28.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 357/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1271/2012

tal-21 ta’ Diċembru 2012

li jidderoga minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 fir-rigward tal-possibbiltajiet għat-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal għajnuna fil-qafas tal-iskema ta’ pagament uniku għall-2012 u għall-allokazzjoni ta’ drittijiet għal pagament, jew żieda tal-valur tal-unità tagħhom, mir-riżerva nazzjonali fl-2012, kif ukoll fir-rigward tal-kontenut tal-applikazzjoni unika, tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009 fir-rigward tad-dikjarazzjoni tad-drittijiet għal pagament fl-2012 u tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-verifika tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà qabel il-pagamenti u d-data li fiha l-ħbula tar-raba’ għandhom ikunu disponibbli għall-bdiewa

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-Politika Agrikola Komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 142(c) u (r) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għall-possibbiltà li l-Istati Membri li ma japplikawx l-Artikolu 68(1)(c) ta’ dak ir-Regolament jużaw ir-riżerva nazzjonali taħt ċerti kundizzjonijiet. Fl-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jżidu l-valur tal-unità u/jew l-għadd ta’ drittijiet għal pagament allokati lill-bdiewa. Skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 (2), l-applikazzjonijiet għall-allokazzjoni jew għaż-żieda tad-drittijiet ta’ pagament skont l-iskema ta’ pagament uniku, għall-finijiet tal-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jitressqu sa data li trid tiġi stabbilita mill-Istati Membri. Din id-data ma tistax tkun iktar tard mill-15 ta’ Mejju, jew fil-każ tal-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja u l-Isvezja, mhux iktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

(2)

Skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, il-bidwi li japplika għall-għajnuna fil-qafas ta’ kwalunkwe skema ta’ għajnuna marbuta maż-żona jista’ jressaq applikazzjoni unika waħda biss fis-sena.

(3)

Skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, l-applikazzjoni unika għandha titressaq sa data li trid tiġi stabbilita mill-Istati Membri, u li ma tistax tkun iktar tard mill-15 ta’ Mejju, jew fil-każ tal-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja u l-Isvezja, mhux iktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

(4)

B’riżultat ta’ żieda kontinwa tal-prezzijiet tal-għalf minħabba kundizzjonijiet avversi tal-klima li jolqtu ħażin lill-fornituri ewlenin tal-qmuħ, ħafna Stat Membri qed iħabbtu wiċċhom ma’ aggravament tas-sitwazzjoni ekonomika tal-azjendi agrikoli, li fi tmiem is-sena 2012 qed jaffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji severi. Billi l-aggravament tal-qagħda ekonomika tal-azjendi agrikoli jista’ jkollu konsegwenzi usa’ u iktar fit-tul, għandu jkun permess li l-Istati Membri japplikaw, għas-sena 2012, l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(5)

Billi l-iskadenza għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur ta’ unità, tad-drittijiet ta’ pagament mir-riżerva nazzjonali skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 diġà għaddiet għas-sena 2012, jixraq li dawk l-Istati Membri li jixtiequ japplikaw l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għas-sena 2012 ikunu jistgħu jistabbilixxu skadenza ġdida għat-tressiq ta’ applikazzjoni għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur ta’ unità, tad-drittijiet ta’ pagament mir-riżerva nazzjonali.

(6)

Barra minn hekk, jixraq li ssir deroga mill-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, sabiex il-bdiewa f’dawn l-Istati Membri jkunu jistgħu jressqu aktar minn applikazzjoni unika waħda fis-sena.

(7)

Hi meħtieġa wkoll deroga mill-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, fir-rigward ta’ dawk il-bdiewa li jixtiequ jibbenefikaw mill-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(8)

Skont l-Artikolu 12(5) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, fl-ewwel sena tal-iskema ta’ pagament uniku, jew fis-sena ta’ integrazzjoni ta’ setturi ġodda fl-iskema ta’ pagament uniku, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 fir-rigward tad-drittijiet ta’ pagament jekk dawn ikun għadhom mhux stabbiliti b’mod definittiv fl-iktar data riċenti stabbilita għat-tressiq tal-applikazzjoni unika. Jeħtieġ li ssir dispożizzjoni għal deroga simili rigward id-drittijiet ta’ pagament li jkunu se jiġu allokati, jew fejn ikun se jiżdied il-valur tal-unità tagħhom, abbazi tal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, fejn tali allokazzjoni jew żieda tkun għadha ma ġietx stabbilita b’mod definittiv.

(9)

Skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 (3), id-drittijiet ta’ pagament jistgħu jiġu ddikjarati għall-pagament darba fis-sena biss mill-bidwi li jkun id-detentur tagħhom, fl-iktar data riċenti għat-tressiq tal-applikazzjoni unika. Jixraq li ssir deroga minn dan ir-rekwiżit.

(10)

Skont l-Artikolu 35(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-ħbula tar-raba’ li jikkorrispondu għall-ettari eliġibbli, li huma ddikjarati għall-akkumpanjament ta’ kwalunkwe dritt ta’ pagament, għandhom ikunu disponibbli għall-bdiewa f’data stabbilita mill-Istat Membru. Din id-data ma għandhiex tkun iktar tard minn dik stabbilita fl-Istat Membru relevanti għall-emendar tal-applikazzjoni għall-għajnuna.

(11)

Fir-rigward tad-drittijiet ta’ pagament li se jiġu allokati, jew li l-valur tal-unità tagħhom se jiżdied, wara l-applikazzjoni tal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jeħtieġ li ssir deroga mill-obbligu fuq il-bdiewa fir-rigward tad-data stipulata fl-Artikolu 35(1) ta’ dak ir-Regolament.

(12)

Skont l-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-pagamenti fil-qafas ta’ skemi ta’ appoġġ elenkati fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament ma għandhomx isiru qabel ma tkun tlestiet il-verifika tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, li għandha titwettaq mill-Istat Membru skont l-Artikolu 20 ta’ dak ir-Regolament.

(13)

Il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li għandhom jiġu vverifikati mill-Istati Membri, li jkunu marbutin mal-allokazzjoni, jew maż-żieda fil-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 abbażi ta’ deroga waħda jew aktar stabbilita/i f’dan ir-Regolament, jistgħu jvarjaw mill-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għall-għajnuna implimentati fil-preżent fil-qafas tal-iskema ta’ pagament uniku. F’dak il-każ, il-verifika tal-kundizzjonijiet ġodda ta’ eliġibbiltà skont l-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, tispiċċa tfixkel il-pagamenti għall-iskemi ta’ appoġġ li ma jkunux marbutin mal-applikazzjoni tal-Artikolu 41(3) ta’ dak ir-Regolament, u li għandhom isiru qabel ma jiġu vverifikati dawk il-kundizzjonijiet ġodda ta’ eliġibbiltà. Biex tali sitwazzjoni tiġi evitata, jeħtieġ deroga mill-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-allokazzjoni, jew taż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 41(3) ta’ dak ir-Regolament.

(14)

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-pagamenti għandhom isiru fil-perjodu mill-1 ta’ Diċembru sat-30 ta’ Ġunju tas-sena kalendarja ta’ wara. B’deroga minn din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni tista’ tipprovdi għal avvanzi qabel l-1 ta’ Diċembru. Tali deroga tingħata fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 776/2012 (4), li skontu l-Istati Membri jistgħu jħallsu, mis-16 ta’ Ottubru 2012, avvanzi sa ċertu limitu ta’ pagamenti diretti fir-rigward ta’ applikazzjonijiet imressqa fl-2012. Għaldaqstant, id-deroga mill-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tingħata b’mod retroattiv, mis-16 ta’ Ottubru 2012, sabiex ikun permess il-pagament, soġġett għat-tlestija tal-verifika tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, għal dawk l-iskemi ta’ għajnuna li mhumiex marbutin mal-applikazzjoni tal-Artikolu 41(3) ta’ dak ir-Regolament.

(15)

Id-derogi pprovduti f’dan ir-Regolament japplikaw għas-sena kalendarja 2012. Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(16)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Derogi mir-Regolament (KE) Nru 1122/2009

1.   B’deroga mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, għas-sena 2012, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-bdiewa jressqu applikazzjoni għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2013.

2.   B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, għas-sena 2012, il-bdiewa li jkunu ressqu l-applikazzjoni unika għall-għajnuna fil-qafas ta’ kwalunkwe mill-iskemi ta’ għajnuna marbutin maż-żona sa data stabbilita mill-Istati Membri skont l-Artikolu 11(2) ta’ dak ir-Regolament, u li, skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ikunu ressqu applikazzjoni għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament, jistgħu jressqu applikazzjoni separata għall-għajnuna għall-finijiet tal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2013.

3.   B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009, għas-sena 2012, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-bdiewa, li skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jkunu ressqu applikazzjoni għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament, u li ma jkunux ressqu l-applikazzjoni unika msemmija fit-tieni paragrafu ta’ dan l-Artikolu, iressqu applikazzjoni unika għall-għajnuna skont l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2013.

4.   L-applikazzjoni għall-allokazzjoni, jew għaż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament imressqa skont il-paragrafu 1, għandha titqies bħala applikazzjoni separata għall-għajnuna, jew bħala applikazzjoni unika għall-għajnuna, skont il-paragrafu 2 u 3.

5.   Fejn japplika l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 fir-rigward tad-drittijiet ta’ pagament jekk l-applikazzjoni tagħhom, jew iż-żieda tal-valur tal-unità tagħhom, ikunu għadhom ma ġewx stabbiliti b’mod definittiv fl-iktar data riċenti stabbilita fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 2

Derogi mir-Regolament (KE) Nru 1120/2009

B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009, għas-sena 2012, id-drittijiet ta’ pagament, li l-valur tal-unità tagħhom huwa soġġett għal żieda skont l-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jiġu ddikjarati għall-pagament taż-żieda rispettiva tal-valur tal-unità tagħhom mill-bidwi li jkun id-detentur tagħhom fil-31 ta’ Jannar 2013.

Id-drittijiet ta’ pagament allokati mill-ġdid lill-bdiewa, u ż-żidiet tad-drittijiet ta’ pagament li l-valur tal-unità tagħhom huwa soġġett għal żieda, skont l-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament, għandhom jitqiesu ddikjarati għas-sena kalendarja 2012.

Artikolu 3

Derogi mir-Regolament (KE) Nru 73/2009

1.   L-ebda pagament marbut mal-allokazzjoni, jew maż-żieda tal-valur tal-unità, tad-drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, ma jista’ jsir għas-sena kalendarja 2012 qabel ma titlesta l-verifika, tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà applikabbli għal dak l-appoġġ, imwettqa mill-Istat Membru kkonċernat, fejn ikun sar użu minn deroga waħda jew iktar minn dawk stipulati fl-Artikoli 1 u 2 ta’ dan ir-Regolament.

2.   B’deroga mill-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-pagamenti fil-qafas ta’ skemi ta’ għajnuna elenkati fl-Anness I tiegħu, għajr l-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jistgħu jsiru għas-sena kalendarja 2012 irrispettivament mit-tlestija tal-verifika tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà applikabbli għall-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   B’deroga mill-Artikolu 35(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-ħbula tar-raba’ korrispondenti għall-ettari eliġibbli li jakkumpanjaw kwalunkwe dritt ta’ pagament allokat mill-ġdid, jew li l-valur tal-unità tagħhom ikun żdied, skont l-Artikolu 41(3) ta’ dak ir-Regolament u abbażi ta’ deroga waħda jew iktar minn dawk stipulati fl-Artikoli 1 u 2 ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu disponibbli għall-bdiewa fil-31 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 3(1) u (2) għandu japplika mis-16 ta’ Ottubru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 316, 2.12.2009, p. 65.

(3)  ĠU L 316, 2.12.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 231, 28.8.2012, p. 8.