21.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 339/1


REGOLAMENT (UE) Nru 1312/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Diċembru 2011

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikoli 42 u 43 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-kriżi finanzjarja globali bla preċedent u t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku bla preċedent għamlu ħsara serja lit-tkabbir ekonomiku u lill-istabbiltà finanzjarja, u wasslu għal deterjorament qawwi tal-kundizzjonijiet finanzjarji u ekonomiċi għal diversi Stati Membri. B’mod partikulari, ċerti Stati Membri qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji, b’mod speċifiku dawk konnessi ma’ problemi fit-tkabbir ekonomiku u fl-istabbiltà finanzjarja tagħhom, u minn deterjorament fil-qagħda tad-defiċit u tad-dejn tagħhom, minħabba s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja dinjija.

(2)

Filwaqt li diġà ttieħdu azzjonijiet importanti biex jagħmlu tajjeb għall-effetti negattivi tal-kriżi, inklużi emendi għall-qafas leġiżlattiv, l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq l-ekonomija reali, fuq is-suq tax-xogħol u fuq iċ-ċittadini qiegħed jinħass ma’ kullimkien. Il-pressjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji nazzjonali qiegħda tiżdied, u issa għandhom jittieħdu iktar passi biex dik il-pressjoni tittaffa permezz tal-użu massimu u ottimu tal-fondi tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR).

(3)

Abbażi tal-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi l-possibbiltà li tingħata għajnuna finanzjarja mill-Unjoni lil Stat Membru li jkun jinsab f’diffikultà jew li jkun mhedded minn diffikultajiet serji kkaġunati minn avvenimenti eċċezzjonali li jmorru lil hinn mill-kontroll tiegħu, ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbilizzazzjoni finanzjarja (3) stabbilixxa t-tali mekkaniżmu bil-għan li tinżamm l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni.

(4)

Permezz tad-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/77/UE (4) u 2011/344/UE (5) rispettivament, l-Irlanda u l-Portugall ingħataw it-tali għajnuna finanzjarja mill-Unjoni. Il-Greċja kienet qed tesperjenza diffikultajiet serji marbutin mal-istabbiltà finanzjarja tagħha qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 407/2010 u rċeviet għajnuna finanzjarja, fost l-oħrajn, minn Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro.

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 tat-18 ta’ Frar 2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri (6) stabbilixxa strument li permezz tiegħu l-Kunsill għandu jagħti għajnuna finanzjarja għal żmien medju meta Stat Membru li ma jkunx adotta l-euro jkun jinsab f’diffikultà jew ikun mhedded b’mod serju minn diffikultajiet fir-rigward tal-bilanċ tal-pagamenti tiegħu.

(6)

L-Ungerija, il-Latvja u r-Rumanija ngħataw it-tali għajnuna finanzjarja permezz tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/102/KE (7), 2009/290/KE 2009 (8) u 2009/459/KE (9) rispettivament.

(7)

Il-perjodi li matulhom l-għajnuna finanzjarja se tkun disponibbli għall-Irlanda, il-Latvja, il-Portugall, ir-Rumanija u l-Ungerija huma stipulati fid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill rispettivi. L-għajnuna mogħtija lill-Ungerija skadiet fl-4 ta’ Novembru 2010.

(8)

Fil-każ tal-Greċja, il-Ftehim ta’ bejn il-Kredituri li ġie konkluż flimkien mal-Ftehim dwar il-Faċilità tas-Self daħal fis-seħħ fil-11 ta’ Mejju 2010. Il-ftehim ta’ bejn il-Kredituri jipprevedi li l-perjodu ta’ disponibbiltà għandu jiskadi fit-tielet anniversarju tad-data ta’ dak il-Ftehim.

(9)

Fil-11 ta’ Lulju 2011, il-Ministri tal-finanzi tas-17-il Stat Membru taż-żona tal-euro ffirmaw it-Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (il-MES). Dak it-Trattat isegwi d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2011/199/UE tal-25 ta’ Marzu 2011 li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ mekkaniżmu ta’ stabbiltà għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (10). Huwa previst li, sal-2013, il-MES ser jassumi l-kompiti li bħalissa qed jassumu l-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja (l-EFSF) u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja (l-EFSM).

(10)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-23 u l-24 ta’ Ġunju 2011, il-Kunsill Ewropew laqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ is-sinerġiji bejn il-programm ta’ self għall-Greċja u l-fondi tal-Unjoni u jappoġġa l-isforzi kollha biex tiżdied il-kapaċità tal-Greċja li tassorbi l-fondi tal-Unjoni sabiex tistimula t-tkabbir u l-impjiegi, billi tiffoka mill-ġdid fuq it-titjib tal-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, il-Kunsill Ewropew laqa’ u appoġġa t-tħejjija, min-naħa tal-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri, ta’ programm komprensiv ta’ għajnuna teknika għall-Greċja. Din l-emenda għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (11) tikkontribwixxi għal dawn l-isforzi biex jissaħħu s-sinerġiji.

(11)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni, jiġu aċċellerati l-investimenti fl-Istati Membri u fir-reġjuni kkonċernati u jiżdied l-impatt tal-fondi fuq l-ekonomija, jeħtieġ li r-rata ta’ kontribuzzjoni tal-FAEŻR titħalla tiżdied sa 95 % tal-infiq pubbliku eliġibbli fir-reġjuni li huma eliġibbli skont l-Għan tal-Konverġenza u tiżdied sa 85 % tal-infiq pubbliku eliġibbli fir-reġjuni l-oħra li qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet serji marbutin mal-istabbiltà finanzjarja tagħhom.

(12)

Skont il-prinċipji ġenerali applikabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, ir-rati miżjuda ta’ kofinanzjament japplikaw biss għall-ħlasijiet li għandhom isiru wara li l-programmi rispettivi tal-iżvilupp rurali, inklużi l-pjanijiet finanzjarji l-ġodda, ikunu ġew approvati mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti l-proċedura li biha l-Istati Membri jistgħu jużaw dik il-possibbiltà u l-mekkaniżmu li bih se tkun żgurata l-proċedura.

(13)

Iż-żieda temporanja fir-rati ta’ kofinanzjament għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest tar-restrizzjonijiet baġitarji li qed jiffaċċaw l-Istati Membri kollha, u dawk ir-restrizzjonijiet baġitarji li għandhom jiġu riflessi b’mod adatt fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn dan, ladarba l-għan ewlieni tal-mekkaniżmu huwa li jiġu indirizzati diffikultajiet speċifiċi attwali, l-applikazzjoni tiegħu għandha tkun limitata fiż-żmien, għan-nefqa tal-aġenziji tal-ħlas sal-31 ta’ Diċembru 2013.

(14)

Ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(15)

Minħabba l-ħtieġa urġenti li tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament mal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, wara l-paragrafu 4b għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4c.   B’deroga mil-limiti massimi stipulati fil-paragrafi 3, 4 u 5, il-kontribuzzjoni tal-FAEŻR tista’ tiżdied sa massimu ta’ 95 % tal-infiq pubbliku eliġibbli fir-reġjuni li huma eliġibbli skont l-Għan tal-Konverġenza, fir-reġjuni l-iktar imbiegħda u fil-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew, u sa massimu ta’ 85 % tal-infiq pubbliku eliġibbli fir-reġjuni l-oħra. Dawn ir-rati għandhom japplikaw għall-infiq eliġibbli li jkun għadu kemm ġie ddikjarat f’kull dikjarazzjoni ċċertifikata tal-infiq li jkun sar matul il-perjodu li fih Stat Membru jkun konformi ma’ kundizzjoni minn dawn li ġejjin:

(a)

l-għajnuna finanzjarja titqiegħed għad-dispożizzjoni tiegħu skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbilizzazzjoni finanzjarja (*), jew titqiegħed għad-dispożizzjoni tiegħu minn Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament;

(b)

għajnuna finanzjarja għal perjodu medju taż-żmien titqiegħed għad-dispożizzjoni tiegħu skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 tat-18 ta’ Frar 2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri (**);

(c)

l-għajnuna finanzjarja titqiegħed għad-dispożizzjoni tiegħu skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.

Stat Membru li jkun jixtieq juża d-deroga pprovduta fl-ewwel subparagrafu għandu jressaq talba lill-Kummissjoni biex jiġi emendat il-programm tal-iżvilupp rurali tiegħu kif ikun xieraq. Id-deroga għandha tapplika minn meta l-Kummissjoni tapprova l-emenda tal-programm u għandha tieqaf tapplika malli l-Istat Membru ma jibqax jissodisfa kwalunkwe mill-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (a), (b) jew (c) tal-ewwel subparagrafu. Fi kwalunkwe każ, id-deroga li tinsab fl-ewwel subparagrafu għandha tapplika biss għall-ispejjeż li saru mill-aġenziji tal-ħlas sal-31 ta’ Diċembru 2013.

Meta d-deroga prevista fl-ewwel subparagrafu tieqaf tapplika, l-Istat Membru għandu jibgħat proposta lill-Kummissjoni biex il-programm jiġi modifikat, inkluż pjan ta’ finanzjament ġdid li jkun konformi mar-rati massimi applikabbli qabel id-deroga.

Jekk Stat Membru ma jressaqx lill-Kummissjoni proposta biex jiġi emendat il-programm tal-iżvilupp rurali tiegħu, inkluż pjan ta’ finanzjament ġdid, fid-data li fiha d-deroga ma tibqax tapplika f’konformità mat-tieni subparagrafu, jew jekk il-pjan ta’ finanzjament innotifikat ma jkunx konformi mar-rati massimi stipulati fil-paragrafi 3, 4 u 5, dawk ir-rati għandhom jibdew japplikaw awtomatikament minn dik id-data ‘l quddiem.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. KOROLEC


(1)  L-Opinjoni tas-27 ta’ Ottubru 2011.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Diċembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta Diċembru 2011.

(3)  ĠU L 118, 12.5.2010, p. 1.

(4)  ĠU L 30, 4.2.2011, p. 34.

(5)  ĠU L 159, 17.6.2011, p. 88.

(6)  ĠU L 53, 23.2.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 37, 6.2.2009, p. 5.

(8)  ĠU L 79, 25.3.2009, p. 39.

(9)  ĠU L 150, 13.6.2009, p. 8.

(10)  ĠU L 91, 6.4.2011, p. 1.

(11)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.