8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/1


REGOLAMENT (UE) Nru 1227/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Ottubru 2011

dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 194(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta’ att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Huwa importanti li jkun żgurat li l-konsumaturi u parteċipanti oħra fis-suq ikollhom fiduċja fl-integrità tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, li l-prezzijiet stabbiliti fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jirriflettu interazzjoni ġusta u kompetittiva bejn il-provvista u d-domanda, u li ebda profitt ma jista' jsir permezz tal-abbuż tas-suq.

(2)

L-għan ta’ aktar integrità u trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa għandu jkun li tiġi promossa kompetizzjoni miftuħa u ġusta fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa għall-benefiċċju tal-konsumaturi finali tal-enerġija.

(3)

Il-parir tal-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej u tal-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Elettriku u l-Gass ikkonferma li l-ambitu tal-leġiżlazzjoni eżistenti jista' ma jindirizzax b'mod xieraq il-kwistjonijiet tal-integrità tas-swieq fis-swieq tal-elettriku u tal-gass u rrakkomanda li jiġi kkunsidrat qafas leġiżlattiv adegwat imfassal għas-settur tal-enerġija li jipprevjeni l-abbuż tas-suq u jieħu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet speċifiċi tas-settur li mhumiex koperti b'direttivi u regolamenti oħra.

(4)

Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-abbuż tas-suq fi Stat Membru wieħed spiss jaffettwa mhux biss il-prezzijiet bl-ingrossa għall-elettriku u għall-gass naturali minn naħa għall-oħra tal-fruntieri nazzjonali kollha, iżda anke l-prezzijiet bl-imnut għall-konsumaturi u għall-mikro-impriżi. Għalhekk, l-interess li tkun żgurata l-integrità tas-swieq ma tistax tkun kwistjoni għall-Istati Membri individwali biss. Jinħtieġ monitoraġġ transkonfinali tas-suq b'saħħtu għat-twettiq tas-suq intern tal-enerġija li jiffunzjona b'mod sħiħ, li jkun interkonness u integrat.

(5)

Is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet kif ukoll is-swieq ta’ derivati, li huma ta’ importanza vitali għas-suq tal-enerġija u dak finanzjarju, u hemm interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-prezzijiet fiż-żewġ setturi. Dawn jinkludu inter alia swieq regolati, faċilitajiet multilaterali ta’ kummerċ u tranżazzjonijiet tat-tip over-the-counter (OTC) u kuntratti bilaterali, direttament jew permezz ta’ sensara.

(6)

Sa issa, il-prattiċi tal-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija kienu speċifiċi għal kull Stat Membru u għal kull settur. Skont il-qafas kumplessiv tas-suq u s-sitwazzjoni regolatorja, dan jista' jwassal biex l-attivitajiet ta’ negozjar jkunu soġġetti għal diversi ġurisdizzjonijiet u l-monitoraġġ jitwettaq minn diversi awtoritajiet differenti, possibbilment stabbiliti fi Stati Membri differenti. Dan jista' jirriżulta f'nuqqas ta’ ċarezza rigward ta’ min hija r-responsabbiltà u anki f'sitwazzjoni fejn ma jeżistix monitoraġġ ta’ din ix-xorta.

(7)

Imġiba li ddgħajjef l-integrità tas-swieq tal-enerġija bħalissa mhijiex ipprojbita b'mod ċar f'uħud mill-iktar swieq tal-enerġija importanti. Sabiex jiġu protetti l-konsumaturi finali u jiġu żgurati prezzijiet tal-enerġija li jkunu jistgħu jaffordjawhom iċ-ċittadini Ewropej, huwa essenzjali li tali mġiba tiġi pprojbita.

(8)

In-negozjar tad-derivati, li jistgħu jiġu saldati fiżikament jew finanzjarjament, u n-negozjar tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Għalhekk huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ negozjar permezz ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata (insider trading) u ta’ manipulazzjoni tas-suq, li jikkostitwixxu f'abbuż tas-suq, ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-derivati u tal-komoditajiet. Dan ir-Regolament fil-prinċipju għandu japplika għat-tranżazzjonijiet kollha konklużi iżda fl-istess ħin għandu jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

(9)

Kuntratti għall-konsumaturi li jkopru l-provvista ta’ elettriku u gass naturali lill-konsumaturi finali mhumiex suxxettibbli għall-manipulazzjoni tas-suq bl-istess mod li huma l-kuntratti għall-operaturi li jinxtraw u jinbiegħu faċilment. Madankollu, id-deċiżjonijiet dwar il-konsum tal-akbar utenti tal-enerġija jistgħu wkoll jaffettwaw il-prezzijiet fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, b'effetti fil-fruntieri nazzjonali kollha. Għalhekk huwa xieraq li l-kuntratti tal-provvista ta’ tali utenti kbar jitqiesu fil-kuntest tal-iżgurar tal-integrità tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

(10)

Filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-eżami stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2010 bit-titolu “Lejn qafas ta’ sorveljanza tas-suq imsaħħaħ għall-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet”, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra t-tressiq ta’ proposta leġislattiva biex jiġu ttrattati n-nuqqasijiet identifikati fit-trasparenza, l-integrità u s-superviżjoni tas-suq Ewropew tal-karbonju f'perjiodu ta’ żmien xieraq.

(11)

Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (3) u r-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali (4) jirrikonoxxu li jeħtieġ li jkun hemm aċċess ugwali għall-informazzjoni dwar l-istatus fiżiku u l-effiċjenza tas-sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni kumplessiva tad-domanda u tal-provvista u jidentifikaw ir-raġunijiet għal varjazzjonijiet fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa.

(12)

L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn informazzjoni privileġġata sabiex isir negozjar jew personali jew f'isem parti terza għandu jkun ipprojbit b'mod ċar. L-użu ta’ informazzjoni privileġġata jista' jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa minn persuni li jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni li għandhom hija informazzjoni privileġġata. L-informazzjoni dwar il-pjanijiet u l-istrateġiji tal-parteċipant fis-suq stess għan-negozjar m'għandhiex titqies bħala informazzjoni privileġġata. L-informazzjoni li għandha ssir pubblika skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti, tista' sservi, jekk tkun informazzjoni li tista' taffettwa l-prezz tal-ishma, ta’ bażi għad-deċiżjonijiet tal-parteċipanti fis-suq biex jidħlu fi tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u għalhekk tista' tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata sakemm issir pubblika.

(13)

Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa tinvolvi azzjonijiet imwettqa minn persuni li artifiċjalment jikkawżaw il-prezzijiet ikunu f'livell mhux iġġustifikat mill-forzi tas-suq tad-domanda u l-provvista, inklużi d-disponibbiltà effettiva tal-produzzjoni, il-kapaċità tal-ħażna jew tat-trasport, u d-domanda. Forom ta’ manipulazzjoni tas-suq jinkludu t-tqegħid u l-irtirar ta’ ordnijiet foloz; it-tixrid ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa jew ta’ għajdut permezz tal-midja, inkluż l-internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor; l-għoti deliberat ta’ informazzjoni falza lil impriżi li jipprovdu valutazzjonijiet tal-prezzijiet jew rapporti tas-swieq bl-effett li jiġu żgwidati l-parteċipanti fis-suq li jaġixxu abbażi ta’ dawk il-valutazzjonijiet tal-prezzijiet jew ir-rapporti tas-swieq; u l-impressjoni mogħtija deliberatament li d-disponibbiltà tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku jew id-disponibbiltà tal-gass naturali, jew id-disponibbiltà tal-kapaċità ta’ trażmissjoni tkun differenti mill-kapaċità li tkun effettivament u teknikament disponibbli, meta tali informazzjoni taffettwa jew x'aktarx li taffettwa l-prezz tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. Il-manipulazzjoni u l-effetti tagħha jistgħu jseħħu bejn il-fruntieri, bejn is-swieq tal-elettriku u tal-gass u fis-swieq finanzjarji u tal-komoditajiet, inklużi s-swieq tal-kwoti tal-emissjonijiet.

(14)

Eżempji ta’ manipulazzjoni tas-suq u tentattivi biex jiġi mmanipulat is-suq jinkludu l-imġiba ta’ persuna, jew ta’ persuni li jaġixxu f'kollaborazzjoni, biex jiżguraw pożizzjoni deċiżiva fuq il-provvista jew id-domanda għal prodott tal-enerġija bl-ingrossa li għandha, jew jista' jkollha, l-effett tal-iffissar, direttament jew indirettament, tal-prezzijiet jew li toħloq kundizzjonijiet inġusti ta’ kummerċ; u l-offerta, ix-xiri jew il-bejgħ ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa bl-iskop, l-intenzjoni jew l-effett li jiġu żgwidati l-parteċipanti fis-suq li jaġixxu abbażi tal-prezzijiet ta’ referenza. Madankollu, prattiċi tas-suq aċċettati bħal dawk li japplikaw fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, li attwalment huma definiti bl-Artikolu 1(5) tad-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (5) u li jistgħu jkunu adattati jekk dik id-Direttiva tiġi emendata, jistgħu jkunu mod leġittimu li bih il-parteċipanti fis-suq jiżguraw prezz favorevoli għal prodott tal-enerġija bl-ingrossa.

(15)

L-iżvelar ta’ informazzjoni privileġġata fir-rigward ta’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa minn ġurnalisti li jaġixxu fil-kapaċità professjonali tagħhom għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-professjoni tagħhom u r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa, sakemm dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni jew meta l-iżvelar isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

(16)

Hekk kif is-swieq finanzjarji jiżviluppaw, il-kunċetti tal-abbuż tas-suq li japplikaw għal dawk is-swieq jiġu adattati.Biex tkun żgurata l-flessibbiltà meħtieġa biex ikun hemm reazzjoni rapida għal dawn l-iżviluppi, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha għalhekk tingħata lill-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-aġġornament tekniku tad-definizzjonijiet ta’ informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq bl-għan li tiġi żgurata l-koerenza ma’ leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u l-enerġija. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ preparazzjoni tagħha anke f'livell tal-esperti. Il-Kummissjoni għandha, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(17)

Il-monitoraġġ effiċjenti tas-swieq fil-livell tal-Unjoni huwa vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) (“l-Aġenzija”) qiegħda fl-aħjar pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ din ix-xorta billi għandha kemm perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li jifhmu b'mod komprensiv l-iżviluppi fis-swieq tal-enerġija fl-Istat Membru tagħhom, għandu jkollhom rwol importanti sabiex ikun żgurat monitoraġġ effiċjenti tas-swieq f'livell nazzjonali. Għaldaqstant, il-kooperazzjoni mill-qrib u l-koordinament bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali hija meħtieġa biex jiġi żgurat monitoraġġ xieraq u trasparenti tas-swieq tal-enerġija. Il-ġbir ta’ dejta mill-Aġenzija għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet nazzjonali li jiġbru dejta addizzjonali għal finijiet nazzjonali.

(18)

Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi aċċess regolari u f'waqtu għar-reġistri tat-tranżazzjonijiet kif ukoll aċċess għal dejta strutturali dwar il-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali. Għal din ir-raġuni, il-parteċipanti fis-suq, inklużi l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni, il-fornituri, in-negozjanti, il-produtturi, is-sensara u l-utenti kbar, li jinnegozjaw prodotti tal-enerġija bl-ingrossa għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu dik l-informazzjoni lill-Aġenzija. L-Aġenzija, min-naħa tagħha, tista' tistabbilixxi rabtiet b'saħħithom ma’ swieq organizzati ewlenin.

(19)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-ġbir tal-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (7). L-obbligi ta’ rappurtar għandhom ikunu mill-inqas u ma għandhomx joħolqu kostijiet jew piżijiet amministrattivi għall-parteċipanti fis-suq. Ir-regoli uniformi dwar ir-rappurtar tal-informazzjoni għandhom għalhekk ikunu analizzati ex ante fir-rigward tal-benefiċċji mqabbla mar-riskji, għandhom jevitaw ir-rappurtar doppju u għandhom jieħdu kont ta’ oqfsa ta’ rappurtar żviluppati skont leġiżlazzjoni rilevanti oħra. Barra minn hekk, l-informazzjoni meħtieġa jew partijiet minnha għandha tinġabar minn persuni oħra u minn sorsi eżistenti meta jkun possibbli. Meta parteċipant fis-suq jew parti terza li taġixxi f'ismu, sistema ta’ rappurtar tat-tranżazzjonijiet, suq organizzat, sistema ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet, jew persuna oħra li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet ikunu ssodisfaw l-obbligi ta’ rappurtar tagħhom lil awtorità kompetenti skont id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (8) jew il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli dwar tranżazzjonijiet ta’ derivati, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet, l-obbligu ta’ rappurtar tagħhom għandu jitqies li ġie ssodisfatt ukoll taħt dan ir-Regolament, iżda biss safejn tkun ġiet irrappurtata l-informazzjoni meħtieġa taħt dan ir-Regolament.

(20)

Huwa importanti li l-Kummissjoni u l-Aġenzija jaħdmu flimkien fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jikkonsultaw kif xieraq man-Netwerks Ewropej ta’ Operaturi tas-Sistemi ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku u l-Gass u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti u lil awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra bħall-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, u mal-partijiet interessati bħas-swieq organizzati (eż. skambji tal-enerġija) u l-parteċipanti fis-suq.

(21)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit reġistru Ewropew tal-parteċipanti fis-suq, ibbażat fuq ir-reġistri nazzjonali, biex jittejbu t-trasparenza u l-integrità ġenerali tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Sena wara l-istabbiliment ta’ dak ir-reġistru, il-Kummissjoni għandha tivvaluta b'kooperazzjoni mal-Aġenzija, skont ir-rapporti mogħtija mill-Aġenzija lill-Kummissjoni, u mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-funzjonament u l-utilità tar-reġistru Ewropew tal-parteċipanti fis-suq. Jekk jitqies xieraq abbażi ta’ dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tippreżenta strumenti addizzjonali biex jittejbu t-trasparenza u l-integrità ġenerali tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs fl-Unjoni kollha għall-parteċipanti fis-suq.

(22)

Sabiex ikun iffaċilitat il-monitoraġġ effiċjenti tal-aspetti kollha ta’ negozjar fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi mekkaniżmi sabiex tagħti aċċess għall-informazzjoni li tirċievi dwar tranżazzjonijiet fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa lil awtoritajiet rilevanti oħrajn, b'mod partikolari lill- AETS, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, lill-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni u lil awtoritajiet rilevanti oħrajn.

(23)

L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà operattiva u l-protezzjoni tad-dejta li tirċievi, għandha tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin minn persuni b'aċċess awtorizzat għaliha. L-Aġenzija għandha wkoll taċċerta ruħha jekk dawk l-awtoritajiet li jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-Aġenzija ikunux jistgħu jżommu livell daqstant għoli ta’ sigurtà u jkunu marbutin b'arranġamenti ta’ kunfidenzjalità xierqa. Is-siġurtà operattiva tas-sistemi tal-IT użati għall-ipproċessar u t-trażmissjoni tad-dejta għandha għalhekk tkun żgurata. Għall-istabbiliment ta’ sistema tal-IT li tiżgura l-aktar livell għoli ta’ kunfidenzjalità tad-dejta, l-Aġenzija għandha titħeġġeġ biex taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA). Dawn ir-regoli għandhom japplikaw ukoll għal awtoritajiet oħra li huma intitolati għal aċċess għad-dejta għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(24)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u jħares il-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-tradizzjonijiet kostituzzjonali fl-Istati Membri u għandu jiġi applikat skont id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni rikonoxxut fl-Artikolu 11 tal-Karta.

(25)

Fejn l-informazzjoni ma tkunx, jew ma tkunx għadha, sensittiva minn perspettiva kummerċjali jew tas-sigurtà, l-Aġenzija għandha tkun tista' tqiegħed dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa' bl-għan li tikkontribwixxi għal għarfien aħjar dwar is-suq. Trasparenza ta’ din ix-xorta tgħin biex tinbena fiduċja fis-suq u trawwem l-iżvilupp ta’ għarfien dwar il-funzjonament tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku regoli dwar kif se tqiegħed dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni b'mod ġust u trasparenti.

(26)

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat fl-Istat Membri. Għal dan il-għan, huma għandu jkollhom is-setgħat investigattivi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dak il-kompitu b'mod effiċjenti. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati b'konformità mal-liġi nazzjonali u jistgħu jkunu soġġetti għal sorveljanza xierqa.

(27)

L-Aġenzija għandha tiżgura li dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u koerentement mal-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/6/KE. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tippubblika gwida mhux vinkolanti dwar l-applikazzjoni tad-definizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, kif ikun xieraq. Dik il-gwida għandha tittratta, inter alia, il-kwistjoni tal-prattiċi aċċettati tas-suq. Barra minn hekk, billi l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa ta’ spiss jaffettwa iktar minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija għandu jkollha rwol importanti sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet jitwettqu b'mod effiċjenti u koerenti. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, l-Aġenzija għandha tkun tista' titlob kooperazzjoni u tikkoordina l-ħidma tal-gruppi investigattivi magħmula minn rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, ta’ awtoritajiet oħrajn inklużi l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni.

(28)

L-Aġenzija għandha tingħata r-riżorsi finanzjarji u umani xierqa, sabiex tkun tista' tissodisfa b'mod adegwat il-kompiti addizzjonali li ngħatawlha skont dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, il-proċedura għall-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit tagħha kif stabbilita fl-Artikoli 23 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 713/2009, għandha tqis dawn il-kompiti kif xieraq. L-awtorità baġitarja għandha tiżgura li jiġu ssodisfatti l-aqwa standards ta’ effiċjenza.

(29)

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u meta jkun il-każ, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet kif ukoll is-swieq tad-derivati. Dik il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni rigward suspetti li atti li x'aktarx jikkostitwixxu ksur ta’ dan ir-Regolament, tad-Direttiva 2003/6/KE, jew tal-liġi tal-kompetizzjoni qed jitwettqu jew twettqu fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Barra minn hekk, dik il-kooperazzjoni għandha tikkontribwixxi għal approċċ koerenti u konsistenti għal investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji.

(30)

Huwa importanti li l-obbligu tas-segretezza professjonali japplika għal dawk li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali skont dan ir-Regolament. L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu.

(31)

Huwa importanti li l-pieni għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu proporzjonati, effikaċi u dissważivi, u jirriflettu l-gravità tal-ksur, il-ħsara kkawżata lill-konsumaturi u l-qligħ potenzjali minn negozjar abbażi ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. L-applikazzjoni ta’ dawn il-pieni għandha ssir skont il-liġi nazzjonali. Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-elettriku u tal-gass naturali, il-pieni għall-ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu konformi mal-pieni adottati mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/6/KE. Filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-konsultazzjoni dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2010 bit-titolu “Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji”, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tressaq proposti sabiex tarmonizza l-istandards minimi għas-sistemi tal-pieni tal-Istati Membri f'perjiodu adegwat ta’ żmien. Dan ir-Regolament la jaffettwa r-regoli nazzjonali dwar il-livell tal-provi u lanqas l-obbligi tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tal-qrati tal-Istati Membri li jaċċertaw il-fatti rilevanti ta’ każ, sakemm tali regoli u obbligi jkunu kumpatibbli mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni.

(32)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jkun ipprovdut qafas armonizzat sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u l-integrità tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett, ambitu u relazzjoni ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jipprojbixxu prattiċi abbużivi li jaffettwaw is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa li huma koerenti mar-regoli applikabbli fis-swieq finanzjarji u mal-funzjonament korrett ta’ dawk is-swieq bl-ingrossa filwaqt li jittieħed kont tal-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. Huwa jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (“l-Aġenzija”) b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u filwaqt li jitqiesu l-interazzjonijiet bejn l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet u s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

2.   Dan ir-Regolament japplika għan-negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. L-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu strumenti finanzjarji u li għalihom japplika l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE. Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2003/6/KE u 2004/39/KE kif ukoll għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea għall-prattiċi koperti b'dan ir-Regolament.

3.   L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-AETS, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri u, fejn ikun il-każ, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom japplika l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa wieħed jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw l-Artikoli 3, 4 u 5 ta’ dan ir-Regolament.

4.   Il-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija għandu jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-kompiti assenjati lilha b'dan ir-Regolament skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 713/2009.

5.   Id-Direttur tal-Aġenzija għandu jikkonsulta lill-Bord tar-Regolaturi tal-Aġenzija dwar l-aspetti kollha tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jqis kif dovut il-pariri u l-opinjonijiet tiegħu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“informazzjoni privileġġata” tfisser informazzjoni ta’ natura preċiża li ma saritx pubblika, li tirrelata, direttament jew indirettament, ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa wieħed jew iktar u, li kieku ssir pubblika, x'aktarx li taffettwa b'mod sinifikanti dawk il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

Għall-finijietdin id-definizzjoni, “informazzjoni” tfisser:

(a)

informazzjoni li għandha ssir pubblika skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti;

(b)

informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet LNG, inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanat jew mhux ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet;

(c)

informazzjoni li għandha tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa rilevanti; sakemm din l-informazzjoni x'aktarx li jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa; kif ukoll

(d)

informazzjoni oħra li parteċipant raġonevoli fis-suq x'aktarx juża bħala parti mill-bażi tad-deċiżjoni tiegħu li jidħol fi tranżizzjoni relatata ma', jew li joħroġ ordni biex jinnegozja fi, prodott tal-enerġija bl-ingrossa.

L-informazzjoni għandha titqies li hija ta’ natura preċiża jekk turi sett ta’ ċirkostanzi li jeżisti jew li jista', b'mod raġonevoli, ikun mistenni li jsir eżistenti, jew avveniment li jkun sar jew li jista', b'mod raġonevoli, ikun mistenni li jsir, u jekk tkun speċifika biżżejjed biex tippermetti li wieħed jasal għal konklużjoni fir-rigward tal-effett possibbli ta’ dak is-sett ta’ ċirkostanzi jew ta’ dak l-avveniment fuq il-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(2)

“manipulazzjoni tas-suq” tfisser:

(a)

il-parteċipazzjoni fi kwalunkwe tranżazzjoni jew il-ħruġ ta’ kwalunkwe ta’ ordni sabiex isir negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, li:

(i)

tagħti, jew huwa probabbli li tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(ii)

tiżgura jew tipprova tiżgura, minn persuna jew persuni li jaġixxu f'kollaborazzjoni, il-prezz ta’ prodott jew ta’ diversi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'livell artifiċjali, sakemm il-persuna li tkun ipparteċipat fit-tranżazzjoni jew ħarġet l-ordni sabiex isir in-negozju ma tistabbilixxix li r-raġunijiet tagħha biex tagħmel dan huma leġittimi u li dik it-tranżazzjoni jew dik l-ordni biex isir negozju huma konformi mal-prattiċi aċċettati tas-suq fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa konċernat; jew

(iii)

tagħmel użu jew tipprova tagħmel użu minn mezz fittizju jew minn kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma li tagħti jew li tista' tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta', prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

jew

(b)

tixrid ta’ informazzjoni permezz tal-midja, inkluż l-internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor, li jagħti jew huwa probabbli li jagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa, inkluż it-tixrid ta’ għajdut u ta’ aħbarijiet foloz jew qarrieqa, fejn il-persuna li tkun xerrdet l-informazzjoni kienet taf, jew missha kienet taf, li din kienet falza jew qarrieqa.

Meta informazzjoni tinxtered għall-iskopijiet tal-ġurnaliżmu jew l-espressjoni artistika, tixrid ta’ informazzjoni ta’ din ix-xorta għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'midja oħra, sakemm:

(i)

dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni; jew

(ii)

l-iżvelar jew it-tixrid isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(3)

“tentattiv sabiex ikun immanipulat is-suq” tfisser:

(a)

il-parteċipazzjoni fi kwalunkwe tranżazzjoni, il-ħruġ ta’ kwalunkwe ordni sabiex isir negozju jew it-teħid ta’ kwalunkwe azzjoni oħra relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa bil-ħsieb li:

(i)

jingħataw sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(ii)

il-prezz ta’ prodott jew diversi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa jkun żgurat f'livell artifiċjali, sakemm il-persuna li tkun ipparteċipat fit-tranżazzjoni jew ħarġet l-ordni sabiex isir in-negozju ma tistabbilixxix li r-raġunijiet tagħha biex tagħmel dan huma leġittimi u li dikn it-tranżazzjoni jew ordni biex isir negozju hija konformi mal-prattiċi aċċettati tas-suq fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa konċernat; jew

(iii)

isir użu minn mezzi fittizji jew minn kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma li tagħti jew li tista' tagħti, sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

jew

(b)

it-tixrid ta’ informazzjoni permezz tal-midja, inkluż l-Internet, jew bi kwalunkwe mezz ieħor bil-ħsieb li jingħataw sinjali foloz jew qarrieqa rigward il-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

(4)

“prodotti tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser il-kuntratti u d-derivati li ġejjin, irrispettivament minn fejn jew kif jiġu nnegozjati:

(a)

kuntratti għall-provvista ta’ elettriku jew ta’ gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni;

(b)

derivati relatati ma’ elettriku jew gass naturali li jkunu prodotti, innegozjati jew kkonsenjati fl-Unjoni;

(c)

kuntratti relatati mat-trasport ta’ elettriku jew gass naturali fl-Unjoni;

(d)

derivati relatati mat-trasport ta’ elettriku jew gass naturali fl-Unjoni.

Il-kuntratti għall-provvista u d-distribuzzjoni ta’ elettriku jew ta’ gass naturali għall-użu tal-klijenti finali mhumiex prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. Madankollu, il-kuntratti għall-provvista u d-distribuzzjoni ta’ elettriku jew ta’ gass naturali lill-klijenti finali b'kapaċità ta’ konsum akbar mil-limitu stabbilit fit-tieni paragrafu tal-punt (5) għandhom jitqiesu bħala prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(5)

“kapaċità ta’ konsum” tfisser il-konsum ta’ klijent finali ta’ elettriċità jew gass naturali b'użu sħiħ tal-kapaċità ta’ produzzjoni ta’ dak il-klijent. Hija tinkludi l-konsum kollu minn dak il-klijent bħala entità ekonomika unika, safejn il-konsum isir fi swieq bi prezzijiet bl-ingrossa interkonnessi.

Għall-finijiet ta’ din id-definizzjoni, il-konsum f'impjanti individwali, li għandhom kapaċità ta’ konsum ta’ anqas minn 600 GWh u li huma taħt il-kontroll ta’ entità ekonomika unika fis-sena, ma għandux jitqies safejn dawk l-impjanti ma jeżerċitawx influwenza konġunta fuq prezzijiet tas-suq tal-enerġija bl-ingrossa minħabba li jkunu jinsabu fi swieq ġeografiċi rilevanti differenti;

(6)

“suq tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser kwalunkwe suq fl-Unjoni fejn jiġu nnegozjati prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

(7)

“parteċipant fis-suq” tfisser kwalunkwe persuna, inklużi operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni, li tidħol fi tranżazzjonijiet, inkluż it-tqegħid tal-ordnijiet sabiex ikun hemm negozjar, f'suq tal-enerġija tal-operturi wieħed jew iktar;

(8)

“persuna” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika;

(9)

“awtorità finanzjarja kompetenti” tfisser awtorità kompetenti nnominata skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/6/KE;

(10)

“awtorità regolatorja nazzjonali” tfisser awtorità regolatorja nazzjonali maħtura skont l-Artikolu 35(1) tad-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (10) jew skont l-Artikolu 39(1) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali (11);

(11)

“operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/72/KE u fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/73/KE;

(12)

“impriża prinċipali” tfisser impriża prinċipali fis-sens tal-Artikoli 1 u 2 tas-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1983 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet konsolidati (12);

(13)

“impriża relatata” tfisser jew sussidjarja jew impriża oħra li fiha tinżamm parteċipazzjoni, jew impriża marbuta ma’ impriża oħra b'relazzjoni fis-sens tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE;

(14)

“distribuzzjoni tal-gass naturali” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/73/KE;

(15)

“distribuzzjoni tal-elettriku” għandha t-tifsira stabbilita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/72/KE.

Artikolu 3

Il-projbizzjoni tan-negozju permezz ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata

1.   Il-persuni li jkollhom informazzjoni privileġġata b'rabta ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa għandhom jiġu pprojbiti milli:

(a)

jużaw dik l-informazzjoni billi jakkwistaw jew ibigħu, jew billi jippruvaw jakkwistaw jew ibigħu, għalihom infushom jew f'isem parti terza, kemm direttament kemm indirettament, prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li magħhom tkun relatata dik l-informazzjoni;

(b)

jiżvelaw dik l-informazzjoni lil kwalunkwe persuna oħra sakemm tali żvelar ma jsirx matul l-eżerċizzju normali tal-impjieg, tal-professjoni jew tad-dmirijiet tagħhom;

(c)

jirrakkomandaw jew jipperswadu lil persuna oħra, fuq il-bażi ta’ informazzjoni privileġġata, biex takkwista jew tbigħ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li magħhom tkun relatata dik l-informazzjoni.

2.   Il-projbizzjoni stabbilta fil-paragrafu 1 tapplika għall-persuni li ġejjin li jkollhom informazzjoni privileġġata relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, ta’ ġestjoni jew ta’ sorveljanza ta’ impriża;

(b)

persuni li jkollhom ishma fil-kapital ta’ impriża;

(c)

persuni b'aċċess għall-informazzjoni permezz tal-eżerċizzju tal-impjieg, tal-professjoni jew tad-dmirijiet tagħhom;

(d)

persuni li akkwistaw tali informazzjoni permezz ta’ attività kriminali;

(e)

persuni li jafu, jew misshom jafu, li hija informazzjoni privileġġata.

3.   Il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni meta jixtru elettriku jew gass naturali sabiex jiżguraw li s-sistema taħdem f'sikurezza u f'sigurtà skont l-obbligi tagħhom taħt il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2009/72/KE jew il-punti (a) u (c) tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/73/KE.

4.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal:

(a)

tranżazzjonijiet li jsiru sabiex jitwettaq obbligu li jkun sar dovut ħalli jkunu akkwistati jew jinbiegħu prodotti tal-enerġija bl-ingrossa fejn dak l-obbligu jirriżulta minn ftehim li ġie konkluż jew ordni biex isir negozju mqiegħda qabel ma l-persuna konċernata kellha pussess tal-informazzjoni privileġġata;

(b)

tranżazzjonijiet li jkunu daħlu fihom il-produtturi tal-elettriku u tal-gass naturali, l-operaturi tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass naturali jew operaturi tal-faċilitajiet-LNG tal-importazzjoni li l-iskop uniku tagħhom ikun li jkopru t-telf fiżiku immedjat li jirriżulta mill-qtugħ fil-provvista mhux ippjanat, fejn jekk dan ma jsirx, il-parteċipant fis-suq ma jkunx jista' jissodisfa obbligi kuntrattwali eżistenti jew meta tali azzjoni ssir bi ftehim mal-operatur(i) tas-sistema ta’ trażmissjoni konċernat(i) sabiex ikun żgurat l-operat b'sigurtà u b'sikurezza tas-sistema. F'tali sitwazzjoni, l-informazzjoni rilevanti relatata mat-tranżazzjonijiet għandha tiġi rrappurtata lill-Aġenzija u lill-awtorità regolatorja nazzjonali. Dan l-obbligu ta’ rappurtar huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu previst fl-Artikolu 4(1);

(c)

parteċipanti fis-suq li jaġixxu taħt regoli ta’ emerġenza nazzjonali, fejn intervjenew awtoritajiet nazzjonali biex jiżguraw il-provvista tal-elettriku jew gass naturali u ġew sospiżi l-mekkaniżmi tas-suq fi Stat Membru jew f'partijiet minnu. F'dan il-każ, l-awtorità kompetenti għall-ippjanar tal-emerġenzi għandha tiżgura l-pubblikazzjoni skont l-Artikolu 4.

5.   Fejn il-persuna li jkollha informazzjoni privileġġata relatata ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa tkun persuna ġuridika, il-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragafu 1 għandhom japplikaw ukoll għall-persuni fiżiċi li jieħdu sehem fid-deċiżjoni biex titwettaq it-tranżazzjoni f'isem il-persuna ġuridika konċernata.

6.   Meta informazzjoni tinxtered għall-iskopijiet tal-ġurnaliżmu jew l-espressjoni artistika, tixrid ta’ informazzjoni ta’ din ix-xorta għandu jiġi vvalutat billi jitqiesu r-regoli li jirregolaw il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'midja oħra, sakemm:

(a)

dawk il-persuni ma jiksbux, direttament jew indirettament, vantaġġ jew profitti mit-tixrid tal-informazzjoni inkwistjoni; jew

(b)

l-iżvelar jew it-tixrid isir bl-intenzjoni li s-suq jiġi żgwidat fir-rigward tal-provvista ta', id-domanda għal, jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.

Artikolu 4

L-obbligu li tiġi ppubblikata l-informazzjoni privileġġata

1.   Il-parteċipanti fis-suq għandhom jiżvelaw pubblikament, effettivament u fil-ħin dovut, informazzjoni privileġġata li tkun fil-pussess tagħhom dwar negozju jew faċilitajiet li l-parteċipant konċernat fis-suq, jew l-impriża prinċipali tiegħu jew impriża relatata, ikunu proprjetarji tagħhom jew li jikkontrollaw jew li għall-affarijiet operattivi tagħħhom dak il-parteċipant jew impriża ikunu responsabbli jew b'mod sħiħ jew b'mod parzjali. Żvelar ta’ dan ix-xorta għandu jinkludi informazzjoni rilevanti għall-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew relatati mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet-LNG, inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanata jew mhux ippjanata ta’ dawn il-faċilitajiet.

2.   Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess, jista' b'mod straordinarju jdewwem l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista' jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa bbażati fuq dik l-informazzjoni. F'din is-sitwazzjoni, il-parteċipant fis-suq għandu bla dewmien jipprovdi din l-informazzjoni, flimkien ma’ ġustifikazzjoni għad-dewmien tal-iżvelar pubbliku, lill-Aġenzija u lill-awtorità regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li jikkunsidra l-Artikolu 8(5).

3.   Kull fejn parteċipant fis-suq jew persuna impjegata minn parteċipant fis-suq jew li taġixxi f'ismu jiżvelaw informazzjoni privileġġata b'rabta ma’ prodott tal-enerġija bl-ingrossa fit-twettiq normali tal-impjieg, il-professjoni jew il-kompiti tagħhom kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1), dik il-persuna jew parteċipant tas-suq għandha tiżgura l-iżvelar pubbliku simultanju, komplet u effikaċi ta’ dik l-informazzjoni. Fil-każ ta’ żvelar mhux intenzjonat, il-parteċipant fis-suq għandu jiżgura l-iżvelar pubbliku komplet u effikaċi tal-informazzjoni mill-iktar fis possibbli wara l-iżvelar mhux intenzjonat. Dan il-paragrafu ma għandux japplika jekk il-persuna li tirċievi l-informazzjoni jkollha obbligu ta’ kunfidenzjalità, irrispettivament minn jekk tali obbligu jkunx derivat minn liġi, regolament, artikoli ta’ assoċjazzjoni jew kuntratt.

4.   Il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni privileġġata, anke f'forma aggregata, skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, jew ta’ linji gwida u kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk ir-Regolamenti, tikkostitwixxi żvelar pubbliku simultanju, komplet u effikaċi.

5.   Meta eżenzjoni mill-obbligu li tiġi ppubblikata ċerta dejta tkun ingħatat lil operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, dak l-operatur b'hekk ikun eżentat ukoll mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’ dik id-dejta.

6.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-parteċipanti fis-suq taħt id-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE, u r-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk id-Direttivi u r-Regolamenti, b'mod partikolari rigward l-iskedar u l-metodu ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni.

7.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-parteċipanti fis-suq li jdewmu l-iżvelar ta’ informazzjoni sensittiva marbuta mal-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika u kif previst fil-punt (d) tal-Artikolu 2tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom (13), jekk tkun klassifikata f'pajjiżhom.

Artikolu 5

Projbizzjoni tal-manipulazzjoni tas-suq

Kull attività jew tentattiv ta’ attività f'manipulazzjoni tas-suq fir-rigward tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa huma pprojbiti.

Artikolu 6

Aġġornar tekniku tad-definizzjonijiet ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq

1.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 sabiex:

(a)

tallinja d-definizzjonijiet stabbiliti fil-punti (1), (2), (3) u (5) tal-Artikolu 2 għall-iskop li tiżgura l-koerenza ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u l-enerġija, u

(b)

taġġorna dawk id-definizzjonijiet għall-iskop uniku li jitqiesu żviluppi futuri fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

2.   L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iqisu tal-inqas:

(a)

il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, u l-interazzjoni bejn is-swieq tal-komoditajiet u s-swieq tad-derivati;

(b)

il-potenzjal għal manipulazzjoni bejn il-fruntieri, bejn is-swieq tal-elettriku u tal-gass u fis-swieq tal-komoditajiet u tad-derivati;

(c)

l-impatt potenzjali tal-produzzjoni, tal-konsum, tal-użu tat-trażmissjoni jew tal-użu tal-kapaċità għall-ħżin effettiv(a) jew ippjanat(a) fuq il-prezzijiet tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa; u

(d)

il-kodiċijiet tan-netwerk u l-linji gwida ta’ qafas adottati skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009.

Artikolu 7

Il-monitoraġġ tas-swieq

1.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-attività ta’ negozjar ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa sabiex tiskopri u tipprevjeni negozjar ibbażat fuq informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq. Għandha tiġbor id-dejta għall-valutazzjoni u għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa kif stipulat fl-Artikolu 8.

2.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkooperaw f'livell reġjonali u mal-Aġenzija biex jitwettaq il-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa msemmi fil-paragrafu 1. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti miżmuma mill-Aġenzija li tkun ġabret skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, skont l-Artikolu 10(2). L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jimmonitorjaw ukoll l-attività kummerċjali fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'livell nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni tagħhom jew korp ta’ monitoraġġ tas-suq stabbilit f'dik l-awtorità jistabbilixxu monitoraġġ tas-suq mal-awtorità regolatorja nazzjonali. Fit-twettiq ta’ tali monitoraġġ tas-suq, l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni jew il-korp ta’ monitoraġġ tas-suq għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi bħall-awtorità regolatorja nazzjonali skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, it-tieni sentenza tat-tieni subparagrafu tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, it-tieni sentenza tal-Artikolu 4(2), l-ewwel sentenza tal-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 16.

3.   Mill-inqas fuq bażi annwali, l-Aġenzija għandha tressaq rapport quddiem il-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħha skont dan ir-Regolament u tagħmel dan ir-rapport disponibbli pubblikament. F'rapporti ta’ din ix-xorta l-Aġenzija għandha tivvaluta l-operat u t-trasparenza ta’ kategoriji differenti ta’ swieq u metodi ta’ negozju u tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli tas-suq, l-istandards, u l-proċeduri li jistgħu jtejbu l-integrità tas-suq u l-funzjonament tas-suq intern. Tista' tevalwa wkoll jekk xi rekwiżiti minimi għas-swieq organizzati jistgħux jikkontribwixxu għal trasparenza mtejba tas-suq. Ir-rapporti jistgħu jiġu kkombinati mar-rapport imsemmi fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009.

L-Aġenzija tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni rigward ir-reġistri tat-tranżazzjonijiet, inklużi ordnijiet biex isir negozju, li tikkunsidra li jkunu meħtieġa sabiex is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jkunu mmonitorjati b'mod effettiv u effiċjenti. Qabel ma tagħmel rakkomandazzjonijiet ta’ din ix-xorta, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati, b'mod partikolari lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-Istati Membri, lill-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni u lill-AETS.

Ir-rakkomandazzjonijiet kollha għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill ul-Kummissjoni Ewropea, u għall-pubbliku.

Artikolu 8

Ġbir tad-dejta

1.   Il-parteċipanti fis-suq, jew persuna jew awtorità elenkata fil-punti (b) sa (f) tal-paragrafu 4 f'isimhom, għandhom jagħtu lill-Aġenzija reġistru tat-tranżazzjonijiet tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-ordnijiet biex isir negozju. L-informazzjoni li għandha tiġi rrapurtata għandha tinkludi l-identifikazzjoni preċiża tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa mixtrija u mibjugħa, il-prezz u l-kwantità miftiehma, id-dati u l-kalendarju tal-eżekuzzjoni, il-partijiet involuti fit-tranżazzjoni u l-benefiċjarji tat-tranżazzjoni u kull informazzjoni rilevanti oħra. Filwaqt li r-responsabbiltà ġenerali tibqa' tal-parteċipanti fis-suq, ladarba l-informazzjoni meħtieġa tasal mingħand persuna jew awtorità elenkata fil-punti (b) sa (f) tal-paragrafu 4, l-obbligu ta’ rappurtar dwar il-parteċipant fis-suq inkwistjoni għandu jitqies bħala ssodisfatt.

2.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a)

tfassal lista ta’ kuntratti u derivati, inklużi ordnijiet sabiex isir negozjar, li għandhom tiġu rrappurtati skont il-paragrafu 1 u limiti de minimis xierqa għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet fejn ikun il-każ;

(b)

tadotta regoli uniformi dwar ir-rappurtar ta’ informazzjoni li għandha tingħata skont il-paragrafu 1;

(c)

tistipula l-kalendarju u l-forma li fiha għandha tiġi rappurtata dik l-informazzjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). Huma għandhom iqisu s-sistemi eżistenti ta’ rappurtar.

3.   Il-persuni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 4 li jkunu rrapportaw tranżazzjonijiet skont id-Direttiva 2004/39/KE jew il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar doppji marbuta ma’ dawk it-tranżazzjonijiet.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jippermettu lil swieq organizzati u sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ tranżazzjonijiet jipprovdu lill-Aġenzija b'reġistri ta’ tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-ingrossa.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta minn:

(a)

parteċipant fis-suq;

(b)

parti terza li qed taġixxi f'isem il-parteċipant fis-suq;

(c)

sistema ta’ rappurtar tat-tranżazzjonijiet;

(d)

suq organizzat, sistema ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet jew persuna oħra li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet;

(e)

repożitorji ta’ tranżazzjonijiet irreġistrati jew rikonoxxuti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet; jew

(f)

awtorità kompetenti li rċeviet dik l-informazzjoni skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE jew l-AETS meta tkun irċeviet dik l-informazzjoni skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet.

5.   Il-parteċipanti fis-suq għandhom jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-użu ta’ faċilitajiet tal-LNG, inkluż in-nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanat jew mhux ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet, sabiex ikun immonitorjat in-negozjar fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-obbligi ta’ rappurtar tal-parteċipanti fis-suq għandhom ikunu minimizzati billi l-informazzjoni meħtieġa jew parti minnha tinġabar, fejn possibbli, minn għejun eżistenti.

6.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a)

tadotta regoli uniformi dwar ir-rappurtar ta’ informazzjoni li għandha tingħata skont il-paragrafu 5, u dwar il-limiti minimi xierqa għal tali rappurtar fejn ikun il-każ;

(b)

tistabbilixxi l-iskedar u l-forma li fiha dik l-informazzjoni għandha tiġi rapportata.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). Huma għandhom iqisu l-obbligi ta’ rappurtar eżistenti skont ir-Regolamenti (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009.

Artikolu 9

Ir-reġistrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq

1.   Il-parteċipanti fis-suq li jidħlu fi tranżazzjonijiet li jridu jiġu rrapportati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 8(1) għandhom jirreġistraw mal-awtorità regolatorja nazzjonali fl-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti jew residenti jew, jekk ma jkunux stabbiliti jew residenti fl-Unjoni, fi Stat Membru li fih ikunu attivi.

Parteċipant fis-suq għandu jirreġistra biss ma’ awtorità regolatorja nazzjonali waħda. L-Istati Membri m'għandhomx jeħtieġu li parteċipant fis-suq diġà rreġistrat fi Stat Membru ieħor jerġa' jirreġistra.

Ir-reġistrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq hija mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ konformità mar-regoli applikabbli dwar in-negozjar u l-ibbilanċjar.

2.   Mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data li fiha l-Kummissjoni tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(2), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jistabbilixxu reġistri nazzjonali ta’ parteċipanti fis-suq li għandhom iżommu aġġornati. Ir-reġistru għandu jagħti lil kull parteċipant fis-suq identifikatur uniku u għandu jkun fih informazzjoni biżżejjed biex jiġi identifikat il-parteċipant fis-suq, inklużi dettalji rilevanti rigward in-numru tat-taxxa fuq il-valur miżjud, il-post ta’ stabbiliment tiegħu, il-persuni responsabbli mid-deċiżjonijiet operattivi u kummerċjali tiegħu, u l-kontrollur jew benefiċjarju aħħari tal-attivitajiet kummerċjali tal-parteċipant fis-suq.

3.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jittrażmettu l-informazzjoni fir-reġistri nazzjonali tagħhom lill-Aġenzija f'format determinat mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha, b'kooperazzjoni ma’ dawk l-awtoritajiet, tiddetermina dak il-format u għandha tippubblikah sad-29 ta’ Ġunju 2012. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi reġistru Ewropew ta’ parteċipanti fis-suq. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u awtoritajiet rilevanti oħra għandu jkollhom aċċess għar-reġistru Ewropew. Skont l-Artikolu 17, l-Aġenzija tista' tiddeċiedi li r-reġistru Ewropew, jew partijiet minnu, isir disponibbli għall-pubbliku sakemm ma tkunx żvelata informazzjoni kummerċjalment sensittiva dwar parteċipanti fis-suq individwali.

4.   Il-parteċipanti fis-suq imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom iressqu l-formola ta’ reġistrazzjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali qabel ma jibdew tranżazzjoni li jeħtieġ li tiġi rrapportata lill-Aġenzija skont l-Artikolu 8(1).

5.   Il-parteċipanti fis-suq imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkomunikaw minnufih lill-awtorità regolatorja nazzjonali kwalunkwe bidla li tkun saret fir-rigward tal-informazzjoni mogħtija fil-formola ta’ reġistrazzjoni.

Artikolu 10

Kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-Aġenzija u awtoritajiet oħrajn

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi mekkaniżmi sabiex tikkondividi l-informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mal-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, mal-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, l-AETS, u ma’ awtoritajiet rilevanti oħrajn. Qabel ma tistabbilixxi dawn il-mekkaniżmi, l-Aġenzija għandha tikkonsulta ma’ dawn l-awtoritajiet.

2.   L-Aġenzija għandha tagħti aċċess għall-mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 biss lill-awtoritajiet li jkunu stabbilixxew sistemi li jagħtu l-possibbiltà lill-Aġenzija li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 12(1).

3.   Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet irreġistrati jew rikonoxxuti skont leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-informazzjoni rilevanti kollha li ġabru dwar il-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u d-derivati tal-kwoti tal-emissjonijiet.

L-AETS għandha tittrażmetti lill-Aġenzija rapporti ta’ tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu rċevew skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE u skont il- leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar transazzjonijiet derivati, kontropartiti ċentrali u repożitarji ta’ tranżazzjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu rapporti ta’ tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jkunu rċevew skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE għandhom jittrażmettu dawk ir-rapporti lill-Aġenzija.

L-Aġenzija u l-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tal-iskambju tal-kwoti ta’ emissjonijiet jew ta’ derivati relatati mal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u jistabbilixxu mekkaniżmi xierqa li jipprovdu aċċess lill-Aġenzija għar-reġistri tat-tranżazzjonijiet f'dawn il-kwoti u-derivati fejn dawk l-awtoritajiet jiġbru informazzjoni dwar tranżazzjonijiet bħal dawn.

Artikolu 11

Protezzjoni tad-dejta

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri rigward l-ipproċessar tagħhom ta’ dejta personali skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (14) jew għall-obbligi tal-Aġenzija, meta twettaq dmirijietha, relatati mal-ipproċessar tagħha ta’ dejta personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (15) fil-qadi ta’ dmirijietha.

Artikolu 12

Affidabbiltà operattiva

1.   L-Aġenzija għandha tiżgura l-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 4(2) u l-Artikoli 8 u 10. L-Aġenzija għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tipprevjeni kwalunkwe użu ħażin ta', u aċċess mhux awtorizzat għal, l-informazzjoni miżmuma fis-sistemi tagħha.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, l-AETS u l-awtoritajiet rilevanti l-oħra għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu taħt l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(5) jew l-Artikolu 10 u għandhom jieħdu passi biex jevitaw kwalunkwe użu ħażin ta’ din l-informazzjoni.

L-Aġenzija għandha tidentifika s-sorsi ta’ riskju operattiv u timminimizzahom billi tiżviluppa sistemi, kontrolli u proċeduri xierqa.

2.   Suġġett għall-Artikolu 17, l-Aġenzija tista' tiddeċiedi li tagħmel pubblikament disponibbli partijiet mill-informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix żvelata u ma tkunx tista' tiġi dedotta informazzjoni sensittiva mil-lat kummerċjali dwar parteċipanti individwali fis-suq, dwar tranżazzjonijiet individwali jew dwar postijiet tas-suq individwali.

L-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli l-bażi ta’ dejta tagħha li ma tkunx sensittiva mil-lat kummerċjali għal skopijiet xejntifiċi, skont rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità.

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata jew issir disponibbli fl-interess tat-titjib tat-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa u sakemm x'aktarx ma toħloqx xi distorsjoni tal-kompetizzjoni f'dawk is-swieq tal-enerġija.

L-Aġenzija għandha xxerred l-informazzjoni b'mod ġust skont regoli trasparenti li għandha tfassal u tagħmel disponibbli pubblikament.

Artikolu 13

Implimentazzjoni tal-projbizzjonijiet kontra l-abbuż tas-suq

1.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 3 u 5 u l-obligazzjoni stabbilita fl-Artikolu 4 jiġu applikati.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tiegħu jkollhom is-setgħat investigattivi u ta’ infurzar meħtieġa għat-twettiq ta’ dik il-funzjoni sad-29 ta’ Ġunju 2013. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati b'mod proporzjonat.

Dawk is-setgħat jistgħu jiġu eżerċitati:

(a)

direttament;

(b)

f'kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet oħrajn; jew

(c)

b'applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti.

Fejn ikun il-każ, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jeżerċitaw is-setgħat investigattivi tagħhom f'kollaborazzjoni ma’ swieq organizzati, ma’ sistemi ta’ tqabbil jew tat-tranżazzjonijiet jew ma’ persuni oħra li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet kif imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 8(4).

2.   Is-setgħat investigattivi u ta’ infurzar imsemmija fil-pargarafu 1 għandhom ikunu limitati għall-għan tal-investigazzjoni. Għandhom ikunu eżerċitati b'konformità mal-liġi nazzjonali u jinkludu d-dritt li:

(a)

ikun hemm aċċess għal kwalunkwe dokument rilevanti fi kwalunwke forma jkun, u li tiġi riċevuta kopja tiegħu;

(b)

tintalab informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna rilevanti, inklużi dawk li jkunu suċċessivament involuti fit-trażmissjoni tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-prinċipali tagħhom, u jekk ikun meħtieġ, id-dritt li tissejjaħ u tinstema' kwalunkwe tali persuna jew prinċipal;

(c)

jitwettqu spezzjonijiet fil-post;

(d)

jintalbu r-reġistrazzjonijiet telefoniċi eżistenti u r-reġistri tat-traffiku tad-dejta eżistenti;

(e)

jintalab il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika li tmur kontra dan ir-Regolament jew atti delegati jew atti ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu;

(f)

issir talba lil qorti għall-iffriżar jew għas-sekwestru ta’ assi;

(g)

jintalab lil qorti jew lil kwalunkwe awtorità kompetenti timponi projbizzjoni temporanja ta’ attività professjonali.

Artikolu 14

Dritt ta’ appell

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm mekkaniżmi xierqa fil-livell nazzjonali skont liema parti affettwata minn deċiżjoni tal-awtorità regolatorja jkollha dritt ta’ appell lil korp indipendenti mill-partijiet involuti u minn kwalunkwe gvern.

Artikolu 15

Obbligi ta’ persuni li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet

Kwalunkwe persuna li b'mod professjonali tagħmel arranġamenti għal tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li raġonevolment tissuspetta li tranżazzjoni tista' tikser l-Artikoli 3 jew 5 għandha tinnotifika immedjatament lill-awtorità regolatorja nazzjonali.

Il-persuni li b'mod professjonali jagħmlu arranġamenti għal tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa għandhom jistabbilixxu u jżommu arranġamenti u proċeduri effettivi sabiex ikun identifikat il-ksur tal-Artikoli 3 jew 5.

Artikolu 16

Il-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali

1.   L-Aġenzija għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament b'mod ikkoordinat u konsistenti.

L-Aġenzija għandha tippubblika gwida mhux vinkolanti dwar l-applikazzjoni tad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, skont il-każ.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija u ma’ xulxin, anke f'livell reġjonali, sabiex iwettqu dmirijiethom skont dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti u l-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni fi Stat Membru jistgħu jistabbilixxu forom xierqa ta’ kooperazzjoni sabiex ikunu żgurati investigazzjoni u infurzar effikaċi u effiċjenti u biex jikkontribwixxu għal approċċ koerenti u konsistenti għall-investigazzjoni, il-proċedimenti ġudizzjarji u għall-infurzar ta’ dan ir-Regolament u l-liġi finanzjarja u tal-kompetizzjoni rilevanti.

2.   L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom bla dewmien jinformaw lill-Aġenzija b'mod kemm jista' jkun speċifiku fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li qed jitwettqu jew twettqu atti li jiksru dan ir-Regolament, jew f'dak l-Istat Membru jew fi Stat Membru ieħor.

Fejn awtorità regolatorja nazzjonali tissuspetta li fi Stat Membru ieħor qed jitwettqu atti li jaffettwaw is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jew il-prezz tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa f'dak l-Istat Membru, hija tista' titlob lill-Aġenzija sabiex tieħu azzjoni skont il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu u, jekk l-atti jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/6/KE, skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Sabiex ikun żgurat approċċ ikkoordinat u konsistenti għall-abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa:

(a)

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinformaw lill-awtorità finanzjarja kompetenti tal-Istat Membru tagħhom u lill-Aġenzija fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li jikkostitwixxu abbuż tas-suq fit-tifsira tad-Direttiva 2003/6/KE, u li jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva; għal dawn il-finijiet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu forom xierqa ta’ kooperazzjoni mal-awtorità finanzjarja kompetenti fl-Istat Membru tagħhom;

(b)

l-Aġenzija għandha tinforma lill-AETS u lill-awtorità finanzjarja kompetenti fejn ikollha raġunijiet validi biex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li jikkostitwixxu abbuż tas-suq fis-sens tad-Direttiva 2003/6/KE, u li jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti għall-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva;

(c)

l-awtorità finanzjarja kompetenti ta’ Stat Membru għandha tinforma lill-AETS u lill-Aġenzija fejn ikollha raġunijiet validi sabiex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa fi Stat Membru ieħor qed jitwettqu jew twettqu atti li jiksru l-Artikoli 3 u 5;

(d)

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinformaw lill-awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni tal-Istat Membru tagħhom, lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija fejn ikollhom raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li x'aktarx jikkostitwixxu ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni.

4.   Sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt il-paragrafu 1, fejn, inter alia abbażi ta’ valutazzjonijiet jew analiżi inizjali, l-Aġenzija tissuspetta li kien hemm ksur ta’ dan ir-Regolament, għandu jkollha s-setgħa:

(a)

li titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali waħda jew iktar sabiex tipprovdi/jipprovdu kwalunkwe informazzjoni relatata mal-ksur issuspettat;

(b)

li titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali waħda jew iktar sabiex tibda/jibdew investigazzjoni tal-ksur issuspettat, u tieħu/jieħdu azzjoni xierqa sabiex issib/isibu rimedju għal kwalunkwe ksur misjub; kull deċiżjoni rigward l-azzjoni xierqa li għandha tittieħed biex jiġi rimedjat kull ksur misjub għandha tkun ir-responsabbiltà tal-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata;

(c)

li, fejn tikkunsidra li l-ksur possibbli għandu, jew kellu, impatt transkonfinali, tistabbilixxi u tikkoordina grupp investigattiv li jikkonsisti f'rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati sabiex jinvestiga jekk inkisirx dan ir-Regolament u f'liema Stat Membru sar il-ksur. Fejn ikun il-każ, l-Aġenzija tista' titlob ukoll il-parteċipazzjoni fil-grupp investigattiv tar-rappreżentanti tal-awtorità finanzjarja kompetenti jew ta’ kwalunwke awtorità rilevanti oħra ta’ Stat Membru wieħed jew iktar.

5.   Awtorità regolatorja nazzjonali li tirċievu talba għal informazzjoni taħt il-punt (a) tal-paragrafu 4, jew li tirċievu talba sabiex jingħata bidu għal investigazzjoni ta’ ksur issuspettat taħt il-punt (b) tal-paragrafu 4, għandha tieħu immedjatament il-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma ma’ dik it-talba. Jekk dik l-awtorità regolatorja nazzjonali ma tkunx tista' tipprovdi l-informazzjoni mitluba immedjatament, hija għandha tinforma mill-iktar fis possibbli lill-Aġenzija bir-raġunijiet għal dan.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, awtorità regolatorja nazzjonali tista' tirrifjuta li taġixxi fuq talba meta:

(a)

il-konformità tista' taffettwa ħażin is-sovranità jew is-sigurtà tal-Istat Membru inkwistjoni;

(b)

ikunu diġà nbdew proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-istess azzjonijiet u kontra l-istess persuni quddiem l-awtoritajiet tal-Istat Membru inkwistjoni; jew

(c)

tkun diġà ngħatat sentenza finali fir-rigward ta’ tali persuni għall-istess azzjonijiet fl-Istat Membru inkwistjoni;

Fi kwalnkwe każ bħal dan, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tinnotifika lill-Aġenzija skont kif ikun meħtieġ, filwaqt li jipprovdu informazzjoni dettaljata kemm jista' jkun dwar dawk il-proċedimenti jew dwar is-sentenza.

L-awtoritajiet regolatarji nazzjonali għandhom jipparteċipaw fi grupp investigattiv imlaqqa' taħt il-punt (c) tal-paragrafu 4, fejn jagħtu l-assistenza kollha meħtieġa. Il-grupp investigattiv għandu jkun soġġett għall-koordinazzjoni tal-Aġenzija.

6.   L-aħħar sentenza tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009 ma għandhiex tapplika għall-Aġenzija meta tkun qed twettaq il-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Is-segretezza professjonali

1.   Kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali riċevuta, skambjata jew trażmessa skont dan ir-Regolament għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet tas-segretezza professjonali stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   L-obbligu tas-segretezza professjonali għandu japplika għal:

(a)

persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu għall-Aġenzija;

(b)

awdituri u esperti mogħtija struzzjonijiet mill-Aġenzija;

(c)

persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew għal awtoritajiet rilevanti oħrajn;

(d)

awdituri u esperti mogħtija struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew minn awtoritajiet rilevanti oħrajn li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista' tiġi żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, ħlief f'forma mqassra jew aggregata b'tali mod li parteċipant individwali fis-suq jew suq individwali ma jkunx jista' jiġi identifikat, mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament jew għal leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, l-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-AETS, il-korpi jew persuni li jkunu rċevew informazzjoni kunfidenzjali skont dan ir-Regolament, jistgħu jużawha biss biex iwettqu dmirijiethom u biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom. Awtoritajiet, korpi, jew persuni oħrajn jistgħu jużaw dik l-informazzjoni għall-fini li għalih kienet ipprovduta lilhom jew fil-kuntest ta’ proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji speċifikament relatati mal-eżerċizzju ta’ dawk il-funzjonijiet. L-awtorità li tirċievi l-informazzjoni tista' tużaha għal finijiet oħrajn, sakemm l-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, l-AETS, il-korpi jew persuni li jikkomunikaw l-informazzjoni jagħtu l-kunsens tagħhom għal dan.

5.   Dan l-Artikolu ma għandux iwaqqaf lil awtorità fi Stat Membru milli tiskambja jew tittrażmetti, skont il-liġi nazzjonali, informazzjoni kunfidenzjali sakemm din ma tkunx waslet minn awtorità ta’ Stat Membru ieħor jew mill-Aġenzija skont dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, dissważivi u proporzjonati, filwaqt li jirriflettu n-natura, it-tul u l-gravità tal-ksur, il-ħsara kkawżata lill-konsumaturi u l-qligħ potenzjali minn negozjar abbażi ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux iktar tard sad-29 ta’ Ġunju 2013 u għandhom jinnotifikawha immedjatament bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-awtorità regolatorja nazzjonali tista' tiżvela l-miżuri pubbliċi jew il-pieni imposti għal ksur ta’ dan ir-Regolament sakem tali żvelar ma jikkawżax ħsara sproporzjonata lill-partijiet involuti.

Artikolu 19

Relazzjonijiet internazzjonali

Sakemm ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi stipulati f'dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-Aġenzija tista' tiżviluppa kuntatti u tidħol f'arranġamenti amministrattivi ma’ awtoritajiet superviżorji, organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi b'mod partikolari ma’ dawk li jkollhom impatt fuq is-suq tal-enerġija bl-ingrossa tal-Unjoni biex tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju. Dawk l-arranġamenti m'għandhomx joħolqu obbligi legali fir-rigward tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u lanqas m'għandhom iwaqqfu lill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali ma’ dawk l-awtoritajiet superviżorji, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

Artikolu 20

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjiodu ta’ ħames snin mit-28 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 6 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 21

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 u l-paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw b'effett mid-data li tiġi sitt xhur wara d-data li fiha l-Kummissjoni tadotta l-atti rilevanti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 6 ta’ dak l-Artikolu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Ottubru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ĠU C 132, 3.5.2011, p. 108.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2011.

(3)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 15.

(4)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36.

(5)  ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16.

(6)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.

(7)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(9)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(10)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55.

(11)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94.

(12)  ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1.

(13)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75.

(14)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(15)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tqis li l-limiti ta’ rappurtaġġ tat-transazzjonijiet skont l-Artikolu 8(2)(a) u ta’ informazzjoni skont l-Artikolu 8(6)(a) ma jistgħux jiġu stabbiliti permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni ser tressaq proposta leġislattiva li tistabbilixxi dawn il-limiti.


DIKJARAZZJONI MILL-KUNSILL

Il-leġislatur tal-UE ta setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 291 TFUE b’rabta mal-miżuri previsti fl-Artikolu 8. Dak huwa legalment vinkolanti għall-Kummissjoni minkejja d-dikjarazzjoni li għamlet fir-rigward tal-Art. 8(2)(a) u 8(6)(a).