9.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 310/13


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1040/2012

tas-7 ta’ Novembru 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 754/2009 fir-rigward tal-esklużjoni ta’ ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 43/2012 u (UE) Nru 44/2012 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-valutazzjoni tal-istokk tal-2011 għall-aringi fil-Baħar Irlandiż kienet ibbażata fuq valutazzjoni tax-xejriet biss u ġiet adottata qabda totali permissibbli (TAC) prekawzjonarja ridotta. Il-punti ta’ referenza sussegwenti fl-2012 ta’ dan l-istokk tejbu l-metodoloġija tal-valutazzjoni u tista’ tiġi pprovduta previżjoni tal-qabda abbażi ta’ approċċ ta’ rendiment massimu sostenibbli (MSY). Il-Kumitat Xjentifiku Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) intalab jikkummenta dwar żieda retroattiva tal-opportunitajiet tas-sajd għal dan l-istokk u jispjega l-impatt ta’ tali żieda fuq il-parir xjentifiku għall-2013. Abbażi tal-analiżi tal-STECF, tista’ tiġi adottata żieda fl-opportunitajiet tas-sajd stabbilti għall-2012, bil-kondizzjoni li r-reviżjoni neċessarja ssir għat-TAC tal-2013 sabiex il-mortalità tas-sajd tinżamm fil-livell tar-rendiment massimu sostenibbli (MSY). Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa, għall-2012, l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut li mhumiex suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (1) għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

(2)

Franza pprovdiet informazzjoni dwar il-qabdiet tal-merluzz għal tliet tipi ta’ sajd u li jinvolvu tliet gruppi ta’ bastimenti: grupp ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ li jimmiraw għall-pollakkju (saithe) fil-Baħar tat-Tramuntana, grupp ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ li jimmiraw għall-pollakkju (saithe) u speċijiet tal-baħar fond fil-Punent tal-Iskozja u grupp ta’ bastimenti tas-sajd bil-konzijiet li jimmiraw għall-marlozz fil-Punent tal-Iskozja. Abbażi ta’ din l-informazzjoni, kif ivvalutata mill-STECF, jista’ jkun stabbilit li l-qabdiet tal-merluzz, inkluż ir-rimi, ta’ dawn it-tliet gruppi ta’ bastimenti ma qabiżx il-1,5 % tal-qabdiet totali għal kull grupp ta’ bastimenti f’kull wieħed mit-tliet żoni. Barra minn hekk, filwaqt li jitqiesu l-miżuri fis-seħħ li jiżguraw il-monitoraġġ u l-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd ta’ dawn il-gruppi ta’ bastimenti u filwaqt li jiġu kkunsidrat li l-inklużjoni ta’ dawn il-gruppi jikkostitwixxi piż amministrattiv sproporzjonat għall-impatt ġeneral tagħhom fuq l-istokkijiet tal-merluzz, huwa xieraq li t-tliet gruppi ta’ bastimenti jiġu esklużi mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (2). Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2009 tas-27 ta’ Lulju 2009 li jeskludi ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 (3), ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2012, u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 44/2012 tas-17 ta’ Jannar 2012 li jiffissa għall-2012 l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli fl-ilmijiet tal-UE u, għall-bastimenti tal-UE, f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE għal ċerti stokkijiet tal-ħut li huma suġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (4) għandhom jiġu emendati skont dan.

(3)

F’Ottubru 2012, il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) ippubblika parir xjentifiku dwar l-istokk tan-Norway pout fil-Baħar tat-Tramuntana, l-Iskagerrak u l-Kattegat. Il-parir tal-ICES jidika li l-qabdiet m’għandhomx jaqbżu l-101 000 tunnellata fl-2012. Fir-rigward tal-kwoti, 75 % tat-TAC tan-Norway Pout f’din iż-żona tikkorrispondi għall-kwota tal-Unjoni, li minnhom 5 000 tunnellata għandha tiġi allokata lin-Norveġja. Il-bqija tal-kwota tal-Unjoni għandha tiġi allokata fost l-Istati Membri.

(4)

Il-limiti tal-qabdiet previsti minn dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2012, minbarra għad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-limiti tal-isforz tas-sajd, li għandhom japplikaw mill-1 ta’ Frar 2012. Tali applikazzjoni retroattiva mhix ser tippreġudika l-prinċipju taċ-ċertezza legali u l-protezzjoni ta’ aspettattivi leġittimi fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati li għadhom ma ġewx eżawriti. Billi l-limiti tal-qbid jinfluwenzaw l-attivitajiet ekonomiċi u l-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni, dan ir-Reglament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 754/2009, ir-Regolament (UE) Nru 43/2012 u r-Regolament (UE) Nru 44/2012 għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 754/2009

Fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 754/2009, jiżdiedu l-punti segwenti:

“(j)

il-grupp ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza kif identifikat fit-talba minn Franza datata 8 ta’ Ġunju 2012, li jipparteċipaw f’sajd immirat għall-pollakju (saithe) fil-Baħar tat-Tramuntana (ICES żona IV) bl-użu ta’ xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ b’daqs tal-malja ugwali għal 100 mm jew akbar (kategorija ta’ rkaptu TRI).

(k)

il-grupp ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza kif identifikat fit-talba minn Franza datata 8 ta’ Ġunju 2012, li jipparteċipaw f’sajd immirat għall-pollakju (saithe) u speċijiet tal-baħar fond fil-Punent tal-Iskozja (ICES żona VI) bl-użu ta’ xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ b’daqs tal-malja ugwali għal 100 mm jew akbar (kategorija ta’ rkaptu TR1).

(l)

il-grupp ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza kif identifikat fit-talba minn Franza datata 8 ta’ Ġunju 2012, li jipparteċipaw f’sajd immirat għall-marlozz fil-Punent tal-Iskozja (ICES żona VI) bl-użu ta’ konzijiet (kategorija ta’ rkaptu LL).”.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 43/2012

L-Annessi I u IIA għar-Regolament (KE) Nru 43/2012 huma emendati skont it-test li jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 44/2012

L-Annessi IA u IIA għar-Regolament (KE) Nru 44/2012 huma emendati skont it-test li jinsab fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punt (1) tal-Anness I, u l-punt (1) tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2012.

L-Artikolu 1, il-punt (2) tal-Anness I, u l-punt (2) tal-Annex II għandhom japplikaw mill-1 ta’ Frar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Novembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 214, 19.8.2009, p. 16.

(4)  ĠU L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANNESS I

(1)

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 43/2012, l-entrata tal-aringi f’VIIa hija sostitwita kif ġej:

“Speċi

:

Aringa

Clupea harengus

Żona

:

VIIa (1)

(HER/07 A/MM)

L-Irlanda

1 374

TAC analitika

Ir-Renju Unit

3 906

L-Unjoni

5 280

TAC

5 280

(2)

fl-Appendiċi 1 tal-Anness IIA tar-Regolament (UE) Nru 43/2012, it-tabella (d), il-kolonna rigward Franza (FR) hija sostitwita mis-segwenti:

“FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”.


(1)  Minn din iż-żona għandha titnaqqas iż-żona kkonfinata:

lejn it-Tramuntana bil-latitudni 52° 30′N,

lejn in-Nofsinhar bil-latitudni 52° 00′N,

lejn il-Punent mill-kosta tal-Irlanda,

lejn il-Lvant mill-kosta tar-Renju Unit.”;


ANNESS II

(1)

Fl-Anness IA għar-Regolament (UE) Nru 44/2012, l-entrata għan-Norway pout u l-qabdiet inċidentali assoċjati fi IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV għandha tiġi sostitwita mis-segwenti:

“Speċi

:

Norway pout u qabdiet inċidentali assoċjati

Trisopterus esmarki

Żona

:

IIIa; L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(NOP/2A3A4.)

Id-Danimarka

70 684  (1)

TAC analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Il-Ġermanja

14  (1)  (2)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

52  (1)  (2)

L-Unjoni

75 750  (1)  (3)

TAC

Mhux rilevanti

(2)

fl-Appendiċi 1 tal-Anness IIA għar-Regolament (UE) Nru 44/2012 il-kolonna rigward Franza (FR) hija sostitwita mis-segwenti:

“FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”.


(1)  Tal-inqas 95 % tal-ħatt l-art li jingħadd mal-kwota għandu jkun ta’ laċċa kaħla. Il-qabdiet inċidentali tal-haddock u l-merlangu għandhom jitqiesu mal-5 % li jibqa’ tal-kwota.

(2)  Il-kwota tista’ tiġi mistada fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIa u IV tal-ICES biss.

(3)  Li minnhom 5 000 tunnellata huma allokati lin-Norveġja.”;