30.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 111/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 420/2011

tad-29 ta’ April 2011

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 li jiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (2) jistabbilixxi l-livelli massimi għall-kontaminanti f’varjetà ta’ oġġetti tal-ikel.

(2)

B’kunsiderazzjoni għall-interpretazzjonijiet differenti fir-rigward tal-proporzjon ta’ granċijiet li għandhom jiġu analizzati biex jitqabblu mal-livell massimu għall-kadmju, għandu għalhekk jiġi ċċarat li l-livell massimu stabbilit għall-kadmju fil-krustaċej fl-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1881/2006 japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi (is-saqajn u l-imqass) u l-addome. Għall-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet, il-livell massimu japplika għall-appendiċi biss. Din id-definizzjoni teskludi partijiet oħra tal-krustaċej, bħaċ-ċefalotoraċi tal-granċijiet u l-partijiet li ma jittiklux (il-qoxra, id-denb). Iċ-ċefalotoraċi jinkludi l-organi diġestivi (epatopankreas) li huma magħrufa għal-livelli għolja ta’ kadmju li jkollhom. Peress li f’ċerti Stati Membri jista’ jkun li l-konsumaturi jieklu partijiet miċ-ċefalotoraċi fuq bażi regolari, jista’ jkun adegwat li l-konsumaturi jingħataw twissija fil-livell tal-Istati Membri biex inaqqsu l-konsum ta’ dawn il-partijiet biex jitnaqqas l-esponiment għall-kadmju. Nota ta’ Informazzjoni dwar din il-kwistjoni hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea (3).

(3)

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, il-porzjon ta’ krustaċej li għalih japplikaw il-livelli massimi, għandu jiġi mmodifikat kif xieraq għal kontaminanti oħra (ċomb, merkurju, dijossini u PCBs (poliklorobifenili) u idrokarburi aromatiċi poliċikliċi).

(4)

Il-molluski bivalvi bħall-muskoli tal-qoxra ħadra u l-gajdri jistgħu jakkumulaw il-kadmju b’mod simili għall-alka tal-baħar. Peress li l-muskoli tal-qoxra ħadra mitħuna u l-gajdri mitħuna, bħall-alka tal-baħar imnixxfa, jinbiegħu bħala supplimenti tal-ikel, il-livell massimu għall-kadmju fil-molluski bivalvi mnixxfin għandu jkun l-istess bħal dak li attwalment huwa stabbilit għall-alka tal-baħar imnixxfa u l-prodotti li jsiru mill-alka tal-baħar.

(5)

Id-dispożizzjonijiet għall-brassica bil-weraq għandhom jiġu allinjati ma’ dawk għal ħxejjex oħrajn bil-weraq. Il-brassica bil-weraq għandha għalhekk tiġi eskluża mil-livell massimu b’difolt għall-kadmju fil-“ħxejjex u l-frott” fil-punt 3.2.15 u għandha tiġi inkluża fil-punt 3.2.17.

(6)

Il-livelli massimi b’difolt għaċ-ċomb u l-kadmju fil-frott u l-ħxejjex mhumiex realistiċi għall-alka tal-baħar, li naturalment jista’ jkollha livelli iktar għoljin. L-alka tal-baħar għalhekk għandha tiġi eżentata mil-livelli massimi b’difolt għaċ-ċomb u l-kadmju fil-frott u l-ħxejjex (punti 3.1.10 u 3.2.15). Iktar dejta dwar l-okkorrenza għandha tinġabar biex tittieħed deċiżjoni dwar il-bżonn għal livelli massimi speċifiċi u iktar realistiċi għaċ-ċomb u l-kadmju fl-alka tal-baħar.

(7)

Jeżistu ċerti inkonsistenzi fir-rigward tal-ismijiet tal-oġġetti tal-ikel/gruppi ta’ prodotti fir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 u tal-ismijiet tal-oġġetti tal-ikel/gruppi ta’ prodotti elenkati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KE (4). Peress li r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 jirreferi għall-gruppi ta’ prodotti elenkati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 dawn l-ismijiet għandhom jiġu allinjati ma’ dak ir-Regolament.

(8)

Huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar jiġu aġġornati b’kunsiderazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet ta’ monitoraġġ reċenti dwar l-etilkarbamat (5), is-sustanzi perflworoalkilati (6) u l-akrilammid (7). Peress li d-Deċiżjoni tal-Kummssjoni 2006/504/KE (8) ġiet irrevokata u sostitwita mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1152/2009 (9), ir-referenza għad-Deċiżjoni 2006/504/KE għandha tiġi sostitwita b’referenza għar-Regolament (KE) Nru 1152/2009. Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat liema dejta għandha tiġi rrapurtata lill-Kummissjoni u liema lill-EFSA.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 9 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri u l-partijiet interessati għandhom jikkomunikaw, kull sena, lill-Kummissjoni r-riżultati tal-investigazzjonijiet li jsiru u l-progress fir-rigward tal-applikazzjoni tal-miżuri ta prevenzjoni biex jevitaw il-kontaminazzjoni bl-okratossina A, id-deossinivalenol, iz-zearalenon, il-fumonisin B1 u B2, it-T-2 u t-tossina HT-2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati disponibbli għall-Istati Membri. Id-dejta relatata dwar l-okkorrenza għandha tiġi rrapurtata lill-EFSA.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni s-sejbiet dwar l-aflotossini li jinġabru skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1152/2009 (*). L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-EFSA s-sejbiet dwar il-furan, l-etilkarbamat, is-sustanzi perflworoalkilati u l-akrilammid miksuba skont ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 2007/196/KE (**), 2010/133/UE (***), 2010/161/UE (****) u 2010/307/UE (*****).

(*)  ĠU L 313, 28.11.2009, p. 40."

(**)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 56."

(***)  ĠU L 52, 3.3.2010, p. 53."

(****)  ĠU L 68, 18.3.2010, p. 22."

(*****)  ĠU L 137, 3.6.2010, p. 4.”"

(b)

Għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Id-dejta dwar l-okkorrenza tal-kontaminanti miġbura mill-Istati Membri għandha, jekk ikun xieraq, tiġi rrappurtata lill-EFSA wkoll.”

2.

L-Anness għandu jiġi emendat skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(5)  ĠU L 52, 3.3.2010, p. 53.

(6)  ĠU L 68, 18.3.2010, p. 22.

(7)  ĠU L 137, 3.6.2010, p. 4.

(8)  ĠU L 199, 21.7.2006, p. 21.

(9)  ĠU L 313, 28.11.2009, p. 40.


ANNESS

L-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1881/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fit-taqsima 3.1 dwar iċ-ċomb, il-punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 u 3.1.11 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż bil-kontenut tal-ilma)

“3.1.6

Il-krustaċej (26): laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50 ”

“3.1.9

Legumi (27), ċereali u żrieragħ imnixxfin għall-ikel

0,20 ”

“3.1.10

Ħxejjex, barra l-ħxejjex brassica, ħxejjex bil-weraq, ħxejjex aromatiċi friski, fungi u alka tal-baħar (27). Fir-rigward tal-patata, il-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra.

0,10 ”

“3.1.11

Ħxejjex brassica, ħxejjex bil-weraq (43) u l-fungi li ġejjin (27): Agaricus bisporus (faqqiegħa komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħa qisha gajdra), Lentinula edodes (faqqiegħa shiitake)

0,30 ”

(2)

Fit-taqsima 3.2 dwar il-kadmju, il-punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 u 3.2.20 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż bil-kontenut tal-ilma)

“3.2.9

Il-krustaċej (26): laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) il-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50 ”

“3.2.15

Ħxejjex u frott, barra l-ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi friski, brassica bil-weraq, fungi, ħxejjex biz-zokk jittiekel, ħxejjex bl-għeruq u bit-tuberi jittieklu u alka tal-baħar(27)

0,050 ”

“3.2.16

Ħxejjex biz-zokk jittiekel, ħxejjex bl-għeruq u t-tuberi jittieklu, barra t-tip ta’ karfusa ‘celeriac’ (27). Fir-rigward tal-patata l-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra.

0,10 ”

“3.2.17

Ħxejjex bil-weraq, ħaxix aromatiku frisk, brassica bil-weraq, it-tip ta’ karfusa ‘celeriac’ u l-fungi li ġejjin (27): Agaricus bisporus (faqqiegħa komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħa qisha gajdra), Lentinula edodes (faqqiegħa shiitake)

0,20 ”

“3.2.20

Supplimenti tal-ikel (39) li jikkonsistu esklużivament jew prinċipalment minn alka tal-baħar mnixxfa jew minn prodotti ġejjin mill-alka tal-baħar, jew minn molluski bivalvi mnixxfa

3,0 ”

(3)

Fit-Taqsima 3.3 dwar il-merkurju, il-punt 3.3.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż bil-kontenut tal-ilma)

“3.3.1

Prodotti tas-sajd (26) u laħam tal-muskoli tal-ħut (24) (25), barra l-ispeċi elenkati fi 3.3.2. Il-livell massimu għall-krustċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50 ”

(4)

Fit-Taqsima 5 dwar id-dijossini u l-PCBs, il-punt 5.3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Oġġetti tal-ikel

Livelli massimi

Total tad-dijossini (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Total tad-dijossini u tal-PCBs li jixbhu lid-dijossini (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

“5.3

Laħam tal-muskoli tal-ħut u tal-prodotti mis-sajd u prodotti tagħhom, bl-esklużjoni tas-sallur (25) (34). Il-livell massimu għall-krustċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

4,0 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

8,0 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma”

(5)

Fit-taqsima 6 dwar l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi, il-punti 6.1.3 u 6.1.5 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż bil-kontenut tal-ilma)

“6.1.3

Laħam tal-muskoli ta’ ħut iffumigat u prodotti mis-sajd iffumigati (25) (36), barra l-molluski bivalvi. Il-livell massimu għall-krustċej iffumigati japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

5,0 ”

“6.1.5

Krustaċej, kefalopodi, barra minn dawk iffumigati (26). Il-livell massimu għall-krustċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

5,0 ”

(6)

In-nota tat-tmiem (3) għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“(3)

L-oġġetti tal-ikel elenkati f’din il-kategorija kif definiti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta’ Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16).”

(7)

In-nota tat-tmiem(16) għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“(16)

Trabi u tfal żgħar kif definiti fid-Direttiva 2006/141/KE (ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1) u d-Direttiva 2006/125/KE.”

(8)

Għandhom jiżdiedu n-noti tat-tmiem (43) u (44):

“(43)

Il-livell massimu għall-ħaxix bil-weraq ma japplikax għall-ħxejjex aromatiċi friski (li jaqgħu taħt in-numru tal-Kodiċi 0256000 fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 396/2005).

(44)

Din id-definizzjoni teskludi ċ-ċefalotoraċi tal-krustaċej.”