31.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/1


REGOLAMENT (UE) Nru 978/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Ottubru 2012

li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Mill-1971 ’il hawn, il-Komunità tat preferenzi fil-kummerċ lil pajjiżi li qed jiżviluppaw skont l-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati tagħha.

(2)

Il-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni għandha tkun iggwidata mill-prinċipji u ssegwi l-objettivi indikati fid-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni, stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE).

(3)

L-Unjoni għandha l-għan li tiddefinixxi u ssegwi linji ta’ politika u azzjonijiet komuni biex trawwem l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan primarju li telimina l-faqar.

(4)

Il-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni għandha tkun konsistenti ma’ u tikkonsolida l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, kif stabbiliti fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), partikolarment l-eliminazzjoni tal-faqar u l-promozzjoni ta’ żvilupp sostenibbli u governanza tajba fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għandha tkun konformi mar-rekwiżiti tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), partikolarment mad-Deċiżjoni dwar il-Trattament Differenzjat u l-Aktar Favorevoli, ir-Reċiproċità u l-Parteċipazzjoni Aktar Sħiħa tal-Pajjiżi li Qed Jiżviluppaw (il-‘Klawsola ta’ Abilitazzjoni’), adottata taħt il-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) fl-1979, li permezz tagħha Membri tad-WTO jistgħu jikkonċedu trattament differenzjali u aktar favorevoli lil pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Lulju 2004, bit-titolu ta’ “Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-kummerċ internazzjonali u l-iżvilupp sostenibbli: il-funzjoni tas-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (SĠP) tal-Komunità għall-perjodu ta’ għaxar snin mill-2006 sal-2015” tispeċifika l-linji gwida għall-applikazzjoni tal-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu mill-2006 sal-2015.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 tat-22 ta’ Lulju 2008 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 (2), kif estiż bir-Regolament (UE) Nru 512/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (3), jipprovdi għall-applikazzjoni ta’ skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (‘l-iskema’) sal-31 ta’ Diċembru 2013 jew sakemm l-iskema taħt dan ir-Regolament tkun applikata, skont liema data tiġi l-ewwel. Minn hemm ’il quddiem, l-iskema għandha tkompli tapplika għal perijodu ta’ 10 snin mid-data tal-applikazzjoni tal-preferenzi previsti f’dan ir-Regolament, ħlief għall-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati, li għandu jkompli jiġi applikat mingħajr data ta’ skadenza.

(7)

Billi tipprovdi aċċess preferenzjali għas-suq tal-Unjoni, l-iskema għandha tassisti lil pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-faqar u jġibu ’l quddiem governanza tajba u żvilupp sostenibbli billi tgħinhom biex jiġġeneraw dħul addizzjonali permezz tal-kummerċ internazzjonali, li mbagħad ikun jista’ jiġi investit mill-ġdid għall-benefiċċju tal-iżvilupp tagħhom proprju u, barra minn hekk, biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom. Il-preferenzi tariffarji tal-iskema għandhom jiffokaw fuq għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw li għandhom ħtiġijiet ta’ żvilupp, kummerċ u ħtiġijiet finanzjarji akbar.

(8)

L-iskema tikkonsisti f’arranġament ġenerali u żewġ arranġamenti speċjali.

(9)

L-arranġament ġenerali għandu jingħata lil dawk il-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw li jaqsmu ħtieġa ta’ żvilupp komuni u jinsabu fi stadju simili ta’ żvilupp ekonomiku. Pajjiżi li huma kklassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiżi ta’ dħul għoli jew ta’ dħul medju superjuri għandhom livelli ta’ dħul per capita li jippermettulhom jiksbu livelli ogħla ta’ diversifikazzjoni mingħajr preferenzi tariffarji tal-iskema. Dawk il-pajjiżi jinkludu ekonomiji li rnexxielhom ilestu t-tranżizzjoni tagħhom minn ekonomiji ċentralizzati għal dawk tas-suq. Huma ma jaqsmux l-istess ħtiġijiet ta’ żvilupp, kummerċjali u finanzjarji bħall-bqija tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinsabu fi stadju differenti ta’ żvilupp ekonomiku, jiġifieri ma jinsabux f’sitwazzjoni simili għal dik ta’ pajjiżi aktar vulnerabbli li qed jiżviluppaw; u, biex tkun evitata diskriminazzjoni mhux ġustifikata, jeħtiġilhom ikunu ttrattati b’mod differenti. Barra minn hekk, l-użu ta’ preferenzi tariffarji pprovduti bl-iskema minn pajjiżi bi dħul għoli jew medju superjuri jżid il-pressjoni kompetittiva fuq esportazzjonijiet minn pajjiżi ifqar, aktar vulnerabbli u, għalhekk, jista’ jimponi piż mhux ġustifikabbli fuq dawk il-pajjiżi aktar vulnerabbli li qed jiżviluppaw. L-arranġament ġenerali jqis il-fatt li l-ħtiġijiet tal-iżvilupp, tal-kummerċ u tal-finanzi huma soġġetti għal tibdil, u jiżgura li l-arranġament jibqa’ miftuħ jekk il-qagħda ta’ pajjiż tinbidel.

F’ġieħ il-konsistenza, il-preferenzi tariffarji mogħtija skont l-arranġament ġenerali m’għandhomx ikunu estiżi lil pajjiżi li qed jiżviluppaw u li jkunu qed jibbenefikaw minn arranġament preferenzjali għal aċċess għas-suq mal-Unjoni, li jipprovdi mill-anqas l-istess livell ta’ preferenzi tariffarji bħall-iskema għal sostanzjalment il-kummerċ kollu. Biex jagħti lil pajjiż benefiċjarju u lill-operaturi ekonomiċi żmien għal adattament ordnat, l-arranġament ġenerali għandu jkompli jingħata għal sentejn mid-data tal-applikazzjoni ta’ arranġament preferenzjali għal aċċess għas-suq u din id-data għandha tkun speċifikata fil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament ġenerali.

(10)

Pajjiżi elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 732/2008 u pajjiżi li jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali awtonomu għas-suq tal-Unjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 732/2008, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 tal-21 ta’ Jannar 2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (4) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2000 tat-18 ta’ Settembru 2000 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali ta’ eċċezzjoni għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fi, jew li huma marbutin mal-proċess ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (5) għandhom ikunu kkunsidrati eliġibbli għall-iskema. Territorji extra-Ewropej assoċjati mal-Unjoni u pajjiżi extra-Ewropej u territorji ta’ pajjiżi li mhumiex inklużi fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 732/2008 m’għandhomx jitqiesu eliġibbli għall-iskema.

(11)

L-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba huwa msejjes fuq il-kunċett integrali ta’ żvilupp sostenibbli, kif rikonoxxut minn konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali bħad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) tal-1986 dwar id-Dritt għall-Iżvilupp, id-Dikjarazzjoni ta’ Rio tal-1992 dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp, id-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) tal-1998 dwar Prinċipji Fundamentali u Drittijiet tax-Xogħol, id-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU tal-2000, u d-Dikjarazzjoni ta’ Johannesburg tal-2002 dwar Żvilupp Sostenibbli. Konsegwentement, il-preferenzi tariffarji addizzjonali pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba għandhom jingħataw lil dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li, minħabba nuqqas ta’ diversifikazzjoni u integrazzjoni mhux suffiċjenti fis-sistema tal-kummerċ internazzjonali, ikunu vulnerabbli, sabiex ikunu megħjunin jerfgħu l-piżijiet u r-responsabbiltajiet speċjali li jirriżultaw mir-ratifika ta’ konvenzjonijiet internazzjonali bażiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, protezzjoni ambjentali u governanza tajba, kif ukoll mill-implimentazzjoni effettiva tagħhom.

(12)

Il-preferenzi għandhom jitfasslu biex jippromwovu tkabbir ekonomiku ulterjuri u, b’hekk, iwieġbu b’mod pożittiv għall-ħtieġa ta’ żvilupp sostenibbli. Taħt l-arranġament ta’ inċentiv speċjali, it-tariffi ad valorem għandhom għalhekk ikunu sospiżi għall-pajjiżi benefiċjarji konċernati. Id-dazji speċifiċi wkoll għandhom ikunu sospiżi, sakemm ma jkunux magħqudin ma’ dazju ad valorem.

(13)

Pajjiżi li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji addizzjonali jekk, meta jagħmlu l-applikazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni tiddetermina li l-kondizzjonijiet relevanti jkunu milħuqa. Għandu jkun possibbli li applikazzjonijiet jintbagħtu mid-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji tal-iskema skont ir-Regolament (KE) Nru 732/2008 għandhom jibagħtu wkoll applikazzjoni ġdida.

(14)

Il-Kummissjoni għandha tagħmel monitoraġġ tal-istatus ta’ ratifika tal-konvenzjonijiet internazzjonali prinċipali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiem, il-protezzjoni ambjentali u l-governanza tajba u tal-implimentazzjoni effettiva tagħhom, billi teżamina l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti stabbiliti skont dawk il-konvenzjonijiet (il-korpi ta’ monitoraġġ relevanti). Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-istatus ta’ ratifika tal-konvenzjonijiet rispettivi, il-konformità tal-pajjiżi benefiċjarji ma’ kull obbligu ta’ rapportar skont il-konvenzjonijiet u l-istatus tal-implimentazzjoni ta’ dawk il-konvenzjonijiet fil-prattika.

(15)

Għall-finijiet tal-monitoraġġ u l-irtirar ta’ preferenzi, ir-rapporti mill-korpi ta’ monitoraġġ relevanti huma essenzjali. Madankollu, dawn ir-rapporti jistgħu jkunu ssupplementati b’sorsi oħra ta’ informazzjoni, sakemm ikunu preċiżi u affidabbli. Mingħajr preġudizzju għal sorsi oħra, dan jista’ jinkludi informazzjoni mis-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

(16)

L-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati għandu jkompli jagħti aċċess mingħajr dazji għas-suq tal-Unjoni għal prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, kif magħrufin u kklassifikati min-NU, ħlief għall-kummerċ fl-armi. Għal pajjiż li ma jkunx ikklassifikat aktar min-NU bħala pajjiż l-anqas żviluppat, għandu jkun stabbilit perjodu tranżizzjonali biex jittaffa kull effett ħażin ikkawżat mit-tneħħija tal-preferenzi tariffarji mogħtija skont dan l-arranġament. Preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali għal pajjiżi l-anqas żviluppati għandhom ikomplu jibqgħu jingħataw għal dawk il-pajjiżi l-anqas żviluppati li jibbenefikaw minn arranġament preferenzjali ieħor għal aċċess għas-suq mal-Unjoni.

(17)

Biex tkun żgurata l-koerenza mad-dispożizzjonijiet dwar aċċess għas-suq għaz-zokkor fil-Ftehimiet ta’ Sħubijiet Ekonomiċi, importazzjonijiet ta’ prodotti skont l-intestatura 1701 tat-Tariffa Doganali Komuni jkun jeħtiġilhom liċenzja ta’ importazzjoni sat-30 ta’ Settembru 2015.

(18)

Fir-rigward tal-arranġament ġenerali, id-divrenzjar bejn preferenzi tariffarji għal prodotti “mhux sensittivi” u preferenzi tariffarji għal prodotti “sensittivi” għandu jinżamm kif inhu, biex titqies il-qagħda tas-setturi li jimmanifatturaw l-istess prodotti fl-Unjoni.

(19)

Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti mhux sensittivi għandhom ikomplu jibqgħu sospiżi, waqt li dazji fuq prodotti sensittivi għandhom igawdu minn tnaqqis ta’ tariffi biex tkun żgurata rata ta’ utilizzazzjoni sodisfaċenti waqt li fl-istess ħin titqies il-qagħda tal-industriji korrispondenti tal-Unjoni.

(20)

Tnaqqis ta’ tariffi bħal dan għandu jkun attraenti biżżejjed, biex negozjanti jkollhom raġuni jużaw l-opportunitajiet offruti mill-iskema. Għalhekk, id-dazji ad valorem għandhom ġeneralment jitnaqqsu b’rata fissa ta’ 3,5 punti perċentwali mir-rata ta’ dazji ta’ “nazzjon l-aktar iffavorit”, waqt li tali dazji għal tessuti u għal prodotti tat-tessuti għandhom jitnaqqsu b’20 %. Dazji speċifiċi għandhom jitnaqqsu bi 30 %. Fejn ikun speċifikat dazju minimu, dak id-dazju minimu m’għandux japplika.

(21)

Id-dazji għandhom ikunu sospiżi kollha fil-każijiet fejn it-trattament preferenzjali għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni waħidha tirriżulta f’dazju ad valorem ta’ 1 % jew anqas jew f’dazju speċifiku ta’ EUR 2 jew anqas, minħabba li l-ispiża biex jinġabru dazji bħal dawn tista’ tkun ogħla mid-dħul miksub.

(22)

Il-gradwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji relatati ma’ taqsimajiet u kapitoli tat-Tariffa Doganali Komuni. Il-gradwazzjoni għandha tapplika fir-rigward ta’ taqsima jew subtaqsima biex jitnaqqsu każijiet fejn prodotti eteroġeni jkunu ggradwati. Il-gradwazzjoni ta’ taqsima jew ta’ subtaqsima (magħmulin minn kapitoli) għal pajjiż benefiċjarju għandha tkun applikata meta s-taqsima tissodisfa l-kriterji għal gradwazzjoni tul tliet snin konsekuttivi, biex il-gradwazzjoni tkun aktar prevedibbli u ġusta billi jkun eliminat l-effett ta’ varjazzjonijiet kbar u eċċezzjonali fl-istatistika tal-importazzjoni. Il-gradwazzjoni m’għandhiex tapplika għall-pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba u għall-pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati minħabba li jaqsmu profil ekonomiku jixxiebaħ ħafna li jagħmilhom vulnerabbli minħabba bażi ta’ esportazzjoni baxxa u mhux diversifikata.

(23)

Biex ikun żgurat li l-iskema tkun ta’ benefiċċju għal dawk il-pajjiżi biss li hija maħsuba tkunilhom ta’ benefiċċju, għandhom japplikaw il-preferenzi tariffarji pprovduti b’dan ir-Regolament, kif ukoll ir-regoli tal-oriġini tal-prodotti, stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (6).

(24)

Ir-raġunijiet biex l-arranġamenti taħt l-iskema jkunu rtirati temporanjament għandhom jinkludu vjolazzjonijiet gravi u sistematiċi tal-prinċipji stabbiliti f’ċerti konvenzjonijiet internazzjonali dwar drittijiet tal-bniedem u drittijiet tax-xogħol bażiċi, biex jinġiebu ’l quddiem l-objettivi ta’ dawk il-konvenzjonijiet. Preferenzi tariffarji skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba għandhom ikunu rtirati temporanjament jekk il-pajjiż benefiċjarju ma jirrispettax l-impenji obbligatorji tiegħu biex iżomm ir-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva ta’ dawk il-konvenzjonijiet jew biex ikun konformi mar-rekwiżiti ta’ rapportar imposti mill-konvenzjonijiet rispettivi, jew jekk il-pajjiż benefiċjarju ma jikkooperax mal-proċeduri ta’ monitoraġġ tal-Unjoni kif stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(25)

Minħabba l-qagħda politika fil-Burma/Mjanmar u fil-Belarus, l-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji kollha fir-rigward ta’ importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw fil- Burma/Mjanmar jew fil-Belarus għandu jinżamm kif inhu.

(26)

Biex jinkiseb bilanċ bejn il-ħtieġa li jkun hemm mira aħjar, koerenza u trasparenza akbar min-naħa l-waħda, u promozzjoni aħjar ta’ żvilupp sostenibbli u governanza tajba permezz ta’ skema unilaterali ta’ preferenzi fil-kummerċ min-naħa l-oħra, is-setgħa li jkunu adottati atti skont l-Artikolu 290 TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ emendi għall-Annessi ta’ dan ir-Regolament u ta’ preferenzi tariffarji li jkunu rtirati temporanjament minħabba li l-prinċipji ta’ żvilupp sostenibbli u governanza tajba jkunu naqsu li jinżammu, kif ukoll fir-rigward ta’ regoli proċedurali dwar is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-preferenzi tariffarji mogħtijin skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, it-tmexxija ta’ rtirar temporanju u investigazzjonijiet ta’ salvagwardja biex ikunu stabbiliti arranġamenti tekniċi uniformi u dettaljati. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż f’livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni adatta simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(27)

Biex ikun ipprovdut qafas stabbli għall-operaturi ekonomiċi, għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa tal-adozzjoni ta’ att f’konformità mal-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tar-revoka ta’ deċiżjoni dwar irtirar temporanju taħt il-proċedura ta’ urġenza qabel ma dik id-deċiżjoni li jiġu rtirati temporanjament il-preferenzi tariffarji tieħu effett, meta r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-irtirar temporanju ma jibqgħux japplikaw.

(28)

Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu konċessi setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (7).

(29)

Għandha tintuża l-proċedura konsultattiva għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni dwar sospensjoni mill-preferenzi tariffarji ta’ ċerti taqsimajiet tas-SĠP fir-rigward ta’ pajjiżi benefiċjarji u għall-proċedura li tinbeda għal irtirar temporanju billi titqies in-natura u l-impatt ta’ dawk l-atti.

(30)

Għandha tintuża l-proċedura ta’ eżami għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni dwar investigazzjonijiet ta’ salvagwardja u dwar is-sospensjoni tal-arranġamenti preferenzjali fejn importazzjonijiet jistgħu jikkawżaw taqlib serju lis-swieq tal-Unjoni.

(31)

Biex ikunu żgurati l-integrità u l-funzjonament ordinat tal-iskema, il-Kummissjoni għandha minnufih tadotta atti implimentattivi applikabbli meta, fil-każijiet debitament ġustifikati marbuta mal-irtirar temporanju dovut għal nonkonformità ma’ proċeduri u obbligi marbuta mad-dwana, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan.

(32)

Biex ikun ipprovdut qafas stabbli għall-operaturi ekonomiċi, mal-konklużjoni tal-perjodu massimu ta’ sitt xhur, il-Kummissjoni għandha minnufih tadotta atti implimentattivi applikabbli meta, f’każijiet debitament ġustifikati marbuta mat-tmiem jew l-estensjoni tal-irtirar temporanju dovut għal nonkonformità ma’ proċeduri u obbligi marbuta mad-dwana, ikunu jirrikjedu dan raġunijiet imperattivi ta’ urġenza.

(33)

Il-Kummissjoni għandha wkoll tadotta minnufih atti implimentattivi applikabbli fejn, f’każijiet debitament ġustifikati marbuta ma’ investigazzjonijiet ta’ salvagwardja, dan ikun meħtieġ għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza marbuta mad-deterjorament tas-sitwazzjoni ekonomika u/jew finanzjarja tal-produtturi tal-Unjoni li tkun diffiċli biex tissewwa.

(34)

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-effetti tal-iskema taħt dan ir-Regolament. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tar-Regolament u tevalwa l-bżonn li l-iskema tiġi riveduta, inkluż l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u tmexxija tajba u dispożizzjonijiet ta’ rtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji, filwaqt li jitqiesu l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-qasam ta’ standards internazzjonali dwar it-trasparenza u l-iskambju ta’ informazzjoni fi kwistjonijiet ta’ taxxa. Fir-rapport, il-Kummissjoni għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp, kummerċ u ħtiġijiet finanzjarji tal-benefiċjarji. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll analiżi ddettaljata tal-impatt ta’ dan ir-Regolament fuq il-kummerċ u fuq id-dħul tariffarju tal-Unjoni, b’attenzjoni partikolari għall-effetti fuq il-pajjiżi benefiċjarji. Fejn applikabbli, għandha tiġi valutata l-konformità mal-leġiżlazzjoni sanitarja u fitosanitarja tal-Unjoni. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll analiżi tal-effetti tal-iskema fir-rigward ta’ aspetti ta’ sostenibbiltà u importazzjonijiet ta’ bijofjuwils.

(35)

Ir-Regolament (KE) Nru 732/2008 għandu għalhekk jiġi mħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.   L-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (l-‘iskema’) għandha tapplika skont dan ir-Regolament.

2.   Dan ir-Regolament jipprovdi għall-preferenzi tariffarji li ġejjin taħt l-iskema:

(a)

arranġament ġenerali;

(b)

arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba (GSP+); u

(c)

arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (arranġament Kollox Minbarra Armi (KMA)).

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“SĠP” tfisser l-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi li biha l-Unjoni tagħti aċċess preferenzjali għas-suq tagħha permezz ta’ kwlunkwe wieħed mill-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2);

(b)

“pajjiżi” tfisser pajjiżi u territorji li jkollhom amministrazzjoni tad-dwana;

(c)

“pajjiż eliġibbli” tfisser il-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw kif elenkati fil-lista fl-Anness I;

(d)

“pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP” tfisser pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament ġenerali kif elenkati fl-Anness II;

(e)

“Pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP+” tfisser pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba kif elenkati fl-Anness III;

(f)

“Pajjiżi benefiċjarji ta’ KħA” tfisser pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal pajjiżi l-anqas żviluppati kif elenkati fl-Anness IV;

(g)

“dazji tat-Tariffa Doganali Komuni” tfisser id-dazji speċifikati fi It-Tieni Parti tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (8), ħlief dawk id-dazji stabbiliti bħala parti minn kwoti ta’ tariffi;

(h)

“taqsima” tfisser kull waħda mis-taqsimajiet tat-Tariffa Doganali Komuni kif stabbiliti mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87;

(i)

“kapitolu” tfisser kull wieħed mill-Kapitoli tat-Tariffa Doganali Komuni kif stabbiliti mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87;

(j)

“taqsima tas-SĠP” tfisser taqsima elenkata fl-Anness V u stabbilita abbażi ta’ taqsimajiet u l-kapitoli tat-Tariffa Doganali Komuni;

(k)

“arranġament preferenzjali għal aċċess għas-suq” tfisser aċċess preferenzjali għas-suq tal-Unjoni permezz ta’ ftehim kummerċjali, jew applikat provviżorjament jew fis-seħħ, jew permezz ta’ preferenzi awtonomi mogħtijin mill-Unjoni;

(l)

“implimentazzjoni effettiva” tfisser l-implimentazzjoni integrali tal-impenji u l-obbligi kollha meħuda skont il-konvenzjonijiet internazzjonali elenkati fl-Anness VIII, biex b’hekk jiġi assigurat li l-prinċipji, l-objettivi u d-drittijiet garantiti hemmhekk kollha jkunu mħarsa.

Artikolu 3

1.   Lista ta’ pajjiż eliġibbli hija stabbilita fl-Anness I.

2.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness I biex iqis tibdiliet fl-istatus jew fil-klassifikazzjoni internazzjonali ta’ pajjiżi.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika pajjiż eliġibbli konċernat dwar kull bidla rilevanti fl-istatus tiegħu skont l-iskema.

KAPITOLU II

ARRANĠAMENT ĠENERALI

Artikolu 4

1.   Pajjiż eliġibbli għandu jibbenefika mill-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) jekk:

(a)

ma jkunx ġie kklassifikat mill-Bank Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli jew bi dħul medju superjuri matul tliet snin konsekuttivi minnufih qabel l-aġġornament tal-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji; jew

(b)

ma jibbenefikax minn arranġament preferenzjali għal aċċess għas-suq li jipprovdi l-istess preferenzi tariffarji bħall-iskema, jew aħjar, għall-kummerċ kollu b’mod sustanzjali.

2.   Il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 m’għandux japplika għall-pajjiżi l-anqas żviluppati.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-punt (b) tal-paragrafu 1, il-punt (a) tal-paragrafu 1 m’għandux japplika sal-21 ta’ Novembru 2014, għall-pajjiżi li sal-20 ta’ Novembru 2012 ikunu inizjalaw ftehim bilaterali ta’ aċċess preferenzjali għas-suq mal-Unjoni, li jipprovdi l-istess preferenzi tariffarji bħall-iskema, jew aħjar, sostanzjalment għall-kummerċ kollu, iżda li għadu mhuwiex applikat.

Artikolu 5

1.   Lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4 tinsab fl-Anness II.

2.   Sal-1 ta’ Jannar ta’ kull sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament il-Kummissjoni għandha terġa’ teżamina l-Anness II. Biex pajjiż tas-SĠP u operaturi ekonomiċi jingħataw żmien għal adattament ordnat għall-bidla fl-istatus tal-pajjiż skont l-iskema:

(a)

id-deċiżjoni li pajjiż benefiċjarju jitneħħa mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP, skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u abbażi tal-punt (a) tal-Artikolu 4(1), għandha tapplika minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dik id-deċiżjoni;

(b)

id-deċiżjoni li pajjiż benefiċjarju jitneħħa mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP, skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u abbażi tal-punt (b) tal-Artikolu 4(1), għandha tapplika minn sentejn wara d-data ta’ applikazzjoni għal arranġament preferenzjali għal aċċess għas-suq.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness II abbażi tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4.

4.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP konċernat dwar kull bidla fl-istatus tiegħu skont l-iskema.

Artikolu 6

1.   Il-prodotti inklużi fl-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) huma elenkati fl-Anness V.

2.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness V biex tinkorpora tibdiliet li jkunu saru meħtieġa b’emendi għan-Nomenklatura Magħquda.

Artikolu 7

1.   Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness V bħala prodotti mhux sensittivi għandhom ikunu sospiżi għalkollox, ħlief għal komponenti agrikoli.

2.   Dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness V bħala prodotti sensittivi għandhom jitnaqqsu bi 3,5 punti perċentwali. Għal prodotti taħt it-Taqsimiet tas-SĠP S-11a u S-11b tal-Anness V, dan it-tnaqqis għandu jkun ta’ 20 %.

3.   Fejn rati ta’ dazju preferenzjali kkalkulati, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 732/2008, fuq id-dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jipprovdu għal tnaqqis ta’ tariffi ta’ aktar minn 3,5 punti perċentwali għall-prodotti msemmijin fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, għandhom japplikaw dawk ir-rati ta’ dazju preferenzjali.

4.   Dazji speċifiċi tat-Tariffa Doganali Komuni, barra minn dazji minimi jew massimi, fuq prodotti elenkati fl-Anness V bħala prodotti sensittivi għandhom jitnaqqsu bi 30 %.

5.   Fejn dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness V bħala prodotti sensittivi jinkludu dazji ad valorem u dazji speċifiċi, id-dazji speċifiċi m’għandhomx jitnaqqsu.

6.   Fejn dazji mnaqqsa skont il-paragrafi 2 u 4 jispeċifikaw dazju massimu, dak id-dazju massimu m’għandux jitnaqqas. Fejn dazji bħal dawk jispeċifikaw dazju minimu, dak id-dazju minimu m’għandux japplika.

Artikolu 8

1.   Il-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 7 għandhom ikunu sospiżi fir-rigward ta’ prodotti ta’ taqsima tas-SĠP li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju tas-SĠP, meta l-valur medju ta’ importazzjonijiet tal-Unjoni ta’ prodotti bħal dawn tul tliet snin konsekuttivi minn dak il-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP jaqbeż il-limiti elenkati fl-Anness VI. Il-limiti għandhom ikunu kkalkulati bħala perċentwali tal-valur totali ta’ importazzjonijiet tal-Unjoni tal-istess prodotti mill-pajjiżi benefiċjarji kollha tas-SĠP.

2.   Qabel l-applikazzjoni tal-preferenzi tariffarji pprovduti f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi, skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2), lista ta’ taqsimajiet tas-SĠP li għalihom il-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 7 jkunu sospiżi fir-rigward ta’ pajjiż benefiċjarju tas-SĠP. L-att ta’ implimentazzjoni għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

3.   Il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid, kull tliet snin, il-lista msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u tadotta att ta’ implimentazzjoni, skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2), sabiex tissospendi jew terġa’ tistabbilixxi l-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 7. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu japplika mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara d-dħul fis-seħħ tagħha.

4.   Il-lista msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artiklu għandha tkun stabbilita abbażi tad-data disponibbli fl-1 ta’ Settembru tas-sena li fiha jitmexxa l-eżami mill-ġdid u tas-sentejn qabel is-sena tal-eżami mill-ġdid. Għandha tqis importazzjonijiet minn pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP elenkati fl-Anness II bħala applikabbli f’dak iż-żmien. Iżda m’għandux jitqies il-valur ta’ importazzjonijiet minn pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP, li fid-data tal-applikazzjoni tas-sospensjoni ma jkunx għadhom jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji skont il-punt (b) tal-Artikolu 4(1).

5.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-pajjiż konċernat bl-att ta’ implimentazzjoni adottat skont il-paragrafi 2 u 3.

6.   Meta l-Anness II ikun emendat skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness VI biex taġġusta l-modalitajiet elenkati f’dak l-Anness biex proporzjonatament iżżomm l-istess piż tas-taqsimajiet ta’ prodotti gradwati kif iddefiniti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

KAPITOLU III

ARRANĠAMENT SPEĊJALI TA’ INĊENTIVI GĦAL ŻVILUPP SOSTENIBBLI U GOVERNANZA TAJBA

Artikolu 9

1.   Pajjiż benefiċjarju tas-SĠP jista’ jibbenefika mill-preferenzi tariffarji mogħtija skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2) jekk:

(a)

huwa jitqies li jkun vulnerabbli minħabba nuqqas ta’ diversifikazzjoni u integrazzjoni mhux suffiċjenti fis-sistema ta’ kummerċ internazzjonali, kif iddefinit fl-Anness VII;

(b)

huwa jkun irratifika l-konvenzjonijiet kollha elenkati fl-Anness VIII (il-“konvenzjonijiet relevanti”) u l-konklużjonijiet l-aktar riċenti disponibbli tal-korpi ta’ monitoraġġ taħt dawk il-konvenzjonijiet (il-“korpi rilevanti ta’ monitoraġġ”) ma jidentifikawx nuqqas serju fl-implimentazzjoni effettiva ta’ kull waħda minn dawk il-konvenzjonijiet;

(c)

fir-rigward ta’ kwalunkwe waħda mill-konvenzjonijiet relevanti, ma jkunx ifformula riżerva li tkun ipprojbita minn xi waħda minn dawk il-konvenzjonijiet jew li għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu titqies inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ dik il-konvenzjoni.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu r-riżervi m’għandhomx jitqiesu inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ konvenzjoni ħlief jekk:

(i)

ikun ġie ddeterminat hekk minn proċess stabbilit espliċitament għal dak l-għan; jew

(ii)

fin-nuqqas ta’ proċess bħal dan, l-Unjoni jekk tkun parti għall-konvenzjoni, u/jew maġġoranza kkwalifikata ta’ Stati Membri parti għall-konvenzjoni, f’konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom kif stabbiliti fit-Trattati, oġġezzjonaw għar-riżerva għar-raġuni li hija inkompatibbli mal-għan u l-fini tal-konvenzjoni b’hekk jopponu d-dħul fis-seħħ tal-konvenzjoni bejniethom u l-Istat li għamel ir-riżerva f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati;

(d)

huwa jintrabat b’mod obbligatorju li jżomm ir-ratifika tal-konvenzjonijiet relevanti elenkati fl-Anness VIII u li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva tagħhom;

(e)

huwa jaċċetta mingħajr riżerva r-rekwiżiti ta’ rapportar imposti minn kull konvenzjoni u jintrabat b’mod obbligatorju li jaċċetta monitoraġġ u reviżjonijiet regolari tar-rekord ta’ implimentazzjoni tiegħu skont id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet relevanti; u

(f)

huwa jidħol f’impenn obbligatorju li jipparteċipa u jikkoopera fil-proċedura ta’ monitoraġġ msemmija fl-Artikolu 13.

2.   Meta l-Anness II ikun emendat, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness VII biex teżamina mill-ġdid il-limitu ta’ vulnerabbiltà elenkat fil-punt 1(b) tal-Anness VII biex proporzjonatament iżżomm l-istess piż tal-limitu ta’ vulnerabbiltà kif ikkalkulat skont l-Anness VII.

Artikolu 10

1.   L-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba għandu jingħata jekk jitħarsu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

pajjiż benefiċjarju tas-SĠP ikun għamel talba għal dak l-iskop; u

(b)

l-eżami tat-talba juri li l-pajjiż li jagħmel it-talba jħares il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1).

2.   Il-pajjiż li jagħmel it-talba għandu jissottometti t-talba tiegħu lill-Kummissjoni bil-miktub. It-talba għandha tipprovdi informazzjoni komprensiva dwar ir-ratifika tal-konvenzjonijiet relevanti u għandha tinkludi l-impenji obbligatorji msemmijin fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1).

3.   Wara li tirċievi talba, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwarha.

4.   Wara li teżamina t-talba, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex tistabbilixxi jew temenda l-Anness III sabiex il-pajjiż li jagħmel it-talba jingħata l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba billi dak il-pajjiż jiżdied mal-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tas-SPĠ+.

5.   Fejn pajjiż benefiċjarju tas-SPĠ+ ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) jew (c) tal-Artikolu 9(1), jew jirtira xi wieħed mill-impenji obbligatorji tiegħu msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta att delegat, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness III sabiex dak il-pajjiż jitneħħa mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji tas-SPĠ+.

6.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-pajjiż li jagħmel it-talba dwar deċiżjoni meħuda skont il-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu wara li l-Anness III jiġi emendat u ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Fejn il-pajjiż li jagħmel it-talba jingħata l-arranġament speċjali ta’ inċentivi, huwa għandu jkun mgħarraf bid-data li fiha l-att delegat rispettiv jidħol fis-seħħ.

7.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex tistabbilixxi regoli relatati mal-proċedura għall-għoti tal-arranġament ta’ inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u tmexxija tajba b’mod partikolari fir-rigward tal-iskadenzi u s-sottomissjoni u l-ipproċessar ta’ talbiet.

Artikolu 11

1.   Il-prodotti inklużi fl-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba huma elenkati fl-Anness IX.

2.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness IX biex tqis emendi għan-Nomenklatura Magħquda li jaffettwaw il-prodotti elenkati f’dak l-Anness.

Artikolu 12

1.   Dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni fuq il-prodotti kollha elenkati fl-Anness IX li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+ għandhom ikunu sospiżi.

2.   Dazji speċifiċi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikunu sospiżi għalkollox, ħlief għal prodotti li għalihom id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni jinkludu dazji ad valorem. Għal prodotti bil-kodiċi 1704 10 90 tan-Nomenklatura Magħquda d-dazju speċifiku għandu jkun limitat għal 16 % tal-valur doganali.

Artikolu 13

1.   Mid-data tal-għoti tal-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, il-Kummissjoni għandha tkompli tirrevedi l-istatus ta’ ratifika tal-konvenzjonijiet relevanti u għandha tagħmel monitoraġġ tal-implimentazzjoni effettiva tagħhom, kif ukoll tal-kooperazzjoni mal-korpi ta’ monitoraġġ relevanti, billi teżamina l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ dawk il-korpi ta’ monitoraġġ.

2.   F’dan il-kuntest, pajjiż benefiċjarju tas-SPĠ + għandu jikkoopera mal-Kummissjoni u jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikun evalwat kemm huwa jirrispetta l-impenji obbligatorji tiegħu msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), u s-sitwazzjoni tiegħu fir-rigward tal-punt (c) tal-Artikolu 9(1).

Artikolu 14

1.   Sal-1 ta’ Jannar 2016, u kull sentejn wara dik id-data,il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-istatus ta’ ratifika tal-konvenzjonijiet relevanti, il-konformità tal-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP+ ma’ kull obbligu ta’ rapportar skont dawk il-konvenzjonijiet u dwar l-istatus tal-implimentazzjoni effettiva tagħhom.

2.   Dak ir-rapport għandu jinkludi:

(a)

il-konklużjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet ta’ korpi ta’ monitoraġġ rilevanti fir-rigward ta’ kull pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+; u

(b)

il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar jekk kull pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+ jirrispettax l-impenji obbligatorji tiegħu li jkun konformi ma’ obbligi ta’ rapportar, li jikkoopera ma’ korpi ta’ monitoraġġ relevanti skont il-konvenzjonijiet relevanti u li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva tagħhom.

Ir-rapport jista’ jinkludi kull informazzjoni li l-Kummissjoni tqis xierqa.

3.   Fit-tfassil tal-konklużjonijiet tagħha dwar l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet relevanti, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti, kif ukoll, mingħajr preġudizzju għal sorsi oħra, informazzjoni mressqa minn partijiet terzi, inklużi s-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill.

Artikolu 15

1.   L-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba għandu jkun irtirat temporanjament għall-prodotti kollha jew għal ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+, fejn fil-prattika dak il-pajjiż ma jirrispettax l-impenji obbligatorji tiegħu kif imsemmi fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), jew il-pajjiż benefiċjarju tas-SPĠ+ jkun ifformula riżerva li hija pprojbita minn xi waħda mill-konvenzjonijiet relevanti jew li hija inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ dik il-konvenzjoni kif stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1).

2.   Il-piż tal-prova għall-konformità mal-obbligi tiegħu li jirriżultaw minn impenji obbligatorji kif imsemmi fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), u s-sitwazzjoni tiegħu kif imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1), għandu jkun fuq il-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+.

3.   Fejn, jew abbażi tal-konklużjonijiet tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 14 jew abbażi tal-evidenza disponibbli, il-Kummissjoni jkollha dubju raġonevoli li pajjiż benefiċjarju partikolari tas-SĠP+ ma jirrispettax l-impenji obbligatorji tiegħu kif imsemmi fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), jew ikun ifformula riżerva li hija pprojbita minn xi waħda minn dawk il-konvenzjonijiet relevanti jew li hija inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ dik il-konvenzjoni kif stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1), hija għandha, skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2), tadotta att ta’ implimentazzjoni biex tibda l-proċedura għall-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dan.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u tinnotifika lill-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+ konċernat dwar dan. L-avviż għandu:

(a)

jiddikjara r-raġunijiet għad-dubju raġjonevoli fir-rigward tat-twettiq tal-impenji obbligatorji tal-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+ kif imsemmi fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1), jew dwar l-eżistenza ta’ riżerva li hija pprojbita minn xi waħda mill-konvenzjonijiet relevanti jew li hija inkompatibbli mal-għan u l-fini ta’ dik il-konvenzjoni kif stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1), li jista’ jqiegħed f’dubju d-dritt tiegħu li jkompli jgawdi l-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba; u

(b)

jispeċifika l-perjodu, li jista’ ma jaqbiżx sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż, li fih pajjiż benefiċjarju tas-SĠP+ għandu jibgħat l-osservazzjonijiet tiegħu.

5.   Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-pajjiż benefiċjarju konċernat kull opportunità li jikkoopera matul il-perjodu msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 4.

6.   Il-Kummissjoni għandha tara li tikseb l-informazzjoni kollha li tqis meħtieġa inklużi, inter alia, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti. Fit-tfassil tal-konklużjonijiet tagħha l-Kummissjoni għandha tevalwa l-informazzjoni kollha rilevanti.

7.   Fi żmien tliet xhur wara l-iskadenza tal-perjodu speċifikat fl-avviż, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi:

(a)

li ttemm il-proċedura ta’ rtirar temporanju; jew

(b)

li tirtira temporanjament il-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba.

8.   Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni sabiex ittemm il-proċedura ta’ rtirar temporanju skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2). Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jkun ibbażat fost oħrajn fuq l-evidenza riċevuta.

9.   Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet jiġġustifikaw irtirar temporanju għar-raġunijiet msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, hija jkollha s-setgħa, skont l-Artikolu 36, li tadotta atti delegati biex temenda l-Anness III biex tirtira temporanjament il-preferenzi tariffarji stipulati taħt l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2).

10.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar irtirar temporanju, tali att iddelegat għandu jsir effettiv sitt xhur wara l-adozzjoni tiegħu.

11.   Fejn ir-raġunijiet li jiġġustifikaw irtirar temporanju ma jkunux għadhom japplikaw qabel ma l-att iddelegat imsemmi fil-paragrafu 9 ta’ dan l-Artikolu jkollha effett, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tirrevoka l-att adottat li tirtira temporanjament preferenzi tariffarji skont il- proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 37.

12.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex tistabbilixxi regoli relatati mal-proċedura għall-irtirar temporanju tal-arranġament tal-inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u tmexxija tajba b’mod partikolari fir-rigward tal-iskadenzi, drittijiet ta’ partijiet, konfidenzjalità u reviżjoni.

Artikolu 16

Fejn il-Kummissjoni ssib li r-raġunijiet li jiġġustifikaw irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji kif imsemmi fl-Artikolu 15(1) ma jkunux għadhom japplikaw, hija għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness III sabiex tagħti lura l-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba.

KAPITOLU IV

ARRANĠAMENT SPEĊJALI GĦALL-PAJJIŻI L-ANQAS ŻVILUPPATI

Artikolu 17

1.   Pajjiż eliġibbli għandu jibbenefika mill-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2), jekk dak il-pajjiż ikun identifikat min-Nazzjonijiet Uniti bħala pajjiż l-anqas żviluppat.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi kontinwament il-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji ta’ KħA abbażi ta’ data disponibbli l-aktar reċenti. Fejn pajjiż benefiċjarju ta’ KħA ma jkunx għadu jissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness IV sabiex tneħħi l-pajjiż mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji ta’ KħA wara perjodu tranżizzjonali ta’ tliet snin mid-data li fiha jkun daħal fis-seħħ l-att delegat.

3.   Sakemm ikun hemm l-identifikazzjoni min-NU ta’ pajjiż indipendenti ġdid bħala pajjiż l-anqas żviluppat, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Anness IV bħala miżura interim biex tinkludi pajjiż bħal dak fil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji ta’ KħA.

Jekk dak il-pajjiż indipendenti ġdid ma jkunx identifikat min-NU bħala pajjiż l-anqas żviluppat (“LDC”) matul l-ewwel reviżjoni disponibbli tal-kategorija tal- pajjiżi l-anqas żviluppati, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati minnufih, f’konformità mal-Artikolu 36, biex jiġi emendat l-Anness IV sabiex dak il-pajjiż jitneħħa minn dak l-Anness, mingħajr ma jkun konċess il-perjodu tranżizzjonali msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lil pajjiż benefiċjarju ta’ KħA konċernat b’kull tibdil fl-istatus tiegħu skont l-iskema.

Artikolu 18

1.   Id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq il-prodotti kollha li huma elenkati fil-Kapitoli 1 sa 97 tan-Nomenklatura Magħquda, ħlief dawk fil-Kapitolu 93, li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju ta’ KħA, għandhom ikunu sospiżi għalkollox.

2.   Mill-1 ta’ Jannar 2014 sat-30 ta’ Settembru 2015, importazzjonijiet ta’ prodotti tal-intestatura tariffarja1701 tat-Tariffa Doganali Komuni jkun jeħtiġilhom liċenzja ta’ importazzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha, skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(3), tadotta regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (9).

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET TA’ RTIRAR TEMPORANJU KOMUNI GĦALL-ARRANĠAMENTI KOLLHA

Artikolu 19

1.   L-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2) jistgħu jkunu rtirati temporanjament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, għal kull waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness VIII;

(b)

esportazzjoni ta’ prodotti magħmulin f’ħabsijiet;

(c)

nuqqasijiet serji ta’ kontrolli doganali għall-esportazzjoni jew transitu ta’ drogi (sustanzi jew prekursuri illeċiti), jew nuqqas ta’ konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-ħasil tal-flus;

(d)

prattiki kummerċjali mhux ġusti, serji u sistematiċi inklużi dawk li jaffettwaw il-forniment ta’ materja prima, li jkollhom effett ħażin fuq l-industrija tal-Unjoni u li ma jkunux ġew indirizzati mill-pajjiż benefiċjarju. Fir-rigward ta’ dawk il-prattiki kummerċjali mhux ġusti, li huma pprojbiti jew persegwibbli, skont il-Ftehimiet tad-WTO, l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandha tkun abbażi ta’ determinazzjoni ta’ qabel għal dak il-fini mill-korp kompetenti tad-WTO;

(e)

ksur serju u sistematiku tal-objettivi adottati mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tas-Sajd jew ta’ kull arranġament internazzjonali li tiegħu l-Unjoni tkun parti li jikkonċerna l-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ riżorsi tas-sajd.

2.   L-arranġamenti preferenzjali pprovduti f’dan ir-Regolament m’għandhomx ikunu rtirati skont il-punt (d) tal-paragrafu 1 fir-rigward ta’ prodotti li jkunu soġġetti għal miżuri ta’ antidumping jew ta’ kumpens skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009tal- 11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (10) jew (KE) Nru 1225/2009 tat- 30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (11), għar-raġunijiet li jiġġustifikaw dawk il-miżuri.

3.   Fejn il-Kummissjoni tqis li jkun hemm raġunijiet suffiċjenti li jiġġustifikaw irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji pprovduti skont kull arranġament preferenzjali msemmi fl-Artikolu 1(2) abbażi tar-raġunijiet msemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, hija għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni biex tibda l-proċedura għal irtirar temporanju skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’dak l-att ta’ implimentazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li jħabbar il-bidu ta’ proċedura ta’ rtirar temporanju, u għandha tinnotifika lill-pajjiż benefiċjarju konċernat dwar dan. L-avviż għandu:

(a)

jagħti raġunijiet suffiċjenti għall-att ta’ implimentazzjoni sabiex tinbeda proċedura ta’ rtirar temporanju msemmija fil-paragrafu 3; u

(b)

jiddikjara li l-Kummissjoni għandha tagħmel monitoraġġ u evalwazzjoni tal-qagħda fil-pajjiż benefiċjarju konċernat għal sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż.

5.   Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-pajjiż benefiċjarju konċernat kull opportunità li jikkoopera matul il-perjodu ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

6.   Il-Kummissjoni għandha tara li tikseb l-informazzjoni kollha li hija tqis meħtieġa, inter alia, l-evalwazzjonijiet, il-kummenti, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet disponibbli tal-korpi ta’ monitoraġġ rilevanti, skont il-każ. Fit-tfassil tal-konklużjonijiet tagħha l-Kummissjoni għandha tevalwa l-informazzjoni kollha rilevanti.

7.   Fi żmien tliet xhur mill-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 4 il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport dwar is-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħha lill-pajjiż benefiċjarju konċernat. Il-pajjiż benefiċjarju jkollu d-dritt jissottometti l-kummenti tiegħu dwar ir-rapport. Il-perjodu għal kummenti m’għandux jaqbeż xahar.

8.   Fi żmien sitt xhur mill-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 4 il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi:

(a)

li ttemm il-proċedura ta’ rtirar temporanju; jew

(b)

li temporanjament tirtira l-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2).

9.   Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2), dwar it-tmiem tal-proċedura ta’ rtirar temporanju.

10.   Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet jiġġustifikaw irtirar temporanju għar-raġunijiet msemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, hija jkollha s-setgħa, skont l-Artikolu 36, li tadotta atti delegati biex temenda l-Annessi II, III jew IV, skont liema minnhom ikun japplika, biex temporanjament tirtira l-preferenzi tariffarji stipulati taħt l-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2).

11.   Għal kull wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafi 9 u 10, l-att adottat għandu jkun ibbażat fost oħrajn fuq l-evidenza riċevuta.

12.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar irtirar temporanju, tali att iddelegat għandu jsir effettiv sitt xhur wara l-adozzjoni tiegħu.

13.   Fejn ir-raġunijiet li jiġġustifikaw irtirar temporanju ma jkunux għadhom japplikaw qabel l-att iddelegat imsemmi fil-paragrafu 10 ta’ dan l-Artikolu jkollha effett, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tirrevoka l-att adottat sabiex tirtira temporanjament il-preferenzi tariffarji skont il- proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 37.

14.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex tistabbilixxi regoli relatati mal-proċedura għall-irtirar temporanju tal-arranġamenti kollha b’mod partikolari fir-rigward tal-iskadenzi, drittijiet ta’ partijiet, konfidenzjalità u reviżjoni.

Artikolu 20

Fejn il-Kummissjoni ssib li r-raġunijiet li jiġġustifikaw irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji kif imsemmi fl-Artikolu 19(1) ma jkunux għadhom japplikaw, hija għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex temenda l-Annessi II, III jew IV, skont liema minnhom ikun japplika, sabiex jerġgħu jiddaħħlu l-preferenzi tariffarji pprovduti skont l-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 21

1.   L-arranġamenti preferenzjali pprovduti f’dan ir-Regolament jistgħu jkunu rtirati temporanjament fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, f’każijiet ta’ frodi, irregularitajiet jew nuqqas sistematiku ta’ konformità mar-regoli dwar l-oriġini tal-prodotti jew li tkun żgurata l-konformità magħhom u mal-proċeduri relatati magħhom, jew nuqqas li tingħata kooperazzjoni amministrattiva kif rikjest għall-implimentazzjoni u l-viġilanza tal-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-kooperazzjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 jeħtiġilha, inter alia, li pajjiż benefiċjarju:

(a)

jikkomunika mal-Kummissjoni u jaġġorna l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal- regoli ta’ oriġini u l-viġilanza tagħhom;

(b)

jassisti lill-Unjoni billi jwettaq, meta jintalab mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, verifka sussegwenti tal-oriġini tal-prodotti, u jikkomunika r-riżultati fil-waqt lill-Kummissjoni;

(c)

jassisti lill-Unjoni billi jħalli lill-Kummissjoni, b’koordinazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, tmexxi l-missjonijiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva u investigattiva tal-Unjoni f’dak il-pajjiż, biex tivverifika l-awtentiċità ta’ dokumenti jew l-eżattezza ta’ informazzjoni rilevanti għall-għoti tal-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2);

(d)

iwettaq jew jagħmel arranġamenti għal inkjesti xierqa biex ikunu identifikati r-regoli ta’ oriġini u ma jitħalliex ikun hemm kontravenzjoni tagħhom;

(e)

ikun konformi jew jiżgura konformità mar-regoli ta’ oriġini fir-rigward ta’ kumulu reġjonali, skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, jekk il-pajjiż jibbenefika minnhom; u

(f)

jassisti lill-Unjoni fil-verifika ta’ mġiba fejn ikun hemm preżunzjoni ta’ frodi b’rabta’ ma’ oriġini, li minħabba fiha jista’ jkun hemm preżunzjoni tal-eżistenza ta’ frodi fejn importazzjonijiet ta’ prodotti skont l-arranġamenti preferenzjali pprovduti f’dan ir-Regolament jaqbżu b’mod massiv il-livelli tas-soltu ta’ esportazzjoni tal-pajjiż benefiċjarju.

3.   Fejn il-Kummissjoni tqis li jkun hemm evidenza suffiċjenti li tiġġustifika rtirar temporanju għar-raġunijiet msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, hija għandha tiddeċiedi skont il-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 39(4) li tirtira temporanjament il-preferenzi tariffarji stipulati taħt l-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2), fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju.

4.   Qabel ma tieħu tali deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha l-ewwel tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fejn tiddikjara li hemm raġunijiet li jwasslu għal dubju raġonevoli dwar il-konformità mal-paragrafi 1 u 2 li jisgħu jixħtu dubju dwar kemm il-pajjiż benefiċjarju għandu dritt li jkompli jgawdi l-benefiċċji mogħtija lilu permezz ta’ dan ir-Regolament.

5.   Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-pajjiż benefiċjarju konċernat b’kull deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 3, qabel ma jibda jkollha effett.

6.   Il-perjodu ta’ rtirar temporanju m’għandux jaqbeż is-sitt xhur. Mhux aktar tard minn meta jagħlaq dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 39(4) li ttemm l-irtirar temporanju jew li testendi l-perjodu ta’ rtirar temporanju.

7.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni rilevanti kollha li tista’ tiġġustifika rtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji jew l-esatensjoni tagħhom.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET TA’ SALVAGWARDJA U SORVELJANZA

TAQSIMA I

Salvagwardji ġenerali

Artikolu 22

1.   Fejn prodott li joriġina f’pajjiż benefiċjarju ta’ kull wieħed mill-preferenzjali arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2) jkun importat f’volumi u/jew bi prezzijiet li jikkawżaw, jew li jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji lil produtturi tal-Unjoni ta’ prodotti simili jew li jikkompetu direttament miegħu, jistgħu jerġgħu jiddaħħlu dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni fuq dak il-prodott.

2.   Għall-fini ta’ dan il-Kapitolu, “prodott simili” tfisser prodott li jkun identiku, jiġifieri simili f’kull rigward, għall-prodott taħt konsiderazzjoni, jew, fin-nuqqas ta’ prodott bħal dan, prodott ieħor li, għalkemm ma jkunx simili f’kull rigward, ikollu karatteristiċi li jixbhu mill-qrib lil dawk tal-prodott taħt konsiderazzjoni.

3.   Għall-fini ta’ dan il-Kapitolu, “partijiet interessati” tfisser dawk il-partijiet involuti fil-produzzjoni, distribuzzjoni u/jew bejgħ tal-importazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 u ta’ prodotti simili jew li jikkompetu direttament.

4.   Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 36, biex tistabbilixxi regoli relatati mal-proċedura għall-adozzjoni ta’ miżuri ġenerali ta’ salvagwarda b’mod partikolari fir-rigward tal-iskadenzi, drittijiet ta’ partijiet, konfidenzjalità, żvelar, verifika, żjajjar u reviżjoni.

Artikolu 23

Għandu jkun ikkunsidrat li jeżistu diffikultajiet serji fejn produtturi tal-Unjoni jbatu minn degradazzjoni fil-qagħda ekonomika u/jew finanzjarja tagħhom. Meta teżamina jekk teżistix degradazzjoni bħal dik, il-Kummissjoni għandha tqis, inter alia, il-fatturi li ġejjin dwar il-produtturi tal-Unjoni, fejn informazzjoni bħal dik tkun disponibbli:

(a)

sehem mis-suq;

(b)

produzzjoni;

(c)

ishma;

(d)

kapaċità tal-produzzjoni;

(e)

fallimenti;

(f)

qligħ;

(g)

utilizzazzjoni ta’ kapaċità;

(h)

impjiegi;

(i)

importazzjonijiet;

(j)

prezzijiet.

Artikolu 24

1.   Il-Kummissjoni għandha tinvestiga jekk ikollhomx jiddaħħlu mill-ġdid id-dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni jekk prima facie jkun hemm evidenza suffiċjenti li l-kondizzjonijiet tal-Artikolu 22(1) ikunu sodisfatti.

2.   Għandha tinbeda investigazzjoni meta jitlobha Stat Membru, persuna ġuridika jew kull assoċjazzjoni li ma jkollhiex personalità ġuridika, li jaġixxu f’isem produtturi tal-Unjoni, jew meta titlobha l-Kummissjoni fuq inizjattiva proprja, jekk il-Kummissjoni jidhrilha li jkun hemm prima facie evidenza suffiċjenti, kif ikun determinat abbażi ta’ fatturi msemmija fl-Artikolu 23, li tiġġustifika li tinbeda investigazzjoni bħal din. It-talba biex tinbeda investigazzjoni għandu jkollha evidenza li l-kondizzjonijiet biex tkun imposta l-miżura ta’ salvagwardja indikata fl-Artikolu 22(1) ikunu sodisfatti. It-talba għandha tintbagħat lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, kemm jista’ jkun possibbli, teżamina kemm l-evidenza pprovduta fit-talba tkun eżatta u adegwata biex tiddetermina jekk prima facie jkunx hemm evidenza suffiċjenti li tiġġustifika li jingħata bidu għal investigazzjoni.

3.   Fejn ikun jidher li prima facie jkun hemm evidenza suffiċjenti li tiġġustifika l-bidu ta’ proċediment, il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-investigazzjoni għandha tibda fi żmien xahar minn meta tkun waslet talba skont il-paragrafu 2. Jekk tinbeda investigazzjoni l-avviż għandu jagħti d-dettalji kollha meħtieġa dwar il-proċedura u l-iskadenzi, inkluż li wieħed ikun jista’ jirrikorri għand l-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ tal-Kummissjoni Ewropea.

4.   Investigazzjoni, inklużi l-passi proċedurali msemmija fl-Artikoli 25, 26 u 27, għandha tingħalaq fi żmien 12-il xahar minn meta tinbeda.

Artikolu 25

Abbażi ta’ raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati kif imiss b’rabta ma’ degradazzjoni tal-qagħda ekonomika u/jew finanzjarja tal-produtturi tal-Unjoni, u fejn id-dewmien jista’ joħloq ħsara li jkun diffiċli tissewwa, il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta immedjatament atti applikabbli ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 39(4) biex iddaħħal mill-ġdid dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni għal perjodu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar.

Artikolu 26

Fejn il-fatti kif finalment stabbiliti juru li l-kondizzjonijiet indikati fl-Artikolu 22(1) jkunu sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni biex iddaħħal mill-ġdid id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(3). Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jidħol fis-seħħ fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Fejn il-fatti kif finalment stabbiliti juru li l-kondizzjonijiet indikati fl-Artikolu 22(1) ma jkunux sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jttemm l-investigazzjoni u l-proċedimenti skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(3). Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-investigazzjoni għandha titqies mitmuma jekk ma jkun ippubblikat ebda att ta’ implimentazzjoni fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 24(4), u kull miżura preventiva urġenti għandha tiskadi awtomatikament. Kwalunkwe dazji tat-Tariffa Doganali Komuni miġbura b’ riżultat ta’ dawk il-miżuri proviżorji għandhom jiġu rimborżati.

Artikolu 28

Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni għandhom jiddaħħlu mill-ġdid sa kemm ikun meħtieġ biex jeħduha kontra d-degradazzjoni fil-qagħda ekonomika u/jew finanzjarja ta’ produtturi tal-Unjoni, jew sakemm it-theddida ta’ degradazzjoni bħal dik tippersisti. Il-perjodu għad-dħul mill-ġdid m’għandux ikun aktar minn tliet snin, sakemm ma jkunx estiż minħabba ċirkostanzi ġustifikati kif imiss.

TAQSIMA II

Salvagwardji fis-Setturi tat-Tessuti, l-Agrikoltura u s-Sajd

Artikolu 29

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima I ta’ dan il-Kapitolu, fl-1 Jannar ta’ kull sena, il-Kummissjoni, fuq inizjattiva proprja u skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 39(2), għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni sabiex tneħħi l-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikoli 7 u 12 fir-rigward tal-prodotti mit-taqsimiet tas-SĠP S-11(a) u S-11(b) tal-Anness V jew tal-prodotti li jagħmlu parti mill-kodiċi tan-Nomenklatura Maqgħuda 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, u 3824 90 97 fejn importazzjonijiet ta’ prodotti bħal dawn, elenkati rispettivament fl-Annessi V jew IX, skont liema minnhom ikun japplika, joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju u t-total tagħhom:

(a)

jiżdied b’mill-anqas 13,5 % fil-kwantità (bil-volum), kif imqabbel mas-sena kalendarja ta’ qabel; jew

(b)

għall-prodotti taħt it-taqsimiet tas-SĠP S-11a u S-11b tal-Anness V, jaqbżu s-sehem imsemmi fil-punt 2 tal-Anness VI tal-valur ta’ importazzjonijiet tal-Unjoni ta’ prodotti fit-taqsimiet tas-SĠP S-11a u S-11b tal-Anness V mill-pajjiżi u t-territorji kollha elenkati fl-Anness II matul kwalunkwe perjodu ta’ tnax-il xahar.

2.   Il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu m’għandux japplika għal pajjiżi benefiċjarji ta’ KħA, u lanqas m’għandu japplika għal pajjiżi b’sehem għall-prodotti rilevanti msemmija fl-Artikolu 29(1) li ma jaqbiżx is-6 % tal-importazzjonijiet totali tal-Unjoni tal-istess prodotti elenkati fl-Annessi V jew IX, skont liema minnhom ikun japplika.

3.   It-tneħħija tal-preferenzi tariffarji għandha ssir effettiva xahrejn wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-att tal-Kummissjoni f’dak ir-rigward f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 30

Mingħajr preġudizzju għat-Taqsima I ta’ dan il-Kapitolu, fejn importazzjonijiet ta’ prodotti inklużi fl-Anness I tat-Trattat jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, taqlib serju għas-swieq tal-Unjoni, b’mod partikolari għal wieħed jew aktar mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, jew għall-mekkaniżmi regolatorji ta’ dawn is-swieq, il-Kummissjoni, fuq inizjattiva proprja jew meta Stat Membru jagħmel talba, wara li tikkonsulta mal-kumitat għall-organizzazzjoni tas-suq komuni rilevanti għall-agrikoltura u s-sajd, għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni sabiex tissospendi l-arranġamenti preferenzjali fir-rigward tal-prodotti konċernati skont l- proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(3).

Artikolu 31

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-pajjiż benefiċjarju konċernat malajr kemm jista’ jkun dwar kull deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 29 jew 30 qabel ma jibda jkollha effett.

TAQSIMA III

Sorveljanza fis-Setturi tal-Agrikoltura u s-Sajd

Artikolu 32

1.   Mingħajr preġudizzju għat-Taqsima I ta’ dan il-Kapitolu, prodotti mill-Kapitoli 1 sa 24 tat-Tariffa Doganali Komuni kif stabbilit mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, li joriġinaw f’pajjiżi benefiċjarji, jistgħu jkunu soġġetti għal mekkaniżmu speċjali ta’ sorveljanza, biex ikunu evitati taqlibiet għas-swieq tal-Unjoni. Il-Kummissjoni, fuq inizjattiva proprja jew meta Stat Membru jagħmel talba, wara li tikkonsulta mal-kumitat għall-organizzazzjoni tas-suq komuni rilevanti għall-agrikoltura u s-sajd, għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(3), dwar jekk tapplikax dan il-mekkaniżmu speċjali ta’ sorveljanza, u għandha tiddetermina l-prodotti li għalihom dan il-mekkaniżmu ta’ sorveljanza għandu jkun applikat.

2.   Fejn it-Taqsima I ta’ dan il-Kapitolu tkunu applikata għal prodotti fil-Kapitoli 1 sa 24 tat-Tariffa Doganali Komuni kif stabbilit mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, li joriġinaw f’pajjiżi benefiċjarji, il-perjodu msemmi fl-Artikolu 24(4) ta’ dan ir-Regolament għandu jitnaqqas għal xahrejn fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-pajjiż benefiċjarju konċernat ma jiżgurax konformità mar-regoli ta’ oriġini jew ma jipprovdix kooperazzjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 21; jew

(b)

meta importazzjonijiet ta’ prodotti mill-Kapitoli 1 sa 24 tat-Tariffa Doganali Komuni, kif stabbilit mir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, skont l-arranġamenti preferenzjali mogħtija skont dan ir-Regolament, jaqbeż b’mod massiv il-livelli tas-soltu ta’ esportazzjonijiet mill-pajjiż benefiċjarju konċernat.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 33

1.   Biex jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji, il-prodotti li għalihom jintalbu l-preferenzi tariffarji għandhom joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju.

2.   Għall-finijiet tal-arranġamenti preferenzjali msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, ir-regoli ta’ oriġini dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti li joriġinaw, il-proċeduri u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva relatati magħhom għandhom ikunu dawk stabbiliti fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

Artikolu 34

1.   Fejn ir-rata ta’ dazju ad valorem għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni waħidha titnaqqas skont dan ir-Regolament għal 1 % jew anqas, dak id-dazju għandu jkun sospiż għalkollox.

2.   Fejn ir-rata ta’ dazju speċifiku għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni waħidha titnaqqas skont dan ir-Regolament għal EUR 2 jew anqas għal kull ammont waħdu ta’ ewro, dak id-dazju għandu jkun sospiż għalkollox.

3.   Bla ħsara għall-paragrafi 1 u 2, ir-rata finali tad-dazju preferenzjali kkalkulat skont dan ir-Regolament għandha taqta’ għad-dritt ’l isfel sal-ewwel ċifra deċimali.

Artikolu 35

1.   Is-sors ta’ statistika li għandu jintuża għall-fini ta’ dan ir-Regolament għandu jkun l-istatistika dwar kummerċ estern tal-Kummissjoni (Eurostat).

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) id-data statistika tagħhom dwar prodotti mqiegħda taħt il-proċedura doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt il-preferenzi tariffarji konformement mar-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri (12). Dik id-data, mogħtija b’referenza għall-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda u, fejn japplika, għall-kodiċijiet tat-Tariffa Integrata tal-Komunità Ewropea (TARIC), għandhom juru, skont il-pajjiż ta’ oriġini, il-valuri, il-kwantitajiet u kull unità supplimentari meħtieġa skont id-definizzjonijiet f’dak ir-Regolament. Skont l-Artikolu 8(1) ta’ dak ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jibagħtu dik id-data statistika mhux aktar tard minn 40 jum wara t-tmiem ta’ kull perjodu ta’ referenza ta’ kull xahar. Sabiex tiġi ffaċilitata l-informazzjoni u tiżdied it-trasparenza, il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll li d-data statistika rilevanti għat-taqsimiet tas-SĠP tkun regolarment disponibbli f’bażi ta’ data pubblika.

3.   Skont l-Artikolu 308d tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni, meta titlobhom, dettalji tal-kwantitajiet u l-valuri ta’ prodotti maħruġin f’ċirkolazzjoni ħielsa skont il-preferenzi tariffarji, matul ix-xhur ta’ qabel. Dik id-data għandha tinkludi l-prodotti msemmijin fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tagħmel monitoraġġ tal-importazzjonijiet ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 u 3824 90 97, biex tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 22, 29 u 30 ikunux tħarsu.

Artikolu 36

1.   Is-setgħa li tadotta atti delegati qed jingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 u 22 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ żmien mill-20 ta’ Novembru 2012.

3.   Id-delega ta’ setgħat imsemmija fl-Artikoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 jew 22 tista’ tkun irrevokata f’kull żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha ssir effettiva fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemmhekk. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kull att delegat diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 jew 22 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet espressa oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux ser jagħmlu oġġezzjoni. Dak il-perjodu għandu jkun estiż b’xahrejn b’inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 37

1.   L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ bla dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma titqajjimx oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ta’ att delegat adottat skont dan l-Artikolu għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 36(5). F’dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni għal oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 38

1.   Informazzjoni riċevuta bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament għandha tintuża biss għall-għan li għalih tkun intalbet.

2.   La informazzjoni ta’ natura kunfidenzjali u lanqas informazzjoni pprovduta fuq bażi kunfidenzjali riċevuta bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament ma għandha tiġi żvelata mingħajr il-permess speċifiku ta’ min jipprovdi dik l-informazzjoni.

3.   Kull talba għall-kunfidenzjalità għandha tagħti r-raġunijiet għaliex l-informazzjoni tkun kunfidenzjali. Madakollu, jekk min jipprovdi l-informazzjoni ma jixtieqx li jagħmilha pubblika jew li jawtorizza l-iżvelar tagħha f’termini ġenerali jew f’għamla ta’ sommarju u jekk ikun jidher li t-talba għall-kunfidenzjalità ma tkunx ġustifikata, l-informazzjoni kkonċernata tista’ tiġi injorata.

4.   Fi kwalunkwe każ, l-informazzjoni għandha titqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta’ dik l-informazzjoni.

5.   Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx jipprekludu r-referenza mill-awtoritajiet tal-Unjoni għal informazzjoni ġenerali u b’mod partikolari għar-raġunijiet li jkunu bbażati fuqhom id-deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament. Madankollu, dawk l-awtoritajiet għandhom iqisu l-interess leġittimu tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi kkonċernati sabiex is-sigrieti kummerċjali tagħhom ma jiġux żvelati.

Artikolu 39

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat tal-Preferenzi Ġeneralizzati stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 732/2008. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Il-Kumitat jista’ jeżamina kull materja relatata mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament imqajma mill-Kummissjoni jew wara talba minn Stat membru.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 40

Sal 1 ta’ Jannar 2016 u kull sentejn minn wara dik id-data, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport dwar l-effetti tal-iskema li jkun ikopri l-perjodu l-aktar reċenti ta’ sentejn u l-arranġamenti preferenzjali kollha msemmija fl-Artikolu 1(2).

Sal-21 ta’ Novembru 2017, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Tali rapport jista’, fejn meħtieġ, ikun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.

Artikolu 41

Ir-regolament (KE) Nru 732/2008 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness X.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 42

1.   Kull investigazzjoni jew proċedura ta’ rtirar temporanju mibdijin u mhux mitmuma skont ir-Regolament (KE) Nru 732/2008 għandhom jinbdew awtomatikament skont dan ir-Regolament, ħlief fir-rigward ta’ pajjiż benefiċjarju tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba skont ir-Regolament jekk l-investigazzjoni tkun biss dwar il-benefiċċji mogħtija skont l-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba. Iżda din l-investigazzjoni għandha tinbeda mill-ġdid awtomatikament jekk l-istess pajjiż benefiċjarju japplika għall-arranġament speċjali ta’ inċentivi skont dan ir-Regolament qabel l-1 ta’ Jannar 2015.

2.   L-informazzjoni riċevuta matul investigazzjoni mibdija u mhux mitmuma skont ir-Regolament (KE) Nru 732/2008 għandha titqies f’kull investigazzjoni mibdija mill-ġdid.

Artikolu 43

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Huwa għandu japplika mill-20 ta’ Novembru 2012.

Madanakollu, il-preferenzi tariffarji msemmijin fl-Artikolu 1(2) għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014.

3.   L-iskema għandha tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2023. Madankollu, id-data tal-iskadenza m’għandhiex tapplika la għall-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati, u lanqas, sakemm jiġu applikati flimkien ma’ dak l-arranġament, għal kwalunkwe dispożizzjonijiet oħra ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Martin SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Ġunju 2012 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta' Ottubru 2012.

(2)  ĠU L 211, 6.8.2008, p. 1

(3)  ĠU L 145, 31.5.2011, p. 28.

(4)  ĠU L 20, 24.1.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 240, 23.9.2000, p. 1.

(6)  GU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(7)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(9)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(10)  ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93.

(11)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(12)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23.


LISTA TA’ ANNESSI

Anness I

-

Pajjiżi eliġibbli għall-iskema tal-Unjoni ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati msemmija fl-Artikolu 3

Anness II

-

Pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2)

Anness III

-

Pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1 (2)

Anness IV

-

Pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2)

Anness V

-

Lista ta’ prodotti inklużi fl-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2)

Anness VI

-

Modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8

Anness VII

-

Modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament

Anness VIII

-

Konvenzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 9

Anness IX

-

Lista ta’ prodotti inklużi fl-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2)

Anness X

-

Tabella ta’ korrelazzjoni

ANNESS I

Pajjiżi eliġibbli  (1) għall-iskema msemmija fl-Artikolu 3

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

AF

L-Afganistan

AG

Antigua u Barbuda

AL

L-Albanija

AM

L-Armenja

AO

L-Angola

AR

L-Arġentina

AZ

L-Ażerbajġan

BA

Il-Bosnja-Ħerzegovina

BB

Il-Barbados

BD

Il-Bangladexx

BF

Burkina Faso

BH

Il-Baħrejn

BI

Il-Burundi

BJ

Il-Benin

BN

Il-Brunej Darussalam

BO

Il-Bolivja

BR

Il-Brażil

BS

Il-Baħamas

BT

Il-Butan

BW

Il-Botswana

BY

Il-Bjelorussja

BZ

Il-Beliże

CD

Il-Kongo, Ir-Repubblika Demokratika ta'

CF

Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

CG

Il-Kongo

CI

Il-Côte d'Ivoire

CK

Il-Gżejjer Cook

CL

Iċ-Ċilì

CM

Il-Kamerun

CN

Iċ-Ċina, Ir-Repubblika Popolari ta'

CO

Il-Kolombja

CR

Il-Kosta Rika

CU

Kuba

CV

Il-Kap Verde

DJ

Ġibuti

DM

Dominika

DO

Ir-Repubblika Dominikana

DZ

L-Alġerija

EC

L-Ekwador

EG

L-Eġittu

ER

L-Eritrea

ET

L-Etjopja

FJ

Fiġi

FM

Il-Mikroneżja, L-Istati Federali ta'

GA

Il-Gabon

GD

Grenada

GE

Il-Ġeorġja

GH

Il-Gana

GM

Il-Gambja

GN

Il-Ginea

GQ

Il-Ginea Ekwatorjali

GT

Il-Gwatemala

GW

Il-Ginea Bissaw

GY

Il-Gujana

HK

Ħong Kong

HN

Il-Ħonduras

HR

Il-Kroazja

HT

Ħaiti

ID

L-Indoneżja

IN

L-Indja

IQ

L-Iraq

IR

L-Iran

JM

Il-Ġamajka

JO

Il-Ġordan

KE

Il-Kenja

KG

Ir-Repubblika Kirgiża

KH

Il-Kambodja

KI

Kiribati

KM

Il-Komoros

KN

St Kitts u Nevis

KW

Il-Kuwajt

KZ

Il-Kazakistan

LA

Ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Laos

LB

Il-Libanu

LC

Santa Luċija

LK

Is-Sri Lanka

LR

Il-Liberja

LS

Il-Lesoto

LY

Il-Ġamaħirija Għarbija Libjana

MA

Il-Marokk

MD

Il-Moldova, Ir-Repubblika ta'

ME

Il-Montenegro

MG

Il-Madagaskar

MH

Il-Gżejjer Marshall

MK

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Il-Mongolja

MO

Il-Makaw

MR

Il-Mawritanja

MU

Il-Mawrizju

MV

Il-Maldive

MW

Il-Malawi

MX

Il-Messiku

MY

Il-Malasja

MZ

Il-Możambik

NA

In-Namibja

NE

In-Niġer

NG

In-Niġerja

NI

In-Nikaragwa

NP

In-Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

L-Oman

PA

Il-Panama

PE

Il-Peru

PG

Il-Papwa Ginea Ġdida

PH

Il-Filippini

PK

Il-Pakistan

PW

Il-Palaw

PY

Il-Paragwaj

QA

Il-Qatar

RS

Is-Serbja

RU

Il-Federazzjoni Russa

RW

Ir-Rwanda

SA

L-Arabja Sawdija

SB

Il-Gżejjer Solomon

SC

Is-Seychelles

SD

Is-Sudan

SL

Sjerra Leone

SN

Is-Senegal

SO

Is-Somalja

SR

Is-Surinam

ST

São Tomé u Príncipe

SV

El Salvador

SY

Ir-Repubblika Għarbija Sirjana

SZ

Is-Sważiland

TD

Iċ-Ċad

TG

It-Togo

TH

It-Tajlandja

TJ

It-Taġikistan

TL

Timor Leste

TM

It-Turkmenistan

TN

It-Tuneżija

TO

Tonga

TT

Trinidad u Tobago

TV

Tuvalu

TZ

It-Tanzanija

UA

L-Ukraina

UG

L-Uganda

UY

L-Urugwaj

UZ

L-Uzbekistan

VC

St Vincent u l-Grenadini

VE

Il-Venezwela

VN

Il-Vjetnam

VU

Il-Vanwatu

WS

Samoa

XK

Il-Kosovo (*)

YE

Il-Jemen

ZA

L-Afrika t'Isfel

ZM

Iż-Żambja

ZW

Iż-Żimbabwe

Pajjiżi eliġibbli għall-iskema msemmija fl-Artikolu 3 li ġew temporanjament irtirati mill-iskema, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f'dawn il-pajjiżi

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

BY

Il-Bjelorussja

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Din il-lista tinkludi pajjiżi li għalihom il-preferenzi setgħu ġew temporanjament irtirati jew sospiżi. Il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ikkonċernat ser ikunu jistgħu jipprovdu lista aġġornata.

(*)  Din id-deżinjazzjoni hi mingħajr preġudizzjoni għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mar-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta’ Sigurtà tan-NU 1244(1999) u l-Opinjoni tal-Ġustizzja Internazzjonali dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

ANNESS II

Pajjiżi benefiċjarji  (1) tal-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2)

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

AF

L-Afganistan

AM

L-Armenja

AO

L-Angola

AZ

L-Ażerbajġan

BD

Il-Bangladexx

BF

Burkina Faso

BI

Il-Burundi

BJ

Il-Benin

BO

Il-Bolivja

BT

Il-Butan

CD

Il-Kongo, Ir-Repubblika Demokratika ta'

CF

Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

CG

Il-Kongo

CK

Il-Gżejjer Cook

CN

Iċ-Ċina, Ir-Repubblika Popolari ta'

CO

Il-Kolombja

CR

Il-Kosta Rika

CV

Il-Kap Verde

DJ

Ġibuti

EC

L-Ekwador

ER

L-Eritrea

ET

L-Etjopja

FM

Il-Mikroneżja, L-Istati Federali ta'

GE

Il-Ġeorġja

GM

Il-Gambja

GN

Il-Ginea

GQ

Il-Ginea Ekwatorjali

GT

Il-Gwatemala

GW

Il-Ginea Bissaw

HN

Il-Ħonduras

HT

Ħaiti

ID

L-Indoneżja

IN

L-Indja

IQ

L-Iraq

IR

L-Iran

KG

Ir-Repubblika Kirgiża

KH

Il-Kambodja

KI

Kiribati

KM

Il-Komoros

LA

Ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Laos

LK

Is-Sri Lanka

LR

Il-Liberja

LS

Il-Lesoto

MG

Il-Madagaskar

MH

Il-Gżejjer Marshall

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Il-Mongolja

MR

Il-Mawritanja

MV

Il-Maldive

MW

Il-Malawi

MZ

Il-Możambik

NE

In-Niġer

NG

In-Niġerja

NI

In-Nikaragwa

NP

In-Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Il-Panama

PE

Il-Peru

PH

Il-Filippini

PK

Il-Pakistan

PY

Il-Paragwaj

RW

Ir-Rwanda

SB

Il-Gżejjer Solomon

SD

Is-Sudan

SL

Sjerra Leone

SN

Is-Senegal

SO

Is-Somalja

ST

São Tomé u Príncipe

SV

El Salvador

SY

Ir-Repubblika Għarbija Sirjana

TD

Iċ-Ċad

TG

It-Togo

TH

It-Tajlandja

TJ

It-Taġikistan

TL

Timor Leste

TM

It-Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

It-Tanzanija

UA

L-Ukraina

UG

L-Uganda

UZ

L-Uzbekistan

VN

Il-Vjetnam

VU

Il-Vanwatu

WS

Samoa

YE

Il-Jemen

ZM

Iż-Żambja

Pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) li ġew irtirati temporanjament minn dak l-arranġament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f'dawn il-pajjiżi.

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Din il-lista tinkludi pajjiżi li għalihom il-preferenzi setgħu ġew irtirati temporanjament jew sospiżi. Il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż konċernat ser ikunu jistgħu jipprovdu lista aġġornata.

ANNESS III

Pajjiżi benefiċjarji  (1) tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1 (2)

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

 

 

Pajjiżi benefiċjarji tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2) li ġew irtirati temporanjament minn dak l-arranġament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f’dawn il-pajjiżi.

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

 

 


(1)  Din il-lista tinkludi pajjiżi li l-preferenzi għalihom setgħu ġew irtirati temporanjament jew sospiżi. Il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż konċernat ser ikunu jistgħu jipprovdu lista aġġornata.

ANNESS IV

Pajjiżi benefiċjarji  (1) tal-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2)

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

AF

L-Afganistan

AO

L-Angola

BD

Il-Bangladexx

BF

Burkina Faso

BI

Il-Burundi

BJ

Il-Benin

BT

Il-Butan

CD

Il-Kongo (Ir-Repubblika Demokratika ta')

CF

Ċentru-Afrikana (Ir-Repubblika)

DJ

Ġibuti

ER

L-Eritrea

ET

L-Etjopja

GM

Il-Gambja

GN

Il-Ginea

GQ

Il-Ginea Ekwatorjali

GW

Il-Ginea Bissaw

HT

Ħaiti

KH

Il-Kambodja

KI

Kiribati

KM

Il-Gżejjer Komoros (Gżejjer)

LA

Laos (Ir-Repubblika Demokratika Popolari ta')

LR

Il-Liberja

LS

Il-Lesoto

MG

Il-Madagaskar

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MR

Il-Mawritanja

MV

Il-Maldive

MW

Il-Malawi

MZ

Il-Możambik

NE

In-Niġer

NP

In-Nepal

RW

Ir-Rwanda

SB

Il-Gżejjer Solomon

SD

Is-Sudan

SL

Sjerra Leone

SN

Is-Senegal

SO

Is-Somalja

ST

Sao Tome u Principle

TD

Iċ-Ċad

TG

It-Togo

TL

Timor Leste

TV

Tuvalu

TZ

It-Tanzanija (Ir-Repubblika ta')

UG

L-Uganda

VU

Il-Vanwatu

WS

Samoa

YE

Il-Jemen

ZM

Iż-Żambja

Pajjiżi benefiċjar tal-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2) li ġew irtirati temporanjament minn dak l-arranġament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ċerti prodotti li joriġinaw f'dawn il-pajjiżi.

Kolonna A

:

kodiċi alfabetiku, skont in-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni

Kolonna B

:

isem

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Din il-lista tinkludi pajjiżi li l-preferenzi għalihom setgħu ġew irtirati temporanjament jew sospiżi. Il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż konċernat ser ikunu jistgħu jipprovdu lista aġġornata.

ANNESS V

Lista ta’ prodotti inklużi fl-arranġament ġenerali msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2)

Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda (‘NM’), id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha titqies bħala indikattiva, billi l-preferenzi tariffarji jkunu determinati mill-kodiċijiet NM. Fejn kodiċijiet NM ikunu indikati “ex”, il-preferenzi tariffarji għandhom ikunu determinati mill-kodiċi NM u mid-deskrizzjoni, flimkien.

Entrata ta’ prodotti b’kodiċi NM immarkata b’asterisk (*) tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni.

Il-kolonna “Taqsima” telenka taqsimiet tas-SĠP (Artikolu 2(h))

Il-kolonna “Kapitolu” telenka kapitoli tan-NM koperti minn taqsima tas-SĠP (Artikolu 2(i))

Il-kolonna “Sensittivi/mhux sensittivi” tirreferi għall-prodotti inklużi fl-arranġament ġenerali (Artikolu 6). Dawn il-prodotti huma elenkati bħala li huma jew NS (mhux sensittivi, għall-finijiet tal-Artikolu 7(1)) jew S (sensittivi, għall-finijiet tal-Artikolu 7(2)).

Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, il-prodotti huma elenkati fi gruppi. Dawn jistgħu jinkludu prodotti li għalihom dazji tat-Tariffa Doganali Komuni kienu rtirati jew sospiżi.

Taqsima

Kapitolu

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Sensittivi/Mhux sensittivi

S-1a

01

0101 29 90

Żwiemel ħajjin, minbarra annimali ta’ razza pura għar-razza, minbarra għall-qatla

S

0101 30 00

Ħmir ħajjin, minbarra annimali ta’ razza pura għar-razza

S

0101 90 00

Bgħula u bgħula tar-rkib ħajjin

S

0104 20 10 *

Mogħoż ħajjin, ta’ razza pura għar-razza

S

0106 14 10

Fniek domestiċi ħajjin

S

0106 39 10

Ħamiem ħaj

S

02

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, frisk, mkessaħ jew iffriżat

S

0206 80 91

Ġewwieni li jittiekel ta’ żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, frisk jew imkessaħ, minbarra għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

S

0206 90 91

Ġewwieni li jittiekel ta’ żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, iffriżat, minbarra għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

S

0207 14 91

Fwied, iffriżat, ta’ tjur tal-ispeċi Gallus domesticus

S

0207 27 91

Fwied, iffriżat, tad-dundjani

S

0207364595

0207 55 95

0207 60 91

Fwied, iffriżat, tal-papri, wiżż jew tjur tal-ginea, minbarra fwied xaħmi tal-papri jew wiżż

S

0208 90 70

Saqajn taż-żrinġijiet

NS

0210 99 10

Laħam taż-żwiemel, immellaħ, f’ilma mielaħ jew imnixxef

S

0210 99 59

Ġewwieni ta’ annimali tal-ifrat, mmellaħ, f’ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat, minbarra falda ħoxna u falda rqiqa

S

ex 0210 99 85

Ġewwieni tan-nagħaġ jew mogħoż, mmellaħ, f’ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat

S

0210 99 85

Ġewwieni ta’ annimali, mmellaħ, f’ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat, minbarra fwied ta’ tjur, minbarra ta’ ħnieżer domestiċi, annimali tal-ifrat jew nagħaġ jew mogħoż

S

04

0403 10 51

Jogurt, mħawwar jew miżjud bil-frott, ġewż jew kawkaw

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Xorrox tal-butir, baqta u krema, kephir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew li saru aċidużi, mħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Prodotti li jindilku (spreads), b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 29 90

Bajd tal-għasafar, fil-qoxra, frisk, preservat jew imsajjar, minbarra ta’ tjur

S

0410 00 00

Prodotti tajbin għall-ikel li ġejjin mill-annimali, mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

S

05

0511 99 39

Sponoż naturali ġejjin minn annimali, minbarra dawk mhux ipproċessati

S

S-1b

03

ex Kapitolu 3

Ħut u krustaċeji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 0301 10 90

S

0301 19 00

Ħut tal-ilma mielaħ, ħaj, ornamentali

NS

S-2a

06

ex Kapitolu 6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 0603 12 00 u 0604 20 40

S

0603 12 00

Qronfol u żahar maqtugħ frisk, tat-tip tajjeb għal bukketti jew għal skopijiet ornamentali

NS

0604 20 40

Friegħi tal-koniferi, friski

NS

S-2b

07

0701

Patata, friska jew imkessħa

S

0703 10

Basal u shallots, friski jew imkessħin

S

0703 90 00

Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

S

0704

Kaboċċi, pastard, ġdur, kale u brassicas, li jittieklu, friski jew imkessħin

S

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin

S

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin

S

ex 0707 00 05

Ħjar, frisk jew imkessaħ, mis-16 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru

S

0708

Veġetali leguminużi, mqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin

S

0709 20 00

Asparagu, frisk jew imkessaħ

S

0709 30 00

Brunġiel (eggplants), frisk jew imkessaħ

S

0709 40 00

Krafes ħlief celeriac, friski jew imkessħin

S

0709 51 00

ex 0709 59

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ, esklużi l-prodotti tas-subintestatura 0709 59 50

S

0709 60 10

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ

S

0709 60 99

Frott tal-ġens Capsicum jew tal-ġens Pimenta, frisk jew imkessaħ, ħlief bżar ħelu, minbarra għall-manifattura ta’ capsicin jew ta’ żebgħa minn oleoraża u minbarra l-manifattura industrijali ta’ żjut essenzjali jew reżinojdi

S

0709 70 00

Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache), friska jew imkessħa

S

ex 0709 91 00

Qaqoċċ, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru

S

0709 92 10 *

Żebbuġ, frisk jew imkessaħ, għal użi ħlief għall-produzzjoni taż-żejt

S

0709 93 10

Zukkini, friski jew imkessħa

S

0709 93 90

0709 99 90

Ħxejjex oħra, friski jew imkessħa

S

0709 99 10

Veġetali għall-insalata, friski jew imkessħin, ħlief ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Xorta ta’ pitravi (jew xitla tal-pitravi bajda) u karduni, friski jew imkessħin

S

0709 99 40

Kappar, frisk jew imkessaħ

S

0709 99 50

Busbież, frisk jew imkessaħ

S

ex 0710

Veġetali (mhux imsajrin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma), friżati, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 0710 80 85

S

ex 0711

Veġetali preservati provviżorjament (pereżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, f’ilma tal-kubrit jew f’taħlit ieħor biex jippreservaw), iżda mhux tajbin f’dak l-istat għal konsum immedjat, esklużi l-prodotti tas-subintestatura 0711 20 90

S

ex 0712

Veġetali mnixxfin, sħaħ, imqattgħin, flieli, biċċiet jew trab, iżda mhux preparati aktar minn hekk, esklużi ż-żebbuġ u l-prodotti tas-subintestatura 0712 90 19

S

0713

Veġetali leguminużi mnixxfin, imqaxxrin, kemm jekk mingħajr qoxra ta’ ġewwa jew maqsumin kif ukoll jekk le

S

0714 20 10 *

Patata ħelwa, friska, sħiħa, maħsuba għal konsum uman

NS

0714 20 90

Patata ħelwa, friska, mkessħa, friżata jew imnixxfa, kemm jekk flieli jew f’forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le, minbarra friska u sħiħa u maħsuba għal konsum uman

S

0714 90 90

Artiċokks u għeruq u tuberi simili b’kontenut għoli ta’ inulina, friski, mkessħin, friżati jew imnixxfin, kemm jekk flieli jew f’forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le; sago pith

NS

08

0802 11 90

Lewż, frisk jew imnixxef, imqaxxar jew imfesdaq jew le, minbarra morr

S

0802 12 90

0802 21 00

Ġellewż (Corylus spp.), frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

S

0802 22 00

0802 31 00

Ġewż, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

S

0802 32 00

0802 40 00

Qastan (Castanea spp.), frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

S

0802 50 00

Pistaċċi, friski jew imnixxfin, kemm jekk imqaxxrin jew fil-qoxra

NS

0802 60 00

Ġewż tal-Macadamia, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

NS

0802 90 50

Ġewż tal-arżnu, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

NS

0802 90 85

Ġewż ieħor, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

NS

0803 10 10

Pjantaġġini, friski

S

0803 10 90

0803 90 90

Banana, inklużi pjantaġġini, mnixxfin

S

0804 10 00

Tamal, frisk jew imnixxef

S

0804 20 10

Tin, frisk jew imnixxef

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, friski jew imnixxfin

S

0804 40 00

Avokado, frisk jew imnixxef

S

ex 0805 20

Mandolina (inklużi tangerines u satsumas), u klementina, wilkings u ibridi simili taċ-ċitru, friski jew imnixxfin, mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Ottubru

S

0805 40 00

Grejpfrut, inklużi pomelos, friski jew imnixxfin

NS

0805 50 90

Lumi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisk jew imnixxef

S

0805 90 00

Frott ieħor taċ-ċitru, frisk jew imnixxef

S

ex 0806 10 10

Għeneb tal-mejda, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-20 ta’ Lulju u mill-21 ta’ Novembru sal-31 ta’ Diċembru, eskluż għeneb tal-varjetà ‘Emperor’ (Vitis vinifera cv.) mill-1 sal-31 ta’ Diċembru

S

0806 10 90

Għeneb ieħor, frisk

S

ex 0806 20

Għeneb imnixxef, esklużi prodotti tas-subintestatura ex 0806 20 30 immedjatament f’kontenituri ta’ kapaċità netta ta’ aktar minn 2 kg

S

0807 11 00

Bettieħ (inkluż dulliegħ), frisk

S

0807 19 00

0808 10 10

Tuffieħ tas-sidru, frisk, bil-kwantità, mis-16 ta’ Settembru sal-15 ta’ Diċembru

S

0808 30 10

Lanġas tal-Perry, frisk, bil-kwantità, mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

S

ex 0808 30 90

Lanġas ieħor, frisk, mill-1 ta’ Mejju sat-30 ta’ Ġunju

S

0808 40 00

Sfarġel, frisk

S

ex 0809 10 00

Berquq, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju u mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

S

0809 21 00

Ċirasa qarsa (Prunus cerasus), friska

S

ex 0809 29

Ċirasa, friska, mill-1 ta’ Jannar sal-20 ta’ Mejju u mill-11 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru, minbarra ċirasa qarsa (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk, friski, mill-1 ta’ Jannar sal-10 ta’ Ġunju u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

S

ex 0809 40 05

Għanbaqar, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-10 ta’ Ġunju u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 Diċembru

S

0809 40 90

Pruna selvaġġa (sloes), friska

S

ex 0810 10 00

Frawli, frisk, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April u mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

S

0810 20

Lampun, tut, ċawsli u loganberries, friski

S

0810 30 00

Passolina sewda, bajda u ħamra u ribes (gooseberries)

S

0810 40 30

Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtillus, frisk

S

0810 40 50

Frott tal-ispeċi Vaccinium macrocarpon u Vaccinium corymbosum, frisk

S

0810 40 90

Frott ieħor tal-ġens Vaccinium, frisk

S

0810 50 00

Ribes Ċiniż (kiwifruit), frisk

S

0810 60 00

Durians, friski

S

0810 70 00

Kaki

S

0810 90 75

Frott ieħor, frisk

ex 0811

Frott u ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, friżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 0811 10 u 0811 20

S

ex 0812

Frott u ġewż, preservati provviżorjament (pereżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, f’ilma tal-kubrit jew f’taħlit ieħor biex jippreservaw), iżda mhux tajbin f’dak l-istat għal konsum immedjat, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaw (papaja)

NS

0813 10 00

Berquq, mnixxef

S

0813 20 00

Pruna

S

0813 30 00

Tuffieħ, mnixxef

S

0813 40 10

Ħawħ, inkluż nuċiprisk, mnixxef

S

0813 40 30

Lanġas, mnixxef

S

0813 40 50

Papaw (papaja), mnixxef

NS

0813 40 95

Frott ieħor, mnixxef, minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806

NS

0813 50 12

Taħlit ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ) ta’ papaw (papaja), tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja, iżda mingħajr pruna

S

0813 50 15

Taħlit ieħor ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ), mingħajr pruna

S

0813 50 19

Taħlit ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ), bil-pruna

S

0813 50 31

Taħlitiet esklużivament ta’ ġewż tropikali tal-intestaturi 0801 u 0802

S

0813 50 39

Taħlitiet esklużivament ta’ ġewż tal-intestaturi 0801 u 0802 , minbarra ta’ ġewż tropikali

S

0813 50 91

Taħlit ieħor ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8, li ma fihx pruna jew tin

S

0813 50 99

Taħlit ieħor ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8

S

0814 00 00

Qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ (inkluż dulliegħ), friska, friżata, imnixxfa jew provviżorjament preservata fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’taħlitiet oħrajn preservattivi

NS

S-2c

09

ex Kapitolu 9

Kafè, te, maté u ħwawar, ħlief il-prodotti tas-subintestaturi 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 u 0904 21 10 , intestaturi 0905 00 00 u 0907 00 00 , u subintestaturi 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 u 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kafè, mhux inkaljat, bil-kafeina mneħħija

S

0901 21 00

Kafè, inkaljat, mingħajr ma titneħħielu l-kaffeina

S

0901 22 00

Kafè, inkaljat, bil-kafeina mneħħija

S

0901 90 90

Sostituti tal-kafè li fihom kafè f’kull proporzjon

S

0904 20 10

Bżar ħelu, mnixxef, la mfarrak u lanqas midħun

S

0905

Vanilla

S

0907

Msiemer tal-qronfol (frott sħiħ, msiemer u zkuk)

S

0910 91 90

Taħlitiet ta’ żewġ prodotti jew aktar taħt intestaturi differenti tal-intestaturi 0904 sa 0910 , mfarrkin jew mitħunin

S

0910 99 33

Sagħtar; weraq tar-rand

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Ħwawar oħra, mfarrkin jew mitħunin, minbarra taħlitiet ta’ żewġ prodotti jew aktar taħt intestaturi differenti tal-intestaturi 0904 sa 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 18

Qmuħ ta’ ċereali bil-qoxra eskluż ix-xgħir, il-ħafur, il-qamħirrum, ir-ross u l-qamħ.

S

1105

Dqiq, pasta, trab, bċejjeċ irqaq, ħbub u gerbub tal-patata

S

1106 10 00

Dqiq, pasta u trab tal-veġetali leguminużi mnixxfin tal-intestatura 0713

S

1106 30

Dqiq, pasta u trab tal-prodotti tal-Kapitolu 8

S

1108 20 00

Inulina

S

12

ex Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 u 1209 99 91 ; pjanti industrijali jew mediċinali, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 1211 90 30 , u esklużi prodotti tal-intestatura 1210 u tas-subintestaturi 1212 91 u 1212 93 00 ;

S

1209 21 00

Żerriegħa tax-xnien (alfalfa), tax-xorta użata għaż-żrigħ

NS

1209 23 80

Żerriegħa oħra taż-żwien, tax-xorta użata għaż-żrigħ

NS

1209 29 50

Żerriegħa tal-lupina, tax-xorta użata għaż-żrigħ

NS

1209 29 80

Żrieragħ ta’ pjanti oħra għall-għalf, tax-xorta użati għaż-żrigħ

NS

1209 30 00

Żrieragħ ta’ pjanti erbaċej kultivati priċipalment għall-fjuri tagħhom, tax-xorta użati għaż-żrigħ

NS

1209 91 80

Żrieragħ ta’ veġetali oħra, tax-xorta użati għaż-żrigħ

NS

1209 99 91

Żrieragħ ta’ pjanti kultivati prinċipalment għall-fjuri tagħhom, tax-xorta użati għaż-żrigħ, minbarra dawk tas-subintestatura 1209 30 00

NS

1211 90 30

Ful tonquin, frisk jew imnixxef, maqtugħ jew le, misħuq jew trab

NS

13

ex Kapitolu 13

Gommalakka; gomom naturali, rażi u linef u estratti veġetali oħrajn, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 1302 12 00

S

1302 12 00

Linef u estratti veġetali, ta’ għud is-sus

NS

S-3

15

1501 90 00

Grass tat-tjur, minbarra dak tal-intestaturi 0209 jew 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Grass ta’ annimali tal-ifrat, nagħaġ u mogħoż, ħlief dawk tal-intestatura 1503 u minbarra għal użu industrijali ħlief għall-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

S

1503 00 19

Stearina tax-xaħam u oleostearina, minbarra għal użu industrijali

S

1503 00 90

Żejt tax-xaħam, oleostearina u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew preparati mod ieħor, minbarra żejt tax-xaħam tad-dam għal użu industrijali minbarra l-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

S

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

S

1505 00 10

Xaħam tas-suf, mhux raffinat

S

1507

Żejt tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1511 10 90

Żejt tal-palma, mhux raffinat, minbarra għal użu tekniku jew industrijali minbarra għall-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

S

1511 90

Żejt tal-palma u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le iżda mhux modifikat kimikament, minbarra żejt mhux raffinat

S

1512

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-għosfor jew taż-żerriegħa tal-Qoton (Tajjar) u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1513

Żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), tal-qalba tal-ġewż tal-palma jew żejt babassu u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

S

1514

Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1515

Xaħmijiet u żjut oħrajn fissi ta’ veġetali (inkluż żejt tal-ġoġoba) u frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

S

ex 1516

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ta’ veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux preparati aktar, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 1516 20 10

S

1516 20 10

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ “xema’ opali”

NS

1517

Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet tajbin għall-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti ta’ dan il-kapitolu, minbarra xaħmijiet u żjut tajbin għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom tas-subintestatura 1516

S

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakuum jew ġewwa gass inerti jew modifikati kimikament mod ieħor, ħlief dawk tal-intestatura 1516 ; taħlitiet u preparazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali mhumiex tajbin għall-ikel jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra

S

1521 90 99

Xema’ tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti jew le, minbarra dawk mhux ipproċessati

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Tartru u residwi taż-żejt; sapun sempliċi (soap-stock), minbarra dawk li jkun fihom żejt bil-karatteristiċi ta’ żejt taż-żebbuġa

S

S-4a

16

1601 00 10

Zalzett u prodotti simili ta’ fwied, u preparazzjonijiet tal-ikel bażati fuq fwied

S

1602 20 10

Fwied tal-wiżża jew tal-papra, preparat jew preservat

S

1602 41 90

Perżut u qatgħat tiegħu, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

S

1602 42 90

Spallejn u qatgħat tagħhom, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

S

1602 49 90

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, inklużi taħlitiet, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

S

1602 90 31

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, ta’ kaċċa jew fniek

S

1602 90 69

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, tan-nagħaġ jew tal-mogħoż jew ta’ annimali oħra, li ma jkunx fih laħam jew ġewwieni mhux imsajrin ta’ annimali tal-ifrat u ma jkunx fih laħam jew ġewwieni tal-laħam ta’ majjal domestiku

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Estratti u sugu ta’ laħam, ħut jew krustaċeji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, f’pakki diretti ta’ kontenut ta’ 1 kg jew inqas

S

1604

Ħut preparat u preservat; kavjar jew sostituti tal-kavjar imħejjija minn bajd tal-ħut

S

1605

Krustaċeji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, preparati jew preservati

S

S-4b

17

1702 50 00

Fruktows kimikament pur

S

1702 90 10

Maltożju kimikament pur

S

1704

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda), mingħajr kawkaw

S

18

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

S

19

ex Kapitolu 19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-għaġina, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 1901 20 00 u 1901 90 91

S

1901 20 00

Taħlit u għaġina għall-preparazzjoni ta’ oġġetti tal-furnara tal-intestatura 1905

NS

1901 90 91

Oħrajn, li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, isoglukows, glukows jew lamtu jew fihom inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju (inkluż zokkor maqlub (invert)) jew isoglukows, 5 % glukows jew lamtu, esklużi preparazzjonijiet tal-ikel f’forma ta’ trab ta’ oġġetti tal-intestaturi 0401 sa 0404

NS

20

ex Kapitolu 20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż jew partijiet oħra ta’ pjanti, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2008 20 19 , 2008 20 39 , u esklużi prodotti tal-intestaturi 2002 u s-subintestaturi 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , 2008 40 51 sa 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , 2008 70 61 sa 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananas, preparati mod ieħor jew preservati, li jkun fihom miżjud spirtu, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

NS

2008 20 39

21

ex Kapitolu 21

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2101 20 u 2102 20 19 , u esklużi prodotti tas-subintestaturi 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 u 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ tè jew matè u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati, jew b’bażi ta’ tè jew matè

NS

2102 20 19

Ħmira oħra inattiva

NS

22

ex Kapitolu 22

Xorb, spirti u ħall, esklużi prodotti tal-intestatura 2207 , subintestaturi 2204 10 11 sa 2204 30 10 u subintestatura 2208 40

S

23

2302 50 00

Residwi u skart tal-istess xorta, kemm jekk f’għamla ta’ gerbub jew le, li jirriżultaw mit-tħin jew tħaddim ieħor ta’ pjanti leguminużi

S

2307 00 19

Fond ieħor ta’ nbid

S

2308 00 19

Karfa oħra ta’ għeneb magħsur

S

2308 00 90

Materjali oħra veġetali u skart veġetali, fdalijiet veġetali u prodotti li jirriżultaw minnhom, kemm f’forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le, ta’ kwalità użata għal għalf ta’ annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

NS

2309 10 90

Ikel ieħor għal klieb jew għal qtates, ippreżentat għal bejgħ bl-imnut minbarra dak li fih lamtu jew glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina tas-subintestaturi 1702 30 50 sa 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib

S

2309 90 10

Materjali li jinħallu ta’ ħut jew ta’ mammiferi tal-baħar, ta’ xorta użata f’għalf għall-annimali

NS

2309 90 91

Polpa tal-kannamieli b’għasel iswed miżjud, ta’ xorta użata f’għalf għall-annimali

S

2309 90 95

Preparazzjonijiet oħra ta’ xorta użata f’għalf għall-annimali, kemm jekk ikun fihom 49 % jew aktar bil-piż ta’ klorur tal-kolin fuq bażi organika jew inorganika jew le

S

2309 90 99

S-4c

24

ex Kapitolu 24

Tabakk u sostituti manifatturati tat-tabakk, ħlief għall-prodotti taħt is-subintestatura 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabakk tat-tip orjentali mqadded fix-xemx, biz-zokk mhux maqtugħ jew mhux imqaxxar

NS

S-5

25

2519 90 10

Ossidu tal-manjeżju, minbarra karbonat ta’ manjeżju naturali magħmul ġir

NS

2522

Ġir verġni, ġir imħallat bl-ilma u ġir idrawliku, minbarra ossidu tal-kalċju u idrossidu tal-intestatura 2825

NS

2523

Siment ta’ Portland, siment tal-allumi, siment li għandu mill-gagazza, siment sulfru eċċezzjonali u siment idrawliku simili, kemm jekk ikkulurit jew fil-forma ta’ gagazza u kemm jekk le

NS

27

Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali

NS

S-6a

28

2801

Fluworin, klorin, bromin u jodju:

NS

2802 00 00

Kubrit, sublimat jew preċipitat; kubrit kollojde

NS

ex 2804

Idroġenu, gassijiet rari u non-metalli oħrajn:, esklużi prodotti tas-subintestatura 2804 69 00

NS

2805 19

Metalli alkalini u metalli alkalini tal-art minbarra s-sodju u l-kalċju

NS

2805 30

Metalli rari tal-art, skandju u ittriju, kemm jekk imħalltin jew interlegati kif ukoll jekk le

NS

2806

Klorur tal-idroġenu (aċidu idrokloriku); aċidu klorosulfuriku:

NS

2807 00

Aċidu sulfuriku; oleu

NS

2808 00 00

Aċidu nitriku; aċidi sulfonitriċi

NS

2809

Pentaossidu tad-difosfru; aċidu fosforiku; aċidi polifosforiċi, definiti kimikament jew le

NS

2810 00 90

Ossidi tal-boron, minbarra trijossidu tad-diboron; aċidi boriċi

NS

2811

Aċidi inorganiċi oħrajn u komposti inorganiċi oħrajn tal-ossiġnu ta’ non-metalli:

NS

2812

Alidi u ossidi tal-alid ta’ non-metalli

NS

2813

Sulfidi ta’ non-metalli; trijusulfid tal-fosfru kummerċjali

NS

2814

Ammonja, anidra jew f’soluzzjoni ta’ ilma

S

2815

Idrossidu tas-sodju (soda kawstika); idrossidu tal-potassju (potassju kawstiku); perossidi tas-sodju jew tal-potassju

S

2816

Idrossidu u perossidu tal-manjeżju; ossidi, idrossidi u perossidi, tal-istronzju jew tal-barju

NS

2817 00 00

Ossidu taż-żingu; perossidu taż-żingu

S

2818 10

Korundun artifiċjali, definit kimikament jew le;

S

2818 20

Ossidu tal-aluminju (minbarra korundu artifiċjali)

NS

2819

Ossidi u idrossidi tal-kromju

S

2820

Ossidi tal-manganiż

S

2821

Ossidi u idrossidi tal-ħadid; kuluri tal-art (earth colours) li fihom 70 % jew aktar tal-piż tal-ħadid kombinat valutat bħala Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi u idrossidi tal-kobalt; ossidi tal-kobalt kummerċjali

NS

2823 00 00

Ossidi tat-titanju

S

2824

Ossidi taċ-ċomb; ċomb aħmar u ċomb oranġjo

NS

ex 2825

Idrażin u idrossilamin u l-melħ inorganiku tagħhom; bażijiet oħrajn inorganiċi; ossidi, idrossidi u perossidi metalliċi oħrajn, ħlief għall-prodotti tas-subintestaturi 2825 10 00 u 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrażin u idrossilamin u l-melħ inorganiku tagħhom

S

2825 80 00

Ossidi tal-antimonju

S

2826

Fluworidi; fluworosilikati, fluworoaluminati u melħ fluworin kumpless ieħor

NS

ex 2827

Klorur, ossidi tal-klorur u idrossidi tal-klorur, ħlief għall-prodotti tas-subintestaturi 2827 10 00 u 2827 32 00 ; bromuri u ossidi tal-bromur; joduri u ossidi tal-jodur

NS

2827 10 00

Klorur tal-ammonju

S

2827 32 00

Klorur tal-aluminju

S

2828

Ippokloriti; ippoklorit tal-kalċju kummerċjali; kloriti; ippobromiti

NS

2829

Klorati u perklorati; bromati u perbromati; jodati u perjodati

NS

ex 2830

Sulfidi, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 2830 10 00 ; polisulfidi, definiti kimikament jew le

NS

2830 10 00

Sulfidi tas-sodju

S

2831

Ditijoniti u sulfossilati

NS

2832

Sulfiti; tiosulfati

NS

2833

Sulfati; allumi; perossosulfati (persulfati):

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

Nitrati

NS

2834 29

2835

Fosfinati (ippofosfiti), fosfonati (fosfiti) u fosfati; polifosfati„ definiti kimikament jew le

S

ex 2836

Karbonati, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2836 20 00 , 2836 40 00 u 2836 60 00 ; perossikarbonati (perkarbonati); karbonat tal-ammonju kummerċjali li fih karbamat tal-ammonju

NS

2836 20 00

Karbonat tad-disodju

S

2836 40 00

Karbonati tal-potassju

S

2836 60 00

Karbonat tal-barju

S

2837

Ċjanuri, ossidi taċ-ċjanur u ċjanuri kumplessi

NS

2839

Silikati; silikati metalliċi alkali kummerċjali

NS

2840

Borati; perossiborati (perborati)

NS

ex 2841

Melħ ta’ aċidi ossometalliċi jew perossometalliċi, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganat tal-potassju

S

2842

Melħ ieħor ta’ aċidi inorganiċi jew perossiaċidi (inklużi aluminosilikati kimikament definiti jew le), minbarra ażuri:

NS

2843

Metalli prezzjuzi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi ta’ metalli prezzjuzi, definiti kimikament jew le; amalgami ta’ metalli prezzjużi

NS

ex 2844 30 11

Ċermiti li fihom l-uranju mbattlin fi U-235 jew f’komposti ta’ dan il-prodott, minbarra dawk mhux maħdumin

NS

ex 2844 30 51

Ċermiti li fihom torju jew komposti ta’ torju, minbarra dawk mhux maħdumin

NS

2845 90 90

Isotopi minbarra dawk tal-intestatura 2844 , u komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ isotopi bħal dawk, definiti kimikament jew le, minbarra dewterju u komposti tiegħu, idroġenu u komposti tiegħu arrikkiti fid-dewterju jew f’taħlit u f’soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti

NS

2846

Komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ ittirju jew ta’ skandju jew ta’ taħlitiet ta’ dawn il-metalli

NS

2847 00 00

Perossidu tal-idroġenu, solidifikat bl-urea jew le

NS

2848 00 00

Fosfidi, definiti kimikament jew le, eskluż il-ferrofosfru

NS

ex 2849

Karburi, definiti kimikament jew le, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2849 20 00 u 2849 90 30

NS

2849 20 00

Karbur tas-silikon, definit kimikament jew le

S

2849 90 30

Karburi tat-tungstenu, definiti kimikament jew le

S

ex 2850 00

Idruri, nitridi, ażuri, siliċidi u boruri, definiti kimikament jew le, minbarra komposti li huma wkoll karburi tal-intestatura 2849

NS

ex 2850 00 60

Siliċidi, definiti kimikament jew le

S

2852 00 00

Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-merkurju, esklużi l-amalgami

NS

2853 00

Komposti oħrajn inorganiċi (inklużi ilma distillat jew għall-konduttività u ilma ta’ purezza simili); arja likwida (bil-gassijiet rari mneħħijin jew le); arja kompressata; amalgami, minbarra amalgami ta’ metalli prezzjużi

NS

29

2903

Derivati aloġenati tal-idrokarburi

S

ex 2904

Derivati ta’ idrokarburi sulfonati, nitrati jew nitrosati, aloġenati jew le, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati li fihom gruppi nitro biss jew nitrosi biss

S

ex 2905

Alkoħoli aċikliċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 2905 45 00 , u esklużi prodotti tas-subintestaturi 2905 43 00 u 2905 44

S

2905 45 00

Gliċerol

NS

2906

Alkoħoli ċikliċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

NS

ex 2907

Fenoli, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 2907 15 90 u ta’ ex 2907 22 00 ; fenol-alkoħoli

NS

2907 15 90

Naftoli u l-melħ tagħhom, minbarra 1-naphthol

S

ex 2907 22 00

Idrokinone (kinol)

S

2908

Derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati ta’ fenoli jew fenol-alkoħoli

NS

2909

Eteri, eter-alkoħoli, eter-fenoli, eter-alkoħol-fenoli, perossidi ta’ alkoħol, eter perossidi, (definiti kimikament jew le), u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

S

2910

Epossidi, epossialkoħoli u epossieteri, b’ċirku bi tliet membri, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

NS

2911 00 00

Aċetali u emiaċetali, b’funzjoni ta’ ossiġenu jew le, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

NS

ex 2912

Aldeidi, b’funzjoni oħra ta’ ossiġnu jew le; polimeri ċikliċi ta’ aldeidi; paraformaldeide, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillin (4-idrossi-3-metossibenżaldeide)

S

2913 00 00

Derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati ta’ prodotti tal-intestatura 2912

NS

ex 2914

Ketoni u kinoni, funzjoni oħra ta’ ossiġnu jew le, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2914 11 00 , 2914 21 00 u 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aċetun

S

ex 2914 29

Ganfra

S

2914 22 00

Ċikloeksanun u metilċikloeksanuni

S

2915

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi saturati u l-anidridi, alidi, perossidi u perossi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

S

ex 2916

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi mhux saturati, aċidi ċikliċi monokarbossiliċi, l-anidridi tagħhom, alidi, perossidi u perossiaċidi, u id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi ex 2916 11 00 , 2916 12 u 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Aċidu akriliku

S

2916 12

Esteri ta’ aċidu akriliku:

S

2916 14

Esteri ta’ aċidu metakriliku

S

ex 2917

Aċidi polikarbossiliċi, l-anidridi, alidi, perossidi u l-perossiaċidi tagħhom u id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2917 11 00 , 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 u 2917 36 00

NS

2917 11 00

Aċidu ossaliku, il-melħ u l-esteri tiegħu

S

ex 2917 12 00

Aċidu adipiku, il-melħ tiegħu

S

2917 14 00

Anidride maleika

S

2917 32 00

Ortoftalati dioktiliċi

S

2917 35 00

Anidride ftalika

S

2917 36 00

Aċidu tereftaliku u l-melħ tiegħu

S

ex 2918

Aċidi karbossiliċi b’funzjoni addizzjonali ta’ ossiġnu u l-anidridi, alidi, perossidi u perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 u ta’ ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Aċidu ċitriku

S

2918 15 00

Melħ u esteri ta’ aċidu ċitriku

S

2918 21 00

Aċidu saliċiliku u l-melħ tiegħu

S

2918 22 00

Aċidu o-aċetisaliċiliku, il-melħ u l-esteri tiegħu

S

Ex29182900

Aċidi sulfosaliċiliċi, aċidi idrossinaftojċi; l-imluħ u l-esteri tagħhom

S

2919

Esteri fosforiċi u l-melħ tagħhom, inklużi lattofosfati; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

NS

2920

Esteri ta’ aċidi oħra inorganiċi ta’ non-metalli (minbarra l-esteri tal-alidi tal-idroġenu) u l-imluħa tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

NS

2921

Komposti funzjoni-amina

S

2922

Amino-komposti funzjoni-ossiġnu

S

2923

Melħ u idrossidi ta’ ammonju kwaternarju; leċitini u fosfoaminolipidi oħrajn, kimikament definiti jew le

NS

ex 2924

Komposti funzjoni-karbossiammid u komposti funzjoni-ammid ta’ aċidu karboniku, ħlief għal prodotti tas-subintestatura 2924 23 00

S

2924 23 00

Aċidu 2-aċetamidobenżojku (aċidu N-aċetilantraniliku) u l-melħ tiegħu

NS

2925

Komposti funzjoni-karbossimid (inkluża sakkarina u l-melħ tagħha) u komposti funzjoni-imin

NS

ex 2926

Komposti funzjoni-nitril, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrilonitril

S

2927 00 00

Komposti-diażo, -ażo jew –ażossi

S

2928 00 90

Derivattivi organiċi oħra ta’ idrażin jew ta’ idrossilamin

NS

2929 10

Isoċjanati

S

2929 90 00

Komposti b’funzjoni-nitroġenu oħra

NS

2930 20 00

Tjokarbamati u dizjokarbamati, u mono-, di- jew tetrasulfidi ta’ tjuram; dizjokarbamati (ksantates)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Mezjonin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO), u komposti organo-sulfuriċi oħra minbarra dizjokarbamati (ksantates)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Komposti organo-inorganiċi oħrajn

NS

ex 2932

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu/i ta’ ossiġnu biss, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 2932 12 00 , 2932 13 00 u ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfuraldeide)

S

2932 13 00

Alkoħol furfuriliku u alkoħol tetraidrofurfuriliku

S

2932 20 90

Kumarin, metilkumarini u etilkumarini

S

ex 2933

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu/i ta’ nitroġenu biss, ħlief għall-prodott tas-subintestatura 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Aċidi nuklejki u l-melħ tagħhom, definiti kimikament jew le; komposti eteroċikliċi oħrajn

NS

2935 00 90

Sulfonamidi oħrajn

S

2938

Glikossidi, naturali jew riprodotti b’sintesi, u l-melħ, eteri, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom

NS

ex 2940 00 00

Zokkrijiet, kimikament puri, minbarra sukrożju, lattożju, maltożju, glukows u fruktows, u ħlief ramnożju, raffinożju u mannożju; eteri taz-zokkor, aċetali taz-zokkor u esteri taz-zokkor, u l-melħ tagħhom, minbarra prodotti tal-intestaturi 2937 , 2938 jew 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnożju, raffinożju u mannożju

NS

2941 20 30

Diidrostreptomiċina, il-melħ, esteri u idrati tagħha

NS

2942 00 00

Komposti organiċi oħrajn

NS

S-6b

31

3102 21

Sulfat tal-ammonju

NS

3102 40

Taħlitiet ta’ nitrat tal-ammonju ma’ karbonat tal-kalċju/sustanza oħra inorganika mhux fertilizzanti

NS

3102 50

Nitrat tas-sodju

NS

3102 60

Imluħa doppji u taħlitiet ta’ nitrat tal-kalċju u nitrat tal-ammonju

NS

3103 10

Superfosfati

S

3105

Fertilizzanti minerali jew kimiċi li jkun fihom tnejn jew tlieta mill-elementi fertilizzanti nitroġeni, fosfru u potassju; fertilizzanti oħrajn; oġġetti tal-Kapitolu 31 f’għamla ta’ pilloli jew f’forom simili jew f’pakki ta’ piż gross mhux aktar minn 10 kg

S

32

ex Kapitolu 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek; minbarra prodotti tal-intestaturi 3204 u 3206 , u esklużi prodotti tas-subintestaturi 3201 20 00 , 3201 90 20 , ta’ ex 3201 90 90 (estratti tal-ikkunzar tal-ewkaliptus), ta’ ex 3201 90 90 (estratti tal-ikkunzar derivat minn frottijiet xorta ta’ zappin (gambier) u minn xorta ta’ għanbaqra (myrobalan)) u ta’ ex 3201 90 90 (estratti oħra tal-ikkunzar ta’ oriġini veġetali)

NS

3201 20 00

Estratt tal-mimoża

NS

3204

Materjal taż-żbigħ organiku sintetiku, definit kimikament jew le; preparazzjonijiet kif speċifikati f’nota 3 għall-Kapitolu 32 bbażati fuq materjal taż-żbigħ organiku sintetiku; prodotti organiċi sintetiċi ta’ tip użati bħala aġenti li jdawwlu fluworexxenti jew bħala luminofori, definiti kimikament jew le

S

3206

Materjal ieħor taż-żbigħ; preparazzjonijiet kif speċifikati f’nota 3 għall-Kapitlu 32, minbarra dawk tal-intestaturi 3203 , 3204 jew 3205 ; prodotti inorganiċi ta’ tip użati bħala luminofori, definiti kimikament jew le

S

33

Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta

NS

34

Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface active), preparazzjonijiet għall-ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat arrtifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs

NS

35

3501

Kaseina, kaseinati u derivattivi oħrajn ta’ kaseina; kolol ta’ kaseina

S

3502 90 90

Albuminati u derivattivi oħrajn ta’ albumina

NS

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f’folji rettangulari (inklużi kwadri), kemm jekk bil-wiċċ maħdum jew ikkulurit jew le) u derivattivi tal-ġelatina; ġeli ċar (isinglass); kolol oħrajn ta’ oriġni ta’ annimali, esklużi kolol tal-kaseina tal-intestatura 3501

NS

3504 00 00

Peptuni u derivattivi tagħhom; sustanzi oħrajn ta’ proteini u derivattivi tagħhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; trab għal ġilda (hide powder), kromati jew le

NS

3505 10 50

Lamti, esterifikati jew eterifikati

NS

3506

Kolol ippreparati u sustanzi ppreparati oħrajn li jwaħħlu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; prodotti tajbin għal użu bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, ippreżentati għal bejgħ bl-imnut bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, mhux itqal minn piż nett ta’ 1 kg

NS

3507

Enżimi; enżimi preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

S

36

Kapitolu 36

Esplossivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli

NS

37

Kapitolu 37

Prodotti fotografiċi u ċinematografiċi

NS

38

ex Kapitolu 38

Diversi prodotti kimiċi, ħlief għal prodotti tal-intestaturi 3802 u 3817 00 , tas-subintestaturi 3823 12 00 u 3823 70 00 u tal-intestatura 3825 , u esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 3809 10 u 3824 60

NS

3802

Karbonju attivat; prodotti minerali naturali attivati; iswed ta’ annimali, inkluż iswed maħruq ta’ annimali

S

3817 00

Alkilbenżini mħalltin u alkilnaftalini mħalltin, minbarra dawk tas-subintestaturi 2707 jew 2902

S

3823 12 00

Aċidu olejku

S

3823 70 00

Alkoħoli xaħmin industrijali

S

3825

Prodotti residwali tal-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; skart muniċipali; tajn tad-drenaġġ; skart ieħor speċifikat f’nota 6 għall-Kapitolu 38

S

S-7a

39

ex Kapitolu 39

Plastiks u oġġetti tagħhom, ħlief għal prodotti tal-intestaturi 3901 , 3902 , 3903 u 3904 , subintestaturi 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 60 u 3907 99 , intestaturi 3908 u 3920 , u subintestaturi ex 3921 90 10 u 3923 21 00

NS

3901

Polimeri ta’ etilene, f’forom primarji

S

3902

Polimeri ta’ propilene jew olefini oħrajn, f’forom primarji

S

3903

Polimeri ta’ sterin, f’forom primarji

S

3904

Polimeri ta’ klorur tal-vinil jew ta’ olefini aloġenati oħrajn, f’forom primarji

S

3906 10 00

Poli(metakrilat tal-metil)

S

3907 10 00

Poliaċetali

S

3907 60

Poli(etilen tereftalat), ħlief għall-prodotti taħt is-subintestatura 3907 60 20

S

3907 60 20

Poli(etilen tereftalat), f’forom primarji, b’Numru tal-viskożità ≥ 78 Ml/G jew ogħla)

NS

3907 99

Poliesteri oħrajn, minbarra dawk mhux saturati

S

3908

Poliamidi f’forom primarji

S

3920

Pjanċi, folji, film, fojl u strixxa oħrajn, ta’ plastiks, mhux ċellulari u mhux rinfurzati, laminati, mirfudin jew hekk magħqudin ma’ materjali oħrajn

S

Ex39219010

Pjanċi, folji, film, fojl u strixxa oħrajn, ta’ poliesteri, minbarra prodotti ċellulari u minbarra folji u pjanċi mmewġin

S

3923 21 00

Xkejjer u boroż (inklużi koni), ta’ polimeri ta’ etilene

S

S-7b

40

ex Kapitolu 40

Gomma (lastiku) u oġġetti tagħha, ħlief għal prodotti tal-intestatura 4010

NS

4010

Ċineg jew tagħmir ta’ ċineg ta’ ġarr jew trażmissjoni (conveyorbelts jew belting), ta’ gomma vulkanizzata

S

S-8a

41

ex 4104

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar, esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 4104 41 19 u 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ ħnieżer, mingħajr xagħar, fi stat imxarrab (inkluż ikħal niedi), maqsumin iżda mhux ippreparati aktar, fi stat xott (qoxra), kemm jekk maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar

NS

4106 32 00

4107

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew ta’ annimali ekwini, mingħajr xagħar, kemm jekk maqsuma jew le, ħlief ġilda tal-intestatura 4114

S

4112 00 00

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ nagħag jew ta’ ħrief, mingħajr suf, kemm jekk maqsuma jew le, minbarra ġilda tal-intestatura 4114

S

ex 4113

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ annimali oħrajn, mingħajr suf jew xagħar, kemm jekk maqsuma jew le, minbarra ġilda tas-subintestatura 4114 , ħlief għal prodotti tas-subintestatura 4113 10 00

NS

4113 10 00

Ta’ mogħoż jew gidien

S

4114

Ġilda tal-kamoxxa (inkluża kamoxxa mħallta); ġilda tal-alakka u ġilda tal-alakka laminata; ġilda metallizzata

S

4115 10 00

Ġilda artifiċjali b’bażi ta’ ġilda jew fibra tal-ġilda, f’ċangaturi, folji jew strixxa, f’rombli jew le

S

S-8b

42

ex Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda; sarraġ u arneżi; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)); minbarra prodotti tal-intestaturi 4202 u 4203

NS

4202

Bagolli, valiġġi, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, basktijiet tal-iskola, kaxex għan-nuċċalijiet, kaxex għat-trombi, kaxex tal-kamera, kaxex ta’ strumenti tal-mużika, kaxex ta’ xkubetti, stoċċijiet tal-pistola u kontenituri simili; bagalji għas-safar, boroż iżolati għal ikel jew xorb, boroż tat-twaletta, barżakki, boroż tal-idejn, boroż tax-xiri, kartieri, portmonijiet, kaxex għall-mapep, kaxex għas-sigarretti, boroż tat-tabakk, boroż tal-għodda, boroż tal-isports, kaxex tal-fliexken, kaxex għall-ġojjelli, kaxex tat-terra, kaxex tal-pożati u kontenituri bħalhom, tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali, ta’ folji tal-plastiks, ta’ materjali tessili, ta’ fibra vulkanizzata jew tal-kartun, jew kollha jew prinċipalment miksijin b’dawn il-materjali jew bil-karta

S

4203

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali

S

43

Kapitolu 43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturati tagħhom

NS

S-9a

44

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam, minbarra prodotti tal-intestaturi 4410 , 4411 , 4412 , subintestaturi 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 71 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 u 4420 90 91 ; faħam tal-injam

NS

4410

Bord tal-injam mill-frak, bord tat-tip oriented strand board (OSB) u bord simili (pereżempju waferboard) tal-injam jew ta’ materjali oħrajn għudin, magħqudin bir-rażi jew sustanzi organiċi oħrajn li jgħaqqdu jew le

S

4411

Bord tal-fibri ta’ injam jew materjali oħrajn għudin, magħqudin bir-rażi jew b’sustanzi organiċi oħrajn jew le

S

4412

Plajwud, pannelli miksijin bil-fuljetta u injam laminat simili

S

4418 10

Twieqi, twieqi Franċiżi u l-gwarniċi tagħhom, tal-injam

S

4418 20 10

Bibien u l-gwarniċi u l-għetiebi tagħhom ta’ injam tropikali, kif speċifikat f’nota addizzjonali 2 għall-Kapitolu 44

S

4418 71 00

Pannelli mmuntati għall-paviment tal-mużajk, tal-injam

S

4420 10 11

Statwetti u ornamenti oħra, ta’ injam tropikali kif speċifikat f’nota addizzjonali 2 għall-Kapitolu 44; intarsjar fl-injam u injam intarsjat; kaxxetti u kaxxi għal ġojjelli u pożati, u oġġetti simili, ta’ injam; statwetti u ornamenti oħrajn, ta’ injam; oġġetti ta’ injam ta’ għamara li ma jaqgħux f’Kapitlu 94, ta’ injam tropikali kif speċifikat f’nota addizzjonali 2 għall-Kapitolu 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Kapitolu 45

Sufra u oġġetti ta’ sufra, ħlief għal prodotti tal-intestatura 4503

NS

4503

Oġġetti ta’ sufra naturali

S

46

Kapitolu 46

Manifatturi ta’ tibna. ta’ spartu jew ta’ materjali oħrajn ta’ trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

S

S-11a

50

Kapitolu 50

Ħarir

S

51

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali, esklużi l-prodotti tal-intestatura 5105 ; ħjut u drapp minsuġ minn krin

S

52

Kapitolu 52

Qoton (Tajjar)

S

53

Kapitolu 53

Fibri oħrajn ta’ tessuti veġetali; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin minn ħjut tal-karta

S

54

Kapitolu 54

Filamenti magħmulin mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem

S

55

Kapitolu 55

Fibri magħmulin mill-bniedem

S

56

Kapitolu 56

Materjali tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċmiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom

S

57

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta’ tessuti

S

58

Kapitolu 58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet ta’ tessuti bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu

S

59

Kapitolu 59

Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b’sustanza oħra (impregnated), miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti ta’ tessuti ta’ tip tajjeb għal użu industrijali

S

60

Kapitolu 60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

S

S-11b

61

Kapitolu 61

Oġġetti tal-lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

S

62

Kapitolu 62

Oġġetti tal-lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

S

63

Kapitolu 63

Oġġetti oħrajn manifatturati ta’ tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; ċraret

S

S-12a

64

Kapitolu 64

Lbies għar-riġlejn, getti u bħalhom; partijiet ta’ dawn l-oġġetti

S

S-12b

65

Kapitolu 65

Lbies għar-ras u partijiet tiegħu

NS

66

Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, swat, frosti u partijiet tagħhom

S

67

Kapitolu 67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

NS

S-13

68

Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili

NS

69

Kapitolu 69

Prodotti ta’ ċeramika

S

70

Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

S

S-14

71

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; ġojjelli artifiċjali; munita; ħlief prodotti tal-intestatura 7117 71 17

NS

7117

Ġojjelli artifiċjali

S

S-15a

72

7202

Ligi tal-ħadid

S

73

Kapitolu 73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar

NS

S-15b

74

Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu

S

75

7505 12 00

Biċċiet sħaħ (bars), vireg u profili, ta’ ligi tan-nikil

NS

7505 22 00

Wajer, ta’ ligi tan-nikil

NS

7506 20 00

Pjanċi, folji, strixxa u fojl, ta’ ligi tan-nikil

NS

7507 20 00

Tagħmir ta’ tubi jew pajpijiet tan-nikil

NS

76

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestatura 7601

S

78

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestatura 7801

S

7801 99

Ċomb mhux maħdum minbarra dak raffinat u minbarra dak li jkun fih l-antimonju bil-piż bħala element prinċipali ieħor

NS

79

ex Kapitolu 79

Żingu u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestaturi 7901 u 7903

S

81

ex Kapitolu 81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom, esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 u 8113 00 20 , ħlief għal prodotti taħt is-subintestaturi 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungstenu mhux maħdum (wolfram), inklużi biċċiet u vireg miksuba sempliċiment minn tgħaqqid bis-sħana

NS

8104 11 00

Manjeżju mhux maħdum, li fih mill-inqas 99,8 % bil-piż ta’ manjeżju

NS

8104 19 00

Manjeżju mhux maħdum esklużi l-prodotti taħt is-subintestatura 8104 11 00

NS

8107 20 00

Kadmju mhux maħdum; trabijiet

NS

8108 20 00

Titanju mhux maħdum; trabijiet

NS

8108 30 00

Skart u ruttam tat-titanju

NS

82

Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, magħref u frieket, ta’ metall ta’ valur baxx; bċejjeċ tagħhom, ta’ metall ta’ valur baxx

S

83

Kapitolu 83

Taħlita ta’ oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx

S

S-16

84

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, kaldaruni (boilers), makkinarju u għodod mekkaniċi, u partijiet tagħhom, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 8401 10 00 u 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reatturi nukleari

S

8407 21 10

Muturi awtbord, b’kapaċità ta’ ċilindrata mhux aktar minn 325 cm3

S

85

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti, ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 8516 50 00 , 8517 69 39 , 8517 70 15 , 8517 70 19 , 8519 20 , 8519 30 , 8519 81 11 sa 8519 81 45 , 8519 81 85 , 8519 89 11 sa 8519 89 19 , intestaturi 8521 , 8525 u 8527 , subintestaturi 8528 49 , 8528 59 u 8528 69 sa 8528 72 , intestatura 8529 u subintestaturi 8540 11 u 8540 12

NS

8516 50 00

Fran bil-majkrowejv

S

8517 69 39

Apparat ta’ riċezzjoni għar-radjotelefonija jew radjotelegrafija, minbarra riċevituri tal-id għal sejħat, twissija jew paġnar

S

8517 70 15

Antenni u rifletturi ta’ antenni ta’ kulll tip, minbarra antenni għal apparat radjotelegrafiku jew radotelefoniku; partijiet tajbin għal użu magħhom

S

8517 70 19

8519 20

Tagħmir li jitħaddem bil-muniti, karti tal-flus, kards tal-bank, towkins jew metodi; turntables (record-decks)

S

8519 30

8519 81 11 to 8519 81 45

Apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss (inkluż cassette–players), li ma jinkorporax mezz għall-irrekordjar tal-ħoss

S

8519 81 85

Rikorders oħra b’tejp manjetiku li jinkorporaw apparat li jirriproduċi l-ħoss, minbarra tipi ta’ cassette

S

8519 89 11 to 8519 89 19

Apparat ieħor għar-riproduzzjoni tal-ħoss, li ma jinkorporax mezz għal rekordjar tal-ħoss

S

8521

Apparat għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-vidjo, li jinkorpora intonatur tal-vidjo jew le, minbarra prodotti taħt is-subintestatura 8521 90 00

S

8521 90 00

Apparat għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-vidjo (esklużi tejp tat-tip manjetiku); apparat għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-vidjo, li jinkorpora intonatur tal-vidjo jew le (esklużi tejp tat-tip manjetiku u reġistraturi tal-vidjo bil-kamera)

NS

8525

Tagħmir ta’ trażmissjoni għax-xandir tar-radju jew tat-televiżjoni, kemm jekk fih u kemm jekk ma fihx tagħmir ta’ riċezzjoni jew tagħmir ta’ rrekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss; kameras tat-televiżjoni; kameras diġitali u vidjokameras li jirreġistraw

S

8527

Tagħmir ta’ riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkumbinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess kaxxa (housing), ma’ tagħmir għar-rekordjar jew riproduzzjoni jew arloġġ

S

8528 49

Moniters u proġekters, li ma jinkorporawx apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni, minbarra ta’ tip użat biss jew prinċipalment f’sistema awtomatika tal-ipproċessar ta’ data tal-intestatura 8471 ; tagħmir ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora u kemm jekk ma jinkorporax fih tagħmir ta’ riċezzjoni tax-xandir bir-radju jew tagħmir għar-rekordjar jew ir-riproduzzjoni awdjo jew video

S

8528 59

8528 69 to 8528 72

8529

Partijiet tajbin għal użu biss jew prinċipalment mal-apparat tal-intestaturi 8525 sa 8528

S

8540 11

Tubi vakwu (cathode ray tubes) għal stampa tat-televiżjoni, inklużi tubi vakwu (cathode ray tubes) tal-moniter tal-video, kulur, jew iswed u abjad jew monokrom ieħor

S

8540 12 00

S-17a

86

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u partijiet tagħhom; ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir u armar u partijiet tagħhom għal-linji ta’ ferroviji u ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) ta’ kull tip

NS

S-17b

87

ex Kapitolu 87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling-stock) ta’ ferroviji jew linji tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom, minbarra prodotti tal-intestaturi 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 u 8714

NS

8702

Vetturi bil-mutur għat-trasport għal għaxar persuni jew aktar, inkluż ix-xufier

S

8703

Karozzi bil-mutur u vetturi oħrajn bil-mutur prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni (minbarra dawk tal-intestatura 8702 ), inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq

S

8704

Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ prodotti

S

8705

Vetturi bil-mutur b’għanijiet speċjali, minbarra dawk prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni u oġġetti (pereżempju, trakkijiet għall-ħsarat, trakkijiet krejn, vetturi għat-tifi tan-nar, trakkijiet tal-miksers tal-konkos, trakkijiet għall-knis tat-toroq, trakkijiet tal-bexx, ħwienet tax-xogħol mobbli, unitajiet radjoloġiċi mobbli)

S

8706 00

Xażis armati bil-magni, għall-vetturi tal-intestaturi 8701 sa 8705

S

8707

Bodis (inklużi kabini), għall-vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8701 sa 8705

S

8708

Partijiet u aċċessorji tal-vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8701 sa 8705

S

8709

Trakkijiet tax-xogħol, li jimxu minnhom infushom (self-propelled), mhux armati b’tagħmir ta’ rfigħ jew maniġġar, tat-tip użat f’fabbriki, mħażen, f’żoni ta’ baċiri jew ajruporti għal trasport f’distanzi qsar ta’ oġġetti; trakters tat-tip użat fuq pjattaformi ta’ stazzjonijiet tal-ferrovija; partijiet tal-vetturi msemmijin hawn fuq

S

8711

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds)) u roti mgħammrin b’mutur awżiljarju, bis-side-cars jew le; side-cars

S

8712 00

Bajsikils u roti oħrajn (inklużi triċikletti għat-tqassim), mhux immotorizzati

S

8714

Partijiet u aċċessorji ta’ vetturi tat-testaturi 8711 sa 8713

S

88

Kapitolu 88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom

NS

89

Kapitolu 89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma

NS

S-18

90

Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, għal kejl, għal iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; partijiet u aċċessorji tagħhom

S

91

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn jew tal-but u partijiet tagħhom

S

92

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn

NS

S-20

94

ex Kapitolu 94

Għamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir (furnishing) simili mimli; lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; sinjali mdawwlin, pjanċi tal-ismijiet imdawwlin u simili; bini prefabbrikat, ħlief għal prodotti tal-intestatura 9405

NS

9405

Lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl inklużi serċlajts u spotlajts u partijiet tagħhom, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; sinjali mdawwlin, pjanċi tal-ismijiet imdawlin u simili, li għandhom sors ta’ dawl imwaħħal b’mod fiss, u partijiet tagħhom mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

S

95

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom; ħlief għal prodotti tas-subintestaturi 9503 00 35 sa 9503 00 99

NS

9503 00 35 to 9503 00 99

Ġugarelli oħra; mudelli f’qies imċekken (“skala”) u mudelli ta’ rikreazzjoni simili, jaħdmu jew le; logħob ta’ taħbil il-moħħ ta’ kull tip

S

96

Kapitolu 96

Oġġetti manifatturati varji

NS

ANNESS VI

Modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8

1.

L-Artikolu 8 għandu japplika meta s-sehem f’perċentwali msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dak l-Artikolu jkun aktar minn 17,5 %.

2.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw għal kull waħda mit-taqsimiet tas-SĠP S-11a u S-11b tal-Anness V, meta s-sehem f’perċentwali msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dak l-Artikolu jkun aktar minn 14,5 %.

ANNESS VII

Modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament

1.

Għall-finijiet tal-Kapitolu III pajjiż vulnerabbli jfisser pajjiż:

(a)

li tiegħu, f’termini ta’ valur, is-seba’ l-akbar taqsimiet tas-SĠP tal-importazzjonijiet tiegħu fl-Unjoni ta’ prodotti elenkati fl-Anness IX jirrappreżentaw aktar mil-livell limitu ta’ 75 % fil-valur tal-importazzjonijiet totali tiegħu ta’ prodotti elenkati f’dak l-Anness, bħala medja matul l-aħħar tliet snin konsekuttivi;

u

(b)

li tiegħu l-importazzjonijiet ta’ prodotti elenkati fl-Anness IX għall-Unjoni jirrappreżentaw il-livell limitu ta’ 2 % fil-valur tal-importazzjonijiet totali għall-Unjoni ta’ prodotti elenkati f’dak l-Anness li joriġinaw fil-pajjiżi elenkati fl-Anness II, bħala medja matul l-aħħar tliet snin konsekuttivi.

2.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 9(1), id-data li għandha tintuża fl-applikazzjoni tal-punt 1 ta’ dan l-Anness tkun dik disponibbli fl-1 ta’ Settembru tas-sena ta’ qabel tat-talba msemmija fl-Artikolu 10(1).

3.

Għall-finijiet tal-Artikolu 11, id-data li għandha tintuża fl-applikazzjoni tal-punt 1 ta’ dan l-Anness tkun dik disponibbli fl-1 ta’ Settembru tas-sena ta’ qabel meta l-att delegat imsemmi fl-Artikolu 11(2) ikun adottat.

ANNESS VIII

Konvenzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 9

PARTI A

Konvenzjonijiet bażiċi tad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol tan-NU/ILO

1.

Il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta’ Ġenoċidju (1948)

2.

Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni Razzjali (1965)

3.

Il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966)

4.

Il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (1966)

5.

Il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (1979)

6.

Il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra (1984)

7.

Il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (1989)

8.

Il-Konvenzjoni dwar Xogħol Furzat u Obbligatorju, Nru 29 (1930)

9.

Il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad- Dritt ta’ Organizzazzjoni, Nru 87 (1948)

10.

Il-Konvenzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tad-Dritt ta’ Organizzazzjoni u tal-Innegozjar Kollettiv, Nru 98 (1949)

11.

Il-Konvenzjoni dwar Rimunerazzjoni Ugwali għal Ħaddiema Rġiel u Nisa għal Xogħol ta’ Valur Ugwali, Nru 100 (1951)

12.

Il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat, Nru 105 (1957)

13.

Il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni fir-Rigward ta’ Impjiegi u Xogħol, Nru 111 (1958)

14.

Il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima għal Dħul f’Impjieg, Nru 138 (1973)

15.

Il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni u Azzjoni Immedjata għall-Eliminazzjoni tal-Għar Forom ta’ Xogħol minn Minorenni, Nru 182 (1999)

PARTI B

Konvenzjonijiet b’rabta mal-prinċipji dwar l-ambjent u l-governanza

16.

Il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (1973)

17.

Il-Protokoll ta’ Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu (1987)

18.

Il-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll tal-Moviment Barra l-Konfini ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu (1989)

19.

Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bioloġika (1992)

20.

Il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (1992)

21.

Il-Protokoll ta’ Kartaġena dwar il-Bijosikurezza (2000)

22.

Il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (2001)

23.

Il-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (1998)

24.

Il-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Drogi Narkotiċi (1961)

25.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi (1971)

26.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Traffikar Illeċitu ta’ Drogi Narkotiċi u Sustanzi Psikotropiċi (1988)

27.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (2004)

ANNESS IX

Lista ta’ prodotti inklużi fl-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2)

Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha titqies bħala indikattiva, billi l-preferenzi tariffarji jkunu determinati mill-kodiċijiet NM. Fejn kodiċijiet NM ikunu indikati “ex”, il-preferenzi tariffarji għandhom ikunu determinati mill-kodiċi NM u mid-deskrizzjoni, flimkien.

Entrata ta’ prodotti b'kodiċi NM immarkati b'asterisk (*) tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni.

Il-kolonna “Taqsima” telenka taqsimiet tas-SĠP (Artikolu 2(h))

Il-kolonna “Kapitolu” telenka kapitoli tan-NM koperti minn taqsima tas-SĠP (Artikolu 2(i))

Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, il-prodotti huma elenkati fi gruppi. Dawn jistgħu jinkludu prodotti li għalihom dazji tat-Tariffa Doganali Komuni kienu rtirati jew sospiżi.

Taqsima

Kapitolu

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

 

S-1a

01

0101 29 90

Żwiemel ħajjin, minbarra annimali ta’ razza pura għar-razza, minbarra għall-qatla

 

0101 30 oo

Ħmir ħajjin

 

0101 90 90

Bgħula u bgħula tar-rkib ħajjin

 

0104 20 10 *

Mogħoż ħajjin, ta’ razza pura għar-razza

 

0106 14 10

Fniek domestiċi ħajjin

 

0106 39 10

Ħamiem ħaj

 

02

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, frisk, mkessaħ jew iffriżat

 

0206 80 91

Ġewwieni li jittiekel ta’ żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, frisk jew imkessaħ, minbarra għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

 

0206 90 91

Ġewwieni li jittiekel ta’ żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib, iffriżat, minbarra għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

 

0207 14 91

Fwied, iffriżat, ta’ tjur tal-ispeċi Gallus domesticus

 

0207 27 91

Fwied, iffriżat, tad-dundjani

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fwied, iffriżat, tal-papri, wiżż jew tjur tal-ginea, minbarra fwied xaħmi tal-papri jew wiżż

 

ex 0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew friżat, esklużi prodotti tas-subintestatura 0208 40 20

 

0210 99 10

Laħam taż-żwiemel, immellaħ, f'ilma mielaħ jew imnixxef

 

0210 99 59

Ġewwieni ta’ annimali tal-ifrat, mmellaħ, f'ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat, minbarra falda ħoxna u falda rqiqa

 

ex 0210 99 85

Ġewwieni tan-nagħaġ jew mogħoż, mmellaħ, f'ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat

 

ex 0210 99 85

Ġewwieni ta’ annimali, mmellaħ, f'ilma mielaħ, mnixxef jew affumikat, minbarra fwied ta’ tjur, minbarra ta’ ħnieżer domestiċi, annimali tal-ifrat jew nagħaġ jew mogħoż

 

04

0403 10 51

Jogurt, mħawwar jew miżjud bil-frott, ġewż jew kawkaw

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Xorrox tal-butir, baqta u krema, kephir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew li saru aċidużi, mħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Prodotti li jindilku (spreads), b'kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Bajd tal-għasafar, fil-qoxra, frisk, preservat jew imsajjar, minbarra ta’ tjur

 

0409 00 00

Għasel naturali

 

0410 00 00

Prodotti tajbin għall-ikel li ġejjin mill-annimali, mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra

 

05

0511 99 39

Sponoż naturali ġejjin minn annimali, minbarra dawk mhux ipproċessati

 

S-1b

03

Kapitolu 3 (1)

Ħut u krustaċeji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn

 

S-2a

06

Kapitolu 6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali

 

S-2b

07

0701

Patata, friska jew imkessħa

 

0703 10

Basal u shallots, friski jew imkessħin

 

0703 90 00

Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

 

0704

Kaboċċi, pastard, ġdur, kale u brassicas, li jittieklu, friski jew imkessħin

 

0705

Ħass (lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin

 

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin

 

ex 0707 00 05

Ħjar, frisk jew imkessaħ, mis-16 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru

 

0708

Veġetali leguminużi, mqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin

 

0709 20 00

Asparagu, frisk jew imkessaħ

 

0709 30 00

Brunġiel (eggplants), frisk jew imkessaħ

 

0709 40 00

Krafes ħlief celeriac, friski jew imkessħin

 

0709 51 00

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ, esklużi l-prodotti tas-subintestatura 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ

 

0709 60 99

Frott tal-ġens Capsicum jew tal-ġens Pimenta, frisk jew imkessaħ, ħlief bżar ħelu, minbarra għall-manifattura ta’ capsicin jew ta’ żebgħa minn oleoraża u minbarra l-manifattura industrijali ta’ żjut essenzjali jew reżinojdi

 

0709 70 00

Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache), friska jew imkessħa

 

0709 92 10 *

Żebbuġ, frisk jew imkessaħ, għal użi oħra li mhux il-produzzjoni taż-żejt

 

0709 99 10

Veġetali għall-insalata, friski jew imkessħin, ħlief ħass (lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Xorta ta’ pitravi (jew xitla tal-pitravi bajda) u karduni, friski jew imkessħin

 

0709 90 70

Zukkini (qarabagħli żgħir), friski jew imkessħin

 

0709 99 40

Kappar, frisk jew imkessaħ

 

0709 9 50

Busbież, frisk jew imkessaħ

 

ex 0709 91 00

Qaqoċċ, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru

 

0709 93 90

0709 99 90

Veġetali oħrajn, friski jew imkessħin

 

0710

Veġetali (mhux imsajrin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma), friżati

 

ex 0711

Veġetali preservati provviżorjament (pereżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, f'ilma tal-kubrit jew f'taħlit ieħor biex jippreservaw), iżda mhux tajbin f'dak l-istat għal konsum immedjat, esklużi l-prodotti tas-subintestatura 0711 20 90

 

ex 0712

Veġetali mnixxfin, sħaħ, imqattgħin, flieli, biċċiet jew trab, iżda mhux preparati aktar minn hekk, esklużi ż-żebbuġ u l-prodotti tas-subintestatura 0712 90 19

 

0713

Veġetali leguminużi mnixxfin, imqaxxrin, kemm jekk mingħajr qoxra ta’ ġewwa jew maqsumin kif ukoll jekk le

 

0714 20 10 *

Patata ħelwa, friska, sħiħa, maħsuba għal konsum uman

 

0714 20 90

Patata ħelwa, friska, mkessħa, friżata jew imnixxfa, kemm jekk flieli jew f'forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le, minbarra friska u sħiħa u maħsuba għal konsum uman

 

0714 90 90

Artiċokks u għeruq u tuberi simili b'kontenut għoli ta’ inulina, friski, mkessħin, friżati jew imnixxfin, kemm jekk flieli jew f'forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le; sago pith

 

08

0802 11 90

Lewż, frisk jew imnixxef, imqaxxar jew imfesdaq jew le, minbarra morr

 

0802 12 90

0802 21 00

Ġellewż (Corylus spp.), frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0802 22 00

0802 31 00

Ġewż, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Qastan (Castanea spp.), frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistaċċi, friski jew imnixxfin, kemm jekk imqaxxrin jew fil-qoxra

 

0802 61 00

0802 62 00

Ġewż tal-Macadamia, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0802 90 50

Ġewż tal-arżnu, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0802 90 85

Ġewż ieħor, frisk jew imnixxef, kemm jekk imqaxxar jew fil-qoxra

 

0803 10 10

Pjantaġġini, friski

 

0803 10 90

0803 90 90

Banana, inklużi pjantaġġini, mnixxfin

 

0804 10 00

Tamal, frisk jew imnixxef

 

0804 20 10

Tin, frisk jew imnixxef

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, friski jew imnixxfin

 

0804 40 00

Avokado, frisk jew imnixxef

 

ex 0805 20

Mandolina (inklużi tangerines u satsumas), u klementina, wilkings u ibridi simili taċ-ċitru, friski jew imnixxfin, mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Ottubru

 

0805 40 00

Grejpfrut, inklużi pomelos, friski jew imnixxfin

 

0805 50 90

Lumi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisk jew imnixxef

 

0805 90 00

Frott ieħor taċ-ċitru, frisk jew imnixxef

 

ex 0806 10 10

Għeneb tal-mejda, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-20 ta’ Lulju u mill-21 ta’ Novembru sal-31 ta’ Diċembru, eskluż għeneb tal-varjetà “Emperor” (Vitis vinifera cv.) mill-1 sal-31 ta’ Diċembru

 

0806 10 90

Għeneb ieħor, frisk

 

ex 0806 20

Għeneb imnixxef, esklużi prodotti tas-subintestatura ex 0806 20 30 immedjatament f'kontenituri ta’ kapaċità netta ta’ aktar minn 2 kg

 

0807 11 00

Bettieħ (inkluż dulliegħ), frisk

 

0807 19 00

0808 10 10

Tuffieħ tas-sidru, frisk, bil-kwantità, mis-16 ta’ Settembru sal-15 ta’ Diċembru

 

0808 30 10

Lanġas tal-Perry, frisk, bil-kwantità, mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

 

ex 0808 30 90

Lanġas ieħor, frisk, mill-1 ta’ Mejju sat-30 ta’ Ġunju

 

0808 40 00

Sfarġel, frisk

 

ex 0809 10 00

Berquq, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju u mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

 

0809 21 00

Ċirasa qarsa (Prunus cerasus), friska

 

ex 0809 20 95

Ċirasa, friska, mill-1 ta’ Jannar sal-20 ta’ Mejju u mill-11 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru, minbarra ċirasa qarsa (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk, friski, mill-1 ta’ Jannar sal-10 ta’ Ġunju u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

 

ex 0809 40 05

Għanbaqar, frisk, mill-1 ta’ Jannar sal-10 ta’ Ġunju u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 Diċembru

 

0809 40 90

Pruna selvaġġa (sloes), friska

 

ex 0810 10 00

Frawli, frisk, mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April u mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru

 

0810 20

Lampun, tut, ċawsli u loganberries, friski

 

0810 30 00

Passolina sewda, bajda u ħamra u ribes (gooseberries), friski

 

0810 40 30

Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtillus, frisk

 

0810 40 50

Frott tal-ispeċi Vaccinium macrocarpon u Vaccinium corymbosum, frisk

 

0810 40 90

Frott ieħor tal-ġens Vaccinium, frisk

 

0810 50 00

Ribes Ċiniż (kiwifruit), frisk

 

0810 60 00

Durians, friski

 

0810 70 00

Kaki

 

0810 90 75

Frott ieħor, frisk

0811

Frott u ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, friżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha,

 

0812

Frott u ġewż, preservati provviżorjament (pereżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, f'ilma tal-kubrit jew f'taħlit ieħor biex jippreservaw), iżda mhux tajbin f'dak l-istat għal konsum immedjat

 

0813 10 00

Berquq, mnixxef

 

0813 20 00

Pruna

 

0813 30 00

Tuffieħ, mnixxef

 

0813 40 10

Ħawħ, inkluż nuċiprisk, mnixxef

 

0813 40 30

Lanġas, mnixxef

 

0813 40 50

Papaw (papaja), mnixxef

 

0813 40 95

Frott ieħor, mnixxef, minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806

 

0813 50 12

Taħlit ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ) ta’ papaw (papaja), tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja, iżda mingħajr pruna

 

0813 50 15

Taħlit ieħor ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ), mingħajr pruna

 

0813 50 19

Taħlit ta’ frott imnixxef (minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 ), bil-pruna

 

0813 50 31

Taħlitiet esklużivament ta’ ġewż tropikali tal-intestaturi 0801 u 0802

 

0813 50 39

Taħlitiet esklużivament ta’ ġewż tal-intestaturi 0801 u 0802 , minbarra ta’ ġewż tropikali

 

0813 50 91

Taħlit ieħor ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8, li ma fihx pruna jew tin

 

0813 50 99

Taħlit ieħor ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8

 

0814 00 00

Qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ (inkluż dulliegħ), friska, friżata, imnixxfa jew provviżorjament preservata fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f'taħlitiet oħrajn preservattivi

 

S-2c

09

Kapitolu 9

Kafè, te, maté u ħwawar

 

S-2d

10

1008 50 90

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 18

Qmuħ ta’ ċereali bil-qoxra eskluż ix-xgħir, il-ħafur, il-qamħirrum, ir-ross u l-qamħ.

 

1105

Dqiq, pasta, trab, bċejjeċ irqaq, ħbub u gerbub tal-patata

 

1106 10 00

Dqiq, pasta u trab tal-veġetali leguminużi mnixxfin tal-intestatura 0713

 

1106 30

Dqiq, pasta u trab tal-prodotti tal-Kapitolu 8

 

1108 20 00

Inulina

 

12

ex Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott, pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef esklużi prodotti taħt l-intestatura 1210 u tas-subintestaturi 1212 91 u 1212 93 00

 

13

Kapitolu 13

Gommalakka; gomom naturali, rażi u linef u estratti veġetali oħrajn

 

S-3

15

1501 90 00

Grass tat-tjur, minbarra dak tal-intestatura 0209 jew 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Grass ta’ annimali tal-ifrat, nagħaġ u mogħoż, ħlief dawk tal-intestatura 1503 u minbarra għal użu industrijali ħlief għall-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

 

1503 00 19

Stearina tax-xaħam u oleostearina, minbarra għal użu industrijali

 

1503 00 90

Żejt tax-xaħam, oleostearina u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew preparati mod ieħor, minbarra żejt tax-xaħam tad-dam għal użu industrijali minbarra l-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

 

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

 

1505 00 10

Xaħam tas-suf, mhux raffinat

 

1507

Żejt tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

 

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

 

1511 10 90

Żejt tal-palma, mhux raffinat, minbarra għal użu tekniku jew industrijali minbarra għall-manifattura ta’ prodotti tal-ikel għal konsum uman

 

1511 90

Żejt tal-palma u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le iżda mhux modifikat kimikament, minbarra żejt mhux raffinat

 

1512

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-għosfor jew taż-żerriegħa tal-Qoton (Tajjar) u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

 

1513

Żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), tal-qalba tal-ġewż tal-palma jew żejt babassu u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

 

1514

Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

 

1515

Xaħmijiet u żjut oħrajn fissi ta’ veġetali (inkluż żejt tal-ġoġoba) u frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

 

1516

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ta’ veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux preparati aktar

 

1517

Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet tajbin għall-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti tal-Kapitolu 15„ minbarra xaħmijiet u żjut tajbin għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom tas-subintestatura 1516

 

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakuum jew ġewwa gass inerti jew modifikati kimikament mod ieħor, ħlief dawk tal-intestatura 1516 ; taħlitiet u preparazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali mhumiex tajbin għall-ikel jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti tal-Kapitolu 15, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band'oħra

 

1521 90 99

Xema' tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti jew le, minbarra dawk mhux ipproċessati

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Tartru u residwi taż-żejt; sapun sempliċi (soap-stock), minbarra dawk li jkun fihom żejt bil-karatteristiċi ta’ żejt taż-żebbuġa

 

S-4a

16

1601 00 10

Zalzett u prodotti simili ta’ fwied, u preparazzjonijiet tal-ikel bażati fuq fwied

 

1602 20 10

Fwied tal-wiżża jew tal-papra, preparat jew preservat

 

1602 41 90

Perżut u qatgħat tiegħu, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

 

1602 42 90

Spallejn u qatgħat tagħhom, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

 

1602 49 90

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, inklużi taħlitiet, tal-majjal minbarra ta’ majjal domestiku

 

1602 50 31 ,

1602 50 95

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, msajjar, ta’ annimali tal-ifrat, kemm jekk f'kontenituri ertajt jew le

 

1602 90 31

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, ta’ kaċċa jew fniek

 

1602 90 69

Laħam jew ġewwieni ieħor tal-laħam ta’ annimali preparat u preservat, tan-nagħaġ jew tal-mogħoż jew ta’ annimali oħra, li ma jkunx fih laħam jew ġewwieni mhux imsajrin ta’ annimali tal-ifrat u ma jkunx fih laħam jew ġewwieni tal-laħam ta’ majjal domestiku

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Estratti u sugu ta’ laħam, ħut jew krustaċeji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, f'pakki diretti ta’ kontenut ta’ 1 kg jew inqas

 

1604

Ħut preparat u preservat; kavjar jew sostituti tal-kavjar imħejjija minn bajd tal-ħut

 

1605

Krustaċeji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, preparati jew preservati

 

S-4b

17

1702 50 00

Fruktows kimikament pur

 

1702 90 10

Maltożju kimikament pur

 

1704  (2)

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda), mingħajr kawkaw

 

18

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

 

19

Kapitolu 19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-għaġina,

 

20

Kapitolu 20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż jew partijiet oħra ta’ pjanti,

 

21

ex Kapitolu 21

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel esklużi prodotti tas-subintestaturi 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 u 2106 90 59

 

22

ex Kapitolu 22

Xorb, spirti u ħall esklużi prodotti tas-subintestaturi 2204 10 11 sa 2204 30 10 u subintestatura 2208 40

 

23

2302 50 00

Residwi u skart tal-istess xorta, kemm jekk f'għamla ta’ gerbub jew le, li jirriżultaw mit-tħin jew tħaddim ieħor ta’ pjanti leguminużi

 

2307 00 19

Fond ieħor ta’ nbid

 

2308 00 19

Karfa oħra ta’ għeneb magħsur

 

2308 00 90

Materjali oħra veġetali u skart veġetali, fdalijiet veġetali u prodotti li jirriżultaw minnhom, kemm f'forma ta’ gerbub kif ukoll jekk le, ta’ kwalità użata għal għalf ta’ annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra

 

2309 10 90

Ikel ieħor għal klieb jew għal qtates, ippreżentat għal bejgħ bl-imnut minbarra dak li fih lamtu jew glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina tas-subintestaturi 1702 30 50 sa 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib

 

2309 90 10

Materjali li jinħallu ta’ ħut jew ta’ mammiferi tal-baħar, ta’ xorta użata f'għalf għall-annimali

 

2309 90 91

Polpa tal-kannamieli b'għasel iswed miżjud, ta’ xorta użata f'għalf għall-annimali

 

2309 90 96

Preparazzjonijiet oħra ta’ xorta użata f'għalf għall-annimali, kemm jekk ikun fihom 49 % jew aktar bil-piż ta’ klorur tal-kolin fuq bażi organika jew inorganika jew le

 

S-4c

24

Kapitolu 24

Tabakk u sostituti manifatturati ta’ tabakk

 

S-5

25

2519 90 10

Ossidu tal-manjeżju, minbarra karbonat ta’ manjeżju naturali magħmul ġir

 

2522

Ġir verġni, ġir imħallat bl-ilma u ġir idrawliku, minbarra ossidu tal-kalċju u idrossidu tal-intestatura 2825

 

2523

Siment ta’ Portland, siment tal-allumi, siment li għandu mill-gagazza, siment sulfru eċċezzjonali u siment idrawliku simili, kemm jekk ikkulurit jew fil-forma ta’ gagazza u kemm jekk le

 

27

Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali

 

S-6a

28

2801

Fluworin, klorin, bromin u jodju:

 

2802 00 00

Kubrit, sublimat jew preċipitat; kubrit kollojde

 

ex 2804

Idroġenu, gassijiet rari u non-metalli oħrajn:, esklużi prodotti tas-subintestatura 2804 69 00

 

2805 19

Metalli alkalini jew metalli alkalini tal-art minbarra s-sodju u l-kalċju

 

2805 30

Metalli rari tal-art, skandju u ittriju, kemm jekk imħalltin jew illigati flimkien kif ukoll jekk le

 

2806

Klorur tal-idroġenu (aċidu idrokloriku); aċidu klorosulfuriku:

 

2807 00

Aċidu sulfuriku; oleu

 

2808 00 00

Aċidu nitriku; aċidi sulfonitriċi

 

2809

Pentaossidu tad-difosfru; aċidu fosforiku; aċidi polifosforiċi, definiti kimikament jew le

 

2810 00 90

Ossidi tal-boron, minbarra trijossidu tad-diboron; aċidi boriċi

 

2811

Aċidi inorganiċi oħrajn u komposti inorganiċi oħrajn tal-ossiġnu ta’ non-metalli:

 

2812

Alidi u ossidi tal-alid ta’ non-metalli

 

2813

Sulfidi ta’ non-metalli; trijusulfid tal-fosfru kummerċjali

 

2814

Ammonja, anidra jew f'soluzzjoni ta’ ilma

 

2815

Idrossidu tas-sodju (soda kawstika); idrossidu tal-potassju (potassju kawstiku); perossidi tas-sodju jew tal-potassju

 

2816

Idrossidu u perossidu tal-manjeżju; ossidi, idrossidi u perossidi, tal-istronzju jew tal-barju

 

2817 00 00

Ossidu taż-żingu; perossidu taż-żingu

 

2818 10

Korundun artifiċjali, definit kimikament jew le;

 

2818 20

Ossidu tal-aluminju eskluż korundu artifiċjali

 

2819

Ossidi u idrossidi tal-kromju

 

2820

Ossidi tal-manganiż

 

2821

Ossidi u idrossidi tal-ħadid; kuluri tal-art (earth colours) li fihom 70 % jew aktar tal-piż tal-ħadid kombinat valutat bħala Fe2O3

 

2822 00 00

Ossidi u idrossidi tal-kobalt; ossidi tal-kobalt kummerċjali

 

2823 00 00

Ossidi tat-titanju

 

2824

Ossidi taċ-ċomb; ċomb aħmar u ċomb oranġjo

 

2825

Idrażin u idrossilamin u l-melħ inorganiku tagħhom; bażijiet oħrajn inorganiċi; ossidi, idrossidi u perossidi metalliċi oħrajn

 

2826

Fluworidi; fluworosilikati, fluworoaluminati u melħ fluworin kumpless ieħor

 

2827

Klorur, ossidi tal-klorur u idrossidi tal-klorur; bromuri u ossidi tal-bromur; joduri u ossidi tal-jodur

 

2828

Ippokloriti; ippoklorit tal-kalċju kummerċjali; kloriti; ippobromiti

 

2829

Klorati u perklorati; bromati u perbromati; jodati u perjodati

 

2830

Sulfidi; polisulfidi, definiti kimikament jew le

 

2831

Ditijoniti u sulfossilati

 

2832

Sulfiti; tiosulfati

 

2833

Sulfati; allumi; perossosulfati (persulfati):

 

2834 10 00

Nitriti

 

2834 21 00

Nitrati

 

2834 29

2835

Fosfinati (ippofosfiti), fosfonati (fosfiti) u fosfati; polifosfati„ definiti kimikament jew le

 

2836

Karbonati; perossikarbonati (perkarbonati); karbonat tal-ammonju kummerċjali li fih karbamat tal-ammonju

 

2837

Ċjanuri, ossidi taċ-ċjanur u ċjanuri kumplessi

 

2839

Silikati; silikati metalliċi alkali kummerċjali

 

2840

Borati; perossiborati (perborati)

 

2841

Melħ ta’ aċidi ossometalliċi jew perossometalliċi,

 

2842

Melħ ieħor ta’ aċidi inorganiċi jew perossiaċidi (inklużi aluminosilikati kimikament definiti jew le), minbarra ażuri:

 

2843

Metalli prezzjuzi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi ta’ metalli prezzjuzi, definiti kimikament jew le; amalgami ta’ metalli prezzjużi

 

ex 2844 30 11

Ċermiti li fihom l-uranju mfaqqar fi U235 jew f'komposti ta’ dan il-prodott, minbarra dawk mhux maħdumin

 

ex 2844 30 51

Ċermiti li fihom torju jew komposti ta’ torju, minbarra dawk mhux maħdumin

 

2845 90 90

Isotopi minbarra dawk tal-intestatura 2844 , u komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ isotopi bħal dawk, definiti kimikament jew le, minbarra dewterju u komposti tiegħu, idroġenu u komposti tiegħu arrikkiti fid-dewterju jew f'taħlit u f'soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti

 

2846

Komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ ittirju jew ta’ skandju jew ta’ taħlitiet ta’ dawn il-metalli

 

2847 00 00

Perossidu tal-idroġenu, solidifikat bl-urea jew le

 

2848 00 00

Fosfidi, definiti kimikament jew le, eskluż il-ferrofosfru

 

2849

Karburi, definiti kimikament jew le

 

2850 00

Idruri, nitridi, ażuri, siliċidi u boruri, definiti kimikament jew le, minbarra komposti li huma wkoll karburi tal-intestatura 2849

 

2852 00 00

Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-merkurju, esklużi l-amalgami

 

2853 00

Komposti organiċi oħrajn (inkluż l-ilma distillat ugħal kondutività arja likwida (bil-gassijiet rari mneħħijin jew le) arja kompressata; amalgami, minbarra amalgami ta’ metalli prezzjużi

 

29

2903

Derivati aloġenati tal-idrokarburi

 

2904

Derivati sulfonati, nitrati jew nitrużati tal-idrokarbonji, kemm jekk aloġenati u kemm jekk le,

 

ex 2905

Alkoħoli aċikliċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom, esklużi prodotti tas-subintestaturi 2905 43 00 u 2905 44

 

2906

Alkoħoli ċikliċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2907

Fenoli; fenol-alkoħoli

 

2908

Derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati ta’ fenoli jew fenol-alkoħoli

 

2909

Eteri, eter-alkoħoli, eter-fenoli, eter-alkoħol-fenoli, perossidi ta’ alkoħol, eter perossidi, (definiti kimikament jew le), u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2910

Epossidi, epossialkoħoli u epossieteri, b'ċirku bi tliet membri, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2911 00 00

Aċetali u emiaċetali, b'funzjoni ta’ ossiġenu jew le, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2912

Aldeidi, b'funzjoni oħra ta’ ossiġnu jew le; polimeri ċikliċi ta’ aldeidi; paraformaldeide

 

2913 00 00

Derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati ta’ prodotti tal-intestatura 2912

 

2914

Ketoni u kinoni, funzjoni oħra ta’ ossiġnu jew le, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom,

 

2915

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi saturati u l-anidridi, alidi, perossidi u perossi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2916

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi mhux saturati, aċidi ċikliċi monokarbossiliċi, l-anidridi tagħhom, alidi, perossidi u perossiaċidi; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2917

Aċidi polikarbossiliċi, l-anidridi, alidi, perossidi u l-perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom,

 

2918

Aċidi karbossiliċi b'funzjoni addizzjonali ta’ ossiġnu u l-anidridi, alidi, perossidi u perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom,

 

2919

Esteri fosforiċi u l-melħ tagħhom, inklużi lattofosfati; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2920

Esteri ta’ aċidi oħra inorganiċi ta’ non-metalli (minbarra l-esteri tal-alidi tal-idroġenu) u l-imluħa tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

 

2921

Komposti funzjoni-amina

 

2922

Amino-komposti funzjoni-ossiġnu

 

2923

Melħ u idrossidi ta’ ammonju kwaternarju; leċitini u fosfoaminolipidi oħrajn, kimikament definiti jew le

 

2924

Komposti funzjoni-karbossiammid; komposti funzjoni-ammid ta’ aċidu karboniku,

 

2925

Komposti funzjoni-karbossimid (inkluża sakkarina u l-melħ tagħha) u komposti funzjoni-imin

 

2926

Komposti funzjoni-nitril

 

2927 00 00

Komposti-diażo, -ażo jew –ażossi

 

2928 00 90

Derivattivi organiċi oħra ta’ idrażin jew ta’ idrossilamin

 

2929 10

Isoċjanati

 

2929 90 00

Komposti b'funzjoni-nitroġenu oħra

 

2930 20 00

Tjokarbamati u dizjokarbamati, u mono-, di- jew tetrasulfidi ta’ tjuram; dizjokarbamati (ksantates)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Mezjonin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO), u komposti organo-sulfuriċi oħra minbarra dizjokarbamati (ksantates)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Komposti organo-inorganiċi oħrajn

 

2932

Komposti eteroċikliċi b'etero-atomu/i ta’ ossiġnu biss,

 

2933

Komposti eteroċikliċi b'etero-atomu/i ta’ nitroġenu biss

 

2934

Aċidi nuklejki u l-melħ tagħhom, definiti kimikament jew le; komposti eteroċikliċi oħrajn

 

2935 00 90

Sulfonamidi oħrajn

 

2938

Glikossidi, naturali jew riprodotti b'sintesi, u l-melħ, eteri, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom

 

2940 00 00

Zokkrijiet, kimikament puri, minbarra sukrożju, lattożju, maltożju, glukows u fruktows; eteri taz-zokkor, aċetali taz-zokkor u esteri taz-zokkor, u l-melħ tagħhom, minbarra prodotti tal-intestatura 2937 , 2938 jew 2939

Korrett skont id-deskrizzjoni tan-NM

2941 20 30

Diidrostreptomiċina, il-melħ, esteri u idrati tagħha

 

2942 00 00

Komposti organiċi oħrajn

 

S-6b

31

3102

Fertilizzanti minerali jew kimiċi, nitroġeni

 

3103 10

Superfosfati

 

3105

Fertilizzanti minerali jew kimiċi li jkun fihom tnejn jew tlieta mill-elementi fertilizzanti nitroġeni, fosfru u potassju; fertilizzanti oħrajn; oġġetti tal-Kapitolu 31 f'għamla ta’ pilloli jew f'forom simili jew f'pakki ta’ piż gross mhux aktar minn 10 kg

 

32

ex Kapitolu 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; esklużi prodotti tas-subintestaturi 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tal-ikkunzar tal-ewkaliptus), ex 3201 90 90 (estratti tal-ikkunzar derivat minn frottijiet xorta ta’ zappin (gambier) u minn xorta ta’ għanbaqra (myrobalan)) u ex 3201 90 90 (estratti oħra tal-ikkunzar ta’ oriġini veġetali)

 

33

Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta

 

34

Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface active), preparazzjonijiet għall-ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat arrtifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b'bażi ta’ ġibs

 

35

3501

Kaseina, kaseinati u derivattivi oħrajn ta’ kaseina; kolol ta’ kaseina

 

3502 90 90

Albuminati u derivattivi oħrajn ta’ albumina

 

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f'folji rettangulari (inklużi kwadri), kemm jekk bil-wiċċ maħdum jew ikkulurit jew le) u derivattivi tal-ġelatina; ġeli ċar (isinglass); kolol oħrajn ta’ oriġni ta’ annimali, esklużi kolol tal-kaseina tal-intestatura 3501

 

3504 00 00

Peptuni u derivattivi tagħhom; sustanzi oħrajn ta’ proteini u derivattivi tagħhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra; trab għal ġilda (hide powder), kromati jew le

 

3505 10 50

Lamti, esterifikati jew eterifikati

 

3506

Kolol ippreparati u sustanzi ppreparati oħrajn li jwaħħlu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra; prodotti tajbin għal użu bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, ippreżentati għal bejgħ bl-imnut bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, mhux itqal minn piż nett ta’ 1 kg

 

3507

Enżimi; enżimi preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

36

Kapitolu 36

Esplossivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli

 

37

Kapitolu 37

Prodotti fotografiċi u ċinematografiċi

 

38

ex Kapitolu 38

Diversi prodotti kimiċi ħlief għall-prodotti tas-subintestaturi 3809 10 u 3824 60

 

S-7a

39

Kapitolu 39

Plastiks u oġġetti tagħhom

 

S-7b

40

Kapitolu 40

Gomma (lastiku) u oġġetti tagħha

 

S-8a

41

ex 4104

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar, esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 4104 41 19 u 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ ħnieżer, mingħajr xagħar, fi stat imxarrab (inkluż ikħal niedi), maqsumin iżda mhux ippreparati aktar, fi stat xott (qoxra), kemm jekk maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar

 

4106 32 00

4107

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew ta’ annimali ekwini, mingħajr xagħar, kemm jekk maqsuma jew le, ħlief ġilda tal-intestatura 4114

 

4112 00 00

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ nagħag jew ta’ ħrief, mingħajr suf, kemm jekk maqsuma jew le, minbarra ġilda tal-intestatura 4114

 

4113

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluża ġilda mħejjija għal parċmina, ta’ annimali oħrajn, mingħajr suf jew xagħar, kemm jekk maqsuma jew le, minbarra ġilda tas-subintestatura 4114

 

4114

Ġilda tal-kamoxxa (inkluża kamoxxa mħallta); ġilda tal-alakka u ġilda tal-alakka laminata; ġilda metallizzata

 

4115 10 00

Ġilda artifiċjali b'bażi ta’ ġilda jew fibra tal-ġilda, f'ċangaturi, folji jew strixxa, f'rombli jew le

 

S-8b

42

Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda; sarraġ u arneżi; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

 

43

Kapitolu 43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturati tagħhom

 

S-9a

44

Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam, faħam tal-injam

 

S-9b

45

Kapitolu 45

Sufra u oġġetti ta’ sufra

 

46

Kapitolu 46

Manifatturi ta’ tibna. ta’ spartu jew ta’ materjali oħrajn ta’ trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

 

S-11a

50

Kapitolu 50

Ħarir

 

51

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali, esklużi l-prodotti tal-intestatura 5105 ; ħjut u drapp minsuġ minn krin

 

52

Kapitolu 52

Qoton (Tajjar)

 

53

Kapitolu 53

Fibri oħrajn ta’ tessuti veġetali; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin minn ħjut tal-karta

 

54

Kapitolu 54

Filamenti magħmulin mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem

 

55

Kapitolu 55

Fibri magħmulin mill-bniedem

 

56

Kapitolu 56

Materjali tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċmiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom

 

57

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta’ tessuti

 

58

Kapitolu 58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet ta’ tessuti bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu

 

59

Kapitolu 59

Drappijiet ta’ tessuti mimlijin b'sustanza oħra (impregnated), miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti ta’ tessuti ta’ tip tajjeb għal użu industrijali

 

60

Kapitolu 60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

 

S-11b

61

Kapitolu 61

Oġġetti tal-lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

 

62

Kapitolu 62

Oġġetti tal-lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ġanċ (crocheted)

 

63

Kapitolu 63

Oġġetti oħrajn manifatturati ta’ tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; ċraret

 

S-12a

64

Kapitolu 64

Lbies għar-riġlejn, getti u bħalhom; partijiet ta’ dawn l-oġġetti

 

S-12b

65

Kapitolu 65

Lbies għar-ras u partijiet tiegħu

 

66

Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, swat, frosti u partijiet tagħhom

 

67

Kapitolu 67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

 

S-13

68

Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili

 

69

Kapitolu 69

Prodotti ta’ ċeramika

 

70

Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

 

S-14

71

Kapitolu 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b'metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; ġojjelli artifiċjali; munita

 

S-15a

72

7202

Ligi tal-ħadid

 

73

Kapitolu 73

Oġġetti ta’ ħadid jew azzar

 

S-15b

74

Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu

 

75

7505 12 00

Biċċiet sħaħ (bars), vireg u profili, ta’ ligi tan-nikil

 

7505 22 00

Wajer, ta’ ligi tan-nikil

 

7506 20 00

Pjanċi, folji, strixxa u fojl, ta’ ligi tan-nikil

 

7507 20 00

Tagħmir ta’ tubi jew pajpijiet tan-nikil

 

76

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestatura 7601

 

78

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestatura 7801

 

7801 99

Ċomb mhux maħdum minbarra dak raffinat, u minbarra dak li jkun fih l-antimonju bil-piż bħala l-element l-ieħor prinċipali

 

79

ex Kapitolu 79

Żingu u oġġetti tiegħu, esklużi l-prodotti tal-intestaturi 7901 u 7903

 

81

ex Kapitolu 81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom, esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 u 8113 00 20

 

82

Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, magħref u frieket, ta’ metall ta’ valur baxx; bċejjeċ tagħhom, ta’ metall ta’ valur baxx

 

83

Kapitolu 83

Taħlita ta’ oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx

 

S-16

84

Kapitolu 84

Reatturi nukleari, kaldaruni (boilers), makkinarju u għodod mekkaniċi; partijiet tagħhom

 

85

Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

 

S-17a

86

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u partijiet tagħhom; ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir u armar u partijiet tagħhom għal-linji ta’ ferroviji u ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) ta’ kull tip

 

S-17b

87

Kapitolu 87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling-stock) ta’ ferroviji jew linji tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom

 

88

Kapitolu 88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom

 

89

Kapitolu 89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f'wiċċ l-ilma

 

S-18

90

Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, għal kejl, għal iċċekkjar, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; partijiet u aċċessorji tagħhom

 

91

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn jew tal-but u partijiet tagħhom

 

92

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn

 

S-20

94

Kapitolu 94

Għamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir (furnishing) simili mimli; lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; sinjali mdawwlin, pjanċi tal-ismijiet imdawwlin u simili; bini prefabbrikat

 

95

Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom

 

96

Kapitolu 96

Oġġetti manifatturati varji

 


(1)  Għall-prodotti tas-subintestatura 0306 13, id-dazju għandu jkun 3,6 %.

(2)  Għall-prodotti tas-subintestatura 1704 10 90, id-dazju speċifiku għandu jkun limitat għal 16 % tal-valur doganali.

ANNESS X

TABELLA TA' KOLLRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 732/2008

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, punt (a)

Artikolu 2, punt (a)

Artikolu 2, punt (g)

Artikolu 2, punt (b)

Artikolu 2, punt (h)

Artikolu 2, punt (c)

Artikolu 2, punti (b) to (f)

Artikolu 2, punt (i)

Artikolu 2, punt (j)

Artikolu 2, punt (k)

Artikolu 2, punt (l)

Artikolu 3(1) u Artikolu 3(2), lçewwel subparagrafu

Artikolu 4(1)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(3)

Artikolu 5(4)

Artikolu 4(2) u (3)

Artikolu 4

Artikolu 6(1) u Artikolu 11(1)

Artikolu 5(1) u (2)

Artikolu 33(1) u (2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 6(1) to (6)

Artikolu 7(1) to (6)

Artikolu 6(7)

Artikolu 7(1) u (2)

Artikolu 12(1) u (2)

Artikolu 7(3)

Artikolu 8(1)

Artikolu 9(1)

Artikolu 9(2)

Artikolu 8(2)

Annex VII

Artikolu 8(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 13(1)

Artikolu 13(2)

Artikolu 8(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 14(1)

Artikolu 14(2) u (3)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 10(1) u (2)

Artikolu 9(3)

Artikolu 10(3)

Artikolu 10(1)

Artikolu 10(2)

Artikolu 10(4)

Artikolu 10(5)

Artikolu 10(3)

Artikolu 10(6)

Artikolu 10(4)

Artikolu 10(5)

Artikolu 10(6)

Artikolu 10(7)

Artikolu 16

Artikolu 11(1) to (7)

Artikolu 18

Artikolu 11(8)

Artikolu 17

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 8 u Annex VI

Artikolu 14

Artikolu 34

Artikolu 15(1)

Artikolu 19(1)

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(1)

Artikolu 15(2)

Artikolu 15(3)

Artikolu 19(2)

Artikolu 20

Artikolu 16

Artikolu 21

Artikolu 17

Artikolu 15(3) u Artikolu 19(3)

Artikolu 18

Artikolu 15(4) to (7) u Artikolu 19(4) to (7)

Artikolu 19

Artikolu 15(8) to (12) u Artikolu 19(8) to (14)

Artikolu 20(1)

Artikolu 22

Artikolu 20(2) u (3)

Artikolu 24(1) to (3)

Artikolu 20(4)

Artikolu 23

Artikolu 20(5)

Artikolu 10(4)

Artikolu 20(6)

Artikolu 26

Artikolu 20(7)

Artikolu 25

Artikolu 27

Artikolu 28

Artikolu 20(8)

Artikolu 29

Artikolu 21

Artikolu 30

Artikolu 22(1)

Artikolu 31

Artikolu 22(2)

Artikolu 23

Artikolu 32

Artikolu 24

Artikolu 25, punt (a)

Artikolu 6(2) u Artikolu 11(2)

Artikolu 25, punt (b)

Artikolu 3(3) u Artikolu 17(2) u (3)

Artikolu 25, punt (c)

Artikolu 5(2)

Artikolu 25, punt (d)

Artikolu 8(3)

Artikolu 25, punt (e)

Article10(4)

Artikolu 26

Artikolu 35

Artikolu 36

Artikolu 37

Artikolu 38

Artikolu 27(1) u (2)

Artikolu 39(1)

Artikolu 27(3)

Artikolu 27(4) u (5)

Artikolu 39(2) to (4)

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 30

Artikolu 31

Artikolu 40

Artikolu 41

Artikolu 42

Artikolu 32(1)

Artikolu 43(1)

Artikolu 32(2)

Artikolu 43(2) u (3)

Annex I

Annex I

Annexes II, III u IV

Annex II

Annexes V u IX

Annex III, Part A

Annex VIII, Part A

Annex III, Part B

Annex VIII, Part B

Annex X