26.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 54/3


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-26 ta’ Marzu 2012

dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

(2013/94/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra il-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Fis-26 ta' Novembru 2009 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati mal-Istati tal-EFTA, il-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona, il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Gżejjer Faroe dwar il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji, minn hawn 'il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni”.

(2)

Fid-9 ta' Diċembru 2009 t-test tal-Konvenzjoni ġie approvat mill-Ministri Ewro-Mediterranji tal-Kummerċ waqt il-Konferenza tagħhom li saret fi Brussell.

(3)

F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/93/UE (1), u soġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar tard, il-Ftehim ġie ffirmat f’isem l-Unjoni Ewropea fl-14 ta’ April 2011.

(4)

Il-Konvenzjoni għandha tiġi konkluża,

ADDOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji b'dan ġiet approvata f'isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Konvenzjoni huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jinnomina l-persuna awtorizzata, f'isem l-Unjoni Ewropea, biex tiddepożita l-istrument ta' aċċettazzjoni previst fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni.

Artikolu 3

Il-Kummissjoni ser tirrappreżenta lill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni. Ir-reppreżentanti tal-Istati Membri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


TRADUZZJONI

KONVENZJONI REĠJONALI

dwar ir-regoli tal-oriġini preferenzjali pan-Ewro-Mediterranji

L-UNJONI EWROPEA,

L-ISLANDA,

IL-PRINĊIPAT TAL-LIECHTENSTEIN,

IR-RENJU TAN-NORVEĠJA,

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

minn hawn ’il quddiem imsejħin “l-Istati tal-EFTA”,

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-ALĠERIJA,

IR-REPUBBLIKA GĦARBIJA TAL-EĠITTU,

L-ISTAT TAL-IŻRAEL,

IR-RENJU ĦAXEMITA TAL-ĠORDAN,

IR-REPUBBLIKA TAL-LIBANU,

IR-RENJU TAL-MAROKK,

L-ORGANIZZAZZJONI GĦALL-ĦELSIEN TAL-PALESTINA LI TAĠIXXI F' ISEM L-AWTORITÀ PALESTINJANA TAX-XATT TAL-PUNENT U L-ISTRIXXA TA' GAŻA,

IR-REPUBBLIKA GĦARBIJA SIRJANA,

IR-REPUBBLIKA TAT-TUNEŻIJA,

IR-REPUBBLIKA TAT-TURKIJA,

Minn hawn ’il quddiem imsejħin “il-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona”,

IR-REPUBBLIKA TAL-ALBANIJA,

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA,

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA,

IL-MONTENEGRO,

IR-REPUBBLIKA TAS-SERBJA

KIF UKOLL IL-KOSOVO (SKONT IR-RIŻOLUZZJONI 1244(1999) TAL-KUNSILL TAS-SIGURTÀ TAN-NAZZJONIJIET UNITI),

Minn hawn ’il quddiem imsejħin “il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea”,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA FIR-RIGWARD TAL-GŻEJJER FAROE,

minn hawn 'il quddiem imsejħin “il-Gżejjer Faroe”,

minn hawn 'il quddiem imsejħa flimkien il-“Partijiet Kontraenti”,

WARA LI KKUNSIDRAW is-sistema tal-akkumuluzzjoni tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranja, li hija magħmula minn netwerk ta' Ftehimiet dwar il-Kummerċ Ħieles u li tipprovdi għal netwerk ta' regoli tal-oriġini identiċi li permezz tagħhom jista' jkun hemm akkumulazzjoni dijagonali,

WARA LI KKUNSIDRAW il-possibbiltà ta' estensjoni fil-ġejjieni tal-ambitu ġeografiku tal-akkumulazzjoni dijagonali għal pajjiżi u territorji ġirien,

WARA LI KKUNSIDRAW id-diffikultajiet fil-ġestjoni tan-netwerk attwali ta' protokolli bilaterali dwar ir-regoli tal-oriġini fost il-pajjiżi jew territorji taż-żona pan-Ewro-Mediterranja, ikun xieraq li s-sistemi bilaterali eżistenti dwar ir-regoli tal-oriġini jiġu trasposti f'qafas multilaterali, bla ħsara għall-prinċipji stabbiliti fil-ftehimiet rilevanti jew fi kwalunkwe ftehimiet bilaterali relatati oħrajn,

WARA LI KKUNSIDRAW li kwalunkwe emenda li ssir għal protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini li japplika bejn żewġ pajjiżi mseħbin fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja timplika emendi identiċi għal kull protokoll li japplika fiż-żona,

WARA LI KKUNSIDRAW li r-regoli tal-oriġini ser ikollhom jiġu emendati sabiex ikun hemm rispons aħjar għar-realtà ekonomika,

WARA LI KKUNSIDRAW l-idea li l-akkumulazzjoni tal-oriġini tkun ibbażata fuq strument legali uniku fil-forma ta' konvenzjoni reġjonali dwar regoli preferenzjali tal-oriġini, li l-ftehimiet individwali dwar il-kummerċ ħieles li japplikaw bejn il-pajjiżi taż-żona jkunu jagħmlu referenza għalih,

WARA LI KKUNSIDRAW li, kollox ma' kollox, il-Konvenzjoni reġjonali li ġejja ma twassalx għal sitwazzjoni inqas favorevoli milli kien hemm fir-relazzjoni ta' qabel bejn is-sħab fil-kummerċ ħieles li japplikaw l-akkumulazzjoni pan-Ewropea jew pan-Ewro-Mediterranja,

WARA LI KKUNSIDRAW li l-idea ta' konvenzjoni reġjonali dwar regoli tal-oriġini preferenzjali għaż-żona pan-Ewro-Mediterranja kisbet l-appoġġ tal-Ministri Ewro-Mediterranji matul il-laqgħa tagħhom f'Lisbona fil-21 ta' Ottubru 2007,

WARA LI KKUNSIDRAW li objettiv ewlieni ta' konvenzjoni reġjonali unika hu li wieħed jersaq lejn l-applikazzjoni ta' regoli tal-oriġini identiċi għall-fini tal-akkumulazzjoni tal-oriġini għall-oġġetti kkummerċjati bejn il-Partijiet Kontraenti kollha,

IDDEĊIDEW li jikkonkludu l-Konvenzjoni li ġejja:

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.   Din il-Konvenzjoni tistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar l-oriġini ta' oġġetti kkummerċjati skont il-Ftehimiet rilevanti konklużi bejn il-Partijiet Kontraenti.

2.   Il-kunċett ta' 'prodotti oriġinarji' u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva marbutin miegħu huma stabbiliti fl-Appendiċi ta' din il-Konvenzjoni.

L-Appendiċi I jistabbilixxi regoli ġenerali għad-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva.

L-Appendiċi II jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċjali li huma applikabbli bejn ċerti Partijiet Kontraenti u li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi I.

3.   Dawn li ġejjin huma Partijiet Kontraenti għal din il-Konvenzjoni:

l-Unjoni Ewropea,

l-Istati tal-EFTA kif elenkati fil-Preambolu,

ir-Renju tad-Danimarka fir-rigward tal-Gżejjer Faroe,

il-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona kif elenkati fil-Preambolu,

il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif elenkati fil-Preambolu.

Fir-rigward tal-Unjoni Ewropea, din il-Konvenzjoni għandha tapplika għat-territorju li fih huwa applikabbli t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif definit fl-Artikolu 52 ta' dak it-Trattat u l-Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din il-Konvenzjoni:

(1)

“Parti Kontraenti” tfisser dawk elenkati fl-Artikolu 1(3);

(2)

“parti terza” tfisser kwalunkwe pajjiż jew territorju ġar li mhux Parti Kontraenti;

(3)

“Ftehim rilevanti” tfisser ftehim dwar il-kummerċ ħieles bejn żewġ Partijiet Kontraenti jew aktar, li jagħmel referenza għal din il-Konvenzjoni.

PARTI II

IL-KUMITAT KONĠUNT

Artikolu 3

1.   Qed jiġi b'dan stabbilit Kumitat Konġunt li fih għandha tkun irrappreżentata kull Parti Kontraenti.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jaġixxi b'unanimità, bla ħsara għall-Artikolu 5(4).

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa' kull meta jkun neċessarju, imma mill-inqas darba f'sena. Kwalunkwe Parti Kontraenti tista' titlob biex issir laqgħa.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu nnifsu, li għandu, inter alia, ikun fihom dispożizzjonijiet dwar is-sejħa tal-laqgħat u dwar in-nomina tal-president u l-mandat tiegħu.

5.   Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li joħloq kwalunkwe sottokomitat jew grupp ta' ħidma li jkun jista' jassistih fil-qadi ta' dmirijietu.

Artikolu 4

1.   Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Kumitat Konġunt li jamministra din il-Konvenzjoni u li jiżgura l-implementazzjoni korretta tagħha. Għal dan il-fini, għandu jkun infurmat b'mod regolari mill-Partijiet Kontraenti dwar l-esperjenzi li jkollhom fl-applikazzjoni ta' din il-Konvenzjoni. Il-Kumitat Konġunt għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet, u fil-każijiet previsti fil-paragrafu 3, għandu jieħu deċiżjonijiet.

2.   B'mod partikolari l-Kumitat Konġunt għandu jirrakkomanda lill-Partijiet Kontraenti:

(a)

noti spjegattivi u linji gwida għall-applikazzjoni unformi ta' din il-Konvenzjoni;

(b)

kwalunkwe miżura oħra li tkun bżonnjuża għall-applikazzjoni tagħha.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta permezz ta' deċiżjoni:

(a)

emendi għal din il-Konvenzjoni, inklużi emendi għall-Appendiċi;

(b)

stediniet lil partijiet terzi biex jidħlu f'din il-Konvenzjoni skont l-Artikolu 5;

(c)

miżuri tranżitorji meħtiġin fil-każ tal-adeżjoni ta' Partijiet Kontraenti ġodda.

Id-deċiżjonijiet previsti f'dan il-paragrafu għandhom jiddaħħlu fis-seħħ mill-Partijiet Kontraenti skont il-leġislazzjoni tagħhom stess.

4.   Jekk rappreżentant ta' Parti Kontraenti fil-Kumitat Konġunt ikun aċċetta deċiżjoni bil-kondizzjoni li jkunu ġew sodisfatti rekwiżiti legali fundamentali, id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ, jekk ma tkun imniżżla l-ebda data fiha, fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara li t-tneħħija tar-riżerva tkun innotifikata.

PARTI III

L-ADEŻJONI TA' PARTIJIET TERZI

Artikolu 5

1.   Parti terza tista' ssir Parti Kontraenti għal din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li l-pajjiż jew territorju kandidat ikollu fis-seħħ ftehim dwar il-kummerċ ħieles, li jkun jipprovdi għal regoli tal-oriġini preferenzjali, ma' mill-inqas waħda mill-Partijiet Kontraenti.

2.   Parti terza għandha tressaq talba bil-miktub għall-adeżjoni lid-depożitarju.

3.   Id-depożitarju għandu jressaq it-talba lill-Kumitat Konġunt biex jikkunsidraha.

4.   Id-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt li tistieden parti terza biex taċċedi għal din il-Konvenzjoni għandha tintbagħat lid-depożitarju, li għandu, fi żmien xahrejn, jgħaddiha, flimkien ma' test tal-Konvenzjoni fis-seħħ f'dik id-data, lill-parti terza rikjedenti. Parti Kontraenti waħda ma tistax topponi waħedha dik id-deċiżjoni.

5.   Parti terza li tkun mistiedna ssir Parti Kontraenti għal din il-Konvenzjoni għandha tagħmel dan billi tiddepożita strument ta' adeżjoni mad-depożitarju. L-imsemmijin strumenti għandu jkollhom magħhom traduzzjoni tal-Konvenzjoni fil-lingwa/i uffiċjali tal-parti terza li tkun qed taċċedi għaliha.

6.   L-adeżjoni għandha ssir effettiva fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-depożitar tal-istrument tal-adeżjoni.

7.   Id-depożitarju għandu jinnotifika lill-Partijiet Kontraenti kollha bid-data li fiha l-istrument tal-adeżjoni jkun ġie ddepożitat u d-data li fiha l-adeżjoni tkun ser issir effettiva.

8.   Anki r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt imsemmijin fl-Artikolu 4(2) u (3) li jiġu adottati bejn id-datat tat-tressiq tat-talba msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u d-data li fiha l-adeżjoni ssir effettiva għandhom jiġu kkomunikati lill-parti terza li tkun qed tingħaqad mal-Konvenzjoni, permezz tad-depożitarju.

Dikjarazzjoni li taċċetta tali atti għandha tiddaħħal fl-istrument tal-adeżjoni jew fi strument għalih li jiġi ddepożitat għand id-depożitarju fi żmien sitt xhur mill-komunikazzjoni. Jekk id-dikjarazzjoni ma tiġix iddepożitata f'dak il-perjodu, l-adeżjoni titqies bħala nulla.

9.   Mid-data msemmija fil-paragrafu 4, il-parti terza kkonċernata tista' tkun irrappreżentata bi status ta' osservatur fil-Kumitat Konġunt u fi kwalunkwe sottokumitat u grupp ta' ħidma.

PARTI IV

AFFARIJIET MIXXELLANJI U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 6

Kull Parti Kontraenti għandha tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li din il-Konvenzjoni tiġi applikata b'mod effettiv, meta wieħed iqis il-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet reċiprokament sodisfaċenti għal kwalunkwe diffikultà li tirriżulta mill-applikazzjoni tagħha.

Artikolu 7

Il-Partijiet Kontraenti għandhom iżommu lil xulxin infurmati permezz tad-depożitarju dwar il-miżuri li jadottaw għall-implimentazzjoni ta' din il-Konvenzjoni.

Artikolu 8

L-Appendiċi għal din il-Konvenzjoni għandhom jiffurmaw parti integrali minnha.

Artikolu 9

Kwalunkwe Parti Kontraenti tista' tirtira minn din il-Konvenzjoni bil-kondizzjoni li tagħti avviż bil-miktub 12-il xahar qabel lid-depożitarju, li min-naħa tiegħu għandu jinnotifika lill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn kollha.

Artikolu 10

1.   Din il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2011, fil-każ ta' dawk il-Partijiet Kontraenti li, sa dakinhar, ikunu ddepożitaw l-istrumenti tal-aċċettazzjoni tagħhom għand id-depożitarju, bil-kondizzjoni li mill-inqas żewġ Partijiet Kontraenti jkunu ddepożitaw l-istrumenti ta' aċċettazzjoni tagħhom għand id-depożitarju sal-31.12.2010.

2.   Jekk din il-Konvenzjoni ma tidħolx fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2011, għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara li jsir id-depożitu tal-aħħar stument ta' aċċettazzjoni minn mill-inqas żewġ Partijiet Kontraenti.

3.   Fir-rigward ta' kwalunkwe Parti Kontraenti oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, din il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-depożitu tal-istrument ta' aċċettazzjoni tagħha.

4.   Id-depożitarju għandu jinnotifika lill-Partijiet Kontraenti bid-data tad-depożitu tal-istrument ta' aċċettazzjoni ta' kull Parti Kontraenti u bid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din il-Konvenzjoni billi jippubblika dan it-tagħrif f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, serje C.

Artikolu 11

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jaġixxi bħala d-depożitarju ta' din il-Konvenzjoni.

Appendiċi I

Id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u tal-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

WERREJ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ “PRODOTTI ORIĠINARJI”

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 3

Akkumulazzjoni tal-oriġini

Artikolu 4

Prodotti miksubin għal kollox

Artikolu 5

Prodotti maħdumin jew ipproċessati suffiċjentement

Artikolu 6

Xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti

Artikolu 7

Unità ta’ kwalifika

Artikolu 8

Aċċessorji, spare parts u għodod

Artikolu 9

Settijiet

Artikolu 10

Elementi newtrali

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 11

Prinċipju tat-territorjalità

Artikolu 12

Trasport dirett

Artikolu 13

Wirjiet

TITOLU IV

RIFUŻJONI JEW EŻENZJONI

Artikolu 14

Projbizzjoni ta' rifużjoni ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali

TITOLU V

PROVA TAL-ORIĠINI

Artikolu 15

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 16

Proċedura għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED

Artikolu 17

Ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED maħruġin retrospettivament

Artikolu 18

Ħruġ ta' duplikat taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED

Artikolu 19

Ħruġ ta’ ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED fuq il-bażi ta’ prova tal-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Artikolu 20

Segregazzjoni tal-kontabbiltà

Artikolu 21

Kondizzjonijiet għat-tfassil ta' dikjarazzjoni tal-oriġini jew ta' dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

Artikolu 22

Esportatur approvat

Artikolu 23

Validità tal-prova tal-oriġini

Artikolu 24

Sottomissjoni ta’ prova tal-oriġini

Artikolu 25

Importazzjoni f'aktar minn darba

Artikolu 26

Eżenzjonijiet minn prova tal-oriġini

Artikolu 27

Dokumenti ta’ sostenn

Artikolu 28

Żamma tal-prova tal-oriġini, tad-dikjarazzjoni tal-fornitur u tad-dokumenti ta' sostenn

Artikolu 29

Diskrepanzi u żbalji formali

Artikolu 30

Ammonti espressi f’euro

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦAL KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 31

Kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 32

Verifika tal-provi tal-oriġini

Artikolu 33

Soluzzjoni tat-tilwim

Artikolu 34

Penali

Artikolu 35

Żoni liberi

Lista ta' Annessi

ANNESS I:

Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II

ANNESS II:

Lista ta' xogħol jew ipproċessar meħtieġ li jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex il-prodott manifatturat jikseb status oriġinarju

ANNESS III a:

Mudelli ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 u ta' applikazzjoni għal ċertifikat tal-moviment EUR.1

ANNESS III b:

Mudelli ta' ċertifikat tal-moviment EUR-MED u ta' applikazzjoni għal ċertifikat tal-moviment EUR-MED

ANNESS IV a:

Test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini

ANNESS IV b:

Test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

ANNESS V

Lista tal-Partijiet Kontraenti li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet dwar ir-rifużjoni parzjali kif previst fl-Artikolu 14(7) ta' dan l-Appendiċi

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Konvenzjoni:

(a)

“manifattura” tfisser kwalunkwe tip ta’ xogħol jew ipproċessar inklużi l-immuntar jew tipi speċifiċi ta’ xogħol;

(b)

“materjal” tfisser kwalunkwe ingredjent, materja prima, komponent jew parti, eċċ., użati fil-manifattura ta' prodott;

(c)

“prodott” tfisser prodott li qiegħed jiġi mmanifatturat, anki jekk ikun maħsub għal użu aktar tard f'xogħol ieħor ta’ manifattura;

(d)

“oġġetti” tfisser kemm materjali kif ukoll prodotti;

(e)

“valur doganali” tfisser il-valur kif iddeterminat skont il-Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994;

(f)

“prezz tal-fabbrika” tfisser il-prezz imħallas għall-prodott mill-fabbrika lill-manifattur fil-Parti Kontraenti li fl-impriza tagħha jkun twettaq l-aħħar xogħol jew ipproċessar, bil-kondizzjoni li l-prezz ikun jinkludi l-valur tal-materjali kollha użati, tneħħi kwalunkwe taxxi interni li jkunu, jew li jistgħu jkunu, mħallsa lura meta l-prodott akkwistat ikun esportat;

(g)

“valur tal-materjali” tfisser il-valur doganali fil-mument tal-importazzjoni tal-materjali mhux oriġinarji użati jew, jekk dan ma jkunx magħruf u ma jkunx jista' jiġi aċċertat, l-ewwel prezz li jista' jiġi aċċertat li jkun tħallas għall-materjali fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta;

(h)

“valur tal-materjali oriġinarji” tfisser il-valur tat-tip ta’ materjali hekk kif definiti f’(g) applikat mutatis mutandis;

(i)

“valur miżjud” tfisser il-prezz tal-fabbrika meta tneħħi minnu l-valur doganali ta’ kull wieħed mill-materjali inkorporati li joriġinaw fil-Partijiet Kontraenti l-oħrajn li magħhom hija applikabbli l-akkumulazzjoni jew, fil-każijiet fejn il-valur doganali ma jkunx magħruf jew ma jkunx jista' jiġi aċċertat, l-ewwel prezz li jista' jiġi aċċertat li jkun tħallas għall-materjali fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta;

(j)

“kapitoli” u “intestaturi” jfissru l-kapitoli u l-intestaturi (kodiċi b'erba' ċifri) użati fin-nomenklatura li tifforma s-Sistema ta' Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Merkanzija, imsemmija f'din il-Konvenzjoni bħala “s-Sistema Armonizzata” jew “SA”;

(k)

“ikklassifikat” tirreferi għall-klassifikazzjoni ta’ prodott jew materjal taħt intestatura partikolari;

(l)

“konsenja” tfisser prodotti li jew jintbagħtu simultanjament minn esportatur wieħed lil destinatarju wieħed jew inkella prodotti koperti b’dokument ta’ trasport wieħed li jkopri l-ġarr tagħhom mill-esportatur għad-destinatarju jew, fin-nuqqas ta’ dan it-tip ta’ dokument, b’fattura waħda;

(m)

“territorji” tinkludi l-ibħra territorjali;

(n)

“awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti” għall-Unjoni Ewropea tfisser kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ “PRODOTTI ORIĠINARJI”

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Ftehim rilevanti, il-prodotti segwenti għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw f'Parti Kontraenti meta jiġu esportati lejn Parti Kontraenti oħra:

(a)

prodotti miksubin għal kollox fil-Parti Kontraenti, skont it-tifsira tal-Artikolu 4;

(b)

prodotti miksubin fil-Parti Kontraenti li jinkorporaw materjali li ma jkunux inkisbu għal kollox hemmhekk, bil-kondizzjoni li materjali bħal dawn ikunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed f'dik il-Parti Kontraenti skont it-tifsira tal-Artikolu 5;

(c)

oġġetti li joriġinaw miż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) skont it-tifsira tal-Protokoll 4 għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea. Tali oġġetti għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea, fl-Islanda, fil-Liechtenstein (1) jew fin-Norveġja ("il-Partijiet taż-ŻEE") meta jkunu esportati rispettivament mill-Unjoni Ewropea, mill-Islanda, mil-Liechtenstein jew min-Norveġja lejn Parti Kontraenti li mhix waħda mill-Partijiet imseħbin fiż-ŻEE.

2.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(c) għandhom japplikaw biss bil-kondizzjoni li jkunu applikabbli ftehimiet dwar kummerċ ħieles bejn il-Parti Kontraenti li tkun qed timporta u l-Partijiet imseħbin fiż-ŻEE.

Artikolu 3

Akkumulazzjoni tal-oriġini

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1), prodotti għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta meta jiġu esportati lejn Parti Kontraenti oħra jekk ikunu miksubin hemmhekk, u jkunu jinkorporaw materjali li joriġinaw mill-Isvizzera (inkluż il-Liechtenstein) (2), mill-Islanda, min-Norveġja, mit-Turkija jew mill-Unjoni Ewropea, bil-kondizzjoni li x-xogħol jew l-ipproċessar imwettqin fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jkunu jmorru lil hinn mix-xogħlijiet msemmijin fl-Artikolu 6. M'għandux ikun neċessarju li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati b'mod suffiċjenti.

2.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1), prodotti għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta meta jkunu esportati lejn Parti Kontraenti oħra jekk ikunu miksubin hemmhekk, u jkunu jinkorporaw materjali li joriġinaw mill-Gżejjer Faroe, kwalunkwe parteċipant fil-Proċess ta' Barċellona ħlief it-Turkija, jew kwalunkwe Parti Kontraenti minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, bil-kondizzjoni li x-xogħol jew l-ipproċessar li jitwettqu fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jkun imur lil hinn mix-xogħlijiet imsemmijin fl-Artikolu 6. M'għandux ikun neċessarju li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati b'mod suffiċjenti.

3.   Fejn ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettqin fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta ma jkunux imorru lil hinn mix-xogħlijiet imsemmijin fl-Artikolu 6, il-prodott miksub għandu jitqies bħala li joriġina fil-Parti Kontraenti fil-każ biss li l-valur miżjud hemmhekk ikun ikbar mill-valur tal-materjali użati li jkunu joriġinaw fi kwalunkwe waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-prodott miksub għandu jitqies bħala li joriġina fil-Parti Kontraenti minn fejn ikun ġie l-ogħla valur ta’ materjali oriġinarji użati fil-manifattura fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta.

4.   Il-prodotti li joriġinaw mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 li ma jsir l-ebda xogħol fuqhom jew ipproċessar tagħhom fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta għandhom iżommu l-oriġini tagħhom jekk jiġu esportati lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn.

5.   L-akkumulazzjoni prevista f'dan l-Artikolu tista' tiġi applikata biss bil-kondizzjoni li:

(a)

ikun applikabbli, bejn il-pajjiżi involuti fl-akkwist tal-istatus oriġinarju u l-Parti Kontraenti destinatarja, ftehim kummerċjali preferenzjali skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ;

(b)

il-materjali u l-prodotti jkunu kisbu l-istatus oriġinarju bl-applikazzjoni ta' regoli tal-oriġini identiċi ma’ dawk li tistipula din il-Konvenzjoni; u

(c)

avviżi li jindikaw l-issodisfar tar-rekwiżiti meħtiġin sabiex tiġi applikata l-akkumulazzjoni jkunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C) u fil-Partijiet Kontraenti li jkunu parti għall-Ftehimiet rilevanti, skont il-proċeduri tagħhom stess.

L-akkumulazzjoni prevista f'dan l-Artikolu għandha tapplika mid-data indikata fl-avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C).

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu lill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn li huma parti għall-Ftehimiet rilevanti, permezz tal-Kummissjoni Ewropea, b'dettalji dwar il-Ftehimiet, inklużi d-dati ta' meta jidħlu fis-seħħ, li jiġu applikati mal-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 4

Prodotti miksubin għal kollox

1.   Is-segwenti għandhom jitqiesu bħala miksubin għal kollox f'Parti Kontraenti meta jiġu esportati lejn Parti Kontraenti oħra:

(a)

prodotti minerali miksubin mill-ħamrija jew minn qiegħ il-baħar tagħha;

(b)

prodotti tal-ħaxix maħsudin hemmhekk;

(c)

bhejjem ħajjin imweldin u mrobbijin hemmhekk;

(d)

prodotti minn bhejjem ħajjin imrobbijin hemmhekk;

(e)

prodotti akkwistati bil-kaċċa jew bis-sajd imwettqin hemmhekk;

(f)

prodotti tas-sajd mill-baħar u prodotti oħrajn meħudin mill-baħar ’il barra mill-ibħra territorjali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, permezz tal-bastimenti tagħha;

(g)

prodotti magħmulin fuq il-vapuri tagħha li jservu bħala fabbriki esklussivament minn prodotti msemmijin f'(f);

(h)

oġġetti użati miġburin hemmhekk li jkunu tajbin biss għall-irkupru ta’ materji prima, inklużi tajers użati tajbin biss biex jitfellilhom mill-ġdid il-wiċċ ta’ barra jew għal użu bħala skart;

(i)

skart u ruttam li jirriżulta minn xogħlijiet ta’ manifattura li jseħħu hemmhekk;

(j)

prodotti estratti mill-qiegħ tal-baħar jew minn taħt il-qiegħ 'il barra mill-ibħra territorjali tagħha, bil-kondizzjoni li jkollha d-drittijiet esklużivi li tisfrutta dak il-qiegħ jew taħtu;

(k)

oġġetti magħmulin esklużivament hemmhekk minn prodotti speċifikati f’minn (a) sa (j).

2.   It-termini “l-bastimenti tagħha” u “l-vapuri tagħha li jservu bħala fabbriki” fil-paragrafu 1(f) u (g) għandhom japplikaw biss għall-bastimenti u għall-vapuri li jservu bħala fabbriki:

(a)

li huma rreġistrati jew imniżżlin fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta;

(b)

li jkunu jbaħħru taħt il-bandiera tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta;

(c)

li jkunu, mill-inqas sa 50 % tagħhom proprjetà ta' ċittadini tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, jew ta' kumpanija li jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha fil-Partiji Kontraenti li tkun qed tesporta, li l-maniġer jew il-maniġers tagħha, iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi jew tal-Bord tas-Superviżjoni tagħha, u l-maġġoranza tal-membri ta’ tali bordijiet ikunu ċittadini tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta u li, barra minn dan, fil-każ ta’ sħubiji jew ta' kumpaniji b’responsabbiltà limitata, mill-anqas nofs il-kapital tagħhom ikun proprjetà tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew ta’ korpi pubbliċi jew ċittadini tal-imsemmija Parti Kontraenti;

(d)

li l-kaptan u l-uffiċjali tagħhom ikunu ċittadini tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta; u

(e)

li mill-anqas 75 % tal-ekwipaġġ tagħhom ikunu ċittadini tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta.

3.   Għall-fini tal-paragrafu 2(a) u (b), meta l-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta tkun l-Unjoni Ewropea, dan ikun ifisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Prodotti maħdumin jew ipproċessati suffiċjentement

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 2, prodotti li ma jkunx miksubin għal kollox għandhom jitqiesu bħala prodotti maħdumin jew ipproċessati suffiċjentement meta jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fil-lista li tinsab fl-Anness II.

Il-kondizzjonijiet imsemmijin hawn fuq jindikaw ix-xogħol jew l-ipproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali li ma jkunux oriġinarji użati fil-manifattura u japplikaw biss għal dawn it-tipi ta’ materjali. Minn dan isegwi li jekk prodott li jkun kiseb status ta’ prodott oriġinarju billi jkun issodisfa l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-lista jintuża fil-manifattura ta’ prodott ieħor, il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-prodott li jiġi inkorporat fih ma japplikawx għalih, u l-materjali li ma joriġinawx li setgħu intużaw fil-manifattura tiegħu m’għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, materjali mhux oriġinarji li, skont il-kondizzjonijiet stipulati fil-lista fl-Anness II, m'għandhomx jintużaw fil-manifattura ta' prodott jistgħu jintużaw xorta waħda, bil-kondizzjoni li:

(a)

il-valur totali tagħhom ma' jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika;

(b)

ma jinqabeż l-ebda wieħed mill-perċentwali mogħtijin fil-lista għall-valur massimu ta' materjali mhux oriġinarji b'riżultat ta' dan il-paragrafu.

Dan il-paragrafu m’għandux japplika għall-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

Artikolu 6

Xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, ix-xogħlijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala ħidma jew ipproċessar li mhumiex biżżejjed biex jingħata l-istatus ta’ prodotti oriġinarji, kemm jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5 jiġu ssodisfatti kif ukoll jekk le:

(a)

xogħlijiet ta’ konservazzjoni li jiżguraw li l-prodotti jibqgħu f’kondizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħażna;

(b)

ħatt u mmuntar ta’ pakki;

(c)

ħasil, tindif; tneħħija ta’ trab, ossidu, żejt, żebgħa, jew kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew ippressar ta’ tessuti;

(e)

xogħlijiet sempliċi ta’ żbigħ jew illustrar;

(f)

ħruġ mill-fosdqa, ibbliċjar parzjali jew totali, illustrar u gglejżjar ta’ ċereali u ross;

(g)

xogħlijiet sabiex jingħata l-kulur liz-zokkor jew sabiex jiġu ffurmati ċangaturi taz-zokkor;

(h)

tqaxxir, tneħħija tal-għadam u tneħħija tal-qoxra tal-frott, tal-lewż u tal-ħaxix;

(i)

tisnin, immular u qtugħ sempliċi;

(j)

tgħarbil, skrinjar, issortjar, klassifikazzjoni, gradazzjoni, tqabbil; (inkluża l-kompożizzjoni ta’ settijiet ta’ oġġetti);

(k)

xogħol sempliċi ta’ tqegħid fi fliexken, f'bottijiet, fi flaskijiet, f'kaxxetti, f'kaxex, immuntar fuq kartelli jew kartun u kull xogħol ieħor sempliċi ta’ ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, lowgows u sinjal simili ta’ distinzjoni fuq il-prodotti jew fuq l-ippakkjar tagħhom;

(m)

taħlit sempliċi tal-prodotti, kemm jekk ikunu tal-istess tip kif ukoll jekk le;

(n)

it-taħlit taz-zokkor ma’ kwalunkwe materjal;

(o)

armar sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex isir oġġett sħiħ jew żarmar ta’ prodott sabiex isir biċċiet;

(p)

taħlita ta’ tnejn jew aktar mix-xogħlijiet speċifikati f’minn (a) sa (n);

(q)

il-qatla tal-annimali.

2.   Ix-xogħlijiet kollha li jitwettqu fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta fuq prodott partikolari għandhom jitqiesu flimkien meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun għadda minnhom il-prodott għandux jitqies bħal insuffiċjenti skont it-tifsira tal-paragrafu 1.

Artikolu 7

Unità ta’ kwalifika

1.   L-unità ta’ kwalifika għall-applikazzjoni tad-dispożizzjoniijiet ta’ din il-Konvenzjoni għandha tkun il-prodott partikolari li jitqies bħala unità bażika meta tiġi ddeterminata l-klassifika bl-użu tas-Sistema Armonizzata.

Isegwi li:

(a)

meta prodott magħmul minn grupp jew minn immuntar ta’ oġġetti jkun ikklassifikat skont it-termini tas-Sistema Armonizzata f'intestatura waħda, il-prodott sħiħ ikun jikkostitwixxi l-unità ta’ kwalifika;

(b)

meta konsenja tkun magħmula minn numru ta’ prodotti identiċi kklassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jitqies b’mod individwali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni.

2.   Fejn, skont ir-Regola Ġenerali 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakkjar ikun inkluż mal-prodott għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni, għandu jkun inkluż għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-oriġini.

Artikolu 8

Aċċessorji, spare parts u għodod

Aċċessorji, spare parts u għodod mibgħutin bħala parti minn tagħmir, makkinarju, apparat jew vettura, li jkunu parti mit-tagħmir normali u li jkunu inklużi fil-prezz tiegħu jew li ma jkunux fatturati separatament, għandhom jitqiesu bħala ħaġa waħda mat-tagħmir, makkinarju, apparat jew vettura kkonċernat(a).

Artikolu 9

Settijiet

Settijiet, kif iddefiniti fir-Regola Ġenerali 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinarji meta l-komponenti kollha jkunu oriġinarji. Madanakollu, meta sett ikun magħmul mill-prodotti oriġinarji jew mhux oriġinarji, is-sett kollu kemm hu għandu jkun meqjus bħala oriġinarju, bil-kondizzjoni li l-valur tal-prodotti mhux oriġinarji ma jkunx jaqbeż il-15% tal-prezz tas-sett mill-fabbrika.

Artikolu 10

Elementi newtrali

Sabiex jiġi ddeterminat jekk prodott ikunx prodott oriġinarju jew le, m'għandux ikun hemm il-ħtieġa li jiġi ddeterminat l-oriġini ta' dawn li ġejjin, li jistgħu jintużaw fil-manifattura tiegħu:

(a)

enerġija u karburant;

(b)

impjant u apparat;

(c)

makkinarju u għodod;

(d)

oġġetti li la jidħlu fil-kompożizzjoni finali tal-prodott u lanqas ma jkunu maħsubin biex jagħmlu dan.

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 11

Prinċipju tat-territorjalità

1.   Għajr kif previst fl-Artikolu 2(1)(c), l-Artikolu 3 u l-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, il-kondizzjonijiet għall-ksib tal-istatus oriġinarju stipulat fit-Titolu II għandhom jiġu ssodisfatti mingħajr interruzzjoni fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta.

2.   Ħlief kif previst fl-Artikolu 3, fejn oġġetti oriġinarji esportati minn Parti Kontraenti lejn pajjiż ieħor jiġu lura, għandhom jitqiesu bħala mhux oriġinarji, ħlief jekk ikun jista' jintwera b’mod li jkun jissodisfa lilll-awtoritajiet doganali li:

(a)

l-oġġetti li jkunu qed jirritornaw ikunu l-istess bħal dawk esportati; u

(b)

ma tkunx saritilha l-ebda xogħol aktar minn dak meħtieġ sabiex tinżamm f'kondizzjoni tajba waqt li tkun f’dak il-pajjiż jew waqt l-esportazzjoni.

3.   L-akkwist tal-istatus oriġinarju skont il-kondizzjonijiet stipulati fit-Titolu II m'għandux jiġi milqut mix-xogħol jew mill-ipproċessar li jkun seħħ barra mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta fuq materjali esportati mill-Parti Kontraenti tal-aħħar u sussegwentament importati mill-ġdid hemmhekk, bil-kondizzjoni li:

(a)

il-materjali msemmijin ikunu miksubin kompletament fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew ikun sarilhom xogħol jew ipproċessar lil hinn mix-xogħlijiet imsemmijin fl-Artikolu 6 qabel ma jkunu ġew esportati; u

(b)

ikun jista' jintwera b'mod li jissodisfa lill-awtoritajiet doganali li:

(i)

l-oġġetti impurtati mill-ġdid ikunu nkisbu billi jkun sar xogħol jew ipproċessar fuq il-materjali esportati; u

(ii)

il-valur miżjud totali li jkun inkiseb barra mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta bl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu ma jkunx jaqbeż l-10% tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott aħħari li għalih ikun qed jintalab l-istatus oriġinarju.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, il-kondizzjonijiet għall-akkwist tal-istatus oriġinarju stipulati fis-Titolu II m'għandhomx japplikaw għal xogħol jew ipproċessar li jkun sar barra mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta. Madankollu, fejn, fil-lista li tinsab fl-Anness II, tiġi applikata regola li tistipula valur massimu għall-materjali mhux oriġinarji kollha inkorporati sabiex jiġi ddeterminat l-istatus oriġinarju tal-prodott finali, il-valur totali tal-materjali mhux oriġinarji inkorporati fit-territorju tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, meħud flimkien mal-valur miżjud totali akkwistat barra minn din il-Parti Kontraenti bl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, m'għandhomx jaqbżu l-perċentwali ddikjarat.

5.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4, “valur miżjud totali” tfisser l-ispejjeż kollha li jirriżultaw barra mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, inkluż il-valur tal-materjali inkorporati hemmhekk.

6.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għal prodotti li ma jkunux jissodisfaw il-kondizzjonijiet imsemmijin fl-Anness II jew li jkunu jistgħu jitqiesu bħala maħdumin jew ipproċessati biżżejjed fil-każ biss li tiġi applikata t-tolleranza ġenerali stabbilita fl-Artikolu 5(2).

7.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għall-prodotti tal-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

8.   Kull xogħol jew ipproċessar tat-tip kopert mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u li jsiru barra mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta għandu jsir taħt l-arranġament dwar l-ipproċessar estern, jew taħt arranġamenti simili.

Artikolu 12

Trasport dirett

1.   It-trattament preferenzjali previst fil-Ftehim rilevanti għandu japplika biss għall-prodotti, li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din il-Konvenzjoni, li jkunu ttrasportati direttament bejn it-territorji tal-Partijiet Kontraenti li magħhom tkun applikabbli l-akkumulazzjoni skont l-Artikolu 3, jew minn ġo fihom. Madanakollu, prodotti li jikkostitwixxu konsenja waħda jistgħu jiġu ttrasportati minn territorji oħrajn, jekk ikun hemm bżonn, bit-trasbord jew b'ħażna temporanja f'territorji bħal dawn, bil-kondizzjoni li jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali fil-pajjiż tat-tranżitu jew tal-ħażna, u li ma jkunux saru fuqhom xogħlijiet oħrajn minbarra ħatt, tagħbija mill-ġdid jew kwalunkwe xogħol maħsub biex iżommhom f'kondizzjoni tajba.

Prodotti oriġinarji jistgħu jkunu ttrasportati permezz ta’ katusi minn ġo territorji li ma jkunux dawk tal-Partijiet Kontraenti li jkunu qed jaġixxu bħala l-partijiet li jesportaw jew jimportaw.

2.   Għandha tiġi pprovduta evidenza, lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, li l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ikunu ġew issodisfatti permezz tal-produzzjoni ta':

(a)

dokument ta’ trasport wieħed li jkopri l-passaġġ mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta għal ġol-pajjiż tat-tranżitu; jew

(b)

ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tat-tranżitu:

(i)

li jagħti deskrizzjoni eżatta tal-prodotti;

(ii)

li jiddikjara d-dati tal-ħatt u tat-tagħbija mill-ġdid tal-prodotti u, fejn ikun applikabbli, l-ismijiet tal-vapuri jew tal-mezzi l-oħrajn tat-trasport użati; u

(iii)

jiċċertifika l-kondizzjonijiet li taħthom il-prodotti baqgħu fil-pajjiż tat-tranżitu; jew

(c)

fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument ieħor ta’ sostenn.

Artikolu 13

Wirjiet

1.   Prodotti oriġinarji, mibgħutin għall-wiri f’pajjiż apparti minn dawk imsemmijin fl-Artikolu 3 li miegħu tkun applikabbli l-akkumulazzjoni u li jinbiegħu wara l-wirja biex jiġu importati f'Parti Kontraenti għandhom fil-mument tal-importazzjoni jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim rilevanti bil-kondizzjoni li jintwera b’mod li jissodisfa lill-awtoritajiet doganali li:

(a)

esportatur ikun ikkonsenja dawn il-prodotti minn Parti Kontraenti għall-pajjiż li fih tkun qed issir il-wirja u li jkun esibihom hemm;

(b)

il-prodotti jkunu nbiegħu jew ingħataw b’mod ieħor minn dak l-esportatur lil persuna f’Parti Kontraenti oħra;

(c)

il-prodotti jkunu ġew ikkunsinnati matul il-wirja jew immedjatament wara li tingħalaq fl-Istat fejn ikunu ntbagħtu għall-wiri; u

(d)

il-prodotti ma jkunux, minn meta jkunu ġew ikkonsenjati għall-wiri, intużaw għal xi skop minbarra dak li jintwerew fil-wirja.

2.   Għandha tinħareġ jew issir prova tal-oriġini skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V u tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bil-manjiera normali. L-isem u l-indirizz tal-wirja għandhom ikunu indikati fuqha. Fejn ikun meħtieġ, tista’ tintalab evidenza dokumentarja addizzjonali tal-kondizzjonijiet li taħthom ikunu ġew esibiti.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kull wirja kummerċjali, industrijali, agrikola jew tas-snajja', fiera jew wirja pubblika simili li ma tkunx organizzata għal għanijiet privati fi ħwienet jew f'postijiet tan-negozju bl-għan tal-bejgħ ta’ prodotti barranin, u li matulha l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll tad-dwana.

TITOLU IV

RIFUŻJONI JEW EŻENZJONI

Artikolu 14

Projbizzjoni ta' rifużjoni ta', jew eżenzjoni minn, dazji doganali

1.   Materjali mhux oriġinarji użati fil-manifattura ta' prodotti li joriġinaw f'Parti Kontraenti li għalihom tinħareġ jew issir prova tal-oriġini skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V m'għandhomx ikunu soġġetti, fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, għar-rifużjoni tad-dazji doganali ta' kwalunkwe tip, jew għall-eżenzjoni minnhom.

2.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal kwalunkwe arranġament għal rifużjoni, tnaqqis, jew nuqqas ta' pagament, parzjali jew sħiħ, tad-dazji jew ħlasijiet doganali li għandhom effett ekwivalenti, applikabbli fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta għal materjali użati fil-manifattura, fejn tali rifużjoni, tnaqqis jew nuqqas ta' pagament ikunu japplikaw, espressament jew effettivament, meta prodotti li jkunu nkisbu mill-materjali msemmijin ikunu esportati u mhux meta jinżammu għall-użu fid-djar hemmhekk.

3.   L-esportatur ta’ prodotti koperti bi prova tal-oriġini għandu jkun lest jippreżenta f’kull waqt, fuq talba mill-awtoritajiet doganali, id-dokumenti xerqin kollha li jagħtu prova li ma tkun inkisbet l-ebda rifużjoni f’dak li għandu x’jaqsam ma’ materjali li ma joriġinawx użati fil-manifattura tal-prodotti kkonċernati u li d-dazji jew id-drittijiet doganali kollha b’effett ekwivalenti applikabbli għal tali materjali jkunu fil-fatt tħallsu.

4.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll f’dak li għandu x’jaqsam mal-ippakkeġġar skont it-tifsira tal-Artikolu 7(2), mal-aċċessorji, mal-ispare parts u mal-għodod skont it-tifsira tal-Artikolu 8 u tal-prodotti f’sett skont it-tifsira tal-Artikolu 9 meta tali oġġetti ma jkunux oriġinarji.

5.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi minn 1 sa 4 għandhom japplikaw biss f’dak li għandu x’jaqsam ma’ materjali li jkunu tat-tip li japplika għalihom il-Ftehim rilevanti.

6.

(a)

Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika fil-każ ta' kummerċ bilaterali ta' waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) ma' waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), minbarra l-Iżrael, il-Gżejjer Faroe u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, jekk il-prodotti jkunu meqjusin bħala li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew f'dik li tkun qed timporta mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni b'materjali li joriġinaw minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3.

(b)

Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika fil-kummerċ bilaterali bejn l-Eġittu, il-Ġordan, il-Marokk u t-Tuneżija, jekk il-prodotti jkunu meqjusin bħala li joriġinaw f'wieħed minn dawn il-pajjiżi mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni b'materjali li joriġinaw f'waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3.

7.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Partijiet Kontraenti li jkunu qed jesportaw jistgħu, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli minn 1 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, japplikaw arranġamenti għal rifużjoni ta' dazji doganali jew ħlasijiet li għandhom effett ekwivalenti, jew eżenzjoni minnhom, applikabbli għal materjali mhux oriġinarji użati fil-manifattura ta' prodotti oriġinarji, soġġett għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandha tibqa' rata ta' 4 % ta' ħlas doganali fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli minn 25 sa 49 u minn 64 sa 97 tas-Sistema Armonizzata, jew kwalunkwe rata inferjuri li tkun fis-seħħ fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta;

(b)

rata ta' 8 % ta' ħlas doganali għandha tibqa' fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, jew rata inferjuri li tkun fis-seħħ fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu m'għandhomx jiġu applikati mill-Partijiet Kontraenti elenkati fl-Anness V.

8.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 7 għandhom japplikaw sal-31 ta' Diċembru 2012 u jistgħu jiġu riveduti bi qbil komuni.

TITOLU V

PROVA TAL-ORIĠINI

Artikolu 15

Rekwiżiti ġenerali

1.   Prodotti li joriġinaw f'waħda mill-partijiet Kontraenti għandhom, meta jiġu importati f'Parti Kontraenti oħra, igawdu mid-dispożizzjonijiet tal-Ftehimiet rilevanti malli titressaq waħda mill-provi tal-oriġini li ġejjin:

(a)

ċertifikat tal-moviment EUR.1, li mudell tiegħu jidher fl-Anness III a;

(b)

ċertifikat tal-moviment EUR-MED, li mudell tiegħu jidher fl-Anness III b;

(c)

fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 21(1), dikjarazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa d-“dikjarazzjoni tal-oriġini” jew “id-dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED”) mogħtija mill-esportatur fuq fattura, irċevuta postali jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati. It-testi tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini jidhru fl-Annessi IV a u b.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, prodotti oriġinarji skont it-tifsira ta' din il-Konvenzjoni għandhom, fil-każijiet speċifikati fl-Artikolu 26, jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tal-Ftehimiet rilevanti mingħajr ma jkun meħtieġ li tiġi ppreżentata l-ebda waħda mill-provi tal-oriġini msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 16

Proċedura għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED

1.   Għandu jinħareġ ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED mill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta fil-mument li l-applikazzjoni tkun saret bil-miktub mill-esportatur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, bir-responsabbiltà taqa' fuq l-esportatur.

2.   Għal dan l-għan, l-esportatur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jimla' kemm iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED kif ukoll il-formola tal-applikazzjoni, li mudelli tagħhom jidhru fl-Annessi III a u b. Dawn il-formoli għandhom jimtlew f'wieħed mill-ilsna li fihom ikun tfassal il-Ftehim rilevanti u skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-pajjiż li jkun qed jesporta. Jekk il-formoli jkunu mimlijin bl-idejn, għandhom jimtlew bil-linka u bil-maħlul. Id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha tingħata fil-kaxxa riżervata għal dan l-iskop mingħajr ma jitħallew linji vojti. Fejn il-kaxxa ma timteliex kompletament, għandu jsir sing taħt l-aħħar linja tad-deskrizzjoni, filwaqt li l-ispazju vojt jinħażż sing fih.

3.   L-esportatur li jkun qed japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandu jkun lest li fi kwalunkwe waqt jippreżenta, fuq talba tal-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta fejn ikun maħruġ iċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED, id-dokumenti xerqin kollha li jippruvaw l-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati kif ukoll l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni.

4.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 5, għandu jinħareġ, mill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, ċertifikat tal-moviment EUR.1 fil-każijiet li ġejjin:

(a)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-artikolu 3(1) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jew f'xi waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(1) li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f'waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini;

(b)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) jew minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li joriġinaw minn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini;

(c)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li joriġinaw minn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini.

5.   Ċertifikat tal-moviment EUR-MED għandu jinħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, jekk il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li jkunu joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jew f'waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3 li magħhom tkun applikabbli l-akkumulazzjoni u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din il-Konvenzjoni, fil-każijiet li ġejjin:

(a)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), bil-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2);

(b)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) jew minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, bil-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3;

(c)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3 (2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, bil-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3.

6.   Ċertifikat tal-moviment EUR-MED għandu jkollu fih waħda mill-istqarrijiet li ġejjin bl-Ingliż fil-kaxxa 7:

(a)

jekk l-oriġini tkun inkisbet bl-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti:

“CUMULATION APPLIED WITH … (isem il-pajjiż/pajjiżi)

(b)

jekk l-oriġini tkun inkisbet mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti:

“NO CUMULATION APPLIED”

7.   L-awtoritajiet doganali li joħorġu ċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandhom jieħdu kwalunkwe passi li jkunu meħtiġin sabiex jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-prodotti u li jkunu ġew issodisfatti r-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni. Għal dan il-għan, għandu jkollhom id-dritt li jitolbu għal kwalunkwe prova u jwettqu kwalunkwe spezzjoni tal-kontijiet tal-esportatur jew li jagħmlu kwalunkwe kontroll ieħor li jkun meqjus xieraq. Għandhom jiżguraw ukoll li l-formoli msemmijin fil-paragrafu 2 jimtlew kif suppost. B’mod partikulari, għandhom jivverifikaw jekk l-ispazju riżervat għad-deskrizzjoni tal-prodotti jkunx tlesta b’tali manjiera li tkun eskluża kull possibiltà ta’ żidiet qarrieqa.

8.   Id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandha tkun indikata fil-Kaxxa 11 taċ-ċertifikat.

9.   Ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandu jinħareġ mill-awtoritajiet doganali u għandu jsir disponibbli għall-esportatur hekk kif l-esportazzjoni nnifisha tkun seħħet jew ġiet żgurata.

Artikolu 17

Ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED maħruġin retrospettivament

1.   Minkejja l-Artikolu 16(9), ċertifikat tal-moviment EUR. 1 jew EUR-MED jista’ jinħareġ b’mod eċċezzjonali wara l-esportazzjoni tal-prodotti li jkollu x’jaqsam magħhom jekk:

(a)

ma jkunx inħareġ fil-mument tal-esportazzjoni minħabba żbalji jew ommissjonijiet involontarji jew ċirkustanzi speċjali; jew

(b)

jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet doganali li jkun inħareġ ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED iżda ma jkunx ġie aċċettat waqt l-importazzjoni għal raġunijiet tekniċi.

2.   Minkejja l-Artikolu 16(9), jista' jinħareġ ċertifikat tal-moviment EUR-MED wara l-esportazzjoni tal-prodotti li lilhom ikun jikkonċerna u li għalihom ikun inħareġ ċertifikat tal-moviment EUR.1 fil-mument tal-esportazzjoni, bil-kondizzjoni li tingħata prova għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet doganali li l-kondizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 16(5) ikunu ġew issodisfatti.

3.   Għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, l-esportatur għandu jindika fl-applikazzjoni tiegħu l-post u d-data tal-esportazzjoni tal-prodotti li ċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED ikollu x'jaqsam magħhom, u jiddikjara r-raġunijiet għat-talba tiegħu.

4.   L-awtoritajiet doganali jistgħu joħorġu ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED retrospettivament biss wara li jkunu vverifikaw li t-tagħrif ipprovdut fl-applikazzjoni tal-esportatur ikun jikkonforma ma' dak li jkun jinsab fil-fajl korrispondenti.

5.   Ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED maħruġin retrospettivament għandhom jiġu approvati b’din il-frażi li ġejja bl-Ingliż:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR-MED maħruġin retrospettivament bl-applikazzjoni tal-paragrafu 2 għandhom jiġu approvati bil-frażi li ġejja bl-Ingliż:

"'ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [data u post tal-ħruġ]"

6.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 5 għandha tiddaħħal fil-Kaxxa 7 taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED.

Artikolu 18

Ħruġ ta' duplikat taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED

1.   Fil-każ ta’ serq, telf jew qerda taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED, l-esportatur jista’ japplika għand l-awtoritajiet doganali li jkunu ħarġuhulu duplikat magħmul fuq il-bażi tad-dokument tal-esportazzjoni li jkollhom fil-pussess tagħhom.

2.   Id-duplikat maħruġ b’dan il-mod għandu jiġi ċċertifikat bil-kelma li ġejja bl-Ingliż:

“DUPLICATE”

3.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiddaħħal fil-Kaxxa 7 tad-duplikat taċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED.

4.   Id-duplikat, li għandu jkollu fuqu d-data tal-ħruġ taċ-ċertifikati oriġinali tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED, għandu jkun effettiv minn dik id-data 'l quddiem.

Artikolu 19

Ħruġ ta’ ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED fuq il-bażi ta’ prova tal-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Meta prodotti oriġinarji jitqiegħdu taħt il-kontroll ta’ uffiċċju doganali f'Parti Kontraenti, għandu jkun possibbli li l-prova tal-oriġini oriġinali tiġi ssostitwita b'ċertifikat wieħed jew aktar tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED bl-għan li dawn il-prodotti kollha jew uħud minnhom jintbgħatu x’imkien ieħor f'dik il-Parti Kontraenti. Iċ-ċertifikat(i) sostitut(i) tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandhom jinħarġu mill-uffiċċju doganali li taħt il-kontroll tiegħu jkunu tqiegħdu l-prodotti.

Artikolu 20

Segregazzjoni tal-kontabbiltà

1.   Fil-każijiet fejn jinqalgħu spejjeż konsiderevoli jew diffikultajiet materjali għaż-żamma ta' ħażniet separati ta' materjali oriġinarji u materjali mhux oriġinarji li jkunu identiċi u interkambjabbli, l-awtoritajiet doganali jistgħu, fuq talba bil-miktub ta' dawk konċernati, jawtorizzaw li jintuża l-metodu msejjaħ “segregazzjoni tal-kontabbiltà” (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-“metodu”) għall-ġestjoni ta' dawn it-tipi ta' ħażniet.

2.   Il-metodu għandu jkun kapaċi jiżgura li, għal perjodu ta' referenza speċifiku, in-numru ta' prodotti miksubin li jkunu jistgħu jitqiesu bħala “oriġinarji” jkun l-istess bħal dak li kien jinkiseb li kieku kien hemm segregazzjoni fiżika tal-ħażniet.

3.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jagħmlu l-għoti tal-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 soġġett għal kwalunkwe kondizzjoni li titqies xierqa.

4.   Il-metodu għandu jiġi applikat, u l-applikazzjoni tiegħu għandha tiġi reġistrata, fuq il-bażi tal-prinċipji ġenerali tal-kontabbiltà applikabbli fil-pajjiż fejn il-prodott kien manifatturat.

5.   Il-benefiċjarju tal-metodu jista' jagħmel provi ta' oriġini jew japplika għalihom, skont kif ikun il-każ, għall-kwantità ta' prodotti li jkunu jistgħu jitqiesu bħala oriġinarji. Fuq talba tal-awtoritajiet doganali, il-benefiċjarju għandu jipprovdi stqarrija dwar kif ikunu ġew iġġestiti l-kwantitajiet.

6.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissorveljaw l-użu li jsir mill-awtorizzazzjoni u jistgħu jirtirawha kull meta l-benefiċjarju jagħmel użu skorrett mill-awtorizzazzjoni bi kwalunkwe mod jew jonqos milli jissodisfa kwalunkwe mill-kondizzjonijiet l-oħrajn stipulati f'din il-Konvenzjoni.

Artikolu 21

Kondizzjonijiet għat-tfassil ta' dikjarazzjoni tal-oriġini jew ta' dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

1.   Kwalunkwe dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED kif imsemmi fl-Artikolu 15(1)(c) tista' titfassal:

(a)

minn esportatur approvat skont it-tifsira tal-Artikolu 22, jew

(b)

minn kwalunkwe esportatur għal kull konsenja li tkun tikkonsisti f’pakkett jew pakketti li jkun fihom prodotti oriġinarji li l-valur totali tagħhom ma jkunx aktar minn EUR 6 000.

2.   Bla ħsara għall-paragrafu 3, dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ tiġi kkumpilata fil-każijiet li ġejjin:

(a)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jew f'xi waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(1) li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f'waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini;

(b)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) jew minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li joriġinaw minn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini;

(c)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) u

(i)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta jew fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li joriġinaw minn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni, jew

(ii)

il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, li magħhom l-akkumulazzjoni tkun applikabbli, mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma’ materjali li joriġinaw f’waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3, u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni, bil-kondizzjoni li jkunu nħarġu ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini.

3.   Ċertifikat tal-oriġini EUR-MED jista' jinħareġ jekk il-prodotti kkonċernati jkunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti li jkunu joriġinaw mill-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jew f'waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3 li magħhom tkun applikabbli l-akkumulazzjoni u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din il-Konvenzjoni, fil-każijiet li ġejjin:

(a)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), bil-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2), jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2);

(b)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) jew minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(1) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, il-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3.

(c)

jekk il-prodotti jkunu esportati minn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3(2) u

(i)

l-akkumulazzjoni tkun ġiet applikata rigward materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, bil-kondizzjoni li jkun inħareġ ċertifikat EUR-MED jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED fil-pajjiż tal-oriġini, jew

(ii)

il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw fil-Parti Kontraenti li tkun qed timporta bħala materjali fil-kuntest tal-akkumulazzjoni għall-manifattura ta' prodotti għall-esportazzjoni mill-Parti Kontrenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3, jew

(iii)

il-prodotti jkunu jistgħu jiġu esportati mill-ġdid mill-Parti Kontraenti li tkun qed timporta lejn waħda mill-Partijiet Kontraenti msemmijin fl-Artikolu 3.

4.   Dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED għandha jkun fiha waħda mill-istqarrijiet li ġejjin bl-Ingliż:

(a)

jekk l-oriġini tkun inkisbet bl-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti:

“CUMULATION APPLIED WITH … (isem il-pajjiż/pajjiżi)

(b)

jekk l-oriġini tkun inkisbet mingħajr l-applikazzjoni tal-akkumulazzjoni ma' materjali li jkunu joriġinaw f'waħda jew aktar mill-Partijiet Kontraenti:

“NO CUMULATION APPLIED”

5.   L-esportatur li jimla dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED għandu jkun lest jippreżenta fi kwalunkwe waqt, fuq talba tal-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, id-dokumenti kollha xerqin li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati kif ukoll tal-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni.

6.   Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED għandha timtela mill-esportatur permezz ta' ttajpjar, ittimbrar jew stampar fuq il-fattura, fuq il-karta tal-konsenja jew fuq dokument kummerċjali ieħor, id-dikjarazzjoni, li l-kliem tagħha jidher fl-Annessi IV a u b, billi juża waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi stipulati f’dawk l-Annessi u skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-pajjiż li jkun qed jesporta. Jekk id-dikjarazzjoni timtela bl-idejn, għandha tinkiteb bil-linka bil-maħlul.

7.   Id-dikjarazzjonijiet tal-oriġini u d-dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED għandu jkollhom il-firma oriġinali, bl-idejn, tal-esportatur. Madanakollu, esportatur approvat fis-sens tal-Artikolu 22 mhux mitlub jiffirma tali dikjarazzjonijiet bil-kondizzjoni li jkun forna lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta impenn bil-miktub li jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni tal-oriġini li tkun tidentifikah daqslikieku kien iffirmaha bl-idejn.

8.   Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED tista’ tiġi kkumpilata mill-esportatur meta l-prodotti li jkollhom x’jaqsmu mad-dikjarazzjoni jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kondizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż li jkun qed jimporta mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li jkollha x'taqsam magħhom.

Artikolu 22

Esportatur approvat

1.   L-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti tal-esportazzjoni jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “esportatur approvat”) li jagħmel konsenji bil-baħar spissi ta’ prodotti b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni biex jimla dikjarazzjonijiet tal-oriġini jew dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati. Esportatur li jfittex din it-tip ta' awtorizzazzjoni għandu joffri, b'tali mod li jissodisfa lill-awtoritajiet doganali, il-garanziji kollha meħtiġin sabiex dawn jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-prodotti kif ukoll jivverifikaw l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni.

2.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jagħtu l-istatus ta’ esportatur approvat taħt il-kondizzjonijiet kollha li jqisu xerqin.

3.   L-awtoritajiet doganali għandhom jagħtu lill-esportatur approvat numru tal-awtorizzazzjoni doganali li għandu jidher fuq id-dikjarazzjoni tal-oriġini jew fuq id-dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED.

4.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissorveljaw l-użu tal-awtorizzazzjoni mill-esportatur approvat.

5.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni f’kull ħin. Għandhom jagħmlu dan meta l-esportatur approvat ma jkunx għadu joffri l-garanziji msemmijin fil-paragrafu 1, ma jkunx għadu jissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 jew meta jkun b’xi mod ieħor jagħmel użu ħażin mill-awtorizzazzjoni.

Artikolu 23

Validità tal-prova tal-oriġini

1.   Prova tal-oriġini għandha tkun valida għal erba' xhur mid-data tal-ħruġ fil-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta, u għandha tkun ipreżentata f'dak il-perjodu lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta.

2.   Provi tal-oriġini li jkunu ppreżentati lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta wara d-data finali għall-preżentazzjoni kif speċifikata fil-paragrafu 1 jistgħu jintlaqgħu bil-għan li jkun applikat trattament preferenzali, meta n-nuqqas li jkunu ppreżentati dawn id-dokumenti sad-data finali ffissata jkun seħħ minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali.

3.   F’każijiet oħrajn ta’ preżentazzjoni tard, l-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jistgħu jaċċettaw il-provi tal-oriġini fejn il-prodotti jkunu ġew sottomessi qabel id-data finali msemmija.

Artikolu 24

Sottomissjoni ta’ prova tal-oriġini

Għandhom jiġu ppreżentati provi tal-oriġini lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta skont il-proċeduri applikabbli f’dak il-pajjiż. L-awtoritajiet imsemmijin jistgħu jitolbu traduzzjoni ta' prova tal-oriġini u jistgħu wkoll jitolbu li d-dikjarazzjoni tal-importazzjoni tkun akkumpanjata b'dikjarazzjoni mill-importatur li l-prodotti jkunu jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtiġin għall-implimentazzjoni tal-Ftehim rilevanti.

Artikolu 25

Importazzjoni f'aktar minn darba

Meta, fuq talba tal-importatur u soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta, jiġu importati f'aktar minn darba prodotti żarmati jew mhux armati fis-sens tar-Regola Ġenerali 2(a) tar-Sistema Armonizzata li jaqgħu fit-Taqsimiet XVI u XVII jew taħt l-intestaturi 7308 u 9406 tas-Sistema Armonizzata, għandha tiġi ppreżentata prova waħda tal-oriġini għal tali prodotti lill-awtoritajiet doganali mal-ewwel importazzjoni.

Artikolu 26

Eżenzjonijiet mill-prova tal-oriġini

1.   Il-prodotti mibgħutin bħala pakketti żgħar minn persuni privati lil persuni privati jew li jkunu jagħmlu parti mill-valiġġa personali ta' vjaġġaturi għandhom jiġu ammessi bħala prodotti oriġinarji mingħajr ma tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta' prova tal-oriġini, bil-kondizzjoni li tali prodotti ma jkunux importati permezz tal-kummerċ u jkunu ġew iddikjarati bħala li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din il-Konvenzjoni u fejn ma jkun hemm l-ebda dubju dwar il-veraċità ta' tali dikjarazzjoni. Fil-każ ta’ prodotti li jintbagħtu bil-posta, dik id-dikjarazzjoni tista’ ssir fuq id-dikjarazzjoni tad-dwana CN22/CN23 jew fuq folja tal-karta annessa ma’ dak id-dokument.

2.   Importazzjonijiet li huma fuq bażi okkażjonali u li jikkonsistu biss minn prodotti għall-użu personali ta’ min jirċevihom jew tal-vjaġġaturi jew il-familji tagħhom m’għandhomx jitqiesu bħala importazzjonijiet permezz tal-kummerċ jekk ikun ċar min-natura u mill-kwantità tal-prodotti li ma jkun hemm l-ebda għan kummerċjali.

3.   Barra minn hekk, il-valur totali ta’ dawn il-prodotti m'għandux jaqbeż il-EUR 500 fil-każ ta’ pakketti zgħar jew ta’ EUR 1 200 fil-każ ta’ prodotti li jkunu parti mill-valiġġi personali ta’ vjaġġaturi.

Artikolu 27

Dokumenti ta’ sostenn

Id-dokumenti msemmijin fl-Artikoli 16(3) u 21(5) użati bil-għan li jippruvaw li l-prodotti koperti b'ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED jew b'dikjarazzjoni tal-oriġini jew b'dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED ikunu jistgħu jitqiesu bħala prodotti oriġinarji f'Parti Kontraenti u li jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvinzjoni jistgħu jikkonsistu inter alia f’dan li ġej:

(1)

prova diretta tal-ipproċessar imwettaq mill-esportatur jew mill-fornitur sabiex jakkwista l-oġġetti kkonċernati, li jkunu jinsabu, pereżempju, fil-kontijiet tiegħu jew fiż-żamma tal-kotba interni tiegħu;

(2)

dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-materjali użati, maħruġin jew magħmulin fil-Parti Kontraenti rilevanti meta dawn id-dokumenti jintużaw skont il-liġi nazzjonali;

(3)

dokumenti li jagħtu prova li x-xogħol jew l-ipproċessar tal-materjali fil-Parti Kontraenti rilevanti, maħruġin jew magħmulin fil-Parti Kontraenti rilevanti, fejn dawn id-dokumenti jintużaw skont il-liġi nazzjonali;

(4)

ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED jew dikjarazzjonijiet tal-oriġini jew dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED li jippruvaw l-istatus oriġinarju tal-materjali użati, maħruġin jew magħmulin fil-Partijiet Kontraenti skont din il-Konvenzjoni;

(5)

evidenza xierqa dwar ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkunu twettqu barra mill-Parti Kontraenti rilevanti skont l-Artikolu 11, li tagħti prova li r-rekwiżiti ta’ dak l-Artikolu jkunu ġew issodisfatti.

Artikolu 28

Żamma tal-prova tal-oriġini, tad-dikjarazzjoni tal-fornitur u tad-dokumenti ta’ sostenn

1.   L-esportatur li japplika għall-ħruġ ta' ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandu jżomm id-dokumenti msemmijin fl-Artikolu 16(3) għal mill-anqas tliet snin.

2.   L-esportatur li jfassal dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED għandu jżomm kopja ta' din id-dikjarazzjoni tal-oriġini kif ukoll tad-dokumenti msemmijin fl-Artikolu 21(5) għal mill-anqas tliet snin.

3.   L-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta li joħorġu ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED għandhom iżommu d-dokumenti msemmijin fl-Artikolu 16(2) għal mill-anqas tliet snin.

4.   L-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta għandhom iżommu għal mill-anqas tliet snin iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 u EUR-MED kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tal-oriġini u d-dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED li jkunu ġew ippreżentati lilhom.

Artikolu 29

Diskrepanzi u żbalji formali

1.   L-iskoperta ta’ diskrepanzi żgħar bejn dikjarazzjonijiet magħmulin fil-provi tal-oriġini u dawk magħmulin fid-dokumenti ppreżentati lill-uffiċċju doganali bil-għan li jsiru l-formalitajiet biex jiġu importati l-prodotti ma jagħmlux ipso facto l-prova tal-oriġini nulla u mhux valida jekk ikun stabbilit li dan id-dokument ikun jikkorrispondi għall-prodotti ppreżentati.

2.   Żbalji formali ovvji bħalma huma żbalji tal-ittajpjar fuq prova tal-oriġini m’għandhomx iwasslu sabiex dan id-dokument jiġi rrifjutat jekk dawn l-iżbalji ma jkunux tali li joħolqu dubji rigward il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet li jkun hemm f’dan id-dokument.

Artikolu 30

Ammonti espressi f’euro

1.   Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21(1)(b) u tal-Artikolu 26(3) f'każijiet fejn il-prodotti jkunu fatturati f'valuta li mhix l-euro, l-ammont fil-valuti nazzjonali tal-Partijiet Kontraenti li jkunu ekwivalenti għall-ammonti espressi f'euro għandhom jiġu ffissati kull sena minn kull wieħed mill-pajjiżi kkonċernati.

2.   Kunsinna għandha tibbenefika mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21(1)(b) jew tal-Artikolu 26(3) b’referenza għall-valuta li fiha tkun imfassla l-fattura, skont l-ammont stabbilit mill-pajjiż ikkonċernat.

3.   L-ammonti li għandhom jintużaw f’kull valuta nazzjonali partikolari għandhom ikunu ekwivalenti f’dik il-valuta għall-ammonti espressi f’euro hekk kif kienu fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tax-xahar ta’ Ottubru. L-ammonti għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni Ewropea sal-15 ta’ Ottubru u għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinnotifika lill-pajjiżi kollha kkonċernati bl-ammonti rilevanti.

4.   Pajjiż jista’ jaqta' għad-dritt 'l isfel jew 'il fuq l-ammont li jirriżulta mill-konverżjoni għall-valuta nazzjonali tiegħu ta’ ammont espress f’ewro. L-ammont maqtugħ għad-dritt ma jistax ivarja aktar minn 5 % mill-ammont li jirriżulta mill-konverżjoni. Pajjiż jista' jżomm bla ma jibdel l-ekwivalenti tal-valuta nazzjonali tiegħu ta' ammont espress f'euro jekk, fiż-żmien tal-aġġustament annwali previst fil-paragrafu 3, il-konverżjoni ta' dak l-ammont, qabel ma jsir il-qtugħ għad-dritt, tirriżulta f'żieda ta' anqas minn 15 % fl-ekwivalenti fil-valuta nazzjonali. L-ewkivalenti tal-valuta nazzjonali jista' tinżamm mhux mibdul jekk il-konverżjoni tirriżulta fi tnaqqis f'dak il-valur ekwivalenti.

5.   L-ammonti espressi f’euro għandhom jiġu rriveduti mill-Kumitat Konġunt fuq talba ta' kwalunkwe Parti Kontraenti. Meta jwettaq din ir-reviżjoni, il-Kumitat Konġunt għandu jqis sa liema punt ikun mixtieq li jkunu ppriservati f’termini reali l-effetti tal-limiti kkonċernati. Għal dan il-għan, jista’ tiddeċiedi li jimmodifika l-ammonti espressi f’euro.

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦAL KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 31

Kooperazzjoni amministrattiva

1.   L-awtoritajiet doganali tal-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu lil xulxin, permezz tal-Kummissjoni Ewropea, b’kampjuni tal-impressjonijiet tat-timbri użati fl-uffiċċji doganali tagħhom għall-ħruġ taċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 u EUR-MED, flimkien mal-indirizzi tal-awtoritajiet doganali responsabbli mill-verifika ta' dawk iċ-ċertifikati, tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini u tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED.

2.   Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’ din il-Konvenzjoni, il-Partijiet Kontraenti għandhom jgħinu lil xulxin, permezz tal-amministrazzjonijiet doganali kompetenti, fil-kontroll tal-awtentiċità taċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 u EUR-MED, tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini u tad-dikjarazzjonijiet tal-oriġini EUR-MED u tal-eżattezza tat-tagħrif mogħti f’dawn id-dokumenti.

Artikolu 32

Verifika tal-provi tal-oriġini

1.   Il-verifiki sussegwenti tal-provi tal-oriġini għandhom jitwettqu b’mod każwali jew kull meta l-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jkollhom dubji raġonevoli dwar l-awtentiċità ta’ tali dokumenti, dwar l-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati jew dwar l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħrajn ta’ din il-Konvenzjoni.

2.   Għall-finijiet tal-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta għandhom jagħtu lura ċ-ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED u l-fattura, jekk tkun ġiet ippreżentata, id-dikjarazzjoni tal-oriġini jew id-dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED, jew kopja ta' dawn id-dokumenti, lill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta filwaqt li jagħtu, fejn ikun xieraq, ir-raġunijiet għat-talba għal verifika. Kwalunkwe dokumenti u tagħrif miksubin li jissuġġerixxu li t-tagħrif mogħti fil-prova tal-oriġini jkun żbaljat għandu jintbagħat biex isostni t-talba għal verifika.

3.   Il-verifika għandha ssir mill-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed tesporta. Għal dan il-għan, għandu jkollhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe prova u li jwettqu kwalunkwe spezzjoni tal-kontijiet tal-esportatur jew li jagħmlu kwalunkwe kontroll ieħor meqjus xieraq.

4.   Jekk l-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta jiddeċiedu li jissospendu l-għoti tat-trattament preferenzjali lill-prodotti kkonċernati waqt li jkunu qegħdin jistennew ir-riżultati tal-verifika, l-importatur għandu jkun offrut il-possibbiltà li l-prodotti jinħarġu soġġetti għal kwalunkwe miżuri ta’ prekawzjoni kkunsidrati meħtiġin.

5.   L-awtoritajiet doganali li jitolbu l-verifika għandhom ikunu infurmati bir-riżultati tagħha malajr kemm jista' jkun. Dawn ir-riżultati għandhom jindikaw b'mod ċar jekk id-dokumenti jkunux awtentiċi u jekk il-prodotti kkonċernati jkunux jistgħu jitqiesu bħala prodotti li joriġinaw f'waħda mill-Partijiet Kontraenti u jekk ikunux jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħrajn ta' din il-Konvenzjoni.

6.   Jekk fil-każijiet ta' dubju raġonevoli ma jkunx hemm tweġiba fi żmien għaxar xhur mid-data tat-talba għal verifika jew jekk it-tweġiba ma jkunx fiha tagħrif suffiċjenti sabiex tiġi ddeterminata l-awtentiċità tad-dokument inkwistjoni jew sabiex tiġi ddeterminata l-oriġini vera tal-prodotti, l-awtoritajiet doganali li jressqu t-talba għandhom, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, jirrifjutaw id-dritt għall-preferenzi.

Artikolu 33

Soluzzjoni tat-tilwim

Fejn iqumu tilwimiet b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 li ma jkunux jistgħu jissolvew bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli milli jwettqi din il-verifika, għandhom jitressqu quddiem il-korp bilaterali stabbilit mill-Ftehim rilevanti. Fejn iqumu tilwimiet li ma jkunux marbutin mal-proċeduri tal-verifika tal-Artikolu 32 b'rabta mal-interpretazzjoni ta' din il-Konvenzjoni, għandhom jitressqu lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha r-riżoluzzjoni ta' tilwimiet bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-Parti Kontraenti li tkun qed timporta għandha sseħħ taħt il-leġiżlazzjoni ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 34

Penali

Għandhom jiġu imposti penali fuq kull persuna li tfassal, jew tikkaġuna t-tfassil, ta’ dokument li jkun fih tagħrif mhux korrett bil-għan li jinkiseb trattament preferenzjali għal prodotti.

Artikolu 35

Żoni liberi

1.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-passi kollha meħtiġin sabiex jiżguraw li prodotti nnegozjati taħt il-kopertura ta’ prova tal-oriġini li waqt it-trasport jużaw żona libera li tkun tinsab fit-territorju tagħhom, ma jinbidlux b’oġġetti oħrajn u li ma jsirilhom xejn għajr xogħlijiet normali maħsubin biex ma jħalluhomx jitħassru.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, meta prodotti li joriġinaw minn Parti Kontraenti jiġu importati f'żona libera taħt il-kopertura ta' prova tal-oriġini u jgħaddu minn trattament jew ipproċessar, l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom joħorġu ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED ġdid fuq talba tal-esportatur, jekk it-trattament jew l-ipproċessar li jkunu għaddew minnu jkun konformi ma' din il-Konvenzjoni.


(1)  Minħabba fl-Unjoni Doganali bejn il-Liechtenstein u l-Isvizzera, il-prodotti li joriġinaw fil-Liechtenstein huma kkunsidrati bħala li joriġinaw fl-Isvizzera.

(2)  Il-Prinċipat tal-Leichtenstein qiegħed f'unjoni doganali mal-Isvizzera, u huwa Parti Kontraenti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

ANNESS I

Noti introduttorji għal-lista fl-anness II

Nota 1:

Il-lista telenka l-kondizzjonijiet meħtiġin għall-prodotti kollha li għandhom jitqiesu bħala maħdumin jew ipproċessati biżżejjed skont it-tifsira tal-Artikolu 5 ta' dan l-Appendiċi.

Nota 2:

2.1.

L-ewwel żewġ kolonni fil-lista jiddeskrivu l-prodott miksub. L-ewwel kolonna tagħti n-numru tal-intestatura jew in-numru tal-kapitolu użat fis-Sistema Armonizzata u t-tieni kolonna tagħti d-deskrizzjoni tal-prodotti użati f'dik is-sistema għal dik l-intestatura jew dak il-kapitolu. Għal kull partita fl-ewwel żewġ kolonni, hemm speċifikata regola fil-kolonna 3 jew fil-kolonna 4. Fejn, f’xi każijiet, il-partita fl-ewwel kolonna tkun ippreċeduta minn “ex”, dan ifisser li r-regoli fil-kolonna 3 jew fil-kolonna 4 jkunu japplikaw biss għall-parti ta’ dik l-intestatura kif deskritt fil-kolonna 2.

2.2.

Fejn diversi numri ta’ intestatura jkunu miġburin flimkien fil-kolonna 1 jew meta jingħata numru ta’ kapitolu u għalhekk id-deskrizzjoni tal-prodotti fil-kolonna 2 tingħata f’termini ġenerali, ir-regoli ta’ ħdejha fil-kolonna 3 jew fil-kolonna 4 jkunu japplikaw għall-prodotti kollha li, fis-Sistema Armonizzata, huma kklassifikati taħt l-intestaturi tal-kapitolu jew fi kwalunkwe waħda mill-intestaturi miġburin flimkien fil-kolonna 1.

2.3.

Fejn ikun hemm regoli differenti fil-lista li japplikaw għal prodotti differenti f’intestatura, kull inċiż ikun fih id-deskrizzjoni ta’ dik il-parti tal-intestatura koperta mir-regoli ta’ maġenbha fil-kolonna 3 jew fil-kolonna 4.

2.4.

Fejn, għal partita fl-ewwel żewġ kolonni, ikun hemm regola speċifikata kemm fil-kolonna 3 kif ukoll fil-kolonna 4, l-esportatur jista' jagħżel li japplika r-regola stabbilita fil-kolonna 3 jew dik stabbilita fil-kolonna 4. Jekk ma tingħata l-ebda regola tal-orġini fil-kolonna 4, għandha tiġi applikata r-regola stabbilita fil-kolonna 3.

Nota 3:

3.1.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 ta' dan l-Appendiċi, dwar prodotti li jkunu kisbu status tal-oriġini li jkunu użati fil-manifattura ta’ prodotti oħrajn, għandhom japplikaw irrispettivament minn jekk l-istatus ikunx inkiseb fil-fabbrika fejn jintużaw dawn il-prodotti jew f’fabbrika oħra f’Parti Kontraenti.

Eżempju:

 

Magna tal-intestatura 8407, li għaliha r-regola tgħid li l-valur tal-materjali mhux oriġinarji li jistgħu jiġu inkorporati ma jistax ikun aktar minn 40 % tal-prezz tal-fabbrika, hija magħmula minn “liga tal-azzar oħra ffurmata b’mod mhux irfinut fil-forġa” tal-intestatura ex 7224.

 

Jekk dan ix-xogħol tal-forġa jkun sar fl-Unjoni Ewropea minn ingott mhux oriġinarju, ikun diġà kiseb status oriġinarju permezz tar-regola tal-intestatura ex 7224 fil-lista. Ix-xogħol tal-forġa jista’ mbagħad jgħodd bħala oriġinarju fil-kalkolu tal-valur għall-magna, irrispettivament minn jekk tkunx ġiet prodotta fl-istess fabbrika jew f’fabbrika oħra fl-Unjoni Ewropea. Il-valur tal-ingott mhux oriġinarju għalhekk ma jitqiesx meta jkun qiegħed jingħadd il-valur ta’ materjali mhux oriġinarji użati.

3.2.

Ir-regola fil-lista tirrappreżenta l-ammont minimu ta’ xogħol jew ipproċessar meħtieġ, u t-twettiq ta’ aktar ħidma jew ipproċessar ukoll jagħti status oriġinarju; min-naħa l-oħra, it-twettiq ta’ anqas xogħol jew ipproċessar ma jistax jagħti status oriġinarju. Għaldaqstant, jekk regola tistipula li materjal mhux oriġinarju, f'ċertu livell tal-manifattura, jista' jintuża, l-użu ta' dan it-tip ta' materjal fi stadju aktar bikri tal-manifattura huwa permess, u l-użu ta' dan it-tip ta' materjal fi stadju aktar 'il quddiem mhux.

3.3.

Bla ħsara għan-Nota 3.2, meta regola tuża l-espressjoni “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura”, allura jistgħu jintużaw materjali ta’ kwalunkwe intestatura/i (anke materjali tal-istess deskrizzjoni u intestatura bħall-prodott), soġġetti, madankollu, għal xi limitazzjonijiet speċifiċi li jista’ jkun hemm fir-regola.

Madankollu, l-espressjoni “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra taħt l-intestatura ...” jew “Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra taħt l-istess intestatura tal-prodott” tfisser li jistgħu jintużaw materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dawk bl-istess deskrizzjoni tal-prodott kif tidher fil-kolonna 2 tal-lista.

3.4.

Meta regola fil-lista tispeċifika li prodott ikun jista’ jiġi fabbrikat minn aktar minn materjal wieħed, dan ifisser li jistgħu jintużaw materjal wieħed jew aktar. Ma tirrikjedix li jintużaw kollha.

Eżempju:

Ir-regola għat-tessuti tal-intestaturi minn 5208 sa 5212 tipprovdi li jistgħu jintużaw fibri naturali u li materjali kimiċi, fost materjali oħra, jistgħu jintużaw ukoll. Dan ma jfissirx li għandhom jintużaw it-tnejn li huma; huwa possibbli li jintuża wieħed jew l-ieħor, jew it-tnejn.

3.5.

Fejn regola fil-lista tispeċifika li prodott għandu jkun manifatturat minn xi materjal partikolari, din il-kondizzjoni ma timpedixxix l-użu ta' materjali oħrajn li, minħabba n-natura inerenti tagħhom, ma jistgħux jissodisfaw ir-regola. (Ara wkoll in-Nota 6.2 hawn taħt fir-rigward tat-tessuti).

Eżempju:

 

Ir-regola dwar ikel ippreparat taħt l-intestatura 1904, li teskludi speċifikament l-użu taċ-ċereali jew prodotti derivati minnhom, ma timpedix l-użu ta’ melħ minerali, kimiki u addittivi oħrajn li ma humiex prodotti miċ-ċereali.

 

Madankollu, dan ma japplikax għal prodotti li, għalkemm ma jistgħux jiġu fabbrikati mill-materjali partikolari speċifikati fil-lista, jistgħu jiġu prodotti minn materjal tal-istess natura fi stadju aktar bikri tal-fabbrikazzjoni.

Eżempju

Fil-każ ta’ oġġett ta’ lbies tal-ex Kapitolu 62 magħmul minn materjali mhux minsuġin, jekk huwa permess biss l-użu ta’ ħjut mibrumin mhux oriġinarji għal din il-klassi ta’ oġġett, mhux possibbli li tibda minn drapp mhux minsuġ - anki jekk drappijiet mhux minsuġin ma jistgħux, normalment, isiru minn ħjut mibrumin. F’każijiet bħal dawn, il-materjal tal-bidu, normalment, ikun l-istadju ta’ qabel il-ħjut mibrumin – jiġifieri, l-istadju tal-fibri.

3.6.

Fejn, f’regola fil-lista, jingħataw żewġ perċentwali għall-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji li jistgħu jintużaw, allura dawn il-perċentwali ma jistgħux jingħaddu flimkien. Fi kliem ieħor, il-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji kollha użati ma jista’ qatt jaqbeż l-ogħla tal-perċentwali mogħtijin. Barra minn hekk, il-perċentwali individwali ma jistgħux jinqabżu, fir-rigward tal-materjali partikolari li għalihom ikunu japplikaw.

Nota 4:

4.1.

It-terminu “fibri naturali” huwa użat fil-lista biex jirreferi għal fibri li mhumiex fibri artifiċjali jew sintetiċi. Huwa limitat għall-istadju ta’ qabel ma jinbarmu l-fibri, inkluż l-iskart u, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, jinkludi fibri li jkunu ġew imqardxin, mimxutin jew ipproċessati b’xi mod ieħor iżda mhux mibrumin.

4.2.

It-terminu “fibri naturali” jinkludi krin tal-intestatura 0511, għażel tal-intestaturi 5002 u 5003, kif ukoll fibri tas-suf u xagħar fin jew aħrax tal-annimali tal-intestaturi minn 5101 sa 5105, fibri tal-qoton tal-intestaturi minn 5201 sa 5203, u fibri veġetali oħrajn tal-intestaturi minn 5301 sa 5305.

4.3.

It-terminu “polpa tat-tessuti”, “materjali kimiċi” u “materjali li minnhom issir il-karta” huma użati fil-lista biex jiddeskrivu l-materjali, li mhumiex klassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63, li jistgħu jintużaw biex għall-manifattura ta' fibri jew ħjut artifiċjali, sintetiċi jew tal-karta.

4.4.

It-terminu “fibri bażiċi magħmulin mill-bniedem” huwa użat fil-lista biex jirreferi għal filament tow sintetiku jew artifiċjali, fibri bażiċi jew skart, tal-intestaturi minn 5501 sa 5507.

Nota 5:

5.1.

Meta, għal prodott partikolari fil-lista, issir referenza għal din in-Nota, il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-kolonna 3 m’għandhomx jiġu applikati għal xi materjali tat-tessuti bażiċi użati fil-manifattura ta’ dan il-prodott u li, meta jittieħdu flimkien, ikunu jirrappreżentaw 10 % jew anqas tal-piż totali tal-materjali bażiċi tat-tessuti kollha użati. (Ara wkoll in-Noti 5.3 u 5.4).

5.2.

Madankollu, it-tolleranza msemmija fin-Nota 5.1 tista’ tiġi applikata biss għal prodotti mħalltin li jkunu saru minn żewġ materjali bażiċi tat-tessuti jew aktar.

Dawn li ġejjin huma l-materjali bażiċi tat-tessuti:

l-għażel,

is-suf,

ix-xagħar oħxon tal-annimali,

ix-xagħar fin tal-annimali,

il-krin,

il-qoton,

il-materjal li minnu ssir il-karta u l-karta,

il-kittien,

il-qanneb veru,

il-ġuta jew fibri tessili oħrajn tat-tilju,

is-sisal u fibri tessili oħrajn tal-familja Agave,

il-ġewż tal-indi, l-abaka, ir-ramie u l-fibri veġetali oħrajn tal-insiġ,

il-filamenti sintetiċi magħmulin mill-bniedem,

il-filamenti artifiċjali magħmulin mill-bniedem,

il-filamenti li minnhom jgħaddi l-kurrent,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polypropylene magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polyester magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polyamide magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polyacrylonitrile magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polyamide magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-polytetrafluoroethylene magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poly(phenylene sulphide) magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-poly(vinyl chloride) magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi oħra magħmulin mill-bniedem,

il-fibri prinċipali sintetiċi tal-visk magħmulin mill-bniedem,

fibri artifiċjali oħrajn magħmulin mill-bniedem,

ħjut magħmulin minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijeter, kemm jekk mibrumin kif ukoll jekk le,

ħjut magħmulin minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijester, kemm jekk mibrumin kif ukoll jekk le,

prodotti tal-intestatura 5605 (ħjut metallizzati) li jinkorporaw strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl tal-aluminju jew f'qalba ta’ rita tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab tal-aluminju kif ukoll jekk le, b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi rqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew kulurita.

prodotti oħrajn tal-intestatura 5605.

Eżempju:

Ħajt, tal-intestatura 5205, magħmul minn fibri tal-qoton tal-intestatura 5203 u fibri bażiċi sintetiċi tal-intestatura 5506, huwa ħajt imħallat. Għalhekk, fibri bażiċi sintetiċi mhux oriġinarji li ma jissodisfawx ir-regoli dwar l-oriġini (li jirrikjedu l-manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti) jistgħu jintużaw, sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx aktar minn 10 % tal-piż totali tal-ħjut mibrumin.

Eżempju:

Drapp tas-suf, tal-intestatura 5112, magħmul minn ħajt tas-suf tal-intestatura 5107 u ħajt sintetiku minn fibri bażiċi tal-intestatura 5509, huwa drapp imħallat. Għalhekk, ħjut mibrumin sintetiċi li ma jissodisfawx ir-regoli dwar l-oriġini (li jirrikjedu manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tat-tessuti), jew ħjut mibrumin tas-suf li ma jissodisfawx ir-regoli dwar l-oriġini (li jirrikjedu manifattura minn fibri naturali li ma jkunux imqardxin, mimxutin jew ippreparati għall-brim b’xi mod ieħor), jew taħlita tat-tnejn, jistgħu jintużaw sakemm il-piż totali tagħhom ma jkunx aktar minn 10 % tal-piż totali tad-drapp.

Eżempju:

Drapp minsuġ bil-pil, tal-intestatura 5802, magħmul minn ħjut mibrumin tal-qoton tal-intestatura 5205 u drapp tal-qoton tal-intestatura 5210, ikun prodott imħallat biss jekk id-drapp tal-qoton innifsu jkun drapp imħallat magħmul minn ħjut mibrumin ikklassifikati taħt żewġ intestaturi separati, jew jekk il-ħjut mibrumin tal-qoton użati jkunu taħlita huma stess.

Eżempju:

Kieku d-drapp minsuġ bil-pil ikkonċernat kien magħmul minn ħjut mibrumin tal-qoton tal-intestatura 5205 u drapp sintetiku tal-intestatura 5407, allura, ovvjament, il-ħjut mibrumin użati jkunu żewġ materjali bażiċi separati tad-drapp u d-drapp minsuġ bil-pil ikun, għalhekk, prodott imħallat.

5.3.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw “ħjut magħmulin minn polijuretejn segmentat b’segmenti flessibbli tal-polijeter, kemm jekk mibrumin kif ukoll jekk le”, din it-tolleranza hija 20 % fir-rigward ta’ dawn il-ħjut.

5.4.

Fil-każ ta’ prodotti li jinkorporaw “strixxa li tikkonsisti f’qalba ta’ fojl tal-aluminju jew f'qalba ta’ rita tal-plastik, kemm jekk miksija bit-trab tal-aluminju kif ukoll jekk le, b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ strixxi rqaq tal-plastik permezz ta’ kolla trasparenti jew kulurita”, din it-tolleranza hija ta’ 30 % fir-rigward ta’ din l-istrixxa.

Nota 6:

6.1.

Fejn, fil-lista, issir riferenza għal din in-Nota, materjali tat-tessuti (bl-eċċezzjoni ta’ kisi u kisi minn ġewwa), li ma jkunux jissodisfaw ir-regola ddikjarata fil-lista fil-kolonna 3 għall-prodott maħdum ikkonċernat jistgħu jintużaw, basta jkunu kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jkunx jaqbeż it-8 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika.

6.2.

Bla ħsara għan-Nota 6.3, materjali li ma jkunux iklassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63 jistgħu jintużaw b’mod ħieles fil-fabbrikazzjoni ta’ prodotti tat-tessuti, kemm jekk ikun fihom it-tessuti kif ukoll jekk le.

Eżempju:

Jekk regola fil-lista tipprovdi li, għal oġġett partikulari tat-tessuti (bħal qalziet), għandu jintuża l-ħajt, dan ma jwaqqafx l-użu ta’ oġġetti tal-metall, bħalma huma buttuni, minħabba li l-buttuni mhumiex klassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63. Għall-istess raġuni, dan ma jwaqqafx l-użu taż-żippijiet, avolja ż-żippijiet normalment ikunu jinkludu t-tessuti.

6.3.

Fejn tapplika regola dwar perċentwali, il-valur ta' materjali li mhumiex ikklassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63 għandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-valur tal-materjali mhux oriġinarji li jkunu inkorporati.

Nota 7:

7.1.

Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707, minn 2713 sa 2715, ex 2901, ex 2902 u ex 3403, il-"proċessi speċifiċi" huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni taħt vakwu;

(b)

distillazzjoni mill-ġdid bi proċess ta' frazjonizzazzjoni estremament kompleta;

(c)

cracking;

(d)

formazzjoni mill-ġdid;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi selettivi;

(f)

il-proċess li jinkludi x-xogħlijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċtu sulfuriku (spirtu tal-melħ) ikkonċentrat, anidridu tal-oleum jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b'aġenti alkalini; dekolorizzazzjoni u purifikazzjoni bit-tafal attiv b'mod naturali, tafal attivat, faħam attivat jew bauxite;

(g)

polimerizzazzjoni;

(h)

alkilazzjoni;

(i)

iżomerizzazzjoni.

7.2.

Għall-iskopijiet tal-intestaturi 2710, 2711 u 2712, il-"proċessi speċifiċi" huma dawn li ġejjin:

(a)

distillazzjoni taħt vakwu;

(b)

distillazzjoni mill-ġdid bi proċess ta' frazjonizzazzjoni estremament kompleta;

(c)

cracking;

(d)

formazzjoni mill-ġdid;

(e)

estrazzjoni permezz ta’ solventi selettivi;

(f)

il-proċess li jinkludi l-operazzjonijiet kollha li ġejjin: l-ipproċessar bl-aċtu sulfuriku (spirtu tal-melħ) ikkonċentrat, anidridu tal-oleum jew tal-kubrit; newtralizzazzjoni b'aġenti alkalini; dekolorizzazzjoni u purifikazzjoni bit-tafal attiv b'mod naturali, tafal attivat, faħam attivat jew bauxite;

(g)

polimerizzazzjoni;

(h)

alkilazzjoni;

(i)

iżomerizzazzjoni.

(j)

fir-rigward ta' żjut ħoxnin tal-intestatura ex 2710 biss, l-eliminazzjoni tal-kubrit bl-idroġenu, li jirriżulta fi tnaqqis ta' mill-anqas 85% tal-kontenut ta' kubrit mill-prodotti pproċessati (il-metodu ASTM D 1266-59 T);

(k)

fir-rigward tal-prodotti tal-intestatura 2710 biss, it-tneħħija tal-pitrolji bi proċess li mhux filtrazzjoni;

(l)

fir-rigward taż-żjut tqal tal-intestatura ex 2710 biss, it-trattament bl-idroġenu, taħt pressjoni ta' iktar minn 20 bar u temperatura ta' aktar minn 250 °C, bl-użu ta' katalist, ħlief biex jitneħħa l-kubrit, meta l-idroġenu jkun jikkostitwixxi element attiv f'reazzjoni kimika. It-trattament ulterjuri, bl-idroġenu, ta’ żjut li jillubrikaw tal-intestatura 2710 (eż. it-tlestija bl-ilma – hydrofinishing – jew it-tneħħija tal-kulur) sabiex, speċjalment, ikun hemm titjib fil-kulur jew l-istabbiltà, m’għandhomx, madankollu, jitqiesu bħala proċess speċifiku;

(m)

fir-rigward tan-nafta tal-intestatura ex 2710 biss, id-distillazzjoni atmosferika, bil-kondizzjoni li jiġi ddistillat inqas minn 30 %, bil-volum, ta' dawn il-prodotti, inkluż it-telf, b'temperatura ta' 300 °C, bil-metodu ASTM D 86;

(n)

fir-rigward ta’ żjut tqal minbarra żjut tal-gass u nafta tal-intestatura ex 2710 biss, trattament permezz ta’ brush-discharge elettrika ta’ frekwenza għolja;

(o)

fir-rigward ta' prodotti mhux irfinati (minbarra petroleum jelly, ożoċerit, xama' tal-linjite, xama' tal-pit, xama' bajda li fiha mil-lat ta' piż anqas minn 0.75 % ta' żejt) tal-intestatura ex 2712 biss, it-tneħħija ta' żejt permezz tal-kristallizzazzjoni frazzjonali.

7.3.

Għall-iskopijiet tal-intestaturi ex 2707, minn 2713 sa 2715, ex 2901, ex 2902 u ex 3403, xogħlijiet sempliċi, bħal tindif, tferriegħ, tneħħija tal-imluħa, separazzjoni tal-ilma, tisfija, l-għoti tal-kulur, immarkar, il-kisba ta' kontenut ta' kubrit bħala riżultat ta' taħlit ta' prodotti b'kontenuti differenti ta' kubrit, jew kwalunkwe taħlita ta' dawn ix-xogħlijiet jew xogħlijiet simili, ma jikkonferixxux oriġini.

ANNESS II

Lista ta' xogħol jew ipproċessar meħtieġ li jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex il-prodott manifatturat jikseb status oriġinarju

Intestatura SA

Deskrizzjoni tal-prodott

Xogħol jew ipproċessar, li sar fuq materjali li mhumiex ta’ oriġini, li jikkonferixxi l-istatus ta’ oriġini

(1)

(2)

(3) jew (4)

Kapitolu 1

Annimali ħajjin

L-annimali kollha tal-Kapitolu 1 għandhom jinkisbu sħaħ

 

Kapitolu 2

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitoli 1 u 2 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

 

Kapitolu 3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 3 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

ex Kapitolu 4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti li jittieklu li ġejjin minn annimali, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 4 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib ieħor iffermentat jew aċidifikat u krema, kemm jekk konċentrata jew le jew biz-zokkor miżjud jew b’sustanza oħra ta' ħlewwa jew imħawra jew li jkun fihom miżjud frott, ġewż jew kawkaw:

Manifattura li fiha:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 li jintużaw jinkisbu sħaħ,

il-meraq kollu tal-frott (għajr dak tal-ananas, tal-lajm jew tal-grejpfrut) tal-intestatura 2009 li jintuża huwa ta’ oriġini, u

l-valur tal-materjali kollu tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 5

Prodotti li ġejjin mill-annimali, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 5 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

ex ex 0502

Lanżit u xagħar preparati tal-ħnieżer, tal-majjali tas-simna jew taċ-ċingjali

Tindif, diżinfettar, issortjar u ddrittar ta’ lanżit u xagħar

 

Kapitolu 6

Siġar ħajjin u pjanti oħra; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali

Manifattura li fiha:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 6 li jintużaw jinkisbu sħaħ, u

l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 7

Ħaxix li jittiekel u ċerti għeruq u tuberi

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 7 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

Kapitolu 8

Frott u karawett li jittiekel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ

Manifattura li fiha:

il-frott u l-ġewż kollu li ntuża jinkiseb sħiħ, u

l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-valur tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 9

Kafé, té, maté u ħwawar; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 9 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat jew bil-kafeina mneħħija jew le; ħliefa u qxur tal-kafè; sostituti tal-kafè li fihom kafè fi kwalunkwe proporzjon

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

0902

Té, kemm jekk imħawwar jew le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

ex ex 0910

Taħlitiet ta’ ħwawar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

Kapitolu 10

Ċereali

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 10 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

ex Kapitolu 11

Prodotti tal-industrija tad-dqiq; xgħir; lamti; inulina; glutina tal-qamħ; għajr:

Manifattura li fiha ċ-ċereali kollha, il-ħaxix li jittiekel, l-għeruq u t-tuberi tal-intestatura 0714 jew il-frott li jintużaw/jintuża jinkisbu/jinkiseb sħaħ/sħiħ

 

ex ex 1106

Dqiq, frak u trab tal-ħaxix leguminuż imqaxxar u mnixxef tal-intestaura 0713

Tnixxif u tħin ta’ ħaxix leguminuż tal-intestatura 0708

 

Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 12 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

1301

Gommalakka; gomom naturali, rażi, rażi tal-gomma u oleoreżini (per eżempju, balzmi)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 1301 li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1302

Linef u estratti veġetali; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġnijiet oħra u materjali li jħaxxnu, modifikati jew le, derivati minn prodotti veġetali:

 

 

– Muċilaġnijiet u sustanzi li jħaxxnu, modifikati, derivati minn prodotti veġetali

Manifattura minn muċilaġnijiet u sustanzi li jħaxxnu mhux modifikati

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 14

Materjali għall-immaljar tal-ħaxix; prodotti veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 14 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

ex Kapitolu 15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u l-prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet li jittieklu preparati; xema’ mill-annimali jew veġetali; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

1501

Xaħam tal-ħnieżer (inkluż il-lardu) u xaħam tat-tjur, barra minn dak tal-intestatura 0209 jew 1503 :

 

 

– Xaħmijiet minn għadam jew skart

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestatura 0203 , 0206 jew 0207 jew għadam tal-intestatura 0506

 

– Oħra

Manifattura mil-laħam jew mill-ġewwieni li jittiekel tal-majjal tal-intestatura 0203 jew 0206 jew tal-laħam jew tal-ġewwieni li jittiekel tat-tjur tal-intestatura 0207

 

1502

Xaħmijiet ta’ annimali bovini, nagħaġ jew mogħoż, barra minn dawk tal-intestatura 1503

 

 

– Xaħmijiet minn għadam jew skart

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestatura 0201 , 0202 , 0204 jew 0206 jew għadam tal-intestatura 0506

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 2 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, irfinuti jew le, iżda mhux kimikament modifikati:

 

 

– Frazzjonijiet solidi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 1504

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Manifattura minn xaħam tas-suf mhux raffinat tal-intestatura 1505

 

1506

Xaħmijiet u żjut oħra mill-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux kimikament modifikati:

 

 

– Frazzjonijiet solidi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 1506

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 2 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

1507 sa 1515

Żjut veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom:

 

 

– Żejt tas-sojja, tal-lewż mitħun, tal-palm, tal-kopra, tal-għadam tal-palm, tal-babassu, tat-tung u tal-oitiċica, xema’ tar-riħana u xema’ tal-Ġappun, frazzjonijiet taż-żejt tal-jojoba u żjut għal użijiet tekniċi u industrjali minnbarra l-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

– Frazzjonijiet solidi, għajr għal dik taż-żejt tal-jojoba

Manifattura minn materjali oħra tal-intestaturi 1507 sa 1515

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali veġetali kollha li jintużaw jinkisbu sħaħ.

 

1516

Xaħmijiet u żjut tal-annimali u veġetali, idroġenati parzjalment jew kompletament, inter-esterifikati, esterifikati mill-ġdid jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux ippreparati aktar minn hekk

Manifattura li fiha:

l-materjali kollha tal-Kapitolu 2 li jintużaw jinkisbu sħaħ, u

l-materjali veġetali kollha li jintużaw jinkisbu sħaħ. Madankollu, il-materjali tal-intestaturi 1507 , 1508 , 1511 u 1513 jistgħu jintużaw

 

1517

Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet li jittieklu ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti ta’ dan il-Kapitolu, għajr għal xaħmijiet jew żjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

Manifattura li fiha:

il-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 4 li jintużaw jinkisbu sħaħ, u

l-materjali veġetali kollha li jintużaw jinkisbu sħaħ. Madankollu, il-materjali tal-intestaturi 1507 , 1508 , 1511 u 1513 jistgħu jintużaw

 

Kapitolu 16

Preparazzjonijiet tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra

Manifattura:

mill-annimali tal-Kapitolu 1, u/jew

li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

 

ex Kapitolu 17

Zokkor u ħelu taz-zokkor; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożju kimikament pur, f’forma solida, li fih sustanzi miżjudin li jħawru jew li jagħtu l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1702

Zokkrijiet oħra, inklużi l-lattożju, il-maltożju, il-glukożju u l-fruttożju kimikament puri, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma fihomx sustanzi miżjudin li jħawru jew li jagħtu l-kulur miżjudin; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat jew le ma’ għasel naturali; karamella:

 

 

– Maltożju u fruttożju kimikament puri

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 1702

 

– Zokkrijiet oħra f’forma solida li fihom sustanzi miżjudin li jħawru jew li jagħtu l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha li jintużaw huma ta’ oriġini

 

ex ex 1703

Għasel iswed li ġej mill-estrazzjoni jew mir-raffinar taz-zokkor li fih sustanzi miżjudin li jħawru jew li jagħtu l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1704

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma fihx kawkaw

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1901

Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet tal-ikel minn dqiq, xgħir u barli mitħun oħxon, trab tal-qamħ, lamtu jew estratt tax-xgħir, mingħajr kawkaw jew li fih anqas minn 40 % skont il-piż ta’ kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; tħejjijiet tal-ikel minn prodotti fl-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom inqas minn 5 % skont il-piż f'kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament mingħajr xaħam, li m'humiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

 

 

– Estratt tax-xgħir

Manifattura minn ċereali tal-Kapitolu 10

 

– Oħra

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1902

Għaġin, kemm jekk imsajjar u kemm jekk le jew mimli (bil-laħam jew xi sustanzi oħra) jew ippreparat mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, taljatelli, lażanja, injokki, ravjul, kannelloni; kuskus, kemm jekk ippreparat u kemm jekk le:

 

 

– Li fihom 20 % jew anqas skont il-piż ta’ laħam, ġewwieni tal-laħam, ħut, krustaċji jew molluski

Manifattura li fiha ċ-ċereali u d-derivattivi kollha li jinużaw (għajr għall-qamħ durum u d-derivattivi tiegħu) jinkisbu sħaħ

 

– Li fihom aktar minn 20 % skont il-piż ta’ laħam, ġewwieni tal-laħam, ħut, krustaċji jew molluski

Manifattura li fiha:

iċ-ċereali u d-derivattivi kollha tagħhom (għajr għall-qamħ durum u d-derivattivi tiegħu) li jintużaw jinkisbu sħaħ, u

l-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ

 

1903

Tapioca u s-sostituti ippreparati mil-lamtu, f’forma ta’ flejks, frak, perli, granulat marbul jew f’forom simili

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr lamtu tal-patata tal-intestatura 1108

 

1904

Ikel ippreparat miksub min-nefħa jew mix-xiwi ta' ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, kornflejks); ċereali (minbarra qamħirrun (qamħ)) f'forma ta' frak jew f’forma ta' flejks jew frak ieħor maħdum (minbarra dqiq, xgħir mitħun oħxon u smida), imsajrin minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-intestatura 1806 ,

li fiha iċ-ċereali kollha u d-dqiq (għajr għall-qamħ durum u l-qamħirrum Zea indurata, u d-derivattivi tagħhom), u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; ostji tat-tqarbin, kapsuli vojta tat-tip adattat għall-użu farmaċewtiku, sealing wejfers, karti tal-ostji u prodotti simili

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-Kapitolu 11

 

ex Kapitolu 20

Preparati ta’ ħxejjex, frott, ġewż jew partijiet oħra ta’ pjanti; għajr:

Manifattura li fiha l-frott, il-ġewż jew il-ħxejjex kollħa li jintużaw jinkisbu sħaħ

 

ex ex 2001

Yams, patata ħelwa u partijiet simili ta’ pjanti li jittieklu li jinkludu 5 % jew aktar skont il-piż ta’ lamtu, ippreparati jew ippreservati fil-ħall jew aċidu aċetiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 2004 u ex ex 2005

Patata f’forma ta’ dqiq, qamħ mitħun oħxon jew flejks, ippreparata jew ippreżervata mhux fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

2006

Ħxejjex, frott, ġewż, qxur tal-frott u partijiet oħra ta’ pjanti, ippreżervati biz-zokkor (skulati mill-ilma, glacè jew kristallizzati)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2007

Ġammijiet, ġelatini tal-frott, marmalejd, puré tal-frott jew ġewż u pejsts tal-frott jew ġewż, miksubin bis-sajran, kemm jekk fihom zokkor miżjud jew sustanzi ta' ħlewwa oħra u kemm jekk le.

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2008

– Ġewż, li ma fiħx zokkor miżjud jew spirti

Manifattura li fiha l-valur tal-ġewż u ż-żrieragħ taż-żejt ta’ oriġini kollha tal-intestaturi 0801 , 0802 u 1202 sa 1207 li jintużaw ma jaqbiżx is-60 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Butir tal-karawett; taħlitiet ibbażati fuq ċereali; qlub tal-palmi; qamħirrun (qamħ)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

– Oħra għajr għal frott u ġewż imsajrin mod ieħor barra fuq il-fwar jew mgħollijin fl-ilma, mingħajr zokkor miżjud, iffriżat

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-must tal-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentati u mingħajr spirtu miżjud, kemm jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa u kemm jekk le

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 21

Preparati tal-ikel varji; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta' kafè, tè jew matè tal-Paragwaj u tħejjijiet b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi ta' kafè, tè jew matè tal-Paragwaj; ċikwejra nkaljata u sostituti tal-kafè nkaljati oħra, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha ċ-ċikwejra kollha li tintuża tinkiseb sħiħa

 

2103

Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin; dqiq u tħin oħxon tal-mustarda u mustarda ppreparata:

 

 

– Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti mħalltin u ħwawar imħalltin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jista’ jintuża dqiq jew tħin oħxon tal-mustarda jew mustarda ppreparata

 

– Dqiq u trab mitħun tal-mustarda u mustarda ppreparata

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

ex ex 2104

Sopop u brodijiet u preparati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr għal ħxejjex ippreparti jew preżervati tal-intestaturi 2002 sa 2005

 

2106

Preparati ta’ ikel mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 22

Xarbiet, spirti u ħall; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-għeneb kollu jew il-materjal derivatt mill-għeneb li jintuża jinkiseb sħiħ

 

2202

Ilmijiet, inklużi l-ilmijiet minerali u l-ilmijiet effervexxenti, miżjudin biz-zokkor jew b'xi sustanza oħra għall-ħlewwa jew imħawrin, u xorb ieħor li mhux alkoħoliku, minbarra l-meraq tal-frott jew veġetali tal-intestatura 2009 :

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott,

li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

li fih il-meraq kollu tal-frott (għajr dak tal-ananas, lajm jew grejpfrut) li jintuża huwa ta’ oriġini

 

2207

Alkoħol etiliku mhux denaturizzat ta’ saħħa alkoħolika skont il-volum ta’ 80 % vol jew ogħla; alkoħol etiliku u spirti oħra, denaturizzati, ta’ kwalunkwe saħħa

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr l-intestatura 2207 jew 2208 , u

li fiha l-għeneb kollu jew materjali derivattivi mill-għeneb li jintużaw jinkisbu sħaħ jew, jekk il-materjali l-oħra kollha li jintużaw huma diġà ta’ oriġini, l-għarak jista’ jintuża sa limitu ta’ 5 % skont il-volum

 

2208

Alkoħol etiliku mhux denaturizzat b'saħħa alkoħolika skont il-volum ta' inqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xarbiet oħra bl-alkoħol

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr l-intestatura 2207 jew 2208 , u

li fiha l-għeneb kollu jew materjali derivattivi mill-għeneb li jintużaw jinkisbu sħaħ jew, jekk il-materjali l-oħra kollha li jintużaw huma diġà ta’ oriġini, l-għarak jista’ jintuża sa limitu ta’ 5 % skont il-volum

 

ex Kapitolu 23

Fdalijiet mill-industriji tal-ikel; għalf tal-annimali ppreparat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 2301

Whale meal; dqiqijiet jew pasti jew gerbub ta’ ħut ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum uman

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

 

ex ex 2303

Residwi mill-manifattura tal-lamtu tal-qamħirrun (esklużi likuri li jingħaddsu (steeping) konċentrati), ta' kontenut proteiniku, ikkalkulat fuq il-prodott niexef, li jaqbeż 40 % skont il-piż

Manifattura li fiha l-qamħirrum kollu li jintuża jinkiseb sħiħ

 

ex ex 2306

Oil cake u fdalijiet solidi oħra li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, li fihom aktar minn 3 % ta’ żejt taż-żebbuġa

Manifattura li fiha ż-żebbuġ kollu li jintuża jinkiseb sħiħ

 

2309

Preparati tat-tip li jintuża għall-għalf tal-annimali

Manifattura li fiha:

iċ-ċereali kollha, iz-zokkor jew il-molassi, il-laħam jew il-ħalib li jintużaw huma ta’ oriġini, u

l-materjali kollha tal-Kapitolu 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ

 

ex Kapitolu 24

It-tabakk u s-sostituti tat-tabakk manifatturati; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 24 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

 

2402

Sigarri, cheroots, sigarri żgħar u sigaretti mit-tabakk jew mis-sostituti tat-tabakk

Manifattura li fiha talanqas 70 % skont il-piż tat-tabakk li jintuża mhux manifatturat jew l-iskart tat-tabakk tal-intestatura 2401 huwa ta’ oriġini

 

ex ex 2403

Tabakk tat-tipjip

Manifattura li fiha talanqas 70 % skont il-piż tat-tabakk li jintuża mhux manifatturat jew l-iskart tat-tabakk tal-intestatura 2401 huwa ta’ oriġini

 

ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjali tal-kisi, ġir u siment; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 2504

Grafit kristallin naturali, b’kontenut ta’ karbonju arrikkit, purifikat u mitħun

Arrikkiment tal-kontenut tal-karbonju, purifikazzjoni u tħin ta’ grafit kristallin grezz

 

ex ex 2515

Irħam, sempliċiment maqtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, fi blokki jew folji ta’ forma rettangolari (inklużi kwadrati), ta’ ħxuna li ma taqbiżx 25 ċm

Qtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, ta’ rħam (anki jekk diġà sserrat) ta’ ħxuna li taqbeż 25 ċm

 

ex ex 2516

Granit, porfirju, bażalt, ġebla ramlija u ġebel ieħor monumentali jew tal-bini, sempliċement maqtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, fi blokki jew folji ta’ forma rettangolari (inklużi kwadrati), ta’ ħxuna li ma taqbiżx 25 ċm

Qtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, ta’ ġebel (anki jekk diġà sserrat) ta’ ħxuna li taqbeż 25 ċm

 

ex ex 2518

Dolomit kalċinat

Kalċinazzjoni tad-dolomit mhux kalċinat

 

ex ex 2519

Karbonat naturali tal-manjesju mfarrak (manjesit), f’kontenituri ssiġillati b’mod ermetiku, u ossidu tal-manjesju, kemm jekk pur u kemm jekk le, għajr għal manjesja mgħaqqda bis-sħana jew manjesja maħruqa (sintered)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-karbonat naturali tal-manjesju (manjesit) jista’ jintuża

 

ex ex 2520

Ġipsijiet ippreparati speċifikament għad-dentistrija

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2524

Fibri naturali tal-asbestos

Manifattura minn konċentrat tal-asbestos

 

ex ex 2525

Trab tal-majka

Tħin tal-majka jew skart tal-majka

 

ex ex 2530

Kuluri mil-lewn l-art, kalċinati jew fi trab

Kalċinazzjoni jew tħin ta’ kuluri mil-lewn l-art

 

Kapitolu 26

Metalli, fdalijiet u rmied

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xema' minerali; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 2707

Żjut fejn il-piż tal-kostitwenti aromatiċi jaqbeż dak tal-kostitwenti mhux aromatiċi, li huma żjut simili għaż-żjut minerali miksubin bid-distillazzjoni ta' qatran tal-faħam ta' temperatura għolja, ta' fejn aktar minn 65 % skont il-volum jiddistilla f'temperatura sa 250 °C (inklużi taħlitiet ta' spirtu tal-petroljum u l-benżol), għall-użu bħala fjuwils għall-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2709

Żjut mhux raffinati miksubin minn minerali bituminużi

Distillazzjoni distruttiva ta’ materjali bituminużi

 

2710

Żjut tal-petroljum u żjut miksubin minn materjali bituminużi, għajr għal żjut mhux raffinati; preparati mhux speċifikati jew inklużi band’oħra, li fihom 70 % skont il-piż jew aktar ta’ żjut mhux raffinati jew ta’ żjut miksubin minn materjali bituminużi, b’dawn iż-żjut jikkostitwixxu l-bażi ta’ dawn il-preparati; żjut tal-iskart

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2711

Gassijiet tal-petroljum u idrokarburi gassużi oħra

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2712

Ġelli tal-petroljum; xema’ bajda, xema’ mikrokristallina taż-żejt, xema’ tal-faħam, ożoċerit, xema’ tal-linjite, xema’ tal-pit, xema’ minerali oħra, u prodotti simili miksubin b’sinteżi jew bi proċessi oħra, kemm jekk tal-kulur u kemm jekk le.

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2713

Kokk mill-petroljum, bitum tal-petroljum u residwi oħra ta’ żjut tal-petroljum jew ta’ żjut miksubin minn materjali tal-bitum

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2714

Bitum u asfalt, naturali; bituminużi jew shale taż-żejt u ramel tal-qatran; asfaltiti u ġebel tal-asfalt

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

2715

Taħlitiet bituminużi b’bażi ta’ asfalt naturali, ta’ bitum naturali, ta’ bitum miż-żejt, ta’ qatran minerali jew ta’ żift minerali (pereżempju, mastika bituminuża, bitum miżjud b’żejt irqiq)

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 28

Kimiki inorganiċi; sustanzi organiċi jew inorganiċi ta' metalli prezzjużi, ta' metalli rari, ta' elementi radjuattivi jew ta' iżotopi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2805

“Mischmetall”

Manifattura bi trattament elettrolitiku jew termali fejn il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2811

Triossidu tal-kubrit

Manifattura mid-diossidu tal-kubrit

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2833

Sulfat tal-aluminju

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2840

Perborat tas-sodju

Manifattura minn disodju tetraborat pentaidrat

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2852

– Komposti tal-merkurju ta' eteri interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 2909 m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Komposti tal-merkurju ta' aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 2852 , 2932 , 2933 u 2934 li jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 29

Sustanzi kimiċi organiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2901

Idrokarburi aċikliċi li jintużaw bħala fjuwils tal-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2902

Ċiklani u ċikleni (għajr minn ażuleni), benżin, toluene, ksileni, li jintużaw bħala fjuwils tal-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 2905

Alkoħolati metalliċi ta’ alkoħol ta’ din l-intestatura u tal-etanol

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 2905 . Iżda, materjali oħra ta’ din l-intestatura jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2915

Aċidi saturati aċikliċi monokarbossiliċi u l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 2915 u 2916 li jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2932

– Eteri interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 2909 m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Aċetali ċikliċi u emiaċetali interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2933

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu(i) tan-nitroġenu biss

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 2932 u 2933 li jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2934

Aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 2932 , 2933 u 2934 li jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 2939

Konċentrati tat-tiben tal-peprin li fihom mhux inqas minn 50 % skont il-piż ta’ alkalojdi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 30

Prodotti farmaċewtiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3002

Demm tal-bniedem; demm tal-annimali ppreparat għall-użu terapewtiku, profilattiku jew dijanjostiku; antisera u frazzjonijiet oħra tad-demm u prodotti immunoloġiċi modifikati, kemm jekk miksubin minn proċessi bijoteknoloġiċi u kemm jekk le; vaċċini, tossini, kolturi ta' mikro-organiżmi (esklużi mofof) u prodotti simili:

 

 

– Prodotti li jikkonsistu f’żewġ kostitwenti jew aktar li tħalltu flimkien għal użu terapewtiku jew profilattiku jew prodotti mhux imħalltin għal dan l-użu, ippreżentati f’dożi mkejla jew f’forom jew f’pakketti għal bejgħ bl-imnut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

 

 

– – Demm tal-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – Demm tal-annimali ppreparat għal użu terapewtiku jew profilattiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – Frazzjonijiet tad-demm barra mill-antisera, l-emoglobina, globulini tad-demm u globulini tas-serum

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – Emoglobina, globulini tad-demm u globulini tas-serum

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3002 . Iżda, il-materjali tal-istess deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3003 u 3004

Medikamenti (esklużi prodotti tal-intestatura 3002 , 3005 jew 3006 ):

 

 

– Miksubin mill-amikaċina tal-intestatura 2941

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali tal-intestaturi 3003 u 3004 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali tal-intestaturi 3003 u 3004 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 3006

– Skart farmaċewtiku speċifikat fin-nota 4(k) għal dan il-Kapitolu

L-oriġini tal-prodott fil-klassifika oriġinali tiegħu għandha tinżamm

 

– Barrieri sterili kirurġiċi jew ta' adeżjoni dentali, kemm dawk li jistgħu jiġu assorbiti u kemm dawk li ma jistgħux:

 

 

– – magħmulin minn plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– – magħmulin minn drappijiet

Manifattura minn (7):

fibri naturali

fibri komuni magħmulin mill-bniedem, li ma jkunux imqardxa jew mimxuta, jew preparati mod ieħor għall-għażil,

jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Strumenti identifikabbli għall-użu tal-ostjomija

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 31

Fertilizzanti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3105

Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom tnejn jew tlieta minn dawn l-elementi ta’ fertilizzant, in-nitroġenu, il-fosfru u l-potassju; fertilizzanti oħra; prodotti ta’ dan il-kapitolu, f’pilloli jew f’forom simili jew f’pakketti ta’ piż gross li ma jaqbiżx l-10 kg, għajr għal:

– nitrat tas-sodju

– ċjanamid tal-kalċju

– sulfat tal-potassju

– sulfat tal-manjeżju u tal-potassju

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 32

Estratti għall-ikkonzar jew għall-kolorazzjoni; tannini u d-derivattivi tagħhom; żebgħat, pigmenti u materja oħra koloranti; żebgħat u verniċi; stokk u mastiċi oħra; linek; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3201

Tannini u l-melħ tagħhhom, eteri, esteri u derivattivi oħra

Manifattura minn estratti tat-tannini ta’ oriġini veġetali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3205

Addittivi tal-kulur; preparati kif speċifikat fin-nota 3 għal dan il-kapitolu bbażati fuq addittivi tal-kulur (3)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr l-intestaturi 3203 , 3204 u 3205 . Iżda, materjali tal-intestatura 3205 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; fwejjaħ, preparati kożmetiċi jew tat-twaletta; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3301

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew bit-terpene), inklużi l-konkreti u l-assoluti; reżinojdi; oleoreżini estratti; konċentrati ta’ żjut essenzjali fix-xaħmijiet, fiż-żjut fissi, fix-xema’ jew f’materjali simili, miksubin permezz ta’ enfleurage jew maċerazzjoni; il-prodotti terpeniċi sekondarji mid-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali; distillati tal-ilma u soluzzjonijiet tal-ilma taż-żjut essenzjali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali ta’ “grupp” differenti (4) f'din l-intestatura. Iżda, materjali tal-istess grupp tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi attivi fil-wiċċ, preparati tal-ħasil, preparati għal-lubrikazzjoni, xema’ artifiċjali, xema’ ppreparata, preparati tal-illostrar jew tal-għorik, xemgħat u oġġetti bħalhom, pejsts għall-modellazzjoni, “xema’ dentali” u preparati dentali b’bażi ta’ ġibs; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3403

Preparati għal-lubrikazzjoni li fihom anqas minn 70 % skont il-piż ta’ żjut tal-petroljum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi.

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intestatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3404

Xema’ artifiċjali u xema’ ppreparata:

 

 

– B’bażi ta’ paraffin, xema’ tal-petroljum, xema’ miksuba minn minerali bituminużi, xema’ minn taħlita ta’ żejt u xema’ (slack) jew minn taħlita li fiha inqas żejt (scale)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr:

żjut idroġenati tal-kwalità tax-xema’ tal-intestatura 1516 ,

aċidi grassi mhux definiti kimikament jew alkoħol grass industrijali tal-istess kwalità tax-xema’ tal-intestatura 3823 , u

materjal tal-intestatura 3404

Iżda, dawn il-materjali jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 35

Sustanzi albuminojdali; lamti mmodifikati; kolol; enzimi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3505

Destrini u lamti oħra mmodifikati (pereżempju, lamti preġelatinizzatu jew esterifikat); kolol ibbażati fuq lamti, jew fuq destrini jew lamti oħra mmodifikati:

 

 

– Eteri u esteri tal-lamtu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħra tal-intestatura 3505

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestatura 1108

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3507

Enzimi ppreparati mhux speċifikati jew inkluzi x’imkien ieħor

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparati kombustibbli

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 37

Prodotti fotografiċi jew ċinematografiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3701

Pjastri fotografiċi u film fiċ-ċatt, sensitizzati, mhux esposti, ta' kwalunkwe materjal għajr karta, kartun jew drappijiet; instant film fiċ-ċatt, sensitizzat, mhux espost, kemm jekk f'pakketti u kemm jekk le:

 

 

– Instant film għall-istampar għall-fotografija bill-kulur, f’pakketti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701 u 3702 . Iżda, il-materjali tal-intestatura 3702 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701 u 3702 . Iżda, materjali tal-intestaturi 3701 u 3702 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3702

Film fotografiku f’rombli, sensittiv għad-dawl, mhux espost għad-dawl, ta’ kwalunkwe materjal għajr għall-karta, kartuna jew drappijiet; instant film għall-istampar f'rombli, sensitizzat, mhux espost

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 3701 u 3702 .

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3704

Pjastri, karti tal-film, kartun u drappijiet fotografiċi esposti iżda mhux żviluppati

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701 sa 3704

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 38

Prodotti kimiċi varji; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3801

– Sospensjoni ta’ grafita kollojdali fiż-żejt u grafita semi-kollojdali; pejsts karbonaċji għal elettrodi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Grafita f’forma ta’ pejst, bħala taħlita ta’ aktar minn 30 % skont il-piż ta’ grafita ma’ żjut minerali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 3403 li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3803

Żejt tar-raża raffinat

Raffinar taż-żejt tar-raża mhux grezz

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3805

Spirti tas-sulfat tat-terpentina, ippurifikati

Purifikazzjoni permezz ta’ distillazzjoni jew raffinar ta’ spirti mhux raffinati ta’ sulfat tat-terpentina

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3806

Gomma tal-ester

Manifattura minn aċidi tar-reżina

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3807

Taħlit tal-injam (taħlit ta’ qatran ta’ njam)

Distillazzjoni tal-qatran veġetali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3808

Insettiċidi, rodentiċidi, funġiċidi, u erbiċidi, prodotti kontra n-nebbieta u regolaturi tat-tkabbir għall-pjanti, diżinfettanti u prodotti simili, mibjugħin bl-imnut f’forom jew f’pakketti jew bħala preparati jew oġġetti (per eżempju, strixxi ttrattati bil-kubrit, ftejjel u xemgħat, u karti tad-dubbien)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3809

Aġenti tal-finishing, katalisti ta’ pigment li jħaffu ż-żebgħa jew li jgħaqqdu s-sustanzi taż-żebgħa u prodotti oħra u preparati (pereżempju sustanzi għat-twebbis ta’ drappijiet u murdenti), tat-tip użat fl-industrija tad-drapp, tal-karti, tal-ġilda jew industriji simili, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3810

Preparati aċidużi biex jitnaddfu l-uċuh tal-metalli; sustanzi li jgħaqqdu l-metalli u preparati oħra awżiljari għall-issaldjar, għall-brejżing jew għall-welding; trab u pejsts tal-issaldjar, l-ibbrejżjar jew l-iwweldjar li jikkonsistu f’metall u materjali oħra; preparati tat-tip użat ġewwa jew bħala kisja tal-elettrodi jew vireg tal-iwweldjar

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3811

Preparati anti-knock, inibituri tal-ossidazzjoni, inibituri tal-gomma, jew li jtejbu l-viskożità, preparati kontra s-sadid u additivi oħra ppreparati għaż-żjut minerali (inkluża l-gażolina) jew għal-likwidi oħra li jintużaw għall-istess skopijiet taż-żjut minerali:

 

 

– Additivi preparati għal żejt lubrikattiv, li fihom żjut tal-petroljum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 3811 li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3812

Aċċeleraturi tal-gomma ppreparati; plastiċizzanti komposti għall-gomma jew plastik, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; preparati kontra l-ossidazzjoni u stabilizzanti komposti oħra għall-gomma jew plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3813

Preparati u charges għal apparati tat-tifi tan-nar; granati għat-tifi tan-nar iċċarġjati

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3814

Solventi organiċi komposti u thinners mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; sustanzi preparati li jneħħu ż-żebgħa jew il-verniċ

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3818

Elementi kimiċi ddożati għall-użu fl-elettronika fil-forma ta’ diski, wejfers jew forom simili; komposti kimiċi ddożati għall-użu fl-elettronika

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3819

Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi u likwidi oħra ppreparati għat-trażmissjoni idrawlika, li ma fihomx jew fihom inqas minn 70 % skont il-piż ta’ żjut tal-petroljum jew ta’ żjut miksubin minn minerali bitumiżi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3820

Preparati kontra l-iffriżar u preparati fluwidi li jħollu s-silġ

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 3821

Mezzi ta' koltura ppreparati għall-iżvilupp jew il-manutenzjoni ta' mikro-organiżmi (inklużi virusis u oħrajn simili) jew ta’ ċelluli ta’ oriġini minn pjanti, bnedmin jew annimali.

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3822

Reaġenti għad-dijanjosi jew tal-laboratorji muntati, reaġenti lesti għad-dijanjosi jew reaġenti tal-laboratorji kemm jekk muntati u kemm jekk le, għajr għal dawk tal-intestatura 3002 jew 3006 ; materjali ta’ referenza ċċertifikati

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3823

Aċidi grassi industrijali monokarbossiliċi; żjut aċidi mir-raffinar; alkoħols grassi industrijali:

 

 

– Aċidi grassi industrijali monokarbossiliċi, aċidi grassi mir-raffinament

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

– Alkoħols grassi industrijali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inkluż materjal ieħor tal-intestatura 3823

 

3824

Binders ippreparati għall-forom tal-funderija jew il-ġewwieni tagħhom; prodotti kimiċi u preparati tal-industrija kimika jew l-industriji relatati (inklużi dawk li fihom taħlitiet ta’ prodotti naturali), mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

 

 

– Dan li ġej ta’ din l-intestatura:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– – Binders ippreparati għall-forom tal-funderija jew il-ġewwieni tagħhom bbażati fuq prodotti naturali reżinużi

 

 

– – Aċidi nafteniċi, l-imluħ tagħhom li ma jdubux fl-ilma u l-eteri tagħhom

 

 

– – Sorbitol għajr dak tal-intestatura 2905

 

 

– – Sulfonati tal-petroljum, esklużi s-sulfonati tal-petroljum ta’ metalli alkali, tal-ammonju jew tal-etanolaminni; aċidi sulfoniċi tiofenati ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi, u l-imluħ tagħhom

 

 

– – Sustanzi li jibdlu l-joni

 

 

– – Getters għal tubi ta’ vakwu

 

 

– – Ossidu tal-ħadid alkalin għall-purifikazzjoni tal-gass

 

 

– – Gass likwidu ammonijakali u l-ossidu maħruq li jiġi prodott fil-purifikazzjoni tal-gass tal-faħam

 

 

– – Aċidi sulfonafteniċi, l-imluħ tagħhom li ma jdubux fl-ilma u l-esteri tagħhom

 

 

– – Żejt Fusel u żejt Dippel

 

 

– – Taħlitiet ta’ mluħ li għandhom anjoni differenti

 

 

– – Pejsts għall-ikkupjar b’bażi ta’ ġelatina, kemm jekk muntati fuq karta jew drapp u kemm jekk le

 

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3901 sa 3915

Plastik f’forom primarji, skart, qxur u biċċiet, tal-plastik; għajr għall-intestaturi ex ex3907 u 3912 li għalihom ir-regoli huma stabbiliti hawn taħt:

 

 

– Prodotti addizzjonali ta’ omopolimerizzazzjoni li fihom monomeru wieħed jikkontribwixxi aktar minn 99 % skont il-piż fil-kontenut totali tal-polimer

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintuża ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3907

– Kopolimer, magħmul mill-polikarbonat u l-kopolimer akrilonitril-butadijen-stiren (ABS)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali tal-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

 

– Poliester

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott u/jew manifattura mill-polikarbonat tat-tetrabromo-(bisfenol A)

 

3912

Ċelluloża u d-derivattivi kimiċi tagħha, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra, f’forom primarji

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

3916 sa 3921

Semi-manifatturi u oġġetti tal-plastik; għajr għall-intestaturi ex ex 3916 , ex ex 3917 , ex ex 3920 u ex ex 3921 , li r-regoli għalihom huma stabbiliti hawn taħt:

 

 

– Prodotti ċatti, aktar elaborati milli sempliċiment maħdumin fil-wiċċ jew maqtugħin f’forom għajr dawk rettangolari (inkluża l-forma kwadra); prodotti oħra, aktar elaborati milli sempliċiment maħdumin fil-wiċċ

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma jaqbiżx it-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra:

 

 

– – Prodotti addizzjonali ta’ omopolimerizzazzjoni li fihom monomeru wieħed jikkontribwixxi aktar minn 99 % skont il-piż fil-kontenut totali tal-polimer

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintuża ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– – Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (5)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3916 u ex ex 3917

Profil ta’ forom u tubi

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 3920

– Folja jew tertuqa jonomera

Manifattura minn melħ parzjali ta’ termoplastiku li huwa kopolimer tal-etilen u l-aċidu metakriliku parzjalment newtralizzat bl-ijoni tal-metall, prinċipalment taż-żingu u tas-sodju

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Folji taċ-ċelluloża riġenerata, poliamidi jew polietileni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 3921

Fuljetti rqaq tal-plastik, metallizzati

Manifattura minn fuljetti rqaq tal-poliester trasparenti ħafna bi ħxuna ta’ anqas minn 23 mikron (6)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3922 sa 3926

Oġġetti tal-plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 40

Lastku u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 4001

Folji ħoxnin laminati tal-lastku crepe għaż-żraben

Safef ta’ folji ta’ lastku naturali

 

4005

Lastku kompost, mhux vulkanizzat, f’forom primarji jew pjastri, folji jew strixxi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha li jintużaw, għajr lastku naturali, ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

4012

Tajers pnewmatiċi treddjati mill-ġdid jew użati tal-lastku; tajers solidi jew kuxxin tajers, tredds tat-tajers u flepps tat-tajers, tal-lastku:

 

 

– Tajers pnewmatiċi ttreddjati mill-ġdid, solidi jew kuxxin, tal-lastku

Ittreddjar mill-ġdid ta’ tajers uzati

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4011 u 4012 .

 

ex ex 4017

Oġġetti ta’ lastku iebes

Manifattura minn lastku iebes

 

ex Kapitolu 41

Ġild mhux ikkunzat (għajr ġild tal-fer) u ġild ikkunzat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 4102

Ġild mhux ikkunzat tan-nagħaġ jew tal-ħrief, mingħajr suf fuqu

It-tneħħija tas-suf mill-ġild tan-nagħaġ jew tal-ħrief, bis-suf fuqu

 

4104 sa 4106

Ġild ikkunzat jew il-qoxra tiegħu mingħajr suf jew xagħar fuqu, kemm jekk maqsum u kemm jekk le, iżda mhux ippreparat aktar minn hekk

Ikkunzar mill-ġdid ta’ ġild ikkunzat

Jew

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

4107 , 4112 u 4113

Ġild fi stat aktar avanzat ta’ preparazzjoni wara l-ikkunzar jew it-tnixxif, inkluż ġild miksi bil-parċmina, mingħajr suf jew xagħar, kemm jekk maqsum u kemm jekk le, għajr għall-ġild tal-intestatura 4114

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr l-intestaturi 4104 sa 4113

 

ex ex 4114

Ġild brevettat u ġild laminat brevettat; ġild metallizzat

Manifattura minn materjali tal-intestaturi 4104 sa 4106 , 4107 , 4112 jew 4113 , sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 42

Artikoli tal-ġilda; sarraġġ u riedni; oġġetti għas-safar; basktijiet tal-id u kontenituri simili; oġġetti mill-imsaren tal-annimali (għajr l-imsaren tad-dudu tal-ħarir)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 43

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 4302

Ġild tal-fer ikkunzat jew ittrattat, immuntat:

 

 

– Pjanċi, slaleb u forom simili

Ibbliċjar u kkunzar, b’żieda mal-qtugħ u l-immuntar ta’ ġild tal-fer ikkunzat mhux immuntat

 

– Oħra

Manifattura minn ġild tal-fer mhux immuntat, ikkunzat jew ittrattat

 

4303

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji ta’ lbies u oġġetti oħra tal-ġild tal-fer

Manifattura minn ġild tal-fer ikkunzat jew ittrattat mhux immuntat tal-intestatura 4302

 

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 4403

Injam kwadrat b’mod approssimattiv

Manifattura minn injam, mhux maħdum, kemm jekk għandu l-qoxra mneħħija u kemm jekk sempliċement mgħoddi ħafif

 

ex ex 4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, ta’ ħxuna li taqbeż 6 mm, inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf

Inċanar, xkatlar jew tiġnit mit-truf

 

ex ex 4408

Pjanċi għall-kisi (inklużi dawk miksubin bit-tiflil tal-injam laminat) u għall-plajwudd, ta' ħxuna li ma taqbiżx 6 mm, impalellati, u njam ieħor isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar ta' ħxuna li ma taqbiżx 6 mm, inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf

Impalellar, inċanar, xkatlar jew tiġnit mit-truf

 

ex ex 4409

Injam iffurmat b’mod kontinwu tul kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ, kemm jekk inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf u kemm jekk le:

 

 

– Xkatlat jew imġannat mit-truf

Xkatlar jew tiġnit mit-truf

 

– Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

 

ex ex 4410 sa ex ex 4413

Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix, inklużi skertings mnaqqxin u twavel oħra mnaqqxin

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

 

ex ex 4415

Kaxxi tal-ippakkjar, kaxxi, ċestuni, drammijiet u ippakkjar simili, tal-injam

Manifattura minn twavel mhux maqtugħin għall-qies

 

ex ex 4416

Btieti, krietel, tankijiet, tnellijiet u prodotti oħra tal-buttar u partijiet minnhom, tal-injam

Manifattura minn biċċiet tal-injam imċarrtin, mhux maħdumin iżjed milli sserrati fuq iż-żewġ uċuħ prinċipali

 

ex ex 4418

– Xogħol ta’ mastrudaxxi u karpintiera fl-injam għas-sengħa tal-bini

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, pannelli ċellulari tal-injam, shingles u shakes jistgħu jintużaw

 

– Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

 

ex ex 4421

Laqx għas-sufarini; labar tal-inxir tal-injam jew labar għaż-żraben

Manifattura minn injam ta’ kwalunkwe intestatura, għajr injam mislut tal-intestatura 4409

 

ex Kapitolu 45

Sufra u oġġetti tas-sufra; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

4503

Oġġetti tas-sufra naturali

Manifattura mis-sufra tal-intestatura 4501

 

Kapitolu 46

Manifattura tat-tibna, tal-ispartu jew ta’ materjali oħra tal-immaljar; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

Kapitolu 47

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellulożiku fibruż; karta jew kartun (fdalijiet jew skart) irkuprati

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 48

Karta u kartun; oġġetti mill-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 4811

Karta u kartun, irrigati, bil-linji jew bil-kaxxi biss

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47

 

4816

Karta saħħara, karta saħħara minnha nfisha u karti oħra ta’ ikkupjar jew transfer (għajr għal dawk tal-intestatura 4809 ), stensils għall-idduplikar u pjanċi tal-offset, tal-karta, kemm jekk ippakkjati fil-kaxxi u kemm jekk le

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47

 

4817

Envelops, kartolini tal-ittri, kartolini sempliċi u kartolini tal-korrispondenza, tal-karti jew tal-kartun; kaxxi, pouches, portmonijiet u kompendji tal-kitba, tal-karti jew tal-kartun, li fihom taħlita ta’ karti tal-kartolerija

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 4818

Karta iġenika

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47

 

ex ex 4819

Kaxxi tal-kartun, kaxxi, u bagalji, basktijiet u kontenituri oħra tal-ippakkjar, tal-karti, kartun, materjal artab taċ-ċelluloża jew nisġiet tal-fibri taċ-ċelluloża

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 4820

Karti tal-ittri

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 4823

Karti, kartun, wadding taċ-ċelluloża u webs tal-fibra taċ-ċelluloża oħrajn, maqtugħa għall-qies jew għamla

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni tal-karta tal-Kapitolu 47

 

ex Kapitolu 49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħra tal-industrija tal-istampar; manuskritti, dokumenti ttajpjati u pjanti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

4909

Kartolini stampati jew illustrati; kartolini stampati li fihom awguri, messaġġi jew avviżi personali, kemm jekk bl-istampi u kemm jekk le, kemm jekk bl-envelop jew bid-dekorazzjonijiet u kemm jekk le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4909 u 4911 .

 

4910

Kalendarji ta’ kull tip, stampati, inklużi blokki tal-kalendarji:

 

 

– Kalendarji tat-tip “perpetwu” jew bi blokok li jistgħu jinbidlu, immuntati fuq bażijiet għajr tal-karti jew tal-kartun

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4909 u 4911 .

 

ex Kapitolu 50

Ħarir; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 5003

Fdalijiet tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux xierqa għat-tkebbib, skart tal-ħjut u stokk igarnettjat), mimxut jew imqardax

Mxit jew tqardix ta’ fdalijiet tal-ħarir

 

5004 sa ex ex 5006

Ħjut tal-ħarir u ħjut magħmulin mill-fdalijiet tal-ħarir

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali oħra, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5007

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew tal-fdalijiet tal-ħarir:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar tal-annimali fin jew grezz; ħjut tax-xagħar taż-żiemel u drappijiet minsuġa; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

5106 sa 5110

Ħjut tas-suf, ta’ xagħar fin jew grezz tal-annimali jew taż-żwiemel

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5111 sa 5113

Drappijiet minsuġa tas-suf, jew tax-xagħar taż-żwiemel fin jew grezz:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 52

Qoton; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

5204 sa 5207

Ħjut u ħjut tal-qoton

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5208 sa 5212

Drappijiet minsuġin mill-qoton:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 53

Fibri veġetali tad-drapp oħra; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin tal-ħjut tal-karta; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

5306 sa 5308

Ħjut ta’ fibri veġetali tad-drapp oħra; ħajt tal-karta

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5309 sa 5311

Drappijiet minsuġin ta’ fibri veġetali tad-drapp oħra; drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

ħjut tal-ġuta,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5401 sa 5406

Ħjut, b’filament wieħed u ħajt minn filamenti magħmulin mill-bniedem

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5407 u 5408

Drappijiet minsuġin minn filament tal-ħajt magħmul mill-bniedem:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5501 sa 5507

Fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

5508 sa 5511

Ħjut u ħajt tal-ħjata minn fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Manifattura minn (7):

ħarir mhux maħdum jew fdalijiet tal-ħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji mod ieħor għall-għażil,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin minn fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem:

 

 

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew imħejjijin mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

karta

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 56

Wadding, felt u oġġetti mhux minsuġin; ħajt speċjali; spag, lenez u ħbula u oġġetti minnhom; għajr:

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5602

Felt, kemm jekk impregnated, miksi jew laminat u kemm jekk le:

 

 

– Felt tan-newl bil-labra

Manifattura minn (7):

fibri naturali, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

Madanakollu:

filament tal-polipropilene tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilene tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

stoppa tal-filamenti tal-polipropilene tal-intestatura 5501 ,

li minnha d-denominazzjoni fil-każijiet kollha ta’ filament wieħed jew fibra waħda hija anqas minn 9 decitex, tista’ tintuża, sakemm il-valur totali tagħha li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem magħmulin mill-kaseina, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

5604

Ħajt tal-lastku u korda, miksijin bid-drapp; ħjut tad-drapp, u strippi u materjal simili tal-intestatura 5404 jew 5405 , mimlijin, miksijin jew mgħottijin bil-lastku jew bil-plastik:

 

 

– Ħajt tal-lastku u korda, miksijin bid-drapp

Manifattura minn ħajt tal-lastku jew korda, mhux miksijin bid-drapp

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5605

Ħjut metalizzat, kemm jekk b’wajer ġo fihom u kemm jekk le, ħjut tad-drapp, jew strippa jew materjali simili tal-intestatura 5404 jew 5405 , imħalltin mal-metall f’forma ta’ ħajt, strippa jew trab jew miksijin bil-metall

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

5606

Ħjut bil-wajer ġo fihom, u strippa u materjali simili tal-intestatura 5404 jew 5405 , bil-wajer ġo fihom (għajr dawk tal-intestatura 5605 u ħjut minn xagħar taż-żwiemel b’wajer ġo fihom); ħjut tax-xinilja (inklużi truf ta’ ħjut tax-xinilja); ħajt loop-wale

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil,

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew

materjali li minnhom issir il-karta

 

Kapitolu 57

Tapiti u tessuti oħra li jgħattu l-art:

 

 

– Felt tan-newl bil-labra

Manifattura minn (7):

fibri naturali, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

Madanakollu:

filament tal-polipropilene tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilene tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

stoppa tal-filamenti tal-polipropilene tal-intestatura 5501 ,

li minnha d-denominazzjoni fil-każijiet kollha ta’ filament wieħed jew fibra waħda hija anqas minn 9 decitex, tista’ tintuża, sakemm il-valur totali tagħha li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala mili

 

– Tal-felt ta’ tip ieħor

Manifattura minn (7):

fibri naturali, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar jew ħjut tal-ġuta,

ħjut tal-filament sintetiku jew artfiċjali,

fibri naturali, jew

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil

Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala mili

 

ex Kapitolu 58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet tat-tessut imberfla; bizzilla; tapizzeriji; trimmings; rakkmu; għajr:

 

 

– Ikkombinati mal-ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (7)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5805

Tapizzeriji minsuġin bl-idejn tat-tipi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, u tapizzeriji maħdumin bil-labar (pereżempju, punt żgħir, punt imsallab), kemm jekk ippreparati minn qabel u kemm jew le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

5810

Rakkmu fil-biċċa, fi strixxi jew f'disinni dekorattivi

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5901

Drappijiet miksijin bil-gomma jew sustanzi amilaċei, tat-tip li jintuża fil-kisi tal-qoxra ta’ barra tal-kotba jew simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel

Manifattura minn ħjut

 

5902

Drapp tal-korda tat-tajers b’ħajt b'saħħtu tan-najlon jew poliamidi oħra, poliesters jew rejon viskuż:

 

 

– Li ma fihx aktar minn 90 % skont il-piż ta’ materjali tat-tessuti

Manifattura minn ħjut

 

– Oħra

Manifattura minn materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

5903

Drappijiet tat-tessut mimlijin, miksijin, mgħottijin jew laminatibil-plastik, għajr dawk tal-intestatura 5902

Manifattura minn ħjut

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5904

Linoleum, kemm jekk maqtugħ fil-forma u kemm jekk le; għata tal-art konsistenti f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta' tessut, kemm jekk maqtugħa għall-għamla u kemm jekk le

Manifattura minn ħjut (7)

 

5905

Kisi tat-tessut għall-ħitan:

 

 

– Mimli, miksi, mgħotti jew laminat bil-lastku, plastik jew materjal ieħor

Manifattura minn ħjut

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5906

Drappijiet tat-tessut tal-lastku, għajr għal dawk tal-intestatura 5902 :

 

 

– Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta' filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % skont il-piż ta’ materjal tat-tessut

Manifattura minn materjali kimiċi

 

– Oħra

Manifattura minn ħjut

 

5907

Drappijiet tat-tessut mimlijin, miksijin jew mgħottijin mod ieħor; kanvas impinġi bħala xenarju teatrali, drappijiet għall-isfond ta' studjo jew simili

Manifattura minn ħjut

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

5908

Ftejjel tat-tessut, minsuġin, immaljati jew innittjati, għal lampi, spiritieri, lajters, xemgħat jew simili; mantili tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantil tal-gass innittjat f’forma ta' tubu, kemm jekk mimli u kemm jekk le:

 

 

– Mantili tal-gass inkandexxenti, mimlijin

Manifattura minn drapp innittjat f’forma ta' tubu tal-mantili tal-gass

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

5909 sa 5911

Oġġetti ta’ tessut ta’ tip addattat għall-użu industrijali:

 

 

– Diski jew anelli tal-lostru għajr dawk tal-felt tal-instestatura 5911

Manifattura mill-fdalijiet tal-ħjut jew tad-drappijiet jew taċ-ċraret tal-intestatura 6310

 

– Drappijiet minsuġin, tat-tip li huma l-aktar li jintużaw biex isiru l-karti jew għal użijiet oħra tekniċi, bil-felt jew mingħajru, kemm jekk mimlijin jew miksijin u kemm jekk le, f’forma ta’ tubu jew bla tarf b’medd wieħed jew aktar u/jew tgħama, jew minsuġin ċatti b’aktar minn medd wieħed u/jew tgħama tal-intestatura 5911

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

dawn il-materjali li ġejjin:

– –

ħjut tal-politetrafluworoetilen (8),

– –

ħjut, multiplu, tal-poliamidi, miksijin, mimlijin jew mgħottijin bir-reżina fenolika,

– –

ħjut ta’ fibri tat-tessut sintetiċi tal-poliamidi aromatiċi, miksubin bil-polikondensazzjoni ta’ m-fenilenediammina u aċidu izoftaliku,

– –

ħjut tal-politetrafluworoetilen (8),

– –

ħjut ta’ fibri tat-tessut sintetiċi tal-poli(p-fenilene tereftalamid),

– –

ħjut tal-fibra tal-ħġieġ, miksijin bir-reżina tal-fenol u b’wajer ġo fihom bi ħjut akriliċi (8),

– –

monofilamenti tal-kopoliester tal-poliester u ta’ reżina tal-aċidu tereftaliku u 1,4-ċikloeżandietanolu u ta’ aċidu isoftaliku,

– –

fibri naturali,

– –

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

– –

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

ħjut tal-kajjar,

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

Kapitolu 60

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

Kapitolu 61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ilbies, innittjati jew maħdumin bil-ganċ:

 

 

– Jinkisbu billi jinħietu flimkien jew jitgħaqqdu b’xi mod ieħor żewġ biċċiet jew aktar ta’ drapp innitjat jew maħdum bil-ganċ li nqata’ f’forma jew jinkisbu direttament f’forma

Manifattura minn ħjut (7)  (9)

 

– Oħra

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

ex Kapitolu 62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ilbies, mhux innittjati jew maħdumin bil-ganċ; għajr:

Manifattura minn ħjut (7)  (9)

 

ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 u ex ex 6211

Ħwejjeġ tan-nisa, tal-bniet u tat-trabi u aċċessorji tal-ħwejjeġ għat-trabi, irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

 

ex ex 6210 u ex ex 6216

Tagħmir li jirreżisti n-nar ta’ drapp miksi bil-fojl ta’ poliester aluminizzat

Manifattura minn ħjut (9)

jew

Manifattura minn drapp mhux miksi, sakemm il-valur tad-drapp mhux miksi li jintuża li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

 

6213 u 6214

Imkatar, xallijiet, xalpi, maflers, mantillas, velijiet u simili:

 

 

– Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (7)  (9)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

 

– Oħra

Manifattura minn ħjut (7)  (9)

jew

Tħejjija, u wara stampar flimkien ma’ talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar permanenti, decatising, impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-affarijiet kollha mhux stampati ta’ intestaturi 6213 u 6214 użati ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

6217

Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ maħdumin; biċċiet minn ilbies jew aċċessorji tal-ħwejjeġ, għajr dawk tal-intestatura 6212 :

 

 

– Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

 

– Tagħmir li jirreżisti n-nar ta’ drapp miksi bil-fojl ta’ poliester aluminizzat

Manifattura minn ħjut (9)

jew

Manifattura minn drapp mhux miksi, sakemm il-valur tad-drapp mhux miksi li jintuża li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

 

– Inforra għall-għenuq u l-pulzieri, maqtugħa

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura minn ħjut (9)

 

ex Kapitolu 63

Oġġetti oħra maħdumin mit-tessuti; settijiet; ħwejjeġ u oġġetti tessili għall-ilbies; biċċċiet tad-drapp; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

6301 sa 6304

Kutri, rugs tal-ivvjaġġar, bjankerija tas-sodda eċċ.; purtieri eċċ.; oġġetti oħra tal-arredament:

 

 

– Tal-felt, ta’ oġġetti mhux minsuġin

Manifattura minn (7):

fibri naturali, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Oħra:

 

 

– – Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9)  (10)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat (għajr għal drapp innitjat jew maħdum bil-ganċ), sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – Oħra

Manifattura minn ħjut (9)  (10)

 

6305

Xkejjer u basktijiet, tat-tip li jintużaw għall-ippakkjar tal-oġġetti

Manifattura minn (7):

fibri naturali,

fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem, mhux mimxutin jew imqardxin jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

6306

Tarpolini, purtieri tat-tinda u tendini; tined; qlugħ għad-dgħajjes, għat-twavel bil-qlugħ jew għall-bastimenti tal-iżbark; oġġetti għall-ikkampjar:

 

 

– Ta’ oġġetti mhux minsuġin

Manifattura minn (7)  (9):

fibri naturali, jew

materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

 

– Oħra

Manifattura minn ħjut (7)  (9)

 

6307

Oġġetti oħra maħdumin, inklużi patterns tal-ilbies

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

6308

Settijiet li jikkonsistu fi drapp minsuġ u ħjut, kemm bl-aċċessorji u kemm jekk le, biex jiġu maħdumin f’rugs, tapestries, tvalji jew srievet irrakkmati, jew oġġetti tessili simili, ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut

Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa r-regola li tapplika għalih kieku ma kienx inkluż fis-sett. Iżda, oġġetti mhux ta’ oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom li jintuża ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tal-fabbrika tas-sett

 

ex Kapitolu 64

Xedd tas-saqajn, getti u simili; biċċiet minn oġġetti bħal dawn; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kull intestatura, għajr għal immuntaturi ta’ uċuħ imwaħħlin ma’ qigħan ta’ ġewwa jew ma’ komponenti ta’ qigħan oħra tal-intestatura 6406

 

6406

Biċċiet mix-xedd tas-saqajn (inklużi wċuħ kemm jekk imwaħħlin u kemm jekk le ma’ qigħan għajr għal qigħan ta’ fuq barra); suletti rimovibbli, kuxxinetti tal-għarqub u oġġetti simili; getti, kisi tar-riġlejn u oġġetti simili, u partijiet minnhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 65

Xedd tar-ras u partijiet minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

6505

Kpiepel u xedd tar-ras ieħor, innittjati jew maħdumin bil-ganċ, jew magħmulin mill-bizzilla, felt jew drapp tessili ieħor, bil-biċċiet (iżda mhux fi strixxi), kemm jekk infurrati jew ittrimmjati u kemm jekk le; xbieki għax-xagħar ta' kwalunkwe materjal, kemm jekk infurrati jew ittrimmjati u kemm jekk le

Manifattura minn ħjut jew fibri tessili (9)

 

ex Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, seat-sticks, frosti, frosti taż-żwiemel, u partijiet minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

6601

Umbrelel u umbrelel tax-xemx (inklużi l-umbrelel li jintużaw bħala bsaten għall-mixi, umbrelel tal-ġnien u umbrelel simili)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 67

Rix u rix fin ippreparat u oġġetti magħmulin mir-rix jew mir-rix fin; fjuri artifiċjali; oġġetti minn xagħar tal-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, majka jew materjali simili; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 6803

Oġġetti tal-lavanja jew tal-lavanja agglomerata

Manifattura minn lavanja maħduma

 

ex ex 6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta' taħlitiet b'bażi ta' asbestos jew ta' taħlitiet b'bażi ta’ asbestos u karbonat tal-manjesju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

ex ex 6814

Oġġetti tal-majka, inkluża l-majka agglomerata jew ikkostitwita mill-ġdid, fuq sostenn tal-karta, kartun jew materjali ieħor

Manifattura minn majka maħduma (inkluża majka agglomerata jew ikkostitwita mill-ġdid)

 

Kapitolu 69

Prodotti taċ-ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 7003 , ex ex 7004 u ex ex 7005

Ħġieġ b’saff li ma jirriflettix

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

 

7006

Ħġieġ tal-intestatura 7003 , 7004 jew 7005 , milwi, bit-tarf maħdum, intaljat, imtaqqab, miksi bl-enamel jew maħdum xort’oħra, iżda mhux fi gwarniċ jew imwaħħal ma’ xi materjali oħra:

 

 

– Sottostrati ta’ pjanċi tal-ħġieġ, miksijin b’film irqiq di-elettriku, u ta’ grad ta’ semi-kondutturi skont l-istandards SEMII (11)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta’ pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

 

– Oħra

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

 

7007

Ħġieġa tas-sigurtà, li tikkonsisti fi ħġieġ imwebbes (ittemprat) jew ħġieġ laminat

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

 

7008

Unitajiet ta’ ħġieġ iżolanti b’għadd ta’ saffi

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

 

7009

Mirja tal-ħġieġ, kemm jekk fi gwarniċ u kemm jekk le, inklużi mirja li juru wara

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

 

7010

Damiġġjani, fliexken, vażetti, pots, kunjetti, ampolli u kontenituri oħra, tal-ħġieġ, ta' tip użat għat-trasport jew l-ippakkjar tal-oġġetti; vażetti tal-ħġieġ għall-ippreservar; tappijiet, għotjien u oġġetti oħra li jagħlqu, tal-ħġieġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7013

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat fid-dekorazzjoni tal-mejda, tal-kċina, tat-tojlit, tal-uffiċċju, ta’ ġewwa jew użi simili (għajr għal dawk tal-intestaturi 7010 jew 7018 )

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Dekorazzjoni bl-idejn (għajr għall-ipprintjar fuq skrins tal-ħarir) ta’ oġġetti tal-ħġieġ minfuħin bl-idejn, sakemm il-valur totali tal-oġġetti minfuħin li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 7019

Oġġetti (għajr ħjut) tal-fibri tal-ħġieġ

Manifattura minn:

biċċiet zgħar, ftietel, ħjut jew troffof imqattgħin u bla kulur, jew

suf tal-ħġieġ

 

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew ikkoltivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli li jkun fihom metall prezzjuż u oġġetti minnhom; ġojjelli artifiċjali; muniti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 7101

Perli naturali jew ikkoltivati, iggradati u imdomma temporanjament għall-konvenjenza tat-trasport

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 7102 , ex ex 7103 u ex ex 7104

Ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż maħdum (naturali, sintetiku jew maħdum mill-ġdid)

Manifattura minn ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż mhux maħdum

 

7106 , 7108 u 7110

Metalli prezzjużi:

 

 

– Mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 7106 , 7108 u 7110

jew

Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110

jew

Taħlit ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110 bejniethom jew ma’ metalli bażiku

 

– Semi-manifatturati jew f’forma ta’ trab

Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħdumin

 

ex ex 7107 , ex ex 7109 u ex ex 7111

Metalli miksijin b’metalli prezzjużi, semi-manifatturati

Manifattura minn metalli miksijin b’metalli prezzjużi, mhux maħdumin

 

7116

Oġġetti minn perli naturali jew ikkoltivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż (naturali, sintetiċi jew maħdumin mill-ġdid)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7117

Ġojjelli artifiċjali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura minn partijiet ta’ metalli bażiku, mhux miksijin jew mgħotijjin b’metalli prezzjużi, sakemm il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 72

Ħadid u azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

7207

Prodotti nofshom lesti tal-ħadid jew tal-azzar bla liga

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7201 , 7202 , 7203 , 7204 jew 7205

 

7208 sa 7216

Prodotti rrumblati ċatti, biċċiet jew vireg, vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ tal-ħadid jew tal-azzar bla liga

Manifattura minn lingotti jew forom oħra primarji tal-intestatura 7206

 

7217

Wajer tal-ħadid jew tal-azzar bla liga

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7207

 

ex ex 7218 , 7219 sa 7222

Prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati ċatti, biċċiet jew vireg, vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ tal-azzar li ma jissaddadx

Manifattura minn lingotti jew forom oħra primarji tal-intestatura 7218

 

7223

Wajer tal-azzar li ma jissaddadx

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7218

 

ex ex 7224 , 7225 sa 7228

Prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati ċatti, biċċiet u vireg irrumblati bis-sħana, marbutin f'koljaturi irregolari; vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ, ta' kull azzar ieħor bil-liga; biċċiet u vireg imtaqqbin bit-trapan u vojta, tal-azzar bil-liga jew bla liga

Manifattura minn lingotti jew forom oħra primarji tal-intestatura 7206 , 7218 jew 7224

 

7229

Wajer ta’ azzar ieħor bil-liga

Manifattura minn materjali nofshom lesti tal-intestatura 7224

 

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew tal-azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 7301

Munzell pjanċi

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206

 

7302

Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għall-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferrovija jew tat-tramm, li ġej: binarji, check-rails u rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods u bċejjeċ oħra tal-qsim, rfid tal-linji (sleepers /cross-ties), fish-plates, pultruni, wedges tal-pultruni, sole plates (base plates), klips tal-binarji, pjanċi tal-qiegħ, irfid jew materjal ieħor speċjalizzat għall-irbit jew għat-twaħħil tal-binarji

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206

 

7304 , 7305 u 7306

Tubi, kanen u profili vojta, tal-ħadid (għajr għall-ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206 , 7207 , 7218 jew 7224

 

ex ex 7307

Tubi jew kanen li jitwaħħlu b'mod permanenti tal-azzar li ma jissaddadx (ISO Nru X5CrNiMo 1712 ), li jikkonsistu f'diversi partijiet

Tidwir, titqib, irrajmar, mogħdija ta’ kamini, tneħħija ta’ xfar u sandblasting ta’ matriċi fonduti, sakemm il-valur totali tal-matriċi fonduti li jintużaw ma jaqbiżx il-35 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7308

Strutturi (għajr għal bini prefabbrikat tal-intestatura 9406 ) u partijiet minn strutturi (pereżempju, pontijiet u sezzjonijiet ta’ pontijiet, xtabi li jissakkru, torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqsfa għat-tisqif, bibien u twieqi u ċ-ċaċċis tagħhom u għetiebi għall-bibien, persjani, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew l-azzar; pjanċi, vireg, vireg tal-angilajin, forom, bċejjeċ, tubi u oħra ta' dan it-tip, ippreparati għall-użu fi strutturi, tal-ħadid jew tal-azzar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, angoli wweldjati, forom u sezzjonijiet tal-intestatura 7301 ma jistgħux jintużaw

 

ex ex 7315

Ktajjen kontra ż-żlieq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 7315 li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7401

Ram imdewweb; ram imsaħħan bit-trab tal-faħam (ram issolidifikat minn soluzzjoni)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

7402

Ram mhux raffinat; anodi tar-ram għar-raffinar elettrolitiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

7403

Ram raffinat u ligi tar-ram, mhux fonduti:

 

 

– Ram raffinat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

– Ligi tar-ram u ram raffinat li fiħ elementi oħra

Manifattura minn ram raffinat, mhux fondut, jew skart u fdalijiet tar-ram

 

7404

Skart u fdalijiet tar-ram

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

7405

Ligi prinċipali tar-ram

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 75

Nikil u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7501 sa 7503

Nikil imdewweb, sinters tal-ossidu tan-nikil u prodotti oħra intermedjarji tal-metallurġija tan-nikil; nikil mhux maħdum; fdalijiet u skart tan-nikil

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7601

Aluminju mhux maħdum

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura permezz ta’ trattament termali jew elettrolitiku minn aluminju mhux b’liga jew skart u fdalijiet tal-aluminju

 

7602

Skart jew fdalijiet tal-aluminju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 7616

Oġġetti tal-aluminju minbarra xbieki tal-wajer, biċċiet minsuġa, gradilji, xbieki, ċnut, fibra għar-rinfurzar u materjali simili (inklużi ċineg li ma jispiċċawx) tal-wajer tal-aluminju, u metall tal-aluminju mwessa'

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, xbieki tal-wajer, biċċiet minsuġa, gradilji, xbieki, ċnut, fibra għar-rinfurzar u materjali simili (inklużi ċineg li ma jispiċċawx) tal-wajer tal-aluminju, u metall tal-aluminju mwessa' jistgħu jintużaw; u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

Kapitolu 77

Riżervat għal użu possibbli fil-futur fis-SA

 

 

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7801

Ċomb mhux fondut:

 

 

– Ċomb raffinat

Manifattura minn ċomb “bullion” jew “work”

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, l-iskart u l-fdalijiet tal-intestatura 7802 ma jistgħux jintużaw

 

7802

Skart u fdalijiet taċ-ċomb

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 79

Żingu u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

7901

Żingu mhux fondut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, l-iskart u l-fdalijiet tal-intestatura 7902 ma jistgħux jintużaw

 

7902

Skart u fdalijiet taż-żingu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 80

Landa u oġġetti minnha; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8001

Landa mhux fonduta

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, l-iskart u l-fdalijiet tal-intestatura 8002 ma jistgħux jintużaw

 

8002 u 8007

Skart u fdalijiet tal-landa; oġġetti oħra tal-landa

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

Kapitolu 81

Metalli bażiċi oħra; ċermiti; oġġetti minnhom:

 

 

– Metalli bażiċi oħra, fonduti; oġġetti minnhom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex Kapitolu 82

Għodod, strumenti, pożati, mgħaref u frieket, tal-metall bażiku; partijiet mill-metall bażiku; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

8206

Għodod ta’ tnejn jew aktar mill-intestaturi 8202 sa 8205 , imqiegħdin f’settijiet għall-bejgħ bl-imnut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 8202 sa 8205 . Iżda, għodod tal-intestaturi 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tal-fabbrika tas-sett

 

8207

Għodod li jistgħu jitbiddlu għall-għodod tal-id, kemm jekk jaħdmu bl-elettriku u kemm jekk le, jew għall-għodod tal-magni (pereżempju, għal ippressar, stampar, ippanċjar, twaħħil ta’ viti, qtugh ta’ kamini, iddrilljar, tħaffir ta’ toqob, tisfid, issingjar, tidwir jew invitar), inklużi mastri għall-ġbid jew għall-estrużjoni tal-metall, u għodod għall-iddrilljar jew għat-tħaffir tal-art

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8208

Skieken u xfafar li jaqtgħu, għal magni jew għal tagħmir mekkaniku

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8211

Skieken u xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew mingħajr (inklużi skieken taż-żbir), għajr għall-iskieken tal-intestatura 8208

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, jistgħu jintużaw xfafar ta' skieken u mankijiet ta' metall bażiku

 

8214

Oġġetti oħra tal-qtugħ (pereżempju, klippers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); settijiet ta’ strumenti għall-kura tal-idejn u s-saqajn (inklużi limi tad-dwiefer)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

 

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, servers tal-kejkijiet, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

 

ex Kapitolu 83

Oġġetti mixxellanji magħmulin minn metall bażiku; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

ex ex 8302

Mountings, fittings u oġġetti simili oħra tajbin għall-bini, u tagħmir għall-għeluq awtomatiku tal-bibien

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8306

Statwetti u oġġetti oħra ornamentali, ta’ metall bażiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u tagħmir mekkaniku; partijiet minnhom; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8401

Elementi ta’ fjuwil nukleari

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott (12)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8402

Bojlers bl-istim jew bojlers oħra li jiġġeneraw fwar (għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali li kapaċi jipproduċu wkoll stim bi pressjoni baxxa); bojlers tal-ilma super-imsaħħan

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8403 u ex ex 8404

Bojlers tat-tisħin ċentrali għajr dawk tal-intestatura 8402 u impjant awżiljarju għall-bojlers tat-tisħin ċentrali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dak tal-intestaturi 8403 u 8404 .

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8406

Turbini tal-istim u turbini oħra tal-fwar

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8407

Magni b’kombustjoni interna bil-pistins alternanti jew rotatorji li jaqbdu bl-isparks

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8408

Magni b’pistins ta’ kombustjoni interni li jaqbdu b’kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8409

Partijiet addattati biss jew prinċipalment għall-użu mal-magni tal-intestatura 8407 jew 8408

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8411

Ġettijiet turbo, skrejjen turbo u turbini oħra tal-gass

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8412

Magni u muturi oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8413

Pompi li jaħdmu b’sistema rotatorja bi fluss pożittiv

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8414

Fannijiet industrijali, blowers u oġġetti simili

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8415

Magni tal-arja kondizzjonata, li jkollhom fann li jaħdem bil-mutur u elementi għall-bdil tat-temperatura u l-umdità, inklużi dawk il-magni li fihom l-umdità ma tistax tiġi rregolata separatament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8418

Refriġeraturi, friżers u tagħmir ieħor li jkessaħ jew jiffriża, elettriku jew mod ieħor; pompi tas-sħana għajr magni tal-arja kondizzjonata tal-intestatura 8415

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott,

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8419

Magni għall-industriji tal-injam, tal-polpa tal-karta, tal-karta u tal-kartun

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8420

Magni li jillixxaw u jillostraw jew magni oħra bir-romblu, għajr dawk għall-metalli jew għall-ħġieġ, u ċ-ċilindri għalihom

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8423

Tagħmir tal-użin (esklużi mwieżen ta' sensittività ta' 5 cg jew aktar), inklużi magni tal-għadd jew tal-ivverifikar imħaddma bil-piż; piżijiet tat-tagħmir tal-użin ta' kull tip

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8425 sa 8428

Makkinarju tat-tqandil, tal-ġarr, tat-tagħbija jew tal-ħatt

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8431 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8429

Buldowżers, raspi, grejders, invellaturi, barraxa, gafef mekkaniċi, magni tat-tħaffir, magni għat-tagħbija tal-gafef, magni għat-tbattim u rombli tat-toroq, li jitħaddmu bil-magna tagħhom stess:

 

 

– Rombli tat-toroq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Oħra

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8431 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8430

Makkinarju ieħor li jċaqlaq, jiggrada, jillivella, jobrox, iħaffer, jibbattma, jippressa, jaqla' jew iħaffer l-art, għall-art, għall-minerali jew għall-metalli mhux maħdumin (ores); magni li jwaħħlu l-puntali u magni li jaqilgħu l-puntali; imħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ (snow-blowers)

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8431 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8431

Partijiet addattati biss jew prinċipalment għall-użu ma’ rombli tat-triq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8439

Makkinarju li jagħmel il-polpa ta' materjal ċellulożiku fibruż jew li jagħmel jew ilesti l-karta jew il-kartun

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8441

Makkinarju ieħor li jagħmel il-polpa tal-karta, il-karta jew il-kartun, inklużi magni li jaqtgħu ta’ kull xorta

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-istess intestatura tal-prodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8443

Printers, għall-magni tal-uffiċċji (pereżempju, magni li jipproċessaw id-dejta awtomatikament, magni għall-ipproċessar tal-kliem, eċċ.)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8444 sa 8447

Magni ta’ dawn l-intestaturi għal użu fl-industrija tat-tessuti

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8448

Makkinarju awżiljarju għall-użu ma’ magni tal-intestaturi 8444 u 8445

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8452

Magni tal-ħjata, għajr għal magni tal-ħjata tal-kotba tal-intestatura 8440 ; għamara, bażijiet u kavers iddiżinjati speċifikament għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata:

 

 

– Magni tal-ħjata (lock stitch biss) bir-ras tal-magna mhux itqal minn 16 kg mingħajr mutur jew 17 kg bil-mutur

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott,

li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw fl-armar tar-ras (mingħajr mutur) li ma jaqbiżx il-valur tal-materjali ta’ oriġini li jintużaw kollha, u

l-mekkaniżmi li jintużaw li jistiraw il-ħjut, tal-ganċ u l-pont żigżag huma ta’ oriġini

 

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8456 sa 8466

Għodod tal-magna u magni u l-partijiet u l-aċċessorji tagħhom tal-intestaturi 8456 sa 8466

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8469 sa 8472

Magni tal-uffiċċju (pereżempju, tajprajters, magni kalkoloatriċi, magni li jipproċessaw id-dejta awtomatikament, magni li jidduplikaw, magni li jistejpiljaw)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8480

Kaxxi tal-forom għall-funderiji tal-metalli; bażijiet għall-forom; galvi għall-forom; forom għall-metall (għajr forom tal-ingotti), karburi tal-metall, ħġieġ, materjali minerali, gomma jew plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8482

Ball jew roller berings

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8484

Gaskits u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjali oħra jew ta’ żewġ saffi jew aktar ta’ metall; settijiet jew assortimenti ta’ gaskits u ġonot ta’ din ix-xorta, ta’ kompożizzjoni differenti, imqiegħda f’boros, envelops jew ippakkjar ta’ din ix-xorta; siġilli mekkaniċi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8486

– Għodod tal-magni biex jinħadem kwalunkwe materjal permezz tat-tneħħija ta' materjal, bil-lejżer jew b'raġġi oħra ta’ dawl jew ta’ fotoni, ultrasonika, b'elettrodisċarġ, elettrokimika, b'raġġi ta' elettroni, b’raġġi ta’ joni jew bi proċessi ta' ark plasma u partijiet u aċċessorji għalihom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– għodod tal-magni (inklużi preses) biex jinħadem metall permezz ta' tgħawwiġ, liwi, iddrittar, iċċattjar u partijiet u aċċessorji għalihom

 

 

– għodod tal-magni biex jinħadmu ġebel, ċeramika, konkrit, konkrit-asbestos jew materjal minerali simili jew għal ħġieġ biex jinħadem kiesaħ u partijiet u aċċessorji għalihom

 

 

– strumenti ta’ immarkar li huma tagħmir li jiġġenera diżinn tat-tip użat biex isiru maskri jew retikoli minn sottostrati fotoreżistenti miksijin;partijiet u aċċessorji għalihom partijiet u aċċessorji tagħhom

 

 

– tat-tip tal-forom, tal-injezzjoni jew tal-kompressjoni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– makkinarju tat-tqandil, il-ġarr, it-tagħbija jew il-ħatt

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8431 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8487

Partijiet ta’ makkinarju li ma fihomx konnetturi elettriċi, iżolaturi, kojls, konnessjonijiet jew tagħmir elettriku ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra f'dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet għalihom; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi tal-immaġni u l-ħoss televiżiv, u partijiet u aċċessorji ta' oġġetti simili; għajr:

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8501

Magni u ġeneraturi tal-elettriku (esklużi settijiet tal-ġenerazzjoni)

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8503 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8502

Settijiet elettriċi ta’ ġeneraturi u konvertituri rotatorji

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 8501 u 8503 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8504

Units ta' provvista tal-enerġija għal magni awtomatiċi tal-ipproċessar tad-data

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

ex ex 8517

Apparat ieħor għat-trażmissjoni jew għar-riċezzjoni ta' vuċi, immaġni jew dejta oħra, inkluż it-tagħmir għall-komunikazzjoni f'netwerk mingħajr fil (bħal netwerk lokali jew ta' żona wiesgħa), għajr it-tagħmir ta' trażmissjoni jew riċezzjoni tal-apparat tal-intestaturi 8443 , 8525 , 8527 jew 8528

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8518

Mikrofoni u stands għalihom; lawdspikers, kemm jekk immuntati fil-kaxxa tagħhom u kemm jekk le; amplifikaturi elettriċi tal-frekwenza awdjo; settijiet elettriċi tal-amplifikazzjoni tal-ħoss

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8519

Apparat ta' reġistrazzjoni jew ta' riproduzzjoni tal-ħoss.

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8521

Tagħmir ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni ta’ vidjow, kemm jekk bi tjuner vidjow u kemm jekk le

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8522

Partijiet u aċċessorji addattati biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8519 sa 8521

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8523

– Diski mhux irrekordjati, tejps, u tagħmir ieħor għall-ħżin fi stat solidu u li ma jintilifx, u mezzi oħra għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew ta' fenomeni oħra, iżda li jeskludu l-prodotti tal-Kapitolu 37;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– diski mhux irrekordjati, tejps, u tagħmir ieħor għall-ħżin fi stat solidu u li ma jintilifx, u mezzi oħra għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew ta' fenomeni oħra, iżda li jeskludu l-prodotti tal-Kapitolu 37;

Manifattura li fiha

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8523 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– matriċi u oriġinali għall-produzzjoni ta’ diski, iżda li jeskludu l-prodotti tal-Kapitolu 37;

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8523 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– proximity cards u “smart cards”, b'żewġ ċirkwiti elettroniċi integrati jew aktar

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– “smart cards” b'ċirkwit elettroniku integrat wieħed

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestaturi 8541 u 8542 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

L-operazzjoni ta’ diffużjoni (li fiha jiffurmaw ċirkuwiti integrati fuq sottostrat ta’ semi-konduzzjoni permezz tal-introduzzjoni selettiva ta' dopant xieraq), kemm jekk immuntata u/jew ittestjata f’xi pajjiż u kemm jekk le għajr għal dawk speċifikati fl-Artikoli 3 u 4

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8525

Apparat ta' trażmissjoni għax-xandir tar-radju jew tat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora fih apparat ta' riċezzjoni jew apparat ta' reġistrazzjoni jew riproduzzjoni u kemm jekk le; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u kameras tar-reġistrazzjoni tal-vidjow

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8526

Apparat tar-radar, apparat tar-radju ta' għajnuna waqt in-navigazzjoni u apparat tar-radju kkontrollat mill-bogħod

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8527

Apparat ta' riċezzjoni għax-xandir tar-radju kemm jekk huwa kkombinat, fl-istess post, ma’ apparat ta' reġistrazzjoni jew riproduzzjoni jew arloġġ u kemm jekk le.

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8528

– moniters u projjetturi, li ma jinkorporawx apparat ta' riċezzjoni tat-televiżjoni, ta' tip li jintuża biss jew prinċipalment f'sistema awtomatika għall-ipproċessar tad-dejta, tal-intestatura 8471

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– moniters u projjetturi oħra, li ma jinkorporawx apparat ta' riċezzjoni tat-televiżjoni; Apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk ikun fih riċevituri ta’ xandir bir-radju jew apparat ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-immaġni u kemm jekk le;

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

il-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8529

Partijiet addattati biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8525 sa 8528 :

 

 

– Addattati biss jew prinċipalment għall-użu ma’ apparat ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni tal-immaġni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– Addattati biss jew prinċipalment għall-użu ma' moniters u projjetturi li ma jinkorporawx apparat ta' riċezzjoni tat-televiżjoni, ta' tip addattat biss jew prinċipalment għall-użu f'sistema awtomatika għall-proċessar tad-dejta, tal-intestatura 8471

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

l-valur tal-materjali kollha mhux ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8535

Apparat elettriku biex jinxtegħlu jew jitħarsu ċirkuwiti elettriċi, jew biex isiru ġonot ma’ jew f’ċirkuwiti elettriċi għal vultaġġ li jaqbeż l-1 000  V

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8538 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8536

– Tagħmir elettriku biex jinxtegħlu jew jitħarsu ċirkuwiti elettriċi, jew biex isiru ġonot ma’ jew f’ċirkuwiti elettriċi għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1 000  V

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8538 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– konnetturi għal fibri ottiċi, qatgħat jew kejbils tal-fibri ottiċi

 

 

– – tal-plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

– – taċ-ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

 

– – tar-ram

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

 

8537

Bords, panewijiet, consoles, skrivaniji, armarji u bażijiet oħra, armati b’apparat ta’ tnejn jew aktar mil-lista ta’ apparat tal-intestatura 8535 jew 8536 , għall-kontroll elettriku jew id-distribuzzjoni tal-elettriku, inklużi dawk li fihom strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90, u apparat ta’ kontroll numeriku, għajr apparat tas-swiċċijiet tal-intestatura 8517

Manifattura li fiha:

il-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u

fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 8538 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex ex 8541

Dijodi, tranżisters u apparat ta’ semi-konduzzjoni simili, għajr wejfers li għadhom ma nqatgħux f’chips

Manifattura: