22.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/17


REGOLAMENT (UE) Nru 692/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta’ Lulju 2011

dwar l-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Il-Kunsill Ewropew, fil-Konklużjonijiet tal-Presidenza tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2007, enfasizza r-rwol kruċjali li għandu t-turiżmu biex jiġġenera t-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni u talab lill-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-industrija u partijiet interessati oħrajn biex jingħaqdu fl-implimentazzjoni f’ħinha tal-Aġenda għal turiżmu Ewropew sostenibbli u kompetittiv.

(2)

L-industrija tat-turiżmu tal-Unjoni tokkupa post importanti fl-ekonomija tal-Istati Membri b’attivitajiet turistiċi li jirrappreżentaw sors kbir ta’ potenzjal ta’ impjiegi. Kwalunkwe valutazzjoni tal-kompetittività tagħha teħtieġ għarfien tajjeb tal-volum tat-turiżmu, il-karatteristiki tiegħu, il-profil tat-turist u l-infiq fuq it-turiżmu u l-benefiċċji għall-ekonomiji tal-Istati Membri.

(3)

Hemm bżonn ta’ data ta’ kull xahar sabiex jitkejlu l-influwenzi staġunali tat-talba fuq il-kapaċità tal-akkomodazzjoni turistika u b’hekk tgħin lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-operaturi ekonomiċi jiżviluppaw strateġiji u politika aktar addattati għat-titjib tal-firxa staġunali ta’ vaganzi u attivitajiet turistiċi.

(4)

Il-maġġoranza tan-negozji Ewropej li joperaw fl-industrija tat-turiżmu huma żgħar jew ta’ daqs medju, u l-importanza strateġika tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fit-turiżmu Ewropew mhix limitata għall-valur ekonomiku u għall-potenzjal sostanzjali tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi. Fuqhom huma msejsa wkoll l-istabbiltà u l-prosperità ta’ komunitajiet lokali, billi jħarsu l-ospitalità u l-identità lokali li huma l-karatteristiċi tat-turiżmu fir-reġjuni tal-Ewropa. Minħabba d-daqs tal-SMEs, il-piż amministrattiv fuq l-SMEs jeħtieġ li jiġi kkunsidrat, u għandha tiġi introdotta sistema ta’ limiti stabbiliti biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti filwaqt li fl-istess ħin jitnaqqas il-piż ta’ rispons fuq il-partijiet responsabbli biex jipprovdu data statistika, partikolarment l-SMEs.

(5)

In-natura li dejjem tinbidel tal-aġir tat-turiżmu mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE tat-23 ta’ Novembru 1995 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku fil-qasam tat-turiżmu (2), bl-importanza li dejjem tikber ta’ vjaġġi qosra u żjarat fl-istess jum li jikkontribwixxu b’mod sostanzjali f’ħafna reġjuni jew pajjiżi għad-dħul mit-turiżmu, l-importanza dejjem tikber ta’ akkomodazzjoni mhux mikrija jew akkomodazzjoni fi stabbilimenti iżgħar, u l-impatt li dejjem jikber tal-Internet dwar l-aġir tal-ibbukkjar tat-turisti u dwar l-industrija tat-turiżmu, ifisser li l-produzzjoni ta’ statistika tat-turiżmu għandha tiġi adattata.

(6)

Biex tkun tista’ ssir valutazzjoni tal-importanza makroekonomika tat-turiżmu fl-ekonomiji tal-Istati Membri bbażata fuq il-qafas aċċettat internazzjonalment tal-kontijiet satelliti għat-turiżmu, li juru l-effetti tat-turiżmu fuq l-ekonomija u l-impjiegi, hemm il-ħtieġa li jitjiebu d-disponibbiltà, il-kompletezza u l-komprensività tal-istatistika bażika tat-turiżmu bħala dħul għall-kumpilazzjoni ta’ kontijiet bħal dawn u, jekk titqies neċessarja mill-Kummissjoni, bħala tħejjija għal proposta leġiżlattiva għat-trażmissjoni ta’ tabelli armonizzati għall-kontijiet satelliti għat-turiżmu. Dan jitlob li r-rekwiżiti legali li bħalissa huma stabbiliti fid-Direttiva 95/57/KE jiġu aġġornati.

(7)

Sabiex teżamina kwistjonijiet maġġuri ta’ tħassib ekonomiku u soċjali fis-settur tat-turiżmu, b’mod speċjali kwistjonijiet ġodda li jeħtieġu riċerka speċifika, il-Kummissjoni teħtieġ il-mikrodata. It-turiżmu fl-Unjoni għandu dimensjoni prinċipalment intra-Ewropea, li tfisser li l-mikrodata li toħroġ minn statistika Ewropea armonizzata fuq id-domanda tat-turiżmu barrani diġà tipprovdi sors ta’ statistika fuq id-domanda tat-turiżmu ġewwieni għall-Istat Membru destinatarju, mingħajr l-impożizzjoni ta’ piż addizzjonali, u b’hekk tiġi evitata osservazzjoni doppja fuq il-flussi tat-turiżmu.

(8)

It-turiżmu soċjali jippermetti li l-ikbar ammont ta’ nies possibbli jipparteċipa fit-turiżmu u, barra minn hekk, jista’ jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-istaġunalità, isaħħaħ il-kunċett taċ-ċittadinanza Ewropea u jippromwovi l-iżvilupp reġjonali, barra li jiffaċilita l-iżvilupp ta’ ekonomiji lokali speċifiċi. Sabiex tivvaluta l-parteċipazzjoni fit-turiżmu ta’ gruppi soċjodemografiċi differenti u sabiex timmonitora l-programmi tal-Unjoni fil-qasam tat-turiżmu, il-Kummissjoni teħtieġ data regolari dwar il-parteċipazzjoni fit-turiżmu u dwar l-aġir turistiku ta’ dawk il-gruppi.

(9)

Qafas rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jista’ jgħin biex jiggarantixxi data kredibbli, dettaljata u komparabbli, li mbagħad tippermetti li l-istruttura u l-iżvilupp tal-provvista u tad-domanda tat-turiżmu jkunu ssorveljati b’mod xieraq. Komparibbiltà suffiċjenti fil-livell tal-Unjoni hi essenzjali fir-rigward ta’ metodoloġija, definizzjonijiet u l-programm ta’ data u metadata statistika.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (3), li jikkostitwixxi l-qafas ta’ referenza għal dan ir-Regolament, jipprovdi li l-istatistika għandha tinġabar bi standards għoljin ta’ imparzjalità, trasparenza, kredibbiltà, oġġettività, indipendenza xjentifika, kost-effettività u kunfidenzjalità tal-istatistika.

(11)

Fil-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistiċi Ewropej taħt dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-istatistika fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni għandhom iqisu l-prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta’ Prassi tal-Istatistika Ewropew adottat mill-Kumitat ta’ Programm tal-Istatistika fl-24 ta’ Frar 2005 u mehmuż mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Mejju 2005 dwar l-indipendenza, l-integrità u r-responsabbilità tal-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali u Komunitarji.

(12)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi, is-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adattament, tal-iskadenzi tat-trażmissjoni tad-data u tal-Annessi, għajr għax-xorta fakultattiva tad-data meħtieġa u għal-limitazzjoni tal-ambitu kif definit fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadatta d-definizzjonijiet għat-tibdiliet fid-definizzjonijiet internazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(13)

Il-Kumissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (4).

(14)

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament, speċifikament it-twaqqif ta’ qafas komuni għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid sistematiċi ta’ statistika Ewropea komparabbli u komprensiva dwar it-turiżmu, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, minħabba n-nuqqas ta’ karatteristiki statistiċi komuni u rekwiżiti ta’ kwalità komuni u minħabba n-nuqqas ta’ trasparenza metodoloġika, iżda jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni permezz ta’ qafas statistiku komuni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(15)

Fid-dawl tat-tibdil tal-industrija tat-turiżmu, kif ukoll tibdil fit-tip ta’ data meħtieġa mill-Kummissjoni u minn utenti oħra tal-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/57/KE ma għadhomx aktar rilevanti. Minħabba li l-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam jeħtieġ li tiġi aġġornata, id-Direttiva 95/57/KE għandha titħassar.

(16)

Regolament hu l-mod xieraq kif jiġi żgurat l-użu ta’ standards komuni u l-produzzjoni ta’ statistika komparabbli.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Statistika Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid sistematiċi tal-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu.

Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiġbru, jikkumpilaw, jipproċessaw u jittrażmettu statistika armonizzata dwar il-forniment u d-domanda tat-turiżmu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“perjodu ta’ referenza” tfisser perjodu li tirreferi għalih id-data;

(b)

“sena ta’ referenza” tfisser perjodu ta’ referenza ta’ sena kalendarja waħda;

(c)

“NACE Rev. 2” tfisser il-klassifika statistika komuni ta’ attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni, kif stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(d)

“NUTS” tfisser il-klassifika komuni ta’ unitajiet territorjali għall-produzzjoni ta’ statistika reġjonali fl-Unjoni, kif stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(e)

“ambjent tas-soltu” tfisser iż-żona ġeografika, għalkemm mhux neċessarjament waħda kontigwa, li fiha l-individwu jgħix il-ħajja tiegħu b’rutini regolari u għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ dawn il-kriterji: il-qsim ta’ fruntieri amministrattivi jew id-distanza mill-post ta’ residenza tas-soltu, id-dewmien taż-żjara, il-frekwenza taż-żjara, l-għan taż-żjara;

(f)

“it-turiżmu” tfisser l-attività tal-viżitaturi li jagħmlu vjaġġ għal destinazzjoni ewlenija barra mill-ambjent tas-soltu tagħhom, għal inqas minn sena, għal kwalunkwe għan ewlieni inkluż in-negozju, il-ħin liberu, jew għan ieħor personali, għajr għal impjieg minn entità residenti fil-post li fih issir iż-żjara;

(g)

“turiżmu domestiku” tfisser żjarat fi Stat Membru minn viżitaturi li huma residenti ta’ dak l-Istat Membru;

(h)

“turiżmu ’l ġewwa” tfisser żjarat fi Stat Membru minn viżitaturi li mhumiex residenti ta’ dak l-Istat Membru;

(i)

“turizmu ’l barra” tfisser żjarat minn residenti ta Stat Membru barra minn dak l-Istat Membru;

(j)

“turiżmu nazzjonali” tfisser it-turiżmu domestiku u t-turiżmu ’l barra;

(k)

“turiżmu intern” tfisser it-turiżmu t-turiżmu domestiku u t-turiżmu ’l ġewwa;

(l)

“stabbiliment għall-akkomodazzjoni turistika” tfisser unità lokali tat-tip tal-attività, kif iddefinita fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 Marzu 1993 dwar l-unitajiet tal-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta’ produzzjoni fil-Komunità (7), li jipprovdi bħala servizz imħallas - għalkemm il-prezz jista’ jkun parzjalment jew kompletament issussidjat - servizzi ta’ akkomodazzjoni għal waqfiet qosra kif deskritt fil-gruppi 55.1 (lukandi u akkomodazzjoni simili), 55.2 (akkomodazzjoni għal btajjel u għal waqfiet qosra oħra) u 55.3 (postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta’ rikreazzjoni u parkeġġi għal karrijiet) ta’ NACE Rev. 2;

(m)

“akkomodazzjoni mhix mikrija” tfisser, inter alia, akkomodazzjoni mingħajr ħlas ipprovduta minn familja jew ħbieb u akkomodazzjoni fi djar ta’ vaganza okkupati mis-sid, inklużi proprjetà time share;

(n)

“żjarat fl-istess jum” tfisser iż-żjarat mingħajr waqfa għal-lejl li jsiru minn residenti barra mill-ambjent tas-soltu tagħhom u li orġinaw mill-post ta’ residenza tas-soltu tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 11 fir-rigward ta’ emendi għad-definizzjonijiet fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sabiex tallinja dawn id-definizzjonijiet ma’ bidliet fid-definizzjonijiet internazzjonali.

Artikolu 3

Suġġetti koperti u karatteristiki tad-data meħtieġa

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-data li għandha tiġi trażmessa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 għandha tirrelata ma’:

(a)

it-turiżmu intern, fir-rigward tal-kapaċità u l-okkupanza tal-istabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika, għall-elementi varjabbli, il-perjodiċità u l-analiżijiet stabbiliti fit-Taqsimiet 1, 2 u 3 tal-Anness I;

(b)

it-turiżmu intern, fir-rigward tal-iljieli turistiċi mqattgħin fl-akkomodazzjoni mhux mikrija għall-fatturi varjabbli, il-perjodiċità u l-analiżijiet stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Anness I;

(c)

it-turiżmu nazzjonali, fir-rigward tad-domanda tat-turiżmu, li tikkonċerna l-parteċipazzjoni fit-turiżmu, il-karatteristiki tal-vjaġġi turistiċi u tal-viżitaturi, għall-fatturi varjabbli, il-perjodiċità u l-analiżijiet stabbiliti fit-Taqsimiet 1 u 2 tal-Anness II;

(d)

it-turiżmu nazzjonali, fir-rigward tad-domanda tat-turiżmu, li jikkonċerna l-karatteristiki ta’ żjarat fl-istess jum għall-fatturi varjabbli, il-perjodiċità u l-analiżijiet stabbiliti fit-Taqsima 3 tal-Anness II.

2.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, fejn meħtieġ, li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 11, rigward l-adattazzjoni tal-Annessi, għajr għax-xorta fakultattiva tad-data meħtieġa u l-limitazzjoni tal-ambitu kif definiti fl-Annessi, sabiex jitqiesu żviluppi ekonomiċi, soċjali jew tekniċi. Meta tkun qed teżerċita s-setgħa tagħha skont din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżgura li kwalunkwe att iddelegat adottat ma jimponix piżijiet amministrattivi addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri u fuq dawk li jwieġbu.

Artikolu 4

L-ambitu ta’ osservazzjoni

L-ambitu ta’ osservazzjoni għar-rekwiżiti stabbiliti:

(a)

fl-Artikolu 3(1)(a) għandu jkun l-stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turististika kollha kemm huma, kif iddefinit fl-Artikolu 2(1)(l), sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness I;

(b)

fl-Artikolu 3(1)(b) għandu jkun l-iljieli turistiċi kollha mqattgħin minn residenti u dawk mhux residenti f’akkomodazzjoni mhux mikrija;

(c)

fl-Artikolu 3(1)(c), fir-rigward tad-data dwar il-parteċipazzjoni fit-turiżmu, għandu jkun l-individwi kollha li joqogħdu fit-territorju tal-Istat Membru, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Taqsima 1 tal-Anness II;

(d)

fl-Artikolu 3(1)(c), fir-rigward tad-data dwar karatteristiki ta’ vjaġġi turistiċi u tal-viżitaturi, għandu jkun il-vjaġġi turistiċi kollha b’mill-inqas żjara ta’ lejl wieħed barra mill-ambjent tas-soltu mill-popolazzjoni residenti u li ntemmu waqt il-perjodu ta’ referenza, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Taqsima 2 tal-Anness II;

(e)

fl-Artikolu 3(1)(d), fir-rigward tal-karatteristiki ta’ żjarat fl-istess jum, għandu jkun iż-żjarat kollha fl-istess jum kif definiti fl-Artikolu 2(1)(n), sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Taqsima 3 tal-Anness II.

Artikolu 5

Studji pilota

1.   Il-Kummissjoni għandha tfassal programm għall-istudji pilota li jistgħu jitwettqu mill-Istati Membri fuq bażi volontarja sabiex jitħejjew l-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid ta’ tabelli armonizzati għall-kontijiet satelliti tat-turiżmu u sabiex jiġu vvalutati l-benefiċċji fir-rigward tal-ispiża għall-kumpilazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tfassal ukoll programm għall-istudji pilota li jistgħu jitwettqu mill-Istati Membri fuq bażi volontarja sabiex tiġi żviluppata sistema għall-ġbir ta’ data li turi l-effetti tat-turiżmu fuq l-ambjent.

Artikolu 6

Kriterji tal-kwalità u rapporti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kwalità tad-data trażmessa.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kriterji ta’ kwalità kif stabbiliti fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 għandhom japplikaw.

3.   Kull sena, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) rapport dwar il-kwalità tad-data li għandha x’taqsam mal-perjodi ta’ referenza fis-sena ta’ referenza, u dwar kwalunkwe tibdil metodoloġiku li jkun sar. Ir-rapport għandu jiġi pprovdut fi żmien disa’ xhur wara t-tmiem tas-sena ta’ referenza.

4.   Fl-applikazzjoni tal-kriterji ta’ kwalità msemmija fil-paragrafu 2 għad-data koperta minn dan ir-Regolament, l-arranġamenti u l-istruttura tar-rapporti ta’ kwalità għandhom ikunu ddefiniti mill-Kummissjoni fil-forma ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

Artikolu 7

Rapport ta’ evalwazzjoni

Sat-12 ta’ Awwissu 2016 u, wara, kull ħames snin, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ evalwazzjoni dwar l-istatistika miġbura abbażi ta’ dan ir-Regolament, u b’mod partikolari, dwar ir-rilevanza tagħha u l-piż fuq is-settur tan-negozju.

Artikolu 8

Sorsi ta’ data

Fir-rigward tal-bażi li fuqha tinġabar id-data, l-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżuri li dawn iqisu bħala xierqa biex iżommu l-kwalità tar-riżultati. L-Istati Membri jistgħu jipproduċu d-data statistika neċessarja billi jużaw kombinazzjoni tas-sorsi differenti li ġejjin:

(a)

stħarriġ, fejn unitajiet ta’ rappurtaġġ jintalbu jagħtu data f’waqtha, eżatta u kompluta;

(b)

sorsi oħra xierqa, inkluża data amministrattiva jekk din tkun attwali u rilevanti;

(c)

proċeduri xierqa għall-istima statistika.

Artikolu 9

It-trażmissjoni tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data, inkluża data kunfidenzjali, lill-Kummissjoni (Eurostat), skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data mniżżla fl-Anness I u fit-Taqsimiet 1 u 3 tal-Anness II f’forma ta’ tabelli aggregati, skont standard ta’ interskambju speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-data għandha tiġi trażmessa jew imtellgħa b’mezzi elettroniċi fil-punt ta’ aċċess uniku għad-data għand il-Kummissjoni (Eurostat). L-arranġamenti prattiċi għat-trażmissjoni tad-data għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni fil-forma ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

3.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data mniżżla fit-Taqsima 2 tal-Anness II fil-forma ta’ fajls ta’ mikrodata - b’kull vjaġġ osservat imniżżel bħala rekord individwali fil-ġabra ta’ data trażmessa - li għandhom ikunu kompletament iċċekkjati, editjati u, fejn meħtieġ, imdaħħla skont l-istandard ta’ interskambju speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-data għandha tiġi trażmessa jew imtellgħa’ b’mezzi elettroniċi fil-punt ta’ aċċess uniku għad-data għand il-Kummissjoni (Eurostat). L-arranġamenti prattiċi għat-trażmissjoni tad-data għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni fil-forma ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

4.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu:

(a)

id-data annwali mniżżla fit-Taqsimiet 1 u 2 tal-Anness I fi żmien sitt xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fl-Anness I;

(b)

id-data ta’ kull xahar imniżżla fit-Taqsima 2 tal-Anness I fi żmien tliet xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza;

(c)

l-indikaturi fundamentali rapidi li għandhom x’jaqsmu mal-iljieli mqattgħin minn residenti u dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika, kif imniżżla fit-Taqsima 2 tal-Anness I, fi żmien tmien ġimgħat wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza;

(d)

id-data mniżżla fit-Taqsima 4 tal-Anness I fi żmien disa’ xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, jekk l-Istat Membru kkonċernat jagħżel li jittrażmettiha;

(e)

id-data mniżżla fl-Anness II fi żmien sitt xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza.

5.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, fejn meħtieġ, atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 11, fir-rigward ta’ emendi għall-iskadenzi tat-trażmissjoni stabbiliti fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu sabiex jitqiesu żviluppi ekonomiċi, soċjali jew tekniċi. Kull emenda ta’ dan it-tip għandha tqis il-prattika eżistenti tal-ġbir tad-data fl-Istati Membri.

6.   Għad-data kollha meħtieġa minn dan ir-Regolament, l-ewwel perjodu ta’ referenza, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, għandu jibda fl-1 ta’ Jannar 2012.

Artikolu 10

Manwal Metodoloġiku

Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tħejji u taġġorna b’mod regolari manwal metodoloġiku li għandu jkun fih linji gwida dwar l-istatistika prodotta skont dan ir-Regolament, inklużi d-definizzjonijiet li se jiġu applikati għall-karatteristiki tat-tagħrif meħtieġ u l-istandards komuni mfassla biex jiżguraw il-kwalità tad-data.

Artikolu 11

Eżerċitar tad-delega

1.   Is-setgħa biex tadotta atti ddelegati qed tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(2), 3(2) u 9(5) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mill-11 ta’ Awwissu 2011 u l-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikoli 2(2), 3(2) u 9(5) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni sabiex tirrevoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti ddelegati li huma diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

5.   Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 2(2), 3(2) u 9(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn.

Artikolu 12

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat tas-Sistema Statistika Ewropea stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 13

Revoka

Id-Direttiva 95/57/KE hija b’dan imħassra.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu riżultati skont id-Direttiva 95/57/KE għall-perjodi ta’ referenza kollha għall-2011.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-6 ta’ Lulju 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ April 2011 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2011.

(2)  ĠU L 291, 6.12.1995, p. 32.

(3)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(4)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(5)  ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1.


ANNESS I

TURIŻMU INTERN

Taqsima 1

KAPAĊITÀ TA’ STABBILIMENTI GĦALL-AKKOMODAZZJONI TURISTIKA

A.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi

1.   Fil-livell 2 reġjonali NUTS u fil-livell nazzjonali għandhom jiġu trażmessi għad-data annwali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

NACE 55.1

In-numru ta’ stabbilimenti

In-numru ta’ sodod

In-numru ta’ kmamar tas-sodda

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

NACE 55.2

In-numru ta’ stabbilimenti

In-numru ta’ sodod

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

NACE 55.3

In-numru ta’ stabbilimenti

In-numru ta’ sodod

Tip ta’ lokalità (a) u (b)


2.   [fakultattiv] Fil-livell nazzjonali għandhom jiġu trażmessi għad-data annwali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

NACE 55.1

In-numru ta’ stabbilimenti

In-numru ta’ sodod

In-numru ta’ kmamar tas-sodda

Klassi tad-daqsijiet


3.   Fil-livell nazzjonali għandhom jiġu trażmessi għad-data trijennali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

NACE 55.1

In-numru ta’ stabbilimenti li jkollhom kamra tas-sodda waħda jew iżjed aċċessibbli għal persuni b’mobilità mnaqqsa, inklużi dawk li jużaw siġġu tar-roti

 

B.   Limitazzjoni tal-ambitu

1.

Għal “lukandi u akkomodazzjoni simili” u għal “akkomodazzjoni għal btajjel u għal waqfiet qosra oħra”, l-ambitu tal-osservazzjoni għandu mill-inqas jinkludi l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom 10 sodod jew aktar.

2.

Għal “postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta’ rikreazzjoni u parkeġġi għal karrijiet”, l-ambitu ta’ osservazzjoni għandu mill-inqas jinkludi l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom spazju ta’ 10 jew aktar.

3.

L-Istati Membri li jkopru inqas minn 1 % tan-numru totali annwali tal-iljieli mqattgħin fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika fl-Unjoni Ewropea jistgħu jnaqqsu aktar l-ambitu ta’ osservazzjoni, biex jinkludu għall-inqas l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom 20 sodda jew aktar (spazju ta’ 20 jew aktar).

C.   Perjodiċità

L-ewwel sena ta’ referenza għall-fattur varjabbli trijennali elenkat taħt it-titolu A(3) għandha tkun l-2015.

Taqsima 2

OKKUPAZZJONI TA’ STABBILIMENTI GĦALL-AKKOMODAZZJONI TURISTIKA (DOMESTIKA U ’L ĠEWWA)

A.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi għad-data annwali

1.   Fil-livell 2 reġjonali NUTS u fil-livell nazzjonali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

Totali (kull tip ta’ stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika)

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

NACE 55.1

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni tas-sodod

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni ta’ kmamar tas-sodod

 

NACE 55.2

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

NACE 55.3

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 


2.   Fil-livell nazzjonali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

NACE 55.1

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

[fakultattiva] Klassi tad-daqsijiet

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni tas-sodod

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni ta’ kmamar tas-sodod

[fakultattiva] Klassi tad-daqsijiet

NACE 55.2

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

NACE 55.3

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Tip ta’ lokalità (a) u (b)

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Il-pajjiż jew iż-żona ġeografika tal-ospiti

B.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi għad-data ta’ kull xahar fil-livell nazzjonali

Tip ta’ akkomodazzjoni

Fatturi varjabbli

Analiżijiet

NACE 55.1

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni tas-sodod

Ir-rata netta ta’ okkupazzjoni ta’ kmamar tas-sodod

 

NACE 55.2

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

NACE 55.3

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

In-numru ta’ ljieli mqattgħin minn dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

Wasliet ta’ residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

Wasliet ta’ dawk mhux residenti fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika

 

C.   Limitazzjoni tal-ambitu

1.

Għal “lukandi u akkomodazzjoni simili” u għal “akkomodazzjoni għal btajjel u waqfiet qosra oħra”, l-ambitu tal-osservazzjoni għandu mill-inqas jinkludi l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom 10 sodod jew aktar.

2.

Għal “postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta’ rikreazzjoni u parkeġġi għal karrijiet”, l-ambitu ta’ osservazzjoni għandu mill-inqas jinkludi l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom spazju ta’ 10 jew aktar.

3.

L-Istati Membri li jkopru inqas minn 1 % tan-numru totali annwali tal-iljieli mqattgħin fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika fl-Unjoni Ewropea jistgħu jnaqqsu aktar l-ambitu ta’ osservazzjoni, biex għall-inqas jinkludu l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom 20 sodda jew aktar (spazju ta’ 20 jew aktar).

4.

Meta tiġi applikata limitazzjoni għall-ambitu kif deskritt skont (1), (2) jew (3), għandha tiġi trażmessa kull sena stima tan-numru totali ta’ ljieli mqattgħin waqt is-sena ta’ referenza minn residenti u dawk mhux residenti fl-istabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika esklużi mill-ambitu ta’ osservazzjoni.

5.

Għall-ewwel sena ta’ referenza li għaliha hi mitluba d-data b’dan ir-Regolament, l-istima kif deskritt taħt (4) għandha tiġi trażmessa fi żmien 12-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza.

6.

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu aktar l-ambitu ta’ osservazzjoni għar-rata netta ta’ okkupazzjoni ta’ kmamar tas-sodda fil-lukandi u akkomodazzjoni simili, biex jinkludu mill-inqas l-istabbilimenti kollha għall-akkomodazzjoni turistika li għandhom 25 kamra tas-sodda jew aktar.

D.   Indikaturi fundamentali rapidi

L-indikaturi fundamentali rapidi msemmija fl-Artikolu 9(4)(c) ta’ dan ir-Regolament huma l-fatturi varjabbli li jirreferu għan-numru ta’ ljieli mqattgħin kif imniżżel taħt it-Titolu B ta’ din it-Taqsima.

Taqsima 3

KLASSIFIKAZZJONIJIET LI JIĠU APPLIKATI GĦAT-TAQSIMA 1 U T-TAQSIMA 2

A.   Tip ta’ akkomodazzjoni

It-tliet kategoriji li jintużaw għat-tip ta’ akkomodazzjoni, li jirreferu għall-gruppi NACE 55.1, 55.2 u 55.3, huma:

lukandi u akkomodazzjoni simili,

akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra,

postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta’ rikreazzjoni u parkeġġi għal karrijiet.

B.   Tip ta’ lokalità (a)

It-tliet kategoriji li jintużaw għat-tip ta’ lokalità (a), li jirreferu għall-grad ta’ urbanizzazzjoni tal-muniċipalità (jew unità amministrattiva lokali ekwivalenti) fejn jinsabu l-istabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika, huma:

żona ppopolata b’mod dens,

żona intermedja,

żona ppopolata b’mod skars.

C.   Tip ta’ lokalità (b)

Iż-żewġ kategoriji li jintużaw għat-tip ta’ lokalità (b), li jirreferu għall-post qrib il-baħar tal-muniċipalità (jew unità amministrattiva lokali ekwivalenti) fejn jinsabu l-istabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika, huma:

kostali,

mhux kostali.

D.   Klassi tad-daqsijiet

It-tliet kategoriji li jintużaw għall-klassi tad-daqsijiet, li jirreferu għan-numru ta’ kmamar tas-sodda fl-istabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika, huma:

l-istabbilimenti żgħar: inqas minn 25 kamra tas-sodda,

l-istabbilimenti ta’ daqs medju: bejn 25 u 99 kamra tas-sodda,

l-istabbilimenti kbar: 100 kamra tas-sodda jew aktar; li jiġu rrappurtati b’mod separat fuq bażi fakultattiva: “bejn 100 u 249 kamra tas-sodda” u “250 kamra tas-sodda jew aktar”.

E.   Pajjiżi u żoni ġeografiċi

Il-kategoriji li jintużaw għall-pajjiż jew iż-żona ġeografika tar-residenza tal-ospiti li qed joqogħdu fi stabbilimenti għall-akkomodazzjoni turistika huma:

l-Unjoni Ewropea (l-Unjoni); għandha tiġi rrappurtata separatament: kull Stat Membru,

l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (l-EFTA); għandha tiġi rrappurtata separatament: l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvizzera (inkluż Liechtenstein),

pajjiżi Ewropej oħrajn (apparti mill-Unjoni jew l-EFTA; mhux inklużi r-Russja, it-Turkija, l-Ukrajna),

ir-Russja,

it-Turkija,

l-Ukrajna,

l-Afrika; għandha tiġi rrappurtata separatament: l-Afrika t’Isfel,

l-Amerika ta’ Fuq; għandhom jiġu rrappurtati separatament: l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Kanada,

l-Amerika t’Isfel u l-Amerika Ċentrali; għandu jiġi rrappurtat separatament: il-Brażil,

l-Asja; għandhom jiġu rrappurtati separatament: ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea,

l-Awstralja. l-Oċeanja u territorji oħrajn; għandha tiġi rrappurtata separatament: l-Awstralja.

Taqsima 4

IT-TURIŻMU INTERN F’AKKOMODAZZJONI MHUX MIKRIJA

A.   Fatturi varjabbli li għandhom jiġu trażmessi għad-data annwali

[fakultattiv] In-numru ta’ ljieli turistiċi mqattgħin f’akkomodazzjoni mhux mikrija matul is-sena ta’ referenza.

B.   Analiżi

[fakultattivi] Il-fatturi varjabbli mniżżla taħt it-Titolu A għandhom jiġu analizzati skont il-pajjiż ta’ residenza tal-viżitaturi safejn ikunu kkonċernati r-residenti tal-Unjoni, filwaqt li viżitaturi li joqogħdu barra l-Unjoni għandhom jinġabru f’kategorija addizzjonali waħda.


ANNESS II

IT-TURIŻMU NAZZJONALI

Taqsima 1

PARTEĊIPAZZJONI FIT-TURIŻMU GĦAL GĦANIJIET PERSONALI

A.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi għad-data annwali

Fatturi varjabbli

Analiżijiet skont id-dewmien u d-destinazzjoni ta’ vjaġġi turistiċi għal għanijiet personali

Analiżijiet soċjodemografiċi

1.

In-numru ta’ residenti, ta’ 15-il sena jew aktar, li jipparteċipaw fit-turiżmu b’għanijiet personali waqt is-sena ta’ referenza

2.

In-numru ta’ residenti, ta’ 15-il sena jew aktar, li ma jipparteċipawx fit-turiżmu b’għanijiet personali waqt is-sena ta’ referenza

(a)

Kwalunkwe vjaġġ (jiġifieri mill-inqas vjaġġ wieħed ta’ mill-inqas lejl wieħed)

(b)

Vjaġġi domestiċi biss (jiġifieri mill-inqas vjaġġ domestiku wieħed ta’ mill-inqas lejl wieħed, iżda mhux vjaġġi ’l barra)

(c)

Vjaġġi ’l barra biss (jiġifieri mill-inqas vjaġġ ’il barra wieħed ta’ mill-inqas lejl wieħed, iżda mhux vjaġġi domestiċi)

(d)

Vjaġġi domestiċi u ’l barra (jiġifieri mill-inqas vjaġġ domestiku wieħed ta’ mill-inqas lejl wieħed u mill-inqas vjaġġ ta’ lejl wieħed ’il barra ta’ mill-inqas lejl wieħed)

(e)

Vjaġġi qosra (jiġifieri mill-inqas vjaġġ wieħed ta’ lejl wieħed sa tlitt iljieli)

(f)

Vjaġġi twal (jiġifieri mill-inqas vjaġġ wieħed ta’ erbat iljieli jew aktar)

(g)

Vjaġġi twal, vjaġġi domestiċi biss (jiġifieri mill-inqas vjaġġ domestiku wieħed ta’ erbat iljieli jew aktar, iżda l-ebda vjaġġ ’il barra ta’ erbat iljieli jew aktar)

(h)

Vjaġġi twal, vjaġġi ’l barra biss (jiġifieri mill-inqas vjaġġ ’il barra wieħed ta’ erbat iljieli jew aktar, iżda l-ebda vjaġġ domestiku ta’ erbat iljieli jew aktar)

(i)

Vjaġġi twal, vjaġġi domestiċi u ’l barra biss (jiġifieri mill-inqas vjaġġ domestiku wieħed ta’ erbat iljieli jew aktar u mill-inqas vjaġġ ’il barra ta’ erbat iljieli jew aktar)

1.

Sess

2.

Grupp ta’ età

3.

[fakultattiv] Livell edukattiv

4.

[fakultattiv] Sitwazzjoni ta’ impjieg

5.

[fakultattiv] Dħul ta’ dawk li joqogħdu fl-istess dar

L-analiżijiet skont id-dewmien u d-destinazzjoni ta’ vjaġġi turistiċi għal għanijiet personali għandhom jingħaqdu mal-analiżijiet soċjodemografiċi.

B.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi bħala data trijennali

Fatturi varjabbli

Analiżijiet skont ir-raġunijiet ewlenin għal min ma jipparteċipax fit-turiżmu għal għanijiet personali waqt is-sena ta’ referenza (b’possibbiltajiet ta’ tweġibiet diversi għal dawk li jwieġbu)

Analiżijiet soċjodemografiċi

1.

In-numru ta’ residenti, ta’15-il sena jew aktar, li jipparteċipaw fit-turiżmu għal għanijiet personali waqt is-sena ta’ referenza (jiġifieri li ma jkunux vjaġġaw b’waqfa ta’ mill-inqas lejl wieħed għal għanijiet personali matul is-sena ta’ referenza)

(a)

Raġunijiet finanzjarji (l-ebda flus disponibbli għal vjaġġi ta’ vaganza, ma jistgħux jippermettu li jmorru għal vaganza)

(b)

Nuqqas ta’ ħin liberu minħabba impenji tal-familja

(c)

Nuqqas ta’ ħin liberu minħabba impenji tax-xogħol jew studju

(d)

Raġunijiet tas-saħħa jew mobilità mnaqqsa

(e)

Min jippreferi joqgħod id-dar, mingħajr motivazzjoni li jivvjaġġa

(f)

Sikurezza

(g)

Raġunijiet oħra

1.

Sess:

2.

Grupp ta’ età

3.

[fakultattiv] Livell edukattiv

4.

[fakultattiv] Sitwazzjoni ta’ impjieg

5.

[fakultattiv] Dħul ta’ dawk li joqogħdu fl-istess dar

L-analiżijiet skont ir-raġunijiet ewlenin tan-nuqqas ta’ parteċipazzjoni fit-turiżmu għal għanijiet personali waqt is-sena ta’ referenza għandhom jingħaqdu mal-analiżijiet soċjodemografiċi.

L-ewwel sena ta’ referenza għall-fatturi varjabbli trijennali għandha tkun l-2013.

C.   Il-klassifikazzjonijiet li għandhom jiġu applikati għall-analiżijiet soċjodemografiċi

1.   Sess: maskili, femminili.

2.   Grupp ta’ età: inqas minn 15 [fakultattiva], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 jew aktar, b’subtotali għal 25-44 u 45-64.

3.   Livell edukattiv: livell baxx (ISCED 0, 1 jew 2), medju (ISCED 3 jew 4), jew għoli (ISCED 5 jew 6).

4.   Sitwazzjoni ta’ impjieg: impjegat (impjegat jew jaħdem għal rasu), qiegħed, student (jew tifel/tifla tal-iskola), oħrajn mhux fil-forza tax-xogħol.

5.   Dħul ta’ dawk li joqogħdu fl-istess dar:: fi kwartili.

Taqsima 2

VJAĠĠI TURISTIĊI U VIŻITATURI LI JAGĦMLU L-VJAĠĠI

A.   Fatturi varjabbli li għandhom jiġu trażmessi

 

Fatturi varjabbli

Kategoriji li għandhom jiġu trażmessi

Perjodiċità

1.

Xahar tat-tluq

 

Annwali

2.

Dewmien tal-vjaġġ f’numru ta’ ljieli

 

Annwali

3.

[Għal vjaġġi ‘l barra biss] Dewmien tal-vjaġġ: numru ta’ ljieli mqattgħin fit-territorju domestiku

 

Trijennali

4.

Pajjiż ewlieni tad-destinazzjoni

skont il-lista tal-pajjiżi fil-manwal metodoloġiku mfassal skont l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament

Annwali

5.

L-għan ewlieni tal-vjaġġ

(a)

Personali: divertiment, rikreazzjoni u vaganzi

(b)

Personali: żjarat lil qraba u ħbieb

(c)

Personali: oħrajn (eż. pellegrinaġġ, trattament tas-saħħa)

(d)

Professjonali/kummerċjali

Annwali

6.

[Għal vjaġġi b’għanijiet personali biss] Tip ta’ destinazzjoni b’diversi possibbiltajiet ta’ tweġibiet

(a)

Belt

(b)

Ħdejn il-baħar

(c)

Kampanja (inklużi l-għadajjar, ix-xmajjar, eċċ.)

(d)

Bastiment tal-kruċieri

(e)

Muntanji (reġjuni muntanjużi, għoljiet, eċċ.)

(f)

Oħrajn

Trijennali

7.

[Għal vjaġġi b’għanijiet personali biss] Parteċipazzjoni tat-tfal fil-grupp tal-vjaġġ:

(a)

Iva

(b)

Le

Trijennali

8.

Mezz ewlieni ta’ trasport

(a)

Ajru (servizzi ta’ titjiriet, skedati jew ċarter, jew servizzi oħrajn tal-ajru)

(b)

Passaġġ tal-ilma (linji u laneċ tal-passiġġieri, kruċieri, dgħajsa tad-divertiment, bastiment mikri, etċ)

(c)

Ferrovija

(d)

Xarabank, kowċ (skedati jew mhux skedati)

(e)

Vettura bil-mutur (privata jew mikrija)

(f)

oħrajn (eż. rota)

Annwali

9.

Mezz ewlieni ta’ akkomodazzjoni

(a)

Akkomodazzjoni mikrija: lukandi u akkomodazzjoni simili

(b)

Akkomodazzjoni mikrija: siti ta’ kampeġġ, karavan jew parkeġġi tat-trejlers (mhux residenzjali)

(c)

Akkomodazzjoni mikrija: akkomodazzjoni mikrija oħra (stabbilimenti tas-saħħa, ħostels taż-żgħażagħ, mollijiet, eċċ)

(d)

Akkomodazzjoni mhux mikrija: villeġġatura privata

(e)

Akkomodazzjoni mhux mikrija: akkomodazzjoni pprovduta mingħajr ħlas minn qraba jew ħbieb

(f)

Akkomodazzjoni mhux mikrija: akkomodazzjoni oħra mhux mikrija

Annwali

10.

Ibbukkjar tal-vjaġġ: użu ta’ operatur tal-vjaġġi jew aġenzija tal-ivvjaġġar biex ikun ibbukkjat il-mezz ewlieni tat-trasport

(a)

Iva

(b)

Le

(c)

Mhux magħruf

Trijennali

11.

Ibbukkjar tal-vjaġġ: użu ta’ operatur tal-vjaġġi jew aġenzija tal-ivvjaġġar biex ikun ibbukkjat il-mezz ewlieni ta’ akkomodazzjoni

(a)

Iva

(b)

Le

(c)

Mhux magħruf

Trijennali

12.

[Għal dawk il-vjaġġi biss fejn l-ebda operatur tal-vjaġġi jew aġenzija tal-ivvjaġġar ma ntużaw għall-ibbukkjar tal-mezz ewlieni tat-trasport jew il-mezzi ewlenin ta’ akkomodazzjoni] Ibbukkjar tal-vjaġġ (indipendenti)

(a)

Is-servizzi kienu bbukkjati direttament mal-fornitur tas-servizz

(b)

Ma kien meħtieġ l-ebda bbukkjar

Trijennali

13.

Ibbukkjar tal-vjaġġ: vjaġġ li jinkludi pakkett

(a)

Iva

(b)

Le

Trijennali

14.

Ibbukkjar tal-vjaġġ: ibbukkjar minn fuq l-Internet tal-mezz ewlieni tat-trasport

(a)

Iva

(b)

Le

(c)

Mhux magħruf

Trijennali

15.

Ibbukkjar tal-vjaġġ: ibbukkjar minn fuq l-Internet tal-mezz ewlieni ta’ akkomodazzjoni

(a)

Iva

(b)

Le

(c)

Mhux magħruf

Trijennali

16.

In-nefqa tat-turist individwali matul il-vjaġġ fuq it-trasport

 

Annwali

17.

In-nefqa tat-turist individwali matul il-vjaġġ fuq l-akkomodazzjoni

 

Annwali

18.

[fakultattiv] In-nefqa tat-turist individwali matul il-vjaġġ fuq ikel u xorb f’kafejiet u ristoranti

 

Annwali

19.

Infiq ieħor tat-turist individwali matul il-vjaġġ; (19a) għandhom ikunu rrappurtati separatament: oġġetti dejjiema u ta’ oġġetti ta’ valur

 

Annwali

20.

Il-profil tal-viżitatur: is-sess, bl-użu tal-kategoriji li ġejjin

(a)

Maskili

(b)

Femminili

Annwali

21.

Il-profil tal-viżitatur: l-età, fi snin magħluqa

 

Annwali

22.

Il-profil tal-viżitatur: il-pajjiż ta’ residenza

 

Annwali

23.

[fakultattiv] Il-profil tal-viżitatur: livell edukattiv

(a)

Livell baxx (ISCED 0, 1 jew 2)

(b)

Livell medju (ISCED 3 jew 4)

(c)

Livell għoli (ISCED 5 jew 6)

Annwali

24.

[fakultattiv] Il-profil tal-viżitatur: sitwazzjoni ta’ impjieg

(a)

Impjegat, (impjegat jew jaħdem għal rasu)

(b)

Qiegħed

(c)

Student/a (jew tifel/tifla tal-iskola)

(d)

Oħrajn li mhumiex fil-forza tax-xogħol

Annwali

25.

[fakultattiv] Il-profil tal-viżitatur: dħul ta’ dawk kollha li joqogħdu fl-istess dar, fi kwartili

 

Annwali

B.   Limitazzjoni tal-ambitu

L-ambitu ta’ osservazzjoni għandu jkun il-vjaġġi turistiċi kollha b’mill-inqas żjara ta’ lejl wieħed barra mill-ambjent tas-soltu mill-popolazzjoni residenti ta’ 15-il sena jew aktar u li jkunu ntemmu matul il-perjodu ta’ referenza. Id-data dwar il-popolazzjoni ta’ taħt il-15-il sena tista’ tiġi trasmessa separatament fuq bażi fakultattiva.

C.   Perjodiċità

1.

L-ewwel sena ta’ referenza għall-fatturi varjabbli trijennali u l-kategoriji mniżżla taħt it-titoli A(3), A(6), A(7) għandha tkun l-2013.

2.

L-ewwel sena ta’ referenza għall-fatturi varjabbli trijennali u l-kategoriji mniżżla taħt it-titoli A(10) sa A(15) għandha tkun l-2014.

Taqsima 3

ŻJARAT TAL-ISTESS JUM

A.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi fuq bażi annwali (żjarat ’il barra tal-istess jum)

Fatturi varjabbli

[fakultattiv]

Analiżijiet

[fakultattiv]

Analiżijiet soċjodemografiċi

1.

In-numru ta’ żjarat ‘il barra tal-istess jum għal għanijiet personali

2.

In-numru ta’ żjarat ‘il barra tal-istess jum għal għanijiet personali

(a)

skont il-pajjiż tad-destinazzjoni

1.

Sess:

2.

Grupp ta’ età

3.

Livell edukattiv

4.

Sitwazzjoni ta’ impjieg

5.

Dħul ta’ dawk li joqogħdu fl-istess dar

3.

In-nefqa għaż-żjarat ‘il barra tal-istess jum għal raġunijiet privati

4.

In-nefqa għaż-żjarat ‘il barra tal-istess jum għal raġunijiet professjonali

(a)

skont il-pajjiż tad-destinazzjoni

(b)

skont il-kategorija ta’ nefqa: trasport, xiri, ristoranti/kafejiet, oħra

B.   Fatturi varjabbli u analiżijiet li għandhom jiġu trażmessi fuq bażi trijennali (żjarat domestiċi tal-istess jum)

Fatturi varjabbli

[fakultattiv]

Analiżijiet

[fakultattiv]

Analiżijiet soċjodemografiċi

1.

In-numru ta’ żjarat domestiċi tal-istess jum għal għanijiet personali

2.

In-numru ta’ żjarat domestiċi tal-istess jum għal raġunijiet professjonali

 

1.

Sess

2.

Grupp ta’ età

3.

Livell edukattiv

4.

Sitwazzjoni ta’ impjieg

5.

Dħul ta’ dawk li joqogħdu fl-istess dar

3.

In-nefqa għaż-żjarat domestiċi tal-istess jum għal għanijiet personali

4.

In-nefqa għaż-żjarat domestiċi tal-istess jum għal raġunijiet professjonali

(a)

skont il-kategorija ta’ nefqa: trasport, xiri, ristoranti/kafejiet, oħra

C.   Il-klassifikazzjonijiet li għandhom jiġu applikati għall-analiżijiet soċjodemografiċi

Il-klassifikazzjonijiet li għandhom jiġu applikati għall-analiżijiet soċjodemografiċi huma dawk imniżżla fit-Titolu C tat-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness.

D.   Limitazzjoni tal-ambitu

L-ambitu ta’ osservazzjoni għandu jkun iż-żjarat kollha tal-istess jum barra mill-ambjent tas-soltu mill-popolazzjoni residenti ta’ 15-il sena jew aktar. Id-data dwar il-popolazzjoni taħt il-15-il sena tista’ tiġi trażmessa separatament jew fuq bażi fakultattiva.

E.   Perjodiċità u perjodi tal-ewwel referenza

1.

Il-karatteristiki taż-żjarat tal-istess jum imniżżla taħt it-titolu A għandhom jiġu trażmessi kull sena, b’rappurtar separat tal-erba’ kwarti tas-sena kalendarja ta’ qabel. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jibda fl-1 ta’ Jannar 2014.

2.

Il-karatteristiki taż-żjarat tal-istess jum imniżżla taħt it-titolu B għandhom jiġu trażmessi kull tliet snin, b’rappurtar separat tal-erba’ kwarti tas-sena kalendarja ta’ qabel. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jibda fl-1 ta’ Jannar 2015. Għall-ewwel perjodu ta’ referenza biss, it-trażmissjoni għandha tkun 693 fakultattiva.