17.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2012/642/PESK

tal-15 ta’ Ottubru 2012

dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kunsill l-ewwel adotta miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja taħt il-Pożizzjoni Komuni 2004/661/PESK (1). Hu kompla jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-kontinwazzjoni ta' nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, u li l-priġunieri politiċi ma ġewx meħlusa jew riabilitati, u għalhekk ġedded u estenda l-miżuri tiegħu.

(2)

Fil-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/639/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja (2).

(3)

Tħassib speċifiku wassal għall-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi kontra persuni li r-Rapport Pourgourides iqis bħala atturi ċentrali fl-għajbien mhux solvut ta' erba’ persuni magħrufa sew fil-Bjelorussja fl-1999-2000, u l-kopertura sussegwenti, jew li naqsu milli jibdew investigazzjoni indipendenti jew prosekuzzjoni rigward dan l-għajbien.

(4)

Ġew imposti wkoll miżuri kontra dawk responsabbli għall-elezzjonijiet u r-referendum frodulenti fil-Bjelorussja fis-17 ta' Ottubru 2004, għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet presidenzjali fil-Bjelorussja fid-19 ta' Marzu 2006 u fid-19 ta' Diċembru 2010 kif ukoll dawk responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u r-repressjoni ta' dimostranti paċifiċi b'segwitu għal dawk l-elezzjonijiet u dak ir-referendum.

(5)

Responsabbiltà partikolari taqa' fuq l-uffiċjali direttament involuti jew responsabbli għan-natura frodulenti tal-elezzjonijiet presidenzjali u r-referendum; dawk responsabbli għall-organizzazzjoni u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni falsifikata permezz tal-media kkontrollata mill-Istat; dawk responsabbli għall-użu eċċessiv u bla provokazzjoni ta' forza kontra dimostranti paċifiċi u mhux armati; dawk responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali li għaddejjin, li huma motivati politikament, kontra gruppi kbar ta' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, l-oppożizzjoni demokratika, l-NGOs u l-media ħielsa fil-Bjelorussja, u dawk responsabbli għall-vjolazzjoni sistematika u kkoordinata tal-istandards internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet tar-Repubblika tal-Bjelorussja fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-eżerċitar ta' metodi ta' sfurzar u intimidazzjoni kontra r-rappreżentanti legali tad-detenuti u kontra individwi oħrajn.

(6)

Barra minn hekk, minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni, għandhom ukoll jiġu imposti miżuri fuq persuni f'pożizzjoni ta' tmexxija fil-Bjelorussja, u fuq persuni u entitajiet li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh, b'mod partikolari l-persuni u l-entitajiet li jipprovdu appoġġ finanzjarju jew materjali lir-reġim.

(7)

Sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' dawn il-miżuri, dawn għandhom japplikaw ukoll għall-entitajiet li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minn, persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, u għall-entitajiet li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minn, persuni u entitajiet li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh.

(8)

Waqt li jinnota li nstab li l-elezzjonijiet l-aktar reċenti tat-23 ta' Settembru 2012 ukoll mhumiex konsistenti mal-istandards internazzjonali, b'mod partikolari fis-sejbiet preliminari tal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali OSCE/ODIHR għall-Bjelorussja, u li s-sitwazzjoni rigward id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt ma tjibitx, il-Kunsill jibqa' serjament imħasseb bis-sitwazzjoni fil-Bjelorussja.

(9)

Abbażi ta' analiżi tad-Deċiżjoni 2010/639/PESK, il-miżuri restrittivi għandhom jiġu estiżi sal-31 ta' Ottubru 2013.

(10)

Għall-finijiet ta' ċarezza, il-miżuri imposti mid-Deċiżjoni 2010/639/PESK għandhom jiġu integrati fi strument legali uniku,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' armi u ta' materjal relatat ta' kull tip, inklużi armi u munizzjon, vetturi u tagħmir militari, tagħmir paramilitari u partijiet ta' rikambju għal dawk imsemmijin hawn fuq, kif ukoll tagħmir li jista' jintuża għar-repressjoni interna, lill-Bjelorussja minn ċittadini tal-Istati Membri jew mit-territorji tal-Istati Membri jew permezz ta' bastimenti jew inġenji tal-ajru bil-bandiera tagħhom, għandhom ikunu pprojbiti kemm jekk joriġinaw fit-territorji tagħhom kif ukoll jekk le.

2.   Għandu jiġi pprojbit:

(a)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jew relatati mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu fil-Bjelorussja;

(b)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mal-punti msemmija fil-paragrafu 1, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ tali oġġetti, jew għall-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta' senserija jew servizzi oħra relatati lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu, fil-Bjelorussja;

(c)

il-parteċipazzjoni, konxjentement u intenzjonalment, f’attivitajiet, li l-objettiv jew l-effett tagħhom hu li jevitaw il-projbizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) jew (b).

Artikolu 2

1.   L-Artikolu 1 m’għandux japplika għal:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir militari li ma joqtolx, jew ta’ tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għall-programmi tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Unjoni għat-tiswir ta’ istituzzjonijiet, jew għal operazzjonijiet tal-UE u tan-NU ta’ maniġġar ta’ kriżijiet;

(b)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ vetturi mhux tal-ġlied li ġew manifatturati jew mgħammra b’materjali biex jipprovdu protezzjoni ballistika, maħsuba biss għall-użu protettiv ta’ persunal tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-Bjelorussja;

(c)

il-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija u servizzi oħrajn relatati ma’ tali tagħmir, jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

(d)

il-forniment ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati ma’ tali tagħmir jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet,

bil-kundizzjoni li tali esportazzjonijiet u assistenza jkunu ġew approvati minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.

2.   L-Artikolu 1 m'għandux japplika għal ilbies protettiv, inklużi ġkieket kontra l-flak u elmi militari, esportati temporanjament lejn il-Bjelorussja minn persunal tan-NU, minn persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha, minn rappreżentanti tal-media u ħaddiema umanitarji u dawk li jaħdmu fl-iżvilupp u persuni assoċjati għall-użu personali tagħhom biss.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipprevjenu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-tranżitu minnhom, tal-persuni:

(a)

responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew ir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, jew kwalunkwe persuna assoċjata magħhom;

(b)

li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh,

kif elenkat fl-Anness.

2.   Il-paragrafu 1 m'għandux jobbliga Stat Membru biex jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.   Il-paragrafu 1 m'għandux ikun ta’ preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru ikun marbut b’xi obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a)

bħala pajjiż li jospita organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b)

bħala pajjiż li jospita konferenza internazzjonali mlaqqa’ min-Nazzjonijiet Uniti jew taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti;

(c)

taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet;

jew

(d)

taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt tal-Lateran) konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.   Il-paragrafu 3 għandu jitqies bħala li japplika wkoll f'każijiet fejn Stat Membru huwa l-pajjiż ospitanti tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.   Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafi 3 jew 4.

6.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mil-miżuri imposti fil-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat abbażi ta' ħtieġa urġenti umanitarja, jew abbażi tal-attendenza f'laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi jew ospitati mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza attwali tal-OSKE, fejn jitmexxa djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt fil-Bjelorussja.

7.   Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha tiġi kunsidrata bħala mogħtija sakemm wieħed mill-Membri tal-Kunsill jew iktar ma jagħmlux oġġezzjoni bil-miktub fi żmien jumejn ta' xogħol minn meta tiġi rċevuta n-notifika tal-eżenzjoni proposta. Fil-każ li membru wieħed jew aktar tal-Kunsill joġġezzjonaw, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.   F'każijiet fejn, skont il-paragrafi 3, 4, 6 u 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul, jew t-transitu mit-territorju tiegħu ta' kwalunkwe persuna mniżżla fl-Anness, l-awtorizazzjoni għandha tkun ristretta għall-għan li għalih tkun ingħatat u għal dik il-persuna kkonċernata b'dan.

Artikolu 4

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma l-proprjetà ta’, huma miżmuma minn jew huma kkontrollati minn:

(a)

persuni, entitajiet jew korpi responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika, jew li l-attivitajiet tagħhom ikunu serjament jipperikolaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp assoċjati magħhom, kif ukoll persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li huma proprjetà ta', jew ikkontrollati minnhom;

(b)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jibbenefikaw mir-reġim ta' Lukashenka jew jappoġġawh, kif ukoll persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom,

kif elenkat fl-Anness għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fond jew riżors ekonomiku m’għandu jsir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għal benefiċċju ta’ tali persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness.

Artikolu 5

1.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi ta' kwalunkwe persuna elenkata fl-Anness u l-membri tal-familja dipendenti minnha, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u kura medika, taxxi, premiums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsubin esklussivament għall-ħlas ta’ drittijiet professjonali raġonevoli u għar-rimbors ta’ spejjeż li jsiru li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta' miżati jew ħlasijiet għal servizzi fiż-żamma jew manteniment ta' rutina ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati;

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat ir-raġunijiet li għalihom tqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-Kummissjoni, tal-anqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni; jew

(e)

biex jitħallsu fi jew jinħargu minn, kont ta’ missjoni diplomatika jew konsulari jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi minn immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, sa fejn tali pagamenti jkunu maħsubin biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari jew tal-organizzazzjoni internazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.

2.   L-Artikolu 4(2) m'għandux japplika għaż-żieda mal-kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu ġew konklużi jew li saru qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK jew din id-Deċiżjoni.

u dment li tali imgħax, dħul u pagamenti oħrajn jibqgħu soġġetti għall-Artikolu 4(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   L-Artikolu 4(1) m'għandux iżomm lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat milli jagħmel pagament dovut skont kuntratt li kien daħal għalih qabel ma tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp ġie elenkat fil-lista, dment li l-Istat Membru rilevanti jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fl-Artikolu 4(1).

Artikolu 6

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jadotta emendi għal-listi li jidhru fl-Anness kif meħtieġ mill-iżviluppi politiċi fil-Bjelorussja.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu lill-persuna kkonċernata, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar tagħha fil-lista, direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' notifika, li tipprovdi lil tali persuna bil-possibbiltà li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna ikkonċernata kif meħtieġ.

Artikolu 7

Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-miżuri msemmija hawn fuq, l-Unjoni għandha tħeġġeġ lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk imniżżlin f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni għandha tibqa' tapplika sal-31 ta' Ottubru 2013. Hija għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Hija tista’ tiġġedded, jew tiġi emendata, kif adatt, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 2012

Magħmul fil-Lussemburgu, il-15 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 301, 28.9.2004, p. 67.

(2)  ĠU L 280, 26.10.2010, p. 18.


ANNESS

PERSUNI U ENTITAJIET IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLI 3(1) U 4(1)

A.   Persuni msemmijin fl-Artikoli 3(1) u 4(1)

 

Ismijiet

Traskrizzjoni tal-ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni tal-ortografija Russa

Ismijiet

(ortografija Bjelorussa)

Ismijiet

(ortografija Russa)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

DtT: 24.09.1956, Voronovo, Reġjun ta' Hrodna

Rettur tal-Università Statali tal-Bjelorussja. Huwa kien responsabbli għall-espulsjoni ta' diversi studenti mill-Università minħabba li pparteċipaw fid-dimostrazzjonijiet fid-19 ta' Diċembru 2010 u f'dimostrazzjonijiet paċifiċi oħra fl-2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ Светлана Ростиславовна

DtT: 27.08.1948 jew 1949

Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pukhovichi. Hija rrifjutat illegalment il-mozzjoni ta' Natalia Ilinich biex terġa' tingħata l-pożizzjoni tagħha ta' għalliema fl-Iskola Sekondarja fil-belt ta' Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Imħallef tal-Qorti Ekonomika Suprema. Huwa kien sostenitur tal-projbizzjoni tal-istazzjon indipendenti ‧Autoradio‧. L-istazzjon tar-radju kien qed ixandar il-programm elettorali tas-Sur Sannikov, wieħed mill-kandidati tal-oppożizzjoni.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Sindku, kap tal-unità operattiva tal-kolonja penali IK-17 fi Shklov. Tefa' pressjoni fuq priġunieri politiċi billi ċaħħadhom mid-dritt tagħhom ta' korrispondenza u laqgħat, ħareġ ordnijiet biex jiġu soġġetti għal reġim kriminali aktar strett, tiftix u heddidhom sabiex jikseb konfessjonijiet. Huwa kien direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni bl-użu ta' forza eċċessiva kontrihom. L-azzjonijiet tiegħu kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Rettur tal-Istitut Umanitarju-Ekonomiku Internazzjonali. Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

Ананич, Елена Николаевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Pervomayski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, ikkundannat għal 10 ijiem fil-ħabs lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura u Tatsiana Grybouskaya, kif ukoll lil Tornike Berydze għal 11-il jum fil-ħabs. Il-mod tagħha kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

DtT: 1960

ID: 4020160A013PB7

L-Ewwel Viċi Ministru tal-Informazzjoni. Sa mill-2003 kellha rwol prinċipali fil-promozzjoni tal-propaganda tal-istat, li tipprovoka, tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, u billi trażżan il-libertà tal-mezzi tal-informazzjoni. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

DtT: 1959, Mohilev

Prosekutur tar-reġjun ta' Minsk. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

Opлов Александр Владимирович

 

Kurunell, kap taċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk. Huwa kien personalment responsabbli għal trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti ta' dawk li kienu miżmuma matul il-ġimgħat u x-xhur ta' wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(Атабеков Кхазалбек Баxтибекович)

 

Kurunell, kmandant ta' brigata speċjali tat-Truppi Interni fis-subborg ta' Uruchie f'Minsk. Huwa kkmanda l-unità tiegħu matul it-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010 fejn sar użu eċċessiv ta' qawwa. L-azzjonijiet tiegħu kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

DtT: 30.08.1967

Numru tal-Passaport: SP0013023

Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigata mill-appoġġ legali għall-istituzzjonijiet li jabbozzaw atti leġislattivi u regolatorji. Il-funzjonijiet tagħha jinkludu s-superviżjoni tal-abbozzar tal-leġislazzjoni.

Hija kienet responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi elaborat liġijiet li huma repressivi fir-rigward tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-persunal u l-organizzazzjoni tad-dmirijiet tagħhom, kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Irriassenjat mal-forzi tar-riżerva f'Mejju 2012.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Imħallef fil-Qorti ta' Zavodskoi Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski u Artsem Kuzmin għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Indirizz: Dipartiment tal-liġi tal-amministrazzjoni tad-distrett ta' Pervomaysky

Chornogo K. 5 uffiċċju 417

Tel.: +375 17 2800264

Imħallef tal-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk. Fl-24 ta' Novembru 2011 huwa kkundanna lil Ales Byalyatski, wieħed mill-aktar difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu tar-Riżorsi Umani ‧Vyasna‧, Viċi President tal-FIDH. Il-proċess tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski tal-belt ta' Minsk. Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Piakarchyk u Siarhei Navitski għal 13-il jum ħabs, kif ukoll lil Yauhen Kandrautsu għal 11-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Prosekutur pubbliku tal-Qorti Distrettwali Oktiabrski (Kastrichnitski) ta' Minsk. Huwa ttratta l-kawża ta' Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich u Vladimir Homichenko. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Kurunell, Kap tal-pulizija ta' Minsk. Sa mill-ħatra tiegħu bħala Kap tal-pulizija ta' Minsk fil-21 ta' Ottubru 2011, kien responsabbli, bħala kmandant, għar-repressjoni ta' madwar tużżana dimostranti paċifiċi f'Minsk, li aktar tard ġew ikkundannati għal ksur ta' liġi f'avvenimenti tal-massa. Għal diversi snin huwa kkmanda l-azzjoni tal-pulizija kontra d-dimostrazzjonijiet fit-toroq tal-oppożizzjoni.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 06. 23, Belush Zmitser, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); b) 2010. 12. 20, Zhawnyak Ihar, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010. 12. 20, Nyestser Aleh, 10 ijiem il-ħabs, d) 2010. 12. 20, Trybushewski Kiryl, 10 ijiem il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, MIXAIЛ Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Rettur tal-Università Statali tal-Informatika u r-Radjuelettronika ta' Minsk. Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

DtT: 26.11.1962 Kazakhstan,

Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President. Wieħed mill-għejun prinċipali tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali fir-reġjun ta' Mohilev. Bħala l-President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Mohilev.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

DtT: 1964

L-Ewwel Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigat mis-servizzi ġudizzjarji, l-istatus ċivili u s-servizzi notarili. Il-funzjonijiet tiegħu jinkludu s-superviżjoni u l-kontroll tal-Professjoni Legali. Kellu rwol prinċipali fit-tneħħija mill-professjoni kważi sistematika tal-avukati li ddefendew priġunieri politiċi.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

DtT: 28.5.1953

PtT: Minsk

Indirizz: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Numru tal-passaport: MP0469554

Prosekutur Pubbliku.

Fl-2006, ittratta l-każ ta' dak li kien kandidat presidenzjali Alyaksandr Kazulin li kien akkużat li f'Marzu 2006 organizza protesti kontra l-elezzjonijiet frodulenti. L-akkuża ppreżentata minnu kienet motivata politikament u kienet tinkludi ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. F'April 2012, qabel ukoll mal-impożizzjoni ta' superviżjoni preventiva tal-pulizija għal sentejn fuq l-attivist politiku prominenti Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

Брыcина, Жанна Леонидовнa

 

Viċi President tal-Qorti Distrettwali Zavodskoi ta' Minsk, kienet imħallef tal-Qorti Distrettwali Zavodskoi ta' Minsk. Hija trattat il-kawża ta' KhalipIrina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappreżentanti eċċellenti tas-soċjetà ċivili. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

Булаш, Ала

Булаш, Алла,

Булош, Алла

 

Viċi President tal-Qorti Distrettwali Kastrichnitski ta' Minsk u kienet imħallef tal-Qorti Distrettwali Oktiabrski (Kastrichnitski) ta' Minsk. Hija trattat il-kawża ta' Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużata.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная, Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

DtT: 1953, Mohilev

ID 4110653A014PB7

Ħadmet attivament biex timmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellha bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько, Irap Яўгенавiч

Бусько, Игорь Евгеньевич

 

Kap tal-KGB tad-Distrett ta' Brest. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Brest.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett Ċentrali ta' Minsk. Fis-26 ta' Ottubru 2011, huwa kkundanna lill-attivist tas-soċjetà ċivili Siarhei Kazakou għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

DtT: 17.10.1937

PtT: Minsk

ID: 3171037A004PB4

Kap tal-Għaqda tal-Kittieba li hija favur ir-reġim u President tal-Kunsill Pubbliku Repubblikan għall-Moralità (li jieħu sehem fl-attivitajiet ta' ċensura mir-reġim) u kien President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Superjuri. Sostenitur mill-qrib tal-President Lukashenka, u figura ċentrali fil-propaganda u ċ-ċensura tar-reġim.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

Черкас, Татьяна Станиславовна

 

Imħallef tad-Distrett Frunzenski ta' Minsk, li qed tittratta l-kawżi tad-dimostranti Aleksandr Otroshchenkov (ikkundannat għal 4 snin ħabs taħt kondizzjonijiet ristretti), Aleksandr Molchanov (3 snin) u Dmitri Novik (3.5 snin ħabs taħt kondizzjonijiet ristretti). Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк, Алена Леанiдаўна

Черняк, Елена Леонидовна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka, Henadz Chebatarovich rispettivament għal 10 ijiem, 11-il jum u 12-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Чарнышоў, Алег Анатольевiч

Чернышев, Олег Анатольевич

 

Kurunell, responsabbli mill-unità ta' kontra t-terroriżmu tal-KGB, l-unità “Alpha”. Huwa pparteċipa personalment fit-trattament inuman u degradanti ta' attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

Часноўскi, Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский, Мечислав Эдвардович

 

Rettur tal-Università Statali ta' Brest. Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjoni ta' Diċembru 2010.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова, Наталля

Четверткова, Наталья

 

Kienet imħallef tal-Qorti Distrettwali Partizanski ta' Minsk.

Hija trattat il-proċess tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, l-attivista tas-soċjetà ċivili Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik u Vladimir Yeriomenok. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

Чубкавец, Kipыл

Чубковец, Кирилл

 

Prosekutur pubbliku tal-kawża kontra l-ex-kandidati presidenzjali Nikolai Statkevich u Dmitri Uss, kif ukoll l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov u Dmitri Bulanov. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

Bħala prosekutur tal-Istat huwa oppona l-appell ta' Ales Byalyatski rigward is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk minkejja li l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u mat-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

PtT: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

DtT: 28.03.1963

Nru tal-Passaport: SP 0008543 (validità attwali dubjuża).

Iury Chyzh jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim ta' Lukashenko permezz tal-kumpannija possedenti tiegħu LLC Triple li hija attiva f'għadd ta' setturi tal-ekonomija Bjelorussa, inklużi attivitajiet li jirriżultaw minn għotjiet pubbliċi u konċessjonijiet mir-reġim. Il-pożizzjonijiet li huwa għandu fil-qasam sportiv, speċjalment bħala President tal-Bord tal-klabb tal-futbol FC Dynamo Minsk u President tal-Federazzjoni Bjelorussa tal-lotta, jikkonfermaw l-assoċjazzjoni tiegħu mar-reġim.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

Давндько, Геннадий Брониславович

DtT: 29.09.1955, Senno, Vitebsk region

President tal-kumpannija Radju-Televiżiva tal-Istat Jiddeskrivi lilu nnifsu bħala demokratiku awtoritarju, kien responsabbli għall-promozzjoni tal-propaganda tal-istat fuq it-TV, li appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

Дранiца, Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Prosekutur tal-Armata. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

Дубiнiна, Жанна Пятроўна

Дубинина, Жанна Петровна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Zavodskoi ta' Minsk. Fl-2010 mmultat jew ikkundannat lir- rappreżentanti tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Hulyak Vital, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010. 12. 20, Vaskabovich Lyudmila, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR), c) 2010. 12. 20, Urywski Alyaksandr, għaxart ijiem il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Stashulyonak Veranika, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); e) 2010. 12. 20, Say Syarhey, 10 ijiem il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Maksimenka Hastassya, 10 ijiem il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Nikitarovich Yuliya, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

41

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

Дудкiн, Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Prosekutur dwar Kwistjonijiet ta' Trasport tal-Bjelorussja. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Prosekutur tad-Distrett ta' Vitebsk li jġorr responsabbiltà għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

DtT: 20.09.1954

ID: 3200954E045PB4

Kap tal-Kumitat reġjonali tad-dwana ta' Hrodna, kien l-Ewwel Viċi President tal-KGB (2005-2007), kien Viċi Kap tal-Kumitat tad-Dwana tal-Istat.

Huwa responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, b'mod partikolari fl-2006 u l-2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

DtT: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Bħala Viċi Kap tal-KGB, jaqsam ir-responsabbiltà għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

Есьман, Валерый Аляксандр-авiч

Есьман, Валерий Александрович

 

Imħallef tal-Qorti tad-Distrett Ċentrali tal-belt ta' Minsk. Huwa kien direttament involut fil-proċessi kontra dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich għal 10 ijiem, 11-il jum u 12-il jum ħabs rispettivament. F'Ġunju, Lulju u Ottubru 2011, huwa kkundanna diversi attivisti oħra għal 10 ijiem u 11-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

Фармагей, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

DtT: 27.08.1962

Viċi Kap tal-Akkademja tal-Ministeru tal-Intern. Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu (sa Ġunju 2011) bħala Kmandant tal-Milizzja tal-Belt ta' Minsk ikkmanda l-forzi tal-milizzja ta' Minsk li wettqu repressjoni brutali ta' dimostrazzjoni fid-19 ta' Diċembru 2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка, Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко, Сергей Александрович

 

Viċi Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus’. Huwa responsabbli li jwassal il-propaganda tal-istat fil-midja stampata, li appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata u li mhix vera, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

Гусев, Алексей Викторович

 

Responsabbli għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tat-tixrid ta' informazzjoni falsifikata permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni kkontrollati mill-istat. Kien l-Ewwel Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President.

Oriġini u leħen tal-propaganda tal-istat, li tipprovoka, tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

Гайдукевiч, Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич, Валерий Владимирович

DtT: 19.01.1953

PtT: Behoml, distrett ta' Dokshitski, reġjun ta' Vitebsk

Viċi Ministru tal-Intern. Kmandant tat-truppi interni, u Membru tal-Parlament fil-Kamra Inferjuri.

Bħala kmandant tat-truppi interni, huwa kien responsabbli għar-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjoni fid-19 ta' Diċembru 2012 f'Minsk, fejn it-truppi tiegħu kienu minn tal-ewwel li involvew ruħhom attivament.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

DtT: 1952 Borisov

Meta kien Ministru tal-Ġustizzja s-servizzi tiegħu fasslu liġijiet li huma repressivi lejn is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Huwa wkoll ċaħad jew neħħa r-reġistrazzjoni lil NGOs u partiti politiċi u injora atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

Гарбатоўскi, Юрый Аляксандравiч

Горбатовский, Юрий Александрович

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-2010 mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Hubskaya Iryna, 10 ijiem il-ħabs; b) 2010. 12. 20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 ijiem il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Mikheyenka Yahor, 12-il jum il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Burbo Andrey, 10 ijiem il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Pushnarova Hanna, 10 ijiem il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Shepuraw Mikita, 15-il jum il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Zadzyarkowski Andrey, 10 ijiem il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Yaromyenkaw Yawhen,10 ijiem il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

Герасiменка, Генадзь Анатольевiч

Герасименко, Геннадий Анатольевич

 

Viċi Kap tal-Istitut tas-Sigurtà Nazzjonali (skola tal-KGB) u kien Kap tal-KGB tad-Distrett ta' Vitebsk.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Vitebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч, Вольга Иванаўна

(Герасiмовi- ч Вольга Иваноўна)

Герасимович, Ольга Ивановна

 

Prosekutur li ppreżenta l-kawża kontra Byalyatski fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk wara l-applikazzjoni ta' Byalyatski lill-qorti dwar id-detenzjoni tiegħu. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

Германовiч, Сяргей Мiхайлавiч

Германович, Сергей Михайлович

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Oktiabrski ta' Minsk. Fl-2010 mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Sidarevich Katsyaryna, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010. 12. 20, Lyskavets Paval, 15-il jum il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Sachylka Syarhey, 15-il jum il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Krawtsow Dzianis, 10 ijiem il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Vyarbitski Uladzimir, 15-il jum il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Newdakh Maksim, 15-il jum il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

Гiгiн, Вадзiм Францевiч

Гигин, Вадим Францевич

DtT: 1977

Kap Editur tal-ġurnal ta' kull xahar ‘Belorusskaia Dumka’ tal-Amministrazzjoni tal-President.

Huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-midja stampata. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata, partikolarment wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

Грачова, Людмiла Андрэеўна

Грачева, Людмила Андреевна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Leninski ta' Minsk. Trattat il-kawża tal-ex-kandidati presidenzjali Nikolai Statkevich u Dmitri Uss, kif ukoll l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov u Dmitri Bulanov. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

Гуреев, Сергей Викторович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala ex-Viċi Ministru tal-Intern u Kap tal-Investigazzjoni Preliminari, huwa kien responsabbli għas-suppressjoni vjolenti ta' protesti u ksur tad-drittijiet tal-bniedem matul il-proċedimenti tal-investigazzjonijiet fir-rigward tal-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010. Issieħeb mal-forzi ta' riżerva fi Frar 2010.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова, Вольга Аркадзьеўна

Гусакова, Ольга Аркадьевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, Aleksandryna Alibovich u Volha Kashtalian, għal 10 ijiem ħabs, u Aliaksei Varonchanka u Eryk Arlou għal 12-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

Якубовiч, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

DtT: 23.09.1946

Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament maħtur mill-President Lukanshenka, Kap editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u tal-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus‧.

Huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-mezzi tal-istampa. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata. Kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

DtT: 22.04.1976, Borisov

Assistent tal-President, Kap tad-Dipartiment tal-Ideoloġija tal-Amministrazzjoni tal-President.

Kreatur ewlieni tal-ideoloġija tar-reġim u l-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

DtT: 29.1.1953,

PtT: Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tal-Bjelorussja. Mill-1996, kienet waħda mill-persuni ewlenin parteċipanti fil-falsifikazzjonijiet tal-elezzjonijiet u r-referendum frodulenti, b'mod partikolari fl-2004, l-2006, l-2008, l-2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

Ярута, Вiктар Георгiевiч

Ярута, Виктор Георгиевич

 

Kap tal-Bord tal-KGB għall-Komunikazzjonijiet tal-Istat. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

DtT: 26.11.1961

PtT: Buchani, Distrett ta' Vitebsk

Indirizz: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Numru tal-passaport: MP0515811

Viċi President tal-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Ex-imħallef tal-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fis-6 ta' Awwissu 2006, ikkundanna għall-ħabs lill-attivisti tas-soċjetà ċivili mill-Inizjattiva Ċivika "Sħubija" talli mmonitorjaw l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2006. Nikolai Astreiko ġie kkundannat għal sentejn ħabs, Timofei Dranchuk għal sena, Aleksandr Shalaiko u Enira Bronitskaya għal 6 xhur.

Il-mod kif mexxa l-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

DtT: 1968

Kap tal-pulizija reġjonali ta' Vitebsk. Kien Viċi Kap tal-Pulizija ta' Minsk u Kap tal-iskwadra ta' kontra l-irvellijiet (OMON) ta' Minsk. Ikkmanda t-truppi li xejnu d-dimostrazzjonijiet paċifiċi tad-19 ta' Diċembru 2010 u ħa sehem personalment fil-brutalità, u għal dan, irċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka fi Frar 2011. Fl-2011 ikkmanda wkoll it-truppi li rażżnu diversi protesti oħra minn attivisti politiċi u ċittadini paċifiċi f'Minsk.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович- Мишнева Людмила

 

Prosekutur tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk li fl-2011 kienet involuta fiċ-ċaħda tal-appell kontra s-sentenza ta' Dmitri Dashkevich u Eduard Lobov, attivisti tal-Molodoi Front (Young Front). Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов, Вадим Дмитриевич

DtT: 30.10.1964

PtT: Ukraina

ID: 3301064A004PB5

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

Иванов, Сергей

 

Viċi Kap tad-Diviżjoni ta' Provvisti tad-Direttorat tal-Ideoloġija u l-Persunal tad-Dipartiment Muniċipali tal-Intern ta' Minsk. Fi Frar 2011 huwa rċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu u l-implimentazzjoni tal-ordnijiet matul ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов, Владимир Владимирович

 

Ajjutant/Konsulent għall-Ministru tal-Ġustizzja. Bħala l-ajjutant għall-Ministru tal-Ġustizzja, huwa kien responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, billi elabora liġijiet li huma repressivi għas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, issorvelja l-ħidma tal-imħallfin u l-prosekuturi, caħad jew neħħa r-reġistrazzjoni għal NGOs u partiti politiċi, ħa deċiżjonijiet kontra avukati li jiddefendu l-priġunieri politiċi, kif ukoll injora deliberatament l-atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

Кадзiн, Раман

Кадин, Роман

 

Uffiċjal Kmandant tal-Provvista Teknika u tal-Armi tas-Servizz tal-Għassa Motorizzata.

Fi Frar 2011 huwa rċieva għotja ta' premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu u l-implimentazzjoni tal-ordnijiet matul ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач, Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач, Владимир Викторович

 

Kap tal-KGB tar-reġjun u l-belt ta' Minsk u kien Viċi Kap tal-KGB għal Minsk. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika f'Minsk.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

DtT: 21.03.1958

ID: 3210358C033PB6

Membru tal-Kumitat Elettorali Ċentrali u President tal-Kumitat Elettorali Reġjonali tar-reġjun ta' Brest. Bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2006 u l-2010 fir-reġjun ta' Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

Комаровская, Ольга Павловна

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosh-chenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret u Oleg Fedorkevich. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров, Валерий Николаевич

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

DtT: 3.1.1954

PtT: Akulintsi, Distrett ta' Mohilev

ID: 3030154A124PB9

Huwa għandu rabtiet mill-qrib mal-President Lukashenka li miegħu ħadem mill-qrib matul is-snin tmenin u l-aktar fis-snin disgħin. Kien President tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, maħtur mill-President. Kien wieħed mill-atturi ewlenin fl-elezzjoni presidenzjali frodulenti fl-2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

Каровiна, Наталля Уладзiмiраўна

Коровина, Наталья Владимировна

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Frunzenski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 06. 30, Tsyareshchanka Uladzimir, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); b) 2011. 06. 30, Sytsko Stefan, 10 ijiem il-ħabs; c) 2011. 06. 30, Arapinovich Alyaksandr, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); d) 2011. 06. 30, Yukhnowski Dzyanis, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); e) 2011. 06. 30, Sarachuk Yulian, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); f) 2011. 06. 23, Shewtsow Syarhey, 8 unitajiet bażi ta' kuljum (280 000 BLR); g) 2010. 12. 20, Vashkevich Alyaksandr, 10 ijiemil-ħabs; h) 2010. 12. 20, Myadzvedz Lyeanid, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

DtT: 28.4.1964

PtT: Novokuznetsk, ir-Russja

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tal-Belt ta' Minsk, kien Membru tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament, bħalissa Viċi Sindku ta' Minsk. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali, b'mod partikolari fl-2006 fil-Belt ta' Minsk.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

DtT: 15.1.1941

PtT: Usokhi, Distrett ta' Mohilev

President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Inferjuri. Figura importanti fir-reġim ta' Lukashenka.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба, Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tas-CEC, kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалеў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалев Александр Михайлович

 

Direttur tal-kamp tal-priġunieri f'Gorki. Huwa kien responsabbli għat-trattament inuman tad-detenuti, speċjalment għall-persekuzzjoni u t-tortura tal-attivist tas-soċjetà ċivili Dmitri Dashkevich, li ntefa' l-ħabs b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

Казак, Вiктар Уладзiмiравiч

Казак, Виктор Владимирович

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Arlou and Dzmitry Kresik għal 12-il jum ħabs, u Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko u Hanna Dainiak għal 10 ijiem ħabs.

Fis-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-viċi mexxej tal-"Front taż-Żgħażagħ" għal 10 ijiem ħabs għall-parteċipazzjoni tiegħu fid-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

Fl-4 u s-7 ta' Lulju 2011, fit-8 ta' Novembru 2011, u fl-20 ta' Diċembru 2011, huwa kkundanna diversi attivisti (Viktoriya Bandarenka, 10 ijiem ħabs; Andrei Zakhareuski, 5 ijiem ħabs; Mikhail Muski, 7 ijiem ħabs; Raman Grytsevich, 7 ijiem ħabs).

Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

Кожевников, Андрей

 

Prosekutur pubbliku tal-kawża kontra l-ex-kandidati presidenzjali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, il-membri tat-tim tal-kampanja ta' Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta u Sergei Vozniak, kif ukoll il-Viċi President tal-Young Front, Anastasia Polozhanka. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

DtT: 1964, Brest

Direttur Ġenerali tal-kanal televiżiv pubbliku ‘Stolichnoe Televidenie’, awtur u preżentatur tal-programm televiżiv "L-istampa tad-dinja". Dan il-programm huwa strument tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u jiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

Kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

Хадановiч, Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович, Александр Александрович

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali tal-belt ta' Minsk. Kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivist tas-soċjetà ċivili Uladzimir Kozhych għal 14-il jum ħabs. Fil-31 ta' Jannar 2011, huwa kkundanna lill-attivist tas-soċjetà ċivili Maksim Viniarski għal 10 ijiem ħabs għall-parteċipazzjoni tiegħu f'dimostrazzjoni b'appoġġ għall-priġunieri politiċi. Fl-24 u s-26 ta' Ottubru 2011 huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Alyaksandr Valantsevich u Alyaksandr Saldatsenka għal 7 ijiem ħabs. Fid-9 ta' Jannar 2012, huwa kkundanna lill-attivist tas-soċjetà ċivili Mikita Kavalenka għal 15-il jum ħabs għall-parteċipazzjoni tiegħu f'azzjoni ta' minuta b'appoġġ għall-priġunieri politiċi. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Konsulent Anzjan tad-Diviżjoni tal-Organizzazzjonijiet Soċjali, Partiti u NGOs tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Ħa sehem attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika sa mill-2001, billi personalment ċaħad li jirreġistra NGOs u partiti politiċi, li f'bosta każi wassal biex jiġu aboliti.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

Хаткевич, Евгений Викторович

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20, it-22 u s-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, Alyaksandra Suslava and Svitlana Pankavets,għal 10 ijiem ħabs, Fedar Masliannikau u Mikhas Lebedz għal 12-il jum ħabs, u Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski and Mikhas Pashkevich għal 15-il jum ħabs. Fl-2011 u l-2012, huwa kkundanna lil attivisti oħra għal perijodi li jvarjaw minn 7 ijiem sa 14-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

Хмарук, Сяргей Канстанцiн-авiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Prosekutur tad-Distrett ta' Brest. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, huwa ċaħad l-appell kontra s-sentenza tal-attivist politiku Vasili Parfenkov. Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Fl-24 ta' Jannar 2012, huwa ċaħad l-appell ta' Ales Byalyatski kontra s-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk anki jekk il-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

Хрипач, Сергей Федорович

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef, huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex-kandidati presidenzjali Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klas-kovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov u, bħala mħallef assoċjat, Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

Хвайнiцкая, Жанна Анатольеўна

Хвойницкая, Жанна Анатольевна

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Zavodskoi ta' Minsk. Hija immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Makarenka Adam, 6 ijiem il-ħabs; b) 2010. 12. 20, Bachyla Uladzimir, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010. 12. 20, Kukalyew Syarhey,10 ijiem il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Astafyew Alyaksandr,10 ijiem il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Yazerski Raman,10 ijiem il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Sapranyetskaya Darya,10 ijiem il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Aheyeva Iryna,10 ijiem il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Drahun Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabsi) 2010. 12. 20, Shambalava Tatsyana, 10 ijiem il-ħabs; j) 2010. 12. 20, Dzyemidzyuk Barys, 10 ijiem il-ħabs; k) 2010. 12. 20, Kassabuka Alyaksandr,10 ijiem il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyo-novich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tar-Reġjun ta' Brest, Kap tal-organizzazzjoni ta' trade unions reġjonali favur ir-reġim.

Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

ID: 4280558A069PB9

Ħadmet attivament biex timmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Bħala ex-Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

Кочык, Аляксандр Васiльевiч

Кочик, Александр Васильевич

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski tal-belt ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 07, Revut Yawhen, 8 ijiem il-ħabs, b) 2011. 07. 04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 ijiem il-ħabs; c) 2011. 06. 23, Kazak Zmitser, 28 unità bażi ta' kuljum (980 000 BLR); d) 2010. 12. 20, Dzyezidzenka Dzianis, 12-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Navumovich Syarhey, 14-il jum il-ħabs, f) 2010. 12. 20, Kavalenka Wsevalad, 15-il jum il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Tsupa Dzyanis,15-il jum il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Makashyn Syarhey, 10 ijiem il-ħabs; i) 2010. 12. 20, Zhakhavets Illya, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

Колас, Алена Пятроўна

Колос, Елена Петровна

 

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President. Oriġini u leħen importanti tal-propaganda tal-istat, li tipprovoka, tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

Комар, Вольга

Комар, Ольга

 

Imħallef tad-Distrett Frunzenski ta' Minsk, li qed jittratta l-kawża tad-dimostrant Vasili Parfenkov Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конан, Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala Viċi Prosekutur Ġenerali kien inkarigat u involut direttament fl-attivitajiet kollha tal-intelligence li twettqu mill-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali kontra entitajiet indipendenti u tal-oppożizzjoni, inkluż fl-2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов, Владимир Владимирович

 

Imħallef fil-Qorti tal-Belt ta' Minsk li awtorizza ċ-ċaħda tal-appell ta' Byalyatski. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

Корж, Iван Аляксеевiч

Корж, Иван Алексеевич

 

Kap tal-KGB tad-Distrett ta' Hrodna. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

DtT: 13.7.1948

PtT: Borisov

ID: 3130748A017PB8

Kap tal-Federazzjoni tat-Trade Unions. Kien Viċi Prim Ministru u Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Figura ċentrali u sostenitur tar-reġim. Huwa responsabbli għall-vjolazzjonijiet fil-ħolqien frodulenti ta' kumitati elettorali, fejn il-membri tat-trade unions ta' favur ir-reġim jirrappreżentaw parti prinċipali, u għan-nomina frodulenti ta' kandidati, u għall- pressjoni li saret fuq il-ħaddiema biex jivvutaw għar-reġim.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Kap tal-GRU. Responsabbli għall-ħidma tas-servizzi tal-intelligence fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

Красоўская, Зiнаiда Уладзiмiраўна

Красовская, Зинаида Владимировна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2010 mmultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Krawchuk Volha, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010. 12. 20, Charukhina Hanna, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); c) 2010. 12. 20, Dubovik Alena, 15-il jum il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Boldzina Alena, 12-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Syrakvash Andrey, 15-il jum il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Klimko Nastassiya, 12-il jum il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Kuwshinaw Viktar, 15-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот, Iгар Уладзiмiравiч

Крот, Игорь Владимирович

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, huwa ċaħad l-appell kontra s-sentenza tal-attivist politiku Vasili Parfenkov. Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tar-Reġjun ta' Vitebsk. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Vitebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

Крыштаповiч, Леў Еўстафьевiч

Криштапович, Лев Евстафьевич

 

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Informazzjoni u l-Analiżi tal-Amministrazzjoni tal-President.

Oriġini u leħen importanti tal-propaganda tal-istat, li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili jitpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju, bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

Кухарчык, Петр Дзмiтрыевiч

Кухарчик, Петр Дмитриевич

DtT: 22.02.1945

ID 3220345A033PB9

Rettur tal-Università Statali tal-Pedagoġija ta' Minsk Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклiс, Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Viċi Prosekutur Ġenerali responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

Кулешов, Анатолий Нилович

DtT: 25.07.1959

PtT: Ali-Bairamly, Azerbaijan

ID: 3250759A066PB3

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala Ministru tal-Intern ikkmanda t-truppi tal-Ministeru tal-Intern li wettqu repressjoni brutali tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u wera li kien x'aktarx kburi minn din ir-responsabbiltà. Assenjat mal-forzi ta' riżerva tal-armata f'Jannar 2012.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулiк, Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Prosekutur tal-Belt ta' Minsk sal-31 ta' Lulju 2012. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Wieħed mill-atturi ewlenin tar-repressjoni, inkluż repressjoni vjolenti, tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili bejn l-2002 u l-2008. Huwa kien Viċi Prosekutur Ġenerali, rwol ċentrali fis-sistema ġudizzjarja tar-reġim ta' Lukashenka.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Kien President tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tar-reġjun ta' Minsk.

Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali, b'mod partikolari fl-2006 fir-reġjun ta' Minsk.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

Кузнецов, Игорь Никонович

 

Kap taċ-Ċentru ta' Taħriġ tal-KGB, kien Kap tal-KGB tar-reġjun ta' Minsk u tal-belt ta' Minsk.

Bħala l-persuna responsabbli għat-tħejjija u t-taħriġ tal-persunal tal-KGB, huwa kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Fir-rigward tal-funjonijiet preċedenti tiegħu, huwa kien responsabbli għall-istess ħidma repressiva tal-KGB fil-belt ta' Minsk u fir-reġjun ta' Minsk.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

Кузняцова, Наталля Анатольеўна

Кузнецова, Наталья Анатольевна

DtT: 1973, Minsk

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivista tas-soċjetà ċivili Anastasia Lazareva għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużata.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

Лапко, Maксiм Федаравiч

Лапко, Максим Федорович

 

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Raman Scherbau u Vital Tratsiakou għal 10 ijiem ħabs, Yuri Krylovich u Pavel Kavalenka għal 15-il jum ħabs, lill-attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ Zmitser Kremenitski u Uladzimir Yaromenak rispettivament għal 14 u 15-il jum ħabs. Fl-2012, huwa kkundanna lil attivisti oħra, partikolarment lil attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ, għal termini ta' żmien li jvarjaw minn 10 ijiem sa 15-il jum ħabs. Fis-17 ta' Lulju 2012, huwa kkundanna lil Raman Vasiliev u Uladzimir Yaromenak rispettivament għal 12 u 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

Лапо, Людмiла Iванаўна

Лаппо, Людмила Ивановна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Frunzenski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 07, Melyanets Mikalay, 10 ijiem il-ħabs; b) 2011. 06. 30, Shastseryk Uladzimir, għaxart ijiem il-ħabs; c) 2011. 06. 30, Zyakaw Eryk, 10 ijiem il-ħabs; d) 2011. 04. 25, Grynman Nastassiya, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); e) 2010. 12. 20, Nikishyn Dzmitry,11-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

Лапцева, Алена Вячаславаўна

Лаптева, Елена Вячеславовна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Zavodskoi Rayon ta' Minsk Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau u Tatsyana Vaikovih għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

Лапценак, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

DtT: 31.08.1947, Minsk

Responsabbli għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tat-tixrid ta' informazzjoni falsifikata permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni kkontrollati mill-istat. Bħala ex-Viċi Ministru tal-Informazzjoni kellu rwol prinċipali fil-promozzjoni tal-propaganda tal-istat li tappoġġa u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili tpinġew sistematikament b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata u li mhix vera.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Viċi Prosekutur Ġenerali, responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

DtT: 18.01.1951

Nevinyany, Reġjun ta' Minsk

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tal-Bjelorussja.

Mis-sena 2000 kien wieħed mill-atturi ewlenin involuti fil-falsifikazzjonijiet f'elezzjonijiet u referenda frodulenti, b'mod partikolari fl-2004, l-2006, l-2008, l-2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

Лемяшонак, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

DtT: 14.05.1947

Kap Editur tar-"Republika”, gazzetta tal-Kunsill tal-Ministri. Fil-pożizzjoni tiegħu huwa wieħed mill-aktar membri li jinstema' u influwenti tal-magna ta' propaganda tal-istat fil-midja stampata. Huwa appoġġa u ġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata, partikolarment wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

Лябедзiк, Мiхаiл Пятровiч

Лебедик, Михаил Петрович

 

L-Ewwel Viċi Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus’. Sors ta' politika favur il-gvern, jiffalsifika l-fatti u jagħmel kummenti inġusti dwar il-proċessi li jkunu għaddejjin fil-Bjelorussja kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, li sistematikament ġew deskritti b'mod negattiv u derogatorju, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2010.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

Лесковский, Иван Анатольевич

 

Kap tal-KGB għal Homel u ex-Viċi Kap tal-KGB għal Homel. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

Люштык, Сяргей Анатольевiч

Люштык, Сергей Анатольевич

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomaiski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 14, Struy Vitali, 10 unitajiet bażi ta' kuljum (35 000 BLR); b) 2011. 07. 04, Shalamitski Paval, 10 ijiem il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 ijiem il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Dranchuk Yuliya, 13-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Lapko Mikalay, 12-il jum il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Pramatoraw Vadzim,12-il jum il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

DtT: 1944, Karabani

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Fir-rwol li kellu bħala President tal-Kumitat għall-Kontroll mill-Istat kien wieħed mill-persuni ewlenin involuti fil-każ ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu ‧Vyasna‧, Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv sabiex iddefenda u ta l-għajnuna lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

DtT: 18.11.1947

PtT: Pristupovschina, Reġjun ta' Minsk

(д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл)

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Kien President Kummissjoni Elettorali Reġjonali fid-distrett ta' Hrodna.

Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali, b'mod partikolari fl-2006 fir-reġjun ta' Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

DtT: 30.8.1954

PtT: Kopys, Distrett ta' Vitebsk

President tar-Repubblika tal-Bjelorussja.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандр-авiч

Лукашенко, Дмитрий Александрович

DtT: 23.03.1980

Negozjant, b'partiċipazzjoni attiva f'operazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu l-familja Lukashenko.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

Лукашенко, Виктор Александрович

DtT: 28.11.1975

Assistent/Ajjutant tal-President f'Affarijiet ta' Sigurtà Nazzjonali.

Bħala wieħed mill-eqreb kollaboraturi ta' missieru, kellu rwol ċentrali fil-miżuri repressivi implimentati kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. Bħala membru ewlieni tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Istat, kien responsabbli għall-koordinazzjoni ta' miżuri repressivi kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, b'mod partikolari fir-repressjoni vjolenti tad-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

Лукомскi, Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

DtT: 12.08.1971

ID: 3120871A074PB7

Kmandant tar-Riġment Speċjali tal-Ministeru tal-Intern tal-Belt ta' Minsk.

Ikkmanda t-truppi li rażżnu dimostrazzjoni paċifika fid-19 ta' Diċembru 2010, u għal dan irċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka fi Frar 2011. F'Ġunju 2011, ikkmanda wkoll truppi li wettqu repressjoni fuq ċittadini paċifiċi f'Minsk.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

Лутаў, Дзмiтрый Мiхайлавiч

Лутов, Дмитрий Михайлович

 

Prosekutur fil-proċess ta' Syarhei Kavalenka li ngħata sentenza ta' sentejn u xahar il-ħabs talli ma ħarisx il-probation. Syarhei Kavalenka qabel kien ingħata sentenza sospiża talli dendel barra bandiera bajda-ħamra-bajda, simbolu tal-moviment tal-oppożizzjoni, fuq siġra tal-Milied f'Vitsebsk. Is-sentenza sussegwenti mogħtija mill-imħallef fil-kawża kienet ħarxa b'mod sproporzjonat meta titqies in-natura tar-reat u mhux konformi mal-kodiċi kriminali tal-Bjelorussja. L-azzjonijiet ta' Lutau kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

Макей, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

DtT: 5.08.1958, Reġjun ta' Hrodna

ID:

3050858A060PB5

Ministru tal-Affarijiet Barranin, kien Kap tal-Amministrazzjoni tal-President.

Bħala Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien meqjus it-tieni l-aktar persuna b'saħħitha fir-reġim u, bħala tali, kien responsabbli għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet frodulenti fl-2008 u l-2010 u għar-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

Маладцова, Таццяна

Молодцова, Татьяна

 

Prosekutur tad-Distrett Frunzenski ta' Minsk, li qed tittratta l-kawża ta' Aleksandr Otroshchenkov, ta' Aleksandr Molchanov u ta' Dmitri Novik Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

DtT: 29.08.1949,

Vetenevka, Slonim rayon, Reġjun ta' Hrodna

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

ID: 3290849A002PB5

Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà.

Responsabbli għas-servizzi tas-sigurtà kollha tal-istat. Ippjana u ordna r-repressjoni ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

Маслаков, Валерий Анатольевич

 

Kap tal-Bord tal-KGB għall-Intelligence. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

Мазоўка, Анжалiка Мiхайлаўна

Мазовкo, Анжелика Михайловна

(Мазовкa, Анжелика Михайловна)

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Sovetski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011.07.14, Bussel Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabs; b) 2011.07.14, Krukowski Syarhey, 8 ijiem il-ħabs; c) 2011.07.14, Kantsin Yahor, 10 ijiem il-ħabs; d) 2011.07.07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 ijiem il-ħabs; e) 2010.12.21, Nyanakhaw Andrey, 15-il jum il-ħabs; f) 2010.12.20, Myslivets Ihar, 15-il jum il-ħabs; g) 2010.12.20, Vilkin Alyaksey, 12-il jum il-ħabs; h) 2010.12.20, Kharitonaw Paval, 12-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, bħala riżultat ta' dan kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка, Кiрыл Biктapaвiч

Мазовка, Кирилл Викторович

 

Prosekutur tal-każ Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich u Eduard Lobov, attivisti tal-Molodoi Front (Young Front), ġew ikkundannati diversi snin ħabs għal “vandaliżmu”. Il-motivazzjoni wara l-priġunerija tagħhom kienet li huma t-tnejn ipparteċipaw attivament fil-kampanja elettorali f’Diċembru 2010 fejn appoġġaw wieħed mill-kandidati tal-oppożizzjoni.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

Меркуль, Наталля Biктapaўнa

Меркуль, Наталья Викторовна

DtT: 13.11.1964

Direttriċi tal-Iskola Sekondarja fil-Belt ta' Talkov, id-Distrett ta' Pukhovichi. Fis-27 ta' Jannar 2011 hija lliċenzjat lil Natalia Ilinich, għalliema rrispettata ħafna tal-iskola sekondarja minħabba l-fehmiet politiċi tagħha u l-parteċipazzjoni tagħha fl-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Kien President tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali fid-distrett ta' Mohilev. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali, b'mod partikolari fl-2006 fir-reġjun ta' Mohilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

DtT: 5.2.1978

PtT: Minsk

Indirizz: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Numru tal-passaport: MP1313262

Prosekutur Pubbliku.

Fl-2006, ittratta l-każ tal-Inizjattiva Ċivika "Sħubija" talli mmonitorjaw l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2006. L-akkuża ppreżentata minnu kontra Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko u Enira Bronitskaya kienet motivata politikament u kienet tinkludi ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

Мiхальчанка, Аляксей

Михальченко, Алексей

DtT: 1973

Ġurnalist tal-kanal ONT tat-Televiżjoni tal-Istat b'pożizzjoni influwenti. Huwa l-anchorman tal-programm tat-televiżjoni "Ngħiduha kif inhi". Dan il-programm huwa strument tal-propaganda tal-istat fuq it-televiżjoni, li jappoġġa u jiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata. Huwa kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti tad- dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

DtT: 14.10.1949

PtT: Sosnovka, Shklov rayon, Distrett ta' Mohilev

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Kien President tal-Kumitat Elettorali Reġjonali tar-reġjun ta' Homel, kien Membru tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli direttament għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali, b'mod partikolari fl-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2006 fir-reġjun ta' Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

DtT: 18.10.1954

PtT: Kosuta, Reġjun ta' Minsk

Kap tal-Qorti Kostituzzjonali u kien Prosekutur Ġenerali attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Fil-kapaċità preċedenti tiegħu, kien wieħed mill-persuni ewlenin involuti fir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u tas-soċjetà ċivili, mill-2004 sal-2008. Sa mill-ħatra tiegħu fil-Qorti Kostituzzjonali fl-2008, implimenta fedelment il-politika repressiva tar-reġim u vvalida liġijiet repressivi anke meta dawn kienu jiksru l-kostituzzjoni.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

Митрахович, Ирина Алексеевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Aleh Yastrutseu u Mark Metsialkou għal 15-il jum ħabs. Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Eduard Baida u Andrei Ratsolka għal 10 ijiem ħabs, and Artsem Starykau għal 12-il jum ħabs talli ħadi sehem fi protesta silenzjuża. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Prosekutur tar-reġjun ta' Hrodna. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-10 ta' Jannar 2011, hija kkundannat lill-attivist tal-Front taż-Żgħażagħ Yulian Misiukevich għal 12-il jum ħabs, u fil-21 ta' Jannar 2011 u fil-31 ta' Jannar 2011 rispettivament hija kkundannat lill-attivist politiku Usevalad Shasharin, u lill-attivist tas-soċjetà ċivili Tsimafei Atranschankau għal 9 ijiem ħabs kull wieħed.

Hija kkundannat ukoll fis-27 ta' Diċembru 2010 u fl-20 ta' Jannar 2011 rispettivament, lid-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Mikhail Matskevich għal 10 ijiem ħabs u lill-attivist tas-soċjetà ċivili Valer Siadou għal 12-il jum ħabs għall-parteċipazzjoni tagħhom f'azzjoni b'appoġġ għall-priġunieri politiċi.

Kienet ukoll direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tal-attivisti tas-soċjetà ċivili fl-2011. Fl-4 u fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lil Anton Glinisty u Andrei Ignatchyk għal 10 ijiem ħabs. Hija kienet ukoll direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tal-attivisti politiċi fl-2012.

Fit-22 ta' Frar 2012, hija kkundannat lill-attivist politiku prominenti Pavel Vinagradu għal 10 ijiem ħabs, li fuqu hija imponiet, fl-10 ta' April 2012, superviżjoni preventiva tal-pulizija għal sentejn. Fit-23 ta' Marzu 2012, hija kkundannat lill-attivisti politiċi Mikhas Kostka u Anastasia Shuleika mir-"Revoluzzjoni permezz tan-netwerks soċjali" għal 5 ijiem ħabs.

Fil-21 ta' April 2012, hija reġgħet ikkundannat lil din tal-aħħar għal 10 ijiem ħabs. Fl-24, il-25 u s-26 ta' Mejju 2012, hija kkundannat lill-attivisti tal-Front taż-Żgħażagħ Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski u Raman Vasiliev għal 10 ijiem, 10 ijiem and 12-il jum ħabs rispettivament. Fit-22 ta' Ġunju 2012, hija kkundannat lill-ġurnalist tal-Euroradio Paval Sverdlou għal 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

DtT: 7.2.1956,

PtT: Smolensk (Russja)

Naqas milli jieħu azzjoni biex jinvestiga l-każ tal-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Kien Ministru tal-Intern u kien ukoll Kap tas-Servizz tas-Sigurtà tal-President.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка, Васiль Андрэевiч

Назаренко, Василий Андреевич

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Ministru, huwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Vasili Parfenkov u bħala mħallef assoċjat, Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

Някрасава, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Zavodskoi Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta; Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya, u Andrei Zialiony għal 15-il jum ħabs. Fl-4 u s-7 ta' Lulju 2011, u fis-6 ta' Ottubru 2011, hija kkundannat lil diversi attivisti (Katsiarina Davydzik, 10 ijiem ħabs; Yauguenia Kamarova, 10 ijiem ħabs; Aleh Bazhok, 10 ijiem ħabs; Yan Melnikau, 5 ijiem ħabs). Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

DtT: 11.2.1954

PtT: Parahonsk, Distrett ta' Pinsk

ID: 3110254A014PB5

Viċi Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni għat-Trattat tas-Sigurtà Kollettiva u kien Kap tas-Servizz tas-Sigurtà tal-President, kien Kap tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, kien Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Bħala Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien responsabbli direttament għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet frodulenti fl-2006 u għar-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

DtT: 28.9.1966

PtT: Diatlovo, Reġjun ta' Hrodna

Дятлово Гродненской Области

ID 3280966A011PB2

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Kien Membru tal-Kamra Superjuri kif ukoll kap tal-BRSM (Għaqda taż-żgħażagħ Bjelorussi). B'mod partikolari, bħala dan tal-aħħar, kien l-organizzatur ewlieni wara l-azzjonijiet minn attivisti tal-BRSM kontra dimostranti paċifiċi li pprotestaw kontra l-elezzjoni Presidenzjali frodulenti fl-2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед, Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

DtT: 5.3.1962,

PtT: Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

Kap tas-servizz tas-sigurtà tal-kumpannija holding Triple ta' Yuri Chizh, li kien Kap tal-Unità għal Skopijiet Speċjali fil-Ministeru tal-Intern. Bħala kmandant tat-truppi interni kontra l-irvellijiet kien responsabbli u involut direttament fir-repressjoni vjolenti ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi, b'mod partikolari fl-2004 u l-2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк, Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Bħala ex-Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

Падгайскi, Генадзь Данатавiч

Подгайский, Геннадий Донатович

 

Direttur tal-Kulleġġ Statali tal-Politeknika ta' Minsk Responsabbli għat-tkeċċija ta' studenti involuti fil-protesti wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

Палуян, Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян, Владимир Николаевич

DtT: 1961,

ir-raħal ta' Nekrashevichi tad-distrett ta' Karelichi tar-reġjun ta' Hrodna

Ministru tat-Taxxi u d-Dazji. Jissorvelja l-awtoritajiet tat-taxxa li jappoġġaw il-kawża kriminali kontra Byalyatski bl-użu tal-pretest ta' evażjoni tat-taxxa. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

DtT: 1966,

PtT: Vitebsk

Persuna ċentrali fl-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Kap tal-"Unur", l-Assoċjazzjoni tal-veterani mill-forzi speċjali tal-Ministeru tal-Intern, kien Kap tal-Grupp ta' Reazzjoni Speċjali fil-Ministeru tal-Intern (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

Пефцiеў, Уладзiмiр Паулавiч

Пефтиев, Владимир Павлович

DtT: 1 ta’ Lulju 1957,

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraina;

Nru tal-passaport attwali: MP2405942

Persuna assoċjata mal- President Lukashenka, Viktar Lukashenka u Dzmitry Lukashenka. Jipprovdi parir ekonomiku lill-President Lukashenka u huwa sponsor finanzjarju ewlieni tar-reġim ta' Lukashenka permezz tal-interessi kummerċjali tiegħu li jinkludu Sport Pari, BT Telecommunications u l-Kumpannija tal-Ispirti u l-Vodka Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пякарскi, Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala l-Ewwel Viċi Ministru tal-Intern kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

DtT: 24.10.1972

PtT: Minsk

ID: 4241072A012PB1

Assistent tal-President u kienet Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President. Fil-kapaċità preċedenti tagħha, kienet inkarigata mill-kwistjonijiet legali u tal-ġustizzja fl-Amministrazzjoni tal-President u kienet responsabbli direttament għall-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet frodulenti fl-2006 u l-2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

Полудзень, Яўген Яўгенавiч

(Палудзень Яўген Яўгенавiч)

Полудень, Евгений Евгеньевич

DtT: 30.01.1962

ID: 3300162A006PB3

Kien Viċi Ministru tal-Intern u Kap tal-Milizzja. Taħt il-kmand tiegħu, forzi tal-milizzja wettqu repressjoni brutali tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

Пракопаў, Юрый Вiктаравiч

Прокопов, Юрий Викторович

PtT: 07.10.1978

ID: 3071078A031PB4

Ġurnalist tal-kanal “Pervi” (Nru 1) tat-Televiżjoni tal-Istat b'pożizzjoni għolja u influwenti. Huwa l-anchorman tal-programm tat-televiżjoni "Fiċ-ċentru tal-attenzjoni".

Dan il-programm huwa strument tal-propaganda tal-istat fuq it-televiżjoni, li jappoġġa u jiġġusitfika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili. L-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili huma sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni estensiva u falsifikata. Huwa kien partikolarment attiv f'dan ir-rigward wara r-repressjoni vjolenti tad- dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010 u fi protesti sussegwenti.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

DtT:1.10.1963

PtT: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russja)

Ministru tal-Informazzjoni, ex-Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien Kap tad-Direttorat Ġenerali għall-Ideoloġija fl-Amministrazzjoni tal-President, kien Direttur taċ-Ċentru tal-Analiżi u l-Informazzjoni fl-Amministrazzjoni tal-President.

Kien wieħed mill-għejun u l-ilħna ewlenin tal-propaganda statali u tal-appoġġ ideoloġiku għar-reġim. Ingħata promozzjoni għall-pożizzjoni ta' Ministru, u minn dakinhar kompla jleħħen propaganda u appoġġ favur l-atti tar-reġim fil-konfront tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая, Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая, Наталья Владимировна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon ta' Minsk. Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya u Aliaksandra Chemisava għal 10 ijiem ħabs, u Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun u Vital Murashkevich għal 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

Пуцыла, Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла, Уладзiмiр Рыгоравiч)

Пуцило Владимир Григорьевич

 

President tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk bħala l-aħħar rimedju li jissorvelja s-sentenzi (mogħtija mill-qorti tal-prim'istanza u kkonfermati mill-qorti tal-appell) fil-każ tal-priġunier politiku magħruf internazzjonalment Pavel Severinets (il-ko-president tal-kumitat organizzattiv biex jinħoloq il-partit Kristjan Demokratiku Bjelorussu u l-mexxej tal-kampanja elettorali tal-kandidat presidenzjali għall-2010 Vital Rymashevski) u fil-każ ta' dak li kien priġunier politiku Aleksandr Otroshchenkov (segretarju għall-istampa tal-kandidat presidenzjali għall-2010 Andrei Sannikov). Huwa ċaħad il-kwerela ġudizzjarja kontra dawn is-sentenzi bi ksur ċar tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

DtT: 20.4.1971.

PtT: Rakov

Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Imħallef tal-Qorti Distrettwali Partizanski li qed tittratta l-każ ta' Likhovid. Hija kkundannat lis-Sur Likhovid, attivist ta' “Il-Moviment għall-Ħelsien”, għal tliet snin u nofs ħabs.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

DtT: 1.7.1951

PtT: Botnia, Reġjun ta' Mohilev

ID 3010751M102PB0

L-Ewwel Viċi Kap tal-Amministrazzjoni tal-President, kien Ministru tal-Edukazzjoni.

Għalaq l-Università tal-Umanità Ewropea, ordna r-repressjoni tal-istudenti tal-oppożizzjoni, u organizza lill-istudenti biex iġiegħlhom jivvutaw għar-reġim. Kellu rwol attiv fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet frodulenti fl-2008, l-2010 u l-2012, u fir-repressjoni sussegwenti ta' dimostranti paċifiċi fl-2008 u l-2010. Huwa qrib ħafna tal-President Lukashenka. Huwa l-Kap ta' Belaya Rus, l-organizzazzjoni ideoloġika u politika ewlenija tar-reġim.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава, Марына Юр’еуна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kienet responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

Равiнская, Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская, Татьяна Владимировна

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Pervomayski tal-belt ta' Minsk.

Fis-27 ta' April 2011, hija kkundannat lill-politiku Dmitri Bandarenka, koorindatur tal-kampanja ċivika "Belarus Ewropew" ta' dak li kien il-kandidat presidenzjali A. Sannikau għal sentejn fil-ħabs. Il-mod tagħha kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Imħallef tad-distrett ta' Moska f'Minsk. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika. Il-mod kif implimentat ir-rwol tagħha kkontribwixxa għall-ħolqien ta' atmosfera ta' biża' fis-soċjetà, b'mod partikolari b'rabta mal-elezzjonijiet tal-2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

Рэлява, Аксана Анатольеўна

(Рaлява, Аксана Анатольеўна)

Реляво, Оксана Анатольевна

 

Imħallef fil-Qorti tad-Distrett ta' Sovetski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 06. 23, Khalyezin Yuri, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); b) 2011. 06. 23, Rutski Alyaksandr, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); c) 2011. 03. 28, Ivashkevich Viktar, 10 ijiem il-ħabs; d) 2010. 12. 21, Asmanaw Arsen, 15-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Kudlayew Alyaksandr, 30 unità bażi ta' kuljum; f) 2010. 12. 20, Tryputsin Vitaut, 15-il jum il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Assipenka Andrey, 15-il jum il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Ardabatski Dzyanis, 15-il jum il-ħabs; i) 2010. 12. 20, Kazlowski Andrey, 15-il jum il-ħabs u 1 050 000 BLR. Ripetutament imponiet sentenzi taż ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

DtT: 15.4.1939

Mohilev

President tal-Kamra Superjuri tal-Parlament, ex-Viċi Kap inkarigat mill-Mezzi tal-Informazzjoni u l-Ideoloġija tal-Amministrazzjoni tal-President (2006-2008). F'dik il-pożizzjoni, kien wieħed mill-għejun u l-ilħna ewlenin tal-propaganda statali u tal-appoġġ ideoloġiku għar-reġim.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

Русак, Вiктар Уладзiмiра-вiч

Русак, Виктор Владимирович

DtT: 07.02.1955

ID: 3070255A000PB6

Kap tal-Bord tal-KGB għas-Sigurtà Ekonomika.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

DtT: 13.9.1947

PtT: Vygonoshchi, Distrett ta' Brest

Ħadem attivament biex jimmina d-demokrazija fil-Bjelorussja. Meta kien Ministru tal-Informazzjoni, kien il-persuna ċentrali responsabbli għall-pressjoni u r-repressjoni tal-ġurnalisti u l-mezzi tal-informazzjoni indipendenti bejn l-2003 u l-2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

DtT: 31.07.1966

Indirizz Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Numru tal-Passaport: MP2937413

Imħallef tal-Qorti Suprema. Ex-imħallef fil-qorti tad-distrett ta' Moska f'Minsk u fil-preżent imħallef fil-Qorti Suprema. Huwa kkundanna lil dak li kien kandidat presidenzjali, Alyaksandr Kazulin, għal ħames snin u nofs ħabs talli f'Marzu 2006 organizza protesti kontra l-elezzjonijiet frodulenti.

Il-mod kif mexxa l-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

Сайкоўскi, Валерый Iосiфавiч

Сайковский, Валерий Иосифович

Indirizz: Dipartiment tal-liġi tal-amministrazzjoni tad-distrett ta' Pervomaysky

Chornogo K. 5 uffiċċju 417

Tel.: +375 17 2800264

Maħtur Viċi Kap tad-Diviżjoni ta' Minsk tal-Kumitat tal-Investigazzjoni f'Jannar 2012. Bħala Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk, huwa ttratta l-proċess ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru Bjelorussu HR ‧Vyasna‧, Viċi President tal-FIDH. L-akkuża ppreżentata mill-prosekutur fil-proċess kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawkli sofrew minn repressjoni b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк, Ганна Валер'еўна

Самолюк, Анна Валерьевна

 

Kienet imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Frunzenski tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Alyaksandr Stsiashenka għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

Санько, Iван Iванавiч

Санько, Иван Иванович

 

Sindku, investigatur anzjan tal-KGB. Huwa wettaq investigazzjonijiet li inkludew l-użu ta' provi ffalsifikati kontra l-attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem billi ċaħħdu d-dritt ta' proċess ġust u l-ksur tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali (REC), ir-Reġjun ta' Hrodna. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Hrodna.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

Шадрина, Анна Станиславовна

 

Kienet Viċi Kap Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus’.

Hija responsabbli li twassal il-propaganda tal-istat fil-midja stampata, li pprovokat, appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili fid-19 ta' Diċembru 2010 bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Viċi Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni, kien Prosekutur tal-kumitat tar-reġjun ta' Homel responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

Шаграй, Рнта Пятроўна

Шаграй, Рита Петровна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Oktiabrski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Ales Sobal, Maksim Hrishel u Kastantsin Chufistau, għal 10 ijiem ħabs u lil Siarhei Kardymon għal 15-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

Шамёнаў, Вадзiм Iгаравiч

Шамёнов, Вадим Игоревич

 

Kaptan, kap tal-unità operattiva tal-kolonja penali IK-17 fi Shklov. Tefa' pressjoni fuq il-priġunieri politiċi, ċaħħadhom mid-dritttagħhom ta' korrispondenza, u heddidhom sabiex jikseb konfessjonijiet. Direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni bl-użu ta' trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti. L-azzjonijiet tiegħu kkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александр-авiч

Шестаков, Максим Александрович

 

Prosekutur li ppreżenta l-kawża kontra Byalyatski fil-Qorti Distrettwali ta' Pervomaiski ta' Minsk wara l-applikazzjoni ta' Byalyatski lill-qorti dwar id-detenzjoni tiegħu. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni b'rabta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок, Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC). Bħala Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

Шэйко, Iна Валер’еўна

(Шaйко, Iна Валер’еўна)

Шейко, Инна Валерьевна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fl-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 21, Shapavalaw Paval, 12-il jum il-ħabs; b) 2011. 07. 21, Ivanyuk Yawhen, 12-il jum il-ħabs; c) 2011. 07. 14, Khadzinski Paval, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); d) 2011. 06. 23, Sudnik Andrey, 25 unità bażi ta' kuljum (875 000 BLR); e) 2011. 06. 23, Yatskow Usevalad, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); f) 2011. 04. 28, Kudlaew Alyaksandr, 50 unità bażi ta' kuljum (1 750 000 BLR). Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

DtT: 26.5.1958,

PtT: Reġjun ta' Hrodna

Responsabbli għall-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Kien Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà. Sheiman għadu Assistent Speċjali tal-President.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

Шестаков, Юрий Валерьевич

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Huwa kien direttament involut fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 u s-27 ta' Diċembru 2010, huwa kkundanna lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski u Volha Damarad għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Huwa sostna l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

Шугаев, Сергей Михайлович

 

Kap tad-Diviżjoni ta' Konto-Intelligence tal-KGB u kien Viċi Kap tal-Bord ta' Kontro-Intelligence Militari tal-KGB. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

Швед, Андрэй Iванавiч

Швед, Андрей Иванович

 

Viċi Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni u kien Viċi Prosekutur Ġenerali u Kap tad-Dipartiment ta' Investigazzjoni.

Fuq talba tal-KGB, ta bidu għall-investigazzjoni tal-każ ta' Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu ‧Vyasna‧, Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv sabiex iddefenda u ta l-għajnuna lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

Шыкароў, Уладiзлаў Александравiч

Шикаров, Владислав Александрович

 

Imħallef tal-Qorti Distrettwali Zheleznodorozhny ta' Vitebsk. Huwa kkundanna diversi dimostranti matul il- proċess ta' appell, minkejja l-fatt li huma ma kinux instabu ħatja mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

Шилько, Елена Николаевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20, l-24 u t-30 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lil attivisti tas-soċjetà ċivili, rispettivament Ihar Shershan (12-il jum ħabs), Zmitser Shurkhai (10 ijiem ħabs) u Franak Viachorka (12-il jum ħabs).

Fl-24 ta' Jannar 2012 hja ċaħdet l-appell ta' Ales Byalyatski rigward is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk minkejja li l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' assistenza lil dawk li sofrew minn repressjoni relatata mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Il-mod kif tmexxi l-proċessi huwa ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

Сянькевiч, Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Prosekutur tar-reġjun ta' Mohilev. Responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet ta' Diċembru 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

Сяргеенка, Iгар Пятровiч

Сергеенко, Игорь Петрович

 

Kap tal-KGB tad-Distrett tal-Belt ta' Mohilev. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fir-reġjun ta' Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

Симахина, Любовь Сергеевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Siarhei Barsukou għal 12-il jum ħabs.

Fit-8 ta' Novembru 2011, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Paval Siarhei għal 7 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

Симонов, Александр Анатольевич

DtT: 1952, Homel

ID: 3100552C033PB6

Viċi Ministru tal-Ġustizzja, inkarigat mill-persunal ġudizzjarju, l-ideoloġija u l-kontroll tal-implimentazzjoni tas-sentenzi. Il-funzjonijiet tiegħu jinkludu s-superviżjoni u l-kontroll tal-persunal ġudizzjarju. Huwa kien responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi impona l-propaganda tal-istat fuq il-ġudikatura, u billi żgura li l-persunal ġudizzjarju jieħu deċiżjonijiet li huma konformi man-natura repressiva tar-reġim jew li deliberatament jinjoraw l-atti illegali mwettqa mis-servizzi tas-sigurtà kontra l-popolazzjoni.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

Симановский, Дмитрий Валериевич

 

Prosekutur pubbliku tal-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk. Huwa tratta l-kawża ta' Dmitri Bondarenko. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

Сиренко, Виктор Иванович

DtT: 04.03.1962

ID: 3040362B062PB7

Kap tal-Kumitat għall-Kura tas-Saħħa fil-Belt ta' Minsk u kien Kap Kirurgu tal-Isptar tal-Emerġenza ta' Minsk. Huwa ma opponiex il-ħtif tal-kandidat presidenzjali Nekliayev, li kien ittrasportat lejn l-isptar tiegħu wara li safa' msawwat severament fid-19 ta' Diċembru 2010 u, billi naqas li jċempel lill-pulizija, ikkoopera mal-awturi mhux magħrufa. Għal dan in-nuqqas ta' azzjoni ngħata promozzjoni.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

Сиваков, Юрий Леонидович

DtT: 5.8.1946,

PtT: Reġjun ta' Sakhalin

Organizza l-għajbien mhux solvut ta' Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski u Dmitri Zavadski fil-Bjelorussja fl-1999-2000. Viċi rettur tal-Minsk Institute of Management, kien Ministru tat-Turiżmu u l-Isport, kien Ministru tal-Intern u kien Viċi Kap tal-Amministrazzjoni Presidenzjali.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

Скурат, Вiктар Вацлавaвiч

Скурат, Виктор Вацлавович

 

Kap tad-Direttorat Muniċipali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Pubblika tal-Ministeru tal-Intern. Fi Frar 2011, huwa rċieva premju u ittra ta' rikonoxximent mill-President Lukashenka għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu u l-implimentazzjoni tal-ordnijiet matul ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

DtT: 16.08.1972

PtT: Hrodna

Ministru tal-Ġustizzja, Membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (CEC); u kien Kap tad-Diviżjoni tal-Organizzazzjonijiet soċjali u l-partiti politiċi fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Bħala Membru taċ-CEC, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali li seħħew fl-elezzjonijiet sa mill-2007. Bil-pożizzjonijiet tiegħu fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-kontroll li jeżerċita fuq il-ġudikatura, ħa sehem attiv fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, billi ċaħad ir-reġistrazzjoni ta' NGOs u partiti politiċi, li f'bosta każi wassal biex jiġu aboliti.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Viċi Kap taċ-Ċentru tal-Antiterroriżmu CIS u kien Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-persunal u l-organizzazzjoni tal-kompiti tagħhom. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

DtT: 15.3.1949

PtT: Distrett ta' Riazan, ir-Russja

ID: 3160872K021PB4

President tal-qorti EurasEc, l-ewwel Viċi President tal-Qorti Ekonomika responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika, b'mod partikolari b'rabta mal-elezzjonijiet tal-2006.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

Стош, Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali tar-Reġjun ta' Homel. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Homel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка, Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко, Владимир Михайлович

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala Prim Imħallef fuwa ċaħad l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret u Oleg Fedorkevich. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Fl-24 ta' Jannar 2012, huwa ċaħad l-appell ta' Ales Byalyatski dwar is-sentenza imposta fuqu mill-Qorti Distrettwali Pervomaiski ta' Minsk anki meta l-proċess ta' Byalyatski tmexxa b'mod li kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Byalyatski kien attiv fid-difiża u l-għoti ta' għajnuna lil dawk li sofrew minn repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u t-trażżin tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

Стук, Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Viċi Prosekutur Ġenerali

Fl-2007 u l-2008 fetaħ kawżi kontra mezzi tal-informazzjoni indipendenti, ġurnalisti u partiti tal-oppożizzjoni. Awtorizza tfittxijiet mill-uffiċjali tal-KGB fil-kwartieri ta' "Radio Racyja", "ERB", "Belsat TV", fl-uffiċċju ta' Hrodno tal-Front Popolari Bjelorussu u l-NGO "Batskavshchyna", kif ukoll fl-appartamenti ta' 17-il ġurnalist.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

DtT: 27.1.1957

PtT: Zdudichi, Distrett ta' Homel

Ambaxxatur tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Bjelorussja, kien President tal-KGB. Hedded lil attivisti paċifiċi qabel dimostrazzjonijiet fl-2006, u kien wieħed mill-atturi ewlenin fir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili wara l-elezzjonijiet frodulenti. Kien ukoll ta bidu għal emendi leġislattivi u liġijiet repressivi kontra l-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

Сухаў, Дзмiтрi Вячаслававiч

Сухов, Дмитрий Вячеславович

 

Tenent Kurunell, operattiv tal-kontrospjunaġġ militari tal-KGB. Huwa ffalsifika provi u uża t-theddid sabiex jikseb konfessjonijiet minn attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. Huwa kien direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem ta' priġunieri politiċi u attivisti tal-oppożizzjoni bl-użu ta' forza eċċessiva kontrihom. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

Свiстунова, Валянцiна Мiкалаеўна

Свистунова, Валентина Николаевна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 21, Bandarenka Volha, 10 ijiem il-ħabs; b) 2011. 07. 21, Ruskaya Volha, 11-il jum il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Marchyk Stanislaw, 15-il jum il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Stanchyk Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Anyankow Syarhey, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свораб, Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб, Николай Константинoв ич

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala ex-Viċi Kap tal-KGB kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

Толсташов, Александр Олегович

 

Kap tal-Bord tal-KGB għall-Protezzjoni tal-Ordni Kostituzzjonali u l-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда, Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда, Александр Михайлович

 

Viċi Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus’.

Huwa responsabbli li jwassal il-propaganda tal-istat fil-midja stampata, li appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata u li mhix vera, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

Тарапецкая, Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая, Галина Михайловна

 

Viċi Editur tal-gazzetta tal-Amministrazzjoni tal-President u l-gazzetta ewlenija ta' propaganda ‘Sovietskaia Belarus’.

Hija responsabbli li twassal il-propaganda tal-istat fil-midja stampata, li pprovokat, appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili, sistematikament deskritti b'mod negattiv u derogatorju bl-użu ta' informazzjoni falsifikata, b'mod partikolari wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

Тернавский, Анатолий Андрэевiч

Тернавский, Анатолий, Андреевич

DtT: 1950

PtT: Donetsk, Ukraina

Persuna qrib membri tal-familja tal-President Lukashenko; sponsor tal-Klabb tal-Isports tal-President. In-negozju tiegħu fiż-żejt u prodotti taż-żejt juru r-relazzjoni mill-qrib tiegħu mar-reġim, b'kont meħud ta' monopolju tal-istat fuq is-settur tal-irfinar taż-żejt u l-fatt li ftit individwi biss huma intitolati li joperaw fis-settur taż-żejt. Il-kumpannija tiegħu Univest-M hija waħda mill-akbar żewġ esportaturi privati taż-żejt fil-Bjelorussja.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

Траццяк, Петр Уладзiмiравiч

Третьяк, Петр Владимирович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala ex-Viċi Kap tal-KGB u Membru tal-Kummissjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà dwar il-frekwenzi tar-radju, kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

Траулька, Павел

Траулько, Павел

 

Tenent Kurunell, li kien operattiv tal-kontrospjunaġġ militari tal-KGB (attwalment kap tas-servizz tal-istampa tal-Kumitat Investigattiv tal-Bjelorussja li għadu kif ġie ffurmat). Huwa ffalsifika provi kontra attivisti tal-oppożizzjoni u uża theddid sabiex jikseb konfessjonijiet mingħandhom fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara r-repressjoni tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010. Huwa kien direttament responsabbli għall-użu ta' trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti u għaċ-ċaħda tad- dritt għal proċess ġust. L-azzjonijiet tiegħu kienu jikkostitwixxu ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Imħallef tad-distrett ta' Partizanski f'Minsk. Kien involut direttament fir-repressjoni ġudizzjarja tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fl-2006 u l-2007. Fil-15 ta' Jannar 2007, ikkundanna lill-attivist politiku Andrei Dzmitriev għal 3 ġranet ta' ħabs. Il-mod kif mexxa l-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-ProċeduraKriminali. Aċċetta l-użu ta' evidenza u xhieda li ma kellhiex rilevanza għall-akkużat.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

Телица, Лидия Федоровна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Moskovski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Mikhail Barsukou għal 10-il jum ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużat.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

Церцель, Iван Станiслававiч

Тертель, Иван Станиславович

 

Viċi Kap tal-KGB, inkarigat mill-kriminalità ekonomika u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

Цiцянкова, Алена Вiктараўна

Титенкова, Елена Викторовна

 

Kienet imħallef fil-Qorti ta' Partizanski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Anton Hulak għal 15-il jum ħabs, Ales Milinets, Paval Kamarou għal 12-il jum ħabs, u Siarhei Piatrushyn għal 11-il jum ħabs. F'Lulju 2011, hija kkundannat attivisti oħra għal 5ijiem u 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

Тупик, Вера Михайловна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Leninski Rayon tal-belt ta' Minsk. Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Natallia Vasilievich għal 15-il jum ħabsu Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski u Sviatlana Rasliakova għal 10 ijiem ħabs. F'Lulju 2011, hija kkundannat attivisti oħra għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

Тушинский, Игорь Геронинович

 

Viċi Ministru tal-Ġustizzja inkarigat mill-appoġġ legali għall-istituzzjonijiet li jabbozzaw attivi leġislattivi u regolatrji dwar kwistjonijiet ekonomiċi u inkarigat mir-reġistrazzjoni tal-entitajiet legali.

Huwa responsabbli għar-rwol u l-azzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-ġudikatura tal-Bjelorussja, li huma strumenti ewlenin tar-repressjoni tal-popolazzjoni, billi jimponi l-propaganda tal-istat fuq il-ġudikatura, li tipprovoka, u tiġġustifika r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u tas-soċjetà ċivili, billi jiċħad jew ineħħi r-reġistrazzjoni għal NGOs u partiti politiċi.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч, Тамара Васiльеўна

Внукевич, Тамара Васильевна

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

Уцюрын, Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

DtT: 1971, Penza (Russja)

Kap tal-Istakkament tas-Sigurtà tal-President.

Taħt is-superviżjoni tiegħu, diversi membri tas-servizz tiegħu ħadu sehem f'interrogazzjonijiet ta' attivisti politiċi wara d-dimostrazzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

Вакульчик, Валерий Павлович

DtT: 19.06.1964, ir-reġjun ta' Brest

Kap tal-Kumitat ta' Investigazzjoni, kien Kap taċ-Ċentru Operattiv u Analitiku tal-Amministrazzjoni tal-President, responsabbli għat-telekomunikazzjoni, inkluż il-monitoraġġ, l-iffiltrar, il-kontroll u l-interferenza ta' diversi mezzi ta' komunikazzjoni, pereżempju l-internet.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

Валчкова, Марыяна Леанiдаўна

Волчкова Марианна Леонидовна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Partizanski ta' Minsk. Fl-2010-2011 immultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 07, Lelikaw Andrey, 7 ijiem il-ħabs; b) 2011. 07. 07, Lapatsik Yawhen, piena mhux magħrufa; c) 2011. 07. 07, Syarheyew Uladzimir, 11-il jum il-ħabs; d) 2011. 07. 04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 ijiem il-ħabs; e) 2011. 07. 04, Plyuto Tatsyana, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); f) 2011. 06. 23, Kanaplyannik Syarhey, 20 unità bażi ta' kuljum (700 000 BLR); g) 2010. 12. 20, Furman Viktar, 11-il jum il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Astashow Anton, 11-il jum il-ħabs; i) 2010. 12. 20, Navumava Valyantsina, 11-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs u multi kbar fuq dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

Воропаев, Игорь Григорьевич

 

Viċi Amministratur Ġenerali għall-Ħidma Xjentifika tal-kumpannija "Istitut ta' Riċerka għall-kompjuters elettroniċi" taħt il-kontroll tal-Kumitat militari-industrijali tal-istat u kien Kap tal-Bord tal-KGB għall-Komunikazzjonijiet tal-Istat. Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

Вареник, Наталья Семеновна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Frunzenski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Valiantsina Furman and Vadzim Klysheika għal 10 ijiem ħabs. Il-mod kif mexxiet il-proċess kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

Васiлевiч, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

DtT: 13.02.1955

ID: 3130255A011PB5

Prosekutur Ġenerali. Kien superviżur tal-prosekuzzjoni tal-persuni kollha detenuti wara r-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Kap tal-Kummissjoni Elettorali Reġjonali fir-reġjun ta' Minsk. Bħala President ta' Kummissjoni Elettorali Reġjonali, kien responsabbli għall-ksur tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tad-19 ta' Diċembru fir-reġjun ta' Minsk.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

Berepa, Biктap Паўлавiч

Вегера, Виктор Павлович

 

L-Ewwel Viċi Kap tal-KGB.

Responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Ta bidu għall-każ tal-priġunier politiku Ales Byalyatski, wieħed mid-difensuri l-aktar prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, Kap taċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Bjelorussu ‧Vyasna‧, Viċi President tal-FIDH. A. Byalyatski kien attiv sabiex iddefenda u ta l-għajnuna lil dawk li batew mir-repressjoni marbuta mal-elezzjonijiet tad-19 ta' Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala Kap tal-Bord tal-KGB għall-Intelligence kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

Якунчыхiн, Аляксандр Анатольевiч

Якунчихин, Александр Анатольевич

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Minsk. Fl-2010-2011 immulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 11. 17, Makayew Alyaksandr, 5 ijiem il-ħabs; b) 2011. 07. 07, Tukay Illya, 12-il jum il-ħabs; c) 2011. 07. 07, Shapchyts Yawhen, 12-il jum il-ħabs; d) 2011. 01. 31, Kulakow Lyeanid, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); e) 2010. 12. 21, Yaromyenak Uladzimir, 15-il jum il-ħabs; f) 2010. 12. 20, Daroshka Alyaksey,12-il jum il-ħabs; g) 2010. 12. 20, Kakhno Herman, 12-il jum il-ħabs; h) 2010. 12. 20, Palyakow Vital, 15-il jum il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi, Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий, Сергей Владимирович

 

Direttur tal-kamp tal-priġunieri fi Shklov. Huwa kien responsabbli għat-trattament inuman tad-detenuti u l-persekuzzjoni tal-ex kandidat presidenzjali Nikolai Statkevich, li ġie impriġjunat b'rabta mal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, u priġunieri oħra.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

Юферыцын, Дзмiтрый Вiктаравiч

Юферицын, Дмитрий Викторович

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2010 mmulta jew ikkundanna lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Charukhin Kanstantsin, 30 unità bażi ta' kuljum (1 050 000 BLR); b) 2010. 12. 20, Yarmola Mikalay, 15-il jum il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Halka Dzmitry, 10 ijiem il-ħabs; d) 2010. 12. 20, Navumaw Viktar, 12-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Haldzenka Anatol, 10 ijiem il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħabs u multi kbar kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kien responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

Загоровский, Антон

 

Prosekutur tad-Distrett Frunzenski ta' Minsk, li qed jittratta l-kawża tad-dimostrant Vasili Parfenkov Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi u kriminali motivati politikament kontra r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

DtT: 1964

Kap tal-KGB.

Responsabbli għat-trasformazzjoni tal-KGB fl-organu prinċipali tar-repressjoni użat tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Responsabbli għat-tixrid, permezz tal-mezzi tal-informazzjoni, ta' informazzjoni falza dwar id-dimostranti fid-19 ta' Diċembru 2010, meta allega li kienu ġabu materjali biex jintużaw bħala armi. Huwa hedded personalment il-ħajja u l-istat ta' saħħa tal-mara u l-wild tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov. Huwa l-istigatur prinċipali ta' ordnijiet għal vessazzjoni illegali tal-oppożizzjoni demokratika, it-tortura ta' opponenti politiċi u l-maltrattament tal-priġunieri.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава, Вiкторiя Генадзеўна

Зайцева, Виктория Геннадьевна

 

Imħallef tal-Qorti tal-Belt ta' Minsk. Bħala mħallef assoċjat, hija ċaħdet l-appelli kontra s-sentenzi tal-ex kandidat presidenzjali Andrei Sannikov, l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik u Vladimir Yeriomenok. Dawn il-proċessi kienu ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

Захаров, Алексей Иванович

 

Kien involut attivament fir-repressjoni tas-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja. Bħala ex-Kap tal-Bord ta' Kontro-Intelligence Militari tal-KGB, kien responsabbli għall-ħidma repressiva tal-KGB kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika. Taħt is-superviżjoni tiegħu, persunal tal-KGB ħa sehem f'interrogazzjonijiet ta' attivisti politiċi wara d-dimostrazzjoni tad-19 ta' Diċembru 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

Запаснiк, Марына Святаславаўна

Запасник, Марина Святославовна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2011 immultat jew ikkundannat lir- rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2011. 07. 18, Palyakow Vital, 12-il jum il-ħabs. b) 2011. 07. 07, Marozaw S., 10 ijiem il-ħabs, c) 2011. 07. 07, Badrahin Alyaksandr, 10 ijiem il-ħabs, d) 2011. 07. 07, Marozaw S., 10 ijiem il-ħabs, e) 2011. 07. 07, Varabey Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs; f) 2011. 07. 04, Mazurenka Mikita, għaxart ijiem il-ħabs. Ripetutament impona sentenzi ta' ħans kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

Жадобiн, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

DtT: 14.11.1954

ID: 3141154A021PB0

Ministru tad-Difiża.

Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, japprova d-deċiżjonijiet repressivi maqbula fil-livell ministerjali, inkluża d-deċiżjoni dwar ir-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Wara Diċembru 2010, faħħar ir-"rebħa totali fuq forzi distruttivi", meta rrefera għall-oppożizzjoni demokratika.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

Жук, Алена Сямёнаўна

Жук, Елена Семеновна

 

Imħallef tal-qorti distrettwali ta' Pervomayskij f'Vitsebsk. Fl-24 ta' Frar 2012, hija kkundannat lil Syarhei Kavalenka, li ilu jitqies bħala priġunier politiku mill-bidu ta' Frar 2012, għal sentejn u xahar il-ħabs talli ma ħarisx il-probation. Alena Zhuk kienet direttament responsabbli għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuna għax ċaħdet lil Syarhei Kavalenka mid-dritt ta' proċess ġust. Syarhei Kavalenka qabel kien ingħata sentenza sospiża talli dendel barra f'Vitsebsk bandiera bajda-ħamra-bajda storika, simbolu tal-moviment tal-oppożizzjoni, li kienet ġiet ipprojbita. Is-sentenza sussegwenti mogħtija minn Alena Zhuk kienet ħarxa b'mod sproporzjonat meta titqies in-natura tar-reat u mhux konformi mal-kodiċi kriminali tal-Bjelorussja. L-azzjonijiet ta' Alena Zhuk ikkostitwixxew ksur dirett tal-impenji internazzjonali tal-Bjelorussja fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

Жук, Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук, Дмитрий Александрович

DtT: 07.07.1970

ID: 3070770A081PB7

Direttur Ġenerali (CEO) Aġenzija tal-Aħbarijiet tal-Istat BELTA.

Huwa responsabbli li jwassal il-propaganda tal-istat fil-midja, li appoġġat u ġġustifikat ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika u s-soċjetà ċivili fid-19 ta' Diċembru 2010 bl-użu ta' informazzjoni falsifikata.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

Жуковская, Жанна Алексеевна

 

Imħallef fil-Qorti ta' Frunzenski Rayon tal-belt ta' Minsk.

Kienet direttament involuta fir-repressjoni ġudizzjarja tad-dimostranti paċifiċi fid-19 ta' Diċembru 2010. Fl-20 ta' Diċembru 2010, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Iryna Yarashevich u Mikhail Yakavenka rispettivament għal 15-il jum u 10 ijiem ħabs. Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Barys Sidareika għal 10 ijiem ħabs talli ħa sehem fi protesta silenzjuża. Il-mod kif mexxiet il-proċessi kien ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija sostniet l-użu ta' evidenza u ta' testimonjanzi irrilevanti għall-akkużati.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинов-ич

 

Prosekutur pubbliku tal-Qorti Distrettwali Zavodskoi ta' Minsk li qed jittratta l-kawża ta' Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappreżentanti eċċellenti tas-soċjetà ċivili. L-akkuża ppreżentata minnu kellha motivazzjoni politika ċara u imminenti u kienet ksur ċar tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Hija kienet ibbażata fuq klassifikazzjoni żbaljata tal-avvenimenti tad-19 ta' Diċembru 2010, mhux sostnuta b'evidenza, provi jew testimonjanzi tax-xhieda.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

Зянькевiч, Валянцiна Мiкалаеўна

Зенькевич, Валентина Николаевна

 

Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta' Leninski ta' Minsk. Fl-2010 mmultat jew ikkundannat lir-rappreżentanti li ġejjin tas-soċjetà ċivili għad-dimostrazzjonijiet paċifiċi tagħhom: a) 2010. 12. 20, Yarmolaw Yahor, 12-il jum il-ħabs; b) 2010. 12. 20, Palubok Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs; c) 2010. 12. 20, Mikhalkin Zakhar, 10 ijiem il-ħabs; d) 2010. 10. 20, Smalak Syarhey, 15-il jum il-ħabs; e) 2010. 12. 20, Vassilewski Alyaksandr, 15-il jum il-ħabs. Ripetutament imponiet sentenzi ta' ħabs kontra dawk involuti f'dimostrazzjonijiet paċifiċi u, b'riżultat ta' dan, kienet responsabbli għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni demokratika fil-Bjelorussja.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

DtT: 10.1.1961

PtT: Ġermanja (tal-Lvant)

ID: 3100161A078PB5

Konsulent dwar il-mezzi tal-informazzjoni u kien President tal-kumpannija Radju-televiżiva tal-Istat. Kien l-attur prinċipali tal-propaganda tar-reġim sa Diċembru 2010, billi maqdar sistematikament lill-oppożizzjoni u ġġustifika ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u repressjoni vjolenti ripetuta fuq l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Bjelorussja.


B.   Entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 4(1)

 

Ismijiet

Traskrizzjoni ta' ortografija Bjelorussa

Traskrizzjoni ta' ortografija Russa

Ismijiet

(ortografija Bjelorussa)

Ismijiet

(ortografija Russa)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet għall-elenkar

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Repubblika tal-Bjelorussja, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entità li qabel kienet proprjetà ta' Vladimir Peftiyev. L-azzjonista maġġoritarju tagħha huwa Dmitry Gurinovich, li kien il-konsulent tas-Sur Peftiyev f'Velcom. Beltechexport tibbenefika mir-reġim bħala l-esportatur ewlieni tal-armi u t-tagħmir militari tal-istat jew prodotti minn kumpanniji tal-istat. Din tappoġġa u tipprovdi dħul lir-reġim ta' Lukashenka bil-bejgħ tagħha tal-armi.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev, permezz tal-entitajiet tiegħu Business Network u BT Telecommunications. Sport-Pari hija kkontrollata minn Peftiyev flimkien ma’ Dzmitry Aliaksandravich Lukashenka, permezz tal-kontroll ta’ dan tal-aħħar tal-President’s Sports Club, li għandu sehem maġġoritarju obbligatoru proprjetà tal-istat fi Sport-Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv (Kumpannija tal-Ispirti u l-Vodka Aquadiv)

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Entità kkontrollata minn Vladimir Peftiyev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Vjal 51/2, Kamra 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Kumpannija possedenti ta' Iury Chyzh. Iury Chyzh jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġim ta' Lukashenka, speċjalment permezz tal-kumpannija possedenti tiegħu LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Irreġistrata fl- 2002, Minsk

Sussidjarja ta' LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо-Минск

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Sussidjarja ta' LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Entità kkontrollata minn Anatoly Ternavsky

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Sussidjarja ta' Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Sussidjarja ta' Univest-M.