14.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 364/6


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Novembru 2011

dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

2011/C 364/03

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 283(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 11.2 tiegħu,

Peress li huwa neċessarju li jinħatar membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew wara d-deċiżjoni tas-Sur Lorenzo BINI SMAGHI li jirriżenja b'effett minn tmiem il-31 ta' Diċembru 2011,

B'DAN JIRRAKKOMANDA LILL-KUNSILL EWROPEW:

Biex jaħtar lis-Sur Benoît COEURÉ bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta' tmien snin.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

J. VINCENT-ROSTOWSKI