mili ta’ Dikjarazzjoni ta’ Oriġini

1.   Dikjarazzjoni tal-oriġini kif imsemmi fl-Artikolu 21(b) ta’ dan l-Anness tista’ ssir:

(a)

minn esportatur approvat kif imsemmi fl-Artikolu 27 ta’ dan l-Anness; jew

(b)

minn esportatur għal kull kunsinna li tikkonsisti f’pakkett wieħed jew aktar li fihom prodotti oriġinanti li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-EUR 10 000.

2.   Tista’ tinħareġ dikjarazzjoni tal-oriġini jekk il-prodotti konċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’PTEE, pajjiż tal-FSE jew fl-Unjoni u jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness.

3.   L-esportatur li qed joħroġ dikjarazzjoni tal-oriġini għandu jkun ippreparat sabiex jissottometti f’kull ħin, fuq it-talba tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew territorju esportatur, id-dokumenti kollha xierqa li jippruvaw li l-istat tal-oriġini tal-prodotti kkonċernati kif ukoll l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness.

4.   Dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tinħareġ mill-esportatur permezz tat-tajpjar, it-timbrar jew l-istampar fuq il-fattura, id-delivery note jew dokument kummerċjali ieħor, id-dikjarazzjoni, li t-test tiegħu jidher fl-Appendiċi VI, permezz tal-verżjonijiet lingwistiċi dikjarati f’dak l-Anness u bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika tal-pajjiż jew territorju esportatur. Jekk id-dikjarazzjoni tinkiteb bl-idejn, għandha tinkiteb bil-linka b’karattri stampati.

5.   Id-dikjarazzjonijiet tal-oriġini għandu jkollhom il-firma oriġinali tal-esportatur bl-idejn. Minkejja dan, esportatur approvat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 27 ta’ dan l-Anness ma għandux bżonn jiffirma dawn it-tipi ta’ dikjarazzjonijiet sakemm ikun forna impenn bil-miktub lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-esportazzjoni li huwa jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni tal-oriġini li tidentifikah bħala li kienet iffirmata minnu bil-miktub.

6.   Tista’ tinħareġ dikjarazzjoni tal-oriġini mill-esportatur meta l-prodotti li tkopri jiġu esportati jew wara l-esportazzjoni sakemm tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li hija tkopri.

Artikolu 27

Esportatur approvat

1.   L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw kwalunkwe esportatur li joħroġ dikjarazzjonijiet tal-oriġini irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati. Esportatur li jfittex din l-awtorizzazzjoni għandu joffri għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet doganali l-garanziji kollha meħtieġa sabiex jiġi verifikat l-istatus oriġinanti tal-prodotti kif ukoll l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness.

2.   L-awtortajiet doganali jistgħu jagħtu l-istatus ta’ esportatur approvat suġġett għal kwalunkwe kondizzjoni li huma jqisu xierqa.

3.   L-awtoritajiet doganali għandhom jagħtu lill-esportatur approvat numru tal-awtorizzazzjoni doganali li għandu jidher fuq id-dikjarazzjoni tal-oriġini.

4.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissorveljaw l-użu tal-awtorizzazzjoni mill-esportatur approvat.

5.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni fi kwalunkwe waqt. Għandhom jagħmlu dan meta l-esportatur approvat ma joffrix aktar il-garanziji riferiti fil-paragrafu 1, ma jissodisfax il-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 jew inkella jagħmel użu mhux korrett tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 28

Validità tal-prova tal-oriġini

1.   Prova tal-oriġini tkun valida għal għaxar xhur mid-data tal-ħruġ fil-pajjiż esportatur, u għandha tkun ippreżentata fil-perijodu msemmi lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

2.   Il-provi ta’ oriġini li huma ppreżentati lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur wara d-data finali għall-preżentazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu aċċettati għall-iskop li jiġi applikat trattament preferenzali, fejn in-nuqqas ta’ sottomissjoni ta’ dawn id-dokumenti sad-data finali stabbilita jkun dovut għal ċirkostanzi eċċezzjonali.

3.   F’każijiet oħrajn ta’ preżentazzjoni li tkun saret tard, l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jistgħu jaċċettaw il-prova tal-oriġini meta l-oġġetti jkunu ġew ippreżentati lilhom qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 29

Sottomissjoni ta’ prova tal-oriġini

Il-provi tal-oriġini għandhom ikunu ppreżentati lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni skont il-proċeduri applikabbli f’dak il-pajjiż. L-awtoritajiet imsemmija jistgħu jeħtieġu traduzzjoni ta’ prova tal-oriġini u jistgħu jeħtieġu d-dikjarazzjoni tal-fattura li trid tiġi akkompanjata minn dikjarazzjoni mill-importatur illi turi li l-prodotti jilħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni.

Artikolu 30

Importazzjoni biċċa biċċa

Meta, fuq talba tal-importatur u skont il-kondizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni, prodotti żarmati jew mhux immuntati fis-sens tat-tifsira tar-Regola Ġenerali 2(a) tas-Sistema Armonizzata li jaqgħu fi ħdan it-Taqsimiet XVI u XVII, jew l-intestaturi 7308 u 9406 tas-Sistema Armonizzata, ikunu impurtati biċċa biċċa, għandha tkun ippreżentata prova ta’ oriġini unika lill-awtoritajiet doganali fil-mument tal-importazzjoni tal-ewwel kunsinja.

Artikolu 31

Eżenzjoni mill-provi tal-oriġini

1.   Il-prodotti li jintbagħtu bħala pakketti żgħar minn persuni privati lil persuni privati jew li jkunu parti mill-bagalji personali ta’ persuna li tivvjaġġa, għandhom jiddaħħlu bħala prodotti tal-oriġini mingħajr ma tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ prova tal-oriġini, sakemm prodotti bħal dawn ma jkunux importati bi skop kummerċjali u jkunu ddikjarati li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-Anness u fejn ma jkun hemm l-ebda dubju dwar il-veraċità ta’ tali dikjarazzjoni. Fil-każ ta’ prodotti li jintbagħtu bil-posta, din id-dikjarazzjoni tista’ ssir fuq id-dikjarazzjoni doganali CN22/CN23 jew fuq karta mehmuża ma’ dak id-dokument.

2.   Importazzjonijiet li ma jkunux regolari u li jikkonsistu biss minn prodotti għall-użu personali tad-destinatarji jew tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom ma għandhomx jitqiesu bħala importazzjonijiet bi skop kummerċjali jekk ikun evidenti min-natura u l-kwantità tal-prodotti li ma hemm ebda skop kummerċjali.

3.   Barra minn hekk, il-valur totali ta’ dawn il-prodotti m’għandux jaqbeż il-EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew EUR 1 200 fil-każ ta’ prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġatur.

Artikolu 32

Il-proċedura tal-informazzjoni għal skopijiet ta’ kumulu

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 7(1) ta’ dan l-Anness, l-evidenza ta’ status oriġinanti fit-tifsira ta’ dan l-Anness tal-materjali li jkunu ġejjin minn PTEE ieħor jew mill-Unjoni għandha tingħata permezz ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini jew permezz ta’ dikjarazzjoni tal-fornitur, pprovduta mill-esportatur fil-pajjiż minn fejn ikunu ġejjin il-materjali. Eżempju tad-dikjarazzjoni tal-fornitur jinsab fl-Appendiċi VII. F’każijiet fejn il-PTEE fornitur ikun implimenta s-Sistema ta’ Esportatur Reġistrat iżda l-PTEE tal-ipproċessar ulterjuri ma jkunx, l-evidenza tal-istatus oriġinanti tista’ tingħata wkoll permezz ta’ stqarrija dwar l-oriġini.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 7(2) ta’ dan l-Anness, l-evidenza ta’ xogħol jew ipproċessar imwettqa f’PTEE ieħor jew fl-Unjoni għandha tingħata permezz ta’ dikjarazzjoni tal-fornitur, li tingħata mill-esportatur fil-pajjiż minn fejn ikunu ġejjin il-materjali. Eżempju tad-dikjarazzjoni tal-fornitur jinsab fl-Appendiċi VIII.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-fornitur għandu jagħti dikjarazzjoni separata tal-fornitur għal kull kunsinja ta’ materjali fuq il-fattura kummerċjali relatata ma’ dik il-kunsinja jew f’anness ma’ dik il-fattura, jew fuq irċevuta postali jew xi dokument kummerċjali ieħor li għandu x’jaqsam mal-kunsinja li tiddeskrivi l-materjali konċernat f’dettall biżżejjed biex ikunu jistgħu jiġu identifikati.

Id-dikjarazzjoni tal-fornitur tista’ ssir fuq formola stampata minn qabel.

Id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur għandhom jiġu ffirmati bil-miktub. Madankollu, fejn il-fattura u d-dikjarazzjoni tal-fornitur jkunu stabbiliti permezz ta’ metodi elettroniċi ta’ pproċessar ta’ data, id-dikjarazzjoni tal-fornitur ma tkunx teħtieġ li tiġi ffirmata bil-kitba tal-id, kemm-il darba li l-uffiċjal responsabbli fil-kumpanija fornitriċi jiġi identifikat għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet doganali fil-pajjiż jew it-territorju fejn ikunu ġew stabbiliti d-dijarazzjonijiet tal-fornituri. Dawn l-awtoritajiet doganali jistgħu jqiegħdu kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan il-paragrafu.

Id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur jiġu sottomessi lill-uffiċċju doganali kompetenti fil-PTEE esportatur li jkun mitlub joħroġ iċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1.

4.   Fejn japplikaw l-Artikoli 8 u 10, l-evidenza ta’ status oriġinanti f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles rilevanti bejn l-Unjoni u l-pajjiż ikkonċernat għandha tingħata permezz ta’ provi tal-oriġini stabbiliti mill-ftehim ta’ kummerċ ħieles rilevanti.

5.   Fejn japplika l-Artikolu 9, l-evidenza ta’ status oriġinanti f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (4) għandha tingħata permezz tal-provi tal-oriġini stabbiliti mill-istess Regolament.

6.   Fil-każi msemmija fl-ewwel, fil-paragrafi 1, 2,4 u 5, il-Kaxxa 7 taċ-ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jew tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jew l-istqarrija dwar l-oriġini għandhom, fejn adatt, jiġbru fihom l-indikazzjoni “OCT cumulation”, “EU cumulation”, “EPA cumulation”, “cumulation with GSP country” or “extended cumulation with country x” or “Cumul PTOM”, “Cumul UE”, “cumul avec pays APE”, “cumul avec pays SPG” or “cumul étendu avec le pays x”.

Artikolu 33

Dokumenti ta’ sostenn

Id-dokumenti riferiti fl-Artikolu 22(3) u l-Artikolu 26(3), użati għall-għan li jixhdu li prodotti koperti minn ċertifikat ta’ movement EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini u jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’PTEE jew fl-Unjoni jew f’pajjiż tal-FSE, u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness, jistgħu jikkonsistu fost l-oħrajn minn dawn li ġejjin:

(a)

evidenza diretta tal-ipproċessar imwettaq mill-esportatur jew mill-fornitur sabiex jakkwista l-oġġetti kkonċernati, li jinsabu, pereżempju, fil-kontijiet tiegħu jew fiż-żamma tal-kotba interni tiegħu;

(b)

dokumenti li jixhdu l-istatus oriġinanti tal-materjali użati, maħruġa jew magħmula f’PTEE, jew fl-Unjoni jew fi Stat tal-FSEE fejn dawn id-dokumenti jintużaw bi qbil mal-liġi domestika;

(c)

dokumenti li jixhdu x-xogħol jew l-ipproċessar ta’ materjali fil-PTEE, fl-Unjoni, jew fl-Istati tal-FSE, maħruġa jew magħmula f’PTEE, fl-Unjoni jew fi Stat tal-FSE, fejn dawn id-dokumenti jintużaw bi qbil mal-liġi domestika;

(d)

ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew dikjarazzjonijiet tal-oriġini li jixhdu l-istatus oriġinanti ta’ materjali użati, maħruġa jew magħmula fil-PTEEE, fl-Unjoni jew fl-Istati tal-FSE u bi qbil ma’ dan l-Anness.

Artikolu 34

Żamma tal-prova tal-oriġini u dokumenti ta’ sostenn

1.   L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jżomm għal mill-inqas tliet snin id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 22(3).

2.   L-esportatur li jimla dikjarazzjoni tal-oriġini għandu jżomm kopja ta’ din id-dikjarazzjoni tal-oriġini kif ukoll tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 26(3) għal mill-anqas tliet snin.

3.   L-awtoritajiet doganali tal-PTEE esportatur li joħroġ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 għandu jżomm għal mill-inqas tliet snin l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(2).

4.   L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur għandhom iżommu għal mill-inqas tliet snin iċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 u d-dikjarazzjonijiet tal-oriġini sottomessi lilhom.

Artikolu 35

Diskrepanzi u żbalji formali

1.   Is-sejba ta’ diskrepanzi żgħar bejn l-istqarrijiet magħmula fil-prova tal-oriġini u dawk magħmula fid-dokumenti preżentati lill-uffiċċju doganali biex jitwettqu l-formalitajiet għall-importazzjoni tal-prodotti, ma għandhiex ipso facto tannulla l-prova tal-oriġini jekk ikun stabbilit kif xieraq li dan id-dokument fil-fatt jikkorrispondi għall-prodotti sottomessi.

2.   Żbalji formali ovvji bħalma huma żbalji tat-tajping fi prova tal-oriġini ma għandhomx iwasslu biex dan id-dokument jiġi rifjutat jekk dawn l-iżbalji ma jkunux tali li joħolqu dubji dwar il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet magħmula f’dan id-dokument.

Taqsima 3

Proċeduri għall-iskema tal-esportatur irreġistrat

SubTaqsima 1

Proċeduri fl-esportazzjoni fil-PTEE

Artikolu 36

Rekwiżiti ġenerali

Il-benefiċċji minn din id-Deċiżjoni japplikaw fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fil-każijiet ta’ oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-Anness esportati minn esportatur irreġistrat imsemmi fl-Artikolu 38;

(b)

fil-każijiet ta’ kwalunkwe kunsinna ta’ pakkett wieħed jew aktar li jkun fih prodotti oriġinati esportati minn esportatur, fejn il-valur totali tal-prodotti esportati fil-kunsinna ma jaqbżux l-EUR 10 000.

Artikolu 37

Reġistru tal-esportaturi rreġistrati

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE jistabbilixxu reġistru elettroniku tal-esportaturi rreġistrati li jinsabu f’dak il-pajjiż, u jżommuh aġġornat il-ħin kollu. Ir-reġistru jkun aġġornat immedjatament meta esportatur jitneħħa mir-reġistru skont l-Artikolu 41(2) ta’ dan l-Anness.

2.   Ir-reġistru jkun jinkludi t-tagħrif li ġej:

(a)

l-isem u l-indirizz sħiħ tal-post fejn l-esportatur irreġistrat huwa stabbilit/jirrisjedi, inkluż l-identifikatur tal-pajjiż jew territorju (kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2);

(b)

in-numru tal-esportatur irreġistrat;

(c)

il-prodotii maħsuba biex jiġu esportati skont din id-Deċiżjoni (lista indikattiva tal-kapitli jew intestaturi tas-Sistema Armonizzata kif ikun ikkunsidrat xieraq mill-applikant);

(d)

id-dati minn meta u sa meta l-esportatur ikun/kien irreġistrat;

(e)

Ir-raġuni għall-irtirar (talba tal-esportatur irreġistrat/irtirar mill-awtoritajiet kompetenti). Din id-data tkun disponibbli biss għall-awtoritajiet kompetenti.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE jinnotifikaw lill-Kummissjoni bis-sistema nazzjonali tal-enumerar li tkun intużat biex jinħatru l-esportaturi rreġistrati. In-numru jkun jibda bil-kodiċi tal-pajjiż ISO alpha 2.

Artikolu 38

Talba għar-reġistrazzjoni

Biex ikunu rreġistrati, l-esportaturi jagħmlu applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE msemmija fl-Artikolu 57(1) ta’ dan l-Anness, billi jużaw il-formola li l-mudell tagħha huwa stabbilit fl-Appendiċi XI. Bil-mili tal-formola, l-esportaturi jagħtu l-kunsens għall-ħażna tal-informazzjoni pprovduta fil-bażi tad-data tal-Kummissjoni u għall-pubblikazzjoni tad-data mhux kunfidenzjali fuq l-Internet.

L-applikazzjoni tkun aċċettata mill-awtoritajiet kompetenti biss jekk tkun kompluta.

Artikolu 39

Irtirar tar-reġistrazzjoni

1.   Esportaturi rreġistrati li m’għadhomx jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-esportazzjoni tal-prodotti li jibbenefikaw minn din id-Deċiżjoni, jew li m’għadx għandhom l-intenzjoni li jesportaw tali merkanzija, jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti fil-PTEE li jneħħuhom minnufih mir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati miżmum f’dak il-PTEE.

2.   Mingħajr ħsara għas-sistema ta’ penali u sanzjonijiet applikabbli fil-PTEE, meta esportaturi rreġistrati, intenzjonalment jew b’negliġenza, ifasslu jew iqabbdu lil min ifassal, dikjarazzjoni dwar l-oriġini jew kwalunkwe dokument ta’ appoġġ li fih informazzjoni żbaljata li twassal għall-ksib irregolari jew bi frodi tal-benefiċċju ta’ trattament tariffarju preferenzjali, l-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE jirtiraw lill-esportatur mir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati miżmum mill-PTEE kkonċernat.

3.   Mingħajr ħsara għall-impatt potenzjali tal-irregolaritajiet misjuba waqt verifiki li huma pendenti, l-irtirar mir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati jidħol fis-seħħ għall-ġejjieni, jiġifieri fir-rigward ta’ dikjarazzjonijiet li jsiru wara d-data tal-irtirar.

4.   Esportaturi li tneħħew mir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati mill-awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jerġgħu jiddaħħlu fir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati biss meta jkunu taw prova lill-awtoritajiet kompetenti fil-PTEE li huma rrimedjaw is-sitwazzjoni li wasslet għall-irtirar tagħhom.

Artikolu 40

Dokumenti ta’ sostenn

1.   L-esportaturi, irreġistrati u mhumiex, iridu jikkonformaw mal-obbligi li ġejjin:

(a)

iżommu reġistri ta’ kontabilità kummerċjali adattati għall-produzzjoni u l-forniment ta’ merkanzija li tikkwalifika għal trattament preferenzjali;

(b)

iżommu disponibbli l-evidenza kollha relatata mal-materjal użat fil-manifattura;

(c)

iżommu d-dokumentazzjoni doganali kollha relatata mal-materjal użat fil-manifattura;

(d)

iżommu, għal mill-inqas tliet snin minn tmiem is-sena li fiha tkun saret id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jew aktar jekk ikun mitlub mid-dritt nazzjonali, reġistri dwar:

(i)

id-dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini li għamlu, u

(ii)

il-kontijiet tal-materjali oriġinanti u mhux oriġinanti, tal-produzzjoni u tal-istokks tagħhom.

2.   Ir-reġistri msemmija fil-punt (d) tal-ewwel (1) paragrafu jistgħu jkunu elettroniċi imma jkunu jippermettu li l-materjali użati fil-manifattura tal-prodotti esportati jistgħu jkunu rrintraċċati u li l-istatus tal-oriġini tagħhom ikun ikkonfermat.

3.   L-obbligi previsti fil-paragrafu 1 u 2 japplikaw għall-fornituri li jipprovdu dikjarazzjonijiet tal-fornituri lill-esportaturi li jiċċertifikaw l-istatus tal-oriġini tal-merkanzija li huma jfornu.

Artikolu 41

Provi tal-oriġini

1.   L-esportatur jagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini meta l-merkanzija marbuta magħha tkun esportata, jekk il-merkanzija kkonċernata tista’ tiġi kkunsidrata bħala li toriġina fil-PTEE.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, dikjarazzjoni dwar l-oriġini tista’ b’mod eċċezzjonali ssir wara l-esportazzjoni (dikjarazzjoni retrospettiva) bil-kundizzjoni li tkun ippreżentata fl-Istat Membru tad-dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkulazzjoni ħielsa mhux aktar tard minn sentejn wara l-esportazzjoni. Fejn il-qsim tal-kunsinna jseħħ f’konformità mal-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness, l-istqarrija dwar l-oriġini tista’ ssir ukoll retrospettivament.

3.   Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun ipprovduta mill-esportatur lill-klijent tiegħu fl-Unjoni u jkun fiha l-partikolaritajiet speċifikati fl-Appendiċi XII. Dikjarazzjoni dwar l-oriġini ssir bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

Tista’ ssir fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jippermetti li jkun identifikat l-esportatur ikkonċernat u l-merkanzija involuta.

4.   Meta tapplika kumulazzjoni taħt l-Artikoli 2 u 7 ta’ dan l-Anness, l-esportatur ta’ prodott, li fil-mmanifatturar tiegħu ntużaw materjali oriġinanti f’PTEE, jew fl-Unjoni jserraħ fuq id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini pprovduta mill-fornitur tiegħu. F’każijiet fejn il-fornitur huwa stabbilit f’PTEE li jkun għadu ma implimentax is-Sistema ta’ Esportatur Reġistrat, l-esportatur fil-PTEE tal-ipproċessar ulterjuri jista’ wkoll jibbaża fuq ċertifikat ta’ moviment EUR.1, dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-fornitur.

5.   F’dawn il-każijiet, id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini magħmula mill-esportatur ikun fiha, skont il-każ, l-indikazzjoni “EU cumulation”, “OCT cumulation” or “Cumul UE”, “cumul PTOM”.

6.   Fejn jiġu applikati l-Artikoli 8 u 10 ta’ dan l-Anness, l-evidenza ta’ status oriġinanti f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles rilevanti bejn l-Unjoni u l-pajjiż ikkonċernat għandha tiġi sodisfatta abbażi tal-provi tal-oriġini stabbiliti mill-ftehim ta’ kummerċ ħieles rilevanti.

F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini magħmula mill-esportatur tkun tinkludi l-indikazzjoni “cumulation with EPA country” jew “extended cumulation with country x” jew “cumul avec pays APE” jew “cumul étendu avec le pays x”.

7.   Meta tapplika kumulazzjoni tal-Artikolu 9 ta’ dan l-Anness, tingħata l-evidenza tal-istatus tal-oriġini stabbilita skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93, mil-provi tal-oriġini stabbiliti mill-istess Regolament.

F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini magħmula mill-esportatur ikun fiha l-indikazzjoni “cumulation with GSP country” jew “cumul avec pays SPG”.

Artikolu 42

Sottomissjoni tal-prova tal-oriġini

1.   Issir dikjarazzjoni dwar l-oriġini għal kull kunsinna.

2.   Dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun valida għal tnax-il xahar mid-data ta’ meta ssir id-dikjarazzjoni mill-esportatur.

3.   Dikjarazzjoni waħdanija dwar l-oriġini tista’ tkopri diversi kunsinni jekk il-merkanzija tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-prodotti huma żarmati jew mhux immuntati fit-tifsira tar-regola ġenerali 2(a) tas-Sistema Armonizzata;

(b)

huma jinsabu fis-Taqsima XVI jew XVII jew l-intestatura 7308 jew 9406 tas-Sistema Armonizzata, u

(c)

huma intenzjonati li jkunu importati f’kunsinni diversi.

SubTaqsima 2

Proċeduri fir-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa fl-unjoni

Artikolu 43

Sottomissjoni ta’ prova tal-oriġini

1.   Id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa tagħmel referenza għad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini. Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tinżamm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet doganali, li jistgħu jitolbu s-sottomissjoni tagħha għall-verifika tad-dikjarazzjoni. Dawk l-awtoritajiet jistgħu jirrikjedu wkoll traduzzjoni tad-dikjarazzjoni fil-lingwa uffiċjali, jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali, tal-Istat Membru kkonċernat.

2.   Meta l-applikazzjoni tal-benefiċċji minn din id-Deċiżjoni hija mitluba mid-dikjarant, mingħajr ma jkollu fil-pussess tiegħu d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini meta ssir l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa, dik id-dikjarazzjoni titqies bħala mhux kompluta fit-tifsira tal-Artikolu 253(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 u ttratata bħala tali.

3.   Qabel jiddikjara l-merkanzija għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa, id-dikjarant jieħu ħsieb kif jixraq li l-merkanzija tikkonforma mar-regoli f’dan l-Anness billi, b’mod partikolari, jikkontrolla li:

(a)

fil-bażi tad-data msemmija fl-Artikolu 58 ta’ dan l-Anness l-esportatur huwa rreġistrat biex jagħmel dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini, għajr meta l-valur totali tal-prodotti li oriġinaw kkunsinnati ma jaqbiżx l-EUR 10 000; u

(b)

li d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini ssir f’konformità mal-Appendiċi XII.

Artikolu 44

Eżenzjoni mill-prova tal-oriġini

1.   Il-prodotti li ġejjin ikunu eżentati mill-obbligu li jagħmlu u jipproduċu dikjarazzjoni dwar l-oriġini:

(a)

prodotti mibgħuta bħala pakketti żgħar minn persuni privati lil persuni privati, li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-EUR 500;

(b)

prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġatur, li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-EUR 1 200.

2.   Il-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 iridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

mhumiex importati bħala kummerċ;

(b)

kienu ddikjarati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex jibbenefikaw minn din id-Deċiżjoni;

(c)

m’hemmx dubju rigward il-veraċità tad-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (b).

3.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 2, l-importazzjoni ma titqiesx importazzjoni bħala kummerċ jekk il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a)

l-importazzjoni tkun okkażjonali;

(b)

l-importazzjoni tikkonsisti biss minn prodotti għall-użu personali tar-riċevituri jew vjaġġaturi jew il-familji tagħhom;

(c)

ikun evidenti min-natura u l-kwantità tal-prodotti li m’hemmx fini kummerċjali għalihom.

Artikolu 45

Diskrepanzi u żbalji formali

1.   Is-sejba ta’ diskrepanzi żgħar bejn il-partikolaritajiet inklużi f’dikjarazzjoni dwar l-oriġini u dawk imsemmija fid-dokumenti sottomessi lill-awtoritajiet doganali għall-fini tat-twettiq tal-formalitajiet għall-importazzjoni tal-prodotti ipso facto ma tirrendix lid-dikjarazzjoni dwar l-oriġini nulla u bla effett jekk huwa stabbilit kif jixraq li dak id-dokument fil-fatt jikkorrispondi mal-prodotti kkonċernati.

2.   Żbalji formali ovvji bħal żbalji tat-tajping f’dikjarazzjoni dwar l-oriġini ma jwasslux biex dan id-dokument jitwarrab jekk dawn l-iżbalji mhumiex tali li joħolqu dubji rigward il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet magħmula f’dak id-dokument.

Artikolu 46

Validità tal-prova tal-oriġini

Dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini li huma sottomessi lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni wara l-perjodu tal-validità msemmija fl-Artikolu 41(2) ta’ dan l-Anness jistgħu jkunu aċċettati għall-fini ta’ applikazzjoni tat-tariffi preferenzjali, meta n-nuqqas li jkunu sottomessi dawn id-dokumenti sad-data finali ffissata kien dovut għal ċirkustanzi eċċezzjonali. F’każijiet oħra ta’ preżentazzjoni tard, l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jistgħu jaċċettaw id-dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini meta l-prodotti kienu ppreżentati lid-dwana qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 47

Proċedura għal importazzjoni biċċa biċċa

1.   Il-proċedura msemmija fl-Artikolu 42(3) ta’ dan l-Anness tapplika għal perjodu ddeterminat mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

2.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-importazzjoni li jissorveljaw ir-rilaxxi suċċessivi għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa għandhom jivverifikaw li l-kunsinni suċċessivi huma parti mill-prodotti żarmati jew mhux immuntati li għalihom kienet saret id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini.

Artikolu 48

Sostituzzjoni ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini

1.   Meta prodotti jkunu għadhom mhumiex irrilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa, dikjarazzjoni dwar l-oriġini tista’ tkun issostitwita b’dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini waħda jew aktar, magħmula mid-detentur tal-merkanzija, għall-fini li l-prodotti kollha jew uħud minnhom jintbagħtu xi mkien ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni. Għall-iskop li ikunu intitolati jagħmlu dikjarazzjonijiet tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini, m’hemmx ħtieġa li d-detenturi tal-merkanzija nfushom ikunu esportaturi rreġistrati.

2.   Meta dikjarazzjoni dwar l-oriġini tiġi ssostitwita, id-dikjarazzjoni oriġinali dwar l-oriġini tindika dawn li ġejjin:

(a)

il-partikolaritajiet tad-dikjarazzjoni(jiet) dwar l-oriġini;

(b)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-kunsinnatur;

(c)

il-kunsinnatur(i) fl-Unjoni.

Id-dikjarazzjoni oriġinali dwar l-oriġini tkun immarkata “Replaced”" jew “Remplacée”, skont il-każ.

3.   Fid-dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini jkunu indikati dawn li ġejjin:

(a)

il-partikolaritajiet kollha tal-prodotti kkunsinnati mill-ġdid;

(b)

id-data meta saret id-dikjarazzjoni oriġinali dwar l-oriġini;

(c)

id-dettalji neċessarji kollha li għandhom jissemmew kif speċifikat taħt l-Appendiċi XII;

(d)

l-isem u l-indirizz tal-kunsinnatur tal-prodotti fl-Unjoni;

(e)

l-isem u l-indirizz tad-destinatarju fl-Unjoni;

(f)

id-data u l-post tas-sostituzzjoni.

Il-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini tista’ tehmeż kopja tad-dikjarazzjoni inizjali dwar l-oriġini mad-dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 japplikaw mutatis mutandis għad-dikjarazzjonijiet li jissostitwixxu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini li huma nfushom huma dikjarazzjonijiet tas-sostituzzjoni dwar l-oriġini.

5.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 japplikaw mutatis mutandis għad-dikjarazzjonijiet li jissostitwixxu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini wara l-qsim ta’ kunsinna mwettqa skont l-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness.

Artikolu 49

Verifika tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini

1.   L-awtoritajiet doganali jistgħu, meta jkollhom dubji fir-rigward tal-istatus tal-oriġini tal-prodotti, jitolbu lid-dikjarant jipproduċi, f’perjodu ta’ żmien raġonevoli li huma jispeċifikaw, kwalunkwe evidenza disponibbli għall-fini tal-verifika tal-eżattezza tal-indikazzjoni dwar l-oriġini tad-dikjarazzjoni jew tal-konformità mal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness.

2.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jissospendu l-applikazzjoni tal-miżura ta’ tariffi preferenzjali għall-perjodu tal-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Artikolu 64 ta’ dan l-Anness meta:

(a)

l-informazzjoni pprovduta mid-dikjarant mhijiex biżżejjed biex tikkonferma l-istatus tal-oriġini tal-prodotti jew tal-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 17(2) jew l-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness;

(b)

id-dikjarant ma jweġibx fil-perjodu taż-żmien permess għall-provvediment tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fl-istennija għall-informazzjoni mitluba mid-dikjarant imsemmija fil-paragrafu 1, jew għar-riżultati tal-proċedura ta’ verifika, imsemmija fil-paragrafu 2, l-importatur jingħata l-għażla li jirrilaxxa l-prodotti, soġġett għal kwalunkwe miżura ta’ prekawzjoni li titqies neċessarja.

Artikolu 50

Rifjut tal-preferenzi

1.   L-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni jirrifjutaw l-intitolament għall-benefiċċji minn din id-Deċiżjoni, mingħajr ma jiġu obbligati li jitolbu evidenza addizzjonali jew jibagħtu talba għal verifika lill-PTEE fejn:

(a)

il-merkanzija mhijiex l-istess bħal dik imsemmija fid-dikjarazzjoni dwar l-oriġini;

(b)

id-dikjarant jonqos milli jissottometti dikjarazzjoni dwar l-oriġini għall-prodotti kkonċernati, meta tali dikjarazzjoni tkun mitluba;

(c)

Mingħajr ħsara għall-punt (b) tal-Artikolu 36 u għall-Artikolu 44(1) ta’ dan l-Anness, id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini fil-pussess tad-dikjarant, ma tkunx saret minn esportatur irreġistrat fil-PTEE;

(d)

id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini ma ssirx f’konformità mal-Appendiċi XII;

(e)

il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 18 ta’ dan l-Anness mhumiex issodisfati.

2.   L-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni jirrifjutaw l-intitolament għall-benefiċċji minn din id-Deċiżjoni, wara talba għal verifika fit-tifsira tal-Artikolu 60 ta’ dan l-Anness indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE, meta l-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni:

(a)

ikunu rċevew tweġiba li skontha l-esportatur ma kienx intitolat jagħmel dikjarazzjoni dwar l-oriġini;

(b)

ikunu rċevew tweġiba li skontha l-prodotti kkonċernati ma oriġinawx f’PTEE jew il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 17(2) ta’ dan l-Anness ma kinux issodisfati;

(c)

kellhom dubji raġonevoli rigward il-validità tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jew l-eżattezza tal-informazzjoni pprovduta mid-dikjarant rigward l-oriġini vera tal-prodotti msemmija meta huma għamlu t-talba għal verifika; u

(i)

ma rċevew l-ebda tweġiba fil-perjodu ta’ żmien permess skont l-Artikolu 60 ta’ dan l-Anness; jew

(ii)

irċevew tweġiba li ma tipprovdix tweġibiet adegwati għall-mistoqsijiet imressqa fit-talba.

TITOLU V

ARRANĠAMENTI DWAR IL-KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Taqsima 1

Ġenerali

Artikolu 51

Prinċipji Ġenerali

1.   Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni kif jixraq tal-preferenza, il-PTEE:

(a)

iwaqqfu u jżommu l-istrutturi u s-sistemi amministrattivi neċessarji, meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-ġestjoni f’dak il-pajjiż tar-regoli u l-proċeduri stabbiliti f’dan l-Anness, inklużi fejn ikun jixraq l-arranġamenti meħtieġa għall-applikazzjoni tal-kumulazzjoni;

(b)

Jikkooperaw, permezz tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom mal-Kummissjoni u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

2.   Il-kooperazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 tkun tikkonsisti f’dan li ġej:

(a)

jipprovdu l-appoġġ kollu neċessarju fil-każ ta’ talba mill-Kummissjoni għal sorveljanza minnha tal-implimentazzjoni xierqa ta’ dan l-Anness fil-pajjiż ikkonċernat, inklużi ż-żjarat ta’ verifika fuq il-post mill-Kummissjoni jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri;

(b)

verifika, mingħajr ħsara għall-Artikoli 49, 50, 55 u 56 ta’ dan l-Anness, tal-istatus tal-oriġini tal-prodotti u l-konformità mal-kundizzjonijiet l-oħra stabbiliti f’dan l-Anness, inklużi ż-żjarat fuq il-post, meta mitluba mill-Kummissjoni jew mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, fl-ambitu tal-investigazzjonijiet tal-oriġini;

(c)

fejn il-proċedura ta’ verifika jew kull tagħrif ieħor disponibbli jidher li jkun jindika li d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness qed jinkisru, il-PTEE, fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba tal-Kummissjoni jew tal-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, iwettaq inkjesti xierqa jew jirranġa sabiex dawn l-inkjesti jitwettqu b’urġenza kif mistħoqq sabiex jidentifikaw u jipprevjenu dawn il-kontravenzjonijiet. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, jistgħu jipparteċipaw fl-investigazzjonijiet.

3.   Il-PTEE jissottomettu lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta’ Jannar 2015, impenn formali li jkunu se jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1.

Artikolu 52

Rekwiżiti tal-pubblikazzjoni u konformità

1.   Il-Kummissjoni tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Serje C) il-lista tal-PTEE u d-data li fiha kienu meqjusa li ssodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 51 u 54, jew fl-Artikolu 57 ta’ dan l-Anness. Il-Kummissjoni taġġorna din il-lista meta PTEE ġdid jissodisfa l-istess kundizzjonijiet.

2.   Prodotti li oriġinaw fit-tifsira ta’ dan l-Anness f’PTEE jibbenefikaw, mar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa fl-Unjoni, minn tariffa preferenzjarja biss bil-kundizzjoni li kienu esportati fid-data, jew wara d-data, speċifikata fil-lista msemmija fil-paragrafu 1.

3.   PTEE jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-Artikolu 51 u 54, jew Artikolu 57 ta’ dan l-Anness fid-data li fiha jkun:

(a)

għamel in-notifika msemmija fl-Artikolu 54(1) jew 57(1) ta’ dan l-Anness u, fejn relevanti, l-Artikolu 54(2) u,

(b)

ippreżenta l-impenn imsemmi fl-Artikolu 51 (3) ta’ dan l-Anness.

4.   Għal-implimentazzjoni ta’ Taqsima 3 ta’ Titolu IV u Taqsima 3 ta’ Titolu V ta’ dan l-Anness, il-PTEE jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 57(1)(b) ta’ dan l-Anness lill-Kummissjoni mill-anqas tliet xhur qabel l-applikazzjoni attwali fit-territorji tagħhom tas-sistema tal-esportatur irreġistrat.

Artikolu 53

Pieni

Jiġu imposti penali fuq kwalunkwe persuna li timla dokument, jew li tikkawża li jimtela, li fih tagħrif żbaljat bl-għan li jinkiseb trattament preferenzjali għal prodotti.

Taqsima 2

Metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva qabel l-applikazzjoni tal-iskema tal-esportatur irreġistrat

Artikolu 54

Komunikazzjoni ta’ timbri u indirizzi

1.   Il-PTEE jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet li hemm fit-territorju tagħhom li huma:

(a)

parti mill-awtoritajiet governattivi tal-pajjiż ikkonċernat u għandhom is-setgħa li jagħtu appoġġ lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri permezz ta’ kooperazzjoni amministrattiva kif prevista f’dan it-Titolu;

(b)

Awtoritajiet doganali kompetenti li joħorġu ċertifikati ta’ moviment EUR.1 u jwettqu l-verifika sussegwent taċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 u d-dikazrazzjonijiet tal-oriġini;

2.   Il-PTEE jibagħtu lill-Kummissjoni kampjuni tat-timbri użati.

3.   Il-PTEE jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih rigward kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni nnotifikata taħt il-paragrafi 1 u 2.

4.   Il-Kummissjoni tibgħat din l-informazzjoni lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

Artikolu 55

Verifika tal-provi tal-oriġini

1.   Il-verifiki sussegwenti tal-provi tal-oriġini jitwettqu jew b’mod każwali jew meta l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur ikollhom dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità ta’ dawn id-dokumenti, l-istatus tal-oriġini tal-prodotti kkonċernati jew is-sodisfazzjon tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan l-Anness.

2.   Għall-għanijiet tal-implementazzjoni tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jibagħtu lura ċ-ċertifikat ta’ moviment tal-EUR.1, u tal-fattura, jekk din tkun ġiet ippreżentata, id-dikjarazzjoni tal-oriġini, jew ta’ kopja ta’ dawn id-dokumenti, lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew it-territorju tal-esportazzjoni filwaqt li jagħtu, meta jkun adatt, ir-raġunijiet għall-inkjesta. Id-dokumenti u l-informazzjoni kollha miġbura li jissuġġerixxu li l-informazzjoni mogħtija fuq il-provi tal-oriġini m’hijiex korretta tkun mgħoddija bħala sostenn tat-talba għall-verifika.

3.   Il-verifika titwettaq mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew territorju tal-esportazzjoni. Għal dan il-għan, ikollhom id-dritt li jsejħu kwalunkwe evidenza u jwettqu kwalunkwe spezzjoni tal-kontijiet tal-esportatur jew kwalunkwe kontroll ieħor meqjus xieraq.

4.   Jekk l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jiddeċiedu li jissospendu l-għoti tat-trattament preferenzali lill-prodotti kkonċernati waqt li jkunu jistennew ir-riżultati tal-verifika, dawn joffru li jirrilaxxaw il-prodotti lill-importatur soġġett għal kwalunkwe miżura ta’ prekwazzjoni li titqies neċessarja.

5.   L-awtoritajiet doganali li jitolbu għall-verifika jiġu informati bir-riżultati ta’ din il-verifika malajr kemm jista’ jkun. Dawn ir-riżultati jridu jindikaw b’mod ċar jekk id-dokumenti humiex awtentiċi u jekk il-prodotti konċernati jistgħux jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-PTEE, fl-Unjoni jew fil-pajjiż EPA u jissodisfawx il-ħtiġijiet l-oħra ta’ dan l-Anness.

6.   Jekk f’każijiet ta’ dubju raġonevoli ma jkunx hemm tweġiba fi żmien għaxar xhur mid-data tat-talba tal-verifika jew jekk it-tweġiba ma jkunx fiha tagħrif biżżejjed sabiex tiġi ddeterminata l-awtentiċità tad-dokument fil-kwistjoni jew sabiex tiġi ddeterminata l-oriġini vera tal-prodotti, l-awtoritajiet doganali li jressqu t-talba, ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jiċħdu l-intitolament għall-preferenzi.

Artikolu 56

Verifika tad-dikjarazzjonijiet tal-fornituri

1.   Il-verifika tad-dikjarazzjoni tal-fornituri tista’ titwettaq kif ġie jew kull meta l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż jew territorju importatur ikollhom dubji raġonevoli rigward l-awtentiċità tad-dokument jew l-eżattezza jew il-kompletezza tat-tagħrif rigward l-oriġini vera tal-materjali msemmija.

2.   L-awtoritajiet tad-dwana li lilhom tiġi sottomessa dikjarazzjoni tal-fornitur jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew territorju fejn kienet saret id-dikjarazzjoni sabiex jinħareġ ċertifikat ta’ tagħrif, li mudell tiegħu jidher fl-Appendiċi IX. Inkella, l-awtoritajiet doganali li tkun ippreżentata lilhom id-dikjarazzjoni tal-fornitur jistgħu jitolbu lill-esportatur biex jipproduċi ċertifikat ta’ informazzjoni maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew territorju fejn issir id-dikjarazzjoni.

Kopja taċ-ċertifikat ta’ informazzjoni tinżamm mill-uffiċċju li jkun ħarġu għal mill-anqas tliet snin.

3.   L-awtoritajiet doganali li qegħdin jagħmlu t-talba jkunu infurmati bir-riżultati tal-verifika malajr kemm jista’ ikun. Ir-riżultati jridu jkunu tali li jindikaw b’mod pożittiv jekk id-dikjarazzjoni dwar l-istatus tal-materjali hijiex korretta.

4.   Għall-fini ta’ verifika, il-fornituri jżommu għal mhux inqas minn tliet snin kopja tad-dokument li fih id-dikjarazzjoni flimkien mal-evidenza kollha neċessarja li turi l-istatus veru tal-materjali.

5.   L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew it-territorju fejn issir id-dikjarazzjoni tal-fornitur ikollhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe evidenza jew jagħmlu kwalunkwe tip ta’ kontroll li jikkunsidraw xieraq biex jivverifikaw il-korrettezza ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni tal-fornitur.

6.   Kull ċertifikat ta’ moviment EUR.1 maħruġ jew magħmul fuq il-bażi ta’ dikjarazzjoni inkorretta tal-provveditur jitqies null u bla effett.

Taqsima 3

Metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva applikabbli għall-iskema tal-esportatur irreġistrat

Artikolu 57

Komunikazzjoni ta’ timbri u indirizzi

1.   Il-PTEE jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet li hemm fit-territorju tagħhom li huma:

(a)

parti mill-awtoritajiet governattivi tal-pajjiż ikkonċernat u għandhom is-setgħa li jagħtu appoġġ lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri permezz ta’ kooperazzjoni amministrattiva kif prevista f’dan it-Titolu;

(b)

parti mill-awtoritajiet governattivi tal-pajjiż ikkonċernat, jew li jaġixxu taħt l-awtorità tal-gvern, u għandhom s-setgħa li jirreġistraw l-esportaturi u li jirtirawhom mir-reġistru tal-esportaturi rreġistrati.

2.   Il-PTEE jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih rigward kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni nnotifikata taħt il-paragrafi 1 u 2.

3.   Il-Kummissjoni tibgħat din l-informazzjoni lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

Artikolu 58

It-twaqqif ta’ bażi tad-dejta ta’ esportaturi rreġistrati

1.   Il-Kummissjoni twaqqaf bażi tad-dejta elettronika tal-esportaturi rreġistrati abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-awtoritajiet governattivi tal-PTEE u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

2.   Il-Kummissjoni biss ikollha aċċess għall-bażi tad-dejta u d-dejta li jkun hemm fiha. L-awtoritajiet imsemmija fl-ewwel paragrafu jiżguraw li d-dejta kkomunikata lill-Kummissjoni tinżamm aġġornata, u tkun kompluta u preċiża.

3.   Id-dejta pproċessata fil-bażi tad-dejta msemmija fil- paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tintwera lill-pubbliku permezz tal-Internet, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali li tinsab fil-kaxxi 2 u 3 tal-applikazzjoni biex issir esportatur irreġistrat imsemmija fl-Artikolu 28 ta’ dan l-Anness.

4.   Dejta personali pproċessata fil-bażi tad-dejta msemmija fil- paragrafu 1 tiġi ttrasferita jew issir disponibbli għal pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali biss b’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

5.   Din id-Deċiżjoni ma taffettwa bl-ebda mod il-livell ta’ protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali skont id-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u d-dritt nazzjonali, u b’mod partikolari ma tbiddel la l-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-ipproċessar tagħhom ta’ dejta personali taħt id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jew l-obbligi tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fir-rigward tal-ipproċessar tagħhom ta’ dejta personali taħt ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 meta jwettqu r-responsabilitajiet tagħhom.

6.   Id-dejta tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-esportaturi, ikkostitwita mis-sett ta’ dejta elenkat fil-punti 1, 3 (irrelatati mad-deskrizzjoni tal-attivitajiet), 4 u 5 tal-Anness XI tkun ippubblikata mill-Kummissjoni fuq l-Internet biss jekk l-esportaturi kkonċernati ikunu taw kunsens speċifiku u infurmat bil-miktub minn qabel għaliha.

7.   L-esportaturi jingħataw l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

8.   Id-drittijiet tal-persuni fir-rigward tad-dejta tar-reġistrazzjoni tagħhom elenkata fl-Appendiċi XI u pproċessata fis-sistemi nazzjonali jkunu eżerċitati skont il-liġi tal-Istat Membru li ħażen id-dejta personali tagħhom waqt li jimplimenta d-Direttiva 95/46/KE.

9.   Id-drittijiet tal-persuni fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali fil-bażi tad-dejta ċentrali msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 jkunu eżerċitati skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

10.   L-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, waqt li kull parti taġixxi fil-firxa tal-kompetenzi rispettivi tagħha, jikkooperaw attivament u jiżguraw sorveljanza kkordinata tal-bażi tad-dejta msemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

Artikolu 59

Kontroll tal-oriġini

1.   Għall-fini li tkun żgurata l-konformità mar-regoli li jikkonċernaw l-istatus tal-oriġini tal-prodotti, l-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE iwettqu:

(a)

verifiki dwar l-istatus tal-oriġini tal-prodotti meta jintalbu mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri;

(b)

kontrolli regolari fuq l-esportaturi fuq inizjattiva tagħhom stess.

Kumulazzjoni estiża tkun permessa biss taħt l-Artikolu 10 ta’ dan l-Anness, jekk pajjiż li miegħu l-Unjoni għandha ftehim ta’ kummerċ ħieles fis-seħħ jaqbel li jipprovdi lill-PTEE l-appoġġ tiegħu f’affarijiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva bl-istess mod li jipprovdi tali appoġġ lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles ikkonċernat.

2.   Il-kontrolli msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 jiżguraw il-konformità kontinwa tal-esportaturi mal-obbliġi tagħhom. Huma jitwettqu f’intervalli ddeterminati abbażi ta’ kriterji adattati ta’ analiżi tar-riskju. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE jirrikjedu lill-esportaturi li jipprovdu kopji jew lista tad-dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini li huma għamlu.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-PTEE ikollhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe evidenza u jwettqu kwalunkwe spezzjoni tal-kontijiet tal-esportatur u, fejn ikun xieraq, dawk tal-produtturi li jfornuh, inklużi fil-bini, jew kwalunkwe kontroll ieħor li jitqies bħala adattat.

Artikolu 60

Verifiki tal-prova tal-oriġini

1.   Verifiki sussegwenti ta’ dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini jitwettqu b’mod fortuwitu jew kulmeta l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jkollhom dubji raġonevoli rigward l-awtentiċità tagħhom, l-istatus tal-oriġini tal-prodotti kkonċernati jew it-twettiq ta’ rekwiżiti oħra ta’ dan l-Anness.

Meta l-awtoritajiet doganali ta’ Stat Membru jitolbu l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti ta’ PTEE biex iwettqu verifika tal-validità ta’ dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini, l-istatus tal-oriġini tal-prodotti, jew tat-tnejn, meta jkun xieraq jindikaw fit-talba tagħhom ir-raġunijiet għaliex għandhom dubji raġonevoli dwar il-validità tad-dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini jew l-istatus tal-oriġini tal-prodotti.

Kopja tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti addizzjonali li jissuġġerixxu li l-informazzjoni mogħtija f’dik id-dikjarazzjoni mhijiex korretta jistgħu jintbagħtu b’appoġġ għat-talba għal verifika.

L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba jiffissa skadenza inizjali ta’ sitt xhur biex jikkomunika r-riżultati tal-verifika, li jibdew mid-data tat-talba tal-verifika.

2.   Jekk f’każijiet ta’ dubju raġonevoli ma jkunx hemm tweġiba fil-perjodu speċifikat fil-paragrafu 1, jew it-tweġiba ma jkunx fiha informazzjoni suffiċjenti biex ikun iddeterminat l-oriġini veru tal-prodotti, tintbagħat it-tieni komunikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti. Din il-komunikazzjoni tiffissa skadenza addizzjonali ta’ mhux aktar minn sitt xhur.

Artikolu 61

Dispożizzjonijiet oħra

1.   It-Taqsima III ta’ dan it-Titolu u t-Taqsima III tat-Titolu VI japplikaw mutatis mutandis għal:

(a)

esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn PTEE għall-fini ta’ kumulazzjoni bilaterali;

(b)

esportazzjonijiet minn PTEE għal ieħor għall-fini ta’ kumulazzjoni tal-PTEE kif previst fl-Artikolu 2(2) ta’ dan l-Anness.

2.   Esportaturi tal-Unjoni għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet doganali ta’ Stat Membru, fuq talba tagħhom, bħala esportaturi rreġistrati għall-finijiet tal-benefiċċji minn din id-Deċiżjoni meta huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikollhom numru EORI skont l-Artikoli 4k sa 4t tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93;

(b)

ikollhom status ta’ ‘esportatur approvat’ taħt arranġament preferenzjali;

(c)

jipprovdu fit-talba tagħhom indirizzata lill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru d-dejta li ġejja mfassla fil-forma tal-mudell ippreżentat fl-Appendiċi XI:

(i)

id-dettalji stipulati fil-kaxxi 1 u 4;

(ii)

l-impenn stipulat fil-kaxxa 5.

TITOLU VI

CEUTA U MELILLA

Artikolu 62

1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness rigward il-ħruġ, l-użu u l-verifika sussegwenti tal-provi tal-oriġini japplikaw mutatis mutandis għall-prodotti esportati minn PTEE lejn Ceuta u Melilla u għall-prodotti esportatati minn Ceuta u Melilla lejn PTEE għall-finijiet ta’ kumulazzjoni bilaterali.

2.   Ceuta u Melilla jitqiesu bħala territorju wieħed.

3.   L-awtoritajiet doganali Spanjoli jkunu responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dan l-Anness f’Ceuta u Melilla.

TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 63

Deroga għas-sistema tal-esportatur irreġistrat

1.   B’deroga mis-sistema tal-esportatur irreġistrat, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjonijiet li jippermettu l-applikazzjoni tal-Artikoli 21 sa 35 u l-Artikoli 54, 55 u 56 ta’ dan l-Anness fuq esportazzjonijiet minn PTEE wieħed jew diversi minnhom wara l-1 ta’ Jannar 2017.

Id-deroga tkun limitata għat-tul ta’ żmien meħtieġ għall-PTEE ikkonċernat biex ikun f’pożizzjoni li japplika l-Artikoli 38 sa 50 u l-Artikoli 57 sa 61 ta’ dan l-Anness.

2.   Il-PTEE li jixtiequ jieħdu vantaġġ minn din id-deroga prevista fil-paragrafu 1 jindirizzaw talba lill-Kummissjoni. It-talba tkun tindika t-tul ta’ żmien meħtieġ sakemm il-PTEE ikkonċernat ikun meqjus f’pożizzjoni li japplika l-Artikoli 38 sa 50 u l-Artikoli 57 sa 61 ta’ dan l-Anness.

3.   Il-Kummissjoni tadotta miżura li tagħti d-deroga temporanja msemmija fil-paragrafu 1 permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 64(2).

Artikolu 64

Proċeduri tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni tkun assistita mill-Kumitat tal-Kodiċi Doganali, stabbilit bl-Artikolu 247a tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

Artikolu 65

Applikazzjoni

1.   L-Anness 5 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

2.   Il-punt (b) tal-Artikolu 52(3) ta’ dan l-Anness għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

3.   Il-punt (b) tal -Artikolu 8(3) ta’ dan l-Anness għandu japplika sat-30 ta’ Settembru 2015.

4.   L-Artikoli 21 sa 35 u l-Artikoli minn 54, 55 u 56 ta’ dan l-Anness għandhom japplikaw sal-31 ta’ Diċembru, 2016.

5.   L-Artikoli 38 sa 50 u l-Artikoli 57 sa 61 ta’ dan l-Anness għandom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2017.


(1)  Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1).

(2)  Artikoli 17 u 18 tar-Regolament (UE) Nru 978/2012.

(3)  Punt (a) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012. Materjali li jibbenefikaw minn trattament mingħajr dazju minħabba tal-arranġament ta’ inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, previst fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, iżda mhux taħt l-arranġament ġenerali previst fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) ta’ dak ir-Regolament, mhumiex koperti minn din id-dispożizzjoni.

(4)  Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(5)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(7)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

Appendiċi I

Noti introduttorji

Nota 1 —   Introduzzjoni ġenerali

Dan l-Anness jistabbilixxi l-kundizzjonijiet skont l-Artkolu 4 ta’ dan l-Anness li taħthom il-prodotti jitqiesu li joriġinaw fil-PTEE ikkonċernat. Hemm erba’ tipi differenti ta’ regoli, li jvarjaw skont il-prodott:

(a)

ma jinqabiżx kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinanti permezz ta’ xogħol jew ipproċessar;

(b)

permezz ta’ xogħol jew ipproċessar, l-intestatura b’4 ċifri tas-Sistema Armonizzata jew is-subintestatura b’6 ċifri tas-Sistema Armonizzata tal-prodotti mmanufatturati ssir differenti mill-intestatura b’4 ċifri tas-Sistema Armonizzata jew is-subintestatura b’6 ċifri tas-Sistema Armonizzata rispettivament tal-materjali użati;

(c)

titwettaq operazzjoni speċifika ta’ xogħol jew ipproċessar;

(d)

jitwettaq xogħol jew ipproċessar fuq ċerti materjali kompletament idderivati.

Nota 2 —   

L-istruttura tal-lista

2.1.

Il-kolonni 1 u 2 jiddeskrivu l-prodott miksub. Il-kolonna 1 tagħti n-numru tal-kapitolu, in-numru ta’ intestatura b’4 ċifri jew subintestatura b’6 ċifri użat fis-Sistema Armonizzata, kif jixraq. Il-kolonna 2 tagħti d-deskrizzjoni tal-merkanzija użata f’dik is-sistema għal dik l-intestatura jew dak il-kapitolu. Għal kull iskrizzjoni fil-kolonni 1 u 2, suġġetta għan-Nota 2.4, regola waħda jew aktar (“operazzjonijiet li jikkwalifikaw”) huma stipulati fil-kolonna 3. Dawn l-operazzjonijiet li jikkwalifikaw jikkonċernaw il-materjali mhux oriġinanti biss. Meta, f’xi każijiet, l-iskrizzjoni fil-kolonna 1 hija ppreċeduta b’“ex”, dan ifisser li r-regola fil-kolonna 3 tapplika biss għall-parti ta’ dik l-intestatura kif deskritt fil-kolonna 2.

2.2.

Meta diversi intestaturi jew subintestaturi tas-Sistema Armonizzata huma miġbura flimkien fil-kolonna 1 jew jingħata n-numru ta’ kapitolu u d-deskrizzjoni tal-prodotti fil-kolonna 2 għaldaqstant tingħata f’termini ġenerali, ir-regola ta’ maġenbhom fil-kolonna 3 tapplika għall-prodotti kollha li, taħt is-Sistema Armonizzata, huma kklassifikati f’intestaturi tal-kapitolu jew fi kwalunkwe intestatura jew subintestatura miġbura flimkien fil-kolonna 1.

2.3.

Meta jkun hemm regoli differenti fil-lista li japplikaw għal prodotti differenti fi ħdan intestatura, kull inċiż ikun fih id-deskrizzjoni ta’ dik il-parti tal-intestatura koperta mir-regola li tinsab maġenbha fil-kolonna 3.

2.4.

Meta żewġ regoli alternattivi huma stipulati fil-kolonna 3, separati bil-kelma “jew”, l-esportatur jista’ jagħżel liema waħda juża.

Nota 3 —   

Eżempji ta’ kif għandhom ikunu applikati r-regoli

3.1.

L-Artikolu 4(2) ta’ dan l-Anness, li jikkonċerna prodotti li kisbu l-istatus tal-oriġini li huma użati fil-manifattura ta’ prodotti oħra, japplika kemm meta dan l-istatus ikun inkiseb ġol-fabbrika fejn jintużaw dawn il-prodotti kif ukoll jekk ikun inkiseb f’fabbrika oħra fil-PTEE jew fl-Unjoni.

3.2.

Skont l-Artikolu 5 ta’ dan l-Anness, ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq irid imur lil hinn mil-lista tal-operazzjonijiet imsemmija f’dak l-Artikolu. Jekk ma jagħmilx hekk, il-merkanzija ma tikkwalifikax għall-għoti tal-benefiċċju ta’ trattament tariffarju preferenzjali, anki jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-lista ta’ hawn taħt ikunu ssodisfati.

Suġġett għad-dispożizzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, ir-regoli fil-lista jirrappreżentaw l-ammont minimu ta’ xogħol jew ipproċessar meħtieġa, u t-twettiq ta’ aktar xogħol jew ipproċessar jagħti l-istatus tal-oriġini wkoll; bil-maqlub, it-twettiq ta’ inqas xogħol jew ipproċessar ma jistax jagħti l-istatus oriġinanti. Għaldaqstant, jekk regola tipprevedi li materjali mhux oriġinanti jistgħu jintużaw f’ċertu livell ta’ manifattura, l-użu ta’ tali materjali fi stadju aktar bikri tal-manifattura huwa permess, u l-użu ta’ tali materjali fi stadju aktar tard mhuwiex.

3.3.

Mingħajr ħsara għan-Nota 3.2, meta regola tuża l-espressjoni “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura”, allura jistgħu jintużaw materjali ta’ kwalunkwe intestatura(i) (anki materjali bl-istess deskrizzjoni u mill-istess intestatura bħal prodott), soġġetti, minkejja dan, għal kwalunkwe limitazzjonijiet speċifiċi li wkoll jistgħu jinsabu fir-regola.

Madankollu, l-espressjoni “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra ta’ intestatura …” jew “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra taħt l-istess intestatura bħall-prodott” tfisser li jistgħu jintużaw materjali ta’ kwalunkwe intestatura(i), ħlief dawk bl-istess deskrizzjoni tal-prodott kif tidher fil-kolonna 2 tal-lista.

3.4.

Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott jista’ jiġi mmanifatturat minn materjal wieħed jew aktar, dan ifisser li jista’ jintuża materjal wieħed jew aktar. Ma tirrikjedix li jintużaw kollha.

3.5.

Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott għandu jkun immanifatturat minn materjal partikolari, ir-regola ma tevitax l-użu wkoll ta’ materjali oħra li, minħabba n-natura inerenti tagħhom, ma jistgħux jissodisfaw din il-kundizzjoni.

Nota 4 —   

Dispożizzjonijiet ġenerali rigward ċerti prodotti agrikoli

4.1.

Prodotti agrikoli li jinsabu fil-Kapitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 u l-intestatura 2401 tas-Sistema Armonizzata li huma mkabbra jew maħsuda fit-territorju ta’ pajjiż benefiċjarju jkunu ttrattati bħala li oriġinaw fit-territorju ta’ dak il-pajjiż, anki jekk imkabbra minn żerriegħa, basal, iz-zokk, żraġen, tilqim, rimjiet, rimi jew partijiet oħra ħajjin ta’ pjanti importati minn pajjiż ieħor.

4.2.

F’każijiet fejn il-kontenut ta’ zokkor mhux oriġinanti fi prodott partikolari huwa suġġett għal-limitazzjonijiet, il-piż taz-zokkor tal-intestaturi 1701 (sukrożju) u 1702 (pereżempju fruttożju, glukożju, lattożju, maltożju, iżoglukożju jew zokkor invertit) tas-Sistema Armonizzata użat fil-manifattura tal-prodott finali u użat fil-manifattura ta’ prodotti mhux oriġinanti inkorporati fil-prodott finali jitqies għall-kalkolu ta’ tali limitazzjonijiet.

Note 5 —   

Terminoloġija użata rigward ċerti prodotti tessili

5.1.

It-terminu “fibri naturali” huwa użat fil-lista biex jirreferi għal fibri li mhumiex fibri artifiċjali jew magħmula mill-bniedem. Huwa ristrett għall-istadji ta’ qabel l-għażil, inkluż l-iskart, u, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, jinkludi fibri li jkunu ġew imqardxin, mimxuta jew ipproċessati mod ieħor, iżda mhux mibruma.

5.2.

It-terminu “fibri naturali” jinkludi l-krin tal-intestatura 0503, l-għażel tal-intestaturi 5002 u 5003, kif ukoll fibri tas-suf u xagħar tal-annimali fin jew oħxon tal-intestaturi 5101 sa 5105, fibri tal-qoton tal-intestaturi 5201 sa 5203, u fibri veġetali oħra tal-intestaturi 5301 sa 5305.

5.3.

It-termini “polpa tat-tessut”, “materjali kimiċi” u “materjali li minnhom issir il-karta” huma użati fil-lista biex jiddeskrivu l-materjali, li mhumiex ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63, li jistgħu jintużaw fil-manifattura ta’ fibri jew ħjut artifiċjali, magħmula mill-bniedem jew tal-karta.

5.4.

It-terminu “fibri bażiċi magħmula mill-bniedem” huwa użat fil-lista biex jirreferi għal filament tow sintetiku jew artifiċjali, fibri bażiċi jew skart, tal-intestaturi 5501 sa 5507.

Nota 6 -   

Tolleranzi li japplikaw għal prodotti magħmulin minn taħlita ta’ materjali tessili

6.1.

Meta, għal prodott partikolari fil-lista, issir referenza għal din in-Nota, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-kolonna 3 ma jkunux applikati għal kwalunkwe materjali tessili bażiċi użati fil-manifattura ta’ dan il-prodott u li, meta jittieħdu flimkien, jirrappreżentaw 10 % jew anqas tal-piż totali tal-materjali tessili bażiċi kollha użati. (Ara wkoll in-Noti 6.3 u 6.4)

6.2.

Minkejja dan, it-tolleranza msemmija fin-Nota 6.1 tista’ tkun applikata biss għal prodotti mħallta li jkunu nħadmu minn żewġ materjali ta’ tessuti bażiċi jew aktar.

Dawn li ġejjin huma t-tessuti bażiċi:

l-għażel;

is-suf;

ix-xagħar oħxon tal-annimali;

ix-xagħar fin tal-annimali;

il-krin;

il-qoton;

il-materjali li minnhom isiru l-karti, u l-karta;

il-kittien;

il- qanneb veru;

il-ġuta u fibri oħrajn tal-qanneb tat-tessuti;

is-sisal u fibri oħrajn tat-tessuti tal-ġenus Agave;

il-ġewż tal-Indi, il-manilla, ir-rami u fibri tessili veġetali oħra;

filamenti sintetiċi magħmula mill-bniedem;

filamenti artifiċjali magħmula mill-bniedem;

filamenti li minnhom jgħaddi l-kurrent;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polipropilene magħmula mill-bniedem;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poliester magħmula mill-bniedem;

il-fibri prinċipali tal-polyamide magħmula mill-bniedem;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poliakrinolitrilika magħmula mill-bniedem;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poliimidi magħmula mill-bniedem;

fibri bażiċi sintetiċi magħmula mill-bniedem, mill-politetraflworetilin;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poly(phenylene sulphide) magħmula mill-bniedem;

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poly(vinyl chloride) magħmula mill-bniedem;

fibri prinċipali sintetiċi oħra magħmula mill-bniedem;

fibri bażiċi artifiċjali magħmula mill-bniedem, mill-viskoss;

fibri prinċipali artifiċjali oħra magħmula mill-bniedem;

ħjut magħmula minn polyurethane issegmentat b’segmenti flessibbli tal-polyether, sew jekk mibruma u sew jekk le;

ħjut magħmula minn polyurethane issegmentat b’segmenti flessibbli tal-polijester, sew jekk mibruma u sew jekk le;

prodotti tal-intestatura 5605 (ħjut metallizzati) li jinkorporaw strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl tal-aluminju jew qalba ta’ strixxa tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab tal-aluminju kif ukoll jekk le, b’wisgħa ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi irqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew ikkulurita;

prodotti oħra tal-intestatura 5605;

il-fibri tal-ħġieġ;

il-fibri metalliċi.

Eżempju:

Ħajt tal-intestatura 5205, magħmul minn fibri tal-qoton tal-intestatura 5203 u fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat tal-intestatura 5506, huwa ħajt imħallat. Għaldaqstant, fibri magħmula mill-bniedem bażiċi mhux oriġinanti li ma jissodisfawx ir-regoli tal-oriġini jistgħu jintużaw, sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx aktar minn 10 % tal-piż totali tal-ħjut mibruma.

Eżempju:

Drapp tas-suf, tal-intestatura 5112, magħmul minn ħajt tas-suf tal-intestatura 5107 u ħajt sintetiku ta’ fibri prinċipali tal-intestatura 5509, huwa drapp imħallat. Għaldaqstant, ħjut mibruma magħmula mill-bniedem li ma jissodisfawx ir-regoli tal-oriġini, jew ħjut mibruma tas-suf li ma jissodisfawx ir-regoli tal-oriġini, jew kombinazzjoni tat-tnejn, jistgħu jintużaw, sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx ta’ aktar minn 10 % tal-piż totali tad-drapp.

Eżempju:

Drapp tessili bil-bżiebeż, tal-intestatura 5802, magħmul minn ħjut mibruma tal-qoton tal-intestatura 5205 u tessut tal-qoton tal-intestatura 5210, ikun prodott imħallat biss jekk it-tessut tal-qoton innifsu jkun tessut imħallat magħmul minn ħjut mibruma kklassifikati taħt żewġ intestaturi separati, jew jekk il-ħjut mibruma tal-qoton stess ikunu mħalltin.

Eżempju:

Jekk id-drapp tessili bil-bżiebeż ikkonċernat ikun ġie magħmul minn ħajt tal-qoton tal-intestatura 5205 u drapp sintetiku tal-intestatura 5407, f’dak il-każ, ovvjament, il-ħjut użati huma żewġ materjali tessili bażiċi separati u għalhekk id-drapp tessili bil-bżiebeż huwa prodott imħallat.

6.3.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw “ħjut magħmula minn polyurethane issegmentat b’segmenti flessibbli tal-polyether, sew jekk mibruma u sew jekk le”, it-tolleranza hija ta’ 20 % fir-rigward ta’ dawn il-ħjut.

6.4.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw “strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl tal-aluminju jew qalba ta’ strixxa tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab tal-aluminju kif ukoll jekk le, b’wisgħa ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi rqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew ikkulurita”, it-tolleranza hija ta’ 30 % fir-rigward ta’ din l-istrixxa.

Nota 7 —   

Tolleranzi oħra li japplikaw għal ċerti prodotti tessili

7.1.

Meta, fil-lista, issir riferenza għal din in-Nota, materjali tessili li ma jissodisfawx ir-regola stipulata fil-lista fil-kolonna 3 għall-prodott maħdum ikkonċernat, jistgħu jintużaw, sakemm huma kklassifikati f’intestatura oħra għajr dik tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jaqbiżx it-8 % tal-prezz imħallas għall-prodott kif joħroġ mill-fabbrika.

7.2.

Mingħajr ħsara għan-Nota 7.3, materjali li mhumiex klassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 jistgħu jintużaw b’mod ħieles fil-manifattura ta’ prodotti tat-tessut, kemm jekk ikun fihom it-tessuti kif ukoll jekk le.

Eżempju:

Jekk xi regola fil-lista tistipula li, għal oġġett tessili partikolari (pereżempju qalziet), irid jintuża l-ħajt, dan ma jfissirx li ma jistgħux jintużaw oġġetti tal-metall, bħal buttuni, minħabba li l-buttuni mhumiex ikklassifikati taħt il-Kapitoli 50 sa 63. Għall-istess raġuni, dan ma jimpedix l-użu ta’ żippijiet, anki jekk iż-żippijiet normalment ikun fihom id-drapp.

7.3.

Fejn tapplika regola dwar perċentwali, il-valur ta’ materjal li mhux klassifikat fi ħdan il-Kapitoli 50 sa 63 irid jitqies meta jiġi kkalkulat tal-valur tal-materjal mhux oriġinanti li jkun inkorporat.

Nota 8 —   

Definizzjoni ta’ proċessi speċifiċi u operazzjonijiet sempliċi mwettqa fir-rigward ta’ ċerti prodotti tal-Kapitolu 27

8.1.

Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707 u 2713, il-“proċessi speċifiċi” huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni ġo vakwu;

(b)

distillazzjoni mill-ġdid bi proċess metikoluż ta’ taqsim fi frazzjonijiet (1);

(c)

xpakkar;

(d)

riformar;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi magħżula;

(f)

il-proċess li jinkludi l-operazzjonijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċidu sulfuriku kkonċentrat, anidridu tal-oleum jew tal-kubrit; in-newtralizzazzjoni b’aġenti alkalini; id-dekolorizzazzjoni u l-purifikazzjoni bit-tafal attiv b’mod naturali, it-tafal attivat, il-faħam attivat jew il-bauxite;

(g)

il-polimerizzazzjoni;

(h)

l-alkilazzjoni;

(i)

l-isomerizzazzjoni.

8.2.

Għall-finijiet tal-intestaturi 2710, 2711 u 2712, il-“proċessi speċifiċi” huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni ġo vakwu;

(b)

distillazzjoni mill-ġdid bi proċess metikoluż ta’ taqsim fi frazzjonijiet (1);

(c)

xpakkar;

(d)

riformar;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi magħżula;

(f)

il-proċess li jinkludi l-operazzjonijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċidu sulfuriku kkonċentrat, anidridu tal-oleum jew tal-kubrit; in-newtralizzazzjoni b’aġenti alkalini; id-dekolorizzazzjoni u l-purifikazzjoni bit-tafal attiv b’mod naturali, it-tafal attivat, il-faħam attivat jew il-bauxite;

(g)

il-polimerizzazzjoni;

(h)

l-alkilazzjoni;

(i)

l-isomerizzazzjoni;

(j)

fir-rigward ta’ żjut ħoxnin tal-intestatura ex 2710 biss, eliminazzjoni tal-kubrit bl-idroġenu, li jirriżulta fi tnaqqis ta’ mill-anqas 85 % tal-kontenut ta’ kubrit mill-prodotti pproċessati (il-metodu ASTM D 1266-59);

(k)

fir-rigward tal-prodotti tal-intestatura 2710 biss, it-tneħħija tal-paraffin bi proċcess li mhux filtrazzjoni;

(l)

fir-rigward ta’ żjut ħoxnin tal-intestatura ex 2710 biss, it-trattament bl-idroġenu, bi pressjoni ta’ aktar minn 20 bar u b’temperatura ta’ aktar minn 250 °C, bl-użu ta’ katalizzatur, għajr milli għat-tneħħija tal-kubrit, meta l-idroġenu jikkostitwixxi element attiv f’reazzjoni kimika. Madankollu, it-trattament ulterjuri, bl-idroġenu, taż-żjut lubrikaturi tal-intestatura ex 2710 (per eż. hydrofinishing jew tneħħija tal-kulur) sabiex, b’mod speċjali, jitjieb il-kulur jew isir aktar stabbli, ma jitqiesx bħala proċess speċifiku;

(m)

fir-rigward ta’ żjut karburanti tal-intestatura ex 2710 biss, distillazzjoni atmosferika, sakemm anqas minn 30 % ta’ dawn il-prodotti jiddistillaw, bil-volum, inkluż it-telf, fi 300 °C, permezz tal-metodu ASTM D 86;

(n)

fir-rigward ta’ żjut tqal għajr iż-żjut tal-gass u n-nafta tal-intestatura ex 2710 biss, trattament permezz ta’ brush-discharge elettrika ta’ frekwenza għolja;

(o)

fir-rigward ta’ prodotti mhux irrafinati (minbarra l-ġeli tal-petroljum, l-ożoċerit, ix-xama’ tal-linjite jew ix-xama’ tal-pit, xama’ bajda li fiha mill-piż anqas minn 0,75 % ta’ żejt) tal-intestatura ex 2712 biss, it-tneħħija taż-żejt permezz tal-kristallizzazzjoni frazzjonali.

8.3.

Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707 u 2713, operazzjonijiet sempliċi, bħat-tindif, it-tferriegħ, it-tneħħija tal-imluħa, is-separazzjoni tal-ilma, it-tisfija, l-għoti tal-kulur, l-immarkar, il-ksib ta’ kontenut ta’ kubrit bħala riżultat ta’ taħlit ta’ prodotti b’kontenuti differenti ta’ kubrit, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta’ dawn l-operazzjonijiet jew operazzjonijiet simili, ma jagħtux l-oriġini.


(1)  Ara n-Nota 4(b) spjegattiva addizzjonali għall-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Magħquda.

Appendiċi II

Lista ta’ prodotti u operazzjonijiet ta’ xogħol jew proċessar li jagħtu status oriġinanti

Intestatura tas-Sistema Armonizzata

Deskrizzjoni tal-prodott

Operazzjoni kwalifikanti (Xogħol jew proċessar, imwettaq fuq materjali mhux oriġinanti, li jagħti status oriġinanti)

(1)

(2)

(3)

Kapitolu 1

Annimali ħajjin

L-annimali kollha tal-Kapitolu 1 huma miksuba totalment

Kapitolu 2

Laħam u ġewwieni li jittiekel

Manifattura fejn il-laħam u l-ġewwieni tal-laħam li jittiekel kollha fil-prodotti ta’ dan il-Kapitolu huma miksuba totalment

ex Kapitolu 3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, minbarra:

Il-ħut u l-krustaċji, il-molluski u l-invertebrati akkwatiċi oħrajn kollha huma miksuba totalment

0304

Fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut (kemm jekk ikkapuljati u kemm jekk le), friski, imkessħa jew iffriżati

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 jinkisbu għalkollox

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumigat, kemm jekk imsajjar qabel jew matul il-proċess tal-affumigar

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 jinkisbu għalkollox

ex ex0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, imnixxfa, immelħa jew fis-salmura; Krustaċji, fil-qoxra, imsajra bil-fwar, jew mgħollija fil-misħun, imkessħa jew le, iffriżati, imnixxfa, immelħa jew fis-salmura; dqiq, pasta u pritkuni ta’ Krustaċji, tajbin għall-konsum tal-bniedem

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 jinkisbu għalkollox

ex ex0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, imnixxfa, immelħa jew fis-salmura; invertebrati akkwatiċi oħrajn minbarra krustaċji u molluski, imnixxfa, immelħa jew fis-salmura; dqiq, pasta u pritkuni ta’ Krustaċji, tajbin għall-konsum tal-bniedem

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 jinkisbu għalkollox

Kapitolu 4

Prodotti tal-ħalib, bajd tal-għasafar; għasel naturali; prodotti ġejjin mill-annimali tajbin għall-ikel, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra;

Manifattura fejn:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu kompletament miksuba, u

il-piż taz-zokkor (1) ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali

ex Kapitolu 5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex ex051191

Bajd u sperma tal-ħut li ma jittiklux

Il-bajd u l-isperma kollha huma miksuba totalment

Kapitolu 6

Siġar ħajjin u pjanti oħra; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtuha u weraq ornamentali

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 6 jinkisbu għalkollox

Kapitolu 7

Ħxejjex u ċerti għeruq u tuberi li jittieklu

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 7 jinkisbu għalkollox

Kapitolu 8

Frott u ġewż tajbin għall-ikel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ

Manifattura fejn:

il-frott, ġewż, qxur tal-frott taċ-ċitru jew bettieħ kollha tal-Kapitolu 8 huma miksuba totalment, u

il-piż taz-zokkor (1) ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali

Kapitolu 9

Kafè, te, matè u ħwawar;

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 10

Ċereali

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 10 jinkisbu għalkollox

ex Kapitolu 11

Prodotti tal-industrija tad-dqiq; malt; l-inulina; gluteina tal-qamħ; għajr:

Manifattura fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitoli 10 u 11, intestaturi 0701 u 2303 , u subintestatura 071010 huma miksuba totalment

ex ex1106

Dqiq, pasta u trab tal-ħxejjex leguminużi mqaxxrin u mnixxfin tal-intestatura 0713

Tnixxif u tħin ta’ ħxejjex leguminużi tal-intestatura 0708

Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; frott tal-qamħ imħallat, żrieragħ u frott; impjanti industrijali jew mediċinali; tiben u għalf

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 13

Gommalakka; gomom naturali, rażi u linef u estratti veġetali oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, fejn il-piż taz-zokkor (1) ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali

Kapitolu 14

Materjali veġetali tat-trizza; prodotti veġetali li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex Kapitolu 15

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott

1501 sa 1504

Xaħmijiet minn ħnieżer, tjur, frat, nagħaġ jew mogħoż, ħut, eċċ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura minbarra dak tal-prodott

1505 , 1506 u 1520

Xaħam tas-suq u sustanzi xaħmin idderivati minnhom (inkluża l-lanolina). Xaħmijiet u żjut oħra tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament. Gliċerina, grezza; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerol.

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

1509 u 1510

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-ħxejjex użati għandhom ikunu miksuba għal kollox

1516 u 1517

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ta’ veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, inter-esterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux preparati aktar

Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet tajbin għall-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew veġetali jew frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti ta’ dan il-Kapitolu, minbarra xaħmijiet u żjut tajbin għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 16

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra laħam u ġewwieni tal-laħam tajjeb għall-ikel tal-Kapitolu 2 u materjali tal-Kapitolu 16, ġejjin mill-laħam u ġewwieni tal-laħam tajjeb għall-ikel tal-Kapitolu 2, u

fejn il-materjali kollha użati tal-Kapitolu 3 u materjali tal-Kapitolu 16 ġejjin mill-ħut u l-krustaċji, mill-molluski u invertebrati akwatiċi tal-Kapitolu 3 huma miksuba totalment

ex Kapitolu 17

Zokkrijiet u ħelu taz-zokkor; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

1702

Zokrijiet oħrajn, inklużi lattożju u glukożju kimikament puri, f’forma solida; ġuleppi taz-zokkor; għasel artifiċjali, imħallat jew le mal-għasel naturali; karamel

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-piż tal-materjali tal-intestaturi 1101 sa 1108 , 1701 u 1703 ma jaqbiżx it-30 % tal-piż tal-prodott finali

1704

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma fihx kawkaw

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn:

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor (1) u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-60 % tal-piż tal-prodott finali

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor (1) u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-60 % tal-piż tal-prodott finali

Kapitolu 19

Preparażzjonijiet taċ-ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-għaġina

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn:

il-piż tal-materjali tal-Kapitoli 2, 3 u 16 ma jaqbiżx l-20 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż tal-materjali tal-intestaturi 1006 u 1101 sa 1108 ma jaqbiżx l-20 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor (1) u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-60 % tal-piż tal-prodott finali

ex Kapitolu 20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-piż taz-zokkor (1) ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali

2002 u 2003

Tadam, faqqiegħ u tartufi mħejjija jew ippreżervati mhux bil-ħall jew aċtu aċetiku

Manifattura fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 7 użati jkunu miksuba kollha kemm huma

Kapitolu 21

Preparazzjonijiet mixxellanji tajbin għall-ikel, għajr

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn:

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx l-40 % tal- piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor (1) u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-60 % tal-piż tal-prodott finali

Kapitolu 22

Xorb, spirti u ħall

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u intestaturi 2207 u 2208 , fejn:

il-materjali kollha tas-subintestaturi 080610 , 200961 , 200969 huma miksuba totalment, u

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor (1) u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-60 % tal-piż tal-prodott finali

ex Kapitolu 23

Fdal u skart mill-industrija tal-ikel; għalf għall-annimali ppreparat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex ex2303

Fdal mill-manifattura tal-lamtu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-piż tal-materjali tal-Kapitolu 10 ma jaqbiżx l-20 % tal-piż tal-prodott finali

2309

Preparazzjonijiet ta’ tip użati għall-għalf tal-annimali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn:

il-materjali kollha użati tal-Kapitoli 2 u 3 jinkisbu għalkollox, u

il-piż tal-materjali tal-Kapitolu 10 u 11 u l-intestaturi 2302 u 2303 ma jaqbiżx l-20 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż individwali taz-zokkor (1) u tal-materjali tal-Kapitolu 4 użati ma jaqbiżx l-40 % tal-piż tal-prodott finali, u

il-piż totali kkombinat taz-zokkor u l-materjali tal-Kapitolu 4 ma jaqbiżx is-40 % tal-piż tal-prodott finali

ex Kapitolu 24

Tabakk u sostituti manifatturati ta’ tabakk; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura fejn il-piż tal-materjali tal-Kapitolu 24 ma jaqbiżx it-30 % tal-piż totali tal-materjali użati tal-Kapitolu 24

2401

Tabakk mhux manifatturat; skart ta’ tabakk

It-tabakk mhux immanifatturat u l-iskart tat-tabakk kollha tal-Kapitolu 24 huma miksuba totalment

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigarretti, ta’ tabakk jew ta’ sostituti ta’ tabakk

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 2403 , u fejn il-piż tal-materjali tal-intestatura 2401 ma jaqbiżx il-50 % tla-piż totali tal-materjali użati tal-intestatura 2401

ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjali tal-kisi, ġir u siment; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex2519

Karbonat tal-manjeżju naturali mfarrak (magnesite), f’kontenituri issiġillati ermetikament, u ossidu tal-menjesju, sew jekk pur jew le, li mhux manjesja mdewba bis-sħana jew majesja dead-burned (magħquda bis-sħana)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, karbonat tal-manjeżju naturali (magnesite) jista’ jintuża

Kapitolu 26

Metalli, fdalijiet u rmied

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex2707

Żjut fejn il-piż tal-kostitwenti aromatiċi jaqbeż dak tal-kostitwenti mhux aromatiċi, li huma żjut simili għaż-żjut minerali miksubin bid-distillazzjoni ta’ qatran tal-faħam ta’ temperatura għolja, ta’ fejn aktar minn 65 % skont il-volum jiddistilla f’temperatura sa 250 °C (inklużi taħlitiet ta’ spirtu tal-petroljum u l-benżol), għall-użu bħala fjuwils għall-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew aktar (2)

jew

Operazzjonijiet oħra fejn il-materjali kollha li użati jkunu kklassifikati f’intestatura li mhux dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2710

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn materjali bituminużi, mhux raffinati; preparazzjonijiet mhux speċifikati jew inklużi band’oħra, li jkun fihom 70 % jew aktar mill-piż ta’ żjut tal-petroljum jew żjut miksuba minn materjali bituminużi, b’dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparazzjonijiet; skart taż-żejt

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew aktar (3)

jew

Operazzjonijiet oħra fejn il-materjali kollha li użati jkunu kklassifikati f’intestatura li mhux dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2711

Gassijiet taż-żejt u idrokarburi gassużi oħra

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew aktar (3)

jew

Operazzjonijiet oħra fejn il-materjali kollha li użati jkunu kklassifikati f’intestatura li mhux dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2712

Ġeli tal-petroljum; xama’ tal-pitrolju, xama’ tal-petroljum mikrokristallin, xama’ mhux magħquda, ozokerit, xama’ tal-lignite, xama’ tal-pit, xemgħat minerali oħrajn, u prodotti simili miksuba b’sinteżi jew bi proċessi oħrajn, kemm jekk ikunu imlewna jew le

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew aktar (3)

jew

Operazzjonijiet oħra fejn il-materjali kollha li użati jkunu kklassifikati f’intestatura li mhux dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2713

Kokk mill-petroljum, bitum tal-petroljum u residwi oħra ta’ żjut tal-petroljum jew ta’ żjut miksubin minn materjali tal-bitum

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew aktar (2)

jew

Operazzjonijiet oħra fejn il-materjali kollha li użati jkunu kklassifikati f’intestatura li mhux dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 28

Kimiċi inorganiċi; sustanzi organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ metalli rari, ta’ elementi radjuattivi jew ta’ iżotopi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 29

Kimiċi organiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex2905

Alkoħolati tal-metall ta’ alkoħols ta’ din l-intestatura u tal-etanol; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 2905 . Madankollu, alcoholates metalliċi ta’ din l-intestatura jistgħu jintużaw sasew il-valur totali tagħhom ma jkunx aktar minn 20 % tal-prezz ex works tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

290543 ; 290544 ; 290545

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 30

Prodotti farmaċewtiċi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 31

Fertilizzanti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 32

Estratti għall-ikkonzar jew għaż-żbigħ; tannini u d-derivattivi tagħhom; żebgħat, pigmenti u materja oħra koloranti; żebgħat u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; fwejjaħ, preparazzjonijiet kożmetiċi jew tat-twaletta; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex3404

Xemgħat artifiċjali u xemgħat ippreparati:

B’bażi ta’ paraffin, xema’ tal-petroleum, xema’ miksuba minn minerali bituminużi, xema’ minn taħlita ta’ żejt u xema’ (slack) jew minn taħlita li fiha inqas żejt (scale)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 35

Sustanzi tal-albumina; lamti modifikati; kolla; enzimi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 36

Esplossivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi pirofiriċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 38

Preparazzjonijiet kimiċi mixxellanji; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

382460

Sorbitol minbarra dak tas-subintestatura 290544

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott u except materjali of subintestatura 290544 . Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 39

Plastik u oġġetti tiegħu; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott.

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex3907

– Copolymer, magħmul minn polycarbonate u acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw materjali mill-istess intestatura tal-prodott, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (4)

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Poliester

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura minn polycarbonate ta’ tetrabromo-(bisphenol A)

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 40

Lastku u oġġetti tiegħu; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

4012

Tajers pnewmatiċi tal-lastku retreaded jew użati; tajers solidi jew kuxxinetti, Rajja jew flaps tat-tajers interkambjabbli, tal-lastku:

 

– Tajers pnewmatiċi, miksijin mill-ġdid (retreaded), solidi jew vojta, tal-lastku

Kisi mill-ġdid ta’ tajers użati

– Oħrajn

Manifattura minn materjal ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dak tal-intestaturi 4011 u 4012

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 41

Ġlud mhux maħdumin (ħlief ferijiet) u ġilda; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

4101 sa 4103

Ġlud mhux maħdumin u ġlud ta’ annimali tal-frat (ħlief buflu) jew ekwini (friski, jew immellħa, imnixxfa, mxarrba bil-lumi, immarinati jew ippreżervati mod ieħor, iżda mhux ikkonżati, imlibbsa bil-parċmina jew ippreparati ulterjorment), kemm jekk jitneħħilhom il-pil jew jiġu maqsuma jew le; ġlud mhux maħdumin ta’ nagħaġ jew ħrief (friski, jew immellħa, imnixxfa, mxarrba bil-lumi, immarinati jew ippreżervati mod ieħor, iżda mhux ikkonżati, imlibbsa bil-parċmina jew ippreparati ulterjorment), kemm jekk jitneħħilhom il-pil jew jiġu maqsuma jew le, minbarra dawk esklużi min-nota 1(c) tal-Kapitolu 41; ġlud oħrajn mhux maħdumin (friski, jew immellħa, imnixxfa, mxarrba bil-lumi, immarinati jew ippreżervati mod ieħor, iżda mhux ikkonżati, imlibbsa bil-parċmina jew ippreparati ulterjorment), kemm jekk jitneħħilhom il-pil jew jiġu maqsuma jew le, ħlief għal dawk esklużi min-nota 1(b) jew 1(c) tal-Kapitolu 41

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

4104 sa 4106

Ġild ikkunzat u ġild laminat ikkunzat, mingħajr suf jew xagħar fuqu, maqsum jew le, iżda mhux ippreparat aktar

Konzatura mill-ġdid ta’ ġlud ikkonzati tas-subintestaturi 410411 , 410419 , 410510 , 410621 , 410631 jew 410691 ,

jew

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

4107 , 4112 , 4113

Ġilda ttrattata aktar wara l-konzatura u l-crusting

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, materjali tas-subintestaturi 410441 , 410449 , 410530 , 410622 , 410632 u 410692 jistgħu jintużaw biss jekk titwettaq l-operazzjoni ta’ konzatura mill-ġdid tal-ġlud ikkonżati jew crust

Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġild; oġġetti għall-armar taż-żwiemel; oġġetti għas-safar; basktijiet tal-id u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana tal-annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 43

Ġlud tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

4301

Ġlud tal-fer mhux maħduma (inklużi rjus, dnub, saqajn tal-annimali u biċċiet jew qatgħat oħrajn, adattati biex jintużaw minn min jaħdem il-fer), minbarra ġlud mhux maħduma tal-intestatura 4101 , 4102 jew 4103

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex ex4302

Ġlud tal-fer ikkunzati jew ittrattati, immuntati:

 

– Pjanċi, slaleb u forom simili

Ibbliċjar jew iż-żebgħa, flimkien mal-qtugħ u l-immuntar ta’ ferijiet ikkunzati jew imnaddfin mhux magħqudin

– Oħrajn

Manifattura minn ferijiet ikkunzati jew imnaddfin iżda mhux maqgħqudin

4303

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji ta’ lbies u oġġetti oħra tal-ġild tal-fer

Manifattura minn ferijiet ikkunzati jew imnaddfin mhux magħqudin tal-intestatura 4302

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, ta’ ħxuna li taqbeż 6 mm, inċanat, xkatlat jew imġannat fit-truf

Inċanar, xkatlar jew end-jointing

ex ex4408

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil tal-injam laminat) għat-triplaj, mhux eħxen minn 6 mm, jew għal injam simili laminat u njam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew impallelat jew imġannat fit-truf

Impalellar, inċanar, xkatlar jew ġonot fit-truf

ex ex4410 sa ex ex4413

Dekorazzjonijiet biż-żibeġ u xogħol bil-forma, inklużi skertings bil-forma u twavel oħra bil-forma

Biż-żibeġ jew xogħol bil-forma

ex ex4415

Kontenituri għall-ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, tal-injam

Manifattura minn twavel mhux maqtugħin tal-qies

ex ex4418

– Xogħol ta’ injam għal bennejja

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu jistgħu jintużaw, pannelli ċellulari tal-injam, shingles u shakes

– Biż-żibeġ u xogħol bil-forma

Biż-żibeġ jew xogħol bil-forma

ex ex4421

Qassaba biex tgħaqqad; kavilji jew pinnijiet għaż-żraben

Manifattura minn injam ta’ kwalunkwe intestatura, għajr injam mislut tal-intestatura 4409

Kapitolu 45

Sufra u oġġetti tas-sufra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 46

Manifatturi ta’ tibna, ta’ spartu jew materjali oħrajn ta’ trizza; insiġ ta’ qfuf u xogħol tal-qasab

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 47

Polpa tal-injam jew ta’ materjali ċellulożi tal-fibra oħra: (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 48

Karta u kartonċin; oġġetti ta’ polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħra tal-industrija tal-istampar: manuskritti, testi ttajpjati u pjanti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 50

Ħarir; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex ex5003

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqat mhux tajbin biex jinħattu, skart tal-ħjut mibruma u stokk irkuprat), mqardax jew mimxut

It-tqardix jew l-imxit ta’ skart tal-ħarir

5004 sa ex ex5006

Ħjut tal-ħarir u ħjut magħmula mill-fdalijiet tal-ħarir

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew brim (5)

5007

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew tal-fdalijiet tal-ħarir:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

ex Kapitolu 51

Suf, xahar tal-annimali fin jew oħxon; ħajt jew tessut minsuġ tax-xahar taż-żiemel; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

5106 sa 5110

Ħjut mibruma tas-suf, tax-xahar tal-annimali fin jew oħxon jew tax-xahar taż-żiemel

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (5)

5111 sa 5113

Tessuti minsuġa tas-suf, tax-xahar tal-annimali fin jew oħxon jew tax-xahar taż-żiemel:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

ex Kapitolu 52

Qoton; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

5204 sa 5207

Ħjut u ħjut tal-qoton

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (5)

5208 sa 5212

Tessuti minsuġin mill-qoton:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

ex Kapitolu 53

Fibri tat-tessuti veġetali oħra; ħjut tal-karta u tessuti minsuġin tal-ħjut tal-karta; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

5306 sa 5308

Ħjut mibruma ta’ fibri tal-ħaxix oħra; ħjut tal-karti mibruma

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (5)

5309 sa 5311

Drappijiet minsuġa ta’ minn fibri veġetali; oħra; tessuti minsuġin ta’ ħjut tal-karta:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

5401 sa 5406

Ħjut, monofilamenti u ħjut minn filamenti magħmula mill-bniedem

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ spinning JEW għażil ta’ fibri naturali (5)

5407 u 5408

Drappijiet minsuġa mill-bniedem minn filament tal-ħajt:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Brim jew texturing flimkien ma’ nsiġ kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibruma/mhux textured ma jaqbiżx l-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

5501 sa 5507

Fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem

5508 sa 5511

Ħjut u ħjut tal-ħjata ta’ fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qies ta’ qosor predeterminat

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (5)

5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin fibri ta’ qies ta’ qosor predeterminat magħmulin mill-bniedem:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Ex Kapitolu 56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħajt speċjali; spag, lenez u ħbula u oġġetti tagħhom; għajr:

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ brim jew brim ta’ fibri naturali

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar (5)

5602

Feltru, sew jekk mimli u sew jekk le, miksi, mgħotti jew laminat:

 

– Feltru needleloom

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ formazzjoni tat-tessut,

Madankollu:

 

filament tal-polipropilene tal-intestatura 5402 ,

 

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

 

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f’kull każ ta’ filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex,

jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f’każ ta’ feltru magħmul minn fibri naturali (5)

– Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ formazzjoni tat-tessut,

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f’każ ta’ feltru magħmul minn fibri naturali (5)

5603

Materjali mhux minsuġa, kemm jekk ikunu mimlija, miksija, mgħottija jew laminati, u kemm jekk le

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem, jew użu ta’ fibri naturali, flimkien ma’ tekniki mhux minsuġa inkluż needle punching

5604

Ħjut u spag tal-lastku, miksijin bit-tessuti; ħjut u strixxa u bħalhom, ta’ tessuti, tal-intestatura 5404 jew 5405 , mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew inforrati bil-lastku jew bil-plastiks:

 

– Ħajt u korda tal-lastku, mgħotti bit-tessuti

Manifattura minn ħajt jew korda tal-lastku, mhux mgħotti bit-tessuti

– Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ brim jew brim ta’ fibri naturali (5)

5605

Ħjut immetallizzati, b’wajer ġo fihom jew le, li jkunu ħjut ta’ tessuti, jew strixxa jew bħalhom tal-intestatura 5404 jew 5405 , maqgħudin mal-metall f’għamla ta’ ħajta, strixxa jew trab jew miksijin b’metall

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem (5)

5606

Ħjut b’wajer ġo fihom u strixxa u bħalha tal-intestatura 5404 jew 5405 , b’wajer ġo fihom (ħlief dawk tal-intestatura 5605 u ħjut ta’ krin b’wajer ġo fih); ħjut mibruma tax-xinilja (inkluż ħjut mibruma tax-xinilja flock); loop wale-ħjut mibruma

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem

jew

Għażil flimkien ma’ mili

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ (5)

Kapitolu 57

Twapet u kisi ieħor tal-art magħmul mit-tessuti:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Manifattura minn ħjut mibrum tal-kajjar jew ħjut mibrum tas-sisal jew ħjut mibrum tal-ġuta

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar Drapp tat-tajers (tyre cord

jew

Tufting flimkien ma’ żbigħ jew stampar

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ tekniki mhux minsuġa inkluż needle punching (5)

Madankollu:

filament tal-polipropilene tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

li minnha tista’ tintuża d-denominazzjoni fil-każijiet kollha ta’ filament jew fibra waħda hija anqas minn 9 decitex, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-prodott ex works

Madanakollu d-drapp tal-ġuta jista’ jintuża bħala rinforz

Ex Kapitolu 58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet tat-tessut imberfla; bizzilla; tapestries; trimmings; rakkmu; għajr:

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew flocking jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar Drapp tat-tajers (tyre cord

jew

Żbigħ ta’ ħjut flimkien ma’ nsiġ

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

5805

Tapizzeriji minsuġa bl-idejn tat-tip gobelins, Flanders, aubusson, Beauvais u simili, u tapizzeriji maħduma bil-labar (pereżempju, petit point, cross stitch), sew jekk magħmula u sew jekk le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

5810

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

5901

Drappijiet li jistgħu jintisġu, b’sustanzi tal-gomma jew bil-lamtu (amylaceous), tat-tip użat għall-qxur ta’ barra tal-kotba jew oġġetti simili; drapp tal-intraċċar; kanvas ippreparat għall-pittura; bakrum u drappijiet imwebbsa simili li jistgħu jintisġu tat-tip użat għall bażijiet tal-kpiepel

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew b’mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar

5902

Fabric ta’ ħjut mibruma tan-najlon ta’ tenaċità għolja jew poliamidi, poliesters oħra jew viscose rayon:

 

– Li fihom mhux aktar minn 90 % tal-piż ta’ materjali tessili

Insiġ

– Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ nsiġ

5903

Drappijiet tessili mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati bi plastiks, ħlief dawk ta’ intestatura 5902

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bl-istim (decatising), impregnation, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5904

Linoljum, maqtugħ għal forma jew le; kisi tal-art magħmul minn kisja jew għata poġġuti fuq rinforz ta’ tessuti, maqtugħ għal forma jew le

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew kisi (5)

5905

Kisi tat-tessuti għall-ħitan:

 

– Ikkuttunati, miksija, koperti jew illamtati bil-gomma, plastik jew materjali oħrajn

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

– Oħrajn

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Stampar flimkien ma’ tal-inqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għorik, ibblijċjar, merċerizzazzjoni, settjar bis-sħana, rejżjar, kalandrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, dekatizzazzjoni, imprenjar, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz ex-works tal-prodott (5)

5906

Materjal tat-tessuti bil-lastku, għajr għal dak tal-intestatura 5902 :

 

– Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Xogħol tal-labar flimkien ma’ żbigħ jew kisi

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar (5)-

– Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta’ filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % bil-piż ta’ materjali tat-tessut

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ nsiġ

– Oħrajn

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew permezz ta’ kisi

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ nsiġ

5907

Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, jew mgħottijin mod ieħor; kanvas impitter bħala xenarju teatrali, fundali tal-istudjos jew simili

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew b’mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar Drapp tat-tajers (tyre cord

jew

Stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bl-istim (decatising), impregnation, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5908

Ftejjel tat-tessuti, minsuġa, immaljati jew tal-malja, għal lampi, stufi, lajters, xemgħat jew oġġetti simili; mantil tal-gass inkandexxenti u mantil tal-gass tad-drapp innittjat forma ta’ tubu, mimli jew le:

 

– Mantelli tal-gass inkandexxenti, ikkuttunat

Manifattura minn drapp tubulari u tal-malja tal-mantles tal-gass

– Oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

5909 sa 5911

Oġġetti ta’ tessut ta’ tip addattat għall-użu industrijali:

 

– Diski jew ċrieki għall-illustrar barra minn tal-feltru tal-intestatura 5911

Insiġ

– Drappijiet minsuġa, ta’ tip normalment użati fil-produzzjoni tal-karti jew għal użi tekniċi oħra, magħmula feltru jew le, sew jekk mimlija jew miksija u sew jekk le, tubulari jew mingħajr tarf b’barma u/jew nisġa waħda jew multipla, jew minsuġa ċatti b’barma u/jew nisġa multipla tal-intestatura 5911

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew kisi

Jistgħu jintużaw biss dawn il-fibri:

 

– – ħjut tal-kajjar

 

– – ħjut mibruma tal-polytetrafluoroethylene (6),

 

– – ħjut mibruma, multipli, tal-polyamide, miksija u mimlija jew miksija b’raża fenolika,

 

– – ħjut mibruma ta’ fibri sintetiċi tessili ta’ polyamides aromatiċi, miksuba permezz tal-polikondensazzjoni ta’ m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku,

 

– – ħjut mibruma tal-polytetrafluoroethylene (6),

 

– – ħjut mibruma ta’ fibri tessili sintetiċi ta’ poly(p-phenylene terephthalamide),

 

– – ħjut mibruma tal-fibra tal-ħġieġ, miksija b’raża tal-fenol u b’ornatura tal-akriliku

ħjut mibruma (6),

 

– – monofilament tal-copolyester ta’ polyester u raża tal-aċidu tereftaliku u 1,4-cyclohexanediethanol u aċidu isoftaliku

– Oħrajn

Estrużjoni ta’ ħjut mibruma tal-filament magħmula mill-bniedem jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali jew magħmula mill-bniedem, flimkien ma’ nsiġ (5)

jew

Insiġ flimkien ma’ żbigħ jew kisi

Kapitolu 60

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Xogħol bil-labar flimkien ma’ żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar Drapp tat-tajers (tyre cord

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Brim jew texturing flimkien ma’ xogħol bil-labar kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibrum/mhux textured yarns ma jaqbiżx l-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ilbies, innittjati jew maħdumin bil-ganċ:

 

– Miksuba bil-ħjata flimkien jew bil-ġabra flimkien mod ieħor, ta’ żewġ biċċiet jew aktar ta’ drapp maħduma bil-labar jew bil-ganċ li jew ikunu nqatgħu fil-forma jew inkisbu direttament fil-forma

Xogħol bil-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (5)  (7)

– Oħrajn

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa) (5)

Ex Kapitolu 62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted); għajr:

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Tfassil preċedut minn stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)  (7)

ex ex6202 , ex ex6204 , ex ex6206 , ex ex6209 u ex ex6211

Ilbies tan-nisa, tal-bniet u tat-trabi u aċċessorji tal-ilbies tat-trabi, irrakkmati

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)

ex ex6210 u ex ex6216

Tagħmir tad-drapp, reżistenti għan-nar, miksi b’folja tal-poliester miksi bl-aluminju

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (7)

ex ex6212

Riċipetti, kurpetti sal-qadd, kurpetti, ċingi, takkalji u oġġetti simili u l-partijiet minnhom, innittjati jew tal-kroxè

 

– Miksuba bil-ħjata flimkien jew bil-ġabra flimkien mod ieħor, ta’ żewġ biċċiet jew aktar ta’ drapp maħduma bil-labar jew bil-ganċ li jew ikunu nqatgħu fil-forma jew inkisbu direttament fil-forma

Xogħol bil-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (5)  (7)

– Oħra

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa) (5)

6213 u 6214

Imkatar, xalel, xarpi, mleffi, mantilji, velijiet u bħalhom:

 

– Irrakkmati

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)

jew

Tfassil preċedut minn stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)  (7)

– Oħrajn

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Tfassil segwit minn stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)  (7)

6217

Aċċessorji ta’ lbies oħra magħmula; partijiet minn ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ilbies, barra minn dawk tal-intestatura 6212 :

 

– Irrakkmati

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)

– Tagħmir tad-drapp, reżistenti għan-nar, miksi b’folja tal-poliester miksi bl-aluminju

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (7)

– Interlinings for collars u cuffs, cut out

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, u fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħrajn

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (7)

Ex Kapitolu 63

Oġġetti oħra magħmula mit-tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; biċċiet ta’ drapp; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

6301 sa 6304

Kutri, twapet tal-ivvjaġġar, bjankerija tas-sodda eċċ.; purtieri eċċ.; oġġetti oħrajn tal-arredament:

 

– Tal-pannu, mhux minsuġa

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem jew użu ta’ fibri naturali f’kull każ flimkien ma’ proċess mhux minsuġ inkluż needle punching u tfassil (inkluż qtugħ) (5)

– Oħrajn:

 

– Irrakkmati

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)

– – Oħrajn

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

6305

Xkejjer u boroż, ta’ tip użati għall-ippakkjar ta’ oġġetti

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem flimkien ma’ nsiġ jew xogħol tal-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (5)

6306

Tarpolini, tined tad-dgħajjes/bastimenti u tendini għat-twieqi biex jilqgħu x-xemx; tined; qlugħ għad-dgħajjes, għat-twavel bil-qlugħ jew karrijiet bil-qlugħ; oġġetti għall-ikkampjar:

 

– mhux minsuġa

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem jew fibri naturali f’kull każ flimkien ma’ kwalunkwe tekniki mhux minsuġa inkluż needle punching

– Oħrajn

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (5)  (7)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

6307

Oġġetti oħrajn manifatturati, inklużi mudelli ta’ ilbies

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

6308

Settijiet magħmulin minn drapp u ħjut minsuġin, bl-aċċessorji jew mingħajrhom, biex minnhom isiru twapet, tapizzeriji, dvalji tal-mejda jew srievet irrakkmati, jew oġġetti simili ta’ tessuti, ippreżentati f’pakki għall-bejgħ bl-imnut

Kull oġġett fis-sett irid jissodisfa r-regola li kienet tapplika għalih kieku ma kienx inkluż fis-sett. Madankollu, oġġetti li mhumiex tal-oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

Ex Kapitolu 64

Ilbies għar-riġlejn, gettijiet u bħalhom; bċejjeċ ta’ dawn l-oġġetti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra minn immuntatura ta’ uċuħ imwaħħlin ma’ qigħan ta’ ġewwa jew ma’ komponenti ta’ qigħan oħra tal-intestatura 6406

6406

Partijiet tal-ilbies tas-saqajn (inklużi l-partijiet ta’ fuq sew jekk imwaħħla mal-pettijiet taż-żraben u sew jekk le, minbarra mill-pettijiet ta’ barra); pettijiet ta’ ġewwa taż-żraben li jitneħħew (in-soles), kuxxini għall-għarqub (heel cushions) u oġġetti simili; getti, leggings u oġġetti simili, u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 65

Ilbies għar-ras u partijiet tiegħu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, bsaten-siġġu, frosti, frosti tal-irkib, u partijiet tagħhom:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 67

Rix u rix fin ippreparat u oġġetti magħmulin mir-rix jew mir-rix fin; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar tal-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex6803

Oġġetti ta’ lavanja jew ta’ lavanja miġmuma

Manifattura minn lavanja maħduma

ex ex6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta’ taħlitiet b’bażi ta’ asbestos jew ta’ taħlitiet b’bażi ta’ asbestos u karbonat tal-manjeżju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex ex6814

Oġġetti tal-mika, inkluża l-mika miġmuma jew rikostitwita, kemm jekk fuq irfid ta’ karta, kemm jekk le, kartun jew materjali oħra

Manifattura minn mika maħduma (inkluża l-mika agglomerata jew rikostitwita)

Kapitolu 69

Prodotti ta’ ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

7006

Ħġieġ tal-intestatura 7003 , 7004 jew 7005 , mgħawweġ, bix-xfar maħduma, intaljat, imtaqqab bit-trapan,

 

– Sottostrati ta’ folji tal-ħġieġ, miksija bi żlieġa rqiqa dielettrika, u bi grad ta’ semikonduttur skont l-istandards SEMII (8)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta’ pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

– Oħrajn

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

7010

Damiġġjani, fliexken, vażetti, pots, kunjetti, ampolli u kontenituri oħra, tal-ħġieġ, ta’ tip użat għat-trasport jew l-ippakkjar tal-oġġetti; vażetti tal-ħġieġ għall-ippriżervar; tappijiet, għotjien u oġġetti oħra li jagħlqu, tal-ħġieġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti tal-ħġieġ użati u mhux maqtugħa ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-prodott ex-works

7013

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat għall-mejda, kċina, twaletta, uffiċċju, tiżjin ta’ ġewwa jew għal għanijiet simili (ħlief dawk tal-intestatura 7010 jew 7018 )

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti tal-ħġieġ użati u mhux maqtugħa ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-prodott ex-works

jew

Tiżjin bl-idejn (minbarra stampar fuq skrin tal-ħarir) ta’ oġġetti tal-ħġieġ minfuħa bl-idejn, bil-kundizzjoni li l-valur totali tal-ħġieġ minfuħ bl-idejn użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew koltivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż u oġġetti tagħhom; Ġojellerija ta’ imitazzjoni; munita, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

7106 , 7108 u 7110

Metalli prezzjużi:

 

– Mhux maħduma

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tat-intestaturi 7106 , 7108 u 7110

jew

Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110

jew

Tagħqid u/jew ligi ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110 flimkien jew ma’ metalli ordinarji

– Semi-manifatturati jew fil-forma ta’ trab

Manifattura minn metalli prezzjużi grezz

ex ex7107 , ex ex7109 u ex ex7111

Metalli miksija b’metalli prezzjużi, semimanifatturati

Manifattura minn metalli miksija b’metalli prezzjużi, mhux maħduma

7115

Oġġetti oħrajn ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall miksi b’metall prezzjuż

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

7117

Ġojjelli ta’ imitazzjoni

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura minn partijiet ta’ metall ordinarju, mhux indurati jew miksija b’metalli prezzjużi, bil-kundizzjoni li l-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 72

Ħadid u azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

7207

Prodotti nofshom-lesti ta’ ħadid jew ta’ azzar mhux-liga

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 jew 7206

7208 sa 7216

Prodotti rrumblati ċatti, bċejjeċ tal-ħadid sħaħ u vireg, angoli, forom u partijiet tal-ħadid jew tal-azzar li mhux liga

Manifattura minn ingotti jew forom primarji oħra jew materjali parzjalment lesti tal-intestaturi Nri 7206 jew 7207

7217

Wajer tal-ħadid jew tal-azzar mhux-liga

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7207

721891 u 721899

Prodotti parzjalment lesti

Manifattura minn materjali tal-intestaturi 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 jew tas-subintestatura 721810

7219 sa 7222

Prodotti rrumblati ċatti, biċċiet jew vireg, vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ tal-azzar li ma jissaddadx

Manifattura minn ingotti jew forom primarji oħra jew materjali parzjalment lesti tal-intestatura Nru 7218

7223

Wajer tal-istainless steel

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7218

722490

Prodotti parzjalment lesti

Manifattura minn materjali tal-intestaturi 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 jew tas-subintestatura 722410

7225 sa 7228

Prodotti rrumblati ċatti, spraneg u vireg imremblin bis-sħana, f’kojls mibruma b’mod irregolari; vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ, ta’ kull azzar ieħor bil-liga; bċejjeċ tal-ħadid u vireg hollow drill, ta’ liga tal-azzar jew tal-azzar li mhux liga

Manifattura minn lingotti jew forom primarji oħra jew materjali nofshom lesti tal-intestatura 7206 , 7207 , 7218 jew 7224

7229

Wajer ta’ liga tal-azzar oħra

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7224

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex ex7301

Munzell ta pjanċi

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7207

7302

Il-materjal tal-ħadid jew tal-azzar tal-kostruzzjoni tal-linji ta’ ferrovija jew tat-tramm, dan li ġej: vireg, checkrails u vireg tal-ixtillieri, xfafar fejn il-ferrovija taqleb minn linja għall-oħra, intersezzjoni ta’ żewġ linji tal-ferrovija, vireg tal-ponta u biċċiet oħra li jintużaw għall-qsim, sleepers (għoqiedi msallba), fish-plates, siġġijiet, feles tas-siġġijiet, folji tal-qiegħ (folji tal-bażi), molol tal-linja, bedplates, għoqiedi u materjal ieħor speċjalizzat biex jitgħaqqdu jew jitpoġġew il-linji

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206

7304 , 7305 u 7306

Tubi, pajpijiet u profili vojta, ta’ ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 jew 7224

ex ex7307

Fittings tat-tubi u tal-pajpijiet tal-istainless steel

Tidwir, titqib b’trapan, reaming, threading, deburring u sandblasting ta’ matriċi fonduti, bil-kondizzjoni li l-valur totali tal-matriċi fonduti użati ma jaqbiżx il-35 % tal-prezz tal-prodott ex-works

7308

Strutturi (ħlief bini prefabbrikat ta’ intestatura 9406 ) u partijiet ta’ strutturi (pereżempju, pontijiet u partijiet ta’ pontijiet, xtabi ta’ magħluq (lock-gates), torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqfsa għat-tisqif, bibien u twieqi u l-oqfsa tagħhom u għetiebi għall-bibien, xaters, balavostrar, pilastri u kolonni), ta’ ħadid jew azzar; folji, vireg, angoli, forom, partijiet, tubi u oġġetti simili, ippreparati għall-użu fi strutturi, tal-ħadid jew tal-azzar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, angoli wweldjati, forom u qatgħat tal-intestatura 7301 ma jistgħux jintużaw

ex ex7315

Katina kontra ż-żliq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat tal-intestatura 7315 ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti tar-ram; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

7403

Ram raffinat u ligi tar-ram, mhux maħduma

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 75

Nikil u oġġetti minnu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tal-aluminju; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

7601

Aluminju mhux fondut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

7607

Fojl tal-aluminju (kemm jekk stampat jew le jew bi sfond ta’ karta, kartonċin, plastik jew materjali simili ta’ sfondi) ta’ ħxuna (eskluż kwalunkwe sfond) ta’ mhux aktar minn 0,2 mm

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott u l-instestatura 7606

Kapitolu 77

Riservata għal użu possibbli fil-futur fis-Sistema Armonizzata

 

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti taċ-ċomb; minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

7801

Ċomb mhux maħdum:

 

– Ċomb raffinat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, l-iskart u l-fdalijiet tal-intestatura 7802 ma jistgħux jintużaw

Kapitolu 79

Żingu u artikoli magħmulin mill-istess:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 80

Landa u oġġetti minnha

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

Kapitolu 81

Metalli ordinarji oħrajn; ċermiti; oġġetti magħmula minnhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta’ metall ordinarju; bċejjeċ tagħhom ta’ metall ta’ valur baxx; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8206

Għodod ta’ tnejn jew aktar mill-intestaturi 8202 sa 8205 , imqiegħdin f’settijiet għall-bejgħ bl-imnut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 8202 sa 8205 . Iżda, għodod tal-intestaturi 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tal-fabbrika tas-sett

8211

Skieken bi xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew le (inklużi skieken taż-żbir), ħlief skieken ta’ intestatura 8208 , u xfafar għalihom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Iżda, jistgħu jintużaw xfafar ta’ skieken u mankijiet ta’ metall bażiku

8214

Strumenti oħra tal-qtugħ (per eżempju; klippers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); settijiet u strumenti tal-manikura u tal-pedikura (inklużi l-limi tad-dwiefer)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta’ metall bażiku

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cake servers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta’ metall bażiku

ex Kapitolu 83

Oġġetti mixxellanji ta’ metall bażi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex8302

Fittings, immuntar u oġġetti simili adattati għall-bini, u għeluq ta’ bibien awtomatiċi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex ex8306

Statwetti u oġġetti oħra ta’ tiżjin, ta’ metall ordinarju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u strumenti mekkaniċi; partijiet tagħhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8401

Reatturi nikleari; elementi ta’ karburant (cartridges), mhux irradjati, għar-reatturi nukleari; makkinarju u tagħmir għas-separazzjoni iżotopika

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8407

Magni b’kombustjoni interna bil-pistins alternanti jew rotatorji li jaqbdu bix-xrar

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8408

Magni bil-pistuni b’kombustjoni interna u li jitqabbdu permezz ta’ kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8427

Trakkijiet forklifters; trakkijiet tax-xogħol oħra iffittjati b’tagħmir għat-tqandil jew għall-manipular

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8482

Bolberings jew rolerberings

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u bċejjeċ tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8501 , 8502

Muturi u ġeneraturi elettriċi; Settijiet ta’ ġenerazzjoni u trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8503

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8513

Lampi tal-elettriku li jinġarru maħsubin biex jaħdmu mis-sors ta’ enerġija tagħhom stess (pereżempju, batteriji xotti, akkumulaturi, manjeti), ħlief tagħmir tad-dawl tal-intestatura 8512

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott.

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8519

Apparat li jirrekordja l-ħsejjes jew li jirriproduċi l-ħsejjes

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8521

Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi vidjo, li fih jew ma fihx tuner tal-vidjo

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8523

Midja mhux irreġistrata ippreparata għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew għar-reġistrazzjoni simili ta’ fenomeni oħra, għajr il-prodotti tal-Kapitolu 37

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8525

Tagħmir ta’ trażmissjoni għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni, li jinkorpora jew le tagħmir li jirċievi jew tagħmir li jirrekordja l-ħoss jew li jirriproduċi; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u vidjokameras li jirrekordjaw oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8526

Tagħmir tar-radar, tagħmir bir-radju għall-għajnuna fin-navigazzjoni u tagħmir bir-radju bir-remote control

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8527

Apparat ta’ riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk ikkumbinat fl-istess kaxxa jew le, ma’ apparat ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni ta’ ħsejjes jew arloġġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8528

Moniters jew proġetturi, li ma jinkorporawx tagħmir li jirċievi tat-televiżjoni; tagħmir li jirċievi għat-televiżjoni, li jinkorpora jew le riċevituri tax-xandir fuq ir-radju jew tagħmir ta’ rrekordjar ta’ ħoss jew vidjo jew ta’ riproduzzjoni

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8535 sa 8537

Apparat elettriku li bih jinxtegħlu jew jitħarsu ċirkuwiti elettriċi, jew li bih issir konnessjoni ma’ ċirkuwiti elettriċi; konnekters użati għal fibra ottika, mazzi jew kejbils ta’ fibra ottika; bords, pannelli, consoles, desks, kabinetts u bażijiet oħra, għall-kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8538

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

854011 u 854012

Tubi cathode ray tal-istampa tat-televiżjoni, inklużi tubi cathode ray tal-vidjo moniter

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

854231 sa 854233 u 854239

Ċirkwiti integrati monolitiċi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

L-operazzjoni ta’ diffużjoni fejn ċirkuwiti integrati jkunu ffurmati fuq sottostrat ta’ semikonduttur bl-introduzzjoni selettiva ta’ dopant xieraq, sew jekk immuntati u sew jekk le u/jew ittestjati f’pajjiż li mhuwiex parti

8544

Wajer iżolat (inkluż żmaltat jew anodizzat), kejbil (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, mgħammrin b’konnekters jew le; kejbils ta’ fibri ottiċi, magħmula minn fibri miksija individwalment, sew jekk immuntati ma’ kondutturi elettriċi u sew jekk le jew iffittjati b’konnetturi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8545

Elettrodi tal-karbonju, xkupilji tal-karbonju, lampi tal-karbonju, batteriji tal-karbonju u oġġetti oħra tal-grafita jew ta’ karbonju ieħor, b’metall jew mingħajr metall, ta’ tip użat għal għanijiet elettriċi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8546

Iżolaturi elettriċi ta’ kull materjal

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8547

Tagħmir li jiżola għal magni, għodod jew tagħmir elettriku, li huwa tagħmir kompletament ta’ materjal iżolatur ħlief xi komponenti minuri ta’ metall (pereżempju, sokits bil-kamin) imdaħħlin waqt id-dħul fil-forma sempliċement għal għanijiet ta’ mmuntar, ħlief iżolaturi ta’ intestatura 8546 ; pajpijiet tal-kondjuwit tal-elettriku u l-ġonot għalihom, ta’ metall komuni miksija b’materjal iżolanti

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8548

Skart u fdal ta’ ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi; ċelluli primarji maħruqin, batteriji primarji u akkumulaturi tal-elettriku li jkunu spiċċaw; partijiet elettriċi ta’ makkinarju jew tagħmir, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra f’dan il-Kapitolu

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u bċejjeċ tagħhom ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir u armar u partijiet tagħhom għal-linji ta’ ferroviji u ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip:

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling-stock) tal-ferroviji jew linji tat-tramm, u bċejjeċ u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8711

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds)) u roti mgħammrin b’mutur awżiljarju, bis- side-cars jew le; side-cars:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 88

Inġenji tal-ajru u vetturi spazjali, u partijiet tagħhom, għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex8804

Rotochutes

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura inklużi materjali oħra tal-intestatura 8804

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 89

Vapuri, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta’ kejl, ta’ verifika, ta’ preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

9002

Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta’ kull materjal, immuntati, li huma partijiet jew tagħmir għal strumenti jew apparat, ħlief dawk l-elementi tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi mkien ieħor f’dan ilkapitolu) għal magni, għodod, strumenti jew apparati tal-Kapitolu 90

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-polz u partijiet tagħhom

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 93

Armi u munizzjonijiet; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 94

Gћamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir simili mimli; lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; sinjali mdawlin, pjanċi tal-isem imdawlin u bħalhom; bini prefabbrikat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u materjal sportiv; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex9506

Bsaten tal-golf u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw blokok mhux irfinuti fil-manifattura tal-irjus tal-istikek tal-golf

ex Kapitolu 96

Diversi oġġetti manifatturati, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

9601 u 9602

Ivorju, għadam, qoxra tal-fekruna, qarn, qarn imsaġġar, qroll, madreperla u materjali oħrajn tal-annimali mnaqqxjin, fi stat maħdum, u oġġetti minn dawn il-materjali (inklużi oġġetti miksuba b’forom).

Materjal maħdum tat-tnaqqix minn ħxejjex jew minerali u oġġetti minn dawn il-materjali; oġġetti tax-xema, tal-istearin, tal-gomom naturali jew tar-rażi naturali jew ta’ pejsts għall-immudellar ifformati jew imnaqqxa, u oġġetti oħra fformati jew imnaqqxa, mhux speċifikati jew inklużi mkien ieħor; ġelatina maħduma u mhux imwebbsa (ħlief għal ġelatina tal-intestatura 3503 ) u oġġetti ta’ ġelatina mhux imwebbsa

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

9603

Xkupi, xkupilji (inklużi xkupilji li jifformaw parti minn magni, apparat jew vetturi), xkupi mekkaniċi mħaddma bl-idejn għall-jnis tal-art, mhux motorizzati, moppijiet u dusters tar-rix; għoqiedi u trofof għall-produzzjoni ta’ xkupi jew xkupilji; pads u rombli għaż-żebgħa, squeegees (minbarra squeegees bir-roti)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

9605

Settijiet tal-ivjaġġar għat-twaletta personali, tal-ħjata jew għat-tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ

Kull oġġett fis-sett irid jissodisfa r-regola li kienet tapplika għalih kieku ma kienx inkluż fis-sett. Madankollu, oġġetti li mhumiex tal-oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

9606

Buttuni, molol jingħafsu, molol bil-pressa u forom ta’ buttuni u biċċiet oħra minn dawn l-oġġetti; blanks tal-buttuni

Manifattura:

il-materjali kollha użati huma klassifikati f’intestatura għajr dik tal-prodott, u

il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz ex fabbrika tal-prodott

9608

Ball-point pens; pinen u pinen għall-immarkar bil-ponta tal-feltru jew ta’ materjal poruż ieħor; pinen (fountain pens), stilografi u pinen oħra; pinen stilografiċi li jidduplikaw; lapsijiet awtomatiċi jew li jitilgħu u jinżlu; portapinen u reċipjenti li jżommu l-lapsijiet u reċipjenti oħra simili; bċejjeċ (inklużi kapep u klipep) tal-oġġetti msemmija hawn fuq, ħlief dawk tal-intestatura 9609

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madanakollu, jistgħu jintużaw ponot tal-pinen (nibs jew nib-points) tal-istess intestatura tal-prodott

9612

Żigarelli tat-tajprajters jew żigarelli bħalhom, bil-linka jew ippreparati mod ieħor biex iħallu marka, kemm fuq irkiekel jew f’cartridges u kemm jekk le; kuxxinetti tal-linka, bil-linka jew le, bil-kaxex jew le

Manifattura:

il-materjali kollha użati huma klassifikati f’intestatura għajr dik tal-prodott, u

il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx 70 % tal-prezz ex fabbrika tal-prodott

961320

Lajters qies tal-but, jieħdu fjuwil tal-gass, jistgħu jerġgħu jimtlew

Manifattura fejn il-valur totali tal-materjali tal-intestatura 9613 ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

9614

Pipi tat-tabakk (inklużi ġewżiet tal-pipi tat-tabakk) u ħolders tas-sigarri jew sigaretti, u partijiet minnhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 97

Xogħlijiet tal-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dak tal-prodott


(1)  Ara n-Nota Introduttorja 4.2.

(2)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma’ “proċessi speċifiċi”, ara n-Noti Introduttorji 8.1 u 8.3.

(3)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma’ “proċessi speċifiċi”, ara n-Nota Introduttorja 8.2.

(4)  Fil-każ ta’ prodotti magħmula minn materjal ikklassifikat fi ħdan iż-żewġ intestaturi 3901 sa 3906, fuq naħa, u fi ħdan l-intestaturi 3907 sa 3911, fuq in-naħa l-oħra, din ir-restrizzjoni tapplika biss għal dak il-grupp ta’ materjal li jippredomina permezz tal-piż fil-prodott.

(5)  Għall-kondizzjonijiet speċjali marbuta ma’ prodotti magħmula minn taħlita ta’ materjali tat-tessuti, ara n-Nota ta’ Introduzzjoni 6.

(6)  L-użu ta’ dan il-materjal huwa ristrett għall-manifattura ta’ drappijiet minsuġa tat-tip użati fil-makkinarju għall-manifattura tal-karta.

(7)  Ara n-Nota Introduttorja 7.

(8)  SEMII — Istitut Inkorporat Tagħmir u Materjal Semikonduttur

Appendiċi III

IL-FORMOLA GĦAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-MOVIMENT EUR.1

1.

Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 isiru fuq il-formola li mudell tagħha jidher f’dan l-Appendiċi. Din il-formola tkun stampata f’waħda jew aktar mil-lingwi li bihom hi mfassla din id-Deċiżjoni. Iċ-ċertifikati jimtlew b’waħda minn dawn il-lingwi u skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-Istat esportatur u, jekk jimtlew bl-idejn, dan isir bil-linka u b’ittri kapitali.

2.

Kull ċertifikat ikollu daqs ta’ 210 × 297 mm, u hija permessa tolleranza sa 8 mm aktar jew 5 mm inqas fit-tul. Il-karta użata trid tkun bajda, ta’ daqs tajjeb għall-kitba, ma jkunx fiha polpa mekkanika u tkun tiżen mhux inqas minn 25g/m2. Ikollha sfond b’disinn guilloche aħdar stampat li, permezz tiegħu, kull falsifikazzjoni b’mezzi mekkaniċi jew kimiċi tkun tista’ tiġi identifikata.

3.

L-Istati esportaturi jistgħu jżommu d-dritt li jistampaw iċ-ċertifikati huma stess jew jistgħu jistampawhom fi stamperiji approvati. F’dan l-aħħar każ kull ċertifikat ikun jinkludi referenza għal din l-approvazzjoni. Kull ċertifikat ikollu l-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li biha l-istampatur jista’ jiġi identifikat. Ikollu wkoll in-numru tas-serje, stampat jew le, li permezz tiegħu jista’ jiġi identifikat.

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi IV

APPLIKAZZJONI GĦAL ĊERTIFIKAT EUR.1 TA’ MOVIMENT

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi V

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi VI

DIKJARAZZJONI TAL-ORIĠINI

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini, li t-test tagħha huwa mogħti hawn taħt, trid issir skont in-noti ta’ qiegħ il-paġna. Madankollu, in-noti ta’ qiegħ il-paġna m’hemmx għalfejn ikunu riprodotti.

Verżjoni bl-Ispanjol

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Verżjoni biċ-Ċek

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Verżjoni bid-Daniż

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Verżjoni bil-Ġermaniż

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Verżjoni bl-Estonjan

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Verżjoni bil-Grieg

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Verżjoni bl-Ingliż

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Verżjoni bil-Franċiż

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Verżjoni bil-Kroat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Verżjoni bit-Taljan

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Verżjoni bil-Latvjan

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Verżjoni bil-Litwan

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Verżjoni bl-Ungeriż

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Verżjoni bil-Malti

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Verżjoni bl-Olandiż

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Verżjoni bil-Pollakk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Verżjoni bil-Portugiż

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Verżjoni bis-Sloven

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Verżjoni bis-Slovakk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Verżjoni bil-Finlandiż

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Verżjoni bl-Isvediż

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Verżjoni bil-Bulgaru

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Verżjoni bir-Rumen

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

 (3)

(Place and date)

 (4)

(Signature of the exporter, in addition to the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)


(1)  Meta d-dikjarazzjoni tal-oriġini ssir minn esportatur approvat, in-numru ta’ awtorizzazzjoni tal-esportatur approvat għandu jitniżżel f’dan l-ispazju. Meta d-dikjarazzjoni tal-oriġini ma ssirx minn esportatur approvat, il-kliem fil-parenteżi għandu jinqabeż jew l-ispazju jitħalla vojt.

(2)  Għandha tiġi indikata l-oriġini tal-prodotti. Meta d-dikjarazzjoni tal-oriġini tirrigwarda, kompletament jew parzjalment, prodotti li joriġinaw fi Ceuta u Melilla, l-esportatur għandu jindikahom b’mod ċar fid-dokument li fih issir id-dikjarazzjoni permezz tas-simbolu “CM”.

(3)  Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tinsab fid-dokument innifsu.

(4)  F’każijiet fejn l-esportatur m’huwiex meħtieġ jiffirma, l-eżenzjoni ta’ firma timplika wkoll l-eżenzjoni tal-isem tal-firmatarju.

Appendiċi VII

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi VIII

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi IX

Iċ-ċertifikat tal-informazzjoni

1.

Il-formula taċ-ċertifikat tal-informazzjoni mogħtija f’dan l-Anness tintuża u tiġi stampata f’waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali li bihom dan il-Ftehim huwa mħejji u b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġi domestika tal-pajjiż jew territorju li jesporta. Iċ-ċertifikati ta’ informazzjoni jimtlew f’waħda minn dawn il-lingwi; jekk ikunu miktubin bl-idejn, jimtlew bil-linka b’ittri kapitali. Ikollhom numru serjali, stampat jew le, li bih jistgħu jiġu identifikati.

2.

Iċ-ċertifikat tal-informazzjoni jkollu qies ta’ 210 × 297 mm, u hija permessa tolleranza sa 8 mm aktar jew 5 mm inqas fit-tul. Il-karta tkun bajda, ta’ daqs tajjeb għall-kitba, ma jkunx fiha mekkanika tal-karta u tkun tiżen mhux inqas minn 25 g/m2.

3.

L-amministraturi tal-pajjiż jew territorju jistgħu jżommu d-dritt li jistampaw il-formoli huma stess jew jistgħu jistampawhom fi stamperiji approvati minnhom. F’dan il-każ, kull formola jrid ikollha referenza għal din l-approvazzjoni. Il-formoli jkollhom l-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li biha l-istampatur ikun jista’ jiġi identifikat.

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi X

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi XI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi XII

DIKJARAZZJONI DWAR L-ORIĠINI

Trid issir dwar kwalunkwe dokument kummerċjali, u tkun turi l-isem u l-indirizz sħiħ tal-esportatur u d-destinatarju kif ukoll deskrizzjoni tal-merkanzija u d-data tal-ħruġ (1)

Verżjoni bil-Franċiż

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … (4)

Verżjoni bl-Ingliż

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (4)


(1)  Meta d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tieħu post dikjarazzjoni oħra b’konformità mal-Artikolu 48 ta’ dan l-Anness, dan irid jiġi indikat u d-data tal-ħruġ tad-dikjarazzjoni oriġinali tissemma dejjem ukoll.

(2)  Meta dikjarazzjoni ta’ oriġini tieħu post dikjarazzjoni oħra, id-detentur sussegwenti tal-merkanzija li jistabbilixxi tali dikjarazzjoni jrid jindika ismu u l-indirizz sħiħ tiegħu u flimkien ma’ referenza “azzjoni fuq il-bażi ta’ dikjarazzjoni ta’ oriġini li saret minn [l-isem u l-indirizz sħiħ tal-esportatur fil-PTEE], irregistrat bin-numru li ġej [In-numru tal-Esportatur Irreġistrat tal-esportatur fil-PTEE]”.

(3)  Irid ikun indikat il-pajjiż tal-oriġini tal-prodotti. Meta d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija rrelatata, fl-intier tagħha jew parti minnha, ma’ prodotti oriġinanti f’Ceuta u Melilla skont it-tifsira tal-Artikolu 62 ta’ dan l-Anness, l-esportatur irid jindikahom b’mod ċar permezz tas-simbolu “CM” fid-dokument fejn issir id-dikjarazzjoni.

(4)  Prodotti miksuba kollha: daħħal l-ittra “P”; Prodotti maħduma jew proċessati suffiċjentement: daħħal l-ittra “W” segwita mill-intestatura tas-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Kkodifikar tal-Kommoditajiet (is-Sistema Armonizzata) fil-livell ta’ erba’ ċifri tal-prodott esportat (eż. “W”9618); fejn ikun adatt, ir-referenza ta’ hawn fuq għandha tiġi sostitwita b’waħda mill-indikazzjonijiet segwenti: “Kumulazzjoni tal-UE”, “kumulazzjoni tal-PTEE”, “kumulazzjoni ma’ pajjiż tal-EPA”, “kumulazzjoni estiża ma’ pajjiż x” jew “Cumul UE”, “cumul OCT”, “cumul avec pays APE”, “cumul étendu avec le pays x”.

Appendiċi XIII

Materjali esklużi mid-dispożizzjonijiet ta’ kumulazzjoni msemmija fl-artikolu 8 ta’ dan l-anness sal-1 ta’ ottubru 2015

Kodiċi SA/NM

Deskrizzjoni

1701

Zokkor tal-kannamieli jew pitravi u sakkarożju kimikament pur, f’forma solida.

1702

Zokrijiet oħrajn, inklużi lattożju, maltoju, glukożju u fruttozju kimikament puri, f’forma solida; ġuleppi taz-zokkor mingħajr sustanzi miżjuda għat-togħma jew għall-kulur; għasel artifiċjali, imħallat jew le mal-għasel naturali; karamel.

ex 1704 90 li jikkorispondi ma’ 1704 90 99

Ħelu taz-zokkor, mingħajr kawkaw (minbarra chewing gum; Estratt tal-likorizja li fiha aktar minn 10 % bil-piż tas-sukrożju ima ma fihiex sustanzi miżjuda oħra; ċikkulata bajda; Pejsts, inkluż marżipan, f’pakki diretti ta’ kontenut nett ta’ 1 kg jew aktar; Pastilji għall-griżmejn u ħelu tas-sogħla; Prodotti miksija biz-zokkor (panned); ħelu tal-gomma u ħelu tal-ġèli, inklużi pejsts tal-frott f’forma ta’ ħelu taz-zokkor; ħelu mgħolli; tofi; Karamelli u ħelu simili; Pilloli kompressati)

ex 1806 10 li jikkorispondi ma’ 1806 10 30

Trab tal-kawkaw li jkollu 65 % jew aktar imma inqas minn 80 % fil-piż ta’ sukrożju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew iżoglukożju imfisser bħala sukrożju

ex 1806 10 li jikkorispondi ma’ 1806 10 90

Trab tal-kawkaw li jkollu 80 % jew aktar fil-piż ta’ sukrożju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew iżoglukożju espress bħala sukrożju

ex 1806 20 li jikkorispondi ma’ 1806 20 95

Preparati tal-ikel li fihom il-kawkaw, fi blokki, ċapep jew biċċiet li jiżnu aktar minn 2 kg jew f’forma likwida, pejst, trab, granulari jew f’xi forma oħra bl-ingrossa ġo kontenituri jew pakki diretti, b’kontenut li jaqbeż iż-2 kg, (minbarra trab tal-kawkaw, preparazzjonijiet li fihom 18 % jew aktar toqol tal-butir tal-kawkaw jew li fihom piż ikkumbinat ta’ 25 % jew aktar ta’ butir tal-kawkaw u xaħam tal-ħalib; frak tal-ħalib taċ-ċikkulata; kisi bit-togħma taċ-ċikkulata; ċikkulata u prodotti taċ-ċikkulata; ħelu biz-zokkor jew sostitut tagħhom magħmulin minn prodotti li huma sostitut taz-zokkor, li fihom il-kawkaw; spreds li fihom il-kawkaw; preparazzjonijiet li fihom il-kawkaw biex isiru x-xarbiet)

ex 1901 90 li jikkorispondi ma’ 1901 90 99

Preparazzjonijiet tal-ikel minn dqiq, xgħir u barli mitħun oħxon, trab tal-qamħ, lamtu jew estratt tax-xgħir, mingħajr kawkaw jew li fih anqas minn 40 % skont il-piż ta’ kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; tħejjijiet tal-ikel minn prodotti fl-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom inqas minn 5 % skont il-piż f’kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament mingħajr xaħam, li m’humiex speċifikati jew inklużi band’oħra (minbarra preparazzjonijiet li ma fihom l-ebda xaħam tal-ħalib jew inqas minn 1,5 %, 5 %sukkrożju (inkluż zokkor invertit) jew jew isoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu; preparati tal-ikel oħra f’forma ta’ trab ta’ prodotto tal-intestaturi 0401 sa 0404 ; preparati għall-użu mit-trabi, imqegħdin għall-bejgħ bl-imnut; taħlitiet u għaġina għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnara tal-intestatura 1905 )

ex 2101 12 li jikkorispondi ma’ 2101 12 98

Preparati b’bażi ta’ kafè (minbarra estratti, essenzi u konċentrati ta’ kafè u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati)

ex 2101 20 li jikkorispondi ma’ 2101 20 98

Preparati b’bażi ta’ tè jew maté (minbarra estratti, essenzi u konċentrati, ta’ té jew matè, u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi u konċentrati)

ex 2106 90 li jikkorispondi ma’ 2106 90 59

Xroppi taz-zokkor li fihom sustanzi miżjuda għat-togħma jew kulur (minbarra xroppi tal-isoglukosju, xropp tal-laktosju, xropp tal-glukosju u xropp tal-maltodesterina)

ex 2106 90 li jikkorispondi ma’ 2106 90 98

Preparazzjonijiet tal-ikel mhux speċifikati band’oħra, (minbarra konċentrati tal-proteina u sustanzi tal-proteina textured; preparati alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’ tip użat għall-manifattura tax-xarbiet ġulepp taz-zokkor mogħti t-togħma jew il-kulur; preparazzjoni li fihom mhux anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib; 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu)

ex 3302 10 li jikkorrispondi ma’ 3302 10 29

Preparati bbażati fuq sustanzi fragranti, tat-tip użati bħala materja prima fl-industrija tax-xorb, li fihom l-aġenti kollha ta’ togħma li jikkaratterizzaw xarba u b’qawwa alkoħolika reali b’volum li ma jaqbiżx 0,5 % (minbarra preparazzjonijiet li ma fihom l-ebda xaħam tal-ħalib jew inqas minn 1,5 % xaħama tal-ħalib, 5 %sukkrożju jew jew isoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu)


ANNESS VII

IRTIRAR TEMPORANJU TAL-PREFERENZI

Artikolu 1

Prinċipji li jikkonċernaw l-irtirar tal-preferenzi

1.   L-arranġamenti preferenzjali previsti fl-Artikolu 43 ta’ din id-Deċiżjoni jistgħu jiġu irtirati temporanjament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew uħud minnhom li joriġinaw fil-PTEE f’każijiet ta’:

(a)

frodi;

(b)

irregolaritajiet jew nuqqas sistematiku ta’ konformità jew ta’ żgurar ta’ konformità mar-regoli li jikkonċernaw l-oriġini tal-prodotti u l-proċeduri relatati magħhom; jew

(c)

nuqqas li tingħata kooperazzjoni amministrattiva imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u Titolu V tal-Anness VI kif mitlub għall-implimentazzjoni u l-kontroll tal-arranġamenti msemmija fl-Artikoli 43 sa 49 ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   Il-kooperazzjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 tirrikjedi, fost l-oħrajn, li PTEE:

(a)

jikkomunika lill-Kummissjoni u jaġġorna l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ oriġini u l-kontroll tagħhom;

(b)

jassisti lill-Unjoni billi jwettaq, fuq talba tal-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, verifiki sussegwenti fuq l-evidenza tal-oriġini tal-prodotti, u jikkomunika r-riżultati tagħhom fil-ħin;

(c)

iwettaq jew jagħmel arranġamenti għal inkjesti xierqa biex ikunu identifikati r-regoli ta’ oriġini u ma jitħalliex ikun hemm kontravenzjoni tagħhom;

(d)

jassisti lill-Unjoni billi jippermetti lill-Kummissjoni, f’koordinazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, twettaq investigazzjonijiet tal-Unjoni fuq it-territorju tiegħu, sabiex tiġi vverifikata l-awtentiċità tad-dokumenti jew ir-reqqa tal-informazzjoni relevanti biex jingħata l-benefiċċju tal-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 43 ta’ din id-Deċiżjoni;

(e)

jikkonforma mar-regoli tal-oriġini fir-rigward tal-kumulazzjoni, u jiżgura l-konformità magħhom, skont it-tifsira tal-Artikoli 7 sa 10 tal-Anness VI;

(f)

jassisti lill-Unjoni fil-verifika tal-kondotta fejn ikun hemm suppożizzjoni ta’ frodi relatata mal-oriġini. L-eżistenza ta’ frodi tista’ tkun preżunta fejn importazzjonijiet ta’ prodotti taħt ir-reġimi preferenzjali li huma previsti f’din id-Deċiżjoni jeċċedu b’ħafna l-livelli tas-soltu ta’ esportazzjonijiet tal-PTEE benefiċjarju.

Artikolu 2

Irtirar ta’ arranġamenti preferenzjali

1.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi temporanjament l-arranġamenti preferenzjali previsti f’din id-Deċiżjoni, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, fejn tikkunsidra li jkun hemm biżżejjed evidenza biex ikun iġġustifikat irtirar temporanju għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 1 ta’ dan l-Anness, sakemm l-ewwel tkun:

(a)

ikkonsultat mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Aness VIII b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 3 (2) ta’ dan l-Anness;

(b)

appellat lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ta’ prekawzjoni kif inhu meħtieġ, biex jiġu salvagwardati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u/jew tiġi żgurata konformità mill-pajjiż benefiċjarju mal-obbligi tiegħu; u

(c)

ippubblikat avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li jiddikjara li jeżistu raġunijiet għal dubji raġonevoli dwar l-applikazzjoni tal-arranġamenti preferenzjali u/jew dwar il-konformità mill-pajjiż benefiċjarju mal-obbligi tiegħu, li jistgħu jixħtu dubju fuq id-dritt tiegħu li jkompli jgawdi mill-benefiċċji mogħtija permezz ta’ din id-Deċiżjoni.

Il-Kummissjoni tinforma lill-PTEE kkonċernat(i) bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont dan il-paragrafu, qabel ma din ikollha effett. Il-Kummissjoni tinnotifika wkoll lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Anness VIII.

2.   Il-perjodu ta’ rtirar temporanju ma jaqbiżx is-sitt xhur. Fil-konklużjoni ta’ dak il-perjodu, il-Kummissjoni tiddeċiedi li tittermina l-irtirar temporanju wara li tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Anness VIII jew li testendi l-perjodu tal-irtirar temporanju skont il-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-Istati Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni rilevanti kollha li tista’ tiġġustifika l-irtirar tal-preferenzi, l-estensjoni jew it-tmiem tagħhom.

Artikolu 3

Il-proċedura tal-kumitat

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, il-Kummissjoni tkun assistita mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Anness VIII.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.


ANNESS VIII

IL-PROĊEDURI TA’ ISPEZZJONI U SORVELJANZA

Artikolu 1

Definizzjonijiet marbuta mal-miżuri ta’ sorveljanza u salvagwardja

Għall-fini tal-Artikoli 2 sa 10 ta’ dan l-Anness marbuta mal-miżuri ta’ sorveljanza u salvagwardja:

(a)

“prodott simili” tfisser prodott li jkun identiku, jiġifieri simili f’kull rigward, għall-prodott li jkun qed jiġi kkunsidrat, jew, fin-nuqqas ta’ prodott bħal dan, prodott ieħor li, għalkemm ma jkunx simili f’kull rigward, ikollu karatteristiċi li jixbhu mill-qrib lil dawk tal-prodott li jkun qed jiġi kkunsidrat;

(b)

“partijiet interessati” tfisser partijiet involuti fil-produzzjoni, id-distribuzzjoni u/jew il-bejgħ tal-importazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta’ dan l-Anness u ta’ prodotti li jixbhuhom jew li jkunu f’kompetizzjoni magħhom;

(c)

“diffikultajiet serji” jkunu jeżistu meta produtturi tal-Unjoni jbatu minn tnawwir fil-qagħda ekonomika u/jew finanzjarja tagħhom.

Artikolu 2

Prinċipji tal-miżuri ta’ salvagwardja

1.   Fejn prodott li joriġina f’PTEE imsemmi fl-Artikolu 43 ta’ din id-Deċiżjoni jkun importat b’volumi u/jew prezzijiet li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji lill-produtturi tal-Unjoni ta’ prodotti li jixbhuh jew li jikkompetu miegħu, jistgħu jittieħdu l-miżuri ta’ salvagwardja meħtieġa b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ hawn taħt.

2.   Għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ paragrafu 1, tingħata prijorita lil tali miżuri li jistgħu għall-inqas ifixklu l-funzjonament tal-Assoċjazzjoni. Dawn il-miżuri ma jridux jaqbżu l-limiti ta’ dak li huwa strettament meħtieġ biex jiġu rimedjati d-diffikultajiet li jkunu nħolqu. Ma jistgħux jaqbżu l-irtirar tat-trattament preferenzali mogħti minn din id-Deċiżjoni.

3.   Meta jittieħdu jew jiġu modifikati miżuri ta’ salvagwardja, tingħata attenzjoni partikolari għall-interessi tal-PTEE involuti.

Artikolu 3

Bidu ta’ proċedimenti

1.   Il-Kummissjoni tinvestiga jekk għandhomx jittieħdu miżuri ta’ salvagwardja jekk ikun hemm evidenza prima facie li l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness ikunu ġew issodisfati.

2.   Tinbeda investigazzjoni meta jitlobha Stat Membru, persuna ġuridika jew kwalunkwe assoċjazzjoni li ma jkollhiex personalità ġuridika, li jaġixxu f’isem produtturi tal-Unjoni, jew meta titlobha l-Kummissjoni fuq inizjattiva proprja, jekk il-Kummissjoni jidhrilha li jkun hemm, prima facie, evidenza suffiċjenti, kif ikun determinat abbażi ta’ fatturi msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, li tiġġustifika li tinbeda investigazzjoni bħal din. It-talba biex tinbeda investigazzjoni jrid jkollha evidenza li l-kundizzjonijiet biex tkun imposta l-miżura ta’ salvagwardja indikata fl-Artikolu 2 ikunu ssodisfati. It-talba tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni, kemm jista’ jkun possibbli, teżamina kemm l-evidenza pprovduta fit-talba tkun eżatta u adegwata biex tiddetermina jekk prima facie jkunx hemm evidenza suffiċjenti li tiġġustifika li jingħata bidu għal investigazzjoni.

3.   Fejn ikun jidher li prima facie jkun hemm evidenza suffiċjenti li tiġġustifika l-bidu ta’ proċediment, il-Kummissjoni tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-ftuħ iseħħ fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba skont il-paragrafu 2. Jekk tinbeda investigazzjoni, l-avviż jagħti d-dettalji kollha meħtieġa dwar il-proċedura u l-iskadenzi, inkluża l-possibiltà li wieħed jirrikorri għand l-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ tal-Kummissjoni Ewropea.

4.   Ir-regoli u l-proċeduri rigward il-kondotta tal-investigazzjoni huma stipulati fl-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness.

5.   Jekk l-awtoritajiet ta’ PTEE jitolbu dan, u mingħajr ħsara għall-iskadenzi li ssir referenza għalihom f’dan l-Artikolu, tiġi organizzata konsultazzjoni trilaterali kif imsemmi fl-Artikolu 14 ta’ din id-Deċiżjoni. Ir-riżultat tal-konsultazzjoni trilaterali jiġi trażmess lill-kumitat konsultattiv.

Artikolu 4

Investigazzjonijiet

1.   Wara l-ftuħ tal-proċediment, il-Kummissjoni tibda investigazzjoni. Il-perjodu kif stipulat fil-paragrafu 3 jibda fil-jum li d-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-investigazzjoni tkun ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Il-Kummissjoni tista’ titlob li l-Istati Membri jipprovdu tagħrif u l-Istati Membri jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jissodisfaw din it-talba. Jekk dan it-tagħrif ikun ta’ interess ġenerali u ma jkunx kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9 ta’ dan l-Anness, jiżdied mal-fajls mhux kunfidenzjali kif previst fil-paragrafu 8.

3.   L-investigazzjoni tiġi konkluża fi żmien tnax-il xahar mill-ftuħ tagħha.

4.   Il-Kummissjoni titlob it-tagħrif kollu li jidhrilha meħtieġ biex tkun tista’ tiddetermina dwar il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan l-Anness, u, fejn jidhrilha li jkun xieraq, tfittex li tivverifika dan it-tagħrif.

5.   Fl-investigazzjoni l-Kummissjoni tagħmel stima tal-fatturi kollha rilevanti ta’ natura oġġettiva u kwantifikabbli li għandhom influwenza fuq il-qagħda tal-industrija tal-Unjoni, b’mod partikolari s-sehem tas-suq, it-tibdil fil-livell tal-bejgħ, il-produzzjoni, il-produttività, l-użu tal-kapaċità, il-qligħ u t-telf, u l-impjiegi. Din il-lista mhijiex eżawrijenti u l-Kummissjoni tista’ tikkunsidra fatturi oħra relevanti.

6.   Il-partijiet interessati li jkunu ppreżentaw ruħhom fiż-żmien stipulat fl-Avviż ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u r-rappreżentanti tal-PTEE kkonċernati jistgħu, fuq talba bil-miktub, jispezzjonaw it-tagħrif kollu li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni b’konnessjoni mal-investigazzjoni, għajr id-dokumenti interni mħejjija mill-awtoritajiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, bil-kundizzjoni li dan it-tagħrif ikun rilevanti għall-preżentazzjoni tal-każ tagħhom u mhux kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9 ta’ dan l-Anness u li jintuża mill-Kummissjoni fl-investigazzjoni. Il-partijiet interessati li jkunu ppreżentaw ruħhom jistgħu jikkomunikaw il-fehmiet tagħhom dwar it-tagħrif lill-Kummissjoni. Dawk il-fehmiet jiġu kkunsidrati meta jkunu appoġġjati b’biżżejjed evidenza prima facie.

7.   Il-Kummissjoni tiżgura li d-dejta u l-istatistika kollha li jintużaw għall-investigazzjoni jkunu disponibbli, jinftiehmu, trasparenti u verifikabbli.

8.   Il-Kummissjoni tisma’ lill-partijiet interessati, b’mod partikolari meta jkunu għamlu applikazzjoni bil-miktub fil-perjodu stipulat fl-avviż ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fejn juru li fil-verità x’aktarx ikunu sejrin jintlaqtu mir-riżultat tal-investigazzjoni u li jeżistu raġunijiet speċjali biex jinstemgħu oralment. Il-Kummissjoni tisma’ lil dawn il-partijiet f’okkażjonijiet oħra jekk ikun hemm raġunijiet speċjali biex dawn jerġgħu jinstemgħu.

9.   Meta t-tagħrif ma jitressaqx fil-limitu ta’ żmien stabbilit mill-Kummissjoni, jew l-investigazzjoni tiġi mxekkla b’mod sinifikanti, jistgħu jinsiltu riżultati abbażi tal-fatti disponibbli. Fejn il-Kummissjoni ssib li xi parti interessata jew parti terza tkun ipprovdiet tagħrif falz jew qarrieqi, ma tagħtix kas ta’ dan it-tagħrif u tista’ tagħmel użu mill-fatti disponibbli.

10.   Il-Kummissjoni tinnotifika bil-miktub lill-PTEE kkonċernat li tkun bdiet investigazzjoni.

Artikolu 5

Miżuri preċedenti ta’ sorveljanza

1.   Il-prodotti li joriginaw fil-PTE msemmija fl-Artikolu 43 ta’ din id-Deċiżjoni jistgħu jkunu soġġetti għal sorveljanza speċjali.

2.   Il-miżuri ta’ sorveljanza preventiva jiġu adottati mill-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan l-Anness.

3.   Il-miżuri ta’ sorveljanza preventiva jkollhom perjodu ta’ validità limitat. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor, dawn ma jibqgħux validi fi tmiem it-tieni perjodu ta’ sitt xhur wara l-ewwel sitt xhur mill-introduzzjoni tal-miżuri.

4.   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-PTLHB jiżguraw l-effettività tal-miżuri ta’ sorveljanza billi jdaħħlu l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattivi dikjarati fl-Annessi VI u VII.

Artikolu 6

Impożizzjoni ta’ miżuri ta’ salvagwardja provviżorji

1.   Jistgħu jiġu imposti mużuri proviżorji minħabba raġunijiet debitament ġustifikati ta’ urġenza marbuta mad-deterjorament tas-sitwazzjoni ekonomika u/jew finanzjarja tal-proċeduri tal-Unjoni li jkun diffiċli biex jitranġaw. Il-miżuri provviżorji ma għandhomx japplikaw għal iżjed minn 200 jum. Il-miżuri proviżorji jiġu adottati mill-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan l-Anness. F’każijiet fejn ikun hem raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tadotta ħesrem miżuri proviżorji xierqa ta’ salvagwardja skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan l-Anness.

2.   Jekk il-miżuri ta’ salvagwardja provviżorji jiġu revokati minħabba li l-investigazzjoni turi li ma ġewx issodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2, kull dazju doganali miġbur bħala riżultat ta’ dawn il-miżuri provviżorji jintradd lura awtomatikament.

Artikolu 7

Impożizzjoni ta’ miżuri definittivi

1.   Fejn il-fatti kif finalment stabbiliti juru li l-kondizzjonijiet indikati fl-Artikolu 2 ma jkunux issodisfatti, il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni li ttemm l-investigazzjoni u l-proċediment skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 4. Il-Kummissjoni tippubblika, waqt li tqis kif dovut il-protezzjoni tat-tagħrif kunfidenzjali fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 9, rapport fejn tippreżenta s-sejbiet tagħha u l-konklużjonijiet motivati li tkun waslet għalihom dwar kull konsiderazzjoni rilevanti ta’ fatt u ta’ liġi.

2.   Meta l-fatti kif finalment stabbiliti juru li ċ-ċirkostanzi stipulati fl-Artikolu 2 huma ssodisfati, il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni biex jiġu imposti miżuri ta’ salvagwardja definittivi f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dan l-Anness. Il-Kummissjoni tagħmel pubbliku, bir-rigward dovut għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 9, rapport b’sommarju tal-fatti materjali u l-konsiderazzjoni relevanti għad-determinazzjoni, u tinnotifika lill-awtoritajiet tal-PTEE immedjatament bid-deċiżjoni biex jieħdu l-miżuri ta’ salvagwardja.

Artikolu 8

Tul ta’ żmien u reviżjoni tal-miżuri ta’ salvagwardja

1.   Miżura ta’ salvagwardja tibqa’ fis-seħħ biss għall-perjodu taż-żmien meħtieġ biex jitranġa jew ma jitħalliex li jsir dannu serju, u biex ikun jista’ jsir l-aġġustament. Dak il-perjodu ma jaqbiżx it-tliet snin, għajr jekk jiġi estiż skont il-paragrafu 2.

2.   Il-perjodu inizjali ta’ kemm iddum miżura ta’ salvagwardja jista’ jiġi estiż sa sentejn b’mod eċċezzjonali sakemm jiġi ddeterminat li l-miżura ta’ salvagwardja tibqa’ meħtieġa biex tipprevjeni jew tirmedja diffikultajiet serji.

3.   Kull estensjoni skont il-paragrafu 2 tiġi ppreċeduta minn investigazzjoni fuq talba ta’ Stat Membru, minn kwalunkwe persuna ġuridika jew kwalunkwe assoċjazzjoni li ma jkollhiex personalità ġuridika, li tkun qed taġixxi f’isem l-industrija tal-Unjoni, jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni stess jekk ikun hemm biżżejjed evidenza prima facie li l-miżura ta’ salvagwardja tkun għadha meħtieġa.

4.   Il-ftuħ ta’ investigazzjoni jiġi ppubblikat skont l-Artikolu 4 u l-miżura ta’ salvagwardja tibqa’ fis-seħħ, sakemm joħroġ ir-riżultat tal-investigazzjoni. L-investigazzjoni u kull deċiżjoni li tirrigwarda estensjoni skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu isiru skont l-Artikoli 6 u 7.

Artikolu 9

Il-kunfidenzjalità

1.   Tagħrif li jasal skont din id-Deċiżjoni jintuża biss għall-għan li jkun intalab għalih. La tagħrif ta’ natura kunfidenzjali u lanqas ebda tagħrif li jintbagħat fuq bażi kunfidenzjali skont din id-Deċiżjoni ma jiġi żvelat mingħajr il-permess speċifiku ta’ min jipprovdi dan it-tagħrif.

2.   Kull talba għall-kunfidenzjalità trid tagħti r-raġunijiet għaliex it-tagħrif ikun kunfidenzjali. Madankollu, jekk min jipprovdi t-tagħrif ma jixtieqx la li jagħmlu pubbliku u lanqas li jawtorizza l-iżvelar tiegħu f’termini ġenerali jew f’għamla ta’ taqsira, u jekk ikun jidher li t-talba għall-kunfidenzjalità ma tkunx ġustifikata, dan it-tagħrif jista’ ma jitqiesx.

3.   It-tagħrif għandu, f’kull każ, jitqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tiegħu x’aktarx li jkollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdih jew fuq is-sors ta’ dan it-tagħrif.

4.   Il-paragrafi 1 sa 4 ma jipprekludux ir-referenza mill-awtoritajiet tal-Unjoni għal tagħrif ġenerali u b’mod partikolari għar-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati d-deċiżjonijiet meħuda skont din id-Deċiżjoni. Dawk l-awtoritajiet, madankollu, iqisu l-interess leġittimu tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi kkonċernati li ma jiġux żvelati s-sigrieti kummerċjali tagħhom.

Artikolu 10

Il-proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni tiġi megħjuna minn Kumitat stabbilit bl-Artikolu 4(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2009 (1). Dak il-Kumitat ikun Kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (ĠU L 84, 31.3.2009, p. 1).